221/2021. (V. 3.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 9/B. §-a a következő (5)-(10) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az oltási regisztrációs felületet fenntartó szerv a Társadalombiztosítási Azonosító Jellel nem rendelkező személyek védőoltásra történő regisztrációja során megadott nevet, életkort, elektronikus elérhetőséget, értesítési címet, valamint

a) az útlevél okmányazonosítóját, a személyi azonosító számát, illetve a személyazonosító igazolvány okmányazonosítóját a Belügyminisztériumnak,

b) a tartózkodási engedéllyel rendelkező személyek esetében az útlevél okmányazonosítóját, a személyazonosító igazolvány okmányazonosítóját és a tartózkodási engedély adatait a Belügyminisztérium útján az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnak

(a továbbiakban együtt: nyilvántartó szerv) továbbítja a nyilvántartó szervek által vezetett nyilvántartásokkal való összevetésre a személy azonosítása és a (2) bekezdésben meghatározott célból.

(6) A nyilvántartó szerv az (5) bekezdés alapján átvett adatot a személy regisztrációs felületen megadott adatainak az egyes nyilvántartásokban szereplő adatokkal való összevetését és ellenőrzését (a továbbiakban: validálását) és annak a (7) bekezdés szerinti átadását követően haladéktalanul törli. A nyilvántartó szerv a kapott adatokat - a nyilvántartásokban szereplő adatok alapján, valamint szükség esetén az érintett személlyel történő egyeztetést követően - pontosítja, ha azok eltérnek a nyilvántartásokban szereplő adatoktól, de a regisztrált személy a kapott adatokból beazonosítható. Ha a regisztrációs felületen megadott adatok validálása és az adatok pontosítása eredménytelen, a nyilvántartó szerv a kapott adatokat az átvételt követő hat hónap után törli.

(7) A (6) bekezdés szerint azonosított személy nevét, életkorát, értesítési címét, elektronikus elérhetőségét, valamint az (5) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat a Belügyminisztérium az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a továbbiakban: EESZT) működtetője részére megküldi.

(8) Az EESZT működtetője az EESZT-ben az oltottság adatai rögzítésének érdekében az érintett számára az EESZT-ben az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 35/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti azonosítót (a továbbiakban: technikai azonosító) hoz létre, amelyhez az érintett (7) bekezdés szerinti adatait hozzárendeli. Az EESZT működtetője az érintettre vonatkozó technikai azonosítót, valamint az érintett (7) bekezdése szerinti adatait a NEAK részére átadja.

(9) A NEAK a technikai azonosítót e rendeletben foglalt feladatainak ellátása érdekében kezeli és továbbítja az oltást végző egészségügyi szolgáltatónak.

(10) A Belügyminisztérium az (5) bekezdés szerinti kérelmező esetében az összerendelési nyilvántartás útján vizsgálja, hogy az érintett Társadalombiztosítási Azonosító Jellel rendelkezik-e. Amennyiben az érintett rendelkezik Társadalombiztosítási Azonosító Jellel, erről az EESZT működtetőjét az adatok átadása során tájékoztatja. Az EESZT működtetője a Társadalombiztosítási Azonosító Jellel rendelkező részére nem hoz létre technikai azonosítót."

2. § Az R. a következő 6/E. alcímmel egészül ki:

"6/E. Az önkéntes koronavírus elleni védőoltásra történő regisztrációval összefüggő rendelkezések

9/E. § (1) A SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltásra történő regisztráció során a Társadalombiztosítási Azonosító Jellel nem rendelkező magyar állampolgár az alábbi - valamennyi rendelkezésére álló - adatot köteles megadni:

a) viselt név,

b) életkor,

c) személyazonosító igazolvány okmányazonosítója,

d) útlevél okmányazonosítója,

e) személyi azonosító száma,

f) lakcím vagy értesítési cím (a védettségi igazolvány kézbesítési címe),

g) elektronikus elérhetőség (e-mail és telefonszám).

(2) A SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltásra történő regisztráció során a Társadalombiztosítási Azonosító Jellel nem rendelkező, Magyarország területén 180 napon belül 90 napot meghaladóan jogszerűen tartózkodó nem magyar állampolgár az alábbi - valamennyi rendelkezésére álló - adatot köteles megadni:

a) viselt név,

b) életkor,

c) személyazonosító igazolvány okmányazonosítója,

d) útlevél okmányazonosítója,

e) tartózkodási engedély száma,

f) személyi azonosító száma,

g) lakcím vagy értesítési cím (a védettségi igazolvány kézbesítési címe),

h) elektronikus elérhetőség (e-mail és telefonszám)."

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére