236/2021. (V. 6.) Korm. rendelet

a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet és a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 13. és 21. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. § A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet] a 24/J. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

"A Dózsa Imre-ösztöndíj adományozásának rendje és feltételei

24/K. § A Dózsa Imre-ösztöndíj (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: ösztöndíj) a Kormány által alapított ösztöndíj, amelynek célja táncművész szakon, nappali munkarendben tanulmányokat folytató hallgatók szakmai munkájának, művészeti tevékenységének ösztönzése.

24/L. § (1) Az ösztöndíj működtetéséért az oktatásért felelős miniszter felel.

(2) Az oktatásért felelős miniszter (1) bekezdés szerinti tevékenységében közreműködik az ösztöndíj névadója és a Dózsa Imre-ösztöndíj Bizottság (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: bizottság).

(3) A bizottság a tanévenként meghirdetett ösztöndíjpályázat keretében két fő részére tesz javaslatot az ösztöndíj adományozására.

(4) A bizottság az ösztöndíj névadója vagy akadályoztatása esetén az általa megjelölt személy által felkért szakértőkből álló háromfős testület.

(5) Az ösztöndíj névadója vagy akadályoztatása esetén az általa megjelölt személy a bizottsággal történt egyeztetést követően javaslatot tesz a pályázat elbírálására. A bizottság tagja a testületben végzett tevékenységéért díjazásban nem részesül.

(6) A pályázat eredményéről az oktatásért felelős miniszter dönt.

24/M. § (1) Az ösztöndíjra - a pályázat benyújtásának időpontjában - legfeljebb a harmincadik életévét betöltött személy pályázhat.

(2) Az a személy nyerheti el az ösztöndíjat, aki

a) a pályázat benyújtásának időpontjában a Magyar Táncművészeti Egyetem (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: egyetem) táncművész szakának - a képzés második vagy azt követő félévére bejelentkezett -hallgatója, és

b) az ösztöndíj folyósításának teljes időtartama alatt tanulmányait az egyetem táncművész szakán - az Nftv. 3. §

(1) bekezdés a) pontja szerinti képzési szinten - aktív hallgatói jogviszony keretében folytatja.

24/N. § (1) Az ösztöndíjas az ösztöndíj-támogatással érintett időszak befejezésével egyidejűleg részletes - minden, az ösztöndíjas jogviszonnyal összefüggő eseményt, körülményt tartalmazó - beszámolót készít és nyújt be az oktatásért felelős miniszternek. A beszámoló része a teljesítés igazolása.

(2) A megüresedett ösztöndíjas helyre az adott tanévre vonatkozóan további pályázat nem írható ki.

(3) Abban az esetben, ha az adott tanévben nincs két érvényes pályázat, a pályázat soron következő tanévi meghirdetésekor az ösztöndíjas helyek száma az előző tanévben be nem töltött helyek számával megnövelhető. Ebben az esetben a bizottság - a 24/L. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően - legfeljebb négy fő részére tesz javaslatot az ösztöndíj adományozására.

24/O. § (1) Az ösztöndíj pénzügyi fedezetét a minisztérium költségvetési fejezetében kell tervezni.

(2) Az ösztöndíj mértéke díjazottanként havonta százezer forint, amely összeg a pályázati kiírás szerinti tanévben, két részletben kerül folyósításra."

2. § Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 26/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A hallgató az ösztöndíjat pályázat útján nyerheti el. A pályázat lebonyolítóját az oktatásért felelős miniszter egyedi határozatban jelöli ki. Az egyedi határozatot az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzé kell tenni."

3. § Hatályát veszti az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 26/A. § (6) bekezdése.

2. A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

4. § A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet a következő 2. alcímmel egészül ki:

"2. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó külhoni magyar oktatók támogatási rendje

2. § (1) Az államilag elismert külföldi felsőoktatási intézményben foglalkoztatott, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó külhoni magyar oktató (a továbbiakban: külhoni oktató) részére az oktatásért felelős miniszter ösztöndíjat adományozhat.

(2) A külhoni oktató részére az ösztöndíj a tanév tíz hónapjára szól, egy főre jutó havi összege 75 000 forint.

(3) A külhoni oktató az ösztöndíjat pályázat útján nyerheti el. A pályázat lebonyolítóját és a külhoni oktató részére az ösztöndíj folyósítóját az oktatásért felelős miniszter egyedi határozatban jelöli ki, továbbá dönt a lebonyolítás módjáról és a pályázatok értékelésének rendjéről. Az egyedi határozatot az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzé kell tenni.

(4) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell

a) az ösztöndíj célját,

b) az ösztöndíjra jogosult külhoni oktatók körét,

c) a döntésre jogosult megnevezését,

d) a pályázat lebonyolítójának, valamint a szerződéskötésre jogosult megnevezését,

e) a pályázó külhoni oktató adatszolgáltatási kötelezettségeit,

f) a pályázati határidők (benyújtás, elbírálás, értesítés) megnevezését és ezek idejét, helyét,

g) hiánypótlási lehetőséget."

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék