25/2021. (VII. 14.) AM rendelet

egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,

a 2. és 3. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet módosításáról

1. § Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet [a továbbiakban: 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet] 5. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A 2021. évben benyújtott kifizetési kérelmek tekintetében, amennyiben az igénylőnek 2020. július 1-jén még nem volt tenyésztésbe vont állománya a madárinfluenza miatt elrendelt hatósági járványügyi intézkedés miatt, úgy a tárgyév végén bennálló állomány vonatkozásában a támogatás alapját képező állományt és a támogatásnál figyelembe vehető időszakot (takarmányozási napok) arányosítással kell megállapítani. Az arányosítást az egy tartási helyen a tenyészbaromfi faj egyedei vagy az átminősített, étkezési tojást termelő tyúkok tenyésztésbe vonásának napjától a tárgyév utolsó napjáig tartó időszak naptári napjai számának és a tárgyév összes naptári napjai számának hányadosa alapján kell elvégezni. A létszámot és a figyelembe vehető napok számát a kezelő állatorvos igazolja az igénylő belső nyilvántartásában szereplő adatok alapján.

(3b) A (3a) bekezdés esetén az igénylőnek a kifizetési kérelemhez csatolnia szükséges a (4) bekezdésben meghatározott dokumentumok mellett a leölési határozatot, melyet az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet alapján bejelentett és a Magyar Államkincstár által jóváhagyott vis maior eseményt megalapozó dokumentumnak kell tekinteni. A leölési határozat kelte nem lehet korábbi, mint a támogatással érintett tárgyévet megelőző tárgyév első napja."

2. § A 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet a következő 9/B. §-sal egészül ki:

"9/B. § E rendeletnek az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 25/2021. (VII. 14.) AM rendelettel [a továbbiakban: 25/2021. (VII. 14.) AM rendelet] megállapított 5. § (3a) és (3b) bekezdését a 25/2021. (VII. 14.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

2. A tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet módosításáról

3. § A tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet [a továbbiakban: 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet] 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A támogatásra bejelentett állatokra, az apaállat tenyésztésbe állításának támogatásához szükséges tehénlétszámra és a tenyészetekre vonatkozó adminisztratív ellenőrzés során kizárólag azon adatok tekinthetőek a támogatás szempontjából elfogadhatónak, és támogatás kizárólag azon adatok figyelembevételével állapítható meg, amelyek az ENAR nyilvántartásba a támogatási kérelem benyújtási időszak végéig - figyelemmel a 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet szerinti bejelentési határidőkre is - hibátlanul bejelentésre kerültek, és az ENAR nyilvántartásban szerepelnek."

4. § A 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az "az állattartó apaállat támogatási időszakban történő tenyésztésbe állítása" szövegrész helyébe az "az állattartó az apaállat támogatási időszakban történő első tenyésztésbe állítása" szöveg,

b) 4. § (2) bekezdésében a "kizárólag a tenyésztésbe állítást követő" szövegrész helyébe a "kizárólag az apaállat tenyésztésbe állítását követő" szöveg

lép.

3. A mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar beruházási hiteleihez kapcsolódó kamattámogatásáról szóló 42/2019. (IX. 20.) AM rendelet módosításáról

5. § A mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar beruházási hiteleihez kapcsolódó kamattámogatásáról szóló 42/2019. (IX. 20.) AM rendelet

a) 2. § (5) bekezdésében az "a 2,5%/év szintet" szövegrész helyébe az "az 5%/év szintet" szöveg,

b) 4. § (1) bekezdésében a "2021. június 30-áig" szövegrész helyébe a "2021. december 31-éig" szöveg

lép.

4. A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2020-2022 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet módosításáról

6. § A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2020-2022 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet [a továbbiakban: 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet] 1. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"6. tárgyhónap: az adott végrehajtási időszakban az adott költségek felmerülésének naptári hónapja, kivéve a 9. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő támogatás esetén."

7. § Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 2. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedéseket a]

"d) 2022. augusztus 1-jétől 2022. december 31-éig (a továbbiakban: meghosszabbított III. végrehajtási időszak)"

[tartó időszakokban kell megvalósítani.]

8. § (1) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 3. § (4) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[A kifizetési kérelmet]

"d) a meghosszabbított III. végrehajtási időszakra vonatkozóan 2022. október 16-ától"

[lehet benyújtani a Kincstárhoz a (2) bekezdésében meghatározottak szerint.]

(2) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 3. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A kifizetési kérelem benyújtásának jogvesztő határideje

a) a 2. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti intézkedés esetén:

aa) az I. végrehajtási időszak vonatkozásában 2020. május 31-e,

ab) a II. végrehajtási időszak vonatkozásában 2021. április 6-a,

ac) a III. végrehajtási időszak vonatkozásában 2022. április 6-a;

b) a 2. § (1) bekezdés a) pont af) alpontjában foglalt, az OMME termelői mézesüveg beszerzésének támogatása intézkedés, a b) pont bb) alpontja és h) pontja szerinti intézkedés esetén:

ba) az I. végrehajtási időszak vonatkozásában 2020. július 3-a,

bb) a II. végrehajtási időszak vonatkozásában 2021. július 3-a,

bc) a III. végrehajtási időszak vonatkozásában 2022. július 3-a,

bd) a meghosszabbított III. végrehajtási időszak vonatkozásában 2023. január 31-e;

c) a 2. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontja, az ag) alpontjában foglalt méhészek kommunikációját és működését segítő eszközök beszerzésének támogatása alintézkedés és a c) pontja szerinti intézkedés esetén:

ca) az I. végrehajtási időszak vonatkozásában 2020. július 3-a,

cb) a II. végrehajtási időszak vonatkozásában 2021. augusztus 10-e,

cc) a III. végrehajtási időszak vonatkozásában 2022. július 3-a,

cd) a meghosszabbított III. végrehajtási időszak vonatkozásában 2023. január 31-e;

d) a 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti intézkedés támogatása esetén:

da) az I. végrehajtási időszak vonatkozásában 2020. augusztus 3-a,

db) a II. végrehajtási időszak vonatkozásában 2021. augusztus 3-a,

dc) a III. végrehajtási időszak vonatkozásában 2022. augusztus 3-a,

dd) a meghosszabbított III. végrehajtási időszak vonatkozásában 2023. január 31-e;

e) a 2. § (1) bekezdés a) pont aa)-ad) alpontjában, az a) pont af) alpontjában foglalt, a termelői mézesüveg gyártásához szükséges formagarnitúra, a) pont ag) alpontjában foglalt méhészek kommunikációját és működését segítő eszközök beszerzésének támogatása alintézkedés kivételével, a 2. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja, d), f) és g) pontja szerinti intézkedés esetén:

ea) az I. végrehajtási időszak vonatkozásában 2020. augusztus 15-e,

eb) a II. végrehajtási időszak vonatkozásában 2021. augusztus 15-e,

ec) a III. végrehajtási időszak vonatkozásában 2022. augusztus 15-e,

ed) a meghosszabbított III. végrehajtási időszak vonatkozásában 2023. január 31-e;

f) a 2. § (1) bekezdés a) pont ab) és ad), valamint b) pont bc) alpontja szerinti intézkedések esetén a rendezvény zárónapjától számított kilencvenedik nap, az adott végrehajtási időszakban október 16-át megelőzően megrendezett rendezvények esetén ugyanazon végrehajtási időszak október 16-át követő harmincadik nap, de legkésőbb a d) pontban meghatározott határidő azzal, hogy ha a rendezvény több napos, zárónapnak azon utolsó napot kell tekinteni, amely napon a támogatható rendezvény megvalósul;

g) a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjához tartozó alintézkedések közül a 9. § (1) bekezdés a) és c) alpontja szerinti alintézkedések, továbbá a 2. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja, valamint g) pontja szerinti intézkedések esetén a tárgyhónap utolsó napját követő hatvanadik nap, de legkésőbb a d) pontban meghatározott határidő.

(6) A hiánypótlás benyújtásának jogvesztő határideje a 2. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontja és c) pontja szerinti intézkedés, továbbá a 2. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontja szerinti, méhészek kommunikációját és működését segítő eszközök beszerzésének támogatása alintézkedés kivételével:

a) az I. végrehajtási időszak vonatkozásában 2020. szeptember 1-je,

b) a II. végrehajtási időszak vonatkozásában 2021. szeptember 1-je,

c) a III. végrehajtási időszak vonatkozásában 2022. szeptember 1-je,

d) a meghosszabbított III. végrehajtási időszak vonatkozásában: 2023. június 30-a."

(3) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 3. §-a a következő (6b) bekezdéssel egészül ki:

"(6b) A hiánypótlás benyújtásának jogvesztő határideje a 2. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontja és c) pontja szerinti intézkedés, továbbá a 2. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontja szerinti, méhészek kommunikációját és működését segítő eszközök beszerzésének támogatása alintézkedés esetén:

a) az I. végrehajtási időszak vonatkozásában 2020. szeptember 1-je,

b) a II. végrehajtási időszak vonatkozásában 2021. szeptember 15-e,

c) a III. végrehajtási időszak vonatkozásában 2022. szeptember 1-je,

d) a meghosszabbított III. végrehajtási időszak vonatkozásában: 2023. június 30-a."

9. § (1) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 4. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[A támogatási jogosultságot alátámasztó számlákon és egyéb bizonylatokon szereplő összegekre abban az esetben nyújtható támogatás, ha a kérelmező nevére és a Kincstár által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban: ügyfél-nyilvántartási rendszer) a számla teljesítésének napján nyilvántartott címére (a továbbiakban: cím) kiállított számlák, illetve egyéb bizonylatok teljesítési dátuma - az adott intézkedésre vonatkozó, e rendeletben előírt eltérő rendelkezés hiányában -]

"d) a meghosszabbított III. végrehajtási időszak tekintetében 2022. augusztus 1. és 2022. december 31."

[közötti időszakra esik.]

(2) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 4. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) A 2. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontja, az af) alpontjában foglalt, az OMME termelői mézesüveg beszerzési költségének támogatása, az ag) alpontjában foglalt, méhészek kommunikációját és működését segítő eszközök beszerzési költségének támogatása, a b) pont ba) és bb) alpontja, c), e) és h) pontja szerinti intézkedések esetén a támogatási jogosultság alapja

a) az adott végrehajtási időszakra vonatkozó őszi méhegészségügyi vizsgálat során megállapított,

b) a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendeletben [a továbbiakban: 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet] foglaltak szerint megtett és az I. végrehajtási időszakban az e rendelet hatálybalépését követő harminc napon belül, a II. végrehajtási időszakban 2020. november 15-éig, a III. végrehajtási időszakban 2021. november 15-éig, a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban 2022. november 15-éig az illetékes megyei kormányhivatalhoz beérkezett bejelentések alapján a 119/2007. (X. 18.) FVM rendeletben foglalt Tenyészet Információs Rendszer (a továbbiakban: TIR) szerint nyilvántartásba vett és

c) a kifizetési kérelem benyújtása napján is a kérelmező tulajdonában lévő

méhcsaládok száma."

(3) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 4. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(13) A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) a (10) bekezdés szerinti, a kifizetési kérelem bírálatához szükséges adatokat a Támogatási törvény 26. § (3) bekezdés 19. pontja alapján az I. végrehajtási időszakban az e rendelet hatálybalépését követő hatvan napon belül, a II. végrehajtási időszakban 2020. november 30-áig, a III. végrehajtási időszakban 2021. november 30-áig, a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban 2022. november 30-áig elektronikus úton átadja a Kincstár részére."

10. § (1) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 5. § (1) bekezdés c) pont nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

[Támogatás igénybevételére az a természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: kérelmező) jogosult, aki vagy amely]

"c) a 2. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontjában, az a) pont ag) alpontja szerinti, méhészek kommunikációját és működését segítő eszközök beszerzésének támogatása alintézkedés, az af) alpontjában foglalt, az OMME termelői mézesüveg beszerzési költségének támogatása, továbbá a 2. § (1) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja, c), e) és h) pontja szerinti intézkedések esetében:"

(2) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A 2. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontja, az a) pont ag) alpontja szerinti, méhészek kommunikációját és működését segítő eszközök beszerzésének támogatása alintézkedés, az af) alpontjában foglalt, az OMME termelői mézesüveg beszerzési költségének támogatása, a 2. § (1) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja, c) és e) pontja, f) pont fc) alpontjához tartozó alintézkedések közül a 27. § (1) bekezdés a) pontja szerinti alintézkedés, valamint a 2. § (1) bekezdés h) pontja szerinti intézkedéseken kívüli esetekben a kérelmező kizárólag az OMME, illetve az OMME-vel együttműködési megállapodást kötött, önálló jogi személyiségű méhészeti egyesület (a továbbiakban: OMME tagszervezete) lehet."

11. § Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 6. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A támogatás forrása 50-50%-os társfinanszírozásban]

"b) az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap terhére a 2021/974/EU bizottsági végrehajtási határozat alapján az a) pont szerinti programban"

[meghatározott intézkedések megvalósításának támogatására előirányzott pénzösszeg.]

12. § Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 8. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[A Kincstár a kifizetési kérelmek elbírálását és a jóváhagyott támogatások összegének kifizetését]

"d) a meghosszabbított III. végrehajtási időszak tekintetében 2023. október 15-éig"

[végzi el.]

13. § (1) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 9. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti intézkedés vonatkozásában támogatás]

"a) a Méhészeti Program képzési feladatainak folyamatos szakmai koordinálását végző személy és egy fő koordinátori asszisztens egyéni vagy társas vállalkozói jogviszonyban történő feladatának ellátásával kapcsolatos vállalkozói díjának finanszírozására az I. végrehajtási időszakban, az e rendeletben meghatározott díjszabás szerinti havi díjazására a II., a III. és a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban, továbbá az I. és II. végrehajtási időszakban internetes honlap készítésére, fenntartására,"

[vehető igénybe.]

(2) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A támogatás keretösszege az I. végrehajtási időszakban legfeljebb 310 000 eurónak megfelelő forintösszeg, amelyből az (1) bekezdés c) pontja szerinti intézkedésre legfeljebb 155 000 eurónak megfelelő forintösszeg, az (1) bekezdés d) pontja szerinti intézkedésre legfeljebb 15 500 eurónak megfelelő forintösszeg használható fel. A támogatás keretösszege a II. végrehajtási időszakban 241 000 eurónak, a III. végrehajtási időszakban 331 000 eurónak megfelelő forintösszeg. A meghosszabbított III. végrehajtási időszakra vonatkozó támogatás a 2023. méhészeti évre biztosított keret terhére kerül kifizetésre."

(3) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 9. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti intézkedésre támogatás végrehajtási időszakonként a tárgyhónapokra vonatkozó tételes elszámolással igényelhető. A Méhészújság elkészítése, méhészeknek postai úton való eljuttatása vonatkozásában tárgyhónapnak a Méhészújság megjelenésének hónapját kell tekinteni. Ha végrehajtási időszakonként a július tárgyhónapra vonatkozó tételes elszámolásnál a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok bármelyikének teljesítési dátuma a következő végrehajtási időszakra esik, azonban a felmerült költségek a megelőző végrehajtási időszakra vonatkoznak, akkor ezen költségeket a július tárgyhónapra vonatkozó tételes elszámolásnál kell figyelembe venni, függetlenül a kiállított számla teljesítési dátumától. Ha a költségeket igazoló bizonylatok bármelyikének teljesítési dátuma az előző végrehajtási időszakra esik, azonban a felmerült költségek a kifizetési kérelem benyújtásához kapcsolódó végrehajtási időszakra vonatkoznak, akkor ezen költségek elszámolhatók az adott végrehajtási időszakban."

(4) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 9. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti intézkedés keretében a következő költségek számolhatóak el:

a) a koordinátori tevékenységet végző személy vállalkozói díja az I. végrehajtási időszakban legfeljebb 985 000 forint/hó, a koordinátori tevékenységet végző személy havi díja a II-III. és a meghosszabbított III. végrehajtási időszakra vonatkozó díjszabás szerint 600 000 forint/hó,

b) az internetes honlap készítése, fenntartása, frissítése esetén kizárólag az I. és II. végrehajtási időszakban legfeljebb 1 000 000 forint/év,

c) elektronikus jogszabály-nyilvántartási rendszer beszerzéséhez legfeljebb 150 000 forint/év,

d) a koordinátori asszisztens vállalkozói díja az I. végrehajtási időszakban legfeljebb 600 000 forint/hó, a koordinátori asszisztens havi díja a II-III. és a meghosszabbított III. végrehajtási időszakra vonatkozó díjszabás szerint 500 000 forint/hó."

(5) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 9. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti intézkedés támogatása esetén a kapcsolódó költségek méhegészségügyi szakirodalom fordítása esetén az I. és II. végrehajtási időszakban legfeljebb 3,0 forint/karakterig, a III. és a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban legfeljebb 4,0 forint/karakterig támogathatóak, szóközök nélkül számolva a célnyelvi szöveg karakterszáma alapján. Megbízás esetén ennek közterhekkel növelt összege vehető figyelembe."

(6) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 9. § (13) bekezdése a következő f)-h) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdés c) pontja szerinti intézkedés keretében a következő költségek számolhatóak el:]

"f) a nyomdai tördelést végző személy megbízási vagy vállalkozói díja,

g) a grafikai szerkesztést végző személy megbízási vagy vállalkozói díja,

h) a digitális képi anyagok beszerzésének költségei."

(7) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 9. § (14) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az (1) bekezdés c) pontja szerinti intézkedés igénylése esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:]

"b) az I. végrehajtási időszak első kifizetési kérelmével egyidejűleg, és ha a szerkesztői tevékenységet végző, a cikkíró, a nyelvi korrektor, a nyomdai tördelést, grafikai szerkesztést végző személy személyében, továbbá a megbízási vagy vállalkozói szerződésben változás következik be:

ba) a szerkesztői tevékenységet végző személy, a cikkíró, a nyelvi korrektor, a nyomdai tördelést, grafikai szerkesztést végző személy cégszerű aláírással ellátott vállalkozói vagy a megbízási szerződése, megbízási szerződés esetén a megbízási díj kifizetési lista, valamint a megbízási díj kifizetési lista alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat,

bb) a szerkesztői tevékenységet végző személy, a cikkíró, a nyelvi korrektor, a nyomdai tördelést, grafikai szerkesztést végző személy vállalkozói igazolványának vagy egyéni vállalkozóként, egyéni cégként történő bejegyzését igazoló internetes nyilvántartás nyomtatott példánya, társas vállalkozás esetén a társasági szerződés;

c) a szerkesztői tevékenységet végző személy, a cikkíró, nyelvi korrektor, a nyomdai tördelést, grafikai szerkesztést végző személy tevékenységéről szóló tárgyhavi jelentés, amely tartalmazza a tárgyhavi eredmények értékeléséről szóló beszámolót;"

14. § Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 10. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A meghosszabbított III. végrehajtási időszakra vonatkozó támogatás a 2023. méhészeti évre biztosított keret terhére kerül kifizetésre."

15. § (1) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti intézkedés keretében a következő költségek számolhatóak el:]

"a) előadói díj az I. és II. végrehajtási időszakban legfeljebb 40 000 forint/előadó/rendezvény, a III. és a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban legfeljebb 50 000 forint/előadó/rendezvény megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összegéig, a tolmács díja legfeljebb 50 000 forint/tolmács/rendezvény, megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összegéig;"

(2) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 11. § (2) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti intézkedés igénylése esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:]

"l) az OMME nyilatkozata a rendezvény Méhészeti Programba illeszkedéséről, amennyiben a kérelmet az OMME tagszervezete nyújtja be;"

16. § Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti intézkedés keretében a következő költségek számolhatóak el:]

"a) előadói díj az I. és II. végrehajtási időszakban legfeljebb 40 000 forint/előadó/rendezvény, a III. és a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban legfeljebb 50 000 forint/előadó/rendezvény megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összege;"

17. § (1) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 13. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 10. § (1) bekezdés c) pontja szerinti programon történő részvétel céljára nyújtott támogatás igénylése esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:]

"h) a résztvevők OMME-vel kötött megbízási szerződése vagy ennek hiányában a résztvevők OMME tagságáról szóló igazolása;"

(2) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 13. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 10. § (1) bekezdés c) pontja szerinti program megszervezése céljára nyújtott támogatás keretében a következő költségek számolhatóak el:]

"a) előadói díj az I. és II. végrehajtási időszakban legfeljebb 40 000 forint/előadó/rendezvény, a III. és a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban legfeljebb 50 000 forint/előadó/rendezvény, megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összege, külföldi előadó esetén legfeljebb 100 000 forint/előadó/rendezvény, megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összege, tolmács díja legfeljebb 50 000 forint/tolmács/ rendezvény, megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összege;"

18. § (1) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 14. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A támogatás keretösszege az I. végrehajtási időszakban legfeljebb 530 000 eurónak, a II. végrehajtási időszakban 500 000 eurónak, a III. végrehajtási időszakban 800 000 eurónak megfelelő forintösszeg. A meghosszabbított III. végrehajtási időszak a 2023. méhészeti évre biztosított keret terhére kerül kifizetésre."

(2) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 14. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A támogatás keretében a következő költségek számolhatóak el:]

"a) az OMME által méhészeti szaktanácsadónként éves szinten meghatározott vállalkozói díj az I. végrehajtási időszakban legfeljebb 600 000 forint/hó összegig, amely tartalmazza a vállalkozói szerződésben foglalt feladatok teljesítéséhez kapcsolódó összes költséget, az OMME által méhészeti szaktanácsadónként havi szinten, területi illetékesség alapján, az 1. mellékletben meghatározott vállalkozói díjszabás a II., a III. és a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban, amely tartalmazza a vállalkozói szerződésben foglalt feladatok teljesítéséhez kapcsolódó összes költséget:"

19. § (1) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A támogatás keretösszege az I. végrehajtási időszakban legfeljebb 110 000 eurónak, a II. végrehajtási időszakban legfeljebb 20 000 eurónak, a III. végrehajtási időszakban legfeljebb 110 000 eurónak megfelelő forintösszeg. A meghosszabbított III. végrehajtási időszak a 2023. méhészeti évre biztosított keret terhére kerül kifizetésre."

(2) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 15. § (7) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A támogatás keretében a következő költségek számolhatóak el:]

"c) résztvevők elszállásolási költsége legfeljebb egy éjszakára, legfeljebb 5000 forint/fő összegig, ha az oda-vissza út távolsága az I. és II. végrehajtási időszakban a 400 kilométert, a III. és a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban a 300 kilométert meghaladja."

(3) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 15. § (8) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:]

"h) az OMME nyilatkozata a rendezvény Méhészeti Programba illeszkedéséről, amennyiben a kérelmező az OMME tagszervezete."

20. § (1) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A támogatás keretösszege az I. végrehajtási időszakban legfeljebb 450 000 eurónak, a II. végrehajtási időszakban legfeljebb 500 000 eurónak, a III. végrehajtási időszakban legfeljebb 550 000 eurónak megfelelő forintösszeg. A meghosszabbított III. végrehajtási időszakra vonatkozó támogatás a 2023. méhészeti évre biztosított keret terhére kerül kifizetésre."

(2) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 16. § (4) bekezdés p) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A támogatás az alábbi eszközcsoportok beszerzéséhez vehető igénybe:]

"p) kerethuzalozó kapocsbelövő vagy kapocsbelövő,"

(3) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 16. § (4) bekezdése a következő s)-x) ponttal egészül ki:

[A támogatás az alábbi eszközcsoportok beszerzéséhez vehető igénybe:]

"s) külső virágporszedő,

t) a méz tárolására alkalmas 120 literes, bilinccsel záródó, élelmiszeripari tanúsítvánnyal (műbizonylattal) rendelkező műanyag hordó,

u) mézszűrő kád,

v) léptároló konténer,

w) melegvizes magasnyomású mosó,

x) kizárólag a II. végrehajtási időszakban minimum 10 m2 alapterületű könnyűszerkezetes tárolóépítmény."

(4) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 16. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(8) A kérelmező a (4) és (5) bekezdés szerinti eszközcsoportba tartozó eszközt - a (4) bekezdés s) és t) pontja szerinti eszköz kivételével - köteles a támogatást megállapító határozat kézhezvételét követő naptól kezdődően öt éven át folyamatosan birtokában tartani és rendeltetésszerűen használni.

(9) A kérelmező - a (4) bekezdés s) és t) pontja szerinti eszköz, valamint a termelői csoport kivételével -eszközcsoportonként egy eszközre igényelhet támogatást, ha a kifizetési kérelem benyújtásának napjától számított öt évben belül ugyanolyan eszközcsoportra nem állapítottak meg részére támogatást."

(5) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 16. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(12) A támogatás mértéke az I. és II. végrehajtási időszakban kifizetési kérelmenként az eszköz beszerzési árának 50%-a, de legfeljebb 130 000 forint, mézszűrő kád esetén a beszerzési ár 50%-a, de legfeljebb 250 000 forint, léptároló konténer esetén a beszerzési ár 70%-a, de legfeljebb 500 000 forint, melegvizes magasnyomású mosó beszerzési értékének 50%-a, de legfeljebb 500 000 forint, minimum 10 m2 alapterületű könnyűszerkezetes tároló építmény beszerzési árának 70%-a, de legfeljebb 700 000 forint, külső virágporszedő esetén az eszköz beszerzési árának 50%-a, legfeljebb 1000 forint, méz tárolására alkalmas 120 literes, bilinccsel záródó, élelmiszeripari tanúsítvánnyal (műbizonylattal) rendelkező műanyag hordó esetében 350 forint/méhcsalád, de legfeljebb a teljes beszerzési ár, léptároló fagyasztókamra hűtőgépészeti berendezésének beszerzése és üzembe helyezése, mézletöltőgép és fűtött késes fedelezőgép beszerzése esetén a beszerzési és üzembe helyezési ár 50%-a, de legfeljebb 400 000 forint, fagyasztóház (hűtőgépészettel együtt) vagy fagyasztókonténer (hűtőgépészettel együtt) építése, beszerzése és üzembe helyezése esetén az építési, beszerzési és üzembe helyezési ár 50%-a, de legfeljebb 1 000 000 forint eszközönként."

(6) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 16. §-a a következő (12a) bekezdéssel egészül ki:

"(12a) A támogatás mértéke a III. és a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban a (4) bekezdés b), e), f), g), h), k), o) és p) pontja szerinti eszközre az eszköz beszerzési árának 50%-a, de legfeljebb 65 000 forint, a (4) bekezdés a), d), j), l), m), n), q) és r) pontja szerinti eszközre és a fedelezőgépre az eszköz beszerzési árának 50%-a, de legfeljebb 200 000 forint, a támogatás mértéke a (4) bekezdés s) pontja szerinti eszközre az eszköz beszerzési árának 50%-a, legfeljebb 1000 forint, a támogatás mértéke a (4) bekezdés t) pontja szerinti eszközre a teljes beszerzési ár, de legfeljebb 350 forint/méhcsalád, léptároló fagyasztókamra hűtőgépészeti berendezésének beszerzése és üzembe helyezése, mézletöltőgép és fűtött késes fedelezőgép beszerzése esetén a beszerzési és üzembe helyezési ár 50%-a, de legfeljebb 500 000 forint, fagyasztóház (hűtőgépészettel együtt) vagy fagyasztókonténer (hűtőgépészettel együtt) építése, beszerzése és üzembe helyezése esetén az építési, beszerzési és üzembe helyezési ár 50%-a, de legfeljebb 1 500 000 forint, mézszűrő kád esetén a beszerzési ár 50%-a, de legfeljebb 250 000 forint, léptároló konténer esetén a beszerzési ár 70%-a, de legfeljebb 400 000 forint, melegvizes magasnyomású mosó beszerzési értékének 50%-a, de legfeljebb 500 000 forint eszközönként."

(7) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 16. § (13) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát]

"c) új fagyasztóház (hűtőgépészettel együtt) építése, új fagyasztókonténer (hűtőgépészettel együtt) építése és minimum 10 m2 alapterületű könnyűszerkezetes tároló építmény esetén a műszaki dokumentáció, d) méz tárolására alkalmas 120 literes, bilincsel záródó, élelmiszeripari tanúsítvánnyal (műbizonylattal) rendelkező műanyag hordó esetén a hordó élelmiszeripari tanúsítványa."

21. § (1) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A támogatás keretösszege az I. végrehajtási időszakban legfeljebb 360 000 eurónak megfelelő forintösszeg, amelyből az (1) bekezdés a) pontja szerinti intézkedésre 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg, az (1) bekezdés b) pontja szerinti intézkedésre 320 000 eurónak megfelelő forintösszeg használható fel, a II-III. végrehajtási időszakban 300 000 eurónak megfelelő forintösszeg végrehajtási időszakonként. A meghosszabbított III. végrehajtási időszakra vonatkozó támogatás a 2023. méhészeti évre biztosított keret terhére kerül kifizetésre."

(2) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az OMME az I. végrehajtási időszakra vonatkozóan e rendelet hatálybalépését követő kilencven napon belül, a II. végrehajtási időszakra vonatkozóan 2020. október 15-éig, a III. végrehajtási időszakra vonatkozóan 2021. október 15-éig, a meghosszabbított III. végrehajtási időszakra vonatkozóan 2022. október 15-éig elektronikus úton a Kincstár rendelkezésére bocsátja az OMME termelői mézesüveget forgalmazók listáját, amely tartalmazza a forgalmazó nevét, címét, adószámát. Az OMME a listában bekövetkezett változásról elektronikus úton haladéktalanul tájékoztatja a Kincstárt."

(3) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 17. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A támogatás mértéke az (1) bekezdés b) pontja szerinti intézkedés esetén kifizetési kérelmenként az OMME termelői mézesüveg beszerzési árának az I. és II. végrehajtási időszakban 50%-a, a III. és a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban 75%-a, de legfeljebb - a 4. § (10) bekezdésében meghatározott méhcsaládállomány alapján - az I-III. és a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban 3300 forint/méhcsalád."

22. § (1) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 18. § (1)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A 2. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontja szerinti intézkedés vonatkozásában támogatás a méhész szervezetek működésének és kohéziójának elősegítése céljából

a) az OMME szervezeti ülés (a továbbiakban: szervezeti ülés) lebonyolítása,

b) az OMME tagszervezetek kommunikációját és működését segítő eszközök (különösen fénymásoló, nyomtató, szkenner, projektor, számítógép, számítástechnikai kellékanyagok, operációs rendszer, irodai programcsomag, informatikai adattároló eszköz) beszerzése,

c) OMME kommunikációját és működését segítő eszközök (különösen fénymásoló, nyomtató, szkenner, projektor, számítástechnikai eszközök, informatikai adattároló eszköz, szoftverek) beszerzése és üzembe helyezése, számítástechnikai eszközök javítása, szoftverfejlesztés, informatikai rendszer működtetése, fejlesztése és üzembe helyezése, számítástechnikai kellékanyagok, továbbá a III. és a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban ezeken felül internetes honlap készítése, fenntartása,

d) a II-III. és a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban a méhészeti szervezetek működéséhez szükséges ingatlan tartós bérlése az OMME részére, rezsi költségei (különösen víz, áram, gáz, takarítás), irodabútorok vásárlása,

e) méhészek kommunikációját és működését segítő eszközök (különösen asztali vagy hordozható számítógép, multifunkcionális lézernyomtató) beszerzése

költségeinek megtérítésére vehető igénybe.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás keretösszege az I. végrehajtási időszakban legfeljebb 100 000 eurónak megfelelő forintösszeg, amelyen belül az (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti intézkedések keretösszege 60 000 eurónak megfelelő forintösszeg, az (1) bekezdés b) pontja szerinti intézkedés keretösszege 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg. A II. végrehajtási időszakban legfeljebb 850 000 eurónak, a III. végrehajtási időszakban legfeljebb 250 000 eurónak megfelelő forintösszeg. A meghosszabbított III. végrehajtási időszakra vonatkozó támogatás a 2023. méhészeti évre biztosított keret terhére kerül kifizetésre.

(3) Az (1) bekezdés a), c), d) pontja szerinti intézkedések igénybevételére az OMME jogosult.

(4) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti intézkedés igénylésére az OMME tagszervezetei jogosultak.

(4a) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti intézkedés igénylésére a kifizetési kérelem benyújtásának évére vonatkozó, érvényes OMME tagsági viszonnyal rendelkező kérelmező jogosult, aki a kifizetési kérelem benyújtásának napján legalább egy méhcsaláddal rendelkezik.

(5) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések esetében a támogatás végrehajtási időszakonként több alkalommal is igényelhető."

(2) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 18. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés a) pontja szerinti intézkedés keretében a következő költségek számolhatóak el:]

"a) előadó és tolmács díja, a nem OMME tag vagy nem az OMME alkalmazásában lévő (a továbbiakban: külsős) előadó és tolmács esetén az előadói díj az I. és II. végrehajtási időszakban legfeljebb 40 000 forint/előadó/alkalom, a III. és a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban legfeljebb 50 000 forint/előadó/alkalom, megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összegéig, a tolmács díja legfeljebb 50 000 forint/tolmács/alkalom, megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összegéig;"

(3) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 18. § (8) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdés b) pontja szerinti intézkedés keretében a következő eszközcsoportok beszerzésének költsége számolható el:]

"i) számítástechnikai kellékanyagok maximum 50 000 forint/végrehajtási év összegig."

(4) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 18. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti intézkedés esetében a támogatás mértéke eszközcsoportonként - a számítástechnikai kellékanyagokat kivéve - az elszámolható költség, amely a beszerzési ár 100%-a, de legfeljebb 200 000 forint."

(5) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 18. § (14) bekezdése a következő e) és f) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdés c) pontja szerinti intézkedés keretében a következő költségek számolhatóak el:]

"e) interneteshonlap-készítés, -fenntartás;

f) számítástechnikai kellékanyagok."

(6) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 18. §-a a következő (20)-(30) bekezdéssel egészül ki:

"(20) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti intézkedés keretében az alábbi költségek számolhatóak el:

a) a méhészeti szervezetek működéséhez szükséges ingatlan tartós bérlet és annak minden költsége (ideértve az ügyvédi díjat, közjegyzői díjat is);

b) ingatlan rezsiköltsége (különösen víz, áram, gáz, takarítás);

c) irodabútorok vásárlása.

(21) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti támogatás igénylése esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:

a) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylat, azaz a kérelmező nevére és címére kiállított számla és az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat;

b) ingatlan tartós bérleti szerződése.

(22) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti intézkedés keretében támogatás az alábbi eszközcsoportok beszerzéséhez vehető igénybe:

a) asztali vagy hordozható számítógép;

b) multifunkcionális lézernyomtató.

(23) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti intézkedés esetében a támogatás mértéke az asztali vagy hordozható számítógép esetén a beszerzési ár 70%-a, de legfeljebb 200 000 forint, multifunkcionális lézernyomtató esetén a beszerzési ár 70%-a, de legfeljebb 35 000 forint.

(24) A kérelmező, az (1) bekezdés e) pontja szerinti intézkedés esetében, eszközcsoportonként egy eszközre igényelhet támogatást, ha a kifizetési kérelem benyújtásának napjától számított három éven belül ugyanolyan eszközcsoportra nem állapítottak meg részére támogatást.

(25) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti intézkedés esetében egy kifizetési kérelemben egyszerre több eszközcsoport is megjelölhető.

(26) A kérelmező a (22) bekezdés szerinti eszközcsoportba tartozó eszközt köteles a támogatást megállapító határozat kézhezvételét követő naptól kezdődően három éven át folyamatosan birtokában tartani és rendeltetésszerűen használni.

(27) A (22) bekezdés szerinti eszközcsoportba tartozó eszköz beszerzésénél a kifizetési kérelemben az eszközök egyedi azonosítására alkalmas jelölését fel kell tüntetni. Nem fogadható el egyedi azonosítására alkalmas jelölésként a típusszám, gyártói cikkszám, cikkszám, gyártási év, vámtarifaszám, leltár szám.

(28) Ha a kérelmező a (26) bekezdésben meghatározott határidőig nem tesz eleget az üzemben tartási, illetve megőrzési kötelezettségének, akkor az adott kifizetési kérelemre igénybe vett támogatás egésze jogosulatlannak minősül.

(29) A nettó 100 000 forintot meghaladó beszerzési értékű eszköz esetében az üzemben tartási kötelezettség alatt bekövetkezett lopást, illetve működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén az üzemben tartási kötelezettséget érintő eseményt - az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül - a bekövetkezését követően haladéktalanul be kell jelenteni a Kincstár részére.

(30) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti támogatás igénylése esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylat, azaz a kérelmező nevére és címére kiállított számla és az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát."

23. § Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"19. § (1) A 2. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti támogatás

a) a méhcsaládok engedélyezett szerrel történő, a varroa atka, a nozematózis, illetve az egyéb kártevők és betegségek elleni, szakszerű állategészségügyi kezelés költségeihez, az (5) bekezdés szerinti készítmények és eszközök beszerzéséhez,

b) kizárólag a III. végrehajtási időszakban új fa kaptár, fa keretléc, viaszcsere költsége, műlép, ózongenerátor és méhlegelő célú facsemeték, cserjék, félcserjék, bokrok beszerzéséhez

igényelhető.

(2) A támogatás keretösszege az (1) bekezdés a) pontja szerinti alintézkedésre az I. végrehajtási időszakban legfeljebb 2 190 000 eurónak, a II. végrehajtási időszakban legfeljebb 3 419 046 eurónak megfelelő forintösszeg. A támogatás keretösszege az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti alintézkedésekre a III. végrehajtási időszakban együttesen legfeljebb 4 309 712 eurónak megfelelő forintösszeg.

(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti alintézkedésnél a támogatás igénybevételére a kifizetési kérelem benyújtásának évére vonatkozó érvényes OMME tagsági viszonnyal rendelkező kérelmező - a 4. § (10) bekezdésében meghatározott méhcsaládállomány alapján - jogosult.

(4) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti alintézkedésekre végrehajtási időszakonként külön-külön egy kérelem nyújtható be.

(5) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti alintézkedés tekintetében támogatás a vényköteles és nem vényköteles állatgyógyászati készítmények (gyógyszer), a méhészetben használatos gyógyhatású készítmények, illetve azok kijuttatásához szükséges új eszközök, a kérelmező egészségvédelmét szolgáló új munkavédelmi légzésvédő teljes álarc, új légzésvédő kámzsa és új légzésvédő szűrőbetét, továbbá a készítmények hatékonyságának növelése érdekében a méhészetben felhasznált cukor, cukorlepény, ipari fondant beszerzésének számlával igazolt költségére vehető igénybe.

(6) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti alintézkedés esetén az I. és II. végrehajtási időszakban a cukor, a cukorlepény, az ipari fondant, a méhészetben használatos gyógyhatású készítmények, a vényköteles és nem vényköteles állatgyógyászati készítmények kijuttatásához szükséges új eszközök, valamint a méhészetben használatos gyógyhatású készítmények kijuttatásához szükséges új eszközök, illetve a kérelmező egészségvédelmét szolgáló új munkavédelmi légzésvédő teljes álarc, új légzésvédő kámzsa és az új légzésvédő szűrőbetét vásárlása önállóan nem támogatható, csak vényköteles vagy nem vényköteles állatgyógyászati készítmények (gyógyszer) együttes vásárlása esetén.

(7) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti alintézkedés esetén a III. végrehajtási időszakban a cukor, a cukorlepény, az ipari fondant és a méhészetben használt vényköteles és nem vényköteles állatgyógyászati készítmények kijuttatásához szükséges új eszközök, valamint a méhészetben használatos gyógyhatású készítmények kijuttatásához szükséges új eszközök, illetve a kérelmező egészségvédelmét szolgáló új munkavédelmi légzésvédő teljes álarc, új légzésvédő kámzsa és az új légzésvédő szűrőbetét vásárlása önállóan nem támogatható, csak vényköteles vagy nem vényköteles állatgyógyászati készítmények (gyógyszer) vagy gyógyhatású készítmények együttes vásárlása esetén.

(8) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti alintézkedés esetén a szennyezett cukor, a sepert cukor, az izo-glukóz és a gabonakeményítőből gyártott cukor (izocukor) beszerzésének költsége nem támogatható.

(9) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti alintézkedés esetén a méhcsaládokat megtámadó kártevők és betegségek - ideértve a varroatózis - állategészségügyi kezeléséhez az alábbi, kizárólag Magyarországon megvásárolt készítmények után igényelhető támogatás:

a) az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet [a továbbiakban: 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet] szerint forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező és nyilvántartásba vett - vényköteles és nem vényköteles - állatgyógyászati készítmények (gyógyszer),

b) a 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet szerint nyilvántartásba vett, szabadon forgalmazható, az állatgyógyászatban használatos gyógyhatású készítmények.

(10) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti alintézkedés esetén az I. és II. végrehajtási időszakban a varroa atka, a nozematózis, illetve az egyéb kártevők, betegségek elleni szakszerű állategészségügyi kezeléshez méhcsaládonként - számla alapján - legfeljebb 1600 forint összegű támogatás igényelhető, amelyből a méhészetben használatos gyógyhatású készítményekre és a cukor, cukorlepény, ipari fondant beszerzési költségére méhcsaládonként legfeljebb 1200 forint összegű támogatás igényelhető. A méhészetben használatos gyógyhatású készítményekre és a cukor, cukorlepény, ipari fondant beszerzési költségére igényelt támogatás összege nem haladhatja meg

a) a 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet szerint forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező és nyilvántartásba vett - vényköteles és nem vényköteles - állatgyógyászati készítményekhez (gyógyszer),

b) a minimum három vegyes százalék (g/100 ml) oxálsav hatóanyagot tartalmazó, méhészeti célra használatos gyógyhatású készítményekhez,

c) a vényköteles és nem vényköteles állatgyógyászati készítmények (gyógyszer) és gyógyhatású készítmények kijuttatásához szükséges új eszközökhöz,

d) a minimum A2B2E2P3 (vagy ennél magasabb védelmi fokozatú) új szűrőbetéttel ellátott, vagy anélküli új munkavédelmi légzésvédő teljes álarchoz,

e) a minimum A2B2E2P3 (vagy ennél magasabb védelmi fokozatú) új szűrőbetéthez és

f) új légzésvédő kámzsához

jóváhagyott, együttes támogatás háromszoros mértékét.

(11) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti alintézkedés esetén a III. végrehajtási időszakban a varroa atka, a nozematózis, illetve az egyéb kártevők, betegségek elleni szakszerű állategészségügyi kezeléshez méhcsaládonként - számla alapján - legfeljebb 1800 forint összegű támogatás igényelhető, amelyből a cukor, cukorlepény, ipari fondant beszerzési költségére méhcsaládonként legfeljebb 1350 forint összegű támogatás igényelhető. A cukor, cukorlepény, ipari fondant beszerzési költségére igényelt támogatás összege nem haladhatja meg

a) 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet szerint forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező és nyilvántartásba vett - vényköteles és nem vényköteles - állatgyógyászati készítményekhez (gyógyszer),

b) méhészetben használatos gyógyhatású készítményekre,

c) a vényköteles és nem vényköteles állatgyógyászati készítmények (gyógyszer) és gyógyhatású készítmények kijuttatásához szükséges új eszközökhöz,

d) a minimum A2B2E2P3 (vagy ennél magasabb védelmi fokozatú) új szűrőbetéttel ellátott, vagy anélküli új munkavédelmi légzésvédő teljes álarchoz,

e) a minimum A2B2E2P3 (vagy ennél magasabb védelmi fokozatú) új szűrőbetéthez és

f) új légzésvédő kámzsához

jóváhagyott, együttes támogatás háromszoros mértékét.

(12) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti alintézkedés esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:

a) a méhcsaládokat megtámadó kártevők és betegségek elleni védekezéshez használt, a (9) bekezdés szerinti készítmények és azok kijuttatásához szükséges eszköz, a minimum A2B2E2P3 (vagy ennél magasabb védelmi fokozatú) szűrőbetéttel ellátott vagy anélküli munkavédelmi légzésvédő teljes álarc, a minimum A2B2E2P3 (vagy ennél magasabb védelmi fokozatú) új szűrőbetét, új légzésvédő kámzsa vásárlásáról - a kérelmező nevére és címére - kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat és

b) a cukor, cukorlepény, ipari fondant vásárlásáról kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat.

(13) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti alintézkedés esetén a kérelmező köteles a 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet 76. § (4) bekezdése szerinti nyilvántartást vezetni, a nyilvántartás hiánya, hiányossága a támogatás jogosulatlan igénybevételének minősül.

(14) A 19. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alintézkedés keretében az alábbi költségek támogathatóak:

a) az OMME által kiadott, a honlapján közzétett közleményben felsorolt méhlegelő célú facsemete, cserje, félcserje, bokor vásárlása, maximum a növényegyedek beszerzési áráig,

b) új fa kaptár, fa keretléc, viaszcsere, műlép, ózongenerátor beszerzése, maximum a termékek beszerzési árának mértékéig.

(15) A (14) bekezdés b) pontja szerinti alintézkedés esetén a támogatás kizárólag az OMME által kiadott, a honlapján közzétett közleményben felsorolt növényfajokra és növényfajtákra vehető igénybe. Az OMME az általa közzétett növénylistát 2021. augusztus 31. napjáig elektronikus úton a Kincstár rendelkezésére bocsátja, annak változása esetén 72 órán belül elektronikus úton jelzi a Kincstár felé a változásokat.

(16) A (14) bekezdés b) pontja szerinti műlépvásárlás és viasz csere szolgáltatás igénybevétele csak hatósági engedéllyel rendelkező műlépüzemektől lehetséges. A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet alapján kiadott engedéllyel rendelkező műlépüzemet a Kincstár a NÉBIH honlapján közzétett adatok alapján ellenőrzi,

(17) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti alintézkedésre benyújtott kifizetési kérelemhez csatolni kell a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát.

(18) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti alintézkedésre méhcsaládonként - számla alapján - legfeljebb 500 forint összegű támogatás igényelhető."

24. § Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A támogatás keretösszege az I. végrehajtási időszakban legfeljebb 500 000 eurónak, a II. végrehajtási időszakban legfeljebb 150 000 eurónak, a III. végrehajtási időszakban legfeljebb 150 000 eurónak megfelelő forintösszeg. A meghosszabbított III. végrehajtási időszakra vonatkozó támogatás a 2023. méhészeti évre biztosított keret terhére kerül kifizetésre."

25. § (1) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A támogatás keretösszege legfeljebb 30 000 eurónak megfelelő forintösszeg végrehajtási időszakonként. A meghosszabbított III. végrehajtási időszakra vonatkozó támogatás a 2023. méhészeti évre biztosított keret terhére kerül kifizetésre."

(2) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 21. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A támogatás keretében a következő költségek számolhatóak el:]

"a) az előadói díj az I. és II. végrehajtási időszakban legfeljebb 40 000 forint/előadó/rendezvény a III. és a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban 50 000 forint/előadó/rendezvény összegig, megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összegéig;"

(3) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 21. § (8) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:]

"k) az OMME nyilatkozata a képzés Méhészeti Programba illeszkedéséről, amennyiben a kérelmező az OMME tagszervezete."

26. § (1) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A támogatás keretösszege az I. végrehajtási időszakban legfeljebb 510 000 eurónak megfelelő forintösszeg, amelyből 260 000 eurónak megfelelő forintösszeg a (4) bekezdés a)-h) pontjában meghatározott, 250 000 eurónak megfelelő forintösszeg a (4) bekezdés i)-u) pontjában meghatározott eszközcsoportok beszerzésének támogatásához használható fel, a II. végrehajtási időszakban 1 101 000 eurónak megfelelő forintösszeg, a III. végrehajtási időszakban 635 000 eurónak megfelelő forintösszeg. A meghosszabbított III. végrehajtási időszakra vonatkozó támogatás a 2023. méhészeti évre biztosított keret terhére kerül kifizetésre."

(2) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 22. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) A támogatás az alábbi eszközcsoportok beszerzéséhez vehető igénybe

1. kaptárak szállítására kialakított, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: KöHÉM rendelet) szerinti pótkocsi, az alábbiak szerint:

a) a KöHÉM rendelet 2. § (9) bekezdés h) pontja szerinti pótkocsi (O2 kategória),

b) a KöHÉM rendelet 2. § (9) bekezdés g) pontja szerinti pótkocsi (O1 kategória, legfeljebb 0,75 tonna),

2. a KöHÉM rendelet 2. § (9) bekezdés d) pontja szerinti tehergépkocsi, az alábbiak szerint:

a) kizárólag az I. és II. végrehajtási időszakban a KöHÉM rendelet 2. § (9) bekezdés d) pontja szerinti, legalább differenciálzárral ellátott, 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű, nyitott rakfelülettel is rendelkező tehergépkocsi,

b) kizárólag a III. és a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban a KöHÉM rendelet 2. § (9) bekezdés d) pontja szerinti, 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi,

3. a KöHÉM rendelet 2. § (9) bekezdés e) pontja szerinti tehergépkocsi, az alábbiak szerint:

a) kizárólag az I. és II. végrehajtási időszakban a KöHÉM rendelet 2. § (9) bekezdés e) pontja szerinti, legalább differenciálzárral ellátott, legfeljebb 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi,

b) kizárólag a III. és a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban a KöHÉM rendelet 2. § (9) bekezdés e) pontja szerinti, legfeljebb 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi,

4. tehergépkocsira szerelhető daru,

5. emelőhátfal,

6. terepjáró villástargonca,

7. kormányművel, vezetőüléssel ellátott önjáró rakodógép,

8. méhek tartására szolgáló, kész műszaki állapotú, új építésű konténer,

9. benzines, elektromos vagy akkumulátoros szívó-fúvó gép,

10. benzinmotoros fűkasza, bozótvágó,

11. aggregátor vagy robbanómotorral meghajtott áramfejlesztő,

12. csörlő,

13. kézi hidraulikus emelő,

14. legalább 5 km-es hatótávú elektronikus táv-kaptármérleg,

15. robbanómotoros szivattyú,

16. elektronikus méhes vagyonvédelmi rendszer eszközcsoportokba tartozó új eszközök,

17. kaptáremelő (kaptárlift),

18. napelemes áramellátó berendezés,

19. méhlesöprő berendezés,

20. magasnyomású mosó,

21. legalább 36 V feszültséggel üzemelő akkumulátoros fűkasza,

22. akkumulátoros láncfűrész,

23. kizárólag a II. végrehajtási időszakban benzines láncfűrész

24. kizárólag a II. végrehajtási időszakban fűnyíró traktor (minimum 10 kW motorteljesítmény)

25. kizárólag a II. végrehajtási időszakban autós tetősátor.

(5) A (4) bekezdés

a) 1. pont a) alpontja 2., 4. és 5. pontja szerinti eszközre vonatkozó támogatást legalább hatvan méhcsaláddal,

b) 1. pont b) alpontja 8. és 24. pontja szerinti eszközre vonatkozó támogatást legalább harminc méhcsaláddal,

c) 3., 6. és 7. pontja szerinti eszközre vonatkozó támogatást legalább száz méhcsaláddal

rendelkező kérelmező igényelheti."

(3) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 22. § (9)-(11) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(9) A támogatás mértéke a kifizetési kérelmenként az elszámolható költség - így a beszerzési ár, valamint a (4) bekezdés 1-3. és 5. pontja szerinti eszköz beszerzése esetén az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 24. §-a szerint meghatározott vagyonszerzési illeték, a forgalmi engedély és törzskönyv kiállításának közigazgatási hatósági eljárási illetéke, a rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díja, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal közúti gépjármű-közlekedési hatósági feladatkörében elvégzett műszaki vizsga díj - 50%-a, de a (4) bekezdés 1. pont a) alpontja, 5. és 8. pontja szerinti eszköz beszerzése esetén az I., illetve II. végrehajtási időszakban legfeljebb 400 000 forint, a III., illetve a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban 600 000 forint eszközönként.

(10) A (4) bekezdés 2-4., 6. és 7. pontja szerinti eszköz beszerzése esetén a támogatás mértéke a kifizetési kérelmenként elszámolható költség - így a beszerzési ár - 50%-a, de az I., illetve II. végrehajtási időszakban legfeljebb 650 000 forint, a III., illetve a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban 1 000 000 forint eszközönként. A (4) bekezdés 1. pont b) alpontja szerinti eszköz beszerzése esetén a támogatás mértéke a kifizetési kérelmenként elszámolható költség - így a beszerzési ár - 50%-a, de legfeljebb 200 000 forint eszközönként.

(11) Az I. és II. végrehajtási időszakban a támogatás mértéke legfeljebb 3 kW névleges elektromos teljesítményű aggregátor vagy robbanómotorral meghajtott áramfejlesztő, valamint a (4) bekezdés 9., 10., 12-15., 18-20. és 21. pontja szerinti eszköz beszerzése esetén legfeljebb 65 000 forint, 3 kW feletti névleges elektromos teljesítményű aggregátor vagy robbanómotorral meghajtott áramfejlesztő, valamint a (4) bekezdés 16. és 22. pontja szerinti eszköz beszerzése esetén legfeljebb 130 000 forint."

(4) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 22. §-a a következő (11a) és (11b) bekezdéssel egészül ki:

"(11a) A III., illetve a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban a támogatás mértéke legfeljebb 3 kW névleges elektromos teljesítményű aggregátor vagy robbanómotorral meghajtott áramfejlesztő, valamint a (4) bekezdés 9., 13-15., 17., 19., 20. és 21. pontja szerinti eszköz beszerzése esetén a kifizetési kérelmenként elszámolható költség - így a beszerzési ár - 50%-a, de legfeljebb 65 000 forint, 3 kW feletti névleges elektromos teljesítményű aggregátor vagy robbanómotorral meghajtott áramfejlesztő, valamint a (4) bekezdés 10., 12., 16., 18. és 22. pontja szerinti eszköz beszerzése esetén legfeljebb 130 000 forint, a (4) bekezdés 1. pont b) alpontja szerinti eszköz beszerzése esetén legfeljebb 200 000 forint eszközönként.

(11b) A támogatás mértéke kizárólag a II. végrehajtási időszakban a (4) bekezdés 23. pontja szerinti eszközre a beszerzési ár 70%-a, de legfeljebb 130 000 forint, a (4) bekezdés 24. pontja szerinti eszközre a beszerzési ár 70%-a, de legfeljebb 1 500 000 forint, a (4) bekezdés 25. pontja szerinti eszközre a beszerzési ár 70%-a, de legfeljebb 700 000 forint eszközönként."

(5) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 22. §-a a következő (17)-(23) bekezdéssel egészül ki:

"(17) A 4. § (3) bekezdésében és a 22. § (1)-(16) bekezdésében foglaltakat a legfeljebb 5 éves futamidejű, zártvégű pénzügyi lízingszerződéssel beszerzett (4) bekezdés 2. pont b) alpontja és a 3. pont b) alpontja szerinti új gépjármű esetén az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni.

(18) A (4) bekezdés 2. pont b) alpontja és a 3. pont b) alpontja szerinti új gépjárműbeszerzésnél, a legfeljebb 5 éves futamidejű, zártvégű lízingszerződéssel történő beszerzés is támogatható.

(19) Végrehajtási időszakonként egy alkalommal, a lízingszerződés pénzügyi teljesítésének mértékéig igényelhető támogatás. Az első kifizetési kérelmet abban a végrehajtási időszakban kell benyújtani, amelyikben a megkötött lízingszerződés első pénzügyi teljesítése megtörtént. Kizárólag a kérelembenyújtás végrehajtási időszakában törlesztett lízingdíjak után igényelhető támogatás, a július hónapban történt pénzügyi teljesítések kivételével. A júliusban történő pénzügyi teljesítések a következő végrehajtási időszakban számolhatóak el.

(20) A kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:

a) lízingszerződés;

b) a lízingszerződés módosítása esetén a módosított szerződés;

c) amennyiben a pénzügyi teljesítés díjbekérő alapján történik, a díjbekérő.

(21) Végtörlesztés esetén a kérelmezőnek a végtörlesztés végrehajtási évében elektronikus úton be kell nyújtania a Kincstárhoz a gépjármű tulajdonba kerülését igazoló dokumentum másolatát, illetve a forgalmi engedély másolatát, amelyben a kérelmező tulajdonosként van feltüntetve.

(22) Ha a kérelmező a (21) bekezdésben meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, akkor az adott kifizetési kérelemre igénybe vett támogatás egésze jogosulatlannak minősül.

(23) A kérelmező köteles a gépjárművet az első támogatást megállapító határozat kézhezvételét követő naptól kezdődően öt éven át folyamatosan birtokában tartani és rendeltetésszerűen használni."

27. § Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A támogatás keretösszege legfeljebb 100 000 eurónak megfelelő forintösszeg végrehajtási időszakonként. A meghosszabbított III. végrehajtási időszakra vonatkozó támogatás a 2023. méhészeti évre biztosított keret terhére kerül kifizetésre."

28. § (1) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A támogatás keretösszege az I. végrehajtási időszakban 401 000 eurónak megfelelő forintösszeg, a II. végrehajtási évben 850 000 eurónak megfelelő forintösszeg, a III végrehajtási időszakban 401 000 eurónak megfelelő forintösszeg. A meghosszabbított III. végrehajtási időszakra vonatkozó támogatás a 2023. méhészeti évre biztosított keret terhére kerül kifizetésre."

(2) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 24. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az MMOE az I. végrehajtási időszakra vonatkozóan 2020. május 31-éig, a II. végrehajtási időszakra vonatkozóan 2021. május 31-éig, a III. végrehajtási időszakra vonatkozóan 2022. május 31-éig, a meghosszabbított III. végrehajtási időszakra vonatkozóan 2022. október 31-éig elektronikus úton a Kincstár rendelkezésére bocsátja az általa törzskönyvezett méhanyákkal rendelkező méhanya-nevelő telepek listáját, amely tartalmazza a méhanya-nevelő telep üzemeltetőjének és a vele közös gazdálkodást folytató személy vagy személyek nevét, címét, adószámát és a törzskönyvezett méhanyák törzskönyvi számát."

(3) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 24. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A támogatás mértéke

a) párzott, petéző méhanyánként az I. végrehajtási időszakban legfeljebb 1600 forint, a II. végrehajtási időszakban 2800 forint, a III., illetve a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban legfeljebb 1750 forint végrehajtási időszakonként,

b) párzatlan anyánként és anyabölcsőnként az I. végrehajtási időszakban legfeljebb 650 forint, a II. végrehajtási időszakban 1100 forint, a III., illetve a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban legfeljebb 700 forint végrehajtási időszakonként."

29. § Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A támogatás keretösszege legfeljebb 20 000 eurónak megfelelő forintösszeg végrehajtási időszakonként. A meghosszabbított III. végrehajtási időszakra vonatkozó támogatás a 2023. méhészeti évre biztosított keret terhére kerül kifizetésre."

30. § (1) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A támogatás keretösszege az I. végrehajtási időszakban legfeljebb 120 000 eurónak, a II. végrehajtási időszakban legfeljebb 134 000 eurónak, a III. végrehajtási időszakban legfeljebb 134 000 eurónak megfelelő forintösszeg. A meghosszabbított III. végrehajtási időszakra vonatkozó támogatás a 2023. méhészeti évre biztosított keret terhére kerül kifizetésre."

(2) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 26. § (6) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdés a) pontja szerinti intézkedés keretében a következő költségek számolhatóak el:]

"e) a III. és a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban vizsgálatokhoz szükséges anyagok, eszközök, kellékek, valamint élő méhek beszerzésének költsége."

31. § (1) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 27. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 2. § (1) bekezdés f) pont fc) alpontja szerinti intézkedés vonatkozásában támogatás]

"c) a kutatási tervet végrehajtó szervezet, intézmény által elkészített kutatási beszámoló elbírálása érdekében az OMME elnöksége által felkért szakmai bíráló bizottság díja - amelynek mértéke legfeljebb 40 000 forint/fő/ kutatási téma, megbízási vagy vállalkozói szerződés alapján -"

[finanszírozásához vehető igénybe.]

(2) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 27. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A támogatás keretösszege az I. végrehajtási időszakban legfeljebb 150 000 eurónak, a II. végrehajtási időszakban 150 000 eurónak, a III. végrehajtási időszakban legfeljebb 50 000 eurónak megfelelő forintösszeg. A meghosszabbított III. végrehajtási időszakra vonatkozó támogatás a 2023. méhészeti évre biztosított keret terhére kerül kifizetésre."

(3) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 27. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti intézkedés keretében a miniszter által jóváhagyott kutatási tervvel és az OMME által elfogadott kutatási beszámolóval összefüggő költség számolható el."

(4) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 27. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti intézkedés keretében a kutatási beszámoló bírálati díja legfeljebb 40 000 forint/fő/kutatási téma értékben, megbízási vagy vállalkozói szerződés alapján számolható el."

(5) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 27. § (9) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés a) pontja szerinti intézkedés esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:]

"a) a kutatással kapcsolatban felmerült, a kutatást végző nevére és címére kiállított számlák és az ellenérték megtérítését igazoló bizonylatok, ha a kutatáshoz kapcsolódóan kiállításra került vállalkozói vagy megbízási szerződés, akkor a kutatási tervnek megfelelő vállalkozói vagy megbízási szerződés, ha a kutatással kapcsolatban megbízásidíj-kifizetés történt, akkor a megbízásidíj-kifizetési lista, továbbá a megbízásidíj-kifizetési lista alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat,"

32. § (1) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 28. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A 2. § (1) bekezdés g) pont szerinti intézkedés vonatkozásában támogatás a magyar méhészeti ágazathoz kapcsolódó marketing tevékenység koordinálására, országos szintű megszervezéséhez egy fő mézmarketing-koordinátor egyéni vagy társas vállalkozói jogviszonyban történő feladatának ellátásával kapcsolatos e rendeletben meghatározott díjszabás szerinti havi díjazására vehető igénybe.

(2) A támogatás keretösszege az I. végrehajtási időszakban legfeljebb 25 000 eurónak, a II. végrehajtási időszakban legfeljebb 55 000 eurónak, a III. végrehajtási időszakban legfeljebb 55 000 eurónak megfelelő forintösszeg. A meghosszabbított III. végrehajtási időszakra vonatkozó támogatás a 2023. méhészeti évre biztosított keret terhére kerül kifizetésre."

(2) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 28. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az intézkedés keretében a koordinátori tevékenységet végző személy vállalkozói díja, az e rendeletben meghatározott díjszabás szerint 600 000 forint/hó számolható el."

33. § Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 29. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A támogatás keretösszege az I. végrehajtási időszakban legfeljebb 30 000 eurónak, a II. végrehajtási időszakban legfeljebb 15 000 eurónak, a III. végrehajtási időszakban legfeljebb 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg végrehajtási időszakonként. A meghosszabbított III. végrehajtási időszakra vonatkozó támogatás a 2023. méhészeti évre biztosított keret terhére kerül kifizetésre."

34. § Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 30. § (2) bekezdése helyéve a következő rendelkezés lép:

"(2) A támogatás keretösszege legfeljebb 4000 eurónak megfelelő forintösszeg végrehajtási időszakonként. A meghosszabbított III. végrehajtási időszakra vonatkozó támogatás a 2023. méhészeti évre biztosított keret terhére kerül kifizetésre."

35. § Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet az 1. melléklettel egészül ki.

36. § Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet

a) 9. § (1) bekezdés b) pontjában a "méhegészségügyi" szövegrész helyébe a "méhészeti" szöveg,

b) 10. § (2) bekezdés b) pontjában a "303 408" szövegrész helyébe a "103 408" szöveg,

c) 10. § (6) bekezdésében az "ideértve újsághirdetés" szövegrész helyébe az "ideértve többek között újsághirdetés" szöveg,

d) 14. § (7) bekezdés b) pontjában a "vállalkozói díj legfeljebb 985 000 forint/hó" szövegrész helyébe a "vállalkozói díj az I. végrehajtási időszakban legfeljebb 985 000 forint/hó" szöveg,

e) 14. § (7) bekezdés c) pontjában a "nyomdai sokszorosítási költségek 4 000 000 forint/év összegig" szövegrész helyébe a "nyomdai sokszorosítási költségek, mintavételhez szükséges eszközök 8 000 000 forint/év összegig" szöveg,

f) 14. § (7) bekezdés d) pontjában a "méhészeti szaktanácsadók" szövegrész helyébe az "az I. végrehajtási időszakba a méhészeti szaktanácsadók" szöveg,

g) 18. § (8) bekezdés f) pontjában a "szoftverek" szövegrész helyébe az "operációs rendszer" szöveg,

h) 18. § (14) bekezdés a) pontjában a "beszerzésének költsége" szövegrész helyébe a "beszerzésének és üzembe helyezésének költsége" szöveg,

i) 18. § (14) bekezdés d) pontjában a "fejlesztése" szövegrész helyébe a "fejlesztése, üzembe helyezése" szöveg,

j) 20. § (5) bekezdésében az "I-III. végrehajtási időszakban" szövegrész helyébe az "I-III. és a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban" szöveg,

k) 22. § (12) bekezdés a) pont aa) alpontjában és b) pontjában a "teherautó" szövegrész helyébe a "tehergépkocsi" szöveg,

l) 22. § (12) bekezdés a) pont ab) alpontjában az "a forgalmi engedély és gépjármű törzskönyv kiadási díja" szövegrész helyébe az "a forgalmi engedély és gépjármű törzskönyv kiállításának közigazgatási hatósági eljárási illetéke" szöveg

lép.

37. § Hatályát veszti az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 13. § (5) bekezdés m) pontja.

38. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

1. mellélet a 25/2021. (VII. 14.) AM rendelethez

"1. melléklet az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelethez

A II., III. és a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban az OMME által méhészeti szaktanácsadóként havi szinten, területi illetékesség alapján meghatározott vállalkozói díjszabás

AB
Területi illetékességVállalkozói díjszabás
forint/hó
1.Baranya megye600 000
2.Bács-Kiskun megye600 000
3.Békés megye600 000
4.Borsod-Abaúj-Zemplén megye600 000
5.Csongrád-Csanád megye590 000
6.Fejér megye590 000
7.Győr-Moson-Sopron megye590 000
8.Hajdú-Bihar megye600 000
9.Heves megye590 000
10.Jász-Nagykun-Szolnok megye600 000
11.Komárom-Esztergom megye490 000
12.Nógrád megye590 000
13.Pest megye600 000
14.Somogy megye600 000
15.Szabolcs-Szatmár-Bereg megye600 000
16.Tolna megye550 000
17.Vas megye520 000
18.Veszprém megye590 000
19.Zala megye600 000
20.Budapest550 000
21.Vezető szaktanácsadó (országos)800 000

"

Tartalomjegyzék