Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

Egyes veszélyhelyzeti V./háborús normák:

577/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet (különösen: 7. §)

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, valamint a közlekedési, hírközlési és építésügyi miniszter feladatáról és hatásköréről szóló 37/1989. (IV. 30.) MT rendeletben kapott felhatalmazás alapján - a belügyminiszterrel, az ipari miniszterrel, a kereskedelmi miniszterrel, továbbá a környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

(1)[1] A rendelet hatálya - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - Magyarország területén közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton (a továbbiakban együtt: közút) közlekedő gépjárműre, mezőgazdasági vontatóra, lassú járműre, ezek pótkocsijaira, valamint segédmotoros kerékpárra (a továbbiakban együtt: jármű), továbbá ezek tulajdonságaira, alkatrészeire, tartozékaira és önálló műszaki egységeire terjed ki. A munkagépre a rendelet hatálya annyiban terjed ki, amennyiben ezt az egyes rendelkezései kifejezetten előírják.

(2)[2] A rendelet hatálya a külföldi hatósági engedéllyel és jelzéssel ellátott járműre (a továbbiakban: külföldi jármű) annyiban terjed ki, amennyiben ezt az egyes rendelkezései kifejezetten előírják.

(3)[3]

(4)[4]

Fogalommeghatározások

2. §

(1)[5] A rendelet alkalmazásában

a)[6] "jármű összeépítés": a jármű egyedi vagy kis sorozatban történő előállítása, illetőleg fődarabokból, alkatrészekből történő összeszerelése, ha a hazai forgalomba helyezés céljából létrehozott járművek száma nem haladja meg a (11) bekezdésben hivatkozott jogszabályban meghatározott darabszámot, illetőleg az ott meghatározott jogszabályok hatálya alá nem tartozó járműkategóriák esetében járműtípusonként évente legfeljebb 50 db;

b) "egyedi vagy kis sorozatú gyártás": a járműnek vagy a járművek kis sorozatának a 9/A. §-ban meghatározott feltételek megtartásával végzett összeépítése, amennyiben az alkalmazott technológia és a gyártó által készített összeépítési dokumentáció teljeskörűen biztosítja a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben (a továbbiakban: MR.) foglalt feltételeknek megfelelő, azonos minőségű járművek gyártását.

(2)[7] A rendelet alkalmazásában jármű átalakítása a már forgalomba helyezett jármű olyan megváltoztatása, amely a típusbizonyítványban, az összeépítési engedélyben vagy a korábbi átalakítási engedélyben meghatározott adat, illetőleg közlekedésbiztonsági vagy környezetvédelmi jellemző módosulását eredményezi, valamint a gépkocsi alvázának (az alváz szerepét betöltő, az alvázszámot viselő szerkezeti elemének) cseréje.

(3) Nem minősül átalakításnak

a)[8] olyan tartozéknak a járműre történő felszerelése, amelynek felszerelését az MR. előírja vagy megengedi,

b)[9] a motor azonos típusú motorra történő cseréje,

c) a járműre engedélyezett cserefelépítmény felszerelése;

d) a járműbe beépített ülőhelyek számának ideiglenes csökkentése;

e) szabványos, illetőleg járműtípushoz rendszeresített vonószerkezet felszerelése, amennyiben a jármű egyébként vontatásra alkalmas;

f) a gyártómű által rendszeresített oldalkocsinak motorkerékpárra történő felszerelése, amennyiben a motorkerékpár oldalkocsi csatlakoztatására alkalmas;

g)[10] a külön jogszabályban* meghatározott feltételek szerint a gépkocsira megkülönböztető fény- és hangjelző berendezés felszerelése, amennyiben az megfelel MR.-ben foglalt követelményeknek,[11]

h)[12] a jármű olyan módon vagy mértékben történő megváltoztatása, amelyre a közlekedési hatóság alkalmazási engedélyt ad, illetőleg amelyet engedély nélkül megvalósíthatónak minősít,

i)[13] a járműbe az MR. 16. számú mellékletében meghatározott vagy azzal egyenértékű követelményeknek megfelelő részecske kibocsátást csökkentő rendszer ("részecskeszűrő") utólagos beépítése, amennyiben arra a közlekedési hatóság a 16/A. §-ban meghatározott feltételek szerint alkalmazási engedélyt adott, vagy a külföldön végzett beépítés esetében a részecskeszűrő gyártója, és a beépítést végző szakműhely által kiadott igazolás a megfelelőséget tanúsítja,

j)[14] a jármű fejlesztési célú műszaki változtatása annak fejlesztési célú járművé minősítése esetén.

k)[15] a kerékpárszállító eszköz felszerelése.

(3a)[16] A rendelet alkalmazásában fejlesztési célú jármű: a 16/B. § feltételeinek megfelelő olyan jármű, amelyen ideiglenesen, kísérleti jelleggel, a forgalomban való részvétellel járó vizsgálatot, műszaki változtatást hajtanak végre.

(3b)[17] A rendelet alkalmazásában:

a) fejlesztési célú nem autonóm jármű: olyan fejlesztési célú jármű, amelyben járművezető tartózkodik, aki működés közben mindenkor kézi irányítást gyakorol a jármű felett;

b) fejlesztési célú autonóm jármű: olyan fejlesztési célú jármű, amely részben vagy teljesen automatizált működések fejlesztésére szolgál, és amelyben a jármű vezetőjének minősülő tesztvezető tartózkodik, aki az automatizáltság szintjétől függően vagy bármely, a közlekedés biztonságát veszélyeztető helyzetben, a működés közben szükséges mértékben kézi irányítást gyakorol, illetve a kézi irányítást bármikor átveheti a jármű felett;

c) az a) és b) pontban ismertetett meghatározásokat az MR. a 18. melléklet szerint további részekre bontja fel.

d)[18] cserefelépítményt szállító jármű: a típusjóváhagyási, a sorozat átalakítási engedélyezési, és az egyedi és kis sorozatú gyártás útján létrehozott járművek előzetes összeépítési engedélyezési eljárásában az olyan jármű, amelyen a felépítmény - több felépítmény esetén valamennyi felépítmény - az alvázkeretről külső emelőszerkezet igénybevétele nélkül leemelhető, cserélhető.

(4)[19] A rendelet alkalmazásában

a) "forgalomba helyezés": a jármű első hazai forgalomba helyezése, amely a magyar hatósági engedély és jelzés kiadásával, valamint a jármű nyilvántartásba vételével valósul meg,

b)[20] "gyártási év": a jármű forgalomba helyezése során a közlekedési hatóság, illetőleg a forgalmazó által az alvázszám alapján meghatározott naptári év, amely a jármű gyártási időpontjára utal. Az alvázszám alapján megállapítható gyártási évet megelőzően használatba vett jármű esetében a használatbavétel naptári éve tekintendő gyártási évnek,

c) "első használatba vétel": a jármű - hazai vagy külföldi - első forgalomba helyezésének időpontja, illetőleg amennyiben ez nem állapítható meg, a gyártási év utolsó napja,

d) "új jármű": az a jármű, amelynek a használatba vétele a c) pont szerint még nem történt meg,

e)[21] "közösségi jármű": az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, továbbá Svájcban (a továbbiakban: származási ország) nyilvántartásba vett, forgalmi engedéllyel és rendszámmal ellátott jármű,

f)[22] "gyártó": az A. Függelék 3. cikk 27. pontjában meghatározott személy vagy szerv,

g)[23] "jármű-honosítási eljárás": a közösségi jármű egyedi forgalomba helyezésére irányuló engedélyezési eljárás, amelyben a közlekedési hatóság elismeri a jármű forgalomban tartására a származási országban megszerzett jogosultságot,

h)[24] "forgalomba helyezés előtti vizsgálat": a forgalomba nem helyezett jármű műszaki közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi megfelelőségének ellenőrzése, amely egy eljárás keretében történik,

i)[25] "időszakos vizsgálat": a forgalomba helyezett jármű műszaki közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi megfelelőségének ellenőrzése, amely egy eljárás keretében történik,

j)[26] járműfejlesztő:

ja) olyan - jármű vagy járműegység fejlesztését végző - vállalkozás, intézmény, amely a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló törvény szerint kutatóhelynek minősül,

jb) olyan - jármű vagy járműegység fejlesztését végző - vállalkozás, intézmény, amely alkalmazott kutatást vagy ezzel összefüggésben kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények hasznosítását végzi a járművön vagy egyes járműegységeken,

jc) az EK típusjóváhagyással rendelkező jármű gyártója, egyes járműegységek gyártója,

jd) a típusvizsgáló vagy

je) a ja)-jd) alpontban meghatározottak valamelyikével szerződéses kapcsolatban álló, járművek vagy járműegységek a továbbfejlesztését szerződés alapján végző vállalkozás.

k)[27] tesztvezető: olyan járművezető, aki úgy felügyeli valamely fejlesztési célú autonóm jármű tesztelését, hogy a tesztelt autonóm járműben tartózkodik, és képes arra, hogy bármikor haladéktalanul átvegye az irányítást a fejlesztési célú autonóm jármű felett,

l)[28] fejlesztési célú autonóm jármű tesztje: a fejlesztési célú autonóm jármű közforgalom elől elzárt úton, zárt tesztpályán vagy a közúti közlekedésben való részvétele, a járműfejlesztő által meghatározott vizsgálatok elvégzésére, a benne járművezetőként helyet foglaló tesztvezető irányításával és felügyeletével.

m)[29] e-segélyhívó rendszer: a járműbe épített érzékelők révén automatikusan vagy manuálisan bekapcsolódó vészhelyzeti rendszer, amely fedélzeti berendezésből, valamint az e-segélyhíváshoz szükséges adattovábbítás indítására, kezelésére és lebonyolítására szolgáló eszközökből áll, és amely nyilvános, mobil, vezeték nélküli hírközlési hálózatok segítségével minimálisan előírt adatokat továbbít, és a 112-es segélyhívó számon alapuló hangátviteli csatornát hoz létre a jármű utasai és egy e-segélyhívási közbiztonsági válaszpont (KBVP) között.

n)[30] "hiányosság": műszaki hiba és a meg nem felelés egyéb esetei, amelyet az időszakos vizsgálat vagy közúti műszaki ellenőrzés során tártak fel.

(5)[31] A rendelet alkalmazásában

a) pótalkatrész: az az alkatrész, amely a jármű gyártása (gyári szerelése) során beépített alkatrész pótlására szolgál,

b) tartozék: a járműre vagy járműbe felszerelhető vagy rögzíthető olyan alkatrész, amely nem a jármű gyártása (gyári szerelése) során beépített valamely alkatrész pótlására szolgál,

c) járműegység: az a részegység, amely elengedhetetlenül szükséges a jármű közúti forgalomban való biztonságos és környezetkímélő részvételéhez.

(6)[32] A rendelet alkalmazásában "gázüzemű jármű": az MR. 2. §-ának (4) bekezdésében meghatározott jármű.

(7)[33] A rendelet alkalmazásában "járműtípus": az azonos járműkategóriába tartozó olyan járművek összessége, amelyeket ugyanaz a gyártó gyárt, ugyanolyan alvázuk van és gyártójuk a járműveket ugyanazzal a típusjellel látja el. E rendelet A., B. és C. Függelékei (a továbbiakban: Függelékek), valamint az MR. a járműtípusra további feltételeket határozhat meg. A járműkategória fogalmát az A. Függelékének A/2. számú melléklete és a B. Függelék 1. Cikke határozza meg. Egy járműtípus különböző jármű-változatokat és jármű-kiviteleket tartalmazhat.

(7a)[34] E rendelet alkalmazásában "típuscsalád": olyan járműtípusok összessége, amelyek gyártmánya megegyezik, és a közlekedési hatóság eljárása során vizsgálandó műszaki jellemzőik tekintetében nem térnek el egymástól.

(8)[35] A rendeletben a járművekkel kapcsolatos fogalmakra - az a)-j) pontban foglalt eltéréssel, illetőleg kiegészítésekkel - a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. Annak megítélése szempontjából, hogy a jármű sík úton önerejéből milyen sebességgel képes haladni, a jármű tervezési sebessége az irányadó. A rendelet alkalmazásában:[36]

a)[37] "traktor": a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 8. pontjában meghatározott fogalom.

b) "munkagép": a közúti forgalomban időszakosan részt vevő olyan önjáró vagy vontatott gép, amely nem szállítás vagy vontatás, hanem egyéb munkavégzés céljából készült.

ba)[38] "mezőgazdasági erőgép": a tervezési sebessége alapján lassú járműnek minősülő, vagy a 29. § (3) bekezdésében foglalt eljárás alkalmazásával lassú járműnek minősített önjáró munkagép, amely kizárólag mezőgazdasági, erdészeti feladatú berendezések, gépek vontatására, hordozására, tolására, működtetésére alkalmas, és nem alkalmas közúti teherszállításra (ide nem értve a saját munkaeszközeit és adaptereit), valamint közúton pótkocsit nem vontat;

bb)[39] "mezőgazdasági vontatmány": olyan pótkocsinak nem minősülő vontatott munkagép, amely - a működéséhez szükséges eszközöket ide nem értve - teherszállításra nem alkalmas, és amelyet a közúti forgalomban mezőgazdasági erőgéppel, mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatnak.

c) "üres tömeg": a rendeltetésszerű használatra alkalmas jármű tömege, amely magába foglalja a jármű, annak alkatrészei és önálló műszaki egységei (ideértve a gyártó által biztosított világító és fényjelző berendezéseket is) tökéletes működését biztosító mennyiségű folyadékokat (pl. akkumulátorsav, hidraulikafolyadék, motorolaj) is, - az üzemanyag, illetve az üzemanyag-olaj keverék tömege azonban nem számít az "üres tömeg"-be.

d) "saját tömeg": a jármű üres tömege, amelyhez hozzá kell adni az üzemanyag, illetve az üzemanyag-olaj keverék tömegét az üzemanyagtartálynak a gyártó által megadott kapacitása legalább 90%-áig feltöltve, valamint azokat a tartozékokat, amelyeket a gyártó a rendes működtetéshez szükséges eszközökön kívül a járműhöz adott (szerszámkészlet, csomagtartó, szélvédő, védőeszközök stb.).

e) "műszakilag megengedett össztömeg": a gyártó által meghatározott tömeg, amelyet a jármű saját tömege és a járművön szállított személyek és áru tömege - együttesen - nem haladhat meg.

f) "műszakilag megengedett legnagyobb terhelés": az a tömeg, amely a műszakilag megengedett össztömeg és a - 75 kg-mal figyelembe vett - menetkész tömeg különbözete.

g) "menetkész tömeg": a jármű saját tömege, valamint - 75 kg-mal figyelembe véve - a vezető tömege.

h)[40] "muzeális jellegű jármű": a muzeális jellegre vonatkozóan külön jogszabályban* meghatározott feltételeknek megfelelő jármű.[41]

i)[42] "versenyjármű": a sportról szóló 2004. évi I. törvény szerinti versenyrendszernek megfelelően versenyzési célra használt gépkocsi,

j)[43] csuklós lassújármű: csuklós szerkezettel állandóan összekapcsolt két vagy több merev részből álló lassújármű, ahol a merev részek szétválasztása csak műhelyben, erre használt eszközökkel lehetséges; a több merev tagból álló személyszállító lassújármű abban az esetben is csuklós járműnek tekinthető, ha az utasterek nem átjárhatók és a járműegységek pótkocsi kapcsoló berendezéssel vannak összekapcsolva.

(9)[44] A rendelet alkalmazásában a gépkocsik és a pótkocsik a következő járműkategóriák egyikébe sorolhatóak:

a) "M1 járműkategória": személygépkocsik,

b) "M2 járműkategória": legfeljebb 5 t megengedett legnagyobb össztömegű autóbuszok,

c)[45] "M3 járműkategória": több, mint 5 t megengedett legnagyobb össztömegű autóbuszok és trolibuszok,

d) "N1 járműkategória": legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsik és vontatók,

e) "N2 járműkategória": több, mint 3,5 t, de legfeljebb 12 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsik és vontatók,

f) "N3 járműkategória": több, mint 12 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsik és vontatók,

g) "O1 járműkategória": legfeljebb 0,75 t megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsik,

h) "O2 járműkategória": több, mint 0,75 t, de legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsik (a félpótkocsit is ideértve),

i) "O3 járműkategória": több, mint 3,5 t, de legfeljebb 10 t megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsik (a félpótkocsit is ide értve),

j) "O4 járműkategória": több, mint 10 t megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsik.

(10)[46] A rendelet alkalmazásában járműsorozatnak kell tekinteni az - alvázszámaival egyedileg azonosított - azonos járműtípushoz tartozó

a) kis sorozatú gyártással létrehozott,

b) kifutó sorozatba tartozó, vagy

c) külföldről újként, meghatározott számban együttesen behozott

járműveket azzal a feltétellel, hogy összeépítésük, illetőleg forgalomba helyezésük engedélyezését egy kérelmező közös eljárásban kezdeményezi.

(11)[47] E rendelet alkalmazásában "EK típusbizonyítvánnyal ellátott jármű": az a jármű, amelynek típusára vonatkozóan az Európai Gazdasági Térség tagállamának jóváhagyó hatósága

a) a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 70/156/EGK tanácsi irányelv vagy a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ("keretirányelv"), illetve e rendelet A. Függeléke alapján, továbbá

b)[48] a B. Függelék, illetve a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján, vagy

c)[49] a C. Függelék, illetve a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján

"EK típusjóváhagyó okmány"-t adott ki.

(12)[50] A rendelet alkalmazásában "bontási információk": azoknak az ismereteknek az összessége, amelyek biztosítják az elhasználódott jármű szakszerű, a hulladékkezelési szempontokat előnyben részesítő, a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő szétszerelését, bontását, különös tekintettel a jármű gyártásakor felhasznált veszélyes anyagokra.

(13)[51] A két-, három- és négykerekű segédmotoros kerékpár (L1e, L2e és L6e járműkategória), a kétkerekű motorkerékpár (L3e járműkategória), az oldalkocsis motorkerékpár (L4e járműkategória), valamint a három- és négykerekű motoros tricikli (L5e és L7e járműkategória) járműkategóriába sorolásának műszaki feltételeit a B. függelék 1. cikk (2) és (3) bekezdése határozza meg.

(14)[52] A mezőgazdasági vontatók, valamint egyes mezőgazdasági célú lassú járművek T1.-T5. járműkategóriába sorolásának műszaki feltételeit a C. Függelék C/2. számú melléklet A. Fejezete határozza meg.

(15)[53] A közúti ellenőrzéshez kapcsolódó egyes fogalmak:

a) "ellenőr": az elsődleges vagy részletes közúti műszaki ellenőrzések elvégzésére az illetékes hatóság által feljogosított személy,

b) "haszonjármű": elsődlegesen árufuvarozásra vagy személyszállításra kereskedelmi célokból - például ellenszolgáltatás fejében vagy saját számlára végzett szállításra - vagy üzletszerűen használt gépjármű és pótkocsija vagy félpótkocsija,

c) "illetékes hatóság": a gépjárműfenntartó szervezetek, a műszaki vizsgáló állomások és műszaki vizsgabiztosok tevékenységének, a közúti közlekedésben részt vevők, valamint a közúti közlekedési szolgáltatást végzők ellenőrzéséért felelős hatóság,

d) "kijelölt közúti ellenőrzési létesítmény": esetlegesen állandó vizsgálati berendezésekkel felszerelt, rögzített helyszín elsődleges vagy részletes közúti műszaki ellenőrzések elvégzésére,

e) "közút": általános közforgalmú út, például helyi, regionális vagy országos közút, főút, gyorsforgalmi út vagy autópálya,

f) "közúti műszaki ellenőrzés": a jármű közlekedésre való alkalmasságának váratlan, az illetékes hatóságok vagy közvetlenül e hatóságok felügyelete alatt álló szervek általi műszaki ellenőrzése,

g) "mobil ellenőrzési egység": a részletes közúti műszaki ellenőrzés elvégzéséhez szükséges vizsgálati berendezések szállítható rendszere, a részletes közúti műszaki ellenőrzések elvégzésére jogosult ellenőrökkel,

h) "műszaki vizsgálat": a 2014/45/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 9. pontja szerinti vizsgálat,

i)[54]

j) "tagállami nyilvántartásba vett gépjármű": egy tagállamban nyilvántartásba vett vagy forgalomba helyezett gépjármű,

k) "üzembentartó": az a személy, aki vagy amely a járművet tulajdonosként üzemelteti, vagy aki számára a tulajdonos engedélyezte a jármű üzemeltetését,

l) "vállalkozás": az 1071/2009/EK rendelet 2. cikk 4. pontjában meghatározott vállalkozás,

m) "rakomány": teherszállításra tervezett járműben vagy annak részén szokásosan elhelyezett, a járműhöz állandó jelleggel nem rögzített valamennyi áru, beleértve a teherszállító egységekben, például a járművön található rekeszekben, csereszekrényekben vagy konténerekben elhelyezett tárgyakat is,

n) "összehangolt közúti műszaki ellenőrzés": két vagy több tagállam illetékes hatósága által együttesen végzett közúti műszaki ellenőrzés.

(16)[55] E rendelet alkalmazásában országos lefedettséget biztosító műszaki vizsgálóállomás a vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól szóló kormányrendelet szerinti országos lefedettséget biztosító műszaki vizsgálóállomás.

II. FEJEZET

A JÁRMŰVEK TÍPUSVIZSGÁLATA

Típuskövetelmények

3. §[56]

(1) Nem szabad belföldi üzemben tartás céljából olyan járműtípust gyártani vagy külföldről behozni (a belföldi forgalom számára vámkezelni), illetőleg forgalomba helyezni, amely az MR-ben foglaltaknak nem felel meg.

(2)[57] A járműtípushoz a típusbizonyítvány, a járműsorozathoz a sorozat forgalomba helyezési engedély, illetőleg a járműhöz az egyedi forgalomba helyezési engedély abban az esetben adható meg, amennyiben a járműtípus megfelel az MR-ben meghatározott követelményeknek. A típusbizonyítványban, a sorozat forgalomba helyezési engedélyben és az egyedi forgalomba helyezési engedélyben meg kell határozni azt is, hogy a járműtípushoz vagy a járműsorozathoz tartozó járművek, illetőleg az a jármű, amelynek a forgalomba helyezését engedélyezték, milyen járműfajtaként vehetnek részt a közúti forgalomban.

(3) A jármű belföldi üzemben tartás céljára csak a (2) bekezdésben meghatározott típusbizonyítvány vagy forgalomba helyezési engedély alapján értékesíthető.

(4)[58] A (2) és (3) bekezdésnek, valamint a 4-6. §-nak a rendelkezéseit alkalmazni kell a munkagépekre is, ha azok tervezési sebessége a 25 km/órát meghaladja.

(5)[59] A jármű-honosítási eljárásban a járműtípus MR.-ben meghatározott követelményeknek való megfelelőségét - külön vizsgálat nélkül - teljesítettnek kell tekinteni.

Típusbizonyítvány, forgalomba helyezési engedély[60]

4. §[61]

(1)[62]

(2)[63]

(3)[64]

(4)[65]

(5)[66]

(6)[67] Az e rendelet Függelékeinek hatálya alá nem tartozó járműtípusra kiadott általános forgalomba helyezési engedély időbeli hatálya a típusbizonyítvány jogosítottja részére három év, a sorozat- és egyedi forgalomba helyezési engedély időbeli hatálya a kérelmező részére egy év.

(7)[68]

(8)[69] A jármű egyedi behozatala esetén - igazgatási szolgáltatási díj ellenében, kérelemre - a közlekedési hatóság hat hónapig érvényes egyedi forgalomba helyezési engedélyt ad ki. Az egyedi forgalomba helyezési engedély kiadásakor ellenőrizni kell, hogy a jármű megfelel-e az MR. 5-8. §-ában, 10. § (2) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében, 16. § (1)-(2) bekezdésében, 17., 21. §-ában, 30. § (1), (3)-(12) és (16)-(20) bekezdésében, 32. § (2)-(6) és (8) bekezdésében, 34., 36/A., 38., 40., 42., 44., 46., 48., 50., 52., 55., 57., 59., 61., 63., 65., 69., 71., 75. §-ában, 81. § (1) és (4)-(12) bekezdésében, 93/A. és 93/B. §-ában foglaltaknak, továbbá az MR. 1. számú mellékletében meghatározott jóváhagyási kötelezettségeknek. Az egyedi forgalomba helyezés engedélyezése során ellenőrzendő környezetvédelmi rendelkezések köréről a közlekedésért felelős miniszter - a környezetvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben - külön jogszabályban eltérően rendelkezhet.

(9)[70]

(10)[71] A közlekedési hatóság az (1)-(9) bekezdésben foglaltak alapján kiadott típusbizonyítványban, továbbá az egyedi- és sorozat forgalomba helyezési engedélyben meghatározott műszaki adatok alapján megállapítja a járműtípusok műszaki adatait (a továbbiakban: típus-adatbázis).

(10a)[72] A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló kormányrendelet (a továbbiakban: KR.) szerint a jármű forgalomba helyezésekor a típus-adatbázisban meghatározott adatokkal vehető nyilvántartásba a jármű. A típus-adatbázis naprakész állapotáról és a közlekedési igazgatási hatóság számára elektronikus úton biztosított közvetlen hozzáférésről a közlekedési hatóság gondoskodik.

(11)[73] Az Európai Unió tagállamának illetékes hatósága által valamely járműtípusra kiadott "EK típusjóváhagyó okmány" alapján a közlekedési hatóság a gyártó vagy a forgalmazó kérelmére-típusvizsgálat nélkül - általános forgalomba helyezési engedélyt ad ki. Azon járműtípus esetében, amelyre a vonatkozó "EK típusjóváhagyó okmány" közlekedéshatósági informatikai rendszerben történő regisztrációja megtörtént, az általános forgalomba helyezési engedély kiadása a regisztrációnak a közlekedési hatóság informatikai rendszerében történő elfogadásával valósul meg.

(11a)[74] Az M1 és N1 járműkategóriába tartozó típus esetében a gyártó és a forgalmazó elektronikus úton, a közlekedési hatóság informatikai rendszerében kérelmezheti a (11) bekezdés szerinti általános forgalomba helyezési engedély kiadását.

(12)[75] Az általános, valamint a sorozat forgalomba helyezési engedéllyel rendelkező M1 és N1 kategóriájú jármű gyártója, valamint forgalmazója a bontási információt - kézikönyvek vagy elektronikus média útján (CD-ROM, on-line szolgáltatások) a forgalmazás megkezdését követő hat hónapon belül - köteles biztosítani a külön jogszabályban* meghatározott regisztrált bontó-hulladékkezelők részére. E kötelezettség elmulasztása esetén a közlekedési hatóság a jármű típusára kiadott típusbizonyítvány, illetőleg sorozat forgalomba helyezési engedély érvényességét megszünteti.[76]

(13)[77] Közösségi járműre - ha az megfelel az e rendeletben és a közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról szóló kormányrendeletben a jármű-honosítási eljárásra előírt feltételeknek - egyedi forgalomba helyezési engedélyt nem kell kiadni. A járműre a műszaki adatlapot és a műszaki vizsgálati bizonyítványt a (8) bekezdésben meghatározott feltételek ellenőrzése nélkül, a jármű forgalomban tartására vonatkozóan a származási országban megszerzett jogosultság igazolása mellett, a 4/C. §-ban meghatározott jármű-honosítási eljárásban kell kiadni.

(14)[78] A (13) bekezdés és a 4/C. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell az Európai Gazdasági Térségben nem részes államban nyilvántartásba vett azon gépjárműre, amely a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 2009. november 16-i 1186/2009/EK tanácsi rendelet 3-11. cikke szerint természetes személyhez tartozó személyes vagyontárgynak minősül.

(15)[79] Az egyedileg gyártott, a 2. § (10) bekezdésében meghatározott járműsorozatba nem tartozó, új, különleges ipari vagy szolgáltatási tevékenység gyakorlására szolgáló, áruszállításra nem alkalmas, N2, N3, O3, O4 járműkategóriába tartozó jármű, továbbá az M1 járműkategóriába tartozó járművek közül a lakóautó egyedi behozatala esetében a (8) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a (8) bekezdésben meghatározott műszaki feltételek tekintetében az EK jóváhagyási kötelezettségek helyett elfogadható az MR. 1. melléklet 5. pontja szerinti nemzetközileg elfogadott minősítési rendszer előírásainak megfelelő, közúti közlekedésre való alkalmasságot igazoló minősítés is.

4/A. §[80]

(1) A közlekedési hatóság minden naptári évre vonatkozóan - a járműgyártóktól vagy az általuk kijelölt importőröktől kapott adatszolgáltatás alapján - nyilvántartást vezet az illetékességi területén nyilvántartásba vett új személygépkocsi és új könnyű haszongépjármű adatairól az új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó szén-dioxid-kibocsátási előírások meghatározásáról, valamint a 443/2009/EK és az 510/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/631 európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkében foglaltak szerint. A járműgyártó vagy az általuk kijelölt importőr minden naptári hónapot követő 15. napig megküldi a közlekedési hatóság részére a naptári hónapban nyilvántartásba vett új személygépkocsi és új könnyű haszongépjármű adatait.

(1a)[81] A közlekedési hatóság minden naptári évre vonatkozóan - a járműgyártóktól vagy az általuk kijelölt importőröktől kapott adatszolgáltatás alapján - nyilvántartást vezet az illetékességi területén nyilvántartásba vett új nehézgépjárművek adatairól az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának nyomon követéséről és bejelentéséről szóló, 2018. június 28-i (EU) 2018/956 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkében foglalt adattartalommal. A járműgyártó vagy az általuk kijelölt importőr minden naptári hónapot követő 15. napig megküldi a közlekedési hatóság részére a naptári hónapban nyilvántartásba vett új nehézgépjármű adatait.

(2) Az (1) bekezdéshez kapcsolódóan a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló, 2007. június 20-i 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 715/2007/EK rendelet) szerinti típusjóváhagyással nem rendelkező személygépkocsiknak a fajlagos szén-dioxid-kibocsátását a megfelelőségi nyilatkozatban rögzíteni kell.

(3) A közlekedési hatóság az (1) bekezdés szerint összegyűjtött adatokat - a megelőző évre vonatkozóan - minden év február 28-ig megküldi az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) részére.

(4) A közlekedési hatóságnak a Bizottság erre vonatkozó külön kérésére is át kell adnia az (1) bekezdés szerint összegyűjtött adatokat.

(5) A közlekedési hatóság haladéktalanul értesíti a Bizottságot, ha az üzemelő járművek szén-dioxid-kibocsátása meghaladja a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett fajlagos szén-dioxid-kibocsátási értéket.

(6) A közlekedési hatóság adatokat gyűjt és jelentést készít a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2007/46/EK irányelv) II. mellékletében meghatározott, 2610 kg referenciatömeget meg nem haladó, M2 és N2 kategóriájú járművek nyilvántartásba vételére, továbbá azon járművekre vonatkozóan, amelyekre a típusjóváhagyást a 715/2007/EK rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerint kiterjesztették.

(7)[82] A közlekedési hatóság minden a negyedév végét követő második hónap 15-éig egyezteti a járműgyártóval vagy az általa kijelölt importőrrel a tárgyi negyedévben az (1) bekezdés alapján rendelkezésére álló adatokat.

Típusvizsgálat, típusvizsgálói jegyzék[83]

4/B. §[84]

(1) A járművek típusvizsgálatára - az Európai Közösség jogszabályaival összhangban - a Függelékekben meghatározottak alkalmazandóak. A Függelékek hatálya alá nem tartozó járműtípus esetében a típusvizsgálat az MR.-ben a járműkategóriához meghatározott feltételek teljesülésének vizsgálatára terjed ki.

(2)[85]

(3)[86]

(4)[87]

A közösségi jármű egyedi forgalomba helyezésének engedélyezése (jármű-honosítási eljárás)[88]

4/C. §[89]

(1) A közösségi jármű egyedi forgalomba helyezésének engedélyezését a közlekedési hatóság kérelemre, a közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott feltételek alapján, a származási országban kiadott okmányok bemutatása és a jármű szemléje alapján, jármű-honosítási eljárás során végzi. A jármű-honosítási eljárásra az egyedi forgalomba helyezési engedélyezési eljárás e rendeletben meghatározott szabályait kell alkalmazni.

(2) Az e §-ban foglaltakat kell alkalmazni a Magyarország területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők és a Magyarország területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok, azok Magyarországon szolgálatot teljesítő állományának tagjai, valamint e személyek - a Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló törvényben meghatározott - hozzátartozóinak használatában lévő járművek forgalomba helyezésének engedélyezési, valamint az azt követő időszakos műszaki felülvizsgálati eljárása során mindaddig, amíg a tulajdonos vagy üzembentartó erre való jogosultságát a külföldi fegyveres erő, a Magyarország területére települt katonai szervezet vagy nemzetközi katonai parancsnokság igazolja.

(3) Az e §-ban foglaltakat kell alkalmazni a Magyarország területén szolgálati céllal tartózkodó, a diplomáciai vagy a nemzetközi jogon alapuló egyéb kiváltságot és mentességet élvező személyek be- és kiutazása, magyarországi tartózkodása egyes szabályainak megállapításáról szóló rendelet szerinti személyek és hozzátartozóik használatában lévő járművekre.

(4) A jármű-honosítási eljárásban a jármű nyilvántartásba vételéhez szükséges, valamint a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény 9. § (4) bekezdésében meghatározott további adatait a közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott feltételek alapján, a származási országban kiadott okmányok figyelembevételével kell megállapítani.

(5) A jármű-honosítási eljárás a közlekedési hatóság által üzemeltetett vizsgálóállomáson, valamint az M1 és N1 járműkategóriába tartozó járművek esetében az országos lefedettséget biztosító műszaki vizsgálóállomáson is elvégezhető.

(6) A jármű-honosítási eljárás során a jármű származási országának illetékes hatósága által meghatározott - a jármű forgalmi engedélyében vagy egyéb hatósági bizonyítványában feltüntetett - jogosultságokat és korlátozásokat is figyelembe kell venni. A közlekedési hatóság dönt arról, hogy azokat további vizsgálat mellőzésével megadottnak vagy megállapítottnak tekinti, vagy az engedély megadását további vizsgálathoz köti. A közlekedési hatóság által megállapított jogosultságokat, korlátozásokat a "Műszaki adatlapon" fel kell tüntetni.

(7) A nyilvántartásba vételhez szükséges típusjellemző adatokat az EK típusjóváhagyással rendelkező járműtípus esetén a járműhöz a gyártó által kiadott "Megfelelőségi nyilatkozat" alapján, az EK típusjóváhagyással nem rendelkező közösségi jármű esetén a származási ország illetékes hatósága által kiadott forgalmi engedély alapján kell megállapítani.

(8) A jármű-honosítási eljárás során végzett szemlén kívül a 12. §-ban meghatározott időszakos vizsgálatot akkor kell elvégezni, ha a származási országban kiadott forgalmi engedély időbeli hatályát meghaladó idő megállapítása érdekében a tulajdonos ezt kéri.

(9) A jármű-honosítási eljárásban kiadott "Műszaki adatlapon" a következő időszakos vizsgálat határidejét a származási országban kiadott forgalmi engedély időbeli hatályával megegyezően, de legfeljebb a 11. § (3) bekezdésében meghatározott időtartamban kell megjelölni.

Gépjármű, mezőgazdasági vontató és ezek pótkocsija típusvizsgálata

5. §

(1) A gépjármű, a mezőgazdasági vontató és ezek pótkocsija típusvizsgálatának ki kell terjednie

a) a járműtípus azonosításához szükséges adatok megállapítására;

b) annak ellenőrzésére, hogy a járműtípus megfelel-e a jogszabályban meghatározott műszaki, közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi és munkavédelmi követelményeknek, továbbá

c)[90]

(2)[91]

Lassú jármű és pótkocsija típusvizsgálata

6. §

(1) Típusvizsgálat és típusbizonyítvány szükséges

a) a közúti személy- vagy teherszállításra, valamint a közúton pótkocsi vontatására készült lassú jármű, továbbá

b) a lassú jármű közúti teherszállításra készült pótkocsija

tekintetében.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés alkalmazása szempontjából nem minősül

a) személyszállításra készült lassú járműnek az a jármű, amelyen a vezető ülésén kívül csak egy ülőhely van,

b) teherszállításra vagy pótkocsi vontatására készült lassú járműnek az a jármű, amely csak a rendeltetésszerű használatához szükséges eszközök, illetőleg berendezések szállítására, vontatására készült.

(3) Nem szükséges típusbizonyítvány az MR. 118. §-ában meghatározott lassú jármű (kerti traktor) forgalomba helyezéséhez.

(4) A lassú jármű típusvizsgálatára az 5. §-ban foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

Segédmotoros kerékpár típusvizsgálata

7. §

A segédmotoros kerékpár típusvizsgálatára az 5. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

Típusbizonyítvány érvényességének meghosszabbítása, újabb típusbizonyítvány kiadása[92]

8. §[93]

(1)[94]

(2) Újabb típusbizonyítvány kiadását kell kérni, ha a gyártó a járműtípuson a típusbizonyítványban meghatározott adatot vagy közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi munkavédelmi jellemzőit érintő változtatást hajt végre. Az újabb típusbizonyítvány kiadása során a típusvizsgálatot csak a változtatás által indokolt terjedelemben kell elvégezni.

III. FEJEZET

JÁRMŰVEK ÖSSZEÉPÍTÉSE

Összeépítés

9. §

(1)[95] A jármű összeépítése esetén - a 9/A. §-ban meghatározott egyedi és kis sorozatú gyártás esetét kivéve - a közlekedési hatóság igazgatási szolgáltatási díj ellenében, kérelemre összeépítési engedélyt ad ki. Az összeépítési engedély időbeli hatálya egy év. Az összeépítési engedély iránti kérelemhez csatolni kell az 1. számú melléklet I. Jármű összeépítéséhez szükséges műszaki dokumentációk részében meghatározott, a közúti közlekedésről szóló törvény (a továbbiakban: Kkt.) szerint szakértői tevékenység folytatására járműtervezés műszaki szakterületen jogosult szakértő által ellenjegyzett műszaki dokumentációt.

(2)[96] Az összeépítési engedély - a (3)-(6) bekezdésekben meghatározott követelmények betartásával - abban az esetben adható ki, ha a létrehozni kívánt jármű megfelel az egyedi forgalomba helyezés engedélyezésére vonatkozóan a 4. §-ban meghatározott feltételeknek. Az összeépítési engedélyben a közlekedési hatóság feltételeket határozhat meg. Az előírt feltételek teljesítését - az engedélyben meghatározott esetekben - a közlekedési hatóság az engedély záradékolásával igazolja.

(3)[97] Jármű összeépítéssel történő létrehozása kizárólag az a)-f) pontokban meghatározott esetekben engedélyezhető:[98]

a) az egyedi vagy kis sorozatú gyártásra a 9/A. §-ban meghatározott feltételek szerint,

b) különleges - a közúti áruszállításra nem alkalmas - egyedi rendeltetésű, 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó lassú jármű (munkagép),

c)[99] legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű fék nélküli vagy ráfutófékes pótkocsi,

d)[100] a közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő muzeális jellegű jármű, továbbá

e)[101] az MR. 112/B. és 112/C. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelő jármű.

f)[102] trolibusz.

(4)[103] Nem kell előzetes hatósági (összeépítési) engedély a közúton személy- vagy teherszállítást nem végző, pótkocsit nem vontató lassú járműnek és az MR 118. §-ában említett lassú járműnek, valamint a lassú jármű teherszállítást nem végző pótkocsijának az összeépítéséhez.

(5) Jármű összeépítéséhez, új, felújított, javított, illetőleg bontás során kinyert és javítás nélkül beépíthetőnek minősített alkatrészek használhatók. Ezekre az alkatrészekre - a gyári új alkatrészek kivételével - a pótalkatrészekre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

(6) Lassú jármű összeépítés útján nem készülhet gépkocsialváz vagy karosszéria felhasználásával.

(7)[104] Az összeépített járművet forgalomba helyezés előtti vizsgálat céljából be kell mutatni a közlekedési hatóságnak. Az összeépített jármű forgalomba helyezés előtti vizsgálata során az érvényes összeépítési engedély egyedi forgalomba helyezési engedélynek minősül. Ha a közlekedési hatóság az összeépítésre feltételt állapított meg, a feltétel teljesítését is igazolni kell.

Egyedi és kis sorozatú gyártás[105]

9/A. §[106]

(1)[107] Az egyedi és kis sorozatú gyártás (a továbbiakban együtt: kis sorozatú gyártás) útján létrehozott járművekre az előzetes összeépítési engedélyt - igazgatási szolgáltatási díj ellenében, kérelemre - a közlekedési hatóság adja ki.

(2) Kis sorozatú gyártással

a) a járműtípus sorozatgyártásának előkészítéseként (prototípus, "null-széria"),

b) a többlépcsős gyártás befejezéseként teljes jármű, illetőleg

c) a gyártó által előkészített és az összeépítő részére átadott dokumentáció és technológia alkalmazásával - e célra készült egyedi karosszéria (alváz) felhasználásával - kialakított egyedi jármű (ún. "kit-car")

hozható létre.

(3) A (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott járművet kis sorozatú gyártással közúti járműgyártó tevékenységet folytató egyéni vállalkozó és gazdálkodó szervezet hozhat létre.

(4) Kis sorozatú gyártás esetén az előzetes összeépítési engedélyt - a 9. § (1) bekezdésben meghatározott eljárás alkalmazásával és feltételek esetén, a létrehozott járművek számának megfelelően az összeépítés engedélyezésére külön jogszabályban járművenként meghatározott igazgatási szolgáltatási díj ellenében - a közlekedési hatóság abban az esetben adja ki, ha[108]

a) a gyártási dokumentáció alapján valószínűsíthetően a jármű kielégíti az MR.-ben meghatározott követelményeket, valamint

b) a gyártó biztosítja a prototípus elkészült mintadarabja esetében, valamint a gyártás meghatározott szakaszaiban a hatósági ellenőrzés feltételeit.

(5)[109]

(6) A kis sorozatú gyártás engedélyezésekor a rendelet Függelékeinek a kis sorozatú gyártásra vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni kell.

(7)[110] Az egyedi összeépítési engedély egyedi forgalomba helyezési engedélynek, a sorozat összeépítési engedély sorozat forgalomba helyezési engedélynek minősül, amelyek időbeli hatálya a kiadásuktól számított egy év.

IV. FEJEZET

GÉPJÁRMŰRE, MEZŐGAZDASÁGI VONTATÓRA ÉS EZEK PÓTKOCSIJÁRA VONATKOZÓ EGYEDI MŰSZAKI VIZSGÁLATOK

Forgalomba helyezés előtti vizsgálat

10. §

(1)[111] A gépjármű, a mezőgazdasági vontató, és ezek pótkocsija - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - a közlekedési hatóság által végzett forgalomba helyezés előtti vizsgálat alapján helyezhető forgalomba.

(2)[112] A forgalomba helyezés előtti vizsgálat elvégzését általános, sorozat, illetőleg egyedi forgalomba helyezési engedély alapján kell kérni a közlekedési hatóságtól. Az egyedi forgalomba helyezés engedélyezése és a forgalomba helyezés előtti vizsgálat elvégzése összevontan, egy eljárásban is lefolytatható.

(3)[113] Muzeális jellegű jármű forgalomba helyezés előtti vizsgálatát - egyedi forgalomba helyezési engedély nélkül - a muzeális minősítését tanúsító muzeális jármű-igazolás alapján kell elvégezni.

(4)[114] A közlekedési hatóság engedélye alapján nem kell forgalomba helyezés előtti vizsgálatra bemutatni azt az új járművet, amelyet a teljes járműre kiadott EK típusjóváhagyás alapján a gyártója, vagy a gyártót képviselő hazai forgalmazó értékesít, ha

a)[115] a típusára vonatkozóan a közlekedési hatóság a 4. § (11) bekezdése szerint a közlekedéshatósági informatikai rendszerben adta ki az általános forgalomba helyezési engedélyt, vagy,

b) az M2, M3, N2, N3 és O járműkategóriába tartozó jármű esetében a gyártó

Megfelelőségi nyilatkozatot (a továbbiakban: COC okmányt) adott ki.

(4a)[116] A forgalomba helyezés előtti megvizsgálás alól történő mentesítés feltételeként meghatározott követelmények teljesítését a közlekedési hatóság ellenőrzi.

(4b)[117] A (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben a közlekedési hatóság a tulajdonos kérelmére, az eredeti COC okmány benyújtása esetén adja ki a Műszaki adatlapot.

(4c)[118] A közlekedési hatóság a COC okmány alkalmazásával történő forgalomba helyezési eljárás keretében a jármű műszaki adatainak a típus-adatbázissal való összevetését haladéktalanul, de legfeljebb öt napon belül elvégzi. Ezen eljárás során a "Műszaki adatlap" kiadása mellett a jármű ellenőrzött műszaki adatait a közlekedési hatóság elektronikus úton adja át a központi közúti közlekedési nyilvántartó szerv (a továbbiakban: Nyilvántartó) részére.

(4d)[119] Ha az új jármű kereskedelmi forgalomba hozatala a közlekedési hatóság vagy a közlekedési hatóság által engedélyezett gépjárműfenntartó szervezet által üzemeltetett vizsgáló állomáson (a továbbiakban együtt: vizsgáló állomás) történik, a (4) bekezdésben meghatározott eljárás során kiadott vagy elektronikusan átadott Műszaki adatlap adatainak kiegészítésével kiadott új Műszaki adatlapon - a változtatással érintett jellemzők MR.-ben foglaltaknak való megfelelősége ellenőrzésére korlátozott időszakos vizsgálat alkalmazásával - a vizsgabiztos megállapíthatja[120]

a) a vonószerkezettel felszerelt jármű vontatásra való alkalmasságát, amennyiben a járműtípus a típusbizonyítvány alapján vontatásra alkalmas, valamint

b) a megkülönböztető- és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló miniszteri rendelet alapján jogosult üzemben tartó járműve esetében a jármű figyelmeztető- vagy megkülönböztető jelzésekkel való felszereltségét.

(5)[121] Az általános forgalomba helyezési engedély alapján végzett forgalomba helyezés előtti vizsgálat során a típusbizonyítvány adataival való egyezést, továbbá - az MR 5-8., 17., 19., 21. §-okban foglaltak kivételével - az üzemeltetési műszaki feltételek megtartását kell ellenőrizni.

(6)[122] A sorozat és az egyedi forgalomba helyezési engedély alapján végzett forgalomba helyezés előtti vizsgálat során a forgalomba helyezési engedélyben, illetőleg az összeépítési engedélyben foglalt adatokkal való egyezést, az azokban foglalt feltételek teljesítését, továbbá - az MR 5-8., 17., 19., 21. §-aiban foglaltak kivételével - az üzemeltetési műszaki feltételek megtartását kell ellenőrizni.

(7)[123] A használt gépjármű és a gépjármű pótkocsija forgalomba helyezés előtti vizsgálata során - a muzeális jellegű jármű kivételével - külön jogszabályban előírt feltételek fennállása esetén előzetes eredetiségvizsgálatot is kell végezni.

(8)[124]

(9)[125] A hatósági szerződéssel rendelkező vizsgáló állomáson (a továbbiakban: vizsgáló állomás) a jármű műszeres és vizuális vizsgálatát, a mérési adatok rögzítését a közlekedési hatóság által kiadott engedéllyel rendelkező műszaki vizsgabiztos (a továbbiakban: vizsgabiztos) végzi.

(10)[126] A forgalomba helyezés előtti vizsgálathoz biztosítandó tárgyi feltételeket, a technológiát, és az ügyrendet az 5. számú melléklet tartalmazza.

(11)[127]

(12)[128]

(13)[129]

Forgalomba helyezés előtti vizsgálat eredményén alapuló intézkedések

11. §

(1)[130] Ha a forgalomba helyezés előtti vizsgálat eredménye szerint a jármű a közúti forgalomban való részvételre műszaki, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból alkalmasnak minősül, illetve a 10. § (4) bekezdésében meghatározott esetben ki kell adni a vizsgálatot kezdeményező részére a megfelelt minősítésű "Műszaki vizsgálati bizonyítványt" és "Műszaki adatlapot", amely tartalmazza:

a) a jármű forgalomba helyezéséhez szükséges műszaki és környezetvédelmi adatokat,

b) a jármű közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi megfelelőségének igazolását, valamint

c) a forgalmi engedély időbeli hatályaként a következő időszakos vizsgálat határidejét, valamint - gépjárművek esetén - a kilométer-számláló műszer által jelzett értéket és a rögzítés időpontját (dátumát) is.

(2)[131] A "Műszaki adatlap" a jármű forgalomba helyezéséhez a forgalomba helyezés előtti vizsgálatot követő hat hónapig, de legfeljebb a forgalomba helyezési engedély időbeli hatályának lejártáig használható fel.

(3)[132] Az időszakos vizsgálat határidejét új jármű esetén a forgalomba helyezés napjától, használt jármű esetén a forgalomba helyezés előtti vizsgálat napjától számított

a)[133] az autóbusznál, a trolibusznál a b) pont alá be nem sorolt 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépkocsinál és pótkocsinál, valamint a személytaxinál és a személymentő gépkocsinál egy évben,

b)[134] a motorkerékpárnál, a T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b, T4.3b és T5 járműkategóriába tartozó mezőgazdasági vontatónál, a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó gépkocsinál, a "méhesházas" különleges felépítményű gépkocsinál és ilyen felépítményű pótkocsinál, továbbá a motorkerékpár, a személygépkocsi, a T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b, T4.3b és T5 járműkategóriába tartozó mezőgazdasági vontató pótkocsijánál

ba) új jármű esetében négy évben,

bb) használt jármű esetében az első használatba vétel évét követő három naptári éven belül három évben, három naptári éven túl két évben,

c) a közforgalmú személyszállításra használt vagy megkülönböztető jelzések használatára jogosult járműnél egy évben,

d) minden egyéb járműnél a jármű első használatba vételének évét követő

da) 4 naptári éven belül két évben,

db) 4 naptári éven túl egy évben,

e)[135] OT betűjelű különleges rendszámmal üzemeltetett muzeális jellegű jármű, valamint a T1, T1a, T2, T2a, T3, T3a, T4, T4.1a, T4.2a, T4.3a járműkategóriába tartozó mezőgazdasági vontató és a kizárólag e járműkategóriákba tartozó mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatható pótkocsi esetében öt évben,

f)[136] versenyjármű esetében 1 évben

kell meghatározni.

(3a)[137] Ha az időszakos vizsgálatot a forgalmi engedély időbeli hatályának (műszaki érvényességi idejének) lejárta előtt legfeljebb 30 napon belül végzik, a forgalmi engedély hatályának megállapításánál a (3) bekezdésben meghatározott időtartamot nem az időszakos vizsgálat napjától, hanem a forgalmi engedély időbeli hatályának lejárta napjától kell számítani.

(4)[138] Ha az (1) bekezdésben említett jármű a forgalomba helyezés előtti, vagy az időszakos vizsgálat időpontját követően hatályba lépő - az MR.-ben meghatározott - üzemeltetési műszaki feltételnek nem felel meg, akkor a következő időszakos vizsgálat határidejeként az MR.-ben meghatározott új követelmény hatálybalépési időpontját kell megállapítani.

(5)[139] Ha a járműnek a típusbizonyítványban rögzített vagy a forgalomba helyezés előtti vizsgálata során megállapított tulajdonságai indokolják, a forgalomban való részvételt korlátozni kell, illetőleg külön feltételekhez kell kötni. A korlátozást, illetőleg a feltételeket a jármű forgalmi engedélyében fel kell tüntetni.

(6)[140] A forgalomban való részvétel korlátozása és az (5) bekezdés alapján megállapított feltételek kiterjedhetnek a jármű:

a) megengedett sebességére,

b)[141]

c) konstrukciós jellemzői által meghatározott használati korlátozásra, így különösen:

ca) a kiegyenlítőmű nélküli hajtott tengellyel rendelkező L7e kategóriájú jármű esetében 40 km/óra sebességkorlátozásra, továbbá

cb) a járműgyártó által előírt üzemeltetési korlátozásra.

cc)[142] a versenyjárművek használatára.

(7)[143] Ha a jármű a forgalomba helyezés előtti vizsgálat során a műszaki, közlekedésbiztonsági, vagy környezetvédelmi követelményeknek nem felel meg, a forgalomban való részvételt a közlekedési hatóság nem engedélyezi.

(8)[144]

(9)[145]

Versenyjármű ideiglenes forgalomban tartásához szükséges versenyjármű szemle eredményén alapuló intézkedések[146]

11/A. §[147]

(1)[148] A versenyjármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott fővárosi és vármegyei kormányhivatal által végzett versenyjármű szemlén, az országos autóverseny rendszert működtető, országos sportági szövetség által a járműre kiállított gépkönyv és szakvélemény alapján történik.

(2) A versenyjármű szemle során ellenőrizni kell, hogy a versenyjármű megfelel-e az MR.-ben foglalt feltételeknek.

(3)[149] Ha a versenyjármű megfelel az MR.-ben foglalt feltételeknek, a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott fővárosi és vármegyei kormányhivatal kiállítja az ideiglenes forgalmi engedély kiadásához szükséges "Műszaki Adatlap"-ot, amelynek időbeli hatályát egy évben határozza meg.

A környezetkímélő gépjárművekkel kapcsolatos hatósági vizsgálat[150]

11/B. §[151]

(1) Az MR. 2. §-ában meghatározott környezetkímélő gépkocsi környezetvédelmi osztályba sorolása és a környezetkímélő jelleg megállapítása csak gyári kivitelű gépkocsi esetében végezhető el

a) a típusbizonyítványban meghatározott adatok,

b) a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett adatok, amennyiben ez a gépkocsihoz rendelkezésre áll,

c) a járműimportőr vagy az adott járműtípus hazai kereskedelmi képviselete által rendelkezésre bocsátott adatok vagy

d) az a)-c) pontban meghatározott adatok hiányában típusvizsgáló szakértői intézmény szakvéleménye

alapján.

(2) Az időszakos vizsgálat vagy a közlekedési hatóság által végzett szemle során az üzembentartó kérheti a gépkocsi korábban megállapított 5. környezetvédelmi osztályba sorolás módosítását, amennyiben a gépkocsi az MR. 2. § (6) bekezdésében meghatározott környezetkímélő gépkocsi körébe tartozik.

(3) Ha az MR. 5. számú melléklet "II. A gépjárművek környezetvédelmi osztályba sorolása" pontjában foglalt táblázat 5. számú kódjával megjelölt járműkörbe tartozó hibrid hajtású gépkocsit az 5. környezetvédelmi osztálynál magasabb osztályba sorolták, akkor az üzembentartó kérheti a (2) bekezdés szerinti eljárás lefolytatását.

(4) Az időszakos vizsgálat vagy a közlekedési hatóság által végzett szemle során az üzembentartó kérheti a motorkerékpár környezetkímélő motorkerékpárnak történő besorolását, amennyiben a gyári kivitelű motorkerékpár az MR. 2. § (6a) bekezdésében meghatározott környezetkímélő motorkerékpár körbe tartozik.

(5) Amennyiben a közlekedési hatóság megállapítja, hogy a (4) bekezdésben foglalt kérelem teljesítésének feltételei fennállnak, a környezetkímélő motorkerékpár besorolására utaló záradékot a Műszaki Adatlapon feltünteti, és erről a Nyilvántartót elektronikus úton is értesíti.

Időszakos vizsgálat

12. §

(1)[152] A közlekedési hatóság a gépjármű, a mezőgazdasági vontató, valamint ezek pótkocsija forgalmi engedélyének időbeli hatályát az időszakos vizsgálatot követően a KR. alapján hosszabbítja meg. Az időszakos vizsgálat nem érinti a jármű üzemben tartójának jogszabályban meghatározott - a forgalomban tartott járműve műszaki, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi és az MR. 111. és 112. §-ában előírt követelményeknek megfelelőségéért fennálló - felelősségét.

(2)[153] Az időszakos vizsgálat keretében a környezetvédelmi felülvizsgálatot a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló együttes miniszteri rendeletben meghatározott módon kell elvégezni.

(3)[154]

(4)[155]

(5) Ha az időszakos vizsgálatot a forgalmi engedély érvényességi határidején belül kérték, de a vizsgálatot az érvényességi határidő lejárta utáni időpontra tűzték ki, a vizsganapról szóló értesítés a forgalmi engedély érvényességét a közölt vizsgaidőpontig meghosszabbítja. Ha az időszakos vizsgálatot a forgalmi engedély érvényességi határidejének lejárta után kérték, az értesítés a vizsgahelyre történő közlekedéshez egy alkalomra szóló forgalmi engedélyt helyettesít.

(6)[156] Az időszakos vizsgálaton az MR. 5-8., 17., 19. és 21. §-a kivételével az időszakos vizsgálatot végző vizsgáló állomás

a) ellenőrzi

aa) az üzemeltetési műszaki feltételek megtartását,

ab) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fedezete fennállását,

ac) a közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi tulajdonságokat érintő változtatásokat, valamint

ad) a közúti közlekedési szolgáltatást végző járművek esetében az ezekre vonatkozó - az Európai Unió közvetlenül hatályosuló jogi aktusaiban vagy a jogszabályokban meghatározott - külön feltételek teljesítését;

b) rögzíti

ba) a gépjárművek esetében - a versenyjárművek kivételével - a kilométer-számláló műszer által jelzett értéket,

bb) az 5. számú melléklet 2. pont 2.5. alpontjában meghatározott adatokat; és

c) a b) pont bb) alpontja alapján összegyűjtött adatokat elektronikusan megküldi a közlekedési hatóság részére.

(7)[157] Időszakos vizsgálaton kell bemutatni a vizsgáló állomáson a 2. § (3) bekezdés e), f), g), h) és i) pontjában említett járműveket. Az időszakos vizsgálaton az MR. üzemeltetési műszaki feltételeit - kivéve az MR. 5-8. §-ait és 19. §-át - és az MR. megfelelő további műszaki feltételeit is ellenőrizni kell.

(7a)[158] Az MR. 9. § (3) bekezdésében meghatározott követelmény teljesítésének ellenőrzése - a trolibuszok kivételével -, ha a hibrid és tisztán elektromos hajtáslánc elemei a vizsgálat során sértetlenek és gyári kivitelűek, nem része az időszakos vizsgálatnak.

(8)[159] Időszakos vizsgálat céljából be kell mutatni a vizsgáló állomáson azt a járművet is, amelynek forgalmi engedélyét és jelzését visszavonták,

a) az új engedély és jelzés kiadása előtt,

b) a korábbi engedély és jelzés visszaadása előtt, ha azokat

ba) a jármű nem megfelelő műszaki, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi állapota miatt vonták vissza, vagy

bb) egyéb okból vonták vissza, és az engedély időbeli hatálya lejárt.

(9)[160] Az időszakos vizsgálat kizárólag a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott közúti gépjármű-közlekedési hatóságként kijelölt szervezet által üzemeltetett vizsgáló állomáson végezhető el, ha a járművet

a) a személygépkocsival végzett személyszállító szolgáltatást végző jármű alkalmassági vizsgálatával és oktató jármű minősítéssel egy eljárásban végzett időszakos műszaki vizsgálat kivételével, az időszakos vizsgálathoz kapcsolódó más hatósági eljárás szerint is ellenőrizni kell,

b) a közlekedési hatóság a 14. § (7) bekezdése alapján vizsgálatra rendelte,

c) átalakították,

d) a 2. § (3) bekezdés f), h), i) vagy j) pontja szerint - átalakításnak nem minősülő módon - megváltoztatták,

e) a 11/A. § alapján versenyjárműnek minősítették, vagy

f) mozgáskorlátozottak közlekedésére alakították ki, a kialakítás utáni első vizsgálat esetében.

(9a)[161] A (9) bekezdés d) pontja alól kivételt képez az a járműre felhelyezett autóüveg fólia, amelyre a közlekedési hatóság alkalmazási engedélyt adott.

(9b)[162] A fővárosi és vármegyei kormányhivatalok, a járási (fővárosi kerületi) hivatalok, a honvédelmi és rendvédelmi szervek, valamint az egyéb állami feladatot ellátó szervek által üzemeltetett, valamint a CD betűjelű rendszámtáblával ellátott járművek időszakos műszaki vizsgálata a közlekedési hatóság által üzemeltetett vizsgáló állomáson is elvégezhető.

(9c)[163] A személygépkocsival végzett személyszállító szolgáltatást végző jármű alkalmassági vizsgálatával és oktató jármű minősítéssel egy eljárásban végzett időszakos műszaki vizsgálatok az országos lefedettséget biztosító műszaki vizsgálóállomásokon is elvégezhetőek.

(10)[164]

(11)[165] Az időszakos vizsgálat során a közlekedési hatóság által kiadott engedéllyel vagy hatósági szerződéssel rendelkező vizsgáló állomás járhat el.

(12)[166] A vizsgáló állomáson a jármű műszeres és vizuális vizsgálatát, a mérési adatok rögzítését a közlekedési hatóság által kiadott engedéllyel rendelkező vizsgabiztos végzi.

(13)[167] A vizsgáló állomáson az időszakos vizsgálat tárgyi feltételeit, technológiáját és az ügyrendet az 5. számú melléklet határozza meg. A kizárólag környezetvédelmi tanúsítást végző vizsgáló állomáson (a továbbiakban: környezetvédelmi vizsgáló állomás) biztosítandó tárgyi feltételekre, technológiára és ügyrendre a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló együttes rendeletben meghatározott követelményeket kell alkalmazni.

(14)[168] Az időszakos vizsgálat során a járműazonosítók ellenőrzése, valamint a kilométer-számláló műszer által jelzett érték megállapítása szemrevételezéssel történik.

(15)[169]

(16)[170]

(17)[171]

(18)[172] Az időszakos vizsgálatot megelőzően elvégeztethető a jármű környezetvédelmi felülvizsgálata környezetvédelmi vizsgálóállomáson is.

(19)[173] A környezetvédelmi vizsgálóállomás a felülvizsgált jármű környezetvédelmi jellemzőit a közlekedési hatóság elektronikus rendszerében rögzíti és - a "Műszaki adatlap" részét képező "Környezetvédelmi adatlap"-ot kiállításával - tanúsítja a jármű környezetvédelmi felülvizsgálaton való megfelelőségét.

(20)[174] A közlekedési hatóság az időszakos vizsgálat során a környezetvédelmi követelmények megtartása tekintetében elfogadja a környezetvédelmi vizsgálóállomáson 30 naptári napnál nem régebben kiállított, megfelelt minősítést tartalmazó "Környezetvédelmi adatlap"-ot.

A vizsgabiztosokra vonatkozó feltételek[175]

12/A. §[176]

(1)[177]

(1a)[178] A műszaki vizsgálatok során a vizsgabiztosnak minden esetben vizsgálnia és biztosítania kell összeférhetetlenség-mentességét:

a) nem vehet részt olyan jármű vizsgálatában, amely saját vagy hozzátartozója tulajdonában vagy üzemeltetésében van, vagy amely jármű javításában közreműködött,

b) díjazása nem kapcsolódhat az adott műszaki vizsgálat eredményéhez és a vizsgált járművek darabszámához,

(1b)[179] A vizsgabiztos részére biztosítani kell a tevékenységéhez kapcsolódó valamennyi adathoz történő folyamatos elektronikus hozzáférést.

(2)[180]

(2a)[181]

(3)[182]

(4)[183]

(5)[184]

(6)[185]

(7)[186]

(8)[187]

(9)[188]

(9a)[189]

(9b)[190]

(9c)[191]

(9d)[192]

(10) A vizsgabiztosok szakmai képzésének szabályait a 12. számú melléklet tartalmazza.

A vizsgáló állomásra vonatkozó feltételek[193]

12/B. §[194]

Vizsgáló állomási tevékenységet az a vállalkozás végezhet, amely a következő feltételeknek megfelel:

a) a kérelmében meghatározott időtartamban és járműkategóriára (járműtípusra) vonatkozóan folyamatosan végez közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi diagnosztikai átvizsgálást,

b) az időszakos vizsgálatok elvégzéséhez az e rendelet alapján előírt feltételeket biztosítja,

c) a közlekedési hatóság Nyilvántartásában szereplő vizsgabiztost alkalmaz a teljes vizsgáztatási időszakban,

d)[195]

Az időszakos vizsgálat eredményén alapuló intézkedések

13. §

(1)[196] Az időszakos vizsgálat eredményéről a közlekedési hatóság elektronikus úton a Nyilvántartót értesíti, továbbá a következő időszakos vizsgálat határidejét (műszaki érvényességi idejét) is tartalmazó - az 5/A. mellékletben meghatározott tartalmú - Műszaki vizsgálati bizonyítványt ad ki. Ha a közlekedési hatóság megállapítja, hogy a jármű az időszakos vizsgálat követelményeinek megfelel:

a) a 11. §-ban meghatározottak szerint megállapítja a következő időszakos vizsgálat időpontját,

b) a KR.-ben meghatározottak szerint a következő időszakos vizsgálat időpontját műszaki érvényességi időként a forgalmi engedélybe bejegyzi,

c) a rendszámtáblán korábban rögzített rendszám érvényesítő körcímkét és a környezetvédelmi plakettet eltávolítja,

d) az időszakos vizsgálat elvégzését, a kiadott Műszaki vizsgálati bizonyítványt azonosító adatokat, az időszakos vizsgálatkor rögzített kilométer-számláló állást, továbbá a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényességi időt elektronikus úton közli a Nyilvántartóval.

(1a)[197] A jármű átalakítását, alkalmazási engedély alapján történő megváltoztatását, vagy egyéb okból bekövetkezett műszaki adatváltozását követő időszakos vizsgálata esetén Műszaki adatlapot is ki kell adni. A Műszaki adatlapon - az (1) bekezdésben foglaltakon túl - fel kell tüntetni az átalakításra utaló záradékot és a megváltozott műszaki adatokat. A Műszaki adatlap adattartalmáról a Nyilvántartót elektronikus úton is értesíteni kell.

(1b)[198] Ha a jármű az időszakos vizsgálat követelményeinek komoly hiba miatt az 5. számú melléklet 5.2. pontja szerint nem felel meg, a közlekedési hatóság a forgalmi engedély érvényességét legfeljebb két hónappal hosszabbítja meg, és ezt elektronikus úton közli a Nyilvántartóval.

(2)[199] Ha a jármű az időszakos vizsgálat követelményeinek nem felel meg, a közlekedési hatóság a forgalmi engedélyt érvényteleníti, a rendszámtábláról az érvényesítő címkét és a környezetvédelmi plakettet eltávolítja és ezt elektronikus úton közli a Nyilvántartóval.

(3)[200] Ha a jármű az időszakos vizsgálat követelményeinek megfelel, azonban

a) forgalmi engedéllyel nem rendelkezik, illetőleg

b) a forgalmi engedély adataitól a tényleges adatai eltérnek, vagy

c) a külön jogszabály* szerint vagy egyéb okból a forgalmi engedély cseréje szükséges,[201]

a jármű adatait, valamint a következő időszakos vizsgálat határidejét tartalmazó "Műszaki adatlap"-ot kell kiadni.

(4)[202] A 11. §-ban, valamint a (3) bekezdésben meghatározott "Műszaki adatlap" kiadását helyettesítheti a jármű adatainak elektronikus úton történő átadása a Nyilvántartó részére.

(5)[203] A járművet vizsgálatra bemutató személyt tájékoztatják arról, ha olyan hiányosságokat állapítottak meg a járművel kapcsolatban, amelyeket ki kell javítani.

Az autóbuszok emelt sebességgel történő közlekedésének engedélyezésére vonatkozó intézkedések[204]

13/A. §[205]

(1)[206] Az emelt sebességgel történő közlekedésre jogosító - az MR. 112/A. §-ában meghatározott - engedélyt (a továbbiakban: engedély) a közlekedési adja ki vagy hosszabbítja meg annak időbeli hatályát a (3) és az (5)-(6) bekezdésben meghatározott feltételek alapján. Az engedély kiadása, időbeli hatályának meghosszabbítása a jármű-honosítási eljárásához, a jármű forgalomba helyezés előtti vizsgálatához, vagy a jármű időszakos vizsgálatához kapcsolódóan történhet. A közlekedési hatóság az engedély kiadását és az engedély időbeli hatályának meghosszabbítását közli a Nyilvántartóval.

(2)[207]

(3)[208] Az engedély időbeli hatályát az időszakos vizsgálat határidejével megegyezően kell megállapítani.

(4)[209] Az engedély időbeli hatályának meghosszabbítását - az időszakos vizsgálathoz a 12. § (6) bekezdésében meghatározott követelményeken túl - az MR. 112/A. §-ában és 15. számú melléklet 6. és 8. pontjában foglalt üzemeltetési műszaki feltételek vizsgálata alapján kell végezni. Az autóbusz gyártási évét tizenkét naptári évvel meghaladó korú autóbusz esetében az engedély időbeli hatálya meghosszabbításának további feltétele a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről szóló miniszteri rendelet 2. számú mellékletében előírt további műszaki feltételeknek való megfelelőség is.

(5)[210] A típusvizsgálót, illetőleg a külön jogszabályban meghatározott - a közlekedési hatóság által elfogadott szakértőt alkalmazó - felhatalmazott autóbusz-fenntartót, kérelmére a közlekedési hatóság jogosítja fel a (2) bekezdésben meghatározott szakvélemény kiállítására. Csak a típusvizsgáló végezheti el az MR. 15. számú mellékletének 3. és 7. pontja szerinti vizsgálatokat, amennyiben azok elvégzése a (6) bekezdésben foglaltak alapján kötelező.

(6) A szakértő intézmény az emelt sebességgel történő közlekedéshez tartozó jogszabályi feltételek teljesülését egyedi szakértői vizsgálat keretében - az autóbusz üzembentartójának költségére - ellenőrzi. A szakértő intézmény a vizsgálata során figyelembe veszi:

a) az autóbusz típusához rendelkezésére álló típusbizonyítványban vagy nemzetközi jóváhagyási okmányban foglalt adatokat, valamint

b) más kijelölt vizsgálóállomás által készített, emelt sebességű közlekedésre vonatkozó és egyéb szakvéleményeket,

amennyiben azok az MR. 15. számú mellékletének tartalmával összhangban állnak és a vizsgált járműre vonatkoztathatók.

Műszaki vizsgálati bizonyítvány[211]

13/B. §[212]

(1) A Műszaki vizsgálati bizonyítvány az az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes állam által kiállított olyan bizonyítvány, amely a közúti forgalomban részt vevő jármű műszaki alkalmasságát igazolja.

(2) A haszonjárműhöz 2018. május 20. után kiállított "Műszaki vizsgálati bizonyítvány" a forgalmi engedélyhez tartozóan hatósági engedélynek minősül.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott hatósági engedélyként elfogadható a Műszaki Vizsgálati Bizonyítvány

a) eredeti példánya,

b) hiteles másolata vagy

c) elektronikusan hozzáférhető példánya.

(4) A "Műszaki vizsgálati bizonyítvány" adatait elektronikus úton továbbítani kell a közlekedésért felelős miniszter részére. Ezeket az adatokat legalább három évig meg kell őrizni.

Közúti ellenőrzés[213]

14. §[214]

(1)[215] A járművek (ideértve a külföldi hatósági jelzéssel közlekedő járműveket is) műszaki, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi állapotát, valamint a közúti forgalomban való részvételükhöz kapcsolódó előírások megtartását a közlekedési hatóság a közúti forgalomban közúti ellenőrzés keretében ellenőrzi.

(2) A közúti ellenőrzés során a közlekedési hatóság szemrevételezéssel és a rendelkezésére álló vizsgáló eszközökkel megvizsgálja:[216]

a) a jármű és a jármű kötelező tartozékai közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi (a továbbiakban együtt: műszaki) megfelelőségére (műszaki ellenőrzés),

b) a járművezetőre (a jármű személyzetére), illetőleg a vezetési és pihenőidőre (AETR ellenőrzés),

c) a veszélyes áru szállításához előírt különleges feltételekre (ADR ellenőrzés),

d)[217] a közúti közlekedési szolgáltatási tevékenység (árufuvarozás vagy díj ellenében végzett személyszállítás) és sajátszámlás áruszállítás, illetve személyszállítás végzésére (tevékenység ellenőrzés),

e) a nemzetközi forgalomban közlekedő jármű közlekedésének külön feltételeire (nemzetközi ellenőrzés),

f) a járműre előírt tömeg- és mérethatárok betartására (ellenőrző mérlegelés),

g) a szállítmány elhelyezésére és rögzítésére (rakomány biztonsági ellenőrzés)

h)[218] az MR.-ben meghatározott alternatív üzemanyaggal hajtott és intermodális szállítást végző járművekre

vonatkozó - jogszabályban, továbbá a nemzetközi forgalomban közlekedő járműre nemzetközi egyezményben vagy megállapodásban foglalt - követelmények teljesítését.

(3)[219] A (2) bekezdés a)-g) pontjában meghatározott közúti ellenőrzési módok különállóan és összevontan is végezhetők. A (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ellenőrzési módokra vonatkozóan a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendeletben, a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendeletben meghatározott feltételek alkalmazandók. A kockázatértékelési rendszeren alapuló járműkiválasztás módszertanát, a jármű és kötelező tartozékai műszaki megfelelőségére vonatkozó részletes feltételeket, továbbá az ellenőrzések során általánosan használt okmányok adattartalmát és az ellenőrzött adatok körét a 10. számú melléklet határozza meg.

(4)[220] Az elsődleges közúti műszaki ellenőrzés során a közlekedési hatóság a járművet, továbbá a járműre és a jármű vezetőjére vonatkozó, valamint a jármű közúti forgalomban való részvételéhez, a tevékenység végzéséhez és a szállításhoz előírt okmányokat vizsgálja át. Ha az ellenőrzés során jogsértés alapos gyanúja merül fel, a közlekedési hatóság az okmányokat bevonja és legkésőbb a következő munkanapon - közigazgatási hatósági eljárás kezdeményezésével - az eljárás lefolytatására jogosult hatóságnak megküldi.

(4a)[221] A magyar hatóság által kiállított forgalmi engedéllyel vagy a lassú járműre, annak pótkocsijára és a négykerekű segédmotoros kerékpárra kiadott igazolólappal rendelkező jármű esetén a (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően az ellenőrző közlekedési hatóság nevében eljáró hatósági személy a helyszínen a forgalomban való részvétel jogosultságának azonnali felfüggesztését a járműnyilvántartásba bejegyzi, és ezzel egyidejűleg - ha rendelkezésre áll - az állandó forgalmi engedélyt vagy igazolólapot elveszi.

(5)[222] A közlekedési hatóság a szabálysértési eljárás kezdeményezésétől elállhat és a helyszínen elvett okmányokat visszaadhatja, amennyiben a szabálysértési eljárás kezdeményezésére okot adó körülmény megszűnését - az okmányoknak a szabálysértési hatósághoz történő továbbítást megelőzően - igazolják.

(6)[223] A (2) bekezdés a), b), c) és f) pontjában meghatározott közúti ellenőrzések esetén, a (7) bekezdésben foglalt szempontok alapján a közlekedési hatóság a járművet részletesebb, műszeres ellenőrző vizsgálat alá vonhatja a legközelebbi - de legfeljebb 100 km távolságon belül lévő - mobil ellenőrzési egységen, kijelölt közúti ellenőrzési létesítményben vagy vizsgálóállomáson, amelynek helyszínére történő közlekedésre a jármű vezetőjét utasíthatja.

(7) A közlekedési hatóság a járművet vizsgálatra rendeli, amennyiben a közúti ellenőrzés során alapos gyanú merül fel arra, hogy[224]

a) a jármű a jogszabályban meghatározott feltételeknek nem felel meg,

b)[225] a járművet engedély nélkül átalakították, illetőleg átalakítás után a közlekedési hatóságnál vizsgálatra nem mutatták be,

c) a jármű a környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg.

(8)[226] A (7) bekezdés alapján elvégzett vizsgálatra és a vizsgálatot követő intézkedésekre az időszakos vizsgálatra vonatkozó szabályok az irányadók.

(9)[227] Ha a (2) bekezdés a), b), d) és e) pontjaiban meghatározott közúti ellenőrzés során a közlekedési hatóság súlyos vagy ismételt szabálysértést állapít meg, akkor - szabálysértési eljárás kezdeményezése mellett - a külön jogszabály szerinti eljárást is lefolytatja.

(10)[228] Ha az ellenőrző szerv megállapítja, hogy

a) a jármű közúti forgalomban való további részvétele közvetlen balesetveszéllyel jár, vagy

b) a járművel az előírt hatósági engedély nélkül végeznek közúti közlekedési szolgáltatást

a forgalmi engedélyt érvényteleníti, a rendszámtábláról az érvényesítő címkét eltávolítja, valamint ennek tényét elektronikus úton közli a Nyilvántartóval.[229]

(11)[230] A közlekedési hatóság a forgalmi engedély elvételéről átvételi elismervényt ad, amely a (10) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a lakóhelyig vagy a telephelyig történő közlekedésre jogosít. A közúti ellenőrzés során elvett forgalmi engedélyt - szabálysértési eljárás egyidejű kezdeményezésével - az ellenőrző szerv legkésőbb a következő munkanapon megküldi az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak.

(12) A (7)-(11) bekezdések rendelkezései a külföldi járművekre nem alkalmazandók.

(13) Ha a külföldi jármű közúti ellenőrzése során a közlekedési hatóság megállapítja, hogy[231]

a) a jármű műszaki állapota nem felel meg a nemzetközi egyezményben a gépjárművekre és a pótkocsikra vonatkozó műszaki feltételeknek,

b)[232]

c) a két- vagy többoldalú nemzetközi egyezményben meghatározott engedéllyel nem rendelkezik a jármű,

a közúti forgalomban való részvételt megtilthatja és szabálysértési eljárást kezdeményezhet.

(14)[233] E § rendelkezései alapján a közúti ellenőrzés keretében meghozandó döntéseket a közlekedési hatóság eljáró tagja hozza meg.

(15)[234] A részletes közúti műszaki ellenőrzéseket a közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról szóló 511/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 7/A. § (2) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelő, közúti ellenőr végezheti. Az ellenőrzött jármű mozgatását az adott járműkategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkező személy végezheti.

(16)[235] A közlekedési hatóság a járművet - közúti ellenőrzés hiányában is - műszaki vizsgálatra rendelheti be, amennyiben alapos gyanú merül fel arra, hogy a jármű az 5. számú melléklet 3.2.2. pontja szerinti komoly vagy veszélyes hiányossággal rendelkezik.

Telephelyi ellenőrzés

15. §

(1)[236] A közlekedési hatóság a jármű telephelyén is ellenőrizheti az olyan jármű műszaki, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi állapotát (az MR. üzemeltetési műszaki feltételek megtartását), amelyet az üzembentartó menetkésznek nyilvánított. A közlekedési hatóság elnöke a végrehajtás egységessége érdekében a részletes műszaki feltételekről - a közlekedésért felelős miniszter jóváhagyásával - szabályzatot ad ki.

(2) A jármű üzembentartója köteles az (1) bekezdésben említett vizsgálatot lehetővé tenni és a vizsgálat elvégzése céljára a telephelyen rendelkezésre álló berendezéseket (emelő, mérőműszerek stb.) díjtalanul rendelkezésre bocsátani.

(3)[237] Ha a közlekedési hatóság a telephelyen végzett vizsgálat alapján megállapítja, hogy a jármű

a) a jogszabályban meghatározott műszaki, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg a járművet vizsgálatra rendeli,

b)[238] ha a jármű közúti forgalomban való részvétele közvetlen baleseti veszéllyel jár, a jármű forgalmi engedélyét érvényteleníti, az érvényesítő címkét eltávolítja, valamint ennek tényét elektronikus úton közli a Nyilvántartóval.

(4)[239] Ha a telephelyen végzett vizsgálat alapján arra lehet következtetni, hogy a jármű a jogszabályban meghatározott műszaki feltételeknek nem felel meg, de az - a vizsgálati feltételek hiányában - egyértelműen nem állapítható meg, a közlekedési hatóság a járművet vizsgálatra rendelheti be.

(5)[240] A jármű telephelyén végzett ellenőrzés - az (1)-(4) bekezdésekben meghatározott műszaki ellenőrzésen kívül - kiterjedhet:

a) a hatósági engedély alapján végezhető, illetőleg bejelentési kötelezettség alá tartozó közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármű üzemeltetésére vonatkozó feltételek, valamint

b) a nemzetközi forgalomban (is) résztvevő járműre és annak személyzetére vonatkozó - jogszabályban, továbbá nemzetközi egyezményben vagy megállapodásban meghatározott - követelmények,

c) a telephelyet elhagyni kívánó jármű esetében az előírt tömeg- és mérethatárok (ellenőrző mérlegelés)

d)[241] az üzemben tartott járművekre vonatkozó, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvényben előírt biztosítási kötelezettség

megtartásának ellenőrzésére.

(6)[242] A közlekedési hatóság jogosult az üzemeltetett járművekhez, a járművekkel közúton végzett tevékenységhez, valamint a járművek üzemeltetése során foglalkoztatott személyzethez tartozó okmányok, így különösen a menet- és fuvarokmányok, valamint a menetíró készülék adatrögzítő lapjainak az átvizsgálására.

(7)[243] A közlekedési hatóság az átvizsgált okmányokat - indokolással ellátott, tételes jegyzőkönyv felvétele mellett, legfeljebb 5 nap időtartamra - bevonhatja, amennyiben az érintett okmánnyal bizonyítható szabálysértés alapos gyanúja merül fel.

(8)[244] E rendelet alkalmazásában telephelyi ellenőrzésnek minősül a (7) bekezdésben meghatározottak szerint bevont okmányoknak és adatoknak a közlekedési hatóság saját hivatalában elvégzett vizsgálata is.

(9)[245] A telephelyi ellenőrzés alapján a közlekedési hatóság - a szabálysértés jellegétől függően - a járművel a telephely elhagyását megtilthatja, közigazgatási hatósági eljárást folytathat le, szabálysértési eljárás lefolytatását kezdeményezheti, továbbá a külön jogszabályban meghatározottak szerint eljárhat.

A sérült jármű biztosító által kezdeményezett vizsgálata[246]

15/A. §[247]

Átalakítás

16. §

(1)[248]

(2)[249]

(3) Az átalakítás során a jármű fajtája csak abban az esetben változtatható meg, ha[250]

a) - különleges indokolt esetben - speciális rendeltetésű tehergépkocsi keletkezik,

b) 3500 kilogrammot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi átalakítása során lakófelépítményű gépkocsi keletkezik,

c) az átalakítás során keletkező járműfajta az átalakításra kerülő típus gyári változataként is létezik; motorkerékpár segédmotorkerékpárrá ebben az esetben sem alakítható át.

d)[251] 65 kW (88,4 LE) motorteljesítményt és 6000 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó mezőgazdasági vontató átalakítása során lassú jármű keletkezik.

e)[252] az N1 kategóriába tartozó tehergépkocsi átalakítása során olyan személygépkocsi keletkezik, amely teljesíti az M1 kategóriára vonatkozóan az MR.-ben előírt további műszaki feltételeket. E rendelkezés nem érinti a külön jogszabályban* előírt egyéb feltételek teljesítésének kötelezettségét.[253]

f)[254] autóbusz átalakítását követően trolibusz keletkezik.

(4)[255]

(5) Jármű átalakításához új, felújított, javított, illetve bontás során kinyert, javítás nélkül beépíthetőnek minősített alkatrészek használhatók. Ezen alkatrészekre - a gyári új alkatrészek kivételével - a pótalkatrészekre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

(6)[256] A gépkocsi alvázszámát megváltoztató átalakításához csak gyári új alváz, karosszéria, illetőleg alvázszámot viselő szerkezeti elem használható fel. Nem engedélyezhető a jármű olyan átalakítása, amely az MR. Függelékeinek Mellékleteiben meghatározott valamely közlekedésbiztonsági vagy környezetvédelmi követelmény tekintetében a jármű gyárilag kialakított jellemzőinek romlását eredményezi.

(7)[257] Az átalakított járművet időszakos vizsgálatra a közlekedési hatóság által üzemeltetett vizsgáló állomáson be kell mutatni. A vizsgálatot az átalakításra adott engedély, illetőleg, ha a közlekedési hatóság az átalakításra ilyen feltételt szabott, a feltétel teljesítését igazoló záradékkal ellátott engedély birtokában lehet kérni. A vizsgálat során az átalakítási engedélyben foglaltakat, valamint a 12. § (6) bekezdésben meghatározott üzemeltetési műszaki feltételek megtartását kell ellenőrizni. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény szerinti kategóriába sorolás, továbbá a gépjármű műszaki és környezetvédelmi osztályba sorolásának adatait - a 10. § (12) bekezdésében foglaltakat alapul véve - a műszaki adatlapon rögzíteni kell.

(8)[258] Ha a nem sorozatszerűen átalakított jármű a követelményeknek megfelel, az átalakítással létrehozott változást a közlekedési hatóság a jármű hatósági (forgalmi) engedélyébe bevezeti. Az átalakított jármű vizsgálatának eredményén alapuló intézkedésekre egyebekben a 13. §-ban foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

(9)[259] Öt évig érvényes sorozat átalakítási engedélyt ad ki a közlekedési hatóság a gépjárműfenntartó szervezet kérelmére az azonos gyártmány- és típuscsaládba tartozó, a változtatással érintett műszaki jellemzői tekintetében megegyező járművek azonos módon történő átalakítására. A sorozat átalakítási engedély alapján, az engedélyben meghatározott technológia megtartásával az átalakítást elvégezheti más - a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló miniszteri rendeletben feltételeknek megfelelő - gépjárműfenntartó szervezet is, amennyiben rendelkezik a sorozat átalakítási engedély jogosultja által az átalakítani kívánt járműhöz kiadott hozzájárulással.

(10)[260] A sorozatszerűen átalakított járműveket a vizsgáló állomáson kell vizsgálatra bemutatni. E vizsgálat elvégzésére a sorozatszerű átalakítást végző gépjárműfenntartó szervezetet a közlekedési hatóság - meghatározott feltételekkel - feljogosíthatja. A vizsgálatot - a sorozat átalakítási engedélyben meghatározott szerkezeti elemekre (részegységekre) kiterjedően - kell elvégezni. Ha az átalakított jármű a követelményeknek megfelel, az átalakítással létrehozott változást a jármű hatósági (forgalmi) engedélyébe be kell vezetni.

Részecske kibocsátást csökkentő rendszer utólagos beépítése[261]

16/A. §[262]

(1) A részecske kibocsátást csökkentő rendszer utólagos beépítésére jogosító alkalmazási engedélyt a közlekedési hatóság kérelemre adja ki. A kérelemhez csatolni kell

a) az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes államban kiadott, a részecske kibocsátást csökkentő rendszerre vonatkozó jóváhagyást, vagy típusvizsgáló által két évnél nem régebben kiállított olyan szakvéleményt, amely igazolja, hogy a részecske kibocsátást csökkentő rendszer megfelel az MR.-ben foglaltaknak, továbbá

b) a részecske kibocsátást csökkentő rendszer beépítését végző gépjárműfenntartó szervezet arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy rendelkezik a beépítéshez szükséges feltételekkel és technológiával.

(2) Az alkalmazási engedély alapján a részecske kibocsátást csökkentő rendszer beépítését az alkalmazási engedélyben megjelölt gépjármű fenntartó szervezet végezheti.

(3) Az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes más államban elvégzett részecske kibocsátást csökkentő rendszer utólagos beépítés esetén - a részecskeszűrő gyártója és a beépítést végző által kiadott, a részecskeszűrő és a beépítés megfelelőségét igazoló okirat alapján - a közlekedési hatóság az általa üzemeltetett vizsgáló állomáson elvégzett időszakos vizsgálat keretében ellenőrzi az MR.-ben foglaltaknak való megfelelőséget.

(4) A részecskeszűrő utólagos beépítése esetén az időszakos vizsgálatról kiadott Műszaki adatlapon fel kell tüntetni a részecskeszűrű beépítésére és a részecske osztályra (PMO) utaló záradékot.

Fejlesztési célú jármű[263]

16/B. §[264]

(1) A járműfejlesztő a tevékenység megkezdését a közlekedésért felelős miniszter részére - a 13. melléklet 1. pontjában meghatározott tartalmú bejelentőlap benyújtásával - bejelenti. A bejelentett adatokat a közlekedésért felelős miniszter nyilvántartásba veszi. A 2. § (3b) bekezdésében meghatározott fejlesztési célú járművek közúti tesztje abban az esetben végezhető, ha a bejelentés alapján nyilvántartásba vett adatok azokra kifejezetten vonatkoznak.

(2)[265] A fejlesztési célú autonóm járművek közúton történő tesztelését végző járműfejlesztő akkor vehető nyilvántartásba, ha rendelkezik belső minőségbiztosítási eljárásra vonatkozó szabályzattal, amely kiterjed az általa végzett fejlesztési folyamatokra, azok dokumentálására, az azok körében történő változtatások jóváhagyására, továbbá a tesztelési folyamatokra, beleértve abba a közúti tesztelést is, valamint az e rendeletben foglalt feltételeket maradéktalanul teljesíteni tudja. Amennyiben a fenti feltételek nem állnak fenn, a közlekedésért felelős miniszter a 2. § (3b) bekezdés b) pontjában meghatározott járművek tekintetében a nyilvántartásba vételt megtagadja, illetve az azokra vonatkozó adatokat törli a nyilvántartásból.

(3)[266] A közlekedésért felelős miniszter nyilvántartásában szereplő járműfejlesztő kérelmére a közlekedési igazgatási hatóság a fejlesztési célú járműre tesztelés céljából ideiglenes rendszámtáblát ad ki.

(4) A járműfejlesztő kérelmére a már forgalomba helyezett járművet a jármű vizsgálatát végző közlekedési hatóság - az (5)-(7) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén - fejlesztési célú járművé minősíti. Az engedélyt - a jármű szemléje keretében - a közlekedési hatóság "fejlesztési célú jármű" záradékkal ellátott "Műszaki adatlap"-on adja meg, amelyet elektronikus úton is átad a Nyilvántartónak.

(5) A járműfejlesztő a (4) bekezdés szerinti fejlesztési célú jármű üzemeltetése során naprakészen dokumentálni köteles a járművön végrehajtott, az MR.-ben meghatározott követelményeket érintő műszaki változtatásokat. E dokumentációt a járműfejlesztő a fejlesztési célú jármű üzemeltetésének befejezését követően öt évig köteles megőrizni.

(6)[267] A (4) bekezdés szerinti fejlesztési célú járművön végrehajtott műszaki változtatás nem eredményezheti a jármű eredeti környezetvédelmi és a közúti közlekedés többi résztvevőjére nézve a közlekedésbiztonsági tulajdonságainak balesetveszélyes romlását. A kifejezetten a környezetvédelmi tulajdonságok javítását célzó műszaki változtatás esetében a jármű környezetvédelmi tulajdonságainak igazolására - a szakértői intézmény vizsgálatának mellőzésével - a járműfejlesztő arra vonatkozó nyilatkozata szükséges. A fejlesztési célú járművek speciális kialakítású, módosított utasterében mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a járműben helyet foglaló személyek biztonsága ne romoljon vagy csak a lehető legkisebb mértékben sérüljön.

(6a)[268] Ha a fejlesztési célú járművön végrehajtott műszaki változtatás a közlekedési hatóság által igazoltan a jármű eredeti környezetvédelmi tulajdonságainak, vagy a közúti közlekedés többi résztvevőjére nézve a közlekedésbiztonsági tulajdonságainak balesetveszélyes romlását eredményezi, a közlekedési hatóság a jármű fejlesztési célú minősítését visszavonja, és a 14. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

(7) A (4) bekezdésben meghatározott járműfejlesztői kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

a) a járműfejlesztő neve és címe,

b) a jármű gyártmánya, típusa, kategóriája, a felépítmény típusa,

c) a jármű forgalmi rendszáma,

d) a jármű alvázszáma és motorszáma (motorkódja),

e)[269] a járművön tervezett - időszakos műszaki vizsgálat során a fejlesztési célú járművön már végrehajtott - fejlesztés, módosítás vagy műszaki beavatkozás céljának és műszaki terjedelmének bemutatása.

(8) A fejlesztési célú jármű üzemeltetési felelősségét a járműfejlesztő viseli.

(9)[270] Ha a fejlesztési célú jármű a 2. § (3b) bekezdés b) pontja szerinti fejlesztési célú autonóm járműnek minősül, úgy a járműfejlesztő teljesíti a fejlesztési célú autonóm járművek tesztelésére vonatkozó, 13. számú mellékletben meghatározott feltételeket is.

(10)[271] A járműfejlesztő az autonóm jármű vezetésére a 13. számú melléklet 2. pontjában foglalt követelményeknek megfelelő tesztvezetőt jelöl ki, és a vezetési tevékenységéről nyilvántartást vezet.

V. FEJEZET

LASSÚ JÁRMŰRE ÉS PÓTKOCSIJÁRA VONATKOZÓ EGYEDI MŰSZAKI VIZSGÁLATOK

Forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálat, közúti és telephelyi ellenőrzés

17. §

(1)[272] A vizsgáló állomáson forgalomba helyezés előtti vizsgálat céljából be kell mutatni - az MR. 118. §-ában említett jármű kivételével - azt a lassú járművet, amely közúton személy- vagy teherszállítást végez, pótkocsit vontat, továbbá a lassú jármű teherszállító pótkocsiját. Forgalomba helyezés előtti vizsgálat céljából bemutatható továbbá az olyan egyéb lassú jármű, valamint az önjáró munkagép és mezőgazdasági erőgép is, amelyet az üzemben tartója lassú járműként forgalomba kíván helyezni, vagy a KR. 63/A. § (2) bekezdés 6. pontja alapján kiadott rendszámtáblával ellátva ideiglenesen forgalomban kíván tartani.

(2) E § alkalmazása szempontjából

a) személyszállításnak minősül a vezetővel együtt kettőnél több személy szállítása,

b) nem minősül teherszállításnak, illetőleg pótkocsi vontatásnak, ha a lassú jármű kizárólag saját eszközeit és berendezéseit szállítja illetőleg vontatja.

(3)[273] Lassú járművel személyszállítást csak abban az esetben szabad végezni, ha a közlekedési hatóság azt a lassú jármű igazolólapján engedélyezi.

(4)[274] A forgalomba helyezés előtti vizsgálat elvégzését a közlekedési hatóságtól kell kérni.

(5)[275] Ha a forgalomba helyezés előtti vizsgálat eredménye alapján a jármű - a 10. § (5), illetőleg (6) bekezdése szerint - a közúti forgalomban való részvételre műszakilag alkalmasnak minősül, akkor ki kell adni az erről szóló igazolást, meghatározva abban az Igazolólapon feltüntetendő műszaki adatokat, a gyártási évet és az első időszakos vizsgálat határidejét.

(6)[276] Az időszakos vizsgálat határidejét

a) a személyszállításra alkalmas lassú járműnél három évben,

b) a veszélyes áru szállítására készült lassú járműnél és pótkocsijánál egy évben,

c) minden egyéb lassú járműnél és a lassú jármű pótkocsijánál öt évben

kell meghatározni. A vizsgálatot végző szerv a jármű műszaki állapota alapján az a)-c) pontokban foglaltaknál rövidebb érvényességi határidőt is megállapíthat.

(7)[277] A lassú járműnek és pótkocsijának

a) forgalomba helyezés előtti vizsgálatára a 10. §-ban,

b) időszakos vizsgálatára a 12. és 13. §-ban,

c) közúti műszaki ellenőrzésére a 14. §-ban,

d) telephelyi ellenőrzésére a 15. §-ban

foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

Lassú jármű átalakítása

18. §

(1) A 17. § (1) bekezdésében meghatározott lassú jármű és pótkocsija átalakításához előzetesen engedély szükséges. Az engedélyezési eljárásra a 16. § (1), (2), (5) és (7) bekezdéseinek rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(2) Lassú jármű gépjárművé nem alakítható át.

VI. FEJEZET

SEGÉDMOTOROS KERÉKPÁRRA VONATKOZÓ EGYEDI MŰSZAKI VIZSGÁLAT

Forgalomba helyezés előtti vizsgálat és közúti műszaki ellenőrzés

19. §[278]

(1)[279] A típusbizonyítvány nélkül forgalomba helyezhető két- és háromkerekű segédmotoros kerékpárt forgalomba helyezés előtti vizsgálat céljából a közlekedési hatóságnál be kell mutatni. Ha a közlekedési hatóság a forgalomba helyezés előtti vizsgálat alapján megállapítja, hogy a jármű a jogszabályban meghatározott műszaki feltételeknek megfelel, azonosítási jellel látja el.

(2) A típusbizonyítvánnyal rendelkező két- és háromkerekű segédmotoros kerékpárokat - a típusbizonyítvány alapján - a gyártónak vagy a forgalmazónak azonosítási jellel kell ellátnia. Az azonosítási jel hatósági jelzésként elfogadható.

(3)[280] A két- és háromkerekű segédmotoros kerékpár azonosítási jele a jármű vázába beütött CM betű és a hajtómotor cm3-ben meghatározott hengerűrtartalmát jelző szám. E jelet csak a gyártó, forgalmazó, illetőleg a közlekedési hatóság ütheti be. Segédmotoros kerékpár ilyen jelzés nélkül a közúton nem közlekedhet.

(4) A négykerekű segédmotoros kerékpár forgalomba helyezés előtti vizsgálatakor a 10. §-ban meghatározott rendelkezéseket a következő eltéréssel kell alkalmazni:

a) a járműkategória besorolást megalapozó műszaki jellemzőket a jármű gyári adatai, a járművön a gyártó által feltüntetett adatok, illetve - ezen adatok hiányában - ellenőrző mérések alapján kell meghatározni,

b) a vizsgálat technológiáját a járműkivitel sajátosságai határozzák meg,

c)[281] eredetiségvizsgálatot nem kell végezni,

d) a külön jogszabályban a segédmotoros kerékpárokhoz meghatározott rendszámtábla típust kell megállapítani.

(5) A négykerekű segédmotoros kerékpár forgalomba helyezés előtti vizsgálata eredményén alapuló intézkedésekre a 11. § (1), (5) és (6) bekezdéseiben foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy soron következő időszakos vizsgálat időpontját nem kell megállapítani.

(6) A segédmotoros kerékpárok forgalomba helyezés előtti vizsgálata során az MR. 1. mellékletének 1/B. táblázata szerint a motorkerékpárokra és a segédmotoros kerékpárokra vonatkozó jóváhagyási kötelezettségek és az MR. 114. §-ban foglalt rendelkezések megtartását kell ellenőrizni.

(7) A segédmotoros kerékpár közúti műszaki ellenőrzésére a 14. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

VI/A. FEJEZET[282]

19/A. §[283]

VII. FEJEZET

KÜLÖNLEGES FELÉPÍTMÉNYŰ JÁRMŰRE VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK

Különleges felépítményű gépjárműre és mezőgazdasági vontatóra, lassú járműre, valamint ezek különleges felépítményű pótkocsijára vonatkozó külön rendelkezések

20. §

(1) E § rendelkezései olyan gépjárműre, mezőgazdasági vontatóra, ezek pótkocsijára, továbbá a 17. § (1) bekezdésében meghatározott lassú járműre és pótkocsijára vonatkoznak, melyek a (2) bekezdésben foglaltak alapján különleges felépítményű járműnek minősülnek.

(2) Különleges felépítményű az olyan jármű, amelyre állandó jelleggel felszereltek:

a)[284] darut vagy egyéb emelőberendezést, ide nem értve a külön jogszabály* alapján kevésbé veszélyes gépnek minősülő, 40 000 Nm billentőnyomatékot meg nem haladó, önrakodásra szolgáló emelőberendezést,[285]

b) létrát,

c) olyan erőgépet, amely nem a jármű meghajtására szolgál,

d) munkavégző berendezést,

e) erősáramot előállító, vagy erősárammal működő berendezést,

f) veszélyes (tűzveszélyes, robbanó, fertőző, mérgező, maró, sugárzó stb.) környezetszennyező vagy undort keltő anyag szállítására szolgáló tartályt (tartálybattériát, tartálykonténert),

g) olyan nem veszélyes anyag szállítására szolgáló tartályt, amelyben az üzemszerű használat (töltés, szállítás, ürítés) során a légköri nyomástól eltérő nyomás keletkezik, illetőleg keletkezhet,

h) külső hőmérséklettől eltérő hőfokon való szállításra szolgáló tartályt vagy egyéb berendezést,

i) élelmiszer szállítására szolgáló tartályt vagy zárt felépítményt,

j)[286] olyan más berendezést, amelynek üzembe helyezését vagy üzemben tartását jogszabály külön tanúsítványhoz, alkalmassági nyilatkozathoz vagy engedélyhez (a továbbiakban együtt: engedély) köti.

(3) A különleges felépítményű jármű vizsgálata során azt is ellenőrizni kell, hogy a különleges felépítmény befolyásolja-e a jármű közlekedésbiztonsági jellemzőit.

(4)[287] Ha a különleges felépítmény olyan berendezés, amelynek üzembe helyezését, vagy üzemben tartását jogszabály külön vizsgálathoz köti, akkor a vizsgálaton történő megfelelőséget igazoló érvényes dokumentumot a különleges felépítményű jármű honosítási eljárása vagy forgalomba helyezés előtti műszaki vizsgálata során be kell mutatni. Ilyen dokumentum hiányában a járművet a honosítási eljárás vagy forgalomba helyezés előtti műszaki vizsgálat során nem lehet megfeleltnek minősíteni.

(5)[288]

(6)[289] A közlekedési hatóság a különleges felépítményű jármű üzemeltetését feltételhez kötheti, vagy annak közlekedésére korlátozást állapíthat meg. A megállapított feltételt, illetőleg korlátozást a jármű hatósági engedélyében, illetőleg a 13. § (3) bekezdésében említett Műszaki adatlapon fel kell tüntetni, valamint nyilvántartásba kell venni.

(7)[290] Az MR. 111. és 112. §-ában a különleges felépítményű járműre meghatározott követelmények teljesítését a felépítmény fajtája szerinti - jogszabály alapján e tevékenység ellátására jogosult - szakértő által hat hónapnál nem régebben kiállított szakvéleménnyel kell a honosítási eljárás és a forgalomba helyezés előtti vizsgálat során igazolni.

A gázüzemű járművekre vonatkozó külön rendelkezések[291]

20/A. §[292]

(1)[293] A gázüzemű jármű minden egyedi hatósági vizsgálata során be kell mutatni a gáz-üzemanyag-ellátó berendezés megfelelőségét igazoló, 30 napnál nem régebben kiállított tanúsítást. A tanúsítást a gáz-üzemanyag-ellátó berendezés javítására - a műszaki-biztonsági hatóság által - alkalmasnak minősített gépjárműfenntartó szervezet nevében, a gépjárműfenntartó szervezet vezetője által felhatalmazott dolgozója - a külön jogszabály szerint elvégzett gázbiztonsági szemle alapján - állítja ki.*[294]

(2) A gáz-üzemanyag-ellátó berendezést csak az (1) bekezdésben meghatározott gépjárműfenntartó szervezet javíthatja.

(3) A gázüzemű jármű hatósági engedélye legfeljebb a gáztartályhoz kiállított megfelelőségi tanúsítvány érvényességéig terjedő időre érvényesíthető.

A trolibuszra vonatkozó külön rendelkezések[295]

20/B. §[296]

(1) A trolibuszok forgalomba helyezés előtti vizsgálata, forgalomba helyezésének engedélyezése során a közlekedési hatóság az MR. 108-109. § rendelkezéseinek való megfelelőséget vizsgálja. A trolibusz a közlekedési hatóság által kiadott forgalomba helyezési engedély és a forgalomba helyezés előtti vizsgálat alapján kiadott megfelelt minősítésű "Műszaki adatlap"-pal és pályaszámmal ellátva vehet részt a forgalomban. Az MR. 109. § rendelkezéseinek való megfelelőség vizsgálata során a 20. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott, az erősárammal működő berendezésekre vonatkozóan a 20. § (3) és (4) bekezdés rendelkezéseit is megfelelően alkalmazni kell.

(2) A trolibusz forgalomba helyezésének engedélyezése során a kérelemhez csatolni kell a trolibusz felsővezeték hálózat üzemeltetőnek nyilatkozatát is arról, hogy a trolibusz-típus elektromos- és biztosító berendezései az energiaellátó rendszerrel kompatibilisek.

(3) A trolibusz forgalomba helyezés előtti vizsgálata az üzembentartó által rendelkezésre bocsátott, a trolibusz vizsgálatára alkalmas és az 5. számú mellékletben lévő vizsgáló eszközökkel ellátott telephelyen végezhető.

(4) A trolibuszok jármű-honosítási eljárása során az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, továbbá Svájcban forgalomban való részvételre jogosító hatósági engedéllyel, jelzéssel rendelkező jármű "közösségi jármű"-nek minősül.

(5) Ha a forgalomba helyezés előtti vizsgálat eredménye szerint a trolibusz a közúti forgalomban való részvételre alkalmasnak minősül, a közlekedési hatóság kiadja a megfelelt minősítésű "Műszaki adatlapot", meghatározza és nyilvántartásba veszi a trolibusz pályaszámát, amely alapján az üzembentartó a trolibuszt üzembe helyezheti. A trolibusz műszaki érvényességét a "Műszaki adatlap" igazolja.

(6) A trolibuszok időszakos vizsgálatának határidejét az autóbuszokra vonatkozó rendelkezések szerint kell meghatározni. A trolibuszok időszakos vizsgálata során az MR. 108-109. § rendelkezéseinek való megfelelőséget kell ellenőrizni.

(7) A trolibusz felsővezeték használata nélküli közlekedésre szolgáló belsőégésű motorjára 20. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott erőgépre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

VIII. FEJEZET

JÁRMŰALKATRÉSZEK, TARTOZÉKOK ÉS JÁRMŰTULAJDONSÁGOK JÓVÁHAGYÁSA

Jóváhagyás

21. §

(1) Az 1960. évi 21. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a gépjárműalkatrészek és tartozékok jóváhagyására vonatkozó egységes feltételek elfogadásáról és a jóváhagyás kölcsönös elismeréséről szóló, Genfben 1958. március 20-án aláírt nemzetközi egyezményhez (a továbbiakban: Egyezmény) csatolt, és Magyarország részéről elfogadott előírásokat (a továbbiakban: előírás) az MR. 2. számú melléklete sorolja fel.

(2)[297] Az MR. 2. számú mellékletében felsorolt előírások hatálya alá eső járműalkatrészekre, tartozékokra és járműtulajdonságokra a közlekedési hatóságtól - a 67. és 110. számú Előírás tekintetében a mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságtól - jóváhagyási jel használatának engedélyezését lehet kérni. Ilyen kérelmet a belföldi gyártó, illetőleg olyan külföldi gyártó terjeszthet elő, amelynek Magyarországon telephelye vagy meghatalmazottja van.

(3)[298] A közlekedési hatóság a jóváhagyási jel használatát abban az esetben engedélyezi, ha a járműalkatrész, tartozék, illetőleg járműtulajdonság a vonatkozó előírásokban foglalt követelményeknek - az ott meghatározott vizsgálati módszer szerint - megfelel. A vizsgálat elvégzésére engedéllyel rendelkező szervezetek nevét és székhelyét, valamint a szervezetek által végezhető vizsgálatok körét a közlekedési hatóság a honlapján és a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben teszi közzé.

(4)[299] A közlekedési hatóság a jóváhagyási jel használatára vonatkozó engedély érvényességét a jóváhagyottal egyező gyártási minőség időszakos, vagy folyamatos ellenőrzéshez kötheti. Az ellenőrzés módját - a járműalkatrész, tartozék vagy jármű-tulajdonság sajátosságaihoz igazodóan - az engedélyben kell meghatározni. Az ellenőrzés költségei a jóváhagyási jel jogosítottját terhelik.

(5)[300] Azok a járműalkatrészek és tartozékok, illetőleg jármű-tulajdonság esetén azok a járművek, amelyeket az Egyezményben részes valamely külföldi állam illetékes hatósága által engedélyezett jóváhagyási jellel láttak el, a közlekedési hatóság által engedélyezett jóváhagyási jellel ellátott alkatrészekkel, tartozékokkal, járművekkel azonos értékűek.

(6)[301] A közlekedési hatóság a jóváhagyásra kötelezett, de jóváhagyási jellel nem rendelkező alkatrészek és tartozékok alkalmazását - járműtulajdonságok esetében a járműtípust -, gyártmányuk és típusuk szerint engedélyezheti, ha azok vizsgálati eredménnyel vagy más hitelt érdemlő dokumentummal bizonyított módon közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból a jóváhagyási jellel ellátottnak megfelelő műszaki értékűek. A járművek zajkibocsátására és légszennyezésére vonatkozóan a közlekedési hatóság által elfogadható vizsgálatok és dokumentumok körét a közlekedési hatóság javaslatára a közlekedésért felelős miniszter - a környezetvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben - határozza meg, amelyet "Tájékoztató"-ként a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és a közlekedésért felelős miniszter honlapján közzé kell tenni.

(7)[302]

(8)[303] Az Egyezményhez csatolt és Magyarország által elfogadott előírásokat magyar nyelven hivatalos kiadványként a közlekedési hatóság teszi közzé.

A jóváhagyási jel használata

22. §[304]

(1)[305] Az a gyártó vállalat, amelynek részére a közlekedési hatóság a jóváhagyási jel használatát engedélyezte, az engedély lejártáig vagy visszavonásáig jogosult a jóváhagyási jelet az engedélyezett típusú járműalkatrészen és tartozékon (valamint azok egyedi és gyűjtőcsomagolásán), illetőleg járműtulajdonságok esetében a járművön feltüntetni. A jóváhagyási jel leírását a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) A jóváhagyási jel járműalkatrészen, tartozékon, illetőleg - járműtulajdonság esetében - a járművön való feltüntetésének (használatának) jogosságát a közlekedési hatóság ellenőrzi. Ha a közlekedési hatóság a gyártás egyenletességének ellenőrzése, a felhasználás vagy az üzemeltetés során végzett vizsgálat alapján megállapítja, hogy magyar jóváhagyási jelet[306]

a) engedély nélkül használnak, a jóváhagyási jel használatát megtiltja,

b) a gyártó az engedélyezett típustól eltérő járműalkatrészen, tartozékon, illetőleg járművön használja, az engedélyt visszavonja.

(3)[307] A jóváhagyásra kötelezett járműalkatrész, tartozék, illetőleg - járműtulajdonság esetében - a jármű forgalomba hozatalát a közlekedési hatóság megtiltja, ha az a vonatkozó előírásnak nem felel meg.

(4)[308] A közlekedési hatóság a jóváhagyási jel használatának engedélyezéséről, az engedélyezés megtagadásáról, az engedély visszavonásáról, valamint a jóváhagyási jel használatának megtiltásáról, illetőleg a járműalkatrész, tartozék, valamint a jármű forgalomba hozatalának megtiltásáról nyilvántartást vezet.

(5)[309] A közlekedési hatóság a (4) bekezdésben említettek tekintetében az Egyezményben részes és a vonatkozó előírást alkalmazó államoktól kapott tájékoztatást nyilvántartja.

(6)[310] A közlekedési hatóság a (4)-(5) bekezdésekben foglaltak tekintetében az Egyezményben meghatározott módon tájékoztatja az Egyezményben részes országokat.

22/A. §[311]

A Függelékek hatálya alá tartozó járműtulajdonságok, járműalkatrészek, önálló műszaki egységek és tartozékok jóváhagyására a 21. §, a 22. §, a 25. § és a 26. §-ban foglaltak helyett a Függelékek vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

IX. FEJEZET

EGYES PÓTALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK MINŐSÍTŐ VIZSGÁLATA

Minősítő vizsgálat

23. §[312]

(1)[313] Az MR. 2. § (26) bekezdésében meghatározott, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból kiemelten fontos pótalkatrészek és tartozékok - a (4) és (5) bekezdésekben foglalt kivételekkel - belföldi felhasználásra abban az esetben gyárthatók, forgalmazhatók és építhetők be a gépjárműbe és pótkocsijába, ha a minősítő vizsgálaton megfeleltek.

(2)[314]

(3)[315] A minősítő vizsgálaton megfelelőnek minősített pótalkatrészhez és tartozékhoz a közlekedési hatóság a 4. számú mellékletben meghatározott minősítő jel használatát engedélyezi.

(4)[316] A közlekedési hatóság minősítő vizsgálat mellőzésével - gyártmány és típus szerint - engedélyezheti a minősítő jel használatát a pótalkatrészhez, illetőleg tartozékhoz, ha vizsgálati eredménnyel vagy más hitelt érdemlő dokumentummal bizonyított módon közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból az eredeti, gyári beépítésű alkatrésznek, illetőleg a hatályban lévő jogszabályoknak megfelelő műszaki értékűek.

(5) Nem kell a minősítő vizsgálatot elvégezni azon a pótalkatrészen és tartozékon,

a) amely a jármű gyártójától származik,

b) amelyet a gyártó első beépítésű alkatrészként is használ, vagy más - hitelt érdemlő - módon a gyári eredeti helyett használhatónak elismert,

c) amelyet jóváhagyási jellel láttak el.

(6) Minősítő jel használatára jogosító engedély csak akkor adható ki, ha a minősített mintadarabbal mindenben azonos tulajdonságú további darabok gyártásának vagy forgalmazásának a feltételei biztosítottak. A minősítő vizsgálattal egyidejűleg vizsgálni kell

a) a gyártónak a minőség-ellenőrzéshez szükséges mérő- és vizsgálóberendezéseinek meglétét és megfelelőségét,

b) a gyártás egyenletességének ellenőrzésére kialakított rendszerét, továbbá

c) a forgalmazónál a műbizonylatok és minőségi tanúsítványok kezelésére kialakított rendszert.

(7)[317] A (6) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltak teljesítéseként el kell fogadni, ha a gyártó a terméket erre alkalmas vizsgálóintézettel rendszeresen ellenőrizteti, és a vizsgálóintézet az ellenőrzések eredményéről a közlekedési hatóságot tájékoztatja. Nem kell a (6) bekezdés a)-c) pontjaiban foglaltak teljesülését vizsgálni, ha a gyártó vagy a forgalmazó minőségbiztosítási rendszere akkreditált minősítő szervezet által kiadott tanúsítvány szerint folyamatosan érvényes.

(8)[318]

(9) A minősítő vizsgálaton megfelelőnek bizonyult pótalkatrészen, illetőleg tartozékon - ha ez nem lehetséges, annak csomagolásán - fel kell tüntetni a minősítő jelet. A minősítő jel csak a minősítő vizsgálaton megfelelőnek minősített mintadarabbal mindenben egyező pótalkatrészen, illetőleg tartozékon alkalmazható.

(10)[319] Az (5) bekezdés a) és b) pontjának hatálya alá tartozó pótalkatrész és tartozék minden darabját azonosításra alkalmas jelzéssel kell ellátni. Az azonosítás módjára vonatkozóan a közlekedési hatóság feltételeket határozhat meg.

(11)[320] A közlekedési hatóság által elfogadott intézmény folyamatosan érvényes tanúsítványa szerinti minőségbiztosítási rendszerben gyártott és/vagy forgalmazott pótalkatrészre és tartozékra kiadott minősítő jel használatára vonatkozó engedély visszavonásig érvényes. A minősítő jel használatára vonatkozó engedély egyéb esetben a kibocsátásától számított öt évig, illetve az 1998. január 1. napja előtt kibocsátott engedély 2002. december 31. napjáig érvényes.

Minősítő vizsgálatra kötelezett pótalkatrészek és tartozékok hatósági ellenőrzése

24. §

(1)[321] A közlekedési hatóság a 23. §-ban meghatározott követelmények teljesítését a gyártó, a felújító, a forgalmazó és a javító telephelyén ellenőrzi. Az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges feltételeket az ellenőrzött biztosítani köteles.

(2)[322]

(3)[323] Ha az előírt minősítő vizsgálatot a közlekedési hatóság által megállapított határidőig nem végzik el, vagy azon a pótalkatrész, tartozék nem felel meg, a közlekedési hatóság a pótalkatrész, illetőleg tartozék megsemmisítését rendelheti el.

(4)[324] A közlekedési hatóság a pótalkatrész, tartozék ismételt vizsgálatát rendelheti el, ha alapos gyanú merül fel arra, hogy az nem felel meg a követelményeknek. Ha az ismételt vizsgálat azt bizonyítja, hogy a pótalkatrész, tartozék a követelményeknek nem felel meg, vagy a vizsgálatot az erre megadott határidőre nem végeztetik el, a közlekedési hatóság a (3) bekezdésben foglaltak szerint jár el. Ha az elrendelt vizsgálat azt bizonyítja, hogy a pótalkatrész, illetőleg tartozék a követelményeknek megfelel, a vizsgálat költségeit a közlekedési hatóság viseli.

(5)[325]

(6)[326]

(7)[327]

24/A. §[328]

A Függelékek hatálya alá tartozó pótalkatrészek és tartozékok minősítő vizsgálatára (jóváhagyására) és ellenőrzésére a 23. §, a 24. §, a 25. § és a 26. §-ban foglaltak helyett a Függelékek vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

X. FEJEZET

PÓTALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK MEGFELELŐSÉGÉNEK TANÚSÍTÁSA

Műbizonylat

25. §

(1) A gépjármű és pótkocsija pótalkatrészeinek és tartozékainak megfelelőségét - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - műbizonylattal kell tanúsítani.

(2) Nem kell a megfelelőséget tanúsítani

a) az általános használatú szabványos alkatrészek és szerelési anyagok, (csapágyak, kötőelemek, ékszíjak, vezetékek, csatlakozók, izzólámpák stb.) esetében,

b) az alárendelt szerepű pótalkatrészek és tartozékok (díszítőelemek és kényelmi felszerelések stb.) esetében, amelyek a jármű rendeltetésszerű használatára befolyással nincsenek,

c) saját üzemeltetésű járműhöz, az üzemeltető által előállított (gyártott, felújított) pótalkatrészek, tartozékok esetében.

(3) A pótalkatrész és tartozék megfelelőségére vonatkozó tanúsítási kötelezettség

a) hazai gyártás illetőleg felújítás esetén az előállítót,

b) import esetén az importőrt, illetőleg a forgalmazót,

c) bontás esetén - közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból kiemelten fontos alkatrészekre és tartozékokra vonatkozóan - a bontót, illetőleg a forgalmazót

terheli.

(4) Műbizonylat nélkül

a) belföldi gyártó illetőleg felújító pótalkatrészt és tartozékot sem közvetlen felhasználásra, sem további forgalmazásra nem értékesíthet,

b) forgalmazó pótalkatrészt és tartozékot nem vehet át és nem értékesíthet.

(5) A műbizonylatnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) a pótalkatrész, tartozék megnevezése,

b) a járműtípus(ok) megnevezése, amely(ek)nél a pótalkatrész, tartozék alkalmazható,

c)[329] a gyártó (felújító, forgalmazó) neve, címe

d) minősítő vizsgálatra kötelezett pótalkatrész, tartozék esetében a minősítő vizsgálatot végző intézmény által meghatározott adatok,

e) bontásból származó alkatrész esetén a felhasználhatóságot meghatározó osztályozást (minősítést) tartalmazó nyilatkozat.

(6) A műbizonylat adatai a pótalkatrészen, tartozékon vagy annak csomagolásán is feltüntethetők.

(7) Ha a pótalkatrésznek, tartozéknak nincs minden darabja műbizonylattal ellátva, a vásárló és a hatóság kérésére a forgalmazó, illetőleg a javító köteles azt felmutatni.

(8) Műbizonylatként kell elfogadni a pótalkatrészen vagy annak csomagolásán feltüntetett gyártói jelet, szabványszámot, vagy az alkatrészkatalógusban szereplő cikkszámot, ha

a) a pótalkatrész a jármű gyártójától származik, vagy

b) a gyártó azt első beépítésű alkatrészként is használja, illetőleg más, hitelt érdemlő módon a gyári eredeti alkatrész helyett használhatónak elismerte.

(9)[330] A C1, C2 és C3 osztályú gumiabroncsokat a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más paraméterek tekintetében történő címkézéséről, az (EU) 2017/1369 rendelet módosításáról és az 1222/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2020. május 25-i (EU) 2020/740 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2020/740 európai parlamenti és tanácsi rendelet] 4. cikkében foglaltaknak megfelelően kell megjelölni. A közlekedési hatóság az (EU) 2020/740 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete szerint bejelentett gumiabroncstípus vagy gumiabroncscsoport osztályozásának és mérésének megfelelőségét a VI. mellékletében meghatározott hitelesítési eljárást alkalmazva értékeli.

A műbizonylat hatósági ellenőrzése

26. §

(1)[331] A közlekedési hatóság a gyártó, a felújító és a forgalmazó telephelyén ellenőrizheti, hogy az általa gyártott, felújított, forgalmazott pótalkatrész és tartozék rendelkezik-e műbizonylattal.

(2)[332]

XI. FEJEZET[333]

[334]

27. §[335]

XII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Vegyes rendelkezések

28. §[336]

(1)[337] Az a közlekedési hatóságnál kormánytisztviselői jogviszonyban álló műszaki vizsgabiztos, aki 2013. január 1-jén az őt alkalmazó szervnél kormánytisztviselői jogviszonyban állt, a műszaki vizsgabiztosi tevékenységet az e rendelet szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítése nélkül 2014. december 31-éig folytathatja.

(2) A közlekedési hatóság a 2013. január 1-je és a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról szóló 71/2013. (XII. 2.) NFM rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépése között a Nyilvántartásból törölt, a közlekedési hatóságnál kormánytisztviselői jogviszonyban álló műszaki vizsgabiztost - amennyiben az e rendeletben foglalt egyéb feltételeknek megfelel - a vizsgabiztos nyilatkozatának beszerzését követően hivatalból nyilvántartásba veszi.

29. §

(1)[338] A közlekedési hatóság kérelemre lassú járműnek minősítheti az olyan járművet, amely képes önerejéből sík úton 25 km/h-nál nagyobb sebességgel haladni, de nem közúti közlekedés céljára készült. Ebben az esetben a járműtípus megengedett legnagyobb sebességét a típusbizonyítványban, illetőleg a forgalomba helyezési engedélyben - legfeljebb 25 km/h értékben - meg kell határozni. Az ilyen járműtípushoz tartozó minden járművet be kell mutatni a közlekedési hatóságnál forgalomba helyezés előtti vizsgálat céljából és a megengedett legnagyobb sebességet a "Műszaki adatlapon", valamint ennek alapján a jármű hatósági engedélyében fel kell tüntetni.

(2)[339] A közlekedési hatóság kérelemre mezőgazdasági vontatónak minősítheti az olyan lassú járművet, amely a mezőgazdasági vontatóra meghatározott műszaki feltételeknek megfelel.

(3)[340] A közlekedési hatóság vizsgálat alapján, kérelemre mezőgazdasági erőgépnek (lassú járműnek) minősítheti az olyan munkagépet, amely képes önerejéből sík úton 25 km/óránál, pótkocsik vontatására nem alkalmas traktor esetén a 40 km/óránál nagyobb sebességgel haladni, de egyéb tekintetben megfelel a 2. § (8) bekezdés b1) alpontjában meghatározott feltételeknek és üzembentartója a KR. 63/A. § (2) bekezdés 6. pontja alapján kiadott ideiglenes rendszámtáblával ellátva jogosult azt ideiglenesen forgalomban tartani. A mezőgazdasági erőgép megengedett legnagyobb sebességét a vizsgálat alapján kiadott "Műszaki adatlap"-on, valamint az ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel kiadott "Indítási napló"-ban fel kell tüntetni.

Záró rendelkezések[341]

30. §

(1) Ez a rendelet 1990. július hó 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépése előtt kiadott típusbizonyítványok visszavonásáig, vagy lejáratukig érvényben maradnak.

(3) A 17. § rendelkezéseit a 17. § (1) bekezdésében említett - a rendelet hatálybalépésekor igazolólappal és azonosítási táblával nem ellátott - lassú járműre és pótkocsira 1992. július hó 1. napjától kell alkalmazni. A 17. § (1) bekezdésében említett 11 kW-nál nem nagyobb motorteljesítményű lassú járműnek és lassú jármű teherszállító pótkocsijának a rendelet hatálybalépése előtt kiadott igazolólapja 1992. július hó 1. napján jár le. Az érvényességi határidő - kérelemre vagy berendelés alapján - időszakos vizsgálat alkalmával meghosszabbítható.

(4) A 26. § rendelkezéseit a

- a gyártóra, felújítóra 1991. január hó 1. napjától,

- forgalmazóra 1991. július hó 1. napjától

kell alkalmazni.

(5) E rendelet hatálybalépése előtt indult eljárásokat az eljárás megindulásának időpontjában hatályos jogszabályok szerint kell lefolytatni.

(6)[342] A rendelet 11. § (3) bekezdés a) pontja alatti rendelkezést trolibuszok időszakos vizsgálatára 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

(7)[343] A rendelet 20/B. § (1) bekezdés szerinti forgalomba helyezés előtti vizsgálatot nem kell elvégezni a vasúti járművek üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos vizsgálatáról és hatósági nyilvántartásáról szóló miniszteri rendelet alapján 2011. december 31. napját megelőzően pályaszámmal ellátott trolibuszok esetében.

(7a)[344] A 2011. december 7-ét megelőzően külföldről behozott autóbuszt a trolibusszá történő átalakítás engedélyezési eljárás során - autóbuszként történő forgalomba helyezése nélkül - már forgalomba helyezett járműnek kell tekinteni és a jármű trolibuszként az átalakítást követő időszakos vizsgálat alapján helyezhető forgalomba.

(8)[345] A (7) bekezdésben meghatározott trolibuszok időszakos vizsgálatát első alkalommal 2012. december 31-ig kell elvégezni.

(9)[346] A 16. § alapján a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról szóló 22/2012. (V. 8.) NFM rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott sorozat átalakítási engedélyek érvényességi ideje:

a) 2012. december 31., amennyiben az engedélyt 2010. évet megelőzően adták ki,

b) az engedély kiadásától számított öt év, amennyiben az engedélyt 2009. december 31-ét követően adták ki.

(10)[347] A Módr. hatálybalépését megelőzően, a nem szaktanfolyami képzés keretében megszerzett képesítéseket a szaktanfolyami képzés keretében szerzett képesítésnek kell tekinteni.

30/A. §[348]

Az egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 28/2018. (XI. 15.) ITM rendelet 3. mellékletével megállapított 11. számú melléklet

a)[349] I. fejezet 2.3.1. és 3.2.3. pontjában meghatározott feltételeket legkésőbb 2022. december 31-ig kell biztosítani,

b) I. fejezete szerinti tengelyterhelés-mérő berendezés hiányában a fékvizsgálati technológia (a továbbiakban: FT) végrehajtásához szükséges terheltségi feltételt a 11. számú melléklet I. fejezet 2.3.2. pontja határozza meg,

c)[350] I. fejezete szerinti, a légfékes pótkocsik vizsgálatát is végző vizsgáló állomásokon a fékvezérlő cső nyomását mérő berendezést és az alkalmazásához szükséges eljárási rendet 2022. december 31-ig kell biztosítani,

d) I. fejezet 3.2.3. pontjában meghatározott feltételekhez alkalmas próbapadok biztosításáig az elektromos működtetésű kézifékkel rendelkező járművek rögzítő fék vizsgálatát a járműgyártó előírása szerint, a konstrukciós kialakításnak megfelelően kell végezni.

30/B. §[351]

(1) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/858 rendelete (2018. május 30.) 49. cikkben rögzített határidőktől számítva automatikusan 6 hónappal meghosszabbítottnak kell tekinteni a kifutó sorozatú járművek forgalomba helyezésére vonatkozó, következő sorozat forgalomba helyezési engedélyek időbeli hatályát:

a) azon az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/858 rendelete (2018. május 30.) 49. cikke szerint kiadott sorozat forgalomba helyezési engedélyek esetében, amelyek a COVID járvánnyal összefüggően kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzet (továbbiakban: Veszélyhelyzet) ideje alatt hatályosak voltak,

b) azon az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/858 rendelete (2018. május 30.) 49. cikk szerint kiadott sorozat forgalomba helyezési engedélyek esetében, amelyek olyan járműtípusra vonatkoznak, amelyek EK-típusjóváhagyása a Veszélyhelyzet időtartama alatt hatálytalanná vált.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti sorozat forgalombahelyezési engedélyekben szereplő járművek darabszáma - eltérően az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/858 rendelete (2018. május 30.) 49. cikk (1) bekezdésében foglaltaktól - egy vagy több típusban nem haladhatja meg az M1 kategória esetében Magyarországon a 2019. évben az összes típusból használatba vett járművek 10%-át, N1 kategória esetében Magyarországon a 2019. évben az összes típusból használatba vett járművek 60%-át.

30/C. §[352]

A Muzeális Minősítő Bizottság által 2022. január 1-jét megelőzően kiadott igazolások érvényességét a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet és a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról szóló 42/2021. (IX. 8.) ITM rendelet szerinti módosítások hatálybalépése nem érinti, azok lejáratukig érvényesek.

Az Európai Unió jogának való megfelelés[353]

31. §[354]

(1) Ez a rendelet

1.[355] a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 2010/19/EU bizottsági irányelvnek, 2013/15/EU tanácsi irányelvnek, az 1060/2008/EK, 385/2009/EK, 371/2010/EU, 183/2011/EU, 582/2011/EU, 678/2011/EU, 65/2012/EU, 1229/2012/EU, 1230/2012/EU, 143/2013/EU, 195/2013/EU, az (EU) 2017/1151, az (EU) 2017/1154 és az (EU) 2017/1347 bizottsági rendeletnek, továbbá a 78/2009/EK, 79/2009/EK és 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint az azt módosító 582/2011/EU bizottsági és a 64/2012/EU bizottsági rendeletnek,

2.[356]

3.[357]

4.[358] a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 3-i 2014/45/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és helyesbítésének,

5.[359] az Unió területén közlekedő haszonjárművek közlekedésre való alkalmasságának közúti műszaki ellenőrzéséről és a 2000/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/47/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és helyesbítésének,

6. az elhasználódott járművekről szóló, 2000. szeptember 18-i 2000/53/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv 8. cikk (3) és (4) bekezdésének,

7. az új személygépkocsik átlagos fajlagos CO2 kibocsátását ellenőrző rendszer kialakításáról szóló, 2000. június 22-i 1753/2000/EK európai parlamenti és a tanácsi határozat 4., 9. és 10. cikkének

8.[360] a Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb össztömegének megállapításáról szóló 96/53/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2015. április 29-i (EU) 2015/719 európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek

9.[361] a 2014/47/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a járműkategória-megnevezéseket érintő, a típusjóváhagyással kapcsolatos jogszabályok módosításaiból eredő változásai tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. június 29-i (EU) 2021/1716 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek, valamint

10.[362] a 2014/45/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek egyes járműkategória-megnevezések naprakésszé tétele, valamint az e-segélyhívónak az irányelv I. és III. mellékletében szereplő megvizsgálandó tételeknek, módszereknek, hibaokoknak és hiányosságok értékelésének listájára történő felvétele tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. július 9-i (EU) 2021/1717 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet

1.[363]

2.[364] a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló, 2009. július 13-i 661/2009/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet 18., 19. cikk és 20. cikk negyedik bekezdése, valamint az azt módosító 407/2011/EU és 523/2012/EU bizottsági rendeletek,

3.[365] a gépjárművek és pótkocsijaik hátsó rendszámtáblái felszerelésének helyére és rögzítésének módjára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2010. november 8-i 1003/2010/EU bizottsági rendelet,

4.[366] a gépjárművek elvontató berendezéseire vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2010. november 8-i 1005/2010/EU bizottsági rendelet,

5.[367] az egyes gépjárművek szélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszereire vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2010. november 9-i 1008/2010/EU bizottsági rendelet,

6.[368] az egyes gépjárművek kerékdobjaira vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2010. november 9-i 1009/2010/EU bizottsági rendelet,

7.[369] a gépjárművek és pótkocsijaik hatóságilag előírt gyári adattáblájára és járműazonosító számára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2011. január 11-i 19/2011/EU bizottsági rendelet és az azt módosító 249/2012/EU rendelet,

8.[370] a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gépjárművek és pótkocsijaik egyes kategóriáira a felcsapódó víz elleni védőrendszerekkel összefüggésben vonatkozó típus- jóváhagyási előírások tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2011. január 27-i 109/2011/EU bizottsági rendelet,

9.[371] az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelményeknek a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló uniós integrált megközelítés keretében történő meghatározásáról szóló, 2011. május 11-i 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és az azt módosító 2014. február 26-i 253/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014. február 17-i 404/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

10.[372] a 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendeletnek a járműjavítási és - karbantartási információk elérhetősége tekintetében történő módosításáról szóló, 2011. június 8-i 566/2011/EU bizottsági rendelet,

11.[373] a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más paraméterek tekintetében történő címkézéséről, az (EU) 2017/1369 rendelet módosításáról és az 1222/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2020. május 25-i (EU) 2020/740 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

12.[374] - a 15. cikk (2) bekezdése kivételével - a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek szén-dioxidkibocsátásával kapcsolatos adatok (EU) 2019/631 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nyomon követéséről és bejelentéséről, valamint az 1014/2010/EU, a 293/2012/EU, az (EU) 2017/1152 és az (EU) 2017/1153 bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. március 4-i (EU) 2021/392 bizottsági végrehajtási rendelet,

13.[375] a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes gépjármű-kategóriákra a fejlett vészfékező rendszerek szempontjából vonatkozó típus-jóváhagyási előírások tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. április 16-i 347/2012/EU bizottsági rendelet,

14.[376] a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a sávelhagyásra figyelmeztető rendszerek gépjárművekbe történő beépítésére vonatkozó típus-jóváhagyási előírások tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. április 23-i 351/2012/EU bizottsági rendelet,

15.[377]

16.[378] a 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendeletnek a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 6) kibocsátása tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. május 29-i 459/2012/EU bizottsági rendelet.

17.[379] az 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az új könnyű haszongépjárművekre alkalmazandó fajlagos szén-dioxid-kibocsátási célértékektől való eltérés iránti kérelmekre vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2012. november 6-i 114/2013/EU bizottsági rendelet,

18.[380] a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gépjárművek és azok pótkocsijainak tömegével és méreteivel kapcsolatos típus-jóváhagyási előírások tekintetében történő végrehajtásáról és a 2007/46/EK rendelet európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2012. december 12-i 1230/2012/EU bizottsági rendelet,

19.[381] a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és a 692/2008/EK bizottsági rendeletnek a többlépcsős típus-jóváhagyási eljárásra benyújtott járművek széndioxid-kibocsátásának meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. február 19-i 143/2013/EU bizottsági rendelet,

20.[382] a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és a 692/2008/EK bizottsági rendeletnek a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére szolgáló innovatív technológiák tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. március 7-i 195/2013/EU bizottsági rendelet és 2015. január 14-i 2015/45 (EU) bizottsági rendelet,

21.[383]

22.[384] a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az új személygépkocsik által kibocsátott szén-dioxid-mennyiség nyomon követése tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. április 30-i 397/2013/EU bizottsági rendelet

23.[385] a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és az 582/2011/EU bizottsági rendeletnek a kibocsátási határértékek tekintetében a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról szóló 2014. január 31-i 133/2014/EU bizottsági rendelet,

24.[386] a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendeletnek a könnyű személy- és haszongépjárművek kibocsátásai (Euro 5 és 6) tekintetében történő módosításáról és az 582/2011/EU bizottsági rendeletnek a nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében történő módosításáról szóló 2014. február 11-i 136/2014/EU bizottsági rendelet,

25.[387] a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II., IV., XI., XII. és XVIII. mellékletének módosításáról szóló 2014. február 25-i 214/2014/EU bizottsági rendelet,

26.[388] a 443/2009/EK rendeletnek az új személygépkocsikra vonatkozó 2020. évi CO2-kibocsátás-csökkentési célérték elérésére alkalmas módozatok meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló 2014. március 11-i 333/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

27.[389]

28.[390] az 582/2011/EU rendeletnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása érdekében a részecskekibocsátás fedélzeti diagnosztikai rendszerek általi megfigyelése tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. június 12-i 627/2014/EU bizottsági rendelet,

29.[391] a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., III., VI., IX., XI. és XVII. mellékletének módosításáról és helyesbítéséről szóló, 2014. október 31-i 1171/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

30.[392] a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a különös eljárások, értékelési módszerek és műszaki előírások bevezetése tekintetében történő kiegészítéséről és módosításáról, valamint a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, továbbá az 1003/2010/EU, a 109/2011/EU és a 458/2011/EU bizottsági rendelet módosításáról szóló 2015. február 3-i 2015/166 (EU) bizottsági rendelet,

31.[393] a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló, 2013. február 5-i 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

32.[394] a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló, 2013. január 15-i 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

33.[395] a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a funkcionális járműbiztonsági követelményekre való tekintettel történő kiegészítéséről szóló, 2013. október 24-i 3/2014/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet;

34.[396] a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a két- vagy háromkerekű járművek és a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásához szükséges járműszerkezeti és általános követelmények tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2013. november 21-i 44/2014/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet;

35.[397] a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a környezeti teljesítményre, valamint a meghajtóegység teljesítményére vonatkozó követelmények tekintetében történő kiegészítéséről, továbbá V. mellékletének módosításáról szóló, 2013. december 16-i 134/2014/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet;

36.[398] a gépjárművek zajszintjéről és a csere-hangtompítórendszerekről, és a 2007/46/EK irányelv módosításáról, valamint a 70/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 540/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet;

37.[399] a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyására és piacfelügyeletére vonatkozó közigazgatási követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2014. július 18-i 901/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet;

38.[400] a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásához szükséges járműszerkezeti és általános követelmények tekintetében történő kiegészítéséről és módosításáról szóló, 2014. szeptember 19-i 1322/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet;

39.[401] a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyására vonatkozó fékezési követelmények tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. október 15-i 2015/68 bizottsági (EU) felhatalmazáson alapuló rendelet;

40.[402] a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek és motorjaik környezeti teljesítményére és meghajtóegység-teljesítményére vonatkozó követelmények tekintetében történő kiegészítéséről és az (EU) 2015/96 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. február 12-i (EU) 2018/985 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

41.[403] a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyására vonatkozó funkcionális járműbiztonsági követelményekre való tekintettel történő kiegészítéséről szóló, 2014. december 8-i 2015/208 bizottsági (EU) felhatalmazáson alapuló rendelet;

42.[404] a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyására és piacfelügyeletére vonatkozó közigazgatási követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2015. március 11-i 2015/504 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet

43.[405] a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2016. június 22-i 2016/1004 (EU) bizottsági rendelet

44.[406] a 112-es egységes európai segélyhívó szolgáltatáson alapuló fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítésével összefüggő típus-jóváhagyási követelményekről és a 2007/46/EK irányelv módosításáról szóló, 2015. április 29-i (EU) 2015/758 európai parlamenti és tanácsi rendelet

45.[407] a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 692/2008/EK bizottsági rendelet és az 1230/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. június 1-i (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet,

46.[408] a szabályozási vizsgálati eljárásnak a könnyű haszongépjárművek tekintetében történő változását tükröző megfeleltetési paraméterek meghatározására szolgáló módszertan megállapításáról és a 293/2012/EU végrehajtási rendelet módosításáról szóló 2017. június 2-i (EU) 2017/1152 bizottsági végrehajtási rendelet,

47.[409] a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 692/2008/EK bizottsági rendelet és az 1230/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 692/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2017/1151 bizottsági rendeletnek és a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a könnyű személy- és haszongépjárművek valós vezetési feltételek melletti kibocsátásai (Euro 6) tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 7-i (EU) 2017/1154 bizottsági rendelet,

48.[410] a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, az 582/2011/EU bizottsági rendelet, valamint a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 692/2008/EK bizottsági rendelet és az 1230/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet helyesbítéséről szóló, 2017. július 13-i (EU) 2017/1347 bizottsági rendelet,

49.[411] a közúti műszaki ellenőrzés során azonosított, súlyos vagy veszélyes hiányosságokkal rendelkező haszongépjárművekről történő értesítési eljárások részletes szabályairól szóló, 2017. november 29-i (EU) 2017/2205 bizottsági végrehajtási rendelet,

50.[412] az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának meghatározása tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 582/2011/EU bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2400 bizottsági rendelet

51.[413] a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, a 692/2008/EK bizottsági rendeletnek és az (EU) 2017/1151 bizottsági rendeletnek a könnyű személy- és haszongépjárművek kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyása céljából alkalmazott vizsgálatok és eljárások, ezen belül a használatban lévő járművek megfelelőségére és a valós vezetési feltételek melletti kibocsátásokra vonatkozó vizsgálatok és eljárások továbbfejlesztése, valamint a tüzelőanyag- és elektromosenergia-fogyasztás nyomon követésére szolgáló berendezések bevezetése érdekében történő módosításáról szóló, 2018. november 5-i (EU) 2018/1832 bizottsági rendelet

52.[414] a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

52.[415] a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 595/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendelet

53.[416] az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának nyomon követéséről és bejelentéséről szóló, 2018. június 28-i (EU) 2018/956 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

54.[417] az (EU) 2017/2400 rendeletnek és a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. február 19-i (EU) 2019/318 bizottsági rendelet,

55.[418] a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletének, valamint a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., III. és IV. mellékletének az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának gépjárművek típusjóváhagyásáról szóló bizonyos előírásaira való hivatkozások aktualizálása és bizonyos előírások felvétele tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. április 3-i (EU) 2019/543 bizottsági rendelet és

56.[419] az új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó szén-dioxid-kibocsátási előírások meghatározásáról, valamint a 443/2009/EK és az 510/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/631 európai parlamenti és tanácsi rendelet

57.[420] a gépjárműveknek és pótkocsijaiknak, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek az általános biztonság, továbbá az utasok és a veszélyeztetett úthasználók védelme tekintetében történő típusjóváhagyásáról, az (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 78/2009/EK, a 79/2009/EK és a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 631/2009/EK, a 406/2010/EU, a 672/2010/EU, az 1003/2010/EU, az 1005/2010/EU, az 1008/2010/EU, az 1009/2010/EU, a 19/2011/EU, a 109/2011/EU, a 458/2011/EU, a 65/2012/EU, a 130/2012/EU, a 347/2012/EU, a 351/2012/EU, az 1230/2012/EU és az (EU) 2015/166 bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2144 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint

58.[421] az (EU) 2019/2144 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a járműveknek, valamint a járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek az általános felépítésre vonatkozó jellemzők és a biztonság tekintetében történő típusjóváhagyására vonatkozó egységes eljárások és műszaki előírások tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2021. március 31-i (EU) 2021/535 bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Derzsi András s. k.,

közlekedési, hírközlési és építésügyi miniszter

1. számú melléklet az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez[422]

I. Jármű összeépítéséhez szükséges műszaki dokumentációk

1. A fődarabok (motor, váltómű, kormányberendezés, futóművek, alváz vagy önhordó kocsiszekrény, felépítmény) típusának és főbb műszaki adatainak leírása.

2. A fődarabok beépítésének műszaki leírása, a csatlakozási pontok részletrajzai, illetve típusbizonyítvány nélküli járműtípushoz tartozó fődarabok felhasználása esetén számításokkal kiegészített részletrajzai.

3. A fődarabok beépítésének összeállítási rajzai.

4. A jármű fő méreteit tartalmazó rajz.

5. A tervezett méret, tömeg és tengelyterhelés adatok üres és terhelt állapotra.

6. A jármű kormányozhatóságára vonatkozó adatok.

7. A jármű rugózására, felfüggesztésére, gumiabroncsaira vonatkozó adatok.

8. A fékberendezés elvi felépítésének sémája, az alkalmazott szerkezetek típusának leírása.

9. Az egyes fékrendszerek (üzemi, biztonsági, rögzítő) hatásosságára vonatkozó számítások.

10. Az elektromos berendezések kapcsolási vázlata, az alkalmazott szerkezetek típusának leírása.

11. A világító és fényjelző berendezések elhelyezését tartalmazó rajz.

II. Műszaki adatlap[423]

1. A környezetvédelmi felülvizsgálatra nem kötelezett járművek "Műszaki adatlap"-jának tartalma:

Kiállító hatóság

Telephely

Adatlap száma

Eljáró ügyintéző azonosítója

(A) Rendszám:

(B) Első forgalomba helyezés időpontja:

Vizsgálat tárgya:

Alkalmazható rendszám típusa elöl:

Alkalmazható rendszám típusa hátul:

(D.1) Gyártmány:

(D.2) Jármű típusa:

Járműtípus - variáns:

Járműtípus - verzió:

(D.3) Kereskedelmi leírása:

(E) Alvázszám:

Eredeti alvázszám:

(F.1) Megengedett legnagyobb össztömeg (kg):

(G) Saját tömeg (kg):

Műszakilag megengedett össztömeg (kg):

(I) Első hazai nyilvántartásba vétel időpontja:

Gyártási év:

Modell év:

(J) Jármű kategória:

Járműfajta:

Jármű jellege:

(K) EK típusjóváhagyási szám:[424]

Nemzeti típusjóváhagyási szám:[425]

Összeépítési/átalakítási engedélyszám:

(O) Vontatási adatok

(0) Fék nélkül:

(1) Ráfutófékkel:

(2) Átmenőfékkel:

(O.1) fékezett:

(O.2) fékezetlen:

Kapcsolási magasság (mm):

(R) A Jármű színe:

Járműszín 1:

Elhelyezkedés:

Járműszín 2:

Elhelyezkedés:

(S.1) Ülések száma (a vezetőüléssel együtt):

(S.2) Állóhelyek száma:

Szállítható személyek (fő):

Sebességváltó fajtája:

Eurotax kód:

A forgalmi engedély időbeni hatályának (Műszaki érvényesség) vége:

Időszakos/forgalomba helyezés előtti vizsgálat azonosítója:[426]

Km számláló állása:

Záradékok:

Hivatalos feljegyzések:

Környezetvédelmi jellemzők:

(P) Motor jellemzők

(P.1) Hengerűrtartalma (cm3):

(P.2) Legnagyobb leadott teljesítménye (kW):

(P.3) Hajtóanyaga:

(P4) Névleges fordulatszám (ford/min):

(P.5) Motorszám:

Motorkód:

Jármű minősítése.

Dátum.

Aláírás

2. A környezetvédelmi felülvizsgálatra kötelezett járművek "Műszaki adatlap"-jának tartalma:

Kiállító hatóság

Telephely

Adatlap száma

Eljáró ügyintéző azonosítója

(A) Rendszám:

(B) Első forgalomba helyezés időpontja:

Vizsgálat tárgya:

Alkalmazható rendszám típusa elöl:

Alkalmazható rendszám típusa hátul:

(D.1) Gyártmány:

(D.2) Jármű típusa:

Járműtípus - variáns:

Járműtípus - verzió:

(D.3) Kereskedelmi leírása:

(E) Alvázszám:

Eredeti alvázszám:

(F.1) Megengedett legnagyobb össztömeg (kg):

(G) Saját tömeg (kg):

Műszakilag megengedett össztömeg (kg):

(I) Első hazai nyilvántartásba vétel időpontja:

Gyártási év:

Modell év:

(J) Jármű kategória:

Járműfajta:

Jármű jellege:

(K) EK típusjóváhagyási szám:[427]

Nemzeti típusjóváhagyási szám:[428]

Összeépítési/átalakítási engedélyszám:

(O) Vontatási adatok

(0) Fék nélkül:

(1) Ráfutófékkel:

(2) Átmenőfékkel:

(3) Nyeregterhelés:

(O.1) fékezett:

(O.2) fékezetlen:

Kapcsolási magasság (mm):

(R) A Jármű színe:

Járműszín 1:

Elhelyezkedése:

Járműszín 2:

Elhelyezkedése:

(S.1) Ülések száma (a vezetőüléssel együtt):

(S.2) Állóhelyek száma:

Szállítható személyek (fő):

Sebességváltó fajtája:

Eurotax kód:

A forgalmi engedély időbeni hatályának (Műszaki érvényesség) vége:

Időszakos/forgalomba helyezés előtti vizsgálat azonosítója:[429]

Km számláló állása:

Záradékok:

Hivatalos feljegyzések:

Környezetvédelmi jellemzők:

Környezetvédelmi osztály (KVO):

A regisztrációs adóról szóló törvény szerinti környezetvédelmi osztály (RKVO):

(P) Motor jellemzők

(P.1) Hengerűrtartalma (cm3):

Legnagyobb leadott teljesítménye (kW)(P.2):

Hajtóanyaga (P.3):

Névleges fordulatszám (ford/min)(P.4):

Motorszám (P.5):

Motorkód:

Feltöltött, füstkorlátozó nélküli: (igen/nem)

(U) zajszint:

(U.1.) álló helyzeti (dB(A))

(U.2.) motor méréskori fordulatszáma (ford/min)

(U.3.) elhaladási (dB(A)-ban)

(V) a szennyezőanyag kibocsátás:

(V.1.) CO (g/km-ben vagy g/kWó-ban)

(V.2.) HC (g/km-ben vagy g/kWó-ban)

(V.3.) NOx (g/km-ben vagy g/kWó-ban)

(V.4.) HC + NOx (g/km-ben)

(V.5.) PM (dízelmotornál) a részecskék (g/km-ben vagy g/kWó-ban)

(V.6.) dízelmotornál a korrigált abszorpciós együttható (min-1-ben)

(V.7.) CO2 (g/km-ben)

(V.8.) összevont átlagfogyasztás (l/100 km-ben)

(V.9.) környezetvédelmi osztályba sorolás

Mért jellemzők:

Szikragyújtású motor esetén:

Alapjáraton:

Fordulatszám
(1/min)
CO (%)CH (ppm)1 (légfelesleg)
Benzinüzem
Gázüzem
Rendeleti
határérték:

Emelt üresjáraton:

Fordulatszám
(1/min)
CO (%)CH (ppm)1 (légfelesleg)
Benzinüzem
Gázüzem
Rendeleti
határérték:

Kompresszió gyújtású motorok esetén:

Alapjárati
fordulatszám
(1/min)
Leszabályozási
fordulatszám
(1/min)
Mért "K"
érték*
Rendeleti "K"
határérték

*A szabadgyorsításos füstkibocsátás [K (m-1)] értéke 0,9 s<t90<1,1 s elektromos időállandójú műszerrel (B-módus) mérve.

Jármű minősítése.

-[430]

Dátum.

Aláírás

3. A trolibusz "Műszaki adatlap"-jának tartalma:

Kiállító hatóság

Telephely

Adatlap száma

Eljáró ügyintéző azonosítója

(A) Hatósági jelzés (pályaszám):

(B) Első forgalomba helyezés időpontja:

Vizsgálat tárgya:

(D.1) Gyártmány:

(D.2) Jármű típusa:

Járműtípus - variáns:

Járműtípus - verzió:

(D.3) Kereskedelmi leírása:

(E) Alvázszám:

Eredeti alvázszám:

(F.1) Megengedett legnagyobb össztömeg (kg):

(G) Saját tömeg (kg):

Műszakilag megengedett össztömeg (kg):

(I) Első hazai nyilvántartásba vétel időpontja:

Gyártási év:

Modell év:

(J) Jármű kategória:

Járműfajta:

Jármű jellege:

(K) EK típusjóváhagyási szám:[431]

Nemzeti típusjóváhagyási szám:[432]

Összeépítési/átalakítási engedélyszám:

(R) A Jármű színe:

Járműszín 1:

Elhelyezkedés:

Járműszín 2:

Elhelyezkedés:

(S.1) Ülések száma (a vezetőüléssel együtt):

(S.2) Állóhelyek száma:

Szállítható személyek (fő):

Km számláló állása:

A villamos berendezésre vonatkozó adatok:

Az önjárást biztosító berendezésre vonatkozó adatok:

Hivatalos feljegyzések, záradékok (kitöltés nem kötelező):

Műszaki érvényesség időbeni hatályának vége:

Jármű minősítése:

Dátum:

Aláírás:

2. számú melléklet az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez[433]

3. számú melléklet az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez[434]

A jóváhagyási jel leírása

A jóváhagyási jel körbe írt nyomtatott, álló, nagy E betű és a betű után indexként írt - a jóváhagyó államot meghatározó - egy vagy kétjegyű jelzőszám és a kiadásának alapjául szolgáló ENSZ-EGB előírás számjele, az előírás változatának számjele, továbbá egyéb jelzések.

A jóváhagyási jel méretéről, a mellette feltüntetendő egyéb jelzésekről és adatokról a vonatkozó ENSZ-EGB előírás, illetőleg a jóváhagyási jel használatát engedélyező határozat rendelkezik.

Az egyezményben részes államok és jelzőszámaik a következők:

1. Németország

2. Francaiország

3. Olaszország

4. Hollandia

5. Svédország

6. Belgium

7. Magyarország

8. Csehország

9. Spanyolország

10. Jugoszlávia

11. Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság

12. Ausztria

13. Luxemburg

14. Svájc

15. -

16. Norvégia

17. Finnország

18. Dánia

19. Románia

20. Lengyelország

21. Portugália

22. Észtország

23. Görögország

26. Szlovénia

27. Szlovákia

4. számú melléklet az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez

A minősítő vizsgálat jelének leírása

A minősítő jel négyzetbe írt, nyomtatott, álló nagy H betű. A négyzet és a betű mérete arányos a jelzéssel ellátott pótalkatrész, illetőleg tartozék méretével, de a négyzet oldalhosszúsága 6 mm-nél kevesebb nem lehet. A minősítő jel mellett feltüntetendő a minősítő vizsgálatot végző intézmény megfelelőséget tanúsító vizsgálati jelentésének száma.

5. számú melléklet az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez[435]

A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat tárgyi feltételei, technológiája és ügyrendje

1. A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat végzésének tárgyi feltételei

1.0. Az 5. pontban előírt módszerekkel végzett műszaki vizsgálatokat az azokra megfelelő létesítményekben és berendezésekkel kell elvégezni.

1.0.1. A vizsgálatokra adott esetben mobil vizsgáló állomások is igénybe vehetők.

1.0.2. A vizsgálóállomáson biztosítandó, szükséges vizsgálóberendezések az 1. táblázatban foglaltak szerint, e mellékletben foglalt eltérések figyelembevételével, a vizsgált jármű járműkategóriájától és a jármű egyedi kialakításától függenek.[436]

1.0.3. A fékvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseket a 11. számú melléklet szerinti fékvizsgálati előírásoknak megfelelően kell elvégezni.

1.0.4. A létesítményeknek és a berendezéseknek az 1.1-1.19. pontban meghatározott követelményeknek kell megfelelniük.

1.0.5.[437]

1.1. Vizsgálólétesítmény

1.1.1. A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat végzéséhez az 1. táblázatban, illetve e mellékletben meghatározott tárgyi feltételekről - az 1.0.2. pontban foglaltak figyelembevételével - a vizsgáló állomás üzemeltetője gondoskodik.[438]

1.1.2. A jármű forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálata csak olyan vizsgáló állomáson végezhető, amely megfelel a külön jogszabályokban meghatározott (munkavédelmi, tűzvédelmi, közegészségügyi, munkaegészségügyi) előírásoknak, továbbá rendelkezik az 1. táblázatban és az e rendeletben, valamint a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott műszaki jellemzőkkel rendelkező vizsgáló eszközökkel.[439]

1.1.3. A vizsgáló állomáson az 1. táblázatban, illetve e mellékletben meghatározott vizsgáló eszközök közül csak az elvégzendő vizsgálati eljáráshoz (forgalomba helyezés előtti vagy időszakos vizsgálat), a vizsgált jármű egyedi kialakításától függő, a meghatározott technológia szerinti vizsgálatához és a közlekedési hatósági műszaki vizsgálatokhoz kapcsolódó egyéb eljárásokhoz szükséges eszközzel (berendezéssel, műszerrel) kell rendelkezni.[440]

1.1.4. A vizsgáló állomáson csak az 1. táblázatban, illetve e mellékletben meghatározott munkavédelmi, telepítési, valamint mérésügyi szempontból kifogástalan, a gyártó utasítása szerint rendszeresen karbantartott mérőeszköz használható.[441]

1.1.5. A mérőeszközök hitelesítésének, kalibrálásának (pontosság ellenőrzésének) dokumentumait a helyszínen kell tárolni.

1.1.6. A dokumentálási, illetve értékelési funkcióval rendelkező mérőeszköz abban az esetben alkalmazható, ha annak e funkciói működőképesek.

1.1.7. A vizsgáló állomáson biztosítani kell a vizsgabiztos számára a tevékenység végzéséhez, valamint az ügyfelek fogadásához a megfelelő, akadálymentesített körülményeket. Gondoskodni kell továbbá az adminisztrációs tevékenység végzéséhez szükséges informatikai eszközökről, megfelelően zárható helyiségről és a hatósági eszközök biztonságos tárolásáról.

1.1.8. A vizsgáló állomás vizsgáló terének belső méreteit úgy kell kialakítani és a kiszolgáló berendezéseket (kipufogógáz-elszívó, szellőztető, fűtő) úgy kell telepíteni, hogy a teljes járművizsgálat (szükségessé váló menetpróba, sebesség- vagy lassulásmérés, illetve zajmérés kivételével) egész évben zárt térben (helyiségben) végrehajtható legyen. A túlméretes, a hosszúsági méretükben a jogszabályi határértéket megközelítő, valamint 3,5 t megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó járművek, járműszerelvények vizsgálata során a vizsgálat egyes műveletei nyitott ajtók mellett - a mérőműszerek megfelelő működéséhez szükséges hőmérséklet és csapadék elleni védelem biztosításával, de a jármű közterületre kinyúlása nélkül is - elvégezhetők.[442]

1.1.9. A járművek forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálata csak azon a vizsgáló állomáson végezhető, amely a közlekedési hatóság információs rendszerével való adatcseréhez rendelkezik legalább 1024 Kbit/sec sávszélességű internetkapcsolattal, telephelyenként különböző publikus internet felől fix IP-címmel, valamint az adatcserét végző, a közlekedési hatóság honlapján közzétett minimális paramétereknek megfelelő számítástechnikai eszközökkel[443]

1.1.10. Az 1.3., az 1.4., az 1.7. pontban, az 1.10. pont a) alpontjában, az 1.11., 1.14., és az 1.16. pontban felsorolt műszereknek a közlekedési hatóság informatikai rendszeréhez való illesztését biztosítani kell.

1.1.11. Azokon a vizsgáló állomásokon, amelyeken kizárólag típusbizonyítvány alapján történő forgalomba helyezés előtti vizsgálatot végeznek, nem kell biztosítani:

a) az 1.8. pont szerinti futómű mozgatót,

b) az 1.9. pont szerinti zajmérő berendezést,

c) az 1.16. pont szerinti lengéscsillapító vizsgáló próbapadot,

d) az 1.18. pont f) alpontja szerinti etalon gömbfejet,

e) az 1.18. pont g) alpontja szerinti tolómérőt, valamint

f) a 1.13. pont szerinti mélységmérőt.

1.1.12. Kizárólag trolibuszok tanúsítását végző vizsgálóállomások esetén nem szükséges az 1.2. b) alpontja, az 1.3. pont szerinti pótkocsi fékvezérlő levegőnyomásának ellenőrző mérésére való alkalmasság, az 1.6. pont szerinti mérő-adatgyűjtő berendezés, az 1.8., az 1.9-1.11., az 1.14-1.16. pontban, valamint az 1.18. pont d)-g) alpontjában meghatározottak teljesítése.[444]

1.1.13. A 1. pontban felsorolt vizsgáló eszközök megváltozását a vizsgálati technológiában történő alkalmazásba vétele előtt - jóváhagyás végett - a közlekedési hatóságnak be kell jelenteni.

1.1.14. A 40 km/h-nál nem nagyobb tervezési sebességű mezőgazdasági vontatóknak, lassú járműveknek, valamint e járművek által vontatható pótkocsiknak a közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról szóló 511/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése alapján az üzemeltető kérelmére a közlekedési hatóság által kijelölt telephelyen végzett időszakos vizsgálata esetében az 1. pontban meghatározott eszközök közül[445]

a) az 1.2. pontban meghatározott vizsgálóakna helyettesíthető sík, száraz, kemény burkolatú, a vizsgálat céljára lezárt útfelülettel, valamint a vizsgálat jármű tengelyeinek emelésére szolgáló emelővel és kerékmozgató kézi eszközzel,

b) az 1.3., illetve 1.4. pontban meghatározott görgős fékerőmérő berendezés helyettesíthető olyan szilárd burkolatú, száraz és pormentes közúti forgalomtól elzárt útszakasszal (a fékpróbára kijelölt területtel), amely alkalmas a vizsgált jármű által elérhető legnagyobb sebesség 80%-áról, de legfeljebb 25 km/óra kezdősebességről elvégzett fékpróbára úgy, hogy eközben ellenőrizhető a fékezett kerekek állóra fékezhetősége, a haladási irány megtartása, valamint a lefékezett pótkocsi kerekeinek az elmozdítással szembeni ellenállása,

c) az 1.18. pont j) alpontjában meghatározott informatikai rendszerhez való csatlakozás feltételeit a közlekedési hatóság biztosítja,

d) nem kell biztosítani az 1.6. pont szerinti mérő-adatgyűjtő, az 1.8-1.12., 1.14-1.16. pontban, az 1.18. pont f) és h) alpontjában meghatározott eszközöket.[446]

1.1.15. Bármely az 1.2-1.18. pontban meghatározott készülékek egy készülékké egyesíthetők, amennyiben ez nem befolyásolja az egyes készülékek mérési pontosságát.

1.1.16. 40 km/h-nál nem nagyobb tervezési sebességű mezőgazdasági vontatók, lassú járművek, valamint e járművek által vontatható pótkocsik vizsgálatát a vizsgálóállomás - az 1.1.14. pontban meghatározott feltételek teljesítése esetén - az engedélyező közlekedési hatóság által jóváhagyott technológiával végezheti.[447]

1.2. Megfelelő méretű vizsgálati sáv az egyes vizsgálatokhoz és vizsgálóakna, amely megfelelő megvilágítással és szükség esetén szellőztető berendezéssel rendelkezik:

a) a jármű egyik tengelyénél fogva való megemelésére alkalmas gépi működtetésű aknaperem-emelővel,

b) kiegészítő eszközzel a független kerékfelfüggesztésű tengelyek terheletlen állapotú vizsgálatához,

A gépkocsi vizsgálata esetén a vizsgálóakna helyettesíthető olyan gépi működtetésű emelőpaddal (oszlopos vagy ollós emelővel), amely rendelkezik:

a) a vizsgálószemély részére szolgáló feljáróval,

b) gépi működtetésű kiegészítő emelővel,

c) kiegészítő eszközzel a független kerékfelfüggesztésű tengelyek terheletlen állapotú vizsgálatához, és

d) a vizsgáló által vezérelt, gépi működtetésű futómű mozgatóval (mozgatópaddal).

1.2.1. A kizárólag motorkerékpárok vizsgálatát végző vizsgálóállomások esetén vizsgálóakna nem szükséges.[448]

1.3. A 3,5 tonna feletti megengedett legnagyobb össztömegű járművek fékrendszereinek vizsgálatára alkalmas görgős fékerőmérő berendezés, a görgős fékerőmérő próbapadok műszaki követelményeire vonatkozó 21069-1 ISO szabvány A. melléklete vagy ezzel egyenértékű műszaki megoldás szerinti, a fékerő, a légfékrendszerekben lévő légnyomás, és a pótkocsi fékvezérlő levegőnyomásának ellenőrző mérésére, kijelzésére és tárolására alkalmas görgős fékerőmérő próbapad (a vizsgált jármű tulajdonságaitól függően az álló helyzeti rögzítőfék méréshez szükséges, az összkerékhajtású, a hibrid és az elektromos járművek konstrukciós kialakításától függő kiegészítő eszközökkel).[449]

1.4. A 3,5 tonnát meg nem haladó össztömegű járművek esetében a fékerő és a pedálerő ellenőrző mérésére és tárolására szolgáló funkciókkal rendelkező görgős fékerőmérő próbapad (a vizsgált jármű tulajdonságaitól függően az álló helyzeti rögzítőfék méréshez szükséges, az összkerékhajtású, a hibrid és az elektromos járművek konstrukciós kialakításától függő kiegészítő eszközökkel). Személygépkocsi vizsgálatára (is) alkalmas próbapad helyett a motorkerékpár fékhatásossága vizsgálata kifejezetten erre a célra kialakított önálló próbapadon is elvégezhető. A próbapadnak L kategóriájú járművek vizsgálata esetén a biztonságos mérés végrehajtásához kiegészítő eszközökkel (görgő fedlap a vizsgálathoz nem szükséges görgőpárhoz, vezető görgő a fékezett kerékhez, nem fékezett kerék rögzítésére szolgáló berendezés) kell rendelkeznie. L kategóriájú járművek vizsgálatához használható olyan berendezés is, amely csak motorkerékpárok fékhatás mérésére alkalmas és rendelkezik az előzőekben felsorolt biztonsági elemekkel.[450]

1.5. Adattárolós, és adattovábbításra alkalmas - a pótkocsi fékkivezérlést is tároló - lassulásmérő berendezés az olyan vizsgáló állomáson ahol lassújármű, a mezőgazdasági vontató és pótkocsijaik, trolibusz, valamint olyan jármű vizsgálatát végzik, amelynél a jármű konstrukciós kialakítása nem teszi lehetővé a 1.3., illetve 1.4. pont szerinti berendezéssel történő mérést. (A nem folyamatosan mérő eszközöknek másodpercenként legalább tízszer kell feljegyeznie/tárolnia a mérési adatokat).

1.6. Légfékrendszereket vizsgáló eszközök, illetve a légfékes, 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, nemzetközi forgalomban használt autóbuszok (M2 és M3 járműkategóriába tartozó gépkocsik) vizsgálatát (is) végző vizsgáló állomásokon mérő-adatgyűjtő berendezés. A jármű légfékrendszerének ellenőrzéséhez nyomásérzékelőkkel, időkésedelem mérésre is alkalmas kivitelben, a mérési adatokat értékelő számítógépes programmal és tárolással.

A légfékes, 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, nemzetközi forgalomban használt autóbuszok (M2 és M3 járműkategóriába tartozó gépkocsik) műszaki vizsgálatához alkalmazandó mérő-adatgyűjtő berendezésre vonatkozó további, részletes műszaki jellemzőket, a légfékrendszer vizsgálati technológiáját és a vizsgálati eredmények egységes értékelési módszerét szakmai iránymutatás keretében a közlekedésért felelős miniszter állapítja meg.

1.7.[451]

1.8. A tengelyfelfüggesztést a tengely megemelése nélkül vizsgáló készülék (Futómű-mozgató pad), amely megfelel az alábbi követelményeknek:

a) a készüléknek rendelkeznie kell legalább két, hosszanti és keresztirányban oda-vissza mozgatható, gépi meghajtású, a felületén csúszásgátló kivitelű lappal, ezzel egyenértékűnek elfogadható, ha az egyik oldal hosszanti és keresztirányban oda-vissza mozgatható, a másik oldal pedig forgatásra alkalmas;[452]

b) a lapok mozgását a kezelő vizsgálóállásból irányíthatja;

c) A 3,5 tonnát meghaladó össztömegű járművek esetében a lemezeknek az alábbi műszaki előírásoknak kell megfelelniük:

ca) hosszanti és keresztirányú mozgás: legalább 95 mm,

cb) hosszanti és keresztirányú mozgás sebessége 5-15 cm/s.

1.9. Legalább II. osztályú precíziós hangnyomásszint mérő (zajszintmérő) készülék, amely rendelkezik beépített "A" súlyozó szűrővel.

Fordulatszámmérő a zajméréshez, a vizsgált jármű motorjának működési rendszerétől függően külső gyújtású benzin-, vagy kompressziós gyújtású (dízel) motorokhoz egyaránt.

1.10. Gázelemző műszer:

a) a mérőműszerek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti, a mérésügyi szerv által I. vagy 0. osztályba sorolt, az infravörös fényelnyelés elvén működő, a kipufogógáz legalább négy komponensét (CO, CH, O2, CO2) mérő és a lambda-értéket kijelző, motorolaj hőmérsékletmérővel szerelt műszer, nyomtatási és számítógépes csatlakozási lehetőséggel,

b) infravörös fényelnyelés elvén működő CO (%) és CH (ppm) tartalmat mérő, a mérésügyi szerv által a II. osztályba sorolt műszer,

c) infravörös fényelnyelés elvén működő kipufogógáz CO (%) tartalmat mérő műszer (csak az Otto-rendszerű, kétütemű motorral működő gépkocsik vizsgálatát (is) végző vizsgáló állomáson kell biztosítani).

Az a) pontban meghatározott műszer biztosítása esetén a b) pont szerinti gázelemző műszer biztosítása nem szükséges.

Fordulatszámmérő a kipufogógáz szennyezőanyag tartalmának méréséhez, a külső gyújtású benzinmotorokhoz.

1.11. Az elnyelési együtthatót megfelelő pontossággal mérő készülék füstölésmérő berendezés

A füstölésmérő berendezés jellemzői:

a) a kipufogógázok fényelnyelése elvén működik,

b) a kipufogócsőből vett minta alapján mér (mintavételes elven működik),

c) időállandója: T90=900 ms és 1100 ms közötti értékű,

d) motorolaj hőmérsékletmérővel szerelt,

e) nyomtatási és számítógépes csatlakozási lehetőséggel rendelkezik.

Fordulatszámmérő a kipufogógáz szennyezőanyag tartalmának méréséhez, a kompressziós gyújtású (dízel) motorokhoz.

1.12. Fényszóró ellenőrző készülék, fényerősség mérésre alkalmas kivitelben, amely lehetővé teszi a fényszóróknak a gépjárművek fényszóró-beállításaira vonatkozó rendelkezések a gépjárművek és pótkocsijuk világító és fényjelző berendezéseinek felszerelésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 1976. július 27-i 76/756/EGK tanácsi irányelv szerinti beállítását oly módon, hogy nappali fényben (a közvetlen napsugárzást nem számítva) a világos-sötét határ könnyen felismerhető legyen.

1.13. Mélységmérő[453]

A gumiabroncsok futófelületének gumiabroncs-bordázat mélységének vizsgálatához szükséges kivitelben. A mélységmérő helyettesíthető mélységmérő funkcióval rendelkező tolómérővel.

1.14. Az elektronikus jármű-interfészhez csatlakoztatható OBD kiolvasó eszköz. Amennyiben az OBD kiolvasó eszköz nem alkalmas a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásával kapcsolatos adatok (EU) 2019/631 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nyomon követéséről és bejelentéséről, valamint az 1014/2010/EU, a 293/2012/EU, az (EU) 2017/1152 és az (EU) 2017/1153 bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. március 4-i (EU) 2021/392 bizottsági végrehajtási rendelet által meghatározott adatok kiolvasására, a vizsgálóállomás a 2021. január 1-jét követően forgalomba helyezett, az (EU) 2021/392 bizottsági végrehajtási rendelet hatálya alá tartozó járművek vizsgálatát nem végezheti.[454]

1.15. A cseppfolyós gáz, sűrített földgáz és cseppfolyós földgáz szivárgását ellenőrző kézi gázszivárgás-ellenőrző készülék, amennyiben ilyen üzemű járművet vizsgálnak.

1.16. Lengéscsillapító vizsgáló próbapad, amely a maradó talperő mérése alapján értékeli a lengéscsillapítást [csak a gépkocsik és az általuk vontatható lakópótkocsik vizsgálatát (is) végző vizsgáló állomáson kell biztosítani].

1.17.[455]

1.18. A vizsgálathoz szükséges egyéb eszközök amennyiben a jármű vizsgálatához szükséges:

a) mérőszalag (2 m és 20 m hosszúságú), stopperóra, kézilámpa (szerelőlámpa és zseblámpa), nagyító, kézitükör, csiszolóvászon, drótkefe, tisztítórongy,

b) gumiabroncs légnyomását ellenőrző- és töltő műszer,

c) mechanikai vizsgáló eszközök: feszítővas, csavarhúzó, kalapács,

d) UV-lámpa,

e) pótkocsi elektromos-csatlakozóaljzat ellenőrző készülék,

f) etalon gömbfej,

g) tolómérő, a tolómérő idomszerekkel helyettesíthető, amelyek a vizsgált járműkategóriákba tartozó járművekre szerelt vonógömb, vagy a csapos vonóberendezés, vonószem, valamint a nyeregszerkezet ellenőrzéséhez készültek,[456]

h) fénymérő a fényelnyelő réteggel bevont, fóliázott üvegek vizsgálatához állvánnyal és fényforrással, vagy a fényáteresztő képesség közvetlen mérésére és kijelzésére gyártott - saját belső fényforrással rendelkező mérőberendezéssel,

i) erőmérő (kormányzási erőmérő), azokon a vizsgáló állomásokon, ahol az egyedi forgalomba helyezési engedély kiadására irányuló eljárást, mozgáskorlátozottak által vezetett járművek vizsgálatát, illetőleg az átalakítást követő időszakos vizsgálatokat (is) végez a vizsgáló állomás,

j) a közlekedési hatóság informatikai rendszeréhez való csatlakozáshoz szükséges informatikai eszközök,

k) a DOT 3, DOT 4, DOT 4 Plus és DOT 5.1. fékfolyadék pontos forráspontját °C-ban, ±5% pontossággal meghatározni képes fékfolyadék-forráspont ellenőrző,[457]

l) a hibrid és elektromos jármű villamos biztonságának vizsgálatára alkalmas készülék, azokon a vizsgáló állomásokon, ahol hibrid vagy elektromos jármű forgalomba helyezés előtti műszaki vizsgálatát (is) végez a vizsgáló állomás,[458]

1.19. Mérésügyi előírások[459]

Az 1.1-1.6., 1.8. és 1.10-1.16. pontban meghatározott egyes eszközök mérésügyi szempontból akkor tekinthető megfelelőnek, ha a legutóbbi ellenőrzés óta nem telt el több idő, mint a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló miniszteri rendelet a 7. számú mellékletében meghatározott időszak.

Az ellenőrzési periódus az 1.9. pontban meghatározott zajszintmérő készülék esetében 24 hónap.

Az 1.18. pontban - ide nem értve a c), d), e) és j) alpontban szereplő eszközöket - meghatározott mérőeszközök esetében az ellenőrzési periódus - amennyiben a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló miniszteri rendelet, a mérésügyről szóló törvény, vagy annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet másképp nem rendelkezik - a mérőeszköz gyártója által meghatározott, annak hiányában 60 hónap.

1. táblázat[460]

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
1.A műszaki vizsgálat elvégzése céljából minimálisan előírt berendezések
2.JárművekKategóriaElőírt berendezések 1.1-1.18. pontban felsoroltak szerint
3.Maximális tömeg1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.1.6.1.8.1.9.1.10.1.11.1.12.1.13.1.14.1.15.1.16.1.18.
4.1. Motorkerékpárok
5.L1ePxxxxx
6.L3e, L4ePxxxxxx
7.L3e, L4eDxxxxxx
8.L2ePxxxxxx
9.L2eDxxxxxx
10.L5ePxxxxxxx
11.L5eDxxxxxxx
12.L6ePxxxxxx
13.L6eDxxxxxx
14.L7ePxxxxxxx
15.L7eDxxxxxxx
16.2. Személygépjárművek
17.3 500 kg-igM1, M2Pxxxxxxxxxxxx
18.3 500 kg-igM1, M2Dxxxxxxxxxxxx
19.> 3 500 kgM2, M3Pxxxxxxxxxxxxxx
20.> 3 500 kgM2, M3Dxxxxxxxxxxxxxx
21.3. Tehergépjárművek
22.3 500 kg-igN1Pxxxxxxxxxxxx
23.3 500 kg-igN1Dxxxxxxxxxxxx
24.> 3 500 kgN2, N3Pxxxxxxxxxxxxx
25.> 3 500 kgN2, N3Dxxxxxxxxxxxxx
26.4. Az N kategóriából
származtatott különleges
gépjárművek, valamint
a 40 km/h feletti tervezési
sebességű mezőgazdasági
vontatók
27.3 500 kg-igN1Pxxxxxxxxxxxx
28.3 500 kg-igN1Dxxxxxxxxxxxx
29.> 3 500 kgN2, N3, T1b,
T2b, T3b,
T4.1b, T4.2b,
T4.3b, T5
Pxxxxxxxxxxxxx
30.> 3 500 kgN2, N3, T1b,
T2b, T3b,
T4.1b, T4.2b,
T4.3b, T5
Dxxxxxxxxxxxxx
31.5. Pótkocsik750 kg-igO1xxxxx
32.> 750-
3 500 kg
O2
R1, R2, S1,
lassú jármű
pótkocsija
xxxxxxx
33.> 3 500 kgO3, O4
R3, R4, S2,
lassú jármű
pótkocsija
xxxxxxxx
34.6. Mezőgazdasági vontatók
legfeljebb 40 km/h tervezési
sebességgel és lassú járművek
T1-T4, T1a,
T2a, T3a,
T4.1a, T4.2a,
T4.3a, lassú
járművek
Pxxxxxxxxxxxxx
35.T1-T4, T1a,
T2a, T3a,
T4.1a, T4.2a,
T4.3a, lassú
járművek
Dxxxxxxxxxxxxx

Megjegyzések:

1. P - benzinüzemű (pozitív gyújtás),

2. D - dízelüzemű (kompressziós gyújtás).

3. A tisztán elektromos meghajtású és a nulla emissziós gépkocsi vizsgálatához gázelemző műszer, füstölésmérő berendezés, hangnyomásszint mérő (zajszintmérő) készülék és fordulatszámmérő biztosítása nem szükséges.

4. A táblázatban nem szereplő és a mellékletben nem részletezett, egyéb járművek vizsgálatához szükséges tárgyi eszközöket az engedélyező közlekedési hatóság határozza meg.

2. Az általános technológia

2.1. A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálatok során az alábbi táblázatban foglalt tárgyban és körben, illetve - a vizsgáló állomáson elvégzett vizsgálat esetében - a meghatározott eszköz és módszer alkalmazásával kell ellenőrizni, hogy a vizsgált jármű meghatározott jellemzői megfelelnek-e a 10. vagy a 12. §-ban foglalt követelményeknek.

2.2. A vizsgálatok során a jármű egyes műszaki jellemzőire vonatkozó követelményeket az MR. tartalmazza, azonban egyes - az alábbi táblázatban meghatározott - esetekben a külön jogszabályokban foglalt előírások teljesülését is vizsgálni kell.

2.3. Az egyes vizsgálati tárgyak és vizsgálati körök esetében az általánosan előforduló hibákat, hiányosságokat az alábbi táblázatban meghatározott minősítés szerint kell értékelni.

2.4. A forgalomba helyezés előtti vizsgálat során:

2.4.1. a kiadott Műszaki adatlapon fel kell tüntetni a rendelet 3. § (2) bekezdés rendelkezése alapján meghatározott járműfajta besorolást, továbbá - az M és N kategóriába tartozó gépkocsi, továbbá az L kategóriába tartozó motorkerékpár és segédmotoros kerékpár esetében záradék alkalmazásával - a regisztrációs adóról szóló törvény szerinti besorolást (a továbbiakban: VTSZ besorolás),

2.4.2. a 2.4.1. pontban említett járművek esetében a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény szerinti besorolásakor digitális fényképen rögzíteni és informatikai eszközzel archiválni kell a besorolás alapját adó kiviteli jellemzőket.

2.4.3. A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálatok során a próbapadon történő fékvizsgálatokat a 11. számú melléklet szerint kell végezni.[461]

2.4.4. A lengéscsillapító csillapítás hatékonyságának vizsgálatát a 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegnél nem nagyobb gépkocsik és az általuk vontatható lakópótkocsik esetében kell elvégezni. Az ikerabroncsokkal, defekttűrő abroncsokkal vagy aktív kerékfelfüggesztéssel szerelt járműveken a mérést nem kell elvégezni.

A keréken mért maradó talperő kormányzott kerekek esetében nem lehet kisebb, mint 40%, nem kormányzott kerekek esetében nem lehet kisebb, mint 20%. Tengelyenként a két oldal közti eltérés a kerekeken mért nagyobb talperő 50%-át nem haladhatja meg.

2.4.5. A hibrid és elektromos jármű villamos biztonságának vizsgálatát a forgalomba helyezés előtti műszaki vizsgálat során akkor kell elvégezni, ha a jármű meghajtására szolgáló elektromos berendezéseinek és áramforrásának villamos biztonsága tekintetében kétség merül fel. Ebben az esetben a vizsgálatot a járműgyártó utasítása szerint, minden további vizsgálatot megelőzően kell elvégezni.[462]

2.5. Az időszakos vizsgálatok során 2023. május 20-tól kezdődően az (EU) 2021/392 bizottsági végrehajtási rendelet 10. cikk (1) bekezdésében meghatározottak szerint - a 2.5.1. és a 2.5.2. alpont kivételével - adatgyűjtést kell végezni.[463]

2.5.1. A jármű tulajdonosa vagy annak meghatalmazottja - írásbeli nyilatkozatával - megtagadhatja a 2.5. alpont szerinti adatszolgáltatást. Ez esetben a nyilatkozatot a vizsgadokumentációhoz csatolni kell.

2.5.2. Ha a jármű műszaki hiányosságából adódóan a 2.5. alpont szerinti adatgyűjtés nem végezhető el, akkor a vizsgabiztos ezt a tényt rögzíti az időszakos vizsgálathoz kapcsolódóan.

3. Meghatározások

3.1. A vizsgálati módszerek értelmezése

3.1.1. Szemrevételezés (közvetlen érzékelés): a vizsgált jármű meghatározott jellemzőjének, tulajdonságának, adatának ellenőrzése közvetlen érzékeléssel (eszköz használata nélkül), amely történhet vizuálisan, hallás útján vagy tapintással, miközben a járművet vagy annak szerkezeti egységét - szükség szerint - működtetik.

3.1.2. Vizsgálat (ellenőrzés): a vizsgálatot végző személy a jármű egyes szerkezeti részeire a vizsgáló eszközzel erőhatást kifejtve (mozgatás, ütögetés, feszítés) a szerkezeti anyag, kötőelem vagy kapcsolódó szerkezeti elemek elmozdulását, szilárdságát megfigyeli, a vizsgált jármű tulajdonságainak, alkatrészei, felszerelései, különleges felépítménye jellemzőinek a meghatározott eszközzel (mérőeszközökkel) történő mérése, a jármű minősítésének megalapozására szolgáló mért érték dokumentálása, a vizsgált jármű tulajdonságai, alkatrészei, felszerelései, különleges felépítménye jóváhagyottságának, minősítettségének, valamint a vonatkozó jogszabályban előírt követelményeknek való megfelelőségének a megállapítása.

3.1.3. Működés közbeni ellenőrzés: a vizsgált jármű egyes alkatrészeinek, felszerelésének, különleges felépítményének működése, a kezelő szervek által történt intenzív működtetése, valamint a felsorolt eszközökkel előidézhető üzemszerű körülmények közben az előírt működőképesség, illetőleg műszaki állapot ellenőrzése.

3.2. A járművön feltárt hibák minősítése

3.2.1. A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat során "Hibá"- nak kell tekinteni a jármű (annak meghatározott részegysége vagy tulajdonsága) olyan jellemzőjét, amely tekintetében nem teljesíti az MR. vagy külön jogszabály egyes kötelező rendelkezését, illetőleg amely a jármű üzemeltetése során a jármű típusára jellemző közlekedésbiztonsági vagy környezetvédelmi tulajdonság lényeges romlásában nyilvánul meg.

3.2.2. A járművek forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálata során feltárt hiányosságokat az alábbi kategóriák egyikébe kell besorolni:

a) Kisebb hiba: a jármű biztonságát vagy a környezetterhelést jelentősen nem befolyásoló kisebb hiányosságok, valamint az előírásoktól való egyéb kisebb eltérések,

b) Komoly hiba: a jármű biztonságát vagy a környezetterhelést befolyásoló, illetve a közúti forgalom többi résztvevőjét veszélyeztető jelentős hiányosságok vagy az előírásoktól való egyéb jelentősebb eltérések,

c) Veszélyes hiba: a közúti biztonságra közvetlen és azonnali veszélyt jelentő vagy a környezetterhelést befolyásoló veszélyes hiányosságok, amelyek indokolttá teszik, hogy a tagállam vagy annak illetékes hatóságai megtilthassák a jármű közúti forgalomban való használatát

3.2.3. Ha egy jármű hiányosságai a fenti 3.2.2. bekezdésben említett kategóriái közül többe is besorolhatók, a járművet a súlyosabb hiányosság szerinti kategóriába kell sorolni. Azt a járművet, amely ugyanazon, a vizsgálati fejezet terjedelmén belül meghatározott ellenőrzött területen belül egynél több hiányosságot is mutat, a következő legsúlyosabb kategóriába kell besorolni, ha a hiányosságok összeadódó hatása miatt a jármű nagyobb veszélyt jelent a közúti közlekedés biztonságára nézve.

4. A jármű minősítése a hibák minősítése alapján

4.1. Ha a jármű vizsgálata során hibát nem találtak, valamint kizárólag kisebb hiányosságok esetén [3.2.2. pont a) alpont] úgy kell tekinteni, hogy a jármű megfelelt a vizsgálaton, a feltárt hiányosságokat orvosolni kell, és a járművet nem szükséges újból vizsgálatnak alávetni. (MEGFELELT: M)

4.2. Komoly hiba hiányosságok esetén úgy kell tekinteni, hogy a jármű nem felelt meg. Ebben az esetben első vizsgálatot követő 2 hónapon belül ismételt vizsgálatot kell végezni. (Komoly hiányosság: K)

4.3. Veszélyes vagy a vizsgálat keretében ellenőrzött jóváhagyási követelmények nem teljesülése miatt fennálló hiba esetén a jármű nem felelt meg. A forgalmi engedélyt érvényteleníteni kell. (ALKALMATLAN: A)

4.3.1. A jármű "alkalmatlan"-ná minősítéséről a közlekedési hatóság elektronikus úton tájékoztatja a Nyilvántartót.

4.4. A forgalomba helyezés előtti vizsgálat és időszakos vizsgálat alapján kiadott "Műszaki vizsgálati bizonyítvány"-on az eljáró vizsgabiztos rögzíti a következő időszakos vizsgálat határnapját, valamint - amennyiben a jármű rendelkezik érvényesíthető forgalmi engedéllyel - a következő időszakos vizsgálat időpontját műszaki érvényességi időként a forgalmi engedélybe bejegyzi.[464]

4.5. A 0.2, 0.3 és 0.4 vizsgálati tárgykörökben kisebb hiányosság esetén ("H"), a jármű forgalmi engedélye érvényességét a vizsgálóállomáson nem lehet meghosszabbítani. Ebben az esetben az időszakos vizsgálat alapján a közlekedési hatóság - az azonosító adatok rögzítése és a Nyilvántartó egyidejű értesítése mellett - "Műszaki adatlap"-ot és "Műszaki vizsgálati bizonyítvány"-t ad ki, megállapítva azon a forgalmi engedélybe bejegyzendő következő időszakos vizsgálat határidejét.[465]

5. A VIZSGÁLATOK TARTALMA ÉS MÓDSZEREI, A JÁRMŰVEK HIÁNYOSSÁGAINAK ÉRTÉKELÉSE

5.1. A vizsgálatok legalább az alábbi táblázatban felsorolt tételekre terjednek ki, és az alábbi táblázatban felsorolt minimális előírások és ajánlott módszerek szerint zajlanak. Az egyes vizsgálandó járműrendszerekre és alkatrészekre nézve a hiányosságok értékelését a táblázatban meghatározott kritériumok alapján, eseti alapon kell elvégezni.

5.2. A vizsgálatok tartalmára és módszereire, a járművek hiányosságának értékelésére vonatkozó táblázat

[466]
ABCDEF
1.SorszámMódszer/eszközHiba okokA hiányosságok értékelése
2.KisebbKomolyVeszélyes
3.0. A JÁRMŰ AZONOSÍTÓ ADATAI
4.0.1. RendszámtáblaSzemrevételezés/UV lámpa; nagyító;
mérőszalag
a) A rendszámtábla (rendszámtáblák)
hiányzik (hiányoznak) vagy olyan
bizonytalanul van(nak) rögzítve, hogy
leeshet(nek).
X
5.b) A felirat hiányzik vagy olvashatatlan.X
6.c) Nem egyezik a jármű okmányaival vagy
nyilvántartott adataival; hamis
X
7.nem megfelelő kivitelX
8.nem megfelelő méret / anyagX
9.0.2. AlvázszámSzemrevételezés/ Ipari kézitükör, kézilámpaa) Hiányzik vagy nem található.X
10.b) Nem teljes, olvashatatlan, nyilvánvalóan hamisított vagy nem egyezik a jármű okmányaival.X
11.c) A jármű okmányai olvashatatlanok vagy elírásokat tartalmaznak.x
12.d) Nem eredeti / hamis.X
13.e) Nem érvényes / olvashatatlan.X
14.f) Nem típusazonos / engedély nélküli alvázcsere.X
15.g) Sérült / deformált.XX
16.h) Típusazonos / engedély nélküli alvázcsere.X
17.0.3. Okmányok (forgalmi engedély; lassújármű ig. lap engedély, egyébSzemrevételezés/UV lámpa; nagyító;
mérőszalag
a) A jármű az okmánnyal nem egyezik.X
18.b) A bizonylat / engedély hiányzik.X
19.c) Hiányos / hiányzik.XX
20.d) Nem eredeti / hamis.X
21.e) Nem érvényes.X
22.f) A jármű okmányai olvashatatlanok vagy elírásokat tartalmaznakXX
[467]
23.0.4. MotorszámSzemrevételezés/ Ipari kézitükör, kézilámpaa) A jármű az okmánnyal nem egyezik.XX
24.b) Hiányos / hiányzik.XX
25.c) Nem eredeti / hamisX
26.d) Nem érvényes / olvashatatlan.XX
27.e) Nem típusazonos.X
28.1. FÉKBERENDEZÉS
29.1.1. Műszaki állapot és üzemképesség
1.1.1. Üzemi fékpedál/fékkar tengelyeAz alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer
működése közben.
Megjegyzés: Fékrásegítővel ellátott jármű
esetében a vizsgálatot leállított motorral kell
elvégezni.
a) Túl szoros a tengely.X
30.b) Túl nagy a kopás vagy a holtjáték.XX
c) Sérült, hiányzik.X
31.1.1.2. A pedál/kar állapota és a fékműködtető
berendezés útja
Az alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer
működése közben.
Megjegyzés: Fékrásegítővel ellátott jármű
esetében a vizsgálatot leállított motorral kell
elvégezni.
a) A tartalék úthossz túl nagy vagy elégtelen.X
32.b) A fékműködtető szabad oldása korlátozott.X
33.Amennyiben a működést befolyásoljaX
34.c) A fékpedál csúszásgátlója hiányzik, laza
vagy simára kopott.
X
35.d) sérült, hiányzik.X
36.1.1.3. Vákuumszivattyú vagy kompresszor és
tartályok
Az alkatrészek szemrevételezése normális
üzemi nyomáson. A vákuum vagy a légnyomás
biztonságos üzemi értékének eléréséhez
szükséges idő, valamint a figyelmeztető
berendezés, a többkörös védőszelep és a
nyomáscsökkentő szelep működésének
ellenőrzése.
a) A figyelmeztető berendezés működésbe
lépése után (vagy ha a nyomásmérő a
veszélyzónában van) nincs legalább négy
fékezéshez elegendő légnyomás/vákuum;
X
37.legalább két fékezés a figyelmeztető
berendezés működésbe lépése után (vagy
ha a nyomásmérő a veszélyzónában van)
X
38.b) A fék biztonságos működéséhez
szükséges légnyomás/vákuum felépülési
ideje túl hosszú a követelményekhez
képest1.
X
39.c) Nem működik a többkörös védőszelep
vagy a nyomáscsökkentő szelep.
X
40.d) Levegővesztés miatt érezhető
nyomásesés vagy hallható levegőszivárgás
tapasztalható.
X
41.e) Külső sérülés, amely valószínűsíthetően
befolyásolja a fékrendszer működését.
X
42.A biztonsági fék működése nem kielégítő.X
43.f) A tartály korrodált vagy sérült /
tömítettsége nem megfelelő / rögzítése nem
megfelelő; korrodált, vagy sérült.
XX
44.1.1.4. Alacsony nyomásra figyelmeztető
nyomásmérő vagy jelzés
Funkcionális ellenőrzés.A nyomásmérő vagy a jelzőműszer rosszul
működik vagy hibás.
X
45.Az alacsony nyomás nem állapítható meg.X
46.1.1.5. Kézi működtetésű fékerőhatároló szelepAz alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer
működése közben.
a) A vezérlőkar törött, sérült vagy túlságosan
kopott.
X
47.b) A vezérlőkar nincs megfelelően a szelepre
rögzítve vagy a szelep kilazult.
X
48.c) Lazák a csatlakozások, vagy szivárgás
van a rendszerben.
X
49.d) Nem kielégítő működés.X
50.1.1.6. Rögzítőfék kezelőszerv, rögzítőfékkar,
rögzítőfék-reteszelő kilincsmű,
elektromos rögzítőfék, rugóerőtároló
Az alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer
működése közben.
a) A reteszelés nem tart megfelelően.XX
51.b)A rögzítőfékkar-tengely vagy a reteszelő
mechanizmus kopott.
X
52.Túlzottan kopott.X
53.c) Túl nagy kar úthossz a kezelőkar helytelen
beállítása miatt.
X
54.d) A kezelőszerv hiányzik, sérült vagy nem
működik.
X
55.e) Nem megfelelő működés, a figyelmeztető
készülék hibát jelez.
X
56.f) KorrodáltXXX
57.g) Nem jóváhagyott / nem minősítettXX
58.h) Nem működik / hibásan működikXX
59.i) Sérült / deformáltXX
60.j) SzorulXX
61.1.1.7. Fékszelepek (lábszelepek,
tehermentesítők, vezérlőszelepek)
Az alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer
működése közben.
a) A szelep sérült vagy túlzott
levegőszivárgás tapasztalható.
X
62.Amennyiben a működését befolyásolja.X
63.b) Túlzott olajszivárgás a kompresszorból.X
64.c) A szelep nincs megfelelően rögzítve vagy
szakszerűtlenül van beszerelve.
X
65.d) A hidraulikus fékfolyadék folyik vagy
szivárog.
X
66.Amennyiben a működését befolyásolja.X
67.e) Akad, sérült.X
68.f) Nem működik / hibásan működik / nem
jóváhagyott.
X
69.1.1.8. Csatlakozófejek a pótkocsifékekhez
(elektromos és pneumatikus)
A fékrendszerhez tartozó, a vontatójármű és a
pótkocsi közötti csatlakozás szétkapcsolása,
majd újbóli összekapcsolása.
a) A csap vagy az önzáró szelep hibás.X
70.Amennyiben a működését befolyásolja.X
71.b) A csap vagy a csatlakoztató szelep nincs
megfelelően rögzítve vagy szakszerűtlenül
van beszerelve.
XX
72.Amennyiben a hatásosságot befolyásolja.X
73.c) Túl nagy a szivárgás.X
74.Amennyiben a hatásosságot befolyásolja.X
75.d) Nem megfelelő működés.X
76.Befolyásolja a fék hatásosságát.X
77.e) Nem jóváhagyott / nem minősített.X
78.f) Sérült / deformált.XX
[468]
79.g) Korrodált.XX
80.1.1.9. Energiatároló sűrítettlevegő-tartályaSzemrevételezés.a) A tartály enyhén sérült vagy enyhén
korrodált.
X
81.A tartály súlyosan sérült, korrodálódott vagy
szivárog.
X
82.b) Hatás a vízmentesítő szelep működésére.X
83.A vízmentesítő berendezés nem működik.X
84.c) A tartály nincs megfelelően rögzítve vagy
szakszerűtlenül van felszerelve.
X
85.1.1.10. Fékrásegítő egység, főfékhenger
(hidraulikus fékberendezésben)
Az alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer
működése közben,
a) A fékrásegítő sérült vagy hatástalan.X
86.Amennyiben nem működik.X
87.b) A főfékhenger sérült, de a fék működik.X
88.A főfékhenger sérült vagy szivárogX
89.c) A főfékhenger nem biztonságos, de a fék
működik.
X
90.A főfékhenger nem biztonságos.X
91.d) Nincs elegendő fékfolyadék, szintje a
"MIN" jelzés alatt áll.
X
92.A fékfolyadék szintje jelentősen a "MIN"
jelzés alatt áll
X
93.Nem látható fékfolyadék.X
94.e) A főfékhenger tartályának fedele hiányzik.X
95.f) A fékfolyadék-figyelmeztető lámpa világít
vagy hibás.
X
96.g) A fékfolyadékszint-figyelmeztető készülék
helytelenül működik.
X
97.h) Nem jóváhagyott / nem minősítettX
98.1.1.11. Merev fékcsövekAz alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer
működése közben.
a) Meghibásodás vagy törés közvetlen
veszélyének fennállása.
X
99.b) A csöveknél vagy a csatlakozásoknál
szivárgás észlelhető (légfékrendszerek
esetében).
X
100.A csöveknél vagy a csatlakozásoknál
szivárgás észlelhető (hidraulikus
fékrendszerek esetében).
X
101.c) A csövek sérültek vagy túlságosan
korrodáltak.
A blokkolás vagy a szivárgás közvetlen
kockázata révén befolyásolja a fékek
működését.
X
102.d) A csövek rossz helyen vannak.
Károsodás veszélye áll fenn.
X
103.e) helytelen szerelésX
104.f) nem megfelelő kivitel / méret / anyagX
105.g) sérült / deformáltX
106.h) szennyezettXX
107.1.1.12. FéktömlőkAz alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer
működése közben, amennyiben lehetséges.
a) Meghibásodás vagy törés közvetlen
veszélyének fennállása.
X
108.b) A tömlők sérültek, deformálódtak, ki
vannak dörzsölődve, megcsavarodtak vagy
túl rövidek, nem jóváhagyottak.
X
109.c) A tömlőknél vagy a csatlakozásoknál
szivárgás észlelhető (légfékrendszerek)
X
110.A tömlőknél vagy a csatlakozásoknál
szivárgás észlelhető (hidraulikus
fékrendszerek).
X
111.d) A tömlők nyomás alatt kidudorodnak.X
112.A szövetbevonat sérült.X
113.e) A tömlők porózusak.X
114.f) helytelen szerelésX
115.g) nem megfelelő kivitel / méret / anyagX
116.h) sérült / deformáltX
117.i) szennyezettXX
118.1.1.13. Dob- és tárcsafék betétekSzemrevételezés.a) A dob- vagy a tárcsafékbetét túlzottan
kopott (elérte a minimumjelzést).
X
119.A dob- vagy a tárcsafékbetét túlzottan kopott.
(a minimumjelzés nem látható)
X
120.b) A betét szennyezett (olaj, zsír stb.).X
121.Ez befolyásolja a fék működésétX
122.c) A betét hiányzik vagy rosszul van
beszerelve.
X
123.d) Mechanikai biztosítás nem megfelelő.X
124.e) Kopott / nagy holtjáték.X
125.f) Helytelen szerelés.X
126.g) Sérült / deformált.X
127.1.1.14. Fékdobok, féktárcsákSzemrevételezés.a) A dob vagy tárcsa túlságosan kopottX
128.A dob vagy tárcsa túlságosan bemaródott
vagy repedt, nincs megfelelően rögzítve,
vagy törött.
X
129.b) A fékdob vagy a féktárcsa szennyezett
(olaj, zsír stb.).
X
130.Ez befolyásolja a fék működését.X
131.c) A fékdob vagy a féktárcsa hiányzik.X
132.d) A féktartólapok nincsenek megfelelően
rögzítve.
X
133.e) helytelen szerelésX
134.f) sérült / deformáltX
135.1.1.15. Fék huzalok, fék vonórudak, fékkarok,
fékrudazatok
Az alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer
működése közben, amennyiben lehetséges.
a) A huzal sérült vagy összecsomózódott,
akad
X
136.Ez befolyásolja a fék működésétX
137.b) Valamelyik alkatrész túlságosan kopott
vagy korrodált.
X
138.Ez befolyásolja a fék működésétX
139.c) Helytelenül szerelt, rúd vagy
csatlakozóelem.
X
140.d) A huzalvezető sérült.X
141.e) A fékrendszer szabad mozgása
korlátozott.
X
142.f) A fékkarok/fékrudazatok rendellenes
úthossza hibás beállításra vagy túlzott
kopásra utal.
X
143.g) mechanikai biztosítás nem megfelelőX
144.h) nagy a holtjáték,X
145.i) helytelen szerelésX
146.1.1.16. Fékműködtető készülék (rugóerő-
tárolós fék, hidraulikus fékhenger is)
Az alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer
működése közben.
a) A készülék repedt vagy sérült,X
147.Ez befolyásolja a fék működésétX
148.b) A készülékben szivárgás észlelhető.X
149.Ez befolyásolja a fék működését.X
150.c) A készülék nincs megfelelően rögzítve
vagy szakszerűtlenül van beszerelve.
X
151.Ez befolyásolja a fék működését.X
152.d) A készülék túlságosan korrodált,X
153.a készülék eltörhet, nem működik.X
154.e) A működtető dugattyúnak vagy a
membránnak elégtelen vagy túl nagy az
úthossza.
X
155.Befolyásolja a fék működését (nincs tartalék
mozgástér).
X
156.f) A porvédő sérült.X
157.A porvédő hiányzik vagy erősen sérült.X
158.Sérült, deformálódottX
159.szorulX
160.1.1.17. Fékerő-szabályozó szelepAz alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer
működése közben.
a) A rudazat sérült.X
161.b) A rudazat rosszul van beállítva.X
162.c) A szelep szorul, vagy nem működik (az
ABS működik).
X
163.A szelep szorul, vagy nem működik.X
164.d) A szelep hiányzik (ha kötelező).X
165.e) Az adattábla hiányzik.X
166.f) Az adatok olvashatatlanok vagy nem
felelnek meg a követelményeknek1.
X
167.g) Korrodált / sérült, deformálódott / nem
jóváhagyott / tömítettség nem megfelelő
X
168.1.1.18. Fékpofahézag-állítók és -jelzőkSzemrevételezés.a) A hézagállító sérült, szorul, rendellenes az
úthossza, túlságosan kopott vagy
helytelenül van beállítva.
X
169.b) A hézagállító hibás.X
170.c) A hézagállító helytelenül van beszerelve
vagy kicserélve.
X
171.1.1.19. Tartósfék-rendszer (ha be van szerelve
vagy kötelező)
Szemrevételezés.a) Laza csatlakozás vagy rögzítés.X
172.Amennyiben a működést befolyásolja.X
173.b) A rendszer nyilvánvalóan hibás vagy
hiányzik.
X
174.1.1.20. Pótkocsifékek automatikus működéseA vontatójármű és a pótkocsi közötti
fékcsatlakozás szétkapcsolása.
A pótkocsi fékje nem működik automatikusan
a csatlakozás szétkapcsolásakor.
X
175.1.1.21. Teljes fékrendszerSzemrevételezésa) Egyéb rendszerelem (pl. fagytalanító
szivattyú, légszárító stb.) külső sérülése
vagy a fékrendszert hátrányosan érintő
túlzott korróziója.
X
176.Ez befolyásolja a fék működését.X
177.b) A levegő vagy fagyásgátló szivárgásaX
178.Befolyásolja a rendszer helyes működését.X
179.c) Nem megfelelően rögzített vagy
szakszerűtlenül beszerelt alkatrész.
X
180.d) Bármely alkatrész nem biztonságos vagy
engedély nélküli átalakítása3,
X
181.Ez befolyásolja a fék működésétX
182.1.1.22. Vizsgáló csatlakozók (ha be vannak
szerelve vagy kötelezők)
Szemrevételezésa) Hiányoznak.X
183.b) Sérültek,X
184.használhatatlanok vagy szivárognak.X
[469]
185.1.1.23. RáfutófékSzemrevételezéssel és működtetéssel történő
ellenőrzés.
Nem megfelelő hatékonyságX
186.akad / sérültX
187.kopott / nagy holtjátékX
188.a járműhöz nem engedélyezettX
189.1.2. Az üzemi fék működési jellemzői és hatásossága
190.1.2.1. Teljesítményfékpadon, a vizsgálat során fokozatosan történő
fékezés a maximális fékerő eléréséig.
a) Nem megfelelő fékerő egy vagy több
keréken. A fékerő hiánya egy vagy több
keréken.
X
192.b) A fékerő egy adott keréken kisebb, mint az ugyanazon a tengelyen levő másik keréken mért maximális fékerő 80%-a,
M1 és N1 kategóriába tartozó gépkocsik hátsó tengelyén a fékerő egy adott keréken kisebb, mint az ugyanazon a tengelyen levő másik keréken mért maximális fékerő 70%-a.
X
193.c) A fékerő nem növelhető fokozatosan (a fék
rángat).
X
194.d) Rendellenes késés a fék működtetése
közben, bármely keréken.
X
195.e) Túl nagy fékerő-ingadozás egy
kerékfordulaton belül.
X
196.1.2.2. HatásosságFékpadon végzett vizsgálat a megengedett
maximális tömegre vonatkoztatott vagy nyerges pótkocsi esetében a megengedett tengelyterhelések összegére vonatkoztatott lefékezési arány megállapítására.
Nem éri el az alábbi minimális értékeket
1. Ha a jármű nyilvántartásba vétele első alkalommal 2012. január 1-je után történt:
- M1 kategória: 58%
- M2 és M3 kategória: 50%
- N1 kategória: 50%
- N2 és N3 kategória: 50%
- O2, O3 és O4 kategória - a ráfutófékes pótkocsi kivételével:
- nyerges pótkocsi esetében: 45% (2)
- vonórudas pótkocsi esetében: 50%
X
197.2. Ha a jármű nyilvántartásba vétele első alkalommal 2012. január 1-je előtt történt:
- M1, M2 és M3 kategória: 50% (3)
- N1 kategória: 45%
- N2 és N3 kategória: 43% (4)
- O2, O3 és O4 kategória - a ráfutófékes pótkocsik kivételével: 40% (5)
X
[470]
198.3.Egyéb kategóriák:
L-kategóriák (mindkét fék):
- L1e kategória: 42%
- L2e, L6e kategória: 40%
- L3e kategória: 50%
- L4e kategória: 46%
- L5e, L7e kategória: 44%
L-kategória (hátsókerék-fék):
minden kategória: a jármű össztömegének
25%-a
X
199.1.3. Biztonsági fék működési jellemzői és hatásossága (ha külön rendszer biztosítja)
200.1.3.1. TeljesítményAmennyiben a biztonsági fékrendszer elkülönül
az üzemi fékrendszertől, az 1.2.1. pontban
ismertetett módszer szerint kell eljárni.
a) Nem megfelelő fékerő egy vagy több
keréken.
X
201.A fékerő hiánya egy vagy több keréken.X
202.b) A fékerő egy adott keréken kisebb, mint az
ugyanazon a tengelyen levő másik keréken
mért maximális fékerő 80%-a.
X
203.M1 és N1 kategóriába tartozó gépkocsik hátsó tengelyén a fékerő egy adott keréken kisebb, mint az ugyanazon a tengelyen levő másik keréken mért maximális fékerő 70%-a.X
204.c) A fékerő nem növelhető fokozatosan (a fék
rángat).
X
205.1.3.2. HatásosságAmennyiben a biztonsági fékrendszer elkülönül
az üzemi fékrendszertől, az 1.2.2. pontban
ismertetett módszer szerint kell eljárni.
A fékerő kisebb, mint az 1.2.2. pont szerint a
megengedett maximális tömeg mellett
meghatározott üzemi fékhatás 50%-a (6).
X
206.A fenti fékerő-értékek kevesebb mint 85%-át
éri el.
X
207.1.4. Rögzítőfék működési jellemzői és hatásossága
[471]
208.1.4.1. TeljesítményA fék működtetése fékpadon.
(Megjegyzés: Az elektromos működtetésű
rögzítőfékkel ellátott jármű esetében,
amennyiben a vizsgálatot a jármű
konstrukciójából adódóan nem lehet elvégezni,
a vizsgálatot a gyártó előírása szerint kell
elvégezni.)
A fék az egyik oldalon nem működik, illetőleg
közúton történő fékvizsgálat esetén a jármű
túlzott mértékben eltér az egyenes iránytól.
X
209.A vizsgálat alkalmával a jármű tömege
viszonylatában a fenti értékek kevesebb mint
50%-a.
X
210.1.4.2. HatásosságVizsgálat fékpadon.A lefékezettségi arány - a motorkerékpárok és ráfutófékes pótkocsik kivételével -, a teljes járműre nem éri el a legalább 16%-ot a jármű legnagyobb
megengedett tömegéhez viszonyítva,
gépjárművek esetében, a legalább 12%-ot a jármű legnagyobb megengedett szerelvény össztömegéhez viszonyítva, attól függően, hogy melyik a nagyobb.
X
211.A fenti fékerő-értékek kevesebb, mint 85%-át
éri el
X
212.1.5. A tartósfék-rendszerműködési jellemzőiSzemrevételezés - a rendszer
üzemképességének ellenőrzése.
a) A fékhatás nem fokozatosan változik (a
kipufogófék-rendszerekre nem vonatkozik).
X
213.b) A rendszer nem működik.X
214.1.6. Blokkolásgátló fékrendszer (ABS)Szemrevételezés és a figyelmeztető
berendezés ellenőrzése, vagy elektronikus
jármű-interfész alkalmazása.
a) A figyelmeztető berendezés hibásan
működik.
X
215.b) A figyelmeztető berendezés rendszerhibát
jelez.
X
216.c) A keréksebesség-érzékelő hiányzik vagy
sérült.
X
217.d) A vezetékek sérültek.X
218.e) Egyéb alkatrész hiányzik vagy sérült.X
219.f) A rendszer az elektronikus jármű-
interfészen keresztül hibát jelez.
X
220.1.7. Elektronikusan vezérelt fékrendszer (EBS)Szemrevételezés és a figyelmeztető
berendezés ellenőrzése, vagy elektronikus
jármű-interfész alkalmazása.
a) A figyelmeztető berendezés hibásan
működik.
X
221.b) A figyelmeztető berendezés rendszerhibát
jelez.
X
222.c) A rendszer az elektronikus jármű-
interfészen keresztül hibát jelez.
X
223.1.8. FékfolyadékSzemrevételezés, forráspont mérésA fékfolyadék szennyezett vagy üledékes.X
224.Meghibásodás közvetlen veszélyének
fennállása.
X
Fékfolyadék forráspont 200 Celsius fok alattX
225.2. KORMÁNYBERENDEZÉS
226.2.1. Műszaki állapot
227.2.1.1. A kormánymű állapotaA járművet akna fölé vagy emelőre helyezve, a
kerekeket a földtől elemelve, a kormánykereket
ütközésig el kell forgatni jobbra és balra. A
kormánymű működésének szemrevételezéssel
történő ellenőrzése.
a) A kormány nehezen forog.X
228.b) A kormánytengely deformálódott vagy a
bordázat kopott.
X
229.Ez befolyásolja a helyes működéstX
230.c) A kormánytengely túlzottan kopottX
231.Ez befolyásolja a helyes működést.X
232.d) A kormánytengely kitérése túl nagy.X
233.Ez befolyásolja a helyes működést.X
234.e) Szivárgás.X
235.Cseppképződés.X
236.Az elkormányzottság nem megfelelő.X
237.2.1.2. Kormánymű házA járművet futómű-mozgató padra helyezve, a
kormánykereket el kell forgatni jobbra és balra,
valamint a paddal a kerekeket meg kell
mozgatni. Kormánymű ház szemrevételezéssel
történő ellenőrzése.
a) A kormánymű ház nincs megfelelően
rögzítve.
X
238.A rögzítések veszélyesen lazák, vagy
láthatóan elmozdulnak az alvázhoz vagy a
karosszériához képest.
X
239.b) Az alvázon lévő rögzítő furatok
megnyúltak.
X
240.A rögzítéseket komolyan érinti.X
241.c) A rögzítő csavar hiányzik vagy töröttX
242.A rögzítéseket komolyan érintiX
243.d) A kormánymű ház törött.X
244.e) A mechanikai biztosítás nem megfelelőX
245.f) szivárogXX
246.2.1.3. A kormányrudazat állapotaA járművet futómű-mozgató padra helyezve,
kormánykereket erőteljesen el kell rántani
jobbra és balra, valamint a paddal a kerekeket
meg kell mozgatni. A kormányrendszer
alkatrészeinek szemrevételezéssel történő
ellenőrzése elhasználtság, törés és
a) A rögzített alkatrészek relatív
elmozdulása.
X
247.Az alkatrészek egymáshoz képesti
elmozdulása túl nagy vagy fennáll a
szétválás valószínűsége.
X
248.biztonságosság tekintetében.b) Túlzott kopás az illesztéseknél.X
249.A szétválás nagyon komoly veszélye áll fennX
250.c) Bármely alkatrész törése vagy
deformációja.
X
251.ez befolyásolja a helyes működéstX
252.d) Rögzítő eszközök hiánya.X
253.e) Az alkatrészek helytelen beállítása (pl.
nyomtávrúd vagy kormánytolórúd).
X
254.f) Engedély nélküli átalakítás; túl nagy
holtjáték, sérült deformált, nem jól működik
X
255.g) A porvédő sérült vagy elhasználódottX
256.A porvédő hiányzik vagy erősen
elhasználódott.
X
257.2.1.4. A kormányrudazat működéseA járművet futómű-mozgató padra helyezve,
kormánykereket erőteljesen el kell rántani
jobbra és balra, valamint a paddal a kerekeket
meg kell mozgatni. A kormányrendszer
alkatrészeinek szemrevételezéssel történő
ellenőrzése elhasználtság, törés és
biztonságosság tekintetében.
a) A mozgó kormányrudazat hozzáér az
alváz egy rögzített részéhez.
X
258.b) A kormányütköző nem tölti be funkcióját
vagy hiányzik.
X
259.HiányzikX
260.kopottX
261.helytelenül szereltX
262.sérültX
263.hibásan működikX
264.deformálódottX
265.2.1.5. Kormányrásegítő rendszerA kormányrendszer ellenőrzése: szivárgás és a
hidraulikafolyadék-tartály szintje (amennyiben
látható). A kormányrásegítő rendszer
működésének ellenőrzése, földön álló
kerekekkel és járó motor mellett.
a) Folyadékszivárgás vagy a helyes
működést befolyásolja.
X
266.b) Nincs elegendő folyadék (szintje a "MIN"
jelzés alatt áll)
X
267.A tartály nem megfelelő.X
268.c) A rendszer nem működik,X
269.Ez befolyásolja a kormányzástX
270.d) törött vagy kilazult gépezetX
271.Ez befolyásolja a kormányzástX
272.e) Az alkatrészek helytelenül vannak
beállítva vagy érintkeznek.
X
273.Ez befolyásolja a kormányzástX
274.f) Engedély nélküli átalakítás3.X
275.g) A kábelek/tömlők sérültek vagy túlzottan
korrodáltak.
X
276.Ez befolyásolja a kormányzástX
277.h) Sérült / deformálódottX
278.i)Az elektromos biztosítékozás nem
megfelelő
X
279.j) szorul.X
280.k) A mechanikai biztosítás nem megfelelőX
281.2.2. Kormánykerék, kormányoszlop és kormány
282.2.2.1. Kormánykerék/kormány állapotaA járművet emelőre helyezve (a jármű súlya a
földre nehezedik) a kormánykereket a
kormányoszloppal párhuzamosan húzni és tolni
kell, illetve a kormánykereket/kormányt a
kormányoszlopra/villákra merőlegesen
különböző irányokba tolni kell. A holtjáték,
valamint a rugalmas csatlakozófejek vagy
kardáncsuklós csatlakozások
szemrevételezéssel történő ellenőrzése.
a) A kormánykerék és a kormányoszlop
relatív elmozdulása, ami lazulást jelez.
X
283.A szétválás nagyon komoly veszélye áll fenn,X
284.b) Nincs biztosítószerkezet a
kormánykerékagyon.
X
285.A szétválás nagyon komoly veszélye áll fenn.X
286.c) A kormánykerékagy, a karima vagy a küllő
törött vagy kilazult.
X
287.A szétválás nagyon komoly veszélye áll fenn.X
288.d) A működés nem megfelelő,X
289.e) sérült / deformálódott,XX
290.f) kopott / nagy holtjátékXX
291.2.2.2. Kormányoszlop/kengyelek és villák és
kormánylengés-csillapító
A járművet emelőre helyezve (a jármű súlya a
földre nehezedik) a kormánykereket a
kormányoszloppal párhuzamosan húzni és tolni
kell, illetve a kormánykereket/kormányt a
a) A kormánykerék közepének játéka
tengelyirányban túl nagy.
X
292.b) A kormányoszlop tetejének az oszlopX
[472]
kormányoszlopra/villákra merőlegesen
különböző irányokba tolni kell. A holtjáték,
valamint a rugalmas csatlakozófejek vagy
kardáncsuklós csatlakozások
szemrevételezéssel történő ellenőrzése.
tengelyétől sugárirányban való játéka túl
nagy.
293.c) A rugalmas csatlakozófej túlzottan
elhasználódott.
X
294.d) A rögzítés hibás.X
295.A szétválás nagyon komoly veszélye áll fenn.X
296.e) Engedély nélküli átalakítás,X
297.f) hibás működés,X
298.g) sérült, deformálódott, kivitelX
299.h) nem megfelelő működésX
300.2.3. KormányholtjátékA járművet emelőre helyezve (a jármű súlya a
kerekekre nehezedik álló motornál
(kormányrásegítő rendszer), a kerekeket
egyenes irányba állítva, a kormánykereket
könnyedén el kell forgatni jobbra és balra,
amennyire lehetséges, a kerekek
megmozdítása nélkül. A holtjáték
szemrevételezéssel történő ellenőrzése.
A kormányzás holtjátéka túl nagy (például a
kormánykerék egy pontjának elmozdulása
meghaladja a kormánykerék átmérőjének
egyötödét) vagy nem felel meg a
követelményeknek1.
X
Ez befolyásolja a biztonságos kormányzást.X
301.2.4. A pótkocsi forgózsámolyos
tengelykormányzása
Szemrevételezéssel történő ellenőrzés és az
erre a célra kialakított futómű-mozgató pad
használata
a) Az alkatrész enyhén sérült.X
302.Súlyosan sérült vagy törött alkatrész.X
303.b) Túl nagy a holtjáték.X
304.Ez befolyásolja az egyenesfutást; romlik az
iránytartás.
X
305.c) A rögzítés hibás.X
306.a rögzítéseket komolyan érintiX
307.d) A mechanikai biztosítás nem megfelelőX
308.e) Helytelen szerelésX
309.2.5. Elektronikus kormányrásegítő (EPS)Szemrevételezés és a kormánykerék, valamint
a kerekek elfordulási szöge
kiegyenlítettségének ellenőrzése járó és álló
motor mellett" vagy az elektronikus jármű-
interfész használatával
a) Az EPS hibajelző lámpája a rendszerben
fellépett valamilyen hibát jelez.
X
310.b) Kiegyenlítetlenség a kormánykerék és a
kerekek elfordulási szöge között.
X
311.Ez befolyásolja a kormányzást.X
312.c) A kormányrásegítő nem működik.X
313.d) A rendszer az elektronikus jármű-
interfészen keresztül hibát jelez.
X
314.e) A biztosítékolás nem megfelelő.X
315.3. KILÁTÁSI VISZONYOK
316.3.1. LátómezőSzemrevételezéssel történő ellenőrzés a
vezetőülésből; Fénymérő, mérőszalag.
Akadály a vezető látómezőjében, amely
lényegesen befolyásolja a kilátást előre vagy
oldalra (az ablaktörlő törlési tartományán
kívül).
X
317.Kedvezőtlen hatás az ablaktörlő törlési
tartományára vagy a külső tükrök nem
láthatók.
X
318.3.2. Az üveg állapotaSzemrevételezés.a) Megrepedt vagy elszíneződött üveg, illetve
átlátszó felület (ha megengedett) (az
ablaktörlő törlési tartományán kívül).
X
319.Kedvezőtlen hatás az ablaktörlő törlési
tartományára vagy a külső tükrök nem
láthatók.
X
320.b) Az üveg vagy átlátszó felület nem felel
meg a követelményekben1 előírtaknak (az
ablaktörlő törlési tartományán kívül).
X
321.Kedvezőtlen hatás az ablaktörlő törlési
tartományára vagy a külső tükrök nem
láthatók.
X
322.c) Az üveg vagy átlátszó felület állapota
elfogadhatatlan.
X
323.Ez jelentősen befolyásolja az ablaktörlő
törlési tartományán belüli kilátást.
X
324.d) A fólia helytelen szerelése (légzárványos).X
325.e) A fólia szakadt hiányos.X
326.f) A fólia nem engedélyezett.X
327.3.3. Visszapillantó tükrök eszközökSzemrevételezés.a) A tükör vagy eszköz hiányzik vagy nem a
követelményeknek1 megfelelően van
felszerelve. (Legalább két visszapillantási
eszköz.)
X
328.Kettőnél kevesebb visszapillantási eszköz.X
329.b) A tükör vagy eszköz enyhén sérült vagy
meglazult, enyhén deformált.
X
330.A tükör vagy eszköz nem működik, súlyosan
sérült, illetőleg lazán vagy nem megfelelően
van rögzítve.
X
331.c) Nincs meg a szükséges látótér.X
332.3.4. SzélvédőtörlőkSzemrevételezéssel és működtetéssel történő
ellenőrzés.
a) Az ablaktörlő nem működik, hiányzik, vagy
nem felel meg a követelményeknek1.
X
333.b) Az ablaktörlő lapát hibás.X
334.Az ablaktörlő lapát hiányzik vagy
egyértelműen hibás.
X
335.3.5. SzélvédőmosókSzemrevételezéssel és működtetéssel történő
ellenőrzés.
A szélvédőmosók nem működnek
megfelelően (mosófolyadék hiányzik, de a
szivattyú működik; vagy a vízsugár rosszul
van beállítva).
X
336.A szélvédőmosók nem működnek.X
337.3.6. Páramentesítő berendezésSzemrevételezéssel és működtetéssel történő
ellenőrzés.
A rendszer nem működik vagy egyértelműen
hibás.
X
338.HiányzikX
339.3.7. Előretekintő tükrök eszközökSzemrevételezés.a) A tükör vagy eszköz hiányzik vagy nem a
követelményeknek1 megfelelően van
felszerelve.
X
340.b) A tükör vagy eszköz enyhén sérült vagy
meglazult, enyhén deformált.
X
341.A tükör vagy eszköz nem működik, súlyosan
sérült, illetőleg lazán vagy nem megfelelően
van rögzítve.
X
[473]
342.c) Nincs meg a szükséges látótérX
343.4. világítás, fényvisszaverők és elektromos berendezések
344.4.1. Fényszórók
345.4.1.1. Állapot és üzemképességSzemrevételezéssel és működtetéssel történő
ellenőrzés.
a) A világítás/fényforrás hibás vagy hiányzik.
(Többpontos világítás/fényforrások; LED
esetén a diódák legfeljebb harmada nem
működőképes.)
XX
346.Egypontos világítás/fényforrások; LED
esetén a kilátás lényegesen romlik
X
347.b) A fényszórórendszer (fényvisszaverő és
lencse) enyhén hibás.
X
348.A fényszórórendszer (fényvisszaverő és
lencse) nagymértékben hibás vagy hiányzik.
X
349.c) A lámpa nincs biztonságosan rögzítve.X
350.d) Helytelen szerelés.X
351.e) Sérült / deformált.XX
352.f) Törött.X
353.g) Szennyezett.X
354.h) Tömítettség nem megfelelő.XX
355.i) Elhelyezési méret nem megfelelő.X
356.j) Elektromos kapcsolás nem megfelelő.X
357.4.1.2. BeállításFényszóró-beállító készülék vagy elektronikus
jármű-interfész alkalmazásával kell
meghatározni az egyes fényszórók vízszintes
beállítását
a) A fényszóró beállítása a
követelményekben1 megállapított
határokon kívül esik.
X
358.b) A rendszer az elektronikus jármű-
interfészen keresztül hibát jelez.
X
359.4.1.3. KapcsolókSzemrevételezéssel és működtetéssel, vagy
elektronikus jármű-interfész alkalmazásával
történő ellenőrzés
a) A kapcsoló működése (az egyidejűleg
világító fényszórók száma) nem felel meg a
követelményeknek1.
X
360.Az első fényforrások túllépik a legnagyobb
megengedett fényerősséget
X
361.b) A vezérlőegység hibásan működik.X
362.c) A rendszer az elektronikus jármű-
interfészen keresztül hibát jelez.
X
363.4.1.4. A követelményeknek való megfelelés1Szemrevételezéssel és fényszóró-beállító
készülékkel történő ellenőrzés.
a) A fényszóró, a kibocsátott fény színe, a
fényszóró helyzete, a fényerősség vagy a
jelzés nem felel meg a követelményeknek1.
X
364.b) A burán vagy a fényforráson olyan eszköz
található, amely egyértelműen csökkenti a
fényerősséget, vagy megváltoztatja a
kibocsátott fény színét.
X
365.c) A fényforrás és a fényszóró nem
kompatibilisek. / Az első fényforrások nem
érik el illetve túllépik a legnagyobb
megengedett fényerősséget.
X
366.4.1.5. Magasságállító (vetítési távolság és
dőlésszög állító) eszközök (ha kötelező)
Szemrevételezéssel és működtetéssel,a) A készülék nem működik.X
367.b) A kézi vezérlésű készülék nem
működtethető a vezetőülésből.
X
368.c) A rendszer az elektronikus jármű-
interfészen keresztül hibát jelez.
X
369.4.1.6. Fényszórótisztító berendezés (ha
kötelező)
Szemrevételezéssel és működtetéssel történő
ellenőrzés.
A készülék nem működik.X
Gázkisüléses lámpák esetébenX
370.4.2. Első és hátsó helyzetjelző lámpák, oldalsó szélességjelző lámpák, hátsó méretjelző lámpák és nappali menetlámpák
371.4.2.1. Állapot és üzemképességSzemrevételezéssel és működtetéssel történő
ellenőrzés.
a)A fényforrás hibás. (Többpontos
világítás/fényforrások; LED esetén a
diódák több mint harmada nem
működőképes.) / Egypontos fényforrások;
LED esetén a diódák kevesebb, mint
kétharmada működőképes.
X
372.b) A bura hibás repedt/törött.XX
373.c) A lámpa nincs biztonságosan rögzítve.X
374.d) Nagyon komoly a veszélye annak, hogy
leesik.
XX
375.4.2.2. KapcsolókSzemrevételezéssel és működtetéssel történő
ellenőrzés.
a) A kapcsoló működése nem felel meg a
követelményeknek1.
A hátsó helyzetjelző és oldalsó
szélességjelző lámpák bekapcsolt
fényszóró mellett kikapcsolhatók.
X
376.b) A vezérlőegység hibásan működik.X
377.4.2.3. A követelményeknek való megfelelés1Szemrevételezéssel és működtetéssel történő
ellenőrzés.
a) A lámpa, a kibocsátott fény színe, a
lámpa helyzete, a fényerősség vagy a
X
jelzés nem felel meg a
követelményeknek1.
Elöl piros vagy hátul fehér fény; erősen
csökkent fényerősség.
378.b) A burán vagy a fényforráson olyan eszköz
található, amely csökkenti a fényerősséget,
vagy megváltoztatja a kibocsátott fény
színét.
Elöl piros vagy hátul fehér fény; erősen
csökkent fényerősség.
X
379.c) Elektromos kapcsolás nem megfelelő /
nem jóváhagyott / darabszám nem
megfelelő / elhelyezési méret nem
megfelelő / együtt világító berendezések
száma nem megfelelő
XX
380.4.3. Féklámpák
381.4.3.1. Állapot és üzemképességSzemrevételezéssel és működtetéssel történő
ellenőrzés.
a) A fényforrás hibás. (Többpontos
fényforrás; LED esetén a diódák legfeljebb
harmada nem működőképes.)
Egypontos fényforrások; LED esetén a
diódák kevesebb, mint kétharmada
működőképes. / Egyetlen fényforrás sem
működik
X
382.b) A bura enyhén hibás (nem befolyásolja a
fénykibocsátást.)
X
383.A bura nagymértékben hibás (befolyásolja a
fénykibocsátást).
X
384.c) A lámpa nincs biztonságosan rögzítve. /
Nagyon komoly a veszélye annak, hogy
leesik.
XX
385.d) Elektromos kapcsolás nem megfelelőX
386.4.3.2. KapcsolókSzemrevételezéssel és működtetéssel, vagy
elektronikus jármű-interfész alkalmazásával
történő ellenőrzés
a) A kapcsoló működése nem felel meg a
követelményeknek1.
Késve lép működésbe
Egyáltalán nem működik.
X
387.b) A vezérlőegység hibásan működik.X
388.c) A rendszer az elektronikus jármű-
interfészen keresztül hibát jelez.
X
389.d) A biztonsági féklámpa nem működik, vagy
nem megfelelően működik.
X
390.4.3.3. A követelményeknek való megfelelés1Szemrevételezéssel és működtetéssel történő
ellenőrzés.
A lámpa, a kibocsátott fény színe, a lámpa
helyzete, a fényerősség vagy a jelzés nem
felel meg a követelményeknek1.
Hátul fehér fény; erősen csökkent
fényerősség.
X
391.Nem jóváhagyott, darabszám, elhelyezési
méret nem megfelelő
X
392.4.4. Irányjelző és vészvillogó lámpák
393.4.4.1. Állapot és üzemképességSzemrevételezéssel és működtetéssel történő
ellenőrzés.
a) A fényforrás hibás. (Többpontos
fényforrás; LED esetén a diódák legfeljebb
harmada működőképes.)
X
394.Egypontos fényforrások; LED esetén a
diódák kevesebb, mint két harmada
működőképes.
X
395.b) A bura enyhén hibás. (Nem befolyásolja a
fénykibocsátást.)
X
396.A bura nagymértékben hibás (befolyásolja a
fénykibocsátást).
X
397.c) A lámpa nincs biztonságosan rögzítve.X
398.Nagyon komoly a veszélye annak, hogy
leesik.
X
399.d) helytelen szerelés / elektromos kapcsolás
nem megfelelő / nem jóváhagyott /
sérült/deformált / darabszám nem
megfelelő / színeltérés/fakult.
XX
400.4.4.2. KapcsolókSzemrevételezéssel és működtetéssel történő
ellenőrzés.
A kapcsoló működése nem felel meg a
követelményeknek1.
Egyáltalán nem működik.
X
401.4.4.3. A követelményeknek való megfelelés1Szemrevételezéssel és működtetéssel történő
ellenőrzés.
A lámpa, a kibocsátott fény színe, a lámpa
helyzete, a fényerősség vagy a jelzés nem
felel meg a követelményeknek1.
X
402.4.4.4. Villogás frekvenciájaSzemrevételezéssel és működtetéssel történő
ellenőrzés.
A villogás üteme nem felel meg a
követelményeknek1 (25%-ot meghaladó
eltérés).
X
403.4.5. Első és hátsó ködlámpák
404.4.5.1. Állapot és üzemképességSzemrevételezéssel és működtetéssel történő
ellenőrzés.
a) A fényforrás hibás. (Többpontos
fényforrás; LED esetén a diódák legfeljebb
harmada nem működőképes.)
X
405.Egypontos fényforrások; LED esetén a
diódák kevesebb, mint két harmada
működőképes.
X
406.b) A bura enyhén hibás. (Nem befolyásolja a
fénykibocsátást.)
X
407.A bura nagymértékben hibás (befolyásolja a
fénykibocsátást).
X
408.c) A lámpa nincs biztonságosan rögzítve.X
409.Nagyon komoly a veszélye annak, hogy
kiesik, vagy vakítja a szembe közlekedőket.
X
410.4.5.2. KapcsolókSzemrevételezéssel és működtetéssel történő
ellenőrzés.
A kapcsoló működése nem felel meg a
követelményeknek1.
X
411.Nem működik.X
412.4.5.3. A követelményeknek való megfelelés1Szemrevételezéssel és működtetéssel történő
ellenőrzés.
a) A lámpa, a kibocsátott fény színe, a lámpa
helyzete, a fényerősség vagy a jelzés nem
felel meg a követelményeknek1.
X
413.b) A rendszer működése nem felel meg a
követelményeknek1.
X
414.c) nem jóváhagyott / elhelyezés nem
megfelelő / elektromos kapcsolás nem
megfelelő
X
415.4.6. Hátrameneti lámpák
416.4.6.1. Állapot és üzemképességSzemrevételezéssel és működtetéssel történő
ellenőrzés.
a) A fényforrás hibás.X
417.b) A bura hibás.X
418.c) A lámpa nincs biztonságosan rögzítve.X
419.Nagyon komoly a veszélye annak, hogy
leesik.
X
420.4.6.2. A követelményeknek való megfelelés1Szemrevételezéssel és működtetéssel történő
ellenőrzés.
a) A lámpa, a kibocsátott fény színe, a lámpa
helyzete, a fényerősség vagy a jelzés nem
felel meg a követelményeknek1.
X
421.b) A rendszer működése nem felel meg a
követelményeknek1.
X
422.4.6.3. KapcsolókSzemrevételezéssel és működtetéssel történő
ellenőrzés.
A kapcsoló működése nem felel meg a
követelményeknek1.
X
423.A hátrameneti lámpa a hátrameneti
fokozattól eltérő fokozatban is
bekapcsolható.
X
424.Elhelyezés nem megfelelőX
425.4.7. Hátsó rendszámtábla-világítás
426.4.7.1. Állapot és üzemképességSzemrevételezéssel és működtetéssel történő
ellenőrzés.
a) A lámpa közvetlenül vagy fehér fénnyel
hátrafelé világít.
X
427.b) A fényforrás hibás (Többpontos
fényforrás).
X
428.A fényforrás hibás (Egypontos fényforrás).X
429.c) A lámpa nincs biztonságosan rögzítve.X
430.Nagyon komoly a veszélye annak, hogy
leesik.
X
431.4.7.2. A követelményeknek való megfelelés1Szemrevételezéssel és működtetéssel történő
ellenőrzés.
A rendszer működése nem felel meg a
követelményeknek1. / Nem jóváhagyott /
Nem megfelelő elektromos kapcsolás.
X
432.4.8. Fényvisszaverő prizmák, láthatósági (fényvisszaverő) jelzések és hátsó fényvisszaverő jelzőtáblák
433.4.8.1. ÁllapotSzemrevételezés.a) A fényvisszaverő eszköz hibás vagy
sérült.
X
434.Ez befolyásolja a fényvisszaverő-
képességet.
X
435.b) A fényvisszaverő nincs biztonságosan
rögzítve.
X
436.Kieshet/leeshet.X
437.4.8.2. A követelményeknek való megfelelés1Szemrevételezés.A készülék, a visszavert szín vagy a
készülék helyzete nem felel meg a
követelményeknek1.
X
438.Nincs fényvisszaverő, illetve elöl piros vagy
hátul fehér színű fényvisszaverő.
X
439.Nem jóváhagyott / Darabszám nem
megfelelő / Nem megfelelő kivitel.
X
440.4.9. Világítóberendezések kötelező visszajelzői
441.4.9.1. Állapot és üzemképességSzemrevételezéssel és működtetéssel történő
ellenőrzés.
Nem működik.
A távolsági fényszóró és a hátsó ködlámpa
esetében nem működik.
X
442.4.9.2. A követelményeknek való megfelelés1Szemrevételezéssel és működtetéssel történő
ellenőrzés.
Nem teljesülnek a követelmények1.X
443.4.10. Elektromos csatlakozók a vontatójármű
és a pótkocsi vagy nyerges pótkocsi
között
Szemrevételezés: vizsgáljuk meg a csatlakozó
elektromos folytonosságát.
a) A rögzített alkatrészek ki vannak lazulva.X
444.A csatlakozóaljzat laza.X
445.b) A szigetelés sérült vagy megrongálódott.X
446.Rövidzárlatot okozhat.X
447.c) A pótkocsi vagy a vontatójármű
elektromos csatlakozói nem működnek
megfelelően.
X
448.d) A pótkocsi féklámpái egyáltalán nem
működnek.
X
449.4.11. Elektromos vezetékekSzemrevételezéssel történő ellenőrzés, a
motortér belsejére is kiterjedően, miközben a
jármű akna fölött vagy emelőn van.
a) A vezetékek nincsenek megfelelően
rögzítve vagy felerősítve.
X
450.A rögzítések lazák, éles peremekkel
érintkeznek, a csatlakozások
megszakadhatnak.
X
451.A vezetékek forróak vagy forgó
alkatrészekkel, illetve a talajjal
érintkezhetnek, (a fékezés és kormányzás
szempontjából fontos) csatlakozások
szakadtak meg.
X
452.b) A vezetékek enyhén megrongálódtak.X
453.A vezetékek súlyosan megrongálódtak.X
454.A (fékezés és kormányzás szempontjából
fontos) vezetékek igen súlyosan
megrongálódtak.
X
455.c) A szigetelés sérült vagy megrongálódott.X
456.Rövidzárlatot okozhat.X
457.Nyilvánvaló tűzveszély, szikraképződés.X
458.4.12. Nem kötelező lámpák és
fényvisszaverők
Szemrevételezéssel és működtetéssel történő
ellenőrzés.
a) A lámpa/fényvisszaverő felszerelése nem
felel meg a követelményeknek1.
X
459.Elöl piros vagy hátul fehér színű
lámpa/fényvisszaverő.
X
460.b) A lámpa működése nem felel meg a
követelményeknek1.
Az egyidejűleg működő fényszórók száma
túllépi a legnagyobb megengedett
fényerősséget. Elöl piros vagy hátul fehér
színű lámpa.
X
461.c) A lámpa/fényvisszaverő nincs
biztonságosan rögzítve.
X
462.Elektromos kapcsolása nem megfelelő /
Nem jóváhagyott / A járműhöz nem
engedélyezett.
X
463.4.13. Akkumulátor (ok)Szemrevételezés.a) Kilazult.X
464.Nincs megfelelően rögzítve; rövidzárlatot
okozhat.
X
465.b) Szivárgás.X
466.Az akkumulátorból veszélyes anyagok
szivárognak.
X
467.c) A kapcsoló (ha kötelező) hibás, akku saru
sérült.
X
468.d) A biztosíték (ha kötelező) hibás.X
469.e) A szellőzés (ha kötelező) nem megfelelő.X
470.f) Törött.X
471.5. TENGELYEK, KEREKEK, GUMIABRONCSOK ÉS FELFÜGGESZTÉS
472.5.1. Tengelyek
473.5.1.1. TengelyekSzemrevételezéssel történő ellenőrzés,
miközben a jármű akna fölött vagy emelőn van.
Futómű-mozgató pad használata, kötelező
a) A tengely törött vagy deformálódott.X
474.b) A járműhöz nincs biztonságosan rögzítve.X
475.Ez rontja a stabilitást, befolyásolja a helyes
működést. Túlzott elmozdulás a rögzítőkhöz
képest.
X
476.c) Nem engedélyezett átalakítás3.X
477.Ez rontja a stabilitást, befolyásolja a helyes
működést, túl kicsi a távolság a jármű egyéb
X
[474]
alkatrészeihez vagy a talajhoz képest.
478.d) Nem jóváhagyott, nem minősített.X
479.e) Kopott, nagy holtjáték.X
480.f) Helytelen szerelés.X
481.g) Nem működik/ hibásan működik.X
482.h) Akad/szorul.X
483.i) Sérült /deformált.X
484.5.1.2. FéltengelyekSzemrevételezéssel történő ellenőrzés,
miközben a jármű emelőn van. Futómű-mozgató
pad használata kötelező. Fejtsünk ki függőleges
vagy oldalirányú erőt minden egyes kerékre, és
jegyezzük fel a merevtengely és a tengelycsonk
közötti elmozdulás mértékét.
a) A féltengely törött.X
485.b) A függőcsapszeg, vagy a persely túlzottan
kopott.
X
486.Az alkatrész kilazulhat, romlik az iránytartás.X
487.c) A féltengelycsonk és a merevtengely
közötti elmozdulás túl nagy.
X
488.Az alkatrész kilazulhat, romlik az iránytartás.X
489.d) A féltengelycsap laza a tengelyen. /
Akad/szorul. / Sérült /deformált. / Nem
működik/ hibásan működik.
XX
490.Az alkatrész kilazulhat, romlik az iránytartás.
/ Kopott, nagy holtjáték. / Helytelen szerelés.
X
491.5.1.3. KerékcsapágyakSzemrevételezéssel történő ellenőrzés,
miközben a jármű emelőn van. Futómű-mozgató
pad használata kötelező. Fordítsuk el a kereket,
vagy fejtsünk ki oldalirányú erőt minden egyes
kerékre, és jegyezzük fel, milyen hosszú a
keréknek a tengelycsonkhoz viszonyított
elmozdulási útja felfelé.
a) A kerékcsapágy holtjátéka túl nagy.X
492.Romlik az iránytartás; elroncsolódhat.X
493.b) A kerékcsapágy túl szoros, berágódott.X
494.A csapágy túlhevülhet; elroncsolódhat.X
495.c) Kerékcsapágy, akad, sérült.X
496.d) Helytelen szerelés.X
497.5.2. Kerekek és gumiabroncsok
498.5.2.1. KerékagySzemrevételezés.a) A kerékanya vagy a csavar hiányzik vagy
laza.
X
499.Rögzítés hiányzik vagy olyan mértékben
laza, ami már súlyosan veszélyezteti a közúti
biztonságot.
X
500.b) A kerékagy kopott vagy sérült.X
501.A kerékagy kopása vagy sérülése
befolyásolja a kerekek biztonságos
rögzítését.
X
502.5.2.2. KerekekMinden kerék mindkét oldalának
szemrevételezéssel/mérőszalaggal történő
ellenőrzése, miközben a jármű akna fölött vagy
emelőn van.
a) Bármilyen törés vagy hegesztési hiba.X
503.b) A rögzítő gyűrűk nem megfelelően vannak
felszerelve.
X
504.Leeshetnek.X
505.c) A kerék erősen deformálódott vagy kopott.X
506.Ez befolyásolja a kerékagyhoz való
biztonságos rögzítést, valamint az abroncs
biztonságos rögzítését.
X
507.d) A kerékméret, a technikai kialakítás, a
kompatibilitás vagy a keréktípus nem felel
meg a követelményeknek1, ezáltal
hátrányosan befolyásolja a
közlekedésbiztonságot. / Nem
jóváhagyott/nem minősített.
X
508.5.2.3. GumiabroncsokA teljes gumiabroncs szemrevételezéssel
/mélységmérővel történő ellenőrzése a kerék
forgatásával, amikor az nincs a földön és a
jármű akna fölött vagy emelőn van, vagy a
jármű előre - hátra görgetésével az akna fölött.
a) A gumiabroncsméret, a terhelhetőség, a
jóváhagyási jel vagy a sebességindex nem
felel meg a követelményeknek1, ezáltal
hátrányosan befolyásolja a
közlekedésbiztonságot.
X
509.A mindenkori használathoz elégtelen
terhelhetőség vagy sebességindex; az
abroncs a jármű rögzített alkatrészeihez
dörzsölődik, ezáltal romlik a vezetés
biztonsága.
X
510.b) Egyazon tengelyen vagy ikerkeréken
különböző méretű gumiabroncsok
találhatók.
X
511.c) Egyazon tengelyen különböző szerkezetű
(radiál/diagonál) gumiabroncsok találhatók.
X
512.d) Bármilyen komoly sérülés vagy vágás a
gumiabroncson.
X
513.A szövetváz kilátszik vagy sérült.X
514.e) A futófelület-kopásjelző láthatóvá válik.X
515.A futófelület bordázatának mélysége nem
felel meg a követelményeknek1.
X
516.f) A gumiabroncs más alkatrészekhez
(rugalmas sárvédők) dörzsölődik.
X
517.A gumiabroncs más alkatrészekhez
dörzsölődik (nem befolyásolja a vezetés
biztonságosságát).
X
518.g) A követelményeknek1 meg nem felelő
utánvágott gumiabroncsok.
X
519.Ez érinti a szövet védőréteget.X
520.h) Hibásan működő abroncsnyomás-
ellenőrző rendszer vagy az abroncs
egyértelműen csökkent nyomású.
X
521.Egyértelműen nem működő abroncsnyomás
ellenőrző műszer.
X
522.5.3. Felfüggesztés
523.5.3.1. Rugók és stabilizátorokSzemrevételezéssel történő ellenőrzés,
miközben a jármű akna fölött vagy emelőn van.
Futómű-mozgató pad használata kötelező.
a) Az alvázhoz vagy a tengelyhez nem
megfelelően rögzített rugó.
X
524.Látható elmozdulás; a rögzítések nagyon ki
lazultak.
X
525.b) Egy rugóalkatrész sérült vagy deformált,
törött.
X
526.A főrugó (-rugólap) vagy a többi rugólap
nagyon komolyan érintett
X
527.c) Rugó hiányzik.
A főrugó (-rugólap) vagy a többi rugólap
nagyon komolyan érintett.
X
528.d) Nem engedélyezett átalakítás3.X
529.Túl kicsi a távolság a jármű egyéb
alkatrészeihez képest; a rugórendszer nem
működik.
X
530.e) Kopott, nagy holtjáték.X
f) Nem működik, hibásan működik.X
531.a) Stabilizátor bekötési pontok mechanikai
biztosítása nem megfelelő, vagy hiányos.
X
532.b) Stabilizátor bekötési pontok deformáltak,
nem megfelelőek.
X
533.c) Hiányzik, hiányos.X
534.d) Kopott, nagy holtjáték.X
535.5.3.2. LengéscsillapítókEllenőrzés szemrevételezéssel, miközben a
jármű emelőn van,.
a) A lengéscsillapítók nincsenek megfelelően
az alvázhoz vagy a tengelyhez rögzítve.
A lengéscsillapító laza, kopott, nagy a
holtjátéka.
X
536.b) Sérült lengéscsillapító, amely komoly
szivárgás vagy hibás működés jeleit
mutatja.
X
537.c) SzivárgásX
538.5.3.2.1. Csillapítás hatékonyságának
vizsgálata
A bal és a jobb oldal közötti eltérés
megállapítása vizsgáló pad segítségével.
a) Jelentős eltérés van a bal és a jobb oldal
között.
X
539.b) Nem éri el a megadott alsó határértéket.X
540.c) 1xx EUSAMA értékX
541.X
542.X
543.5.3.3. Kardántengelyek, hosszlengőkarok,
keresztlengőkarok és felfüggesztőkarok
Szemrevételezéssel történő ellenőrzés,
miközben a jármű emelőn van. Futómű-mozgató
pad használata kötelező.
a) Az alvázhoz vagy a tengelyhez nem
megfelelően rögzített alkatrész.
X
544.Az alkatrész kilazulhat, romlik az iránytartás.X
545.b) Egy alkatrész sérült vagy túlságosan
korrodált.
X
546.Ez befolyásolja az alkatrész stabilitását,
illetve az alkatrész törött.
X
547.c) Nem engedélyezett átalakítás3.X
548.Túl kicsi a távolság a jármű egyéb
alkatrészeihez képest; a rendszer nem
működik.
X
549.d) Kopott, nagy holtjáték. / Mechanikai
biztosítás nem megfelelő
X
550.5.3.4. Felfüggesztési pontokSzemrevételezéssel történő ellenőrzés,
miközben a jármű emelőn van. Futómű-mozgató
pad használata, kötelező
a) Túlzott kopás a függőcsapszegen, vagy a
perselyen, illetőleg a felfüggesztés
csuklóinál.
X
551.Az alkatrész kilazulhat, romlik az iránytartás.X
552.b) A porvédő erősen elhasználódott.X
553.A porvédő hiányzik vagy törött.X
554.5.3.5. LégrugózásSzemrevételezésa) A rendszer működésképtelen.X
555.b) Olyan módon sérült, módosított vagy
megrongálódott alkatrész, amely a
rendszer működését hátrányosan
befolyásolja.
X
556.Súlyosan sérült, s ez rendkívüli mértékben
befolyásolja a rendszer működését.
X
557.c) Hallható szivárgás a rendszerben.X
558.6. ALVÁZ ÉS AZ ALVÁZRA ERŐSÍTETT RÉSZEK
559.6.1. Alváz vagy alvázkeret és az arra erősített részek
560.6.1.1. Általános állapotSzemrevételezéssel történő ellenőrzés,
miközben a jármű emelőn van.
a) Kisebb törés vagy deformálódás bármelyik
oldal- vagy kereszttartón.
X
561.Komolyabb törés vagy deformálódás
bármelyik oldal- vagy kereszttartón.
X
562.b) Nem megfelelően felszerelt merevítőlemez
vagy rögzítések.
X
563.A rögzítések többsége laza; az alkotórészek
nem elég szilárdak.
X
564.c) Túlzott korrózió, amely befolyásolja a
szerelvény merevségét.
X
565.Az alkotórészek nem elég szilárdak.X
566.d) Vezetőfülke, bukókeret nem megfelelő. /
Repedt.
X
567.e) Vezetőfülke, bukókeret korrodált.X
568.f) Vezetőfülke, bukókeret sérült, deformált.X
569.g) Éles, veszélyes szélek.X
570.6.1.2. Kipufogócsövek és kipufogódobSzemrevételezéssel történő ellenőrzés,
miközben a jármű akna fölött vagy emelőn van.
a) Nem megfelelően rögzített vagy szivárgó
kipufogórendszer.
X
571.b) A kipufogógáz bejut a vezetőfülkébe vagy
az utastérbe.
X
572.c) Nem jóváhagyott/nem minősített.X
573.d) Helytelen szerelés.X
574.e) Hiányos/hiányzik.X
575.f) Tömítettség nem megfelelő.XX
576.g) Mechanikai biztosítás nem megfelelő.XX
577.h) Sérült, deformált.XX
578.i) Korrodált.XX
579.6.1.3. Üzemanyagtartály és üzemanyagcsövek
(fűtőanyagtartály és vezetékei is)
Szemrevételezéssel történő ellenőrzés,
miközben a jármű akna fölött vagy emelőn van,
cseppfolyós gázzal / sűrített földgázzal /
cseppfolyós földgázzal működő rendszerek
esetében szivárgásészlelő készülék használata.
a) Rendkívüli tűzveszélyt előidéző, nem
megfelelően rögzített tartály vagy cső.
X
580.b) Az üzemanyag szivárog, vagy a
tartálysapka hiányzik, illetve
rendeltetésének nem felel meg.
X
581.Tűzveszély; nagymértékű veszélyesanyag-
szivárgás.
X
582.c) Üzemanyagtartály a járműhöz nem
engedélyezett.
X
583.d) Üzemanyagtartály mechanikai biztosítása
nem megfelelő
X
584.e) Üzemanyagtartály elhelyezése, mérete
nem megfelelő.
XX
585.f) Üzemanyagtartály szerelése nem
megfelelő.
X
586.g) Az üzemanyagtartály sérült, korrodált.X
587.h) Kidörzsölődött csövek.X
588.i) Sérült csövek.X
589.j) Csövek nem megfelelő mechanikai
biztosítása.
X
590.k) Az üzemanyag-elzárócsap (ha kötelező)
helytelenül működik.
X
591.l) Tűzveszély
üzemanyag-szivárgás miatt
- az üzemanyagtartály vagy a
kipufogórendszer elégtelen védelme miatt
- a motortér állapota miatt.
X
592.m) A cseppfolyós gázzal/sűrített
földgázzal/cseppfolyós földgázzal vagy
hidrogénnel működő rendszer nem felel
meg a követelményeknek, a rendszer
bármely része hibás.
X
593.n) Gáz-üzemanyagellátó nem minősített a
járműhöz nem engedélyezett.
X
594.o) Gáz-üzemanyagellátó nem megfelelő,
hiányos.
X
595.p) Gáz-üzemanyagellátó hiányos.X
596.q) Gáz-üzemanyagellátó mechanikai
biztosítása nem megfelelő.
X
597.r) Gáz-üzemanyagellátó szivárog.X
598.6.1.4. Lökhárítók, oldalvédő szerkezetek és
hátsó aláfutásgátlók
Szemrevételezés.a) Meglazult vagy megrongálódott elemek,
amelyek érintkezés esetén sérülést
okozhatnak.
X
599.Alkatrészek leeshetnek; mechanikus
biztosításuk nem megfelelő ez jelentősen
befolyásolja a helyes működést.
X
600.Veszélyes, éles szélek.X
601.6.1.5. Pótkeréktartó (ha van)Szemrevételezés.a) A tartó nincs megfelelő állapotban.X
602.b) Törött vagy nem megfelelően rögzített
tartó.
X
603.c) A pótkerék a tartóban nem megfelelően
van rögzítve
X
604.Nagyon komoly a veszélye annak, hogy
leesik.
X
605.6.1.6. Mechanikus kapcsoló- és elvontató
berendezés
Szemrevételezéssel történő ellenőrzés az
elhasználódás és a kifogástalan működtetés
tekintetében, különös tekintettel az esetleges
biztonsági eszközökre, vagy mérőműszer
használatával.
a) Sérült, hibás vagy megrepedt alkatrész
(nincs használatban).
Sérült, hibás vagy megrepedt alkatrész (ha
használatban van).
X
606.b) Túlzottan kopott alkatrész.
Kopási határérték alatt
X
607.c) A rögzítés hibás.X
608.Valamelyik rögzítés kilazult és nagyon
komoly a veszélye annak, hogy leesik.
X
609.d) Hiányzó vagy helytelenül működő,
biztonsági szempontból fontos alkatrész.
X
610.e) Valamely visszajelző nem működik.X
611.f) Az eszköz (használaton kívül) takarja a
rendszámtáblát vagy bármelyik lámpát.
X
612.g) Nem engedélyezett átalakítás3
(másodlagos alkatrészek).
X
613.Nem engedélyezett átalakítás3 (elsődleges
alkatrészek).
X
614.h) Az összekapcsolás nem megfelelő. /
Vonóberendezés magassága nem
megfelelő. / Másodlagos
kapcsolószerkezet hiányzik/hiányos. /
Másodlagos kapcsolószerkezet
mechanikai biztosítása hiányzik.
XX
615.6.1.7. Erőátviteli berendezésSzemrevételezés.a) A biztonsági csavarok olyan mértékben
kilazultak vagy hiányoznak, hogy az
súlyosan veszélyezteti a közúti
biztonságot.
X
616.b) A tengelycsapágyak túlzott kopása az
erőátviteli egységben.
X
617.Lazulás vagy törés nagyon súlyos kockázata.X
618.c) A kardáncsuklós csatlakozás vagy az
erőátviteli láncok/szíjak túlzott kopása.
X
619.Lazulás vagy törés nagyon súlyos kockázata.X
620.d) A rugalmas csatlakozófej túlzott
elhasználódása.
X
621.e) Lazulás vagy törés nagyon súlyos
kockázata.
X
622.f) A tengely sérült vagy elgörbült.X
623.g) A csapágyház törött vagy nincs
megfelelően rögzítve.
X
624.h) Lazulás vagy törés nagyon súlyos
kockázata
X
625.i) A porvédő erősen elhasználódott.X
626.j) A porvédő hiányzik vagy törött.X
[475]
627.k) Engedély nélkül átalakított erőátvitel.X
628.6.1.8. MotorfelfüggesztésekSzemrevételezéssel történő ellenőrzés,
amelyhez nem szükséges feltétlenül a jármű
akna fölé vagy emelőre helyezése.
a) Túlzottan elhasználódott, egyértelműen és
súlyosan sérült felfüggesztések,
X
629.b) Laza vagy törött felfüggesztések.X
630.c) Mechanikai biztosítás nem megfelelő.X
631.6.1.9. A motor működési jellemzőiSzemrevételezés, vagy elektronikus jármű-
interfész alkalmazása
a) A biztonságot, vagy a környezetet érintő
módon engedély nélkül átalakított
vezérlőegység.
X
632.b) A biztonságot, vagy a környezetet érintő
módon engedély nélkül átalakított motor. /
Olajszivárgás / folyás.
X
634.6.2. Vezetőfülke és karosszéria
635.6.2.1. ÁllapotSzemrevételezésKilazult vagy sérült szerelvényfal vagy
alkatrész, amely sérülést okozhat.
X
636.Kieshet/leeshet.X
637.Bizonytalan rögzítésű kocsitest tartóoszlop. / Engedély nélküli átalakítás3.X
638.A kocsitest tartóoszlop rögzítésének bizonytalansága olyan mértékű, hogy az már befolyásolja a stabilitást.X
639.Motor- vagy kipufogógáz juthat az utastérbe.
Ez veszélyezteti a járműben utazó személyek egészségét.
X
640.Túl kicsi a távolság a jármű forgó vagy mozgó alkatrészeihez, illetőleg az útfelülethez képest. / Vezetőfülke, bukókeret nem megfelelő. / Vezetőfülke, bukókeret korrodált sérült, deformált. / Éles, veszélyes szélek a vezetőfülkében, bukókereten.X
641.6.2.2. RögzítésSzemrevételezéssel történő ellenőrzés a jármű
akna fölé vagy emelőre helyezésével.
a) A karosszéria vagy a vezetőfülke nincs
biztonságosan rögzítve.
Ez befolyásolja a stabilitást.
X
642.b) A karosszéria/vezetőfülke egyértelműen
ferdén áll az alvázon.
X
643.c) A karosszéria/vezetőfülke nem
megfelelően vagy hiányosan van az
alvázhoz vagy a kereszttartókhoz rögzítve
X
[476]
(ha a rögzítések szimmetrikusak).
644.A karosszéria/vezetőfülke olyan mértékben
nem megfelelően vagy hiányosan van az
alvázhoz vagy a kereszttartókhoz rögzítve,
hogy az nagyon súlyosan veszélyezteti a
közúti biztonságot.
X
645.d) Az önhordó karosszérián a rögzítési
helyeken túlzott korrózió tapasztalható.
X
646.Ez befolyásolja a stabilitást.X
647.6.2.3. Ajtók és zárakSzemrevételezés.a) Nem megfelelően nyíló-csukódó ajtó,
hiányos.
X
648.b) Véletlenszerűen kinyíló vagy becsukva
nem maradó ajtó (tolóajtók).
Véletlenszerűen kinyíló vagy becsukva
nem maradó ajtó (hagyományos ajtók).
X
649.c) Az ajtó, a csuklópánt, a zárnyelv vagy az
ajtóoszlop megrongálódott.
X
650.Az ajtó, a csuklópánt, a zárnyelv vagy az
ajtóoszlop hiányzik vagy meglazult.
X
651.d) Veszélyes élek, szélek.X
652.e) Korrodált.X
653.6.2.4. PadlózatSzemrevételezéssel történő ellenőrzés a jármű
akna fölé vagy emelőre helyezésével.
A padlózat nem megfelelően van rögzítve
vagy súlyosan megrongálódott.
X
654.Nem kellően stabil.X
655.6.2.5. Vezetőülés / lábtartóSzemrevételezés.a) A járműhöz nem engedélyezett ülés. /
Hibás szerkezetű ülés. / Meglazult ülés,
mechanikai biztosítás nem megfelelő.
X
656.b) Nem megfelelően működő ülésbeállító
szerkezet.
X
657.Az ülés mozog vagy a háttámla nem
rögzíthető.
X
658.c) Sérült, deformált.X
659.6.2.6. Egyéb ülésekSzemrevételezés.a) Hibás állapotú vagy nem megfelelően
rögzített ülések (másodlagos alkatrészek).
Hibás állapotú vagy nem megfelelően
rögzített ülések (főalkatrészek). Nem
megfelelő mechanikai biztosítás
XXX
660.b) Az üléseket nem a követelményeknek1
megfelelően szerelték be A járműhöz nem
engedélyezett ülések.
X
661.A megengedettnél több ülés; az elhelyezés
pedig nem felel meg a jóváhagyási
feltételeknek.
X
662.6.2.7. Vezetői kezelőszervekSzemrevételezéssel és működtetéssel történő
ellenőrzés.
A jármű biztonságos működtetéséhez
szükséges valamelyik kezelőszerv nem
működik jól.
X
663.Ez befolyásolja a jármű biztonságos
működését.
X
664.6.2.8. A vezetőfülke fellépőiSzemrevételezés.a) A lépcső vagy fellépő nincs biztonságosan
rögzítve.
X
665.Nem kellően stabil.X
666.b) A lépcső vagy fellépő balesetveszélyes.X
667.6.2.9. Egyéb belső és külső szerelvények és
berendezések
Szemrevételezés.a) Hibásan rögzített egyéb szerelvény vagy
berendezés.
X
668.b) A követelményeknek1 meg nem felelő
egyéb szerelvény vagy berendezés.
X
669.A felszerelt alkatrészek sérülést okozhatnak;
ez befolyásolja a jármű biztonságos
működését.
X
670.c) Szivárgó hidraulikus berendezés.X
671.Nagymértékű veszélyesanyag-szivárgás.X
672.6.2.10. Sárvédők, felcsapódó víz elleni
védelem
Szemrevételezés.a) A sárvédő hiányzik, meglazult vagy
túlzottan korrodált.
X
673.Sérülést okozhat. Gyengén tart.X
674.b) Nincs elegendő távolság a keréktől
(felcsapódó víz elleni védelem).
X
675.Nincs elegendő távolság a keréktől
(sárvédők).
X
676.c) Nem teljesülnek a követelmények1.
A futófelület lefedettsége nem elégséges.
XX
677.6.2.11. Kitámasztó szerkezet
(Állvány)
Szemrevételezés.a) Hiányzik, meglazult vagy túlzottan
korrodált.
X
678.b) Nem teljesülnek a követelmények1.X
679.c) Fennáll a veszélye annak, hogy lenyílik,
miközben a jármű mozgásban van.
X
680.6.2.12. Fogantyúk és lábtámaszokSzemrevételezés.a) Hiányzik, meglazult vagy túlzottan
korrodált.
X
681.b) Nem teljesülnek a követelmények1.X
6.2.13. Vezetőtér
kilátás/üvegezés/napellenző fólia
Szemrevételezésa) Nem jóváhagyott, nem minősített, nem
megfelelő, eredetitől eltérő kivitel. / Sérült
deformált. / Repedt. / Szélvédőtörlő mosó,
páramentesítő nem megfelelő, hiányzik. /
Szélvédőtörlő, mosó kopott, nem működik,
hibásan működik.
XX
682.6.2.14. Légterelő / hálókabinSzemrevételezésJárműhöz nem engedélyezett. / Mechanikai
biztosítása nem megfelelő. / Helytelen
szerelés.
XX
683.6.2.15. KüszöbSzemrevételezésNem megfelelő. / Korrodált. / Veszélyes
szélek.
XX
684.6.2.16. Raktér padozat, falak, ponyvaSzemrevételezésHiányzik / hiányos. / Sérült/deformált. /
Mechanikai biztosítása nem megfelelő.
XXX
685.6.2.17. Rakodó szerkezet/berendezésSzemrevételezésJárműhöz nem engedélyezett. / Sérült /
deformálódott. / Mechanikai biztosítása nem
megfelelő. / Szivárog.
XXX
686.7. EGYÉB BERENDEZÉSEK
687.7.1. Biztonsági övek/csatok és utasbiztonsági rendszerek
688.7.1.1. A biztonsági övek és csatok biztonságos
rögzítése
Szemrevételezés.a) A rögzítési pont nem jóváhagyott / nem
minősített / súlyosan megrongálódott /
befolyásolja a stabilitást.
X
689.b) A rögzítés laza.X
690.7.1.2. A biztonsági övek és csatok állapotaSzemrevételezéssel és működtetéssel történő
ellenőrzés.
a) A kötelező biztonsági öv hiányzik vagy
nincs felszerelve, nem jóváhagyott, nem
minősített
X
691.b) A biztonsági öv sérült.
Vágás vagy megnyúlás jele látható.
X
692.c) A biztonsági öv nem felel meg a
követelményeknek1.
X
693.d) A biztonsági öv csatja sérült vagy nem
működik megfelelően.
X
694.e) A biztonsági öv visszahúzója sérült vagy
nem működik megfelelően.
X
[477]
695.7.1.3. A biztonsági öv terheléskorlátozója /
övfeszítője
Szemrevételezés, vagy elektronikus jármű-
interfész alkalmazása.
a) A terheléskorlátozó/övfeszítő nem a
járműhöz való vagy nyilvánvalóan hiányzik.
X
696.7.1.3. A biztonsági öv
terheléskorlátozója / övfeszítője
Szemrevételezés
vagy elektronikus
jármű-interfész alkalmazása.
b) A rendszer az elektronikus jármű-
interfészen keresztül hibát jelez.
X
697.7.1.4. Biztonságiöv-előfeszítőkSzemrevételezés, vagy elektronikus hibatároló
lekérdezése.
a) Az előfeszítő nem a járműhöz való vagy
nyilvánvalóan hiányzik.
X
698.b) A rendszer az elektronikus hibatárolóban
hibát jelez.
X
699.7.1.5. LégzsákSzemrevételezés, vagy elektronikus hibatároló
lekérdezése.
a) A légzsákok nem a járműhöz valók vagy
nyilvánvalóan hiányoznak.
X
700.b) A rendszer az elektronikus hibatárolóban
hibát jelez.
X
701.c) A légzsák egyértelműen nem működik.X
702.7.1.6. SRS - rendszerekA hibajelző lámpa szemrevételezése, vagy
elektronikus hibatároló lekérdezése.
a) Az SRS hibajelző lámpája a rendszerben
fellépett valamilyen hibát jelez.
X
703.b) A rendszer az elektronikus hibatárolóban
hibát jelez.
X
704.7.2. Tűzoltó készülék (ha kötelező)Szemrevételezés.a) Hiányzik. (Amennyiben kötelező)X
705.b) Nem teljesülnek a követelmények1.
Ha kötelező (pl. taxi, busz, távolsági busz
stb.).
X
706.7.3. Zárak és lopásgátló eszközökSzemrevételezéssel és működtetéssel történő
ellenőrzés.
a) Az eszköz nem működik: nem
akadályozza meg, hogy a járművet
elindítsák.
X
707.b) Hibás.
Az eszköz véletlenszerűen zár, illetve
blokkol.
XX
708.7.4. Elakadásjelző háromszögSzemrevételezés.a) Hiányzik vagy hiányos.X
709.b) Nem teljesülnek a követelmények1.X
710.7.5. ElsősegélycsomagSzemrevételezés.Hiányzik, hiányos vagy nem felel meg a
követelményeknek1.
X
711.7.6. Kerékék (ékek) (ha kötelező)Szemrevételezés.Hiányzik vagy nincs jó állapotban, nem kellő
szilárdságú vagy méretű.
X
712.7.7. Hangjelző berendezésSzemrevételezéssel és működtetéssel történő
ellenőrzés. Zajszintmérő
a) Nem működik megfelelően.X
713.Egyáltalán nem működik.X
714.b) Megbízhatatlan vezérlés.X
715.c) Nem teljesülnek a követelmények1.X
716.A kibocsátott hang összekeverhető a
hivatalos szirénák hangjával.
X
717.7.8. SebességmérőSzemrevételezéssel vagy működtetéssel (közúti
ellenőrzés során), illetve elektronikus
eszközökkel történő ellenőrzés.
a) Nem a követelményeknek1. megfelelően
van felszerelve.
X
718.Elő van írva és hiányzik.X
719.b) Hibásan működik.X
720.Egyáltalán nem működik. / Nem az
előírásoknak megfelelő mértékegységben
mér.
X
721.c) Nincs kellő világítás.X
722.Egyáltalán nincs világítás.X
723.7.9. Menetíró készülék (ha van/kötelező)Szemrevételezés.a) Nem a követelményeknek1. megfelelően
van felszerelve.
X
724.b) Nem működik.X
725.c) Az ólomzár sérült vagy hiányzik.X
726.d) Az installációs címke hiányzik,
olvashatatlan vagy lejárt.
X
727.e) Nyilvánvalóan illetéktelen beavatkozás
vagy manipulálás történt.
X
728.f) A gumiabroncsok mérete nem felel meg a
kalibrációs paramétereknek.
X
729.7.10. Sebességkorlátozó berendezés (ha
kötelező)
Szemrevételezéssel és működtetéssel történő
ellenőrzés, ha van ilyen berendezés.
a) Nem a követelményeknek1 megfelelően
van felszerelve.
X
730.b) Egyértelműen nem működik.X
731.c) A beállított sebességhatár nem megfelelő
(ha ellenőrizték).
X
732.d) Az ólomzár sérült vagy hiányzik.X
733.e) A címke hiányzik vagy olvashatatlan.X
734.f) A gumiabroncsok mérete nem felel meg a
kalibrációs paramétereknek.
X
735.7.11. Kilométer-számláló, (ha van / kötelező)Szemrevételezés, vagy elektronikus jármű-a) Egyértelműen manipulálták (csalás) aX
[478]
interfész alkalmazásakijelzett megtett távolság csökkentése vagy
a jármű által megtett távolság
nyilvántartásának a meghamisítása
céljából.
736.b) Egyértelműen nem működik.X
737.7.12. Elektronikus menetstabilizáló rendszer
(ESC), ha be van szerelve/kötelező
Szemrevételezés, vagy elektronikus jármű-
interfész alkalmazása
a) A kerékfordulatszám-érzékelő hiányzik
vagy sérült.
X
738.b) A vezetékek sérültek.X
739.c) Egyéb alkatrész hiányzik vagy sérült.X
740.d) A kapcsoló sérült vagy helytelenül
működik.
X
741.e) Az ESC hibajelző lámpája a rendszerben
fellépett valamilyen hibát jelez.
X
742.f) A rendszer az elektronikus jármű-
interfészen keresztül hibát jelez.
X
742.1.7.13. e-segélyhívó (ha be van szerelve, az uniós típusjóváhagyási jogszabályoknak megfelelően)
742.2.7.13.1. Beszerelés és
konfiguráció
Szemrevételezés, amelyet - amennyiben a jármű műszaki jellemzői lehetővé teszik, és a szükséges adatok rendelkezésre állnak - elektronikus interfész használatával egészítenek kia) Hiányzó rendszer
vagy alkatrész.
X
742.3.b) Hibás
szoftververzió.
X
742.4.c) Helytelen
rendszerkódolás.
X
742.5.7.13.2. ÁllapotSzemrevételezés,
amelyet
- amennyiben
a jármű műszaki
jellemzői lehetővé
teszik, és a szükséges
adatok rendelkezésre
állnak - elektronikus interfész
használatával
egészítenek ki
a) Sérült rendszer
vagy alkatrészek.
X
742.6.b) Az e-segélyhívó
hibajelző lámpája
a rendszer hibáját
jelzi.
X
742.7.c) Az e-segélyhívó
elektronikus
vezérlőegységének
meghibásodása.
X
742.8.d) A mobil hálózati kommunikációs eszköz meghibásodása.X
742.9.e) A GPS-jel hibája.X
742.10.f) A hangjelzést
kibocsátó alkatrészek
nincsenek
csatlakoztatva.
X
742.11.g) Nem csatlakoztatott
áramforrás vagy
elégtelen töltés.
X
742.12.h) A rendszer
az elektronikus
járműinterfészen
keresztül hibát jelez.
X
742.13.7.13.3. TeljesítménySzemrevételezés,
amelyet
- amennyiben
a jármű műszaki
jellemzői lehetővé
teszik, és a szükséges
adatok rendelkezésre
állnak - elektronikus interfész
használatával
egészítenek ki
a) Helytelen
minimális
adatkészlet (MSD).
X
742.14.b) A hangjelzést
kibocsátó alkatrészek
nem működnek
rendben.
X
743.8. KÖRNYEZETTERHELÉS
744.8.1. Zaj
745.8.1.1. Zajcsökkentő rendszerSzubjektív értékelés (hacsak az ellenőrzést
végző személy úgy nem gondolja, hogy a
zajszint elérheti a határértéket: ebben az
esetben az álló járművön zajszintmérővel
zajszint vizsgálat végezhető).
a) A követelményekben1 engedélyezettnél
magasabb zajszint.
X
746.b) A zajcsökkentő rendszer bármely része
meglazult, sérült, helytelenül van
felszerelve, hiányzik vagy egyértelműen
olyan módon alakították át, hogy az a
zajszintet hátrányosan befolyásolja.
X
747.Nagyon komoly a veszélye annak, hogy
leesik.
X
748.8.2. Kipufogógáz-kibocsátás (Az időszakos vizsgálat keretében a környezetvédelmi felülvizsgálatot a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló együttes miniszteri
rendeletben meghatározott módon kell elvégezni.)
749.8.3. Elektromágneses interferencia kiszűrése
750.8.4. A környezettel összefüggő egyéb ellenőrzések
751.8.4.1. FolyadékszivárgásokBármilyen enyhe, vagy túlzott folyadékszivárgás - a víz kivételével -, amely károsíthatja a környezetet vagy veszélyeztetheti a többi közlekedő biztonságát.XX
752.Nagyon súlyos kockázatot jelentő, tartós
cseppképződés
X
753.9. M2 ÉS M3 KATEGÓRIÁJÚ SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ JÁRMŰVEK KIEGÉSZÍTŐ VIZSGÁLATA
754.9.1. Ajtók
755.9.1.1. Beszálláshoz, illetve kiszálláshoz
használt ajtók
Szemrevételezéssel és működtetéssel történő
ellenőrzés.
a) Hibás működés.X
756.b) Rongált állapot.X
757.Sérülést okozhat.X
758.c) Hibás vésznyitó berendezés.X
759.d) Az ajtók vagy a figyelmeztető készülékek
távirányítója hibás.
X
760.e) Nem teljesülnek a követelmények1.
Az ajtók szélessége nem megfelelő.
XX
761.9.1.2 VészkijáratokSzemrevételezéssel és működtetéssel történő
ellenőrzés
a) Hibás működés.X
762.b) A vészkijáratokra utaló jelek
olvashatatlanok.
X
763.A vészkijáratokra utaló jelek hiányoznak.X
764.c) Hiányzik az ablaktörő kalapács.X
765.d) Nem teljesülnek a követelmények1.X
766.Szélességük nem megfelelő vagy
akadályozott a hozzáférésük.
X
767.9.2. Pára- és fagymentesítő berendezésSzemrevételezéssel és működtetéssel történő
ellenőrzés.
a) Nem működik megfelelően.X
768.Ez befolyásolja a jármű biztonságos
működését.
X
769.b) Mérgező gázok vagy kipufogógáz kerül a
vezetőfülkébe vagy az utastérbe.
Ez veszélyezteti a járműben utazó
személyek egészségét.
X
770.c) A fagymentesítő (ha kötelező) sérült.X
771.9.3. Szellőző- és fűtőrendszerSzemrevételezéssel és működtetéssel történő
ellenőrzés.
a) Hibás működés.X
772.Ez veszélyezteti a járműben utazó
személyek egészségét.
X
773.b) Mérgező gázok vagy kipufogógáz kerül a
vezetőfülkébe vagy az utastérbe.
Ez veszélyezteti a járműben utazó
személyek egészségét.
X
774.9.4. Ülések
775.9.4.1. Utasülések
(a kísérőszemélyzet ülései is)
SzemrevételezésNem megfelelő,X
776.KorrodáltXXX
777.Lehajtható ülések (ha megengedettek) nem
működnek automatikusan.
X
778.Eltorlaszolják a vészkijáratot.X
779.9.4.2. Vezetőülés (kiegészítő követelmények)Szemrevételezésa) Hibás speciális eszközök, pl. napellenző
Csökkent látómező.
XX
780.b) A vezető védelme bizonytalan vagy nincs
összhangban a követelményekkel1.
Sérülést okozhat.
XX
781.9.5. Belső világítás és relációs tábla világításSzemrevételezéssel és működtetéssel történő
ellenőrzés.
Az eszközök hibásak vagy nem felelnek meg
a követelményeknek1.
X
782.Egyáltalán nem működik.X
783.9.6. Folyosók, állóhelyekSzemrevételezésa) Nem megfelelő és nem megfelelően
rögzített padló.
X
784.Ez befolyásolja az álló utas stabilitását.X
785.Sérült, deformált.X
786.b) Hibás korlátok és kapaszkodók.X
787.Nem megfelelően rögzítettek vagy
használhatatlanok.
X
788.c) Nem teljesülnek a követelmények1.
Méreteik nem megfelelőek.
X
789.9.7. LépcsőkSzemrevételezéssel és működtetéssel történő
ellenőrzés.
a) Rongált állapot.X
790.Sérült állapot.X
791.Ez befolyásolja az utazási biztonságot.X
792.b) A behúzható lépcsők nem működnek
megfelelően.
X
793.c) Nem teljesülnek a követelmények1.
Szélességük nem megfelelő vagy a
lépcsőfokok túl magasak.
XX
794.9.8. Utaskommunikációs rendszerSzemrevételezéssel és működtetéssel történő
ellenőrzés.
Hibás rendszerX
795.Egyáltalán nem működik.X
796.9.9. FeliratokSzemrevételezés.a) Hiányzó, hibás vagy olvashatatlan felirat.X
797.b) Nem teljesülnek a követelmények1, nem
megfelelő az elhelyezés, nem magyar
nyelvű
Téves információt tartalmaznak.
X
798.9.10. Gyermekek szállításával kapcsolatos követelmények
799.9.10.1. AjtókSzemrevételezésAz ajtók védelme nincs összhangban az
ezen közlekedési formára vonatkozó
követelményekkel1
X
800.9.10.2. Jeladó és speciális berendezésekSzemrevételezésA jeladó vagy speciális berendezések
hiányoznak vagy nem felelnek meg a
követelményeknek1 vagy nem működnek.
X
801.9.11. A mozgáskorlátozottak szállításával kapcsolatos követelmények
802.9.11.1. Ajtók, rámpák, emelőkSzemrevételezés és működtetésa) Hibás működés.
Ez befolyásolja a jármű biztonságos
működését.
X
803.b) Rongált állapot.
Ez befolyásolja a stabilitást. Sérülést
okozhat.
X
804.c) Hibás vezérlő(k).
Ez befolyásolja a jármű biztonságos
működését.
X
805.d) Hibás riasztóberendezés(ek).
Egyáltalán nem működik.
X
806.e) Nem teljesülnek a követelmények1.X
807.9.11.2. Kerekesszék utasbiztonsági rendszerSzemrevételezéssel történő ellenőrzés és
szükség esetén működtetés.
a)Hibás működés.
Ez befolyásolja a jármű biztonságos
működését.
X
808.b) Rongált állapot.
Ez befolyásolja a stabilitást. Sérülést
okozhat.
X
809.c) Hibás vezérlő(k).
Ez befolyásolja a jármű biztonságos
működését.
X
810.d) Nem teljesülnek a követelmények1.X
[479]
811.9.11.3. Jeladó és speciális berendezésekSzemrevételezésA jeladó vagy speciális berendezések
hiányoznak, vagy nem felelnek meg a
követelményeknek1.
X
812.9.12. Egyéb speciális berendezések
813.9.12.1. Ételkészítési (büfé) berendezésekSzemrevételezésa) A berendezés nincs összhangban a
követelményekkel1.
X
814.b) Olyan mértékben sérült a berendezés,
hogy használata veszélyes lenne.
X
815.9. 12.2. Egészségügyi berendezésSzemrevételezésA berendezés nincs összhangban a
követelményekkel1.
Sérülést okozhat.
X
816.9.12.3. Egyéb berendezések (pl. audiovizuális rendszerek)SzemrevételezésNem teljesülnek a követelmények1.
Ez befolyásolja a jármű biztonságos
működését.
X
817.9.12.4. Megkülönböztető hangjelzésSzemrevételezéssel történő ellenőrzés és
működtetés
a) Bizonylat / engedély hiányzikX
818.Elhelyezés / elhelyezési méret nem megfelelő.X
819.b) Nem jóváhagyott / nem minősített.X
820.c) Nem teljesülnek a követelmények1X
821.9.12.5. Megkülönböztető / figyelmeztető
lámpák
Szemrevételezéssel történő ellenőrzés és
működtetés
Járműhöz nem engedélyezett.X
822.Elhelyezés / elhelyezési méret nem megfelelő.X
823.Nem jóváhagyott / nem minősített.X
824.Nem megfelelő darabszám.X
825.9.12.6.
Rakományrögzítés
Szemrevételezésa) Raktér homlokfal/oldalfal/hátsó fal/rakoncák meggyengülését okozó rozsdásodás vagy alakváltozásXX
826.b) Törött alkatrész, hiányzó vagy nem működő zsanérok vagy zárakXX
827.c) Rakományrögzítő berendezések nincsenek megfelelően a járműhöz rögzítve/nem megfelel őXX
828.d) Raktér padozat nem kielégítő állapota, sérülésXX
829.10. Általános hibaSzemrevételezés vagy vizsgálat vagy működés közbeni ellenőrzésa) Közlekedésbiztonságot komolyan befolyásoló, vagy veszélyeztető hibaXX
830.b) Környezetvédelmet komolyan befolyásoló, vagy veszélyeztető hibaXX
831.c) Közlekedésbiztonságot és környezetvédelmet nem veszélyeztető hibaX

(1) Az ezen irányelv hatálya alá nem tartozó járműkategóriák csak útmutatásként szerepelnek.

(2) A 2012. január 1-je előtt jóváhagyott félpótkocsik esetében 43%.

(3) 48% akkor, ha a jármű nem rendelkezik ABS-szel, vagy típusjóváhagyása 1991. október 1-je előtt történt.

(4) 45% akkor, ha a jármű nyilvántartásba vétele 1988 után vagy - ha az későbbi - az irányadó követelményekben meghatározott időpont után történt.

(5) 43% akkor, ha a nyerges pótkocsi vagy vonórúddal vontatott pótkocsi nyilvántartásba vétele 1988 vagy - ha az későbbi - az irányadó követelményekben meghatározott időpont után történt.

(6) Pl.: 2,5 m/s2 az N1, N2 és N3 kategóriájú, első ízben 2012. január 1-je után nyilvántartásba vett járművek esetében.

(7) Típusjóváhagyás a 70/220/EGK irányelv, a 715/2007/EK rendelet I. mellékletének 1. táblázata (Euro 5), a 88/77/EGK irányelv és a 2005/55/EK irányelv szerint.

(8) Típusjóváhagyás a 715/2007/EK rendelet I. mellékletének 2. táblázata (Euro 6) és az 595/2009/EK rendelet (Euro VI) szerint.

(9)[480] Ha a típusjóváhagyás a 98/69/EK irányelvvel vagy azt követően módosított 70/220/EGK irányelv I. melléklete 5.3.1.4. pontjának B sorában található határértékek szerint, illetőleg a 88/77/EGK irányelv I. melléklete 6.2.1. pontjának B1, B2 vagy C sorában található határértékek szerint történt, vagy az első nyilvántartásba vétel vagy a forgalomba helyezés 2008. július 1-je után történt.

(10)[481]

5/A. számú melléklet az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez[482]

A MŰSZAKI VIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY TARTALMA

A műszaki vizsgálati bizonyítvány az időszakos/forgalomba helyezés előtti vizsgálat után kerül kiállításra és legalább a következő adatokat tartalmazza a megfelelő harmonizált uniós kódokhoz rendelve:

MŰSZAKI VIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY

(0.) A műszaki vizsgálati bizonyítvány azonosító száma.

(1.) Járműazonosító szám (VIN vagy alvázszám).

(2.) Forgalmi rendszám és a nyilvántartó állam országjelzése.

(3.) A vizsgálat helye és időpontja.

(4.) A kilométer-számláló állása a vizsgálat idején, amennyiben rendelkezésre áll.

(5.) A jármű osztálya, amennyiben rendelkezésre áll.

(6.) Azonosított hibák és minősítésük.

(7.) A műszaki vizsgálat eredménye / a jármű átfogó értékelése.

(8.) A következő időszakos vizsgálat időpontja.

(9.) A vizsgálatot végző szervezet neve és a vizsgálatért felelős vizsgabiztos aláírása és azonosítója.

(10) Egyéb információk[483]

- a jármű jellegkódja,

- az időszakos/forgalomba helyezés előtti vizsgálat azonosítója.

6. számú melléklet az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez[484]

7. számú melléklet az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez[485]

8. számú melléklet az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez[486]

9. számú melléklet az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez[487]

10. számú melléklet az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez[488]

Közúti Műszaki Ellenőrzés

I. rész

1. Fogalommeghatározások

1.1. E melléklet alkalmazásában "jármű" az A. Függelék A/2. számú mellékletében, a B. függelék I. rész 1. cikk (2) bekezdésében és a C. függelék C/2. melléklet A. fejezet 1. pontjában az L1e-L7e járműkategóriába sorolt motorkerékpár, az M1, M2 és M3, az N1, N2 és N3 járműkategóriába sorolt gépkocsi, a T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b, T4.3b és T5 járműkategóriába sorolt mezőgazdasági vontató, továbbá az O1, O2, O3 és O4 járműkategória valamelyikébe sorolt pótkocsi.[489]

1.2. E fejezet alkalmazásában "közúti műszaki ellenőrzés" a közúton közlekedő (ideértve a várakozó- vagy telephelyen menetkész állapotban tartózkodó) járműveknek a közlekedési hatóság által a rendelet 14. § (2) bekezdés a) pontja alapján - váratlanul, előre be nem jelentett módon - végzett műszaki ellenőrzése és állapotvizsgálata.

1.3. E fejezet alkalmazásában a "közlekedésre alkalmassági vizsgálat" e mellékletben meghatározott vizsgálat.

2. A közúti műszaki ellenőrzésre vonatkozó általános rendelkezések

2.1. A közúti műszaki ellenőrzést a járművet vezető személy nemzeti hovatartozására, valamint a jármű nyilvántartásba vételének helyére vonatkozó bármilyen megkülönböztetés nélkül, a lehető legrövidebb idő alatt és a költségek lehetséges kíméletével kell elvégezni.

2.1.1. Az egyes vállalkozások által üzemeltetett járműveken talált, a III. és adott esetben a IV. részben foglalt hiányosságok számára és súlyosságára vonatkozó információk a jármű kiválasztást segítő kockázatértékelő rendszerben rögzítésre kerülnek. A vállalkozások kockázati profiljának meghatározása a II. részben található kritériumok alapján történik. Ezt az információt a magas kockázati tényezőt jelentő vállalkozások szigorúbb és gyakoribb ellenőrzésére kell használni. A kockázatértékelő rendszert a közlekedési hatóság működteti.

2.2. A közúti műszaki ellenőrzés a következőkre terjedhet ki:

2.2.1. a jármű műszaki és karbantartottsági állapotának szemrevételezéssel történő vizsgálata és értékelése a jármű álló helyzetében;

2.2.2. a korábban végzett közúti műszaki ellenőrzésről kiadott közúti műszaki ellenőri jelentésben (jegyzőkönyvben) foglaltak ismételt ellenőrzése vagy a jármű közlekedésre alkalmasságát bizonyító iratokban foglaltak ellenőrzése, különös tekintettel - abban az esetben, ha a járművet az Európai Unió valamelyik tagállamában vették nyilvántartásba, illetve helyezték forgalomba - annak vizsgálatára, hogy a jármű megfelel az e mellékletében meghatározott közlekedésre alkalmassági követelményeknek;

2.2.3. az ellenőrzési listán (2.7. pont) található, az ellenőrzés tárgyát képező tételek bármelyikére vonatkozó ellenőrzés.

2.3. A fékrendszer és a kipufogógáz kibocsátás ellenőrzését a 4. pontban foglaltak szerint kell elvégezni.

2.4. Az egyes tételek ellenőrzésének megkezdése előtt az ellenőr megvizsgálja a jármű közlekedésre alkalmassági bizonyítványát vagy az utolsó közúti műszaki ellenőrzésről felvett jegyzőkönyvet, amelyet a járművezető az ellenőr kérésére bemutat.

2.5. Az ellenőr figyelembe veheti a járművezető által bemutatott egyéb, a jármű biztonságosságát igazoló okmányt.

2.6. Ha az okmányok vagy a jegyzőkönyv alapján megállapítható, hogy az ellenőrzést megelőző három hónap folyamán a vizsgált jármű beállításának vagy beszabályozásának ellenőrzése megtörtént, az érintett tételt indokolt esetben, illetve nyilvánvaló hiba vagy szabálytalanság esetén kell ismételten megvizsgálni.

2.7. A közúti műszaki ellenőrzésről a közlekedési hatóság (közúti ellenőr) közúti műszaki ellenőrzési jegyzőkönyvet (a jegyzőkönyv mintáját az V. rész tartalmazza) állít ki. Az ellenőrzést végző személy az ellenőrzési listán az ellenőrzött tételeket bejelöli, és az ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv egy példányát átadja a jármű vezetőjének.

2.8. Amennyiben az ellenőr úgy ítéli meg, hogy a jármű karbantartási hiányosságai a biztonságos közlekedést veszélyeztetik, és ezért további részletes ellenőrzés (vizsgálat) indokolt, a jármű mobil ellenőrzési egységen, kijelölt közúti ellenőrzési létesítményben vagy erre előzetesen megkötött szerződés alapján legfeljebb 15 km távolságban lévő kijelölt vizsgálóállomáson történő alaposabb vizsgálatnak vethető alá.

2.9. Amennyiben az elvégzett részletesebb vizsgálat során nyilvánvalóvá válik, hogy a jármű közúti forgalomban való részvétele közvetlen balesetveszélyt jelent, a jármű az észlelt műszaki hiba kijavításáig nem közlekedhet tovább.

2.10. A közlekedési hatóság minden naptári év február 15. napjáig megküldi a közlekedésért felelős miniszter részére az előző két évben összegyűjtött adatokat tartalmazó, VI. rész szerinti jelentést az ellenőrzött járművek darabszámáról, a megadott jármű-kategóriák, a nyilvántartásba vétel helye, az ellenőrzött tételek és az észlelt hiányosságok szerint csoportosítva.

2.11. A közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium az adatokat tartalmazó jelentést - a méret és tömeg előírások ellenőrzési adatait kivéve - minden második naptári év március 20. napjáig megküldi az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) részére.

A méret és tömeg előírások ellenőrzési adatait a közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium legkésőbb az adott kétéves időszak végét követő év szeptember 30-ig megküldi a Bizottság részére, amelyek tartalmazzák

a) az előző két naptári évben elvégzett ellenőrzések számát, valamint

b) azon túlterhelt járművek vagy járműkombinációk számát, amelyeket azonosítottak.

2.12. A közlekedési hatóság az ellenőrzések lefolytatásának előmozdítása és a kölcsönös segítségnyújtás érdekében együttműködik az Európai Unió tagállamainak illetékes hatóságaival, amelynek során kölcsönösen ellátják egymást az ellenőrzések elvégzéséért felelős hatóságok adataival (ellenőrző szervek) és a kapcsolattartó személyek nevével.

2.13. Külföldi állampolgár tulajdonában lévő járműben észlelt súlyos hiányosságokról, különösen azokról, amelyek a jármű további közlekedésének megtiltását eredményezték, a közlekedési hatóság 5 napon belül értesíti - a 3.1.1 pontban foglaltak szerinti jegyzőkönyv adataival - annak az országnak az illetékes hatóságát, amelyikben a járművet nyilvántartásba vették (bejegyezték), vagy ahol forgalomba helyezték, és felkérheti arra, hogy a hiányosságok megszüntetésére tegye meg a megfelelő intézkedéseket. Az értesítés a hiányosság megszüntetésére tett egyéb intézkedéseket, illetve eljárások lefolytatását nem érinti.

2.14. A közlekedési hatóság minden szükséges intézkedést megtesz az észlelt hiányosságok megszüntetésének elősegítésére.

2.15. Minden naptári évben az M2, M3, az N2, N3, az O3, O4 és a T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b, T4.3b járműkategóriákhoz tartozó nyilvántartott járműállomány legalább 5%-án elsődleges közúti műszaki ellenőrzést kell végezni.[490]

2.16. A közlekedési hatóság évente legalább egy alkalommal összehangolt közúti műszaki ellenőrzést végez.

2.17. A közlekedési hatóság a közúti ellenőrzés során elfogadja a más EGT-tagállam által a járműre hivatalosan kiállított műszaki megfelelőségi igazolást.

3. A közúti műszaki ellenőrzések tartalma és módszerei

3.1. A kockázatelemzéssel összhangban a kiválasztott járműveket elsődleges közúti műszaki ellenőrzés alá kell vetni.

Az ellenőr egy jármű valamennyi elsődleges közúti műszaki ellenőrzése során:

3.1.1. ellenőrzi a járműben tartott, a legutóbbi időszakos műszaki vizsgálat eredményét tanúsító műszaki vizsgálati bizonyítványt vagy annak másolatát, illetve elektronikusan készített műszaki vizsgálati bizonyítvány esetében a műszaki vizsgálati bizonyítvány hitelesített vagy eredeti nyomtatott változatát, és adott esetben a legutóbbi közúti műszaki ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvet.[491]

3.1.2. szemrevételezés útján műszakilag értékeli a járművet;

3.1.3. a 6. pontban leírtakkal összhangban szemrevételezés útján értékeli a jármű rakományának rögzítését;

3.1.4. bármilyen megfelelőnek tűnő módszer révén műszaki vizsgálatot végezhet. Ilyen műszaki vizsgálat elvégzésére annak megállapítása céljából kerülhet sor, hogy a járművet további részletes közúti műszaki ellenőrzésnek is alá kell-e vetni, illetve abból a célból, hogy felszólítsanak a feltárt hiányosságoknak a jelen melléklet 7.1. pontja szerinti haladéktalan megszüntetésére.

Ha az előző közúti műszaki ellenőrzésről szóló jelentésben hiányosság vagy hiányosságok vannak feltüntetve, az ellenőr megvizsgálja, hogy ezt a hiányosságot vagy ezeket a hiányosságokat kijavították-e.

3.2. Az elsődleges ellenőrzés eredménye alapján az ellenőr eldönti, hogy indokolt-e a járművet vagy pótkocsiját részletes közúti műszaki ellenőrzésnek alávetni.

3.3. A részletes közúti műszaki ellenőrzés során a III. részben felsorolt, szükségesnek és relevánsnak tartott tételeket kell ellenőrizni, figyelembe véve különösen a fékek, az abroncsok, a kerekek és az alváz biztonságát, valamint a jármű környezetterhelését, valamint az e tételek vizsgálatára alkalmazandó ajánlott módszereket.

3.4. Abban az esetben, ha a műszaki vizsgálati bizonyítványban vagy a közúti műszaki ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvben az szerepel, hogy a III. részben felsorolt tételek valamelyikének ellenőrzése a megelőző három hónap folyamán megtörtént, úgy az ellenőrnek azt a tételt nem kell újra megvizsgálnia, kivéve, ha a vizsgálat nyilvánvaló hiba miatt indokolt.

3.5. A közúti ellenőrzést végző személyek objektív értékelését, pártatlanságát a vizsgálattal kapcsolatos tevékenységéért külön díjazás lehetőségének kizárását az ellenőrzésért felelős szervezetnek kell biztosítania.

4. Ellenőrzési létesítmények

4.1. A részletes közúti műszaki ellenőrzésekre a mobil ellenőrzési egységek segítségével, vagy kijelölt közúti ellenőrzési létesítményekben vagy műszaki vizsgálóállomásokon kerül sor.

4.2. Ha műszaki vizsgálóállomáson vagy kijelölt közúti ellenőrzési létesítményben elvégzendő részletes ellenőrzés szükséges, azt a lehető leghamarabb el kell végezni a lehető legközelebbi vizsgálóállomáson vagy létesítményben.

4.3. A mobil ellenőrzési egységek és kijelölt közúti ellenőrzési létesítmények tartalmazzák a részletes közúti műszaki ellenőrzés elvégzéséhez szükséges megfelelő berendezéseket, beleértve legalább a jármű fékeinek és fékhatásának, kormányának, felfüggesztésének állapotát vizsgáló és szükség szerint a jármű környezetterhelését mérő berendezéseket. Ha a mobil ellenőrzési egységek vagy a kijelölt közúti ellenőrzési létesítmények nem rendelkeznek az elsődleges ellenőrzésben jelzett valamely tétel ellenőrzéséhez szükséges berendezéssel, a járművet olyan vizsgálóállomásra vagy -létesítményhez kell irányítani, ahol e tétel részletes vizsgálatát el lehet végezni.

5. A hiányosságok értékelése

5.1. A III. részben valamennyi, a közúti műszaki ellenőrzés során ellenőrizendő tételre vonatkozóan szerepel a lehetséges hiányosságoknak és súlyosságuk fokának listája.

5.2. A járművek közúti műszaki ellenőrzése során feltárt hiányosságokat az alábbi kategóriák egyikébe kell besorolni:

5.2.1. a járműbiztonságot vagy a környezetterhelést jelentősen nem befolyásoló kisebb hiányosságok, valamint az előírásoktól való egyéb kisebb eltérések (kisebb);

5.2.2. a vizsgált jármű biztonságát vagy a környezetterhelést befolyásoló, illetve a közúti forgalom többi résztvevőjét veszélyeztető jelentős hiányosságok, vagy az előírásoktól való egyéb jelentősebb eltérések (komoly);

5.2.3. a közúti közlekedés biztonságára közvetlen és azonnali veszélyt jelentő vagy a környezetterhelést befolyásoló veszélyes hiányosságok (veszélyes).

5.3. Ha egy jármű hiányosságai a (2) bekezdésben említett hibakategóriák közül többe is besorolhatók, a járművet a súlyosabb hiányosság szerinti kategóriába kell sorolni. Azt a járművet, amely az ellenőrzés III. rész 1. pontjában említett ellenőrzött területek egyazon csoportján belül 1-nél több hiányosságot is mutat, a hiányosságok értékelésekor a következő legsúlyosabb kategóriába kell besorolni.

6. A rakományrögzítés ellenőrzése

6.1. A közúti ellenőrzés során a IV. résszel összhangban ellenőrizni kell a járművön a rakományrögzítést. Ellenőrizni kell, hogy a jármű bármilyen manővere során, többek között vészhelyzetekben vagy emelkedőn elindulás közben:

6.1.1. a rakomány egyes darabjai csak a rakomány rögzítési megtartottság folyamatos biztosítása keretében mozdulhatnak el egymáshoz, a jármű falaihoz és rakfelületeihez képest, valamint

6.1.2. a rakomány nem hagyhatja el a rakteret, illetve nem kerülhet a rakfelületen kívülre.

6.2. A bizonyos - így például a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) hatálya alá tartozó - árukategóriák szállítása során betartandó követelmények sérelme nélkül a rakomány rögzítés ellenőrzése a IV. részben foglaltak szerint végezhető el.

6.3. Jelen melléklet 7. pontjában említett nyomon követési eljárások a rakományrögzítéssel kapcsolatban feltárt súlyos vagy veszélyes hiányosságok esetében is alkalmazhatók.

6.4. A rakomány rögzítésének ellenőrzésében részt vevő személyzetnek erre megfelelő képzettséggel kell rendelkeznie.

7. Nyomon követés súlyos vagy veszélyes hiányosságok esetén

7.1. Az elsődleges vagy részletes ellenőrzés során feltárt veszélyes hiba esetén a jármű a kötelező javítások elvégzéséig, illetve a műszaki hiba kijavításáig nem közlekedhet tovább.

7.2. Ha az ellenőrzés során rendelkezésre álló eszközökkel a veszélyes hiba egyértelműen nem állapítható meg, de alapos a gyanú, hogy ilyen hiba fennáll, és nincs lehetőség részletes ellenőrzésre, vagy a járművön azonnali elhárítást nem igénylő hiányosság van, az ellenőr a jármű soron kívüli műszaki vizsgálatát rendelheti el. A vizsgálaton történő bemutatásra a megfelelő határidőt (legalább 20 nap, legfeljebb 30 nap) kell kitűzni. Ha a jármű egy másik tagállam nyilvántartásában szerepel, a közlekedési hatóság a kapcsolattartón keresztül felkéri e másik tagállam illetékes hatóságát arra, hogy a 2.13. pontban meghatározott eljárásnak megfelelően végezze el a jármű újbóli műszaki vizsgálatát.

7.3. Ha a jármű - a közúti műszaki ellenőrzés megállapításai alapján - a közúti közlekedésre alkalmatlan, illetve közvetlen balesetveszélyt jelent, a közlekedési hatóság mindaddig korlátozhatja vagy megtilthatja a jármű használatát, míg ezeket a hiányosságokat az ellenőrzés helyszínén ki nem javítják.

7.4. Ha a 7.3. pontban lévő helyszíni kijavítás nem lehetséges, az ilyen jármű további használata annak érdekében engedélyezhető, hogy a jármű elérje a hiányosságok megszüntetését lehetővé tévő legközelebbi javításra jogosult járműfenntartót feltéve, hogy a jármű nem jelent közvetlen veszélyt sem utasai, sem a többi úthasználó biztonságára.

7.5. Ha a hiányosságot nem lehet úgy megszüntetni a helyszínen, hogy a jármű eljuthasson a járműfenntartóig, a járművet arra alkalmas másik járművel el kell szállítani, és erről az üzemben tartót írásban kell tájékoztatni.

7.6. A jármű forgalmi engedélyének ER. szerinti helyszíni érvénytelenítésére akkor van lehetőség, ha jármű közúti forgalomban való további részvétele közvetlen balesetveszéllyel jár, és a hiba helyszíni elhárítására nincs lehetőség.

8. Az ellenőrzési jegyzőkönyv és a közúti műszaki ellenőrzési adatbázisok

8.1. Minden elvégzett elsődleges közúti műszaki ellenőrzésről az V. részben szereplő jegyzőkönyv törzslap kerül kitöltésre, amelyet továbbítani kell az illetékes fővárosi vagy vármegyei közlekedési hatóság részére.[492]

8.2. A részletes ellenőrzés befejezése után az ellenőr az V. rész szerinti jegyzőkönyvet készít.

8.3. A 8.1. és 8.2. esetben a jármű vezetője kézhez kapja az ellenőrzési jegyzőkönyv egy példányát.

8.4. Az ellenőr az ellenőrzéseket követő munkanapon továbbítja az illetékes vármegyei közlekedési hatóságnak a közúti műszaki ellenőrzések eredményeit. Az illetékes fővárosi vagy vármegyei közlekedési hatóság ezeket az információkat az irányadó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban legalább a kézhezvételüktől számított 36 hónapig megőrzi.[493]

8.5. A fővárosi vagy vármegyei kormányhivatalok ellenőreinek jegyzőkönyveit fel kell tölteni a szakmai irányítást ellátó hatóság szerverére legkésőbb az ellenőrzést követő 3. munkanapon. A közlekedési hatóság 2021. március 31-éig, illetve azt követően minden második év március 31-éig elektronikus úton továbbítja a Bizottságnak az ellenőrzések eredményeit a VI. rész szerinti adatokkal.[494]

8.6. A 2017/2205 bizottsági végrehajtási rendelet alapján végzett közúti műszaki ellenőrzésekhez kapcsolódó jegyzőkönyveket a 8.5. pont szerinti eljárással kell megküldeni a közlekedési hatóságnak. A jegyzőkönyvben foglaltak alapján a közlekedési hatóság haladéktalanul értesíti az ellenőrzés eredményéről a járművet nyilvántartó tagállamot.[495]

8.7. A 8.6. pont szerinti értesítést 2020. június 30-tól kezdődően a Bizottság által létrehozott RSI üzenetküldő rendszer alkalmazásával kell a tagállam részére megküldeni.[496]

8.8. A 8.6. és 8.7. pontban foglalt értesítéseket a 2017/2205 bizottsági végrehajtási rendelet 1. mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelően kell végrehajtani.[497]

II. rész

A kockázatértékelő rendszer elemei

1. A kockázatértékelő rendszer szolgál alapul azon járművek célirányos kiválasztásához, amelyeket a járműkarbantartásra és a közlekedésre való alkalmasságra vonatkozó követelményeknek való megfelelés tekintetében rosszul teljesítő vállalkozások tartanak üzemben. A rendszer figyelembe veszi mind az időszakos műszaki vizsgálatok, mind a közúti műszaki ellenőrzések eredményeit.

Az érintett vállalkozások kockázati besorolásának meghatározásakor a kockázatértékelő rendszer az alábbi paramétereket veszi figyelembe:

- a hiányosságok száma

- a hiányosságok súlyossága

- a közúti műszaki ellenőrzések vagy az időszakos és önkéntes műszaki vizsgálatok száma

- időtényező

2. A hiányosságokat súlyosságuk alapján, az alábbi súlyossági tényezőkkel kell súlyozni:

- Veszélyes hiányosság = 40

- Komoly hiányosság = 10

- Kisebb hiányosság = 1

3. Egy vállalkozás (jármű) helyzetének változását az alábbi tényezők felhasználásával kell figyelembe venni, amelyek szerint a "régebbi" ellenőrzések eredményei (hiányosságok) kisebb súlyt kapnak, mint az "újabbak" eredményei:

- 1. év = utolsó 12 hónap = 3-as szorzó

- 2. év = 13-24. hónap = 2-es szorzó

- 3. év = 25-36. hónap = 1-es szorzó

Ezt a módszert csak az általános kockázati besorolás számításakor kell alkalmazni.

4. A kockázati besorolás a következő képlet segítségével számítható ki:

4.1. Az általános kockázati besorolás kiszámításának képlete:

ahol:

4.1.1. RR = általános kockázati pontszám

4.1.2. DYi = a hibák száma összesen az 1., 2. és 3. évben

4.1.3. DY1 = (#DD x 40) + (#MaD x 10) + (#MiD x 1) az 1. évben

4.1.4. # = a különböző hiányosságok száma

4.1.5. DD = veszélyes hiányosságok

4.1.6. MaD = komoly hiányosságok

4.1.7. MiD = kisebb hiányosságok

4.1.8. C = ellenőrzések (közúti műszaki ellenőrzések vagy időszakos és önkéntes műszaki vizsgálatok) az 1., 2. és 3. évben

4.2. Az éves kockázati besorolás kiszámításának képlete:

ahol:

4.2.1 AR = éves kockázati pontszám

Az éves kockázati besorolást a vállalkozás helyzetében az évek során bekövetkező változás értékelésére kell használni.

A vállalkozások (járművek) az általános kockázati besorolás alapján, a következőképpen kerülnek osztályozásra:

- < 30% alacsony kockázatú

- 30% - 80% közepes kockázatú

- > 80% magas kockázatú.

III. rész

A közúti műszaki ellenőrzések terjedelme

1. Az ellenőrzött területek:

(0) A jármű azonosító adatai;

(1) Fékberendezés;

(2) Kormányberendezés;

(3) Kilátási viszonyok;

(4) Világítóberendezések és az elektromos rendszer részei;

(5) Tengelyek, kerekek, gumiabroncsok és felfüggesztés;

(6) Alváz és az alvázra erősített részek;

(7) Egyéb berendezések,

(8) Környezetterhelés,

(9) Kiegészítő vizsgálatok az M2 és M3 kategóriájú személyszállító járművek esetében.

2. Az ellenőrzésre vonatkozó követelmények:

2.1. A kizárólag mérőeszköz segítéségével elvégezhető ellenőrzéseket "E" betű jelöli.

2.2. A mérőeszköz nélkül csak bizonyos mértékben elvégezhető ellenőrzéseket "+(E)" betű jelöli.

2.3. Ha az ellenőrzés módjaként szemrevételezés van meghatározva, az azt jelenti, hogy az adott tételek megtekintésén kívül az ellenőr adott esetben egyéb vizsgálatot is elvégez, például felméri zajhatásukat, vagy egyéb megfelelő, mérőberendezést nem igénylő ellenőrzési módszert alkalmaz.

2.4. A közúti műszaki ellenőrzések az 1. táblázatban felsorolt tételekre terjedhetnek ki, ahol az alkalmazásra javasolt vizsgálati módszerek is megtalálhatók. E melléklet semmilyen módon nem akadályozza, hogy az ellenőrök adott esetben más berendezéseket is használjanak, például akna fölött vagy emelő segítségével vizsgálják meg a járművet.

2.5. A vizsgálatokat a jelenleg rendelkezésre álló módszerek és berendezések alkalmazásával, a jármű bármely részének szerszámmal való szétszerelése vagy eltávolítása nélkül kell elvégezni. A vizsgálat során ellenőrizhető továbbá, hogy a vizsgált jármű érintett részei és alkatrészei megfelelnek-e a jóváhagyás időpontjában, illetve adott esetben az átalakítás időpontjában hatályos biztonsági és környezetvédelmi követelményeknek.

2.6. Amennyiben a jármű kialakítása nem teszi lehetővé az ebben a mellékletben foglalt vizsgálati módszerek alkalmazását, a vizsgálatot az illetékes hatóságok által elfogadott, ajánlott vizsgálati módszerekkel kell elvégezni.

2.7. A "hiba okokat" nem kell figyelembe venni, ha azok olyan követelményekre utalnak, amelyek nem szerepelnek a nyilvántartásba vételkor, illetve az első forgalomba helyezéskor hatályos vonatkozó jármű jóváhagyási szabályozásban vagy az utólagos módosítási követelmények között.

3. A vizsgálatok tartalma és módszerei, a járművek hiányosságainak értékelése

3.1. A vizsgálat a szükséges és releváns tételekre terjed ki, figyelembe véve különösen a fékek, a gumiabroncsok, a kerekek és az alváz biztonságát, valamint a környezetterhelést, továbbá a következő táblázatban felsorolt ajánlott módszereket.

3.2. Az egyes vizsgálandó járműrendszerekre és - alkatrészekre nézve - a hiányosságok értékelését a táblázatban foglalt kritériumok alapján, illetve eseti alapon kell elvégezni.

3.3. A táblázatban fel nem sorolt hiányosságokat a közúti közlekedésbiztonságra gyakorolt kockázatok alapján kell értékelni.

1. táblázat

ABCDEF
1.Ellenőrzött tételMódszerHiba okokA hiányosságok értékelése
2.KisebbKomolyVeszélyes
3.0. JÁRMŰ AZONOSÍTÓ ADATAI
4.0.1. Rendszámtábla
(amennyiben a követelmények
szükségessé teszik1)
Szemrevételezésa) A rendszámtábla (rendszámtáblák) hiányzik
(hiányoznak) vagy olyan gyengén van(nak) rögzítve,
hogy leeshet(nek).
X
5.b) A felirat hiányzik vagy olvashatatlan.X
6.c) Nem egyezik a jármű okmányaival vagy
nyilvántartott adataival.
X
7.0.2. Járműazonosító
szám/alvázszám/ sorozatszám
Szemrevételezésa) Hiányzik vagy nem található.X
8.b) Nem teljes, olvashatatlan, nyilvánvalóan
hamisított vagy nem egyezik a jármű okmányaival.
X
9.c) A jármű okmányai olvashatatlanok vagy
elírásokat tartalmaznak.
X
10.1. FÉKBERENDEZÉSEK
11.1.1. Műszaki állapot és üzemképesség
12.1.1.1. Üzemi fékpedál/fékkar
tengelye
Az alkatrészek szemrevételezése a
fékrendszer működése közben.
Megjegyzés: Fékrásegítővel ellátott
jármű esetében a vizsgálatot leállított
motorral kell elvégezni.
a) Túl szoros a tengely.X
13.b) Túl nagy a kopás vagy a holtjáték.X
14.1.1.2. A pedál/kar állapota és a
fékműködtető berendezés útja
Az alkatrészek szemrevételezése a
fékrendszer működése közben.
Megjegyzés: Fékrásegítővel ellátott
jármű esetében a vizsgálatot leállított
motorral kell elvégezni.
a) A tartalék úthossz túl nagy vagy elégtelen.
A féket nem lehet teljesen működtetni vagy blokkol.
X
15.b) A fékműködtető szabad oldása korlátozott.X
16.Ez befolyásolja a működését.X
17.c) A fékpedál csúszásgátlója hiányzik, laza vagy
simára kopott.
X
18.1.1.3. Vákuumszivattyú vagy
kompresszor és tartályok
Az alkatrészek szemrevételezése
normális üzemi nyomáson. A vákuum
vagy a légnyomás biztonságos üzemi
értékének eléréséhez szükséges idő,
valamint a figyelmeztető berendezés, a
többkörös védőszelep és a
nyomáscsökkentő szelep működésének
ellenőrzése.
a) A figyelmeztető berendezés működésbe lépése
után (vagy ha a manométer a veszélyzónában van)
nincs legalább négy fékezéshez elegendő
légnyomás/vákuum.
X
19.Legalább két fékezés a figyelmeztető berendezés
működésbe lépése után (vagy ha a manométer a
veszélyzónában van).
X
20.b) A fék biztonságos működéséhez szükséges
légnyomás/vákuum felépülési ideje túl hosszú a
követelményekhez képest1.
X
21.c) Nem működik a többkörös védőszelep vagy a
nyomáscsökkentő szelep.
X
22.d) Levegőelszökés miatt érezhető nyomásesés
vagy hallható levegőszivárgás tapasztalható.
X
23.e) Külső sérülés valószínűsíthetően befolyásolja a
fékrendszer működését.
X
24.A biztonsági fék működése nem kielégítő.X
25.1.1.4. Alacsony nyomásra
figyelmeztető manométer vagy
jelzés
Funkcionális ellenőrzés.A manométer vagy a jelzőműszer rosszul működik
vagy hibás.
X
26.Az alacsony nyomás nem állapítható meg.X
27.1.1.5. Kézi állítású
fékerőszabályozó szelep
Az alkatrészek szemrevételezése a
fékrendszer működése közben.
a) A vezérlőkar törött, sérült vagy túlságosan kopott.X
28.b) A vezérlőkar nincs megfelelően a szelepre
rögzítve vagy a szelep nincs megfelelően rögzítve.
X
29.c) Lazák a csatlakozások, vagy szivárgás van a
rendszerben.
X
30.d) Nem kielégítő működés.X
31.1.1.6. Rögzítőfék-kezelőszerv,
rögzítőfékkar, rögzítőfék
reteszelő kilincsmű, elektromos
rögzítő fék
Az alkatrészek szemrevételezése a
fékrendszer működése közben.
a) A reteszelés nem tart megfelelően.X
32.b) A rögzítőfékkar-tengely vagy a reteszelő
mechanizmus kopott.
X
33.Túlzott kopás eseténX
34.c) Túl nagy a kar elmozdulási úthossza a kezelőkar
helytelen beállítása miatt.
X
35.d) A kezelőszerv hiányzik, sérült vagy nem
működik.
X
36.e) Nem megfelelő működés, a figyelmeztető
készülék hibát jelez.
X
37.1.1.7. Fékszelepek
(lábszelepek, tehermentesítők,
vezérlőszelepek)
Az alkatrészek szemrevételezése a
fékrendszer működése közben.
a) A szelep sérült vagy túlzott levegőszivárgás
tapasztalható.
X
38.Ez befolyásolja a működését.X
39.b) Túlzott olajkifolyás a kompresszorból.X
40.c) A szelep nincs megfelelően rögzítve vagy
szakszerűtlenül van beszerelve.
X
41.d) A hidraulikus fékfolyadék folyik vagy szivárog.X
42.Ez befolyásolja a működését.X
43.1.1.8. Csatlakozófejek a
pótkocsifékekhez (elektromos
és pneumatikus)
A fékrendszerhez tartozó, a
vontatójármű és a pótkocsi közötti
csatlakozás szétkapcsolása, majd újbóli
összekapcsolása.
a) A lezáró csap vagy az automatikusan záródó
szelep hibás.
X
44.Ez befolyásolja a működését.X
45.b) A lezáró csap vagy a csatlakoztató szelep nincs
megfelelően rögzítve vagy szakszerűtlenül van
beszerelve.
X
46.Ez befolyásolja a működését.X
47.c) Túl nagy a szivárgás.X
48.Ez befolyásolja a működését.X
49.d) Nem megfelelő működés.X
50.Ez befolyásolja a fék működését.X
51.
52.
1.1.9. Energiatároló/sűrített
levegő-tartály
Szemrevételezésa) A tartály enyhén sérült vagy enyhén korrodált.X
53.A tartály súlyosan sérült, korrodált vagy szivárog.X
54.b) A vízmentesítő berendezés nem működik.X
55.c) A tartály nincs megfelelően rögzítve vagy
szakszerűtlenül van felszerelve.
X
56.1.1.10. Fékrásegítő egység,
főfékhenger (hidraulikus
fékberendezésben)
Az alkatrészek szemrevételezése a
fékrendszer működése közben,
amennyiben lehetséges.
a) A fékrásegítő sérült vagy hatástalan.X
57.Amennyiben nem működik.X
58.b) A főfékhenger sérült, de a fék működik.X
59.A főfékhenger sérült vagy szivárog.X
60.c) A főfékhenger nem biztonságos, de a fék
működik.
X
61.A főfékhenger nem biztonságos.X
62.d) Nincs elegendő fékfolyadék, szintje a "MIN" jelzés
alatt áll.
X
63.A fékfolyadék szintje jelentősen a "MIN" jelzés alatt
áll.
X
64.Nem látható fékfolyadék.X
65.e) A főfékhenger tartályának fedele hiányzik.X
66.f) A fékfolyadék-figyelmeztető lámpa világít vagy
hibás.
X
67.g) A fékfolyadék szint figyelmeztető készülék
helytelenül működik.
X
68.1.1.11. Merev fékcsövekAz alkatrészek szemrevételezése a
fékrendszer működése közben,
amennyiben lehetséges.
a) Meghibásodás vagy törés közvetlen veszélyének
fennállása.
X
69.b) A csöveknél vagy a csatlakozófejeknél szivárgás
észlelhető (légfékrendszerek esetében).
X
70.A csöveknél vagy a csatlakozófejeknél szivárgás
észlelhető (hidraulikus fékrendszerek esetében).
X
71.c) A csövek sérültek vagy túlságosan korrodáltak.X
73.Ez a blokkolás veszély vagy a szivárgás közvetlen
kockázata révén befolyásolja a fékrendszer
működését.
X
74.d) A csövek nem a megfelelő helyre vannak
bekötve.
X
75.Károsodás veszélye áll fenn.X
76.1.1.12. FéktömlőkAz alkatrészek szemrevételezése a
fékrendszer működése közben,
amennyiben lehetséges.
a) Meghibásodás vagy törés közvetlen veszélyének
fennállása.
X
77.b) A tömlők sérültek, ki vannak dörzsölődve, meg
vannak csavarodva vagy túl rövidek.
X
78.A tömlők sérültek vagy ki vannak dörzsölődve.X
79.c) A tömlőknél vagy a csatlakozásoknál szivárgás
észlelhető (légfékrendszerek).
X
80.A tömlőknél vagy a csatlakozásoknál szivárgás
észlelhető (hidraulikus fékrendszerek).
X
81.d) A tömlők nyomás alatt kidudorodnak.X
82.A szövetbevonat sérült.X
83.e) A tömlők porózusak.X
84.1.1.13. Dob- és tárcsafék
betétek
Szemrevételezésa) A dob- vagy a tárcsafékbetét túlzottan kopott
(elérte a minimumjelzést.)
X
85.A dob- vagy a tárcsafékbetét túlzottan kopott (a
minimumjelzés nem látható.)
X
86.b) A betét szennyezett (olaj, zsír stb.).
Ez befolyásolja a fék működését
XX
87.c) A betét hiányzik vagy rosszul van beszerelve.X
88.1.1.14. Fékdobok, féktárcsákSzemrevételezésa) A fékdob vagy a féktárcsa kopott.X
89.A dob vagy tárcsa túlságosan barázdálódott vagy
repedezett, nincs megfelelően rögzítve vagy törött.
X
90.b) A fékdob vagy a féktárcsa szennyezett (olaj, zsír
stb.).
X
91.Ez jelentősen befolyásolja a fék működését.X
92.c) A fékdob vagy a féktárcsa hiányzik.X
93.d) A féktartólapok nincsenek megfelelően rögzítve.X
94.1.1.15. Fék huzalok, fék rudak,
fékkarok, fékrudazatok
Az alkatrészek szemrevételezése a
fékrendszer működése közben,
amennyiben lehetséges.
a) A fékhuzal sérült vagy összecsomózódott.
Ez befolyásolja a fék működését.
XX
95.b) Valamelyik alkatrész túlságosan kopott vagy
korrodált.
X
96.Ez befolyásolja a fék működésétX
97.c) Nem megfelelően rögzített huzal, rúd vagy
csatlakozóelem.
X
98.d) A huzalvezető sérült.X
99.e) A fékrendszer szabad mozgása korlátozott.X
100.f) A fékkarok/fékrudazatok rendellenes úthossza
hibás beállításra vagy túlzott kopásra utal.
X
101.1.1.16. Fékműködtető
készülék (rugóerő-tárolós fék,
hidraulikus fékhenger is)
Az alkatrészek szemrevételezése a
fékrendszer működése közben,
amennyiben lehetséges.
a) A készülék repedt vagy sérült.X
102.Ez befolyásolja a fék működését.X
103.b) A készülékben szivárgás észlelhető.
Ez befolyásolja a fék működését.
XX
104.c) A készülék nincs megfelelően rögzítveX
105.vagy szakszerűtlenül van beszerelve.X
106.Ez befolyásolja a fék működését.X
107.d) A készülék túlságosan korrodált.XX
108.A készülék eltörhet.X
109.e) A működtető dugattyúnak vagy a membránnak
elégtelen vagy túl nagy az úthossza.
X
110.Befolyásolja a fék működését (nincs tartalék
mozgástér).
X
111.f) A porvédő sérült.X
112.A porvédő hiányzik vagy erősen sérült.X
113.1.1.17. Terhelésfüggő
fékerőszabályozó szelep
Az alkatrészek szemrevételezése a
fékrendszer működése közben,
amennyiben lehetséges.
a) A rudazat sérült.X
114.b) A rudazat rosszul van beállítva.X
115.c) A szelep szorul, vagy nem működik (az ABS
működik).
X
116.A szelep szorul, vagy nem működik.X
117.d) A szelep hiányzik. (ha kötelező)X
118.e) Az adattábla hiányzik.X
119.f) Az adatok olvashatatlanok vagy nem felelnek
meg a követelményeknek1.
X
120.1.1.18. Fékpofahézag-állítók
és - jelzők
Szemrevételezésa) A hézagállító sérült, szorul, rendellenes az
úthossza, túlságosan kopott vagy helytelenül van
beállítva.
X
121.b) A hézagállító hibás.X
122.c) A hézagállító helytelenül van beszerelve vagy
kicserélve.
X
123.1.1.19. Tartósfék-rendszer (ha
be van szerelve vagy kötelező)
Szemrevételezésa) Laza csatlakozás vagy rögzítés.X
124.Ez befolyásolja a működését.X
125.b) A rendszer nyilvánvalóan hibás vagy hiányzik.X
126.1.1.20. Pótkocsifékek
automatikus működése
A vontatójármű és a pótkocsi közötti
fékcsatlakozás szétkapcsolása.
A pótkocsi fékje nem működik automatikusan a
csatlakozás szétkapcsolásakor.
X
127.1.1.21. Teljes fékrendszerSzemrevételezésa) Egyéb rendszerelem (pl. fagytalanító szivattyú,
légszárító stb.) külső sérülése vagy a fékrendszert
hátrányosan érintő túlzott korróziója.
X
128.Ez befolyásolja a fék működését.X
129.b) A levegő vagy fagyásgátló szivárgása.X
130.Befolyásolja a rendszer helyes működését.X
131.c) Nem megfelelően rögzített vagy szakszerűtlenül
beszerelt alkatrész.
X
132.d) Valamely alkatrész nem biztonságos átalakítása3X
133.Ez befolyásolja a fék működését.X
134.1.1.22. Vizsgáló csatlakozók
(ha be vannak szerelve vagy
kötelezők)
SzemrevételezésHiányoznak.X
135.1.1.23. RáfutófékSzemrevételezéssel és működtetéssel
történő ellenőrzés.
Nem megfelelő hatékonyság.X
136.1.2. Az üzemi fék működési jellemzői és hatásossága
137.1.2.1. Működési jellemzők (E)Fékpadon elvégzett vizsgálat közben
fokozatos fékezés a maximális fékerő
eléréséig.
a) Nem megfelelő fékerő egy vagy több keréken.X
138.A fékerő hiánya egy vagy több keréken.X
139.b) Kormányzott tengelyen a fékerő egy adott
keréken kisebb, mint az ugyanazon a tengelyen levő
másik keréken mért maximális fékerő 70%-a,
illetőleg közúton történő fékvizsgálat esetén a jármű
túlzott mértékben eltér az egyenes iránytól.
X
140.Tengelykormányzás esetén a fékerő egy adott
keréken kisebb, mint az ugyanazon a tengelyen levő
másik keréken mért maximális fékerő 50%-a.
X
141.c) A fékerő nem növelhető fokozatosan (a fék
rángat).
X
142.d) Rendellenes késés a fék működtetése közben,
bármely keréken.
X
143.e) Túl nagy fékerő-ingadozás egy kerékfordulaton
belül.
X
144.1.2.2. Hatásosság (E)Vizsgálat fékpadon, a tényleges tömeg
mellett, vagy, amennyiben ez műszaki
okokból nem megoldható, közúton,
adattárolós lassulás-mérő berendezés
használatával (1).
Nem éri el az alábbi minimális értékeket (2):
M1, M2 és M3 kategória: 50% (3)
N1 kategória: 45%
N2 és N3 kategória: 43% (4)
O3 és O4 kategória: 40% (5)
X
145.A fenti értékek kevesebb mint 50%-át éri elX
146.1.3. A biztonsági fék működési jellemzői és hatásossága (ha külön rendszer biztosítja)
147.1.3.1. Működési jellemzők (E)Amennyiben a biztonsági fékrendszer
elkülönül az üzemi fékrendszertől, az
1.2.1. pontban ismertetett módszer
szerint kell eljárni.
a) Nem megfelelő fékerő egy vagy több keréken.X
148.A fékerő hiánya egy vagy több keréken.X
149.b) A fékerő egy adott keréken kisebb, mint az
ugyanazon a tengelyen levő valamely másik
keréken mért maximális fékerő 70%-a, illetőleg
közúton történő fékvizsgálat esetén a jármű túlzott
mértékben eltér az egyenes iránytól.
X
150.Tengelykormányzás esetén a fékerő egy adott
keréken kisebb, mint az ugyanazon a tengelyen levő
másik keréken mért maximális fékerő 50%-a.
X
151.c) A fékerő nem növelhető fokozatosan (a fék
rángat).
X
152.1.3.2. Hatásosság (E)Amennyiben a biztonsági fékrendszer
elkülönül az üzemi fékrendszertől, az
1.2.2. pontban ismertetett módszer
szerint kell eljárni.
A fékerő kisebb, mint a megengedett maximális
tömeg mellett az 1.2.2. pontban meghatározott előírt
üzemi fékhatásosság 50%-a (6).
X
153.A vizsgálat alkalmával a hatásosság a jármű tömege
viszonylatában a fenti fékerő értékek kevesebb, mint
50%-a.
X
154.1.4. A rögzítőfék működési jellemzők és hatásossága
155.1.4.1. Működési jellemzők (E)A fék működtetése fékpadon.A fék az egyik oldalon nem működik, illetőleg
közúton történő fékvizsgálat esetén a jármű túlzott
mértékben eltér az egyenes iránytól.
X
156.A vizsgálat alkalmával a hatásosság a jármű tömege
viszonylatában az 1.4.2. pontban említett fékerő-
értékek kevesebb, mint 50%-a.
X
157.1.4.2. Hatásosság (E)Vizsgálat fékpadon. Ha ez nem
lehetséges, országúti vizsgálat
regisztrálóval, vagy adattárolóval
rendelkező lassulásmérő berendezéssel.
A lefékezettségi arány a teljes járművet tekintve
nem éri el a legalább 16%-ot a jármű legnagyobb
megengedett tömegéhez viszonyítva, illetve
gépjárművek esetében, ha az nagyobb, a legalább
12%-ot a jármű legnagyobb megengedett
szerelvény össztömegéhez viszonyítva.
X
158.A vizsgálat alkalmával a hatásosság a jármű tömege
viszonylatában a fenti lefékezettségi arány-értékek
kevesebb, mint 50%-a.
X
159.1.5. A tartósfék- rendszer
működési jellemzői
Szemrevételezés és - amennyiben
lehetséges - a rendszer
üzemképességének ellenőrzése.
a) A fékhatás nem fokozatosan változik (a
kipufogófék rendszerekre nem vonatkozik).
X
160.b) A rendszer nem működik.X
161.1.6. Blokkolásgátló
fékrendszer (ABS)
Szemrevételezés és a figyelmeztető
berendezés ellenőrzése, vagy
elektronikus jármű-interfész
alkalmazása.
a) A figyelmeztető berendezés hibásan működik.X
162.b) A figyelmeztető berendezés rendszerhibát jelez.X
163.c) A kerékfordulatszám-érzékelő hiányzik vagy
sérült.
X
164.d) A vezetékek sérültek.X
165.e) Egyéb alkatrész hiányzik vagy sérült.X
166.f) A rendszer az elektronikus jármű-interfészen
keresztül hibát jelez.
X
167.1.7. Elektronikusan vezérelt
fékrendszer (EBS)
Szemrevételezés és a figyelmeztető
berendezés ellenőrzése, vagy
elektronikus jármű-interfész
alkalmazása.
a) A figyelmeztető berendezés hibásan működik.X
168.b) A figyelmeztető berendezés rendszerhibát jelez.X
169.c) A rendszer az elektronikus jármű-interfészen
keresztül hibát jelez.
X
170.d) A vontatójármű és a pótkocsi közötti
csatlakozófej nem kompatibilis vagy hiányzik
X
171.1.8. FékfolyadékSzemrevételezésA fékfolyadék szennyezett vagy üledékes.X
Fennáll a meghibásodás közvetlen veszélye.X
172.2. KORMÁNYBERENDEZÉS
173.2.1. Műszaki állapot
174.2.1.1. A kormánymű állapotaA kormánymű működésének
szemrevételezéssel történő ellenőrzése
a kormánykerék elforgatása közben.
a) A kormánytengely kicsavarodott vagy a bordázat
kopott.
X
175.Ez befolyásolja a helyes működést.X
176.b) A kormánytengely túlzottan kopott.X
177.Ez befolyásolja a helyes működést.X
178.c) A kormánytengely kitérése túl nagy.XX
179.Ez befolyásolja a helyes működést.
180.d) Szivárgás.X
181.Cseppképződés.X
182.2.1.2. Kormánymű házA kormánykerék óramutató járásának
megfelelően és azzal ellentétesen
történő elfordítása közben a kormánymű
ház alvázhoz való rögzítettségének
szemrevételezéssel történő ellenőrzése.
a) A kormánymű ház nincs megfelelően rögzítve.X
183.A rögzítések veszélyesen lazák, vagy láthatóan
elmozdulnak az alvázhoz vagy a karosszériához
képest.
X
184.b) Az alvázon lévő rögzítő furatok megnyúltak.X
185.A kopás mértéke a működést veszélyezteti.X
186.c) A rögzítő csavar hiányzik vagy törött.X
187.A hiány a megfelelő működést veszélyezteti.X
188.d) A kormánymű ház törött.X
189.Ez befolyásolja a kormánymű ház stabilitását vagy
rögzítését.
X
190.2.1.3. A kormányrudazat
állapota
A kormánykerék óramutató járásának
megfelelően és azzal ellentétesen
történő elforgatása közben a kormány-
alkatrészek szemrevételezéssel történő
ellenőrzése kopottság, törések és
biztonság tekintetében.
a) Elvileg rögzített alkatrészek relatív elmozdulása.X
191.Az alkatrészek egymáshoz képesti elmozdulása túl
nagy, fennáll a szétválás valószínűsége
X
192.b) Túlzott kopás az illesztéseknél.X
193.A szétválás nagyon komoly veszélye áll fennX
194.c) Bármely alkatrész törése vagy deformációja.X
195.Ez befolyásolja a helyes működést.X
196.d) Rögzítő eszközök hiánya.X
197.e) Az alkatrészek helytelen beállítása (pl.
nyomtávrúd vagy kormánytolórúd).
X
198.f) Nem biztonságos átalakítás3.X
199.Ez befolyásolja a helyes működést.X
200.g) A porvédő sérült vagy elhasználódott.X
201.A porvédő hiányzik vagy erősen elhasználódott.X
202.2.1.4. A kormányrudazat
működése
A kormánykerék óramutató járásának
megfelelően és azzal ellentétesen
történő elforgatása közben, földön lévő
kerekekkel és járó motor mellett a
kormány-alkatrészek szemrevételezéssel
történő ellenőrzése kopottság, törések és
biztonság tekintetében (kormányrásegítő
rendszer).
a) A mozgó kormányrudazat hozzáér az alváz egy
rögzített részéhez.
X
203.b) A kormányütköző nem tölti be funkcióját vagy
hiányzik.
X
204.2.1.5. Kormányrásegítő
rendszer
A kormányrendszer ellenőrzése:
szivárgás és a hidraulikafolyadék-tartály
szintje (amennyiben látható). Földön álló
kerekekkel és járó motor mellett
ellenőrizzük, működik-e a
kormányrásegítő rendszer.
a) Folyadékszivárgás.X
205.b) Nincs elég folyadék (szintje a "MIN" jelzés alatt
áll).
X
206.A tartály nem megfelelő.X
207.c) A rendszer nem működik.X
208.Ez befolyásolja a kormányzást.X
209.d) Törött vagy kilazult gépezet.X
210.Ez befolyásolja a kormányzást.X
211.e) Az alkatrészek helytelenül vannak beállítva vagy
érintkeznek.
X
212.Ez befolyásolja a kormányzást.X
213.f) Nem biztonságos átalakítás3.X
214.Ez befolyásolja a kormányzást.X
215.g) A kábelek/tömlők sérültek vagy túlzottan
korrodáltak.
X
216.Ez befolyásolja a kormányzást.X
217.2.2. Kormánykerék, kormányoszlop és kormány
218.2.2.1. A kormánykerék állapotaFöldön álló kerekekkel húzzuk és toljuk
a kormánykereket a kormányoszloppal
párhuzamosan, illetve a
kormányoszlopra merőlegesen. A
holtjáték, valamint a rugalmas
csatlakozófejek vagy kardáncsuklós
csatlakozások szemrevételezéssel
történő ellenőrzése.
a) A kormánykerék és a kormányoszlop relatív
elmozdulása, ami lazulást jelez.
X
219.A szétválás nagyon komoly veszélye áll fenn.X
220.b) Nincs biztosítószerkezet a kormánykerékagyon.X
221.A szétválás nagyon komoly veszélye áll fenn.X
222.c) A kormánykerékagy, a karima vagy a küllő törött
vagy kilazult.
X
223.A szétválás nagyon komoly veszélye áll fenn.X
224.d) Nem biztonságos átalakítás3X
225.2.2.2. Kormányoszlop és
kormány lengéscsillapító
Toljuk, illetve húzzuk a kormánykereket
a kormányoszloppal egy vonalban, toljuk
a kormánykereket különböző irányokba a
kormányoszlophoz képest
derékszögben. A holtjáték, valamint a
rugalmas csatlakozófejek vagy
kardáncsuklós csatlakozások
szemrevételezéssel történő ellenőrzése.
a) A kormánykerék közepének játéka
tengelyirányban túl nagy.
X
226.b) A kormányoszlop tetejének az oszlop tengelyétől
sugárirányban való játéka túl nagy.
X
227.c) A rugalmas csatlakozófej túlzottan
elhasználódott.
X
228.d) A rögzítés hibás.X
229.A szétválás nagyon komoly veszélye áll fenn.X
230.e) Nem biztonságos átalakítás3.X
231.2.3. KormányholtjátékEgyenesen előre néző kerekekkel és
kormányrásegítő rendszerrel ellátott
jármű esetében járó motor mellett
könnyedén fordítsuk el a kormánykereket
amennyire lehetséges, az óramutató
járásának megfelelően és azzal
ellentétesen, a keréktárcsák
megmozdítása nélkül. A holtjáték
szemrevételezéssel történő ellenőrzése.
A kormányzás holtjátéka túl nagy (például a
kormánykerék egy pontjának elmozdulása
meghaladja a kormánykerék átmérőjének egyötödét)
vagy nem felel meg a követelményeknek1.
X
232.Ez befolyásolja a biztonságos kormányzást.X
233.2.4. Futómű-beállítás (X)2SzemrevételezésA beállítás nyilvánvalóan hibás.X
234.Ez befolyásolja az egyenesfutást; romlik az
iránytartás.
X
235.2.5. A pótkocsi
forgózsámolyos
tengelykormányzása
Szemrevételezéssel történő ellenőrzés
vagy erre a célra kialakított futómű-
mozgató pad használata
a) Az alkatrész enyhén sérült.X
236.Súlyosan sérült vagy törött alkatrész.X
237.b) Túl nagy a holtjáték.X
238.Ez befolyásolja az egyenesfutást; romlik az
iránytartás.
X
239.c) A rögzítés hibás.X
240.A rögzítéseket komolyan érinti.X
241.2.6. Elektronikus
kormányrásegítő (EPS)
Szemrevételezés és a kormánykerék,
valamint a kerekek elfordulási szöge
kiegyenlítettségének ellenőrzése járó és
álló motor mellett, és vagy az
elektronikus járműinterfész használatával
a) Az EPS hibajelző lámpája a rendszerben fellépett
valamilyen hibát jelez.
X
242.b) A kormányrásegítő nem működik.X
243.c) A rendszer az elektronikus járműinterfészen
keresztül hibát jelez.
X
244.3. KILÁTÁSI VISZONYOK
245.3.1. LátómezőSzemrevételezéssel történő ellenőrzés a
vezetőülésből.
Akadály a vezető látómezőjében, amely lényegesen
befolyásolja a kilátást előre vagy oldalra. (az
ablaktörlő törlési tartományán kívül)
X
246.Kedvezőtlen hatás az ablaktörlő törlési tartományára
vagy a külső tükrök nem láthatók.
X
247.3.2. Az üveg állapotaSzemrevételezésa) Az üveg, illetve átlátszó felület (ha megengedett)
megrepedt vagy elszíneződött. (az ablaktörlő törlési
tartományán kívül)
X
248.Kedvezőtlen hatás az ablaktörlő törlési tartományára
vagy a külső tükrök nem láthatók.
X
249.b) Az üveg vagy átlátszó felület (ideértve a
tükröződő vagy színezett bevonatot) nem felel meg
a követelményekben1 előírtaknak (az ablaktörlő
törlési tartományán kívül).
X
250.Kedvezőtlen hatás az ablaktörlő törlési tartományára
vagy a külső tükrök nem láthatók.
X
251.c) Az üveg vagy átlátszó felület állapota
elfogadhatatlan.
X
252.Ez jelentősen befolyásolja az ablaktörlő törlési
tartományán belüli kilátást.
X
253.3.3. Visszapillantó tükrök és
eszközök
Szemrevételezésa) A tükör vagy eszköz hiányzik vagy nem a
követelményeknek megfelelően van felszerelve1
(legalább két visszapillantási eszköz kell).
X
254.Kettőnél kevesebb visszapillantási eszköz.X
255.b) A tükör vagy eszköz enyhén sérült vagy lazán
van rögzítve.
X
256.A tükör vagy eszköz nem működik, súlyosan sérült,
illetőleg lazán vagy nem megfelelően van rögzítve.
X
257.c) Nincs meg a szükséges látótér.X
258.3.4. SzélvédőtörlőkSzemrevételezéssel és működtetéssel
történő ellenőrzés.
a) A szélvédőtörlő nem működik vagy hiányzik.X
259.b) Az ablaktörlő lapát hibás.X
260.Az ablaktörlő lapát hiányzik vagy egyértelműen
hibás.
X
261.3.5. SzélvédőmosókSzemrevételezéssel és működtetéssel
történő ellenőrzés.
A szélvédőmosók nem működnek megfelelően
(mosófolyadék hiányzik, de a szivattyú működik;
vagy a vízsugár rosszul van beállítva).
X
[498]
262.A szélvédőmosók nem működnek.X
263.3.6. Páramentesítő
berendezés (X)2
Szemrevételezéssel és működtetéssel
történő ellenőrzés.
A rendszer nem működik vagy egyértelműen hibás.X
264.4. VILÁGÍTÁS, FÉNYVISSZAVERŐK ÉS ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK
265.4.1. Fényszórók
266.4.1.1. Állapot és
üzemképesség
Szemrevételezéssel és működtetéssel
történő ellenőrzés.
a) A világítás/fényforrás hibás vagy hiányzik.
(Többpontos világítás/fényforrások; LED esetén a
diódák kevesebb, mint harmada működésképtelen.)
Egypontos világítás/fényforrások; LED esetén a
kilátás lényegesen romlik
XX
267.b) A fényszórórendszer (fényvisszaverő és lencse)
enyhén hibás.
X
268.A fényszórórendszer (fényvisszaverő és lencse)
nagymértékben hibás vagy hiányzik.
X
269.c) A lámpa nincs biztonságosan rögzítve.X
270.4.1.2. BeállításSzemrevételezéssel és működtetéssel
történő ellenőrzés.
a) A fényszóró beállítása rendkívül rossz.X
271.4.1.2. BeállításSzemrevételezéssel és működtetéssel
történő ellenőrzés.
b) A fényforrás helytelenül van felszerelve.X
272.4.1.3. KapcsolókSzemrevételezéssel és működtetéssel
történő ellenőrzés.
a) A kapcsoló működése (az egyidejűleg világító
fényszórók száma) nem felel meg a
követelményeknek
X
273.Az első fényforrások túllépik a legnagyobb
megengedett fényerősséget.
X
274.b) A vezérlőegység működése hibás.X
275.4.1.4. A követelményeknek
való megfelelés1
Szemrevételezéssel és működtetéssel
történő ellenőrzés.
a) A lámpa, a kibocsátott fény színe, a lámpa
helyzete, a fényerősség vagy a jelzés nem felel meg
a követelményeknek1
X
276.b) A burán vagy a fényforráson olyan termék
található, amely egyértelműen csökkenti a
fényerősséget, vagy megváltoztatja a kibocsátott
fény színét.
X
277.c) A fényforrás és a fényszóró nem kompatibilisek.X
278.4.1.5. Magasságállító
eszközök (ha
Szemrevételezéssel történő ellenőrzés
és lehetőség szerint működtetés.
a) A készülék nem működik.X
279.b) A kézi vezérlésű készülék nem működtethető a
vezetőülésből.
X
280.4.1.6. Fényszórótisztító
berendezés (ha kötelező)
Szemrevételezéssel történő ellenőrzés
és lehetőség szerint működtetés.
A készülék nem működik.X
281.Gázkisüléses lámpák esetébenX
282.4.2. Első és hátsó helyzetjelző lámpák, oldalsó szélességjelző lámpák, hátsó méretjelző lámpák és nappali menetlámpák
283.4.2.1. Állapot és
üzemképesség
Szemrevételezéssel és működtetéssel
történő ellenőrzés.
a) A fényforrás hibás.X
284.b) A búra hibás.X
285.c) A lámpa nincs biztonságosan rögzítve.X
286.Nagyon komoly a veszélye annak, hogy leesik.X
287.4.2.2. KapcsolókSzemrevételezéssel és működtetéssel
történő ellenőrzés.
a) A kapcsoló működése nem felel meg a
követelményeknek1.
X
288.A hátsó helyzetjelző és oldalsó szélességjelző
lámpák bekapcsolt fényszóró mellett kikapcsolhatók.
X
289.b) A vezérlőegység működése hibás.X
290.4.2.3. A követelményeknek
való megfelelés1
Szemrevételezéssel és működtetéssel
történő ellenőrzés.
a) A lámpa, a kibocsátott fény színe, a lámpa
helyzete, a fényerősség vagy a jelzés nem felel meg
a követelményeknek1.
X
291.Elöl piros vagy hátul fehér fény; erősen csökkent
fényerősség.
X
292.b) A burán vagy a fényforráson olyan termék
található, amely csökkenti a fényerősséget, vagy
megváltoztatja a kibocsátott fény színét.
X
293.Elöl piros vagy hátul fehér fény; erősen csökkent
fényerősség.
X
294.4.3. Féklámpák
295.4.3.1. Állapot és
üzemképesség
Szemrevételezéssel és működtetéssel
történő ellenőrzés.
a) A fényforrás hibás. (Többpontos fényforrás; LED
esetén a diódák kevesebb, mint harmada
működésképtelen.)
X
296.Egypontos fényforrások; LED esetén a diódák
kevesebb, mint kétharmada működőképes.
X
297.Egyetlen fényforrás sem működik.X
298.b) A bura enyhén hibás. (Nem befolyásolja a
fénykibocsátást.)
X
299.A bura nagymértékben hibás (befolyásolja a
fénykibocsátást).
X
300.c) A lámpa nincs biztonságosan rögzítve.X
301.Nagyon komoly a veszélye annak, hogy leesik.X
302.4.3.2. KapcsolókSzemrevételezéssel és működtetéssel
történő ellenőrzés.
a) A kapcsoló működése nem felel meg a
követelményeknek1.
X
303.Késve lép működésbeX
304.Egyáltalán nem működik.X
305.b) A vezérlőegység működése hibás.X
306.4.3.3. A követelményeknek
való megfelelés1
Szemrevételezéssel és működtetéssel
történő ellenőrzés.
A lámpa, a kibocsátott fény színe, a lámpa helyzete,
a fényerősség vagy a jelzés nem felel meg a
követelményeknek1
X
307.Hátul fehér fény; erősen csökkent fényerősség.X
308.4.4. Irányjelző és vészvillogó lámpák
309.4.4.1. Állapot és
üzemképesség
Szemrevételezéssel és működtetéssel
történő ellenőrzés.
a) A fényforrás hibás. (Többpontos fényforrás; LED
esetén a diódák kevesebb, mint harmada
működésképtelen.)
X
310.Egypontos fényforrások; LED esetén a diódák
kevesebb, mint kétharmada működőképes.
X
311.b) A bura enyhén hibás. (Nem befolyásolja a
fénykibocsátást.)
X
312.A bura nagymértékben hibás (befolyásolja a
fénykibocsátást).
X
313.c) A lámpa nincs biztonságosan rögzítve.X
314.Nagyon komoly a veszélye annak, hogy leesik.X
315.4.4.2. KapcsolókSzemrevételezéssel és működtetéssel
történő ellenőrzés.
A kapcsoló működése nem felel meg a
követelményeknek1.
X
316.Egyáltalán nem működik.X
317.4.4.3. A követelményeknek
való megfelelés1
Szemrevételezéssel és működtetéssel
történő ellenőrzés.
A lámpa, a kibocsátott fény színe, a lámpa helyzete,
a fényerősség vagy a jelzés nem felel meg a
követelményeknek1.
X
318.4.4.4. Villogás frekvenciájaSzemrevételezéssel és működtetéssel
történő ellenőrzés.
A villogás üteme nem felel meg a
követelményeknek1 (25%-ot meghaladó eltérés).
X
319.4.5. Első és hátsó ködlámpák
320.4.5.1. Állapot és
üzemképesség
Szemrevételezéssel és működtetéssel
történő ellenőrzés.
a) A fényforrás hibás. (Többpontos fényforrás; LED
esetén a diódák kevesebb, mint harmada
működésképtelen.)
X
321.Egypontos fényforrások; LED esetén a diódák
kevesebb, mint kétharmada működőképes.
X
322.b) A bura enyhén hibás. (Nem befolyásolja a
fénykibocsátást.)
X
323.A bura nagymértékben hibás (befolyásolja a
fénykibocsátást).
X
324.c) A lámpa nincs biztonságosan rögzítve.
Nagyon komoly a veszélye annak, hogy ki
X
325.esik, vagy vakítja a szembe közlekedőket.X
326.4.5.2. Beállítás (X)2Szemrevételezéssel és működtetéssel
történő ellenőrzés.
Az első ködlámpa vízszintesen rosszul van
beállítva, ha sötét-világos határvonal látható (a
határvonal túl alacsony).
X
327.A határvonal magasabban áll, mint a tompított
fényszórók esetében.
X
328.4.5.3. KapcsolókSzemrevételezéssel és működtetéssel
történő ellenőrzés.
A kapcsoló működése nem felel meg a
követelményeknek1.
X
329.Nem működik.X
330.4.5.4. A követelményeknek
való megfelelés1
Szemrevételezéssel és működtetéssel
történő ellenőrzés.
a) A kibocsátott fény színe, a helyzete, a
fényerősség vagy ajelzés nem felel meg a
követelményeknek1.
X
331.b) A rendszer működése nem felel meg a
követelményeknek1.
X
332.4.6. Hátrameneti lámpák
333.4.6.1. Állapot és
üzemképesség
Szemrevételezéssel és működtetéssel
történő ellenőrzés.
a) A fényforrás hibás.X
334.b) A bura hibás.X
335.c) A lámpa nincs biztonságosan rögzítve.X
336.Nagyon komoly a veszélye annak, hogy leesik.X
337.4.6.2. A követelményeknek
való megfelelés1
Szemrevételezéssel és működtetéssel
történő ellenőrzés.
a) A lámpa, a kibocsátott fény színe, a lámpa
helyzete, a fényerősség vagy a jelzés1 nem felel
meg a követelményeknek.
X
338.b) A rendszer működése nem felel meg a
követelményeknek1.
X
339.4.6.3. KapcsolókSzemrevételezéssel és működtetéssel
történő ellenőrzés.
A kapcsoló működése nem felel meg a
követelményeknek1.
X
340.A hátrameneti lámpa a hátrameneti fokozattól eltérő
fokozatban is világít.
X
341.4.7. Hátsó rendszámtábla világítás
342.4.7.1. Állapot és
üzemképesség
Szemrevételezéssel és működtetéssel
történő ellenőrzés.
a) A lámpa közvetlenül vagy fehér fénnyel hátrafelé
világít.
X
343.b) A fényforrás (többpontos fényforrás) hibás.X
344.A fényforrás (egypontos fényforrás) hibás.X
345.c) A lámpa nincs biztonságosan rögzítve.X
346.Nagyon komoly a veszélye annak, hogy leesik.X
347.4.7.2. A követelményeknek
való megfelelés1
Szemrevételezéssel és működtetéssel
történő ellenőrzés.
A rendszer működése nem felel meg a
követelményeknek1.
X
348.4.8. Fényvisszaverő prizmák, láthatósági (fényvisszaverő) jelzések és hátsó fényvisszaverő jelzőtáblák
349.4.8.1. ÁllapotSzemrevételezésa) A fényvisszaverő eszköz hibás vagy sérült.X
350.Ez befolyásolja a fényvisszaverő képességet.X
351.b) A fényvisszaverő nincs biztonságosan rögzítve.X
352.Leeshet.X
353.4.8.2. A követelményeknek
való megfelelés1
SzemrevételezésA készülék, a visszavert szín vagy a készülék
helyzete nem felel meg a követelményeknek1
X
354.Nincs fényvisszaverő, illetve elöl piros vagy hátul
fehér színű fényvisszaverő.
X
355.4.9. Világítóberendezések kötelező visszajelzői
356.4.9.1. Állapot és
üzemképesség
Szemrevételezéssel és működtetéssel
történő ellenőrzés.
Nem működik.X
357.A távolsági fényszóró és a hátsó ködlámpa
esetében nem működik.
X
358.4.9.2. A követelményeknek
való megfelelés1
Szemrevételezéssel és működtetéssel
történő ellenőrzés.
Nem teljesülnek a követelmények1X
359.4.10. Elektromos csatlakozók
a vontatójármű és a pótkocsi
vagy nyerges pótkocsi között
Szemrevételezés: lehetőség szerint
vizsgáljuk meg a csatlakozó elektromos
folytonosságát.
a) A rögzített alkatrészek ki vannak lazulva.
A csatlakozóaljzat laza.
XX
360.b) A szigetelés sérült vagy megrongálódott.X
361.Rövidzárlatot okozhat.X
362.c) A pótkocsi vagy a vontatójármű elektromos
csatlakozói nem működnek megfelelően.
X
363.A pótkocsi féklámpái egyáltalán nem működnek.X
364.4.11. Elektromos vezetékekSzemrevételezés, adott esetben a
motortér szemrevételezését is beleértve.
a) A vezetékek nincsenek megfelelően rögzítve
vagy felerősítve.
X
365.A rögzítések lazák, éles peremekkel érintkeznek, a
csatlakozások megszakadhatnak.
X
366.A vezetékek forró vagy forgó alkatrészekkel, illetve a
talajjal érintkezhetnek, (a fékezés és kormányzás
szempontjából fontos) csatlakozások szakadtak
meg.
X
367.b) A vezetékek enyhén megrongálódtak.X
368.A vezetékek súlyosan megrongálódtak.X
369.A (fékezés és kormányzás szempontjából fontos)
vezetékek igen súlyosan megrongálódtak.
X
370.c) A szigetelés sérült vagy megrongálódott.X
371.Rövidzárlatot okozhat.X
372.Nyilvánvaló tűzveszély, szikraképződés.X
373.4.12. Nem kötelező lámpák és
fényvisszaverők (X)2
Szemrevételezéssel és működtetéssel
történő ellenőrzés.
a) A lámpa/fényvisszaverő felszerelése nem felel
meg a követelményeknek.
X
374.Elöl piros vagy hátul fehér színű
lámpa/fényvisszaverő.
X
375.b) A lámpa működése nem felel meg a
követelményeknek1.
X
376.Az egyidejűleg működő fényszórók száma túllépi a
legnagyobb megengedett fényerősséget. Elöl piros
vagy hátul fehér színű lámpa.
X
377.c) A lámpa/fényvisszaverő nincs biztonságosan
rögzítve.
X
378.Nagyon komoly a veszélye annak, hogy leesik.X
379.4.13. AkkumulátorokSzemrevételezésa) Kilazult.
Nincs megfelelően rögzítve; rövidzárlatot okozhat.
XX
380.b) Szivárgás.X
381.Az akkumulátorból veszélyes anyagok szivárognak.X
382.c) A kapcsoló (ha kötelező) hibás.X
383.d) A biztosíték (ha kötelező) hibás.X
384.e) A szellőzés (ha kötelező) nem megfelelő.X
385.5. TENGELYEK, KEREKEK, GUMIABRONCSOK ÉS FELFÜGGESZTÉS
386.5.1. Tengelyek
387.5.1.1. Tengelyek
(+ E)
Szemrevételezéssel történő ellenőrzés,
ha rendelkezésre áll, futómű mozgató
paddal.
a) A tengely törött vagy deformálódott.X
388.b) A járműhöz nincs biztonságosan rögzítve.X
389.Ez rontja a stabilitást, befolyásolja a helyes
működést. Túlzott elmozdulás a rögzítőkhöz képest.
X
390.c) Nem biztonságos átalakítás3.X
391.Ez rontja a stabilitást, befolyásolja a helyes
működést, túl kicsi a távolság a jármű egyéb
alkatrészeihez vagy a talajhoz képest.
X
392.5.1.2. Féltengelyek
(+ E)
Szemrevételezéssel történő ellenőrzés,
ha rendelkezésre áll, futómű mozgató
paddal. Fejtsünk ki függőleges vagy
oldalirányú erőt minden egyes kerékre,
és jegyezzük fel a merevtengely és a
tengelycsonk közötti úthossz mértékét
a) A féltengely törött.X
393.b) A függőcsapszeg, vagy a persely túlzottan
kopott.
X
394.Az alkatrész kilazulhat, romlik az iránytartás.X
395.c) A féltengelycsonk és a merevtengely közötti
elmozdulás túl nagy.
X
396.Az alkatrész kilazulhat, romlik az iránytartás.X
397.d) A féltengelycsap laza a tengelyen.X
398.Az alkatrész kilazulhat, romlik az iránytartás.X
399.5.1.3. Kerékcsapágyak (+ E)Szemrevételezéssel történő ellenőrzés,
ha rendelkezésre áll, futómű mozgató
paddal. Fordítsuk el a kereket, vagy
fejtsünk ki oldalirányú erőt minden egyes
kerékre, és jegyezzük fel, milyen hosszú
a keréknek a tengelycsonkhoz
viszonyított úthossza felfelé.
a) A kerékcsapágy holtjátéka túl nagy.X
400.Romlik az iránytartás; elroncsolódhat.X
401.b) A kerékcsapágy túl szoros, berágódott.X
402.A csapágy túlhevülhet; elroncsolódhat.X
403.5.2. Kerekek és gumiabroncsok
404.5.2.1. KerékagySzemrevételezésa) A kerékanya vagy a csavar hiányzik vagy laza.X
405.Rögzítés hiányzik vagy olyan mértékben laza, ami
már súlyosan veszélyezteti a közúti biztonságot.
X
406.b) A kerékagy kopott vagy sérült.X
407.A kerékagy kopása vagy sérülése befolyásolja a
kerekek biztonságos rögzítését.
X
408.5.2.2. KerekekMinden kerék mindkét oldalának
szemrevételezéssel történő ellenőrzése,
miközben a jármű akna fölött vagy
emelőn van.
a) Bármilyen törés vagy hegesztési hiba.X
409.b) A rögzítő gyűrűk nincsenek megfelelően
felszerelve.
X
410.Leeshetnek.X
411.c) A kerék erősen deformálódott vagy kopott.X
412.Ez befolyásolja a kerékagyhoz való biztonságos
rögzítést, valamint az abroncs biztonságos
rögzítését.
X
413.d) A kerékméret a kerék műszaki kivitelezése,
kompatibilitása vagy a keréktípus nem felel meg a
követelményeknek , ezáltal hátrányosan
befolyásolja a közlekedésbiztonságot.
X
414.5.2.3. GumiabroncsokA teljes gumiabroncs
szemrevételezéssel történő ellenőrzése
a jármű előre-hátragörgetésével.
a) A gumiabroncsméret, a terhelhetőség, a
jóváhagyási jel vagy a sebességindex nem felel meg
a követelményeknek1, ezáltal hátrányosan
befolyásolja a közlekedésbiztonságot.
X
415.A mindenkori használathoz elégtelen terhelhetőség
vagy sebességindex; az abroncs a jármű rögzített
alkatrészeihez dörzsölődik, ezáltal romlik a vezetés
biztonsága.
X
416.b) Egyazon tengelyen vagy ikerkeréken különböző
méretű gumiabroncsok találhatók.
X
417.c) Egyazon tengelyen különböző szerkezetű
(radiál/diagonál) gumiabroncsok találhatók.
X
418.d) Bármilyen komoly sérülés vagy vágás a
gumiabroncson.
X
419.A szövetváz kilátszik vagy sérült.X
420.e) A futófelület-kopásjelző láthatóvá válik.X
421.A futófelület bordázatának mélysége nem felel meg
a követelményeknek1.
X
422.f) A gumiabroncs más alkatrészekhez dörzsölődik
(rugalmas sárvédők).
X
423.A gumiabroncs más alkatrészekhez dörzsölődik
(nem befolyásolja a vezetés biztonságosságát).
X
424.g) A követelményeknek1 meg nem felelő utánvágott
gumiabroncsok.
X
425.Ez érinti a szövetvázat.X
426.5.3. Felfüggesztés
427.5.3.1. Rugók és stabilizátorok
(+ E)
Szemrevételezéssel történő ellenőrzés,
ha rendelkezésre áll, futómű-mozgató
paddal.
a) A rugók nincsenek biztonságosan rögzítve az
alvázhoz vagy a tengelyhez.
X
428.Látható elmozdulás, a rögzítések nagyon kilazultak.X
429.b) Egy rugóalkatrész sérült vagy törött.X
430.A főrugó (-rugólap) vagy a többi rugólap nagyon
komolyan sérült.
X
431.c) Rugó hiányzik.X
431.A főrugó (-rugólap) vagy a többi rugólap nagyon
komolyan érintett.
X
432.d) Nem biztonságos átalakítás3X
433.Túl kicsi a távolság a jármű egyéb alkatrészeihez
képest; a rugórendszer nem működik.
X
434.5.3.2. LengéscsillapítókSzemrevételezésa) A lengéscsillapítók nincsenek megfelelően az
alvázhoz vagy a tengelyhez rögzítve.
X
435.A lengéscsillapító laza.X
436.b) Sérült lengéscsillapító, amely komoly szivárgás
vagy hibás működés jeleit mutatja.
X
437.c) A lengéscsillapító hiányzik.X
438.5.3.3. Kardántengelyek,
hosszlengőkarok,
keresztlengőkarok és
felfüggesztőkarok
(+ E)
Szemrevételezéssel történő ellenőrzés,
ha rendelkezésre áll, futómű-mozgató
paddal.
a) Az alvázhoz vagy a tengelyhez nem megfelelően
rögzített alkatrész.
X
439.Az alkatrész kilazulhat, romlik az iránytartás.X
440.b) Egy alkatrész sérült vagy túlságosan korrodált.X
441.Ez befolyásolja az alkatrész stabilitását, illetve az
alkatrész törött.
X
442.c) Nem biztonságos átalakítás3X
443.Túl kicsi a távolság a jármű egyéb alkatrészeihez
képest; a rendszer nem működik.
X
444.5.3.4. A felfüggesztés csuklói
(+ E)
Szemrevételezéssel történő ellenőrzés,
ha rendelkezésre áll, futómű-mozgató
paddal.
a) Túlzott kopás a függőcsapszegen, vagy a
perselyen, illetőleg a felfüggesztés csuklóinál.
X
445.Az alkatrész kilazulhat, romlik az iránytartás.X
446.b) A porvédő erősen elhasználódott.X
447.A porvédő hiányzik vagy törött.X
448.5.3.5. LégrugózásSzemrevételezésa) A rendszer működésképtelen.X
449.b) Olyan módon sérült, módosított vagy
megrongálódott alkatrész, amely a rendszer
működését hátrányosan befolyásolja.
X
450.Ez rendkívüli mértékben befolyásolja a rendszer
működését.
X
451.c) Hallható szivárgás a rendszerben.X
452.d) Nem biztonságos átalakítás.X
453.6. ALVÁZ ÉS AZ ALVÁZRA ERŐSÍTETT RÉSZEK
454.6.1. Alváz vagy alvázkeret és az arra erősített részek
455.6.1.1. Általános állapotSzemrevételezésa) Kisebb törés vagy deformálódás bármelyik oldal-
vagy kereszttartón.
X
456.Komolyabb törés vagy deformálódás bármelyik oldal
vagy kereszttartón.
X
457.b) Nem megfelelően felszerelt merevítőlemez vagy
rögzítések.
X
458.A rögzítések többsége laza; az alkotórészek nem
elég szilárdak.
X
459.c) Túlzott korrózió, amely befolyásolja a szerelvény
merevségét.
X
460.Az alkotórészek nem elég szilárdak.X
461.6.1.2. Kipufogócsövek és
kipufogódob
Szemrevételezésa) Nem megfelelően rögzített vagy szivárgó
kipufogórendszer.
X
462.b) A kipufogógáz bejut a vezetőfülkébe vagy az
utastérbe.
X
463.Ez veszélyezteti a járműben utazó személyek
egészségét.
X
464.6.1.3. Üzemanyagtartály és
üzem-anyagcsövek
(fűtőanyagtartály és vezetékei
is)
Szemrevételezés, cseppfolyós
gázzal/sűrített földgázzal/cseppfolyós
földgázzal működő rendszerek esetében
szivárgásészlelő készülék használata.
a) Rendkívüli tűzveszélyt előidéző, nem
megfelelően rögzített tartály vagy cső.
X
465.b) Az üzemanyag szivárog, vagy a tartálysapka
hiányzik, illetve rendeltetésének nem felel meg.
X
466.Tűzveszély; nagymértékű veszélyesanyag-
szivárgás.
X
467.c) Kidörzsölődött csövek.X
468.Sérült csövek.X
469.d) Az üzemanyag-elzárócsap (ha kötelező)
helytelenül működik.
X
470.e) Tűzveszély
- üzemanyag-szivárgás miatt
- az üzemanyagtartály vagy a kipufogórendszer
elégtelen védelme miatt
- a motortér állapota miatt.
X
471.f) A cseppfolyós gázzal/sűrített
földgázzal/cseppfolyós földgázzal vagy hidrogénnel
működő rendszer nem felel meg a
követelményeknek, a rendszer valamely része
hibás1.
X
472.6.1.4. Lökhárítók, oldalvédő
szerkezetek és hátsó
ráfutásgátlók
Szemrevételezésa) Meglazult vagy megrongálódott elemek, amelyek
érintkezés esetén sérülést okozhatnak.
X
473.Alkatrészek leeshetnek; ez jelentősen befolyásolja a
helyes működést.
X
474.b) A követelményeknek1 egyértelműen meg nem
felelő szerkezet.
X
475.6.1.5. Pótkeréktartó (ha van)Szemrevételezésa) A tartó nincs megfelelő állapotban.X
476.b) Törött vagy nem megfelelően rögzített tartó.X
477.c) A pótkerék a tartóban nem megfelelően van
rögzítve.
X
478.Nagyon komoly a veszélye annak, hogy leesik.X
479.6.1.6. Kapcsolószerkezet és
az elvontató berendezés
Szemrevételezéssel történő ellenőrzés
az elhasználódás és a kifogástalan
működtetés tekintetében, különös
tekintettel az esetleges biztonsági
eszközökre, vagy mérőműszer
használatával.
a) Sérült, hibás vagy megrepedt alkatrész. (nincs
használatban)
X
480.Sérült, hibás vagy megrepedt alkatrész
(használatban van).
X
481.b) Túlzottan kopott alkatrész.X
482.Kopási határérték alatt.X
483.c) A rögzítés hibás.X
484.Valamelyik rögzítés kilazult és nagyon komoly a
veszélye annak, hogy leesik.
485.d) Hiányzó vagy helytelenül működő biztonsági
eszköz.
X
486.e) Valamely visszajelző nem működik.X
487.f) Az eszközök (használaton kívül) kitakarják a
rendszámtáblát vagy bármelyik lámpát.
X
488.A rendszámtábla nem olvasható (ha nincs
használatban).
X
489.g) Nem biztonságos átalakítás3 (másodlagos
alkatrészek).
X
490.Nem biztonságos átalakítás3 (elsődleges
alkatrészek).
X
491.h) Az összekapcsolás túl gyenge, nem kompatibilis
vagy a kapcsolószerkezet nem felel meg a
követelményeknek.
X
492.6.1.7. Erőátviteli egységSzemrevételezésa) Kilazult vagy hiányzó biztonsági csavar.
A biztonsági csavarok olyan mértékben kilazultak
vagy hiányoznak, hogy az súlyosan veszélyezteti a
közúti biztonságot.
XX
493.b) A tengelycsapágyak túlzott kopása az erőátviteli
egységben.
X
494.Lazulás vagy törés nagyon súlyos kockázata.X
495.c) A kardáncsuklós csatlakozás vagy az erőátviteli
láncok/szíjak túlzott kopása.
X
496.Lazulás vagy törés nagyon súlyos kockázata.X
497.d) A rugalmas csatlakozófej túlzott elhasználódása.X
498.Lazulás vagy törés nagyon súlyos kockázata.X
499.e) A tengely sérült vagy elgörbült.X
500.f) A csapágyház törött vagy nincs megfelelően
rögzítve.
X
501.Lazulás vagy törés nagyon súlyos kockázata.X
502.g) A porvédő erősen elhasználódott.X
503.A porvédő hiányzik vagy törött.X
504.h) Jogszerűtlenül átalakított erőátvitel.X
505.6.1.8. MotorfelfüggesztésekSzemrevételezésTúlzottan elhasználódott, egyértelműen és súlyosan
sérült felfüggesztések,
X
506.Laza vagy törött felfüggesztések.X
507.6.1.9. A motor működési
jellemzői (X)2
Szemrevételezés, vagy elektronikus
jármű-interfész alkalmazása
a) A biztonságot, vagy a környezetet érintő módon
átalakított vezérlőegység.
X
508.b) A biztonságot, vagy a környezetet érintő módon
átalakított motor.
X
509.6.2. Vezetőfülke és karosszéria
510.6.2.1. ÁllapotSzemrevételezésa) Meglazult vagy sérült szerelvényfal vagy
alkatrész, amely sérülést okozhat.
X
511.Leeshet.X
512.b) Bizonytalan rögzítésű kocsitest tartóoszlop.X
513.Csökkent szilárdság.X
514.c) Motor- vagy kipufogógáz juthat az utastérbe.X
515.Ez veszélyezteti a járműben utazó személyek
egészségét.
X
516.Túl kicsi a távolság a jármű forgó vagy mozgóX
alkatrészeihez, illetőleg az útfelülethez képest.
517.6.2.2. RögzítésSzemrevételezésa) A karosszéria vagy a vezetőfülke nincs
biztonságosan rögzítve.
X
518.Ez befolyásolja az érintett részek szilárdságát.X
519.b) A karosszéria/vezetőfülke egyértelműen ferdén
áll az alvázon.
X
520.c) A karosszéria/vezetőfülke nem megfelelően vagy
hiányosan van az alvázhoz vagy a kereszttartókhoz
rögzítve (ha a rögzítések szimmetrikusak).
X
521.A karosszéria/vezetőfülke olyan mértékben nem
megfelelően vagy hiányosan van az alvázhoz vagy a
kereszttartókhoz rögzítve, hogy az nagyon súlyosan
veszélyezteti a közlekedés biztonságát.
X
522.d) Az önhordó karosszérián a rögzítési helyeken
túlzott korrózió tapasztalható.
X
523.Csökkent szilárdság.X
524.6.2.3. Ajtók és zárakSzemrevételezésa) Nem megfelelően nyíló-csukódó ajtó.X
525.b) Véletlenszerűen kinyíló vagy becsukva nem
maradó ajtó. (tolóajtók).
Véletlenszerűen kinyíló vagy becsukva nem maradó
ajtó (hagyományos ajtók).
XX
526.c) Az ajtó, a csuklópánt, a zárnyelv vagy az
ajtóoszlop megrongálódott.
X
527.Az ajtó, a csuklópánt, a zárnyelv vagy az ajtóoszlop
hiányzik vagy meglazult.
X
528.6.2.4. PadlózatSzemrevételezésA padlózat nincs megfelelően rögzítve vagy
súlyosan megrongálódott.
X
529.A lépcső vagy a fellépő nem kellően stabil.X
530.6.2.5. VezetőülésSzemrevételezésa) Hibás szerkezetű ülés.X
531.Meglazult ülés.X
532.b) Nem megfelelően működő ülésbeállító szerkezet.X
533.Az ülés mozog vagy a háttámla nem rögzíthető.X
534.6.2.6. Egyéb ülésekSzemrevételezésa) Hibás állapotú vagy nem megfelelően rögzített
ülések. (másodlagos alkatrészek).
X
535.Hibás állapotú vagy nem megfelelően rögzített
ülések (főalkatrészek).
X
536.b) Az üléseket nem a követelményeknek1
megfelelően szerelték be.
X
537.A megengedettnél több ülés; az elhelyezés nem
felel meg a jóváhagyási feltételeknek.
X
538.6.2.7. Vezetői kezelőszervekSzemrevételezéssel és működtetéssel
történő ellenőrzés.
A jármű biztonságos működtetéséhez szükséges
valamelyik kezelőszerv nem működik jól.
X
539.Ez befolyásolja a jármű biztonságos működését.X
540.6.2.8. A vezetőfülke fellépőiSzemrevételezésa) A lépcső vagy fellépő nincs biztonságosan
rögzítve.
X
541.A lépcső vagy a fellépő nem kellően stabil.X
542.b) A lépcső vagy fellépő balesetveszélyes.X
543.6.2.9. Egyéb belső és külső
szerelvények és berendezések
Szemrevételezésa) Hibásan rögzített egyéb szerelvény vagy
berendezés.
X
544.b) A követelményeknek1 meg nem felelő egyéb
szerelvény vagy berendezés.
X
545.A felszerelt alkatrészek sérülést okozhatnak; ez
befolyásolja a jármű biztonságos működését.
X
546.c) Szivárgó hidraulikus berendezés.X
547.Nagymértékű veszélyesanyag-szivárgás.X
548.6.2.10. Sárvédők (sárhányók),
felcsapódó víz elleni védelem
Szemrevételezésa) A sárvédő hiányzik, kilazult vagy túlzottan
korrodált.
X
549.Sérülést okozhat; leeshet.X
550.b) Nincs elegendő távolság a keréktől (felcsapódó
víz elleni védelem).
X
551.Nincs elegendő távolság a keréktől (sárvédők).X
552.c) Nem teljesülnek a követelmények1.X
553.A futófelület lefedettsége nem elégséges.X
554.7. EGYÉB BERENDEZÉSEK
555.7.1. Biztonsági övek/csatok és utasbiztonsági rendszerek
556.7.1.1. A biztonsági övek és
csatok biztonságos rögzítése
Szemrevételezésa) A rögzítési pont súlyosan megrongálódott.X
557.Ez befolyásolja az érintett részek stabilitását.X
558.b) A rögzítés laza.X
559.7.1.2. A biztonsági övek és
csatok állapota
Szemrevételezéssel és működtetéssel
történő ellenőrzés.
a) A kötelező biztonsági öv hiányzik vagy nincs
felszerelve.
X
560.b) A biztonsági öv sérült.X
561.Vágás vagy megnyúlás jele látható.X
562.c) A biztonsági öv nem felel meg a
követelményeknek1.
X
563.d) A biztonsági öv csatja sérült vagy nem működik
megfelelően.
X
564.e) A biztonsági öv visszahúzója sérült vagy nem
működik megfelelően.
X
565.7.1.3. A biztonsági öv
terheléskorlátozója
Szemrevételezés, vagy elektronikus
jármű-interfész alkalmazása
a) A terheléskorlátozó nem a járműhöz való vagy
nyilvánvalóan hiányzik.
X
566.b) A rendszer az elektronikus jármű-interfészen
keresztül hibát jelez.
X
567.7.1.4. Biztonságiöv-előfeszítőkSzemrevételezés, vagy elektronikus
jármű-interfész alkalmazása
a) Az előfeszítő nem a járműhöz való vagy
nyilvánvalóan hiányzik.
X
568.b) A rendszer az elektronikus jármű-interfészen
keresztül hibát jelez.
X
569.7.1.5. LégzsákSzemrevételezés, vagy elektronikus
jármű-interfész alkalmazása
a) A légzsákok nem a járműhöz valók vagy
nyilvánvalóan hiányoznak.
X
570.b) A rendszer az elektronikus jármű-interfészen
keresztül hibát jelez.
X
571.c) A légzsák egyértelműen nem működik.X
572.7.1.6. SRS-rendszerekA hibajelző lámpa szemrevételezése,
vagy elektronikus jármű-interfész
alkalmazása
a) Az SRS hibajelző lámpája a rendszerben
fellépett valamilyen hibát jelez.
X
573.b) A rendszer az elektronikus jármű-interfészen
keresztül hibát jelez.
X
574.7.2. Tűzoltó készülék (X)2Szemrevételezésa) Hiányzik.X
575.b) Nem felel meg a követelményeknek1X
576.Ha kötelező (pl. taxi, busz, távolsági busz stb.).X
577.7.3. Zárak és lopásgátló
eszközök
Szemrevételezéssel és működtetéssel
történő ellenőrzés.
a) Az eszköz nem működik: nem akadályozza meg,
hogy a járművet elindítsák.
X
578.b) Hibás.X
579.Az eszköz véletlenszerűen zár, illetve blokkol.X
580.7.4. Elakadásjelző háromszög
(ha kötelező) (X)2
Szemrevételezésa) Hiányzik vagy hiányos.X
581.b) Nem felel meg a követelményeknek1X
582.7.5. Elsősegélycsomag (ha
kötelező)(X)2
SzemrevételezésHiányzik, hiányos vagy nem felel meg a
követelményeknek1.
X
583.7.6. Kerékék (ékek) (ha
kötelező) (X)2
SzemrevételezésHiányzik vagy nincs jó állapotban, nem kellő
szilárdságú vagy méretű.
X
584.7.7. Hangjelző berendezésSzemrevételezéssel és működtetéssel
történő ellenőrzés.
a) Nem működik megfelelően.X
585.Egyáltalán nem működik.X
586.b) Megbízhatatlan vezérlés.X
587.c) Nem felel meg a követelményeknek1.X
588.A kibocsátott hang összekeverhető a hivatalos
szirénák hangjával.
X
589.7.8. SebességmérőSzemrevételezéssel vagy
működtetéssel (közúti ellenőrzés során),
illetve elektronikus eszközökkel történő
ellenőrzés
a) Nem a követelményeknek1 megfelelően van
felszerelve.
X
590.Hiányzik (ha elő van írva).X
b) Hibásan működik.
Egyáltalán nem működik.
XX
c) Nincs kellő világítás.X
591.Egyáltalán nincs világítás.X
592.7.9. Menetíró készülék (ha
van/ kötelező)
Szemrevételezésa) Nem a követelményeknek1 megfelelően van
felszerelve.
X
593.b) Nem működik.X
594.c) Az ólomzár sérült vagy hiányzik.X
595.d) Az illesztési címke hiányzik, olvashatatlan vagy
lejárt.
X
596.e) Nyilvánvalóan illetéktelen beavatkozás vagy
manipulálás történt.
X
597.f) A gumiabroncsok mérete nem felel meg a
kalibrációs paramétereknek.
X
598.7.10. Sebességkorlátozó
berendezés (ha be van
szerelve/kötelező)
(+ E)
Szemrevételezéssel és működtetéssel
történő ellenőrzés, ha van ilyen
berendezés
a) Nem a követelményeknek1 megfelelően van
felszerelve.
X
599.b) Egyértelműen nem működik.X
600.c) A beállított sebességhatár nem megfelelő (ha
ellenőrizték).
X
601.d) Az ólomzár sérült vagy hiányzik.X
602.e) A címke hiányzik vagy olvashatatlan.X
603.f) A gumiabroncsok mérete nem felel meg a
kalibrációs paramétereknek.
X
604.7.11. Kilométer-számláló, ha
van (X)2
Szemrevételezés, vagy elektronikus
jármű-interfész alkalmazása
a) Egyértelműen manipulálták (csalás) a kijelzett
megtett távolság csökkentése vagy a jármű által
megtett távolság nyilvántartásának meghamisítása
céljából.
X
605.b) Egyértelműen nem működik.X
606.7.12. Elektronikus
menetstabilizáló rendszer
(ESC), ha van/kötelező (X)2
Szemrevételezés, vagy elektronikus
jármű-interfész alkalmazása
a) A kerékfordulatszám-érzékelő hiányzik vagy
sérült.
X
607.b) A vezetékek sérültek.X
608.c) Egyéb alkatrész hiányzik vagy sérült.X
609.d) A kapcsoló sérült vagy helytelenül működik.X
610.e) Az ESC hibajelző lámpája a rendszerben
fellépett valamilyen hibát jelez.
X
611.f) A rendszer az elektronikus jármű-interfészen
keresztül hibát jelez.
X
612.8. KÖRNYEZETTERHELÉS
613.8.1. Zaj
614.8.1.1. Zajcsökkentő rendszer
(+ E)
Szubjektív értékelés (hacsak az
ellenőrzést végző személy úgy nem
gondolja, hogy a zajszint elérheti a
határértéket: ebben az esetben az álló
járművön zajszintmérővel zajszint
vizsgálat végezhető).
a) A követelményekben1 engedélyezettnél
magasabb zajszint.
X
615.b) A zajcsökkentő rendszer bármely része
meglazult, sérült, helytelenül van felszerelve,
hiányzik vagy egyértelműen olyan módon alakították
át, hogy az a zajszintet hátrányosan befolyásolja.
X
616.Nagyon komoly a veszélye annak, hogy leesik.X
617.8.2. Kipufogógáz-kibocsátás
618.8.2.1. Külső gyújtású motorok kibocsátása
619.8.2.1.1. Kipufogógáz-
kibocsátást szabályozó
berendezések
Szemrevételezésa) A gyártó által felszerelt kibocsátás csökkentő
berendezés hiányzik, átalakították vagy
nyilvánvalóan meghibásodott.
X
620.b) Olyan szivárgások észlelhetők, amelyek
befolyásolhatják a kibocsátásmérést.
X
621.c) A hibajelző lámpa (MIL) nem megfelelő
sorrendben jelez.
X
622.8.2.1.2. Gáz-halmazállapotú
kibocsátás (E)
- Legfeljebb Euro 5 és Euro V (7)
kibocsátási osztályú (14-es kvo
besorolású) járművek esetében:
A mérés a követelményeknek1 megfelelő
kipufogógáz-elemző készülék
segítségével vagy a fedélzeti
diagnosztikai rendszer (OBD)
leolvasásával történik. A kipufogógáz-
kibocsátás ellenőrzés alapértelmezett
módszere a kipufogócsövön keresztüli
vizsgálat. Az egyenértékűség értékelése
alapján és a vonatkozó típus-jóváhagyási
jogszabályok figyelembevételével a
tagállamok engedélyezhetik az OBD-
rendszernek a gyártó ajánlásaival és
egyéb előírásokkal összhangban történő
használatát
- Euro 6 és Euro VI (8) kibocsátási
osztályú járművek esetében:A mérés a követelményeknek1 megfelel ő
kipufogógáz-elemző készülék
segítségével vagy az OBD- rendszer
értékeinek leolvasásával történik, a
gyártó ajánlásaival, illetve egyéb
követelményekkel összhangban1.
A mérések a kétütemű motorokra nem
vonatkoznak.
További lehetőség a távérzékelő
berendezéssel történő és utólag
szabványos vizsgálati módszerekkel
ellenőrzött mérés.
a) A gáz-halmazállapotú kibocsátás meghaladja a
gyártó által meghatározott szintet.
X
623.b) vagy ha ez az adat nem áll rendelkezésre, a CO
- kibocsátás meghaladja a következő mértékeket:
ba) 1987 január 1. előtt gyártott:
- a 6,0%-ot, vagy
bb) korszerű kibocsátás csökkentő rendszerrel fel
nem szerelt jármű esetében:
- 4,5%, vagy
- 3,5%
a nyilvántartásba vételnek vagy a forgalomba
helyezésnek a követelményekben1 meghatározott
időpontja szerint.
bc) korszerű kibocsátás csökkentő rendszerrel
felszerelt jármű esetében:
- alapjáraton: 0,5%
- emelt üresjárati fordulatszámon: 0,3% vagy
- alapjáraton: 0,3% (9)
- emelt üresjárati fordulatszámon: 0,2%
a nyilvántartásba vételnek vagy a forgalomba
helyezésnek a követelményekben1 meghatározott
időpontja szerint
X
624.c) A lambda érték kívül esik az 1 ± 0,03
tartományon vagy nem felel meg a gyártó
előírásainak.
X
625.d) Az OBD- leolvasás jelentős mértékű működési
hibára utal.
X
626.e) A távérzékelő berendezéssel mért érték jelentős
meg nem felelésre utal.
X
627.8.2.2. Kompressziós gyújtású motorok kibocsátása
628.8.2.2.1. Kipufogógáz-
kibocsátást szabályozó
berendezések
Szemrevételezésa) A gyártó által felszerelt kibocsátás csökkentő
berendezés hiányzik, vagy nyilvánvalóan
meghibásodott.
X
[499]
629.b) Olyan szivárgások észlelhetők, amelyek
befolyásolhatják a kibocsátásmérést.
X
630.c) A hibajelző lámpa (MIL) nem megfelelő
sorrendben jelez.
X
631.d) adott esetben nem elegendő reagens.X
632.8.2.2.2. Fényelnyelés Az 1980. január 1. előtt nyilvántartásba vett vagy forgalomba helyezett járművek mentesülnek e követelmény alól.- Legfeljebb Euro 5 és Euro V (7) kibocsátási osztályú (14-es kvo-besorolású) járművek esetében: A kipufogógáz fényelnyelésének mérése (terhelés nélkül, az alapjárattól a leszabályozott fordulatszámig tartó) szabadgyorsítás mellett, miközben a sebességváltó üres állásban van, a tengelykapcsoló pedig ki van nyomva, vagy az OBD- rendszer leolvasásával.
A kipufogógáz-kibocsátás ellenőrzés alapértelmezett módszere a kipufogócsövön keresztüli vizsgálat.
Az egyenértékűség értékelése alapján a tagállamok engedélyezhetik az OBD-rendszernek a gyártó ajánlásaival és egyéb előírásokkal összhangban történő használatát.
- Euro 6 és Euro VI (8) kibocsátási osztályú (16-os kvo besorolású) járművek esetében A kipufogógáz fényelnyelésének mérése (terhelés nélkül, az alapjárattól a leszabályozott fordulatszámig tartó) szabadgyorsítás mellett, miközben a sebességváltó üres állásban van, a tengelykapcsoló pedig ki van nyomva, vagy az OBD- rendszer leolvasásával történik, a gyártó ajánlásaival, illetve egyéb követelményekkel összhangban1.
a) 1987. január 1. után
nyilvántartásba vett vagy először
forgalomba helyezett járművek
esetében a fényelnyelés
mértéke meghaladja a gyártó
által a járművön elhelyezett
adattáblán szereplő értéket.
X
633.A jármű
előkészítése
1. A járművek
előkészítés nélkül
is vizsgálhatók,
bár biztonsági
okokból ellenőrizni
kell, hogy a motor
meleg-e, és
megfelelő műszaki
állapotban van-e.
b) Ha ez az adat nem érhető el,
vagy a követelmények1 nem
engedélyezik a referenciaértékek
használatát, a határérték
- szívómotorok esetében:
2,5 m-1,
- turbótöltéses motorok
esetében: 3,0 m-1, a
követelményekben1 azonosított
járművek esetében, illetve 2006.
október 1. után nyilvántartásba
vett vagy először forgalomba
helyezett járművek esetében
pedig: 1,5 m-1 (9), vagy 0,5 m-1 (8)
X
1,5 m-1 (11), vagy 0,5 m-1 (8)
634.2. Előkészítési követelmények:
2.1 A motor eléri az üzemi
hőmérsékletet, például az olajszintmérő
pálca csövébe helyezett szondával
mérve az olaj legalább 80 °C, illetőleg
normál üzemi hőmérsékletű
(amennyiben ez az alacsonyabb érték),
illetve az infravörös sugárzás szintjével
mérve a motorblokk hőmérséklete
legalább ezzel egyenértékű. Amennyiben
a jármű konfigurációja miatt a mérés
nem kivitelezhető, akkor a motor normál
üzemi hőmérséklete más eszközökkel,
például a motorhűtő ventilátor működése
alapján is megállapítható.
2.2 A kipufogórendszert legalább három
szabadgyorsítási ciklussal, illetve ezzel
egyenértékű módszerrel ki kell tisztítani.
X
635.Vizsgálati eljárás:
1. A motornak és adott esetben a
beszerelt turbófeltöltőknek az egyes
szabadgyorsítási ciklusok megkezdése
előtt üresjáratban kell lenniük. Nagy
teljesítményű dízelmotorok esetében a
gázpedál kiengedését követően legalább
10 másodpercet kell várni.
2. Az egyes szabadgyorsítási ciklusok
elindításakor a gázpedált folyamatosan
és gyorsan (egy másodperc alatt), de
nem túl hevesen teljesen be kell nyomni
úgy, hogy a befecskendezőszivattyú a
lehető legnagyobb mértékű üzemanyag-
ellátást biztosítsa.
3. Az egyes szabadgyorsítási ciklusok
alatt a gázpedál felengedése előtt a
motornak el kell érnie a leszabályozási
fordulatszámot, az automata
sebességváltóval ellátott járművek
esetében pedig a gyártó által
meghatározott fordulatszámot, illetve ha
ez az adat nem áll rendelkezésre, a
leszabályozási fordulatszám
kétharmadát. Ez például a
motorfordulatszám figyelemmel
kísérésével vagy a gázpedál benyomása
és felengedése között kellő időt - M2,
M3, N2 és N3 kategóriájú járművek
esetében lehetőleg legalább két
másodpercet - hagyva biztosítható.
c) A távérzékelő berendezéssel mért érték jelentős
meg nem felelésre utal.
X
4. A járművek csak akkor nem felelnek
meg a vizsgálaton, ha legalább az utolsó
három szabadgyorsítási ciklus mérési
eredményének számtani közepe
meghaladja a határértéket. A számítások
során a mérések számtani közepétől
vagy a mérési eredmények szórását
figyelembe vevő más statisztikai
jellemzőtől jelentős mértékben eltérő
mérési eredmények elhagyhatók. A
tagállamok korlátozhatják a vizsgálati
ciklusok számát.
636.5. A szükségtelen vizsgálatok elkerülése
érdekében a tagállamok alkalmatlannak
minősíthetik azokat a járműveket,
amelyek esetében háromnál kevesebb
szabadgyorsítási ciklus, illetőleg a
tisztítási ciklusok után a határértékeknél
lényegesen magasabb értékeket mértek.
Szintén a szükségtelen vizsgálatok
elkerülése érdekében a tagállamok
megfelelőnek minősíthetik azokat a
járműveket, amelyek mért értékei
háromnál kevesebb szabad gyorsítási
ciklus, illetőleg a tisztítási ciklusok után
jelentős mértékben a határértékek alatt
maradnak.
További lehetőség a távérzékelő
berendezéssel történő és utólag
szabványos vizsgálati módszerekkel
ellenőrzött mérés.
637.8.3. A környezettel összefüggő egyéb ellenőrzések
638.8.3.1. FolyadékszivárgásBármilyen túlzott folyadékszivárgás - a víz
kivételével -, amely károsíthatja a környezetet vagy
veszélyeztetheti a többi közlekedő biztonságát.
X
639.Nagyon súlyos kockázatot jelentő, tartós
cseppképződés.
X
640.9. M2 ÉS M3 KATEGÓRIÁJÚ SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ JÁRMŰVEK KIEGÉSZÍTŐ VIZSGÁLATA
641.9.1. Ajtók
642.9.1.1. Beszálláshoz, illetve
kiszálláshoz használt ajtók
Szemrevételezéssel és működtetéssel
történő ellenőrzés.
a) Hibás működés.X
643.b) Rongált állapot.X
644.c) Sérülést okozhat.X
645.d) Hibás vésznyitó berendezés.X
646.e) Az ajtók vagy a figyelmeztető készülékek
távirányítója hibás.
X
647.9.1.2. VészkijáratokSzemrevételezéssel és működtetéssel
történő ellenőrzés (megfelelő esetben).
a) Hibás működés.X
648.b) A vészkijáratokra utaló jelek olvashatatlanok.X
649.A vészkijáratokra utaló jelek hiányoznak.X
650.c) Hiányzik az ablaktörő kalapács.X
651.d) Akadályozott a hozzáférés.X
652.9.2. Pára- és fagymentesítő
berendezés (X)2
Szemrevételezéssel és működtetéssel
történő ellenőrzés.
a) Nem működik megfelelően.X
653.Ez befolyásolja a jármű biztonságos működését.X
654.b) Mérgező gázok vagy kipufogógáz kerül a
vezetőfülkébe vagy az utastérbe.
X
655.Ez veszélyezteti a járműben utazó személyek
egészségét.
X
656.c) A fagymentesítő (ha kötelező) sérült.X
657.9.3. Szellőző- és fűtőrendszer
(X)2
Szemrevételezéssel és működtetéssel
történő ellenőrzés.
a) Hibás működés.X
658.Ez veszélyezteti a járműben utazó személyek
egészségét.
X
659.b) Mérgező gázok vagy kipufogógáz kerül a
vezetőfülkébe vagy az utastérbe.
X
660.Ez veszélyezteti a járműben utazó személyek
egészségét.
X
661.9.4. Ülések
662.9.4.1. Utasülések (a
kísérőszemélyzet ülései és
adott esetben a
gyermekbiztonsági rendszerek
is)
SzemrevételezésA lehajtható ülések (ha megengedettek) nem
működnek automatikusan.
X
663.Eltorlaszolják a vészkijáratot.X
664.9.4.2. Vezetőülés (kiegészítő
követelmények)
Szemrevételezésa) Hibás speciális eszközök, pl. napellenzőX
665.
666.
Csökkent látómező.X
667.b) A vezető védelme bizonytalan.X
668.Sérülést okozhat.X
669.9.5. Belső világítás és
irányvilágítás (X)2
Szemrevételezéssel és működtetéssel
történő ellenőrzés.
Az eszközök hibásak.X
670.Egyáltalán nem működnek.X
671.9.6. Folyosók, állóhelyekSzemrevételezésa) Nem megfelelően rögzített padló.XX
Ez befolyásolja az érintett részek stabilitását.
672.b) Hibás korlátok és kapaszkodók.X
673.Nem megfelelően rögzítettek vagy
használhatatlanok.
X
674.9.7. LépcsőkSzemrevételezéssel és működtetéssel
történő ellenőrzés (megfelelő esetben).
a) Rongált állapot.X
675.Sérült állapot.X
676.Ez befolyásolja az érintett részek stabilitását.X
677.b) A behúzható lépcsők nem működnek
megfelelően.
X
678.9.8. Utaskommunikációs
rendszer (X)2
Szemrevételezéssel és működtetéssel
történő ellenőrzés.
Hibás rendszer.X
679.Egyáltalán nem működik.X
680.9.9. Feliratok (X)2Szemrevételezésa) Hiányzó, hibás vagy olvashatatlan felirat.X
681.Téves információt tartalmaznak.X
682.9.10. Gyermekek szállításával kapcsolatos követelmények (X)2
683.9.10.1. AjtókSzemrevételezésAz ajtók védelme nincs összhangban az ezen
közlekedési formára vonatkozó követelményekkel1.
X
684.9.10.2. Jeladó és speciális
berendezések
SzemrevételezésA jeladó vagy speciális berendezések hiányoznak.X
685.9.11. A fogyatékossággal élő személyek szállításával kapcsolatos követelmények (X)2
686.9.11.1. Ajtók, rámpák, emelőkSzemrevételezéssel és működtetéssel
történő ellenőrzés
a) Hibás működés.X
687.Ez befolyásolja a jármű biztonságos működését.X
688.b) Rongált állapot.X
689.Ez befolyásolja a stabilitást; sérülést okozhat.X
690.c) Hibás vezérlő(k).X
691.Ez befolyásolja a jármű biztonságos működését.X
692.d) Hibás riasztó berendezés(ek).X
693.Egyáltalán nem működnek.X
694.9.11.2. Kerekesszék
utasbiztonsági rendszer
Szemrevételezéssel és működtetéssel
történő ellenőrzés (megfelelő esetben)
a) Hibás működés.X
695.Ez befolyásolja a jármű biztonságos működését.X
696.b) Rongált állapot.
Ez befolyásolja az érintett részek stabilitását;
sérülést okozhat.
XX
697.c) Hibás vezérlő(k).X
[500]
698.Ez befolyásolja a jármű biztonságos működését.X
699.9.11.3. Jeladó és speciális
berendezések
SzemrevételezésA jeladó vagy speciális berendezések hiányoznak.X
(1) A százalékos fékhatásosság kiszámításához el kell osztani a fékezéskor elért teljes fékerőt a jármű tömegével vagy, félpótkocsik esetén a tengelyterhelések
összegével, majd az eredményt meg kell szorozni 100-zal.
(2) Az ezen rendelet hatálya alá nem tartozó járműkategóriák csak útmutatásként szerepelnek.
(3) 48% olyan járművek esetében, amelyeket nem szereltek fel ABS-szel, vagy 1991. október 1-jét megelőzően kaptak típusjóváhagyást.
(4) 45% akkor, ha a jármű nyilvántartásba vétele 1988 után vagy - ha az későbbi - az irányadó követelményekben meghatározott időpont után történt.
(5) 43% akkor, ha a nyerges pótkocsi vagy vonórúddal vontatott pótkocsi nyilvántartásba vétele 1988 vagy - ha az későbbi - az irányadó követelményekben
meghatározott időpont után történt.
(6) 2,2 m2/s az N1, N2 és N3 kategóriájú járművek esetében.
(7) Típusjóváhagyás a 70/220/EGK irányelv, a 715/2007/EK rendelet I. mellékletének 1. táblázata (Euro 5), a 88/77/EGK és 2005/55/EK irányelv szerint.
(8) Típusjóváhagyás a 715/2007/EK rendelet I. mellékletének 2. táblázata (Euro 6) és az 595/2009/EK (Euro VI) rendelet szerint.
(9) Ha a típusjóváhagyás a 70/220/EGK irányelv I. melléklete 5.3.1.4. pontjának B sorában található határértékek szerint vagy a 88/77/EGK irányelv I. melléklete 6.2.1. pontjának B1, B2 vagy C sorában található határértékek szerint történt, vagy az első nyilvántartásba vétel vagy a forgalomba helyezés 2008. július 1. után történt.
(10)
(11)

MEGJEGYZÉSEK:
1A "követelményeket" a nyilvántartásba vétel szerinti országban a jóváhagyáskor, az első nyilvántartásba vételkor vagy az első forgalomba helyezéskor
megszabott típus-jóváhagyások, illetve az utólagos módosítási kötelezettségek vagy a nemzeti jogszabályok határozzák meg. E hiba okok csak akkor érvényesek,
ha a követelményeknek való megfelelést ellenőrizték.
2 (X) a jármű állapotát és közlekedésre való alkalmasságát érintő tétel, amely azonban a műszaki vizsgálat szempontjából nem bír alapvető fontossággal.
3Nem biztonságos átalakítás a közlekedési hatóság engedélye nélkül végzett, vagy olyan engedély nélküli megvalósítható átalakítás, amely hátrányosan
befolyásolja a közlekedésbiztonságot vagy aránytalanul kedvezőtlen hatást gyakorol a környezetre. Az átalakítás tényét és kedvezőtlen hatását lehetőleg
mérőeszköz segítségével kell igazolni.

IV. rész

A rakományrögzítés ellenőrzése

1. A hiányosságok osztályozása

A hiányosságokat az alábbi hiányossági osztályok valamelyikébe kell besorolni:

- Kisebb hiányosság: Kisebb hiányosság akkor áll fenn, ha a rakományt megfelelően rögzítették, de biztonsági tanácsokra lehet szükség.

- Komoly hiányosság: Komoly hiányosság akkor áll fenn, ha a rakományt nem rögzítették kellőképpen, ezért a rakomány vagy annak egy része jelentős mértékben elcsúszhat vagy megdőlhet.

- Veszélyes hiányosság: Veszélyes hiányosság akkor áll fenn, ha a rakománynak vagy a rakomány egy részének elvesztésével kapcsolatos, vagy valamilyen, közvetlenül a rakományhoz kapcsolódó kockázat közvetlenül veszélyezteti a közlekedés vagy a személyek biztonságát.

Több hiányosság megléte esetén a szállítmányt a legmagasabb hiányossági osztályba kell besorolni. Mivel több hiányosság megléte esetén a hiányosságok hatása egymást erősítheti, a szállítmányt eggyel magasabb hiányossági osztályba kell besorolni.

1.1. Ellenőrzési módszerek

A vizsgálati módszer annak szemrevételezéssel történő értékelése, hogy megfelelő mennyiségben és megfelelő módon alkalmaztak-e a rakomány rögzítésére alkalmas eszközöket, vagy a húzóerők mérése, a rögzítés hatékonyságának kiszámítása és adott esetben a tanúsítvány ellenőrzése.

1.2. A hiányosságok értékelése

A rakomány rögzítésének vizsgálatakor a szállítmány elfogadhatóságának megítélése céljából alkalmazható szabályokat a 2. táblázat tartalmazza.

A hiányosságok kategóriáit az I. rész 5. pontban foglaltak szerint, eseti alapon kell megállapítani.

2. táblázat

ABCDE
1.Ellenőrzött
tétel
HiányosságokA hiányosságok értékelése
2.KisebbKomolyVeszélyes
3.10.A jármű alkalmasságának ellenőrzése
4.10.1.A raktér homlokfala (amennyiben részt vesz a rakomány rögzítésében)
5.10.1.1.Az alkatrész meggyengülését okozó rozsdásodás vagy
alakváltozás
x
6.10.1.2.A homlokfal a fülke védelmét, illetve a rakomány
megtámasztását csak korlátozottan képes biztosítani
x
7.A homlokfal a fülke védelmét, illetve a rakomány
megtámasztását nem képes biztosítani
x
8.10.1.3.A raktér épségét veszélyeztető törött vagy meglazult
alkatrész
x
9.10.2.A raktér oldalfalai (amennyiben részt vesznek a rakomány rögzítésében)
10.10.2.1.Az elem meggyengülését okozó rozsdásodás vagy
alakváltozás, az ajtózárak és zsanérok állapota nem
kielégítő
x
11.Az alkatrész törött; hiányzó vagy nem működő zsanérok
vagy ajtózárak
x
12.10.2.2.A támasztóelem nem kielégítő szilárdságú (adott esetben
tanúsítvány vagy címke)
A szállított rakományhoz képest nem kielégítő magasság
xx
13.10.2.3.Az oldalfal deszkáinak állapota nem kielégítőx
14.Hiányzó vagy nem működő zsanérok vagy ajtózárak
Az elem sérült, törött.
x
15.10.3.A raktér hátsó fala (amennyiben részt vesz a rakomány rögzítésében)
16.10.3.1.Az elem meggyengülését okozó rozsdásodás vagy
alakváltozás,
Az ajtózárak és zsanérok működnek, de állapotuk nem
kielégítő
x
17.Az alkatrész törött; hiányzó vagy nem működő zsanérok
vagy ajtózárak
x
18.10.3.2.Nem kellő szilárdság (adott esetben tanúsítvány vagy
címke)
A szállított rakományhoz képest nem kielégítő magasság
xx
19.10.4.Rakoncák (amennyiben részt vesznek a rakomány rögzítésében)
20.10.4.1.Az elem meggyengülését okozó rozsdásodás vagy
alakváltozás, vagy a járműhöz való nem kielégítő
odaerősítés
x
21.Az alkatrész törött; a járműhöz gyengén van odaerősítvex
22.10.4.2.Nem kellő szilárdság vagy nem megfelelő kialakításx
23.A szállított rakományhoz képest nem kielégítő magasságx
24.10.5.Rögzítési pontok (amennyiben részt vesznek a rakomány rögzítésében)
25.10.5.1.Nem kielégítő állapot vagy nem megfelelő kialakításx
26.Nem bírják el az előírt feszítőerőtx
27.10.5.2.Túl kevés rögzítési pontx
28.Túl kevés rögzítési pont az előírt rögzítő erőhöz képestx
29.10.6.Előírt speciális eszközök (amennyiben részt vesznek a rakomány rögzítésében)
30.10.6.1.Nem kielégítő állapot, sérülésx
31.Az alkatrész törött; nem bírja el a szorítóerőtx
32.10.6.2.Nem alkalmas a rakomány szállításárax
33.Hiányzikx
34.10.7.Padozat (amennyiben részt vesz a rakomány rögzítésében)
35.10.7.1.Nem kielégítő állapot, sérülésx
36.Az elem törött; Nem bírja el a rakománytx
37.10.7.2.Nem elegendő maximális terhelhetőség (adattábla)x
38.20.Visszatartási módszerek
39.20.1.Megfogó szerkezetes rögzítés, torlaszolásos rögzítés és közvetlen kikötözés
40.20.1.1.A rakomány közvetlen rögzítése (torlaszolásos rögzítés)
41.20.1.1.1.A homlokfaltól mért távolság (amennyiben részt vesz a
rakomány rögzítésében) 5 és 15 cm között
x
42.15 cm-nél nagyobb és átfúródhat a falx
43.20.1.1.2.Az oldalfaltól mért távolság (amennyiben részt vesz a
rakomány rögzítésében) 5 és 15 cm között
x
44.15 cm-nél nagyobb és átfúródhat a falx
45.15 cm-nél nagyobb és átfúródhat a falx
46.20.1.2.Rakományrögzítő berendezések, úgymint rögzítő sínek, rögzítő deszkák, rögzítő lécek és ékek
elöl, oldalt és hátul
47.20.1.2.1.Nincs megfelelően a járműhöz erősítvex
48.Mérete, keresztmetszete nem kielégítő a fellépő
erőhatással szemben
x
49.Nem bírja ad elég szorítóerőt, lazax
50.20.1.2.2.A rakományrögzítő berendezés és a rakomány közötti
távolság nagyobb, 5 és 15 cm között
x
51.A rakományrögzítő berendezés és a rakomány közötti
távolság nagyobb, mint 15 cm, a rakomány megindulhat
x
52.20.1.2.3.A rögzítő berendezés sérült, alakja megváltozottx
53.A rögzítő berendezés csatlakozószerkezete deformált,
sérült
x
54.A rögzítő berendezés céljára teljes mértékben alkalmatlanx
55.20.1.2.4.A csomagolás rögzítésére választott módszer laza, vagy a
szállításkor meglazulhat
x
56.A szállított rakományhoz választott módszer teljes
mértékben alkalmatlan
x
57.20.1.3.Közvetlen rögzítés hálóval és takaróponyvával
58.20.1.3.1.A háló és a takaróponyva állapota (A címke hiányzik/sérült,
de az eszköz még jó állapotban van)
x
59.A rögzítő eszköz sérültx
60.A rögzítő eszköz súlyosan megrongálódott és használatra
már nem alkalmas
x
61.20.1.3.2.A háló és a takaróponyva szakítószilárdsága túl alacsonyx
62.Nem felel meg az előírt szorítóerő 2/3-ánakx
63.20.1.3.3.A háló és a takaróponyva nincs kellőképpen rögzítvex
64.A rögzítés nem bírja el az előírt szorítóerő 2/3-átx
65.20.1.3.4.A háló és a takaróponyva nem tudja kellőképpen rögzíteni
a rakományt
x
66.A rögzítés a céljára teljességgel alkalmatlanx
67.20.1.4.A rakományegységek elválasztása és a rések párnázó anyaggal való kitöltése
68.20.1.4.1.Az elválasztó eszköz és a párnázó anyag alkalmatlanságax
69.Az egységek közötti rések túl nagyokx
70.20.1.5.Közvetlen kikötözés (vízszintes, keresztirányú, átlós, hurkos és ferde kötözés)
71.20.1.5.1.A rögzítő erő nem felel meg a követelményeknekx
72.A rögzítő erő irány nem felel meg a követelménynekx
73.Kevesebb, mint az előírt rögzítő erő 2/3-ax
74.20.2.Súrlódó erő általi reteszelés
75.20.2.1.Az előírt rögzítő erő elérése
76.A padlófelület szennyezett, kétséges a súrlódó erő meglétex
77.A rögzítő erő nem felel meg a követelményeknek
Kevesebb, mint az előírt rögzítő erő 2/3-a
x
78.20.3.Felhasznált rögzítő eszközök
79.20.3.1.A rögzítő eszközök alkalmatlanságax
80.Az eszköz céljára teljességgel alkalmatlanx
81.20.3.2.A címke (pl. jelzőszalag/tesztszalag a hevederen)
hiányzik/sérült, de az eszköz még jó állapotban van
x
82.A címke (pl. jelzőszalag/tesztszalag a hevederen)
hiányzik/sérült, és az eszköz jelentős mértékben
elhasználódott
x
83.20.3.3.A rögzítő eszköz ép, de teherbírása kétségesx
84.A rögzítő eszköz sérültx
85.A rögzítő eszköz súlyosan megrongálódott és használatra
már nem alkalmas
x
86.20.3.4.Helytelenül használt hevedercsörlőx
87.Szennyezett, korrodált hevedercsörlőx
88.Hibás hevedercsörlőx
89.20.3.5.Helytelenül használt rögzítő eszköz (pl. nincs élvédő)x
90.Nem megfelelő (pl. összecsomósodott) rögzítő eszköz
használata
x
91.Sérült rögzítő eszköz használatax
92.20.3.6.A rögzítő eszköz nincs megfelelően rögzítvex
93.A rögzítő erő kisebb mint az előírt rögzítő erő 2/3-ax
94.20.4.Kiegészítő felszerelések (pl. csúszásgátló alátétek, élvédők)
95.20.4.1.Nem a célnak megfelelő kiegészítő felszerelés használatax
96.Sérült, hibás felszerelés vagy a felszerelés helytelen
használata
x
97.A felszerelés egyáltalán nem felel meg a felhasználás
céljára
x
98.20.5.Ömlesztett anyagok, valamint könnyű és ömlesztett rakomány szállítása
99.20.5.1.Az ömlesztett rakományt nem fedték le kellőképpen
Az ömlesztett rakomány szóródik,
A rakomány szóródása veszélyezteti a forgalmat
xx
100.20.5.2.A könnyű rakományt nem fedték lex
101.A könnyű rakomány rögzítése nem stabilx
102.A rakományvesztés veszélyezteti a forgalmatx
103.20.6.Hengeres hosszáruk (rönkök, csövek, oszlopok) szállítása
104.20.6.1.A rakomány oldalirányú rögzítése részben lazax
105.20.6.2.A rakományegység rögzítő ereje nem megfelelőx
106.Az alkalmazott rögzítő erő kisebb mint az előírt rögzítő erő
2/3-a
x
107.20.6.3A rakományegység rögzítő ereje túl nagyx
108.30.A rakomány egyáltalán nincs rögzítvex

V. rész

[501]
(elülső oldal)
RÉSZLETES KÖZÚTI MŰSZAKI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV ÉS ELLENŐRZŐLISTA - ADATTARTALMA
1. A közúti műszaki ellenőrzés helye: ...
2. Dátum: ...
3. Időpont: ...
4. Jármű felségjelzése és rendszáma: ...
5. Jármű azonosító száma (VIN): ...
6. Járműkategória
a) N2(a) (3,5 és 12 t között)
b) N3(a) > (12 t felett)
c) O3(a) > (3,5 és 10 t között)
d) O4(a) > (10 t felett)
e) M2(a) > (> 9 ülés(b), legfeljebb 5 t)
f) M3(a) > (> 9 ülés(b), 5 t felett)
g) T1b
h) T2b
i) T3b
j) T4.1b
k) T4.2b
l) T4.3b
m) T5
n) Egyéb járműkategóriák: (kérjük, pontosítsa)
7. Kilométer-számláló állása az ellenőrzéskor
8. A szállítást végző vállalkozás
a) Neve és címe: .........................................................................
b) Közösségi engedélyének(c) száma (1072/2009/EK és 1073/2009/EK rendelet): ...
9. A járművezető neve: …
10. Ellenőrzőlista
Ellenőrizve (d)Nem
felelt meg
(e)
(0) Azonosító adatok(f)
(1) Fékberendezések(f)
(2) Kormányberendezés(f)
(3) Láthatóság(f)
(4) Világítóberendezések és elektromos rendszer(f)
(5) Tengelyek, kerekek, gumiabroncsok, felfüggesztés(f)
(6) Alváz és az alvázra erősített részek(f)
(7) Egyéb berendezések, ezen belül menetíró készülék és sebességkorlátozó
berendezés(f)
(8) Környezetterhelés, ezen belül kibocsátások és tüzelőanyag- és/vagy
olajszivárgás(f)
(9) Kiegészítő vizsgálatok az M2 és M3 kategóriájú járművek esetében(f)
(10) Rakományrögzítés(f)
11. Az ellenőrzés eredménye:
Megfelelt
Nem felelt meg
Veszélyes hiányosságokkal rendelkező jármű használatának tilalma vagy korlátozása


12. Egyéb/megjegyzések:
……………………………………………………………………………………………………………………
13. Ellenőrzést végző hatóság/hivatalnok vagy ellenőr
Aláírások:
Illetékes hatóság/hivatalnok vagy ellenőr
……………………………………………
Járművezető
……………………………………………
Megjegyzések:
a) Járműkategória a 2014/47/EU irányelv 2. cikke szerint.
b) Az ülések száma a vezetőülést is tartalmazza (a forgalmi engedély S.1. rovata).
c) Ha rendelkezésre áll.
d) Az "Ellenőrizve" azt jelenti, hogy a 2014/47/EU irányelv II. vagy III. mellékletében felsorolt ellenőrzések közül az
adott csoporton belül legalább egy (vagy több) megtörtént és kisebb hiányosságokat találtak vagy nem találtak
hiányosságot.
e) A súlyos vagy veszélyes hiányosságokkal rendelkező, nem megfelelt tételek megjelölése a hátoldalon.
f) Vizsgálati módszerek és a hibák értékelése a 2014/47/EU irányelv II. vagy III. melléklete szerint.
(hátoldal)
0.A JÁRMŰ AZONOSÍTÓ
ADATAI
1.1.17.Fékerő-szabályozó szelep2.2.Kormánykerék,
kormányoszlop és
kormány
4.4.2.Kapcsolók
0.1.Rendszámtábla1.1.18.Fékpofahézag-állítók és-
jelzők
2.2.1.A kormánykerék állapota4.4.3.A követelményeknek való
megfelelés
0.2.Járműazonosító szám
-alvázszám/ sorozatszám
1.1.19.Tartósfék-rendszer (ha be
van szerelve vagy kötelező)
2.2.2.Kormányoszlop és
kormány-lengéscslllapító
4.4.4.Villogás frekvenciája
2.3.Kormányholtjáték4.5.Első és hátsó ködlámpák
1.FÉKBERENDEZÉSEK1.1.20.Pótkocsifékek automatikus
működése
2.4.Futómű-beállítás4.5.1.Állapot és üzemképesség
1.1.Műszaki állapot és
üzemképesség
1.1.21.Teljes fékrendszer2.5.A pótkocsi
forgózsámolyos
tengelykormányzása
4.5.2.Beállítás
1.1.1.Üzemi fékpedál tengelye1.1.22.Vizsgáló csatlakozók2.6.Elektronikus
kormányrásegítő (EPS)
4.5.3.Kapcsolók
1.1.2.A pedál állapota és a
fékműködtető berendezés
útja
1.1.23.Ráfutófék3.KILÁTÁSI VISZONYOK4.5.4.A követelményeknek való
megfelelés
1.2.Az üzemi fék működési
jellemzői és hatásossága
3.1.Látómező4.6.Hátrameneti lámpák
3.2.Az üveg állapota
1.1.3.Vákuumszivattyú vagy
kompresszor és tartályok
1.2.1.Működési jellemzők3.3.Visszapillantó tükrök4.6.1.Állapot és üzemképesség
1.1.4.Alacsony nyomásra
figyelmeztető manometer
vagy jelzés
1.2.2.Hatásosság3.4.Szélvédőtörlők4.6.2.A követelményeknek való
megfelelés
1.3.A biztonsági fék működési
jellemzői és hatásossága
3.5.Szélvédőmosók
3.6.Páramentesítő
berendezés
4.6.3.Kapcsolók
1.1.5.Kézi működtetésű
fékvezérlő szelep
1.3.1.Működési jellemzők4.VILÁGÍTÁS,
FÉNYVISSZAVERŐK,
ELEKTROMOS
BERENDEZÉSEK
4.7.Hátsó rendszámtábla-
világítás
1.1.6.Rögzítőfék-kezelőszerv,
rögzítőfékkar, rögzítőfék-
reteszelő kilincsmű,
elektromos rögzítőfék
1.3.2.Hatásosság4.1.Fényszórók4.7.1.Állapot és üzemképesség
1.4.A rögzítőfék működési
jellemzők és hatásossága
4.1.1.Állapot és üzemképesség4.7.2.A követelményeknek való
megfelelés
1.1.7.Fékszelepek (lábszelepek,
tehermentesítők,
vezérlőszelepek)
1.4.1.Működési jellemzők4.1.2.Beállítás4.8.Fényvisszaverő prizmák,
láthatósági jelzések és
hátsó fényvisszaverő
jelzőtáblák
1.4.2.Hatásosság4.1.3.Kapcsolók
1.1.8.Csatlakozófejek a
pótkocsifékekhez (elektro-
mos és pneumatikus)
1.5.A tartósfék-rendszer
működési jellemzői
4.1.4.A követelményeknek való
megfelelés
1.6.Blokkolásgátló4.1.5.Magasságállító eszközök4.8.1.Állapot
1.1.9.Energiatároló
sűrítettlevegőtartálya
1.7.fékrendszer Elektromosan
vezérelt fékrendszer (EBS)
4.1.6.Fényszórótisztító
berendezés
4.8.2.A követelményeknek való
megfelelés
4.2.Első és hátsó helyzetjelző
lámpák, oldalsó
szélességjelző lámpák,
hátsó méretjelző lámpák
és nappali menetlámpák
1.1.10.Fékrásegítő egység,
főfékhenger (hidraulikus
fékberendezésben)
1.8.Fékfolyadék4.9.Világítóberendezések
kötelező visszajelzői
1.1.11.Merev fékcsövek2.KORMÁNY-
BERENDEZÉS
4.2.1.Állapot és üzemképesség4.9.1.Állapot és üzemképesség
1.1.12.Féktömlők2.1.Műszaki állapot4.2.2.Kapcsolók4.9.2.A követelményeknek való
megfelelés
1.1.13.Dob- és tárcsafékbetétek2.1.1.A kormánymű állapota4.2.3.A követelményeknek való
megfelelés
4.10.Elektromos csatlakozók a
vontatójármű és a pótkocsi
vagy nyerges pótkocsi
között
2.1.2.Kormányműház4.3.Féklámpák
1.1.14.Fékdobok, féktárcsák2.1.3.A kormányrudazat állapota4.3.1.Állapot és üzemképesség
1.1.15. Fékbowdenhuzalok,
fékvonórudak, fékkarok,
fékrudazatok
4.3.2. Kapcsolók4.11. Elektromos vezetékek
2.1.4. A kormányrudazat
működése
4.3.3. A követelményeknek való
megfelelés
4.12. Nem kötelező lámpák és
fényvisszaverők
1.1.16. Fékműködtető
készülék (rugóerő-tárolós
fék, hidraulikus fékhenger
2.1.5. Kormányrásegítő rendszer4.4. Irányjelző és vészvillogó
lámpák
4.13. Akkumulátor
4.4.1. Állapot és üzemképesség
5. TENGELYEK, KEREKEK,
GUMIABRONCSOK ÉS
FELFÜGGESZTÉS
6.1.7. Erőátviteli egység7.5. Elsősegélycsomag9.1. Ajtók
5.1. Tengelyek6.1.8. Motorfelfüggesztések7.6. Kerekek (ékek)9.1.1. Beszálláshoz, illetve
kiszálláshoz használt ajtók
5.1.1. Tengelyek6.1.9. A motor működési jellemzői7.7. Hangjelző
riasztóberendezés
9.1.2. Vészkijáratok
5.1.2. Féltengelyek6.2. Vezetőfülke és karosszéria7.8. Sebességmérő9.2. Pára- és fagymentesítő
5.1.3. Kerékcsapágyak6.2.1. Állapot7.9. Menetíró készülékberendezések
5.2. Kerekek és gumiabroncsok6.2.2. Rögzítés7.10. Sebességkorlátozó
berendezés
9.3. Szellőző- és
fűtőrendszerek
5.2.1. Kerékagy6.2.3. Ajtók és zárak9.4. Ülések
5.2.2. Kerekek6.2.4. Padlózat7.11. Kilométer-számláló9.4.1. Utasülések
5.2.3. Gumiabroncsok6.2.5. Vezetőülés7.12. Elektronikus
menetstabilizáló
rendszer(ESC)
9.4.2. Vezetőülés
5.3. Felfüggesztés6.2.6. Egyéb ülések
5.3.1. Rugók és stabilizátorok6.2.7. Vezetői kezelőszervek8. KÖRNYEZET-
TERHELÉS
9.5. Belső világítás és
irányvilágítás
5.3.2. Lengéscsillapítók6.2.8. A vezetőfülke fellépői9.6. Folyosók, állóhelyek
5.3.3. Kardántengelyek,
hosszlengőkarok,
keresztlengőkarok és
felfüggesztőkarok
6.2.9. Egyéb belső és külső
szerelvények és
berendezések
8.1. Zajcsökkentő rendszer
8.2. Kipufogógáz-kibocsátás
9.7. Lépcsők
5.3.4. Felfüggesztési pontok6.2.10. Sárvédők (sárhányók),
felcsapódó víz elleni
védelem
8.2.1. Külső gyújtású motorok
kibocsátása
9.8. Utaskommunikációs
rendszer
5.3.5. Légrugózás7. EGYÉB BERENDEZÉSEK8.2.1.1. Kipufogógáz-kibocsátást
szabályozó berendezések
9.9. Feliratok
6. ALVÁZ ÉS AZ ALVÁZRA
ERŐSÍTETT RÉSZEK
7.1. Biztonsági övek/csatok és
utasbiztonsági rendszerek
8.2.1.2. Gáz-halmazállapotú
kibocsátás
9.10. Gyermekek szállításával
kapcsolatos
követelmények
6.1. Alváz vagy alvázkeret és az
arra erősített részek
7.1.1. A biztonsági övek és
csatok biztonságos
rögzítése
8.2.2. Kompressziós gyújtású
motorok kibocsátása
9.10.1. Ajtók
6.1.1. Általános állapot7.1.2. A biztonsági övek és
csatok állapota
8.2.2.1. Kipufogógáz-kibocsátást
szabályozó berendezések
9.10.2. Jeladó és speciális
berendezések
6.1.2. Kipufogócsövek és
kipufogódob
7.1.3. A biztonsági öv
terheléskorlátozója
8.2.2.2. Fényelnyelés9.11. A fogyatékosságai élő
személyek szállításával
kapcsolatos
követelmények
6.1.3. Üzemanyagtartály és
üzemanyagcsövek
(fűtőanyagtartály és
vezetékei is)
7.1.4. Biztonságiöv-előfeszítők8.4. A környezettel összefüggő
egyéb ellenőrzések
7.1.5. Légzsák8.4.1. Folyadékszivárgás9.11.1. Ajtók, rámpák, emelők
7.1.6. SRS-rendszerek
6.1.4. Lökhárítók, oldalvédő
szerkezetek és hátsó
ráfutásgátlók
7.2. Tűzoltó készülék9. M2 ÉS M3
KATEGÓRIÁJÚ
SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ
JÁRMŰVEK KIEGÉSZÍTŐ
VIZSGÁLATA
9.11.2. Kerekesszék
utasbiztonsági rendszer
6.1.5. Pótkeréktartó7.3. Zárak és lopásgátló
eszközök
9.11.3. Jeladó és speciális
berendezések
6.1.6. Mechanikus kapcsoló- és
vontatóberendezés
7.4. Elakadásjelző háromszög

VI. rész

FORMANYOMTATVÁNY A BIZOTTSÁGNAK TÖRTÉNŐ JELENTÉSTÉTELHEZ

A formanyomtatványt számítógépes feldolgozást lehetővé tevő formátumban kell elkészíteni, és általános irodai szoftverek segítségével, elektronikus úton kell a Bizottsághoz eljuttatni.

A közlekedési hatóság elkészít

- egy összefoglaló táblázatot, valamint

- a részletesen ellenőrzött járművek nyilvántartás szerinti országainak mindegyike esetében külön táblázatot, amely az egyes járműkategóriák szerinti bontásban részletesen ismerteti az ellenőrzött és feltárt hiányosságokat.

Összefoglaló táblázat

valamennyi (elsődleges és részletes) ellenőrzésről

ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1.Jelentéstevő tagállam:MagyarországJelentéstételi időszak[x] évtől[X+1] évig
2.JárműkategóriaN2N3M2M3O3O4T5Egyéb kategóriák:
(nem kötelező)
Összesen
3.Nyilvántartás
helye szerinti
ország
Ellenőrzött
járművek
száma
Nem
megfelelt
járművek
száma (1)
Ellenőrzött
járművek
száma
Nem
megfelelt
járművek
száma
Ellenőrzött
járművek
száma
Nem
megfelelt
járművek
száma
Ellenőrzött
járművek
száma
Nem
megfelelt
járművek
száma
Ellenőrzött
járművek
száma
Nem
megfelelt
járművek
száma
Ellenőrzött
járművek
száma
Nem
megfelelt
járművek
száma
Ellenőrzött
járművek
száma
Nem
megfelelt
járművek
száma
Ellenőrzött
járművek
száma
Nem
megfelelt
járművek
száma
Ellenőrzött
járművek
száma
Nem
megfelelt
járművek
száma
4.Belgium
5.Bulgária
6.Cseh Köztársaság
7.Dánia
8.Németország
9.Észtország
10.Írország
11.Görögország
12.Spanyolország
13.Franciaország
14.Horvátország
15.Olaszország
16.Ciprus
17.Lettország
18.Litvánia
19.Luxemburg
20.Magyarország
21.Málta
22.Hollandia
23.Ausztria
24.Lengyelország
25.Portugália
26.Románia
27.Szlovénia
28.Szlovákia
29.Finnország
30.Svédország
31.Egyesült Királyság
32.Albánia
33.Andorra
34.Örményország
35.Azerbajdzsán
36.Belarusz
Köztársaság
37.Bosznia-
Hercegovina
38.Georgia
39.Kazahsztán
40.Liechtenstein
41.Monaco
42.Montenegró
43.Norvégia
44.Moldovai
Köztársaság
45.Oroszországi
Föderáció
46.San Marino
47.Szerbia
48.Svájc
49.Tádzsikisztán
50.Törökország
51.Türkmenisztán
52.Ukrajna
53.Üzbegisztán
54.Macedónia Volt
Jugoszláv
Köztársaság
55.Egyéb, harmadik
országok
(kérjük, nevezze
meg)

A részletes ellenőrzés eredménye

ABCDE
1.Jelentéstevő tagállam:Magyarország
2.A jelentéstevő tagállam neve
3.Nyilvántartás helye szerinti ország:pl. BulgáriaIDŐSZAK[X] év januárjától[X+1] év decemberéig
4.A jármű nyilvántartásának helye szerinti ország neve
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1.Jármű-kategória:N2N3M2M3O3O4T5Egyéb kategóriák:
(nem kötelező)
Összesen
2.Ellenőrzött
járművek
száma
Nem
megfelelt
járművek
száma (2)
Ellenőrzött
járművek
száma
Nem
megfelelt
járművek
száma
Ellenőrzött
járművek
száma
Nem
megfelelt
járművek
száma
Ellenőrzött
járművek
száma
Nem
megfelelt
járművek
száma
Ellenőrzött
járművek
száma
Nem
megfelelt
járművek
száma
Ellenőrzött
járművek
száma
Nem
megfelelt
járművek
száma
Ellenőrzött
járművek
száma
Nem
megfelelt
járművek
száma
Ellenőrzött
járművek
száma
Nem
megfelelt
járművek
száma
Ellenőrzött
járművek
száma
Nem
megfelelt
járművek
száma
3.Hiba leírása
4.EllenőrizveNem felelt
meg
EllenőrizveNem felelt
meg
EllenőrizveNem felelt
meg
EllenőrizveNem felelt
meg
EllenőrizveNem felelt
meg
EllenőrizveNem felelt
meg
EllenőrizveNem felelt
meg
EllenőrizveNem felelt
meg
EllenőrizveNem felelt
meg
5.(0) azonosító adatok
6.(1 fékberendezések
7.(2) kormányberendezés
8.(3) kilátási viszonyok
9.(4) világítóberendezések
és elektromos
rendszer
10.(5) tengelyek, kerekek,
gumiabroncsok,
felfüggesztés
11.(6) alváz és az alvázra
erősített részek
12.(7) egyéb
berendezések,
ezen belül menetíró
készülék és
sebességkorlátozó
berendezés
13.(8) környezetterhelés,
ezen belül
kibocsátások és
tüzelőanyag-, vagy
olajszivárgás
14.(9) Kiegészítő
vizsgálatok az M2
és M3kategóriájú
járművek esetében
15.(10) rakományrögzítés
Hiba leírása (további részletek)
16.1.1.1.
17.1.1.2.
18....
19.2.1.1.
20.2.1.2.
21....
22.3.1.
23.3.2.
24.
25.20.6.2.
26.30.
27.Hibák összesen

(1) A IV. részben foglaltak alapján nem megfelelt, súlyos vagy veszélyes hiányosságokkal rendelkező járművek.

(2) Az V. részben foglaltak alapján nem megfelelt, súlyos vagy veszélyes hiányosságokkal rendelkező járművek.

11. számú melléklet az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez[502]

A közúti járművek forgalomba helyezés előtti- és időszakos műszaki vizsgálata során alkalmazandó fékvizsgálati technológiáról

I. fejezet

1. Az FT-t, illetve annak egységes algoritmusát a II. fejezet tartalmazza.

1.1. A fékvizsgálatok során figyelembe veendő minősítési határértékek:

1.1.1. a teljes járműre, illetve az egyes tengelyre vonatkozó lefékezettségi arányok minimális értékei megegyeznek egymással. A minimális értékekként a jelen rendelet 5. számú mellékletében foglalt 5.2. táblázat 1.2, 1.3, 1.4 pontjaiban járműkategóriánként meghatározott értékeket kell figyelembe venni (az itt nem található kategóriákra az MR. 8., 9., 10. és 12. számú mellékleteit kell figyelembe venni).

1.1.2. az egyes tengelyeken a két oldal közti fékerők eltérésére és az egyes kerekeken mért fékerők ingadozására vonatkozó határértékeket az MR. 29. §-a tartalmazza.

1.1.3. az FT alkalmazása során mért százalékos értékeket (fékerő eltérés, ingadozás, lefékezettségi arány) egész számként kell értelmezni és a tizedes jegyeket figyelmen kívül kell hagyni. Az így létrehozott százalékos értékek minimális értéke 0, maximális értéke 99 lehet.

2. Az FT egységes követelményeket támaszt a járművek forgalomba helyezés előtti- és időszakos műszaki vizsgálata során alkalmazható számítógépes fékvizsgáló rendszerekkel szemben az alábbiak szerint:

2.1. A hardverrel szemben támasztott követelmények:

2.1.1. A hardver tegye lehetővé a próbapad számítógép billentyűzetről, vagy távvezérlőről történő indítását és leállítását.

2.1.2. A kerekek megcsúszását a számítógép érzékelje és az algoritmusban megállapított szintnél jelezze a megcsúszást. Megcsúszásnál elegendő a feltűnő kijelzés a képernyőn, a próbapad leállítása nem kötelező. A próbapad biztonsági leállítása az algoritmusnak megfelelően történjen.

2.1.3. A próbapad rendelkezzen pedálerőmérővel és - légfékes gépjárművek vizsgálata esetén - kivezérelt nyomás mérővel.

2.1.4. A mért mennyiségek összes mérőjelét megfelelő átalakítón keresztül a számítógép érzékelje vagy számolja. Ezek:

2.1.4.1. a kerékfékerők (jobb és bal),

2.1.4.2. a pedálerő (ahol hidraulikus fékes járművek vizsgálata is folyik),

2.1.4.3. a kivezérelt nyomás (ahol légfékes járművek vizsgálata is folyik),

2.1.4.4. a csúszásjel (jobb és bal),

2.1.4.5. a pótkocsi fékvezérlő cső nyomása (ahol pótkocsik vizsgálata is folyik).

2.1.5. A rendszer tegye lehetővé az erő- és nyomásértékek naponta történő dinamikus (a görgők üres forgatása közben történő) automatikus nullázását. Ilyenkor a szoftver a görgők forgatása előtt a képernyőn figyelmeztetni kell a kezelőt a művelettel járó balesetveszélyre.

2.2. A szoftverrel szemben támasztott követelmények:

2.2.1. A szoftver:

2.2.1.1. vezérelje és ellenőrizze a vizsgálati technológia végrehajtását,

2.2.1.2. végezze el a mérési eredmények értékelését és tárolását.

2.2.2. A szoftver tegye lehetővé veszély esetén a próbapad számítógép billentyűzetről, vagy távvezérlőről - egy erre kijelölt billentyűvel (pl. [Esc]) történő - azonnali leállítását.

2.2.3. A szoftvernek legyen olyan menüpontja, mely a képernyőn megjeleníti a mért értékeket és lehetővé teszi a mérlegkarral történő pontosságellenőrzést, illetve kalibrálást.

2.2.4. Tengelyblokkolás figyelése és számítása. Tengelyblokkolásról beszélhetünk, ha:

2.2.4.1. a tengelyen mindkét kerék egyszerre blokkol,

2.2.4.2. a tengelyen a kisebb fékerejű kerék blokkol,

2.2.4.3. a tengelyen a nagyobb fékerejű kerék blokkolásakor a kerekek egyszeri körülfordulásához tartozó fékerők csúszó átlagának eltérése E≤10 %.

2.2.5. A tengelyenkénti lefékezettség számolása és minősítése

2.2.5.1. A tengelyenkénti lefékezettségek határértéke ugyannyi, mint az adott teljes járműre vonatkozó lefékezettségi határérték.

2.2.5.2. A számolásához a megengedett legnagyobb össztömeg megfelelően felosztott részét kell figyelembe venni. A felosztást a II fejezet 4. táblázatának 4.12. pontjában található adatok alapján kell végezni.

2.2.5.3. Ha a teljes jármű lefékezettsége megfelelő, akkor a tengelyek lefékezettségét a határértékkel egyenlő értékkel megfelelőnek kell minősíteni.

2.2.6. Álló görgős mérésnél a kerék blokkolásának figyelése

2.2.6.1. A kerekek blokkolását ez esetben az jelenti, ha a kerék álló helyzetben marad, miközben a görgő már forog.

2.3. A járművel - amennyiben a jármű kialakítása, és a szállítható rakomány jellege lehetővé teszi - a fékmérés során az alábbi feltételeket kell teljesíteni:

2.3.1. Az N2, N3, O2, O3, O4 járműkategóriába - kivéve a ráfutófékes pótkocsit - tartozó jármű fékvizsgálata folyamán minden tengely terhelésének el kell érnie az adott tengelyre a gyártó által megengedett tengelyterhelés 50%-át. Amennyiben a jármű tengelyterhelése a bemutatott állapotban nem éri a szükséges mértéket a tengelyterhelés növelése műterheléssel, vagy egyéb arra szolgáló technikai berendezéssel is biztosítható. N1 járműkategóriába tartozó jármű esetén - amennyiben a kerék blokkolása mellet nem érhető el az előírt lefékezettség - az adott tengelyre a gyártó által megengedett tengelyterhelésig a tengelyterhelés növelhető.[503]

2.3.2. Amennyiben a fékpad nem rendelkezik beépített tengelyterhelés méréssel és az előírt tengelyterhelés csak az előző pontban említett eszközökkel biztosítható, akkor az előírásnak megfelelő terhelt állapot megállapítására a következő módszer alkalmazható. A tengelyterhel