262/2021. (V. 20.) Korm. rendelet

a Dél-budai Centrumkórház létesítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a)-c) pontjában, valamint 12. § (5) bekezdés a), b), d) és f) pontjában,

a 11. § és a 3. melléklet tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest XI. kerület belterület, 952/3, 952/4, 952/12, 952/13, 952/14, 952/16, 952/17 és 966 helyrajzi számú ingatlanokon, valamint az ezen ingatlanokból a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanokon (a továbbiakban együtt: Ingatlanok) megvalósuló, a Dél-Budai Centrumkórház létrehozását célzó beruházást, valamint a kapcsolódó bontási és kármentési munkák előkészítésével és megvalósításával (a továbbiakban együtt: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a Beruházás előkészítéséhez, megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

b) a Beruházáshoz kapcsolódó, az (1) bekezdés szerinti létesítmény megközelítését, működését és városképi illeszkedését segítő - közlekedésfejlesztési, közműcsatlakozási és -fejlesztési, valamint azokkal közvetlenül összefüggő - munkákkal kapcsolatosak.

(3) A Kormány kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánítja a Beruházást, melynek helyszíne és közvetlen környezete az (1) bekezdés szerinti Ingatlanok területe.

(4) A Kormány a Beruházáshoz kapcsolódó, a Beruházási terület közvetlen környezetébe tartozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított építési tevékenységgel érintett közterület használatának feltétlenül szükséges időtartamát e rendelet hatálybalépésétől számított 72 hónapban határozza meg.

2. § (1)[1] A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispánt jelöli ki.

(2) A Kormány az 1. melléklet 16. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki.

(3)[2] A Kormány az 1. melléklet 21. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként a Pest Vármegyei Kormányhivatalt jelöli ki.

3. § (1) A Beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg, illetve a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás és a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével - tizenöt nap.

(2) A Beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg - nyolc nap.

4. § A Beruházással összefüggésben

a) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye,

b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni.

5. § (1) A Beruházással összefüggésben előzetes régészeti dokumentáció készítése nem szükséges, ha a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő örökségvédelmi hatástanulmány a Beruházáshoz köthetően már rendelkezésre áll.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti dokumentum nem áll rendelkezésre, egyszerűsített előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni.

6. § A Beruházással érintett Budapest XI. kerület belterület 952/3, 952/4, 952/12, 952/13, 952/14, 952/17 és 966 helyrajzi számú ingatlanokra a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a 7. és a 8. § állapítja meg azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési eszközök és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait a 7. és 8. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) amennyiben a hatályos településrendezési eszközök vagy az OTÉK a beépítés és az egyedi építési követelmények 7. vagy 8. §-ban meghatározott sajátos szabályaival ellentétes, vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaznak, akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni, és

c) a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény erdők övezetére vonatkozó 29. §-át nem kell alkalmazni.

7. § (1) A Budapest XI. kerület belterület 952/3, 952/12, 952/13, 952/14, 952/17 és 966 helyrajzi számú ingatlanokon és a telekalakítás eredményeként ezekből létrejövő telkeken egészségügyi, oktatási és köznevelési, kereskedelmi, iroda, a Dél-budai Centrumkórház egészségügyi személyzetének lakhatását biztosító lakó- és közlekedési célú építmények és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

1. a telkek beépítési módja szabadon álló,

2. a kialakítható telek legkisebb területe 20 000 m2,

3. a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 50%,

4. a terepszint alatti építés legnagyobb mértéke 80%,

5. a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 3,5 m2/m2,

6. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

7. az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 30 méter,

8. az épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg az 55 métert,

9. az építési hely az ingatlanok teljes területe,

10. a kialakítható telek legkisebb szélessége 30 méter,

11. az ingatlanokon helikopter-leszállóhely létesítése nem korlátozott,

12. az építési telken a kialakított zöldfelület minden megkezdett 100 m2-e után legalább egy környezettűrő, nagy lombkoronát növelő fát kell telepíteni, és a lapostetők 30%-án zöldtetőt kell kialakítani,

13. a tereprendezés mértéke nem korlátozott,

14. a telken belüli felszíni parkolóhelyek létesítésének módja nem korlátozott,

15.[3] a telekalakítás az övezeti határokra, szabályozási vonalakra tekintet nélkül megengedett,

16. a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 70%-ának elhelyezését kell biztosítani.

(2) Az (1) bekezdés 7. pontjának alkalmazása során az épületmagasságot az e rendelet hatálybalépésekor hatályos OTÉK-ban foglalt követelmények szerint kell számítani.

8. § (1) A Budapest XI. kerület belterület 952/4 helyrajzi számú ingatlanon kerítés, valamint ismeretterjesztési, pihenési, testedzési, rekreációs, közlekedési és közműcélú építmények helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 5%,

b) az építmények elhelyezéséhez önálló telkek kialakítása nem szükséges.

(2) A Budapest XI. kerület 952/4 helyrajzi számú ingatlan 2. mellékletben megjelölt részén kerítés, támfal, közmű, valamint közműpótló, épületgépészeti, közlekedési és földhő-hasznosítás célú építmények és azok kiszolgálóépítményei korlátozás nélkül elhelyezhetők azzal, hogy a tereprendezés mértéke nem korlátozott.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

10/A. §[4] E rendeletnek a telekalakítási eljárást érintően egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 735/2021. (XII. 21.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 2. § (3) bekezdését és 7. § (1) bekezdés 15. pontját a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

11. §[5]

12. §[6]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 262/2021. (V. 20.) Korm. rendelethez

A Beruházás megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és bejelentési eljárások,

3. környezetvédelmi hatósági eljárások,

4. természetvédelmi hatósági eljárások,

5. erdészeti hatósági eljárások,

6. közlekedési hatósági eljárások,

7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

8. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

9. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

11. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

12. földmérési hatósági eljárások,

13. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

14. hírközlési hatósági eljárások,

15. bányahatósági engedélyezési eljárások,

16. tűzvédelmi hatósági eljárások,

17. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

18. közegészségügyi hatósági eljárások,

19. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,

20. szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,

21. fásszárú növények kivágásához szükséges engedélyezési eljárások,

22. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,

23. azok az 1-22. pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, melyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

24. az 1-23. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

2. melléklet a 262/2021. (V. 20.) Korm. rendelethez

A Budapest XI. kerület belterület 952/4 helyrajzi számú telek területén ingatlanrész építésre és földhőhasznosítási célra használható részének területe határpontjainak lehatárolása az Egységes Országos Vetületi Rendszerben megadott koordinátáival

AB
1.YX
2.234738.23647012.74
3.234729.18647011.52
4.234796.51646927.71
5.235005.94646790.36
6.235076.40646749.61
7.235177.81646714.59
8.235234.88646726.02
9.235219.23646734.03
10.235176.64646755.98
11.235122.66646784.11
12.235116.48646782.89
13.235100.74646763.47
14.235057.39646793.27
15.234960.81646859.69
16.234860.37646928.75

3. melléklet a 262/2021. (V. 20.) Korm. rendelethez[7]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 280. § a) pontja. Hatályos 2022.12.23.

[2] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 280. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[3] Módosította a 735/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2021.12.22.

[4] Beiktatta a 735/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2021.12.22.

[5] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[6] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[7] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére