27/2021. (VIII. 9.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél alkalmazandó egészségügyi szakdolgozói pótlékról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló a 2015. évi XLII. törvény 342/C. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. § és a 8. § tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 21. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § (1)[1] A rendelet hatálya a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 1. § (1) bekezdés a)-g) pontja szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állományának tagjára, valamint rendvédelmi igazgatási alkalmazottjára terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazásában

a) munkakör: a rendvédelmi igazgatási alkalmazott által betölthető munkakör,

b) rendvédelmi illetményalap: a Hszt. 159. §-a szerinti illetményalap,

c) szolgálati beosztás: a hivatásos állomány tagja által betölthető, a Hszt. 2. § 25. pontja szerinti szolgálati beosztás.

2. § Az egészségügyi szakdolgozói pótlékra jogosultságról és annak mértékéről a hivatásos állomány tagja esetében az állományilletékes parancsnok, a rendvédelmi igazgatási alkalmazott esetében a rendvédelmi szerv szervezeti egységének vezetője munkáltatói intézkedésben rendelkezik.

3. § Az egészségügyi szakdolgozói pótlékra jogosító szolgálati beosztásokat és munkaköröket az 1. melléklet határozza meg.

4. § (1)[2] Az egészségügyi szakdolgozói pótlék mértékét a rendvédelmi illetményalap %-ában, a gyakorlati idő és az egészségügyi szakdolgozói végzettség szintje alapján

a) a hivatásos állomány tagja tekintetében a 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat,

b) a rendvédelmi igazgatási alkalmazott tekintetében a 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat

határozza meg.

(2) Az egészségügyi szakdolgozói pótlék megállapításához szükséges szakdolgozói végzettség szintjeit a 3. melléklet határozza meg.

5. § Ez a rendelet a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésekor lép hatályba.

6. § (1) Az e rendelet szerint megállapított egészségügyi szakdolgozói pótlékot első alkalommal az e rendelet hatálybalépését követő hónap első napjától kell megállapítani és folyósítani.

(2) Az e rendelet hatálybalépése és az (1) bekezdésben meghatározott időpont közötti időtartamra a hivatásos állomány tagja és a rendvédelmi igazgatási alkalmazott a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél működő egészségügyi szolgáltatóknál foglalkoztatottakra vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 644/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján megállapított egészségügyi szakdolgozói pótlék folyósítására jogosult.

7. §[3] A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél alkalmazandó egészségügyi szakdolgozói pótlékról szóló 27/2021. (VIII. 9.) BM rendelet módosításáról szóló 19/2023. (VI. 26.) BM rendelettel megállapított 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat alapján számított szakdolgozói pótlékot első alkalommal a rendvédelmi igazgatási alkalmazottat 2023. július hónapra megillető illetménnyel együtt kell megállapítani és folyósítani.

8. §[4] Az egyes egészségügyi tárgyú és humánigazgatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 14/2024. (II. 29.) BM rendelet 2. mellékletével megállapított 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat alapján számított szakdolgozói pótlékot első alkalommal a rendvédelmi igazgatási alkalmazottat 2024. március hónapra megillető illetménnyel együtt kell megállapítani és folyósítani.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 27/2021. (VIII. 9.) BM rendelethez

Az egészségügyi szakdolgozói pótlékra jogosító szolgálati beosztások és munkakörök

1. Szakdolgozói szolgálati beosztások

1.1. diplomás ápoló

1.2. gyógytornász

1.3. mentőtiszt

1.4. kiemelt főeladó (mentő)

1.5. egészségfejlesztő tiszt

1.6. kiemelt főelőadó (közegészségügy, járványügy)

1.7. közegészségügyi járványügyi főfelügyelő

1.8. közegészségügyi járványügyi felügyelő

1.9. főápoló

1.10. szakápoló

1.11. ápoló

1.12. mentőápoló

1.13. ápolási asszisztens

1.14. asszisztens

1.15. vezető szakasszisztens

1.16. segédelőadó (egészségügyi, pszichológiai)

1.17. szakasszisztens (egészségügyi, pszichológiai, gyógyszertári, fogorvosi, röntgen)

1.18. felcser

1.19. mentő gépkocsivezető

1.20. egészségügyi operátor

1.21. gyógymasszőr

1.22.[5]

2. Szakdolgozói munkakörök

2.1. diplomás ápoló

2.2. gyógytornász

2.3. mentőtiszt

2.4. laboratóriumi analitikai asszisztens

2.5. dietetikus

2.6. közegészségügyi járványügyi főfelügyelő

2.7. közegészségügyi járványügyi felügyelő

2.8. főügyintéző (közegészségügyi)

2.9. főápoló

2.10. szakápoló

2.11. ápoló

2.12. mentőápoló

2.13. ápolási asszisztens

2.14. asszisztens (egészségügyi, pszichológiai, gyógyszertári, fogorvosi, röntgen)

2.15. vezető szakasszisztens

2.16. szakasszisztens (egészségügyi, pszichológiai, gyógyszertári, fogorvosi, röntgen)

2.17. mentő gépkocsivezető

2.18. egészségügyi operátor

2.19. gyógymasszőr

2. melléklet a 27/2021. (VIII. 9.) BM rendelethez[6]

1. Az egészségügyi szakdolgozói pótlék mértéke a hivatásos állomány tagja esetében

ABCD
1.Gyakorlati idő (év)Középfokú végzettséghez kötött
beosztás
Emeltszintű szakmai
végzettséghez kötött beosztás
Felsőfokú végzettséghez kötött
beosztás
2.0-12150%175%200%
3.13-24175%200%250%
4.25-39200%250%300%
5.40-250%300%400%

2. Az egészségügyi szakdolgozói pótlék mértéke a rendvédelmi igazgatási alkalmazott esetében

[7]
ABCD
1.Gyakorlati idő (év)Középfokú végzettséghez
kötött munkakör
Emelt szintű szakmai
végzettséghez kötött munkakör
Felsőfokú végzettséghez
kötött munkakör
2.0-12500%600%625%
3.13-24525%625%675%
4.25-39550%675%725%
5.40-600%725%825%

3. melléklet a 27/2021. (VIII. 9.) BM rendelethez

Az egészségügyi szakdolgozói végzettség szintjei

1. Középfokú végzettséghez kötött szolgálati beosztás vagy munkakör

1.1. az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) szereplő alsó középfokú részszakképesítéshez, vagy a szakképesítési listában szereplő szakképesítéssel betölthető szolgálati beosztás vagy munkakör,

1.2. az OKJ-ban szereplő alsó középfokú szakképesítéshez kötött szolgálati beosztás vagy munkakör,

1.3. az OKJ előtti elsőfokú, vagy OKJ-ban szereplő középfokú szakképesítés-ráépülés végzettséggel betölthető szolgálati beosztás vagy munkakör,

1.4. az OKJ-ban szereplő egészségügyi középfokú szakképesítéshez, részszakképesítéshez kötött szolgálati beosztás vagy munkakör, vagy

1.5. a szakképesítési listában szereplő szakképesítéssel betölthető szolgálati beosztás vagy munkakör.

2. Emeltszintű végzettséggel betölthető szolgálati beosztás vagy munkakör, amelyhez szakmajegyzékben szereplő technikusi, illetve érettségire épülő 2 év képzési idejű végezettség szükséges

2.1. az OKJ-ban szereplő emeltszintű szakképesítéshez, vagy felsőoktatási szakképzéshez vagy szakmajegyzékben szereplő Ápoló végzettséghez kötött szolgálati beosztás vagy munkakör,

2.2. az OKJ előtti másodfokú szakosító szakképesítéssel, az OKJ-ban szereplő emeltszintű szakképesítés-ráépüléssel vagy a szakmajegyzékben szereplő szakasszisztensi végzettséggel betölthető szolgálati beosztás vagy munkakör.

3. Felsőfokú végzettséghez kötött szolgálati beosztás vagy munkakör

3.1. a főiskolai vagy BSc végzettséghez kötött szolgálati beosztás vagy munkakör,

3.2. a főiskolai vagy BSc végzettségre épülő szolgálati beosztás vagy munkakör, amelynek betöltéséhez főiskolai vagy BSc végzettség és jogszabályban előírt szakirányú továbbképzés szükséges,

3.3. az egyetemi vagy MSc végzettséghez kötött szolgálati beosztás vagy munkakör,

3.4. az egyetemi vagy MSc végzettséghez és jogszabályban előírt szakvizsgához, vagy szakirányú továbbképzéshez kötött szolgálati beosztás vagy munkakör,

3.5. az egyetemi vagy MSc végzettséghez és tudományos fokozathoz kötött szolgálati beosztás vagy munkakör.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 14/2024. (II. 29.) BM rendelet 3. §-a. Hatályos 2024.03.01.

[2] Megállapította a 19/2023. (VI. 26.) BM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[3] Beiktatta a 19/2023. (VI. 26.) BM rendelet 2. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[4] Beiktatta a 14/2024. (II. 29.) BM rendelet 5. §-a. Hatályos 2024.03.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 14/2023. (VI. 30.) MK rendelet 7. § a) pontja. Hatálytalan 2023.07.01.

[6] Megállapította a 19/2023. (VI. 26.) BM rendelet 3. §-a (lásd: 1. melléklet). Hatályos 2023.07.01.

[7] Megállapította a 14/2024. (II. 29.) BM rendelet 4. §-a (lásd 2. melléklet). Hatályos 2024.03.01.

Tartalomjegyzék