287/2021. (V. 27.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból való kilépése miatt szükséges módosításáról

A Kormány

a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 96. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egyes európai uniós jogi aktusokban rögzített bűnügyi, illetve rendészeti tárgyú együttműködés keretében történő információcsere részletes szabályairól szóló 113/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a "tagállamának, valamint az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott" szövegrész helyébe a "tagállamának, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában vagy törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződésben meghatározott" szöveg lép.

2. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 41. § (2) bekezdésében az "Unió rendszereivel" szövegrész helyébe az "Unió, valamint a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága rendszereivel" szöveg lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök