2/2021. (I. 7.) Korm. rendelet

a Steindl Imre Program megvalósításával kapcsolatban egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a)-c) pontjában, (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1a) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1a) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság véleményének kikérésével,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. § A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

[A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Budapest V. kerület közigazgatási területén lévő, belterület 24666 helyrajzi számú (a továbbiakban: hrsz.) (Akadémia utca), 24694 (Zoltán utca), 24696, 24697, 24708 (Garibaldi utca), 24710/2, 24710/4, 24711, 24712, 24713 (Nádor utca), 24715 (Zoltán utca), 24718, 24719 (Vécsey utca), 24725 (Honvéd utca), 24834/1 (Vértanúk tere), 24834/2 (Báthory utca), 24859 (Kálmán Imre utca), 24876 (Szemere utca), 24881, 24888, 24890, 24891, 24892 (Alkotmány utca), 24893 (Kossuth Lajos tér), 24894 (Országház), 24897/1 (idősebb Antall József rakpart), 24897/2, 24898, 24899, 24914 (Szalay utca), 24917, 24956/2, 24965/2 (Falk Miksa utca), 24957, 24971/2 (Honvéd utca), 24973/2 (Szemere utca), 24986, 24987, 24988, 24989/2 (Balassi Bálint utca), 25007, 25122/4, 25122/6, 24747/1 (Szabadság tér) hrsz.-ú ingatlanokat, illetve ezen földrészletekből a telekalakítási eljárások befejezését követően kialakított földrészleteket érintő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Budapest V. kerület]

"j) a Vajkay utca (24899 hrsz.-ú ingatlan) és Kozma Ferenc utca (24890 hrsz.-ú ingatlan) felszíni rendezése"

[beruházással (a továbbiakban együtt: beruházás) függenek össze.]

(2) A 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet 1. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Kormány kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánítja az (1) bekezdés d), g), i) és j) pontjában meghatározott, a Kossuth Lajos téri beruházási program keretében megvalósuló beruházásokat.

(5) A Kormány a (4) bekezdés szerinti kiemelten közérdekű beruházás helyszínét és közvetlen környezetét, az építési tevékenységgel érintett telek közvetlen környezetébe tartozó, az építési tevékenység költséghatékony elvégzéséhez szükséges ingyenes közterület használatának feltétlenül szükséges időtartamát a 2. melléklet szerint határozza meg."

3. § A 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet a következő 2/F. §-sal egészül ki:

"2/F. § (1) Az 1. § (1) bekezdés d) pontja szerinti Kossuth Lajos tér 11. szám alatti épület és Kossuth Lajos tér 12. szám alatti épület részleges bontása és rekonstrukciója, valamint az 1. § (1) bekezdés g) pontja szerinti beruházások megvalósításával összefüggő, egy épületen belül több ütemben megvalósuló építési tevékenységre, az építési engedélyt az összes ütemre egyszerre, de az egyes ütemeket megjelölve is lehet kérelmezni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti, egy épületben egy építésügyi hatósági engedély alapján ütemezetten megépült, több önálló rendeltetési egységre ütemenként is lehet használatbavételi engedélyt kérelmezni."

4. § A 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) E rendeletnek a Steindl Imre Program megvalósításával kapcsolatban egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 2/2021. (I. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr7.) megállapított 1. § (1) bekezdés j) pontját, 1. § (4) és (5) bekezdését, 2/F. §-át, valamint 2. mellékletét a Módr7. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

5. § A 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

6. § A 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "(Szemere utca), 24881, 24888" szövegrész helyébe a "(Szemere utca), 24877, 24881, 24882, 24888" szöveg lép.

3. A kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

7. § A kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet] 8. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A Budapest V. kerület belterület 24891 helyrajzi számú telken megvalósuló Agrárminisztérium épület teljes rekonstrukciója során

a) új homlokzati nyílás létesíthető azzal, hogy az új nyílások kialakításánál a településképi követelményektől a KNEB hozzájárulásával lehet eltérni,

b) a középső udvar közösségi térként történő használata, valamint a Kossuth Lajos tér és a Kozma Ferenc utca közötti gyalogos kapcsolat biztosítása érdekében vagy azzal összefüggésben a meglévő homlokzati elemeken és egyéb történeti épületelemeken építési tevékenység a KNEB hozzájárulásával engedélyezhető."

8. § A 19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet 35. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A hatóság által tudomásul vett tevékenységet a hatóság döntésének közlésétől számított egy éven belül lehet megkezdeni. Ha a bejelentésben megjelölt tevékenységet a döntés közlésétől számított egy éven belül nem kezdik el, a bejelentést az e rendeletben meghatározottak szerint meg kell ismételni."

9. § A 19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet 22. alcíme a következő 52/A. §-sal egészül ki:

"52/A. § E rendeletnek a Steindl Imre Program megvalósításával kapcsolatban egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 2/2021. (I. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 8. § (6) bekezdését és 35. § (2) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

4. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) Az 1. alcím és az 1. melléklet az Agrárminisztérium Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér 11. szám alatti (24891 helyrajzi számú) ingatlanban való elhelyezését követő napon lép hatályba.

11. § Az 1. alcím és az 1. melléklet hatálybalépésének naptári napját az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 2/2021. (I. 7.) Korm. rendelethez

A 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. pont j) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Létesítménybiztosítási intézkedés céljából kijelölt létesítmények és értékek)

"j) az Agrárminisztériumnak a miniszter elhelyezését biztosító épülete, ide nem értve a dolgozói kerékpártárolásra szolgáló épületrészt, valamint az épületnek a nyilvánosság számára megnyitott, alább felsorolt részeit:

ja) az épület középső udvara lefedésével létrejövő passzázs és az ennek megközelítését biztosító épületrészek,

jb) az épületben működő vendéglátó és kereskedelmi létesítmények (étterem, dolgozói étkezde, mintapince, hungarikum-üzletek, kávézó, valamint az ezek működéséhez szükséges kiszolgálóterek, konyha, raktár stb.),

jc) a Nemzeti Összetartozás Emlékhelye mellett, azzal összefüggésben megvalósuló kiállítótér,

jd) ügyfélszolgálati funkciót ellátó helyiségcsoportok,"

2. melléklet a 2/2021. (I. 7.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelethez

A Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő, kiemelten közérdekű beruházások felsorolása

ABCD
1.A beruházás megnevezéseA beruházás megvalósításának
helyszíne
A beruházás
helyszínének
közvetlen környezete
A beruházás
megvalósításához szükséges
közterület-használat
időtartama
2.Kossuth Lajos tér 11.
szám alatti épület
részleges bontása és
rekonstrukciója
Budapest V. kerület,
belterület 24891 helyrajzi
számú ingatlan
Budapest V. kerület,
belterület 24834/1,
24834/2, 24859,
24890, 24892/1,
24893 helyrajzi
számú ingatlan
2021. 07. 01. - 2024. 06. 30.
3.Kossuth Lajos tér 11.
szám alatti mélygarázs
és a határos közterületek
alatt egyéb közlekedési
célú építmény építése
Budapest V. kerület,
belterület 24891 helyrajzi
számú ingatlan
Budapest V. kerület,
belterület 24834/1,
24834/2, 24859,
24890, 24892/1,
24893 helyrajzi
számú ingatlan
2021. 07. 01. - 2024. 06. 30.
4.Kossuth Lajos tér 12.
szám alatti épület
részleges bontása és
rekonstrukciója
Budapest V. kerület,
belterület 24898 helyrajzi
számú ingatlan
Budapest V. kerület,
belterület 24892/1,
24893, 24899, 24914
helyrajzi számú
ingatlan
2021. 07. 01. - 2024. 06. 30.
5.Vécsey utca 4. szám alatti
épület részleges bontása
és rekonstrukciója
Budapest V. kerület,
belterület 24718 helyrajzi
számú ingatlan
Budapest V. kerület,
belterület 24713,
24719, 24834/1
helyrajzi számú
ingatlan
2021. 07. 01. - 2024. 06. 30.
6.Alkotmány utca 5.
szám alatti irodaház
rekonstrukciója
Budapest V. kerület,
belterület 24888 helyrajzi
számú ingatlan
Budapest V. kerület,
belterület 24881,
24892/1 helyrajzi
számú ingatlan
2021. 07. 01. - 2024. 06. 30.
7.Kozma Ferenc utca
felszíni rendezése
Budapest V. kerület,
belterület 24890 helyrajzi
számú ingatlan
-2021. 07. 01. - 2024. 06. 30.

"

Tartalomjegyzék