303/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1/C. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Központi Okmányiroda kizárólagos illetékességi körében ellátja:)

"a) a 63/A. § (2) bekezdés 12. pontja szerinti "I" betűjelű ideiglenes, a 63/A. § (3) bekezdése szerinti "CD" betűjelű ideiglenes, továbbá a "CD" betűjelű különleges rendszámtábla kiadásával,"

(kapcsolatos feladatokat.)

2. § A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"14. rendszámtábla cseréje: a rendszámtáblának az eredeti karakterekkel azonos,

a) eltérő színben és formátumban vagy

b) eltérő színben vagy formátumban

történő legyártását követő kiadása;"

3. § (1) A Korm. rendelet 42. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A jármű (6) bekezdés szerinti ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése az ideiglenes forgalmi engedély és a 63/A. § (2) bekezdés 2. pontja szerinti ideiglenes rendszámtábla kiadásával valósul meg."

(2) A Korm. rendelet 42. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(13) A jármű forgalomba helyezése, ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése iránti vagy a már forgalomba helyezett járművel és az ideiglenes forgalomban tartással kapcsolatos eljárások során a közlekedési igazgatási hatóság az ügyfél kérelmének megfelelő adattartalmú elektronikus kérelmet állít elő."

4. § A Korm. rendelet 51. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A tulajdonos, az üzembentartó vagy az ideiglenes rendszámtábla jogosultjának kérelme alapján a járműnyilvántartásba és az ideiglenes rendszámtáblák nyilvántartásába be kell jegyezni a kérelmező rövid szöveges üzenet fogadására szolgáló elérhetőségét (telefonszámát vagy elektronikus levélcímét), valamint az ezen adatokban bekövetkezett változást."

5. § (1) A Korm. rendelet 53. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A rendszámtábla állandó vagy ideiglenes fajtájú, amelynek formátuma:

a) az 1990. augusztus 6-át követően kiadott rendszámtábla a betűjelből és számjegyből álló kombinációk mellett a nemzeti színeket és a H jelzést tartalmazza,

b) a 2004. május 1-jét követően kiadott

ba) állandó rendszámtábla a 11. melléklet szerint az európai zászlót jelképező kék mezőben 12 ötágú sárga csillagot és fehér H jelzést tartalmazza,

bb) ideiglenes rendszámtábla a betűjelből és számjegyből álló kombinációk mellett a magyar nemzeti színeket és a H jelzést tartalmazza, vagy

c) a 2022. július 1-jétől bevezetett

ca) állandó rendszámtábla a 11/A. melléklet szerint az európai zászlót jelképező kék mezőben 12 ötágú sárga csillagot, fehér H jelzést és Magyarország címerét (a továbbiakban: címer) tartalmazza,

cb) ideiglenes rendszámtábla a betűjelből és számjegyből álló kombinációkon kívül az európai zászlót jelképező kék mezőben 12 ötágú sárga csillagot, fehér H jelzést, valamint a címert tartalmazza.

(3) Az állandó rendszámtábla jellege szerint:

a) sorozatban előállított általános,

b) sorozatban előállított egyénileg kiválasztott,

c) egyedileg előállított vagy

d) különleges."

(2) A Korm. rendelet 53. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A (2) bekezdés a) pontjában és b) pont ba) alpontjában meghatározott sorozatban előállított állandó rendszámtábla három betűjelet és három számjegyet tartalmaz. A (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában meghatározott ideiglenes rendszámtábla leírását a 14. melléklet tartalmazza.

(6) A (2) bekezdés c) pont ca) alpontjában meghatározott formátumú (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti jellegű állandó rendszámtábla a latin abc szerinti két magánhangzóból vagy két mássalhangzóból - kivéve a cs, gy, ly, ny, sz, ty, zs betűkombinációkat -, az ezt követő címer után két betűjelből, kötőjelből és három számjegyből áll. A rendszámtábla betűjelei helyén ékezetes magánhangzók nem állhatnak, a számjegyek helyén 001-től 999-ig terjedő érték szerepelhet. A (2) bekezdés c) pont cb) alpontjában meghatározott ideiglenes rendszámtábla leírását a 14/A. melléklet tartalmazza."

6. § (1) A Korm. rendelet 54. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A B, a C és az E típusú rendszámtábla nem tartalmaz kötőjelet."

(2) A Korm. rendelet 54. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az 53. § (2) bekezdés a) pontja szerinti állandó rendszámtábla karaktereinek megtartásával az 53. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában meghatározott formátumban történő legyártását az igazgatási szolgáltatási díj igazolt megfizetését követően a közlekedési igazgatási hatóság engedélyezi, és annak tényét bejegyzi a nyilvántartásba és a forgalmi engedély "Hivatalos feljegyzések" rovatába.

(2a) Az 53. § (2) bekezdés a) pontjában vagy b) pont ba) alpontjában foglalt állandó rendszámtáblával ellátott járművet a közlekedési igazgatási hatóság az ügyfél kérelmére a rendszámtábla karaktereinek megtartása nélkül az 53. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontjában foglalt rendszámtáblával átrendszámozza."

(3) A Korm. rendelet 54. § (4)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(4) 2022. július 1-jétől a 60. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott járművek esetében az 53. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott rendszámtábla nem adható ki.

(5) Az 53. § (2) bekezdés a) pontja szerint kiadott egyénileg kiválasztott, egyedileg előállított rendszámtábla a 60. § (2a) bekezdésében meghatározott esetekben az 53. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában meghatározott rendszámtáblára cserélhető.

(6) Az 53. § (2) bekezdés a) pontja szerinti és b) pont ba) alpontja szerinti formátumú állandó rendszámtábla az 53. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti formátumú állandó rendszámtáblára, továbbá az 53. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti formátumú állandó rendszámtábla az 53. § (2) bekezdés a) pontja szerinti és b) pont ba) alpontja szerinti formátumú állandó rendszámtáblára nem cserélhető.

(7) 2022. július 1-jétől csak az 53. § (2) bekezdés c) pontja szerinti rendszámtábla adható ki."

7. § A Korm. rendelet 56. § (7) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A regisztrációs matrica egyedi gyártása akkor engedélyezhető, ha)

"c) a 60. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint a 62. § (1) bekezdésében meghatározott különleges rendszámtábla jogosítottja a rendszámtáblát más gépjárműre kívánja felszerelni."

8. § A Korm. rendelet 57. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A négykerekű segédmotoros kerékpárra hátulra E típusú, vagy ha a jármű műszaki kialakítása azt indokolja, A típusú rendszámtáblát kell felszerelni."

9. § (1) A Korm. rendelet 58. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1) Ha közrendbe, közerkölcsbe vagy jogszabályba nem ütközik, igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében, kérelemre engedélyezhető

a) az 53. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti sorozatban előállítható, de még le nem gyártott vagy legyártott de még járműre ki nem adott rendszámtábla kiválasztása (a továbbiakban: egyénileg kiválasztott rendszámtábla),

b) az 53. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti legalább 3, legfeljebb 6 folyamatos betűjelből és legalább 1, legfeljebb 4 folyamatos számjegyből, együttesen 7 jelből álló rendszámtábla legyártása és használata (a továbbiakban: egyedileg előállított rendszámtábla).

(1a) Az (1) bekezdésben meghatározott egyedileg előállított és egyénileg kiválasztott rendszámtábla betűjelei helyén ékezetes magánhangzók nem állhatnak, a számjegyeinek helyén nem szerepelhet kizárólag nulla számjegyekből álló érték.

(1b) Az 53. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti a sorozatban előállítható, de még le nem gyártott egyénileg kiválasztott rendszámtábla, továbbá a legalább 4, legfeljebb 5 folyamatos betűjelből és legalább 1, legfeljebb 2 folyamatos számjegyből, együttesen 6 jelből - amelyben a nulla számjegy önállóan nem alkalmazható - álló egyedileg előállított rendszámtábla 2022. július 1-jétől nem adható ki."

(2) A Korm. rendelet 58. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) Az egyénileg kiválasztott vagy egyedileg előállított rendszámtáblával ellátott jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás akkor is nyilvántartásba vehető, ha a rendszámtábla jogosítottja nem gondoskodott a jármű átrendszámozásáról. Ebben az esetben a közlekedési igazgatási hatóság a tulajdonjog-változás átvezetésekor a járművet az új tulajdonos kérelmére rendszámozza át, amennyiben igazolja, hogy a rendszámtáblát annak jogosítottja magánál tartotta."

(3) A Korm. rendelet 58. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) A többsoros - B, C és E típusú - egyedileg előállított rendszámtábla karaktereinek soronkénti tagolása:

a) a B és a C típus felső sorában 4 karakter, alsó sorában 3 karakter helyezkedik el,

b) az E típus felső sorában 1, középső és alsó sorában 3-3 karakter helyezkedik el."

10. § (1) A Korm. rendelet 60. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közlekedési igazgatási hatóság)

"c) a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló kormányrendeletben meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végző járműre sárga vagy világoszöld alapszínű, TX betűjelű,"

(különleges rendszámtáblát ad ki.)

(2) A Korm. rendelet 60. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közlekedési igazgatási hatóság)

"h) a gépkocsi kerékpárszállító eszközére szürke alapszínű, fehér karaktereket tartalmazó, a gépkocsi rendszámtáblájának karaktereivel megegyező"

(különleges rendszámtáblát ad ki.)

(3) A Korm. rendelet 60. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2a) Ha a rendszámtábla jogosítottja nem változik, az általa használt rendszámtábla karaktereinek megtartása mellett

a) az 53. § (2) bekezdés a) pontja és b) pont ba) alpontja szerinti formátumú, sorozatban előállított általános, sorozatban előállított egyénileg kiválasztott, egyedileg előállított sárga vagy világoszöld alapszínű különleges rendszámtábla az 53. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti formátumú fehér alapszínű rendszámtáblára,

b) az 53. § (2) bekezdés a) pontja és b) pont ba) alpontja szerinti formátumú, sorozatban előállított általános, sorozatban előállított egyénileg kiválasztott, egyedileg előállított fehér alapszínű különleges rendszámtábla az 53. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti formátumú világoszöld alapszínű rendszámtáblára,

c) az 53. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti formátumú, sorozatban előállított általános, egyénileg kiválasztott vagy egyedileg előállított világoszöld rendszámtábla az 53. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti formátumú fehér alapszínű rendszámtáblára,

d) az 53. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti formátumú, sorozatban előállított általános, egyénileg kiválasztott vagy egyedileg előállított fehér rendszámtábla az 53. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti formátumú világoszöld alapszínű rendszámtáblára

cserélhető."

(4) A Korm. rendelet 60. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Ha a gépkocsi az 53. § (2) bekezdés a) pontja vagy b) pont ba) alpontja szerinti állandó rendszámtáblával van ellátva, a (2) bekezdés h) pontjában meghatározott különleges rendszámtábla kizárólag az 53. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti rendszámtáblaként kerül előállításra."

11. § A Korm. rendelet 62. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Magyar Honvédség járműveire a HA, a rendőrség járműveire az RA, az Országos Mentőszolgálat járműveire az MA kezdő betűjelű, a NAV járműveire NA, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet járműveire a BA betűjelű, különleges rendszámtábla szerelhető fel, ami a jármű forgalomból történő kivonása után e szervek más járműveire is felszerelhető.

(2) Az RA kezdő betűjelű rendőrségi rendszámtábla olyan szolgálati járműre szerelhető fel, amelynek külső kialakítása e szolgálati jelleget tükrözi."

12. § A Korm. rendelet a következő 15/A. alcímmel egészül ki:

"15/A. 2022. július 1-jétől bevezetett ideiglenes rendszámtábla

63/A. § (1) Az ideiglenes rendszámtáblát a (2) és (3) bekezdésben meghatározott esetekben az ideiglenes forgalomban tartás engedélyezésével egyidejűleg kell kiadni. Az ideiglenes rendszámtábla leírását a 14/A. és 14/B. melléklet tartalmazza.

(2) A közlekedési igazgatási hatóság kérelemre "I" betűjelű ideiglenes rendszámtáblát ad ki:

1. az önjáró munkagépre,

2. arra a járműre, amely forgalmi engedéllyel, valamint rendszámtáblával nincs ellátva, és a közúti forgalomban történő ideiglenes részvétele indokolt,

3. a megrongálódott, elhasználódott, elveszett, eltulajdonított, megsemmisült rendszámtábla ideiglenes pótlására, annak utángyártása esetén,

4. Magyarországra harmadik országból importált,

a) közúton behozott, közúti közlekedésben részt vevő vagy

b) szállítóeszközön behozott

járműre,

5. a jármű származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételével egyidejűleg,

6. a forgalomba helyezésre nem kötelezett lassú járművek közül a következő mezőgazdasági erőgépekre:

a) a magajáró mezőgazdasági és erdészeti betakarító gépekre (arató-cséplő gépek, szecskázó gépek, cukorrépa betakarító gépek, zöldségbetakarító gépek, szőlőkombájnok, fakombájnok és erdészeti kiközelítők),

b) a magajáró műtrágya- és szervestrágya-szóró gépekre,

c) a magajáró permetezőgépekre,

d) a speciális magajáró eszközhordozó alvázakra,

e) a mezőgazdasági tevékenységre alkalmazandó magajáró rakodógépekre,

amelyek tervezési sebességük szerint 25 km/óránál gyorsabb sebességgel haladni nem képesek, vagy amelyeknek megengedett legnagyobb sebességét a típusbizonyítvány vagy a közlekedési hatóság 25 km/óra értékben határozta meg,

7. a fő tevékenysége szerint járműgyártó gazdálkodó szervezetnek az általa gyártott vagy tesztelési célból részére üzemeltetésre átadott, de forgalomba még nem helyezett járművei tesztelésére,

8. a fő tevékenysége szerint gépjármű-kereskedelemre jogosult gazdálkodó szervezetnek a még forgalomba nem helyezett vagy forgalomból kérelemre ideiglenesen kivont jármű kereskedelmi célból történő szállítására, továbbá kereskedelmi célú kipróbálására,

9. gépjárműfenntartó szervezetnek a forgalomból kérelemre ideiglenesen kivont vagy lejárt műszaki érvényességű jármű javításához kapcsolódó diagnosztikai tevékenységére (a javítást megelőző vagy azt követő kipróbálás),

10. a közlekedési kutatóintézetnek járművizsgálatok végzésére,

11. a közlekedési hatóság nyilvántartásában szereplő, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott járműfejlesztő szervezetnek tesztelésre,

12. a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendelet alapján versenycélú járműnek minősített versenyzési célra használható járművekre (a továbbiakban: versenyjármű),

13. a belföldön vásárolt és Magyarországon forgalomba nem helyezett jármű kivitelére,

14. a belföldön forgalomba helyezett és átmeneti időszakra a forgalomból kivont jármű kivitelére,

15. a Magyarországon már forgalomba helyezett, külföldön tartózkodó, érvényes hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű hazaszállítására,

16. az érvényes hatósági engedély nélkül Magyarországon tartózkodó gépjármű reexportjára,

17. a Magyarországon elvesztett, megrongálódott vagy érvénytelen külföldi rendszámtábla ideiglenes pótlására,

18. a Magyarországon még forgalomba nem helyezett új jármű külföldre viteléhez és a 30 napon belüli visszahozatalához.

(3) A közlekedési igazgatási hatóság kérelemre "CD" betűjelű ideiglenes rendszámtáblát ad ki a 60. § (2) bekezdés a) pontjában megjelölt olyan járműre, amelynek magyar forgalmi engedélyét és rendszámtábláját az ország területének végleges elhagyása miatt beszolgáltatják.

(4) A Magyarországra harmadik országból importált, közúton behozott, közúti közlekedésben részt vevő járműre az "I" betűjelű ideiglenes rendszámtáblát és az ideiglenes forgalomban tartási engedélyt a NAV vámszerve, a szállítóeszközön behozott járműre az "I" betűjelű ideiglenes rendszámtáblát és ideiglenes forgalmi engedélyt a közlekedési igazgatási hatóság adja ki. A közlekedési igazgatási hatóság az "I" betűjelű ideiglenes rendszámtáblát és az ideiglenes forgalmi engedélyt a 42. § (4) bekezdésében foglalt feltételek megléte esetén a jármű származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételével egyidejűleg kiadja, vagy a NAV vámszerve által kiadott hatósági jelzés használatát engedélyezi. A korlátozások tekintetében a meghosszabbítás során a közlekedési hatóság által kiadott Műszaki Adatlapban meghatározottakat kell figyelembe venni.

(5) Az "I" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával a NAV Központi Irányítását a Nyilvántartó látja el. A NAV Központi Irányítása a rendszámtáblák elosztásáról és kiadásáról nyilvántartást vezet, amelynek adatait heti rendszerességgel a Nyilvántartó részére megküldi. A nyilvántartás tartalmazza a jármű alvázszámát, gyártmányát, típusát, az ideiglenes forgalomban tartási engedély számát, a személyszállítási, teherszállítási, vontatási tilalom elrendelését, a vámeljárást kérő nevét, lakcímét vagy telephelyének címét, valamint a kiadott ideiglenes rendszámot és annak érvényességi idejét.

(6) Az ideiglenes rendszámtábla érvényességi ideje az ideiglenes forgalomban tartási engedélybe és az ideiglenes forgalmi engedélybe bejegyzett érvényességi időhöz igazodik.

(7) Az "I" betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásának jogalapját az ideiglenes rendszámtáblák nyilvántartásában és a forgalmi engedélyben jelölni kell."

13. § A Korm. rendelet 74. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) 2022. július 1-jétől a Magyar Honvédség, a rendőrség, a katasztrófavédelmi szerv, a NAV, a büntetés-végrehajtási szervezet és az Országos Mentőszolgálat járműveire 2022. július 1-jét megelőzően kiadott különleges rendszámtáblákat a jármű forgalomból történő kivonása vagy átrendszámozása során az 57. § (8) bekezdése szerint be kell vonni."

14. § A Korm. rendelet 75. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Ha az 53. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott formátumú rendszámtábla elveszett, ellopták vagy megrongálódott, utángyártás esetén az 53. § (2) bekezdés b) pontja szerinti formátumú rendszámtábla pár legyártására kell intézkedni, vagy a jogosult kérelmére a járművet az 53. § (2) bekezdés c) pontja szerinti formátumú rendszámtáblával kell átrendszámozni.

(5b) Ha az 53. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt formátumú rendszámtábla elveszett, ellopták vagy megrongálódott, utángyártás esetén az 53. § (2) bekezdés b) pontja szerinti formátumú rendszámtábla legyártására kell intézkedni, vagy a jogosult kérelmére a járművet az 53. § (2) bekezdés c) pontja szerinti formátumú rendszámtáblával kell átrendszámozni."

15. § A Korm. rendelet a következő 16/A. alcímmel egészül ki:

"16/A. A 2022. július 1-jétől bevezetett ideiglenes rendszámtábla kiadására, használatára vonatkozó eltérő rendelkezések

75/B. § (1) Az ideiglenes forgalomban tartás engedélyezésével egyidejűleg kerül sor az ideiglenes rendszámtábla kiadására.

(2) Az ideiglenes rendszámtábla közlekedési igazgatási hatóság által történő kiadásának és az ideiglenes forgalomban tartás engedélyezésének feltétele a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétének igazolása.

(3) A 63/A. § (2) bekezdés 6-12. pontja alapján kiadott ideiglenes rendszámtáblához a közlekedési igazgatási hatóság hitelesített indítási naplót ad ki.

(4) Az ideiglenes rendszámtábla jogosultja köteles

a) a közúti forgalomban való részvételéről a (3) bekezdés szerint kiadott indítási naplót vezetni, annak rovatait tényszerűen kitölteni,

b) a közúti forgalomban részvételkor a járművön a rendszámtáblát jól látható módon elhelyezni,

c) a 63/A. § (2) bekezdés 6-12. pontja alapján kiadott ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármű vezetőjeként a közúti közlekedés során igazolni az ideiglenes forgalmi engedéllyel és az indítási naplóval a rendszámtábla használatának jogszerűségét, valamint a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fennállását,

d) 15 napon belül bejelenteni a közlekedési igazgatási hatóságnál az ideiglenes forgalmi engedélyben szereplő adatok változását,

e) az ideiglenes rendszámtábla elvesztését, eltűnését, megrongálódását a közlekedési igazgatási hatóságnál haladéktalanul bejelenteni.

(5) A 63/A. § (2) bekezdés 6-12. pontja alapján kiadott ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármű vezetője köteles

a) a közúti forgalomban való részvételéről a (3) bekezdés szerint kiadott indítási naplót vezetni, annak rovatait tényszerűen kitölteni,

b) a közúti forgalomban részvételkor a járművön a rendszámtáblát jól látható módon elhelyezni,

c) a közúti közlekedés során igazolni az ideiglenes forgalmi engedéllyel és az indítási naplóval a rendszámtábla használatának jogszerűségét, valamint a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fennállását.

(6) A 63/A. § (2) bekezdés 1-5. pontja alapján kiadott ideiglenes rendszámtáblával ellátott járművel csak Magyarország területén lehet közlekedni. A 63/A. § (2) bekezdés 6-12. pontja alapján kiadott ideiglenes rendszámtábla viszonosság vagy kétoldalú megállapodás esetében, valamint akkor jogosít más EGT-államban történő közlekedésre, ha azt az adott ország jogszabályai is lehetővé teszik.

(7) A 63/A. § (2) bekezdés 6-18. pontja, valamint a 63/A. § (3) bekezdése alapján kiadott ideiglenes rendszámtábla csak olyan járműre szerelhető fel, amely a közúti közlekedésre alkalmas műszaki állapotban van. E feltételek betartásáért a jármű üzemben tartója felelős.

75/C. § Az ideiglenes rendszámtábla közlekedési igazgatási hatóság által a 63/A. § (2) bekezdés 1-5. pontja szerinti okból történő kiadásának további feltétele a jármű jogszerű birtoklásának és a jármű műszaki alkalmasságának igazolása. A regisztrációs adóról szóló törvény hatálya alá tartozó jármű tulajdonosa részére a járműhöz az ideiglenes rendszámtábla és az ideiglenes forgalmi engedély egy alkalommal adható ki.

75/D. § (1) A 63/A. § (2) bekezdés 6. pontjában meghatározott esetben az ideiglenes rendszámtábla kiadásának további feltételei:

a) a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által megállapított regisztrációs szám,

b) az ügyfél nyilatkozata a felvenni kívánt ideiglenes rendszámtáblák, valamint az ilyen rendszámtáblára kötelezett járművek darabszámára, azok gyártmányára, típusára és egyedi azonosító adataira (alvázszám) vonatkozóan,

c) az ügyfél nyilatkozata az ideiglenes rendszámtáblával közúton használni kívánt mezőgazdasági erőgép vagy mezőgazdasági erőgépek biztonságos és szabályos közlekedésre való alkalmasságáról,

d) a mezőgazdasági erőgép gépkönyvéről, típusbizonyítványáról vagy a Műszaki Adatlapról készült - az ügyfél nyilatkozatával hitelesített - másolat,

e) a tulajdonjog vagy üzembentartói jog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példánya, és ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítása.

(2) A forgalomba helyezésre nem kötelezett lassú járművek közül a mezőgazdasági erőgépek a 63/A. § (2) bekezdés 6. pontja szerinti ideiglenes rendszámtáblával, ideiglenes forgalmi engedéllyel és a rendszámtáblához tartozó indítási naplóval vehetnek részt a közúti forgalomban.

(3) A mezőgazdasági vontatmánnyal a közúti forgalomban hatósági engedély és jelzés nélkül lehet részt venni.

(4) A (3) bekezdés alkalmazásában mezőgazdasági vontatmány az olyan pótkocsinak nem minősülő vontatott munkagép, amely - a működéséhez szükséges eszközök szállítását kivéve - teherszállításra nem alkalmas, és amelyet a közúti forgalomban mezőgazdasági vontatóval, lassú járművel vagy mezőgazdasági erőgéppel vontatnak.

(5) A közlekedési igazgatási hatóság az indítási naplóba annak hitelesítésével egyidejűleg bejegyzi a 63/A. § (2) bekezdés 6. pontja alapján ideiglenes rendszámtáblával használni kívánt járművek fajtáját, gyártmányát, típusát, egyedi azonosító jelét (alvázszámát).

(6) A 63/A. § (2) bekezdés 6. pontja alapján kiadott ideiglenes rendszámtáblát csak az indítási naplóban bejegyzett járműre lehet felszerelni.

(7) Az ideiglenes rendszámtábla jogosultja 15 napon belül köteles bejelenteni a közlekedési igazgatási hatóságnál a 63/A. § (2) bekezdés 6. pontja alapján kiadott ideiglenes rendszámtáblával üzemeltetett járműveket érintő változásokat.

(8) A közlekedési igazgatási hatóság a bejelentés alapján az indítási naplót kiegészíti a használni kívánt jármű (5) bekezdésében felsorolt adataival, valamint a kérelemnek megfelelően érvényteleníti a már bejegyzett adatokat.

75/E. § (1) A 63/A. § (2) bekezdés 7-11. pontjában meghatározott esetben az ideiglenes rendszámtábla kiadásának további feltétele az ott meghatározott jogosultság, továbbá a személy- és teherszállítás, valamint a vontatási tilalom alóli mentesség kérése esetén, az indokoltság igazolása.

(2) A 63/A. § (2) bekezdés 7-11. pontja alapján kiadott ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármű vezetése az ideiglenes forgalmi engedély jogosítottján vagy a vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyen kívül másnak nem engedhető át, kivéve

a) a 63/A. § (2) bekezdés 7. pontjában meghatározott esetben a járműgyártó által a teszteléssel megbízott személyt,

b) a 63/A. § (2) bekezdés 8. pontjában meghatározott esetben, azonban ez esetben a jármű használata során a gépjármű-kereskedelemre jogosult gazdálkodó szervezettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személynek is a járműben kell tartózkodnia. Az ideiglenes rendszámtábla használatának jogszerűségét a közúti ellenőrzés során okirattal kell igazolni,

c) a 63/A. § (2) bekezdés 11. pontjában meghatározott esetben a fejlesztő által a teszteléssel megbízott személyt.

(3) A 63/A. § (2) bekezdés 9. pontjában meghatározott járműjavításra jogosult szervezet, vállalkozás részére kiadott ideiglenes rendszámtáblával ellátott járművet olyan személy vezetheti, aki rendelkezik a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló miniszteri rendeletben a járműszerelői tevékenység önálló végzéséhez előírt képesítéssel. A járművet vezető személy e feltétel fennállását a járműjavító szervezet által kiadott okirattal igazolja.

(4) A 63/A. § (2) bekezdés 7-11. pontja alapján kiadott ideiglenes rendszámtáblával ellátott járművel a személy- és teherszállítás, valamint a vontatás tilos. A korlátozás alól az engedélyező közlekedési igazgatási hatóság indokolt esetben felmentést adhat.

(5) A 63/A. § (2) bekezdés 7-11. pontja alapján kiadott ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármű esetében a (4) bekezdésben meghatározott személy- és teherszállítás, valamint vontatási tilalom alól akkor lehet felmentést adni, ha a tesztelés a jármű ezen jellemzőinek megismerésére irányul. A közlekedési igazgatási hatóság a jogszabályban előírt korlátozásokon túl útvonalbeli, területi és időbeli korlátozásokat írhat elő. Ezt és a jogszabályban meghatározott tilalmak alóli felmentés tényét az ideiglenes forgalmi engedélyen fel kell tüntetni.

(6) A 63/A. § (2) bekezdés 7-11. pontja alapján kiadott ideiglenes rendszámtáblával ellátott vagy - ha a vontató és a vontatott jármű egy vezetővel vesz részt a közúti forgalomban - azzal ellátott járművet vontató jármű vezetője a közúti közlekedés során köteles igazolni az ideiglenes forgalmi engedéllyel, az indítási naplóval és a (2) és (3) bekezdésben meghatározott feltételeket igazoló okirattal a rendszámtábla használatának jogszerűségét, valamint a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fennállását.

75/F. § (1) A 63/A. § (2) bekezdés 12. pontjában meghatározott esetben az ideiglenes rendszámtábla kiadásának további feltételei:

a) a jármű jogszerű birtoklásának okirattal történő igazolása,

b) a jármű érvényesített gépkönyvének bemutatása,

c) a műszaki alkalmasság igazolása a közlekedési hatóság által elvégzett versenyjármű szemle alapján kiállított Műszaki Adatlap bemutatása.

(2) Az ideiglenes rendszámtáblával ellátott versenyjárművel a közúti forgalomban részt venni a verseny időtartama alatt, a versenyre történő felkészülés és a verseny helyszínére, valamint a verseny helyszínéről történő közlekedés céljából szabad.

75/G. § (1) A 63/A. § (2) bekezdés 13-18. pontjában meghatározott esetben az ideiglenes rendszámtábla kiadására csak a jármű tulajdonjogának igazolását követően kerülhet sor. A tulajdonjogot közokirattal, eredeti okirattal vagy hitelesített másolati példányával, valamint, ha az okirat nem magyar nyelven került kiállításra, az okirat hiteles, magyar nyelvű fordításával kell igazolni. A kérelmező által előterjesztett adatok valódiságát a rendelkezésre álló nyilvántartásokban ellenőrizni kell.

(2) A Magyarországon forgalomba helyezett járműre a 63/A. § (2) bekezdés 14. pontjában meghatározott esetben az ideiglenes rendszámtábla csak akkor adható ki, ha a járművet kivitel miatt átmeneti időszakra kivonták a forgalomból, és a kivonás ténye a járműnyilvántartásba bejegyzésre került.

(3) A Magyarországon már forgalomba helyezett, külföldön tartózkodó, érvényes hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű hazaszállításához történő kiadása során a 63/A. § (2) bekezdés 15. pontjában meghatározott esetben az ideiglenes rendszámhoz tartozó ideiglenes forgalmi engedély kiadására az előző forgalmi engedély érvénytelenítésével és annak ügyfél részére történő visszaadásával egyidejűleg kerül sor. Az érvénytelenítés tényét csak a járműnyilvántartásba kell bejegyezni, ha a rendszámtábla vagy előző forgalmi engedély elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés miatt nem áll az ügyfél rendelkezésére."

16. § (1) A Korm. rendelet 89. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A forgalmi engedély, az ideiglenes forgalomban tartási engedély elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése esetén a közlekedési igazgatási hatóság a bejelentést követően haladéktalanul gondoskodik az okmány elvesztése, eltulajdonítása, valamint megsemmisülése tényének a nyilvántartásba történő bejegyzéséről.

(8) A forgalmi engedély, az ideiglenes forgalomban tartási engedély eltulajdonítása miatt tett feljelentésről a rendőrség haladéktalanul értesíti a Nyilvántartót, amely haladéktalanul gondoskodik az okmány eltulajdonítása tényének a nyilvántartásba történő bejegyzéséről."

(2) A Korm. rendelet 89. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) A forgalmi engedély, az ideiglenes forgalomban tartási engedély eltulajdonításának bejelentése esetén a rendőrségi feljelentést, az okmány elvesztésének, megsemmisülésének vagy megtalálásának bejelentése esetén az erről felvett jegyzőkönyvet okmánytári alapiratként a közlekedési igazgatási hatóság a Nyilvántartónak továbbítja."

17. § A Korm. rendelet 91. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"91. § (1) Ideiglenes forgalmi engedélyt kell kiadni a 63/A. § (2) bekezdés 4. pont a) alpontjában meghatározott, a NAV vámszerve által kiadott "I" betűjelű ideiglenes rendszámtábla kivételével, valamennyi ideiglenes rendszámtáblához.

(2) Az ideiglenes forgalmi engedély érvényességi ideje

a) a Z és a CD betűjelű ideiglenes rendszámtábla esetében harminc nap,

b) az SP betűjelű ideiglenes rendszámtábla esetében a Műszaki Adatlapon megállapított műszaki érvényességi idővel egyezik meg.

(3) Az ideiglenes forgalmi engedély érvényességi ideje

a) a 63/A. § (2) bekezdés 3. és 13-18. pontjában, valamint a 63/A. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben harminc nap,

b) a 63/A. § (2) bekezdés 1-2. pontjában, 4. pont b) alpontjában és 5. pontjában meghatározott esetekben a Műszaki Adatlapon szereplő műszaki alkalmasság időpontja, de legfeljebb hat hónap,

c) a 63/A. § (2) bekezdés 7-11. pontjában meghatározott esetekben tizenkét hónap,

d) a 63/A. § (2) bekezdés 6. pontjában meghatározott esetekben három év,

e) a 63/A. § (2) bekezdés 12. pontjában meghatározott esetben a Műszaki Adatlapon megállapított műszaki érvényességi idővel egyezik meg.

(4) A 63/A. § (2) bekezdés 12. pontja alapján kiadott ideiglenes rendszámtáblához kiadott ideiglenes forgalmi engedély érvényességi ideje - új rendszámtábla kiadása nélkül - cserével meghosszabbítható a versenyjármű ismételten elvégzett vizsgálatakor kiadott Műszaki Adatlap alapján.

(5) Az SP betűjelű ideiglenes rendszámtáblához kiadott ideiglenes forgalmi engedély érvényessége 2022. július 1-jétől cserével nem hosszabbítható meg, a Műszaki adatlap alapján a 63/A. § (2) bekezdés 12. pontja szerinti ideiglenes rendszámtáblát és új ideiglenes forgalmi engedélyt kell kiadni.

(6) A 63/A. § (2) bekezdés 6. pontja szerinti ideiglenes rendszámtáblához kiadott ideiglenes forgalmi engedély az érvényességi idején belül - új rendszámtábla kiadása nélkül - cserével, a kérelem benyújtásától számított három évre ismételten meghosszabbítható a rendszámtábla használatára való jogosultság fennállásának igazolásával egyidejűleg.

(7) Az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblához kiadott ideiglenes forgalomban tartási engedély érvényessége 2022. július 1-jétől cserével nem hosszabbítható meg, a jogosultság fennállásának igazolása esetén a 63/A. § (2) bekezdés 6. pontja szerinti ideiglenes rendszámtáblát és ideiglenes forgalmi engedélyt kell kiadni."

18. § (1) A Korm. rendelet 92. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A közlekedési igazgatási hatóság ideiglenes forgalomban tartási engedélyt ad ki a 63/A. § (2) bekezdés 4. pont a) alpontja alapján kiadott ideiglenes rendszámtáblához, valamint a forgalomba helyezett vagy kérelemre ideiglenesen forgalomból kivont, de érvényes műszaki vizsgával nem rendelkező jármű esetében."

(2) A Korm. rendelet 92. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) 2022. július 1-jétől az importált, közúton behozott, közúti közlekedésben részt vevő jármű ideiglenes forgalomban tartását ideiglenes forgalomban tartási engedély és "I" betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásával egyidejűleg harmincnapos érvényességi idővel a NAV vámszerve engedélyezi, amelyet az ideiglenes forgalmi engedély kiadásával a közlekedési igazgatási hatóság a közlekedési hatóság által kiállított Műszaki Adatlap, továbbá a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fedezetéről szóló igazolás bemutatása esetén egy alkalommal a műszaki alkalmasság érvényességi idejéig, de legfeljebb öt hónappal meghosszabbíthat."

(3) A Korm. rendelet 92. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A 2022. július 1-jét megelőzően önjáró munkagépre, valamint arra a járműre, amely forgalmi engedéllyel, rendszámtáblával nincs ellátva, továbbá az elveszett rendszámtábla pótlása során kiadott E betűjelű ideiglenes rendszámtáblához kiadott B típusú ideiglenes forgalomban tartási engedély érvényességi ideje:

a) olyan önjáró munkagépre, járműre, amely forgalmi engedéllyel, rendszámtáblával nincs ellátva, az E betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásával egyidejűleg a Műszaki Adatlapon szereplő műszaki alkalmasság időpontjáig, de legfeljebb hat hónap,

b) az importált, szállítóeszközön behozott járműre a közlekedési hatóság által kiadott Műszaki Adatlapon szereplő műszaki alkalmasság időpontjáig, de legfeljebb hat hónap,

c) a rendszámtábla utángyártása esetén harminc nap."

(4) A Korm. rendelet 92. § (5)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) 2022. július 1-jét megelőzően a P betűjelű rendszámtáblához kiadott B típusú ideiglenes forgalomban tartási engedély érvényességi ideje tizenkét hónap.

(6) 2022. július 1-jét megelőzően az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblához kiadott B típusú ideiglenes forgalomban tartási engedély a kiállításától számított három évig érvényes.

(7) A forgalomba helyezett vagy a kérelemre ideiglenesen forgalomból kivont, de érvényes műszaki vizsgával nem rendelkező jármű esetében a közlekedési igazgatási hatóság kérelemre ideiglenes forgalomban tartási engedélyt ad ki, amelynek érvényességi ideje 3 nap. Ezen ideiglenes forgalomban tartási engedély kizárólag a jármű javítása, eredetiségvizsgálata vagy hatósági vizsgálata céljából a jármű telephelye és a gépjárműfenntartó telephelye vagy az eredetiségvizsgálat, továbbá a hatósági vizsgálat helyszíne között történő közlekedésre jogosít."

19. § A Korm. rendelet 96. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:

"(9a) Az ellenőrző hatósági személy a helyszínen elveszi a 63/A. § (2) bekezdés 6-12. pontja alapján kiadott ideiglenes rendszámtáblát, az indítási naplót, valamint az ideiglenes forgalmi engedélyt, ha a jármű vezetője, vontatott jármű esetén - feltéve, hogy a vontató és a vontatott jármű egy vezetővel vesz részt a közúti forgalomban - a 63/A. § (2) bekezdés 6-12. pontja alapján kiadott ideiglenes rendszámtáblával ellátott járművet vontató jármű vezetője, az ideiglenes rendszámtáblát a 75/B. § (4) bekezdés a)-c) pontjában és (6) bekezdésben, a 75/D. §-ban, a 75/E. §-ban és a 75/F. §-ban meghatározott feltételektől eltérően használta, nem előírásszerűen vezette az indítási naplót, vagy az ideiglenes rendszámtábla nem az arra jogosult járműre van felszerelve."

20. § A Korm. rendelet 97. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Nem kell visszavonni

a) a 63/A. § (2) bekezdés 6-11. pontja alapján kiadott ideiglenes rendszámtáblát és a hozzá tartozó ideiglenes forgalmi engedélyt a 96. § (1) bekezdés a) pontjában, b) pont bc) alpontjában, valamint a c) és f) pontjában meghatározott esetben,

b) a 63/A. § (2) bekezdés 13-18. pontja alapján kiadott ideiglenes rendszámtáblát és a hozzá tartozó ideiglenes forgalmi engedélyt a 96. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában meghatározott esetben,

c) a 63/A. § (2) bekezdése alapján kiadott ideiglenes rendszámtáblát és a hozzá tartozó ideiglenes forgalmi engedélyt a 96. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben."

21. § A Korm. rendelet 105. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A közúti ellenőrzés során az ellenőrző hatósági személy a forgalmi engedélyt és a rendszámtáblát, továbbá az ideiglenes forgalmi engedélyt, ideiglenes forgalomban tartási engedélyt és ideiglenes rendszámtáblát a helyszínen elveszi, ha a hivatalból ideiglenesen kivont jármű hatósági jelzését és engedélyét vagy a visszavont ideiglenes okmányát és hatósági jelzését nem adták le."

22. § A Korm. rendelet a következő 106/A. §-sal egészül ki:

"106/A. § (1) A közlekedési igazgatási hatóság a 63/A. § (2) bekezdés 7-12. pontja alapján kiadott ideiglenes rendszámtáblát hat hónapra visszavonja, ha azt nem az engedélynek megfelelően használták.

(2) A közlekedési igazgatási hatóság a 63/A. § (2) bekezdés 7-12. pontja alapján kiadott ideiglenes rendszámtáblát egy évre vonja vissza, ha a rendszám jogosítottja:

a) az indítási naplót rendszertelenül vagy az ellenőrzést nehezítő más módon vezeti,

b) a rendszámtáblát arra jogosulatlannak átadja,

c) a rendszámtáblát nem a 75/E. §-ban meghatározottak szerint használja,

d) az engedélyben előírt korlátozásokat hat hónapon belül két alkalommal megszegi.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben az indítási napló vezetését ellenőrzést nehezítőnek kell tekinteni, ha a kitöltés hiányos, olvashatatlan, és ennek alapján a jármű nem azonosítható, valamint a használat időtartama nem állapítható meg.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott esetben, ha a jogosítottnak több, a 63/A. § (2) bekezdés 7-11. pontja alapján kiadott rendszámtáblája van, a közlekedési igazgatási hatóság mindegyik rendszámtáblát visszavonja.

(5) A 63/A. § (2) bekezdés 7-12. pontja alapján kiadott rendszámtáblát, az ideiglenes forgalmi engedélyt és az indítási naplót a visszavonás időtartamára a közlekedési igazgatási hatóságnál le kell adni. A visszavonás időtartamának lejártáig a visszavont rendszámtábla jogosítottja részére újabb rendszámtábla nem engedélyezhető.

(6) A (4) és (5) bekezdésben foglaltak a 63/A. § (2) bekezdés 7. pontjában meghatározott járműgyártó, a 63/A. § (2) bekezdés 10. pontjában meghatározott közlekedési kutatóintézet, valamint a 63/A. § (2) bekezdés 11. pontjában meghatározott járműfejlesztő szervezet esetében nem alkalmazható."

23. § (1) A Korm. rendelet 107. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A közlekedési igazgatási hatóság a 96. § (9a) bekezdése alapján elvett, a 63/A. § (2) bekezdés 6. pontja alapján kiadott ideiglenes rendszámtáblát, indítási naplót és az ahhoz tartozó ideiglenes forgalmi engedélyt hat hónapra visszavonja."

(2) A Korm. rendelet 107. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az ideiglenes rendszámtáblát, az ideiglenes forgalmi engedélyt és az indítási naplót a visszavonás időtartamára a közlekedési igazgatási hatóságnál le kell adni. A visszavonás időtartamának lejártáig a visszavont rendszámtábla jogosítottja részére újabb ideiglenes rendszámtábla nem engedélyezhető."

(3) A Korm. rendelet 107. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A közlekedési igazgatási hatóság az ideiglenes rendszámtáblát, az ideiglenes forgalmi engedélyt vagy ideiglenes forgalomban tartási engedélyt, amennyiben kiadásra került az indítási naplót az ideiglenes rendszámtábla érvényességi idejéig, de legfeljebb az érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet igazolásáig visszavonja, ha az ideiglenes rendszámtáblák nyilvántartása és a kötvénynyilvántartás kötvénynyilvántartó szerv általi legalább havi összevetésével vagy az ellenőrzésre jogosult hatóság eljárása során megállapítható, hogy az ideiglenes rendszámtáblára vonatkozóan nincs érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet, kivéve, ha a járművet a gépjármű-felelősségbiztosítás kötési kötelezettség alól a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvény alapján mentesítették."

24. § A Korm. rendelet 115. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"115. § Ha a közúti ellenőrzés során a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fedezetének fennállása vagy a mentesség a kötvénynyilvántartásból nem állapítható meg, és azt a gépjármű vezetője sem tudja igazolni, az intézkedésről készült jelentés (feljelentés) egy példányát az ellenőrző hatóság öt napon belül megküldi az üzemben tartó, ideiglenes rendszámtábla esetén a jogosult lakcíme (székhelye) szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak."

25. § A Korm. rendelet a következő 118/D. §-sal egészül ki:

"118/D. § Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 88. §-a szerinti adatszolgáltatást a járási hivatal, valamint az állami adó- és vámhatóság a 63/A. § (2) bekezdés 1-5. és 7-11. pontja alapján kiadott ideiglenes rendszámtáblákról teljesíti."

26. § A Korm. rendelet a következő 120/F. §-sal egészül ki:

"120/F. § (1) Az E, az M és a P betűjelű ideiglenes rendszámtáblához kiadott ideiglenes forgalomban tartási engedély cseréje és pótlása esetén 2022. július 1-jétől az ideiglenes forgalomban tartási engedély helyett ideiglenes forgalmi engedélyt kell kiadni.

(2) A 2022. július 1-jét megelőzően kiadott ideiglenes rendszámtáblák érvényességi idejük lejártáig használhatóak."

27. § (1) A Korm. rendelet az 1. melléklet szerinti 12/A. melléklettel egészül ki.

(2) A Korm. rendelet a 2. melléklet szerinti 13/A. és 13/B. melléklettel egészül ki.

(3) A Korm. rendelet a 3. melléklet szerinti 14/A. és 14/B. melléklettel egészül ki.

(4) A Korm. rendelet a 4. melléklet szerinti 18/A-18/C. melléklettel egészül ki.

28. § A Korm. rendelet

a) 55. § (1) és (4) bekezdésében az "új típusú" szövegrész helyébe az "53. § (2) bekezdés b) pont ba) és c) pont ca) alpontjában meghatározott állandó" szöveg,

b) 56. § (3) bekezdésében a "rendszám vagy vonalkód" szövegrész helyébe az "egyedi sorszám" szöveg,

c) 58. § (6) bekezdésében az "- a kérelem tartalmától függően - az eredeti járművet a forgalomból ki kell vonni, vagy át kell rendszámozni" szövegrész helyébe az "az eredeti járművet át kell rendszámozni," szöveg,

d) 58. § (9) bekezdésében az "új típusú" szövegrész helyébe a "2022. július 1-jétől az 53. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti állandó fajtájú" szöveg,

e) 69/A. § (3) bekezdésében a "verseny alkalmával, valamint a versenyre felkészülés és a verseny helyszínére" szövegrész helyébe az "a verseny időtartama alatt, a versenyre történő felkészülés és a verseny helyszínére, valamint a verseny helyszínéről" szöveg,

f) 75. § (3) bekezdésében az "E betűjelű" szövegrész helyébe az "a 63/A. § (2) bekezdés 3. pontja szerinti" szöveg,

g) 75. § (6) bekezdésében az "új típusú" szövegrész helyébe az "53. § (2) bekezdés b) és c) pontjában foglalt" szöveg,

h) 75. § (6) bekezdésében a "vonalkódja vagy az ügyfél nyilatkozata" szövegrész helyébe a "vonalkódja, 2D kódja vagy az ügyfél nyilatkozata" szöveg,

i) 96. § (4) bekezdésében az "e) pontjában" szövegrész helyébe a "d) pontjában" szöveg,

j) 101. § (1) bekezdés d) pontjában a "negyedéves" szövegrész helyébe a "legalább havi" szöveg,

k) 107/A. § (2) bekezdésében a "kivonás időtartamát" szövegrész helyébe a "visszavonás időtartamát" szöveg,

l) 12. melléklet 4. pontjában a "vonalkód" szövegrész helyébe a "vonalkód, 2D kód" szöveg,

m) 13. melléklet címében a "különleges rendszámtáblák" szövegrész helyébe a "2004-ben bevezetett különleges rendszámtáblák" szöveg,

n) 14. melléklet címében az "ideiglenes rendszámtáblák" szövegrész helyébe a "2004-ben bevezetett ideiglenes rendszámtáblák" szöveg

lép.

29. § Hatályát veszti a Korm. rendelet

a) 60. § (2) bekezdés d) és f) pontja,

b) 60. § (6) bekezdése,

c) 63. § (2)-(6) bekezdése,

d) 66. §-a,

e) 70. § (1) bekezdése,

f) 74. § (2) bekezdése,

g) 84. § (5) bekezdés b) és d) pontja,

h) 89. § (1) bekezdésében a " , valamint a vámhatóság által nyilvántartásba vett ideiglenes" szövegrész,

i) 89. § (2) bekezdésében a " , vagy a vámhatóság általi nyilvántartásba vételkor meghatározott újrakiviteli határidőig" szövegrész,

j) 92. § (4) bekezdése,

k) 93. § (1) bekezdése,

l) 96. § (8) bekezdése.

30. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 303/2021. (VI. 1.) Korm. rendelethez

"12/A. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Közúti járművek 53. § (2) bekezdés c) pontja szerinti fényvisszaverő rendszámtábláinak műszaki leírása

I. A RENDSZÁMTÁBLA TÍPUSAI, MÉRETEI ÉS ANYAGA

1. A rendszámtábla típusai: "A", "B", "C", "D" és "E"

A rendszámtábla méretei:

ABCDEF
1.Rendszámtábla
típusok
Hosszúság
mm
Szélesség
mm
Keretvastagság
mm
Betűmagasság
mm
Domborítási
magasság
mm
2."A" típus5201104,5771,8
3."B" típus2401304491,8
4."C" típus2802004,5771,8
5."D" típus5201104,5770
6."E" típus108134331,51,8
7.Tűréshatárok±2,5±2,5±1±1±0,4

2. A rendszámtábla anyaga az "A", "B", "C" és "E" típusú rendszámtábla esetén fényvisszaverő fóliával bevont alumínium lemez, a "D" típusú rendszámtábla esetén öntapadó fényvisszaverő fólia. A fényvisszaverő fólia az MSZ 9620/8 szerint meghatározott anyag.

1. ábra: "A" és "D" típusú rendszámtáblák rajzai

2. ábra: "B" típusú rendszámtábla rajzai

3. ábra: "C" típusú rendszámtábla rajzai

4. ábra: "E" típusú rendszámtábla rajzai

II. A RENDSZÁMTÁBLA KERETÉNEK ÉS KARAKTEREINEK KIALAKÍTÁSA

1. Az "A", "B", "C" és "E" típusú rendszámtábla széle a betű- és számjegycsoportokkal azonos színű és kivitelű, domborított kerettel merevített. A "D" típusú öntapadó fólia rendszámtábla a betű- és számjegycsoportokkal azonos színű és kivitelű, nyomtatott kerettel rendelkezik.

2. Az "A", "B", "C" és "E" típusú rendszámtáblán lévő betűk, számjegyek és a kötőjel domborított és színezett kivitelűek. A "D" típusú öntapadó fólia rendszámtáblán lévő betűk, számjegyek és a kötőjel nyomtatott kivitelűek. A domborított perem szélének, valamint a rendszámon lévő domborított betűk, számjegyek és a kötőjel szélének a rendszámtábla síkjával bezárt szöge 90°-tól eltérhet.

5. ábra: Rendszámtábla keretének és karaktereinek kialakítása

III. A TAGÁLLAMJELZÉS ÉS CÍMER KIALAKÍTÁSA, MÉRETEI ÉS ELHELYEZÉSE

A tagállamjelzést a rendszámtábla bal szélén, külön mezőben, nyomtatott fényvisszaverő grafikával kell feltüntetni. A címer a rendszámtábla két-két betűjele között középre vagy a karakterek és a keret közé a jobb oldalra nyomtatott fényvisszaverő grafikai elem legyen. Ezek a nyomtatott grafikai elemek képezzék a fényvisszaverő fólia alkotórészét (integrált vagy beépített grafika). A tagállamjelzés és a címer ne legyen eltávolítható a rendszámtábláról sem mechanikai, sem vegyi eljárásokkal a fólia fényvisszaverő szerkezetének látható és helyre nem állítható roncsolódása nélkül.

6. ábra: "A", "D" és "B" típusú rendszámtáblák tagállamjelzésének méretei

7. ábra: "C" és "E" típusú rendszámtáblák tagállamjelzésének méretei

8. ábra: A címer egyszerűsített rajzolata a rendszámtáblákon

9. ábra: A tagállamjelzés, a címer és a karakterek elrendezése az egyedileg előállított rendszámtáblákon

IV. A RENDSZÁMTÁBLA BETŰI ÉS SZÁMJEGYEI

1. Az "A", "B", "C", "D" és "E" típusú rendszámtáblán lévő betűk és számjegyek függőleges középvonala essen egybe az elhelyezésükre szolgáló mezők függőleges középvonalával.

A rendszámtáblán esetlegesen alkalmazott egyéb érvényesítő címkék esztétikus elhelyezése érdekében a szélső pozícióban lévő betűk és számjegyek, valamint a tagállamjelzés közötti, a domborított keret, valamint a szélső pozícióban lévő betűk és számjegyek közötti méretek legfeljebb ±10 mm-rel változtathatók.

Az egyes rendszámtábla típusoknál alkalmazott betűk és számjegyek méretei:

Rendszámtábla
típusok
Betűk és számok
magassága, mm
Betűk szélessége
mm
Számok szélessége
mm
"A" típus774438,5
"B" típus492824,5
"C" típus774438,5
"D" típus774438,5
"E" típus31,51815,8

10. ábra: Az 53. § (2) bekezdés c) pontja szerinti rendszámtáblák karakterkészlete

V. SZÍN- ÉS FÉNYTECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK

1. A rendszámtábla alapszíne fehér, sárga, világoszöld, szürke vagy világoskék. A betű- és számcsoportok, valamint a keret és a kötőjel fekete, fehér, vörös vagy zöld. Az Európai Unió tagállamjelzése pedig kék alapon sárga csillagok és fehér H betű. A címer színe vörös, fehér, zöld, sárga és fekete.

2. A fehér, a kék, a sárga, a vörös, a zöld, a világoszöld, a szürke és a világoskék színű alapfelület fényvisszaverő. A karakterek fekete, fehér, vörös vagy zöld színe közönséges felületszín. A fehér, a kék, a sárga, a vörös, a zöld, a világoszöld, a szürke és a világoskék alapfelület színekre az MSZ 20186/2 fényvisszaverő bevonatokra vonatkozó, a karakterek fekete, fehér, vörös vagy zöld színére pedig a szabvány közönséges felületszínekre vonatkozó előírásai érvényesek.

3. A rendszámtábla felületi színének fénysűrűségi tényezője legalább:

3.1. a fehér 0,35

3.2. a kék 0,01

3.3. a sárga 0,27

3.4. a vörös 0,05

3.5. a zöld 0,04

3.6. a világoszöld 0,29

3.7. a szürke 0,07

3.8. a világoskék 0,09

3.9. a feketéé pedig legfeljebb 0,03.

A rendszámtábla felülete nem lehet tükröző.

Színtartományok a rendszámtábla nappali színeire vonatkozóan:

Rendszámtábla
színei
Színkoordináták
jele
Színtartomány sarokpontjai és azok színkoordinátáiFénysűrűségi
tényező
1.2.3.4.
FehérX0,3550,3050,2850,335>0,35
Y0,3550,3050,3250,375
KékX0,1370,2100,1720,094>0,01
Y0,0380,1600,1980,125
SárgaX0,4290,4670,5160,490>0,27
Y0,4830,5310,4830,435
VörösX0,6900,5950,5690,655>0,05
Y0,3100,3150,3410,345
ZöldX0,0070,2480,1770,026>0,04
Y0,7030,4090,3620,399
VilágoszöldX0,2500,2500,3700,370>0,29
Y0,3600,5000,5000,360
SzürkeX0,2700,3700,3700,270>0,07
Y0,2700,2700,3900,390
VilágoskékX0,1500,1950,1750,100>0,09
Y0,1100,1850,2200,205

Színtartományok a rendszámtábla éjszakai fehér alapszínére vonatkozóan:

Rendszámtábla
színei
Színkoordináták
jele
Színtartomány sarokpontjai és azok színkoordinátáiFénysűrűségi
tényező
1.2.3.4.
FehérX0,4500,5480,4170,372>0,35
Y0,5130,4040,3590,405

4. A rendszámtáblán alkalmazott, új állapotban lévő fényvisszaverő bevonat különböző színeinek fénysűrűségi együtthatói:

Fényvisszaverő
bevonat színei
Megfigyelési
szög
Fénysűrűségi együttható cd 1x-1 m-2
30°45°legfeljebb
megvilágítási szög esetén, legalább
0° 12'70306
Fehér0° 20'50253250
1° 30'521
0° 12'31,5-
Kék0° 20'---20
1° 30'---
0° 12'50204
Sárga0° 20'35152175
1° 30'31-
0° 12'83-
Vörös0° 20'52--
1° 30'---
0° 12'52,31
Zöld0° 20'4,51,9--
1° 30'---
0° 12'20103
Világoszöld0° 20'1582-
1° 30'32,51
0° 12'2012-
Szürke0° 20'158--
1° 30'2--
0° 12'1561
Világoskék0° 20'135--
1° 30'1--

A rendszámtábla fényvisszaverő felületét esőnek kitéve a fénysűrűségi együttható a táblázatban megadott értékek 90%-nál nem lehet kisebb.

VI. A FÉNYVISSZAVERŐ FÓLIA BIZTONSÁGI MEGJELÖLÉSE

A rendszámtábla gyártásánál alkalmazott fényvisszaverő fólia optikai biztonsági jelöléssel rendelkezik. A jelölés egyértelmű és könnyen beazonosítható információval szolgál a rendszámtábla származásáról.

Az optikai biztonsági jelölés a fényvisszaverő fólia alkotórészét képezi, annak nem a felületére nyomtatott elem, és nem lehet eltávolítani a rendszámtábláról sem mechanikai, sem vegyi eljárásokkal a fólia fényvisszaverő szerkezetének látható és helyre nem állítható roncsolódása nélkül.

A jelölés nem befolyásolhatja a rendszámtábla megjelenését, szín- és fénytechnikai tulajdonságait, valamint annak olvashatóságát sem nappali, sem éjszakai látási viszonyok mellett.

VII. A RENDSZÁMTÁBLA HÁTLAPJÁNAK MEGJELÖLÉSE

A gyártó köteles az ellenőrzött minőséget minden rendszámtábla hátlapjába olyan beütött jelzéssel tanúsítani, amely tartalmazza:

a) a rendszámtábla forgalmazójának a nevét,

b) a rendszámtábla gyártójának nevét és címét,

c) a rendszámtábla gyártására és alapanyagára vonatkozó egyéb adatokat.

A biztonsági gyártóműi jelzés ne legyen eltávolítható a rendszámtábla megsértése nélkül."

2. melléklet a 303/2021. (VI. 1.) Korm. rendelethez

"13/A. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A 2022. július 1-jén bevezetett különleges rendszámtáblák leírása

1. A CD betűjelű különleges rendszámtábla alapszíne világoskék, karakterei és a keret színe fehér, a CD betűjeleket és kötőjellel elválasztott három-három (összesen hat) számjegyet tartalmaz.

2. Az OT betűjelű különleges rendszámtábla alapszíne fehér, karakterei és a keret színe fekete, az OT betűjeleket követő címer után két betűjelet, kötőjelet és három számjegyet tartalmaz. Az 54. § (2) bekezdése szerint kiadott OT rendszámtábla alapszíne fehér, karakterei és a keret színe fekete, két betűjelet és kötőjellel elválasztott két-két (összesen 4) számjegyet tartalmaz.

3. A TX betűjelű, a közúti közlekedési szolgáltatást végző járműre kiadott különleges rendszámtábla alapszíne sárga, karakterei és a keret színe fekete, TX betűjeleket követő címer után két betűjelet, kötőjelet és három számjegyet tartalmaz. A TX betűjelű rendszámtábla környezetkímélő gépjárműre a 9. pontban meghatározott színben kerül kiadásra.

4. A BA, HA, MA, NA és RA betűjelű különleges rendszámtábla alapszíne fehér, karakterei és a keret színe fekete, a kezdő két betűjelet követő címer után két számjegyet, kötőjelet és három számjegyet tartalmaz.

5. Az 1. pontban meghatározott különleges rendszámtáblák számjegyei 000-001-999-999-ig terjednek.

6. A 2-3. pontban meghatározott különleges rendszámtáblák számjegyei 001-999-ig terjednek.

7. A 4. pontban meghatározott rendszámtáblák számjegyei 00 001-től 99 999-ig terjednek.

8. Az 1. pontban meghatározott különleges rendszámtábla C típusban nem adható ki.

9. A környezetkímélő gépjárműre kiadott különleges rendszámtábla alapszíne világoszöld, karakterei és a keret színe fekete, első két karaktere helyén két magánhangzóból vagy két mássalhangzóból - kivéve a cs, gy, ly, ny, sz, ty, zs betűket - áll, az ezt követő címer után két betűjelből, kötőjelből és három számjegyből áll. A számjegyek 001-999-ig terjednek. Az egyedileg előállított rendszámtábla használatának engedélyezése esetén, legalább 3, legfeljebb 6 folyamatos betűjelből és legalább 1, legfeljebb 4 folyamatos számjegyből, együttesen 7 jelből áll, amelyet a címer követ. Az egyedileg előállított rendszámtáblán a számjegyek nem állhatnak kizárólag nullából.

10. A gépkocsi kerékpárszállító eszközére kiadott különleges rendszámtábla alapszíne szürke, karakterei és a keret színe fehér, karakterkiosztása megegyezik a gépkocsihoz tartozó rendszám karakterkiosztásával, azzal, hogy a rendszámtábla a címert nem tartalmazza.

11. A különleges rendszámtáblák betűjelei helyén ékezetes magánhangzók nem állhatnak.

13/B. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az 53. § (2) bekezdés c) pontja szerinti különleges rendszámtáblák ábrái

1. ábra: CD betűjelű diplomata rendszámtábla

2. ábra: OT betűjelű rendszámtábla

3. ábra: TX betűjelű rendszámtábla

4. ábra: Büntetés-végrehajtási Szervezet rendszámtáblája

5. ábra: Magyar Honvédség rendszámtáblája

6. ábra: Mentőszolgálat rendszámtáblája

7. ábra: Nemzeti Adó- és Vámhivatal rendszámtáblája

8. ábra: Rendőrség rendszámtáblája

9. ábra: Környezetkímélő gépjármű rendszámtáblája

10. ábra: Kerékpárszállító eszköz rendszámtáblája"

3. melléklet a 303/2021. (VI. 1.) Korm. rendelethez

"14/A. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A 2022. július 1-jén bevezetett ideiglenes rendszámtáblák leírása

1. A 63/A. § (2) bekezdés 1-5., 7-11. és 13-18. pontja alapján kiadott I betűjelű ideiglenes rendszámtábla alapszíne fehér, karakterei és a keret színe fekete, az I betűjelet követő címer után két folyamatos számjegyet és két betűjelet, továbbá évente változó színű mezőben a kiadás évének utolsó két számjegyét tartalmazza. A folyamatos számjegyek 01-99-ig terjednek.

2. A 63/A. § (2) bekezdés 6. és 12. pontja alapján kiadott I betűjelű ideiglenes rendszámtábla alapszíne fehér, karakterei és a keret színe piros, az I betűjelet követő címer után három számjegyet, kötőjelet és két betűjelet tartalmaz. A számjegyek 001-999-ig terjednek.

3. A 63/A. § (3) bekezdése alapján kiadott CD betűjelű ideiglenes rendszámtábla alapszíne fehér, karakterei és a keret színe fekete, a CD betűjeleket követő címer után négy folyamatos számjegyet és évente változó színű mezőben a kiadás évének utolsó két számjegyét tartalmazza. A folyamatos számjegyek 0001-9999-ig terjednek.

4. Az ideiglenes rendszámtáblák betűjelei helyén ékezetes magánhangzók nem állhatnak.

5. A 63/A. § (2) bekezdés 6. pontja alapján kiadott ideiglenes rendszámtábla A-B és B-B típusban kerül előállításra.

6. Az ideiglenes rendszámtáblák C típusban, továbbá - a 63/A. § (2) bekezdés 12. pontja alapján kiadott I betűjelű ideiglenes rendszámtábla kivételével - D típusban nem adhatóak ki.

14/B. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az 53. § (2) bekezdés c) pontja szerinti ideiglenes rendszámtáblák ábrái

1. ábra: a 14/A. melléklet 1. pontja szerinti I betűjelű rendszámtábla

2. ábra: a 14/A. melléklet 2. pontja szerinti I betűjelű rendszámtábla

3. ábra: a 14/A. melléklet 3. pontja szerinti CD betűjelű rendszámtábla"

4. melléklet a 303/2021. (VI. 1.) Korm. rendelethez

"18/A. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A 2022. július 1-jétől kiadásra kerülő ideiglenes forgalomban tartási engedély tartalmi elemei

Az ideiglenes forgalomban tartási engedély tartalmi elemei

Ideiglenes forgalomban tartási engedély Engedélyező szerv kódja és az engedély száma

1. Engedélyes neve, lakcíme, székhelye/telephelye

2. Rendszám

3. Jármű gyártmánya

4. Jármű típusa

5. Jármű alvázszáma

6. Az engedély érvényességi ideje:.............év...............................hó.....napig

7. Az engedély kiadásának célja

8. Korlátozások

9. Korlátozások alóli mentesség, annak indokai

10. Kiadás: .....év .........................hó .....nap

11. Aláírás

12. P. H.

18/B. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A 2022. július 1-jétől kiadásra kerülő 63/A. § (2) bekezdés 6-11. pontja alapján kiadott ideiglenes forgalmi engedély tartalmi elemei

Az ideiglenes forgalmi engedély adattartalma:

1. A - Rendszám

2. C.1 - a forgalmi engedély jogosultja

3. C.1.1 - családi név vagy cégnév

4. C.1.2 - utónév

5. C.1.3 - címe az okmány kiállításának időpontjában

6. C.4 - utalás arra tényre, hogy a forgalmi engedély jogosítottja a forgalmi engedélyben nincs a jármű tulajdonosaként azonosítva

7. H - okmány érvényességének ideje - év/hó/nap

8. Hivatalos feljegyzések rovat

18/C. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A 2022. július 1-jétől a 63/A. § (2) bekezdés 1-5. pontja és a 12-18. pontja alapján kiadásra kerülő ideiglenes forgalmi engedély tartalmi elemei

Az ideiglenes forgalmi engedély adattartalma:

1. A - Rendszám

2. C.1 - a forgalmi engedély jogosultja

3. C.1.1 - családi név vagy cégnév

4. C.1.2 - utónév

5. C.1.3 - címe az okmány kiállításának időpontjában

6. C.4 - utalás arra a tényre, hogy a forgalmi engedély jogosítottja a forgalmi engedélyben nincs a jármű tulajdonosaként azonosítva

7. D.1 - gyártmánya

8. D.2 - típusa

9. E - alvázszám

10. H - okmány érvényességének ideje - év/hó/nap

11. R - a jármű színe

12. Hivatalos feljegyzések rovat"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére