Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet

a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról

Egyes veszélyhelyzeti II./járványügyi normák:

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (különösen: preambulum3, 16. § a) pont)

Egyes veszélyhelyzeti I. normák:

115/2020. (IV. 15.) Korm. rendelet (különösen: 1. §)

A Kormány

a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 12. § (2) bekezdésében és 49. § (1) bekezdés h) pontjában, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 3. és 5. alpontjában,

a 28. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában,

a 29. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában,

a 30. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában,

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya

a) a személytaxi-szolgáltatást és a személygépkocsis személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozásra,

b) a díj ellenében személyt szállító személygépkocsi vezetőjére,

c) a személyszállító szolgáltatást igénybe vevőre (a továbbiakban: utas),

d) a diszpécserszolgálatra, valamint

e) az önálló diszpécserszolgálatra

terjed ki.

(2) Az e rendeletnek a diszpécserszolgálatra és az önálló diszpécserszolgálatra vonatkozó szabályait alkalmazni kell a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező, a szolgáltatást határon átnyúló szolgáltatás keretében végző szolgáltatóra is.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1.[1] diszpécserszolgálat: személyszállító szolgáltatási feladatot - közvetlenül vagy közvetve, számítástechnikai alkalmazások közbeiktatásával vagy egyéb kommunikációs csatornán, ellenérték fejében vagy ingyenesen - közvetítő és szervező szolgálat;

2. önálló diszpécserszolgálat: olyan diszpécserszolgálat, amely nem végez személyszállítási szolgáltatást;

3. szakmai irányító: az a személy, aki a személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozás tagjaként, munkavállalójaként vagy a vállalkozással munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban levő személyként, vagy személyszállító szolgáltatást folytató egyéni vállalkozóként, egyéni cégként a vállalkozás személyszállító szolgáltatási tevékenységének a szakmai irányítását ténylegesen és folyamatosan ellátja;

4. személygépkocsi: a közúti közlekedés szabályairól szóló jogszabály szerinti személygépkocsi;

5.[2] személyszállító szolgáltatás: személygépkocsival, ellenérték - ideértve a továbbiakban a teljes- vagy részleges költségtérítést, költség átvállalást, költség megosztást is - fejében végzett tevékenység, amely megfelel a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben (a továbbiakban: Sztv.) meghatározott személyszállítási szolgáltatásnak;

6.[3] személygépkocsis személyszállító szolgáltatás: a személygépkocsival ellenérték fejében végzett közúti személyszállítás, amely az e rendeletben meghatározott feltételek szerint, szolgáltatás részeként vagy szerződés alapján egyéb szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásként végezhető;

7. személytaxi-szolgáltatás: a viteldíjjelző készülékkel ellátott, a személygépkocsi vezetőjén kívül legalább négy és legfeljebb hat utas utazására alkalmas személygépkocsival ellenérték fejében végzett közúti személyszállítás;

8. vállalkozás: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti vállalkozás;

9. vizsgaigazolás: személytaxis személyszállító szolgáltatói és személygépkocsis személyszállító szolgáltatói vizsga sikeres elvégzését tanúsító - a személygépkocsi vezetője részére a hatóság által kiadott - igazolás.

10.[4] üzleti név: az önálló diszpécserszolgálat megnevezése, márkaneve, amelyet piaci tevékenysége során használ, valamint az általa nyújtott szolgáltatás piaci célcsoportja felé képvisel, kommunikál.

3. §[5] Személygépkocsival üzletszerűen, ellenérték fejében személyt csak személytaxi-szolgáltatást folytató vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozás szállíthat.

II. FEJEZET

A SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ SZOLGÁLTATÁS ENGEDÉLYEZÉSE

3. A személyszállító szolgáltatás engedélyezésére vonatkozó rendelkezések

4. § (1)[6] Személyszállító szolgáltatás - a (14) bekezdésben meghatározott személyszállító szolgáltatást kivéve - csak az e rendeletben meghatározott hatósági engedély (a továbbiakban: tevékenységi engedély) birtokában végezhető. A tevékenységi engedély személytaxi-szolgáltatásra vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra jogosít.

(2)[7] A tevékenységi engedélyt - kérelemre - a vállalkozás székhelye szerint illetékes közlekedési hatóság adja ki. A kérelem tartalmazza a személyszállító szolgáltatás végzése céljából üzemeltetni kívánt személygépkocsik rendszám szerinti megjelölését is, amely alapján a közlekedési hatóság - a tevékenységi engedélyen kívül - személygépkocsinként engedélykivonatot állít ki. Ugyanarra a személygépkocsira csak személytaxi-szolgáltatás vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatás végzésére jogosító engedélykivonat állítható ki.

(3) Tevékenységi engedélyt a közlekedési hatóság annak a vállalkozásnak ad, amely a tevékenység folytatásához e rendeletben - továbbá, ha a vállalkozás olyan területen kívánja folytatni a tevékenységét, amelyre a helyi önkormányzat (a fővárosban a fővárosi önkormányzat) e tevékenység végzését rendeletében meghatározott feltételekhez kötötte, a helyi önkormányzat (a fővárosban a fővárosi önkormányzat) rendeletében - meghatározott feltételeknek megfelel.

(4) Engedélykivonatot a közlekedési hatóság a tevékenységi engedéllyel rendelkező vállalkozás által üzemben tartott személygépkocsira abban az esetben ad ki, ha a személygépkocsi megfelel az e rendeletben - továbbá, ha a vállalkozás olyan területen kívánja folytatni a tevékenységét, amelyre a helyi önkormányzat (a fővárosban a fővárosi önkormányzat) e tevékenység végzését rendeletében meghatározott feltételekhez kötötte, a helyi önkormányzat rendeletében - meghatározott feltételeknek.

(5)[8] A személytaxi-szolgáltatás sárga alapszínű állandó rendszámtáblával ellátott személygépkocsival végezhető. E rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a személytaxi-szolgáltatást olyan környezetkímélő gépkocsival végzik, amelyhez világoszöld alapszínű különleges rendszámtáblát adtak ki.

(5a)[9] A sárga alapszínű rendszámtábla a közlekedési hatóság által kiállított igazolás alapján kerül kiadásra.

(5b)[10] Az (5a) bekezdés szerinti igazolás legalább az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a jármű üzembentartójának a nevét,

b) a jármű rendszámát, alvázszámát, gyártmányát és típusát,

c) a vállalkozás tevékenységi engedélyének a számát,

d) a közlekedési hatóság nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a jármű megfelel az e rendeletben foglalt feltételeknek.

(5c)[11] Ha a jármű nem rendelkezik rendszámmal, az (5b) bekezdéstől eltérően a jármű rendszámát nem kell feltüntetni az igazoláson.

(6)[12] A személygépkocsis személyszállító szolgáltatás fehér alapszínű, sorozatban előállított, állandó rendszámtáblával ellátott személygépkocsival végezhető. E rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a személygépkocsis személyszállító szolgáltatást olyan környezetkímélő gépkocsival végzik, amelyhez világoszöld alapszínű különleges rendszámtáblát adtak ki.

(7) A személytaxi-szolgáltatásra kiadott tevékenységi engedélyben és az engedélykivonatban az engedély kiadása iránti kérelemben foglaltak alapján meg kell határozni azt a területet (a továbbiakban: működési terület), ahol a vállalkozás a személyszállítási szolgáltatást végezheti. A működési terület lehet

a) a főváros területe,

b)[13] a vármegye egész területe,

c)[14] a vármegye területe, az engedélyben megjelölt települések területének a kivételével,

d) a megyei jogú város területe, vagy

e) meghatározott település, vagy települések területe.

(8)[15] Ha a vállalkozás működési területe a vármegye egész területére szól, a közlekedési hatóság - a vállalkozás kérelemére - a vállalkozás egyes személygépkocsijainak a működési területét azok engedélykivonatában a (7) bekezdés c), d) vagy e) pontjában megjelölt kisebb területre határozza meg.

(9) Személytaxival a működési területén kívül - az általa szállított utas visszaszállítását kivéve - utas csak írásbeli előrendelés alapján és csak a személytaxi működési területén levő úticéllal vehető fel.

(10)[16] Ha a helyi önkormányzat (a fővárosban a fővárosi önkormányzat) közigazgatási területén - rendeletében - meghatározott feltételekhez kötötte a személytaxi-szolgáltatatást folytató vállalkozások működését, a tevékenységi engedély e területre csak abban az esetben adható ki, ha a helyi önkormányzat vagy az általa megbízott közlekedésszervező igazolja, hogy a vállalkozás megfelel a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott feltételeknek is.

(11)[17] A személytaxi-szolgáltatásra kiadott tevékenységi engedélyben meghatározott működési terület a vállalkozás kérelmére több vármegye területére is kiterjedhet, vagy utólag kiterjesztésre kerülhet. A kiterjedés vagy kiterjesztés iránti kérelmet - ha olyan területre is vonatkozik, amelyre a helyi önkormányzat feltételeket határozott meg, az önkormányzat vagy az általa megbízott közlekedésszervező előzetes igazolásával együtt - a tevékenységi engedélyt kiállító közlekedési hatósághoz kell benyújtani. Ha a vállalkozás és a vállalkozás által üzemben tartott személygépkocsi az adott területre kiadott önkormányzati rendeletben foglaltaknak is megfelel, a közlekedési hatóságnak a vállalkozás működési területét a vállalkozás kérelmében foglaltak szerint kell meghatároznia, továbbá a vállalkozás tevékenységi engedélyében maghatározott működési területet ennek figyelembe vételével kell kiegészítenie, és erről a kiterjedés vagy kiterjesztés szerint illetékes közlekedési hatóságot egyidejűleg értesítenie kell.

(12)[18] Ha a vállalkozás a működési területének valamely részén már nem felel meg a jogszabályi rendelkezéseknek, a tevékenységi engedélyt kiadó közlekedési hatóság törli ezeket a működési területeket a tevékenységi engedélyből és az engedélykivonatból. Ha a vállalkozás összes működési területét törölni kell, és a tevékenységi engedélybe új működési terület bejegyzésének feltételei sem állnak fenn, akkor a közlekedési hatóság a tevékenységi engedélyt visszavonja.

(13) A személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra kiadott tevékenységi engedély alapján e szolgáltatás az ország egész területén végezhető.

(14)[19] Személyszállító szolgáltatásra vonatkozó tevékenységi engedély nélkül végezhet személygépkocsis személyszállító szolgáltatást az a vállalkozás, amely rendelkezik autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási tevékenységre vonatkozó érvényes közúti személyszállítási engedéllyel, amennyiben kizárólag az autóbusszal általa nyújtott közúti közlekedési szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódóan nyújtja a személygépkocsis személyszállító szolgáltatást. Az ilyen vállalkozásra, a tevékenységi engedélyre, továbbá a tevékenységi engedély kiadásának feltételeire, kiadására és visszavonására a 4. § (2)-(13) bekezdésében, az 5. § (1) bekezdésében, a 6-8. §-ban, a 12. §-ban, a 13. §-ban, a 15. § (1)-(7) bekezdésében, az 1. és a 2. mellékletben meghatározott rendelkezések helyett a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(15)[20] A személyszállító szolgáltatás nyújtása során a jármű más célra nem használható.

5. § (1) A közlekedési hatóság a tevékenységi engedélyt - erre irányuló kérelemre - annak a vállalkozásnak adja ki, amely igazolja a vállalkozás

a) szakmai irányítójának személyes megbízhatóságát,

b) szakmai irányítójának szakmai alkalmasságát és

c) megfelelő pénzügyi teljesítőképességét,

továbbá - ha a helyi önkormányzat a közigazgatási területén rendeletében meghatározott feltételekhez kötötte a személytaxi-szolgáltatatást folytató vállalkozások működését - a kérelemhez csatolja a helyi önkormányzat vagy az általa megbízott közlekedésszervező előzetes igazolását e feltételek teljesüléséről.

(2) A vállalkozásnak - az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül - rendelkeznie kell:[21]

a) olyan személygépkocsival, amelyet a közlekedési hatóság a 10. §-ban meghatározottak szerint elvégzett műszaki alkalmassági vizsgálaton a személyszállító szolgáltatás végzésére alkalmasnak minősített; és

b) olyan személygépkocsi vezetővel, aki

ba) legalább két éve "B" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel és a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló jogszabályban meghatározott PÁV II. pályaalkalmassági minősítéssel rendelkezik,

bb)[22] az e rendeletben előírt vizsgakötelezettségének eleget tett, és rendelkezik a 14. § (1) bekezdésében meghatározott igazolvánnyal, valamint

bc) betöltötte a huszonegyedik életévét.

c)[23] személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra jogosító tevékenységi engedély esetén a 22. § (4) bekezdése szerinti írásbeli szerződéssel.

4. Személyes megbízhatóság

6. §[24] (1) A személyes megbízhatóság követelményének a vállalkozás szakmai irányítója abban az esetben nem felel meg, ha

a) korábban olyan személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozás szakmai irányítója volt, amelynél a vezetők személyi feltételeire, az áralkalmazásra, a nyugtaadási kötelezettségre, valamint a helyi önkormányzat által kiadott rendelet alapján közterületen kijelölt taxiállomás (a továbbiakban: taxiállomás) használatára vonatkozó rendelkezéseket megsértették, és ezért a tevékenységet engedélyező hatóság a vállalkozás tevékenységi engedélyét visszavonta, és a vállalkozást a tevékenység gyakorlásától meghatározott időre eltiltotta, a döntésben foglalt időtartam leteltéig,

b) korábban egyéni vállalkozó volt, és a személyszállító szolgáltatásra vonatkozó vállalkozói tevékenységének gyakorlásától a közlekedési hatóság meghatározott időre eltiltotta, a döntésben foglalt időtartam leteltéig,

c) korábban szakmai irányító volt olyan személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozásnál, amelyet a cégbíróság hivatalból törölt, a jogerős törléstől számított egy évig,

d) korábban szakmai irányító volt olyan személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozásnál, amelynek a tevékenységi engedélyét a közlekedési hatóság visszavonta, és amelyet a tevékenység gyakorlásától meghatározott időre eltiltott, a döntésben foglalt időtartam leteltéig,

e) az engedély iránti kérelem benyújtását megelőző három éven belül véglegessé vált hatósági döntésben marasztalták el az e rendelet által meghatározott tevékenység engedély nélküli végzése miatt mint egyéni vállalkozót vagy azt a vállalkozást, amelyben vezető vagy szakmai irányítói tisztséget töltött be,

f) korábban szakmai irányító volt olyan személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozásnál, amelynek a tevékenységi engedélyét a közlekedési hatóság jogsértés miatt - ideértve a taxiállomások használatára kiadott jogszabályok megsértését is - visszavonta, és amelyet a tevékenység gyakorlásától meghatározott időre eltiltott, a döntésben foglalt időtartam leteltéig,

g) büntetett előéletű, vagy

h) mint járművezetőt az engedély iránti kérelem benyújtását megelőző három éven belül véglegessé vált hatósági döntésben marasztalták el a 14. § (1) bekezdésében meghatározott igazolvány nélküli személyszállító szolgáltatás végzése miatt.

(2) Az 5. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az (1) bekezdés a)-f) és h) pontjában meghatározott feltételek teljesülését az engedélyező közlekedési hatóság a rendelkezésére álló adatok alapján ellenőrzi.

5. Szakmai alkalmasság

7. § (1)[25] A szakmai irányítónak - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - személytaxis vállalkozói képesítéssel vagy személygépkocsis személyszállító vállalkozói képesítéssel (a továbbiakban: képesítés) kell rendelkeznie. A képesítés megszerzéséhez a szakmai irányítónak az 1. melléklet szerinti szaktanfolyamon kell részt vennie, és eredményes vizsgát kell tennie. A képesítés megszerzéséhez szükséges vizsgát a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (a továbbiakban: Vizsgaközpont) szervezi. A szakmai irányító a képesítés megszerzését a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (a továbbiakban: Vizsgaközpont) által kiadott személytaxis vállalkozói vagy személygépkocsis személyszállító vállalkozói vizsgabizonyítvánnyal igazolja.

(2) A tevékenységi engedély iránti kérelem benyújtásakor az (1) bekezdésében meghatározott vizsgabizonyítvány megszerzése alól hat hónapos haladékot kaphat az a szakmai irányító, aki - a kérelem benyújtását megelőzően - tíz évnél nem régebben legalább öt évig szakmai irányító beosztásban dolgozott személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozásnál. A közlekedési hatóság felmentést adhat a vizsgakötelezettség alól annak a személynek is, aki a 2. mellékletben meghatározott felsőfokú képesítésről kiállított okirattal rendelkezik.

(3) A szakmai irányító személyében bekövetkezett változást a vállalkozásnak a közlekedési hatóság részére tizenöt napon belül be kell jelentenie. Ha az új szakmai irányító az (1) bekezdés szerinti szakmai alkalmasság követelménynek nem felel meg, kérelemre a közlekedési hatóság hat hónapos időtartamra felmentést ad a szakmai alkalmasság követelményének a teljesítése alól.

(4) A vállalkozás szakmai irányítója legfeljebb három vállalkozásnál töltheti be egyidejűleg ezt a feladatkört.

6. Megfelelő pénzügyi teljesítőképesség

8. § (1) A pénzügyi teljesítőképesség abban az esetben megfelelő, ha a vállalkozás

a) az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozásmentes adózónak minősül, és

aa) ezt harminc napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

ab) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, valamint

b) rendelkezik a (2) bekezdésben meghatározott mértékű vagyoni biztosítékkal.

(2) A vagyoni biztosíték mértéke a vállalkozás tevékenységi engedélyében szereplő, személytaxi-szolgáltatást vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatást végző, minden egyes személygépkocsi után az azzal szállítható utasonként ötvenezer forint összegű,[26]

a) elkülönített számlán kezelt vagyoni biztosíték, vagy

b) biztosító által nyújtott felelősségbiztosítás.

(3) A vagyoni biztosíték, legfeljebb harminc napos visszapótlási kötelezettség mellett és kizárólag a közlekedési hatóság jóváhagyásával, a vállalkozás által a személyszállító szolgáltatással összefüggésben az utasoknak, vagy a diszpécserszolgálatnak okozott - és más módon nem fedezett - károkból eredő jogos kártérítési igények kielégítésére használható fel.

(4) Ha a vállalkozás által működtetett személygépkocsik számában

a) csökkenés következik be, akkor a (2) bekezdésben meghatározott biztosíték mértékét tizenöt napon belül arányosan csökkenteni lehet,

b) növekedés következik be, akkor a biztosítékot azzal arányosan tizenöt napon belül fel kell emelni.

7. A személygépkocsival szemben támasztott követelmények

9. §[27] (1) A személytaxi-szolgáltatáshoz a 3. mellékletben foglalt követelményeknek megfelelő, a személygépkocsis személyszállító szolgáltatáshoz a 3. melléklet 1. pontjában foglalt követelményeknek megfelelő személygépkocsi használható.

(2) A személytaxi-szolgáltatáshoz használt személygépkocsi igénybevételi lehetőségének jelzésére szolgáló fényjelző berendezést (a továbbiakban: taxi szabadjelző) a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló miniszteri rendelet szerint kell felszerelni és működtetni.

(3) A személytaxi-szolgáltatáshoz használt személygépkocsinak saját célra vagy egyéb gazdasági tevékenységre történő használata esetében a taxi szabadjelzőt le kell venni, vagy le kell takarni úgy, hogy megtévesztésre ne legyen alkalmas.

(4) A működési területen kívül, az e rendeletben meghatározott személytaxi célra történő használat során a taxi szabadjelzőt "foglalt" állásban kell működtetni.

8. Személyszállító szolgáltatást végző személygépkocsi műszaki alkalmassági vizsgálata

10. § (1)[28] Azt a személygépkocsit, amellyel a vállalkozás a személyszállító szolgáltatást végezni kívánja, a tevékenységi engedély iránt benyújtott kérelem elbírálását megelőzően a közlekedési hatóság által üzemeltetett vizsgaállomáson forgalomba helyezés előtti vagy időszakos vizsgálattal összevontan elvégzett műszaki alkalmassági vizsgálatra kell bemutatni. Ezt követően a műszaki alkalmassági vizsgálatot minden időszakos vizsgálattal összevontan kell elvégezni. Az időszakos vizsgálattal összevontan elvégzett műszaki alkalmassági vizsgálat a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott országos lefedettséget biztosító műszaki vizsgálóállomáson is elvégezhető.

(2) A műszaki alkalmassági vizsgálat megkezdésekor személytaxi-szolgáltatáshoz alkalmazni kívánt személygépkocsi esetében be kell mutatni a viteldíjjelző készülék hitelesítésének igazolását.

(3) A közlekedési hatóság az általa kiadott igazolólappal igazolja a személygépkocsinak a személytaxi-szolgáltatásra vagy a személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra való alkalmasságát. A személygépkocsi abban az esetben minősíthető alkalmasnak, ha a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott üzemeltetési és műszaki feltételeken kívül az e rendeletben, valamint a működési területen hatályos, a helyi önkormányzat által kiadott rendeletben meghatározott feltételeknek is megfelel.

(4)[29] Az igazolólap időbeli hatályát az adott személygépkocsira vonatkozóan a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben a személytaxi vagy a közforgalmú személyszállításra használt jármű forgalmi engedélyének időbeli hatályával egyezően kell megállapítani. Ha a műszaki alkalmassági vizsgálat elvégzésekor a forgalmi engedély időbeli hatálya még nem járt le, akkor a közlekedési hatóság csak a (2) bekezdésben és a 3. mellékletben meghatározott feltételek meglétét vizsgálja. Ennek eredménye alapján - a személygépkocsi forgalmi engedélyének időbeli hatályával egyezően - állapítja meg a következő műszaki alkalmassági vizsgálat határidejét, és ezt tünteti fel az igazolólapon.

(5)[30] A 12. § (3) bekezdése szerinti engedélykivonatban megjelölt személygépkocsi üzemképtelenné válása esetén - átmeneti időre, de legfeljebb harminc napra - a szolgáltatás zavartalan folytatása érdekében a vállalkozás engedélykivonattal nem rendelkező, személygépkocsival is végezheti a tevékenységét; azonban ennek a személygépkocsinak meg kell felelnie az (1)-(4) bekezdésben meghatározott feltételeknek. A vállalkozás köteles a közlekedési hatóságnak az engedélykivonattal nem rendelkező személygépkocsi átmeneti használatát a használat megkezdését megelőzően - megjelölve az üzemképtelenné vált személygépkocsi rendszámát is - írásban bejelenteni. A személygépkocsi vezetője az üzemképtelenné vált jármű engedély kivonatát és a közlekedési hatóság által küldött - a bejelentés tudomásul vételét tanúsító - igazolást a szolgáltatás nyújtásakor köteles magánál tartani.

9. Képzés és vizsga

11. § (1) A személytaxi-szolgáltatást nyújtó személygépkocsi vezetőjének személytaxis személyszállító, a személygépkocsis személyszállítói szolgáltatást nyújtó személygépkocsi vezetőjének személygépkocsis személyszállító alapképesítési szaktanfolyamon kell részt vennie, és vizsgát kell tennie. Nem kell alapképesítési szaktanfolyamon részt vennie és alapképesítési vizsgát tennie annak, aki

a) az e rendeletben meghatározott, az adott területre érvényes alapképesítéssel rendelkezik, vagy

b) a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet [a továbbiakban: 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet] 1. számú melléklet A. rész I. pont 1/a) alpontjában foglalt vizsgakötelezettséget teljesítette, és erről igazolása van.

(1a)[31] Nem kell alapképesítési szaktanfolyamon részt vennie és alapképesítési vizsgát tennie annak a személygépkocsis személyszállító szolgáltatást nyújtó személygépkocsi vezetőjének, aki a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 2. melléklet 1. pontjában meghatározott, érvényes autóbuszvezetői szakmai alapképesítéssel vagy szakmai továbbképzési képesítéssel rendelkezik.

(2)[32] A vizsgát a Vizsgaközpont szervezi. A vizsgáztatást a Vizsgaközpont által kijelölt - a 4. melléklet szerinti szakmai képesítéssel rendelkező, vizsgajegyzőkönyvben megnevezett és szaktanfolyami vizsgabiztosi névjegyzékben szereplő - vizsgabiztosok végzik.

(3) A Vizsgaközpont a vizsga sikeres teljesítése után[33]

a)[34] személytaxis személyszállító szolgáltatói vizsga helye szerint a főváros vagy az adott vármegye területére,

b) személygépkocsis személyszállító szolgáltatói vizsga esetén az ország egész területére

a vizsga napjától számított öt évig érvényes vizsgaigazolást ad ki.

(4) Továbbképzési szaktanfolyami képesítést kell megszereznie annak a személygépkocsi vezetőnek, akinek az (1) bekezdésben meghatározott alapképesítése érvényességi időtartama lejárt, továbbá azoknak, akik az (1) bekezdés szerint alapképesítés megszerzésére nem kötelezettek.

(5)[35] A továbbképzési szaktanfolyami képesítés megszerzéséhez a személygépkocsi vezetőjének szaktanfolyamon kell részt vennie, és vizsgát kell tennie, amely alapján kiállított vizsgaigazolás öt évig érvényes. Ezt követően a személygépkocsi vezetőjének ötévente továbbképzésen kell részt vennie, és vizsgát kell tennie.

(6) A személygépkocsi vezetőjének mind személytaxis személyszállító, mind személygépkocsis személyszállítói képesítéshez

a) alapképzésnél elméleti és gyakorlati vizsgát,

b) továbbképzésnél elméleti vizsgát kell tennie.

(7) Gyakorlati vezetési vizsga megyei jogú városban és a fővárosban tehető.

(8) A szaktanfolyamok és vizsgák tantárgyait, valamint az oktatás és vizsgáztatás módját és egyéb feltételeit az 5. melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET

A TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLYRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

10. A tevékenységi engedély

12. § (1) A tevékenységi engedélyben meg kell jelölni, hogy az engedély személytaxi-szolgáltatásra vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra vonatkozik. Mindkét tevékenységre külön-külön kell a tevékenységi engedélyt kiadni. A tevékenységi engedély ötéves időtartamra adható ki. A tevékenységi engedély időtartamát a közlekedési hatóság a vállalkozás kérelmére ismételten öt évre meghosszabbítja. Ha a vállalkozás a tevékenységi engedély kiadására e rendeletben meghatározott feltételeknek továbbra is megfelel, a tevékenységi engedély időbeli hatályának a meghosszabbítása nem tagadható meg.

(2) A tevékenységi engedélyben - az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben foglaltakon túlmenően - fel kell tüntetni[36]

a) az engedély egyedi sorszámát,

b) az engedélyezett szolgáltatás megnevezését,

c) a vállalkozás nevét, székhelyét (telephelyét, telephelyeit),

d) a szakmai irányító nevét,

e) az üzemeltetett személygépkocsik darabszámát,

f) személytaxi-szolgáltatásnál az engedélyezett működési területet.

(3) A tevékenységi engedélyt egy eredeti példányban és annyi rendszámra szóló engedélykivonattal kell kiadni, ahány személygépkocsi üzemeltetésére jogosult a vállalkozás. Az engedélykivonat a következőket tartalmazza:

a) a vállalkozás neve, székhelye (telephelye, telephelyei),

b) az adott személygépkocsi telephelye,

c) az engedélykivonat sorszáma,

d) az engedélyezett szolgáltatás megnevezése,

e) a személygépkocsi rendszáma,

f) személytaxi-szolgáltatásnál az adott személygépkocsi engedélyezett működési területe,

g) a tevékenységi engedély egyedi sorszáma.

(4) A tevékenységi engedélyt a vállalkozás a székhelyén köteles őrizni. Az engedélykivonatot a szolgáltatás nyújtása során folyamatosan a járművön kell tartani. A tevékenységi engedélyt és az engedélykivonatot az ellenőrzésre jogosult személy részére fel kell mutatni.

(5) A vállalkozás által használt személygépkocsi cseréje esetén a személygépkocsira vonatkozó engedélykivonat cseréjére az adatváltozásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

11. Adatváltozás bejelentése

13. § (1) A vállalkozás tizenöt napon belül köteles a tevékenységi engedély adataiban bekövetkezett változásokat a közlekedési hatósághoz bejelenteni. A közlekedési hatóság

a) a tevékenységi engedély adatait módosítja és - szükség esetén - új engedélykivonatot állít ki, vagy

b) a korábbi tevékenységi engedély bevonásával egyidejűleg - a korábbi tevékenységi engedély sorszámával - új tevékenységi engedélyt és engedélykivonatot ad ki.

(2) A vállalkozás tizenöt napon belül a tevékenységi engedélyt és annak kivonatait köteles

a) a tevékenység megszűnése esetén a közlekedési hatóságnak visszaszolgáltatni,

b) a tevékenység szüneteltetése esetén - annak időtartamára, legfeljebb öt évre - a közlekedési hatóságnál letétbe helyezni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetekben a közlekedési hatóság a bejelentés tényét írásban rögzíti, és az ügyfél kérelmére erről igazolást ad ki.

12. A személyszállító vezetői igazolványra vonatkozó rendelkezések

14. § (1) Személytaxi-szolgáltatást nyújtó személygépkocsit vezetni - ide nem értve a 9. § (2) bekezdése szerinti saját célra történő használatot - csak a személygépkocsi engedélyébe bejegyzett működési területre érvényes személytaxi-vezetői igazolvánnyal, személygépkocsis személyszállítói szolgáltatást nyújtó személygépkocsit vezetni csak személygépkocsis személyszállító-vezetői igazolvánnyal lehet. A személytaxi-vezetői igazolványt vagy a személygépkocsis személyszállító-vezetői igazolványt (a továbbiakban együtt: személyszállító vezetői igazolvány) a személygépkocsi vezetője köteles a személyszállító szolgáltatás nyújtása során magánál tartani, és az ellenőrzésre jogosult személy felhívására bemutatni.

(2) A személyszállító vezetői igazolványt a személygépkocsi vezetésére képesített természetes személy - személyazonosító adatait is tartalmazó - kérelmére a vállalkozás székhelye szerinti közlekedési hatóság adja ki. A kérelemhez mellékelni kell a 11. § (3) vagy (5) bekezdése szerinti vizsgaigazolást.

(3) A személyszállító vezetői igazolványt a közlekedési hatóság a 11. § (3) vagy (5) bekezdése szerinti vizsgaigazolásnak az érvényességi idejére, de legfeljebb öt évre adja ki.

(4)[37] A kérelmet a közlekedési hatóság elutasítja, ha a személygépkocsi vezetője

a) az 5. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározottaknak - a személyszállító vezetői igazolvány meglétének kivételével - nem felel meg,

b) a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott egészségügyi feltételeknek nem felel meg,

c) egy éven belül ismételten megsértette a 21. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket, a második jogsértés megállapításától számított legalább egy évig, vagy, ha a személyszállító vezetői igazolványának visszavonása mellett ennél hosszabb időre tiltották el a tevékenység gyakorlásától, akkor a döntésben foglalt időtartam leteltéig,

d) korábban kiadott vezetői engedélyét visszavonták, a visszavonás időtartama alatt,

e) szakmai irányítója volt olyan vállalkozásnak, amelynek a tevékenységi engedélyét visszavonták, és amelyet a tevékenység gyakorlásától meghatározott időre eltiltottak, a döntésben foglalt időtartam leteltéig,

f) nem minősül az Sztv. 12. §-a szerint büntetlen előéletűnek, vagy

g) vállalkozás vezetőjeként, szakmai irányítójaként vagy járművezetőként a kérelem benyújtását megelőző három éven belül véglegessé vált hatósági döntésben állapították meg felelősségét az e rendelet által meghatározott tevékenység engedély nélküli végzése miatt.

(5) A személyszállító vezetői igazolvány tartalmazza:

a) az igazolvány sorszámát,

b) a személygépkocsi vezető természetes személyazonosító adatait,

c) a 11. § (3) bekezdése szerinti vizsgaigazolás számát és kiállításának dátumát,

d) a személygépkocsi vezető arcképmását, valamint

e) személytaxi-vezetői igazolvány esetén az igazolvány területi hatályát is.

(6)[38] A személyszállító vezetői igazolvány jogosultja a közlekedési hatóságnál a változástól számított 15 napon belül bejelenti az (5) bekezdés b) és e) pontja szerinti adatokban bekövetkezett változásokat.

(7)[39] A (6) bekezdés szerinti bejelentés alapján a közlekedési hatóság a személyszállító vezetői igazolvány

a) visszavonásáról intézkedik, ha az igazolvány kiadásának feltételei a továbbiakban nem állnak fenn, vagy

b) bevonásával egyidejűleg új személyszállító vezetői igazolványt ad ki, ha annak adataiban változás következett be, és az igazolvány kiadásának feltételei továbbra is fennállnak.

13. A tevékenységi engedély, valamint a személyszállító vezetői igazolvány visszavonása

15. §[40] (1) A közlekedési hatóság a vállalkozás tevékenységi engedélyét visszavonja, és a tevékenység gyakorlásától a vállalkozást két évre eltiltja, ha a vállalkozás - anélkül, hogy a szünetelést a megkülönböztető rendszámtábla egyidejű letétbe helyezése mellett a közlekedési hatóságnak bejelentette volna - az engedélyezett tevékenységet legalább egy éven át nem gyakorolja.

(2) Amennyiben véglegessé vált hatósági döntés egy éven belül legalább két alkalommal megállapítja, hogy a vállalkozás megsértette a személyszállító szolgáltatás végzésére vonatkozó jogszabályban meghatározott vagy a személyszállítási szolgáltatással összefüggő nyugtaadási kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseket, a közlekedési hatóság a vállalkozás tevékenységi engedélyét visszavonja, és - a jogsértés súlyosságától és a jogsértő cselekmények elkövetésének gyakoriságától függően - a tevékenység gyakorlásától a vállalkozást legfeljebb három évre eltiltja.

(3) A fogyasztóvédelmi hatóság és a közlekedési hatóság a személyszállító szolgáltatás végzésére vonatkozó jogszabályban meghatározott rendelkezések megsértését megállapító, véglegessé vált döntését haladéktalanul megküldi a vállalkozás működési területén illetékes közlekedési hatóság részére a (2) bekezdés szerinti eljárás lefolytatása céljából.

(4) A (2) bekezdés szerinti tevékenységi engedély visszavonásra és tevékenység gyakorlásától történő eltiltásra a (3) bekezdésben meghatározott szervek, valamint az állami adó- és vámhatóság - a hatósági döntésük megküldésével egyidejűleg -, továbbá a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság, a vállalkozás működési területén illetékes helyi önkormányzat jegyzője, a helyi önkormányzat közlekedésszervezője (a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat közlekedésszervezője), az illetékes szakmai érdekképviseletek és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara javaslatot tehetnek.

(5) A vállalkozás a tevékenység gyakorlásától történő eltiltás időtartama leteltéig az abban meghatározott tevékenységet nem végezheti, a tevékenységi engedélybe bejegyzett adatok megváltoztatását nem kezdeményezheti.

(6) A tevékenységi engedély visszavonása és a tevékenység gyakorlásától történő eltiltás alkalmazása esetén a közlekedési hatóság a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló kormányrendeletben meghatározott - a vállalkozás székhelye szerint illetékes - szervnél a vállalkozás tevékenységi engedélye alapján üzemeltetett valamennyi személygépkocsi megkülönböztető rendszámának bevonását kezdeményezi.

(7) Ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a vállalkozás vagy az általa üzemeltetett jármű nem felel meg a 4-8. §-ban meghatározott feltételeknek, akkor a közlekedési hatóság a tevékenységi engedélyt vagy engedélykivonatot visszavonja.

(8) A közlekedési hatóság a személyszállító vezetői igazolványt

a) visszavonja, ha a személyszállító vezetői igazolvány kiadásának az e rendeletben meghatározott feltételei már nem teljesülnek,

b) visszavonja, és a személytaxi vezetőjét - a jogsértés súlyosságától és a jogsértő cselekmények elkövetésének gyakoriságától függően - legalább három hónapra, de legfeljebb két évre eltiltja a tevékenység gyakorlásától, ha a személytaxi vezetője

ba) a személytaxi-szolgáltatás végzésére vonatkozó jogszabályban meghatározott rendelkezéseket - a tevékenységi engedély nélküli szolgáltatás kivételével - megsértette, és emiatt a felelősségét véglegessé vált hatósági döntés megállapította, vagy

bb) egy éven belül ismételten megsértette a 21. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket, vagy

c) visszavonja, és a személytaxi vezetőjét három évre eltiltja a tevékenység végzésétől, ha járművezetőként felelősségét az e rendeletben meghatározott tevékenység engedély nélküli végzéséért véglegessé vált hatósági döntés megállapította.

IV. FEJEZET

A DISZPÉCSERSZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉG

14. A diszpécserszolgálati tevékenység végzése

16. §[41] (1) A személytaxi-szolgáltatást folytató vállalkozás a szolgáltatás színvonalának és mértékének a növelése érdekében, a feladatok vállalása céljából - önállóan vagy más vállalkozással közösen - a tevékenységi engedélyében külön meghatározott diszpécserszolgálatot tarthat fenn, vagy ilyen szolgálatot működtető vállalkozással szerződést köthet.

(2) A diszpécserszolgálat rögzíti a telefonon vagy online úton érkező megrendeléseket, és továbbítja azokat a belföldön szolgáltatást teljesítő személygépkocsi vezetőjének.

(3)[42] A helyi önkormányzat közlekedésszervezője, a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat közlekedésszervezője (a továbbiakban együtt: közösségi közlekedésszervező) vagy a közösségi közlekedési szolgáltató által a 21. § (1) bekezdés e) pontja szerinti szerződés alapján végzett közvetítési tevékenység nem diszpécserszolgálati tevékenység.

15. Az önálló diszpécserszolgálati tevékenység engedélyezése

17. § (1)[43] Önálló diszpécserszolgálati tevékenységet vállalkozás a közlekedési hatóság által kiadott engedély (a továbbiakban: diszpécserszolgálati engedély) birtokában végezhet. A diszpécserszolgálati engedélyt a közlekedési hatóság - erre irányuló kérelemre - annak a kérelmezőnek adja ki, amely megfelel a 6. és 7. §-ban a személyszállító szolgáltatást végző vállalkozásra meghatározott személyes megbízhatósági és szakmai alkalmassági feltételeknek, továbbá a (3) és (4) bekezdésben meghatározott pénzügyi teljesítőképességi feltételeknek. A diszpécserszolgálati engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a feltételeknek történő megfelelést igazoló okiratokat és az önálló diszpécserszolgálat üzleti nevét tartalmazó nyilatkozatot.

(1a)[44] A diszpécserszolgálati engedély - az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben foglaltakon túlmenően - tartalmazza

a) az engedély egyedi sorszámát,

b) az engedélyezett szolgáltatás megnevezését,

c) a vállalkozás nevét, székhelyét, továbbá - amennyiben azzal rendelkezik - telephelyét vagy telephelyeit,

d) a vállalkozás üzleti nevét, valamint

e) a szakmai irányító nevét.

(1b)[45] A diszpécserszolgálati engedély öt évre szól, amely időtartamot a közlekedési hatóság a vállalkozás kérelmére újabb öt évre meghosszabbítja. Ha a vállalkozás a diszpécserszolgálati engedély kiadására e rendeletben meghatározott feltételeknek továbbra is megfelel, a diszpécserszolgálati engedély időbeli hatályának a meghosszabbítása nem tagadható meg.

(2)[46] A közlekedési hatóság az általa kiadott diszpécserszolgálati engedélyeket és az egyes diszpécserszolgálati engedélyek jogosultjainak üzleti neveit honlapján közzéteszi, és azok tekintetében a honlap tartalmát negyedévente aktualizálja.

(3)[47] Az önálló diszpécserszolgálati tevékenységet végző vállalkozás pénzügyi teljesítőképessége abban az esetben megfelelő, ha megfelel a 8. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek.

(4) A vagyoni biztosíték mértékét az önálló diszpécserszolgálattal szerződött - személyszállító szolgáltatást folytató - vállalkozások által működtetett személygépkocsik száma határozza meg. A vagyoni biztosíték mértéke, ha az önálló diszpécserszolgálat működési területén illetékes helyi önkormányzat - rendeletében - eltérően nem rendelkezik,

a) 20 db személygépkocsiig egymillió forint,

b) 21-50 db személygépkocsiig kétmillió forint,

c) 51-100 személygépkocsiig hárommillió forint,

d) 101-150 személygépkocsiig ötmillió forint,

e) 151-200 személygépkocsiig tízmillió forint,

f) 200 személygépkocsi felett húszmillió forint.

(5) A vagyoni biztosíték, legfeljebb harminc napos visszapótlási kötelezettség mellett és kizárólag a közlekedési hatóság jóváhagyásával, a diszpécserszolgálat által a személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozásoknak, valamint az utasoknak okozott - és más módon nem fedezett - károkból eredő jogos kártérítési igények kielégítésére használható fel.

(6) Ha az önálló diszpécserszolgálati tevékenységet végző vállalkozással szerződött - személyszállító szolgáltatást folytató - vállalkozások által működtetett személygépkocsik számában

a) csökkenés következik be, akkor a (4) bekezdésben meghatározott biztosíték mértékét arányosan csökkenteni lehet,

b) növekedés következik be, akkor a biztosítékot azzal arányosan fel kell emelni.

(7)[48]

(8) Ha a helyi önkormányzat az önálló diszpécserszolgáltatási tevékenység végzésére az e szakaszban foglaltaktól eltérő feltételeket állapít meg, akkor

a) azoknak az önálló diszpécserszolgálati tevékenységet végző vállalkozásoknak a tekintetében, amelyeknek a székhelye e település területén van, valamint

b) az önálló diszpécserszolgálati tevékenységet végző vállalkozásoknak azokkal a más vállalkozásokkal kötött szerződései tekintetében, amelyek e település területén folytatnak személyszállító szolgáltatást,

e szakasz rendelkezéseit az eltérő feltételek figyelembevétele mellett kell alkalmazni.

15/A. A diszpécserszolgálati engedély visszavonása[49]

17/A. §[50] (1) A diszpécserszolgálati engedély visszavonására és az önálló diszpécserszolgálati tevékenység gyakorlásától történő eltiltásra irányuló eljárás során a 15. § (1)-(5) bekezdését kell alkalmazni.

(2) Ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a vállalkozás a 17. §-ban és a 23. § (3) bekezdésében foglalt feltételeknek, valamint az Sztv. szerint a diszpécserszolgálatok részére meghatározott adatrögzítési és adatkezelési előírásoknak nem felel meg, akkor a közlekedési hatóság a diszpécserszolgálati engedélyt visszavonja.

V. FEJEZET

POGGYÁSZSZÁLLÍTÁS

16. A poggyászszállításra vonatkozó szabályok

18. § (1) Az utas olyan méretű poggyászt vihet magával, amelyet a csomagtérben vagy az üres ülésen - a (3) bekezdésben meghatározott tömegkorlátozásra is figyelemmel - el lehet helyezni (a továbbiakban: poggyászszállítás).

(2)[51] A személyszállító szolgáltatáshoz használt személygépkocsival az ilyen szolgáltatás nyújtása során áruküldeményt továbbítani nem lehet.

(3) Személyszállító szolgáltatás keretében nem szállítható olyan tárgy amely:

a) méreténél vagy súlyánál fogva a járművön erre kijelölt helyen nem helyezhető el,

b) a többi utas egészségében, testi épségében, ruházatában, kézipoggyászában kárt okozhat, vagy

c) a járművet megrongálhatja vagy beszennyezheti.

(4)[52] A vállalkozás vagy a személygépkocsi vezetője megtagadhatja olyan poggyász szállítását, amely a személygépkocsit, más utasok ruházatát vagy az utasok poggyászát beszennyezheti, vagy a biztonságos közlekedést zavarja.

VI. FEJEZET

AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖN KERESZTÜL MEGRENDELT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

19. § (1) Az infokommunikációs eszközön keresztül megrendelt személyszállítási szolgáltatásokra az e rendeletben meghatározott rendelkezéseket alkalmazni kell.

(2)[53]

VII. FEJEZET

SZERZŐDÉSEK

17. A személytaxi-szolgáltatási szerződésekre vonatkozó rendelkezések

20. § (1)[54] A vállalkozást a személytaxi-szolgáltatásra - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel - szerződéskötési kötelezettség terheli.

(2) Nem köteles elvállalni az utas szállítását a vállalkozás - vagy képviseletében a személygépkocsi vezetője - ha azt a telephelye helységének közigazgatási határától számított 30 km-t meghaladó távolságra rendelik meg.

(3) A vállalkozás - vagy képviseletében a személytaxi vezetője - a személyszállítást megtagadhatja, vagy az utast a személyszállításból kizárhatja, ha az utas

a) ittas vagy bódult állapotban van, vagy botrányosan viselkedik,

b) magatartásával a közlekedés biztonságát, saját vagy utastársai testi épségét, egészségét, a személygépkocsinak vagy berendezéseinek az épségét sérti, vagy veszélyezteti, vagy

c) ruházatával, poggyászával, vagy más módon a járművet beszennyezheti.

(4) A magatehetetlen vagy a szolgáltatás igénybevételére kísérő nélkül nem képes személy, valamint a hat éven aluli kiskorú személy, kísérő nélküli szállítását a vállalkozás - vagy képviseletében a személytaxi vezetője - megtagadhatja.

21. § (1)[55] A személytaxi-szolgáltatást az utas

a) a vállalkozástól vagy a megbízásából eljáró diszpécserszolgálattól telefonon vagy online úton történő előzetes megrendeléssel,

b) a taxiállomáson várakozó személygépkocsiba utazási céllal történő beszállással,

c) a szabad jelzéssel közlekedő személygépkocsi megállításával vagy szabad jelzéssel várakozó személygépkocsiba történő beszállással,

d) a személygépkocsi vezetőjével szóban kötött megállapodás útján, vagy

e) a közösségi közlekedési szolgáltatáshoz kapcsolódóan - egyrészről a közösségi közlekedési szolgáltató vagy a közösségi közlekedésszervező, másrészről a személytaxi-szolgáltató között létrejött szerződés alapján - nyújtott személytaxi-szolgáltatás esetében, a közösségi közlekedési szolgáltatótól vagy a közösségi közlekedésszervezőtől telefonon vagy online úton történő előzetes megrendeléssel

veheti igénybe.

(2) A személytaxi-szolgáltatásra a szerződés

a) az előzetes megrendelés elfogadásával,

b) az utasnak - feltéve, hogy a személygépkocsi vezetője a 20. § (2) vagy (3) bekezdésében meghatározottak alapján nem tagadja meg a személyszállítást - a taxiállomáson várakozó, vagy a szabad jelzéssel közlekedő személygépkocsiba utazási szándékkal történő beszállásával, vagy

c) az utas és a személygépkocsi vezető közötti megállapodás megkötésével

jön létre.

(2a)[56] A személytaxi-szolgáltatás része:

a) ha a járművezető a taxiállomáson várakozik személytaxival,

b) ha a jármű taxi szabadjelzővel felszerelve vesz részt a közúti forgalomban úgy, hogy a 9. § (3) bekezdésében foglalt feltételek nem állnak fenn,

c) a szolgáltatás nyújtására irányuló szóbeli vagy írásbeli megállapodás megkötése az utassal, továbbá

d) a szolgáltatás nyújtására irányuló szóbeli vagy írásbeli ajánlattétel.

(2b)[57] A (2a) bekezdés a)-d) pontjában foglalt cselekmény megvalósulása esetén a jármű vezetője felel az e rendeletben, a személytaxi-szolgáltatás végzésére vonatkozó, helyi önkormányzat által kiadott rendeletben vagy egyéb jogszabályban meghatározott előírások megtartásáért.

(2c)[58] A (2b) bekezdésben foglaltakkal azonos felelősség terheli annak a - taxiszolgáltatásra előírt követelményeket nem vagy csak részlegesen teljesítő - járműnek a vezetőjét is, amely a taxiállomáson az utasokat megtévesztve, a taxiszolgáltatás végzésére való jogosultság látszatát keltő módon várakozik.

(2d)[59] A (2b) bekezdés szerinti felelősség kiterjed a (2a) bekezdés

a) c) pontja szerinti szóbeli megállapodás esetén a szolgáltatás kínálójára,

b) c) pontjában meghatározott írásbeli megállapodás esetén a megállapodás szerint a szolgáltatást nyújtó vállalkozásra, valamint

c) d) pontja szerinti szóbeli vagy írásbeli ajánlattétel esetén az ajánlattevőre.

(3) Repülőtér, vasúti pályaudvar és autóbusz-állomás üzemi területén, továbbá a közösségi közlekedési szolgáltató kezelésében lévő területen - ha ilyen szolgáltatás végzéséhez a létesítmény üzemeltetője hozzájárult - személytaxi-szolgáltatást felajánlani és utast felvenni[60]

a)[61] taxiállomáson, valamint

b) az utas zaklatása nélkül, a közterület rendjének betartása mellett

szabad.

(4)[62] Az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott előrendelés esetében a közösségi közlekedési szolgáltatóra és a közösségi közlekedésszervezőre alkalmazni kell az Sztv. szerint a diszpécserszolgálatok részére meghatározott adatrögzítési és adatkezelési, valamint a 23. § (1) bekezdésében foglalt, diszpécserszolgálatra vonatkozó előírásokat.

18. A személygépkocsis személyszállító szolgáltatási, valamint a diszpécserszolgálati szerződésre vonatkozó rendelkezések

22. §[63] (1) A személygépkocsis személyszállító szolgáltatási szerződésre a személytaxi-szolgáltatási szerződésre vonatkozó rendelkezéseket a (2)-(5) bekezdésben, valamint a 23. §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Személygépkocsis személyszállító szolgáltatás a következő feltételek szerint végezhető:

a) szálláshely-hasznosítási, idegenforgalmi, turisztikai, sport-, kulturális, oktatási, rendezvényszervezési vagy parkoló üzemeltetési tevékenységhez (a továbbiakban együtt: főszolgáltatás) közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásként, a főszolgáltatást nyújtó, az utasok vagy megbízottjuk által adott előzetes megrendelés alapján,

b) külön díj megállapítása nélkül a főszolgáltatás részeként, az utasok vagy megbízottjuk által adott előzetes megrendelés alapján,

c) autóbusszal végzett vagy vasúti, vízi, légi utasszállításhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásként, az ilyen tevékenységet folytató vállalkozással kötött szerződés alapján, vagy

d) repülőtér üzembentartójával, autóbusz-állomás, vasúti pályaudvar vagy állomás, továbbá kikötő üzemeltetőjével e célra kötött szerződés alapján, a c) pontban foglalt tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásként.

(3) A személygépkocsis személyszállító szolgáltatást az utas

a) a személygépkocsis személyszállító szolgáltatást nyújtó vállalkozásnál,

b) a (2) bekezdés a) és b) pontja esetében a főszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezetnél, személynél,

c) a (2) bekezdés c) pontja szerinti, személygépkocsis személyszállító szolgáltatást közvetlenül megelőző vagy követő közlekedési szolgáltatást nyújtó vállalkozásnál, vagy

d) a (2) bekezdés d) pontja esetében - amennyiben szerződést kötött személygépkocsis személyszállító szolgáltatás teljesítésére - a repülőtér üzembentartójánál, autóbusz-állomás, vasúti pályaudvar vagy állomás, továbbá kikötő üzemeltetőjénél

rendelheti meg.

(4) Ha a személygépkocsis személyszállító szolgáltatást a vállalkozás elkülönült szervezetben, a (2) bekezdés a), c) vagy d) pontja szerinti szolgáltatásként végzi, a (2) bekezdés a), c) és d) pontja szerinti tevékenységek végzésére jogosult személyek, szervezetek e vállalkozással - a személyszállítást megelőzően - a személygépkocsis személyszállító szolgáltatás teljesítésére irányuló írásbeli szerződést kötnek.

(5) A (4) bekezdés szerinti szerződést vagy annak hitelesített kivonatát a személygépkocsis személyszállító szolgáltatás végzése során a járművezetőnek magánál kell tartania, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatja.

(6) A szerződés vagy a szerződés kivonata legalább a következő adatokat tartalmazza:

a) a (2) bekezdés a), c) és d) pontja szerinti tevékenységet végző személy, szervezet megnevezését, székhelyét vagy lakcímét,

b) a személygépkocsis személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozás megnevezését, székhelyét,

c) a szerződéskötés napját és időtartamát, továbbá

d) a (2) bekezdés a), c) és d) pontjában foglalt szolgáltatások közül annak a szolgáltatásnak a megnevezését, amelyhez közvetlenül kapcsolódik a személygépkocsis személyszállító szolgáltatás.

(7) Arról, hogy az adott személygépkocsival az utas vihet-e magával poggyászt - az üzleti feltételek vonatkozó rendelkezéseinek a hiányában - a körülmények ismeretében a személygépkocsi vezetője dönt. Ha a vállalkozás az adott feladatot az autóbusszal végzett vagy vasúti, vízi, légi utasszállítási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódóan vagy repülőtér üzembentartójával, valamint autóbusz-állomás, vasúti pályaudvar vagy állomás, továbbá kikötő üzemeltetőjével kötött szerződés alapján teljesíti, a poggyász továbbítását a vállalkozás, valamint a személygépkocsi vezetője nem tagadhatja meg.

23. § (1)[64] A személygépkocsis személyszállítást folytató vállalkozás és a diszpécserszolgálat a személyszállító szerződések, valamint a diszpécserszolgálatra kötött szerződések részletes feltételeit üzleti feltételekbe foglalja. Az üzleti feltételekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek az általános szerződési feltételekre vonatkozó előírásai az irányadók.

(2) A vállalkozásnak az üzleti feltételeket a székhelyén és a telephelyén ki kell függesztenie, és kérésre - a szolgáltató által megállapított díj megfizetése ellenében - kinyomtatva is rendelkezésre kell bocsátania, valamint a személyszállító szolgáltatást végző személygépkocsikban annak az utasokra vonatkozó kivonatát úgy kell elhelyeznie, hogy azt az utasok megtekinthessék. A szolgáltató az üzleti feltételek rendelkezésre bocsátásának díját a székhelyén és a telephelyén vagy honlapján közzéteszi.

(3)[65] Az önálló diszpécserszolgálati tevékenységet és a személytaxi-szolgáltatást folytató vállalkozás - a személyszállítási szolgáltatási feladat közvetítését vagy szervezését megelőzően - a diszpécserszolgáltatás nyújtására irányuló írásbeli szerződést köt. Az önálló diszpécserszolgálati tevékenység végzésére írásbeli szerződés alapján, diszpécserszolgálati engedéllyel rendelkező diszpécserszolgálat és tevékenységi engedéllyel rendelkező személytaxi-szolgáltató vállalkozás között kerülhet sor.

VIII. FEJEZET

ELLENŐRZÉS

24. §[66] Az e rendeletben foglaltak megtartását - a hatáskörük gyakorlására vonatkozó szabályok szerint, az általuk tervezett és az általuk elvégzett átfogó ellenőrzésről egymást tájékoztatva - a közlekedési hatóság, továbbá a fővárosban a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság vezetője, helyi önkormányzat közlekedésszervezője (a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat közlekedésszervezője), valamint a fogyasztóvédelmi hatóság is ellenőrzi, amelyhez próbavásárlót is igénybe vehetnek. Az ellenőrzésre jogosult szervek az e rendeletben előírt feltételek meglétét, valamint a közterület használatára és az áralkalmazásra vonatkozó előírások megtartását ellenőrzik. Az ellenőrzést végző szervek a cselekmény vagy mulasztás súlyához képest büntető- vagy szabálysértési feljelentést tesznek, vagy hatáskörükbe tartozóan lefolytatják a szabálysértési vagy közigazgatási eljárást.

IX. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. Hatálybalépés

25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

20. Átmeneti rendelkezések

26. § (1)[67] Az e rendelet hatálybelépése előtt a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet alapján kiadott taxi engedéllyel és személygépkocsis személyszállító engedéllyel az engedélyben meghatározott időbeli hatály lejártáig, de legfeljebb 2018. december 31. napjáig - az azokban előírt feltételek megtartásával - folytatható személyszállító szolgáltatás.

(2)[68] Az e rendelet hatálybalépése előtt a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 5/C. §-ában meghatározottak alapján kiadott személytaxi vezetői igazolvány és személygépkocsis személyszállító vezetői igazolvány, valamint az annak részét képező azonosító lap 2018. december 31. napjáig érvényes.

(3) Az e rendelet hatálybalépése előtt kiadott, a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 1. számú melléklet A. rész I. 1/a) pontjában meghatározott képesítésről szóló igazolást a közlekedési hatóság 2017. december 31. napjáig elfogadja.

(4) Az e rendelet hatálybalépése előtt kiadott, a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 1. számú melléklet A. rész I. 1/b) pontjában meghatározott képesítésről szóló igazolást a közlekedési hatóság a 7. § (1) bekezdésben meghatározott vizsgaigazolásként elfogadja.

(5) E rendelet hatálybalépése előtt a személytaxi-szolgáltatás végzésének egyes feltételeiről szóló 21/1992. (X. 27.) KHVM rendeletben meghatározott minősítő vizsgálat alapján kiállított igazolólap az azon feltüntetett érvényességi időpontig a műszaki alkalmasság igazolására használható.

(6)[69] A 3. melléklet 1. pont 1.1.2. alpontjában foglaltakat 2022. december 31-ig nem kell alkalmazni arra a személytaxi-szolgáltatás végzése során használt személygépkocsira, amelynek életkora a forgalmi engedélybe bejegyzett első nyilvántartásba vétel időpontjától számított 10. évet a 2020. március 1. és 2022. december 31. közötti időszakban éri el.

(7)[70] A (6) bekezdés azon vállalkozások által üzemben tartott azon személygépkocsik tekintetében alkalmazható, amely vállalkozás 2020. március 1. napján hatályos tevékenységi engedéllyel, valamint az általa üzemben tartott személygépkocsira kiadott, hatályos engedélykivonattal rendelkezett. A (6) bekezdés nem alkalmazható a vállalkozás tevékenységi engedélye vagy a személygépkocsi engedélykivonata időbeli hatályának lejártát követően, kivéve, ha a közlekedési hatóság az adott járművet 2020. március 1. napján üzemben tartó vállalkozás kérelme alapján az engedélykivonat időbeli hatályát meghosszabbította.

(8)[71] Az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépésekor hatályos

a) diszpécserszolgálati engedéllyel rendelkező vállalkozás a Módr. hatálybalépését követő 30 napon belül benyújtja a közlekedési hatóságnál az önálló diszpécserszolgálat üzleti nevét tartalmazó nyilatkozatot, ennek elmulasztása esetén a közlekedési hatóság a diszpécserszolgálati engedélyt a nyilatkozat megtételéig felfüggeszti,

b) határozatlan időre szóló diszpécserszolgálati engedély a Módr. hatálybalépésétől számított 5. év december 31-én hatályát veszti, azzal, hogy az engedély a 17. § (1b) bekezdése alapján meghosszabbítható.

(9)[72] A 3. melléklet 1. pont 1.1.2. alpontjában foglaltaktól eltérően, a 2022. november 3. napján hatályos személytaxi engedélykivonattal rendelkező személygépkocsi életkora nem haladhatja meg a forgalmi engedélybe bejegyzett első nyilvántartásba vétel időpontjától számított 13 évet.

(10)[73] A (9) bekezdést azon vállalkozás által üzemben tartott azon személygépkocsi tekintetében kell alkalmazni, amely vállalkozás 2022. november 3. napján hatályos tevékenységi engedéllyel, valamint az általa üzemben tartott személygépkocsira kiadott, hatályos engedélykivonattal rendelkezik és a forgalmi engedély alapján 2017. január 1. előtt vették a járművet első alkalommal nyilvántartásba. A (9) bekezdés nem alkalmazható a vállalkozás tevékenységi engedélye vagy a személygépkocsi engedélykivonata időbeli hatályának lejártát követően, kivéve, ha a közlekedési hatóság az adott járművet 2022. november 3. napján üzemben tartó vállalkozás kérelme alapján, az engedélykivonat időbeli hatályát meghosszabbította.

(11)[74] Ha a személytaxi-szolgáltatás végzése során használt személygépkocsira a (6) bekezdés és a (9) bekezdés is alkalmazható, akkor a (9) bekezdést kell alkalmazni, a (10) bekezdésben foglaltak szerint.

(12)[75] Ha a 2013. január 31. előtt első alkalommal nyilvántartásba vett, személytaxi-szolgáltatás végzése során használt személygépkocsi engedélykivonatának időbeli hatálya 2022. november 3. és 2023. február 27. között jár le, az engedélykivonat időbeli hatálya 2023. február 28-ig meghosszabbodik.

(13)[76] Annak a vállalkozásnak, amely rendelkezik a (12) bekezdés szerinti személygépkocsival és a tevékenységi engedélye időbeli hatálya 2022. november 3. és 2023. február 27. között jár le, a tevékenységi engedélye időbeli hatálya 2023. február 28-ig meghosszabbodik.

26/A. §[77]

21. Az Európai Unió jogának való megfelelés

27. §[78] (1) E rendelet 3. melléklete tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5-7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

22. Módosító rendelkezések

28. §[79]

29. §[80]

30. §[81]

23. Hatályon kívül helyező rendelkezések

31. §[82]

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

miniszterelnök-helyettes

1. melléklet a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelethez

A vállalkozás szakmai irányítójára vonatkozó követelmények

1. A személytaxis és személygépkocsis személyszállító vállalkozói képesítés megszerzéséhez a vállalkozás szakmai irányítójának szaktanfolyamon kell részt vennie.

1.1. A szaktanfolyam tantárgyai és óraszámai:

1.1.1. Elméleti tantárgyak:

1.1.1.1. vállalkozással kapcsolatos gazdasági, pénzügyi, adózási ismeretek (16 óra),

1.1.1.2. általános vállalkozói ismeretek (6 óra),

1.1.1.3. vállalkozással kapcsolatos munkaügyi ismeretek (6 óra),

1.1.1.4. a személyszállítást érintő jogszabály ismeretek, a személyszállító szerződések szabályai (8 óra).

2. Személytaxis és személygépkocsis személyszállító vállalkozói képesítés megszerzéséhez a vállalkozás szakmai irányítójának vizsgát kell tennie.

2.1. Elméleti vizsgatárgyak és vizsgaidők:

2.1.1. vállalkozással kapcsolatos gazdasági, pénzügyi, adózási ismeretek (25 perc),

2.1.2. általános vállalkozói ismeretek (25 perc),

2.1.3. vállalkozással kapcsolatos munkaügyi ismeretek (25 perc),

2.1.4. a személyszállítást érintő jogszabály ismeretek, a személyszállító szerződések szabályai (25 perc).

2.2. Követelmények

Az elméleti tantárgyakból 25 tesztkérdésre kell válaszolni, az elérhető maximális pontszám 25. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma 5, vagy annál kevesebb.

2.3. Esettanulmány kitöltése.

A vizsga során 3 feladatot kell a vizsgázóknak esszé formájában kifejteni a fenti négy vizsgatárggyal kapcsolatos elméleti ismeretanyagból.

Ezeket a feladatokat a közlekedési hatóság által kiadott feladatlapokon kell elkészíteni. Az esettanulmány kitöltésére fordítható idő 30 perc.

2. melléklet a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelethez

Felmentést adó képesítések a szakmai irányítói képesítés megszerzéséhez szükséges egyes vizsgatárgyakra vonatkozó vizsgakötelezettség alól

1. Jogi ismeretek:

a) jogász egyetemi szintű szak vagy

b) jogász mesterképzési szak.

2. Gazdasági, pénzügyi vezetői és adózási ismeretek:

a) alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak vagy

b) közgazdasági egyetemi szintű szak vagy

c) általános közgazdasági főiskolai szintű szak vagy

d) közgazdász szakmérnök szakirányú továbbképzési szak - gazdasági mérnök,

e) pénzügy és számvitel alapképzési szak vagy

f) pénzügyi egyetemi szintű szak vagy

g) pénzügyi főiskolai szintű szak vagy

h) számviteli főiskolai szintű szak vagy

i) pénzügy mesterképzési szak vagy

j) számvitel mesterképzési szak

ja) gazdálkodási mérnök

jb) könyvvizsgáló

jc) könyvszakértő.

3. Munkaügyi ismeretek, egyetemen vagy főiskolán szerzett alábbi végzettségek:

a) munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapképzési szak vagy

b) társadalombiztosítás főiskolai szintű szak vagy

c) társadalombiztosítási szakirányú továbbképzési szak vagy

d) munkaügyi kapcsolatok főiskolai szintű szak vagy

e) munkaügyi kapcsolatok szakirányú továbbképzési szak vagy

f) egészségbiztosítási főiskolai szintű szak

g) jogi egyetem.

4. Személyszállítási ismeretek:

a) szakirányú okleveles közlekedésmérnök vagy

b) szakirányú közlekedésmérnök vagy

c) közlekedésmérnök alapképzési szakon szerzett diploma vagy

d) közlekedésmérnök mesterképzési szakon szerzett diploma vagy

e) középfokú szakképesítés:[83]

ea) nemzetközi szállítmányozási és logisztikai menedzser

eb) forgalmi tiszti felsőfokú tanfolyami szakképesítés.

3. melléklet a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelethez[84]

A személyszállító szolgáltatáshoz használt személygépkocsira vonatkozó követelmények

1. A személyszállító szolgáltatáshoz használt személygépkocsira vonatkozó általános követelmények:

1.1. légszennyezési követelmények:

1.1.1. a személygépkocsis személyszállító szolgáltatáshoz használt személygépkocsi forgalmi engedélybe bejegyzett első nyilvántartásba vétel időpontjától számítva hét naptári évnél több nem telt el vagy a jármű környezetvédelmi osztályba sorolása megfelel a legalább az Euro IV. forgalomba helyezési követelményeknek,

1.1.2. a személytaxi-szolgáltatáshoz használt személygépkocsi forgalmi engedélyébe bejegyzett első nyilvántartásba vétel időpontjától tíz naptári évnél több nem telt el,

1.2. a gumiabroncsainak teljes futófelületén a mintázat magassága a három millimétert eléri,

1.3. a vezetőülésen és a jobboldali első ülésen helyet foglaló személy védelmét beépített, működő légzsák is biztosítja,

1.4. kizárólag elektromos hajtású személygépkocsi esetén egy teljes feltöltéssel legalább 150 km megtételére alkalmas,

1.5. a személygépkocsi kormányberendezése a menetirány szerinti bal oldalon van elhelyezve,

1.6. olyan személygépkocsi esetén, amely a vezetőjén kívül négynél több utas szállítására nem alkalmas, a személygépkocsi a jobb és a bal oldalán legalább 2-2 utastérbe nyíló ajtóval rendelkezik,

1.7. a személygépkocsiban légkondicionáló berendezés működik,

1.8. a személygépkocsi jobb oldali első ajtajának külső részén - legalább 4 cm magas karakterek alkalmazásával, a jármű színétől jól láthatóan eltérő színnel - fel kell tüntetni a tevékenységi engedély sorszámát.

2. A személytaxi-szolgáltatáshoz használt személygépkocsira vonatkozó további követelmények:

2.1. a taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről szóló miniszteri rendeletben foglaltaknak megfelelő, a személygépkocsiba beépített taxaméter (viteldíjjelző-készülék),

2.2. a jobb oldali hátsó ablak alsó részén és a jobb oldali első ülés előtt jól látható helyen elhelyezett viteldíjtáblázat,

2.3. a személygépkocsi tetején rögzített, TAXI szót tartalmazó taxi szabadjelző, amelynek megvilágítása - eltérő színű vészvillogtatást kivéve - a viteldíjjelző készülék "foglalt" állásában nem működtethető.

4. melléklet a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelethez

Vizsgáztatásra vonatkozó szakmai képesítési feltételek

Személytaxis és személygépkocsis személyszállító vállalkozói szaktanfolyami vizsgabiztosra vonatkozó szakmai képesítések: államigazgatási, számviteli, pénzügyi felsőfokú végzettség vagy közigazgatási szakvizsga vagy közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettség vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettség.[85]

5. melléklet a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelethez

A jármű vezetőjére vonatkozó képesítési követelmények

1. A személytaxis személyszállító szolgáltatói alapképesítési vizsgaigazolás

1.1. A vizsgaigazolás megszerzéséhez a jármű vezetőjének szaktanfolyamon kell részt vennie.

1.1.1. A szaktanfolyam elméleti tantárgyai:

a) közlekedési, hibaelhárítási ismeretek és vezetéselmélet (8 óra),

b) speciális vezetéstechnikai ismeretek (2 óra),

c) helyismereti jártasság és helyi idegenforgalmi ismeretek, valamint korszerű fedélzeti navigációs és elektronikai rendszerek ismerete (8 óra),

d) személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállítói szolgáltató tevékenységre vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció (8 óra).

1.1.2. A szaktanfolyam gyakorlati tantárgya: a személytaxi tartozékainak kezelése (2 óra).

1.2. A vizsgaigazolás megszerzéséhez a jármű vezetőjének vizsgát kell tennie.

1.2.1. Elméleti vizsgatárgyak és vizsgaidők:

a) közlekedési, hibaelhárítási és vezetéstechnikai ismeretek, vezetéselmélet (50 perc),

b) helyismereti jártasság és helyi idegenforgalmi ismeretek, valamint korszerű fedélzeti navigációs és elektronikai rendszerek ismerete (25 perc),

c) személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállító szolgáltató tevékenységre vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció (25 perc).

1.2.1.1. Követelmények:

A közlekedési, hibaelhárítási és vezetéstechnikai ismeretek, vezetéselmélet vizsgatárgyból 50 tesztkérdésre kell válaszolni, az elérhető maximális pontszám 70. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma 7, vagy annál kevesebb.

A személyszállítói szerződési feltételek, valamint a személyszállítói szolgáltató tevékenységre vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció vizsgatárgyból 25 tesztkérdésre kell válaszolni, az elérhető maximális pontszám 25. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma 5, vagy annál kevesebb.

Helyismereti jártasság és helyi idegenforgalmi ismeretek, valamint korszerű fedélzeti navigációs és elektronikai rendszerek ismerete szóbeli vizsga. A vizsgázó a vizsga kezdetekor a tételek közül húz egyet.

Sikertelen a vizsga, ha a vizsgázó a kihúzott tételen szereplő kérdésekben nem rendelkezik kellő ismerettel és jártassággal.

1.2.2. Gyakorlati vizsgatárgyak és vizsgaidők: vezetési gyakorlat (40 perc),

1.2.2.1. Követelmények:

A gyakorlati vizsga keretében, személyszállítási fuvarfeladatot szimulálva a jármű szabályos, biztonságos vezetéséről, a taxi tartozékok szakszerű kezeléséről, valamint a vizsgabiztos által meghatározott úti cél megtalálásából kell számot adnia. A vizsgázónak jelentkezéskor jeleznie kell, hogy mely vármegye vagy a főváros területére szeretne vizsgát tenni. A vizsga a megjelölt vármegye vagy a főváros területén tehető le. A vizsga pontos helyét a közlekedési hatóság jelöli ki, a 3. mellékletben meghatározott feltételeknek megfelelő vizsgajárművet a képzőszerv biztosítja.[86]

Sikertelen a vizsga ha:

a) a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 8. számú melléklet 8.1.2 pontjában felsorolt vizsga sikertelenséget okozó hibát ejt,

b) tájékozatlanságot mutat a taxi tartozékok kezelését, vagy utas-kiszolgálási feladatait illetően, vagy

c) a vizsgabiztos által meghatározott úti célt nem tudja megtalálni, eltéved.

2. A személytaxis személyszállító szolgáltatói továbbképzési vizsgaigazolás

2.1. A vizsgaigazolás megszerzéséhez a jármű vezetőjének szaktanfolyamon kell részt vennie.

2.1.1. A szaktanfolyam elméleti tantárgyai:

a) közlekedési, hibaelhárítási ismeretek és vezetéselmélet (4 óra),

b) személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállítói szolgáltató tevékenységre vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció (4 óra).

2.2. A vizsgaigazolás megszerzéséhez a jármű vezetőjének vizsgát kell tennie.

2.2.1. Elméleti vizsgatárgyak és vizsgaidők:

a) közlekedési, hibaelhárítási és vezetéstechnikai ismeretek, vezetéselmélet (50 perc),

b) személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállító szolgáltató tevékenységre vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció (25 perc).

2.2.1.1. Követelmények:

A közlekedési, hibaelhárítási és vezetéstechnikai ismeretek, vezetéselmélet vizsgatárgyból 50 tesztkérdésre kell válaszolni, az elérhető maximális pontszám 70. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma 7, vagy annál kevesebb. A személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállítói szolgáltató tevékenységre vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció vizsgatárgyból 25 tesztkérdésre kell válaszolni, az elérhető maximális pontszám 25. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma 5, vagy annál kevesebb.

3. A személygépkocsis személyszállító szolgáltatói alapképesítési vizsgaigazolás

3.1. A vizsgaigazolás megszerzéséhez a jármű vezetőjének szaktanfolyamon kell részt vennie.

3.1.1. A szaktanfolyam elméleti tantárgyai:

a) közlekedési, hibaelhárítási ismeretek és vezetéselmélet (8 óra),

b) speciális vezetéstechnikai ismeretek (2 óra),

c) országos közlekedés-földrajzi és térképolvasási ismeretek, általános idegenforgalmi ismeretek, valamint korszerű fedélzeti navigációs és elektronikai rendszerek ismerete (8 óra),

d) személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállító szolgáltató tevékenységre vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció (8 óra).

3.2. A vizsgaigazolás megszerzéséhez a jármű vezetőjének vizsgát kell tennie.

3.2.1. Elméleti vizsgatárgyak és vizsgaidők:

a) közlekedési, hibaelhárítási és vezetéstechnikai ismeretek, vezetéselmélet (50 perc),

b) országos közlekedés-földrajzi és térképolvasási ismeretek, általános idegenforgalmi ismeretek, valamint korszerű fedélzeti navigációs és elektronikai rendszerek ismerete (25 perc),

c) személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállító szolgáltató tevékenységre vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció (25 perc).

3.2.1.1. Követelmények:

A közlekedési, hibaelhárítási és vezetéstechnikai ismeretek, vezetéselmélet vizsgatárgyból 50 tesztkérdésre kell válaszolni, az elérhető maximális pontszám 70. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma 7, vagy annál kevesebb.

A személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállító szolgáltató tevékenységre vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció vizsgatárgyból 25 tesztkérdésre kell válaszolni, az elérhető maximális pontszám 25. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma 5, vagy annál kevesebb.

Az országos közlekedés-földrajzi és térképolvasási ismeretek, általános idegenforgalmi, valamint korszerű fedélzeti navigációs és elektronikai rendszerek ismerete szóbeli vizsga. A vizsgázó a vizsga kezdetekor a tételek közül húz egyet.

Sikertelen a vizsga, ha a vizsgázó a kihúzott tételen szereplő kérdésekben nem rendelkezik kellő ismerettel és jártassággal.

3.2.2. Gyakorlati vizsgatárgyak és vizsgaidők: vezetési gyakorlat (40 perc).

3.2.2.1. Követelmények:

A gyakorlati vizsga keretében, személyszállítási fuvarfeladatot szimulálva a jármű szabályos, biztonságos vezetéséről, valamint a vizsgabiztos által meghatározott úti cél megtalálásából kell számot adnia. A vizsga helyét a közlekedési hatóság jelöli ki, a 3. mellékletben meghatározott feltételeknek megfelelő vizsgajárművet a képző szerv biztosítja.

Sikertelen a vizsga ha:

a) a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 8. számú melléklet 8.1.2 pontjában felsorolt vizsga sikertelenséget okozó hibát ejt, vagy

b) tájékozatlanságot mutat az utas-kiszolgálási feladatait illetően, - a vizsgabiztos által meghatározott úti célt nem tudja megtalálni, eltéved.

4. A személygépkocsis személyszállító szolgáltatói továbbképzési vizsgaigazolás

4.1. A vizsgaigazolás megszerzéséhez a jármű vezetőjének szaktanfolyamon kell részt vennie.

4.1.1. A szaktanfolyam elméleti tantárgyai:

a) közlekedési, hibaelhárítási ismeretek és vezetéselmélet (4 óra),

b) személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállító szolgáltató tevékenységre vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció (4 óra).

4.2. A vizsgaigazolás megszerzéséhez a jármű vezetőjének vizsgát kell tennie.

4.2.1. Elméleti vizsgatárgyak és vizsgaidők:

a) közlekedési, hibaelhárítási és vezetéstechnikai ismeretek, vezetéselmélet (50 perc),

b) személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállító szolgáltató tevékenységre vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció (25 perc).

4.2.1.1. Követelmények:

A közlekedési, hibaelhárítási és vezetéstechnikai ismeretek, vezetéselmélet vizsgatárgyból 50 tesztkérdésre kell válaszolni, az elérhető maximális pontszám 70. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma 7, vagy annál kevesebb. A személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállítói szolgáltató tevékenységre vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció vizsgatárgyból 25 tesztkérdésre kell válaszolni, az elérhető maximális pontszám 25. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma 5, vagy annál kevesebb.

5. Amennyiben a személytaxis személyszállító szolgáltatói vizsgával rendelkező személy más vármegyében is szolgáltatást kíván végezni, akkor a következő tárgyakból kell vizsgát tennie:[87]

5.1. Gyakorlati vizsgatárgyak és vizsgaidők: vezetési gyakorlat (40 perc)

5.1.1. Követelmények:

A gyakorlati vizsga keretében, személyszállítási fuvarfeladatot szimulálva a jármű szabályos, biztonságos vezetéséről, a taxi tartozékok szakszerű kezeléséről, valamint a vizsgabiztos által meghatározott úti cél megtalálásából kell számot adnia. A vizsgázónak jelentkezéskor jeleznie kell, hogy mely vármegye vagy a főváros területére szeretne vizsgát tenni. A vizsga a megjelölt vármegye vagy a főváros területén tehető le. A vizsga pontos helyét a közlekedési hatóság jelöli ki, a 3. mellékletben meghatározott feltételeknek megfelelő vizsgajárművet a képzőszerv biztosítja.[88]

Sikertelen a vizsga ha:

a) a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21) GKM rendelet 8. számú melléklet 8.1.2 pontjában felsorolt vizsga sikertelenséget okozó hibát ejt,

b) tájékozatlanságot mutat a taxi tartozékok kezelését, vagy utas-kiszolgálási feladatait illetően, vagy

c) a vizsgabiztos által meghatározott úti célt nem tudja megtalálni, eltéved.

6. Amennyiben a személytaxis személyszállító szolgáltatói vizsgával rendelkező személy a személygépkocsis személyszállító szolgáltatói vizsgaigazolást szeretné megszerezni, az alábbi tárgyakból kell vizsgát tennie:

6.1. Elméleti vizsgatárgyak és vizsgaidők: országos közlekedés-földrajzi és térképolvasási ismeretek, általános idegenforgalmi ismeretek, valamint korszerű fedélzeti navigációs és elektronikai rendszerek ismerete (25 perc),

6.1.1. Követelmények:

Az országos közlekedés-földrajzi és térképolvasási ismeretek, általános idegenforgalmi, valamint korszerű fedélzeti navigációs és elektronikai rendszerek ismerete szóbeli vizsga. A vizsgázó a vizsga kezdetekor a tételek közül húz egyet.

Sikertelen a vizsga, ha a vizsgázó a kihúzott tételen szereplő kérdésekben nem rendelkezik kellő ismerettel és jártassággal.

7. Amennyiben a személygépkocsis személyszállító szolgáltatói vizsgával rendelkező személy a személytaxis személyszállító szolgáltatói vizsgaigazolást szeretné megszerezni, az alábbi tárgyakból kell vizsgát tennie:

7.1. Gyakorlati vizsgatárgyak és vizsgaidők: speciális járművezetési és utas-kiszolgálási gyakorlat (40 perc),

7.1.1. Követelmények:

A gyakorlati vizsga keretében, személyszállítási fuvarfeladatot szimulálva a jármű szabályos, biztonságos vezetéséről, a taxi tartozékok szakszerű kezeléséről, valamint a vizsgabiztos által meghatározott úti cél megtalálásából kell számot adnia. A vizsgázónak jelentkezéskor jeleznie kell, hogy mely vármegye vagy a főváros területére szeretne vizsgát tenni. A vizsga a megjelölt vármegye vagy a főváros területén tehető le. A vizsga pontos helyét a közlekedési hatóság jelöli ki, a 3. mellékletben meghatározott feltételeknek megfelelő vizsgajárművet a képzőszerv biztosítja.[89]

Sikertelen a vizsga ha:

a) a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 8. számú melléklet 8.1.2 pontjában felsorolt vizsga sikertelenséget okozó hibát ejt,

b) tájékozatlanságot mutat a taxi tartozékok kezelését, vagy utas-kiszolgálási feladatait illetően, vagy

c) a vizsgabiztos által meghatározott úti célt nem tudja megtalálni, eltéved.

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.11.03.

[2] Módosította a 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet 24. § n) pontja. Hatályos 2022.11.03.

[3] Megállapította a 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.11.03.

[4] Beiktatta a 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2022.11.03.

[5] Módosította a 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet 25. § a) pontja. Hatályos 2022.11.03.

[6] Megállapította a 8/2016. (II. 9.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.02.17.

[7] Megállapította a 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.11.03.

[8] Megállapította a 8/2016. (II. 9.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.02.17.

[9] Beiktatta a 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.11.03.

[10] Beiktatta a 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.11.03.

[11] Beiktatta a 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.11.03.

[12] Módosította a 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet 25. § b) pontja. Hatályos 2022.11.03.

[13] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 215. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[14] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 215. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[15] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 215. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[16] Módosította a 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet 24. § a) pontja. Hatályos 2022.11.03.

[17] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 215. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[18] Megállapította a 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2022.11.03.

[19] Módosította a 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet 24. § c) pontja. Hatályos 2022.11.03.

[20] Beiktatta a 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos 2022.11.03.

[21] A felvezető szövegrészt módosította a 8/2016. (II. 9.) Korm. rendelet 18. § a) pontja. Hatályos 2016.02.17.

[22] Megállapította a 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.11.03.

[23] Megállapította a 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.11.03.

[24] Megállapította a 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2022.11.03.

[25] Módosította a 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet 24. § d) pontja. Hatályos 2022.11.03.

[26] A nyitó szövegrészt módosította a 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet 24. § e) pontja. Hatályos 2022.11.03.

[27] Megállapította a 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2022.11.03.

[28] Megállapította a 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.11.03.

[29] Megállapította a 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.11.03.

[30] Módosította a 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet 24. § f) pontja. Hatályos 2022.11.03.

[31] Beiktatta az 572/2023. (XII. 18.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[32] Módosította a 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet 24. § g) pontja. Hatályos 2022.11.03.

[33] Módosította a 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet 24. § g) pontja. Hatályos 2022.11.03.

[34] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 215. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[35] Módosította a 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet 24. § h) pontja. Hatályos 2022.11.03.

[36] A nyitó szövegrészt módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 536. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[37] Megállapította a 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.11.03.

[38] Megállapította a 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.11.03.

[39] Megállapította a 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.11.03.

[40] Megállapította a 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2022.11.03.

[41] Megállapította a 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2022.11.03.

[42] Megállapította a 409/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 31. §-a. Hatályos 2023.09.07.

[43] Megállapította a 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.11.03.

[44] Beiktatta a 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.11.03.

[45] Beiktatta a 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.11.03.

[46] Megállapította a 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése. Hatályos 2022.11.03.

[47] Módosította a 8/2016. (II. 9.) Korm. rendelet 17. § b) pontja. Hatályos 2016.02.17.

[48] Hatályon kívül helyezte a 8/2016. (II. 9.) Korm. rendelet 18. § c) pontja. Hatálytalan 2016.02.17.

[49] Az alcímet beiktatta a 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2022.11.03.

[50] Beiktatta a 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2022.11.03.

[51] Megállapította a 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2022.11.03.

[52] Módosította a 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet 24. § i) pontja. Hatályos 2022.11.03.

[53] Hatályon kívül helyezte a 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet 25. § c) pontja. Hatálytalan 2022.11.03.

[54] Módosította a 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet 24. § j) pontja. Hatályos 2022.11.03.

[55] Megállapította a 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.11.03.

[56] Beiktatta a 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.11.03.

[57] Beiktatta a 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.11.03.

[58] Beiktatta a 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.11.03.

[59] Beiktatta a 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.11.03.

[60] A nyitó szövegrészt módosította a 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet 24. § k) pontja. Hatályos 2022.11.03.

[61] Módosította a 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet 24. § l) pontja. Hatályos 2022.11.03.

[62] Beiktatta a 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése. Hatályos 2022.11.03.

[63] Megállapította a 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet 16. §-a. Hatályos 2022.11.03.

[64] Módosította a 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet 24. § m) pontja. Hatályos 2022.11.03.

[65] Beiktatta a 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet 17. §-a. Hatályos 2022.11.03.

[66] Megállapította a 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet 18. §-a. Hatályos 2022.11.03.

[67] Módosította az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 34. § a) pontja. Hatályos 2017.12.30.

[68] Módosította az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 34. § b) pontja. Hatályos 2017.12.30.

[69] Megállapította a 481/2020. (XI. 4.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.11.05.

[70] Beiktatta a 481/2020. (XI. 4.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.11.05.

[71] Beiktatta a 431/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.11.03.

[72] Beiktatta a 431/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.11.03.

[73] Beiktatta a 431/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.11.03.

[74] Beiktatta a 431/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.11.03.

[75] Beiktatta a 431/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.11.03.

[76] Beiktatta a 431/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.11.03.

[77] Hatályon kívül helyezte a 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet 25. § d) pontja. Hatálytalan 2022.11.03.

[78] Megállapította a 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet 21. §-a. Hatályos 2022.11.03.

[79] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a. Hatálytalan 2015.08.08.

[80] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a. Hatálytalan 2015.08.08.

[81] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a. Hatálytalan 2015.08.08.

[82] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a. Hatálytalan 2015.08.08.

[83] Módosította a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 105. §-a. Hatályos 2020.02.15.

[84] Megállapította a 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet 22. §-a (lásd: 2. melléklet). Hatályos 2022.11.03.

[85] Módosította a 217/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet 53. §-a. Hatályos 2016.07.23.

[86] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 215. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[87] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 215. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[88] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 215. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[89] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 215. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

Tartalomjegyzék