304/2021. (VI. 2.) Korm. rendelet

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 15. § (3) bekezdése alapján eredeti jogalkotói hatáskörben, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 5. és 7a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § 11. és 12. pontja tekintetében a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról szóló 2018. évi CII. törvény 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (2e) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2f) és (2g) bekezdéssel egészül ki:

"(2e) E rendelet rendelkezéseit nem kell alkalmazni azon, e rendelet hatálya alá is tartozó, a központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről szóló 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: VBÜ rendelet) 1. § (6) bekezdés f) pontja szerinti beszerzési tárgy vagy a beszerzés tárgyával - műszaki vagy gazdasági szempontból - funkcionális egységet képező dolog tekintetében, amely esetében az eljáró központi beszerző szerv meghatározása kétséges, feltéve, hogy a VBÜ rendeletben kijelölt központi beszerző szerv a VBÜ rendelet szerinti eljárási cselekményei megtétele, illetve döntések meghozatala előtt a DKÜ irányába egyeztetést kezdeményezett, és az előzetes egyeztetések eredményeképpen erről szóló döntés született. Az ilyen beszerzést az érintett szervezet a VBÜ rendelet szerinti portálon kezdeményezi.

(2f) E rendelet rendelkezéseit nem kell alkalmazni azon, e rendelet hatálya alá is tartozó, a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KEF rendelet) 1. melléklet 7. pontja szerinti orvostechnikai eszköz vagy az orvostechnikai eszközzel - műszaki vagy gazdasági szempontból - funkcionális egységet képező dolog tekintetében, amely esetében az eljáró központi beszerző szerv meghatározása kétséges, feltéve, hogy a KEF rendeletben kijelölt központi beszerző szerv a KEF rendelet szerinti eljárási cselekményei megtétele, illetve döntések meghozatala előtt a DKÜ irányába egyeztetést kezdeményezett, és az előzetes egyeztetések eredményeképpen erről szóló döntés született. Az ilyen beszerzést az érintett szervezet a KEF rendelet szerinti portálon kezdeményezi.

(2g) E rendelet rendelkezéseit nem kell alkalmazni azon, e rendelet hatálya alá is tartozó, a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NKOH rendelet) 1. melléklet 5. pontja, valamint 2. melléklet 5. pontja szerinti beszerzési tárgy vagy a beszerzés tárgyával - műszaki vagy gazdasági szempontból - funkcionális egységet képező dolog tekintetében, amely esetében az eljáró központi beszerző szerv meghatározása kétséges, feltéve, hogy az NKOH rendeletben kijelölt központi beszerző szerv az NKOH rendelet szerinti eljárási cselekményei megtétele, illetve döntések meghozatala előtt a DKÜ irányába egyeztetést kezdeményezett, és az előzetes egyeztetések eredményeképpen erről szóló döntés született. Az ilyen beszerzést az érintett szervezet az NKOH rendelet szerinti portálon kezdeményezi."

(2) A Rendelet 13. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az érintett szervezet a 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzési eljárás eredményéről szóló döntés, valamint - ha a beszerzést követően a szerződés megkötésre került - a 13. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti beszerzési eljárás eredményeképpen az érintett szervezet által megkötött szerződés másolatát a szerződéskötést, ennek hiányában az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról vagy a szerződés megkötésének megtagadásáról hozott döntés másolatát a döntést követő 10 munkanapon belül a Portálra feltölti."

(3) A Rendelet 14/A. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A DKÜ az e címben meghatározott feladatait elkülönített módon, kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságnak történő feladatátadással is elláthatja, amely gazdasági társaság vonatkozásában ekkor az e rendeletben meghatározottakat megfelelően érteni és alkalmazni kell, és amely gazdasági társaság az ilyen módon átadott feladatokat harmadik személynek nem adhatja tovább, harmadik személyre nem ruházhatja át."

(4) A Rendelet a következő 27/G. §-sal egészül ki:

"27/G. § (1) A 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beszerzési eljárás, valamint a DKÜ működésével összefüggésben álló beszerzési eljárás, valamint az ezek eredményeképpen megkötött szerződések módosítása esetében a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet előírásait akként kell alkalmazni, hogy a közbeszerzési eljárással, valamint a szerződésmódosítással összefüggésben csak utóellenőrzés szükséges.

(2) A 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az érintett szervezet, ha a beszerzési igényét az e rendelet szerinti sajátos beszerzési módszerekkel megkötött keretmegállapodás vagy más keretjellegű szerződés alkalmazásával elégíti ki, az ellenőrzés alapjául szolgáló dokumentumok rendelkezésre bocsátását részben vagy egészben úgy is teljesítheti, hogy a 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beszerzési eljárás dokumentumai helyett, amennyiben az a DKÜ-nél már rendelkezésre áll, a korábban lefolytatott utóellenőrzés eredményeképpen megszületett jelentést - több szakaszból álló eljárás esetén az egyes szakaszokhoz kapcsolódó jelentéseket - bocsátja az ellenőrzést végző szervezet rendelkezésére. A 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beszerzési eljárás utóellenőrzését a DKÜ az ellenőrzését végző szervezetnél közvetlenül kezdeményezheti."

(5) A Rendelet a következő 27/H. §-sal egészül ki:

"27/H. § Az 1. § (2e)-(2g) bekezdése alkalmazásában a beszerzés tárgyával - műszaki vagy gazdasági szempontból - funkcionális egységet képező dolog alatt minden olyan dolog (ideértve mindent, ami beszerzés tárgya lehet) értendő, amelynek beszerzése önmagában az e rendelet hatálya alá tartozna, de

a) a dolog másik dologgal történő helyettesítése azzal a következménnyel járna, hogy műszaki-technikai szempontból eltérő és a beszerzés tárgyával nem illeszkedő dolgot kellene beszerezni, vagy az ilyen dolog beszerzése aránytalan műszaki-technikai nehézséget eredményezne a beszerzés tárgya működtetésében és fenntartásában, vagy

b) a dolog beszerzésére irányuló visszterhes szerződés műszaki-technikai sajátosságok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, feltéve, hogy nem létezik reális alternatíva a dolog beszerzésére irányuló igény kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a beszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozták meg."

(6) A Rendelet 8. alcíme a következő 30/C. §-sal egészül ki:

"30/C. § (1) E rendeletnek a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 304/2021. (VI. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 1. § (2e)-(2g) bekezdését, valamint 27/H. §-át a Módr3. hatálybalépésének napját megelőzően felmerült beszerzési igény vonatkozásában is alkalmazni kell, feltéve, hogy a hatálybalépés napján a beszerzési igény kielégítésére irányuló visszterhes szerződés megkötésére még nem került sor.

(2) E rendeletnek a Módr3.-mal megállapított 13. § (8) bekezdését és 27/G. §-át, valamint a 14. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltakat a Módr3. hatálybalépésének napján folyamatban lévő beszerzési eljárás vonatkozásában is alkalmazni kell."

2. § A Rendelet

1. 1. § (2c) bekezdésében a "6. § (2) bekezdésben a 14. §-ban és a 14/A. § (5) bekezdésben foglaltak kivételével - nem vonatkoznak e rendeletben foglaltak" szövegrész helyébe a "6. § (2) bekezdésében, a 14. §-ban és a 14/A. § (5) bekezdésében foglaltak kivételével - nem vonatkoznak az e rendeletben foglaltak" szöveg,

2. 1. § (4) bekezdés 7. pontjában az "eszköz és" szövegrész helyébe az "eszköz, alkatrész, kiegészítő, kellék és" szöveg,

3. 5. § (5) bekezdésében és 13. § (13) bekezdésében a "létrejövő" szövegrész helyébe a "megkötött" szöveg,

4. 13. § (3) bekezdésben az "A DKÜ a beszerzési igények hatékony kielégítése érdekében a beszerzési stratégiáját maga alakítja ki, figyelemmel az 5. § (2) bekezdésében foglaltakra is. A DKÜ a beszerzési igények hatékony kielégítése érdekében a beszerzési stratégiáját maga alakítja ki, figyelemmel az 5. § (2) bekezdésében foglaltakra is. Ennek keretében" szövegrész helyébe az "A DKÜ a beszerzési igények hatékony kielégítése érdekében a beszerzési stratégiáját maga alakítja ki, figyelemmel az 5. § (2) bekezdésében foglaltakra is. Ennek keretében" szöveg,

5. 13. § (3) bekezdés a) pontjában a "keret jellegű" szövegrész helyébe a "keretjellegű" szöveg,

6. 13. § (4) bekezdés c) pontjában az "az érintett szervezetek beszerzési igényének" szövegrész helyébe az "a beszerzési igény" szöveg,

7. 13. § (9) és (12) bekezdésében a "létrejövő" szövegrész helyébe az "az érintett szervezet által megkötött" szöveg,

8. 14. § (2) bekezdés b) pontjában az "1,75%-a" szövegrész helyébe az "1,25%-a" szöveg,

9. 14. § (4a) bekezdésében a "de a beszerzési eljárás" szövegrész helyébe a "de a (2) bekezdés szerinti beszerzési eljárás" szöveg,

10. 14/A. § (1) bekezdésében a "bevonásával" szövegrész helyébe az "útján" szöveg,

11. 15. § (3) bekezdésben a "tagja.." szövegrész helyébe a "tagja." szöveg,

12. 19. § (1) bekezdésében a "társaságban amelynek" szövegrész helyébe a "társaságban, amelynek" szöveg,

13. 27/A. §-ában a "közbeszerzési eljárásban" szövegrész helyébe a "közbeszerzési eljárással" szöveg,

14. 27/D. §-ában az "a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat-és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KEF rendelet)" szövegrész helyébe a "KEF rendelet" szöveg

lép.

3. § Hatályát veszti a Rendelet

a) 5. § (4a) bekezdése,

b) 28/A. § (1) bekezdése.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök