307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §[1] (1) A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem lehet alkalmazni, ha a megválasztott képviselők száma a képviselő-testület vagy a közgyűlés működéséhez szükséges létszám alá csökkent.

1/A. §[2] (1) A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 4. § (4) bekezdése szerinti szüneteléssel érintett települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek, illetve ezek bizottságának az ülését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezései szerint össze kell hívni.

(2) Ha az (1) bekezdés szerint összehívott települési önkormányzat képviselő-testülete, fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága

a) határozatképes, az 1. § (1) bekezdése,

b) határozatképtelen, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése

alkalmazandó a napirendjén szereplő kérdésekben való feladat- és hatáskörgyakorlás tekintetében.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdését a határozatképtelen ülést követően alkalmazni kell. Ha a határozatképtelen ülést követően az (1) bekezdés szerinti képviselő-testület, közgyűlés, illetve ezek bizottsága határozatképességet biztosító számú képviselői írásban kezdeményezik, az ülést össze kell hívni. A kezdeményezés alapján összehívott ülésre a (2) bekezdést kell alkalmazni.

2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2021. június 15-én lép hatályba.

(2) A 3. § 2021. június 29-én lép hatályba.

3. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 749/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.12.22.

[2] Beiktatta a 78/2022. (III. 4.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.03.05.