32/2021. (I. 29.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. § A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 14. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

"(7a) Az e § szerinti támogatás a 2021. évben a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 4. Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alap cím, 15. Munkahely-megtartási program alcímből nyújtható. Ezen előirányzat teljesülése módosítás nélkül eltérhet az előirányzat összegétől."

2. § Az R1. a következő 17. §-sal egészül ki:

"17. § A 3. alcím szerinti bértámogatás a 14. § (5) bekezdése szerinti teljes időtartamra külön kérelem benyújtása nélkül - a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint - meghosszabbodik azon munkaadó esetében, aki

a) a veszélyhelyzet ideje alatt az egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 32/2021. (I. 29.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt nyújtott be kérelmet, a kérelemben foglalt munkavállalója vonatkozásában, és

b) a fővárosi és megyei kormányhivatalnál 2021. február 8. napjáig nem nyilatkozik arról, hogy nem kívánja a kérelemben foglalt munkavállalója tekintetében a teljes időtartamra igénybe venni a támogatást."

3. § Az R1.

a) 3. §-ában a "2021. évben egy hónapra" szövegrész helyébe a "2021. évben két hónapra" szöveg, az "előleget" szövegrész helyébe az "előleget és a 2021. év első negyedévére előleget" szöveg,

b) 5. § (4) bekezdésében a "2021. év január hónapjára" szövegrész helyébe a "2021. év január és február hónapjára" szöveg,

c) 14. § (5) bekezdésében a "2021. év január hónapjára" szövegrész helyébe a "2021. év január és február hónapjára" szöveg

lép.

2. A veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről szóló 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

4. § A veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről szóló 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a "kétszer" szövegrész helyébe a "háromszor" szöveg,

b) 2. § (3) bekezdésében a "2021. év január hónapjában" szövegrész helyébe a "2021. év január és február hónapjában" szöveg

lép.

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék