37/2021. (X. 14.) AM rendelet

a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosításáról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § (1) A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet [a továbbiakban: 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet] 2. §-a a következő 10/a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"10/a. dughagyma: magról szaporított, kis méretű, de 8 mm átmérőnél nem kisebb vöröshagyma, amelyet a következő évben vöröshagyma szaporítására használnak,"

(2) Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 2. §-a a következő 20/a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"20/a. héj nélküli dughagyma: olyan dughagyma, amelynek leváltak a száraz héjlevelei, és az ezüsthártyája is megsérült,"

(3) Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 2. §-a a következő 24/a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"24/a. hőkezelt dughagyma: olyan dughagyma, amelyet a dughagyma romlása, valamint a korai magszárképződés megakadályozása céljából 30-35 °C hőmérsékletű tárolótérben legalább 20 napon át tároltak,"

(4) Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 2. §-a a következő 52/a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"52/a. rövid csírás (búvócsírás) dughagyma: olyan dughagyma, amelynek a hajtása a hagymában már növekedésnek indult vagy kibújt a hagymából,"

2. § Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet "A zöldségpalántával szemben támasztott követelmények" alcíme a következő 28/A. §-sal egészül ki:

"28/A. § Dughagyma és fokhagyma esetén a 26-28. § rendelkezéseit a 9. számú melléklet szerinti eltérésekkel kell alkalmazni."

3. § Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 30. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

"(12) Dughagyma és fokhagyma esetén az (1)-(11) bekezdés rendelkezéseit a 9. számú mellékletben foglaltakra figyelemmel kell alkalmazni."

4. § Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet Záró rendelkezések alcíme a következő 40. §-sal egészül ki:

"40. § (1) E rendelet 2. § 10/a., 20/a., 24/a. és 52/a. pontja, 28/A. §-a, 30. § (12) bekezdése és 9. számú melléklete tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5-7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

(2) Az e rendelet 2. § 10/a., 20/a., 24/a. és 52/a. pontjában, 28/A. §-ában, 30. § (12) bekezdésében és 9. számú mellékletében meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelnie az olyan terméknek, amelyet az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő vagy hoztak forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő, az ott irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az irányadó előírások a kényszerítő követelmény tekintetében az e rendeletben meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak."

5. § Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 9. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. § Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 25. § (5) bekezdésében az "5. számú mellékletében" szövegrész helyébe az "5. és 9. számú mellékletében" szöveg lép.

7. § E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5-7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

1. melléklet a 37/2021. (X. 14.) AM rendelethez

"9. számú melléklet az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelethez

Dughagyma és fokhagyma forgalomba hozatalára vonatkozó feltételek

1. Árutermesztő és -forgalmazó részére csak engedélyezett üzemből származó, e rendelet előírásainak megfelelően előállított és a 30. §-nak megfelelő dokumentummal kísért és címkézett dughagyma és fokhagyma szaporítóanyag hozható forgalomba.

2. A szaporítóanyag-kísérő okmányon az üzem a 30. § (5) bekezdése szerinti adatokat az alábbiakra figyelemmel tünteti fel:

2.1. Magyarország európai uniós tagállam kódja helyett a csomagolást végző üzem tagállam kódját,

2.2. a NÉBIH neve vagy azonosító kódja helyett a csomagolást végző üzem tagállama szerinti hatóság nevét vagy azonosító kódját,

2.3. az üzem megyei kormányhivataltól kapott engedélyszáma helyett a csomagolást végző üzem tevékenység végzésének helye szerinti megyei kormányhivataltól kapott nyilvántartási számát,

2.4. a tétel egyedi sorszámát, valamint

2.5. a kiszerelés naptári hetét vagy a kiszerelt tétel azonosító számát.

3. A szaporítóanyag mennyiségén dughagyma esetén a bruttó tömeget, fokhagyma szaporítóanyagnál a bruttó tömeget vagy a darabszámot kell érteni.

4. A dughagyma és fokhagyma szaporítóanyag legfeljebb 50 kg-os egységben hozható forgalomba.

4.1. A csomagolásnak átlátszónak, jól szellőzőnek (ritka szövésűnek) és olyannak kell lennie, amely nem teszi lehetővé a szaporítóanyag kivételét és a kicserélést a csomagolóanyag megsértése nélkül.

4.2. A dughagyma és fokhagyma szaporítóanyag tartós tárolásához sötét, alacsony hőmérsékletű, de fagymentes helyiséget kell biztosítani, amelyben a relatív páratartalom eléri vagy megközelíti a 65-75%-ot, és a folyamatos légcsere biztosított.

4.3. 5 °C és 0 °C közötti kültéri hőmérsékleten a dughagymát és fokhagyma szaporítóanyagot szabályozható légterű gépjárművel kell szállítani, vagy a szállítójárművet fagy ellen megfelelően szigetelni kell, vagy a szaporítóanyagot megfelelően be kell takarni.

4.4. 0 °C-nál alacsonyabb kültéri hőmérsékleten a dughagyma és fokhagyma szaporítóanyag kizárólag szabályozható légterű gépjárművel szállítható.

5. A dughagyma és fokhagyma szaporítóanyag minden kiszerelt egységét olyan módon kell címkével ellátni, hogy a címke sérülés nélkül ne legyen eltávolítható.

6. A dughagyma és a fokhagyma szaporítóanyag csomagolásán vagy a címkén fel kell tüntetni

6.1. a faj közönséges nevét,

6.2. a fajta nevét,

6.3. a termék átmérőjét vagy súlyát,

6.4. a kiszerelési egység tömegét,

6.5. a kiszerelő nevét és engedélyszámát,

6.6. a csomagolóüzem szerinti tagállam kódját,

6.7. a "hőkezelt" vagy "nem hőkezelt" feliratot, valamint

6.8. csávázott termék esetén a csávázószer hatóanyagát.

7. Dughagymára vonatkozó további előírások:

7.1. Dughagyma 8-30 mm derékátmérővel hozható forgalomba.

7.2. Egy csomagban egy méretcsoportú dughagyma lehet.

7.3. A méretcsoportokat úgy kell meghatározni, hogy az egy méretcsoportban található legkisebb és legnagyobb dughagymák között 4 mm derékátmérőnél nagyobb különbség ne legyen.

7.4. Az egyes tételekben a címkén feltüntetett méretcsoportnak megfelelő átmérőtartományon kívüli dughagymák legfeljebb 10 tömegszázalékban fordulhatnak elő, azonban a határátmérőktől legfeljebb 3 mm-rel térhetnek el.

8. Fokhagymára vonatkozó további előírások:

8.1. Fokhagyma szaporítóanyagnak az e rendeletnek megfelelően előállított, teljesen kifejlett, egészséges, legalább 4 cm átmérőjű hagymában fejlődő nagy méretű külső gerezdeket lehet tekinteni, amelyeket általában egész hagymában forgalmaznak.

8.2. A fogyasztásra szánt fokhagymát a fokhagyma szaporítóanyagtól a forgalomba hozatal helye, az üzlet típusa, egyéb ráutaló jel alapján kell megkülönböztetni.

9. A szaporítóanyagra vonatkozó további feltételek:

9.1. A dughagyma és a fokhagyma szaporítóanyagnak - az e rendelet 26-28. §-ában meghatározott követelményeken túl - száraz héjazatúnak, teljesen beérettnek, beszáradt nyakúnak, száraz gyökérzetűnek, megfelelően keménynek, megfelelően csíramentesnek és a hagymára, valamint a fokhagymára jellemző szagúnak kell lennie.

9.2. A héj nélküli, sérült, puha, féregrágott és rövid csírás (búvócsírás) egyedek megengedett aránya a tételekben együttesen legfeljebb 5 tömegszázalék lehet (10 kg-ban max. 0,5 kg).

9.3. Az idegen növényi rész, kő, rög és egyéb földszennyezés megengedett aránya, a hagymától származó szárrészekkel és buroklevelekkel együtt, legfeljebb 1 tömegszázalék lehet (10 kg-ban max. 0,1 kg).

9.4. Fagyott, idegen szagú, penészes dughagyma és fokhagyma szaporítóanyag nem hozható forgalomba."

Tartalomjegyzék