405/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény eltérő alkalmazásáról[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A koronavírus világjárvány okozta rendkívüli helyzetre való tekintettel az építőipari nyers- és alapanyagokra megállapított bányatelkek esetében a bányafelügyelet határozatban kötelezi az első, módosítás nélküli kitermelési műszaki üzemi tervben engedélyezett legnagyobb kitermelési mennyiség[2]

a) minimum 50%-os mértékig történő üzemszerű kitermelés egy éven belül való megkezdésére azon bányavállalkozót, aki az üzemszerű kitermelés megkezdésére vonatkozó műszaki üzemi tervet e rendelet hatálybalépését megelőzően szerezte meg;

b) 100%-os mértékig történő üzemszerű kitermelés egy éven belül való megkezdésére azon bányavállalkozót, aki az üzemszerű kitermelés megkezdésére vonatkozó műszaki üzemi tervet e rendelet hatálybalépése után szerzi meg.

(1a)[3] Az (1) bekezdés szerinti egyéves időtartam a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 26/A. § (4) bekezdésében meghatározott időtartamon - ideértve a Bt. 26/A. § (4) bekezdése szerinti határidő-meghosszabbítást is - nem terjedhet túl.

(2)[4] Az építőipari nyers- és alapanyag üzemszerű kitermelését folytató bányavállalkozó a kitermelés mennyiségét a bányafelügyelet engedélyével csökkentheti. A bányavállalkozó a kitermelési mennyiség csökkentése iránti kérelmet legfeljebb az 1. § (1) bekezdése szerinti egyéves kitermelési határidő utolsó napját követő hónap 20. napjáig nyújthatja be.

(2a)[5] A kitermelési mennyiség csökkentése akkor engedélyezhető, ha

a) a bányavállalkozónál vis maior helyzet következett be vagy

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó olyan külső kényszerítő ok áll fenn, amely a bányavállalkozó tevékenységi körén kívül esik.

(3)[6] Az (1) bekezdés szerinti kitermelés megkezdésének elmaradása esetén - a (3a) bekezdésben foglaltak kivételével - a bányafelügyelet a bányavállalkozó bányászati jogát törli, és a bányatelken fennálló bányászati jog új jogosultjának a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaságot mint a magyar állam nevében eljáró tulajdonosi joggyakorlót jelöli ki.

(3a)[7] A bányafelügyelet nem törli a bányavállalkozó bányászati jogát, ha a (2a) bekezdésben foglalt, a teljesítést kizáró ok fennállását a bányavállalkozó igazolja.

(4)[8]

(5)[9]

2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. §[10]

4. §[11] A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 405/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 826/2021. (XII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. § (2a) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése 5. pontja alapján a 2022. október 31-én hatályos szöveggel 2022.11.01-jén újból hatályba lép. (Hatályon kívül helyezésére lásd: 203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 6. pont)

[2] A nyitó szövegrészt módosította a 826/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2021.12.29.

[3] Beiktatta a 826/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.12.29.

[4] Megállapította az 57/2023. (II. 27.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.02.28.

[5] Beiktatta a 826/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.12.29.

[6] Megállapította a 191/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 3. § -a. Hatályos 2022.05.27.

[7] Beiktatta a 191/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 3. § -a. Hatályos 2022.05.27.

[8] Hatályon kívül helyezte az 57/2023. (II. 27.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2023.02.28.

[9] Hatályon kívül helyezte a 826/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2021.12.29.

[10] Hatályon kívül helyezve e rendelet 3. § (2) bekezdése, valamint a 190/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 5. pontja alapján. Hatálytalan a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor.

[11] Beiktatta a 826/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.12.29.