431/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény eltérő alkalmazásáról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 7. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Exim tv.) 1. § (5) bekezdésétől eltérően az Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Eximbank Zrt.) az Exim tv. 2. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységeket a Kormány egyedi döntése alapján egyéb célokból jogosult végezni.

(2) Az Exim tv. 2. § (1) bekezdésétől eltérően az Eximbank Zrt. a Kormány egyedi döntése alapján egyéb pénzügyi szolgáltatási tevékenységet, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységet és befektetési szolgáltatási tevékenységet végezhet.

2. § Az Exim tv. 6. § (1) bekezdésében felsoroltakon túl az állam a központi költségvetés terhére visszavonhatatlanul készfizető kezesként felel az Eximbank Zrt. által a Kormány határozata alapján nyújtott hitel- és pénzkölcsönből eredő fizetési kötelezettségek teljesítéséért.

3. § Az Exim tv. 7. § (1) bekezdésétől eltérően a 2. § szerinti kezesség mellett nyújtott hitel- és kölcsönállomány felső határa 2021. december 31. napján 150 000 000 000 forint.

4. § A 2. § tekintetében is alkalmazandó az Exim tv. 8/A. § (1) bekezdése szerinti rendelkezés.

5. § Az Exim tv. 26. § (2) bekezdésében meghatározottakon túl az államháztartásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg a 2. § szerinti tevékenységre az Eximbank Zrt. központi költségvetéssel történő elszámolásának és az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatásának részletes szabályait, valamint e rendeletben megállapítja az Exim tv. 8/A. § (2) bekezdésében meghatározott jutalék és költségátalány mértékét.

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 7. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

7. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök