Tippek

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

441/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet

a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet 3. § (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Ha a bejelentés a 2. §-ban meghatározott formai követelményeknek megfelel, a miniszter az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott tájékoztatással egyidejűleg a bejelentéseket indokolt esetben továbbítja az építésgazdasági intézkedések összehangolásáért felelős kormánybiztos (a továbbiakban: Kormánybiztos) részére, aki az érintett miniszterek bevonásával megvizsgálja, hogy az építőanyag külföldre történő értékesítése, illetve kivitele jelentős mértékben akadályozza-e vagy ellehetetleníti-e a kritikus infrastruktúrák létesítését, működését, fenntartását, fejlesztését, ezzel veszélyezteti-e a közellátást, vagy jelent-e kockázatot az építőipari ellátásbiztonságra.

(3) A Kormánybiztos a bejelentés továbbítását követő 7 munkanapon belül a (2) bekezdésben meghatározott körülmények fennállásáról írásban tájékoztatja a minisztert a (2) bekezdésben meghatározott körülménnyel kapcsolatos álláspontjáról, és a körülmény fennállta esetén tájékoztatja az állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert is az elővásárlási és vételi jog gyakorlására vonatkozó javaslatáról, aki az 5. §-ban meghatározott módon él a magyar állam elővásárlási, valamint vételi jogának gyakorlásával.

(4) A miniszter legkésőbb a bejelentés beérkezésétől számított tíz munkanapon belül

a) ha az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter nem él a magyar állam elővásárlási és vételi jogával, a bejelentés tudomásulvételét írásban visszaigazolja,

b) ha az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter él a magyar állam elővásárlási és vételi jogával, a miniszter tájékoztatja a bejelentőt, hogy a bejelentésben meghatározott építőanyag vonatkozásában a magyar állam elővásárlási, illetve vételi jogot gyakorol, és a bejelentéssel összefüggő eljárást megszünteti, vagy

c) a bejelentés tudomásulvételét írásban visszaigazolja."

(2) A 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A bejelentésnek és annak tudomásulvétele visszaigazolásának a szállítmányt kísérnie kell, azt a bejelentőnek a fuvarozást végző vagy azt szervező rendelkezésére kell bocsátania."

2. § (1) A 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § (1) Az e rendeletben foglaltak megtartását a rendőrség és az állami adó- és vámhatóság ellenőrzi.

(2) Figyelmeztetés közigazgatási szankció alkalmazásának nincs helye.

(3) A rendőrség és az állami adó- és vámhatóság az ellenőrzés lefolytatása érdekében közvetlen adathozzáféréssel átveheti, lekérdezheti a miniszter nyilvántartásából a bejelentésre és a bejelentés tudomásulvételének visszaigazolására vonatkozó adatokat."

(2) A 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet a következő 6/A. §-sal egészül ki:

"6/A. § Ha a bejelentő nem tett eleget az e rendelet szerinti bejelentési kötelezettségének, vagy visszaigazolással nem rendelkezik, a rendőrség és az állami adó- és vámhatóság a bejelentő terhére a be nem jelentett vagy a visszaigazolással nem rendelkező építőanyag általános forgalmi adó nélküli értékének negyven százalékáig terjedő közigazgatási bírságot szab ki."

3. § A 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet 8. §-ában a "feltételeit" szövegrész helyébe a "részletes szabályait" szöveg lép.

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § (2) bekezdése az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök