528/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet

az augusztus 20-i állami ünnep, valamint egyes nemzetközi rendezvények megrendezésére vonatkozó eltérő szabályokról szóló 457/2021. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az augusztus 20-i állami ünnep, valamint egyes nemzetközi rendezvények megrendezésére vonatkozó eltérő szabályokról szóló 457/2021. (VIII. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet védelmi intézkedései]

"d) az Egy a Természettel Vadászati és Természeti Világkiállítás és a kapcsolódó rendezvények"

([az a)-c) pont a továbbiakban együtt: rendezvények] programjai esetében nem alkalmazandók, a rendezvények korlátozás nélkül látogathatók.)

2. § Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Az R.

a) 1. § (1) bekezdés b) pontjában az "Európa-bajnokság, valamint" szövegrész helyébe az "Európa-bajnokság" szöveg,

b) 1. § (1) bekezdés c) pontjában a "Kongresszus" szövegrész helyébe a "Kongresszus, valamint" szöveg,

c) 1. § (1) bekezdésében az "az a)-c) pont" szövegrész helyébe az "az a)-d) pont" szöveg

lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 528/2021. (IX. 14.) Korm. rendelethez

Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 4. sorral egészül ki:

(AB
A rendezvények hivatalos elnevezéseA rendezvények ideje)
4.Egy a Természettel Vadászati és Természeti
Világkiállítás
2021. szeptember 25. - október 14.

Tartalomjegyzék