539/2021. (IX. 21.) Korm. rendelet

az orvos- és egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatók járványügyi védekezésben történő részvételéről

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az orvos-, egészségtudományi képzésben részt vevő hallgató (a továbbiakban: hallgató) - egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultság nélkül - kirendelhető

a) fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) szervezésében SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas antigén gyorsteszttel a járványügyi készültség során működő Operatív Törzs által meghatározott rendben és ütemezéssel végrehajtott vizsgálat (a továbbiakban: vizsgálat) elvégzésére,

b) egészségügyi szolgáltatóhoz vizsgálat elvégzésére,

c) egészségügyi szolgáltatóhoz egészségügyi válsághelyzeti feladatok ellátására.

(2) A kormányhivatal általi kirendeléssel a hallgató és a felsőoktatási intézmény között a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 44. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hallgatói munkaszerződés jön létre. A hallgatói munkaszerződés során szerzett munkatapasztalat kreditértékét az Nftv. 49. § (6) bekezdése szerint a kreditátviteli bizottság állapítja meg. A kirendeléssel érintett hallgató tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését a felsőoktatási intézmény a hallgatói munkaszerződésre tekintettel szervezi meg. A hallgatói munkaszerződés a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 4.13. pontja szerinti jövedelemnek minősül.

(3) A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 17. § (2) bekezdés b) pontjától eltérően a biztosítási kötelezettség alóli mentesülést a (1) bekezdés szerinti hallgató vonatkozásában az Nftv. 44. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hallgatói munkaszerződés alapján létrejött jogviszonyra is alkalmazni kell.

(4) A veszélyhelyzet ideje alatt a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 5. § (1) bekezdés e) pont eb) alpontjától eltérően az adófizetési kötelezettség alóli mentesülést a (3) bekezdés szerinti hallgató vonatkozásában az Nftv. 44. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hallgatói munkaszerződés alapján létrejött jogviszonyra is alkalmazni kell.

(5) A 2021/2022. tanévben az orvos- és egészségtudományi képzési területen képzést folytató felsőoktatási intézmények az orvos- és egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatókra nézve az Nftv. 108. § 5. és 40. pontjában a félév, illetve a tanév hosszára meghatározott időtartamoktól, továbbá a szorgalmi időszak és a vizsgaidőszak tanév rendjében meghatározott időtartamaitól a kirendelések idejét figyelembe véve eltérhetnek.

(6) Az orvos- és egészségtudományi képzési területen képzést folytató felsőoktatási intézmények az (1) bekezdésben meghatározott esetben kirendelt hallgatókra nézve a 2021/2022. tanévben a szorgalmi időszakban teljesített feladatok, megírt zárthelyi dolgozatok, elkészített beszámolók alapján adott félévközi jegy, valamint félévközi követelmények és a vizsga alapján együttesen vagy kizárólag a vizsgán tanúsított tudás alapján adott vizsgajegy megszerzésének módjára nézve, továbbá a sikertelen félévközi teljesítések pótlásának lehetőségeire, a sikertelen vizsgák egy vizsgaidőszakon belüli vizsgalehetőségeinek számára, egy adott tantárgynak a tanulmányok során való újabb felvételi lehetőségeire nézve az Nftv. rendelkezéseinek figyelembevételével a tanulmányi és vizsgaszabályzatukban foglaltaktól eltérően, a hallgató számára kedvezőbb feltételeket biztosítva rendelkezhetnek.

(7) A kormányhivatal kezeli

a) a kirendelés és a vizsgálatok megszervezése céljából a hallgató

aa) kirendeléséhez, hallgatói munkaszerződése megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges személyazonosító adatait,

ab) elérhetőségi adatait,

b) a vizsgálat elvégzése céljából az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott vizsgált személyek

ba) nevét,

bb) Társadalombiztosítási Azonosító Jelét,

bc) foglalkoztatójának megnevezését,

bd) vizsgálatának eredményét.

(8) A kormányhivatal

a) a (7) bekezdés a) pontja szerinti adatokat a kirendelés - illetve az azzal összefüggő kötelezettségekkel való elszámolás - időtartamában,

b) a (7) bekezdés b) pontja szerinti adatokat a vizsgálat eredményéről kitöltött adatlap egy példányának a tesztelésben részt vett személynek történő átadásáig, másik példányának a tesztvevők által a megyei (fővárosi) tisztifőorvosnak történő átadásáig

kezeli.

2. § A kirendelés időtartama alatt a hallgató számára szállás biztosítása, az étkeztetés megszervezése az egészségügyi szolgáltató feladata, amelyet szükség szerint a kirendelést végző kormányhivatal bevonásával lát el.

3. § A járványügyi védekezésben igazoltan önkéntesen részt vevő hallgató (a továbbiakban: önkéntes hallgató) esetén az önkéntes tevékenysége során szerzett munkatapasztalat kreditértékét az Nftv. 49. § (6) bekezdése szerint a kreditátviteli bizottság állapítja meg. A tanulmányi és vizsgakötelezettségre vonatkozó, 1. § (5)-(6) bekezdésében foglalt rendelkezéseket az önkéntes hallgatókra is alkalmazni szükséges.

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

5. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök