574/2021. (X. 12.) Korm. rendelet

a 2021-2027-es programozási időszakban megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtási intézményeiről

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában

1. audit hatóság: az (EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi rendelet 48. cikke szerinti ellenőrző hatósági feladatokat ellátó szervezet,

2. auditor csoport: az (EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi rendelet 48. cikk (1) bekezdése szerinti munkacsoport,

3. hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet: az (EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi rendelet 46. cikk (8) bekezdése szerinti szervezet,

4. igazoló hatóság: az (EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi rendelet 47. cikke szerinti feladatkört ellátó szervezet,

5. irányító hatóság: az (EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi rendelet 45. cikk (1) bekezdése szerinti szervezet,

6. irányító hatóság és közös titkárság: a Duna Transznacionális Programban részt vevő országok által kijelölt, az (EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi rendelet 46. cikke szerinti feladatokat ellátó integrált menedzsment szervezet,

7. monitoring bizottság: az (EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi rendelet 28. cikk (1) bekezdése szerinti bizottság,

8. nemzeti hatóság: az egyes Interreg programok vonatkozásában a monitoring bizottsági képviseletet biztosító, továbbá az (EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a programokban részt vevő országok hatáskörébe rendelt feladatok végrehajtásáért nemzeti szinten felelős szervezet,

9. nemzeti kapcsolattartó pont: az (EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi rendelet 54. cikke szerinti, az egyes Interreg programok hatékony kommunikációját nemzeti szinten biztosító szervezet.

2. § A transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásában az 1. mellékletben meghatározott szervezetek vesznek részt.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

4. § Ez a rendelet

a) az Európai Regionális Fejlesztési Alap és külső finanszírozási eszközök által támogatott európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2021. június 24-i (EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint

b) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra, az Igazságos Átmenet Alapra és az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról szóló, 2021. június 24-i (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 574/2021. (X. 12.) Korm. rendelethez

A 2021-2027-es időszakban a transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásában részt vevő szervezetek

ABCDEFG
1.Végrehajtásban
érintett szervezet
Duna Transznacionális
Program
Interreg Central Europe
2021-2027 program
Interreg Europe programInteract IV programESPON 2030 programUrbactIV program
2.irányító hatóság
és közös titkárság
a területfejlesztés
stratégiai tervezéséért
felelős miniszter által
vezetett minisztérium
szervezeti és működési
szabályzatában
meghatározott
szervezeti egység
-----
3.igazoló hatóságMagyar Államkincstár-----
4.audit hatóságEurópai
Támogatásokat
Auditáló
Főigazgatóság
-----
5.az auditor
csoport magyar
tagja
Európai
Támogatásokat
Auditáló
Főigazgatóság
Európai
Támogatásokat
Auditáló
Főigazgatóság
--Európai Támogatásokat
Auditáló Főigazgatóság
6.nemzeti hatóságterületfejlesztés
stratégiai tervezéséért
felelős miniszter által
vezetett minisztérium
területfejlesztés
stratégiai tervezéséért
felelős miniszter által
vezetett minisztérium
területfejlesztés
stratégiai tervezéséért
felelős miniszter által
vezetett minisztérium
területfejlesztés
stratégiai
tervezéséért
felelős miniszter
által vezetett
minisztérium
területfejlesztés
stratégiai tervezéséért
felelős miniszter által
vezetett minisztérium
településfejlesztésért
és településrendezésért
felelős miniszter által
vezetett minisztérium
7.nemzeti
kapcsolattartó
pont
területfejlesztés
stratégiai tervezéséért
felelős miniszter által
vezetett minisztérium
területfejlesztés
stratégiai tervezéséért
felelős miniszter által
vezetett minisztérium
területfejlesztés
stratégiai tervezéséért
felelős miniszter által
vezetett minisztérium
-területfejlesztés
stratégiai tervezéséért
felelős miniszter által
vezetett minisztérium
Lechner Tudásközpont
Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
8.hitelesítési
tevékenységre
kijelölt szervezet
Széchenyi
Programiroda
Tanácsadó és
Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű
Társaság
Széchenyi
Programiroda
Tanácsadó és
Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű
Társaság
Széchenyi
Programiroda
Tanácsadó és
Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű
Társaság
--Széchenyi Programiroda
Tanácsadó és
Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű
Társaság

Tartalomjegyzék