32021R1060[1]

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1060 rendelete (2021. június 24.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra, az Igazságos Átmenet Alapra és az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2021/1060 RENDELETE

(2021. június 24.)

az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra, az Igazságos Átmenet Alapra és az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 177. cikkére, 322. cikke (1) bekezdésének a) pontjára és 349. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére (2),

tekintettel a Számvevőszék véleményére (3),

rendes jogalkotási eljárás keretében (4),

mivel:

(1) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 174. cikke úgy rendelkezik, hogy az Uniónak a gazdasági, társadalmi és területi kohéziója erősítése érdekében a különböző régiók fejlettségi szintje közötti egyenlőtlenségeknek és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók vagy szigetek lemaradásának a csökkentésére kell törekednie, és kiemelt figyelemmel kell kezelnie a vidéki térségeket, az ipari átalakulás által érintett térségeket és a súlyos és állandó természeti vagy demográfiai hátrányban lévő régiókat. Ezek a régiók különösen sokat profitálnak a kohéziós politikából. Az EUMSZ 175. cikke előírja, hogy az Unió e célkitűzések elérését az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Orientációs Részlege, az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Beruházási Bank és az egyéb eszközök révén megvalósított fellépésével támogassa. Az EUMSZ 322. cikke alapján kerülnek elfogadásra azok a költségvetési szabályok, amelyek meghatározzák a költségvetés elkészítésére és végrehajtására, valamint az elszámolások bemutatására és auditjára vonatkozó eljárást, továbbá a pénzügyi szereplők felelősségére vonatkozó ellenőrzésekre irányuló szabályok is.

(2) A megosztott irányítással végrehajtott uniós alapok, nevezetesen az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+), a Kohéziós Alap és az Igazságos Átmenet Alap (IÁA), valamint az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alap (ETHAA), a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (MMIA), a Belső Biztonsági Alap (BBA) és a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszköz (HAVE) keretében megosztott irányítással finanszírozott intézkedések koordinált és összehangolt végrehajtásának továbbfejlesztése érdekében az EUMSZ 322. cikke alapján költségvetési szabályokat kell megállapítani az említett valamennyi alapra (a továbbiakban együttesen: az alapok) vonatkozóan, egyértelműen meghatározva a vonatkozó rendelkezések alkalmazási körét. Ezenfelül az EUMSZ 177. cikkén alapuló közös rendelkezéseket kell megállapítani az ERFA-ra, az ESZA+-ra, a Kohéziós Alapra, az IÁA-ra és az ETHAA-ra vonatkozó konkrét szakpolitikai szabályok meghatározása érdekében.

(3) Az egyes alapok sajátosságai miatt az egyes alapokra és az ERFA keretében megvalósítandó európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) külön rendeletekben (a továbbiakban: az alapspecifikus rendeletek) egyedi szabályokat kell meghatározni e rendelet kiegészítéseként.

(4) A legkülső régióknak olyan egyedi intézkedésekben és kiegészítő támogatásban kell részesülniük, amelyek célja strukturális, társadalmi és gazdasági helyzetük és az EUMSZ 349. cikkében említett tényezőkből adódó hátrányok ellensúlyozása.

(5) A 1994. évi csatlakozási okmány 6. jegyzőkönyvének 2. cikkében említett súlyos természeti vagy földrajzi hátrányok ellensúlyozása céljából a ritkán lakott északi régiók számára egyedi intézkedéseket és kiegészítő támogatást kell biztosítani.

(6) Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 3. cikkében és az EUMSZ 10. cikkében megállapított horizontális elveket - köztük az EUSZ 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás és arányosság elvét - tiszteletben kell tartani, továbbá az Európai Unió Alapjogi Chartáját figyelembe kell venni az alapok felhasználása során. A tagállamoknak eleget kell tenniük a gyermek jogairól és a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményben meghatározott követelményeknek is, és biztosítaniuk kell a hozzáférhetőséget annak 9. cikke értelmében, valamint a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó való akadálymentességi követelményeket harmonizáló uniós joggal összhangban. Ezzel összefüggésben az alapokat úgy kell végrehajtani, hogy az elősegítse az intézményi ellátásról a családi és a közösségi ellátásra való átállást. A tagállamoknak és a Bizottságnak törekedniük kell az egyenlőtlenségek megszüntetésére, a férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdítására, a nemek közötti egyenlőség szempontjainak integrálására, valamint fel kell lépniük a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés ellen. Az alapok nem támogathatnak olyan tevékenységeket, amelyek hozzájárulnak a szegregáció vagy a kirekesztés bármely formájához, és infrastruktúra finanszírozása esetén biztosítaniuk kell a hozzáférhetőséget a fogyatékossággal élő személyek számára. Az alapok célkitűzéseit a fenntartható fejlődés keretébe illeszkedve és a környezet minőségének megőrzésére, védelmére és javítására vonatkozóan az EUMSZ 11. cikkében és 191. cikkének (1) bekezdésében meghatározott célkitűzésnek az Unió általi előmozdítása révén kell megvalósítani, figyelembe véve a "szennyező fizet" elvet, az ENSZ fenntartható fejlődési céljait és az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye alapján elfogadott Párizsi Megállapodást (5) (a továbbiakban: a Párizsi Megállapodás). A belső piac integritásának védelme érdekében a vállalkozásokat segítő műveleteknek összhangban kell állniuk az EUMSZ 107. és 108. cikkében az állami támogatásokra vonatkozóan meghatározott uniós szabályokkal. A szegénység különösen fontos kihívás az Unióban. Az alapok célkitűzéseit ezért azzal a céllal kell követni, hogy hozzájáruljanak a szegénység felszámolásához. Az alapok célkitűzéseit azzal a céllal kell követni, hogy különösen a part menti és városi térségek helyi és regionális önkormányzatai számára megfelelő támogatást nyújtsanak a harmadik országbeli állampolgárok integrációjával kapcsolatos társadalmi-gazdasági kihívások kezeléséhez, továbbá megfelelő támogatást nyújtsanak a hátrányos helyzetű városi térségek és közösségek számára.

(7) Erre a rendeletre az Európai Parlament és a Tanács által az EUMSZ 322. cikke alapján elfogadott horizontális költségvetési szabályok alkalmazandók. Az említett szabályokat az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) (a továbbiakban: a költségvetési rendelet) állapítja meg, és e szabályok meghatározzák különösen a költségvetés elkészítésére és - vissza nem térítendő támogatás, közbeszerzés és pénzdíjak útján, valamint a közvetett irányítás, a pénzügyi eszközök, a költségvetési biztosítékok, a pénzügyi támogatás és a külső szakértők költségeinek megtérítése keretében történő - végrehajtására vonatkozó eljárást, továbbá rendelkeznek a pénzügyi szereplők felelősségével kapcsolatos ellenőrzésekről. Az EUMSZ 322. cikke alapján elfogadott szabályok egy, az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszert is magukban foglalnak.

(8) Amennyiben a Bizottságnak meghatározott határidőn belül kell egy tagállam vonatkozásában intézkedést hoznia, a Bizottságnak valamennyi szükséges információt és dokumentumot kellő időben és hatékony módon kell figyelembe vennie. Ha a tagállamok e rendelet szerinti, bármilyen formájú beadványai hiányosak vagy nem felelnek meg az e rendeletben és az alapspecifikus rendeletekben foglalt követelményeknek, és emiatt a Bizottság nem tud teljeskörű információ birtokában intézkedést hozni, a kijelölt határidőt fel kell függeszteni mindaddig, amíg a tagállamok eleget tesznek a jogszabályban előírtaknak. Továbbá, mivel a Bizottság nem teljesíthet kifizetéseket a kedvezményezetteknél felmerült és a kifizetési kérelmekben szereplő, olyan egyedi célkitűzésekhez kapcsolódó műveletek végrehajtása során felmerült kiadások tekintetében, amelyek esetében nem teljesülnek a feljogosító feltételek, az ilyen kiadások esetében nem indokolt a kifizetések Bizottság általi teljesítésére vonatkozó határidő indítása.

(9) Annak érdekében, hogy az alapok hozzájáruljanak az Unió prioritásaihoz, a belőlük nyújtott támogatásokat korlátozott számú szakpolitikai célkitűzésre kell összpontosítani, a Szerződésen alapuló célkitűzéseknek megfelelő alapspecifikus küldetésükkel összhangban. Az MMIA, a BBA és a HAVE szakpolitikai célkitűzéseit az adott alapspecifikus rendeletekben kell megállapítani. Az IÁA-nak, valamint az ERFA és az ESZA+ azon forrásainak, amelyeket az IÁA-nak nyújtott kiegészítő támogatásként önkéntes alapon csoportosítanak át, egyetlen egyedi célkitűzéshez kell hozzájárulniuk.

(10) Az Unió fontosnak tartja azt, hogy a Párizsi Megállapodásnak és az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak a végrehajtására tett kötelezettségvállalásával összhangban fellépjen az éghajlatváltozással szemben; ennek megfelelően az alapoknak hozzá kell járulniuk az éghajlati szempontok érvényesítéséhez és annak az átfogó célnak az eléréséhez, hogy az uniós költségvetési kiadások 30 %-a az éghajlat-politikai célkitűzések támogatását szolgálja. Ebben az összefüggésben az alapoknak olyan tevékenységeket kell támogatniuk, amelyek tiszteletben tartják az Unió éghajlat- és környezetvédelmi normáit és prioritásait, és nem sértik jelentősen az (EU) 2020/852 európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) 17. cikke szerinti környezetvédelmi célkitűzéseket. Az alapok programozásának és végrehajtásának szerves részét kell képezniük az olyan megfelelő mechanizmusoknak, amelyekkel biztosítható a támogatott infrastrukturális beruházások éghajlatváltozási rezilienciavizsgálata.

(11) Figyelembe véve a biológiai sokféleség csökkenése kezelésének fontosságát, az alapoknak hozzá kell járulniuk a biológiai sokféleséggel kapcsolatos fellépésnek az uniós szakpolitikákban való általános érvényesítéséhez, valamint annak az átfogó célkitűzésnek a megvalósításához, hogy 2024-ben a többéves pénzügyi keret (MFF) éves kiadásainak 7,5 %-át, 2026-ban és 2027-ben pedig 10 %-át a biológiai sokféleséggel kapcsolatos célkitűzésekre fordítsák, figyelembe véve ugyanakkor az éghajlat-politikai és a biológiai sokféleséggel kapcsolatos célkitűzések közötti meglévő átfedéseket.

(12) Az uniós költségvetésnek az alapokra elkülönített részét a Bizottságnak és a tagállamoknak a költségvetési rendelet értelmében vett megosztott irányítással kell végrehajtaniuk. Ennek megfelelően az alapok megosztott irányítás keretében történő végrehajtása során a Bizottságnak és a tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk a költségvetési rendeletben említett elveket, mint például a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás, az átláthatóság és a megkülönböztetésmentesség elvét.

(13) A programok elkészítése és végrehajtása - a megfelelő területi szinten, az intézményi, jogi és pénzügyi keretüknek megfelelően - a tagállamok és az általuk erre a célra kijelölt szervezetek feladata. Az Uniónak és a tagállamoknak tartózkodniuk kell olyan szükségtelen szabályok bevezetésétől, amelyek túlzott adminisztratív terhet rónak a kedvezményezettekre.

(14) A partnerség elve az alapok végrehajtásának kulcsfontosságú szempontja, amely a többszintű kormányzási megközelítésre épül, és biztosítja a regionális, helyi, városi és egyéb hatóságok, a civil társadalom, a gazdasági és a szociális partnerek, továbbá adott esetben a kutatószervezetek és az egyetemek részvételét. A partnerségek szervezésének folytonossága érdekében a 240/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel (8) létrehozott, az európai strukturális és beruházási alapok által támogatott partnerségi megállapodások és programok céljából kialakított partnerségre vonatkozó európai magatartási kódex (a továbbiakban: a partnerségre vonatkozó európai magatartási kódex) továbbra is alkalmazandó az alapokra.

(15) Uniós szinten a gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere - ideértve a szociális jogok európai pillérének elveit is - szolgál a kiemelt nemzeti reformok meghatározásának és a reformvégrehajtás monitoringjának kereteként. Az említett reformok támogatása érdekében a tagállamok kidolgozzák saját nemzeti többéves beruházási stratégiáikat. Az említett stratégiákat az éves nemzeti reformprogramokkal együtt kell benyújtani a nemzeti vagy uniós finanszírozásból vagy mindkettőből támogatandó, prioritást élvező beruházási projektek felvázolása és koordinálása érdekében. E stratégiáknak emellett elő kell segíteniük az uniós finanszírozás koherens felhasználását és különösen az alapokból, az (EU) 2021/241 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (9) létrehozott Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből és az (EU) 2021/523 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (10) (a továbbiakban: az InvestEU-rendelet) létrehozott InvestEU programból származó pénzügyi támogatások hozzáadott értékének maximalizálását.

(16) A tagállamoknak figyelembe kell venniük az EUMSZ 121. cikkének (2) bekezdésével összhangban elfogadott releváns országspecifikus ajánlásokat, az EUMSZ 148. cikkének (4) bekezdésével összhangban elfogadott releváns tanácsi ajánlásokat, valamint az (EU) 2018/1999 európai parlamenti és tanácsi rendelet (11) 34. cikkével összhangban kiadott kiegészítő bizottsági ajánlásokat, továbbá az MMIA, a BBA és a HAVE tekintetében a programozási dokumentumok elkészítése során a tagállamnak címzett egyéb releváns uniós ajánlásokat. A 2021-2027-es programozási időszak (a továbbiakban: programozási időszak) alatt a tagállamoknak rendszeresen be kell mutatniuk a monitoringbizottság és a Bizottság számára az országspecifikus ajánlások teljesítéséhez hozzájáruló programok végrehajtásában elért eredményeket. A félidős felülvizsgálat során a tagállamoknak többek között mérlegelniük kell, hogy a programozási időszak kezdetét követően elfogadott vagy módosított releváns országspecifikus ajánlásokban azonosított új kihívások fényében szükség van-e a programok módosítására.

(17) A tagállamoknak a programjaiknál, valamint a karbonszegény beruházásokra allokált pénzügyi igényeknél figyelembe kell venniük az (EU) 2018/1999 rendelet alapján - többek között a félidős felülvizsgálat során - elkészítendő integrált nemzeti energia- és klímatervükben foglaltakat, valamint az e tervekre vonatkozó uniós ajánlásokkal záruló folyamat eredményét.

(18) Az egyes tagállamok által készített partnerségi megállapodásoknak olyan tömör és stratégiai jellegű dokumentumoknak kell lenniük, amelyek irányt mutatnak a Bizottság és az adott tagállamok között az ERFA, az ESZA+, a Kohéziós Alap, az IÁA és az ETHAA keretében végrehajtott programok tervezéséről folytatott tárgyalásokhoz. A jóváhagyási eljárás egyszerűsítése érdekében a Bizottságnak az értékelés során tiszteletben kell tartania az arányosság elvét, különösen a partnerségi megállapodás terjedelme, valamint a kiegészítő információkérések tekintetében. Az adminisztratív terhek csökkentése érdekében célszerű lenne, ha a partnerségi megállapodásokat nem kellene módosítani a programozási időszak alatt. Mindazonáltal ha a tagállam úgy dönt, a félidős felülvizsgálat eredményeinek figyelembevétele céljából egy módosítást benyújthat a Bizottságnak a partnerségi megállapodására vonatkozóan. A programozás megkönnyítése céljából és a dokumentumok közötti tartalmi átfedések elkerülése érdekében egy partnerségi megállapodás beilleszthető egy programba.

(19) Annak érdekében, hogy a tagállamoknak kellő rugalmasság álljon rendelkezésükre a megosztott irányítás alá tartozó allokációik felhasználása során, lehetővé kell tenni, hogy bizonyos mértékben forrásokat lehessen átcsoportosítani az alapok között, továbbá a megosztott irányítású eszközök, valamint a közvetlen és a közvetett irányítású eszközök között. Amennyiben egy tagállam sajátos gazdasági és társadalmi körülményei ezt indokolják, az említett átcsoportosítás mértékének magasabbnak kell lennie.

(20) Minden tagállam számára biztosítani kell a rugalmasságot ahhoz, hogy az adott tagállamban végrehajtandó beruházásokat támogatandó, az e rendeletben meghatározott bizonyos feltételek mellett az uniós garancia céljából hozzájáruljon az InvestEU programhoz és az InvestEU tanácsadó központhoz.

(21) Az alapok által biztosított uniós támogatások hatékony és eredményes felhasználásához szükséges feljogosító feltételek megteremtése céljából össze kell állítani a feljogosító feltételek korlátozott listáját, valamint az értékelésükre szolgáló objektív kritériumok tömör és kimerítő jegyzékét. Az egyes feljogosító feltételeket hozzá kell rendelni egy egyedi célkitűzéshez, és automatikusan kell alkalmazni őket, amikor az adott célkitűzés támogatás céljából kiválasztásra kerül. A kötelezettségvállalás visszavonására vonatkozó szabályok sérelme nélkül, amennyiben az említett feltételek nem teljesülnek, a szóban forgó egyedi célkitűzések keretében megvalósított műveletekhez kapcsolódó kiadásokat a Bizottságnak nem kell megtérítenie. A kedvező beruházási keret fenntartása érdekében a feljogosító feltételek folyamatos teljesülését rendszeresen monitoringozni kell. Amennyiben valamely tagállam ezt kéri, az EBB részt vehet a feljogosító feltételek teljesülésének vizsgálatában. Fontos biztosítani továbbá, hogy a támogatásra kiválasztott műveleteket azokkal a stratégiákkal és tervezési dokumentumokkal összhangban hajtsák végre, amelyeken a teljesített feljogosító feltételek alapulnak, ezáltal biztosítva, hogy valamennyi társfinanszírozott művelet megfeleljen az uniós szakpolitikai keretnek.

(22) A hálózati összekapcsoltság céljára az ERFA és a Kohéziós Alap keretében nyújtott támogatásnak - a gazdasági, társadalmi és területi kohézió céljai mellett - arra kell irányulnia, hogy a transzeurópai közlekedési hálózat hiányzó kapcsolódásai megvalósuljanak.

(23) A tagállamoknak minden egyes programra vonatkozóan ki kell alakítaniuk egy teljesítménymérési keretet, amely az összes mutatóra, mérföldkőre és célértékre kiterjed, és a program teljesítésének monitoringjára, értékelésére és az azzal kapcsolatos jelentéstételre szolgál. Ennek lehetővé kell tennie a teljesítmény monitoringját, jelentését és értékelését a végrehajtás során, valamint hozzá kell járulnia az alapok általános teljesítményének méréséhez.

(24) A tagállamnak félidős felülvizsgálatot kell végeznie az ERFA, az ESZA+, a Kohéziós Alap és az IÁA által támogatott minden egyes program vonatkozásában. Ez a felülvizsgálat biztosítaná a programoknak a program teljesítménye alapján történő teljeskörű kiigazítását, miközben lehetőséget adna az új kihívások, valamint a 2024-ben kiadott releváns országspecifikus ajánlások figyelembevételére, továbbá az integrált nemzeti energia- és klímatervek és a szociális jogok európai pillérének megvalósítása terén történő előrehaladásra is. A félidős felülvizsgálat céljából figyelembe kell venni az érintett tagállam vagy régió társadalmi-gazdasági helyzetét is, beleértve a jelentős negatív pénzügyi, gazdasági vagy társadalmi fejleményeket is vagy a demográfiai kihívásokat és az éghajlat-politikai hozzájárulási célértékek nemzeti szintű elérése terén tett előrelépést. A Bizottságnak jelentést kell készítenie a félidős felülvizsgálat eredményéről, beleértve a közvetlen odaítélés útján kiválasztott szervek által kezelt pénzügyi eszközök kapcsán felmerülő irányítási költségek és díjak alkalmazásának értékelését is.

(25) Az uniós támogatási politikák és az Unió gazdasági kormányzása közötti kapcsolatot biztosító mechanizmusokat tovább kell finomítani, és lehetővé kell tenni a Bizottság számára, hogy javaslatot tegyen a Tanácsnak egy adott tagállam egy vagy több programjára vonatkozó kötelezettségvállalások vagy kifizetések teljes vagy részbeni felfüggesztésére, amennyiben a tagállam nem hoz hatékony intézkedéseket a gazdasági kormányzási folyamattal összefüggésben. A Bizottságnak a felfüggesztésre vonatkozó javaslattételi kötelezettségét fel kell függeszteni mindaddig, amennyiben és amíg a Stabilitási és Növekedési Paktum szerinti úgynevezett általános mentesítési záradék aktiválva van. Az egységes végrehajtás biztosítása érdekében, valamint a végrehajtandó intézkedések pénzügyi hatásainak jelentőségére tekintettel végrehajtási hatásköröket kell a Tanácsra ruházni, amelynek a Bizottság javaslata alapján kell eljárnia. A gazdasági kormányzás folyamatának keretében meghozandó hatékony intézkedések biztosításához szükséges határozatok elfogadásának megkönnyítése érdekében a fordított minősített többségi szavazás eljárását kell alkalmazni. Tekintettel az ESZA+ és az Interreg programok által támogatott műveletek típusára, az ESZA+-t és ezeket a programokat ki kell zárni az említett mechanizmusok hatálya alól.

(26) A Stabilitási és Növekedési Paktumban említett, a programozási időszak során esetlegesen felmerülő rendkívüli vagy szokatlan körülményekre való gyors reagálás lehetővé tétele érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni olyan ideiglenes intézkedések elfogadására, amelyek megkönnyítik az alapokból nyújtott támogatás ilyen körülményekre való reagálást célzó felhasználását. A Bizottságnak az adott tagállamot érintő rendkívüli vagy szokatlan körülmények alapján legalkalmasabb intézkedéseket kell elfogadnia, fenntartva mindeközben az alapok célkitűzéseit. A Bizottságnak figyelemmel kell kísérnie továbbá az intézkedések végrehajtását, és értékelnie kell azok megfelelőségét.

(27) A programok tartalmával kapcsolatban közös követelményeket szükséges megállapítani, figyelembe véve az egyes alapok egyedi jellegét. Az említett követelmények kiegészíthetők alapspecifikus szabályokkal. Az (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (12) (a továbbiakban: az Interreg-rendelet) egyedi rendelkezéseket kell megállapítani az Interreg programok tartalmára vonatkozóan.

(28) A programvégrehajtás rugalmasságának biztosítása és az adminisztratív terhek csökkentése érdekében korlátozott mértékben lehetővé kell tenni a pénzügyi átcsoportosításokat ugyanazon program prioritásai között anélkül, hogy a programot módosító bizottsági határozatra lenne szükség. A felülvizsgált pénzügyi táblázatokat be kell nyújtani a Bizottsághoz, ezzel biztosítva, hogy az egyes prioritásokhoz rendelt pénzügyi allokációkra vonatkozó információk naprakészek legyenek.

(29) Az IÁA hatékonyságának növelése érdekében lehetővé kell tenni, hogy az ERFA-ból és az ESZA+-ból származó kiegészítő forrásokat önkéntes alapon az IÁA rendelkezésére bocsássák. Ezeket a kiegészítő forrásokat az említett alapokból az IÁA részére történő külön önkéntes átcsoportosítás révén kell biztosítani, figyelembe véve a területi igazságos átmenet tervekben meghatározott, az átmenetből adódóan kezelendő kihívásokat. Az átcsoportosítandó összegeket azon régiókategóriák forrásaiból kell biztosítani, amelyekben az igazságos átmenetre vonatkozó területi tervekben meghatározott területek találhatók. Tekintettel az IÁA-források felhasználására vonatkozó különleges szabályokra, az IÁA forrásainak létrehozására kizárólag a külön átcsoportosítási mechanizmus alkalmazandó. Egyértelművé kell tenni továbbá, hogy csak e rendelet és az (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet (13) (a továbbiakban: az IÁA-rendelet) alkalmazandó az IÁA-ra, valamint az ERFA-ból és az ESZA+-ból az IÁA-ba átcsoportosított azon forrásokra, amelyek szintén az IÁA-ból biztosított támogatássá válnak. A kiegészítő támogatásra sem az (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet (14) (a továbbiakban: az ERFA-KA rendelet), sem az (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet (15) (a továbbiakban: az ESZA+ rendelet) nem alkalmazható. Ezért az IÁA számára kiegészítő támogatásként átcsoportosított ERFA-forrásokat ki kell zárni az ERFA-KA rendeletben meghatározott tematikus koncentrációra vonatkozó követelmények számítási alapjából, valamint az ERFA-KA rendeletben meghatározott, a fenntartható városfejlesztésre elkülönített minimális összegek számítási alapjából. Ugyanez vonatkozik az IÁA számára kiegészítő támogatásként átcsoportosított ESZA+-forrásokra az ESZA+ rendeletben meghatározott tematikus koncentrációra vonatkozó követelmények tekintetében.

(30) Az integrált területfejlesztési szemlélet megerősítése céljából az olyan beruházásokat, amelyek területi eszközök - mint például az integrált területi beruházások, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) keretében "LEADER" néven említett közösségvezérelt helyi fejlesztés - vagy más olyan területi eszköz formájában valósulnak meg, amely a tagállam által tervezett kezdeményezéseket támogat, területi és helyi fejlesztési stratégiákra kell alapozni. Ugyanez vonatkozik az olyan kapcsolódó kezdeményezésekre, mint az "intelligens falvak". Az integrált területi beruházások és a tagállamok által tervezett területi eszközök tekintetében minimumkövetelményeket kell meghatározni a területi stratégiák tartalmára vonatkozóan. Ezeket a területi stratégiákat az illetékes hatóságok vagy szervek felelősségi körében kell kidolgozni és jóváhagyni. Annak biztosítására, hogy az illetékes hatóságok vagy szervek részt vegyenek a területi stratégiák végrehajtásában, e hatóságok vagy szervek felelősségi körébe kell utalni a támogatandó műveletek kiválasztását, vagy be kell vonni őket a kiválasztásba. A területi stratégiákban gondoskodni kell arról, hogy a fenntartható turizmusra irányuló kezdeményezések keretében megfelelő egyensúly álljon fenn a lakók és a turisták igényei között, például a kerékpárút- és vasúti hálózat összekapcsolása révén.

(31) A vidéki területek fejlesztési kihívásainak hatékony kezelése érdekében elő kell segíteni az alapokból és az EMVA-ból történő koordinált támogatást. A tagállamoknak és a régióknak biztosítaniuk kell, hogy az alapokból és az EMVA-ból támogatott beavatkozások kiegészítsék egymást, és azokat koordináltan hajtsák végre a szinergiák megteremtése, valamint az irányító szervekre és a kedvezményezettekre háruló adminisztratív költségek és terhek csökkentése érdekében.

(32) A helyi szintű potenciál jobb mozgósítása érdekében meg kell erősíteni és elő kell segíteni a közösségvezérelt helyi fejlesztést. Ennek figyelembe kell vennie a helyi igényeket és lehetőségeket, valamint az adott társadalmi-kulturális jellemzőket, és elő kell mozdítania a strukturális változásokat, a közösségi kapacitás építését és az innováció ösztönzését. Meg kell erősíteni az alapok és az EMVA közötti szoros együttműködést és azok integrált felhasználását a helyi fejlesztési stratégiák megvalósításának támogatása érdekében. Alapvető fontosságú, hogy a közösség érdekeit képviselő helyi akciócsoportokra kell ruházni a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák megtervezése és végrehajtása iránti felelősséget. A közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiákhoz a különböző alapokból és az EMVA-ból érkező támogatás koordinálásának megkönnyítése és a stratégiák végrehajtásának elősegítése érdekében ösztönözni kell a "vezető alap" koncepciójának alkalmazását. Az EMVA vezető alapként történő kiválasztásakor az EMVA-nak a vezető alapra vonatkozóan megállapított szabályokat kell követnie.

(33) Az adminisztratív terhek csökkentése érdekében lehetővé kell tenni, hogy a programvégrehajtáshoz kapcsolt technikai segítségnyújtást a tagállam kezdeményezésére százalékos átalánnyal teljesítsék, amely a program végrehajtásának előrehaladásán alapul, és a horizontális feladatokra is kiterjedhet. Az MMIA, a BBA és a HAVE, valamint az Interreg programok esetében azonban a végrehajtás egyszerűsítése érdekében kizárólag százalékos átalány alkalmazható. A pénzügyi irányítás megkönnyítése érdekében a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy megnevezzenek egy vagy több olyan szervet, amelyek részére a kapcsolódó visszatérítéseket teljesíteni kell. Mivel ezek a visszatérítések százalékos átalány alkalmazásán alapulnak, az ellenőrzéseket és auditokat annak ellenőrzésére kell korlátozni, hogy teljesülnek-e az uniós hozzájárulás visszatérítéséhez szükséges feltételek, de az alapul szolgáló kiadások nem képezhetik ellenőrzések vagy auditok tárgyát. Mindazonáltal, amennyiben a 2014-2020-as időszakkal való folytonosság a kívánatos, a tagállamoknak rendelkezniük kell azzal a lehetőséggel is, hogy továbbra is részesüljenek azon elszámolható költségek megtérítésében, amelyek a kedvezményezettnél ténylegesen felmerültek és kifizetésre kerültek technikai segítségnyújtási műveletek végrehajtásával kapcsolatban egy vagy több különböző programon keresztül vagy egy program egy vagy több prioritása alatt. A tagállamoknak partnerségi megállapodásukban közölniük kell, hogy a technikai segítségnyújtáshoz való uniós hozzájárulás mely formáját választják a teljes programozási időszakra vonatkozóan. A választott opciótól függetlenül, a technikai segítségnyújtás kiegészíthető olyan célzott adminisztratív kapacitásépítő intézkedésekkel, amelyek költségfüggetlen visszatérítési módszereket alkalmaznak. Az intézkedések és a teljesítendő eredmények, valamint a hozzájuk kapcsolódó uniós kifizetések is ütemtervben rögzíthetők, és azok kifizetéseket eredményezhetnek a helyszíni eredmények alapján.

(34) Amennyiben egy tagállam azt javasolja a Bizottságnak, hogy egy program valamely prioritása vagy annak egy része költségfüggetlen formában kerüljön finanszírozásra, a megállapodás tárgyát képező tevékenységeknek, teljesítendő eredményeknek és feltételeknek olyan konkrét beruházásokhoz kell kapcsolódniuk, amelyeket az adott tagállamban vagy régióban, megosztott irányítás alatt álló programok keretében végeznek. Ezzel összefüggésben biztosítani kell a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének tiszteletben tartását. A vonatkozó feltételek teljesítéséhez vagy az eredmények eléréséhez kötött összegek megfelelő nagyságát illetően a Bizottságnak és a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a ráfordított források összhangban álljanak az elvégzett beruházásokkal. Amennyiben egy programban költségfüggetlen finanszírozási rendszert alkalmaznak, az e rendszer végrehajtásához kapcsolódó, alapul szolgáló költségek nem képezhetik ellenőrzés vagy audit tárgyát, mert a Bizottság a program keretében vagy felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján előzetes megállapodást biztosít a feltételek teljesítéséhez vagy az eredmények eléréséhez kötött összegekről. Az ellenőrzésnek és az auditnak ehelyett annak vizsgálatára kell szorítkoznia, hogy teljesültek-e az uniós hozzájárulás megtérítését kiváltó feltételek vagy eredmények.

(35) A programok teljesítésének vizsgálata céljából a tagállamnak a releváns partnerek képviselőit is magukba foglaló monitoringbizottságokat kell létrehoznia. Az ERFA, az ESZA+, a Kohéziós Alap és az ETHAA esetében az éves végrehajtási jelentések helyett éves strukturált szakpolitikai párbeszédet kell lebonyolítani a tagállam által a programvégrehajtásra vonatkozóan rendelkezésre bocsátott legfrissebb információk és adatok alapján. A felülvizsgálati ülést az IÁA-ra vonatkozó programok esetében is meg kell szervezni.

(36) A jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodás (16) (22) és (23) pontjának megfelelően az alapokat egyedi monitoring követelményeknek megfelelően gyűjtött információk alapján értékelni kell, ugyanakkor el kell kerülni a különösen a tagállamokra nehezedő adminisztratív terhet és a túlszabályozást. E követelményeknek adott esetben mérhető mutatókat is magukban kell foglalniuk, amelyek alapján értékelhetők az alapok gyakorlatban kifejtett hatásai. Ezeknek a követelményeknek lehetővé kell tenniük a nemek közötti egyenlőség támogatásának monitoringját is.

(37) A programvégrehajtásra vonatkozó átfogó, naprakész információk rendelkezésre állásának biztosítása érdekében hatékony és időben történő elektronikus jelentéstételi kötelezettséget kell előírni a mennyiségi adatok vonatkozásában.

(38) A következő programozási időszak kapcsolódó programjai és tevékenységei előkészítésének támogatása céljából a Bizottságnak félidős értékelést kell végeznie az alapokról. A programozási időszak végén a Bizottságnak visszamenőleges értékeléseket kell végeznie az alapokról, amelyeknek az alapok által kifejtett hatásra kell koncentrálniuk. Az értékelések eredményeit közzé kell tenni.

(39) A tagállamokban a programhatóságoknak, a kedvezményezetteknek és az érdekelt feleknek fel kell hívniuk a figyelmet az uniós támogatás eredményeire, és ennek megfelelően tájékoztatniuk kell a közvéleményt. Az átláthatósági, kommunikációs és láthatósági tevékenységek alapvetően fontosak ahhoz, hogy az uniós tevékenységek helyi szinten láthatók legyenek, és azoknak valós, pontos és naprakész információkon kell alapulniuk. Ahhoz, hogy az említett követelmények végrehajthatók legyenek, a programhatóságok és a Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy korrekciós intézkedéseket alkalmazzanak azok be nem tartása esetén.

(40) Az irányító hatóságoknak strukturált információkat kell közzétenniük kiválasztott műveletekről és kedvezményezettekről az adott műveletet támogató program honlapján, figyelembe véve az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (17) személyes adatokra vonatkozó adatvédelmi követelményeit.

(41) Az alapok felhasználásának egyszerűsítése és a hibák kockázatának csökkentése céljából célszerű meghatározni mind a tagállamoknak juttatott uniós hozzájárulás formáit, mind a tagállamok által a kedvezményezettek részére nyújtott támogatás formáit. Az ilyen egyszerűsítési lehetőséggel kapcsolatos tapasztalatok növelése érdekében az irányító hatóságok számára azt is lehetővé kell tenni, hogy költségfüggetlen finanszírozási formákon keresztül nyújtsanak vissza nem térítendő támogatást, amennyiben ezeket az ugyanazon a formán alapuló uniós hozzájárulás visszatérítése fedezi.

(42) Ami a kedvezményezetteknek nyújtott vissza nem térítendő támogatásokat illeti, a tagállamoknak egyre nagyobb mértékben kell alkalmazniuk az egyszerűsített költségelszámolási módszereket. Az egyszerűsített költségelszámolási módszerek kötelező alkalmazása tekintetében előírt küszöbértéket a művelet teljes költségéhez kell kötni, hogy ezáltal a küszöbérték alatti valamennyi művelet azonos elbánás alá tartozzon, függetlenül attól, hogy a támogatás állami vagy magánjellegű-e. Amennyiben az irányító hatóság egy pályázati felhívásban egyszerűsített költségelszámolási lehetőség alkalmazását kívánja javasolni, lehetőséget kell biztosítani számára, hogy konzultáljon a monitoringbizottsággal. A tagállamok által megállapított összegeknek és arányoknak megbízható közelítő változóknak kell lenniük a tényleges költségekhez képest. A többéves programvégrehajtással összefüggésben bevált gyakorlatnak minősülnek az időszakos kiigazítások, amelyek figyelembe veszik az arányokat és az összegeket befolyásoló tényezőket. Az egyszerűsített költségelszámolási módszerek alkalmazásának megkönnyítése érdekében e rendeletnek olyan módszereket és arányokat is meg kell határoznia, amelyek anélkül is alkalmazhatók, hogy a tagállamoknak számítást kellene végezniük vagy módszertant kellene meghatározniuk.

(43) A százalékos átalányok azonnali végrehajtásának lehetővé tétele érdekében a tagállamok által a 2014-2020-as időszakban tisztességes, méltányos és igazolható számítási módszerrel megállapított valamennyi százalékos átalány továbbra is alkalmazandó az e rendelet alapján támogatott hasonló műveletekhez, anélkül, hogy új számítási módszerre lenne szükség.

(44) A társfinanszírozott környezetvédelmi beruházások felhasználásának optimalizálása érdekében szinergiákat kell biztosítani az (EU) 2021/783 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (18) létrehozott LIFE környezetvédelmi és éghajlat-politikai programmal, különösen a LIFE stratégiai integrált projektek és stratégiai természetvédelmi projektek révén, emellett pedig az (EU) 2021/695 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (19) (a továbbiakban: a Horizont Európa rendelet) létrehozott Horizont Európa és más uniós programok keretében finanszírozott projektekkel.

(45) A jogi egyértelműség érdekében célszerű meghatározni az elszámolhatósági időszakot az e rendelet alapján az alapokból támogatott műveletekhez kapcsolódó kiadások és költségek tekintetében, illetve korlátozni a befejezett műveletek támogatását. Emellett pontosítani kell, hogy mely dátumtól kezdődik a kiadások alapokból való elszámolhatósága új programok elfogadása vagy a programok módosítása esetében, ideértve azt a kivételes jellegű lehetőséget is, hogy az elszámolhatósági időszak meghosszabbítható valamely természeti katasztrófa kezdete napjáig, amennyiben az adott katasztrófa kezeléséhez sürgős erőforrás-mobilizálásra van szükség. Ezzel egyidejűleg a programvégrehajtásnak rugalmasságot kell biztosítania a program célkitűzéseihez hozzájáruló műveletek kiadásainak elszámolhatósága tekintetében, függetlenül attól, hogy e műveletek végrehajtására valamely tagállamon vagy az Unión kívül, vagy egy tagállamon belüli, azonos kategóriába tartozó régióban kerül sor.

(46) A köz- és magánszféra közötti partnerségek (PPP-k) végrehajtásához szükséges rugalmasság biztosítása érdekében a PPP-megállapodásnak meg kell határoznia mikor elszámolhatóak a kiadások, különösen azokat a feltételeket, amelyek mentén azok a kedvezményezettnél vagy a PPP magánszférabeli partnerénél merülnek fel, függetlenül attól, hogy a PPP-művelet végrehajtása során ki bonyolítja a kifizetéseket.

(47) Az alapok eredményességének, igazságosságának és fenntartható hatásának biztosítása érdekében olyan rendelkezéseket kell hozni, amelyek biztosítják az infrastrukturális beruházások vagy a termelő beruházások hosszú élettartamát, és megakadályozzák, hogy az alapokat jogosulatlan előny megszerzésére használják fel. Az irányító hatóságoknak külön figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy ne támogassák az áttelepítést a műveletek kiválasztásakor, valamint hogy szabálytalanságként kezeljék a tartósság követelményének meg nem felelő műveletekre jogosulatlanul kifizetett összegeket.

(48) Az egymást kiegészítő jelleg erősítése és a végrehajtás egyszerűsítése céljából lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az ERFA-ból, a Kohéziós Alapból és az IÁA-ból nyújtott támogatásokat a "Beruházás a munkahelyteremtésbe és a növekedésbe" célkitűzés keretében végrehajtott közös programok esetében ötvözzék az ESZA+-ból nyújtott támogatásokkal.

(49) A teljes egészében vagy részben az Unió költségvetéséből finanszírozott beruházások hozzáadott értékének optimalizálása érdekében szinergiákat kell keresni, különösen az alapok és más érintett eszközök, például a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz és a brexit miatti kiigazításokra képzett tartalék között. Ezeket a szinergiákat olyan alapvető, felhasználóbarát mechanizmusok révén kell megvalósítani, mint például a Horizont Európa keretében elszámolható költségek százalékos átalányfinanszírozásának elismerése hasonló művelet esetében, vagy a különböző uniós eszközökből nyújtott finanszírozás ötvözése egyazon művelet esetében, amennyiben nem áll fenn kettős finanszírozás. Ezért ennek a rendeletnek szabályoznia kell az alapokból történő kiegészítő finanszírozást.

(50) A pénzügyi eszközöket nem lehet tevékenységek újrafinanszírozásához felhasználni, például nem léphetnek a beruházásra vonatkozó határozat napján fizikailag már befejezett vagy teljeskörűen megvalósított beruházásokra vonatkozó hatályos kölcsönszerződés vagy más finanszírozási formák helyébe, hanem azokat a mögöttes szakpolitikai célokkal összhangban álló, tetszőleges típusú új beruházások támogatására kell fordítani.

(51) Az irányító hatóságoknak a támogatási intézkedések pénzügyi eszközök révén történő finanszírozására vonatkozó döntést előzetes vizsgálat alapján kell meghozniuk. Ebben a rendeletben meg kell határozni az előzetes vizsgálatok kötelező elemeit, amelyek tekintetében biztosítani kell a befejezésük napján rendelkezésre álló indikatív információkat, valamint az adminisztratív terheknek és a pénzügyi eszközök késedelmes létrehozásának az elkerülése érdekében lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy a 2014-2020-as időszakra elvégzett - és szükség szerint aktualizált - előzetes vizsgálatra támaszkodjanak.

(52) A vissza nem térítendő formában - beleértve a kölcsön tőkeösszegéből adott kedvezményt is - nyújtott programtámogatást tartalmazó pénzügyi eszközök bizonyos típusainak könnyebb alkalmazása érdekében lehetőség van arra, hogy a pénzügyi eszközökre vonatkozó szabályokat alkalmazzák az ilyen kombinációra is, ha arra egyetlen pénzügyieszköz-műveleten belül kerül sor. Meg kell azonban határozni az ilyen programtámogatás feltételeit és a kettős finanszírozást megakadályozó egyedi feltételeket.

(53) Lehetővé kell tenni, hogy az irányító hatóságok - az állami támogatásokra és a közbeszerzésekre vonatkozóan a 2014-2020-as programozási időszakban már egyértelműen rögzített szabályok maradéktalan tiszteletben tartásával - eldönthessék, hogy a célrégiók egyedi szükségleteinek kielégítése szempontjából mi a pénzügyi eszközök felhasználásának legmegfelelőbb módja. Emellett a 2014-2020-as programozási időszakkal való folytonosság biztosítása érdekében az irányító hatóságok számára lehetővé kell tenni, hogy a pénzügyi eszközöket az EBB-nek vagy olyan nemzetközi pénzügyi intézményeknek való közvetlen szerződés-odaítélés révén használják fel, amelyekben valamely tagállam részvényes. Lehetővé kell tenni az irányító hatóságok számára azt is, hogy a szerződéseket közvetlenül olyan állami tulajdonú bankoknak vagy intézményeknek ítéljék oda, amelyek ugyanazoknak a szigorú feltételeknek felelnek meg, amelyeket a költségvetési rendelet a 2014-2020-as programozási időszakra írt elő. E rendeletnek egyértelmű feltételeket kell előírnia annak biztosítása érdekében, hogy a közvetlen odaítélés lehetősége továbbra is összhangban legyen a belső piac elveivel. Ennek keretében a Bizottságnak támogatást kell nyújtania az auditoroknak, az irányító hatóságoknak és a kedvezményezetteknek az állami támogatási szabályok betartásának biztosításához.

(54) Tekintettel a tartósan alacsony kamatokra, valamint annak érdekében, hogy a pénzügyi eszközökkel gazdálkodó szervekre ne háruljon indokolatlan pénzügyi teher, lehetővé kell tenni számukra, hogy amennyiben aktív pénzgazdálkodást folytatnak, az alapok befektetései által generált negatív kamatot a pénzügyi eszközbe visszafizetett forrásokból finanszírozzák. Az aktív pénzgazdálkodás révén a pénzügyi eszközöket végrehajtó szervezeteknek törekedniük kell arra, hogy elfogadható kockázati szint mellett optimalizálják a hozamokat és minimalizálják a díjakat.

(55) A megosztott irányítás elvével és szabályaival összhangban a tagállamoknak és a Bizottságnak kell felelniük a programok irányításáért és kontrolljáért, és nekik kell bizonyossággal szolgálniuk az alapok jogszerű és szabályos felhasználásáról. Mivel az említett irányítás és kontroll elsősorban a tagállamok felelősségébe tartozik, és nekik kell biztosítaniuk, hogy az alapok által támogatott műveletek megfeleljenek az alkalmazandó jognak, erre vonatkozó kötelezettségeiket egyértelműen meg kell határozni. A Bizottság ezzel kapcsolatos hatásköreit és feladatait szintén meg kell állapítani.

(56) A programvégrehajtás gyors beindítása céljából meg kell könnyíteni a végrehajtási rendelkezések előző programozási időszakból történő átvételét. Amennyiben nincs szükség új technológiára, célszerű fenntartani az előző programozási időszakra felállított számítógépesített rendszereket, az esetlegesen szükséges módosítások mellett.

(57) Az alapok eredményes felhasználásának támogatása érdekében kérésre valamennyi tagállam rendelkezésére kell állnia az EBB által nyújtott támogatásnak. Az ilyen támogatás kapacitásépítést, valamint a projektek azonosításához, előkészítéséhez és végrehajtásához nyújtott támogatást, továbbá a pénzügyi eszközökkel és beruházási platformokkal kapcsolatos tanácsadást foglalhat magában.

(58) A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy saját kezdeményezésükre koordinációs szervet jelöljenek ki, amely kapcsolatot tart a Bizottsággal és információkat nyújt a számukra, valamint az adott tagállamban koordinálja a programhatóságok tevékenységeit.

(59) A programirányítási feladatok észszerűsítése érdekében az MMIA, a BBA és a HAVE által támogatott programok esetében fenn kell tartani, hogy hogy az elszámolási feladatkör össze legyen vonva az irányító hatóságok feladataival, más alapok esetében pedig lehetőséget kell biztosítani erre.

(60) mivel elsődlegesen az irányító hatóság felel az alapok hatékony és eredményes végrehajtásáért, és ezért széles körben lát el feladatokat, a műveletek kiválasztásával, a programirányítással és a monitoringbizottság támogatásával kapcsolatos feladatait részletesen meg kell határozni. A műveletek kiválasztására alkalmazott eljárás lehet akár versengő, akár nem versengő jellegű, feltéve, hogy az alkalmazott kritériumok és eljárások megkülönböztetésmentesek, befogadóak és átláthatóak, és a kiválasztott műveletek maximalizálják az uniós finanszírozás hozzájárulását, és összhangban vannak az e rendeletben meghatározott horizontális elvekkel. A klímasemleges Unió 2050-ig történő megvalósítására irányuló célkitűzés megvalósítása érdekében a tagállamoknak biztosítaniuk kell az infrastrukturális beruházások éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatát, és az ilyen beruházások kiválasztásakor előnyben kell részesíteniük azokat a műveleteket, amelyek tiszteletben tartják az "első az energiahatékonyság" elvét.

(61) Az alapok és a közvetlenül irányított eszközök közötti szinergiákat optimalizálni kell. Meg kell könnyíteni azoknak a műveleteknek a támogatását, amelyek már megkapták a kiválósági pecsétet, vagy amelyeket a Horizont Európa társfinanszírozott az alapokból való hozzájárulás mellett. Azokat a feltételeket, amelyeket a kiválósági pecsét minőségi védjegy kiadását vagy a Horizont Európa általi társfinanszírozást megelőzően uniós szinten már értékeltek, nem kell újból értékelni, amennyiben a műveletek megfelelnek az e rendeletben meghatározott, korlátozott számú követelménynek. Ez várhatóan megkönnyíti majd az (EU) 651/2014 bizottsági rendeletben (20) meghatározott megfelelő szabályok betartását is.

(62) Az alapok hatékony és eredményes felhasználása és a kapcsolódó igazgatási költségek és terhek közötti kellő egyensúly megteremtése érdekében az irányítási ellenőrzések gyakoriságát, hatályát és alkalmazási körét kockázatértékelés alapján kell megállapítani, amelynél figyelembe kell venni olyan tényezőket, mint a végrehajtott műveletek száma, típusa, mérete és tartalma, a kedvezményezettek, valamint az előző irányítási ellenőrzések és auditok során azonosított kockázati szint. Az irányítási ellenőrzéseknek arányosnak kell lenniük az említett kockázatértékelés során megállapított kockázatokkal, az auditoknak pedig arányosnak kell lenniük az Unió költségvetését érintő kockázat mértékével.

(63) Az audithatóságnak auditokat kell végeznie, és biztosítania kell, hogy a Bizottság részére adott auditvélemény megbízható legyen. Ennek az auditvéleménynek három területen kell bizonyosságot szolgáltatnia a Bizottság számára, nevezetesen a bejelentett kiadások jogszerűsége és szabályszerűsége, az irányítási és kontrollrendszerek hatékony működése, valamint az elszámolások teljessége, pontossága és valódisága tekintetében. Amennyiben független auditor már elvégezte az uniós hozzájárulás felhasználásával kapcsolatos pénzügyi kimutatások és jelentések megalapozott bizonyosságot nyújtó, nemzetközileg elfogadott auditstandardokon alapuló auditokat, akkor ez az audit képezi az audithatóság által a Bizottság felé jelzett általános megbízhatóság alapját, feltéve, hogy megfelelő bizonyíték áll rendelkezésre az auditor függetlenségére és kompetenciájára vonatkozóan, a költségvetési rendelet 127. cikkének megfelelően.

(64) Az ellenőrzések és az auditra vonatkozó követelmények csökkenthetők, amennyiben bizonyosság áll fenn, hogy a program a legutóbbi két egymást követő évben mindvégig hatékonyan működött, mivel ez azt mutatja, hogy az alapokat hosszabb időn keresztül hatékonyan és eredményesen használták fel.

(65) A kedvezményezettek adminisztratív terheinek és az adminisztratív költségeknek a csökkentése, valamint a Bizottságnak bejelentett ugyanazon kiadásokra vonatkozó auditok és irányítási ellenőrzések megkettőzésének elkerülése érdekében az alapokra vonatkozóan meg kell határozni az egységes audit elvének konkrét alkalmazását.

(66) Az audit megelőző szerepének erősítése, a jogi átláthatóság fokozása és a bevált gyakorlatok megosztása érdekében a Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok kérésére az auditjelentést - az auditált tagállam egyetértésével - megossza.

(67) A pénzügyi irányítás javítása érdekében egyszerűsített előfinanszírozási rendszert kell létrehozni. Az előfinanszírozási rendszer azt hivatott biztosítani, hogy a tagállam a program végrehajtásának kezdetétől rendelkezzen a kedvezményezettek támogatásához szükséges eszközökkel.

(68) A tagállamok és a Bizottság adminisztratív terheinek csökkentése érdekében ütemtervet kell felállítani a kifizetési kérelmekre vonatkozóan. A bizottsági kifizetésekre 5 %-os visszatartást kell alkalmazni az éves számlaegyenleg kifizetéséig, amikor a Bizottság meg tudja állapítani, hogy az elszámolások teljesek, pontosak és valósak-e.

(69) Az adminisztratív terhek csökkentése céljából az elszámolások éves elfogadásának rendszerét egyszerűsíteni kell oly módon, hogy az egyszerűbb szabályokat biztosítson a kifizetésekre és visszafizettetésekre, amennyiben nincs véleménykülönbség a Bizottság és a tagállam között.

(70) Az Unió pénzügyi érdekeinek és költségvetésének védelme érdekében arányos intézkedéseket kell megállapítani és végrehajtani a tagállamok és a Bizottság szintjén. A Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy megszakítsa a kifizetési határidőket, felfüggessze az időközi kifizetéseket, és pénzügyi korrekciókat alkalmazzon, amennyiben a vonatkozó feltételek teljesülnek. A Bizottságnak tiszteletben kell tartania az arányosság elvét oly módon, hogy figyelembe veszi a szabálytalanságok jellegét, súlyosságát és gyakoriságát, valamint azoknak az uniós költségvetést érintő pénzügyi következményeit. Abban az esetben, ha a Bizottságnak nem áll módjában megállapítani a szabálytalanul elszámolt kiadások pontos összegét, és ennélfogva nem tud az egyedi esetekhez mért pénzügyi korrekciókat alkalmazni, százalékos átalányalapú vagy statisztikailag extrapolált pénzügyi korrekciót kell alkalmaznia. Lehetővé kell tenni az időközi kifizetések felfüggesztését a Bizottság által az EUMSZ 258. cikke alapján kiadott, indokolással ellátott vélemény alapján, feltéve, hogy kellően közvetlen kapcsolat áll fenn az indokolással ellátott véleményben tárgyalt kérdés és a szóban forgó kiadások között ahhoz, hogy azok jogszerűsége és szabályszerűsége veszélybe kerüljön.

(71) A tagállamoknak meg kell előzniük, fel kell tárniuk és hatékonyan kezelniük kell a gazdasági szereplők által elkövetett bármely szabálytalanságot, ideértve a csalást is. Ezen túlmenően az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel (21), a 2988/95/EK, Euratom rendelettel (22) és a 2185/96/Euratom, EK rendelettel (23) összhangban igazgatási vizsgálatokat - többek között helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat - végezhet annak megállapítása céljából, hogy történt-e olyan csalás, korrupció vagy bármilyen más jogellenes tevékenység, amely sérti az Unió pénzügyi érdekeit. Az Európai Ügyészség az (EU) 2017/1939 rendelettel (24) összhangban hatáskörrel rendelkezik arra, hogy nyomozást és vádhatósági eljárást folytasson az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről szóló (EU) 2017/1371 európai parlamenti és tanácsi irányelv (25) szerinti, az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalás és más bűncselekmények ügyében. A tagállamoknak meg kell hozniuk az annak biztosításához szükséges intézkedéseket, hogy minden olyan személy vagy szervezet, aki, illetve amely uniós forrásokban részesül, maradéktalanul együttműködjön az Unió pénzügyi érdekeinek védelme céljából, biztosítsa a Bizottság, az OLAF, a Számvevőszék, valamint - az (EU) 2017/1939 rendelet szerinti megerősített együttműködésben részt vevő tagállamok esetében - az Európai Ügyészség számára a szükséges jogokat és hozzáférést, valamint gondoskodjon arról, hogy az uniós források felhasználásában részt vevő harmadik felek ezekkel egyenértékű jogokat biztosítsanak. A tagállamoknak haladéktalanul jelentést kell tenniük a Bizottságnak a feltárt szabálytalanságokról, ideértve a csalást is, és az ilyen szabálytalanságok tekintetében, illetve bármely OLAF-vizsgálat tekintetében hozott nyomonkövetési intézkedésekről.

(72) Az uniós költségvetés védelmének fokozása érdekében a Bizottságnak olyan integrált és interoperábilis információs és monitoringrendszert kell rendelkezésre bocsátania, amely magában foglal egy egységes adatbányászati és kockázatértékelési eszközt a releváns adatokhoz való hozzáférés és azok elemzése céljából, és a Bizottságnak a tagállamok általi általános alkalmazás céljából ösztönöznie kell ezek használatát.

(73) Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról, valamint az új saját forrásokról és az új saját források bevezetésére vonatkozó ütemtervről (26) szóló, 2020. december 16-i intézményközi megállapodással összhangban, az uniós költségvetés és a Next Generation EU szabálytalanságokkal - többek között csalással - szembeni fokozott védelme érdekében az uniós támogatás kedvezményezettjeire vonatkozó információk és adatok gyűjtésére, összehasonlítására és összesítésére vonatkozó egységesített intézkedéseket kell bevezetni kontroll és audit céljából. A hatékony kontroll és audit biztosításához szükség van a megosztott irányítás keretében közvetlenül vagy közvetve uniós támogatásban végső soron részesülőkre vonatkozó adatok gyűjtésére, ideértve az uniós támogatás címzettjeinek tényleges tulajdonosaira vonatkozó adatokat is.

(74) Az uniós költségvetés szabálytalanságok - többek között a csalás - elleni védelmének fokozás érdekében szükséges az olyan tényleges tulajdonosok személyes adatainak kezelése, akik természetes személyek. Az ilyen csalások hatékony felderítése, nyomozása és azokkal kapcsolatos vádhatósági eljárás hatékony lefolytatása, illetve a szabálytalanságok orvoslása érdekében szükséges, hogy azonosítani lehessen azokat a tényleges tulajdonosokat, akik természetes személyek és akik végső soron részesülnek a szabálytalanságokból - többek között csalásokból - adódó előnyökből. Ebből a célból, valamint az egyszerűsítés és az adminisztratív terhek csökkentése érdekében lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy a tényleges tulajdonosokra vonatkozó információk gyűjtésével kapcsolatos kötelezettségüknek az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv (27) céljaira alkalmazott nyilvántartásokban szereplő adatok felhasználásával tegyenek eleget. E tekintetben a tényleges tulajdonosok személyes adatai e rendelet alapján történő kezelésének céljai - nevezetesen a szabálytalanságok megelőzése, felderítése és korrekciója, valamint bejelentése, ideértve csalást is - összeegyeztethetők a személyes adatoknak az (EU) 2015/849 irányelv alapján történő kezelésének céljaival.

(75) A pénzügyi fegyelem ösztönzése érdekében célszerű a program szintjén meghatározni a költségvetési kötelezettségvállalások visszavonására vonatkozó szabályokat.

(76) Annak érdekében, hogy a tagállamok elegendő időt kapjanak arra, hogy a rendelkezésre álló források mértékéig bejelentsék kiadásaikat a Bizottságnak, amennyiben 2021. január 1-jét követően új szabályokat vagy megosztott irányítás alá tartozó programokat fogadnak el, a 2021-ben fel nem használt allokációk összegét az (EU, Euratom) 2020/2093 tanácsi rendelet (28) 7. cikkében előirányzottak szerint a 2022-2025-ös évekre egyenlő arányban kell átcsoportosítani.

(77) Az EUMSZ gazdasági, társadalmi és területi kohéziós célkitűzéseinek előmozdítása érdekében a "Beruházás a munkahelyteremtésbe és a növekedésbe" célkitűzés keretében az összes régiót támogatni kell. A kiegyensúlyozott és fokozatos támogatás, valamint a gazdasági és társadalmi fejlettségi szint tükrözése érdekében az e célkitűzésre szánt forrásokat az ERFA és az ESZA+ alapokból kell biztosítani, olyan elosztási kulcs alapján, amely elsősorban az egy főre jutó bruttó hazai terméken (GDP) alapul. Azoknak a tagállamoknak, amelyek egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelme (GNI) alacsonyabb, mint az uniós átlag 90 %-a, a Kohéziós Alapból a "Beruházás a munkahelyteremtésbe és a növekedésbe" célkitűzés keretében támogatásban kell részesülniük.

(78) Az európai területi együttműködési célkitűzés (Interreg) forrásait olyan allokációs módszertan alapján kell elosztani a tagállamok között, amely figyelembe veszi különösen a határ menti területek népsűrűségét. Ezen túlmenően a meglévő programok folytonosságának biztosítása érdekében a vonatkozó alapspecifikus rendeletben egyedi rendelkezéseket kell megállapítani a programterületek meghatározására és a régióknak az Interreg különböző ágai keretében történő támogathatóságára vonatkozóan.

(79) Az alapokból támogatásra jogosult régiók és területek kijelöléséhez objektív kritériumokat kell meghatározni. Ebből a célból a régiók és térségek uniós szinten történő meghatározásának a régiók közös osztályozási rendszerén kell alapulnia, amelyet az (EU) 2016/2066 bizottsági rendelettel (29) módosított 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (30) állapított meg.

(80) Annak érdekében, hogy megfelelő pénzügyi keret jöjjön létre az ERFA, az ESZA+, a Kohéziós Alap és az IÁA számára, a Bizottságnak éves bontást kell készítenie a "Beruházás a munkahelyteremtésbe és a növekedésbe" célkitűzés keretében tagállamonként rendelkezésre álló elkülönített forrásokról a támogatásra jogosult régiók felsorolásával, valamint az európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) elkülönített források megadásával.

(81) Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, valamint a 1316/2013/EK és a 283/2014/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet (CEF-rendelet) szerinti transzeurópai közlekedési hálózati projekteket továbbra is a Kohéziós Alapból kell finanszírozni megosztott irányítás és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) alapján történő közvetlen irányítás révén. A 2014-2020-as programozási időszakban alkalmazott sikeres megközelítésre építve e célra 10 000 000 000 EUR-t kell átcsoportosítani a Kohéziós Alapból a CEF-be.

(82) Az ERFA és az ESZA+ alapokból és a Kohéziós Alapból származó források bizonyos összegeit az Európai Városfejlesztési Kezdeményezésre kell elkülöníteni, amelyet a Bizottság közvetlen vagy közvetett irányítása alatt kell végrehajtani.

(83) Abból a célból, hogy a régiók különböző kategóriái megfelelő juttatásban részesüljenek, az elv az, hogy a kevésbé fejlett, az átmeneti és a fejlettebb régiók tekintetében a tagállamoknak előirányzott teljes juttatást nem szabad átcsoportosítani a kategóriák között. Mindazonáltal annak érdekében, hogy figyelembe lehessen venni a tagállamok egyedi kihívások kapcsán jelentkező szükségleteit, lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy - döntésük indoklása mellett - kérhessék a fejlettebb régiók vagy az átmeneti régiók számára allokált forrásoknak a kevésbé fejlett régiókhoz és a fejlettebb régiók számára allokált forrásokból az átmeneti régiók számára történő átcsoportosítását. Annak érdekében, hogy a kevésbé fejlett régiók elegendő pénzügyi forrásokban részesüljenek, felső határt kell megállapítani a fejlettebb régiókhoz vagy az átmeneti régiókhoz való átcsoportosítást illetően. A források célok közötti átcsoportosítása nem lehetséges, kivéve a rendeletben szigorúan meghatározott esetekben.

(84) Amennyiben egy régiót a 2014-2020-as időszakra fejlettebbnek minősítettek, és a 2021-2027-es időszak tekintetében átmeneti régiónak minősül, és ezért az allokációs módszertan alapján kevesebb támogatásban részesülne a 2021-2027-es időszakban, az érintett tagállam felkérést kap arra, hogy a finanszírozás belső elosztásáról való döntés során vegye figyelembe ezt a tényezőt.

(85) Az Ír-sziget egyedi és sajátos körülményeinek összefüggésében és az Észak-Írország és Írország közötti, a nagypénteki megállapodás égisze alatt megvalósuló együttműködés támogatása érdekében az új, "PEACE PLUS" elnevezésű határokon átnyúló programnak folytatódnia kell Észak-Írország és Írország határ menti megyéiben, építve az előző programok, a PEACE és az Interreg keretében végzett munkára. Figyelembe véve ennek gyakorlati jelentőségét, az említett programot egyedi allokációval kell támogatni a békét és megbékélést célzó tevékenységek támogatásának folytatása érdekében, továbbá az Interreg keretében rendelkezésre álló ír allokáció megfelelő részét is a programhoz kell rendelni.

(86) A kohéziós politika területén szükség van a társfinanszírozás maximális arányának - adott esetben - régiókategóriánkénti megállapítására annak érdekében, hogy a társfinanszírozás elve - a kellő mértékű, nemzeti szintű állami vagy magánjellegű támogatás révén - érvényesüljön. Az említett arányoknak tükrözniük kell a tagállamok gazdasági fejlettségét az EU-27 átlagához viszonyított, egy főre jutó GDP-ben mérve, ügyelve arra, hogy besorolásukban történt változások miatt ne részesüljenek kevésbé előnyös bánásmódban.

(87) A tagállamok a Stabilitási és Növekedési Paktum keretén belül, a partnerségre vonatkozó európai magatartási kódexben pontosított, vonatkozó szabályok alapján megfelelő indokolás mellett további rugalmasság iránti kérelmet nyújthatnak be az olyan közkiadásokra vagy azzal egyenértékű strukturális kiadásokra vonatkozóan, amelyeket a közigazgatás a beruházások társfinanszírozásával támogat.

(88) E rendelet egyes nem alapvető elemeinek kiegészítése vagy módosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az e rendelet egyes mellékleteiben található elemek módosítására vonatkozóan, nevezetesen a következők tekintetében: a beavatkozás típusaira vonatkozó dimenziók és kódok, a partnerségi megállapodások és programok sablonja, az adattovábbításhoz használandó sablon, a Bizottsághoz benyújtott kifizetési kérelmek előrejelzéséhez használandó sablon, az Unió emblémájának használata, a finanszírozási megállapodások és stratégiai dokumentumok elemei, a tagállamok és a Bizottság közötti elektronikus adatcsererendszer, az irányítási és kontrollrendszer leírására szolgáló sablon, a vezetői nyilatkozat sablonja, az éves auditvélemény sablonja, az éves kontrolljelentés sablonja, az EBB vagy más nemzetközi pénzügyi intézmények által végrehajtott pénzügyi eszközökre vonatkozó éves auditjelentés sablonja, az auditstratégia sablonja, a kifizetési kérelmek sablonja, a számlák sablonja, a szabálytalanságok jelentésére vonatkozó részletes szabályok és sablon, valamint a pénzügyi korrekciók szintjének meghatározása.

(89) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a következők tekintetében: a partnerségre vonatkozó európai magatartási kódex módosítása annak érdekében, hogy e magatartási kódex e rendelethez igazodjon, az átalányalapú egységköltségek, egyösszegű átalányok, százalékos átalányok és a valamennyi tagállamra vonatkozó költségfüggetlen finanszírozás uniós szintű meghatározása, valamint a szabványosított, azonnal használható mintavételi módszertanok megállapítása.

(90) Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő, átlátható konzultációkat folytasson valamennyi érdekelt féllel, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban megállapított elvekkel összhangban kerüljön sor. Így különösen a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(91) A partnerségi megállapodások elfogadására, a programok elfogadására vagy módosítására, valamint a pénzügyi korrekciók alkalmazására vonatkozó egységes feltételek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. A pénzügyi allokációknak az ERFA, az ESZA+ és a Kohéziós Alap szerinti lebontásának meghatározásával kapcsolatos végrehajtási hatásköröket a bizottsági eljárásrend mellőzésével kell elfogadni, mivel azok kizárólag egy előre meghatározott számítási módszertan alkalmazását tükrözik. Az alapok rendkívüli körülményekre való reagálást célzó felhasználására vonatkozó ideiglenes intézkedésekkel kapcsolatos végrehajtási hatásköröket szintén bizottsági eljárás nélkül kell elfogadni, mivel az alkalmazási kört a Stabilitási és Növekedési Paktum határozza meg, és az az e rendeletben meghatározott intézkedésekre korlátozódik.

(92) A záró teljesítményjelentés sablonjával összefüggő végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (31) megfelelően kell gyakorolni. A végrehajtási jogi aktus ugyan általános jellegű, elfogadásához a tanácsadó-bizottsági eljárás alkalmazása indokolt, mivel az kizárólag a technikai szempontokat, a formátumokat és a sablonokat határozza meg.

(93) mivel az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (32), illetve a 2014-2020-as programozási időszakra alkalmazandó minden jogi aktus továbbra is alkalmazandó az alapok által a 2014 és 2020 közötti programozási időszakban támogatott programokra és műveletekre, és mivel az említett rendelet végrehajtási időszaka várhatóan kiterjed az e rendelet hatálya alá tartozó programozási időszakra, valamint az említett rendelet alapján jóváhagyott egyes műveletek végrehajtásának folyamatossága érdekében szakaszolt megvalósításra vonatkozó rendelkezéseket kell megállapítani. A szakaszosan megvalósítandó művelet minden egyes szakaszát, amely ugyanazt az általános célkitűzést szolgálja, az azon programozási időszakra vonatkozó szabályok szerint kell végrehajtani, amelyben a támogatást kapja, az irányító hatóság pedig a 2014-2020-as programozási időszak keretében az érintett műveletre vonatkozóan lefolytatott kiválasztási eljárás alapján folytathatja a második szakasz kiválasztását, feltéve, hogy megbizonyosodik róla, hogy az e rendeletben a szakaszolt megvalósításra megállapított feltételek teljesülnek.

(94) mivel e rendelet céljait, nevezetesen a gazdasági, a társadalmi és a területi kohézió megerősítését, valamint az uniós költségvetés megosztott irányítás keretében végrehajtott részére vonatkozó közös pénzügyi szabályok megállapítását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani a különböző régiók fejlettségi szintje közötti egyenlőtlenségek és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiókat érintő sajátos kihívások, a tagállamok és a régiók korlátozott pénzügyi forrásai miatt, valamint annak következtében, hogy egységes végrehajtási keretre van szükség a megosztott irányítás alá tartozó számos uniós alapra vonatkozóan, e célkitűzések azonban az Unió szintjén jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az EUSZ 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

(95) Ez a rendelet tiszteletben tartja a különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájában meghatározott alapvető jogokat, és figyelembe veszi az ott elismert elveket.

(96) Tekintettel e rendeletnek a programozási időszak kezdete után történő elfogadására, valamint figyelembe véve a hatálya alá tartozó uniós alapok koordinált és összehangolt kezelésének szükségességét, továbbá a rendelet mielőbbi végrehajtásának lehetővé tétele érdekében e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

TARTALOMJEGYZÉK

I. CÍM CÉLKITŰZÉSEK ÉS A TÁMOGATÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

I. fejezet Tárgy, fogalommeghatározások és általános szabályok

1. cikk Tárgy és hatály

2. cikk Fogalommeghatározások

3. cikk A Bizottság intézkedéseire vonatkozó határidők kiszámítása

4. cikk A személyes adatok kezelése és védelme

II. fejezet Szakpolitikai célkitűzések és az alapokból nyújtott támogatásra vonatkozó alapelvek

5. cikk Szakpolitikai célkitűzések

6. cikk Éghajlat-politikai célértékek és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó mechanizmus

7. cikk Megosztott irányítás

8. cikk Partnerség és többszintű kormányzás

9. cikk Horizontális elvek

II. CÍM STRATÉGIAI MEGKÖZELÍTÉS

I. fejezet Partnerségi megállapodás

10. cikk A partnerségi megállapodás előkészítése és benyújtása

11. cikk A partnerségi megállapodás tartalma

12. cikk A partnerségi megállapodás jóváhagyása

13. cikk A partnerségi megállapodás módosítása

14. cikk Az ERFA, az ESZA+, a Kohéziós Alap és az ETHAA felhasználása az InvestEU programon keresztül

II. fejezet Feljogosító feltételek és teljesítménymérési keret

15. cikk Feljogosító feltételek

16. cikk Teljesítménymérési keret

17. cikk A teljesítménymérési keret létrehozásának módszertana

18. cikk Félidős felülvizsgálat és rugalmassági összeg

III. fejezet A gondos gazdasági kormányzási, valamint a rendkívüli vagy szokatlan körülményekhez kapcsolódó intézkedések

19. cikk Az alapok eredményességét és a gondos gazdasági kormányzást összekapcsoló intézkedések

20. cikk Az alapok felhasználására vonatkozó ideiglenes intézkedések rendkívüli vagy szokatlan körülmények esetére

III. CÍM PROGRAMOZÁS

I. fejezet Az alapokra vonatkozó általános rendelkezések

21. cikk A programok elkészítése és benyújtása

22. cikk A programok tartalma

23. cikk A programok jóváhagyása

24. cikk A programok módosítása

25. cikk Együttes támogatás az ERFA-ból, az ESZA+-ból, a Kohéziós Alapból és az IÁA-ból

26. cikk Források átcsoportosítása

27. cikk Az ERFA és az ESZA+ forrásainak átcsoportosítása az IÁA-ba

II. fejezet Területfejlesztés

28. cikk Integrált területfejlesztés

29. cikk Területi stratégiák

30. cikk Integrált területi beruházás

31. cikk Közösségvezérelt helyi fejlesztés

32. cikk Közösségvezérelt helyi fejlesztésre vonatkozó stratégiák

33. cikk Helyi akciócsoportok

34. cikk A közösségvezérelt helyi fejlesztés alapokból történő támogatása

III. fejezet Technikai segítségnyújtás

35. cikk Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére

36. cikk Technikai segítségnyújtás a tagállamok kezdeményezésére

37. cikk A tagállamok által nyújtott technikai segítség költségfüggetlen finanszírozása

IV. CÍM MONITORING, ÉRTÉKELÉS, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS LÁTHATÓSÁG

I. fejezet Monitoring

38. cikk Monitoringbizottság

39. cikk A monitoringbizottság összetétele

40. cikk A monitoringbizottság feladatai

41. cikk Éves teljesítmény-felülvizsgálat

42. cikk Adattovábbítás

43. cikk Záró teljesítményjelentés

II. fejezet Értékelés

44. cikk A tagállam által végzett értékelések

45. cikk A Bizottság általi értékelés

III. fejezet Láthatóság, átláthatóság és kommunikáció

I. szakasz Az alapokból nyújtott támogatás láthatósága

46. cikk Láthatóság

47. cikk Az Unió emblémája

48. cikk Kommunikációs tisztviselők és hálózatok

II. szakasz Az alapok végrehajtásának átláthatósága és a programokra vonatkozó kommunikáció

49. cikk Az irányító hatóság feladatai

50. cikk A kedvezményezettek feladatai

V. CÍM AZ ALAPOKBÓL NYÚJTOTT PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS

I. fejezet Az uniós hozzájárulás formái

51. cikk A programokhoz nyújtott uniós hozzájárulás formái

II. fejezet A tagállamok által nyújtott támogatás formái

52. cikk Támogatási formák

I. szakasz A vissza nem térítendő támogatások formái

53. cikk A vissza nem térítendő támogatások formái

54. cikk Százalékos átalányfinanszírozás a vissza nem térítendő támogatások közvetett költségei esetében

55. cikk Vissza nem térítendő támogatásokkal kapcsolatos közvetlen személyzeti költségek

56. cikk A közvetlen személyzeti költségektől eltérő elszámolható költségek százalékos átalányfinanszírozása vissza nem térítendő támogatások esetében

57. cikk Feltételesen vissza nem térítendő támogatások

II. szakasz Pénzügyi eszközök

58. cikk Pénzügyi eszközök

59. cikk A pénzügyi eszközök végrehajtása

60. cikk Az alapokból a pénzügyi eszközökhöz nyújtott támogatás kamata és más nyeresége

61. cikk A befektetőkre vonatkozó megkülönböztetett bánásmód

62. cikk Az alapokból nyújtott támogatásból eredő források újbóli felhasználása

III. fejezet Elszámolhatósági szabályok

63. cikk Elszámolhatóság

64. cikk Nem elszámolható költségek

65. cikk A műveletek tartóssága

66. cikk Áttelepítés

67. cikk A vissza nem térítendő támogatásokra vonatkozó egyedi elszámolhatósági szabályok

68. cikk A pénzügyi eszközökre vonatkozó egyedi elszámolhatósági szabályok

VI. CÍM IRÁNYÍTÁS ÉS KONTROLL

I. fejezet Az irányítás és kontroll általános szabályai

69. cikk A tagállamok feladatai

70. cikk A Bizottság hatáskörei és feladatai

71. cikk Programhatóságok

II. fejezet Standard irányítási és kontrollrendszerek

72. cikk Az irányító hatóság feladatai

73. cikk A műveletek irányító hatóság általi kiválasztása

74. cikk Az irányító hatóság általi programirányítás

75. cikk A monitoringbizottság munkájának az irányító hatóság általi támogatása

76. cikk Az elszámolási feladatkör

77. cikk Az audithatóság feladatai

78. cikk Auditstratégia

79. cikk Műveletek auditja

80. cikk Egységes auditintézkedések

81. cikk A pénzügyi eszközök irányítási ellenőrzése és pénzügyi auditja

82. cikk A dokumentumok elérhetősége

III. fejezet A nemzeti irányítási rendszerek igénybevétele

83. cikk Fokozottan arányos intézkedések

84. cikk A fokozottan arányos intézkedések alkalmazásának feltételei

85. cikk Kiigazítás a programozási időszak során

VII. CÍM PÉNZÜGYI IRÁNYÍTÁS, AZ ELSZÁMOLÁSOK BENYÚJTÁSA ÉS VIZSGÁLATA, VALAMINT PÉNZÜGYI KORREKCIÓK

I. fejezet Pénzügyi irányítás

I. szakasz Általános számviteli szabályok

86. cikk Költségvetési kötelezettségvállalások

87. cikk Az euro használata

88. cikk Visszafizetés

II. szakasz A tagállamok számára teljesített kifizetésekre vonatkozó szabályok

89. cikk A kifizetések típusai

90. cikk Előfinanszírozás

91. cikk Kifizetési kérelmek

92. cikk A kifizetési kérelmekben szereplő, pénzügyi eszközökre vonatkozó külön elemek

93. cikk A kifizetésekre vonatkozó általános szabályok

94. cikk Uniós hozzájárulás egységköltségek, egyösszegű átalányok és százalékos átalányok alapján

95. cikk Uniós hozzájárulás költségfüggetlen finanszírozás alapján

III. szakasz Megszakítás és felfüggesztés

96. cikk A fizetési határidő megszakítása

97. cikk A kifizetések felfüggesztése

II. fejezet Az elszámolások benyújtása és vizsgálata

98. cikk Az elszámolások tartalma és benyújtása

99. cikk Az elszámolások vizsgálata

100. cikk Az egyenleg kiszámítása

101. cikk Az elszámolások vizsgálatára vonatkozó eljárás

102. cikk Az elszámolások vizsgálatára vonatkozó kontradiktórius eljárás

III. fejezet Pénzügyi korrekciók

103. cikk A tagállamok által végrehajtott pénzügyi korrekciók

104. cikk A Bizottság által végrehajtott pénzügyi korrekciók

IV. fejezet Kötelezettségvállalás visszavonása

105. cikk A kötelezettségvállalás visszavonására vonatkozó elvek és szabályok

106. cikk Kivételek a kötelezettségvállalás visszavonására vonatkozó szabályok alól

107. cikk A kötelezettségvállalás visszavonására vonatkozó eljárás

VIII. CÍM PÉNZÜGYI KERET

108. cikk A "Beruházás a munkahelyteremtésbe és a növekedésbe" célkitűzésre irányuló támogatás földrajzi hatálya

109. cikk A gazdasági, társadalmi és területi kohéziót szolgáló források

110. cikk A "Beruházás a munkahelyteremtésbe és a növekedésbe" célkitűzés és az európai területi együttműködési célkitűzés (Interreg) számára biztosított források

111. cikk A források átcsoportosíthatósága

112. cikk Társfinanszírozási arányok meghatározása

IX. CÍM Felhatalmazás, valamint végrehajtási, átmeneti és záró rendelkezések

I. fejezet Felhatalmazás és végrehajtási rendelkezések

113. cikk Felhatalmazás egyes mellékletek tekintetében

114. cikk A felhatalmazás gyakorlása

115. cikk A bizottsági eljárás

II. fejezet Átmeneti és záró rendelkezések

116. cikk Felülvizsgálat

117. cikk Átmeneti rendelkezések

118. cikk A szakaszokban végrehajtott műveletekre vonatkozó feltételek

119. cikk Hatálybalépés

I. melléklet DIMENZIÓK ÉS KÓDOK AZ ERFA, AZ ESZA+, A KOHÉZIÓS ALAP ÉS AZ IÁA BEAVATKOZÁSI TÍPUSAIHOZ - 22. CIKK (5) BEKEZDÉS

II. melléklet SABLON A PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁSHOZ - 10. CIKK (6) BEKEZDÉS

III. melléklet HORIZONTÁLIS FELJOGOSÍTÓ FELTÉTELEK - 15. CIKK (1) BEKEZDÉS

IV. melléklet AZ ERFA-RA, AZ ESZA+-RA ÉS A KOHÉZIÓS ALAPRA VONATKOZÓ TEMATIKUS FELJOGOSÍTÓ FELTÉTELEK - 15. CIKK (1) BEKEZDÉS

V. melléklet SABLON AZ ERFA-BÓL ("BERUHÁZÁS A MUNKAHELYTEREMTÉSBE ÉS A NÖVEKEDÉSBE" CÉLKITŰZÉS), AZ ESZA+-BÓL, AZ IÁA-BÓL, A KOHÉZIÓS ALAPBÓL ÉS AZ ETHAA-BÓL TÁMOGATOTT PROGRAMOKHOZ - 21. CIKK (3) BEKEZDÉS

VI. melléklet PROGRAMSABLON AZ MMIA-HOZ, A BBA-HOZ ÉS A HAVE-HEZ - 21. CIKK (3) BEKEZDÉS

VII. melléklet SABLON AZ ADATTOVÁBBÍTÁSHOZ - 42. CIKK

VIII. melléklet A TAGÁLLAM ÁLTAL A FOLYÓ ÉS A KÖVETKEZŐ NAPTÁRI ÉVRE VONATKOZÓAN BENYÚJTANDÓ KIFIZETÉSI KÉRELMEK ÖSSZEGÉNEK ELŐREJELZÉSE -69. CIKK (10) BEKEZDÉS

IX. melléklet KOMMUNIKÁCIÓ ÉS LÁTHATÓSÁG - 47., 49. ÉS 50. CIKK

X. melléklet AZ UNIÓS FINANSZÍROZÁSI MEGÁLLAPODÁSOKRA ÉS STRATÉGIAI DOKUMENTUMOKRA VONATKOZÓ ELEMEK - 59. CIKK (1) ÉS (5) BEKEZDÉS

XI. melléklet AZ IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLLRENDSZEREKRE VONATKOZÓ FŐ KÖVETELMÉNYEK ÉS OSZTÁLYOZÁSUK - 69. CIKK (1) BEKEZDÉS

XII. melléklet A SZABÁLYTALANSÁGOK BEJELENTÉSÉRE VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK ÉS SABLON - 69. CIKK (2) BEKEZDÉS

XIII. melléklet AZ AUDITNYOMVONAL ELEMEI - 69. CIKK (6) BEKEZDÉS

XIV. melléklet ELEKTRONIKUS ADATCSERERENDSZER A PROGRAMHATÓSÁGOK ÉS A KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖZÖTT - 69. CIKK (8) BEKEZDÉS

XV. melléklet SFC2021: ELEKTRONIKUS ADATCSERERENDSZER A TAGÁLLAMOK ÉS A BIZOTTSÁG KÖZÖTT - 69. CIKK (9) BEKEZDÉS

XVI. melléklet SABLON AZ IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLLRENDSZER LEÍRÁSÁHOZ - 69. CIKK (11) BEKEZDÉS

XVII. melléklet AZ EGYES MŰVELETEKRE VONATKOZÓAN RÖGZÍTENDŐ ÉS ELEKTRONIKUSAN TÁROLANDÓ ADATOK - 72. CIKK (1) BEKEZDÉS E) PONT

XVIII. melléklet SABLON A VEZETŐI NYILATKOZATHOZ - 74. CIKK (1) BEKEZDÉS F) PONT

XIX. melléklet AZ ÉVES AUDITVÉLEMÉNY ELEMEI - 77. CIKK (3) BEKEZDÉS A) PONT

XX. melléklet SABLON AZ ÉVES KONTROLLJELENTÉSHEZ - 77. CIKK (3) BEKEZDÉS B) PONT

XXI. melléklet SABLON AZ ÉVES AUDITJELENTÉSHEZ - 81. CIKK (5) BEKEZDÉS

XXII. melléklet SABLON AZ AUDITSTRATÉGIÁHOZ - 78. CIKK

XXIII. melléklet SABLON A KIFIZETÉSI KÉRELMEKHEZ - 91. CIKK (3) BEKEZDÉS

XXIV. melléklet SABLON AZ ELSZÁMOLÁSOKHOZ - 98. CIKK (1) BEKEZDÉS A) PONT

XXV. melléklet A PÉNZÜGYI KORREKCIÓK MÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA: ÁTALÁNYÖSSZEGŰ ÉS EXTRAPOLÁLT PÉNZÜGYI KORREKCIÓK - 104. CIKK (1) BEKEZDÉS

XXVI. melléklet A GLOBÁLIS FORRÁSOK TAGÁLLAMONKÉNTI ELOSZTÁSÁNAK MÓDSZERTANA - 109. CIKK (2) BEKEZDÉS

I. CÍM

CÉLKITŰZÉSEK ÉS A TÁMOGATÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

I. FEJEZET

Tárgy, fogalommeghatározások és általános szabályok

1. cikk

Tárgy és hatály

(1) Ez a rendelet meghatározza az alábbiakat:

a) az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+), a Kohéziós Alap, az Igazságos Átmenet Alap (IÁA), az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alap (ETHAA), a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (MMIA), a Belső Biztonsági Alap (BBA) és a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszköz (HAVE) (a továbbiakban együtt: az alapok) esetében alkalmazandó pénzügyi szabályok;

b) az ERFA-ra, az ESZA+-ra, a Kohéziós Alapra, az IÁA-ra és az ETHAA-ra vonatkozó közös rendelkezések.

(2) Ez a rendelet nem alkalmazandó az ESZA+ foglalkoztatási és társadalmi innovációs ágára, valamint az ETHAA, az MMIA, a BBA és a HAVE közvetlen vagy közvetett irányítású komponenseire, a Bizottság által kezdeményezett technikai segítségnyújtás kivételével.

(3) Az 5., a 14., a 19., a 28-34. és a 108-112. cikk nem alkalmazandó az MMIA-ra, a BBA-ra és a HAVE-re.

(4) A 108-112. cikk nem alkalmazandó az ETHAA-ra.

(5) A 14, a 15., a 18. és a 19. cikk, a 21-27. cikk, a 37-42. cikk, a 43. cikk (1)-(4) bekezdése, a 44. és az 50. cikk, az 55. cikk (1) bekezdése, továbbá a 73., a 77., a 80. és a 83-85. cikk nem alkalmazandó az Interreg programokra.

(6) Az alábbiakban felsorolt alapspecifikus rendeletek kiegészítő szabályokat állapíthatnak meg ehhez a rendelethez, amelyek nem lehetnek ellentétes értelműek e rendelettel:

a) az (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet (33) (a továbbiakban: az ERFA-KA rendelet);

b) az (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet (34) (a továbbiakban: az ESZA+ rendelet);

c) az (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet (35) (a továbbiakban: az Interreg-rendelet);

d) az (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet (36) (a továbbiakban: az IÁA-rendelet);

e) az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alap létrehozásáról és az (EU) 2017/1004 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: az ETHAA-rendelet);

f) a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: az MMIA-rendelet);

g) a Belső Biztonsági Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: a BBA-rendelet);

h) a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszköznek az Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: a HAVE-rendelet).

Amennyiben kétségek merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy e rendelet vagy az alapspecifikus rendeletek az alkalmazandók-e, e rendelet az irányadó.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. "releváns országspecifikus ajánlások": az EUMSZ 121. cikke (2) bekezdésének és 148. cikke (4) bekezdésének megfelelően elfogadott, strukturális kihívásokra vonatkozó tanácsi ajánlások, valamint az (EU) 2018/1999 rendelet 34. cikkének megfelelően kiadott kiegészítő bizottsági ajánlások, amelyeket célszerű az alapok hatálya alá tartozó többéves beruházások révén kezelni követéséhez célszerű az alapok hatálya alá tartozó többéves beruházásokhoz, az alapspecifikus rendeletekben foglaltak szerint;

2. "feljogosító feltétel": az egyedi célkitűzések hatékony és eredményes végrehajtásához szükséges előzetes feltétel;

3. "alkalmazandó jog": az uniós jog és az alkalmazására vonatkozó nemzeti jog;

4. "művelet":

a) az érintett programok keretében kiválasztott projekt, szerződés, tevékenység vagy projektcsoport;

b) a pénzügyi eszközök összefüggésében a pénzügyi eszközhöz való program-hozzájárulás és az adott pénzügyi eszköz által a végső kedvezményezetteknek ezt követően nyújtott pénzügyi támogatás;

5. "stratégiai fontosságú művelet": olyan művelet, amely jelentős mértékben járul hozzá valamely program célkitűzéseinek az eléréséhez, és amelyre külön monitoring és kommunikációs intézkedések vonatkoznak;

6. "prioritás" az MMIA, a BBA és a HAVE összefüggésében: egy egyedi célkitűzés;

7. "prioritás" az ETHAA összefüggésében: kizárólag a VII. cím alkalmazásában egy "egyedi célkitűzés";

8. "közreműködő szervezet": olyan közjogi vagy magánjogi szerv, amely irányító hatóság felelőssége alatt működik, vagy ilyen hatóság nevében lát el funkciókat vagy hajt végre feladatokat;

9. "kedvezményezett":

a) közjogi vagy magánjogi szerv, jogi személyiséggel rendelkező vagy nem rendelkező jogalany vagy természetes személy, aki vagy amely a műveletek kezdeményezéséért, vagy azok kezdeményezéséért és végrehajtásáért felelős;

b) a köz- és magánszféra közötti partnerségek (PPP-k) tekintetében a PPP-műveletet kezdeményező közjogi szerv vagy a művelet végrehajtására kiválasztott magánjogi partner;

c) az állami támogatási rendszerek tekintetében a támogatásban részesülő vállalkozás;

d) az 1407/2013/EU (37) vagy a 717/2014/EU (38) bizottsági rendeletnek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatás tekintetében a tagállam határozhat úgy, hogy e rendelet alkalmazásában a kedvezményezett a támogatást nyújtó szerv, amennyiben a művelet kezdeményezéséért, vagy annak kezdeményezéséért és végrehajtásáért is felelős;

e) a pénzügyi eszközök tekintetében a holdingalapot végrehajtó szerv, vagy - holdingalap-struktúra hiányában - az a szerv, amely az egyedi alapot végrehajtja, vagy ahol az irányító hatóság kezeli a pénzügyi eszközt, ott az irányító hatóság;

10. "kisprojekt-alap": valamely Interreg program körébe tartozó művelet, amely korlátozott pénzügyi volumenű, többek között emberek közötti tevékenységek kiválasztására és végrehajtására irányul;

11. "célérték": előre elfogadott érték, amelyet a támogathatósági időszak végéig kell elérni egy egyedi célkitűzésben szereplő mutatóval kapcsolatban;

12. "mérföldkő": közbenső cél, amelyet a támogathatósági időszak alatt egy adott időpontban kell elérni egy egyedi célkitűzésben szereplő kimeneti mutatóval kapcsolatban;

13. "kimeneti mutató": olyan mutató, amellyel a beavatkozás által elérendő konkrét eredményeket lehet mérni;

14. "eredménymutató": olyan mutató, amellyel a támogatott beavatkozások hatásait lehet mérni, különösen a közvetlen címzettek, a megcélzott népesség vagy az infrastruktúra felhasználói tekintetében;

15. "PPP-művelet": olyan művelet, amelyet közjogi szervek és a magánszektor közötti partnerség keretében, PPP-megállapodással összhangban hajtanak végre, és amelynek célja, hogy a magánszektor szakértelmének vagy további tőkeforrásoknak, vagy mindkettőnek az összevonásával megvalósuló kockázatmegosztás révén nyújtson közszolgáltatásokat;

16. "pénzügyi eszköz": olyan támogatási forma, amely olyan struktúrán keresztül valósul meg, amelyen keresztül pénzügyi termékeket nyújtanak a végső kedvezményezettek részére;

17. "pénzügyi termék": sajáttőke- vagy kvázisajáttőke-befektetések, kölcsönök és garanciák a költségvetési rendelet 2. cikkében meghatározottak szerint;

18. "végső kedvezményezett": az a jogi vagy természetes személy, aki vagy amely kisprojekt-alap kedvezményezettjén keresztül támogatást kap az alapokból vagy egy pénzügyi eszközből;

19. "program-hozzájárulás": az alapokból és adott esetben a nemzeti köz- és - ha van ilyen - bármely magánszféra társfinanszírozásából egy pénzügyi eszközhöz nyújtott támogatás;

20. "holdingalap": irányító hatóság felelőssége alatt egy vagy több program keretében létrehozott alap, melynek célja egy vagy több egyedi alap végrehajtása;

21. "egyedi alap": olyan alap, amely révén az irányító hatóság vagy egy holdingalap pénzügyi termékeket nyújt a végső kedvezményezettek részére;

22. "pénzügyi eszközt végrehajtó szervezet": olyan közjogi vagy magánjogi szerv, amely holdingalappal vagy egyedi alappal kapcsolatos feladatokat végez;

23. "multiplikátorhatás": a végső kedvezményezettek részére nyújtott visszatérítendő finanszírozás összege osztva az alapból származó hozzájárulás összegével;

24. "multiplikátorarány": a garanciaeszközök összefüggésében az alapul szolgáló kifizetett új kölcsönök, sajáttőke- vagy kvázisajáttőke-befektetések értéke és a program-hozzájáruláson belüli azon összeg közötti arány, amelyet az új kölcsönökből, sajáttőke- vagy kvázisajáttőke-befektetésekből származó várható és nem várt veszteségek fedezésére szolgáló egyes garanciaszerződések céljára különítenek el, és amelyet a konkrét nyújtandó garanciatermékre vonatkozó prudens előzetes kockázatértékelés alapján állapítanak meg;

25. "irányítási költségek": a pénzügyi eszközök felhasználása során felmerülő kiadásokat igazoló dokumentumok ellenében megtérített közvetlen vagy közvetett költségek;

26. "irányítási díjak": a nyújtott szolgáltatások ára az irányító hatóság és a holdingalapot vagy egy egyedi alapot végrehajtó szerv közötti finanszírozási megállapodásban meghatározottak szerint; valamint adott esetben a holdingalapot végrehajtó szerv és az egyedi alapot végrehajtó szerv közötti finanszírozási megállapodásban meghatározottak szerint;

27. "áttelepítés": egy azonos vagy hasonló tevékenységnek vagy egy részének az áthelyezése a 651/2014/EU rendelet 2. cikkének 61a. pontja értelmében;

28. "közpénzből nyújtott hozzájárulás": műveletek finanszírozásához való minden olyan hozzájárulás, amelynek a forrása nemzeti, regionális vagy helyi hatóságok vagy az 1082/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (39) szerint létrehozott bármely európai területi együttműködési csoportosulás költségvetése, az Uniónak az alapok rendelkezésére bocsátott költségvetése, közjogi intézmények költségvetése vagy hatóságok vagy közjogi intézmények társulásainak költségvetése, és amely az ESZA+ programok vagy prioritások társfinanszírozási arányának megállapítása alkalmazásában kiterjedhet a munkaadók és a munkavállalók kollektív hozzájárulásából származó pénzügyi forrásokra is;

29. "számviteli év": a július 1. és a következő év június 30. közötti időszak, kivéve a programozási időszak első számviteli évét, amelynek tekintetében ez a kiadások elszámolhatóságának kezdőnapjától a 2022. június 30-ig tartó időszak; az utolsó számviteli év tekintetében ez az időszak a 2029. július 1-jétől 2030. június 30-ig tartó időszak;

30. "gazdasági szereplő": az alapokból nyújtott támogatás végrehajtásában részt vevő természetes vagy jogi személy vagy egyéb jogalany, a közigazgatási szerv jogkörét gyakorló tagállam kivételével;

31. "szabálytalanság": az alkalmazandó jognak a gazdasági szereplő cselekményéből vagy mulasztásából adódó bármilyen megsértése, ami az Unió költségvetését a költségvetésre rótt indokolatlan kiadás formájában sérti vagy sértheti;

32. "súlyos hiányosság": olyan hiányosság valamely program irányítási és kontrollrendszerének megfelelő működésében, amelyhez az irányítási és kontrollrendszerben jelentős fejlesztések szükségesek, és amelynek esetében a XI. mellékletben említett 2., 4., 5., 9., 12., 13. és 15. fő követelmény közül bármelyiket, vagy a többi fő követelmény közül kettőt vagy többet az érintett melléklet 3. és 4. kategóriájába sorolnak;

33. "rendszerszintű szabálytalanság": bármely olyan szabálytalanság, amely megismétlődhet, nagy valószínűséggel hasonló művelettípusok esetében következik be és amelyet súlyos hiányosság okoz, beleértve azt is, ha nem dolgozták ki az e rendelet és az alapspecifikus szabályok szerinti megfelelő eljárásokat;

34. "összes hiba": a kivetített véletlenszerű hibák, valamint adott esetben a körülhatárolt rendszerszintű hibák és a nem korrigált anomáliák összege;

35. "teljes hibaarány": az összes hiba elosztva az auditált sokasággal;

36. "fennmaradó hibaarány": az összes hiba, levonva belőle az audithatóság által megállapított kockázatok csökkentése céljából a tagállam által alkalmazott pénzügyi korrekciókat, majd elosztva az elszámolásokban feltüntetett kiadásokkal;

37. "befejezett művelet": fizikailag befejezett vagy maradéktalanul végrehajtott művelet, amely tekintetében a kedvezményezettek valamennyi kapcsolódó kifizetést teljesítették, és a közpénzből nyújtott megfelelő hozzájárulás kifizetésre került a kedvezményezetteknek;

38. "mintavételi egység": olyan egység - amely lehet egy művelet, egy műveleten belüli projekt vagy egy kedvezményezett kifizetési kérelme -, amelyekre az auditált sokaságot a mintavételezés céljából felosztják;

39. "escrow-számla": PPP-művelet esetében olyan bankszámla, amelyre a kedvezményezett közjogi szerv és a magánszférabeli partner között létrejött, az irányító hatóság vagy egy közreműködő szervezet által jóváhagyott írásbeli megállapodás vonatkozik, és amelyet a támogathatósági időszak alatt vagy után kifizetési célokra használnak;

40. "résztvevő": olyan természetes személy, akinek közvetlen előnye származik egy műveletből, de nem felelős a művelet kezdeményezéséért vagy annak kezdeményezéséért és végrehajtásáért, és aki az ETHAA összefüggésében nem részesül pénzügyi támogatásban;

41. "első az energiahatékonyság": az energiapolitikai tervezés, valamint a szakpolitikai és beruházási döntéshozatal során olyan alternatív költséghatékony energiahatékonysági intézkedéseknek a lehető legnagyobb mértékű figyelembevétele, amelyek célja az energiakereslet és az energiakínálat hatékonyabbá tétele, különösen költséghatékony végfelhasználási energiamegtakarítások, keresleti válaszintézkedések kezdeményezése és hatékonyabb energiaátalakítás, -átvitel és -elosztás révén, mindeközben szem előtt tartva a döntések célkitűzéseit;

42. "éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat": olyan eljárás, amely megakadályozza, hogy az infrastruktúra potenciális hosszú távú éghajlati hatásoknak legyen kiszolgáltatva, egyúttal biztosítja az "első az energiahatékonyság" elvének érvényesülését, valamint azt, hogy a projektből származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás szintje összhangban legyen a 2050-es klímasemlegességi célkitűzéssel;

43. "feltételesen vissza nem térítendő támogatások": a vissza nem térítendő támogatás olyan kategóriája, amely esetében a támogatás visszafizetése kapcsolt feltételekhez kötött;

44. "EBB": az Európai Beruházási Bank, az Európai Beruházási Alap, valamint az Európai Beruházási Bank bármely leányvállalata;

45. "kiválósági pecsét": a Bizottság által valamely javaslat vonatkozásában kiadott minőségi védjegy, amely azt jelzi, hogy a pályázat, amelyet valamely uniós eszköz keretében kiírt pályázati felhíváson értékeltek és amely megfelelt az adott uniós eszköz minőségi minimumkövetelményeinek, de az adott pályázati felhívás keretében elérhető költségvetés hiánya miatt nem támogatható, támogatásban részesülhet más uniós vagy tagállami finanszírozási forrásokból.

3. cikk

A Bizottság intézkedéseire vonatkozó határidők kiszámítása

Amennyiben a Bizottság valamely intézkedésére vonatkozóan határidő került megállapításra, a határidő számítása akkor kezdődik, amikor a tagállam az ezen rendeletben vagy az alapspecifikus rendeletekben meghatározott követelményeknek megfelelően valamennyi információt benyújtotta.

Ezt a határidőt fel kell függeszteni az azt követő naptól kezdődően, hogy a Bizottság elküldi a tagállamnak az észrevételeit vagy a módosított dokumentumokra vonatkozó kérését, mindaddig, amíg a tagállam nem válaszol a Bizottságnak.

4. cikk

A személyes adatok kezelése és védelme

A tagállamok és a Bizottság csak akkor kezelhetnek személyes adatokat, ha ez az e rendelet szerinti kötelezettségeik teljesítéséhez, különösen a monitoringához, a jelentéstételhez, a kommunikációhoz, a közzétételhez, az értékeléshez, a pénzügyi irányításhoz, az ellenőrzésekhez és az auditokhoz, valamint adott esetben a résztvevők támogathatóságának megállapításához szükséges. A személyes adatokat az (EU) 2016/679 rendelettel, illetve az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (40) - attól függően, hogy melyik az alkalmazandó - összhangban kell kezelni.

II. FEJEZET

Szakpolitikai célkitűzések és az alapokból nyújtott támogatásra vonatkozó alapelvek

5. cikk

Szakpolitikai célkitűzések

(1) Az ERFA, az ESZA+, a Kohéziós Alap és az ETHAA a következő szakpolitikai célkitűzéseket támogatja:

a) egy versenyképesebb és intelligensebb Európa megteremtése az innovatív és intelligens gazdasági átalakulás, valamint a regionális IKT-összekapcsoltság előmozdításával;

b) egy zöldebb, alacsony szén-dioxid-kibocsátású átalakulás a nettó nulla szén-dioxid-kibocsátású gazdaság és a reziliens Európa felé a tiszta és tisztességes energetikai átmenet, a zöld és kék beruházás, a körforgásos gazdaság, az éghajlatváltozás enyhítése és az ahhoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés, valamint a fenntartható városi mobilitás előmozdításával;

c) egy jobban összekapcsolt Európa megteremtése a mobilitás fokozásával;

d) egy szociálisabb és befogadóbb Európa megteremtése a szociális jogok európai pillérének végrehajtásával;

e) egy polgárokhoz közelebb álló Európa megteremtése minden térségtípus fenntartható és integrált fejlődésének előmozdítása és helyi kezdeményezések révén.

Az IÁA-ból azt az egyedi célkitűzést kell támogatni, hogy a régiók és az emberek képesek legyenek a 2030-ra vonatkozó uniós energetikai és éghajlat-politikai célértékek elérését és a klímasemleges uniós gazdaság 2050-ig történő megteremtését célzó átalakulás társadalmi, foglalkoztatási, gazdasági és környezeti hatásainak kezelésére, a Párizsi Megállapodásban foglaltak szerint.

E cikk (1) bekezdésének első albekezdése nem alkalmazandó az ERFA-ból és az ESZA+-ból származó olyan forrásokra, amelyeket a 27. cikkel összhangban csoportosítanak át az IÁA-ba.

(2) Az ERFA-nak, az ESZA+-nak, a Kohéziós Alapnak és az IÁA-nak hozzá kell járulnia az Unió azon tevékenységeihez, amelyek az alábbi célok követésével az EUMSZ 174. cikkének megfelelően a gazdasági, társadalmi és területi kohézió erősítését eredményezik:

a) a "Beruházás a munkahelyteremtésbe és a növekedésbe" célkitűzés a tagállamokban és a régiókban az ERFA, az ESZA+, a Kohéziós Alap és az IÁA által nyújtott támogatás révén; és

b) az európai területi együttműködési célkitűzés (Interreg) az ERFA által nyújtott támogatás révén.

(3) A tagállamok és a Bizottság előmozdítják az alapok és az egyéb uniós eszközök és alapok közötti koordinációt, kiegészítő jelleget és koherenciát. Optimalizálják a koordinációs mechanizmusokat a felelősök között annak érdekében, hogy sem a tervezés, sem a végrehajtás során ne forduljanak elő átfedések. A tagállamok és a Bizottság ennek megfelelően a releváns országspecifikus ajánlásokat is figyelembe veszik az alapok programozása és végrehajtása során.

6. cikk

Éghajlat-politikai célértékek és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó mechanizmus

(1) A tagállamok az egyes alapok beavatkozási típusain alapuló módszertannal tájékoztatást nyújtanak a környezetvédelmi és éghajlat-politikai célkitűzések támogatásáról. E módszertan keretében súlyozni kell az adott szinten nyújtott támogatásokat olyan szempontból, amely a támogatás által a környezetvédelmi és éghajlat-politikai célkitűzésekhez történő hozzájárulás mértékét jelzi. Az ERFA, az ESZA+ és a Kohéziós Alap esetében az I. mellékletben meghatározott beavatkozástípusok dimenzióihoz és kódjaihoz kell súlyokat rendelni. Az ERFA-nak és a Kohéziós Alapnak az uniós hozzájárulás 30 %-ával, illetve 37 %-ával kell hozzájárulnia az uniós költségvetés számára meghatározott éghajlat-politikai célkitűzések elérése érdekében támogatott kiadásokhoz.

(2) Az egyes tagállamok éghajlat-politikai hozzájárulási célértékét az ERFA-ból és a Kohéziós Alapból kapott teljes allokációjuk százalékaként kell meghatározni, majd a beavatkozástípusok eredménye és a 22. cikk (3) bekezdése d) pontjának viii. alpontja szerinti indikatív pénzügyi bontás szerint programokba kell foglalni. A 11. cikk (1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően az előzetes éghajlat-politikai hozzájárulási célértéket a partnerségi megállapodásban kell meghatározni.

(3) A tagállamok és a Bizottság rendszeresen ellenőrzik az éghajlat-politikai hozzájárulási célértékek betartását, a kedvezményezettek által az irányító hatóságnak bejelentett, a 42. cikkben foglaltak szerint beavatkozástípusokra lebontott teljes elszámolható kiadás, valamint a tagállam által benyújtott adatok alapján. Amennyiben a monitoring azt mutatja, hogy nem kielégítő az előrelépés az éghajlat-politikai hozzájárulási célérték elérése felé, a tagállam és a Bizottság az éves felülvizsgálati ülésen korrekciós intézkedésekről állapodik meg.

(4) Amennyiben nem kielégítő az előrelépés ahhoz, hogy 2024. december 31-ig tagállami szinten elérjék az éghajlat-politikai hozzájárulási célértéket, a tagállam ezt figyelembe veszi a 18. cikk (1) bekezdésével összhangban végzett félidős felülvizsgálata során.

7. cikk

Megosztott irányítás

(1) A tagállamok és a Bizottság az Unió költségvetésének az alapokhoz rendelt részét megosztott irányítás keretében hajtják végre a költségvetési rendelet 63. cikke szerint. A tagállamok - intézményi, jogi és pénzügyi keretükkel összhangban - a megfelelő területi szinten készítik elő és hajtják végre a programokat.

(2) A Bizottság azt a támogatási összeget, amely a Kohéziós Alapból átcsoportosításra kerül a CEF-be, az Európai Városfejlesztési Kezdeményezést, az Interregionális Innovatív Beruházásokat, az ESZA+-ból a transznacionális együttműködésre átcsoportosított támogatási összegeket, az InvestEU programhoz hozzájárulásként nyújtott összegeket, valamint a Bizottság által kezdeményezett technikai segítségnyújtást közvetlen vagy közvetett irányítás keretében, a költségvetési rendelet 62. cikke (1) bekezdése első albekezdésének a) és c) pontja szerint hajtja végre.

(3) A Bizottság - az érintett tagállamokkal és régiókkal egyetértésben - a legkülső régiók együttműködését az európai területi együttműködési célkitűzés (Interreg) keretében közvetlen irányítás keretében hajthatja végre.

8. cikk

Partnerség és többszintű kormányzás

(1) A partnerségi megállapodás és az egyes programok esetében minden tagállam átfogó partnerséget szervez és hajt végre az intézményi és jogi keretével összhangban, az alapok sajátosságainak figyelembevételével. A partnerséget legalább a következő partnereknek kell alkotniuk:

a) regionális, helyi, városi és egyéb hatóságok;

b) gazdasági és szociális partnerek;

c) a civil társadalmat képviselő érintett szervezetek, például környezetvédelmi partnerek, nem kormányzati szervezetek, valamint a társadalmi befogadás, az alapvető jogok, a fogyatékossággal élő személyek jogai, a nemek közötti egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség elősegítéséért felelős szervezetek;

d) adott esetben kutatószervezetek és egyetemek.

(2) Az e cikk (1) bekezdése alapján létrehozott partnerségeknek a többszintű kormányzás elvével és az alulról építkező megközelítéssel összhangban kell működniük. A tagállamok bevonják az (1) bekezdésben említett partnereket a partnerségi megállapodás kidolgozásába, valamint a programok előkészítésébe, végrehajtásába és értékelésébe, többek között a 39. cikk szerinti monitoringbizottságokban való részvételen keresztül.

Ezzel összefüggésben a tagállamok adott esetben a szociális partnerek és a civil társadalmi szervezetek adminisztratív kapacitásépítésére különítik el az alapokból származó források megfelelő százalékos arányát.

(3) Az Interreg programok esetében a partnerségnek minden részt vevő tagállamból kell partnereket foglalnia magában.

(4) A partnerségeket a 240/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet által létrehozott, partnerségre vonatkozó európai magatartási kódex szerint kell megszervezni és működtetni.

(5) A Bizottság legalább évente egy alkalommal konzultál a partnereket uniós szinten képviselő szervezetekkel a programok végrehajtásáról, és az eredményről jelentést tesz az Európai Parlament és a Tanács számára.

9. cikk

Horizontális elvek

(1) A tagállamok és a Bizottság az alapok végrehajtása során biztosítják az alapvető jogok tiszteletben tartását és az Európai Unió Alapjogi Chartájának való megfelelést.

(2) A tagállamok és a Bizottság biztosítják a férfiak és nők közötti egyenlőségnek, a nemek közötti egyenlőség érvényesítésének és a nemi dimenzió integrálásának figyelembevételét és előmozdítását a programok előkészítése, végrehajtása, monitoringja, értékelése és a programokról való jelentéstétel során.

(3) A tagállamok és a Bizottság megteszik a megfelelő lépéseket a programok előkészítése, végrehajtása, monitoringja, értékelése és a programokról való jelentéstétel során a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló bármilyen hátrányos megkülönböztetés megelőzése érdekében. A programok előkészítése és végrehajtása során különösen figyelembe kell venni a fogyatékossággal élő személyek számára biztosítandó hozzáférhetőséget.

(4) Az alapok célkitűzéseit az EUMSZ 11. cikkében meghatározott, a fenntartható fejlődés előmozdítására irányuló célkitűzéssel összhangban kell megvalósítani, figyelembe véve az ENSZ fenntartható fejlődési céljait, a Párizsi Megállapodást és a ne okozz jelentős kárt elvet.

Az alapok célkitűzéseit az uniós környezetvédelmi vívmányok teljeskörű tiszteletben tartásával kell megvalósítani.

II. CÍM

STRATÉGIAI MEGKÖZELÍTÉS

I. FEJEZET

Partnerségi megállapodás

10. cikk

A partnerségi megállapodás előkészítése és benyújtása

(1) Minden tagállam partnerségi megállapodást készít, amely a 2021. január 1. és 2027. december 31. közötti időszakra vonatkozóan meghatározza az ERFA, az ESZA+, a Kohéziós Alap, az IÁA és az ETHAA programozásának stratégiai irányvonalát, valamint az ezen alapok hatékony és eredményes felhasználását szolgáló szabályozást.

(2) A partnerségi megállapodást a partnerségre vonatkozó európai magatartási kódexszel összhangban kell elkészíteni. Ha egy tagállam már eleve előírja, hogy a programjainak előkészítése során átfogó partnerséget kell kialakítani, akkor ez a követelmény teljesítettnek tekintendő.

(3) A tagállamoknak az első program benyújtása előtt vagy azzal egyidejűleg kell benyújtaniuk a partnerségi megállapodást a Bizottsághoz.

(4) A partnerségi megállapodás a vonatkozó éves nemzeti reformprogrammal és az integrált nemzeti energia- és klímatervvel együtt is benyújtható.

(5) A partnerségi megállapodásnak tömör stratégiai dokumentumnak kell lennie. A terjedelme nem lehet 35 oldalnál hosszabb, kivéve abban az esetben, ha a tagállam a saját kezdeményezése alapján úgy dönt, hogy nagyobb terjedelemben készíti el a dokumentumot.

(6) A tagállam a II. mellékletben meghatározott sablon szerint készíti el a partnerségi megállapodást. A tagállam a partnerségi megállapodást valamelyik programjába is belefoglalhatja.

(7) Interreg programok a partnerségi megállapodás benyújtása előtt is benyújthatók a Bizottságnak.

(8) Az EBB az érintett tagállam kérésére részt vehet a partnerségi megállapodás előkészítésében, valamint a műveletek, a pénzügyi eszközök és a PPP-k előkészítésével kapcsolatos tevékenységekben.

11. cikk

A partnerségi megállapodás tartalma

(1) A partnerségi megállapodásnak az alábbi elemeket kell tartalmaznia:

a) a kiválasztott szakpolitikai célkitűzések és az IÁA egyedi célkitűzése, feltüntetve, hogy a partnerségi megállapodás hatálya alá tartozó alapok és a programok közül melyek szolgálják az említett célkitűzések megvalósítását, továbbá ennek indokolása, figyelembe véve a releváns országspecifikus ajánlásokat, az integrált nemzeti energia- és klímatervet, a szociális jogok európai pillérében foglalt elveket, valamint adott esetben a regionális kihívásokat;

b) minden egyes kiválasztott szakpolitikai célkitűzés és az IÁA egyedi célkitűzése esetében:

i. a szakpolitikai döntések összefoglalása és a partnerségi megállapodás hatálya alá tartozó egyes alapoktól várt fő eredmények;

ii. az alapok közötti koordináció, lehatárolás és kiegészítő jelleg, valamint adott esetben a nemzeti és regionális programok közötti koordináció;

iii. a partnerségi megállapodás hatálya alá tartozó alapok, valamint az MMIA, a BBA, a HAVE és az egyéb uniós eszközök közötti kiegészítő jelleg és szinergiák, ideértve a LIFE stratégiai integrált projekteket és a stratégiai természetvédelmi projekteket, valamint adott esetben a Horizont Európa keretében finanszírozott projekteket;

c) a partnerségi megállapodás hatálya alá tartozó egyes alapokból származó előzetes pénzügyi allokáció nemzeti - és adott esetben regionális - szinten, szakpolitikai célkitűzések szerint, a tematikus koncentrációra vonatkozó alapspecifikus szabályok betartásával, valamint az IÁA egyedi célkitűzését támogató előzetes pénzügyi allokáció, beleértve a 27. cikkel összhangban az IÁA-ba átcsoportosítható ERFA- és az ESZA+-forrásokat;

d) az előzetes éghajlat-politikai hozzájárulási célértéket a 6. cikk (2) bekezdésével összhangban;

e) adott esetben a pénzügyi források a 108. cikk (2) bekezdésének megfelelő régiókategória szerinti bontásban, valamint a 26. és a 111. cikknek megfelelően átcsoportosításra javasolt allokált összegek, az átcsoportosítás indokolásával együtt;

f) technikai segítségnyújtás esetében az uniós hozzájárulás formájának tagállam általi kiválasztása a 36. cikk (3) bekezdése értelmében, valamint adott esetben a partnerségi megállapodás hatálya alá tartozó egyes alapokból származó előzetes pénzügyi allokáció nemzeti szinten, továbbá a pénzügyi források programok és régiókategória szerinti bontása;

g) az InvestEU program számára hozzájárulásként nyújtott összegek, alaponként és - adott esetben - régiókategóriánként;

h) a partnerségi megállapodás hatálya alá tartozó alapok keretében tervezett programok listája a megfelelő előzetes pénzügyi allokációval alaponkénti bontásban és a kapcsolódó nemzeti hozzájárulással - adott esetben - régiókategóriánként;

i) azon tevékenységek összefoglalása, amelyeket az érintett tagállam a partnerségi megállapodás hatálya alá tartozó alapok felhasználásához szükséges adminisztratív kapacitásának megerősítése érdekében tervez megtenni;

j) adott esetben a régiók és területek demográfiai kihívásainak vagy sajátos szükségleteinek kezelésére szolgáló integrált megközelítés.

Az európai területi együttműködési célkitűzés (Interreg) tekintetében a partnerségi megállapodásnak csak a tervezett programok listáját kell tartalmaznia.

(2) A partnerségi megállapodás tartalmazhatja a 15. cikkben, valamint a III. és a IV. mellékletben említett releváns feljogosító feltételek teljesüléséről készített értékelés összefoglalását is.

12. cikk

A partnerségi megállapodás jóváhagyása

(1) A Bizottság az arányosság elvének tiszteletben tartása mellett megvizsgálja a partnerségi megállapodást és azt, hogy az megfelel-e ennek a rendeletnek és az alapspecifikus szabályoknak, figyelembe véve a dokumentum stratégiai jellegét, a hatálya alá tartozó programok számát, valamint az érintett tagállam számára allokált források teljes összegét. A Bizottság az értékelés során figyelembe veszi különösen, hogy a tagállam hogyan kívánja figyelembe venni a releváns országspecifikus ajánlásokat, továbbá az integrált nemzeti energia- és klímaterveket, valamint a szociális jogok európai pillérét.

(2) A Bizottság a partnerségi megállapodás tagállam általi benyújtását követő három hónapon belül észrevételeket tehet.

(3) A tagállam a Bizottság által tett észrevételek figyelembevételével felülvizsgálja a partnerségi megállapodást.

(4) A Bizottság legkésőbb négy hónappal a partnerségi megállapodásnak az érintett tagállam általi első benyújtását követően végrehajtási jogi aktus útján határozatot hoz a partnerségi megállapodás jóváhagyásáról.

(5) Ha a partnerségi megállapodást a 10. cikk (6) bekezdésével összhangban valamely program tartalmazza, a Bizottság - végrehajtási jogi aktus útján, legkésőbb a program érintett tagállam általi első benyújtásától számított hat hónapon belül - egyetlen határozatban hagyja jóvá a partnerségi megállapodást és az adott programot.

13. cikk

A partnerségi megállapodás módosítása

(1) A tagállamok 2025. március 31-ig - a félidős felülvizsgálat eredményeit figyelembe véve - módosított partnerségi megállapodást nyújthatnak be a Bizottságnak.

(2) A Bizottság megvizsgálja a módosítást, és a módosított partnerségi megállapodás benyújtásától számított három hónapon belül észrevételeket tehet arra vonatkozóan.

(3) A tagállam a Bizottság által tett észrevételek figyelembevételével felülvizsgálja a módosított partnerségi megállapodást.

(4) A Bizottság legkésőbb a módosított partnerségi megállapodás tagállam általi első benyújtását követő hat hónapon belül jóváhagyja a partnerségi megállapodás módosítását.

14. cikk

Az ERFA, az ESZA+, a Kohéziós Alap és az ETHAA felhasználása az InvestEU programon keresztül

(1) A tagállamok a partnerségi megállapodásban az ERFA, az ESZA+, a Kohéziós Alap, valamint az ETHAA tekintetében meghatározott kezdeti nemzeti allokáció legfeljebb 2 %-ának megfelelő, az uniós garancia és az InvestEU tanácsadó központ révén felhasználandó összeget különíthetnek el az InvestEU programhoz való hozzájárulás céljára az InvestEU-rendelet 10. cikkével összhangban. A tagállamok az érintett irányító hatóság egyetértésével 2023. január 1-jét követően minden egyes említett alap kezdeti nemzeti allokációjának további legfeljebb 3 %-át allokálhatják egy vagy több programmódosítási kérelem alapján.

Ezekkel az összegekkel a partnerségi megállapodásban vagy a programban megjelölt szakpolitikai célkitűzések eléréséhez kell hozzájárulni, és alapvetően a hozzájáruló régiók kategóriájába tartozó beruházásokat kell támogatni belőlük.

Ezeket a hozzájárulásokat az InvestEU-rendeletben megállapított szabályokkal összhangban kell teljesíteni, és azok nem minősülnek a 26. cikk szerinti forrásátcsoportosításnak.

(2) A tagállamok adott esetben alaponként és régiókategóriánként határozzák meg az egyes évekre vonatkozó hozzájárulás teljes összegét. A partnerségi megállapodás esetében a jelenlegi naptári évre és a jövőbeli naptári évekre rendelkezésre álló források is allokálhatók. Ha az érintett tagállam programmódosítás iránti kérelmet nyújt be, kizárólag a jövőbeli naptári évekre rendelkezésre álló források allokálhatók.

(3) Az e cikk (1) bekezdésében említett összeget az uniós garancia tagállami komponens alá tartozó részének feltöltésére és az InvestEU tanácsadó központ céljára kell felhasználni a hozzájárulási megállapodásnak az InvestEU-rendelet 10. cikke (3) bekezdésével összhangban történő megkötését követően. Az Uniónak az egyes hozzájárulási megállapodások tekintetében fennálló költségvetési kötelezettségvállalásait a Bizottság a 2021. január 1. és 2027. december 31. közötti időszakban éves részletekben teljesítheti.

(4) A költségvetési rendelet 12. cikke ellenére, amennyiben az InvestEU-rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében foglaltak szerinti, a partnerségi megállapodásban allokált és az e cikk (1) bekezdésében említett összegre vonatkozó hozzájárulási megállapodást nem kötötték meg az azon időpontot követő négy hónapon belül, hogy a Bizottság elfogadta a partnerségi megállapodás elfogadásáról szóló határozatát, a megfelelő összeget adott esetben a tagállam kérésére a hozzájáruló alapon és régiókategórián belüli programra vagy programokra kell allokálni.

Az (1) bekezdésben említett, egy program módosítására irányuló kérelemben allokált összegekre vonatkozó hozzájárulási megállapodást a programot módosító határozat elfogadásával egyidejűleg kell megkötni.

(5) Amennyiben a hozzájárulási megállapodás megkötésétől számított kilenc hónapon belül nem került sor garanciamegállapodás megkötésére, a hozzájárulási megállapodást közös megegyezéssel meg kell szüntetni vagy meg kell hosszabbítani az InvestEU-rendelet 10. cikke (4) bekezdésének második albekezdésével összhangban.

Amennyiben egy tagállamnak az InvestEU Alapban való részvétele megszűnik, a közös tartalékalapba tartalékként befizetett érintett összegeket vissza kell vonni és a költségvetési rendelet 21. cikkének (5) bekezdése szerinti belső címzett bevételként kezelni. Az érintett tagállam egy vagy több programmódosításra irányuló kérelmet nyújt be a visszavont összegek és az e cikk (2) bekezdésének megfelelően a következő naptári évekre allokált összegek felhasználása érdekében. A hozzájárulási megállapodást az érintett program vagy programok módosításáról szóló határozat elfogadásával egyidejűleg kell megszüntetni vagy módosítani.

(6) Amennyiben a garanciamegállapodást a megkötésétől számított négy éven belül nem hajtották végre megfelelően, a hozzájárulási megállapodást módosítani kell az InvestEU-rendelet 10. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdésével összhangban. A tagállam kérelmezheti, hogy az e cikk (1) bekezdésének megfelelően az uniós garancia céljára befizetett és a garanciamegállapodásban lekötött, de alapul szolgáló hiteleket, sajáttőke-befektetéseket vagy más kockázati eszközöket nem fedező összegeket e cikk (5) bekezdésének megfelelően kezeljék.

(7) Az uniós garancia céljára befizetett összegek által generált vagy azokból eredeztethető forrásokat a tagállam rendelkezésére kell bocsátani az InvestEU-rendelet 10. cikke (5) bekezdésének a) pontjával összhangban, és pénzügyi eszközök vagy költségvetési garanciák formájában ugyanazon célkitűzésre vagy célkitűzésekre nyújtandó támogatásra kell felhasználni.

(8) Az e cikk (4), (5) és (6) bekezdésével összhangban valamely programban újrafelhasználandó összegek esetében a 105. cikk (1) bekezdésében meghatározott, a kötelezettségvállalás visszavonására vonatkozó határidő attól az évtől kezdődik, amikor a megfelelő költségvetési kötelezettségvállalásokat megtették.

II. FEJEZET

Feljogosító feltételek és teljesítménymérési keret

15. cikk

Feljogosító feltételek

(1) E rendelet az egyedi célkitűzések tekintetében feljogosító feltételeket állapít meg.

A III. melléklet tartalmazza a valamennyi egyedi célkitűzésre alkalmazandó horizontális feljogosító feltételeket, valamint a teljesülésük értékeléséhez szükséges kritériumokat.

A IV. melléklet tartalmazza az ERFA, az ESZA+ és a Kohéziós Alap esetében alkalmazandó tematikus feljogosító feltételeket, valamint a teljesülésük értékeléséhez szükséges kritériumokat.

Az állami támogatási szabályok hatékony alkalmazására irányuló eszközökre és kapacitásokra vonatkozó feljogosító feltétel nem alkalmazandó az MMIA-ból, a BBA-ból és a HAVE-ből támogatott programokra.

(2) Program készítésekor vagy programmódosítás részeként új egyedi célkitűzés bevezetésekor a tagállamnak fel kell mérnie, hogy a kiválasztott egyedi célkitűzéshez kapcsolódó feljogosító feltételek teljesülnek-e. Egy feljogosító feltétel akkor minősül teljesítettnek, ha minden vonatkozó kritérium teljesült. A tagállam minden egyes programban vagy programmódosításban megvizsgálja a teljesült és a nem teljesült feljogosító feltételeket, és amennyiben egy feljogosító feltételt teljesítettnek tekint, indokolást fűz hozzá.

(3) Ha egy feljogosító feltétel nem teljesül a program vagy a programmódosítás jóváhagyásának időpontjában, a tagállam tájékoztatja a Bizottságot, amint a feljogosító feltételt teljesítettnek tekinti, tájékoztatásához pedig mellékeli a teljesítés indokait.

(4) A Bizottság minél előbb, de legkésőbb a (3) bekezdésben említett információ kézhezvételétől számított három hónapon belül értékelést végez, és tájékoztatja a tagállamot, ha egyetért a tagállammal a feljogosító feltétel teljesülésével kapcsolatban.

Amennyiben a Bizottság nem ért egyet a tagállammal a feljogosító feltétel teljesülése tekintetében, tájékoztatja a tagállamot a saját értékeléséről.

Amennyiben a tagállam nem ért egyet a Bizottság értékelésével, egy hónapon belül benyújtja az észrevételeit, a Bizottság pedig az első albekezdéssel összhangban jár el.

Ha a tagállam elfogadja a Bizottság értékelését, akkor a (3) bekezdéssel összhangban jár el.

(5) A 105. cikk sérelme nélkül, a kifizetési kérelem tartalmazhatja az egyedi célkitűzésekhez kapcsolódó műveletekkel kapcsolatos kiadásokat, de azokat a Bizottság csak azt követően térítheti meg a tagállam részére, hogy e cikk (4) bekezdése első albekezdésének megfelelően tájékoztatta a tagállamot a feljogosító feltétel teljesüléséről.

Az első albekezdés nem alkalmazandó az olyan műveletekre, amelyek hozzájárulnak a vonatkozó feljogosító feltétel teljesüléséhez.

(6) A tagállam biztosítja, hogy a feljogosító feltételeket a programozási időszak alatt mindvégig tiszteletben tartsák, és azok mindvégig teljesüljenek. Tájékoztatja a Bizottságot minden olyan módosításról, amely hatással van a feljogosító feltételek teljesülésére.

Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy egy feljogosító feltétel már nem teljesül, tájékoztatja a tagállamot a saját értékeléséről. Ezután a (4) bekezdés második és harmadik albekezdésében leírt eljárást kell követni.

Ha a Bizottság azt állapítja meg, hogy a feljogosító feltétel továbbra sem teljesül, a 105. cikk sérelme nélkül, a tagállam észrevételei alapján, a kifizetési kérelem tartalmazhatja az érintett egyedi célkitűzésekhez kapcsolódó műveletekkel kapcsolatos kiadásokat, de a Bizottság nem térítheti meg azokat a tagállam részére mindaddig, amíg a Bizottság e cikk (4) bekezdése első albekezdésének megfelelően nem tájékoztatja a tagállamot a feljogosító feltétel teljesüléséről.

(7) A IV. melléklet nem alkalmazandó az IÁA által támogatott prioritásokra, valamint a 27. cikkel összhangban az IÁA-ba átcsoportosított ERFA- és ESZA+-forrásokra.

16. cikk

Teljesítménymérési keret

(1) Az egyes tagállamoknak olyan teljesítménymérési keretet kell létrehozniuk, amely lehetővé teszi a program teljesítésének monitoringját, értékelését és az arra vonatkozó jelentéstételt a program végrehajtása során, valamint hozzájárul az alapok általános teljesítményének méréséhez.

A teljesítménymérési keretnek a következőkből kell állnia:

a) az alapspecifikus rendeletekben meghatározott egyedi célkitűzésekhez kapcsolódó, az adott programra vonatkozóan kiválasztott kimeneti és eredménymutatók;

b) a kimeneti mutatók esetében 2024 végéig elérendő mérföldkövek; és

c) a kimeneti és eredménymutatók esetében a 2029 végéig elérendő célértékek.

(2) Az egyes programokon belül valamennyi egyedi célkitűzéssel kapcsolatban mérföldköveket és célértékeket kell megállapítani, a technikai segítségnyújtás és az ESZA+ rendelet 4. cikke (1) bekezdésének m) pontjában meghatározott, az anyagi nélkülözés kezelésére vonatkozó egyedi célkitűzés kivételével.

(3) A mérföldköveknek és célértékeknek lehetővé kell tenniük a Bizottság és a tagállam számára, hogy mérjék az egyedi célkitűzések tekintetében elért előrehaladást. Emellett teljesíteniük kell a költségvetési rendelet 33. cikke (3) bekezdésében meghatározott követelményeket.

17. cikk

A teljesítménymérési keret létrehozásának módszertana

(1) A teljesítménymérési keret létrehozására vonatkozó módszertanoknak az alábbiakat kell tartalmazniuk:

a) a tagállam által a mutatók kiválasztása céljából alkalmazott kritériumok;

b) a felhasznált adatok és bizonyítékok, adatminőség-biztosítás, valamint a számítási módszer;

c) a mérföldkövek és célértékek elérését esetlegesen befolyásoló tényezők, valamint figyelembevételük módja.

(2) A tagállam a Bizottság kérésére elérhetővé teszi a teljesítménymérési keret létrehozásának módszertanát.

18. cikk

Félidős felülvizsgálat és rugalmassági összeg

(1) Az ERFA, az ESZA+, a Kohéziós Alap és az IÁA által támogatott programok tekintetében a tagállamok felülvizsgálják az egyes programokat, figyelembe véve a következő elemeket:

a) a 2024-ben elfogadott releváns országspecifikus ajánlásokban megjelölt új kihívások;

b) adott esetben az integrált nemzeti energia- és klímaterv végrehajtásában elért eredmények;

c) a szociális jogok európai pillére alapelveinek érvényesítése terén elért eredmények;

d) az érintett tagállam vagy régió társadalmi-gazdasági helyzete, különös tekintettel a területi szükségletekre, figyelembe véve minden jelentős negatív pénzügyi, gazdasági vagy társadalmi fejleményt;

e) a vonatkozó értékelések főbb eredményei;

f) a mérföldkövek teljesítése terén elért eredmények, figyelembe véve a program végrehajtása során felmerült főbb nehézségeket;

g) az IÁA által támogatott programok esetében a Bizottság által az (EU) 2018/1999 rendelet 29. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint elvégzett értékelés.

(2) A tagállamok 2025. március 31-ig minden egyes program tekintetében értékelést nyújtanak be a Bizottságnak a félidős felülvizsgálat eredményéről, amely értékelésben javaslatot tesznek a 86. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett rugalmassági összeg végleges elosztására.

(3) Ha azt a tagállam a program félidős felülvizsgálatát követően szükségesnek tartja, vagy ha az (1) bekezdés a) pontjával összhangban új kihívások kerülnek azonosításra, a tagállam a (2) bekezdésben említett értékelést a módosított programmal együtt nyújtja be a Bizottságnak.

A módosításoknak az alábbiakat kell tartalmazniuk:

a) a pénzügyi források elosztása prioritás szerint;

b) módosított vagy új célértékek;

c) adott esetben az InvestEU program számára hozzájárulásként nyújtott összegek alap és régiókategória szerint;

A Bizottság a 24. cikkel összhangban jóváhagyja a módosított programot, beleértve a rugalmassági összeg végleges elosztását is.

(4) Amennyiben a félidős felülvizsgálat eredményeképpen a tagállam úgy ítéli meg, hogy a programot nem kell módosítani, a Bizottság vagy:

a) az e cikk (2) bekezdésében említett értékelés benyújtását követő három hónapon belül határozatot fogad el, amelyben megerősíti a rugalmassági összeg végleges elosztását; vagy

b) az e cikk (2) bekezdésében említett értékelés benyújtását követő két hónapon belül felkéri a tagállamot arra, hogy a 24. cikkel összhangban nyújtson be módosított programot.

(5) A rugalmassági összeg nem hozzáférhető a műveletek kiválasztásához mindaddig, amíg a Bizottság határozatot nem hozott a rugalmassági összeg végleges allokációjának megerősítéséről.

(6) A Bizottság jelentést készít a félidős felülvizsgálat eredményéről, és 2026 végéig benyújtja azt az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

III. FEJEZET

A gondos gazdasági kormányzási, valamint a rendkívüli vagy szokatlan körülményekhez kapcsolódó intézkedések

19. cikk

Az alapok eredményességét és a gondos gazdasági kormányzást összekapcsoló intézkedések

(1) A Bizottság felkérheti a tagállamokat arra, hogy vizsgálják felül az érintett programokat és tegyenek javaslatot azok módosítására, amennyiben erre a vonatkozó tanácsi ajánlások végrehajtásának elősegítése érdekében szükség van.

A Bizottság ezt a következő célokból kérheti:

a) az érintett tagállamnak címzett, az EUMSZ 121. cikkének (2) bekezdésével összhangban elfogadott releváns országspecifikus ajánlás, illetve az érintett tagállamnak címzett, az EUMSZ 148. cikkének (4) bekezdésével összhangban elfogadott releváns tanácsi ajánlás végrehajtásának támogatása;

b) az érintett tagállamnak címzett, az 1176/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (41) 7. cikkének (2) bekezdésével vagy 8. cikkének (2) bekezdésével összhangban elfogadott vonatkozó tanácsi ajánlások végrehajtásának támogatása, feltéve, hogy ezek a módosítások szükségesek a makrogazdasági egyensúlyhiányok kiigazításához.

(2) A Bizottság megindokolja a tagállamhoz intézett, (1) bekezdés szerinti kérelmét, utalva a vonatkozó ajánlások végrehajtása támogatásának szükségességére, valamint megjelöli a véleménye szerint érintett programokat vagy prioritásokat és az elvárt módosítások jellegét. A Bizottság 2023 előtt vagy 2026 után, valamint ugyanazon programokra vonatkozóan két egymást követő évben nem intézhet ilyen kérést a tagállamhoz.

(3) A tagállam az (1) bekezdésben említett kérelemre annak beérkezésétől számított két hónapon belül válaszol, meghatározva, hogy a vonatkozó programokban milyen módosításokat tart szükségesnek, azok indokolásával együtt, megjelölve az érintett programokat és ismertetve a javasolt módosítások jellegét, valamint azok várható hatását az ajánlások teljesítésére és az alapok felhasználására. Amennyiben szükséges, a Bizottság e válasz beérkezésétől számított egy hónapon belül észrevételeket tesz.

(4) A tagállam a (3) bekezdésben említett válasz benyújtásától számított két hónapon belül javaslatot nyújt be a vonatkozó programok módosítására.

(5) Amennyiben a Bizottság nem nyújtott be észrevételeket, vagy amennyiben megállapította, hogy a benyújtott észrevételeket kellően figyelembe vették, határozatot fogad el, amelyben a tagállam általi benyújtását követő legfeljebb négy hónapon belül jóváhagyja az érintett programokra vonatkozó módosításokat.

(6) Amennyiben a tagállam nem hoz hatékony intézkedéseket az (1) bekezdésnek megfelelően benyújtott kérésnek a (3) és a (4) bekezdésben meghatározott határidőn belül, akkor a Bizottság - a (3) bekezdésben említett észrevételeinek megtételétől vagy a tagállam (4) bekezdés szerinti javaslatainak benyújtásától számított három hónapon belül - javasolhatja a Tanácsnak, hogy részben vagy egészben függessze fel az érintett programokra vagy prioritásokra vonatkozó kifizetéseket. A Bizottságnak a javaslatában meg kell indokolnia azon megállapítását, hogy a tagállam nem tett hatékony lépéseket. Javaslatának kidolgozásakor a Bizottság figyelembe veszi az összes vonatkozó információt, valamint kellően tekintetbe veszi a (14) bekezdésnek megfelelő strukturált párbeszéd során felmerülő elemeket és az e párbeszéden keresztül kifejezésre juttatott véleményeket.

A Tanács a javaslatról végrehajtási jogi aktusban hoz határozatot. E végrehajtási jogi aktus csak azon kifizetési kérelmekre alkalmazandó, amelyeket az említett végrehajtási jogi aktus elfogadásának időpontja után nyújtanak be.

(7) A Bizottság javasolja a Tanácsnak, hogy részben vagy egészében függessze fel a valamely tagállam egy vagy több programjára vonatkozó kötelezettségvállalásokat vagy kifizetéseket, amennyiben a Tanács az EUMSZ 126. cikkének (8) vagy (11) bekezdésével összhangban megállapítja, hogy a tagállam nem tett hatékony lépéseket a túlzott hiány kiigazítására, kivéve, ha megállapította, hogy az euroövezetben vagy az Unió egésze tekintetében az 1467/97/EK tanácsi rendelet (42) 3. cikkének (5) bekezdése és 5. cikkének (2) bekezdése értelmében vett súlyos gazdasági visszaesés áll fenn.

(8) A Bizottság az alábbi esetekben javasolhatja a Tanácsnak, hogy részben vagy egészben függessze fel a valamely tagállam egy vagy több programjára vonatkozó kötelezettségvállalásokat vagy kifizetéseket:

a) ha a Tanács az 1176/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikkének (3) bekezdésével összhangban ugyanazon túlzott egyensúlyhiány-eljáráson belül egymást követően két ajánlást fogad el azon okból kifolyólag, hogy a tagállam nem nyújtott be megfelelő korrekciós intézkedési tervet;

b) ha a Tanács az 1176/2011/EU rendelet 10. cikkének (4) bekezdésével összhangban ugyanazon túlzott egyensúlyhiány-eljárás során egymást követően két olyan határozatot fogad el, amelyben megállapítja, hogy a tagállam nem teljesíti kötelezettségét, mivel nem hozta meg a javasolt korrekciós intézkedést;

c) ha a Bizottság megállapítja, hogy a tagállam nem hozta meg a 332/2002/EK tanácsi rendeletben (43) említett intézkedéseket, és ennek következtében úgy határoz, hogy nem engedélyezi az adott tagállam számára megítélt pénzügyi támogatás kifizetését;

d) ha a Tanács úgy határoz, hogy a tagállam nem teljesíti a 472/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (44) 7. cikkében említett makrogazdasági kiigazítási programot vagy az EUMSZ 136. cikkének (1) bekezdésével összhangban elfogadott tanácsi határozatban kért intézkedéseket.

(9) Elsőbbséget kell biztosítani a kötelezettségvállalások felfüggesztésének. A kifizetéseket csak akkor kell felfüggeszteni, ha azonnali intézkedésre van szükség, valamint jelentős meg nem felelés esetén. A kifizetések felfüggesztése azon kifizetési kérelmekre alkalmazandó, amelyeket az érintett programok esetében a felfüggesztésről szóló határozat időpontja után nyújtanak be.

(10) A kötelezettségvállalások felfüggesztését előíró határozatra vonatkozó bizottsági javaslatot a Tanács által elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, ha a Tanács a Bizottság javaslatának benyújtását követő egy hónapon belül egy végrehajtási jogi aktus révén úgy dönt, hogy minősített többséggel elutasítja a javaslatot.

A kötelezettségvállalások felfüggesztése az alapokból az érintett tagállamra vonatkozóan előirányzott kötelezettségvállalásokra a felfüggesztésről szóló határozat elfogadását követő év január 1-jétől kezdődően alkalmazandó.

A Tanács a (7) és a (8) bekezdésben említett bizottsági javaslat alapján, végrehajtási jogi aktus révén határozatot fogad el a kifizetések felfüggesztéséről.

(11) A kötelezettségvállalások vagy kifizetések felfüggesztése hatályának és szintjének arányosnak kell lennie, tiszteletben kell tartania a tagállamok egyenlő bánásmódhoz való jogát, és figyelembe kell vennie az érintett tagállam gazdasági és társadalmi helyzetét, különösen a munkanélküliség szintjét, az érintett tagállamban a szegénység vagy társadalmi kirekesztettség uniós átlaghoz viszonyított arányát, valamint a felfüggesztés érintett tagállam gazdaságára gyakorolt hatását. Külön tényezőként kell figyelembe venni azt, hogy a felfüggesztés milyen hatást gyakorol a kedvezőtlen gazdasági vagy társadalmi feltételek javítását célzó, kritikus fontosságú programokra.

(12) A kötelezettségvállalások az alapok tekintetében a következő naptári évre vonatkozó kötelezettségvállalások legfeljebb 25 %-ának vagy a nominális GDP 0,25 %-ának megfelelő mértékig függeszthetők fel - attól függően, hogy melyik az alacsonyabb - a következő esetek bármelyikében:

a) amennyiben első alkalommal fordul elő a túlzotthiány-eljárással kapcsolatos, a (7) bekezdésben említettek szerinti meg nem felelés;

b) amennyiben első alkalommal fordul elő a túlzottegyensúlyhiány-eljáráson belüli korrekciós intézkedési tervvel kapcsolatos, a (8) bekezdés a) pontjában említettek szerinti meg nem felelés;

c) a túlzottegyensúlyhiány-eljárás során az ajánlott korrekciós intézkedésnek való, a (8) bekezdés b) pontjában említettek szerinti meg nem felelés esetében;

d) amennyiben első alkalommal fordul elő a (8) bekezdés c) és d) pontjában említettek szerinti meg nem felelés.

Tartós meg nem felelés esetén a kötelezettségvállalások felfüggesztése meghaladhatja az első albekezdésben meghatározott maximális százalékos értékeket.

(13) A Tanács az alábbi esetekben megszünteti a kötelezettségvállalások felfüggesztését a Bizottság javaslata alapján:

a) ha a túlzotthiány-eljárást az 1467/97/EK rendelet 9. cikkével összhangban felfüggesztették, vagy ha a Tanács az EUMSZ 126. cikkének (12) bekezdésével összhangban úgy határozott, hogy hatályon kívül helyezi a túlzott hiány fennállásáról szóló határozatot;

b) ha a Tanács jóváhagyta az 1176/2011/EU rendelet 8. cikkének (2) bekezdésével összhangban az érintett tagállam által benyújtott korrekciós intézkedési tervet, vagy ha a Tanács az említett rendelet 10. cikkének (5) bekezdésével összhangban felfüggesztette a túlzottegyensúlyhiány-eljárást vagy az említett rendelet 11. cikkével összhangban lezárta a túlzottegyensúlyhiány-eljárást;

c) ha a Bizottság megállapította, hogy az érintett tagállam a 332/2002/EK rendelettel összhangban meghozta a megfelelő intézkedéseket;

d) ha a Bizottság megállapította, hogy az érintett tagállam meghozta a megfelelő intézkedéseket a 472/2013/EU rendelet 7. cikkében említett makrogazdasági kiigazítási program végrehajtása érdekében vagy az EUMSZ 136. cikkének (1) bekezdésével összhangban elfogadott tanácsi határozatban előírt intézkedéseket.

A kötelezettségvállalások felfüggesztésének a Tanács általi megszüntetését követően a Bizottság ismét beállítja a költségvetésbe a felfüggesztett kötelezettségvállalásokat az (EU, Euratom) 2020/2093 tanácsi rendelet 6. cikkével összhangban.

A felfüggesztett kötelezettségvállalások nem állíthatók be ismételten a költségvetésbe a 2027 utáni időszakra vonatkozóan.

A költségvetésbe ismételten beállított összeg visszavonására vonatkozó, a 105. cikk szerinti határidő attól az évtől kezdődik, amelyben a felfüggesztett kötelezettségvállalást újra beállították a költségvetésbe.

A Tanács - a Bizottság javaslatára - határozatot hoz a kifizetések felfüggesztésének megszüntetéséről, amennyiben teljesülnek az első albekezdésben foglalt alkalmazandó feltételek. A kötelezettségvállalások felfüggesztésének megszüntetését előíró határozatra vonatkozó bizottsági javaslatot a Tanács által elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, ha a Tanács a Bizottság javaslatának benyújtását követő egy hónapon belül egy végrehajtási jogi aktus révén úgy dönt, hogy minősített többséggel elutasítja a javaslatot.

(14) A Bizottság folyamatosan tájékoztatja az Európai Parlamentet e cikk végrehajtásáról. Különösen amikor a (6), a (7) vagy a (8) bekezdésben meghatározott valamely feltétel teljesül egy tagállam esetében, a Bizottság haladéktalanul tájékoztatja az Európai Parlamentet, és részletes információkkal szolgál azokról az alapokról és programokról, amelyek felfüggesztésre kerülhetnek.

Az Európai Parlament felkérheti a Bizottságot strukturális párbeszéd folytatására e cikk alkalmazásáról, tekintettel az első albekezdésben említett információk megküldésére.

A Bizottság a felfüggesztésre vagy a felfüggesztés megszüntetésére vonatkozó javaslatát annak elfogadását követően haladéktalanul megküldi az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Az Európai Parlament felkérheti a Bizottságot javaslatának indokolására.

(15) A Bizottság 2025. december 31-ig felülvizsgálja e cikk alkalmazását. E célból a Bizottság jelentést készít, amelyet - adott esetben jogalkotási javaslattal együtt - megküld az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

(16) Az Unióban fennálló társadalmi és gazdasági helyzet jelentős változása esetén a Bizottság javaslatot nyújthat be e cikk alkalmazásának felülvizsgálatára, továbbá az Európai Parlament vagy a Tanács - az EUMSZ 225. vagy 241. cikkével összhangban eljárva - felkérheti a Bizottságot ilyen javaslat előterjesztésére.

(17) E cikk nem alkalmazandó az ESZA+-ra, az MMIA-ra a BBA-ra, a HAVE-re, és az Interreg programokra.

20. cikk

Az alapok felhasználására vonatkozó ideiglenes intézkedések rendkívüli vagy szokatlan körülmények esetére

(1) Amennyiben a Tanács 2021. július 1. után azt állapította meg, hogy egy vagy több tagállam által nem befolyásolható olyan szokatlan esemény következett be, amely jelentős hatást gyakorol az államháztartás pénzügyi helyzetére, vagy az euroövezetet vagy az Unió egészét érintő súlyos gazdasági visszaesés áll fenn az 1466/97/EK rendelet (45) 5. cikke (1) bekezdésének tizedik albekezdésében, 6. cikke (3) bekezdésének negyedik albekezdésében, 9. cikke (1) bekezdésének tizedik albekezdésében és 10. cikke (3) bekezdésének negyedik albekezdésében foglaltak szerint, vagy pedig az államháztartásra jelentős negatív hatást gyakorló, előre nem látható kedvezőtlen gazdasági események következtek be az 1467/97/EK rendelet 3. cikkének (5) bekezdésében vagy 5. cikkének (2) bekezdésében foglaltak szerint, a Bizottság végrehajtási határozatban, legfeljebb 18 hónapos időtartamra elfogadhat egyet vagy többet az alábbi intézkedések közül, amennyiben azok feltétlenül szükségesek a rendkívüli vagy szokatlan körülményekre való reagáláshoz:

a) egy vagy több érintett tagállam kérésére, e rendelet 112. cikkének (3) és (4) bekezdésétől, valamint az ETHAA-rendelet 40. cikkétől, az MMIA-rendelet 15. cikkétől, a BBA-rendelet 12. cikkétől és a HAVE-rendelet 12. cikkétől eltérve, az időközi kifizetéseket az alkalmazandó társfinanszírozási rátánál 10 százalékponttal magasabb, de 100 %-ot meg nem haladó mértékre növelheti;

b) a 63. cikk (6) bekezdésétől eltérve, engedélyezheti a tagállami hatóságoknak, hogy olyan műveleteket jelöljenek ki támogatásra, amelyeket fizikailag már befejeztek vagy teljes mértékben végrehajtottak azt megelőzően, hogy az irányító hatósághoz beérkezett volna a finanszírozási kérelem a program keretében, feltéve, hogy a kérdéses művelet a rendkívüli körülményekre való reagálást szolgálja;

c) a 63. cikk (7) bekezdésétől eltérve, úgy rendelkezhet, hogy az ilyen körülményekre való reagálást szolgáló műveletekkel kapcsolatos kiadások attól az időponttól kezdve elszámolhatók, amikor a Tanács megerősíti e körülmények bekövetkeztét;

d) a 41. cikk (6) bekezdésétől, a 42. cikk (1) bekezdésétől, a 44. cikk (2) bekezdésétől és a 49. cikk (3) bekezdésének első albekezdésétől eltérve, legfeljebb 3 hónappal meghosszabbíthatja a dokumentumok és az adatok Bizottsághoz történő benyújtására vonatkozó határidőt.

(2) A Bizottság folyamatosan tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot e cikk végrehajtásáról. Amennyiben az (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülnek, a Bizottság haladéktalanul tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a helyzetértékeléséről és a tervezett intézkedésekről.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács az e bekezdés alkalmazásáról szóló strukturált párbeszédre kérheti fel a Bizottságot. A helyzetértékelés és a tervezett intézkedések kapcsán a Bizottság kellően mérlegeli a strukturált párbeszéd keretében kifejtett álláspontokat és nézeteket.

(4) Amennyiben az ideiglenes intézkedések elfogadásához vezető sajátos körülmények az (1) bekezdésben említett, 18 hónapot meg nem haladó időszakot követően is fennállnak, a Bizottság újraértékeli a helyzetet, és adott esetben e rendelet módosításáról szóló jogalkotási javaslatot terjeszt elő, amely biztosítja az e körülmények kezeléséhez szükséges rugalmasságot.

(5) A Bizottság haladéktalanul, de legkésőbb az elfogadást követő két munkanapon belül tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot az (1) bekezdés alapján elfogadott végrehajtási határozatról.

III. CÍM

PROGRAMOZÁS

I. FEJEZET

Az alapokra vonatkozó általános rendelkezések

21. cikk

A programok elkészítése és benyújtása

(1) Valamennyi tagállam elkészíti a 2021. január 1. és 2027. december 31. közötti időszakra szóló, az alapok felhasználását célzó programokat, együttműködve a 8. cikk (1) bekezdésében említett partnerekkel.

(2) A tagállamok legkésőbb három hónappal a partnerségi megállapodás benyújtását követően benyújtják a programokat a Bizottság számára. Az MMIA, a BBA és a HAVE esetében a tagállamok az e rendelet vagy a vonatkozó alapspecifikus rendelet hatálybalépésétől számított három hónapon belül - e dátumok közül a későbbit figyelembe véve - nyújtják be a programokat a Bizottságnak.

(3) A tagállamok az V. mellékletben foglalt, a programokra vonatkozó sablon alapján elkészítik a programokat.

Az MMIA, a BBA és a HAVE esetében a tagállamok a VI. mellékletben foglalt, a programokra vonatkozó sablon alapján készítik el a programokat.

(4) Amennyiben a 2001/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (46) összhangban környezeti jelentés kidolgozására kerül sor, azt a programnak az e rendelet 49. cikke (1) bekezdésében említettek szerinti honlapján közzé kell tenni.

22. cikk

A programok tartalma

(1) Az egyes programokban meg kell határozni a szakpolitikai célkitűzésekhez vagy az IÁA egyedi célkitűzéséhez való hozzájárulásukra és az eredményeik kommunikációjára vonatkozó stratégiát.

(2) A programoknak egy vagy több prioritásból kell állniuk. Az egyes prioritásoknak vagy egyetlen szakpolitikai célkitűzéshez, az IÁA egyedi célkitűzéséhez, vagy pedig a 36. cikk (4) bekezdésével vagy a 37. cikkel összhangban végrehajtott technikai segítségnyújtáshoz kell kapcsolódniuk. A prioritásokhoz egy vagy több alapból is nyújtható támogatás, kivéve akkor, ha az IÁA-ból részesülnek támogatásban vagy a 36. cikk (4) bekezdésével vagy a 37. cikkel összhangban végrehajtott technikai segítségnyújtásra vonatkoznak. A szakpolitikai célkitűzéshez kapcsolódó prioritásoknak egy vagy több egyedi célkitűzésből kell állniuk. Ugyanannak a szakpolitikai célkitűzésnek vagy az IÁA egyedi célkitűzésének egynél több prioritás is megfelelhet.

Az MMIA, a BBA és a HAVE által támogatott programokra egy-egy alapból nyújtható támogatás, és e programok egyedi célkitűzésekből és technikai segítségnyújtásból állnak.

(3) Az egyes programoknak a következőket kell meghatározniuk:

a) a fő kihívások összefoglalása, figyelembe véve a következőket: Az i., ii. és viii. alpont nem alkalmazandó az MMIA, a BBA vagy a HAVE által támogatott programokra.

i. gazdasági, társadalmi és területi különbségek és egyenlőtlenségek, az ETHAA által támogatott programok kivételével;

ii. a piac nem megfelelő működésének esetei;

iii. beruházási igények, valamint kiegészítő jelleg és szinergia a támogatás más formáival;

iv. a releváns országspecifikus ajánlásokban, az adott tagállam releváns országos vagy regionális stratégiáiban - többek között az integrált nemzeti energia- és klímatervében -, valamint a szociális jogok európai pillérének elveihez kapcsolódóan, továbbá, az MMIA, a BBA és a HAVE esetében, a tagállamhoz intézett egyéb vonatkozó uniós ajánlásokban azonosított kihívások;

v. az adminisztratív kapacitással, valamint az irányítási és egyszerűsítési intézkedésekkel kapcsolatos kihívások;

vi. adott esetben a demográfiai kihívások kezelésére vonatkozó integrált megközelítés;

vii. a múltbeli tapasztalatokból levont tanulságok;

viii. makroregionális stratégiák és tengeri medencéket érintő stratégiák, amennyiben az adott tagállam vagy régió részt vesz ilyenekben;

ix. az MMIA, a BBA és a HAVE által támogatott programok esetében a releváns uniós vívmányok és a cselekvési tervek végrehajtása terén elért előrehaladás, valamint a kiválasztott egyedi célkitűzésekre vonatkozó indokolás;

x. az IÁA által támogatott programok esetében az igazságos átmenetre vonatkozó területi tervekben az átmenettel kapcsolatosan azonosított kihívások;

b) a kiválasztott szakpolitikai célkitűzések, valamint a kapcsolódó prioritások, egyedi célkitűzések és támogatási formák indokolása;

c) minden egyes prioritás esetében - a technikai segítségnyújtás kivételével - az egyedi célkitűzések;

d) az egyes egyedi célkitűzések esetében:

i. a kapcsolódó fellépéstípusok, továbbá azok várt hozzájárulása az adott egyedi célkitűzéshez, valamint adott esetben a makroregionális stratégiákhoz, a tengermedence-stratégiákhoz, továbbá az IÁA által támogatott igazságos átmenetre vonatkozó területi tervekhez;

ii. kimeneti mutatók és eredménymutatók a megfelelő mérföldkövekkel és célértékekkel;

iii. a fő célcsoportok;

iv. az egyenlőséget, befogadást és megkülönböztetésmentességet biztosító tevékenységek;

v. a célzott konkrét területek megjelölése, ideértve az integrált területi beruházások tervezett alkalmazását, a közösségvezérelt helyi fejlesztést és az egyéb területi eszközöket is;

vi. adott esetben a legalább egy másik tagállamban vagy Unión kívüli államban működő kedvezményezettekkel megvalósuló interregionális, határokon átnyúló és transznacionális tevékenységek;

vii. a pénzügy eszközök tervezett alkalmazása;

viii. a beavatkozástípusok, továbbá a programozott források beavatkozástípusok vagy támogatási területek szerinti indikatív bontása;

ix. az IÁA egyedi célkitűzése tekintetében az ERFA-ból és az ESZA+-ból a 27. cikkel összhangban, átcsoportosított bármely összeg indoklása, valamint azok régiókategóriák szerinti bontása, tükrözve az igazságos átmenetre vonatkozó területi tervekkel összhangban tervezett beavatkozástípusokat;

e) a technikai segítségnyújtásra vonatkozó, a 36. cikk (4) bekezdésével összhangban végrehajtott minden egyes prioritás esetében:

i. a kapcsolódó intézkedéstípusok;

ii. kimeneti mutatók a kapcsolódó mérföldkövekkel és célértékekkel;

iii. a fő célcsoportok;

iv. a beavatkozástípusok, továbbá a programozott források beavatkozástípusok szerinti indikatív bontása;

f) adott esetben a technikai segítségnyújtás tervezett igénybevétele a 37. cikknek megfelelően, valamint a releváns beavatkozástípusok;

g) a következőket tartalmazó pénzügyi terv:

i. az egyes alapok és adott esetben az egyes régiókategóriák esetében a teljes programozási időszakra vonatkozó, valamint az éves bontás szerinti összes pénzügyi allokációt tartalmazó táblázat, ideértve a 26. vagy a 27. cikk szerint átcsoportosított összegeket is;

ii. az ERFA, az ESZA+, a Kohéziós Alap és az IÁA által támogatott programok tekintetében az egyes prioritások esetében az alapok és - adott esetben - a régiókategóriák szerinti összes pénzügyi allokáció, továbbá a nemzeti hozzájárulást tartalmazó táblázat, annak feltüntetésével, hogy e hozzájárulás állami vagy magánforrásból vagy állami és magánforrásból származik-e;

iii. az ETHAA által támogatott programok esetében egy olyan táblázat, amely az egyes egyedi célkitűzések tekintetében meghatározza az alap nyújtotta támogatásból származó összes pénzügyi allokáció összegét, valamint a nemzeti hozzájárulást;

iv. az MMIA, a BBA és a HAVE által támogatott programok esetében egy olyan táblázat, amely egyedi célkitűzésenként megadja intézkedéstípus szerinti bontásban a pénzügyi allokációk teljes összegét, továbbá a nemzeti hozzájárulást, annak feltüntetésével, hogy e hozzájárulás állami vagy magánforrásból vagy állami és magánforrásból származik-e;

h) a 8. cikk (1) bekezdésében említett érintett partnereknek a program elkészítésébe történő bevonására tett intézkedések és e partnerek szerepe a program végrehajtásában, monitoringjában és értékelésében;

i) a kiválasztott egyedi célkitűzéshez kapcsolódó, a 15. cikkel, valamint a III. és a IV. melléklettel összhangban megállapított valamennyi feljogosító feltétel esetében annak értékelése, hogy a feljogosító feltétel a program benyújtásának időpontjában teljesül-e;

j) a programmal kapcsolatos kommunikációra és láthatóságra vonatkozó tervezett megközelítés, meghatározva annak célkitűzéseit, a célközönségét, a kommunikációs csatornákat, többek között adott esetben a közösségi médiában megjelenő tájékoztatást, a tervezett költségvetést, valamint a monitoring és értékelés releváns mutatóit;

k) a programhatóságok, valamint az a szerv - illetve a 36. cikk (5) bekezdése szerinti technikai segítségnyújtás esetében adott esetben azok a szervek - amely vagy amelyek részére a Bizottság kifizetéseket teljesít.

E bekezdés a) pontjának i., ii. és viii. alpontja nem alkalmazandó a kizárólag az ESZA+ rendelet 4. cikke (1) bekezdésének m) pontjában foglalt egyedi célkitűzést támogató programokra. E bekezdés d) pontja nem alkalmazandó az ESZA+ rendelet 4. cikke (1) bekezdésének m) pontjában foglalt egyedi célkitűzésre.

Az ERFA-ból, a Kohéziós Alapból, az ESZA+-ból, az IÁA-ból és az ETHAA-ból támogatandó programokhoz tájékoztatás céljából mellékelni kell a tervezett stratégiai fontosságú műveletek jegyzékét és ütemtervét.

Ha a tagállam a k) ponttal összhangban több olyan szervet jelöl meg, amely a Bizottság általi kifizetésekben részesül, feltünteti a megtérített összegeknek az említett szervek közötti elosztását.

(4) A (3) bekezdés b)-e) pontjától eltérve az MMIA, a BBA és a HAVE által támogatott programok egyes egyedi célkitűzései tekintetében a következőket kell megadni:

a) a kiindulási helyzet, a kihívások és az alapból támogatott válaszintézkedések leírása;

b) a végrehajtási intézkedések megjelölése;

c) az intézkedések indikatív listája és azok várható hozzájárulása az egyedi célkitűzésekhez;

d) adott esetben az operatív támogatás, az egyedi intézkedések, a sürgősségi segítségnyújtás, valamint az MMIA-rendelet 19. és 20. cikke szerinti intézkedések indokolása;

e) kimeneti és eredménymutatók a megfelelő mérföldkövekkel és célértékekkel;

f) a programozott források indikatív bontása beavatkozástípusonként.

(5) A beavatkozástípusoknak az I. mellékletben szereplő nómenklatúrán kell alapulniuk. Az ETHAA, az MMIA, a BBA és a HAVE által támogatott programok esetében a beavatkozástípusoknak az alapspecifikus rendeletekben meghatározott nómenklatúrán kell alapulniuk.

(6) Az ERFA, az ESZF+, a Kohéziós Alap és az IÁA programjai tekintetében a (3) bekezdés g) pontjának ii. alpontjában említett táblázatban a 2021 és 2027 közötti évekre vonatkozó összegeket kell feltüntetni, a rugalmassági összeget is beleértve.

(7) A tagállamok közlik a Bizottsággal a (3) bekezdés első albekezdésének k) pontjában említett információk változásait, anélkül, hogy ehhez módosítani kellene a programot.

(8) Az IÁA által támogatott programok esetében a tagállamok a program vagy a programok vagy módosítás iránti kérelem részeként benyújtják a Bizottságnak az igazságos átmenetre vonatkozó területi terveket.

23. cikk

A programok jóváhagyása

(1) A Bizottság megvizsgálja a programot és azt, hogy az megfelel-e e rendeletnek és az alapspecifikus rendeleteknek, valamint - az ERFA, az ESZF+, a Kohéziós Alap, az IÁA és az ETHAA esetében - azt, hogy összhangban áll-e a vonatkozó partnerségi megállapodással. Értékelése során a Bizottság mindenekelőtt figyelembe veszi a releváns országspecifikus ajánlásokat, az integrált nemzeti energia- és klímatervekben azonosított releváns kihívásokat, a szociális jogok európai pillérének alapelveit, valamint azok kezelésének módját.

(2) A Bizottság a program tagállam általi benyújtását követő három hónapon belül észrevételeket tehet.

(3) A tagállam a Bizottság által tett észrevételek figyelembevételével felülvizsgálja a programot.

(4) A Bizottság legkésőbb a programnak a tagállam általi első benyújtásától számított öt hónapon belül végrehajtási jogi aktus révén határozatot hoz a program jóváhagyásáról.

24. cikk

A programok módosítása

(1) A tagállamok program-módosítási kérelmet nyújthatnak be a programok módosítása iránt, csatolva a módosított programot, amelyben meg kell határozni a módosításnak a célkitűzések megvalósítására gyakorolt várható hatását.

(2) A Bizottság megvizsgálja a módosítást és azt, hogy az megfelel-e e rendeletnek és az alapspecifikus rendeleteknek, ideértve a nemzeti szintű követelményeket is, és a módosított program benyújtását követő két hónapon belül észrevételeket tehet.

(3) A tagállam a Bizottság által tett észrevételek figyelembevételével felülvizsgálja a módosított programot.

(4) A Bizottság a program módosításának jóváhagyásáról a tagállam általi benyújtását követő legfeljebb négy hónapon belül határozatot hoz.

(5) Az ERFA, az ESZA+, a Kohéziós Alap és az IÁA által támogatott programok esetében a tagállam a programozási időszak alatt valamely prioritás kezdeti allokációja legfeljebb 8 %-ának megfelelő összeget - a program költségvetésének legfeljebb 4 %-át - átcsoportosíthat ugyanazon alap ugyanazon programjának egy másik prioritásához. Az ERFA, az ESZA+ és az IÁA által támogatott programok esetében az átcsoportosítás csak az ugyanazon régiókategóriákra vonatkozó allokációkat érinti.

Az ETHAA által támogatott programok esetében a tagállam a programozási időszak alatt valamely egyedi célkitűzés kezdeti allokációja legfeljebb 8 %-ának megfelelő összeget átcsoportosíthat egy másik egyedi célkitűzéshez, ideértve a 36. cikk (4) bekezdése szerint végrehajtott technikai segítségnyújtást.

Az MMIA, a BBA és a HAVE által támogatott programok esetében a tagállam a programozási időszak alatt átcsoportosíthatja az allokációkat az ugyanazon prioritáshoz tartozó intézkedéstípusok között, valamint ezen túlmenően valamely prioritás kezdeti allokációja legfeljebb 15 %-ának megfelelő összeget átcsoportosíthat ugyanazon alap egy másik prioritásához.

Az átcsoportosítások nem érinthetik az előző éveket. Az átcsoportosítások és az ahhoz kapcsolódó változások nem tekintendők jelentősnek, és nem tesznek szükségessé programmódosítás jóváhagyására vonatkozó bizottsági határozatot. Az átcsoportosításoknak ugyanakkor meg kell felelniük minden szabályozási követelménynek, és a monitoringbizottságnak - a 40. cikk (2) bekezdésének d) pontja szerint - előzetesen jóvá kell hagynia azokat. A tagállamok benyújtják a Bizottságnak a 22. cikk (3) bekezdése g) pontjának ii., iii. vagy iv. alpontja szerinti, módosított táblázatot a program valamennyi kapcsolódó változtatásával együtt.

(6) Nem szükséges a Bizottság jóváhagyására az olyan pusztán szövegezési vagy szerkesztési jellegű kiigazítások esetében, amelyek nem befolyásolják a program végrehajtását. A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az ilyen kiigazításokról.

(7) Az ETHAA által támogatott programok esetében a programok azon módosításaihoz, amelyek mutatók bevezetéséhez kapcsolódnak, nem szükséges a Bizottság jóváhagyása.

25. cikk

Együttes támogatás az ERFA-ból, az ESZA+-ból, a Kohéziós Alapból és az IÁA-ból

(1) Az ERFA-ból, az ESZA+-ból, a Kohéziós Alapból és az IÁA-ból együttes támogatás nyújtható a "Beruházás a munkahelyteremtésbe és a növekedésbe" célkitűzés keretében megvalósuló programok számára.

(2) Az ERFA és az ESZA+ kiegészítő finanszírozást nyújthat a másik alapból - annak támogathatósági szabályai alapján - elszámolható művelet egy részéhez vagy egészéhez, az érintett alapokból a program egyes prioritásaira vonatkozóan nyújtott támogatás legfeljebb 15 %-a erejéig, feltéve, hogy ezek a költségek szükségesek a művelet végrehajtásához. Ez nem alkalmazandó az ERFA-ból és az ESZA+-ból származó semelyik olyan forrásra, amelyet a 27. cikkel összhangban csoportosítanak át az IÁA-ba.

26. cikk

Források átcsoportosítása

(1) A tagállamok a partnerségi megállapodásban vagy - amennyiben az adott program monitoringbizottsága a 40. cikk (2) bekezdésének d) pontja szerint jóváhagyja - egy program módosítása iránti kérelemben kérhetik az egyes alapok kezdeti nemzeti allokációja legfeljebb 5 %-ának átcsoportosítását bármely más, közvetlen vagy közvetett irányítás alatt álló eszközhöz, amennyiben az adott eszköz alap-jogiaktusa rendelkezik ilyen lehetőségről.

Az e cikk első albekezdésében említett átcsoportosítások és a 14. cikk (1) bekezdésének első albekezdése szerinti hozzájárulások összege nem haladhatja meg az egyes alapok kezdeti nemzeti allokációjának 5 %-át.

A tagállamok a partnerségi megállapodásban vagy a program módosítása iránti kérelemben az egyes alapok kezdeti nemzeti allokációja legfeljebb 5 %-ának másik alapba vagy alapokba történő átcsoportosítását is kérhetik, kivéve a negyedik albekezdésben meghatározott átcsoportosítások esetében.

A tagállamok a partnerségi megállapodásban vagy a program módosítása iránti kérelemben a "Beruházás a munkahelyteremtésbe és a növekedésbe" célkitűzés keretében az alaponkénti kezdeti nemzeti allokáció legfeljebb 20 %-ának megfelelő további átcsoportosítást is kérhetnek az ERFA, az ESZA+ vagy a Kohéziós Alap között. Azok a tagállamok, amelyek átlagos teljes munkanélküliségi rátája a 2017 és 2019 közötti időszakban nem éri el a 3 %-ot, a kezdeti nemzeti allokáció legfeljebb 25 %-ának megfelelő további átcsoportosítást kérhetnek.

(2) Az átcsoportosított forrásokat az azon alapra vagy eszközre vonatkozó szabályoknak megfelelően kell felhasználni, amelybe átcsoportosították őket, továbbá e forrásokat a közvetlen vagy közvetett irányítás alá tartozó eszközökhöz történő átcsoportosítások esetében az érintett tagállam javára kell felhasználni.

(3) A program módosítása iránti kérelmekben alapok és - adott esetben - régiókategóriák szerinti bontásban meg kell határozni az egyes években átcsoportosításra kerülő teljes összegeket, e kérelmeket megfelelően meg kell indokolnia kiegészítő jelleg és az elérendő hatás szempontjából, és a 24. cikknek megfelelően csatolni kell hozzájuk a módosított programot vagy programokat.

(4) Az érintett tagállammal való konzultációt követően a Bizottság a kapcsolódó programmódosításban foglalt, átcsoportosítás iránti kérelemmel szemben kifogást emelhet, ha az ilyen átcsoportosítás veszélyeztetné azon program célkitűzéseinek megvalósítását, amelyből a források átcsoportosítandók.

A Bizottság akkor is kifogást emelhet a kérelemmel szemben, ha úgy ítéli meg, hogy a tagállam nem indokolta meg megfelelően az átcsoportosítást az elérendő eredmények, vagy a közvetlen vagy közvetett irányítás alatt álló fogadó alap vagy eszköz célkitűzéseihez való hozzájárulás tekintetében.

(5) Amennyiben az átcsoportosításra irányuló kérelem program módosítására irányul, kizárólag jövőbeli naptári évekre rendelkezésre álló források csoportosíthatók át.

(6) Az IÁA-források, beleértve az ERFA-ból és az ESZA+-ból a 27. cikkel összhangban, átcsoportosított valamennyi forrást is, nem csoportosíthatók át más alapokba vagy eszközökbe e cikk (1)-(5) bekezdése alapján.

Az IÁA nem fogadhat el az (1)-(5) bekezdés szerinti átcsoportosításokat.

(7) Amennyiben a Bizottság nem tett közvetlen vagy közvetett irányítás keretében jogi kötelezettségvállalást az (1) bekezdésnek megfelelően átcsoportosított forrásokra vonatkozóan, a megfelelő nem lekötött források visszautalhatók abba az alapba, amelyből azokat eredetileg átcsoportosították és egy vagy több programhoz allokálták.

E célból a tagállam - legkésőbb négy hónappal a költségvetési rendelet 114. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében meghatározott kötelezettségvállalási határidő lejárta előtt - programmódosítás iránti kérelmet nyújt be a 24. cikk (1) bekezdésével összhangban.

(8) Azokat a forrásokat, amelyeket visszautalnak abba az alapba, amelyből eredetileg átcsoportosították és egy vagy több programhoz allokálták őket, a programmódosítás iránti kérelem benyújtásának napjától kezdődően az e rendeletben és az alapspecifikus rendeletekben meghatározott szabályokkal összhangban kell végrehajtani.

(9) Azon források esetében, amelyeket e cikk (7) bekezdésével összhangban utalnak vissza abba az alapba, amelyből eredetileg átcsoportosították és egy programhoz allokálták őket, a kötelezettségvállalás visszavonására vonatkozó, a 105. cikk (1) bekezdésében meghatározott határidő attól az évtől kezdődik, amikor a megfelelő költségvetési kötelezettségvállalásokat megtették.

27. cikk

Az ERFA és az ESZA+ forrásainak átcsoportosítása az IÁA-ba

(1) A tagállamok önkéntes alapon kérhetik, hogy az IÁA-rendelet 3. cikkével összhangban az IÁA számára a "Beruházás a munkahelyteremtésbe és a növekedésbe" célkitűzés keretében rendelkezésre álló források összegét egészítsék ki azon régiókategóriának az ERFA-ból, az ESZA+-ból vagy ezek kombinációjából származó forrásaival, ahol az érintett terület található. Az IÁA számára átcsoportosított ERFA- és ESZA+-források teljes összege nem haladhatja meg az IÁA-ból allokált, a 110. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett támogatás összegének háromszorosát. Az ERFA-ból vagy az ESZA+-ból átcsoportosított források semmiképpen sem haladhatják meg az érintett tagállamnak nyújtott ERFA- és ESZA+-allokáció 15 %-át. Az említett kérelmekben a tagállamok az egyes években átcsoportosításra kerülő teljes összegeket régiókategóriák szerint határozzák meg.

(2) Az ERFA-ból és az ESZA+-ból az IÁA által támogatott prioritáshoz vagy prioritásokhoz átcsoportosított forrásoknak tükrözniük kell a beavatkozástípusokat, összhangban a programban a 22. cikk (3) bekezdése d) pontjának ix. alpontja szerint meghatározott információkkal. Az ilyen átcsoportosításokat véglegesnek kell tekinteni.

(3) Az IÁA forrásait, beleértve az ERFA-ból és az ESZA+-ból átcsoportosított forrásokat is, az e rendeletben és az IÁA-rendeletben meghatározott szabályokkal összhangban kell végrehajtani. Az ERFA és KA rendeletben és az ESZA+ rendeletben meghatározott szabályok nem alkalmazandók az (1) bekezdésnek megfelelően átcsoportosított ERFA- és ESZA+-forrásokra.

II. FEJEZET

Területfejlesztés

28. cikk

Integrált területfejlesztés

Amennyiben egy tagállam támogatja az integrált területfejlesztést, ezt területi vagy helyi fejlesztési stratégiákon keresztül kell tennie, az alábbi formák bármelyike révén:

a) integrált területi beruházások;

b) közösségvezérelt helyi fejlesztés; vagy

c) a kezdeményezéseket támogató, a tagállam által kialakított egyéb területi eszköz.

Ha egy tagállam több alap keretében hajt végre területfejlesztési vagy helyi fejlesztési stratégiákat, biztosítania kell az érintett alapok közötti koherenciát és koordinációt.

29. cikk

Területi stratégiák

(1) A 28. cikk a) vagy c) pontjának megfelelően végrehajtott területi stratégiáknak a következő elemeket kell tartalmazniuk:

a) a stratégia hatálya alá tartozó földrajzi terület;

b) a fejlesztési szükségletek és a területben rejlő potenciál elemzése, ideértve a gazdasági, társadalmi és környezeti összefüggéseket is;

c) integrált koncepció leírása az azonosított fejlesztési szükségletek kielégítésére és a területben rejlő potenciál kiaknázására vonatkozóan;

d) annak leírása, hogy a partnerek a 8. cikkel összhangban hogyan vesznek részt a stratégia kidolgozásában és végrehajtásában.

A stratégiák a támogatandó műveletek listáját is magukban foglalhatják.

(2) A területi stratégiáknak az érintett területi hatóságok és szervek felelősségi körébe kell tartozniuk. Az érintett területekkel kapcsolatos, meglévő stratégiai dokumentumok területi stratégiaként is használhatók.

(3) Amennyiben a támogatandó műveletek listája nem szerepel a területi stratégiában, a műveleteket az érintett területi hatóságoknak vagy szerveknek kell kiválasztaniuk, vagy e hatóságoknak vagy szerveknek részt kell venniük a műveletek kiválasztásában.

(4) A területi stratégiák előkészítésekor a (2) bekezdésben említett hatóságok vagy szervek együttműködnek az érintett irányító hatóságokkal az adott program keretében támogatni kívánt műveletek hatályának meghatározását illetően.

A kiválasztott műveleteknek összhangban kell lenniük a területi stratégiával.

(5) Amennyiben egy területi hatóság vagy szerv a műveletek kiválasztásán kívül olyan feladatokat végez, amelyek az irányító hatóság feladatkörébe tartoznak, az irányító hatóságnak az érintett hatóságot közreműködő szervezetként kell megjelölnie.

(6) A területi stratégiák kidolgozásához támogatás nyújtható.

30. cikk

Integrált területi beruházás

Amennyiben egy, a 29. cikkben említett területi stratégia olyan beruházásokat érint, amelyek egy vagy több alapból, több programból vagy ugyanazon program több prioritása keretében részesülnek támogatásban, az intézkedések integrált területi beruházásként is végrehajthatók.

31. cikk

Közösségvezérelt helyi fejlesztés

(1) Amennyiben a tagállam a 28. cikk alapján helyénvalónak tartja, a közösségvezérelt helyi fejlesztés támogatásban részesülhet az ERFA-ból, az ESZA+-ból, az IÁA-ból és az ETHAA-ból.

(2) A tagállam biztosítja, hogy a közösségvezérelt helyi fejlesztés:

a) szubregionális területekre összpontosítson;

b) olyan helyi társadalmi-gazdasági köz- és magánérdekek képviselőiből álló helyi akciócsoportok irányításával valósuljon meg, amelyekben nem egyetlen érdekcsoport ellenőrzi a döntéshozatalt;

c) végrehajtására a 32. cikk szerinti stratégiákon keresztül kerüljön sor;

d) támogassa a hálózatépítést, a hozzáférhetőséget, az innovatív jelleget a helyi környezetben, valamint adott esetben a más területi szereplőkkel történő együttműködést.

(3) Amennyiben a (2) bekezdés c) pontjában említett stratégiák vonatkozásában több alapból is rendelkezésre áll támogatás, az érintett irányító hatóságoknak e stratégiák kiválasztására közös pályázatot kell szervezniük, és az érintett összes alap vonatkozásában közös bizottságot kell létrehozniuk az említett stratégiák végrehajtásának monitoringjára. Az érintett irányító hatóságok kijelölhetik az egyik érintett alapot a 34. cikk (1) bekezdésének a) és c) pontja szerinti, az említett stratégiákhoz kapcsolódó összes előkészítési, irányítási és szervezési költség támogatására.

(4) Amennyiben az adott stratégia végrehajtását több alap támogatja, az érintett irányító hatóságok az alapok közül az egyiket vezető alapként jelölhetik ki.

(5) A stratégiára a vezető alap szabályai alkalmazandók, tiszteletben tartva ugyanakkor a stratégiát támogató egyes alapok támogathatósági szabályait is. A többi alap tekintetében illetékes hatóságoknak a vezető alap tekintetében illetékes hatóság döntéseire és irányítási ellenőrzéseire kell támaszkodniuk.

(6) A vezető alap tekintetében illetékes hatóság köteles megadni a többi alap tekintetében illetékes hatóságok számára azokat az információkat, amelyek a kifizetéseknek az alapspecifikus rendelettel összhangban történő monitoringjához és teljesítéséhez szükségesek.

32. cikk

Közösségvezérelt helyi fejlesztésre vonatkozó stratégiák

(1) Az illetékes irányító hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a 31. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett stratégiákban meghatározásra kerüljenek a következő elemek:

a) a stratégia által lefedett földrajzi terület és népesség;

b) a közösségnek a stratégia kidolgozásába történő bevonásának folyamata;

c) a fejlesztési szükségletek és a területben rejlő potenciál elemzése;

d) a stratégia célkitűzései, beleértve az eredmények mérhető célértékeit és a tervezett kapcsolódó intézkedéseket is;

e) olyan irányítási, monitoring- és értékelési intézkedések, amelyek bizonyítják a helyi akciócsoport képességét a stratégia végrehajtására;

f) olyan pénzügyi terv, amely tartalmazza az egyes alapokból, és adott esetben az EMVA-ból, valamint az érintett programokból származó tervezett allokációt.

Meg lehet határozni továbbá az egyes érintett alapok által finanszírozandó intézkedések és műveletek típusát is.

(2) Az érintett irányító hatóságoknak meg kell állapítaniuk az említett stratégiák kiválasztásához használt kritériumokat, bizottságot kell felállítaniuk a kiválasztás céljára, és jóvá kell hagyniuk a bizottság által kiválasztott stratégiákat.

(3) Az érintett irányító hatóságoknak le kell bonyolítaniuk a stratégiák kiválasztásának első fordulóját, és biztosítaniuk kell, hogy a kiválasztott helyi akciócsoportok a programot jóváhagyó határozat napjától számított 12 hónapon belül, vagy a több alapból támogatott stratégiák esetében az utolsó érintett programot jóváhagyó határozat napjától számított 12 hónapon belül teljesíteni tudják a 33. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladataikat.

(4) A stratégiát jóváhagyó határozatban meg kell állapítani az egyes érintett alapokra és programokra vonatkozó allokációkat, és meg kell határozni a programra vagy programokra vonatkozó irányítással és ellenőrzéssel kapcsolatos felelősségi köröket.

33. cikk

Helyi akciócsoportok

(1) A helyi akciócsoportoknak ki kell alakítaniuk és végre kell hajtaniuk a 31. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett stratégiákat.

(2) Az irányító hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a helyi akciócsoportok befogadóak legyenek, és vagy kiválasszanak a csoporton belül egy partnert, aki az igazgatási és pénzügyi kérdésekben a vezető partner lesz, vagy egy jogi úton létrehozott közös szervezetbe tömörüljenek.

(3) A helyi akciócsoportoknak kizárólagos jelleggel el kell végezniük az összes alábbi feladatot:

a) a helyi szereplők műveletek kidolgozására és végrehajtására vonatkozó kapacitásának kiépítése;

b) olyan megkülönböztetésmentes és átlátható kiválasztási eljárás és kritériumok megállapítása, amelyek kizárják az összeférhetetlenségeket, valamint biztosítják, hogy egyetlen érdekcsoport se irányíthassa a kiválasztási döntéseket;

c) pályázati felhívások előkészítése és közzététele;

d) műveletek kiválasztása és a támogatás összegének rögzítése, továbbá a jóváhagyás előtt a pályázatok benyújtása a felelős szervezethez a támogathatóság végső ellenőrzése céljából;

e) a stratégia célkitűzéseinek elérése terén tett előrelépés monitoringja;

f) a stratégia végrehajtásának értékelése.

(4) Amennyiben helyi akciócsoportok a (3) bekezdésen kívüli olyan feladatokat végeznek, amelyek az irányító hatóság vagy - amennyiben az EMVA-t vezető alapként választják ki - a kifizető ügynökség feladatkörébe tartoznak, úgy az irányító hatóságnak ezeket a helyi akciócsoportokat - az alapspecifikus szabályokkal összhangban - közreműködő szervezetként kell megjelölnie.

(5) A helyi akciócsoport lehet kedvezményezett, és a stratégiának megfelelően végrehajthat műveleteket, feltéve, hogy a helyi akciócsoport biztosítja a funkcionális szétválasztás elvének tiszteletben tartását.

34. cikk

A közösségvezérelt helyi fejlesztés alapokból történő támogatása

(1) A tagállamnak biztosítania kell, hogy az alapokból a közösségvezérelt helyi fejlesztésre nyújtott támogatás lefedje a következőket:

a) a stratégia kidolgozását és jövőbeli végrehajtását támogató kapacitásépítés és előkészítő intézkedések;

b) a műveletek végrehajtása, beleértve a stratégia alapján kiválasztott együttműködési tevékenységeket és azok előkészítését is;

c) a stratégia irányítása, monitoringja és értékelése, valamint szervezése, beleértve az érdekelt felek közötti cserék elősegítését;

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában említett támogatás attól függetlenül elszámolható, hogy a stratégia ezt követően kerül-e kiválasztásra finanszírozásra.

Az (1) bekezdés c) pontjában említett támogatás összege nem haladhatja meg a stratégiára fordított, közpénzből nyújtott hozzájárulás teljes összegének 25 %-át.

III. FEJEZET

Technikai segítségnyújtás

35. cikk

Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére

(1) A Bizottság kezdeményezésére az alapokból támogatható az e rendelet végrehajtásához szükséges, adott esetben harmadik országokkal együtt végzett mindenféle előkészítő, monitoring-, ellenőrzési, audit-, értékelési, kommunikációs - ideértve az Unió szakpolitikai prioritásaira vonatkozó intézményi kommunikációt is -, láthatósági, adminisztratív és technikai segítségnyújtási intézkedés.

(2) Az (1) bekezdésben említett intézkedések magukban foglalhatják különösen a következőket:

a) segítségnyújtás a projektek előkészítéséhez és értékeléséhez;

b) támogatás az alapok eredményes irányításához szükséges intézmények megerősítéséhez és az adminisztratív kapacitás kiépítéséhez;

c) a Bizottság alapokról szóló jelentéseihez és a kohéziós jelentéshez kapcsolódó tanulmányok;

d) az alapok elemzésével, irányításával, monitoringjával, információcseréjével és végrehajtásával kapcsolatos intézkedések, valamint a kontrollrendszerek és a technikai és adminisztratív segítségnyújtás végrehajtásával összefüggő intézkedések;

e) az alapok jelenlegi és jövőbeni működésével kapcsolatos értékelések, szakértői jelentések, statisztikák és tanulmányok, az általános jellegűeket is beleértve;

f) az információk terjesztésére, adott esetben a hálózatépítés támogatására, a kommunikációs tevékenységek elvégzésére - különös figyelmet fordítva az alapokból nyújtott támogatással elért eredményekre és a támogatás hozzáadott értékére -, a figyelemfelhívásra, valamint a többek között a harmadik országokkal folytatott együttműködés és a tapasztalatcsere előmozdítására irányuló intézkedések;

g) az irányítást, a monitoringot, az auditot, az ellenőrzést és az értékelést szolgáló számítógépes rendszerek üzembe helyezése, működtetése és egymással való összekapcsolása;

h) az értékelési módszerek javítására irányuló intézkedések és az értékelési gyakorlatokra vonatkozó információcsere;

i) az audittal kapcsolatos intézkedések;

j) a beruházások tervezéséhez, a finanszírozási igényekhez, a pénzügyi eszközök, közös cselekvési tervek és nagyprojektek előkészítéséhez, kidolgozásához és végrehajtásához szükséges nemzeti és regionális kapacitás erősítése;

k) a bevált gyakorlatok terjesztése annak elősegítése érdekében, hogy a tagállamok megerősítsék a 8. cikk (1) bekezdésében említett, érintett partnerek és ernyőszervezeteik kapacitását.

(3) A Bizottság a források legalább 15 %-át saját kezdeményezésére technikai segítségnyújtásra fordítja, hogy hatékonyabbá tegye a lakosság felé irányuló kommunikációt, és az eredményekre vonatkozó tudásbázis kibővítésével biztosítsa a Bizottság kezdeményezésére végzett kommunikációs tevékenységek közötti erősebb szinergiákat, különösen az adatgyűjtés és -terjesztés, illetve az értékelés és a jelentéstétel eredményességének javításával és különösen azáltal, hogy kiemeli az alapok hozzájárulását a polgárok életének javításához, fokozza az alapokból nyújtott támogatás láthatóságát, valamint felhívja a figyelmet az ilyen támogatás eredményeire és a hozzáadott értékére. Az alapokból nyújtott támogatással kapcsolatos tájékoztatást, kommunikációt, valamint az eredmények és a hozzáadott érték láthatóságát növelő intézkedéseket - különösen összpontosítva a műveletekre - adott esetben a programok lezárása után is folytatni kell. Ezeknek az intézkedéseknek továbbá hozzá kell járulniuk az Unió szakpolitikai prioritásainak intézményi kommunikációjához, amennyiben azok e rendelet általános célkitűzéseihez kapcsolódnak.

(4) Az (1) bekezdésben említett intézkedések előző és jövőbeli programozási időszakokra is kiterjedhetnek.

(5) Amikor az alapokból teljesítendő hozzájárulást terveznek, a Bizottság a költségvetési rendelet 110. cikkével összhangban elkészíti terveit.

(6) Az e cikkben említett intézkedések céljuktól függően vagy működési, vagy igazgatási kiadásként finanszírozhatók.

(7) A költségvetési rendelet 193. cikke (2) bekezdése második albekezdésének a) pontjával összhangban az e rendelet alapján közvetlen irányítás keretében támogatott, a Bizottság kezdeményezésére végrehajtott technikai segítségnyújtási intézkedések és az azok alapjául szolgáló költségek a finanszírozási határozatban meghatározott, kellően indokolt esetekben és korlátozott ideig 2021. január 1-jétől akkor is elszámolhatónak tekinthetők, ha ezek az intézkedések a vissza nem térítendő támogatás elnyerésére irányuló pályázat benyújtását megelőzően kerültek végrehajtásra, és azt megelőzően merültek fel.

36. cikk

Technikai segítségnyújtás a tagállamok kezdeményezésére

(1) Valamely tagállam kezdeményezésére az alapok támogathatnak olyan, akár előző vagy jövőbeli programozási időszakra kiterjedő intézkedéseket, amelyek az adott alapok hatékony igazgatásához és felhasználásához, így többek közt a 8. cikk (1) bekezdésében említett partnerek kapacitásépítéséhez szükségesek, valamint finanszírozást nyújthatnak az olyan feladatok elvégzéséhez, mint az előkészítés, a képzés, az irányítás, a monitoring, az értékelés, a láthatósági intézkedések és a kommunikáció.

Az e cikk és a 37. cikk szerint technikai segítségnyújtásra fordított összegeket nem kell figyelembe venni a vonatkozó alapspecifikus szabályok szerinti tematikus koncentráció keretében.

(2) Minden alapból támogatható olyan technikai segítségnyújtási intézkedés, amely bármely másik alapból is támogatható.

(3) A valamely tagállamban történő technikai segítségnyújtáshoz biztosított uniós hozzájárulást az 51. cikk b) vagy e) pontjával összhangban kell nyújtani.

A tagállam a II. melléklet szerinti partnerségi megállapodásban jelzi, hogy milyen uniós hozzájárulási formát választ a technikai segítségnyújtás céljára. Az említett választás a tagállamban megvalósítandó összes programra vonatkozik a teljes programidőszak során, és a későbbiekben nem változtatható meg.

Az MMIA-ból, a BBA-ból és a HAVE-ból támogatott programok, valamint az Interreg programok esetében a technikai segítségnyújtáshoz való uniós hozzájárulás csak az 51. cikk e) pontja szerint nyújtható.

(4) Amennyiben a valamely tagállamban történő technikai segítségnyújtáshoz biztosított uniós hozzájárulást az 51. cikk b) pontjával összhangban nyújtják, a következő szabályok alkalmazandók:

a) a technikai segítségnyújtás egy prioritás formáját ölti, amely egy alaphoz kapcsolódik egy vagy több program keretében, vagy egy különálló programot képez, vagy ezeknek egy kombinációjaként valósul meg;

b) az alapokból technikai segítségnyújtás céljára nyújtott összegek felső határértékei az alábbiak:

i. az ERFA-ból a "Beruházás a munkahelyteremtésbe és a növekedésbe" célkitűzés keretében nyújtott támogatás esetében: 3,5 %;

ii. a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás esetében: 2,5 %;

iii. az ESZA+-ból nyújtott támogatás esetében: 4 %, valamint az ESZA+ rendelet 4. cikke (1) bekezdésének m) pontja szerinti programok esetében: 5 %;

iv. az IÁA-ból nyújtott támogatás esetében: 4 %;

v. az ERFA, az ESZA+ és a Kohéziós Alap esetében, amennyiben a tagállam részére a "Beruházás a munkahelyteremtésbe és a növekedésbe" célkitűzés keretében allokált teljes összeg nem haladja meg az 1 milliárd EUR-t: 6 %;

vi. az ETHAA-ból nyújtott támogatás esetében: 6 %;

vii. a "Beruházás a munkahelyteremtésbe és a növekedésbe" célkitűzéshez tartozó és csak a legkülső régiókat érintő programok esetében a százalékos arányt 1 százalékponttal növelni kell.

(5) Amennyiben a technikai segítségnyújtáshoz biztosított uniós hozzájárulást az 51. cikk e) pontjával összhangban nyújtják, a következő szabályok alkalmazandók:

a) a technikai segítségnyújtás céljára az alapokból biztosított összegek a 22. cikk (3) bekezdése g) pontjának ii. alpontjával összhangban a program egyes prioritásaihoz, az ETHAA esetében pedig az említett bekezdés g) pontjának iii. alpontjával összhangban az egyes egyedi célkitűzésekhez rendelt összegek részeként jelennek meg; azok nem képeznek sem külön prioritást, sem külön programot, kivéve az MMIA-ból, a BBA-ból vagy a HAVE-ból támogatott programokat, amelyek esetében ezen összegek egyedi célkitűzés formájában jelennek meg;

b) a megtérítéshez az i-vii. alpontban meghatározott százalékokat az egyes kifizetési kérelmekben a 91. cikk (3) bekezdésének a) vagy c) pontjával összhangban feltüntetett elszámolható kiadásokra kell alkalmazni, és a térítést ugyanabból az alapból kell nyújtani, amelyből a támogatható kiadásokat megtérítik, egy vagy több olyan szerv részére, amelyek részére a Bizottság a 22. cikk (3) bekezdésének k) pontjával összhangban kifizetéseket teljesít;

i. az ERFA-ból a "Beruházás a munkahelyteremtésbe és a növekedésbe" célkitűzés keretében nyújtott támogatás esetében: 3,5 %;

ii. a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás esetében: 2,5 %;

iii. az ESZA+-ból nyújtott támogatás esetében: 4 %, valamint az ESZA+ rendelet 4. cikke (1) bekezdésének m) pontja szerinti programok esetében: 5 %;

iv. az IÁA-ból nyújtott támogatás esetében: 4 %;

v. az ERFA, az ESZA+ és a Kohéziós Alap esetében, amennyiben a tagállam részére a "Beruházás a munkahelyteremtésbe és a növekedésbe" célkitűzés keretében nyújtott teljes összeg nem haladja meg az 1 milliárd EUR-t: 6 %;

vi. az ETHAA-ból, az MMIA-ból, a BBA-ból és a HAVE-ből nyújtott támogatások esetében: 6 %;

vii. a "Beruházás a munkahelyteremtésbe és a növekedésbe" célkitűzéshez tartozó és csak a legkülső régiókat érintő programok esetében a százalékos arányt 1 százalékponttal növelni kell;

c) a programban meghatározott technikai segítségnyújtás céljára elkülönített összegeknek valamennyi prioritás és alap esetében meg kell felelniük a b) pont i-vi. alpontjában meghatározott százalékos értékeknek.

(6) Az Interreg programokhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtásra vonatkozó egyedi szabályokat az Interreg-rendelet állapítja meg.

37. cikk

A tagállamok által nyújtott technikai segítség költségfüggetlen finanszírozása

A 36. cikkben foglaltakon kívül a tagállam javasolhatja, hogy további technikai segítségnyújtási intézkedéseket hoz, hogy megerősítse az állami hatóságoknak és szerveknek, kedvezményezetteknek és érintett partnereknek az alapok hatékony adminisztrációjához és felhasználásához szükséges kapacitását és hatékonyságát.

Az ilyen intézkedések támogatását a 95. cikk szerinti költségfüggetlen finanszírozás útján kell nyújtani. Az ilyen támogatás külön program keretében is nyújtható.

IV. CÍM

MONITORING, ÉRTÉKELÉS, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS LÁTHATÓSÁG

I. FEJEZET

Monitoring

38. cikk

Monitoringbizottság

(1) Az egyes tagállamok három hónapon belül azt követően, hogy értesítést kapnak a programot jóváhagyó határozatról, az irányító hatósággal folytatott konzultáció után bizottságot hoznak létre a program végrehajtásának monitoringjára (a továbbiakban: monitoringbizottság).

A tagállamnak lehetősége van arra, hogy egyetlen monitoringbizottságot hozzon létre több programra vonatkozóan.

(2) Az egyes monitoringbizottságok elfogadják saját eljárási szabályzatukat, amelynek rendelkeznie kell az összeférhetetlenség megakadályozásáról és az átláthatóság elvének alkalmazásáról.

(3) A monitoringbizottság évente legalább egyszer ülésezik, és áttekinti mindazokat a problémákat, amelyek befolyásolják a program előrehaladását a célkitűzéseinek megvalósítása felé.

(4) A monitoringbizottság eljárási szabályzatát, valamint a monitoringbizottsággal megosztott adatokat és információkat közzé kell tenni a 49. cikk (1) bekezdésében említett honlapon, a 69. cikk (5) bekezdésének sérelme nélkül.

(5) E cikk (1)-(4) bekezdése nem alkalmazandó az ESZA+ rendelet 4. cikke (1) bekezdésének m) pontjában említett egyedi célkitűzésre korlátozódó programokra és a kapcsolódó technikai segítségnyújtásra.

39. cikk

A monitoringbizottság összetétele

(1) Az egyes tagállamok átlátható folyamat révén határoznak a monitoringbizottság összetételéről, és biztosítják az érintett tagállami hatóságok, a közreműködő szervezetek és a 8. cikk (1) bekezdésében említett partnerek képviselőinek kiegyensúlyozott képviseletét.

A monitoringbizottság minden egyes tagja egy szavazattal rendelkezik. Az eljárási szabályzat az érintett tagállam intézményi, jogi és pénzügyi keretével összhangban szabályozza a monitoringbizottságban a szavazati jog gyakorlását, valamint a monitoringbizottság eljárásának részleteit.

Az eljárási szabályzat lehetővé teheti a tagsággal nem rendelkezők, köztük az EBB számára, hogy részt vegyenek a monitoringbizottság munkájában.

A monitoringbizottság elnökének a tagállam vagy az irányító hatóság képviselőjének kell lennie.

A monitoringbizottság tagjainak jegyzékét közzé kell tenni a 49. cikk (1) bekezdésében említett honlapon.

(2) A Bizottság képviselői monitoring és tanácsadói minőségben vesznek részt a monitoringbizottság munkájában.

(3) Az MMIA, a BBA és a HAVE esetében az érintett decentralizált ügynökségek részt vehetnek a monitoringbizottság munkájában.

40. cikk

A monitoringbizottság feladatai

(1) A monitoringbizottság megvizsgálja a következőket:

a) előrehaladás a program végrehajtásában, valamint a mérföldkövek és célértékek elérése terén;

b) a program teljesítményét befolyásoló esetleges problémák és az azok megoldása érdekében megtett intézkedések;

c) a program hozzájárulása a releváns országspecifikus ajánlásokban azonosított, a program végrehajtásához kapcsolódó problémák megoldásához;

d) az előzetes vizsgálatnak az 58. cikk (3) bekezdésében felsorolt elemei, valamint az 59. cikk (1) bekezdésében említett stratégiai dokumentum elemei;

e) az értékelések lebonyolítása terén elért előrehaladás, az értékelések szintézise, valamint a megállapítások nyomán esetlegesen hozott intézkedések;

f) a kommunikációs és láthatósági intézkedések végrehajtása;

g) adott esetben a stratégiai fontosságú műveletek végrehajtása terén elért előrehaladás;

h) a feljogosító feltételek teljesülése és alkalmazása a programozási időszak egésze során;

i) adott esetben a közintézmények, a partnerek és a kedvezményezettek adminisztratív kapacitásainak építése terén elért előrehaladás;

j) adott esetben információ arról, hogy miként valósul meg a programnak az InvestEU programhoz való, a 14. cikk szerinti hozzájárulása, vagy miként használják fel a 26. cikk szerint átcsoportosított forrásokat.

Az ETHAA által támogatott programok esetében konzultálni kell a monitoringbizottsággal, amely - amennyiben azt helyénvalónak ítéli - véleményezheti az irányító hatóság által esetlegesen javasolt programmódosításokat.

(2) A monitoringbizottságnak jóvá kell hagynia a következőket:

a) a műveletek kiválasztására alkalmazott módszertan és kritériumok, valamint ezek változásai, a 33. cikk (3) bekezdése b), c) és d) pontjának sérelme nélkül; a Bizottság kérésére a műveletek kiválasztására alkalmazott módszertant és kritériumokat, valamint ezek változásait legalább 15 munkanappal a monitoringbizottsághoz való benyújtásuk előtt be kell nyújtani a Bizottságnak;

b) az MMIA-ból, a BBA-ból és a HAVE-ből támogatott programokra vonatkozó éves teljesítményjelentés, valamint az ERFA-ból, az ESZA+-ból, a Kohéziós Alapból, az IÁA-ból és az ETHAA-ból támogatott programokra vonatkozó záró teljesítményjelentés;

c) az értékelési terv és annak esetleges módosítása;

d) az ETHAA által támogatott programok kivételével az irányító hatóságnak a program módosítására vonatkozó ajánlásai, ideértve a 24. cikk (5) bekezdése és a 26. cikk szerinti átcsoportosításokra vonatkozó ajánlásokat is.

(3) A monitoringbizottság ajánlásokat tehet az irányító hatóságnak, többek között a kedvezményezettek adminisztratív terheinek csökkentését célzó intézkedésekre vonatkozóan.

41. cikk

Éves teljesítmény-felülvizsgálat

(1) Évente egy alkalommal felülvizsgálati üléseket kell szervezni a Bizottság és az egyes tagállamok között az egyes programok teljesítményének vizsgálata céljából. Az érintett irányító hatóságok részt vesznek a felülvizsgálati üléseken.

Egy adott felülvizsgálati ülésnek több program is tárgyát képezheti.

A felülvizsgálati ülés elnöki tisztségét a Bizottság, vagy amennyiben a tagállam ezt kéri, a tagállam és a Bizottság közösen tölti be.

(2) Az (1) bekezdés első albekezdésétől eltérően, az MMIA-ból, a BBA-ból és a HAVE-ből támogatott programok esetében a felülvizsgálati ülést legalább kétszer meg kell szervezni a programozási időszak alatt.

(3) Az az ERFA-ból, az ESZA+-ból, a Kohéziós Alapból, az IÁA-ból és ETHAA-ból támogatott programok esetében a tagállam a felülvizsgálati ülés előtt legalább egy hónappal tömör információkat szolgáltat a Bizottság részére a 40. cikk (1) bekezdésében felsorolt elemekre vonatkozóan. Az említett információknak a tagállam rendelkezésére álló legfrissebb adatokon kell alapulnia.

Az ESZA+ rendelet 4. cikke (1) bekezdésének m) pontjában meghatározott egyedi célkitűzésre korlátozódó programok esetében a rendelkezésre álló legfrissebb adatokon alapuló, szolgáltatandó információk körét az e rendelet 40. cikke (1) bekezdésének a), b), e), f) és h) pontjára kell korlátozni.

(4) A tagállam és a Bizottság közös megegyezéssel dönthet úgy, hogy nem tartanak felülvizsgálati ülést. Ez esetben a felülvizsgálat írásban végezhető el.

(5) A felülvizsgálati ülés eredményét kölcsönösen elfogadott jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

(6) A tagállam intézkedéseket hoz a felülvizsgálati ülésen felvetett, a program végrehajtását érintő problémák elhárítása céljából, és a megtett intézkedésekről három hónapon belül tájékoztatja a Bizottságot.

(7) A tagállamok az alapspecifikus rendeleteknek megfelelően éves teljesítményjelentést nyújtanak be az MMIA-ból, a BBA-ból és a HAVE-ből támogatott programokra vonatkozóan.

42. cikk

Adattovábbítás

(1) A tagállamnak vagy az irányító hatóságnak minden év január 31-ig, április 30-ig, július 31-ig, szeptember 30-ig és november 30-ig továbbítania kell a Bizottság részére az egyes programokra vonatkozó összesített adatokat a (2) bekezdés b) pontjában és a (3) bekezdésben előírt adatok kivételével, amelyeket minden év január 31-ig és július 31-ig kell továbbítani; az adattovábbításra elektronikus úton, a VII. mellékletében található sablon alapján kerül sor.

Az első adattovábbítás 2022. január 31-ig esedékes, az utolsó 2030. január 31-ig.

Az ESZA+ rendelet 4. cikke (1) bekezdésének m) pontjában említett egyedi célkitűzést támogató prioritások esetében az adatokat évente, január 31-ig kell továbbítani.

Az ESZA+ rendelet egyedi szabályokat állapíthat meg a hosszabb távú eredménymutatók összegyűjtésének és továbbításának gyakoriságára vonatkozóan.

(2) Az adatokat az egyes prioritások esetében egyedi célkitűzésenként és - adott esetben - régiókategóriánként kell lebontani, és a következőkre kell vonatkozniuk:

a) a kiválasztott műveletek száma, azok teljes elszámolható költsége, az alapokból nyújtott hozzájárulás és a kedvezményezettek által az irányító hatóság felé bejelentett összes elszámolható kiadás, mindezek beavatkozástípusonkénti bontásban;

b) a kimeneti és eredménymutatók értékei a kiválasztott műveletek esetében, valamint a műveletek által elért értékek.

(3) A pénzügyi eszközök esetében a következőkről is adatokat kell szolgáltatni:

a) az elszámolható kiadás pénzügyi terméktípusonként;

b) az elszámolható kiadásként bejelentett irányítási költségek és díjak összege;

c) az alapokon kívül igénybe vett, magán- és közforrásból származó források összege pénzügyi terméktípusonként;

d) az alapokból pénzügyi eszközökhöz nyújtott támogatásnak a 60. cikkben említett kamata és más nyeresége, illetve az alapokból nyújtott támogatásból eredő, a 62. cikk szerinti visszafizetett források;

e) a végső kedvezményezetteknek nyújtott olyan hitelek, sajáttőke- vagy kvázisajáttőke-befektetések összértéke, amelyeket a program forrásaival garantáltak és ténylegesen kifizettek a végső kedvezményezetteknek.

(4) Az e cikkel összhangban benyújtott adatoknak megbízhatóknak kell lenniük, és meg kell felelniük a benyújtás hónapját megelőző hónap végi, elektronikusan tárolt, a 72. cikk (1) bekezdésének e) pontjában említett adatoknak.

(5) A tagállamnak vagy az irányító hatóságnak a 46. cikk b) pontjában említett webportálon vagy a 49. cikk (1) bekezdésében említett honlapon közzé kell tennie a Bizottsághoz továbbított összes adatot vagy az ezen adatokra mutató hivatkozást.

43. cikk

Záró teljesítményjelentés

(1) Az ERFA-ból, az ESZA+-ból, a Kohéziós Alapból, az IÁA-ból és az ETHAA-ból támogatott programok esetében az egyes irányító hatóságoknak 2031. február 15-ig kell benyújtaniuk a Bizottságnak a program záró teljesítményjelentését.

(2) A záró teljesítményjelentésben a 40. cikk (1) bekezdésében felsorolt elemek alapján - az említett bekezdés d) pontjában megadott információk kivételével - értékelni kell a program célkitűzéseinek teljesülését.

(3) A Bizottság megvizsgálja a záró teljesítményjelentést, és az annak beérkezése napjától számított öt hónapon belül közli az irányító hatósággal az esetleges észrevételeit. Amennyiben a Bizottság észrevételt tett, az irányító hatóságnak az adott észrevételekkel kapcsolatos valamennyi szükséges információt rendelkezésre kell bocsátania, és adott esetben három hónapon belül tájékoztatnia kell a Bizottságot a megtett intézkedésekről. A Bizottság azt követően, hogy minden szükséges információt megkapott, két hónapon belül tájékoztatja az irányító hatóságot a jelentés elfogadásáról. Amennyiben a Bizottság az említett határidőn belül nem tájékoztatja az irányító hatóságot, a jelentést elfogadottnak kell tekinteni.

(4) Az irányító hatóságnak a 49. cikk (1) bekezdésében említett honlapon közzé kell tennie a záró teljesítményjelentést.

(5) A Bizottság e cikk végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében végrehajtási jogi aktust fogad el, amelyben meghatározza a záró teljesítményjelentés sablonját. Ezen végrehajtási jogi aktust a 115. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó-bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

II. FEJEZET

Értékelés

44. cikk

A tagállam által végzett értékelések

(1) A tagállamnak vagy az irányító hatóságnak - azzal a céllal, hogy javuljon a programok tervezésének és végrehajtásának minősége -, az alábbi kritériumok közül egy vagy több szerint értékelnie kell a programokat: hatékonyság, eredményesség, relevancia, koherencia és uniós hozzáadott érték. Az értékelések során olyan más releváns kritériumok is figyelembe vehetők, mint például az inkluzivitás, a megkülönböztetésmentesség és a láthatóság, az értékelések pedig több programot is lefedhetnek.

(2) Emellett, 2029. június 30-ig minden egyes program tekintetében értékelést kell végezni az egyes programok hatásainak felmérése céljából.

(3) Az értékeléseket funkcionálisan független belső vagy külső szakértőkkel kell elvégeztetni.

(4) A tagállam vagy az irányító hatóság biztosítja az értékelésekhez szükséges adatok előállítására és gyűjtésére vonatkozó eljárások meglétét.

(5) A tagállam vagy az irányító hatóság értékelési tervet készít, amely több programra is kiterjedhet. Az MMIA, a BBA és a HAVE esetében ennek a tervnek tartalmaznia kell egy félidős értékelést, amelyet 2024. március 31-ig kell elvégezni.

(6) A tagállamnak vagy az irányító hatóságnak a programot jóváhagyó határozat meghozatalát követő egy éven belül be kell nyújtania az értékelési tervet a monitoringbizottság részére.

(7) Valamennyi értékelést közzé kell tenni a 49. cikk (1) bekezdésében említett honlapon.

45. cikk

A Bizottság általi értékelés

(1) A Bizottság 2024 végéig félidős értékelést végez, hogy megvizsgálja az egyes alapok hatékonyságát, eredményességét, relevanciáját, koherenciáját és uniós hozzáadott értékét. A Bizottság a költségvetési rendelet 128. cikke szerint felhasználhatja a már rendelkezésre álló összes releváns információt.

(2) A Bizottság 2031. december 31-ig visszamenőleges értékelést végez, hogy megvizsgálja az egyes alapok hatékonyságát, eredményességét, relevanciáját, koherenciáját és uniós hozzáadott értékét. Ezeknek az értékeléseknek az ERFA, az ESZA+, a Kohéziós Alap és az ETHAA esetében különösen ezen alapoknak az 5. cikk (1) bekezdésében említett szakpolitikai célkitűzésekkel kapcsolatos társadalmi, gazdasági és területi hatására kell összpontosítania.

(3) A Bizottság a visszamenőleges értékelést honlapján közzéteszi, az eredményeket pedig közli az Európai Parlamenttel, a Tanáccsal, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

III. FEJEZET

Láthatóság, átláthatóság és kommunikáció

I. szakasz

Az alapokból nyújtott támogatás láthatósága

46. cikk

Láthatóság

Valamennyi tagállam biztosítja:

a) a támogatás láthatóságát az alapokból támogatott műveletekkel kapcsolatos valamennyi tevékenység kapcsán, különös figyelemmel a stratégiai fontosságú műveletekre;

b) az alapok szerepének és eredményeinek az uniós polgárokkal való megismertetését egy olyan egységes webportálon keresztül, amely hozzáférést biztosít az adott tagállamot érintő valamennyi programhoz.

47. cikk

Az Unió emblémája

A láthatósági, átláthatósági és kommunikációs tevékenységek során a tagállamoknak, az irányító hatóságoknak és a kedvezményezetteknek a IX. mellékletnek megfelelően használniuk kell az Unió emblémáját.

48. cikk

Kommunikációs tisztviselők és hálózatok

(1) Minden egyes tagállam kommunikációs koordinátort nevez ki az alapokból nyújtott támogatásokkal kapcsolatos láthatósági, átláthatósági és kommunikációs tevékenységekre vonatkozóan, többek között az európai területi együttműködési célkitűzés (Interreg) keretébe tartozó azon programok tekintetében, amelyek irányító hatósága az adott tagállamban van. A kommunikációs koordinátor a 71. cikk (6) bekezdésében meghatározott szervezet szintjén is kinevezhető, feladata pedig a kommunikációs és láthatósági intézkedések programokon átívelő koordinálása.

A kommunikációs koordinátornak be kell vonnia az alábbi szerveket a láthatósági, átláthatósági és kommunikációs tevékenységekbe:

a) az Európai Bizottság tagállami képviseletei és az Európai Parlament tagállami kapcsolattartó irodái, valamint a Europe Direct Tájékoztató Központok és más érintett hálózatok, oktatási és kutatószervezetek;

b) a 8. cikk (1) bekezdésében említett más érintett partnerek.

(2) Az egyes irányító hatóságoknak minden egyes program tekintetében ki kell jelölniük egy kommunikációs tisztségviselőt. A kommunikációs tisztségviselő több programért is felelős lehet.

(3) A kommunikációs koordinátorokból, kommunikációs referensekből és bizottsági képviselőkből álló hálózatot, amely a láthatósági, átláthatósági és kommunikációs tevékenységekkel kapcsolatos információcserét hivatott biztosítani, a Bizottság tartja fenn.

II. szakasz

Az alapok végrehajtásának átláthatósága és a programokra vonatkozó kommunikáció

49. cikk

Az irányító hatóság feladatai

(1) Az irányító hatóságnak a programot jóváhagyó határozattól számított hat hónapon belül gondoskodnia kell egy olyan honlapról, amelyen elérhetők a felelősségi körébe tartozó programokra vonatkozó információk, többek között a programok célkitűzései, tevékenységei, a rendelkezésre álló finanszírozási lehetőségek és az eredmények.

(2) Az irányító hatóságnak biztosítania kell, hogy az (1) bekezdésben említett honlapon vagy a 46. cikk b) pontjában említett egységes webportálon közzétegyék a tervezett pályázati felhívások ütemtervét, amelyet legalább évente háromszor frissíteni kell az alábbi indikatív adatokkal:

a) a pályázati felhívás által lefedett földrajzi terület;

b) az érintett szakpolitikai célkitűzés vagy egyedi célkitűzés;

c) a támogatható pályázók típusa;

d) a felhívás teljes támogatási összege;

e) a felhívás kezdő és záró időpontja.

(3) Az irányító hatóságnak az alapokból nyújtandó támogatásra kiválasztott műveletekről készült listát közzé kell tennie a honlapon az Unió intézményeinek legalább egy hivatalos nyelvén, és legalább négyhavonta frissítenie kell. Minden művelethez egyedi kódot kell rendelni. A listának a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) jogi személyek esetében a kedvezményezett, közbeszerzések esetében a vállalkozó neve;

b) keresztnév és vezetéknév, ha a kedvezményezett természetes személy;

c) halászhajóhoz kapcsolódó ETHAA-műveletek esetében az (EU) 2017/218 bizottsági végrehajtási rendeletben (47) említett uniós halászflotta-nyilvántartásbeli azonosító szám;

d) a művelet elnevezése;

e) a művelet célja és várható vagy tényleges eredményei;

f) a művelet kezdőnapja;

g) a művelet befejezésének várható vagy tényleges dátuma;

h) a művelet teljes költsége;

i) az érintett alap;

j) az érintett egyedi célkitűzés;

k) uniós társfinanszírozási arány;

l) helymegjelölés vagy geolokációs adatok az érintett műveletre és országra vonatkozóan;

m) mobil műveletek vagy több helyszínt érintő műveletek esetében a kedvezményezett helye, amennyiben a kedvezményezett jogi személy; vagy NUTS 2 szintű régió, amennyiben a kedvezményezett természetes személy;

n) a műveletre vonatkozó beavatkozástípus a 73. cikk (2) bekezdésének g) pontja szerint.

Az első albekezdés b) és c) pontjában említett adatok esetében az adatokat el kell távolítani két évvel azután, hogy azokat először nyilvánosságra hozták a honlapon.

(4) Az e cikk (2) és (3) bekezdésében említett adatokat az (EU) 2019/1024 európai parlamenti és tanácsi irányelv (48) 5. cikkének (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyílt, géppel olvasható formátumokban kell közzétenni az e cikk (1) bekezdésében említett honlapon vagy a 46. cikk b) pontjában említett egységes webportálon, hogy lehetséges legyen az adatok rendezése, keresése, kivonatolása, összehasonlítása és újrafelhasználása.

(5) Az irányító hatóságnak az e cikk szerinti közzététel előtt tájékoztatnia kell a kedvezményezetteket arról, hogy az adatokat közzé fogják tenni.

(6) Az irányító hatóságnak biztosítania kell, hogy kérésre - a kedvezményezettek szintjén is - a kommunikációs és láthatósági anyagokat az uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek rendelkezésére bocsássák, és hogy a IX. mellékletnek megfelelően az Unió jogdíjmentes, nem kizárólagos és visszavonhatatlan engedélyt kapjon az ilyen anyagok használatára és az azokhoz kapcsolódó, korábban meglévő jogok gyakorlására. Ez nem járhat jelentős többletköltségekkel vagy jelentős adminisztratív teherrel a kedvezményezettek vagy az irányító hatóság számára.

50. cikk

A kedvezményezettek feladatai

(1) A kedvezményezetteknek és a pénzügyi eszközöket végrehajtó szervezeteknek nyilvánossá kell tenniük az alapokból a művelethez kapott támogatást, beleértve a 62. cikk szerint újból felhasznált forrásokat is, a következők útján:

a) a kedvezményezett hivatalos honlapján, amennyiben van ilyen, valamint közösségimédia-oldalain a támogatás mértékével arányos rövid leírás közlése a műveletről, megemlítve annak céljait és az elért eredményeket, és kiemelve az Uniótól kapott pénzügyi támogatást;

b) az Unió által fizetett támogatást kiemelő, jól látható nyilatkozat szerepeltetése a művelet végrehajtására vonatkozó, a nyilvánosság vagy a résztvevők tájékoztatására szánt dokumentumokon és kommunikációs anyagokon;

c) a nyilvánosság számára jól látható tartós táblák vagy hirdetőtáblák kihelyezése az Unió emblémájának a IX. mellékletben meghatározott műszaki jellemzőknek megfelelő feltüntetésével, amint megkezdődik a fizikai beruházással járó műveletek fizikai végrehajtása vagy a beszerzett berendezések üzembe helyezése, a következők esetében:

i. az ERFA-ból vagy a Kohéziós Alapból támogatott olyan műveletek, amelyek összköltsége meghaladja az 500 000 EUR-t;

ii. az ESZA+-ból, az IÁA-ból, az ETHAA-ból, az MMIA-ból, a BBA-ból vagy a HAVE-ből támogatott olyan műveletek, amelyek összköltsége meghaladja a 100 000 EUR-t;

d) a c) pont hatályán kívül eső műveletek esetében legalább egy, minimum A3-as méretű olyan poszternek vagy azzal egyenértékű elektronikus kijelzőnek a nyilvánosság számára jól látható helyen történő kihelyezése, amely a műveletre vonatkozó információkat tartalmaz, és kiemeli az alapokból kapott támogatást; amennyiben a kedvezményezett természetes személy, úgy a kedvezményezettnek a lehetőségekhez mérten biztosítania kell, hogy a nyilvánosság számára jól látható helyen vagy egy elektronikus kijelzőn rendelkezésre álljanak a megfelelő információk, kiemelve az alapokból nyújtott támogatást;

e) stratégiai fontosságú műveletek és 10 000 000 EUR-t meghaladó összköltségű műveletek esetében - igény szerint - kommunikációs rendezvény vagy tevékenység szervezése, és a Bizottság és a felelős irányító hatóság kellő időben való bevonása.

Amennyiben az ESZA+ kedvezményezettje természetes személy és az ESZA+ rendelet 4. cikke (1) bekezdésének m) pontjában meghatározott egyedi célkitűzés keretében támogatott műveletek esetében az első albekezdés d) pontjában meghatározott követelmény nem alkalmazandó.

Az első albekezdés c) és d) pontjától eltérve, az MMIA, a BBA és a HAVE által támogatott műveletek esetében a támogatási feltételeket meghatározó dokumentum egyedi követelményeket állapíthat meg az alapokból nyújtott támogatásra vonatkozó információk nyilvános megjelenítésére vonatkozóan, ha azt a 69. cikk (5) bekezdésével összhangban biztonsági és közrendi okok indokolják.

(2) A kisprojekt-alapok esetében a kedvezményezettnek teljesítenie kell az Interreg-rendelet 36. cikkének (5) bekezdésében foglalt kötelezettségeket.

Pénzügyi eszközök esetében a kedvezményezettnek a szerződéses feltételek révén biztosítania kell, hogy a végső kedvezményezettek teljesítsék az (1) bekezdés c) pontjában megállapított követelményeket.

(3) Ha a kedvezményezett nem tesz eleget a 47. cikk szerinti vagy e cikk (1) és (2) bekezdése szerinti kötelezettségeinek, és nem került sor korrekciós intézkedések meghozatalára, az irányító hatóságnak - az arányosság elvét figyelembe véve - intézkedéseket kell hoznia az alapokból az érintett művelethez nyújtott támogatás legfeljebb 3 %-ának visszavonása formájában.

V. CÍM

AZ ALAPOKBÓL NYÚJTOTT PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS

I. FEJEZET

Az uniós hozzájárulás formái

51. cikk

A programokhoz nyújtott uniós hozzájárulás formái

Az uniós hozzájárulások a következő formákat ölthetik:

a) az érintett műveleteknek a 95. cikk szerinti, költségfüggetlen finanszírozása, amely a következők valamelyikén alapul:

i. feltételek teljesítése;

ii. eredmények elérése;

b) az e cím II. és III. fejezetével összhangban a kedvezményezetteknek nyújtott támogatás megtérítése;

c) a 94. cikk szerinti egységköltségek, amelyek az elszámolható költségek valamennyi kategóriájára kiterjednek vagy olyan konkrét kategóriáira terjednek ki, amelyeket előzetesen egyértelműen meghatároztak, megadva az egységenként számítandó összeget;

d) a 94. cikk szerinti egyösszegű átalányok, amelyek átfogó jelleggel lefedik az elszámolható költségek valamennyi kategóriáját vagy bizonyos konkrét, előzetesen egyértelműen meghatározott kategóriáit;

e) a 94. cikk vagy a 36. cikk (5) bekezdése szerinti százalékos átalányfinanszírozás, amely az elszámolható költségek bizonyos előzetesen egyértelműen meghatározott konkrét kategóriáit fedi le, azok értékére százalékos arányt alkalmazva;

f) az a)-e) pontban említett finanszírozási formák kombinációja.

II. FEJEZET

A tagállamok által nyújtott támogatás formái

52. cikk

Támogatási formák

A tagállamok az alapokból fizetett hozzájárulást arra használják fel, hogy a kedvezményezetteknek vissza nem térítendő támogatások, pénzügyi eszközök vagy díjak vagy ezek kombinációjának formájában támogatást nyújtsanak.

I. szakasz

A vissza nem térítendő támogatások formái

53. cikk

A vissza nem térítendő támogatások formái

(1) A tagállam által a kedvezményezettnek nyújtott vissza nem térítendő támogatás a következő formákat öltheti:

a) a kedvezményezettnél vagy a PPP-műveletek magánszférabeli partnerénél ténylegesen felmerülő és a műveletek végrehajtása során kifizetett elszámolható költségek megtérítése, beleértve a természetbeni hozzájárulást és az értékcsökkenést is;

b) egységköltségek;

c) egyösszegű átalányok;

d) százalékos átalányfinanszírozás;

e) az a)-d) pontban említett formák kombinációja, ha az egyes formák különböző költségkategóriákat fednek le, vagy ha egy műveleten belül különféle projekteket vagy a művelet megvalósításának egymást követő fázisait fedik le;

f) költségfüggetlen finanszírozás, feltéve, hogy ezekre a támogatásokra az uniós hozzájárulás 95. cikk szerinti megtérítése vonatkozik.

(2) Amennyiben egy művelet összköltsége nem haladja meg a 200 000 EUR-t, az ERFA-ból, az ESZA+-ból, az IÁA-ból, az MMIA-ból, a BBA-ból és a HAVE-ből a kedvezményezett részére nyújtott hozzájárulás egységköltségek, egyösszegű átalányok vagy százalékos átalányok formáját ölti, kivéve azokat a műveleteket, amelyek esetében a támogatás állami támogatásnak minősül. Amennyiben százalékos átalányfinanszírozásra kerül sor, csak az azokba a kategóriákba tartozó költségek téríthetők meg az (1) bekezdés a) pontjával összhangban, amelyekre ilyen százalékos átalányt alkalmaznak.

Az e bekezdés első albekezdésétől eltérve az irányító hatóság megállapodhat arról, hogy a kutatás és innováció területén megvalósuló egyes műveleteket mentesít az említett albekezdésben meghatározott kötelezettség alól, feltéve, hogy a monitoringbizottság előzetesen jóváhagyta az ilyen mentességet. Emellett a résztvevőknek fizetett juttatások és illetmények is megtéríthetők az (1) bekezdés első albekezdésének a) pontja szerint.

(3) Az (1) bekezdés b), c) és d) pontjában említett vissza nem térítendő támogatási formák esetében az összegeket a következő módok egyikén kell meghatározni:

a) olyan tisztességes, méltányos és ellenőrizhető számítási módszerrel, amely a következőkön alapul:

i. statisztikai adatok, más objektív információk vagy szakértői vélemény;

ii. az egyes kedvezményezettek ellenőrzött múltbeli adatai;

iii. az egyes kedvezményezettek szokásos számviteli gyakorlatának alkalmazása;

b) eseti alapon megállapított és a műveletet kiválasztó szervezet által előzetesen elfogadott költségvetési tervezetek alapján, amennyiben a művelet összköltsége nem haladja meg a 200 000 EUR-t;

c) az uniós szakpolitikákban hasonló típusú műveletek esetében alkalmazott egységköltségek, egyösszegű átalányok és százalékos átalányok alkalmazására vonatkozó szabályoknak megfelelően;

d) a teljes egészében a tagállam által finanszírozott vissza nem térítendő támogatási rendszerekben hasonló típusú műveletek esetében alkalmazott egységköltségek, egyösszegű átalányok és százalékos átalányok alkalmazására vonatkozó szabályoknak megfelelően;

e) az e rendeletben vagy az alapspecifikus rendeletekben vagy ezek alapján megállapított százalékos átalányok és egyedi módszerek.

54. cikk

Százalékos átalányfinanszírozás a vissza nem térítendő támogatások közvetett költségei esetében

Amennyiben százalékos átalányt alkalmaznak valamely művelet közvetett költségeinek fedezésére, az az alábbi módszerek valamelyikén alapulhat:

a) az elszámolható közvetlen költségek 7 %-áig terjedően- ebben az esetben a tagállamnak nem kell számításokat végeznie az alkalmazandó százalékos arány megállapítására;

b) az elszámolható közvetlen személyzeti költségek 15 %-áig terjedően- ebben az esetben a tagállamnak nem kell számításokat végeznie az alkalmazandó százalékos arány megállapítására;

c) az elszámolható közvetlen költségek 25 %-áig terjedően, amennyiben a százalékos arány kiszámítása az 53. cikk (3) bekezdésének a) pontja szerint történik.

Emellett ha egy tagállam az 1303/2013/EU rendelet 67. cikke (5) bekezdése a) pontjának megfelelően kiszámított egy százalékos átalányt, az e cikk c) pontjának alkalmazásában felhasználható hasonló műveletekhez.

55. cikk

Vissza nem térítendő támogatásokkal kapcsolatos közvetlen személyzeti költségek

(1) Egy adott művelet közvetlen személyzeti költségei a művelet közvetlen személyzeti költségein kívüli közvetlen költségek 20 %-áig terjedő százalékos átalányként számíthatók ki, anélkül, hogy a tagállamnak számításokat kellene végeznie az alkalmazandó százalékos arány megállapítására, feltéve, hogy a művelet közvetlen költségei nem foglalnak magukban olyan építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződéseket vagy árubeszerzésre vagy szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződéseket, amelyek értéke meghaladja a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (49) 4. cikkében vagy a 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (50) 15. cikkében előírt értékhatárokat.

Amennyiben az MMIA, a BBA és a HAVE esetében az első albekezdéssel összhangban százalékos átalányt alkalmaznak, ezt az átalányt a műveletnek csak a közbeszerzés hatályán kívül eső közvetlen költségeire kell alkalmazni.

(2) A közvetlen személyzeti költségek meghatározása céljából az alábbi módszerek valamelyikével órabért lehet számítani:

a) a legfrissebben dokumentált, éves bruttó foglalkoztatási költségek osztva 1 720 órával a teljes munkaidőben dolgozók esetében vagy az 1 720 óra megfelelő hányadával részmunkaidőben dolgozók esetében;

b) a legfrissebben dokumentált, havi bruttó foglalkoztatási költségek osztva az érintett személynek a munkaszerződésben vagy kinevezési határozatban (a továbbiakban egységesen: foglalkoztatási okirat) említett vonatkozó nemzeti szabályok szerinti átlagos havi munkaidejével.

(3) A (2) bekezdéssel összhangban kiszámított órabér alkalmazásakor a személyenként egy adott évre vagy hónapra bejelentett teljes óraszám nem haladhatja meg az órabér számításához felhasznált óraszámot.

(4) Ha az éves bruttó foglalkoztatási költségek nem állnak rendelkezésre, azokat a rendelkezésre álló dokumentált bruttó foglalkoztatási költségekből vagy a foglalkoztatási okiratból lehet kiszámítani, 12 hónapos időszakhoz igazítva.

(5) A műveletre vonatkozó részmunkaidős megbízás keretében dolgozó személyekkel kapcsolatos személyzeti költségeket ki lehet számítani a bruttó foglalkoztatási költségeknek a műveletre fordított havi munkaidő arányában rögzített százalékos arányaként is, külön munkaidő-nyilvántartási rendszer létrehozásának kötelezettsége nélkül. A munkaadónak az alkalmazottak rendelkezésére kell bocsátania az említett rögzített százalékos arányt tartalmazó dokumentumot.

56. cikk

A közvetlen személyzeti költségektől eltérő elszámolható költségek százalékos átalányfinanszírozása vissza nem térítendő támogatások esetében

(1) A művelet fennmaradó elszámolható költségeinek finanszírozására az elszámolható közvetlen személyzeti költségek 40 %-áig terjedő százalékos átalány használható. A tagállamnak nem kell számításokat végeznie az alkalmazandó százalékos arány megállapítására.

(2) Az ERFA, az ESZA+, az IÁA, az MMIA, a BBA és a HAVE által támogatott műveletek tekintetében a résztvevőknek fizetett juttatásokat és illetményeket a százalékos átalányban nem szereplő további elszámolható költségnek kell tekinteni.

(3) Az e cikk (1) bekezdésében említett százalékos átalány nem alkalmazható az 55. cikk (1) bekezdésében említett százalékos átalány alapján számított személyzeti költségek esetében.

57. cikk

Feltételesen vissza nem térítendő támogatások

(1) A tagállamok feltételesen vissza nem térítendő támogatásokat nyújthatnak a kedvezményezetteknek, amelyeket a támogatás feltételeit meghatározó dokumentumban foglaltak szerint egészben vagy részben vissza kell fizetni.

(2) A kedvezményezett általi visszafizetéseknek az irányító hatóság és a kedvezményezett által elfogadott feltételek mellett kell történnie.

(3) A tagállamok a kedvezményezett által visszafizetett forrásokat 2030. december 31-ig újra felhasználják ugyanarra a célra vagy az érintett program céljaival összhangban, feltételesen vissza nem térítendő támogatások formájában, pénzügyi eszköz formájában vagy más támogatási formában. A visszafizetett összegeket és az újrafelhasználásukra vonatkozó információkat bele kell foglalni a záró teljesítményjelentésbe.

(4) A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak garantálása céljából, hogy a forrásokat külön számlákon vagy megfelelő számviteli kódok alatt tartsák nyilván.

(5) A kedvezményezettek által bármely időpontban visszafizetett, de 2030. december 31-ig újra fel nem használt uniós forrásokat a 88. cikkel összhangban vissza kell fizetni az Unió költségvetésébe.

II. szakasz

Pénzügyi eszközök

58. cikk

Pénzügyi eszközök

(1) Az irányító hatóságok egy vagy több programból program-hozzájárulást nyújthatnak olyan, már meglévő vagy újonnan kialakított, nemzeti, regionális, transznacionális vagy határon átnyúló szinten létrehozott, közvetlenül az irányító hatóság által vagy felelősségi körében végrehajtott pénzügyi eszközökhöz, amelyek hozzájárulnak egyedi célkitűzések megvalósításához.

(2) A pénzügyi eszközök csak olyan, tárgyi eszközökbe és immateriális javakba irányuló beruházásokhoz, valamint működő tőkéhez nyújthatnak támogatást a végső kedvezményezetteknek, amelyek várhatóan pénzügyileg életképesek lesznek, és amelyek nem jutnak elegendő finanszírozáshoz piaci forrásokból. E támogatásnak meg kell felelnie az alkalmazandó uniós állami támogatási szabályoknak.

Ilyen támogatás a beruházásoknak csak azon elemeihez nyújtható, amelyek megvalósítása a beruházásra vonatkozó határozat időpontjában fizikailag még nem fejeződött be vagy amelyek nem kerültek teljes mértékben végrehajtásra.

(3) Az alapokból pénzügyi eszközök útján nyújtott megfelelő támogatásnak az irányító hatóság felelősségi körében készített előzetes vizsgálaton kell alapulnia. Az előzetes vizsgálatot be kell fejezni, mielőtt az irányító hatóságok az adott pénzügyi eszközökhöz program-hozzájárulásokat nyújtanak.

Az előzetes vizsgálatnak tartalmaznia kell legalább a következő elemeket:

a) a pénzügyi eszközhöz nyújtott program-hozzájárulás javasolt összege és a becsült multiplikátorhatás, rövid indokolással kiegészítve;

b) a javasolt kínálandó pénzügyi termékek, beleértve a befektetőkre vonatkozó megkülönböztetett bánásmód esetleges szükségességét;

c) a végső kedvezményezettek javasolt célcsoportja;

d) a pénzügyi eszközöknek az egyedi célkitűzések eléréséhez történő várható hozzájárulása.

Az előzetes vizsgálat felülvizsgálható, naprakésszé tehető, kiterjedhet a tagállam területének egy részére vagy egészére, és meglévő vagy naprakésszé tett előzetes vizsgálaton is alapulhat.

(4) A végső kedvezményezetteknek nyújtott támogatás kombinálható bármelyik alapból vagy egy másik uniós eszközből nyújtott támogatással, beleértve az ugyanazon alapból nyújtott hozzájárulást is, és ugyanarra a kiadási tételre is vonatkozhat. Ilyen esetben az alapokból pénzügyi eszköz útján nyújtott támogatást, amely egy pénzügyieszköz-művelet részét képezi, nem lehet más formában, más alapból vagy más uniós eszköz keretében nyújtott támogatásra bejelenteni a Bizottság felé.

(5) A pénzügyi eszközök egyetlen finanszírozási megállapodásba foglalt egyetlen pénzügyieszköz-műveletben kombinálhatók a vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtott programtámogatással, amennyiben mindkét támogatást a pénzügyi eszközt végrehajtó szervezet nyújtja. Ilyen esetben a pénzügyi eszközökre alkalmazandó szabályok alkalmazandók erre az egyetlen pénzügyieszköz-műveletre. A vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtott programtámogatásnak közvetlenül kapcsolódnia kell és szükségesnek kell lennie a pénzügyi eszközhöz, és nem haladhatja meg a pénzügyi termék által támogatott beruházások értékét.

(6) A (4) és (5) bekezdés szerinti kombinált támogatás esetében külön nyilvántartást kell vezetni az egyes támogatási forrásokról.

(7) A kombinált támogatás valamennyi formájának összege nem haladhatja meg az érintett kiadási tétel teljes összegét. A vissza nem térítendő támogatások nem használhatók fel a pénzügyi eszközökből kapott támogatás visszatérítésére. A pénzügyi eszközök nem használhatók fel vissza nem térítendő támogatások előfinanszírozására.

59. cikk

A pénzügyi eszközök végrehajtása

(1) A közvetlenül az irányító hatóság által végrehajtott pénzügyi eszközök csak hiteleket vagy garanciákat nyújthatnak. Az irányító hatóságnak a X. mellékletben meghatározott valamennyi elemet tartalmazó stratégiai dokumentumban kell megállapítania a pénzügyi eszközhöz nyújtott program-hozzájárulás feltételeit.

(2) Az irányító hatóság felelősségi körében végrehajtott pénzügyi eszközök a következők lehetnek:

a) program forrásainak befektetése egy jogi személy tőkéjébe;

b) külön finanszírozási egységek vagy vagyonkezelői számlák.

Az irányító hatóságnak ki kell jelölnie a pénzügyi eszközt végrehajtó szervezetet.

(3) Az irányító hatóság közvetlenül odaítélheti a pénzügyi eszköz végrehajtására vonatkozó szerződést a következőknek:

a) az EBB;

b) olyan nemzetközi pénzügyi intézmény, amelyben a tagállam részvényes;

c) olyan köztulajdonú bank vagy intézmény, amelyet szakmai alapon pénzügyi tevékenységet folytató jogi személyként alapítottak, és amely teljesíti a következő feltételek mindegyikét:

i. nem áll fenn benne közvetlen magántőke-részesedés, kivéve a Szerződésekkel összhangban, nemzeti jogszabályi rendelkezések által előírt, ellenőrzésre nem jogosító és nem blokkoló olyan magántőke-részesedési formákat, amelyek nem biztosítanak döntő befolyást az adott bank vagy intézmény felett, valamint az olyan magántőke-részesedési formákat, amelyek nem biztosítanak semmilyen befolyást az alapok által támogatott pénzügyi eszközökre vonatkozó, napi szintű irányítási döntéseket illetően;

ii. tagállam illetékes hatósága által adott, nemzeti vagy regionális szintű közpolitikai megbízatás alapján működik, ami magában foglalja azt is, hogy a szervezet a tevékenységeinek részeként vagy kizárólagos tevékenységként az alapok célkitűzéseihez hozzájáruló gazdaságfejlesztési tevékenységeket hajt végre;

iii. tevékenységeinek részeként vagy kizárólagos tevékenységként az alapok célkitűzéseihez hozzájáruló gazdaságfejlesztési tevékenységeket hajt végre olyan régiókban, szakpolitikai területeken vagy ágazatokban, amelyek tekintetében a piaci finanszírozás jellemzően nem, vagy csak elégtelen mértékben hozzáférhető;

iv. működése során elsősorban nem nyereségmaximalizálásra összpontosít, de biztosítja tevékenységeinek hosszú távú fenntarthatóságát;

v. az alkalmazandó joggal összhangban lévő, megfelelő intézkedésekkel biztosítja, hogy a b) pontban említett közvetlen szerződés-odaítélés ne eredményezzen közvetlen vagy közvetett előnyöket a kereskedelmi tevékenységek vonatkozásában;

vi. az alkalmazandó jognak megfelelően független hatóság felügyelete alá tartozik;

d) más szervek, többek között azok is, amelyek a 2014/24/EU irányelv 12. cikkének hatálya alá tartoznak.

(4) Amikor az irányító hatóság által kiválasztott szerv holdingalapot hajt végre, az adott szerv további más szerveket választhat ki az egyedi alapok végrehajtásához.

(5) A pénzügyi eszközökhöz nyújtott, a (2) bekezdéssel összhangban végrehajtott program-hozzájárulások feltételeit az alábbiak között létrejött finanszírozási megállapodásban kell meghatározni:

a) az irányító hatóság és adott esetben a holdingalapot végrehajtó szerv megfelelő felhatalmazással rendelkező képviselői;

b) az irányító hatóság vagy adott esetben a holdingalapot végrehajtó szerv, valamint az egyedi alapot végrehajtó szerv megfelelő felhatalmazással rendelkező képviselői.

A finanszírozási megállapodásnak tartalmaznia kell a X. mellékletben meghatározott valamennyi elemet.

(6) Az irányító hatóság pénzügyi felelőssége nem haladhatja meg az általa a vonatkozó finanszírozási megállapodások keretében a pénzügyi eszközre vonatkozóan vállalt összeget.

(7) Az érintett pénzügyi eszközöket végrehajtó szervezeteknek, vagy a garanciák tekintetében az alapul szolgáló hiteleket nyújtó szervnek támogatniuk kell a végső kedvezményezetteket, megfelelően figyelembe véve a program célkitűzéseit és a beruházás feltételezhető pénzügyi életképességét, amelyet az üzleti terv vagy azzal egyenértékű dokumentum igazol. A végső kedvezményezettek kiválasztásának átláthatónak kell lennie, és nem eredményezhet összeférhetetlenséget.

(8) A program nemzeti társfinanszírozása az irányító hatóság által, a holdingalapok szintjén, az egyedi alapok szintjén vagy a végső kedvezményezetteket érintő beruházások szintjén biztosítható, az alapspecifikus szabályoknak megfelelően. Amennyiben a nemzeti társfinanszírozást a végső kedvezményezetteket érintő beruházások szintjén biztosítják, a pénzügyi eszközöket végrehajtó szervnek meg kell őriznie az alapul szolgáló kiadások elszámolhatóságát igazoló okirati bizonyítékokat.

(9) A pénzügyi eszköznek az e cikk (1) bekezdése szerinti közvetlen végrehajtása során az irányító hatóságnak vagy a pénzügyi eszközt az e cikk (2) bekezdése szerint végrehajtó szervezetnek külön számlát kell vezetnie vagy külön számviteli kódot kell alkalmaznia minden egyes prioritás, valamint az ETHAA esetében minden egyes egyedi célkitűzés és adott esetben minden egyes régiókategória esetében minden egyes program-hozzájárulásra vonatkozóan, és külön-külön a 60. és a 62. cikkben említett források esetében.

60. cikk

Az alapokból a pénzügyi eszközökhöz nyújtott támogatás kamata és más nyeresége

(1) Az alapokból a pénzügyi eszközökre kifizetett támogatást a tagállamokban székhellyel rendelkező pénzügyi intézményekben vezetett számlákon kell elhelyezni, és az aktív pénzgazdálkodásnak és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének megfelelően kell kezelni.

(2) Az alapokból pénzügyi eszközökre kifizetett támogatásból eredő kamatot és más nyereséget ugyanazon célkitűzés vagy célkitűzések keretében kell felhasználni, mint az alapokból származó kezdeti támogatást - a pénzügyi eszközt végrehajtó szervezeteknél a 68. cikk (1) bekezdésének d) pontja szerint felmerülő irányítási díjak kifizetését vagy irányítási költségek megtérítését is beleértve - vagy ugyanazon pénzügyi eszközön belül; vagy- a pénzügyi eszköz felszámolását követően - más pénzügyi eszközökön vagy a végső kedvezményezettekbe való további beruházásokra nyújtott más támogatási formákon belül, a támogathatósági időszak végéig.

(3) A (2) bekezdésben említett és az azon rendelkezés szerint fel nem használt kamatot és más nyereséget le kell vonni az utolsó számviteli évre benyújtott elszámolásból.

61. cikk

A befektetőkre vonatkozó megkülönböztetett bánásmód

(1) Az alapokból végső kedvezményezettekbe befektetett pénzügyi eszközök számára nyújtott támogatást, valamint az ilyen befektetések során keletkező bármilyen típusú olyan bevételt - ideértve a visszafizetett forrásokat -, amely az alapokból nyújtott támogatásból ered, a kockázat és a nyereség megfelelő megosztása útján fel lehet használni a piacgazdaság elve alapján működő befektetők megkülönböztetett bánásmódjára, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének figyelembevétele mellett.

(2) Az ilyen megkülönböztetett bánásmód szintje nem haladhatja meg azt a - versenyeljárás vagy független értékelés útján megállapított - mértéket, amely a magánforrásokat vonzó ösztönzők létrehozásához szükséges.

62. cikk

Az alapokból nyújtott támogatásból eredő források újbóli felhasználása

(1) A pénzügyi eszközök számára a végső kedvezményezettekbe való befektetésből vagy garanciaszerződések számára elkülönített források felszabadítása révén a támogathatósági időszak lejárta előtt visszafizetett forrásokat - ideértve a tőkeösszeg-visszafizetéseket és az alapokból kifizetett támogatásból eredő bármilyen típusú bevételt - ugyanazon vagy más pénzügyi eszközökben kell felhasználni a végső kedvezményezettekbe való további befektetések céljából, a célból, hogy ez a bevétel fedezze az alapokból a pénzügyi eszköznek juttatott hozzájárulás névértékében a negatív kamatok miatt bekövetkezett veszteséget, amennyiben az aktív pénzgazdálkodás ellenére ilyen veszteségek felmerülnek, vagy az ilyen további befektetésekkel kapcsolatos irányítási költségekre vagy díjakra kell fordítani, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének figyelembevétele mellett.

(2) A tagállamok elfogadják a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az (1) bekezdésben említett, a pénzügyi eszközök számára a támogathatósági időszakot követő legalább nyolcéves időszak során visszafizetett forrásokat újból felhasználják azon program vagy programok szakpolitikai célkitűzései szerint, amely vagy amelyek keretében megállapításra kerültek, akár ugyanazon pénzügyi eszköz keretében, akár - e forrásoknak a pénzügyi eszközből való kiáramlását követően - más pénzügyi eszközökben vagy más támogatási formákban.

III. FEJEZET

Elszámolhatósági szabályok

63. cikk

Elszámolhatóság

(1) A kiadások elszámolhatóságának meghatározása a nemzeti szabályozás alapján történik, kivéve abban az esetben, ha e rendeletben vagy az alapspecifikus rendeletekben vagy ezek alapján egyedi szabályok megállapítására kerül sor.

(2) A kiadás abban az esetben számolható el az alapokból származó hozzájárulás terhére, ha az a kedvezményezettnél vagy PPP-művelet magánszférabeli partnerénél merült fel, és végrehajtási műveletek keretében, a program Bizottságnak történő benyújtásának napja vagy 2021. január 1. amelyik a korábbi időpont - és 2029. december 31. között került kifizetésre.

Az 53. cikk (1) bekezdésének b), c) és f) pontja szerint megtérített költségek esetében a megtérítés alapját képező tevékenységeket a program Bizottsághoz történő benyújtásának napja vagy 2021. január 1. amelyik a korábbi időpont - és 2029. december 31. között kell végrehajtani.

(3) Az ERFA esetében a 108. cikk (2) bekezdése szerinti több régiókategóriát is lefedő, a tagállamban végrehajtott műveletekkel kapcsolatos kiadásokat arányosan, objektív kritériumok alapján kell elosztani az érintett régiókategóriák között.

Az ESZA+ esetében a műveletekhez kapcsolódó kiadások a program bármely régiókategóriájához hozzárendelhetők, feltéve, hogy a művelet hozzájárul a program egyedi célkitűzéseinek megvalósításához.

Az IÁA esetében a műveletekhez kapcsolódó kiadásoknak hozzá kell járulniuk az igazságos átmenetre vonatkozó releváns területi terv végrehajtásához.

(4) A művelet egésze vagy egy része végrehajtható a tagállamon, így az Unión kívül is, amennyiben a művelet hozzájárul a program célkitűzéseinek megvalósításához.

(5) Az 53. cikk (1) bekezdésének b), c) és d) pontjában meghatározott formát öltő, vissza nem térítendő támogatások esetében az alapokból nyújtott hozzájárulás terhére elszámolható kiadások megegyeznek az 53. cikk (3) bekezdése szerint számított összegekkel.

(6) Az alapokból nem ítélhető meg támogatás olyan műveletekre, amelyeket a programból történő finanszírozásra irányuló kérelem benyújtása előtt már fizikailag befejeztek vagy teljes egészében végrehajtottak, tekintet nélkül arra, hogy az összes kapcsolódó kifizetés teljesítésre került-e. Ez a bekezdés az ETHAA-rendelet 24. cikke szerint nem alkalmazandó a legkülső régiókban felmerülő többletköltségeknek az ETHAA általi ellentételezésére, valamint az e rendelet 110. cikke (1) bekezdésének e) pontja szerint a legkülső régiók számára nyújtott kiegészítő támogatásra.

(7) A programmódosítás eredményeként támogathatóvá váló kiadások attól az időponttól kezdve elszámolhatók, amikor a vonatkozó kérelmet benyújtották a Bizottsághoz.

A kiadások egy programmódosítás eredményeként elszámolhatóvá válnak, ha a program az ERFA, a Kohéziós Alap és az IÁA esetében az I. melléklet 1. táblázata szerinti új beavatkozástípussal, az ETHAA, az MMIA, a BBA és a HAVE esetében pedig az alapspecifikus rendeletek szerinti új beavatkozástípussal egészül ki.

Amikor egy programot természeti katasztrófákra való reagálás érdekében módosítanak, a program rendelkezhet úgy, hogy a módosításhoz kapcsolódó kiadások elszámolhatósága a természeti katasztrófa bekövetkezésének napjától kezdődik.

(8) Amikor egy új programot jóváhagynak, a kiadások attól a naptól válnak elszámolhatóvá, amikor a vonatkozó kérelmet benyújtották a Bizottság részére.

(9) Valamely művelet egy vagy több alapból vagy egy vagy több programból, továbbá más uniós eszközökből is kaphat támogatást. Ilyen esetekben az egyik alapra vonatkozó fizetési kérelemben bejelentett kiadások nem jelenthetők be a következők céljából:

a) más alapból vagy uniós eszközből nyújtott támogatás;

b) egy másik program alapján ugyanabból az alapból fizetendő támogatás.

Az adott alapból történő kifizetés iránti kérelemben feltüntetendő kiadási összeget arányosan is ki lehet kiszámítani minden egyes alapra és az érintett programra vagy programokra vonatkozóan, a támogatási feltételeket meghatározó dokumentummal összhangban.

64. cikk

Nem elszámolható költségek

(1) A következő költségek nem számolhatóak el az alapokból származó hozzájárulás terhére:

a) hitelkamat, kivéve a kamattámogatás vagy garanciadíj-támogatás formájában nyújtott vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában;

b) az érintett művelet teljes elszámolható kiadásának 10 %-át meghaladó összegű földvásárlás; parlagon heverő területek és olyan, korábban ipari hasznosítású területek esetében, amelyeken épületek találhatók, a felső határérték 15 %; a pénzügyi eszközök esetében ezek a százalékarányok a végső kedvezményezetteknek fizetett program-hozzájárulásokra, garanciák esetében pedig az alapul szolgáló kölcsön összegére vonatkoznak;

c) hozzáadottérték-adó (héa), kivéve:

i. azoknál a műveleteknél, amelyek összköltsége (héával együtt) nem éri el az 5 000 000 EUR-t;

ii. azoknál a műveleteknél, amelyek összköltsége (héával együtt) legalább 5 000 000 EUR, és az a héára vonatkozó nemzeti jogszabályok alapján nem levonható;

iii. végső kedvezményezettek által pénzügyi eszközök keretében végrehajtott beruházások; amennyiben ezeket a beruházásokat az 58. cikk (5) bekezdésében említetteknek megfelelően vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtott programtámogatással kombinált pénzügyi eszközökből támogatják, a héa nem számolható el a beruházási költség azon része tekintetében, amely a vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtott programtámogatásnak felel meg, kivéve, ha a beruházási költségre vonatkozó héa a héára vonatkozó nemzeti jogszabályok értelmében nem levonható, vagy ha a beruházási költségnek a vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtott programtámogatásnak megfelelő része (héával együtt) nem éri el az 5 000 000 EUR-t;

iv. kisprojekt-alapok és a végső kedvezményezettek által az Interreg körében kisprojekt-alapok keretében végrehajtott beruházások esetében.

Az első albekezdés b) pontja nem vonatkozik a környezet megóvásával kapcsolatos műveletekre.

(2) Az alapspecifikus rendeletek további, az egyes alapokból nyújtott hozzájárulás terhére nem elszámolható költségeket is megállapíthatnak.

65. cikk

A műveletek tartóssága

(1) A tagállamnak vissza kell fizetnie az alapokból az infrastrukturális beruházást vagy termelőberuházást magában foglaló művelethez nyújtott hozzájárulást, ha a kedvezményezettnek történő utolsó kifizetéstől számított öt éven belül vagy adott esetben az állami támogatási szabályok szerinti időtartamon belül, a következők valamelyike történik az adott művelettel kapcsolatban:

a) a termelő tevékenység megszűnése vagy az azon NUTS 2. szintű régión kívülre való áthelyezése, ahol támogatásban részesült;

b) az infrastruktúra valamely elemében olyan tulajdonosváltás következik be, amelynek eredményeként egy cég vagy közjogi szerv jogosulatlan előnyhöz jut;

c) a művelet jellegében, célkitűzéseiben vagy végrehajtási feltételeiben olyan lényeges változás következik be, amely veszélyezteti az eredeti célkitűzéseket.

Az első albekezdésben meghatározott határidőt a tagállam három évre csökkentheti a kkv-k általi beruházások vagy az általuk teremtett munkahelyek fenntartását érintő esetekben.

Az e cikk be nem tartása miatti tagállami visszafizetéseknek arányosnak kell lenniük a meg nem felelés időtartamával.

(2) Az ESZA+ vagy az IÁA által az IÁA-rendelet 8. cikke (2) bekezdésének k), l) és m) pontjával összhangban támogatott műveletek esetében vissza kell fizetni a támogatást, ha a műveletekre az állami támogatásra vonatkozó szabályok szerint a beruházás fenntartására irányuló kötelezettség vonatkozik.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés nem vonatkozik a pénzügyi eszközökhöz vagy pénzügyi eszközökből nyújtott program-hozzájárulásokra, valamint semmilyen olyan műveletre, amely esetében a termelő tevékenység olyan csőd következtében szűnik meg, amely nem csalásból ered.

66. cikk

Áttelepítés

(1) Az áttelepítést támogató kiadások nem elszámolhatók az alapokból nyújtott hozzájárulás terhére.

(2) Amennyiben az alapokból nyújtott hozzájárulás állami támogatást jelent, az irányító hatóságnak meg kell győződnie arról, hogy a hozzájárulás nem támogat áttelepítést a 651/2014/EU rendelet 14. cikkének (16) bekezdése szerint.

67. cikk

A vissza nem térítendő támogatásokra vonatkozó egyedi elszámolhatósági szabályok

(1) A munkavégzés, áruk, szolgáltatások, föld és ingatlan formájában történő természetbeni hozzájárulás, amely esetében nem igazolható kifizetés számlákkal vagy más azonos bizonyító erejű okiratokkal, elszámolható lehet, ha teljesülnek az alábbi feltételek:

a) a művelethez közpénzből nyújtott, természetbeni hozzájárulásokat is tartalmazó támogatás a művelet lezárultakor nem haladja meg a teljes elszámolható kiadásnak a természetbeni hozzájárulás értékével csökkentett összegét;

b) a természetbeni hozzájárulásoknak tulajdonított érték nem haladja meg a kérdéses piacon általánosan elfogadott költségeket;

c) a természetbeni hozzájárulás értéke és nyújtása függetlenül értékelhető és ellenőrizhető;

d) föld vagy ingatlan biztosítása esetében lehetőség van kifizetésre bérleti szerződés teljesítése céljából, ha annak éves nominális értéke nem haladja meg az adott tagállam fizetőeszközének egy egységét;

e) ingyenes munkavégzés formájában történő természetbeni hozzájárulás esetén a munka értékének meghatározása az annak elvégzésével igazoltan eltöltött idő és az egyenértékű munka díjazása alapján történik.

Az e bekezdés első albekezdésének d) pontjában említett föld vagy ingatlan értékét szakképzett független szakértő vagy megfelelően felhatalmazott hivatalos szerv igazolja, és ez az érték nem haladhatja meg a 64. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott határértéket.

(2) Azok az értékcsökkentési költségek, amelyek esetében nem történt számlák által alátámasztott kifizetés, akkor tekinthetők elszámolhatónak, ha teljesülnek az alábbi feltételek:

a) a programra vonatkozó elszámolhatósági szabályok ezt lehetővé teszik;

b) a kiadás összegét megfelelően alátámasztják az elszámolható költségekre vonatkozó számlákéval egyenértékű bizonylatok, amennyiben a költségek megtérítése az 53. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti formában történt;

c) a költségek kizárólag a művelet támogatásának időszakához kapcsolódnak;

d) az értékcsökkenéssel érintett eszközök beszerzéséhez nem használtak fel közpénzből nyújtott vissza nem térítendő támogatást.

68. cikk

A pénzügyi eszközökre vonatkozó egyedi elszámolhatósági szabályok

(1) A pénzügyi eszköz elszámolható kiadásai a program-hozzájárulásként a pénzügyi eszköz számára kifizetett, vagy garanciák esetében a garanciaszerződések céljára a pénzügyi eszköz által az elszámolhatósági időszakban elkülönített teljes összeget jelentik, ahol az adott összeg a következőknek felel meg:

a) kifizetések végső kedvezményezettek számára hitelek és sajáttőke-, valamint kvázisajáttőke-befektetések esetében;

b) akár még fennálló, akár már lejárt garanciaszerződések számára a veszteségek miatti esetleges garancialehívások teljesítése céljából elkülönített források, amelyek kiszámítása az alapul szolgáló folyósított új hitelekre vagy a végső kedvezményezetteknél végrehajtott sajáttőke- vagy kvázisajáttőke-befektetésekre vonatkozóan meghatározott multiplikátorarány alapján történik;

c) kifizetések a végső kedvezményezettek részére vagy javára, amennyiben a pénzügyi eszközöket más uniós hozzájárulással egyetlen pénzügyieszköz-műveletben kombinálják az 58. cikk (5) bekezdése szerint;

d) a pénzügyi eszközt végrehajtó szervezeteknél felmerülő irányítási díjak kifizetése vagy irányítási költségek megtérítése.

(2) Amennyiben a pénzügyi eszközt egymást követő programozási időszakokban hajtják végre, a támogatás a korábbi programozási időszak keretében kötött megállapodások alapján is nyújtható a végső kedvezményezettek számára vagy javára - irányítási költségek és díjak céljára is -, feltéve, hogy ez a támogatás megfelel a következő programozási időszakban érvényes elszámolhatósági szabályoknak. Ilyen esetben a kifizetési kérelmekben megjelölt kiadások elszámolhatóságát az adott programozási időszak szabályaival összhangban kell meghatározni.

(3) Az (1) bekezdés b) pontját illetően: amennyiben a garanciákban részesülő szervezet nem a multiplikátoraránnyal összhangban folyósította az új hitelek, a sajáttőke- vagy a kvázisajáttőke-befektetések tervezett összegét a végső kedvezményezetteknek, az elszámolható kiadás összegét arányosan csökkenteni kell. A multiplikátorarány felülvizsgálható, ha a piaci feltételekben bekövetkező későbbi változások ezt indokolják. A felülvizsgálat nem lehet visszamenőleges hatályú.

(4) Az (1) bekezdés d) pontja esetében az irányítási díjak teljesítményalapúak.

Amennyiben a valamely holdingalapot végrehajtó szervezeteket az 59. cikk (3) bekezdésével összhangban szerződés közvetlen odaítélésével választják ki, az e szerveknek kifizetett, elszámolható kiadásként bejelenthető irányítási költségek és díjak összege nem haladhatja meg a végső kedvezményezetteknek hitelek formájában folyósított vagy garanciaszerződések céljára elkülönített program-hozzájárulások teljes összegének 5 %-át, valamint a végső kedvezményezetteknek sajáttőke- és kvázisajáttőke-befektetések keretében kifizetett program-hozzájárulások teljes összegének 7 %-át.

Amennyiben a valamely egyedi alapot végrehajtó szervezeteket az 59. cikk (3) bekezdésével összhangban szerződés közvetlen odaítélésével választják ki, az e szerveknek kifizetett, elszámolható kiadásként bejelenthető irányítási költségek és díjak összege nem haladhatja meg a végső kedvezményezetteknek hitelek formájában folyósított vagy garanciaszerződések céljára elkülönített program-hozzájárulások teljes összegének 7 %-át, valamint a végső kedvezményezetteknek sajáttőke- vagy kvázisajáttőke-befektetések keretében kifizetett program-hozzájárulások teljes összegének 15 %-át.

Amennyiben a holdingalapot vagy az egyedi alapokat vagy mindkettőt végrehajtó szervezeteket az alkalmazandó jognak megfelelően versenyalapú pályázati eljárás útján választják ki, az irányítási költségek és díjak összegét a finanszírozási megállapodásban kell meghatározni, és annak tükröznie kell a versenyalapú pályázati eljárás eredményét.

(5) Amennyiben az ügyviteli díjakat vagy azok egy részét felszámítják a végső kedvezményezetteknek, azok összege nem jelenthető be elszámolható kiadásként.

(6) Az (1) bekezdés szerint bejelentett elszámolható kiadás nem haladhatja meg az alapokból nyújtott, az említett bekezdés szerint kifizetett támogatás teljes összegének és a megfelelő nemzeti társfinanszírozásnak az együttes összegét.

VI. CÍM

IRÁNYÍTÁS ÉS KONTROLL

I. FEJEZET

Az irányítás és kontroll általános szabályai

69. cikk

A tagállamok feladatai

(1) A tagállamok e címnek megfelelően irányítási és kontrollrendszereket hoznak létre a programjaikra vonatkozóan, és biztosítják, hogy ezek a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének, valamint a XI. mellékletben felsorolt fő követelményeknek megfelelően működjenek.

(2) A tagállamok biztosítják a Bizottsághoz benyújtott elszámolásokban szereplő kiadások jogszerűségét és szabályszerűségét, és minden szükséges intézkedést megtesznek a szabálytalanságok - köztük a csalások - megelőzése, észlelése és korrigálása, valamint bejelentése érdekében. Az említett intézkedések kiterjednek az uniós támogatás címzettjeinek tényleges tulajdonosaira vonatkozó információknak a XVII. melléklettel összhangban történő gyűjtésére is. Az ilyen adatok gyűjtésére és kezelésére vonatkozó szabályoknak összhangban kell lenniük az alkalmazandó adatvédelmi szabályokkal. A Bizottság, az Európai Csalás Elleni Hivatal és a Számvevőszék számára biztosítani kell a szükséges hozzáférést az említett információkhoz.

Az MMIA, a BBA és a HAVE által támogatott programok esetében az uniós támogatás címzettjeinek tényleges tulajdonosaira vonatkozó információknak a XVII. melléklettel összhangban történő, az első albekezdésben meghatározott gyűjtésére vonatkozó kötelezettségek 2023. január 1-jétől alkalmazandók.

(3) A tagállamok a Bizottság kérésére megteszik a szükséges intézkedéseket az irányítási és kontrollrendszereik hatékony működésének, valamint a Bizottsághoz benyújtott kiadások jogszerűségének és szabályszerűségének biztosítása érdekében. Ha egy ilyen intézkedés audit formáját ölti, abban részt vehetnek a Bizottság tisztségviselői vagy azok meghatalmazott képviselői.

(4) A tagállamok biztosítják a monitoringrendszer és a mutatókra vonatkozó adatok minőségét, pontosságát és megbízhatóságát.

(5) A tagállamok biztosítják az információknak az e rendeletben és az alapspecifikus rendeletekben foglalt követelményekkel összhangban történő közzétételét, kivéve, ha az uniós jog vagy a nemzeti jog a biztonságot, a közrendet, a bűnügyi nyomozásokat vagy a személyes adatoknak az (EU) 2016/679 rendelet szerinti védelmét érintő okokból kizárja a közzétételt.

(6) A tagállamok rendszereket és eljárásokat vezetnek be annak érdekében, hogy a XIII. mellékletben meghatározott auditnyomvonalhoz szükséges valamennyi dokumentum megőrzése megfeleljen a 82. cikkben megállapított követelményeknek.

(7) A tagállamok intézkedéseket hoznak az alapokra vonatkozó panaszok hatékony kivizsgálásának biztosítása érdekében. Az említett intézkedések hatálya, valamint az azokra vonatkozó szabályok és eljárások a tagállamok felelősségi körébe tartoznak az intézményi és jogi keretükkel összhangban. Ez nem sérti a polgárok és az érdekelt felek azon általános lehetőségét, hogy panaszt nyújtsanak be a Bizottsághoz. A tagállamok a Bizottság kérésére megvizsgálják a Bizottsághoz benyújtott azon panaszokat, amelyek a programjaik hatálya alá tartoznak, és tájékoztatják a Bizottságot az ilyen vizsgálatok eredményeiről.

E cikk alkalmazásában a panaszok körébe tartozik a potenciális és a kiválasztott kedvezményezettek közötti, a javasolt vagy kiválasztott műveletet érintő bármilyen vita, valamint a harmadik felekkel folytatott, a program vagy az annak keretébe tartozó műveletek végrehajtásával kapcsolatos bármilyen vita, függetlenül a nemzeti jog alapján létrehozott jogorvoslati eszközök minősítésétől.

(8) A tagállamok biztosítják, hogy a kedvezményezettek és a programhatóságok közötti valamennyi információcsere elektronikus adatcsererendszereken keresztül történjen a XIV. melléklet szerint.

A tagállamoknak népszerűsíteniük kell az elektronikus adatcsere előnyeit, és e tekintetben minden szükséges támogatást meg kell adniuk a kedvezményezetteknek.

Az első albekezdéstől eltérően, egy kedvezményezett kifejezett kérésére az irányító hatóság kivételesen elfogadhatja a papírformátumú információcserét, ám ez nem sértheti az irányító hatóságnak az adatok elektronikus rögzítésére és tárolására vonatkozó, a 72. cikke (1) bekezdésének e) pontjában foglalt kötelezettségét.

Az ETHAA, az MMIA, a BBA és a HAVE által támogatott programok esetében az első albekezdés 2023. január 1-jétől alkalmazandó.

Az első albekezdés nem alkalmazandó az ESZA+ rendelet 4. cikke (1) bekezdésének m) pontja szerinti programokra és prioritásokra.

(9) A tagállamok biztosítják, hogy a Bizottsággal folytatott valamennyi hivatalos információcsere elektronikus adatcsererendszeren keresztül történjen a XV. melléklet szerint.

(10) A tagállam előrejelzéseket ad, vagy biztosítja, hogy az irányító hatóságok előrejelzéseket adjanak a VIII. mellékletnek megfelelően január 31-ig és július 31-ig a folyó évre és a következő naptári évre benyújtandó kifizetési kérelmek összegére vonatkozóan.

(11) A tagállamok legkésőbb az első számviteli évre vonatkozó végső kifizetési kérelem benyújtásának idejéig, illetve legkésőbb 2023. június 30-ig a XVI. mellékletben meghatározott sablonnak megfelelően leírást készítenek az irányítási és kontrollrendszerről. A tagállamok naprakészen tartják a leírást a későbbi módosítások megjelenítése érdekében.

(12) A tagállamok a bejelentendő szabálytalanságok meghatározására, a benyújtandó adatokra és a bejelentés formátumára vonatkozó, a XII. mellékletben foglalt kritériumokkal összhangban bejelentik a szabálytalanságokat.

70. cikk

A Bizottság hatáskörei és feladatai

(1) A Bizottság meggyőződik arról, hogy a tagállamok rendelkeznek olyan irányítási és kontrollrendszerrel, amely megfelel ennek a rendeletnek, valamint arról, hogy ezek a rendszerek hatékonyan és eredményesen működnek a programok végrehajtása során. A Bizottság saját audit munkája céljából kockázatértékelésen alapuló auditstratégiát és audittervet készít.

A Bizottság és az audithatóságok összehangolják auditterveiket.

(2) A Bizottság auditokat végez az azon elszámolások elfogadását követő három naptári éven belül, amelyekben az érintett kiadások szerepelnek. Az említett időszak nem vonatkozik a csalás gyanújával érintett műveletekre.

(3) A bizottsági tisztségviselőknek és azok meghatalmazott képviselőinek az általuk végzett auditok céljára hozzáféréssel kell rendelkezniük az alapokból támogatott műveletekkel vagy az irányítási és kontrollrendszerekkel kapcsolatos összes szükséges nyilvántartáshoz, dokumentumhoz és metaadathoz, függetlenül az adathordozótól, amelyen ezeket tárolják, és másolatot kell kapniuk a kért formátumban.

(4) A helyszíni auditokra a következők is vonatkoznak:

a) a Bizottság - a sürgős esetek kivételével - legalább 15 munkanappal korábban értesítést küld az auditról az illetékes programhatóság részére; a tagállamok tisztségviselői vagy meghatalmazott képviselői is részt vehetnek ezekben az auditokban;

b) amennyiben a nemzeti rendelkezések bizonyos cselekményeket a nemzeti jogszabályokban külön kijelölt szereplők számára tartanak fenn, a bizottsági tisztségviselőknek és meghatalmazott képviselőknek - a nemzeti bíróságok hatáskörének sérelme nélkül és az érintett jogalanyok alapvető jogainak maradéktalan tiszteletben tartása mellett - hozzáféréssel kell rendelkezniük az így szerzett információkhoz;

c) a Bizottság az előzetes auditmegállapításokat az audit utolsó napjától számított három hónapon belül megküldi az illetékes tagállami hatóságnak;

d) a Bizottság az auditjelentést három hónapon belül küldi meg azt követően, hogy megkapta az illetékes tagállami hatóság előzetes auditmegállapításokra adott hiánytalan válaszát; a tagállam válasza teljesnek tekintendő, amennyiben a Bizottság a tagállam válaszának kézhezvételét követő két hónapon belül nem kéri további információk vagy módosított dokumentum benyújtását.

Az e bekezdés első albekezdésének c) és d) pontjában meghatározott határidők teljesítése céljából a Bizottság az Unió intézményeinek legalább egy hivatalos nyelvén rendelkezésére bocsátja az előzetes auditmegállapításokat és az auditjelentést.

Az e bekezdés első albekezdésének c) és d) pontjában említett határidők meghosszabbíthatók, amennyiben szükséges és a Bizottság és az illetékes tagállami hatóság erről megállapodik.

Ha határidőt határoznak meg arra, hogy a tagállamnak meddig kell választ adnia az e bekezdés első albekezdésének c) és d) pontjában említett előzetes auditmegállapításokra és auditjelentésre, ez a határidő akkor kezdődik, amikor az illetékes tagállami hatóság kézhez kapja ezeket az adott tagállam hivatalos nyelveinek legalább egyikén.

71. cikk

Programhatóságok

(1) A tagállam a költségvetési rendelet 63. cikke (3) bekezdésével összhangban minden egyes programra vonatkozóan kijelöl egy irányító hatóságot és egy audithatóságot. Ha a tagállam e rendelet 72. cikkének (2) bekezdésével összhangban az irányító hatóságtól eltérő szervet bíz meg az elszámolási feladatkörrel, az érintett szervet szintén programhatóságnak kell kijelölni. Ugyanazok a hatóságok több programért is felelősek lehetnek.

(2) Az audithatóságnak közszférabeli hatóságnak kell lennie. Az auditot az audithatóság felelőssége mellett az audithatóságtól eltérő közjogi vagy magánjogi szerv is elvégezheti. Az audithatóságnak és az audithatóság felelőssége mellett auditot végző bármely ilyen szervnek működését tekintve függetlennek kell lennie az auditált felektől.

(3) Az irányító hatóság kijelölhet egy vagy több közreműködő szervezetet bizonyos feladatoknak a felelőssége mellett történő elvégzésére. Az irányító hatóság és a közreműködő szervezetek közötti megállapodásokat írásban kell rögzíteni.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy érvényesüljön a funkciók különválasztásának elve mind a programhatóságok között, mind a programhatóságokon belül.

(5) Ha egy program a célkitűzéseivel összhangban a Horizont Európa rendelet 10. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említettek szerint társfinanszírozott program számára az ERFA-ból vagy az ESZA+-ból nyújt támogatást, a Horizont Európa által társfinanszírozott programot végrehajtó szervet az érintett program irányító hatóságának e cikk (3) bekezdésével összhangban közreműködő szervezetként kell kijelölnie.

(6) A tagállam a saját kezdeményezésére koordinációs szervet hozhat létre, amely kapcsolatot tart a Bizottsággal és információkat nyújt a számára, valamint az adott tagállamban koordinálja a programhatóságok tevékenységeit.

II. FEJEZET

Standard irányítási és kontrollrendszerek

72. cikk

Az irányító hatóság feladatai

(1) Az irányító hatóság feladata, hogy a program célkitűzéseinek teljesítését szem előtt tartva irányítsa a programot. Feladatait képezik különösen a következők:

a) műveletek kiválasztása a 73. cikknek megfelelően, a 33. cikk (3) bekezdésének d) pontjában említett műveletek kivételével;

b) programirányítási feladatok végzése a 74. cikknek megfelelően;

c) a monitoringbizottság munkájának támogatása a 75. cikknek megfelelően;

d) a közreműködő szervezetek felügyelete;

e) az egyes műveletek monitoringhoz, értékeléshez, pénzügyi irányításhoz, vizsgálatokhoz és auditokhoz szükséges adatainak elektronikus rögzítése és tárolása a XVII. melléklettel összhangban, valamint az adatok biztonságának, sértetlenségének és bizalmas jellegének, továbbá a felhasználók hitelesítésének a biztosítása.

(2) A tagállam a 76. cikkben említett elszámolási feladatkör ellátásával megbízhatja az irányító hatóságot vagy egy másik szervet.

(3) Az MMIA-ból, a BBA-ból és a HAVE-ből támogatott programok esetében az elszámolási feladatkört az irányító hatóságnak kell ellátnia vagy az irányító hatóság felelőssége mellett kell ellátni.

73. cikk

A műveletek irányító hatóság általi kiválasztása

(1) A műveletek kiválasztásakor az irányító hatóságnak olyan kritériumokat és eljárásokat kell megállapítania és alkalmaznia, amelyek megkülönböztetésmentesek, átláthatók, biztosítják a hozzáférhetőséget a fogyatékossággal élő személyek számára és a nemek közötti egyenlőséget, és figyelembe veszik az Európai Unió Alapjogi Chartáját, a fenntartható fejlődés elvét és az Unió környezetvédelmi politikáját az EUMSZ 11. cikke és 191. cikkének (1) bekezdése szerint.

A kritériumoknak és eljárásoknak biztosítaniuk kell a kiválasztandó műveletek olyan célból történő rangsorolását, hogy az uniós hozzájárulás maximális mértékben hozzájárulhasson a program célkitűzéseinek eléréséhez.

(2) A műveletek kiválasztásakor az irányító hatóságnak:

a) biztosítania kell, hogy a kiválasztott műveletek megfeleljenek a programnak, beleértve a program alapjául szolgáló stratégiákkal való összhangjukat is, és hatékonyan hozzájáruljanak a program egyedi célkitűzéseinek megvalósításához;

b) biztosítania kell, hogy az egy adott feljogosító feltétel hatálya alá tartozó, kiválasztott műveletek összhangban legyenek az említett feljogosító feltétel teljesítése céljából megállapított vonatkozó stratégiákkal és tervezési dokumentumokkal;

c) biztosítania kell, hogy a kiválasztott műveleteknél optimális legyen a támogatás összege, a vállalt tevékenységek és a célkitűzések elérése közötti viszony;

d) ellenőriznie kell, hogy a kedvezményezett rendelkezik-e a szükséges pénzügyi forrásokkal és mechanizmusokkal az infrastrukturális vagy termelőberuházást magukban foglaló műveletek működési és fenntartási költségeinek fedezéséhez, a pénzügyi fenntarthatóságuk biztosítása érdekében;

e) biztosítania kell, hogy a 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (51) hatálya alá tartozó kiválasztott műveletek tekintetében környezeti hatásvizsgálatot vagy átvilágítási vizsgálatot végezzenek el, valamint hogy az alternatív megoldások vizsgálatát megfelelőképpen figyelembe vegyék az említett irányelv követelményei alapján;

f) igazolnia kell, hogy amennyiben a műveletek az előtt kezdődtek meg, hogy a támogatás iránti kérelmet benyújtották az irányító hatóságnak, betartották az alkalmazandó jogot;

g) biztosítania kell, hogy a kiválasztott műveletek az érintett alap hatókörébe tartozzanak és besorolhatók legyenek valamely beavatkozástípusba;

h) biztosítania kell, hogy a műveletek ne tartalmazzanak olyan tevékenységeket, amelyek a 66. cikk szerint áttelepítés tárgyát képező művelet részei voltak, vagy amelyek a 65. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint termelő tevékenység áthelyezését valósítanák meg;

i) biztosítania kell, hogy a kiválasztott műveleteket közvetlenül ne érintse a Bizottság által kiadott, indokolással ellátott olyan vélemény, amely az EUMSZ 258. cikke szerinti, a kiadások jogszerűségét és szabályosságát vagy a műveletek teljesítését veszélyeztető kötelezettségszegéshez kapcsolódik;

j) biztosítania kell a várhatóan legalább ötéves élettartamú infrastruktúrába irányuló beruházások éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatát.

E bekezdés b) pontja vonatkozásában az ERFA-KA rendelet 3. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti első szakpolitikai célkitűzés esetében kizárólag az említett pont i. és iv. alpontjában említett egyedi célkitűzésekhez kapcsolódó műveleteknek kell összhangban állniuk a vonatkozó intelligens szakosodási stratégiákkal.

(3) Az irányító hatóságnak biztosítania kell, hogy a kedvezményezett megkapja azt a dokumentumot, amely az egyes műveletekre vonatkozóan részletezi a támogatás összes feltételét, beleértve a szállítandó termékekre vagy a teljesítendő szolgáltatásokra vonatkozó egyedi követelményeket, a pénzügyi tervet, a végrehajtás határidejét és adott esetben a művelet költségeinek megállapításához alkalmazandó módszert, valamint a támogatás kifizetésének feltételeit.

(4) Azon műveletek, amelyek vonatkozásában kiválósági pecsétet adtak ki vagy a Horizont Európa által társfinanszírozott valamely program keretében kiválasztott műveletek esetében az irányító hatóság dönthet úgy, hogy közvetlenül nyújt támogatást az ERFA-ból vagy az ESZA+-ból, feltéve, hogy az adott műveletek megfelelnek a (2) bekezdés a), b) és g) pontjában meghatározott követelményeknek.

Ezenkívül az irányító hatóságok az elszámolható költségeknek a releváns uniós eszköz keretében meghatározott kategóriáit, maximális összegeit és kiszámítási módszereit alkalmazhatják az első albekezdésben említett műveletekre. Ezeket az elemeket tartalmaznia kell a (3) bekezdésben említett dokumentumnak.

(5) Ha az irányító hatóság stratégiai fontosságú műveletet választ ki, erről egy hónapon belül tájékoztatnia kell a Bizottságot, és közölnie kell minden releváns információt a Bizottsággal.

74. cikk

Az irányító hatóság általi programirányítás

(1) Az irányító hatóságnak:

a) irányítási ellenőrzéseket kell végeznie annak megállapítása céljából, hogy megtörtént-e a társfinanszírozott termékek leszállítása és szolgáltatások nyújtása, hogy a művelet megfelel-e az alkalmazandó jognak, a programnak és a műveletre vonatkozó támogatási feltételeknek, és:

i. amennyiben a költségeket az 53. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint kell megtéríteni, megtörtént-e a kedvezményezettek által az adott költségekkel kapcsolatban igényelt kiadási összeg kifizetése, és a kedvezményezettek vezetnek-e külön számviteli nyilvántartást vagy megfelelő számviteli kódokat használnak-e a művelethez kapcsolódó összes tranzakció esetében;

ii. amennyiben a költségeket az 53. cikk (1) bekezdésének b), c) vagy d) pontja szerint kell megtéríteni, teljesültek-e a kiadás kedvezményezett részére történő megtérítésének feltételei;

b) a finanszírozás rendelkezésre állásától függően biztosítania kell, hogy a kedvezményezett hiánytalanul, a kifizetési kérelem kedvezményezett általi benyújtásának napjától számított 80 napon belül megkapja a neki járó összeget; a határidő megszakítható, ha a kedvezményezett által benyújtott információk nem teszik lehetővé az irányító hatóság számára annak megállapítását, hogy a kedvezményezett jogosult-e a kifizetésre;

c) eredményes és arányos csalásellenes intézkedéseket és eljárásokat kell alkalmaznia, figyelembe véve a feltárt kockázatokat;

d) meg kell akadályoznia, fel kell tárnia és korrigálnia kell a szabálytalanságokat;

e) meg kell győződnie arról, hogy az elszámolásokban szereplő kiadások jogszerűek és szabályosak;

f) a XVIII. mellékletben megadott sablon szerint el kell készítenie a vezetői nyilatkozatot.

Az első albekezdés b) pontja esetében nem alkalmazható olyan levonás, visszatartás vagy bármilyen további külön díj vagy azzal megegyező hatású egyéb díj, amely csökkentené a kedvezményezettek számára kifizetendő összegeket.

PPP-műveletek esetében az irányító hatóságnak az e célra a kedvezményezett nevében, a PPP-megállapodás szerinti használatra nyitott escrow-számlára kell teljesítenie a kifizetéseket.

(2) Az (1) bekezdés első albekezdésének a) pontjában említett irányítási ellenőrzéseknek kockázatalapúnak, valamint az előzetesen írásban meghatározott kockázatokkal arányosaknak kell lenniük.

Az irányítási ellenőrzéseknek a kedvezményezettek kifizetési kérelmeire vonatkozó adminisztratív ellenőrzéseket és a műveletek helyszíni ellenőrzéseit is magukban kell foglalniuk. Az említett irányítási ellenőrzéseket az elszámolások 98. cikk szerinti benyújtása előtt el kell végezni.

(3) Amennyiben az irányító hatóság is a program kedvezményezettjei közé tartozik, az irányítási ellenőrzésekre vonatkozó szabályoknak biztosítaniuk kell a funkciók különválasztását.

A (2) bekezdés sérelme nélkül, az Interreg-rendelet egyedi szabályokat állapíthat meg az Interreg programokra alkalmazandó irányítási ellenőrzésekre vonatkozóan. Nemzetközi szervezet kedvezményezettként való részvétele esetén az MMIA-, a BBA- és a HAVE-rendelet egyedi szabályokat állapíthat meg az alkalmazandó irányítási ellenőrzésekre vonatkozóan.

75. cikk

A monitoringbizottság munkájának az irányító hatóság általi támogatása

Az irányító hatóságnak:

a) időben biztosítania kell a monitoringbizottság számára a feladatainak elvégzéséhez szükséges összes információt;

b) biztosítania kell, hogy intézkedéseket hozzanak a monitoringbizottság határozatai és ajánlásai nyomán.

76. cikk

Az elszámolási feladatkör

(1) Az elszámolási feladatkör a következő feladatokból áll:

a) kifizetési kérelmek készítése és benyújtása a Bizottsághoz a 91. és 92. cikknek megfelelően;

b) az elszámolások elkészítése és benyújtása és az elszámolások teljességének, pontosságának és valódiságának megerősítése a 98. cikkel összhangban, valamint az elszámolások összes elemének elektronikus nyilvántartása, beleértve a kifizetési kérelmeket is;

c) a más fizetőeszközben felmerülő kiadások összegének átszámítása euróra a Bizottság azon hónapban érvényes havi átváltási árfolyamának használatával, amely során a kiadást az e cikkben megállapított feladatok elvégzéséért felelős szerv elszámolási rendszereiben rögzítették.

(2) Az elszámolási feladatkör nem tartalmazhat ellenőrzéseket a kedvezményezettek szintjén.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjától eltérve, az Interreg-rendelet eltérő módszert állapíthat meg a más fizetőeszközben felmerülő kiadások összegének euróra történő átszámításához.

77. cikk

Az audithatóság feladatai

(1) Az audithatóság feladata, hogy rendszerauditokat és műveletekkel kapcsolatos auditokat végezzen, valamint elvégezze az elszámolások auditját annak érdekében, hogy független bizonyítékot adjon a Bizottságnak az irányítási és kontrollrendszerek hatékony működése, valamint a Bizottsághoz benyújtott elszámolásokban szereplő kiadások jogszerűsége és szabályszerűsége tekintetében.

(2) Az auditálási munkát a nemzetközileg elfogadott auditstandardokkal összhangban kell elvégezni.

(3) Az audithatóságnak az alábbiakat kell elkészítenie és benyújtania a Bizottságnak:

a) éves auditvélemény a költségvetési rendelet 63. cikke (7) bekezdésének megfelelően, az e rendelet XIX. mellékletében meghatározott sablon szerint, az elvégzett összes auditálási munka alapján, három különálló komponens lefedésével:

i. az elszámolások teljessége, pontossága és valódisága;

ii. a Bizottságnak benyújtott elszámolásokban szereplő kiadások jogszerűsége és szabályszerűsége;

iii. az irányítási és kontrollrendszer megfelelő működése;

b) a költségvetési rendelet 63. cikke (5) bekezdésének b) pontjában meghatározott követelményeket teljesítő éves kontrolljelentés az e rendelet XX. mellékletében meghatározott sablonjával összhangban, amely alátámasztja az a) pontban említett éves auditvéleményt, és összefoglalja a megállapításokat, beleértve a rendszerek hibáinak és hiányosságainak jellegére és mértékére vonatkozó elemzést, valamint az ajánlott és végrehajtott korrekciós intézkedéseket, a kapott teljes hibaarányt és a fennmaradó hibaarányt a Bizottsághoz benyújtott elszámolásokban megadott kiadásokra vonatkozóan.

(4) Amennyiben a programokat a műveleteknek a 79. cikk (2) bekezdésének második albekezdésével összhangban történő auditja céljából csoportosítják, az e cikk (3) bekezdésének b) pontjában előírt információk egyetlen jelentésbe is belefoglalhatók.

(5) Az audithatóságnak rendszeraudit jelentéseket kell küldenie a Bizottságnak, amint lezárult az auditált felekkel folytatott kontradiktórius eljárás.

(6) A Bizottság és az audithatóságok rendszeresen, eltérő megállapodás hiányában évente legalább egy alkalommal összeülnek, hogy megvizsgálják az auditstratégiát, az éves kontrolljelentést és az auditvéleményt, koordinálják auditterveiket és -módszereiket, valamint véleményt cseréljenek az irányítási és kontrollrendszerek fejlesztésével kapcsolatos kérdésekről.

78. cikk

Auditstratégia

(1) Az audithatóságnak - az irányító hatósággal folytatott konzultációt követően - auditstratégiát kell készítenie kockázatértékelés alapján, figyelembe véve az irányítási és kontrollrendszernek a 69. cikk (11) bekezdése szerinti leírását, valamint kitérve a rendszerauditokra és a műveletek auditjaira. Az auditstratégiának magában kell foglalnia az újonnan kijelölt irányító hatóságokra és elszámolási feladatkört betöltő hatóságokra vonatkozó rendszerauditokat. Ezeket az auditokat a programot vagy a programnak az ilyen hatóság kijelölésére vonatkozó módosítását jóváhagyó döntéstől számított 21 hónapon belül el kell végezni. Az auditstratégiát a XXII. mellékletben meghatározott sablon szerint kell elkészíteni, és az első éves kontrolljelentésnek és auditvéleménynek a Bizottság részére való megküldését követően évente naprakésszé kell tenni. Az auditstratégia egy vagy több programra terjedhet ki.

(2) Kérésre az auditstratégiát be kell nyújtani a Bizottságnak.

79. cikk

Műveletek auditja

(1) A műveletek auditját sablon alapján, a Bizottsághoz a számviteli évben bejelentett kiadásokra vonatkozóan kell elvégezni. Ennek a mintának reprezentatívnak kell lennie, és statisztikai mintavételezési módszereken kell alapulnia.

(2) Amennyiben a sokaság 300-nál kevesebb mintavételi egységből áll, az audithatóság szakmai megítélése alapján nem statisztikai mintavételezési módszer is használható. Ezekben az esetekben a minta nagyságának elégségesnek kell lennie ahhoz, hogy az audithatóság érvényes auditvéleményt tudjon kidolgozni. A nem statisztikai mintavételezési módszernek a számviteli év sokaságát alkotó mintavételi egységek legalább 10 %-át kell lefednie, véletlenszerű kiválasztás mellett.

A statisztikai minta az ERFA, az ESZA+, a Kohéziós Alap és az IÁA által támogatott egy vagy több programra vagy - adott esetben rétegezés alkalmazásakor - egy vagy több programozási időszakra terjedhet ki, az audithatóság szakmai megítélése szerint.

Az ETHAA, az MMIA, a BBA és a HAVE által támogatott műveletek mintáinak az egyes alapokból támogatott műveleteket külön-külön kell lefedniük.

(3) A műveletek auditjának csak akkor kell magában foglalnia a művelet fizikai végrehajtásának helyszíni auditját, ha azt az érintett művelet típusa szükségessé teszi.

Az ESZA+ rendelet különös rendelkezéseket határozhat meg az említett rendelet 4. cikke (1) bekezdésének m) pontja alá tartozó programokra és prioritásokra vonatkozóan. Nemzetközi szervezet kedvezményezettként való részvétele esetén az MMIA-ról, a BBA-ról és a HAVE-ről szóló rendelet külön rendelkezéseket állapíthat meg a műveletek auditjára vonatkozóan. Az Interreg-rendelet az Interreg programokra alkalmazandó külön szabályokat állapíthat meg a műveletek auditjára vonatkozóan.

Az auditokat azon szabályok alapján kell végezni, amelyek a művelet keretébe tartozó tevékenységek végzésekor hatályban voltak.

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 114. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján kiegészítse ezt a cikket oly módon, hogy szabványosított, azonnal használható mintavételezési módszertanokat állapít meg, valamint meghatározza az egy vagy több programozási időszak lefedésének módozatait.

80. cikk

Egységes auditintézkedések

(1) Az auditok elvégzésekor a Bizottságnak és az audithatóságoknak kellően figyelembe kell venniük az egységes audit és az uniós költségvetésre jelentett kockázattal való arányosság elveit. Ez különösen azt jelenti, hogy kötelesek elkerülni a Bizottsághoz bejelentett ugyanazon kiadások kettős pénzügyi auditját és irányítási ellenőrzését azzal a céllal, hogy minimálisra csökkentsék az irányítási ellenőrzések és az auditok költségét és a kedvezményezettek adminisztratív terhét.

A Bizottságnak és az audithatóságoknak először a 72. cikk (1) bekezdésének e) pontjában említett összes információt és nyilvántartást kell felhasználniuk, ideértve az irányítási ellenőrzések eredményeit is, és csak akkor kérhetnek és szerezhetnek be további dokumentumokat és auditbizonyítékot az érintett kedvezményezettektől, ha szakmai megítélésük alapján erre szükség van a megalapozott auditmegállapítások alátámasztásához.

(2) Az olyan programok esetében, amelyekre vonatkozóan a Bizottság megállapította, hogy az audithatóság véleménye megbízható, és az érintett tagállam részt vesz az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködésben, a Bizottság saját auditjai az audithatóság munkájának auditjára korlátozódnak.

(3) A művelet lezárásának számviteli évével azonos számviteli évre vonatkozó elszámolások benyújtása előtt a Bizottság vagy az audithatóság csak egy auditot végezhet el azon műveletek esetében, amelyeknél az elszámolható kiadások teljes összege nem haladja meg a 400 000 EUR-t az ERFA vagy a Kohéziós Alap esetében, a 350 000 EUR-t az IÁA esetében, a 300 000 EUR-t az ESZA+ esetében vagy a 200 000 EUR-t az ETHAA, az MMIA, a BBA vagy a HAVE esetében.

A többi művelet esetében számviteli évenként legfeljebb egy auditot kell végezni a művelet lezárásának számviteli évével azonos számviteli évre vonatkozó elszámolások benyújtása előtt, és ezt az auditot vagy az audithatóság, vagy a Bizottság végzi. A Bizottság vagy az audithatóság egy adott évben nem végezheti el a műveletek auditját, ha a Számvevőszék abban az évben már végzett auditot, feltéve, hogy az audithatóság vagy a Bizottság fel tudja használni a Számvevőszék auditjának eredményeit feladatai teljesítéséhez.

(4) A (3) bekezdés ellenére bármely művelet alávethető egynél több auditnak is, ha az audithatóság a saját megítélése alapján arra a következtetésre jut, hogy nem lehet érvényes auditvéleményt készíteni.

(5) A (2) és (3) bekezdés nem alkalmazandó, ha:

a) fennáll a szabálytalanság konkrét kockázata vagy a csalás gyanúja;

b) az audithatóság munkájának újbóli elvégzésére van szükség a hatékony működésére vonatkozó bizonyíték megszerzéséhez;

c) bizonyíték van az auditatóság munkájában fennálló súlyos hiányosságra.

81. cikk

A pénzügyi eszközök irányítási ellenőrzése és auditja

(1) Az irányító hatóság csak a pénzügyi eszközt végrehajtó szervezetek szintjén, valamint garanciaalapok esetében csak az alapul szolgáló új kölcsönöket biztosító szervezetek szintjén végezhet helyszíni irányítási ellenőrzéseket a 74. cikk (1) bekezdése szerint. Az irányító hatóság külső szervek által végzett ellenőrzésekre is hagyatkozhat anélkül, hogy helyszíni irányítási ellenőrzéseket végezne, feltéve, hogy elegendő bizonyítékkal rendelkezik a külső szervek kompetenciájára nézve.

(2) Az irányító hatóság nem végezhet helyszíni vizsgálatokat az EBB vagy más olyan nemzetközi pénzügyi intézmény szintjén, amelyben valamely tagállam részvényes.

Ugyanakkor az EBB vagy más olyan nemzetközi pénzügyi intézmény, amelyben valamely tagállam részvényes, köteles a kifizetési kérelmeket igazoló kontrolljelentéseket benyújtani az irányító hatóság részére.

(3) Az audithatóságnak - adott esetben - a pénzügyi eszközt végrehajtó szervezetek szintjén, valamint garanciaalapok esetében az alapul szolgáló új kölcsönöket biztosító szervezetek szintjén rendszerauditokat és a műveletek auditjait kell végeznie a 77., a 79. vagy a 83. cikk szerint. Az audithatóság figyelembe veheti a pénzügyi eszközt végrehajtó szervezetek külső ellenőrei által végzett audit eredményeit az általános megbízhatóság céljából és ennek alapján az audithatóság dönthet úgy, hogy korlátozza a saját auditálási munkáját.

(4) A garanciaalapok tekintetében a programok auditálásáért felelős szervek kizárólag abban az esetben auditálhatják az új, alapul szolgáló hiteleket nyújtó szerveket, ha egy vagy több helyzet fennáll a következők közül:

a) az irányító hatóság vagy a pénzügyi eszközt végrehajtó szervezetek szintjén nem állnak rendelkezésre olyan igazoló dokumentumok, amelyek bizonyítékokat szolgáltatnának arra, hogy a pénzügyi eszközből ténylegesen támogatták a végső kedvezményezetteket;

b) bizonyítható, hogy az irányító hatóság vagy a pénzügyi eszközt végrehajtó szervezetek szintjén rendelkezésre álló dokumentumok nem adnak valós és pontos képet a nyújtott támogatásról.

(5) Az audithatóság nem végezhet auditokat az általuk végrehajtott pénzügyi eszközök tekintetében az EBB vagy más olyan nemzetközi pénzügyi intézmény szintjén, amelyben valamely tagállam részvényes.

Ugyanakkor az EBB vagy más olyan nemzetközi pénzügyi intézmény, amelyben valamely tagállam részvényes, köteles a naptári év végéig külső ellenőrök által készített éves auditjelentést benyújtani a Bizottság és az audithatóság részére. Ennek a jelentésnek a XXI. mellékletben foglalt elemekre kell kiterjednie, és alapul kell szolgálnia az audithatóság munkájához.

(6) Az EBB-nek vagy más nemzetközi pénzügyi intézménynek minden szükséges dokumentumot biztosítania kell a programhatóságok számára, hogy teljesíteni tudják a kötelezettségeiket.

82. cikk

A dokumentumok elérhetősége

(1) Az állami támogatásra vonatkozó szabályok sérelme nélkül, az irányító hatóság köteles biztosítani, hogy az alapokból támogatott műveletekkel kapcsolatos valamennyi alátámasztó dokumentumot a megfelelő szinten öt évig megőrizzék annak az évnek a december 31. napjától számítva, amelyben az irányító hatóság az utolsó kifizetést teljesítette a kedvezményezett részére.

(2) Az (1) bekezdésben említett időszak bírósági eljárás esetén vagy a Bizottság kérelmére megszakítható.

III. FEJEZET

A nemzeti irányítási rendszerek igénybevétele

83. cikk

Fokozottan arányos intézkedések

A tagállamok az alábbi fokozottan arányos intézkedéseket alkalmazhatják a programok irányítási és kontrollrendszerére vonatkozóan, amennyiben teljesülnek a 84. cikkben megállapított feltételek:

a) a 74. cikk (1) bekezdésének a) pontjától és a 74. cikk (2) bekezdésétől eltérve az irányító hatóság alkalmazhat kizárólag nemzeti eljárásokat az irányítási ellenőrzések elvégzéséhez;

b) a 77. cikk (1) bekezdésének a rendszerauditokra vonatkozó rendelkezéseitől, valamint a 79. cikk (1) és (3) bekezdésének a műveletek auditjára vonatkozó rendelkezéseitől eltérve az audithatóság az audittevékenységét a műveleteknek az érintett program vagy programcsoport tekintetében 30 mintavételi egység statisztikai kiválasztásán alapuló mintára kiterjedő auditjára korlátozhatja.

Az irányító hatóság az első albekezdés a) pontjában említett irányítási ellenőrzések céljából külső szervek által elvégzett ellenőrzéseket is alapul vehet, feltéve, hogy elegendő bizonyítékkal rendelkezik e szervek kompetenciájára vonatkozóan.

Az első albekezdés b) pontja esetében, amennyiben a sokaság 300-nál kevesebb mintavételi egységből áll, az audithatóság nem statisztikai mintavételi módszert is alkalmazhat a 79. cikk (2) bekezdése szerint.

A Bizottság az audithatóság munkájának felülvizsgálatára korlátozza a saját auditjait, amelyeket kizárólag a saját szintjén végez el újra, kivéve, ha a rendelkezésre álló információk az audithatóság munkájában súlyos hiányosságra utalnak.

84. cikk

A fokozottan arányos intézkedések alkalmazásának feltételei

(1) A tagállamok a programozási időszak alatt bármikor alkalmazhatják a 83. cikkben említett fokozottan arányos intézkedéseket, ha a Bizottság az adott tagállam ilyen határozatát megelőző utolsó két évről szóló, közzétett éves tevékenységi jelentéseiben megerősítette, hogy a program irányítási és kontrollrendszere hatékonyan működik, és hogy az egyes évek teljes hibaaránya 2 % vagy az alatt van. A program irányítási és kontrollrendszere hatékony működésének felmérésekor a Bizottság figyelembe veszi az érintett tagállam részvételét az Európai Ügyészség létrehozása tekintetében folytatott megerősített együttműködésben.

Amennyiben a tagállam úgy határoz, hogy él a 83. cikkben említett fokozottan arányos intézkedésekkel, értesítenie kell a Bizottságot az ilyen intézkedések alkalmazásáról. Ilyen esetben az intézkedések a következő számviteli év elejétől alkalmazandóak.

(2) A programozási időszak kezdetén a tagállam alkalmazhatja a 83. cikkben említett fokozottan arányos intézkedéseket, amennyiben az e cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülnek a 2014-2020-es időszakban végrehajtott valamely hasonló program tekintetében, és amennyiben a 2021-2027-es időszakra az irányításra és kontrollra vonatkozóan meghatározott rendelkezések jelentős mértékben az előző program hasonló rendelkezésein alapulnak. Ilyen esetben az intézkedések a program kezdetétől alkalmazandóak.

(3) A tagállam ennek megfelelően állapítja meg vagy frissíti az irányítási és kontrollrendszer leírását, valamint a 69. cikk (11) bekezdésében és a 78. cikkben meghatározott auditstratégiát.

85. cikk

Kiigazítás a programozási időszak során

(1) Amennyiben a Bizottság vagy az audithatóság az elvégzett auditok és az éves kontrolljelentés alapján arra a következtetésre jut, hogy a 84. cikkben meghatározott feltételek már nem teljesülnek, a Bizottság kéri az audithatóságot, hogy végezzen kiegészítő auditálási munkát a 69. cikk (3) bekezdése szerint, és bizonyosodjon meg arról, hogy korrekciós intézkedésekre került sor.

(2) Amennyiben a következő éves kontrolljelentés azt erősíti meg, hogy a feltételek továbbra sem teljesülnek, és így a Bizottság csak korlátozott mértékben tekintheti bizonyítottnak, hogy az irányítási és kontrollrendszerek eredményesen működnek, valamint hogy a kiadások jogszerűek és szabályszerűek, a Bizottság kéri az audithatóságot, hogy végezzen rendszer auditokat.

(3) A Bizottság - miután lehetőséget adott a tagállamnak észrevételei benyújtására - tájékoztathatja a tagállamot, hogy a 83. cikkben meghatározott, fokozottan arányos intézkedések a következő számviteli év kezdetétől már nem alkalmazhatók.

VII. CÍM

PÉNZÜGYI IRÁNYÍTÁS,AZ ELSZÁMOLÁSOK BENYÚJTÁSA ÉS VIZSGÁLATA,VALAMINT PÉNZÜGYI KORREKCIÓK

I. FEJEZET

Pénzügyi irányítás

I. szakasz

Általános számviteli szabályok

86. cikk

Költségvetési kötelezettségvállalások

(1) A 23. cikknek megfelelően a programot jóváhagyó határozat finanszírozási határozatnak minősül a költségvetési rendelet 110. cikkének (1) bekezdése értelmében, az érintett tagállamnak arról küldött értesítés pedig jogi kötelezettségvállalást jelent.

Az említett határozatban alaponként és évenként kell meghatározni a teljes uniós hozzájárulást. A "Beruházás a munkahelyteremtésbe és a növekedésbe" célkitűzés keretébe tartozó programok esetében azonban a 2026. és 2027. évre vonatkozó programonkénti és tagállamonkénti összegek a hozzájárulás 50 %-ának megfelelő összeget ("rugalmassági összeg") vissza kell tartani, és kizárólag a 18. cikkel összhangban a félidős felülvizsgálatot követően hozott bizottsági határozat elfogadása után lehet véglegesen a programhoz rendelni.

(2) Az Unió költségvetési kötelezettségvállalásait a Bizottság az egyes programok vonatkozásában a 2021. január 1. és 2027. december 31. közötti időszakban minden alap tekintetében éves részletekben határozza meg.

(3) A költségvetési rendelet 111. cikkének (2) bekezdésétől eltérve, az első részletre vonatkozó költségvetési kötelezettségvállalásokat a program Bizottság általi elfogadását követően kell meghatározni.

87. cikk

Az euro használata

A programokban meghatározott, a tagállamok által a Bizottság felé bejelentett vagy deklarált valamennyi összeget euróban kell kifejezni.

88. cikk

Visszafizetés

(1) Az Unió költségvetésébe teljesítendő visszafizetést a költségvetési rendelet 98. cikkének megfelelően kiállított visszafizetési felszólításon feltüntetett esedékességi időpont előtt kell teljesíteni. Az esedékesség a felszólítás kiadását követő második hónap utolsó napja.

(2) Késedelmes visszafizetés esetén az esedékesség időpontjától a tényleges visszafizetés napjáig terjedő időszakra vonatkozóan késedelmi kamatot kell fizetni. Az említett késedelmi kamat mértékének másfél százalékponttal meg kell haladnia azt a kamatlábat, amelyet az Európai Központi Bank az irányadó refinanszírozási műveleteiben alkalmaz annak a hónapnak az első munkanapján, amely hónapra az esedékesség dátuma esik.

II. szakasz

A tagállamok számára teljesített kifizetésekre vonatkozó szabályok

89. cikk

A kifizetések típusai

A kifizetések történhetnek előfinanszírozás, időközi kifizetések, valamint a számviteli évre vonatkozó egyenlegkifizetés formájában.

90. cikk

Előfinanszírozás

(1) A Bizottság a programot jóváhagyó határozatban meghatározott, az alapokból nyújtott teljes támogatás alapján előfinanszírozást fizet.

(2) Az egyes alapok esetében az előfinanszírozást a rendelkezésre álló forrásoknak megfelelően, az alábbiak szerinti éves részletekben kell kifizetni minden év július 1. előtt:

a) 2021: 0,5 %;

b) 2022: 0,5 %;

c) 2023: 0,5 %;

d) 2024: 0,5 %;

e) 2025: 0,5 %;

f) 2026: 0,5 %.

Ha egy programot 2021. július 1. után fogadnak el, a korábbi részleteket az elfogadás évében kell kifizetni.

(3) A (2) bekezdéstől eltérve az Interreg programokra vonatkozóan az előfinanszírozás különös szabályait az Interreg-rendelet állapítja meg.

(4) A (2) bekezdéstől eltérve, az MMIA, a BBA és a HAVE által támogatott programokra vonatkozóan az előfinanszírozás különös szabályait az egyes alapokra vonatkozó rendeletek állapítják meg.

(5) A 2021-re és 2022-re előfinanszírozásként kifizetett összeget évenként, a 2023-2026. év tekintetében pedig legkésőbb az utolsó számviteli évvel, a 100. cikkel összhangban kell kivezetni a Bizottság számláiról.

Az MMIA, a BBA és a HAVE által támogatott programok esetében az előfinanszírozásként kifizetett összeget legkésőbb az utolsó számviteli évvel kell kivezetni a Bizottság számláiból.

(6) Az előfinanszírozáson keletkező kamatot az alapokhoz hasonlóan kell felhasználni az érintett programra, és annak az utolsó számviteli év elszámolásában kell szerepelnie.

91. cikk

Kifizetési kérelmek

(1) A tagállamok programonként, alaponként és számviteli évenként legfeljebb hat kifizetési kérelmet nyújthatnak be. Minden évben, az alábbi dátumok közé eső minden egyes időszakban, az adott időszakon belül bármikor, egy kifizetési kérelem nyújtható be: február 28., május 31., július 31., október 31., november 30. és december 31.

A július 31-ig benyújtott utolsó kifizetési kérelmet a június 30-ával végződő számviteli évre vonatkozó végső kifizetési kérelemnek kell tekinteni.

Az első albekezdés nem alkalmazandó az Interreg programokra.

(2) A kifizetési kérelmek csak akkor fogadhatók el, ha a 98. cikkben említett utolsó esedékes megbízhatósági dokumentumokat benyújtották.

(3) A kifizetési kérelmeket a XXIII. mellékletben meghatározott sablon szerint kell benyújtani a Bizottság részére, és azoknak a következőket kell tartalmazniuk az egyes prioritásokra vonatkozóan és - adott esetben - régiókategóriánként:

a) a kedvezményezetteknél olyan egyedi célkitűzésekhez kapcsolódó végrehajtási műveletek keretében felmerült és kifizetett elszámolható kiadásoknak az elszámolási feladatkört ellátó szerv rendszerében nyilvántartott teljes összege, amely célkitűzések esetében teljesülnek az feljogosító feltételek, valamint olyan egyedi célkitűzésekhez kapcsolódó műveletek keretében, amelyek esetében nem teljesülnek a feljogosító feltételek, de a művelet hozzájárul a feljogosító feltételek teljesítéséhez;

b) adott esetben a technikai segítségnyújtásra vonatkozó, a 36. cikk (5) bekezdésének b) pontja szerint kiszámított összeg;

c) olyan egyedi célkitűzésekhez kapcsolódóan teljesített vagy teljesítendő, közpénzből nyújtott hozzájárulásoknak az elszámolási feladatkört ellátó szerv rendszerében nyilvántartott teljes összege, amelyek esetében teljesülnek a feljogosító feltételek, valamint amelyek esetében nem teljesülnek a feljogosító feltételek, de a művelet hozzájárul a feljogosító feltételek teljesítéséhez;

d) a kedvezményezetteknél olyan egyedi célkitűzésekhez kapcsolódó végrehajtási műveletek keretében felmerült és kifizetett elszámolható kiadásoknak az elszámolási feladatkört ellátó szerv rendszerében nyilvántartott teljes összege, amelyek esetében nem teljesülnek a feljogosító feltételek, azon műveletek kivételével, amelyek hozzájárulnak a feljogosító feltételek teljesítéséhez.

(4) A (3) bekezdés a) pontjától eltérve a következő rendelkezéseket kell alkalmazni:

a) amennyiben az uniós hozzájárulás az 51. cikk a) pontja alapján történik, a kifizetési kérelemben a feltételek teljesítésében vagy az eredmények elérésében elért előrehaladás által indokolt összegeket kell feltüntetni, a 95. cikk (2) bekezdésében említett határozattal vagy a 95. cikk (4) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktussal összhangban;

b) amennyiben az uniós hozzájárulás az 51. cikk c), d) és e) pontja alapján történik, a kifizetési kérelemben a 94. cikk (3) bekezdésében említett határozatnak vagy a 94. cikk (4) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusnak megfelelően megállapított összegeket kell feltüntetni;

c) az 53. cikk (1) bekezdése első albekezdésének b), c) és d) pontjában felsorolt vissza nem térítendő támogatási formák esetében a kifizetési kérelemben az alkalmazandó alap szerint kiszámított költségek összegét kell feltüntetni.

(5) A (3) bekezdéstől eltérve, az állami támogatások esetében a kifizetési kérelmek magukban foglalhatják a kedvezményezetteknek a támogatást nyújtó szervek által fizetett előlegeket, az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:

a) az említett előlegre az adott tagállamban székhellyel rendelkező bank vagy egyéb pénzügyi intézmény által kibocsátott garancia vonatkozik, vagy az előleget közigazgatási intézmény vagy a tagállam által nyújtott garanciakeret fedezi;

b) az említett előleg összege nem haladja meg a kedvezményezettnek egy adott műveletre nyújtandó támogatás teljes összegének 40 %-át;

c) az említett előleget a művelet végrehajtása során a kedvezményezettek által fizetett kiadások fedezik, és ezt kiegyenlített számlákkal vagy azokkal egyenértékű bizonyító erejű számviteli bizonylatokkal igazolják az előleg kifizetésétől számított legkésőbb három éven belül vagy - amennyiben ez korábbi időpont - 2029. december 31-ig, aminek elmulasztása esetén a következő kifizetési kérelmet megfelelően helyesbíteni kell.

Az említett típusú előlegeket tartalmazó minden kifizetési kérelemben külön fel kell tüntetni a programból előlegként kifizetett teljes összeget, a kedvezményezettek által az előleg kifizetésétől számított három éven belül a c) ponttal összhangban kifizetett kiadások által fedezett összeget, valamint azt az összeget, amelyet nem fedeznek a kedvezményezettek által kifizetett kiadások, és amelyekre vonatkozóan a hároméves időszak még nem telt le.

(6) E cikk (3) bekezdésének c) pontjától eltérve, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási rendszerek esetében a kifizetési kérelemben feltüntetett kiadásoknak megfelelő, közpénzből nyújtott hozzájárulást a támogatást nyújtó szervnek kellett kifizetnie a kedvezményezettek számára.

92. cikk

A kifizetési kérelmekben szereplő, pénzügyi eszközökre vonatkozó külön elemek

(1) Amennyiben pénzügyi eszközöket használnak fel az 59. cikk (1) bekezdésének megfelelően, a XXIII. melléklettel összhangban benyújtott kifizetési kérelmeknek az irányító hatóság által a végső kedvezményezettek részére folyósított teljes összegeket vagy garanciák esetében a garanciaszerződések céljára lekötött összegeket kell tartalmazniuk a 68. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában leírtak szerint.

(2) Amennyiben a pénzügyi eszközöket az 59. cikk (2) bekezdése szerint használják fel, a pénzügyi eszközök kiadásait tartalmazó kifizetési kérelmek az alábbi feltételek teljesülése esetén nyújthatók be:

a) az első kifizetési kérelemben szereplő összeget már kifizették a pénzügyi eszközökre, és ez az összeg a vonatkozó finanszírozási megállapodásban a pénzügyi eszközök tekintetében vállalt program-hozzájárulások teljes összegének 30 %-áig terjedhet, adott eseteben a releváns prioritással és régiókategóriával összhangban;

b) az elszámolhatósági időszak alatt benyújtott következő kifizetési kérelmekben foglalt összeg tartalmazza a 68. cikk (1) bekezdésében említett elszámolható kiadásokat.

(3) Az első kifizetési kérelemben szereplő, a (2) bekezdés a) pontjában említett összeget legkésőbb az utolsó számviteli évben ki kell vezetni a Bizottság számláiból.

A fenti összeget külön kell feltüntetni a kifizetési kérelmekben.

93. cikk

A kifizetésekre vonatkozó általános szabályok

(1) A 15. cikk (5) és (6) bekezdésének sérelme nélkül és a források rendelkezésre állásának függvényében a Bizottság az időközi kifizetéseket legkésőbb a kifizetési kérelemnek a Bizottsághoz való beérkezésétől számított 60 napon belül teljesíti.

(2) Minden kifizetést az érintett alap és régiókategória legkorábbi, nyitott költségvetési kötelezettségvállalásának terhére kell teljesíteni. Időközi kifizetésként a Bizottság visszatéríti a kifizetési kérelemben szereplő - az egyes prioritásokra vonatkozó társfinanszírozási aránynak az esettől függően az összes elszámolható kiadásra vagy a közpénzből nyújtott hozzájárulásra történő alkalmazásával kiszámított - összeg 95 %-át. A Bizottság a számlák egyenlegének a 100. cikkel összhangban végzett kiszámításakor meghatározza azokat a fennmaradó összegeket, amelyeket meg kell téríteni vagy vissza kell fizetni.

(3) Az időközi kifizetésekben az alapokból egy adott prioritásra kifizetett támogatás nem haladhatja meg a programot jóváhagyó határozatban meghatározott, az alapokból az adott prioritásra nyújtható támogatás összegét.

(4) Amennyiben az uniós hozzájárulás az 51. cikkben felsorolt bármelyik támogatási formában történik, a Bizottság nem fizethet a tagállam által kért összegnél többet.

(5) Az utolsó számviteli év egyenlegének kifizetésekor az alapokból valamely prioritásra nyújtott támogatás nem haladhatja meg egyik összeget sem az alábbiak közül:

a) a kifizetési kérelmekben bejelentett, közpénzből nyújtott hozzájárulás;

b) az alapokból a kedvezményezettek részére fizetett vagy fizetendő támogatás;

c) a tagállam által kért összeg.

A 36. cikk (5) pontja szerint folyósított összegek nem veendők figyelembe az e cikk első albekezdésének b) pontjában említett összeghatár kiszámítása céljára.

(6) Valamely tagállam kérésére az időközi kifizetéseket 10 %-kal az alkalmazandó társfinanszírozási arány fölé lehet emelni az alapok valamennyi prioritására vonatkozóan, amennyiben a tagállam 2021. július 1. után teljesíti az alábbi feltételek egyikét:

a) a tagállam a 407/2010/EU tanácsi rendelet (52) szerinti hitelt kap az Uniótól;

b) a tagállam középtávú pénzügyi támogatást kap az Európai Stabilitási Mechanizmus létrehozásáról szóló, 2012. február 2-i szerződés által létrehozott Európai Stabilitási Mechanizmus keretében vagy a 332/2002/EK rendeletben említettek szerint, makrogazdasági kiigazítási program végrehajtásának függvényében;

c) pénzügyi támogatást bocsátanak az adott tagállam rendelkezésére a 472/2013/EU rendeletben meghatározott makrogazdasági kiigazítási program végrehajtásának függvényében.

A legfeljebb 100 %-os megemelt társfinanszírozási arányt az azon naptári év végéig benyújtott kifizetési kérelmekre kell alkalmazni, amelyben a kapcsolódó pénzügyi támogatás véget ér.

(7) A (6) bekezdés nem alkalmazandó az Interreg programokra.

94. cikk

Uniós hozzájárulás egységköltségek, egyösszegű átalányok és százalékos átalányok alapján

(1) A Bizottság az 51. cikkel összhangban egységköltségek, egyösszegű átalányok és százalékos átalányok alapján is térítheti a valamely programhoz nyújtott uniós hozzájárulást; vagy az e cikk (3) bekezdése szerinti határozatban jóváhagyott, vagy az e cikk (4) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusban meghatározott összegeknek és arányoknak megfelelően.

(2) Ha egy tagállam egységköltségeken, egyösszegű átalányokon és százalékos átalányokon alapuló uniós hozzájárulást kíván igénybe venni valamely programhoz, akkor javaslatot nyújt be a Bizottságnak az V. és VI. mellékletben meghatározott formanyomtatványoknak megfelelően, a benyújtott program vagy az annak módosítására vonatkozó kérelem részeként.

A tagállam által javasolt összegeket és arányokat a következők alapján kell meghatározni, és azokat az audithatóság értékeli:

a) igazságos, méltányos és ellenőrizhető számítási módszer az alábbiak valamelyike alapján:

i. statisztikai adatok, más objektív információk vagy szakértői megítélés;

ii. ellenőrzött előzményadatok;

iii. általános költségelszámolási gyakorlatok alkalmazása;

b) költségvetési tervezetek;

c) az uniós szakpolitikákban hasonló típusú műveletekre alkalmazandó megfelelő egységköltségek, egyösszegű átalányok és százalékos átalányok szabályai;

d) a hasonló típusú műveletek esetében teljes egészében a tagállam által finanszírozott vissza nem térítendő támogatások rendszerében alkalmazott megfelelő egységköltségek, egyösszegű átalányok és százalékos átalányok szabályai.

(3) A programot vagy annak módosítását jóváhagyó határozat meghatározza azokat a művelettípusokat, amelyekre az egységköltségeken, egyösszegű átalányokon és százalékos átalányokon alapuló megtérítések vonatkoznak, valamint az egységköltségek, egyösszegű átalányok és százalékos átalányok definícióját, az azok körébe tartozó összegeket és az összegek kiigazítási módszereit.

A tagállamok e cikk alkalmazásában visszatérítést nyújtanak a kedvezményezetteknek. A visszatérítés bármilyen támogatási formában történhet.

A Bizottság és a tagállamok auditjainak és a tagállamok által végzett irányítási ellenőrzéseknek a kizárólagos célja annak ellenőrzése, hogy teljesülnek-e a Bizottság általi visszatérítés feltételei.

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 114. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el abból a célból, hogy ezt a cikket kiegészítse az uniós szintű egységköltségeknek, egyösszegű átalányoknak és százalékos átalányoknak, valamint azok összegeinek és kiigazítási módszereinek az e cikk (2) bekezdése második albekezdésének a)-d) pontjában említett módszerek szerint történő meghatározásával.

(5) Ez a cikk nem alkalmazandó a technikai segítségnyújtásra vonatkozó, az 51. cikk e) pontja értelmében nyújtott uniós hozzájárulásra.

95. cikk

Uniós hozzájárulás költségfüggetlen finanszírozás alapján

(1) A Bizottság az 51. cikkel összhangban költségfüggetlen finanszírozás alapján is térítheti a programok valamely prioritásának teljes egészéhez vagy egyes részeihez nyújtott uniós hozzájárulást, vagy az e cikk (2) bekezdése szerinti határozatban jóváhagyott, vagy az e cikk (4) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusban meghatározott összegeknek és arányoknak megfelelően. Ha egy tagállam költségfüggetlen finanszírozáson alapuló uniós hozzájárulást kíván igénybe venni valamely programhoz, akkor javaslatot nyújt be a Bizottságnak az V. és VI. mellékletben meghatározott formanyomtatványoknak megfelelően, a program vagy az annak módosítására vonatkozó kérelem részeként. A javaslatnak az alábbi információkat kell tartalmaznia:

a) az érintett prioritás és a költségfüggetlen finanszírozással fedezett teljes összeg megjelölése;

b) a költségfüggetlen finanszírozással fedezett programrész és művelettípus leírása;

c) a teljesítendő feltételek vagy elérendő eredmények és az időkeret meghatározása;

d) a Bizottság általi megtérítésre jogosító köztes teljesítések;

e) mértékegységek;

f) a Bizottság általi térítések ütemezése és a feltételek teljesítésében vagy az eredmények elérésében elért előrehaladáshoz kapcsolódó összegek;

g) a köztes teljesítéseknek, valamint a feltételek teljesülésének és az eredmények elérésének az ellenőrzésére vonatkozó rendelkezések;

h) adott esetben az összegek kiigazítási módszerei;

i) a feltételek teljesítését vagy az eredmények elérését igazoló auditnyomvonal biztosítására vonatkozó rendelkezések a XIII. melléklettel összhangban;

j) az e cikk által érintett programok valamely prioritásának egészén vagy egyes részein belül a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek részére történő visszatérítés céljára előirányzott visszatérítési mód.

(2) A programot vagy a program módosítására vonatkozó kérelmet jóváhagyó határozatban az (1) bekezdésben felsorolt valamennyi elemet meg kell határozni.

(3) A tagállamok e cikk alkalmazásában visszatérítést nyújtanak a kedvezményezetteknek. A visszatérítés bármilyen támogatási formában történhet.

A Bizottság és a tagállamok auditjainak, valamint a tagállamok által végzett irányítási ellenőrzéseknek a kizárólagos célja annak ellenőrzése, hogy teljesülnek-e a Bizottság általi visszatérítés feltételei, vagy hogy elérték-e az eredményeket.

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 114. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el abból a célból, hogy ezt a cikket kiegészítse az uniós szintű költségfüggetlen finanszírozásra vonatkozó műveletenkénti összegeknek, az összegek kiigazítási módszereinek, valamint a teljesítendő feltételeknek és elérendő eredményeknek a meghatározásával.

III. szakasz

Megszakítás és felfüggesztés

96. cikk

A fizetési határidő megszakítása

(1) A Bizottság az előfinanszírozás kivételével legfeljebb hat hónapra megszakíthatja a határidőt az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése esetén:

a) bizonyíték utal olyan súlyos hiányosság fennállására, amelynek orvoslására nem tettek korrekciós intézkedéseket;

b) a Bizottságnak kiegészítő ellenőrzéseket kell végeznie olyan információk beérkezését követően, amelyek szerint a kifizetési kérelemben szereplő kiadás szabálytalansághoz kapcsolódhat.

(2) A tagállam hozzájárulhat a megszakítási időszak három hónappal történő meghosszabbításához.

(3) A Bizottság a megszakítást a kiadásoknak az (1) bekezdésben említett elemek által érintett részére korlátozza, kivéve, ha nem lehet azonosítani a kiadások érintett részét. A Bizottság haladéktalanul, írásban tájékoztatja a tagállamot és az irányító hatóságot a kifizetés megszakításának okáról, és felkéri őket a helyzet orvoslására. A Bizottság megszünteti a megszakítást, amint meghozták az (1) bekezdésben említett elemeket orvosló intézkedéseket.

(4) Az ETHAA-ra vonatkozó alapspecifikus szabályok egyedi indokokat állapíthatnak meg a kifizetések megszakítására a közös halászati politika vonatkozó szabályainak be nem tartása esetén.

97. cikk

A kifizetések felfüggesztése

(1) A Bizottság - miután lehetőséget adott a tagállamnak észrevételei benyújtására - az előfinanszírozás kivételével részben vagy egészében felfüggesztheti a kifizetéseket az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése esetén:

a) a tagállam nem tette meg a szükséges intézkedéseket azon helyzet orvoslására, amely a 96. cikk szerinti megszakítást indokolta;

b) súlyos hiányosság áll fenn;

c) a kifizetési kérelmekben feltüntetett kiadások olyan szabálytalansághoz kapcsolódnak, amelyet nem korrigáltak;

d) a Bizottság indokolással ellátott véleményt bocsátott ki egy, az EUMSZ 258. cikke szerinti olyan kötelezettségszegési eljárás tekintetében, amelynek tárgyát a kiadás jogszerűségét és szabályszerűségét kockáztató eset képezi.

(2) A Bizottság akkor szünteti meg részben vagy egészben a kifizetések felfüggesztését, amikor a tagállam meghozza az (1) bekezdésben említett elemek orvoslására vonatkozó intézkedéseket.

(3) Az ETHAA-ra vonatkozó alapspecifikus szabályok egyedi indokokat állapíthatnak meg a kifizetések felfüggesztésére a közös halászati politika vonatkozó szabályainak be nem tartása esetén.

II. FEJEZET

Az elszámolások benyújtása és vizsgálata

98. cikk

Az elszámolások tartalma és benyújtása

(1) Az egyes olyan számviteli évekre vonatkozóan, amelyekre kifizetési kérelmeket nyújtottak be, a tagállamoknak február 15-ig a következő dokumentumokat (megbízhatósági dokumentumokat) kell benyújtaniuk a Bizottság részére, amelyeknek az előző számviteli évre kell vonatkozniuk:

a) az elszámolások a XXIV. mellékletben meghatározott sablon szerint;

b) a 74. cikk (1) bekezdésének f) pontjában említett vezetői nyilatkozat a XVIII. mellékletben meghatározott sablon szerint;

c) a 77. cikk (3) bekezdésének a) pontjában említett éves auditvélemény a XIX. mellékletben meghatározott sablon szerint;

d) a 77. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett éves kontrolljelentés a XX. mellékletben meghatározott sablon szerint.

(2) A Bizottság az érintett tagállam tájékoztatása nyomán az (1) bekezdésben említett határidőt kivételes esetben március 1-jéig meghosszabbíthatja.

(3) Az elszámolásoknak a következőket kell tartalmazniuk az egyes prioritások szintjén, valamint adott esetben alaponként és régiókategóriánként:

a) az elszámolási feladatkört ellátó szerv elszámolási rendszerében nyilvántartott, a számviteli évre vonatkozó végső kifizetési kérelemben feltüntetett olyan elszámolható kiadások teljes összege, valamint az annak megfelelő, teljesített vagy teljesítendő, közpénzből nyújtott olyan hozzájárulás teljes összege, amely olyan egyedi célkitűzésekhez kapcsolódik, amelyek esetében teljesülnek a feljogosító feltételek, valamint amelyek esetében nem teljesülnek a feljogosító feltételek, de a művelet hozzájárul a feljogosító feltételek teljesítéséhez;

b) a számviteli év során visszavont összegek;

c) a pénzügyi eszközökre fizetett, közpénzből nyújtott hozzájárulás összege;

d) az egyes prioritások esetében az a) pont szerint bejelentett összegek és az ugyanazon számviteli évre vonatkozó kifizetési kérelmekben megadott összegek közötti esetleges különbségek magyarázata.

(4) A megbízhatósági dokumentumokban nem kell megadni a kedvezményezetteknél olyan egyedi célkitűzésekhez kapcsolódó végrehajtási műveletek keretében felmerült és kifizetett elszámolható kiadások - vagy azokhoz kapcsolódóan teljesített vagy teljesítendő, közpénzből történő hozzájárulás - teljes összegét, amely célkitűzések esetében nem teljesülnek a feljogosító feltételek, azon műveletek kivételével, amelyek hozzájárulnak a feljogosító feltételek teljesítéséhez.

(5) Az elszámolások nem fogadhatók el, ha a tagállamok nem végezték el a szükséges korrekciókat annak érdekében, hogy az elszámolásokban szereplő kiadások jogszerűségével és szabályszerűségével kapcsolatos fennmaradó hibaarányt 2 %-ra vagy az alá csökkentsék.

(6) A tagállamoknak különösen a következőket kell levonniuk az elszámolásokból:

a) a szabálytalan kiadások, amelyeken a 103. cikk szerint pénzügyi korrekciókat végeztek el;

b) azok a kiadások, amelyek jogszerűségének és szabályszerűségének az értékelése folyamatban van;

c) egyéb olyan összegek, amelyek az elszámolásokban feltüntetett kiadások fennmaradó hibaarányának 2 %-ra vagy az alá történő csökkentéséhez szükségesek.

A tagállamok feltüntethetik a következő számviteli évekre vonatkozó kifizetési kérelmekben az első albekezdés b) pontja szerinti kiadásokat, amennyiben azok jogszerűsége és szabályszerűsége megerősítést nyert.

(7) A tagállamok azon szabálytalan összegeket, melyek feltárására az azokat tartalmazó elszámolások benyújtását követően került sor - a 104. cikk sérelme nélkül - korrigálhatják azon számviteli év elszámolásaiban, amelyben a szabálytalanságot feltárták.

(8) A tagállamok az utolsó számviteli évre vonatkozóan a megbízhatósági dokumentumok részeként benyújtják a 43. cikkben említett záró teljesítményjelentést, vagy az utolsó éves teljesítményjelentést az MMIA-ra, a BBA-ra vagy a HAVE-re vonatkozóan.

99. cikk

Az elszámolások vizsgálata

A számviteli év végét követő év május 31-ig a Bizottság megbizonyosodik arról, hogy az elszámolások teljesek, pontosak és megfelelnek a valóságnak, kivéve, ha a 102. cikk alkalmazandó.

100. cikk

Az egyenleg kiszámítása

(1) Amikor a Bizottság megállapítja az alapok terhére elszámolható összegeket a számviteli évre vonatkozóan, valamint a szükséges módosításokat a tagállam részére teljesítendő kifizetések tekintetében, figyelembe veszi a következőket:

a) az elszámolásokban szereplő, a 98. cikk (3) bekezdésének a) pontjában említett összegek, amelyekre az egyes prioritásokra érvényes társfinanszírozási arány alkalmazandó;

b) a Bizottság által az adott számviteli évben teljesített időközi kifizetések teljes összege;

c) a 2021. és a 2022. év esetében az ERFA, az ESZA+, a Kohéziós Alap, az IÁA és az ETHAA általi előfinanszírozás összegét.

(2) Amennyiben a tagállam tartozik visszafizetéssel, erre vonatkozóan a Bizottság visszafizetési felszólítást ad ki, amelyet lehetőség szerint a tagállam részére az ugyanazon programhoz nyújtandó következő kifizetésekből történő levonással kell teljesíteni. Az ilyen visszafizettetés nem minősül pénzügyi korrekciónak, és nem csökkenti az alapokból a programhoz nyújtott támogatás összegét. A visszafizettetett összeg a költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban címzett bevételt képez.

101. cikk

Az elszámolások vizsgálatára vonatkozó eljárás

(1) A 102. cikkben meghatározott eljárást kell követni az alábbi esetekben:

a) az audithatóság korlátozott vagy kedvezőtlen auditvéleményt adott az elszámolások teljességével, pontosságával és valódiságával kapcsolatos okok miatt;

b) a Bizottság olyan bizonyítékokkal rendelkezik, amelyek megkérdőjelezik egy korlátozás nélküli auditvélemény megbízhatóságát.

(2) Minden más esetben a Bizottság a 100. cikknek megfelelően kiszámítja az alapok terhére elszámolható összegeket, és július 1. előtt teljesíti a megfelelő kifizetéseket vagy visszafizettetéseket. Ez a kifizetés vagy visszafizettetés az elszámolások elfogadásának tekintendő.

102. cikk

Az elszámolások vizsgálatára vonatkozó kontradiktórius eljárás

(1) Amennyiben az audithatóság az elszámolások teljességével, pontosságával és valódiságával kapcsolatos okok miatt korlátozott vagy kedvezőtlen auditvéleményt ad, a Bizottság felkéri a tagállamot, hogy vizsgálja felül az elszámolásokat, és egy hónapon belül nyújtsa be újból a 98. cikk (1) bekezdésében említett dokumentumokat.

Amennyiben az első albekezdésben meghatározott határidőig:

a) az auditvélemény korlátozás nélküli, a 100. cikket kell alkalmazni, és a Bizottság minden esedékes további összeget kifizet vagy két hónapon belül megindítja a visszafizettetést;

b) az auditvélemény még mindig korlátozott, vagy a tagállam nem nyújtott be újra dokumentumokat, a (2), a (3) és a (4) bekezdést kell alkalmazni.

(2) Ha az auditvélemény az elszámolások teljességével, pontosságával és valódiságával kapcsolatos okok miatt továbbra is korlátozott, vagy ha az auditvélemény továbbra sem megbízható, a Bizottság tájékoztatja a tagállamot a számviteli évre vonatkozóan az alapok terhére elszámolható összegről.

(3) Amennyiben a tagállam egy hónapon belül egyetért az e cikk (2) bekezdésében említett összeggel, a Bizottság két hónapon belül minden további esedékes összeget kifizet, vagy megindítja a 100. cikk szerinti visszafizettetést.

(4) Amennyiben a tagállam nem ért egyet az e cikk (2) bekezdésében említett összeggel, a Bizottság megállapítja a számviteli évre vonatkozóan az alapok terhére elszámolható összeget. Az ilyen aktus nem minősül pénzügyi korrekciónak, és nem csökkenti az alapokból a programhoz nyújtott támogatás összegét. A Bizottság két hónapon belül minden további esedékes összeget kifizet, vagy megindítja a 100. cikk szerinti visszafizettetést.

(5) Az utolsó számviteli év tekintetében a Bizottság a 43. cikkben említett záró teljesítményjelentés elfogadásának napját követő két hónapon belül kifizeti vagy visszafizetteti az ERFA-ból, az ESZA+-ból, a Kohéziós Alapból, az IÁA-ból és az ETHAA-ból támogatott programok elszámolásainak éves egyenlegét.

III. FEJEZET

Pénzügyi korrekciók

103. cikk

A tagállamok által végrehajtott pénzügyi korrekciók

(1) A tagállamok védik az uniós költségvetést és pénzügyi korrekciókat alkalmaznak úgy, hogy részben vagy teljes egészében megszüntetik az alapokból valamely művelethez vagy programhoz nyújtott támogatást, ha a Bizottság felé bejelentett kiadások szabálytalannak bizonyulnak.

(2) A pénzügyi korrekciókat rögzíteni kell annak a számviteli évnek az elszámolásaiban, amelyben a megszüntetésről szóló határozat született.

(3) Az alapokból nyújtott támogatás megszüntetése által érintett összeget a tagállam újra felhasználhatja az érintett programon belül, kivéve a korrekció alapját képező műveletet vagy - amennyiben a pénzügyi korrekció rendszerszintű szabálytalanság miatt szükséges - a rendszerszintű szabálytalanság által érintett minden műveletet.

(4) Az ETHAA-ra vonatkozó alapspecifikus szabályok a tagállamok által végrehajtott pénzügyi korrekciók tekintetében egyedi követelményeket állapíthatnak meg a közös halászati politika vonatkozó szabályainak be nem tartása esetére.

(5) Az (1), a (2) és a (3) bekezdéstől eltérve, a pénzügyi eszközöket magukban foglaló műveletek esetében az e cikkel összhangban egyedi szabálytalanság miatt megszüntetett hozzájárulás összege a következő feltételek mellett újból felhasználható ugyanazon művelethez:

a) ha a hozzájárulás megszüntetését eredményező szabálytalanság a végső kedvezményezett szintjén jelentkezik, kizárólag az adott pénzügyi eszköz más végső kedvezményezettjeinek javára;

b) ha a hozzájárulás megszüntetését eredményező szabálytalanság az egyedi alapot végrehajtó szervezet szintjén jelentkezik, amennyiben a pénzügyi eszközt holdingalapot alkalmazó struktúrán keresztül használják fel, a megszüntetett hozzájárulás csak egyedi alapokat végrehajtó más szervezetek javára használható fel.

Ha a hozzájárulás megszüntetését eredményező szabálytalanság a holdingalapot végrehajtó szervezet szintjén, vagy - amennyiben a pénzügyi eszközzel való gazdálkodás holdingalap nélküli struktúrában történik - az egyedi alapot végrehajtó szervezet szintjén jelentkezik, a megszüntetett hozzájárulás nem használható fel ugyanazon művelethez.

Rendszerszintű szabálytalanság miatt előírt pénzügyi korrekció esetében a megszüntetett hozzájárulás nem használható fel a rendszerszintű szabálytalansággal érintett műveletekhez.

(6) A pénzügyi eszközöket végrehajtó szervezeteknek vissza kell téríteniük a szabálytalanságok által érintett program-hozzájárulások kamatokkal és az említett hozzájárulásokból származó esetleges egyéb nyereségekkel növelt összegét a tagállamok részére.

A pénzügyi eszközöket végrehajtó szervezeteknek nem kell visszatéríteniük az első albekezdésben említett összegeket a tagállamok részére, amennyiben az adott szabálytalanság tekintetében az említett szervezetek bizonyítják, hogy az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

a) a szabálytalanság a végső kedvezményezettek szintjén, vagy - holdingalap esetében - az egyedi alapokat végrehajtó szervezetek vagy a végső kedvezményezettek szintjén történt;

b) a pénzügyi eszközöket végrehajtó szervezetek teljesítették a kötelezettségeiket a szabálytalansággal érintett program-hozzájárulások tekintetében az alkalmazandó jog szerint, és a pénzügyi eszközök kezelésében tapasztalattal rendelkező szakmai szervezettől elvárt szakszerűséggel, átláthatósággal és gondossággal jártak el;

c) annak ellenére, hogy a pénzügyi eszközöket végrehajtó szervezetek kellő gondossággal eljárva a rendelkezésre álló összes szerződéses és jogi eszközt igénybe vették, nem sikerült a szabálytalanság által érintett összegeket visszafizettetni.

104. cikk

A Bizottság által végrehajtott pénzügyi korrekciók

(1) A Bizottság pénzügyi korrekciókat hajt végre úgy, hogy csökkenti az alapokból valamely program részére fizetett támogatást, amennyiben megállapítja, hogy:

a) olyan súlyos hiányosság áll fenn, amely veszélyezteti az alapokból a programra már kifizetett támogatást;

b) az elfogadott elszámolásokban szereplő kiadások szabálytalanok, és a tagállam nem észlelte és nem jelentette be őket;

c) a tagállam a pénzügyi korrekciós eljárás Bizottság általi megindítását megelőzően nem teljesítette a 97. cikkben foglalt kötelezettségeit.

Amennyiben a Bizottság átalányalapú vagy extrapolált pénzügyi korrekciókat alkalmaz, ezt a XXV. melléklettel összhangban kell elvégezni.

(2) A Bizottság - mielőtt határozatot hozna a pénzügyi korrekcióról - tájékoztatja a tagállamot a következtetéseiről, és lehetőséget ad a tagállamnak, hogy két hónapon belül megtegye észrevételeit és bizonyítsa, hogy a szabálytalanság tényleges mértéke kisebb a Bizottság értékelésében megállapítottnál. Az említett határidő kölcsönös megegyezés alapján meghosszabbítható.

(3) Amennyiben a tagállam nem fogadja el a Bizottság következtetéseit, a Bizottság meghallgatásra hívja a tagállamot annak biztosítása érdekében, hogy minden olyan releváns információ és észrevétel rendelkezésre álljon, amely megalapozza a Bizottságnak a pénzügyi korrekció alkalmazásával kapcsolatos következtetéseit.

(4) A Bizottság a szabálytalanságok vagy súlyos hiányosságok mértékét, gyakoriságát és pénzügyi hatásait figyelembe véve, a meghallgatástól vagy a Bizottság által kért további információk benyújtásától számított 10 hónapon belül végrehajtási jogi aktus útján határoz a pénzügyi korrekcióról.

A Bizottság a pénzügyi korrekcióra vonatkozó döntés meghozatalakor figyelembe veszi az összes benyújtott információt és észrevételt.

Ha a tagállam az (1) bekezdés első albekezdésének a) és c) pontjában említett esetekben az e bekezdés első albekezdésében említett határozat elfogadását megelőzően elfogadja a pénzügyi korrekciót, újból felhasználhatja az érintett összegeket. Az említett lehetőség nem vonatkozik az (1) bekezdés első albekezdésének b) pontja szerinti esetben elvégzendő pénzügyi korrekcióra.

(5) Az ETHAA-ra vonatkozó egyedi szabályok a Bizottság által végrehajtott pénzügyi korrekciók tekintetében egyedi követelményeket állapíthatnak meg a közös halászati politika vonatkozó szabályainak be nem tartása esetére.

(6) Az IÁA-ra vonatkozó alapspecifikus szabályok a Bizottság által végrehajtott pénzügyi korrekciók tekintetében egyedi követelményeket állapíthatnak meg az IÁA tekintetében megállapított célértékek alulteljesítése esetére.

IV. FEJEZET

Kötelezettségvállalás visszavonása

105. cikk

A kötelezettségvállalás visszavonására vonatkozó elvek és szabályok

(1) A Bizottság visszavonja a programban szereplő bármely olyan összegre vonatkozó kötelezettségvállalást, amelyet nem a 90. cikkel összhangban használtak fel előfinanszírozásra, vagy amelyre vonatkozóan a 2021-2026-os időszakra vonatkozó költségvetési kötelezettségvállalások évét követő harmadik naptári év december 31-ig nem nyújtották be a kifizetési kérelmet a 91. és 92. cikkel összhangban.

(2) A kötelezettségvállalások 2029. december 31-én még fennálló részét akkor kell visszavonni, ha az ERFA-ból, az ESZA+-ból, a Kohéziós Alapból, az IÁA-ból és az ETHAA-ból támogatott programokra vonatkozóan a megbízhatósági dokumentumokat és a záró teljesítményjelentést nem nyújtották be a Bizottság részére a 43. cikk (1) bekezdésében meghatározott határidőig.

106. cikk

Kivételek a kötelezettségvállalás visszavonására vonatkozó szabályok alól

(1) A kötelezettségvállalás visszavonása által érintett összegből le kell vonni a költségvetési kötelezettségvállalás azon részével egyenértékű összegeket, amelyre vonatkozóan:

a) a műveleteket bírósági eljárás vagy felfüggesztő hatályú közigazgatási fellebbezés miatt felfüggesztették; vagy

b) a program egészének vagy egy részének a végrehajtását súlyosan érintő vis maior miatt nem lehetett kifizetési kérelmet benyújtani.

A vis maior-ra hivatkozó nemzeti hatóságoknak igazolniuk kell, hogy a vis maior esemény közvetlen hatással van a program egészének vagy egy részének a végrehajtására.

(2) Az érintett tagállam az előző év december 31. napjáig bejelentendő összeg vonatkozásában január 31-ig tájékoztatja a Bizottságot az (1) bekezdés első albekezdésének a) és b) pontjában említett kivételekről.

107. cikk

A kötelezettségvállalás visszavonására vonatkozó eljárás

(1) A január 31-ig kapott információk alapján a Bizottság tájékoztatja a tagállamot a szóban forgó információk alapján visszavonásra kerülő összegről.

(2) A tagállamnak két hónap áll rendelkezésére, hogy elfogadja a visszavonásra ítélt összeg mértékét, vagy benyújtsa az észrevételeit.

(3) A tagállam június 30-ig benyújtja a Bizottságnak a módosított finanszírozási tervét, amely az adott naptári évre tartalmazza a támogatás csökkentett összegét a program egy vagy több prioritására vonatkozóan. Az egynél több alapból támogatott programok esetében a támogatás összegét a kötelezettségvállalás visszavonással érintett azon összegeivel arányosan kell alaponként csökkenteni, amelyeket nem használtak fel az érintett naptári évben.

Amennyiben a tagállam nem nyújt be az említettek szerinti tervet, a Bizottság módosítja a finanszírozási tervet úgy, hogy csökkenti az érintett naptári évre vonatkozóan az alapokból nyújtott hozzájárulást. A fenti csökkentés összegét az egyes prioritások között kell elosztani a kötelezettségvállalás visszavonása által érintett azon összegekkel arányosan, amelyeket nem használtak fel az érintett naptári évben.

(4) A Bizottság legkésőbb október 31-ig módosítja a programot jóváhagyó határozatot.

VIII. CÍM

PÉNZÜGYI KERET

108. cikk

A "Beruházás a munkahelyteremtésbe és a növekedésbe"célkitűzésre irányuló támogatás földrajzi hatálya

(1) Az ERFA, az ESZA+ és a Kohéziós Alap támogatja a "Beruházás a munkahelyteremtésbe és a növekedésbe" célkitűzést minden olyan régióban, amely megfelel az (EU) 2016/2066 rendelettel módosított 1059/2003/EK rendelettel létrehozott, statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája 2. szintjének (a továbbiakban: NUTS 2. szintű régiók).

(2) A "Beruházás a munkahelyteremtésbe és a növekedésbe" célkitűzés ERFA és ESZA+ alapokból származó forrásait a következő három, NUTS 2. szintű régiókategória között kell elosztani:

a) kevésbé fejlett régiók, amelyekben az egy főre jutó GDP nem éri el az EU-27 egy főre jutó átlagos GDP-jének 75 %-át (a továbbiakban: kevésbé fejlett régiók);

b) átmeneti régiók, amelyekben az egy főre jutó GDP az EU-27 egy főre jutó átlagos GDP-jének 75 %-a és 100 %-a között van (a továbbiakban: átmeneti régiók);

c) fejlettebb régiók, amelyekben az egy főre jutó GDP meghaladja az EU-27 egy főre jutó átlagos GDP-jének 100 %-át (a továbbiakban: fejlettebb régiók).

A régióknak a három régiókategória valamelyikébe történő besorolását az alapján kell meghatározni, hogy az egyes régiók vásárlóerő-egységben (a továbbiakban: PPS) mért és a 2015-2017-os időszakra vonatkozó uniós adatok alapján számolt egy főre jutó GDP-je hogyan viszonyul az EU-27-ben ugyanabban a referencia-időszakban mért egy főre jutó átlagos GDP-hez.

(3) A Kohéziós Alapból azokat a tagállamokat kell támogatni, amelyekben a PPS-ben mért és a 2015-2017-os időszakra vonatkozó uniós adatok alapján számolt egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelem (GNI) nem éri el az EU-27-ben ugyanabban a referencia-időszakban mért átlagos GNI 90 %-át.

(4) A Bizottság végrehajtási jogi aktus útján határozatot fogad el, amely megállapítja a három régiókategória valamelyikének kritériumait teljesítő régiók, valamint a (3) bekezdés szerinti kritériumokat teljesítő tagállamok jegyzékét. E jegyzék 2021. január 1-től 2027. december 31-ig érvényes.

109. cikk

A gazdasági, társadalmi és területi kohéziót szolgáló források

(1) A gazdasági, társadalmi és területi kohézióra az MFF-ből a 2021-2027-es időszakban költségvetési kötelezettségvállalásként az ERFA, az ESZA+ és a Kohéziós Alap céljára 2018-as árakon 330 234 776 621 EUR, az IÁA céljára pedig 2018-as árakon 7 500 000 000 EUR áll rendelkezésre.

Az első albekezdésben említett források kiegészülnek 2018-as árakon 10 000 000 000 EUR-val, az (EU) 2020/2094 tanácsi rendelet (53) 1. cikkének (2) bekezdésében említett, az IÁA-rendelet céljait szolgáló intézkedések céljára. Ez az összeg a költségvetési rendelet 21. cikkének (5) bekezdése alkalmazásában külső címzett bevételnek minősül.

A programozás és ezt követően az Unió költségvetésébe történő későbbi beépítés céljából az első és a második albekezdésben említett összegekre évi 2 %-os indexálás alkalmazandó.

(2) A Bizottság végrehajtási jogi aktus útján határozatot fogad el, amely régiókategóriánként megállapítja a "Beruházás a munkahelyteremtésbe és a növekedésbe" célkitűzés keretében az ERFA-ra, az ESZA+-ra és a Kohéziós Alapra fordítható globális források éves bontását tagállamonként, és adott esetben régiókategóriánként, összhangban a XXVI. mellékletben meghatározott módszertannal.

A határozatban egyúttal az európai területi együttműködési célkitűzés (Interreg) globális forrásainak tagállamonkénti éves bontását is meg kell állapítani.

(3) Az (1) bekezdés első és a második albekezdésében említett források 0,35 %-át - a CEF részére nyújtott, a 110. cikk (3) bekezdésében említett támogatás levonását követően - a Bizottság kezdeményezésére technikai segítségnyújtásra kell allokálni.

110. cikk

A "Beruházás a munkahelyteremtésbe és a növekedésbe" célkitűzés és az európai területi együttműködési célkitűzés (Interreg) számára biztosított források

(1) Az MFF-en belül a "Beruházás a munkahelyteremtésbe és a növekedésbe" célkitűzés számára biztosított forrásoknak a globális források 97,6 %-át (azaz összesen 329 684 776 621 EUR-t) kell kitenniük, és azokat az alábbiak szerint kell elosztani:

a) 61,3 % (azaz összesen 202 226 984 629 EUR) a kevésbé fejlett régiók számára;

b) 14,5 % (azaz összesen 47 771 802 082 EUR) az átmeneti régiók számára;

c) 8,3 % (azaz összesen 27 202 682 372 EUR) a fejlettebb régiók számára;

d) 12,9 % (azaz összesen 42 555 570 217 EUR) a Kohéziós Alapból támogatott tagállamok számára;

e) 0,6 % (azaz összesen 1 927 737 321 EUR) kiegészítő támogatás az EUMSZ 349. cikkében meghatározott legkülső régiók, valamint az 1994-es csatlakozási okmányhoz csatolt 6. jegyzőkönyv 2. cikkében megállapított kritériumoknak megfelelő, NUTS 2. szintű régiók számára;

f) 0,2 % (azaz összesen 500 000 000 EUR) az interregionális innovációs beruházások számára;

g) 2,3 % (azaz összesen 7 500 000 000 EUR) az Igazságos Átmenet Alap számára.

(2) Az ESZA+ számára a "Beruházás a munkahelyteremtésbe és a növekedésbe" célkitűzés keretében rendelkezésre álló források összege 87 319 331 844 EUR.

Az (1) bekezdés e) pontjában említett régiókra vonatkozó kiegészítő támogatás ESZA+ számára allokált összege 472 980 447 EUR.

(3) A Kohéziós Alapból a CEF-hez átcsoportosítandó támogatás összege 10 000 000 000 EUR. Ezt az összeget a CEF-rendelettel összhangban egyedi pályázati felhívások indítása révén, figyelembe véve a tagállamok és régiók infrastrukturális beruházási igényeit, közlekedési infrastrukturális projektekre kell fordítani, kizárólag azokban a tagállamokban, amelyek a Kohéziós Alapból támogatásra jogosultak.

A Bizottság végrehajtási jogi aktust fogad el, amelyben megállapítja az egyes tagállamok Kohéziós Alapból származó támogatásából a CEF-hez átcsoportosítandó és a teljes időszakra arányosan meghatározott összeget.

Az egyes tagállamok Kohéziós Alapból nyújtott támogatását ennek megfelelően csökkenteni kell.

Az első albekezdésben említett, a Kohéziós Alapból származó támogatásnak megfelelő éves előirányzatokat a CEF megfelelő költségvetési soraiba kell átvezetni a 2021. költségvetési évtől kezdődően.

A CEF-hez átcsoportosított források 30 %-a közvetlenül az átcsoportosítás után rendelkezésére áll minden olyan tagállamnak, amely jogosult a Kohéziós Alapból történő támogatásra, közlekedési infrastrukturális projekteknek a CEF-rendelet szerinti finanszírozására.

A CEF-rendelet értelmében a közlekedési ágazatra alkalmazandó szabályokat kell alkalmazni az első albekezdésben említett egyedi pályázati felhívásokra. 2023. december 31-ig a finanszírozásra jogosult projektek kiválasztása során figyelembe kell venni a Kohéziós Alap szerinti nemzeti allokációkat a CEF számára átcsoportosítandó források 70 %-a tekintetében.

2024. január 1-jétől kezdődően azokat a CEF-hez átcsoportosított forrásokat, amelyeket nem kötöttek le egy adott közlekedési infrastrukturális projekthez, a Kohéziós Alapból történő támogatásra jogosult valamennyi tagállam számára hozzáférhetővé kell tenni közlekedési infrastrukturális projekteknek a CEF-rendelettel összhangban történő finanszírozására.

A Kohéziós Alapból támogatásra jogosult olyan tagállamok támogatása érdekében, amelyek nehézségekkel szembesülhetnek a megfelelően érett vagy a megfelelő minőségű, vagy mind a megfelelően érett, mind a megfelelő minőségű olyan projektek kialakítása kapcsán, amelyek egyúttal elegendő uniós hozzáadott értéket is képviselnek, különös figyelmet kell fordítani az olyan technikai segítségnyújtásra, amely a CEF-rendeletben felsorolt projektek kidolgozásával és végrehajtásával összefüggésben a közigazgatási szervek és állami szolgálatok intézményi kapacitásának és hatékonyságának megerősítésére irányul.

A Bizottság minden tőle telhetőt megtesz - többek között pótlólagos felhívások szervezése útján - annak érdekében, hogy a Kohéziós Alapból támogatásra jogosult valamennyi tagállam számára lehetővé tegye a CEF-hez átcsoportosított összeg lehető legnagyobb mértékű felhasználását a 2021-2027-es időszak végéig.

A nyolcadik és a kilencedik albekezdés alkalmazásakor különös figyelmet és támogatást kell biztosítani azon tagállamok számára, amelyekben a 2015-2017-es időszakban a PPS-ben mért egy főre jutó GNI nem éri el az EU-27-ben ugyanabban a referencia-időszakban mért átlagos GNI 60 %-át.

Azon tagállamok tekintetében, amelyeknek a 2015-2017-es időszakban a PPS-ben mért egy főre jutó GNI-je nem éri el az EU-27 ugyanabban a referencia-időszakban mért átlagos GNI-jének 60 %-át, 2024. december 31-ig garantálni kell az említett tagállamok által a CEF-hez átcsoportosított összeg 70 %-ának 70 %-át.

(4) A "Beruházás a munkahelyteremtésbe és a növekedésbe" célkitűzésre biztosított forrásokból 400 000 000 EUR összeget a Bizottság közvetlen vagy közvetett irányítása alatt álló Európai Városfejlesztési Kezdeményezésre kell allokálni.

(5) A "Beruházás a munkahelyteremtésbe és a növekedésbe" célkitűzésre biztosított ESZA+-forrásokból 175 000 000 EUR összeget a közvetlen vagy közvetett irányítás alatt álló, innovatív megoldásokat támogató transznacionális együttműködésre kell allokálni.

(6) A "Beruházás a munkahelyteremtésbe és a növekedésbe" célkitűzés keretébe tartozó ERFA-forrásokból az (1) bekezdés f) pontjában említett összeget közvetlen vagy közvetett irányítás keretében végrehajtott interregionális innovációs beruházásokra kell allokálni.

(7) Az európai területi együttműködési célkitűzés (Interreg) számára biztosított forrásoknak a 2021-2027-es időszak során az alapokból költségvetési kötelezettségvállalásra rendelkezésre álló globális források 2,4 %-át (azaz összesen 8 050 000 000 EUR-t) kell kitenniük.

(8) A 109. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett összegnek a "Beruházás a munkahelyteremtésbe és a növekedésbe" célkitűzésre biztosított források részét kell képeznie.

111. cikk

A források átcsoportosíthatósága

(1) A Bizottság elfogadhatja a tagállam által a partnerségi megállapodás benyújtásakor vagy a félidős felülvizsgálattal összefüggésben az alábbi átcsoportosításokra tett javaslatot:

a) a kevésbé fejlett régiókra vonatkozó kezdeti allokáció mindösszesen legfeljebb 5 %-ának átcsoportosítása az átmeneti régiók vagy a fejlettebb régiók számára vagy az átmeneti régiókból a fejlettebb régiók számára;

b) a fejlettebb régiók vagy átmeneti régiók számára allokált forrásokból a kevésbé fejlett régiók számára, valamint a fejlettebb régiók számára allokált forrásokból az átmeneti régiók számára történő átcsoportosítás.

Az első albekezdés a) pontjától eltérve, a Bizottság elfogadhatja a kevésbé fejlettebb régiók számára allokált teljes összeg további legfeljebb 10 %-ának kiegészítő jelleggel történő átcsoportosítását átmeneti régiók vagy fejlettebb régiók számára olyan tagállamokon belül, amelyekben a 2015-2017-es időszakban a PPS-ben mért egy főre jutó GNI nem éri el az EU-27-ben mért átlagos GNI 90 %-át. Minden kiegészítő jelleggel átcsoportosított forrást az 5. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett szakpolitikai célkitűzésekhez való hozzájárulás céljára kell felhasználni.

(2) Az egyes tagállamoknak a "Beruházás a munkahelyteremtésbe és a növekedésbe" célkitűzésre és az európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó teljes költségvetési juttatása nem csoportosítható át az említett célkitűzések között.

(3) Az alapok 5. cikk (2) bekezdésében említett tevékenységekhez való hatékony hozzájárulásának fenntartása érdekében és e cikk (2) bekezdésétől eltérve, a Bizottság - kellően indokolt körülmények esetében, továbbá az e cikk (4) bekezdésében meghatározott feltétel teljesülésekor - végrehajtási jogi aktusok révén elfogadhatja a tagállam által a partnerségi megállapodás első benyújtásakor tett javaslatot az európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) megállapított előirányzata egy részének a "Beruházás a munkahelyteremtésbe és a növekedésbe" célkitűzés számára való átcsoportosítására.

(4) A (3) bekezdésben említett javaslatot benyújtó tagállamban az európai területi együttműködési célkitűzés (Interreg) részaránya nem lehet kevesebb, mint a "Beruházás a munkahelyteremtésbe és a növekedésbe" célkitűzés és az európai területi együttműködési célkitűzés (Interreg) tekintetében az adott tagállam számára összesen allokált összeg 35 %-a, az átcsoportosítást követően pedig e teljes összeg 25 %-a.

112. cikk

Társfinanszírozási arányok meghatározása

(1) A programot jóváhagyó határozat rögzíti az alapokból származó támogatás társfinanszírozási arányát és maximális összegét az egyes prioritások tekintetében.

(2) A Bizottság a határozatában minden egyes prioritás tekintetében megállapítja, hogy a prioritásra vonatkozó társfinanszírozási arány alkalmazandó-e az alábbiak valamelyikére:

a) teljes hozzájárulás, beleértve a közpénzből vagy magánforrásokból teljesített hozzájárulást;

b) közpénzből nyújtott hozzájárulás.

(3) A "Beruházás a munkahelyteremtésbe és a növekedésbe" célkitűzésre vonatkozó társfinanszírozási arány az egyes prioritások szintjén nem lehet magasabb a következőknél:

a) 85 % a kevésbé fejlett régiók számára;

b) 70 % az olyan átmeneti régiók számára, amelyeket a 2014-2020-as időszakban kevésbé fejlett régióként soroltak be;

c) 60 % az átmeneti régiók számára;

d) 50 % az olyan fejlettebb régiók számára, amelyeket a 2014-2020-as időszakban átmeneti régióként soroltak be vagy 100 % alatti egy főre jutó GDP-vel rendelkeztek;

e) 40 % a fejlettebb régiók számára.

Az első albekezdés a) pontjában megállapított társfinanszírozási arányok a legkülső régiókra is alkalmazandók, ideértve a legkülső régiók számára teljesített kiegészítő allokációkat is.

A Kohéziós Alapra vonatkozó társfinanszírozási arány az egyes prioritások szintjén nem lehet magasabb 85 %-nál.

Az ESZA+ rendelet magasabb társfinanszírozási arányokat határozhat meg az említett rendelet 10. és 14. cikkével összhangban.

Az IÁA-ból támogatott prioritásra vonatkozó társfinanszírozási arány arra a régióra alkalmazva, ahol az igazságos átmenetre vonatkozó területi tervben meghatározott terület vagy területek találhatók, nem haladhatja meg:

a) a 85 %-ot a kevésbé fejlett régiók esetében;

b) a 70 %-ot az átmeneti régiók esetében;

c) az 50 %-ot a fejlettebb régiók esetében.

(4) Az Interreg programokra vonatkozó társfinanszírozási arány nem lehet magasabb 80 %-nál, kivéve azokat az eseteket, amikor az Interreg-rendelet magasabb társfinanszírozási arányokat határoz meg az Interreg D. ágára és a külső határokon átnyúló együttműködési programokra vonatkozóan.

(5) A (3) és a (4) bekezdésben felsorolt maximális társfinanszírozási arányokat tíz százalékponttal meg kell emelni azon prioritások esetében, amelyek teljesítésére teljes mértékben közösségvezérelt helyi fejlesztés révén kerül sor.

(6) A Bizottság kezdeményezésére vagy nevében végrehajtott technikai segítségnyújtási intézkedések 100 %-os finanszírozási aránnyal finanszírozhatók.

IX. CÍM

FELHATALMAZÁS, VALAMINT VÉGREHAJTÁSI,ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET

Felhatalmazás és végrehajtási rendelkezések

113. cikk

Felhatalmazás egyes mellékletek tekintetében

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 114. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet mellékleteinek módosítására - a III., IV., XI., XIII., XIV., XVII. és XXVI. melléklet kivételével -, abból a célból, hogy azokat kiigazítsa a programozási időszak során bekövetkező változásoknak megfelelően.

114. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2) A Bizottságnak a 79. cikk (4) bekezdésében, a 94. cikk (4) bekezdésében, a 95. cikk (4) bekezdésében és a 113. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól 2021. július 1-jétől kezdődő hatállyal.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 79. cikk (4) bekezdésében, a 94. cikk (4) bekezdésében, a 95. cikk (4) bekezdésében, a 113. cikkben és a 117. cikk (2) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban megállapított elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6) A 79. cikk (4) bekezdése, a 94. cikk (4) bekezdése és a 95. cikk (4) bekezdése, a 113. cikk és a 117. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, vagy ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

115. cikk

A bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell alkalmazni.

II. FEJEZET

Átmeneti és záró rendelkezések

116. cikk

Felülvizsgálat

Az EUMSZ 177. cikkével összhangban az Európai Parlament és a Tanács e rendeletet 2027. december 31-ig felülvizsgálja.

117. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1) Az 1303/2013/EU rendeletet, valamint a 2014-2020-as programozási időszakra alkalmazandó bármely más jogi aktust továbbra is alkalmazni kell az adott időszak alatt az ERFA-ból, az Európai Szociális Alapból, a Kohéziós Alapból és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból támogatott operatív programokra és műveletekre.

(2) Az 1303/2013/EU rendelet 5. cikkének (3) bekezdésében a Bizottságra ruházott hatáskör - amely a partnerségre vonatkozó európai magatartási kódex kidolgozására irányuló, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására szól - hatályban marad a 2021-2027-es programozási időszakra. A felhatalmazást e rendelet 114. cikkével összhangban kell gyakorolni.

118. cikk

A szakaszokban végrehajtott műveletekre vonatkozó feltételek

(1) Az irányító hatóság megkezdheti az 1303/2013/EU rendelet alapján támogatásra kiválasztott és elindított valamely művelet második szakaszát jelentő művelet kiválasztását, amennyiben az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

a) az 1303/2013/EU rendelet alapján támogatásra kiválasztott művelet két külön, pénzügyi szempontból azonosítható szakaszból áll, melyek külön auditnyomvonallal rendelkeznek;

b) az a) pontban említett művelet teljes költsége meghaladja az 5 000 000 EUR-t;

c) az első szakaszra vonatkozó kifizetési kérelemben szereplő kiadások nem szerepelnek a második szakaszra vonatkozó egyetlen kifizetési kérelemben sem;

d) a művelet második szakasza megfelel az alkalmazandó jognak, és az e rendelet vagy az alapspecifikus rendeletek rendelkezései alapján támogatható az ERFA-ból, az ESZA+-ból, a Kohéziós Alapból vagy az ETHAA-ból;

e) a tagállam - az 1303/2013/EU rendelet 141. cikkének megfelelően benyújtott záró végrehajtási jelentésben vagy az Európai Tengerügyi és Halászati Alap esetében az utolsó éves végrehajtási jelentésben - kötelezettséget vállal arra, hogy a programozási időszak alatt befejezi és működőképessé teszi a második, utolsó szakaszt.

(2) E rendelet rendelkezései a művelet második szakaszára alkalmazandók.

119. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Brüsszelben, 2021. június 24-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

a Tanács részéről

az elnök

(1) HL C 62., 2019.2.15., 83. o.

(2) HL C 86., 2019.3.7., 41. o.

(3) HL C 17., 2019.1.14., 1. o.

(4) Az Európai Parlament 2019. március 27-i álláspontja (HL C 108., 2021.3.26., 638. o.) és a Tanács 2021. május 27-i álláspontja első olvasatban (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé). Az Európai Parlament 2021. június 24-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(5) HL L 282., 2016.10.19., 4. o.

(6) Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 1. o.).

(7) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/852 rendelete (2020. június 18.) a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az (EU) 2019/2088 rendelet módosításáról (HL L 198., 2020.6.22., 13. o.).

(8) A Bizottság 240/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. január 7.) az európai strukturális és beruházási alapok keretében megvalósított partnerségre vonatkozó európai magatartási kódexről (HL L 74., 2014.3.14., 1. o.).

(9) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/241 rendelete (2021. február 12.) a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról (HL L 57., 2021.2.18., 17. o.).

(10) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/523 rendelete (2021. március 24.) az InvestEU program létrehozásáról és az (EU) 2015/1017 rendelet módosításáról (HL L 107., 2021.3.26., 30. o.).

(11) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1999 rendelete (2018. december 11.) az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról, valamint a 663/2009/EK és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 2009/31/EK a 2009/73/EK, a 2010/31/EU, a 2012/27/EU és a 2013/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv módosításáról, továbbá az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 328., 2018.12.21., 1. o.).

(12) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1060 rendelete (2021. június 24.) az Európai Regionális Fejlesztési Alap és külső finanszírozási eszközök által támogatott európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezésekről (lásd e Hivatalos Lap 159. oldalát).

(13) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1060 rendelete (2021. június 24.) az Igazságos Átmenet Alap létrehozásáról (lásd e Hivatalos Lap 159. oldalát).

(14) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1060 rendelete (2021. június 24.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Aapról (lásd e Hivatalos Lap 159. oldalát).

(15) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1060 rendelete (2021. június 24.) az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) létrehozásáról és az 1296/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (lásd e Hivatalos Lap 159. oldalát).

(16) HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

(17) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

(18) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/783 rendelete (2021. április 29.) a környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról és az 1293/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 172., 2021.5.17., 53. o.).

(19) Az Európai Parlament és a Tanácsi (EU) 2021/695 rendelete (2021. április 28.) a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram létrehozásáról, valamint részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról, továbbá az 1290/2013/EU és az 1291/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 170., 2021.5.12., 1. o.).

(20) A Bizottság 651/2014/EU rendelete (2014. június 17.) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.).

(21) Az Európai Parlament és a Tanács 883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 2013.9.18., 1. o.).

(22) A Tanács 2988/95/EK, Euratom rendelete (1995. december 18.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.).

(23) A Tanács 2185/96/Euratom, EK rendelete (1996. november 11.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról (HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

(24) A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete (2017. október 12.) az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 2017.10.31., 1. o.).

(25) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1371 irányelve (2017. július 5.) az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 29. o.).

(26) HL L 433. I, 2020.12.22., 28. o.

(27) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 73. o.).

(28) A Tanács (EU, Euratom) 2020/2093 rendelete (2020. december 17.) a 2021-2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 433. I, 2020.12.22., 11. o.).

(29) A Bizottság (EU) 2016/2066 rendelete (2016. november 21.) a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékleteinek módosításáról (HL L 322., 2016.11.29., 1. o.).

(30) Az Európai Parlament és a Tanács 1059/2003/EK rendelete (2003. május 26.) a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról (HL L 154., 2003.6.21., 1. o.).

(31) Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

(32) Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).

(33) (EU) 2021/1060 rendelet (HL L 231., 2021.6.30., 159. o.).

(34) (EU) 2021/1060 rendelet (HL L 231., 2021.6.30., 159. o.).

(35) (EU) 2021/1060 rendelet (HL L 231., 2021.6.30., 159. o.).

(36) (EU) 2021/1060 rendelet (HL L 231., 2021.6.30., 159. o.).

(37) A Bizottság 1407/2013/EU rendelete (2013. december 18.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.).

(38) A Bizottság 717/2014/EU rendelete (2014. június 27.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról (HL L 190., 2014.6.28., 45. o.).

(39) Az Európai Parlament és a Tanács 1082/2006/EK rendelete (2006. július 5.) az európai területi együttműködési csoportosulásról (HL L 210., 2006.7.31., 19. o.).

(40) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.).

(41) Az Európai Parlament és a Tanács 1176/2011/EU rendelete (2011. november 16.) a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzéséréről és kiigazításáról (HL L 306., 2011.11.23., 25. o.).

(42) A Tanács 1467/97/EK rendelete (1997. július 7.) a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és pontosításáról (HL L 209., 1997.8.2., 6. o.).

(43) A Tanács 332/2002/EK rendelete (2002. február 18.) a tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus eszköz létrehozásáról (HL L 53., 2002.2.23., 1. o.).

(44) Az Európai Parlament és a Tanács 472/2013/EU rendelete (2013. május 21.) a pénzügyi stabilitásuk tekintetében súlyos nehézségekkel küzdő vagy súlyos nehézségek által fenyegetett euroövezeti tagállamok gazdasági és költségvetési felügyeletének megerősítéséről (HL L 140., 2013.5.27., 1. o.).

(45) A Tanács 1466/97/EK rendelete (1997. július 7.) a költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról (HL L 209., 1997.8.2., 1. o.).

(46) Az Európai Parlament és a Tanács 2001/42/EK irányelve (2001. június 27.) bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (HL L 197., 2001.7.21., 30. o.).

(47) A Bizottság (EU) 2017/218 végrehajtási rendelete (2017. február 6.) az uniós halászflotta-nyilvántartásról (HL L 34., 2017.2.9., 9. o.).

(48) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1024 irányelve (2019. június 20.) a nyílt hozzáférésű adatokról és a közszféra információinak további felhasználásáról (HL L 172., 2019.6.26., 56. o.).

(49) Az Európai Parlament és Tanács 2014/24/EU irányelve (2014. február 26.) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 65. o.).

(50) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/25/EU irányelve (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 243. o.).

(51) Az Európai Parlament és a Tanács 2011/92/EU irányelve (2011. december 13.) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (HL L 26., 2012.1.28., 1. o.).

(52) A Tanács 407/2010/EU rendelete (2010. május 11.) európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus létrehozásáról (HL L 118., 2010.5.12., 1. o.).

(53) A Tanács (EU) 2020/2094 rendelete (2020. december 14.) a Covid19-válság utáni helyreállítás támogatására szolgáló Európai Uniós Helyreállítási Eszköz létrehozásáról (HL L 433. I., 2020.12.22., 23. o.).

I. MELLÉKLET

DIMENZIÓK ÉS KÓDOK AZ ERFA, AZ ESZA+, A KOHÉZIÓS ALAP ÉS AZ IÁA BEAVATKOZÁSI TÍPUSAIHOZ - 22. CIKK (5) BEKEZDÉS

1. TÁBLÁZAT: DIMENZIÓK ÉS KÓDOK A BEAVATKOZÁSI TÍPUSOKHOZ (1) , (2)

BEAVATKOZÁSI TERÜLET (3) Az éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzések támogatási összegeinek kiszámítására vonatkozó együttható A környezetvédelemmel kapcsolatos célkitűzések támogatási összegeinek kiszámítására vonatkozó együttható

1. szakpolitikai célkitűzés: Egy versenyképesebb és intelligensebb Európa megteremtése az innovatív és intelligens gazdasági átalakulás, valamint a regionális IKT-összekapcsoltság előmozdításával

001 Állóeszköz-beruházások - köztük kutatási infrastrukturális beruházások - a mikrovállalkozásokban, a kutatási és innovációs tevékenységekkel közvetlen kapcsolatban 0 % 0 %

002 Állóeszköz-beruházások - köztük kutatási infrastrukturális beruházások - a kis- és középvállalkozásokban (köztük a magán kutatóközpontokban), a kutatási és innovációs tevékenységekkel közvetlen kapcsolatban 0 % 0 %

003 Állóeszköz-beruházások - köztük kutatási infrastrukturális beruházások - a nagyobb vállalkozásoknál (4), a kutatási és innovációs tevékenységekkel közvetlen kapcsolatban 0 % 0 %

004 Állóeszköz-beruházások - köztük kutatási infrastrukturális beruházások - az állami kutatóközpontokban és a felsőoktatásban, a kutatási és innovációs tevékenységekkel közvetlen kapcsolatban 0 % 0 %

005 Immateriális javakba való beruházások a mikrovállalkozásokban, a kutatási és innovációs tevékenységekkel közvetlen kapcsolatban 0 % 0 %

006 Immateriális javakba való beruházások kkv-kben (köztük magán kutatóközpontokban), közvetlenül a kutatási és innovációs tevékenységekkel kapcsolatban 0 % 0 %

007 Immateriális javakba való beruházások a nagyobb vállalkozásokban, a kutatási és innovációs tevékenységekkel közvetlen kapcsolatban 0 % 0 %

008 Immateriális javakba való beruházások állami kutatóközpontokban és a felsőoktatásban, közvetlenül a kutatási és innovációs tevékenységekkel kapcsolatban 0 % 0 %

009 Kutatási és innovációs tevékenységek mikrovállalkozásokban, ezen belül hálózatépítés (ipari kutatás, kísérleti fejlesztés, megvalósíthatósági tanulmányok) 0 % 0 %

010 Kutatási és innovációs tevékenységek kkv-kben, ezen belül hálózatépítés 0 % 0 %

011 Kutatási és innovációs tevékenységek nagyobb vállalkozásokban, ezen belül hálózatépítés 0 % 0 %

012 Kutatási és innovációs tevékenységek állami kutatóközpontokban, a felsőoktatásban és kompetenciaközpontokban, ezen belül hálózatépítés (ipari kutatás, kísérleti fejlesztés, megvalósíthatósági tanulmányok) 0 % 0 %

013 A kkv-k digitalizálása (ideértve az e-kereskedelmet, az e-üzletvitelt és a hálózatos üzleti folyamatokat, a digitális innovációs központokat, az élő laboratóriumokat, az internetes vállalkozókat, induló IKT-vállalkozásokat, B2B-t) 0 % 0 %

014 A nagyobb vállalkozások digitalizálása (ideértve az e-kereskedelmet, az e-üzletvitelt és a hálózatos üzleti folyamatokat, a digitális innovációs központokat, az élő laboratóriumokat, az internetes vállalkozókat, induló IKT-vállalkozásokat, B2B-t) 0 % 0 %

015 A kkv-k vagy nagyobb vállalkozások az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésének vagy az energiahatékonysági kritériumoknak megfelelő digitalizálása (ideértve az e-kereskedelmet, az e-üzletvitelt és a hálózatos üzleti folyamatokat, a digitális innovációs központokat, az élő laboratóriumokat, az internetes vállalkozókat, az induló IKT-vállalkozásokat, a B2B-t) (5) 40 % 0 %

016 Kormányzati IKT-megoldások, e-szolgáltatások, alkalmazások 0 % 0 %

017 Az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésének vagy az energiahatékonysági kritériumoknak megfelelő kormányzati IKT-megoldások, e-szolgáltatások és -alkalmazások (6) 40 % 0 %

018 IT-szolgáltatások és -alkalmazások a digitális készségek és digitális társadalmi befogadás céljából 0 % 0 %

019 E-egészségügyi szolgáltatások és alkalmazások (ideértve az e-egészségügyi ellátást, a dolgok internetét fizikai tevékenységek céljából és saját lakókörnyezetben való életvitel segítését) 0 % 0 %

020 Üzleti infrastruktúra kkv-k számára (ideértve az ipari parkokat és telephelyeket is) 0 % 0 %

021 A kkv-k üzletfejlesztése és nemzetköziesítése, ideértve a termelőberuházásokat is 0 % 0 %

022 Nagyobb vállalkozások támogatása pénzügyi eszközök útján, ideértve a termelőberuházásokat is 0 % 0 %

023 Készségfejlesztés az intelligens szakosodáshoz, az ipari átalakuláshoz, a vállalkozói készséghez és a vállalkozások változáshoz való alkalmazkodóképességéhez 0 % 0 %

024 Fejlett támogatási szolgáltatások a kkv-k és kkv-csoportok számára (ideértve a menedzsment-, marketing- és tervezési szolgáltatásokat is) 0 % 0 %

025 Inkubáció, támogatás spin-off és spin-out vállalkozások, valamint induló innovatív vállalkozások számára 0 % 0 %

026 Elsősorban a kkv-k javára szolgáló innovációs klaszterek támogatása, többek között vállalkozások, kutatási szervezetek, hatóságok és üzleti hálózatok között 0 % 0 %

027 Kkv-k innovációs folyamatai (folyamat-, szervezeti, marketing-, közös alkotáson alapuló, felhasználó- és keresletvezérelt innováció) 0 % 0 %

028 Technológiatranszfer és együttműködés vállalkozások, kutatóközpontok és a felsőoktatási szektor között 0 % 0 %

029 Kutatási és innovációs folyamatok, technológiatranszfer és együttműködés a karbonszegény gazdaságra, az éghajlatváltozással szembeni rezilienciára és az ahhoz való alkalmazkodásra összpontosító vállalkozások, kutatóközpontok és egyetemek között 100 % 40 %

030 Kutatási és innovációs folyamatok, technológiatranszfer és együttműködés a körforgásos gazdaságra összpontosító vállalkozások. között 40 % 100 %

031 A kkv-k működőtőkéjének finanszírozása vissza nem térítendő támogatások formájában a szükséghelyzet kezelése céljából (7) 0 % 0 %

032 IKT: Nagyon nagy kapacitású, széles sávú hálózat (gerinc-/felhordóhálózat) 0 % 0 %

033 IKT: Nagyon nagy kapacitású, széles sávú hálózat (hozzáférés/helyi hurok egy, a többlakásos ingatlan kiszolgálópontjánál található elosztópontig tartó optikai száléval megegyező teljesítménnyel) 0 % 0 %

034 IKT: Nagyon nagy kapacitású, széles sávú hálózat (hozzáférés/helyi hurok egy, a háztartások vagy üzleti ingatlanok kiszolgálópontjánál található elosztópontig tartó optikai száléval megegyező teljesítménnyel) 0 % 0 %

035 IKT: Nagyon nagy kapacitású, széles sávú hálózat (hozzáférés/helyi hurok egy, fejlett technológiájú vezeték nélküli kommunikációt megvalósító bázisállomásig tartó optikai száléval megegyező teljesítménnyel) 0 % 0 %

036 IKT: Az IKT-infrastruktúra egyéb típusai (köztük nagy méretű számítógépes erőforrások/berendezések, adatközpontok, szenzorok és más vezeték nélküli berendezések) 0 % 0 %

037 IKT: Az IKT-infrastruktúra a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésének és az energiahatékonysági kritériumoknak megfelelő egyéb típusai (köztük nagy méretű számítógépes erőforrások/berendezések, adatközpontok, szenzorok és más vezeték nélküli berendezések) (8) 40 % 0 %

2. szakpolitikai célkitűzés: Egy zöldebb, alacsony szén-dioxid-kibocsátású átalakulás a nettó nulla szén-dioxid-kibocsátású gazdaság és a reziliens Európa felé a tiszta és tisztességes energetikai átmenet, a zöld és kék beruházás, a körforgásos gazdaság, az éghajlatváltozás enyhítése és az ahhoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés, valamint a fenntartható városi mobilitás előmozdításával

038 Energiahatékonysági és demonstrációs projektek a kkv-kben és kísérő intézkedések 40 % 40 %

039 Energiahatékonysági és demonstrációs projektek a nagyobb vállalkozásokban és kísérő intézkedések 40 % 40 %

040 Energiahatékonysági és demonstrációs projektek a kkv-kben vagy a nagyobb vállalkozásokban, és az energiahatékonysági kritériumoknak megfelelő kísérő intézkedések (9) 100 % 40 %

041 A meglévő lakásállomány energiahatékony felújítása, demonstrációs projektek és kísérő intézkedések 40 % 40 %

042 A meglévő lakásállomány energiahatékony, az energiahatékonysági kritériumoknak megfelelő felújítása, demonstrációs projektek és kísérő intézkedések (10) 100 % 40 %

043 Új, energiahatékony épületek építése (11) 40 % 40 %

044 A közcélú infrastruktúra energiahatékony felújítása vagy azok energiahatékonyságát fokozó intézkedések, demonstrációs projektek és kísérő intézkedések 40 % 40 %

045 A közcélú infrastruktúra az energiahatékonysági kritériumoknak megfelelő energiahatékony felújítása vagy azok energiahatékonyságát fokozó intézkedések, demonstrációs projektek és kísérő intézkedések (12) 100 % 40 %

046 Támogatás olyan szervezetek számára, amelyek a karbonszegény gazdasághoz és az éghajlatváltozással szembeni rezilienciához hozzájáruló szolgáltatásokat nyújtanak, ideértve a figyelemfelkeltő intézkedéseket is 100 % 40 %

047 Megújuló energia: szél 100 % 40 %

048 Megújuló energia: napenergia 100 % 40 %

049 Megújuló energia: biomassza (13) 40 % 40 %

050 Megújuló energia: jelentős üvegházhatásúgáz-megtakarítással járó biomassza-energia (14) 100 % 40 %

051 Megújuló energia: tengeri energia 100 % 40 %

052 Egyéb megújuló energia (ideértve a geotermikus energiát is) 100 % 40 %

053 Intelligens energiarendszerek (ideértve az intelligens energiahálózatokat és az IKT-rendszereket is), valamint kapcsolódó tárolás 100 % 40 %

054 Nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelés, távfűtés és -hűtés 40 % 40 %

055 (15) Nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelés, hatékony távfűtés és -hűtés, a teljes életciklusra számított alacsony kibocsátással (16) 100 % 40 %

056 A széntüzelésű fűtési rendszerek lecserélése gáztüzelésű fűtési rendszerekre, az éghajlatváltozás mérséklése céljából 0 % 0 %

057 A szén helyett használt földgáz elosztása és szállítása 0 % 0 %

058 Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz kapcsolódó intézkedések és az éghajlattal összefüggő kockázatok megelőzése és kezelése: árvizek és földcsuszamlások (ideértve a tudatosságnövelést, a polgári védelmet, valamint a katasztrófavédelmi rendszereket, infrastruktúrákat és az ökoszisztéma-alapú megközelítéseket is) 100 % 100 %

059 Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz kapcsolódó intézkedések és az éghajlattal összefüggő kockázatok megelőzése és kezelése: tűzvészek (ideértve a tudatosságnövelést, a polgári védelmet, valamint a katasztrófavédelmi rendszereket, infrastruktúrákat és az ökoszisztéma-alapú megközelítéseket is) 100 % 100 %

060 Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz kapcsolódó intézkedések és az éghajlattal összefüggő kockázatok megelőzése és kezelése: egyéb, például viharok és aszály (ideértve a tudatosságnövelést, a polgári védelmet, valamint a katasztrófavédelmi rendszereket, infrastruktúrákat és az ökoszisztéma-alapú megközelítéseket is) 100 % 100 %

061 Kockázatmegelőzés és a nem az éghajlattal összefüggő természeti kockázatok (például földrengések), valamint az emberi tevékenységekhez kapcsolódó kockázatok (például technológiai balesetek) kezelése, ideértve a tudatosságnövelést, a polgári védelmet, valamint a katasztrófavédelmi rendszereket, infrastruktúrákat és az ökoszisztéma-alapú megközelítéseket is 0 % 100 %

062 Emberi fogyasztásra szolgáló víz biztosítása (kitermelés, vízkezelés, tárolási és elosztási infrastruktúra, hatékonysági intézkedések, ivóvízellátás) 0 % 100 %

063 Emberi fogyasztásra szolgáló víz az energiahatékonysági kritériumoknak megfelelő módon történő biztosítása (kitermelési, kezelési, tárolási és elosztási infrastruktúra, hatékonysági intézkedések, ivóvízellátás) (17) 40 % 100 %

064 Vízgazdálkodás és a vízkészletek megőrzése (ideértve a vízgyűjtő-gazdálkodást, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz kapcsolódó meghatározott intézkedéseket, az újrafelhasználást, a szivárgás csökkentését) 40 % 100 %

065 Szennyvízgyűjtés és -kezelés 0 % 100 %

066 Az energiahatékonysági kritériumoknak megfelelő szennyvízgyűjtés és -kezelés (18) 40 % 100 %

067 Háztartásihulladék-kezelés: a megelőzést, a minimálisra csökkentést, a szétválogatást, az újrafelhasználást, az újrafeldolgozást célzó intézkedések 40 % 100 %

068 A háztartási hulladék kezelése: a maradékhulladék kezelése 0 % 100 %

069 Kereskedelmi-, iparihulladék-kezelés: a megelőzést, a minimálisra csökkentést, a szétválogatást, az újrafelhasználást, az újrafeldolgozást célzó intézkedések 40 % 100 %

070 Kereskedelmi-, iparihulladék-kezelés: maradék- és veszélyes hulladék 0 % 100 %

071 Az újrafeldolgozott anyagok nyersanyagként való felhasználásának előmozdítása 0 % 100 %

072 Az újrafeldolgozott anyagok felhasználása az energiahatékonysági kritériumoknak megfelelő nyersanyagként (19) 100 % 100 %

073 Ipari területek és szennyezett talaj rehabilitációja 0 % 100 %

074 Az ipari területeknek és a szennyezett talajnak az energiahatékonysági kritériumoknak megfelelő rehabilitációja (20) 40 % 100 %

075 A környezetbarát gyártási eljárások és az erőforrás-hatékonyság támogatása a kkv-kben 40 % 40 %

076 A környezetbarát gyártási eljárások és az erőforrás-hatékonyság támogatása a nagyobb vállalkozásokban 40 % 40 %

077 Levegőminőségi és zajcsillapítási intézkedések 40 % 100 %

078 A Natura 2000 területek védelme, helyreállítása és fenntartható használata 40 % 100 %

079 A természet és a biológiai sokféleség védelme, természeti örökség és erőforrások, zöld és kék infrastruktúra 40 % 100 %

080 Egyéb intézkedések az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére a nagy szén-dioxid-elnyelési és -tárolási potenciállal rendelkező természeti területek megőrzése és helyreállítása terén, például a mocsarak elárasztással való helyreállítása, a hulladéklerakó-gáz leválasztása 100 % 100 %

081 Tiszta városi közlekedési infrastruktúra (21) 100 % 40 %

082 Tiszta városi közlekedésben használt járművek (22) 100 % 40 %

083 Kerékpározási infrastruktúra 100 % 100 %

084 A városi közlekedés digitalizálása 0 % 0 %

085 A közlekedés digitalizálása, amennyiben az részben az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentését szolgálja: városi közlekedés 40 % 0 %

086 Alternatív üzemanyagok infrastruktúrája (23) 100 % 40 %

3. szakpolitikai célkitűzés: Egy jobban összekapcsolt Európa megteremtése a mobilitás fokozásával

087 (24) Újonnan épített vagy felújított autópályák és közutak - TEN-T törzshálózat 0 % 0 %

088 Újonnan épített vagy felújított autópályák és közutak - TEN-T átfogó hálózat 0 % 0 %

089 A TEN-T úthálózathoz és csomópontokhoz csatlakozó, újonnan épített vagy felújított másodlagos közúti kapcsolatok 0 % 0 %

090 Egyéb újonnan épített vagy felújított országos, regionális és helyi bekötőutak 0 % 0 %

091 Átépített vagy korszerűsített autópályák és közutak - TEN-T törzshálózat 0 % 0 %

092 Átépített vagy korszerűsített autópályák és közutak - TEN-T átfogó hálózat 0 % 0 %

093 Egyéb átépített vagy korszerűsített közutak (autópálya, országos, regionális vagy helyi) 0 % 0 %

094 A közlekedés digitalizálása: közutak 0 % 0 %

095 A közlekedés digitalizálása, amennyiben az részben az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentését szolgálja: közutak 40 % 0 %

096 Újonnan épített vagy felújított vasutak - TEN-T törzshálózat 100 % 40 %

097 Újonnan épített vagy felújított vasutak - TEN-T átfogó hálózat 100 % 40 %

098 Egyéb újonnan épített vagy felújított vasutak 40 % 40 %

099 Egyéb újonnan épített vagy felújított vasutak - elektromos/kibocsátásmentes (25) 100 % 40 %

100 Átépített vagy korszerűsített vasutak - TEN-T törzshálózat 100 % 40 %

101 Átépített vagy korszerűsített vasutak - TEN-T átfogó hálózat 100 % 40 %

102 Egyéb átépített vagy korszerűsített vasutak 40 % 40 %

103 Egyéb átépített vagy korszerűsített vasutak - elektromos/kibocsátásmentes (26) 100 % 40 %

104 A közlekedés digitalizálása: vasút 40 % 0 %

105 Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer (ERTMS) 40 % 40 %

106 Mozgó vasúti tárgyi eszközök 0 % 40 %

107 Kibocsátásmentes/elektromos meghajtású (26) mobil vasúti tárgyi eszközök 100 % 40 %

108 Multimodális szállítás (TEN-T) 40 % 40 %

109 Multimodális közlekedés (nem városi) 40 % 40 %

110 Tengeri kikötők (TEN-T) 0 % 0 %

111 Tengeri kikötők (TEN-T), kivéve a fosszilis tüzelőanyagok szállítására szolgáló létesítményeket 40 % 0 %

112 Egyéb tengeri kikötők 0 % 0 %

113 Egyéb tengeri kikötők, kivéve a fosszilis tüzelőanyagok szállítására szolgáló létesítményeket 40 % 0 %

114 Belvízi utak és kikötők (TEN-T) 0 % 0 %

115 Belvízi utak és kikötők (TEN-T), kivéve a fosszilis tüzelőanyagok szállítására szolgáló létesítményeket 40 % 0 %

116 Belvízi utak és kikötők (regionális és helyi) 0 % 0 %

117 Belvízi utak és kikötők (regionális és helyi), kivéve a fosszilis tüzelőanyagok szállítására szolgáló létesítményeket 40 % 0 %

118 Biztonsági, védelmi és légiforgalmi szolgáltatási rendszerek a meglévő repülőterek tekintetében 0 % 0 %

119 A közlekedés digitalizálása: egyéb közlekedési módok 0 % 0 %

120 A közlekedés digitalizálása, amennyiben az részben az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentését szolgálja: egyéb közlekedési módok 40 % 0 %

4. szakpolitikai célkitűzés: Egy szociálisabb és befogadóbb Európa megteremtése a szociális jogok európai pillérének végrehajtásával

121 A kisgyermekkori neveléshez és gondozáshoz kapcsolódó infrastruktúra 0 % 0 %

122 Általános és középfokú oktatási infrastruktúra 0 % 0 %

123 Felsőoktatási infrastruktúra 0 % 0 %

124 A szakképzéshez és felnőttképzéshez kapcsolódó infrastruktúra 0 % 0 %

125 Lakhatási infrastruktúra migránsok, menekültek és nemzetközi védelemben részesülő/nemzetközi védelmet kérelmező személyek számára 0 % 0 %

126 Lakhatási infrastruktúra (nem migránsok, menekültek és nemzetközi védelemben részesülő/nemzetközi védelmet kérelmező személyek számára) 0 % 0 %

127 A közösségbe való társadalmi befogadáshoz hozzájáruló egyéb szociális infrastruktúra 0 % 0 %

128 Egészségügyi infrastruktúra 0 % 0 %

129 Egészségügyi berendezések 0 % 0 %

130 Egészségügyi mobil eszközök 0 % 0 %

131 Az egészségügy digitalizálása 0 % 0 %

132 Szükséghelyzet kezeléséhez szükséges kritikus felszerelések és eszközök 0 % 0 %

133 Ideiglenes befogadási infrastruktúra migránsok, menekültek és nemzetközi védelemben részesülő/nemzetközi védelmet kérelmező személyek számára 0 % 0 %

134 A munkavállalást előmozdító intézkedések 0 % 0 %

135 A tartósan munkanélküliek munkavállalását előmozdító intézkedések 0 % 0 %

136 Egyedi támogatás az ifjúsági foglalkoztatáshoz és a fiatalok társadalmi-gazdasági integrációjához 0 % 0 %

137 Támogatás az önfoglalkoztatáshoz és induló vállalkozásokhoz 0 % 0 %

138 Támogatás a szociális gazdaság és a szociális vállalkozások számára 0 % 0 %

139 Intézkedések a munkaerőpiaci intézmények és szolgáltatások korszerűsítésére a készségigények felmérése és előrejelzése, valamint kellő idejű és testre szabott támogatás biztosítása céljából 0 % 0 %

140 Támogatás a munkaerőpiaci kereslet és kínálat egyeztetéséhez és az átálláshoz 0 % 0 %

141 Támogatás a munkavállalói mobilitáshoz 0 % 0 %

142 Intézkedések a nők munkaerőpiaci részvételének előmozdítására és a munkaerőpiac nemen alapuló szegregációjának csökkentésére 0 % 0 %

143 Intézkedések a munka és a magánélet közötti egyensúly előmozdítására, ideértve a gyermekgondozás és az eltartott személyek gondozásának igénybevételét is) 0 % 0 %

144 Intézkedések az egészséges és az egészségügyi kockázatokat kezelő, jól kialakított munkakörnyezet megteremtése céljából, ideértve a testmozgás népszerűsítését is 0 % 0 %

145 Támogatás a digitális készségek fejlesztéséhez 0 % 0 %

146 Támogatás a munkavállalók, vállalkozások és vállalkozók változáshoz való alkalmazkodásához 0 % 0 %

147 Intézkedések az aktív és egészséges időskör ösztönzéséhez 0 % 0 %

148 A kisgyermekkori nevelés és gondozás támogatása (az infrastruktúra kivételével) 0 % 0 %

149 Az alap- és középfokú oktatás támogatása (az infrastruktúra kivételével) 0 % 0 %

150 A felsőoktatás támogatása (az infrastruktúra kivételével) 0 % 0 %

151 A felnőttoktatás támogatása (az infrastruktúra kivételével) 0 % 0 %

152 Intézkedések az esélyegyenlőség és a társadalomban való aktív részvétel előmozdítására 0 % 0 %

153 A hátrányos helyzetű személyek munkaerőpiacra való belépésének és visszatérésének támogatása 0 % 0 %

154 A marginalizált csoportok - például a romák - oktatáshoz való hozzáférésének, munkavállalásának és társadalmi befogadásának javítását célzó intézkedések 0 % 0 %

155 A marginalizált csoportokkal - például a romákkal - foglalkozó civil társadalomnak nyújtott támogatás 0 % 0 %

156 A harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatásban való részvételének növelését célzó egyedi fellépések 0 % 0 %

157 A harmadik országbeli állampolgárok társadalmi beilleszkedését célzó intézkedések 0 % 0 %

158 A minőségi, fenntartható és megfizethető szolgáltatásokhoz való egyenlő és időben történő hozzáférés megerősítését célzó intézkedések 0 % 0 %

159 A család- és közösségi alapú ápolási-gondozási szolgáltatások biztosításának megerősítését célzó intézkedések 0 % 0 %

160 Az egészségügyi rendszerek hozzáférhetőségének, hatékonyságának és rezilienciájának megerősítését célzó intézkedések (az infrastruktúra kivételével) 0 % 0 %

161 A tartós ápolás-gondozáshoz való hozzáférés javítását célzó intézkedések (az infrastruktúra kivételével) 0 % 0 %

162 A szociális védelmi rendszerek korszerűsítését célzó intézkedések, ideértve a szociális védelemhez való hozzáférés előmozdítását is 0 % 0 %

163 A szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitett személyek - ideértve a leginkább rászorulókat és a gyerekeket is - társadalmi integrációjának előmozdítása 0 % 0 %

164 Az anyagi nélkülözés kezelése a leginkább rászorulóknak nyújtott élelmezési segély és/vagy anyagi támogatás révén, kísérő intézkedések is 0 % 0 %

5. szakpolitikai célkitűzés: Egy polgárokhoz közelebb álló Európa megteremtése minden térségtípus fenntartható és integrált fejlődésének előmozdítása és a helyi kezdeményezéseknek révén

165 A köztulajdonban lévő turisztikai javak védelme, fejlesztése és népszerűsítése és turisztikai szolgáltatások 0 % 0 %

166 A kulturális örökség védelme, fejlesztése és népszerűsítése és kulturális szolgáltatások 0 % 0 %

167 A természeti örökség védelme, fejlesztése és népszerűsítése és a Natura 2000 területektől eltérő ökoturizmus 0 % 100 %

168 A közterületek fizikai megújítása és biztonsága 0 % 0 %

169 Területfejlesztési kezdeményezések, beleértve a területi stratégiák kidolgozását 0 % 0 %

Az 1-5. szakpolitikai célkitűzéshez kapcsolódó egyéb kódok

170 A programhatóságok és az alapok végrehajtásához kapcsolódó szervezetek kapacitásának javítása 0 % 0 %

171 A partnerekkel folytatott együttműködés megerősítése, a tagállamokon belül és azokon kívül 0 % 0 %

172 Keresztfinanszírozás az ERFA keretében (a művelet ERFA-részének és a közvetlenül ahhoz kapcsolódó részének végrehajtásához szükséges ESZA+-típusú tevékenységek támogatása) 0 % 0 %

173 A hatóságok és érdekelt felek intézményi kapacitásának megerősítése a területi együttműködési projektek és kezdeményezések végrehajtása céljából, határon átnyúló, transznacionális, tengeri és interregionális összefüggésben 0 % 0 %

174 Interreg: határátkelőhelyek igazgatása, valamint a mobilitás és a migráció kezelése 0 % 0 %

175 Legkülső régiók: a megközelítési nehézségeknek és a területi széttagoltságnak tulajdonítható többletköltségek ellentételezése 0 % 0 %

176 Legkülső régiók: egyedi intézkedések a piac méretéből adódó tényezők miatti többletköltségek ellentételezésére 0 % 0 %

177 Legkülső régiók: támogatás az éghajlati viszonyokból és a domborzati nehézségekből adódó többletköltségek ellentételezésére 40 % 40 %

178 Legkülső régiók: repülőterek 0 % 0 %

Technikai segítségnyújtás

179 Tájékoztatás és kommunikáció 0 % 0 %

180 Előkészítés, végrehajtás, monitoring és ellenőrzés 0 % 0 %

181 Értékelés és tanulmányok, adatgyűjtés 0 % 0 %

182 A tagállami hatóságok, kedvezményezettek és érintett partnerek kapacitásának megerősítése 0 % 0 %

2. TÁBLÁZAT: A "TÁMOGATÁSI FORMA" DIMENZIÓRA VONATKOZÓ KÓDOK (27)

TÁMOGATÁSI FORMA

01 Vissza nem térítendő támogatás

02 Támogatás pénzügyi eszközök révén: sajáttőke vagy kvázisajáttőke

03 Támogatás pénzügyi eszközök révén: hitel

04 Támogatás pénzügyi eszközök révén: garancia

05 Támogatás pénzügyi eszközökkel: Vissza nem térítendő támogatások egy pénzügyieszköz-műveleten belül

06 Pénzdíj

3. TÁBLÁZAT: A "TERÜLETI VÉGREHAJTÁSI MECHANIZMUS ÉS A TERÜLETI HANGSÚLY" DIMENZIÓRA VONATKOZÓ KÓDOK

TERÜLETI VÉGREHAJTÁSI MECHANIZMUS ÉS TERÜLETI HANGSÚLY

Integrált területi beruházás (ITI) A fenntartható városfejlesztésre összpontosító ITI

01 Városnegyedek x

02 Nagy-, kis- és külvárosok x

03 Városok funkcionális egységei x

04 Vidéki térségek

05 Hegyvidéki térségek

06 Szigetek és part menti térségek

07 Ritkán lakott térségek

08 A célzott területek egyéb típusai

Közösségvezérelt helyi fejlesztés (CLLD) A fenntartható városfejlesztésre összpontosító CLLD

09 Városnegyedek x

10 Nagy-, kis- és külvárosok x

11 Városok funkcionális egységei x

12 Vidéki térségek

13 Hegyvidéki térségek

14 Szigetek és part menti térségek

15 Ritkán lakott térségek

16 A célzott területek egyéb típusai

Egyéb típusú területi eszköz A fenntartható városfejlesztésre irányuló egyéb típusú területi eszköz

17 Városnegyedek x

18 Nagy-, kis- és külvárosok x

19 Városok funkcionális egységei x

20 Vidéki térségek

21 Hegyvidéki térségek

22 Szigetek és part menti térségek

23 Ritkán lakott térségek

24 A célzott területek egyéb típusai

Egyéb megközelítések (28)

25 Városnegyedek

26 Nagy-, kis- és külvárosok

27 Városok funkcionális egységei

28 Vidéki térségek

29 Hegyvidéki térségek

30 Szigetek és part menti térségek

31 Ritkán lakott térségek

32 A célzott területek egyéb típusai

33 Nincs területi célzottság

4. TÁBLÁZAT: A "GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG" DIMENZIÓRA VONATKOZÓ KÓDOK

01 Mezőgazdaság és erdészet

02 Halászat

03 Akvakultúra

04 A kék gazdaság más ágazatai

05 Élelmiszerek és italok gyártása

06 Textíliák és textilipari termékek gyártása

07 Szállítóeszközök gyártása

08 Számítógépek, elektronikai és optikai termékek gyártása

09 Egyéb, nem meghatározott gyártási ágazatok

10 Építőipar

11 Ásványinyersanyag-kitermelő ipar

12 Villamosenergia-, gáz-, gőz-, melegvízellátás és légkondicionálás

13 Vízellátás, szennyvízgyűjtés és -kezelés, hulladékgazdálkodás és kármentesítés

14 Szállítás és raktározás

15 Tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek, ezen belül távközlés

16 Nagy- és kiskereskedelem

17 Turizmus, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás

18 Pénzügyi és biztosítási tevékenységek

19 Ingatlannal, bérlettel kapcsolatos és üzleti szolgáltatások

20 Közigazgatás

21 Oktatás

22 Humán-egészségügyi tevékenységek

23 Szociális munka, közösségi, szociális és személyi szolgáltatások

24 A környezetvédelemhez kapcsolódó tevékenységek

25 Művészet, szórakozás, kreatív iparágak és szabadidős tevékenységek

26 Egyéb, meg nem határozott szolgáltatások

5. TÁBLÁZAT: A "HELY" DIMENZIÓRA VONATKOZÓ KÓDOK

HELY

Kód Hely

A művelet helye vagy végrehajtása szerinti régió vagy terület kódja az (EU) 2016/2066 rendelettel módosított 1059/2003/EK rendelet I. mellékletében foglalt, a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája (NUTS) szerint.

6. TÁBLÁZAT: AZ ESZA+ MÁSODLAGOS TÉMÁIRA VONATKOZÓ KÓDOK

ESZA+ MÁSODLAGOS TÉMA Az éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzések támogatási összegeinek kiszámítására vonatkozó együttható

01 Hozzájárulás a környezetbarát készségekhez és álláshelyekhez, valamint a környezetbarát gazdasághoz 100 %

02 Digitális készségek és álláshelyek fejlesztése 0 %

03 Beruházás a kutatásba és innovációba, valamint intelligens szakosodás 0 %

04 Beruházás kis- és középvállalkozásokba (kkv-k) 0 %

05 Megkülönböztetésmentesség 0 %

06 A gyermekszegénység kezelése 0 %

07 A szociális partnerek kapacitásépítése 0 %

08 A civil társadalmi szervezetek kapacitásépítése 0 %

09 nem alkalmazandó 0 %

10 Az európai szemeszter során azonosított kihívások kezelése (29) 0 %

7. TÁBLÁZAT: AZ ESZA+ / ERFA / Kohéziós Alap / IÁA NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉGGEL KAPCSOLATOS DIMENZIÓJÁRA VONATKOZÓ KÓDOK

Az ESZA+/ERFA/Kohéziós Alap / IÁA nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos dimenziója A nemek közötti egyenlőség támogatását célzó összegek kiszámítására vonatkozó együttható

01 Nemekkel kapcsolatos célkiválasztás 100 %

02 A nemek közötti egyenlőség általános érvényesítése 40 %

03 Nemi szempontból semleges 0 %

8. TÁBLÁZAT: A MAKROREGIONÁLIS STRATÉGIÁKRA ÉS A TENGERI MEDENCÉKET ÉRINTŐ STRATÉGIÁKRA VONATKOZÓ KÓDOK

MAKROREGIONÁLIS STRATÉGIÁK ÉS A TENGERI MEDENCÉKET ÉRINTŐ STRATÉGIÁK

01 Az adriai- és jón-tengeri régióra vonatkozó stratégia

02 Az Alpok-régióra vonatkozó stratégia

03 A balti-tengeri régióra vonatkozó stratégia

04 A Duna-régióra vonatkozó stratégia

05 Északi-Jeges-tenger

06 Az Atlanti-óceánra vonatkozó stratégia

07 Fekete-tenger

08 Földközi-tenger

09 Északi-tenger

10 A Nyugat-Mediterránra vonatkozó stratégia

11 Nincs hozzájárulás a makroregionális stratégiákhoz és a tengeri medencéket érintő stratégiákhoz

(1) Az IÁA által támogatott "a Párizsi Megállapodáson alapuló, a 2030-ra vonatkozó uniós energia- és éghajlat-politikai célértékek elérését és a klímasemleges uniós gazdaság 2050-ig történő megteremtését célzó átállás társadalmi, foglalkoztatási, gazdasági és környezeti hatásai kezelésének lehetővé tétele a régiók és az emberek számára" egyedi célkitűzés tekintetében bármely szakpolitikai célkitűzés beavatkozási területeit fel lehet használni, feltéve, hogy azok összhangban vannak az IÁA-rendelet 8. és 9. cikkével, valamint az igazságos átmenetre vonatkozó releváns területi tervvel. Ezen egyedi célkitűzés tekintetében az éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzések támogatásának kiszámítására szolgáló együttható valamennyi beavatkozási terület esetében 100 %.

(2) Amennyiben az (EU) 2021/241 rendelet 18. cikke (4) bekezdése e) pontjának alkalmazását követően egy tagállam által a helyreállítási és rezilienciaépítési tervében éghajlatpolitikai célkitűzések támogatására szerepeltetett összeget megemelték, a kohéziós politika keretében is alkalmazni kell az adott tagállam éghajlatpolitikai célkitűzésekhez való hozzájárulásának ugyanilyen arányos növelését.

(3) A beavatkozási területek felsorolása szakpolitikai célkitűzések szerint történik, de alkalmazásuk nem csak azokra korlátozódik. A beavatkozási területek mindegyike alkalmazható mindegyik szakpolitikai célkitűzés keretében. Különösen az 5. szakpolitikai célkitűzés esetében az 1-4. szakpolitikai célkitűzés alatt felsorolt összes dimenziókód kiválasztható, az 5. szakpolitikai célkitűzés alatt felsoroltakon túl.

(4) Nagyobb vállalkozásnak minősül minden olyan vállalkozás, amely nem kkv, ideértve a kis méretű, közepes piaci tőkeértékű vállalatokat is.

(5) Amennyiben az intézkedés célja az, hogy a tevékenységnek olyan adatokat kell kezelnie vagy gyűjtenie, amelyek lehetővé teszik az üvegházhatásúgáz-kibocsátás olyan csökkentését, amely a teljes életciklusra vetített üvegházhatásúgáz-kibocsátás jelentős csökkenését eredményezi; vagy amennyiben az intézkedés célja megköveteli az adatközpontoktól, hogy megfeleljenek az "adatközpontok energiahatékonyságára vonatkozó európai magatartási kódexnek".

(6) Amennyiben az intézkedés célja az, hogy a tevékenységnek olyan adatokat kell kezelnie vagy gyűjtenie, amelyek lehetővé teszik az üvegházhatásúgáz-kibocsátás olyan csökkentését, amely a teljes életciklusra vetített üvegházhatásúgáz-kibocsátás jelentős csökkenését eredményezi; vagy amennyiben az intézkedés célja megköveteli az adatközpontoktól, hogy megfeleljenek az "adatközpontok energiahatékonyságára vonatkozó európai magatartási kódexnek".

(7) Ez a kód kizárólag akkor alkalmazható, ha az ERFA-rendelet és a KA-rendelet 5 cikkének (6) bekezdése szerinti, rendkívüli körülményekre való reagálást szolgáló, ERFA-felhasználásra irányuló átmeneti intézkedésekre kerül sor.

(8) Amennyiben az intézkedés célja az, hogy a tevékenységnek olyan adatokat kell kezelnie vagy gyűjtenie, amelyek lehetővé teszik az üvegházhatásúgáz-kibocsátás olyan csökkentését, amely a teljes életciklusra vetített üvegházhatásúgáz-kibocsátás jelentős csökkenését eredményezi; vagy amennyiben az intézkedés célja megköveteli az adatközpontoktól, hogy megfeleljenek az "adatközpontok energiahatékonyságára vonatkozó európai magatartási kódexnek".

(9) Amennyiben az intézkedés célja a) átlagosan legalább egy közepes mélységű felújítás megvalósítása az épületek felújításáról szóló, 2019. május 8-i (EU) 2019/786 bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint (HL L 127., 2019.5.16., 34. o.), vagy b) amennyiben az intézkedés célja a közvetlen és közvetett üvegházhatásúgáz-kibocsátás az előzetes kibocsátásokhoz képesti legalább 30 %-os átlagos csökkentése.

(10) Amennyiben az intézkedés célja átlagosan legalább egy közepes mélységű felújítás megvalósítása az (EU) 2019/786 bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint. Az épületek felújítása a 120-127. beavatkozási terület szerinti infrastruktúrát is magában foglalja.

(11) Amennyiben az intézkedések célja olyan új épületek építése, amelyek elsődleges energiaigénye (PED) legalább 20 %-kal alacsonyabb a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelménynél (közel nulla energiaigényű épületek, nemzeti irányelvek). Az új, energiahatékony épületek építése a 120-127. beavatkozási terület szerinti infrastruktúrát is magában foglalja.

(12) Amennyiben az intézkedés célja átlagosan a) legalább egy közepes mélységű felújítás megvalósítása az (EU) 2019/786 bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint, vagy b) a közvetlen és közvetett üvegházhatásúgáz-kibocsátás előzetes kibocsátásokhoz képesti legalább 30 %-os csökkentése. Az épületek felújítása a 120-127. beavatkozási terület szerinti infrastruktúrát is magában foglalja.

(13) Amennyiben az intézkedés célja a megújuló energiaforrásból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 328., 2018.12.21., 82. o.) összhangban biomasszából történő villamosenergia- vagy hőtermeléshez kapcsolódik.

(14) Amennyiben az intézkedés célja az (EU) 2018/2001 irányelvvel összhangban biomasszából történő villamosenergia- vagy hőtermeléshez kapcsolódik; és amennyiben az intézkedés célja, hogy az (EU) 2018/2001 irányelv VI. mellékletében meghatározott üvegházhatásúgáz-megtakarítási módszertanhoz és a relatív fosszilisüzemanyag-komparátorhoz képest legalább 80 %-os üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentést érjenek el a létesítményen belül a biomassza használatából eredően. Amennyiben az intézkedés célja az (EU) 2018/2001 irányelvvel összhangban biomasszából előállított bioüzemanyag előállításához kapcsolódik (az élelmiszer- és takarmánynövények kivételével); és amennyiben az intézkedés célja, hogy az (EU) 2018/2001 irányelv V. mellékletében meghatározott üvegházhatásúgáz-megtakarítási módszertanhoz és a relatív fosszilisüzemanyag-komparátorhoz képest legalább 65 %-os üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentést érjenek el a létesítményen belül a biomassza használatából eredően.

(15) Ez a mező nem használható az ERFA-ról és a Kohéziós Alapról szóló rendelet 7. cikke (1) bekezdésének h) pontja szerinti fosszilis tüzelőanyagok támogatásakor.

(16) Nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés esetében akkor, ha az intézkedés célja a teljes életciklusra számított 100 gCO2e/kWh-nál alacsonyabb fűtő/hűtő érték elérése, vagy hulladékhő használata. Távfűtés/távhűtés esetében akkor, ha a kapcsolódó infrastruktúra megfelel az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (HL L 315., 2012.11.14., 1. o.), vagy ha a meglévő infrastruktúrát a hatékony távfűtés és -hűtés meghatározásának megfelelően felújítják, vagy ha a projekt fejlett kísérleti rendszer (ellenőrzési és energiagazdálkodási rendszerek, a dolgok internete), vagy alacsonyabb hőmérsékleti rendszert eredményez a távfűtési és -hűtési rendszerben.

(17) Ha az intézkedés célja, hogy a megépített rendszer átlagos energiafogyasztása <= 0,5 kWh vagy az infrastruktúra szivárgási indexe (ILI) <= 1,5 legyen, és a felújítási tevékenységnek köszönhetően az átlagos energiafogyasztás több mint 20 %-kal csökkenjen vagy a szivárgás több mint 20 %-kal csökkenjen.

(18) Ha az intézkedés célja, hogy a kiépített teljes szennyvízrendszer nulla nettó energiafogyasztással rendelkezzen, vagy a teljes szennyvízrendszer felújítása legalább 10 %-os átlagos energiafogyasztás-csökkenést eredményezzen (kizárólag energiahatékonysági intézkedésekkel, nem pedig lényegi változásokkal vagy terhelésváltozásokkal).

(19) Ha az intézkedés célja a feldolgozott, elkülönítetten gyűjtött nem veszélyes hulladék tömege legalább 50 %-ának másodlagos nyersanyaggá való átalakítása.

(20) Ha az intézkedés célja az ipari területek és a szennyezett talaj természetes szénelnyelővé alakítása.

(21) A tiszta városi közlekedési infrastruktúra olyan infrastruktúrát jelent, amely lehetővé teszi a kibocsátásmentes járművek üzemeltetését.

(22) A tiszta városi közlekedésben használt járművek alatt a kibocsátásmentes járműveket kell érteni.

(23) Amennyiben az intézkedés célja összhangban van az (EU) 2018/2001 irányelvvel.

(24) A 087-091. beavatkozási terület esetében a 081., 082. és 086. beavatkozási terület az intézkedések olyan elemeire használható, amelyek az alternatív üzemanyagokra, többek között az elektromos járművek feltöltésére vagy a tömegközlekedésre vonatkozó beavatkozásokkal kapcsolatosak.

(25) Ha az intézkedés célja villamosított pálya- és kapcsolódó alrendszerekre vonatkozik, vagy ha van villamosítási terv, vagy a pálya tíz éven belül alkalmassá válik a kipufogógázkibocsátás-mentes vonatok általi használatra.

(26) A kettős üzemmódú vonatokra is vonatkozik.

(27) A VII. melléklet 12. táblázatának alkalmazásában ez a táblázat alkalmazandó az ETHAA-ra.

(28) Egyéb megközelítések az 5. szakpolitikai célkitűzéstől eltérő szakpolitikai célkitűzések keretében, nem integrált területi beruházás vagy nem közösségvezérelt helyi fejlesztés formájában.

(29) A nemzeti reformprogramjaikban, valamint a vonatkozó (az EUMSZ 121. cikkének (2) bekezdésével és 148. cikkének (4) bekezdésével összhangban elfogadott) releváns országspecifikus ajánlásokban foglalt kihívásokat is ideértve.

II. MELLÉKLET

SABLON A PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁSHOZ - 10. CIKK (6) BEKEZDÉS (1)

Hivatkozás: az (EU) 2021/1060 rendelet (CPR) 10. cikkének (5) bekezdése. Az e melléklet 1-10. pontjában szereplő indokolások és szövegmezők legfeljebb 35 oldalt tesznek ki, és egy oldal szóközök nélkül átlagosan 3 000 karaktert tartalmaz.

CCI [15] (2)

Cím [255]

Változat

Első év [4]

Utolsó év [4]

Bizottsági határozat száma

Bizottsági határozat kelte

1. A szakpolitikai célkitűzések és az IÁA egyedi célkitűzésének a kiválasztása

Hivatkozás: a CPR 11. cikke (1) bekezdésének a) pontja

1. táblázat: A szakpolitikai célkitűzés és az IÁA egyedi célkitűzésének kiválasztása, indokolással

Kiválasztott célkitűzés Program Alap A szakpolitikai célkitűzés és az IÁA egyedi célkitűzése kiválasztásának indokolása

[célkitűzésenként 3 500 ]

2. Szakpolitikai választások, koordináció és kiegészítő jelleg (3)

Hivatkozás: a CPR 11. cikke (1) bekezdése b) pontjának i., ii. és iii. alpontja

A szakpolitikai döntések összefoglalása és a partnerségi megállapodás hatálya alá tartozó egyes alapoktól várt fő eredmények - A CPR 11. cikke (1) bekezdése b) pontjának i. alpontja

Szövegmező

Az alapok közötti koordináció, elhatárolás és kiegészítő jelleg, valamint adott esetben a nemzeti és regionális programok közötti koordináció - A CPR 11. cikke (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontja

Szövegmező

A partnerségi megállapodás hatálya alá tartozó alapok, az MMIA, a BBA, a HAVE és más uniós eszközök közötti kiegészítő jelleg és szinergiák - A CPR 11. cikke (1) bekezdése b) pontjának iii. alpontja

Szövegmező

3. Hozzájárulás az InvestEU szerinti költségvetési garanciához, indokolással (4)

Hivatkozás: a CPR 11. cikke (1) bekezdésének g) pontja és a CPR 14. cikke

2A. táblázat: Hozzájárulás az InvestEU-hoz (évenkénti bontásban)

Hozzájárulás a következőből Hozzájárulás a következőkhöz Évenkénti bontásban

Alap Régiókategória InvestEU keret(ek) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Összesen

ERFA Fejlettebb

Átmeneti

Kevésbé fejlett

ESZA+ Fejlettebb

Átmeneti

Kevésbé fejlett

Kohéziós Alap n.a.

ETHAA n.a.

2B. táblázat: Hozzájárulások az InvestEU-hoz (összefoglaló)

Régiókategória 1. keret - Fenntartható infrastruktúra 2. keret - Kutatás, innováció és digitalizáció 3. keret - Kkv-k 4. keret

Szociális beruházás és készségek Összesen

a) b) c) d) f)=a)+b)+c)+d)

ERFA Fejlettebb

Kevésbé fejlett

Átmeneti

ESZA+ Fejlettebb

Kevésbé fejlett

Átmeneti

Kohéziós Alap

ETHAA

Összesen

Szövegmező [3 500] (indokolás, figyelembe véve, hogy ezek az összegek hogyan járulnak hozzá a partnerségi megállapodásban az InvestEU-rendelet 10. cikkének (1) bekezdésével összhangban kiválasztott szakpolitikai célkitűzések eléréséhez).

4. Átcsoportosítások (5)

A tagállam a következőt kéri:

☐ régiókategóriák közötti átcsoportosítás

☐ átcsoportosítás közvetlen vagy közvetett irányítás alatt álló eszközökbe

☐ átcsoportosítás az ERFA, az ESZA+, a Kohéziós Alap között vagy más alaphoz vagy alapokhoz

☐ az ERFA és az ESZA+ forrásainak kötelező átcsoportosítása az IÁA-hoz nyújtott kiegészítő támogatásként

☐ átcsoportosítások az európai területi együttműködési célkitűzésből a "Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe" célkitűzéshez

4.1. Régiókategóriák közötti átcsoportosítás

Hivatkozás: a CPR 11. cikke (1) bekezdésének e) pontja és a 111. cikk

3A. táblázat: Régiókategóriák közötti átcsoportosítások (évenkénti bontásban)

Átcsoportosítás az alábbiakból Átcsoportosítás az alábbiakhoz Évenkénti bontásban

Régiókategória Régiókategória 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Összesen

Fejlettebb Fejlettebb /

Átmeneti /

Kevésbé fejlett

Átmeneti

Kevésbé fejlett

3B. táblázat Régiókategóriák közötti átcsoportosítás (összefoglaló)

Régiókategória Allokáció régiókategória szerint Átcsoportosítás az alábbiak számára: Átcsoportosítás összege Átcsoportosítás az eredeti allokációk arányában Régiókategóriák szerinti allokáció az átcsoportosítás után

Kevésbé fejlett Fejlettebb

Átmeneti

Fejlettebb Átmeneti

Kevésbé fejlett

Átmeneti Fejlettebb

Kevésbé fejlett

Szövegmező [3 500] (indokolás)

4.2. Átcsoportosítások közvetlen vagy közvetett irányítás alatt álló eszközökbe

Hivatkozás: a CPR 26. cikkének (1) bekezdése

4A. táblázat: Átcsoportosítások közvetlen vagy közvetett irányítás alatt álló eszközökbe, amennyiben az alap-jogiaktus erről a lehetőségről rendelkezik (*1) (évenkénti bontásban)

Átcsoportosítás az alábbiakból Átcsoportosítás az alábbiakhoz Évenkénti bontásban

Alap Régiókategória Eszköz 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Összesen

ERFA Fejlettebb

Átmeneti

Kevésbé fejlett

ESZA+ Fejlettebb

Átmeneti

Kevésbé fejlett

Kohéziós Alap n.a.

ETHAA n.a.

4B. táblázat: Átcsoportosítások közvetlen vagy közvetett irányítás alatt álló eszközökbe, amennyiben az alap-jogiaktus erről a lehetőségről rendelkezik (*2) (összefoglaló)

Alap Régiókategória 1. eszköz 2. eszköz 3. eszköz 4. eszköz 5. eszköz Összesen

ERFA Fejlettebb

Átmeneti

Kevésbé fejlett

ESZA+ Fejlettebb

Átmeneti

Kevésbé fejlett

Kohéziós Alap

ETHAA

Összesen

Szövegmező [3 500] (indokolás)

4.3. Átcsoportosítások az ERFA, az ESZA+, a Kohéziós Alap között vagy más alaphoz vagy alapokhoz

Hivatkozás: a CPR 26. cikkének (1) bekezdése

5A. táblázat: Átcsoportosítások az ERFA, az ESZA+ és a Kohéziós Alap között vagy más alaphoz vagy alapokhoz (évenkénti bontásban) (*3)

Átcsoportosítások az alábbiakból Átcsoportosítások az alábbiakhoz Évenkénti bontásban

Alap Régiókategória Alap Régiókategória (adott esetben) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Összesen

ERFA Fejlettebb ERFA, ESZA+ vagy Kohéziós Alap, ETHAA, MMIA, BBA, HAVE

Átmeneti

Kevésbé fejlett

ESZA+ Fejlettebb

Átmeneti

Kevésbé fejlett

Kohéziós Alap n.a.

ETHAA n.a.

5B. táblázat: Átcsoportosítások az ERFA, az ESZA+, a Kohéziós Alap között vagy más alaphoz vagy alapokhoz (összefoglaló) (*4)

Átcsoportosítás az alábbihoz / Átcsoportosítás az alábbiból ERFA ESZA+ Kohéziós Alap ETHAA MMIA BBA HAVE Összesen

Fejlettebb Átmeneti Kevésbé fejlett Fejlettebb Átmeneti Kevésbé fejlett

ERFA Fejlettebb

Átmeneti

Kevésbé fejlett

ESZA+ Fejlettebb

Átmeneti

Kevésbé fejlett

Kohéziós Alap

ETHAA

Összesen

Szövegmező [3 500] (indokolás)

4.4. Az ERFA és az ESZA+ forrásainak átcsoportosítása az IÁA-hoz nyújtott kiegészítő támogatásként, indokolással (6)

Hivatkozás: a CPR 27. cikke

6A. táblázat: Az ERFA és az ESZA+ forrásainak átcsoportosítása az IÁA-hoz nyújtott kiegészítő támogatásként (éves bontásban)

Alap Régiókategória Alap 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Összesen

ERFA Fejlettebb IÁA (*5)

Átmeneti

Kevésbé fejlett

ESZA+ Fejlettebb IÁA

Átmeneti

Kevésbé fejlett

6B. táblázat: Az ERFA és az ESZA+ forrásainak átcsoportosítása az IÁA -hoz nyújtott kiegészítő támogatásként (összefoglalás)

Az IÁA-rendelet 3. cikke szerinti -allokáció az átcsoportosítások előtt

Átcsoportosítások az IÁA-ba a következő helyeken található területekre (*6):

Átcsoportosítás (kiegészítő támogatás) régiókategóriánként az alábbiakból:

ERFA Fejlettebb

Átmeneti

Kevésbé fejlett

ESZA+ Fejlettebb

Átmeneti

Kevésbé fejlett

Összesen Fejlettebb

Átmeneti

Kevésbé fejlett

Szövegmező [3 500] (indokolás)

4.5. Átcsoportosítások az európai területi együttműködési célkitűzésből (Interreg) a "Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe" célkitűzéshez

Hivatkozás: a CPR 111. cikkének (3) bekezdése

7. táblázat: Átcsoportosítások az európai területi együttműködési célkitűzésből (Interreg) a "Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe" célkitűzéshez

Átcsoportosítás az európai területi együttműködési célkitűzésből (Interreg)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Összesen

Határon átnyúló

Transznacionális

Legkülső

Átcsoportosítás a "Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe" célkitűzéshez

Alap Régiókategória 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Összesen

ERFA Fejlettebb

Átmeneti

Kevésbé fejlett

ESZA+ Fejlettebb

Átmeneti

Kevésbé fejlett

IÁA n.a.

Kohéziós Alap n.a.

Szövegmező [3 500] (indokolás)

5. A technikai segítségnyújtáshoz való uniós hozzájárulás formája

Hivatkozás: a CPR 11. cikke (1) bekezdésének f) pontja

A technikai segítségnyújtáshoz való uniós hozzájárulás formájának megválasztása

☐ A 36. cikk (4) bekezdése szerinti technikai segítségnyújtás (*7)

☐ A 36. cikk (5) bekezdése szerinti technikai segítségnyújtás (*8)

Szövegmező [3 500] (indokolás)

6. Tematikus koncentráció

6.1.

Hivatkozás: az ERFA-rendelet és a KA-rendelet 4. cikkének (3) bekezdése

A tagállam úgy határoz, hogy

☐ nemzeti szinten megfelel a tematikus koncentrációnak

☐ a régiókategória szintjén megfelel a tematikus koncentrációnak

☐ figyelembe veszi a Kohéziós Alap forrásait a tematikus koncentráció céljára

6.2.

Hivatkozás: a CPR 11. cikke (1) bekezdésének c) pontja és az ESZA+ rendelet 7. cikke

A tagállam megfelel a tematikus koncentráció követelményeinek ... % társadalmi befogadás

Az ESZA+ rendelet 4. cikkének h)-l) egyedi célkitűzése alapján programozva Tervezett ESZA+-programok

1

2

... % a leginkább rászorulók támogatása

Az ESZA+ rendelet 4. cikkének m) célkitűzése és kellően indokolt esetekben l) egyedi célkitűzése alapján programozva Tervezett ESZA+-programok

1

2

... % az ifjúsági foglalkoztatás támogatása

Az ESZA+ rendelet 4. cikkének a), f) és l) egyedi célkitűzése alapján programozva Tervezett ESZA+-programok

1

2

... % a gyermekszegénység kezelésének támogatása

Az ESZA+ rendelet 4. cikkének f) és a h)-l) egyedi célkitűzése alapján programozva Tervezett ESZA+-programok

1

2

... % szociális partnerek és nem kormányzati szervezetek kapacitásépítése

Az ESZA+ rendelet 4. cikkének m) célkitűzése kivételével minden egyedi célkitűzése alapján programozva Tervezett ESZA+-programok

1

2

7. Előzetes pénzügyi allokáció a partnerségi megállapodás hatálya alá tartozó egyes alapokból szakpolitikai célkitűzések, az IÁA egyedi célkitűzése és technikai segítségnyújtás szerinti bontásban, nemzeti és adott esetben regionális szinten*

Hivatkozás: a CPR 11. cikke (1) bekezdésének c) pontja

8. táblázat: Előzetes pénzügyi allokáció az ERFA-ból, a Kohéziós Alapból, az IÁA-ból, az ESZA+-ból és az ETHAA-ból szakpolitikai célkitűzések, az IÁA egyedi célkitűzése és technikai segítségnyújtás szerinti bontásban (*9)

Szakpolitikai célkitűzések, az IÁA egyedi célkitűzése vagy technikai segítségnyújtás ERFA A Kohéziós Alapból való allokáció nemzeti szinten IÁA (*10) ESZA+ ETHAA-allokáció nemzeti szinten Összesen

Allokáció nemzeti szinten Régiókategória Allokáció régiókategória szerint Allokáció nemzeti szinten Az IÁA-rendelet 3. cikke szerinti források Az IÁA-rendelet 4. cikke szerinti-források Allokáció nemzeti szinten Régiókategória Allokáció régiókategória szerint

1. szakpolitikai célkitűzés Fejlettebb Fejlettebb

Átmeneti Átmeneti

Kevésbé fejlett Kevésbé fejlett

Legkülső és ritkán lakott északi régiók Legkülső és ritkán lakott északi régiók

2. szakpolitikai célkitűzés Fejlettebb Fejlettebb

Átmeneti Átmeneti

Kevésbé fejlett Kevésbé fejlett

Legkülső és ritkán lakott északi régiók Legkülső és ritkán lakott északi régiók

3. szakpolitikai célkitűzés Fejlettebb Fejlettebb

Átmeneti Átmeneti

Kevésbé fejlett Kevésbé fejlett

Legkülső és ritkán lakott északi régiók Legkülső és ritkán lakott északi régiók

4. szakpolitikai célkitűzés Fejlettebb Fejlettebb

Átmeneti Átmeneti

Kevésbé fejlett Kevésbé fejlett

Legkülső és ritkán lakott északi régiók Legkülső és ritkán lakott északi régiók

5. szakpolitikai célkitűzés Fejlettebb Fejlettebb

Átmeneti Átmeneti

Kevésbé fejlett Kevésbé fejlett

Legkülső és ritkán lakott északi régiók Legkülső és ritkán lakott északi régiók

Az IÁA egyedi célkitűzése

Technikai segítségnyújtás a 36. cikk (4) bekezdése alapján (adott esetben) Fejlettebb Fejlettebb

Átmeneti Átmeneti

Kevésbé fejlett Kevésbé fejlett

Legkülső és ritkán lakott északi régiók Legkülső és ritkán lakott északi régiók

Technikai segítségnyújtás a 36. cikk (5) bekezdése alapján (adott esetben) Fejlettebb Fejlettebb

Átmeneti Átmeneti

Kevésbé fejlett Kevésbé fejlett

Legkülső és ritkán lakott északi régiók Legkülső és ritkán lakott északi régiók

Technikai segítségnyújtás a 37. cikk alapján (adott esetben) Fejlettebb Fejlettebb

Átmeneti Átmeneti

Kevésbé fejlett Kevésbé fejlett

Legkülső és ritkán lakott északi régiók Legkülső és ritkán lakott északi régiók

Összesen Fejlettebb Fejlettebb

Átmeneti Átmeneti

Kevésbé fejlett Kevésbé fejlett

Legkülső és ritkán lakott északi régiók Legkülső és ritkán lakott északi régiók

A 3. cikk szerinti IÁA-forrásokhoz kapcsolódó, 7. cikk szerinti IÁA-források

Az IÁA-rendelet 4. cikke szerinti forrásokhoz kapcsolódó, az IÁA-rendelet 7. cikk szerinti IÁA-források

Összesen

Szövegmező [3 500] (indokolás)

8. A partnerségi megállapodás hatálya alá tartozó alapok keretében tervezett programok listája az egyes alapokból származó megfelelő előzetes pénzügyi allokációval és a kapcsolódó nemzeti hozzájárulással régiókategóriánként

Hivatkozás: a CPR 11. cikke (1) bekezdésének h) pontja és a CPR 110. cikke

9A. táblázat Az előzetes pénzügyi allokációban részesülő tervezett programok (7) listája (*11)

Cím [255] Alap Régiókategória Uniós hozzájárulás Nemzeti hozzájárulás Összesen

1. program (*12) ERFA Fejlettebb

Átmeneti

Kevésbé fejlett

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

2. program Kohéziós Alap n.a.

3. program ESZA+ Fejlettebb

Átmeneti

Kevésbé fejlett

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

4. program (Az IÁArendelet 3. cikke szerinti) IÁAallokáció n.a.

(Az IÁArendelet 4. cikke szerinti) IÁA-allokáció n.a.

Összesen ERFA, Kohéziós Alap, IÁA, ESZA+

5. program ETHAA n.a.

9B. táblázat Az előzetes pénzügyi allokációban részesülő tervezett programok (8) listája (*13)

Cím [255] Alap Régiókategória Uniós hozzájárulás Nemzeti hozzájárulás Összesen

Uniós hozzájárulás a CPR 36. cikkének (5) bekezdése szerinti technikai segítségnyújtás nélkül Uniós hozzájárulás a CPR 36. cikkének (5) bekezdése szerinti technikai segítségnyújtáshoz

1. program (*14) ERFA Fejlettebb

Átmeneti

Kevésbé fejlett

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

2. program Kohéziós Alap n.a.

3. program ESZA+ Fejlettebb

Átmeneti

Kevésbé fejlett

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

4. program (Az IÁA-rendelet 3. cikke szerinti) IÁA-allokáció n.a.

(Az IÁA-rendelet 4. cikke szerinti) IÁA-allokáció n.a.

Összesen ERFA, Kohéziós Alap, ESZA+, IÁA

5. program ETHAA n.a.

Összesen Összes alap

Hivatkozás: a CPR 11. cikke

10. táblázat A tervezett Interreg programok listája

1. program 1. cím [255]

2. program 1. cím [255]

9. A partnerségi megállapodás hatálya alá tartozó alapok felhasználásához szükséges adminisztratív kapacitás megerősítése érdekében tervezett intézkedések összefoglalása

Hivatkozás: a CPR 11. cikke (1) bekezdésének i) pontja

Szövegmező [4 500]

10. A régiók és területek demográfiai kihívásainak és/vagy sajátos szükségleteinek kezelésére szolgáló integrált megközelítés (adott esetben)

Hivatkozás: a CPR 11. cikke (1) bekezdésének j) pontja, valamint az ERFA-rendelet és a KA-rendelet 10. cikke

Szövegmező [3 500]

11. A 15. cikkben, valamint a III. és a IV. mellékletben említett releváns feljogosító feltételek teljesüléséről készített értékelés összefoglalása (opcionális)

Hivatkozás: a CPR 11. cikke

11. táblázat: Feljogosító feltételek

Feljogosító feltételek Alap Kiválasztott egyedi célkitűzés

(nem alkalmazandó az ETHAA-ra) Az értékelés összefoglalása

[1 000 ]

12. Előzetes éghajlat-politikai hozzájárulási célérték

Hivatkozás: a CPR 6. cikkének (2) bekezdése és 11. cikke (1) bekezdésének d) pontja

Alap Előzetes éghajlat-politikai hozzájárulás (9)

ERFA

Kohéziós Alap

(1) Ami az ERFA-t illeti, az európai területi együttműködési célkitűzés (Interreg) szempontjából kizárólag a 8. szakaszban szereplő 2. táblázat releváns, a többi szakaszban és táblázatban szereplő valamennyi információ viszont csak a "Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe" célkitűzésre vonatkozik.

(2) A szögletes zárójelben szereplő számok a szóközök nélküli karakterszámot jelentik.

(3) A fenti három szövegmezőbe beillesztendő szöveg teljes hossza minimum 10 000 és maximum 30 000 karakter lehet.

(4) A hozzájárulások nem érintik a tagállamok pénzügyi előirányzatainak többéves pénzügyi keret szintjén történő éves bontását.

(5) Az átcsoportosítások nem érintik a tagállamok pénzügyi előirányzatainak többéves pénzügyi keret szintjén történő éves bontását.

(*1) Átcsoportosítások bármely más, közvetlen vagy közvetett irányítás alatt álló eszközbe, amennyiben az alap-jogiaktus erről a lehetőségről rendelkezik. A vonatkozó uniós eszközök száma és neve ennek megfelelően lesz meghatározva.

(*2) Átcsoportosítások bármely más, közvetlen vagy közvetett irányítás alatt álló eszközbe, amennyiben az alap-jogiaktus erről a lehetőségről rendelkezik. A vonatkozó uniós eszközök száma és neve ennek megfelelően lesz meghatározva.

(*3) Az ERFA és az ESZA+ közötti átcsoportosításokat csak ugyanazon régiókategórián belül lehet végrehajtani.

(*4) Átcsoportosítás más programokhoz. Az ERFA és az ESZA+ közötti átcsoportosításokat csak ugyanazon régiókategórián belül lehet végrehajtani.

(6) Ez az átcsoportosítás előzetes, és az IÁA allokációval rendelkező program(ok) első elfogadásakor meg kell erősíteni vagy ki kell igazítani az V. mellékletben jelzettek szerint.

(*5) Az IÁA-forrásokat ki kell egészíteni azon régiókategória ERFA- vagy ESZA+-forrásaival, ahol az érintett terület található.

(*6) Az IÁA-forrásokat ki kell egészíteni azon régiókategória ERFA- vagy ESZA+-forrásaival, ahol az érintett terület található.

(*7) Ebben az esetben a 8. szakasz 1. táblázatát kell kitölteni.

(*8) Ebben az esetben a 8. szakasz 2. táblázatát kell kitölteni.

(*9) Az összegnek tartalmaznia kell a CPR 18. cikkével összhangban előzetesen allokált rugalmassági összegeket. A rugalmassági összegek tényleges allokációjának megerősítésére csak a félidős felülvizsgálatkor kerül sor.

(*10) IÁA-összegek az ERFA-ból és az ESZA+-ból származó tervezett kiegészítő támogatás után.

(7) A CPR 36. cikkének (4) bekezdése szerinti technikai segítségnyújtás választása esetén.

(*11) Az összegnek tartalmaznia kell a CPR 18. cikkével összhangban előzetesen allokált rugalmassági összegeket. A rugalmassági összegek tényleges allokációjának megerősítésére csak a félidős felülvizsgálatkor kerül sor.

(*12) A program a CPR 25. cikke (1) bekezdésének megfelelően az alapokból közösen is finanszírozható (mivel a prioritás a CPR 22. cikke (2) bekezdésének megfelelően egy vagy több alapból származó finanszírozást is felhasználhat). Amennyiben az IÁA hozzájárul egy programhoz, az IÁA-allokációnak kiegészítő átcsoportosításokat is tartalmaznia kell, és az allokációt bontani kell az IÁA-rendelet 3. és 4. cikkének megfelelő összegek kimutatása céljából.

(8) A CPR 36. cikkének (5) bekezdése szerinti technikai segítségnyújtás választása esetén.

(*13) Az összegnek tartalmaznia kell a CPR 18. cikkével összhangban előzetesen allokált rugalmassági összegeket. A rugalmassági összegek tényleges allokációjának megerősítésére csak a félidős felülvizsgálatkor kerül sor.

(*14) A program a CPR 25. cikke (1) bekezdésének megfelelően az alapokból közösen is finanszírozható (mivel a prioritás a CPR 22. cikke (2) bekezdésének megfelelően megfelelően egy vagy több alapból származó finanszírozást is felhasználhat). Amennyiben az IÁA hozzájárul egy programhoz, az IÁA-allokációnak kiegészítő átcsoportosításokat is tartalmaznia kell, és az allokációt bontani kell az IÁA -rendelet 3. és 4. cikkének megfelelő összegek kimutatása céljából.

(9) A beavatkozástípusok és a CPR 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának viii. alpontja szerinti indikatív pénzügyi bontás alapján a programokban szereplő vagy szerepeltetendő információknak megfelelően.

III. MELLÉKLET

HORIZONTÁLIS FELJOGOSÍTÓ FELTÉTELEK - 15. CIKK (1) BEKEZDÉS

Valamennyi egyedi célkitűzésre alkalmazandó

A feljogosító feltételek megnevezése Teljesítési kritériumok

A közbeszerzési piac hatékony monitoringmechanizmusai Léteznek olyan monitoringmechanizmusok, amelyek az alapok körébe tartozó valamennyi közbeszerzési szerződésre és azok odaítélési eljárásaira is kiterjednek, az uniós közbeszerzési joggal összhangban. Ez a követelmény a következőket foglalja magában:

1. Rendelkezések annak biztosítására, hogy tényleges és megbízható adatokat gyűjtsenek az uniós értékhatárokat meghaladó közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan, a 2014/24/EU irányelv 83. és 84. cikke, valamint a 2014/25/EU irányelv 99. és 100. cikke szerinti jelentéstételi kötelezettségekkel összhangban.

2. Rendelkezések annak biztosítására, hogy az adatok legalább a következő elemekre kiterjedjenek:

a) a verseny minősége és intenzitása: a nyertes ajánlattevő neve, a kezdeti ajánlattevők száma és a szerződés értéke;

b) információ a lezárás utáni végső árról, valamint kkv-k közvetlen ajánlattevőként való részvételéről, amennyiben a nemzeti rendszerekben az ilyen információk rendelkezésre állnak.

3. Rendelkezések annak biztosítására, hogy az illetékes nemzeti hatóságok a 2014/24/EU irányelv 83. cikkének (2) bekezdésével, valamint a 2014/25/EU irányelv 99. cikkének (2) bekezdésével összhangban elemezzék és monitoringozzák az adatokat.

4. Rendelkezések annak biztosítására, hogy az elemzések eredményeit a 2014/24/EU irányelv 83.cikkének (3) bekezdésével és a 2014/25/EU irányelv 99. cikkének (3) bekezdésével összhangban a nyilvánosságra hozzák.

5. Rendelkezések annak biztosítására, hogy az ajánlattétel során történő való összejátszás gyanújára utaló minden információról tájékoztassák az illetékes nemzeti szerveket a 2014/24/EU irányelv 83. cikkének (2) bekezdésével, valamint a 2014/25/EU irányelv 99. cikkének (2) bekezdésével összhangban.

Eszközök és kapacitás az állami támogatásra vonatkozó szabályok hatékony alkalmazása céljából Az irányító hatóságok rendelkeznek az állami támogatásra vonatkozó szabályoknak való megfelelés ellenőrzését szolgáló eszközökkel és kapacitással:

1. A nehézségekkel küzdő vállalkozások és a visszafizettetési követelmény alá vont vállalkozások tekintetében.

2. A helyi vagy országos szervek állami támogatásokért felelős szakértői által nyújtott, az állami támogatásokkal kapcsolatos szakértői tanácsadás és útmutatás igénybevételének lehetősége révén.

Az Alapjogi Charta hatékony alkalmazása és végrehajtása Az Európai Unió Alapjogi Chartájának (a továbbiakban: a Charta) való megfelelés biztosítására hatékony mechanizmusokat alkalmaznak, többek között az alábbiakat:

1. Rendelkezések annak biztosítására, hogy az alapokból támogatott programok és azok végrehajtása megfeleljen a Charta vonatkozó rendelkezéseinek.

2. Rendelkezések a monitoringbizottság részére történő jelentéstételről az alapokból támogatott olyan műveletekre vonatkozóan, amelyek nem felelnek meg a Chartának, valamint a 69. cikk (7) bekezdése szerint benyújtott, a Chartát érintő panaszokra vonatkozóan.

A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény végrehajtása és alkalmazása a 2010/48/EK tanácsi határozattal (1) összhangban A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény végrehajtásának biztosítását szolgáló nemzeti keret van érvényben, amely a következőkre terjed ki:

1. Célkitűzések mérhető célokkal, adatgyűjtéssel és monitoringmechanizmusokkal.

2. Rendelkezések annak biztosítására, hogy az akadálymentességi politika, jogszabályok és standardok megfelelően tükröződjenek a programok kidolgozásában és végrehajtásában.

3. Rendelkezések a monitoringbizottság részére történő jelentéstételről az alapokból támogatott olyan műveletekre vonatkozóan, amelyek nem felelnek meg a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezménynek, valamint a 69. cikk (7) bekezdése szerint benyújtott, az említett egyezményt érintő panaszokra vonatkozóan.

(1) A Tanács határozata (2009. november 26.) a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménynek az Európai Közösség által történő megkötéséről (HL L 23., 2010.1.27., 35. o.).

IV. MELLÉKLET

AZ ERFA-RA, AZ ESZA+-RA ÉS A KOHÉZIÓS ALAPRA VONATKOZÓ TEMATIKUS FELJOGOSÍTÓ FELTÉTELEK - 15. CIKK (1) BEKEZDÉS

Szakpolitikai célkitűzés Egyedi célkitűzés A feljogosító feltétel megnevezése A feljogosító feltételekre vonatkozó kritérium teljesítése

ERFA: Az intelligens szakosodási stratégiát vagy stratégiákat a következőkkel támogatják:

1. Egy versenyképesebb és intelligensebb Európa megteremtése az innovatív és intelligens gazdasági átalakulás, valamint a regionális IKT-összekapcsoltság előmozdításával

A kutatási és innovációs kapacitások fejlesztése és megerősítése, valamint fejlett technológiák bevezetése

Intelligens szakosodási, ipari átalakulási és vállalkozási célú készségfejlesztés

1.1. A nemzeti vagy regionális intelligens szakosodási stratégia megfelelő irányítása

1. Az innováció elterjedését és a digitalizációt érintő kihívások naprakész elemzése.

2. Az intelligens szakosodási stratégiák irányításáért felelős illetékes regionális vagy nemzeti intézmény vagy szerv megléte.

3. Monitoring és értékelési eszközök a stratégia célkitűzéseinek megvalósítása terén elért teljesítmény felmérésére.

4. Az érdekelt felek közötti együttműködés működése ("vállalkozói felfedezési folyamat").

5. A nemzeti és regionális kutatási és innovációs rendszerek fejlesztéséhez szükséges intézkedések, adott esetben.

6. Adott esetben az ipari átalakulást támogató intézkedések.

7. Az adott tagállamon kívüli partnerekkel való együttműködés fokozását célzó intézkedések az intelligens szakosodási stratégia által támogatott kiemelt területeken.

ERFA: A digitális összekapcsoltság növelése Rendelkezésre áll egy nemzeti vagy regionális széles sávú terv, amely tartalmazza az alábbiakat:

1.2. Nemzeti vagy regionális széles sávú terv

1. Az annak érdekében orvoslandó beruházási hiányok értékelése, hogy minden uniós polgár hozzáférjen nagyon nagy kapacitású hálózatokhoz (1), az alábbiak alapján:

a) a meglévő magán és állami infrastruktúrák és a szolgáltatásminőség közelmúltban végzett feltérképezése (2) a széles sávra vonatkozó standard mutatók segítségével;

b) az állami támogatásokra vonatkozó követelményeknek megfelelő tervezett beruházásokra vonatkozó konzultáció.

2. A tervezett állami beavatkozás indokolása olyan fenntartható beruházási modellek alapján, amelyek:

a) fokozzák a megfizethetőséget és a nyílt, minőségi és időtálló infrastruktúrához és szolgáltatásokhoz való hozzáférést;

b) a pénzügyi támogatás formáját az azonosított piaci hiányosságokhoz igazítják;

c) lehetővé teszik az uniós, nemzeti és regionális forrásokból származó finanszírozás különböző formáinak egymást kiegészítő felhasználását.

3. Intézkedések nagyon nagy kapacitású hálózatok keresletének és alkalmazásának támogatására, többek között a bevezetésük megkönnyítését célzó intézkedések, különösen a 2014/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) hatékony végrehajtása révén.

4. Technikai segítségnyújtási és szaktanácsadási mechanizmusok, például a szélessáv-szakértői szolgálat, a helyi érdekelt felek kapacitásainak megerősítése és a projektgazdáknak való tanácsadás céljából.

5. A széles sávú infrastruktúra feltérképezésére vonatkozó standard mutatókon alapuló monitoringmechanizmus.

ERFA és Kohéziós Alap: Az energiahatékonyság előmozdítása és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése

2. Egy zöldebb, alacsony szén-dioxid-kibocsátású átalakulás a nettó nulla szén-dioxid-kibocsátású gazdaság és a reziliens Európa felé a tiszta és tisztességes energetikai átmenet, a zöld és kék beruházás, a körforgásos gazdaság, az éghajlatváltozás enyhítése és az ahhoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés, valamint a fenntartható városi mobilitás előmozdításával

2.1. Stratégiai politikai keret a lakóépületek és a nem lakáscélú épületek energiahatékonyság céljából történő felújításának támogatására

1. Nemzeti hosszú távú felújítási stratégiát fogadtak el, amely támogatja a lakóépületek és a nem lakáscélú épületek nemzeti állományának felújítását a 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) követelményeinek megfelelően, amely stratégia:

a) indikatív mérföldköveket tartalmaz 2030-ra, 2040-re és 2050-re;

b) indikatívan felvázolja a stratégia végrehajtásának támogatását szolgáló pénzügyi forrásokat;

c) eredményes mechanizmusokat határoz meg az épületfelújítást célzó beruházások előmozdításához.

2. Energiahatékonyságot javító intézkedések az előírt energiamegtakarítások elérése érdekében

ERFA és Kohéziós Alap: A nemzeti energia- és klímatervről tájékoztatták a Bizottságot, és az összhangban áll az (EU) 2018/1999 rendelet 3. cikkével, valamint az üvegházhatásúgáz-kibocsátások hosszú távú csökkentésére irányuló, a Párizsi Megállapodás szerinti célkitűzésekkel, és tartalmazza a következőket:

Az energiahatékonyság előmozdítása és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése

A megújuló energia alkalmazásának előmozdítása az (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (5) és a benne foglalt fenntarthatósági kritériumokkal összhangban

2.2. Az energiaágazat irányítása

1. Az (EU) 2018/1999 rendelet I. mellékletében meghatározott sablonban előírt összes elem.

2. A karbonszegény energiát előmozdító intézkedésekre vonatkozó tervezett pénzügyi források és mechanizmusok indikatív felvázolása.

ERFA és Kohéziós Alap: A megújuló energia alkalmazásának előmozdítása az (EU) 2018/2001 irányelvvel és a benne foglalt fenntarthatósági kritériumokkal összhangban Intézkedéseket vezettek be az alábbiak biztosítására:

2.3. A megújuló energia használatának eredményes előmozdítása valamennyi ágazatra és az Unió egészére kiterjedően

1. Megfelelés a megújuló energiára vonatkozó 2020-as kötelező nemzeti célértéknek, majd a megújuló energia ezen részarányának mint a 2030-ig tartandó referenciaértéknek, vagy ha a referenciaértéket nem sikerül fenntartani bármely egyéves időszak során, további intézkedések meghozatala az (EU) 2018/2001 irányelvvel és az (EU) 2018/1999 rendelettel összhangban.

2. Az (EU) 2018/2001 irányelvben és az (EU) 2018/1999 rendeletben előírt követelményeknek megfelelően a megújuló energiaforrások arányának növelése a fűtési és hűtési ágazatban az (EU) 2018/2001 irányelv 23. cikke szerint.

ERFA és Kohéziós Alap: Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és a katasztrófakockázat-megelőzés, valamint a reziliencia előmozdítása az ökoszisztéma-alapú megközelítések figyelembevételével Rendelkezésre áll egy olyan nemzeti vagy regionális katasztrófakockázat-kezelési terv, amelyet kockázatértékelés alapján dolgoztak ki, és amely figyelembe veszi az éghajlatváltozás valószínű hatásait és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra vonatkozó meglévő stratégiákat, és magában foglalja az alábbiakat:

2.4. Hatékony katasztrófakockázat-kezelési keret.

1. A fő kockázatok leírása, amelyeket az 1313/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat (6) 6. cikkének (1) bekezdésével összhangban értékeltek, és amelyek tükrözik az aktuálisan fennálló, valamint az alakulóban lévő kockázati profilokat, 25-35 évet felölelő indikatív időszakra vetítve. Az éghajlattal kapcsolatos kockázatokat illetően az értékelésnek az éghajlatváltozásra vonatkozó előrejelzésekre és forgatókönyvekre kell épülnie.

2. Az azonosított fő kockázatok kezelésére szolgáló katasztrófamegelőzési, -készültségi és -reagálási intézkedések leírása. Az intézkedések fontossági sorrendjét a kockázatokkal és gazdasági hatásukkal, a kapacitáshiányokkal (7), az eredményességgel és a hatékonysággal arányosan állapítják meg, a lehetséges alternatívák figyelembevételével.

3. A megelőzéssel, a készültséggel és a reagálással összefüggő működési és fenntartási költségek fedezésére rendelkezésre álló finanszírozási forrásokra és mechanizmusokra vonatkozó információk.

ERFA és Kohéziós Alap: A vízellátás és a fenntartható vízgazdálkodás előmozdítása Minden egyes vagy mindkét ágazatra vonatkozóan van nemzeti beruházási terv, amely magában foglalja az alábbiakat:

2.5. Naprakész tervezés az ivóvíz- és szennyvízágazatokban szükséges beruházásokról

1. A 91/271/EGK tanácsi irányelv (8) és a 98/83/EK tanácsi irányelv (9) végrehajtása aktuális állásának értékelése.

2. Az esetleges közberuházások meghatározása és tervezése, azon belül indikatív pénzügyi tervezés, amelyre az alábbiak céljából van szükség:

a) a 91/271/EGK irányelv végrehajtása, ideértve a prioritási sorrend felállítását az agglomerációk méretére és a környezeti hatásra tekintettel, a beruházásokat szennyvíz-elvezetési agglomerációkként lebontva;

b) a 98/83/EK irányelv végrehajtása;

c) az (EU) 2020/2184 irányelvből (10) fakadó igényeknek való megfelelés, különös tekintettel az ezen irányelv I. mellékletében meghatározott, átdolgozott minőségi paraméterekre.

3. A meglévő szennyvíz-elvezetési és vízellátási infrastruktúra, ezen belül a hálózatok felújítási igényeinek tervezete, életkoruk és értékcsökkenési tervek alapján.

4. A közfinanszírozás potenciális forrásainak feltüntetése, ha ezekre a felhasználói díjak kiegészítéséhez szükség van.

ERFA és Kohéziós Alap: A körforgásos és erőforrás-hatékony gazdaságra való átállás előmozdítása A 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (11) 28. cikkében említett, a tagállam teljes területére kiterjedő, egy vagy több hulladékgazdálkodási terv készült, amely a következőket tartalmazza:

2.6. Naprakész hulladékgazdálkodás-tervezés

1. Az érintett földrajzi egység aktuális hulladékgazdálkodási helyzetének elemzése, ezen belül a keletkezett hulladék típusa, mennyisége és forrása, valamint a hulladékáramok jövőbeli alakulásának értékelése, figyelembe véve a 2008/98/EK irányelv 29. cikkével összhangban kidolgozott hulladékmegelőzési programokban meghatározott intézkedések várható hatásait.

2. A már létező hulladékgyűjtési rendszerek értékelése, beleértve azt is, hogy az elkülönített hulladékgyűjtés milyen anyagokra és mely területekre terjed ki, valamint a rendszerek működésének javításához szükséges intézkedések és az új gyűjtési rendszerek szükségességének értékelése.

3. A beruházási hiányok értékelése, amely alapján indokolt a meglévő hulladékkezelési létesítmények bezárása, valamint további vagy korszerűbb hulladékgazdálkodási infrastruktúra kialakítása, és amely tartalmazza a működési és fenntartási költségek fedezéséhez rendelkezésre álló bevételi forrásokkal kapcsolatos információkat.

4. Információk a leendő telepek helyének kijelöléséhez szükséges elhelyezkedési kritériumokról és a jövőbeli hulladékkezelési létesítmények kapacitásáról.

ERFA és Kohéziós Alap: A természet, a biológiai sokféleség és a környezetbarát infrastruktúrák védelmének és megóvásának fokozása többek között a városi térségekben, továbbá az összes szennyezési forma csökkentése; A 92/43/EGK tanácsi irányelv (12) hatálya alá tartozó Natura 2000 területekkel kapcsolatos természetvédelmi intézkedéseket támogató beavatkozások esetében: Rendelkezésre áll a 92/43/EGK irányelv 8. cikke szerinti priorizált intézkedési keret, amely tartalmazza a 2021-2027-es priorizált intézkedési keret mintájában előírt, a Bizottság és a tagállamok által elfogadott összes elemet, beleértve a prioritást képező intézkedéseket és a tervezett finanszírozási igényeket.

2.7. Priorizált intézkedési keret az uniós társfinanszírozást tartalmazó szükséges állományvédelmi intézkedésekről.

ERFA és Kohéziós Alap: 2030-ig - a helyi szint kivételével - rendelkezésre áll a meglévő és tervezett infrastruktúrák multimodális feltérképezése, amely:

3. Egy jobban összekapcsolt Európa megteremtése a mobilitás fokozásával

Az éghajlatváltozás hatásaival szembeni reziliens, intelligens, biztonságos, fenntartható és intermodális TEN-T kialakítása;

Fenntartható, az éghajlatváltozás hatásaival szemben reziliens, intelligens és intermodális nemzeti, regionális és helyi mobilitás kialakítása, ideértve a TEN-T-hez való hozzáférés javítását és a határon átnyúló mobilitást is

3.1. Átfogó közlekedéstervezés megfelelő szinten

1. Tartalmazza a tervezett beruházásoknak a - kereslet elemzésével és a forgalom modellezésével alátámasztott - gazdasági indokolását, amelyben figyelembe kell venni a vasúti szolgáltatási piac megnyitásának várható hatását.

2. Összhangban áll az integrált nemzeti energia- és klímaterv közlekedési vonatkozású elemeivel.

3. Tartalmaz a CEF-rendeletben meghatározott TEN-T törzshálózati folyosókba irányuló beruházásokat, a TEN-T törzshálózati folyosókra vonatkozó releváns munkatervekkel összhangban.

4. A TEN-T törzshálózati folyosókon kívüli - többek között a határon átnyúló szakaszokba irányuló - beruházások tekintetében kiegészítő jelleget biztosít a városi hálózatok, a régiók és helyi közösségek TEN-T törzshálózattal és annak csomópontjaival való megfelelő összeköttetésének biztosításával.

5. Biztosítja a vasúthálózat interoperabilitását, és adott esetben beszámol az ERTMS megvalósításáról az (EU) 2017/6 bizottsági végrehajtási rendelet (13) szerint.

6. Előmozdítja a multimodalitást, meghatározva a multimodális vagy átrakodó áru- és személyszállítási terminálok iránti igényeket.

7. Az infrastruktúratervezés szempontjából releváns, az alternatív üzemanyagok előmozdítását célzó intézkedéseket tartalmaz, összhangban a vonatkozó nemzeti szakpolitikai keretekkel.

8. Ismerteti a közúti közlekedésbiztonsági kockázatoknak a nemzeti közúti közlekedésbiztonsági stratégiákkal összhangban végzett értékelését, valamint tartalmazza az érintett utak és útszakaszok feltérképezését és a kapcsolódó beruházások prioritási sorrendjét.

9. Információkat tartalmaz a tervezett beruházásokhoz kapcsolódó és a meglévő vagy tervezett infrastruktúrák műveleti és fenntartási költségeinek fedezéséhez szükséges pénzügyi erőforrásokról.

ERFA: A munkaerőpiacok hatékonyságának és inkluzivitásának növelése, és a minőségi foglalkoztatáshoz való hozzáférés javítása a szociális infrastruktúra fejlesztésével, valamint a szociális gazdaság előmozdításával ESZA+: A foglalkoztatási iránymutatások alapján kialakított, aktív munkaerőpiaci szakpolitikákat célzó stratégiai szakpolitikai keret áll rendelkezésre, amely magában foglalja az alábbiakat:

4. Egy szociálisabb és befogadóbb Európa megteremtése a szociális jogok európai pillérének végrehajtásával

A foglalkoztatáshoz és az aktiválási intézkedésekhez való hozzáférés javítása minden álláskereső és - különösen az ifjúsági garancia végrehajtása révén - mindenekelőtt a fiatalok számára, továbbá a tartósan munkanélküliek, a munkaerőpiacon jelen lévő hátrányos helyzetű csoportok, valamint az inaktív személyek számára, előmozdítva az önfoglalkoztatást és a szociális gazdaságot

A munkaerőpiaci intézmények és szolgáltatások korszerűsítése a készségigények értékelése és előrejelzése, valamint a munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolásához, az átmenetekhez és a mobilitáshoz nyújtott, kellő idejű és testre szabott támogatás biztosítása érdekében;

4.1. Stratégiai szakpolitikai keret aktív munkaerőpiaci szakpolitikákhoz

1. Rendelkezések az álláskeresőkről való profilalkotásnak és igényeik felmérésének elvégzéséről.

2. Információk az üres álláshelyekről és foglalkoztatási lehetőségekről, a munkaerőpiaci igények figyelembevételével.

3. Rendelkezések annak biztosítására, hogy a stratégia megtervezését, végrehajtását, monitoringját és felülvizsgálatát az érdekelt felekkel szoros együttműködésben végezzék.

4. Rendelkezések az aktív munkaerőpiaci szakpolitikák monitoringjáról, értékeléséről és felülvizsgálatáról.

5. A fiatalok foglalkoztatásával kapcsolatos beavatkozásokat illetően tényeken alapuló és célzott tervek a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalok megszólítására, ezen belül tájékoztató intézkedések, amelyek a színvonalas tanulószerződéses gyakorlati képzésekre és gyakornoki helyekre vonatkozó kritériumokat figyelembe vevő minőségi követelményeken alapulnak, többek között az ifjúsági garanciarendszerek végrehajtásával összefüggésben.

ERFA: A munkaerőpiacok hatékonyságának és inkluzivitásának növelése, és a minőségi foglalkoztatáshoz való hozzáférés javítása a szociális infrastruktúra fejlesztésével, valamint a szociális gazdaság előmozdításával ESZA+: A nemek közötti egyensúly előmozdítása a munkaerőpiaci részvétel tekintetében, egyenlő munkafeltételek, valamint a munka és a magánélet közötti jobb egyensúly elősegítése többek között a megfizethető gyermekgondozási szolgáltatásokhoz és az eltartott hozzátartozók által igényelt gondozási szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása révén A nemek közötti egyenlőségre vonatkozó nemzeti stratégiai szakpolitikai keret van érvényben, amely a következőket tartalmazza:

4.2. A nemek közötti egyenlőséget célzó nemzeti stratégiai keret

1. A nemek közötti egyenlőség előtt álló kihívások tényeken alapuló meghatározása.

2. Intézkedések a foglalkoztatás, a fizetések és a nyugdíjak terén a nemek között fennálló különbségek kezelésére, valamint a munka és a magánélet közötti egyensúly előmozdítására a nők és a férfiak tekintetében, többek között a kisgyermekkori neveléshez és gondozáshoz való hozzáférés javítása révén, célértékeket kijelölve, a szociális partnerek szerepének és autonómiájának tiszteletben tartásával.

3. Rendelkezések a stratégiai szakpolitikai keret monitoringjáról, értékeléséről és felülvizsgálatáról, valamint nemek szerint bontott adatokon alapuló adatgyűjtési módszerek.

4. Rendelkezések annak biztosítására, hogy a stratégia megtervezését, végrehajtását, monitoringját és felülvizsgálatát az érintett érdekelt felekkel szoros együttműködésben végezzék, ideértve az egyenlőség előmozdításával foglalkozó szerveket, a szociális partnereket és a civil társadalmi szervezeteket.

ERFA: Az inkluzív és minőségi szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés javítása az oktatás, a képzés és az egész életen át tartó tanulás területén, a hozzáférhető infrastruktúrák kialakítása révén - többek között a távoktatás, valamint az online oktatás és képzés tekintetében a reziliencia támogatásával; ESZA+: Az oktatási és képzési rendszerre vonatkozó nemzeti vagy regionális stratégiai szakpolitikai keret van érvényben, amely tartalmazza a következőket:

Az oktatási és képzési rendszerek színvonalának, inkluzivitásának, eredményességének és munkaerőpiaci relevanciájának javítása, többek között a nem formális és az informális tanulás érvényesítése révén, a kulcskompetenciák - többek között a vállalkozói és digitális készségek - elsajátításának támogatása céljából, valamint a duális képzési rendszerek és a tanulószerződéses gyakorlati képzések bevezetésének előmozdítása által;

Az egész életen át tartó tanulás, különösen a rugalmas továbbképzési és átképzési lehetőségek elősegítése mindenki számára, figyelembe véve a vállalkozói és digitális készségeket, a munkaerőpiaci igényekre alapozva megfelelőbben előre jelezve a változásokat és az új készségigényeket, megkönnyítve a pályamódosítást és elősegítve a foglalkozási mobilitást;

A minőségi és befogadó oktatásba és képzésbe való egyenlő bejutásnak és ezek elvégzésének elősegítése, különösen a hátrányos helyzetű csoportok számára, a kisgyermekkori neveléstől és gondozástól az általános és a szakoktatáson és -képzésen keresztül a felsőoktatásig, valamint felnőttoktatásig és felnőttkori tanulásig, ideértve többek között a tanulási célú mobilitás könnyebbé tételét mindenki számára és az akadálymentesség előmozdítását a fogyatékossággal élő személyek számára.

4.3. Az oktatási és képzési rendszer minden szintjét felölelő stratégiai szakpolitikai keret.

1. Tényeken alapuló rendszerek a készségigények előzetes felmérésére és előrejelzésére.

2. Pályakövetési mechanizmusok, valamint minőségi és hatékony iránymutatás a legkülönbözőbb életkorú tanulók számára.

3. Intézkedések a minőségi, megfizethető, releváns, szegregációtól mentes és inkluzív oktatáshoz és képzéshez való egyenlő hozzáférés, ilyen oktatásban és képzésben való részvétel és annak elvégzése, valamint a kulcskompetenciák megszerzése érdekében minden szinten, ideértve a felsőoktatást is.

4. Koordinációs mechanizmusok az oktatás és képzés valamennyi szintjére kiterjedően, ideértve a felsőoktatást is, valamint a feladatok egyértelmű kiosztása az érintett nemzeti és/vagy regionális szervek között.

5. Rendelkezések a stratégiai szakpolitikai keret monitoringjáról, értékeléséről és felülvizsgálatáról.

6. Az alacsony képzettségű/végzettségű felnőttekre és a hátrányos társadalmi-gazdasági hátterű személyekre irányuló intézkedések és kompetenciafejlesztési pályák.

7. A tanárok, oktatók és tudományos dolgozók támogatását célzó intézkedések a megfelelő tanulási módszerek, valamint a kulcskompetenciák értékelése és tanúsítása tekintetében.

8. A tanulók és a személyzet mobilitását és az oktatási és képzésszolgáltatók transznacionális együttműködését előmozdító intézkedések, többek között a tanulási eredmények és képesítések elismerése révén.

ERFA: A marginalizált közösségek, továbbá az alacsony jövedelmű háztartások, valamint a hátrányos helyzetű csoportok - többek között a speciális szükségletű személyek - társadalmi-gazdasági befogadásának előmozdítása integrált intézkedések, többek között lakhatási és szociális szolgáltatások révén; ESZA+: Az aktív befogadás ösztönzése, többek között az esélyegyenlőség, a megkülönböztetésmentesség és az aktív részvétel előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében, különös tekintettel a hátrányos helyzetű csoportokra; A társadalmi befogadásra és a szegénység csökkentésére irányuló nemzeti vagy regionális stratégiai szakpolitikai vagy jogszabályi keret van érvényben, amely tartalmazza az alábbiakat:

4.4. A társadalmi befogadásra és a szegénység csökkentésére irányuló nemzeti stratégiai szakpolitikai keret

1. A szegénység és a társadalmi kirekesztés tényeken alapuló felmérése, ideértve a gyermekszegénységet - különös tekintettel a kiszolgáltatott helyzetben lévő gyermekek esetében a színvonalas szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférésre -, a hajléktalanságot, a térbeli és iskolai szegregációt, az alapvető szolgáltatásokhoz és infrastruktúrához való korlátozott hozzáférést, valamint a kiszolgáltatott helyzetben lévő bármilyen korú személyek sajátos igényeit is.

2. Intézkedések minden területen a szegregáció megelőzésére és kezelésére, beleértve a szociális védelmet, az inkluzív munkaerőpiacokat, valamint a kiszolgáltatott helyzetben lévő személyeknek - ideértve a migránsokat és a menekülteket is - a színvonalas szolgáltatásokhoz való hozzáférését.

3. Intézkedések az intézményi ellátásról a család- és közösségi alapú ellátásra való áttérés céljából.

4. Rendelkezések annak biztosítására, hogy a tervezést, végrehajtást, monitoringját és felülvizsgálatot az érintett érdekelt felekkel szoros együttműködésben végezzék, ideértve a szociális partnereket és az érintett civil társadalmi szervezeteket is.

ESZA+: A marginalizált közösségek, így például a romák társadalmi-gazdasági integrációjának előmozdítása A romák befogadására vonatkozó nemzeti stratégiai szakpolitikai keret van érvényben, amely tartalmazza a következőket:

4.5. A romák befogadására vonatkozó nemzeti stratégiai szakpolitikai keret

1. Intézkedések a romák integrációjának felgyorsítására, valamint a szegregáció megelőzésére és kiküszöbölésére, figyelembe véve a nemi dimenziót és a fiatal romák helyzetét, valamint kiindulási értékek, mérhető mérföldkövek és célértékek meghatározása.

2. Rendelkezések a romaintegrációs intézkedések monitoringjáról, értékeléséről és felülvizsgálatáról.

3. Rendelkezések a romák befogadásának regionális és helyi szintű általános érvényesítéséről.

4. Rendelkezések annak biztosítására, hogy a stratégia megtervezését, végrehajtását, monitoringját és felülvizsgálatát a roma civil társadalommal és az összes egyéb - többek között regionális és helyi szintű - érintett érdekelt féllel szoros együttműködésben végezzék.

ERFA: Az egészségügyi ellátáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása és az egészségügyi rendszerek rezilienciájának erősítése - ideértve az alapellátást is -, valamint az intézményesített ellátásról a családi és közösségi alapú ellátásra való áttérés elősegítése ESZA+: Az egészségügyre vonatkozó nemzeti vagy regionális stratégiai szakpolitikai keret van érvényben, amely a következőket tartalmazza:

A minőségi, fenntartható és megfizethető szolgáltatásokhoz való egyenlő és időben történő hozzáférés fokozása, ideértve a lakhatáshoz és a személyközpontú ellátáshoz, többek között az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést elősegítő szolgáltatásokat; a szociális védelmi rendszerek korszerűsítése, ideértve a szociális védelemhez való hozzáférés előmozdítását is, különös tekintettel a gyermekekre és a hátrányos helyzetű csoportokra; az egészségügyi rendszerek és tartós ápolási-gondozási szolgáltatások - fogyatékossággal élők számára is biztosított - hozzáférhetőségének, hatékonyságának és rezilienciájának javítása;

4.6. Az egészségügyre és a tartós ápolás-gondozásra vonatkozó stratégiai szakpolitikai keret.

1. Az egészségügyi és tartós ápolási-gondozási igények feltérképezése, többek között az egészségügyi és gondozói személyzet tekintetében, a fenntartható és koordinált intézkedések biztosítása céljából.

2. Intézkedések az egészségügyi és tartós ápolási-gondozási szolgáltatások hatékonyságának, fenntarthatóságának, hozzáférhetőségének és megfizethetőségének biztosítására, külön hangsúlyt fektetve az egészségügyi és tartós ápolási-gondozási rendszerekből kiszorult személyekre, többek között a legnehezebben elérhető személyekre.

3. Intézkedések a közösségi és családalapú ápolási-gondozási szolgáltatásoknak az intézményi kitagolás révén való előmozdítására, ideértve a megelőzést és az alapellátást, az otthoni ápolás-gondozást és a közösségi alapú szolgáltatásokat is.

(1) Az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1972 európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 321., 2018.12.17., 36. o.) (25) preambulumbekezdésével együtt értelmezett 3. cikke (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott célkitűzéssel összhangban.

(2) Az (EU) 2018/1972 irányelv 22. cikkével összhangban.

(3) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/61/EU irányelve (2014. május 15.) a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek csökkentésére irányuló intézkedésekről (HL L 155., 2014.5.23., 1. o.).

(4) Az Európai Parlament és a Tanács 2010/31/EU irányelve (2010. május 19.) az épületek energiahatékonyságáról (HL L 153., 2010.6.18., 13. o.).

(5) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/2001 irányelve (2018. december 11.) a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról (HL L 328., 2018.12.21., 82. o.).

(6) Az Európai Parlament és a Tanács 1313/2013/EU határozata (2013. december 17.) az uniós polgári védelmi mechanizmusról (HL L 347., 2013.12.20., 924. o.).

(7) A kockázatkezelési képességeknek az 1313/2013/EU határozat 6. cikke (1) bekezdésének b) pontjában előírt értékelése keretében végzett értékelés szerint.

(8) A Tanács 91/271/EGK irányelve (1991. május 21.) a települési szennyvíz kezeléséről (HL L 135., 1991.5.30., 40. o.).

(9) A Tanács 98/83/EK irányelve (1998. november 3.) az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről (HL L 330., 1998.12.5., 32. o.).

(10) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/2184 irányelve (2020. december 16.) az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről (HL L 435., 2020.12.23., 1. o.).

(11) Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.).

(12) A Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.).

(13) A Bizottság (EU) 2017/6 végrehajtási rendelete (2017. január 5.) az Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer európai megvalósítási tervéről (HL L 3., 2017.1.6., 6. o.).

V. MELLÉKLET

Sablon az ERFA-ból ("Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe" célkitűzés), az ESZA+-ból, az IÁA-ból, a Kohéziós Alapból és az ETHAA-ból támogatott programokhoz - 21. cikk (3) bekezdés

CCI

Cím angolul [255 (1)]

Cím az ország nyelvén (nyelvein) [255]

Változat

Első év [4]

Utolsó év [4]

Támogathatóság kezdete

Támogathatóság vége

Bizottsági határozat száma

Bizottsági határozat kelte

Tagállami módosító határozat száma

Tagállami módosító határozat hatálybalépésének dátuma

Nem jelentős átcsoportosítás (24. cikk (5) bekezdése) Igen/Nem

A program által lefedett NUTS-régiók (nem alkalmazandó az ETHAA-ra)

Érintett alap(ok)

☐ ERFA

☐ Kohéziós Alap

☐ ESZA+

☐ IÁA

☐ ETHAA

Program

☐ a "Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe" célkitűzésre vonatkozóan, kizárólag a legkülső régiók esetében

1. Programstratégia: fő fejlesztési kihívások és szakpolitikai válaszok (2)

Hivatkozás: az (EU) 2021/1060 rendelet (CPR) 22. cikk (3) bekezdése a) pontjának i-viii. és x. alpontja és a 22. cikk (3) bekezdésének b) pontja

Szövegmező [30 000 ]

A "Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe" célkitűzésre vonatkozóan:

1. táblázat

Szakpolitikai célkitűzés vagy az IÁA egyedi célkitűzése Egyedi célkitűzés vagy egyedi prioritás (*1) Indokolás (összefoglalás)

[2 000 egyedi célkitűzésenként vagy az ESZA+ szerinti egyedi prioritásonként vagy az IÁA szerinti egyedi célkitűzésenként]

Az ETHAA esetében:

1A. táblázat

Szakpolitikai célkitűzés Prioritás GYELV-elemzés (minden egyes prioritásra) Indokolás (összefoglalás)

Erősségek

[prioritásonként 10 000 ] [prioritásonként 20 000 ]

Gyengeségek

[prioritásonként 10 000 ]

Lehetőségek

[prioritásonként 10 000 ]

Veszélyek

[prioritásonként 10 000 ]

A szükségletek megállapítása a GYELV-elemzés alapján, figyelembe véve az ETHAA-rendelet 8. cikkének (5) bekezdésében meghatározott elemeket

[prioritásonként 10 000 ]

2. Prioritások

Hivatkozás: a CPR 22. cikkének (2) bekezdése és a 22. cikk (3) bekezdésének c) pontja

2.1. A technikai segítségnyújtástól eltérő prioritások

2.1.1. A prioritás címe [300] (minden prioritás esetében megismétlendő)

☐ Az ifjúsági foglalkoztatáshoz kapcsolódó prioritás

☐ Az innovatív fellépésekhez kapcsolódó prioritás

☐ A leginkább rászorulók támogatásához kapcsolódó prioritás az ESZA+ rendelet (*2) 4. cikke (1) bekezdésének m. pontjában meghatározott egyedi célkitűzés keretében

☐ A leginkább rászorulók támogatásához kapcsolódó prioritás az ESZA+ rendelet (3) 4. cikke (1) bekezdésének l. pontjában meghatározott egyedi célkitűzés keretében

☐ Ez az ERFA-ról és a Kohéziós Alapról szóló rendelet 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának viii. alpontjában meghatározott, városi mobilitásra vonatkozó egyedi célkitűzésnek szentelt prioritás

☐ Ez az ERFA-ról és a Kohéziós Alapról szóló rendelet 3. cikke (1) bekezdése a) pontjának v. alpontjában meghatározott, digitális-konnektivitásra vonatkozó egyedi célkitűzésnek szentelt prioritás.

2.1.1.1. Egyedi célkitűzés (4) (minden kiválasztott egyedi célkitűzés esetében megismétlendő, a technikai segítségnyújtáson kívüli prioritások esetében)

2.1.1.1.1. Az alapok beavatkozásai

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának i., iii., iv., v. vi. és vii. alpontja;

A vonatkozó intézkedéstípusok - a CPR 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának i. alpontja; az ESZA+ rendelet 6. cikke:

Szövegmező [8 000 ]

A fő célcsoportok - a CPR 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának iii. alpontja:

Szövegmező [1 000 ]

Az egyenlőséget, a befogadást és a megkülönböztetésmentességet biztosító intézkedések - a CPR 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának iv. alpontja és az ESZA+ rendelet 6. cikke

Szövegmező [2 000 ]

Konkrét célzott területek megjelölése, ideértve a területi eszközök tervezett felhasználását is - a 22. cikk (3) bekezdése d) pontjának v. alpontja

Szövegmező [2 000 ]

Interregionális, határon átnyúló és transznacionális intézkedések - a CPR 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának vi. alpontja

Szövegmező [2 000 ]

A pénzügyi eszközök tervezett felhasználása - a CPR 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának vii. alpontja

Szövegmező [1 000 ]

2.1.1.1.2. Mutatók

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának ii. alpontja, az ERFA-rendelet és a KA-rendelet 8. cikke

2. táblázat: Kimeneti mutatók

Prioritás Egyedi célkitűzés Alap Régiókategória Azonosító [5] Mutató [255] Mértékegység Mérföldkő (2024) Célérték (2029)

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának ii. alpontja

3. táblázat: Eredménymutatók

Prioritás Egyedi célkitűzés Alap Régiókategória Azonosító [5] Mutató [255] Mértékegység Alapvonal vagy referenciaérték Tárgyév Célérték (2029) Adatforrás [200] Megjegyzések [200]

2.1.1.1.3. A program (uniós) forrásainak indikatív bontása beavatkozástípus szerint (nem alkalmazandó az ETHAA-ra)

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának viii. alpontja

4. táblázat: 1. dimenzió - beavatkozási terület

Prioritásszám Alap Régiókategória Egyedi célkitűzés Kód Összeg (EUR)

5. táblázat: 2. dimenzió - finanszírozási forma

Prioritásszám Alap Régiókategória Egyedi célkitűzés Kód Összeg (EUR)

6. táblázat: 3. dimenzió - területi végrehajtási mechanizmus és területi hangsúly

Prioritásszám Alap Régiókategória Egyedi célkitűzés Kód Összeg (EUR)

7. táblázat: 6. dimenzió - ESZA+ másodlagos témák

Prioritásszám Alap Régiókategória Egyedi célkitűzés Kód Összeg (EUR)

8. táblázat: 7. dimenzió - Az ESZA+ (*3), az ERFA, a Kohéziós Alap és az IÁA nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos dimenziója

Prioritásszám Alap Régiókategória Egyedi célkitűzés Kód Összeg (EUR)

2.1.1.1.4. A programozott (uniós) források indikatív bontása a beavatkozás típusa szerint az ETHAA esetében

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdésének c) pontja

9. táblázat: A programozott (uniós) források indikatív bontása a beavatkozás típusa szerint az ETHAA esetében

Prioritásszám Egyedi célkitűzés A beavatkozás típusa Kód Összeg (EUR)

2.1.1.2. Az anyagi nélkülözés kezelésére vonatkozó egyedi célkitűzés (5)

2.1.1.2.1. Az alapok beavatkozásai

Hivatkozás: a CPR 22. cikkének (3) bekezdése és az ESZA+ rendelet 20. cikke és 23. cikkének (1) és (2) bekezdése

Támogatástípusok

Szövegmező [2 000 ]

Fő célcsoportok

Szövegmező [2 000 ]

A nemzeti vagy regionális támogatási program leírás

Szövegmező [2 000 ]

A műveletek kiválasztásának kritériumai (6)

Szövegmező [4 000 ]

2.1.1.2.2. Mutatók

2. táblázat: Kimeneti mutatók

Prioritás Egyedi célkitűzés Alap Régiókategória Azonosító [5] Mutató [255] Mértékegység

3. táblázat: Eredeménymutatók

Prioritás Egyedi célkitűzés Alap Régiókategória Azonosító [5] Mutató [255] Mértékegység Referenciaérték Tárgyév Adatforrás [200] Megjegyzések [200]

2.2. Technikai segítségnyújtási prioritások

2.2.1. A CPR 36. cikkének (4) bekezdése szerinti technikai segítségnyújtási prioritás (minden ilyen technikai segítségnyújtási prioritás esetében megismétlendő)

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdésének e) pontja

2.2.1.1. Az alapok beavatkozásai

A kapcsolódó intézkedéstípusok - a CPR 22. cikke (3) bekezdése e) pontjának i. alpontja

Szövegmező [8 000 ]

A fő célcsoportok - a CPR 22. cikke (3) bekezdése e) pontjának iii. alpontja

Szövegmező [1 000 ]

2.2.1.2. Mutatók

Kimeneti mutatók a kapcsolódó mérföldkövekkel és célértékekkel

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdése e) pontjának ii. alpontja

2. táblázat: Kimeneti mutatók

Prioritás Alap Régiókategória Azonosító [5] Mutató [255] Mértékegység Mérföldkő (2024) Célérték (2029)

2.2.1.3. A programozott (uniós) források indikatív bontása a beavatkozás típusa szerint

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdése e) pontjának iv. alpontja

4. táblázat: 1. dimenzió - beavatkozási terület

Prioritásszám Alap Régiókategória Kód Összeg (EUR)

7. táblázat: 6. dimenzió - ESZA+ másodlagos témák

Prioritásszám Alap Régiókategória Kód Összeg (EUR)

8. táblázat: 7. dimenzió - Az ESZA+ (*4), az ERFA, a Kohéziós Alap és az IÁA nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos dimenziója

Prioritásszám Alap Régiókategória Kód Összeg (EUR)

9. táblázat - A programozott (uniós) források indikatív bontása a beavatkozás típusa szerint az ETHAA esetében

Prioritásszám Egyedi célkitűzés A beavatkozás típusa Kód Összeg (EUR)

2.2.2. A 37. cikk szerinti technikai segítségnyújtási prioritás (minden ilyen technikai segítségnyújtási prioritás esetében megismétlendő)

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdésének f) pontja

2.2.2.1. A költségfüggetlen finanszírozás szerinti technikai segítségnyújtás leírása - a CPR 37. cikke

Szövegmező [3 000 ]

2.2.2.2. A programozott (uniós) források indikatív bontása a beavatkozás típusa szerint

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdésének f) pontja

4. táblázat: 1. dimenzió - beavatkozási terület

Prioritásszám Alap Régiókategória Kód Összeg (EUR)

7. táblázat: 6. dimenzió - ESZA+ másodlagos témák

Prioritásszám Alap Régiókategória Kód Összeg (EUR)

8. táblázat: 7. dimenzió - Az ESZA+ (*5), az ERFA, a Kohéziós Alap és az IÁA nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos dimenziója

Prioritásszám Alap Régiókategória Kód Összeg (EUR)

9. táblázat - A programozott (uniós) források indikatív bontása a beavatkozás típusa szerint az ETHAA esetében

Prioritásszám Egyedi célkitűzés A beavatkozás típusa Kód Összeg (EUR)

3. Finanszírozási terv

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdése g) pontjának i., ii. és iii. alpontja, a 112. cikk (1), (2) és (3) bekezdése, valamint a 14. cikk és a 26. cikk

3.1. Átcsoportosítások és hozzájárulások (7)

Hivatkozás: a CPR 14., 26. és 27. cikke

A következőkhöz kapcsolódó programmódosítás:

☐ hozzájárulások az InvestEU-hoz

☐ átcsoportosítás közvetlen vagy közvetett irányítás alatt álló eszközökbe

☐ átcsoportosítás az ERFA, az ESZA+, a Kohéziós Alap között vagy más alaphoz vagy alapokhoz

15A. táblázat: Hozzájárulás az InvestEU-hoz (*6) (éves bontás)

Hozzájárulás a következőből: Hozzájárulás a következőkhöz: Évenkénti bontásban

Alap Régiókategória InvestEU keret(ek) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Összesen

ERFA Fejlettebb

Átmeneti

Kevésbé fejlett

ESZA+ Fejlettebb

Átmeneti

Kevésbé fejlett

Kohéziós Alap n.a.

ETHAA n.a.

15B. táblázat: Hozzájárulások az InvestEU-hoz (*7) (összefoglaló)

Régiókategória 1. keret - Fenntartható infrastruktúra 2. keret - Innováció és digitalizáció 3. keret - Kkv-k 4. keret - Szociális beruházás és készségek Összesen

a) b) c) d) f)=a)+b)+c)+d)

ERFA Fejlettebb

Kevésbé fejlett

Átmeneti

ESZA+ Fejlettebb

Kevésbé fejlett

Átmeneti

Kohéziós Alap n.a.

ETHAA n.a.

Összesen

Szövegmező [3 500 ] (indokolás), figyelembe véve, hogy ezek az összegek hogyan járulnak hozzá a programban az InvestEU-rendelet 10. cikkének (1) bekezdésével összhangban kiválasztott szakpolitikai célkitűzések eléréséhez

16A. táblázat: Átcsoportosítások a közvetlen vagy közvetett irányítás alatt álló eszközökbe* (éves bontás)

Átcsoportosítás az alábbiakból Átcsoportosítás az alábbiakhoz Évenkénti bontásban

Alap Régió-kategória Eszköz 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Össze-sen

ERFA Fejlettebb

Átmeneti

Kevésbé fejlett

ESZA+ Fejlettebb

Átmeneti

Kevésbé fejlett

Kohéziós Alap n.a.

ETHAA n.a.

16B. táblázat: Átcsoportosítások a közvetlen vagy közvetett irányítás alatt álló eszközökbe (*8) (összefoglaló)

Alap Régiókategória 1. eszköz 2. eszköz 3. eszköz 4. eszköz 5. eszköz (*9) Összesen

a) b) c) d) e) f)=a)+b)+c)+d)+e)

ERFA Fejlettebb

Átmeneti

Kevésbé fejlett

ESZA+ Fejlettebb

Átmeneti

Kevésbé fejlett

Kohéziós Alap n.a.

ETHAA n.a.

Összesen

Szövegmező [3 500 ] (indokolás)

17A. táblázat: Átcsoportosítások az ERFA, az ESZA+, a Kohéziós Alap között vagy más alaphoz vagy alapokhoz (*10) (éves bontás)

Átcsoportosítások az alábbiakból Átcsoportosítások az alábbiakhoz Évenkénti bontásban

Alap Régió-kategória Alap Régió-kategória (adott esetben) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Össze-sen

ERFA Fejlettebb ERFA, ESZA+ vagy Kohéziós Alap, ETHAA, MMIA, BBA, HAVE

Átmeneti

Kevésbé fejlett

ESZA+ Fejlettebb

Átmeneti

Kevésbé fejlett

Kohézi-ós Alap n.a.

ETHAA n.a.

17B. táblázat: Átcsoportosítások az ERFA, az ESZA+, a Kohéziós Alap között vagy más alaphoz vagy alapokhoz (*11) (összefoglaló)

ERFA ESZA+ Kohéziós Alap ETHAA MMIA BBA HAVE Összesen

Fejlettebb Átmeneti Kevésbé fejlett Fejlettebb Átmeneti Kevésbé fejlett

ERFA Fejlettebb

Átmeneti

Kevésbé fejlett

ESZA+ Fejlettebb

Átmeneti

Kevésbé fejlett

Kohéziós Alap n.a.

ETHAA n.a.

Összesen

Szövegmező [3 500 ] (indokolás)

3.2. IÁA: a programon belüli allokáció és átcsoportosítások (8)

3.2.1. A programra szánt IÁA-allokáció az átcsoportosítások előtt prioritásonkénti bontásban (adott esetben) (9)

Hivatkozás: a CPR 27. cikke

18. táblázat: Az IÁA-rendelet 3. cikkének megfelelően a programra szánt IÁA-allokáció az átcsoportosítások előtt

1. IÁA-prioritás

2. IÁA-prioritás

Összesen

3.2.2. Az IÁA-ba való átcsoportosítások kiegészítő támogatásként (10) (adott esetben)

Átcsoportosítás az IÁA számára

☐ az IÁA-allokációval rendelkező programon belüli belső átcsoportosításokra vonatkozik

☐ más programokból az IÁA-allokációval rendelkező programba való átcsoportosításokra vonatkozik

18A. táblázat: Átcsoportosítások az IÁA-ba a programon belül (éves bontás)

Átcsoportosítás az alábbiakból Átcsoportosítás az alábbiakhoz Évenkénti bontásban

Alap Régiókategória IÁA-prioritás (*12) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Összesen

ERFA Fejlettebb 1. IÁA-prioritás

Átmeneti

Kevésbé fejlett

ESZA+ Fejlettebb 2. IÁA-prioritás

Átmeneti

Kevésbé fejlett

18B. táblázat: ERFA- és ESZA+-források átcsoportosítása a programon belül az IÁA-ba

IÁA-allokáció a programon belül (*13) azon régiókategóriák szerinti bontásban, ahol az érintett terület található (*14) (IÁA-prioritás szerint)

IÁA-prioritás (minden egyes IÁA-prioritásra vonatkozóan) Összeg

Átcsoportosítás a programon belül (*13) (kiegészítő támogatás) régiókategória szerint

ERFA Fejlettebb

Átmeneti

Kevésbé fejlett

ESZA+ Fejlettebb

Átmeneti

Kevésbé fejlett

Összesen Fejlettebb

Átmeneti

Kevésbé fejlett

18C. táblázat: Átcsoportosítások az IÁA-ba más program(ok)ból (éves bontás)

Átcsoportosítás az alábbiakból Átcsoportosítás az alábbiakhoz Évenkénti bontásban

Alap Régiókategória IÁA-prioritás (*15) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Összesen

ERFA Fejlettebb 1. IÁA-prioritás

Átmeneti

Kevésbé fejlett

ESZA+ Fejlettebb 2. IÁA-prioritás

Átmeneti

Kevésbé fejlett

18D. táblázat: ERFA- és ESZA+-források átcsoportosítása más programokból ezen a programon belül az IÁA-ba

Az IÁA-nak e program (*16) keretében nyújtott kiegészítő támogatás egy adott régiókategóriában (*18) található terület javára (prioritás szerint):

IÁA-prioritás Összeg

Átcsoportosítás(ok) más program(ok)ból (*17) régiókategória szerint

ERFA Fejlettebb

Átmeneti

Kevésbé fejlett

ESZA+ Fejlettebb

Átmeneti

Kevésbé fejlett

Összesen

Szövegmező [3 000 ] Az ERFA-ból és az ESZA+-ból a tervezett beavatkozástípusok alapján történő kiegészítő átcsoportosítás indokolása - a CPR 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának viii. alpontja

3.3. A félidős felülvizsgálat alapján történő, régiókategóriák közötti átcsoportosítások

19A. táblázat: A félidős felülvizsgálat alapján történő, régiókategóriák közötti átcsoportosítások a programon belül (éves bontás)

Átcsoportosítás az alábbiakból Átcsoportosítás az alábbiakhoz Évenkénti bontásban

Régiókategória (*19) Régiókategória (*19) 2025 2026 2027 Összesen

Fejlettebb Fejlettebb /

Átmeneti /

Kevésbé fejlett

Átmeneti

Kevésbé fejlett

19B. táblázat: A félidős felülvizsgálat alapján történő, régiókategóriák közötti átcsoportosítások más programokba (éves bontás)

Átcsoportosítás az alábbiakból Átcsoportosítás az alábbiakhoz Évenkénti bontásban

Régiókategória (*20) Régiókategória (*20) 2025 2026 2027 Összesen

Fejlettebb Fejlettebb /

Átmeneti /

Kevésbé fejlett

Átmeneti

Kevésbé fejlett

3.4. Visszautalások (11)

20A. táblázat Visszautalások (éves bontás)

Átcsoportosítás az alábbiakból Átcsoportosítás az alábbiakhoz Évenkénti bontásban

InvestEU vagy más uniós eszköz Alap Régiókategória 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Összesen

InvestEU

1. keret

2. keret

3. keret

4. keret

1. uniós eszköz

2. uniós eszköz

[...] ERFA Fejlettebb

Átmeneti

Kevésbé fejlett

ESZA+ Fejlettebb

Átmeneti

Kevésbé fejlett

Kohéziós Alap n.a.

ETHAA n.a.

20B. táblázat Visszautalások (*21) (összefoglaló)

Innen / Ide ERFA ESZA+ Kohéziós Alap ETHAA

Fejlettebb Átmeneti Kevésbé fejlett Fejlettebb Átmeneti Kevésbé fejlett

InvestEU

1. keret

2. keret

3. keret

4. keret

1. eszköz

2. eszköz

3. eszköz

4. eszköz (*22)

3.5. Pénzügyi előirányzatok éves bontásban

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdése g) pontjának i. alpontja és az IÁA-rendelet 3., 4. és 7. cikke

10. táblázat: Pénzügyi előirányzatok éves bontásban

Alap Régiókategória 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026

kizárólag az ETHAA esetében 2027 2027

kizárólag az ETHAA esetében Összesen

Pénzügyi előirányzat rugalmassági összeg nélkül Rugalmassági összeg Pénzügyi előirányzat rugalmassági összeg nélkül Rugalmassági összeg

ERFA (*23) Fejlettebb

Átmeneti

Kevésbé fejlett

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

Összesen

ESZA+ (*23) Fejlettebb

Átmeneti

Kevésbé fejlett

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

Összesen

IÁA (*23) Az IÁA-rendelet 3. cikke szerinti források

Az IÁA-rendelet 4. cikke szerinti források

(Az IÁA-rendelet 3. cikke szerinti forrásokhoz kapcsolódó,) az IÁA-rendelet 7. cikke szerinti források

(Az IÁA-rendelet 4. cikke szerinti forrásokhoz kapcsolódó,) az IÁA-rendelet 7. cikke szerinti források

Összesen

Kohéziós Alap n.a.

ETHAA n.a.

Összesen

3.6. Összes pénzügyi előirányzat alaponként és nemzeti társfinanszírozás

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdése g) pontjának ii. alpontja, a 22. cikk (6) bekezdése és a 36. cikk

A "Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe" célkitűzés alá tartozó olyan programok esetében, amelyeknél a partnerségi megállapodásban a CPR 36. cikkének (4) bekezdése szerinti technikai segítségnyújtást választották.

11. táblázat: Összes pénzügyi előirányzat alaponként és nemzeti társfinanszírozás

Szakpolitika/ az IÁA egyedi célkitűzése Szám vagy technikai segítségnyújtás Prioritás Az uniós támogatás kiszámításának alapja (teljes elszámolható költség vagy közpénzből nyújtott hozzájárulás) Alap Régiókategória (*24) Uniós hozzájárulás

a) = g)+h) Az uniós hozzájárulás bontása Nemzeti hozzájárulás A nemzeti hozzájárulás indikatív bontása Összesen Társfinanszírozási arány

A rugalmassági összeggel csökkentett uniós hozzájárulás g) Rugalmassági összeg

h) közpénz magán

b)=c)+d) c) d) e)=a)+b) f)=a)/e)

1. prioritás közpénzből / összesen ERFA Fejlettebb

Átmeneti

Kevésbé fejlett

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

2. prioritás ESZA+ Fejlettebb

Átmeneti

Kevésbé fejlett

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

3. prioritás IÁA (*25) Az IÁA-rendelet 3. cikke szerinti források

Az IÁA-rendelet 4. cikke szerinti források

Összesen

4. prioritás Kohéziós Alap

Technikai segítségnyújtás 5. prioritás

Technikai segítségnyújtás a a CPR 36. cikkének (4) bekezdése alapján ERFA vagy ESZA+ vagy IÁA vagy Kohéziós Alap

Technikai segítségnyújtás 6. prioritás

Technikai segítségnyújtás a CPR 37. cikke alapján ERFA vagy ESZA+ vagy IÁA vagy Kohéziós Alap

ERFA összesen Fejlettebb

Átmeneti

Kevésbé fejlett

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

ESZA+ összesen Fejlettebb

Átmeneti

Kevésbé fejlett

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

IÁA (*25) Az IÁA-rendelet 3. cikke szerinti források

Az IÁA-rendelet 4. cikke szerinti források

Kohéziós Alap összesen

Mindösszesen

A "Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe" célkitűzés alá tartozó, a partnerségi megállapodásban szereplő választás alapján a 36. cikk (5) bekezdésének megfelelően technikai segítségnyújtást alkalmazó programok esetében.

11. táblázat: Összes pénzügyi allokáció alaponként és nemzeti hozzájárulás

Szakpolitika/az IÁA egyedi célkitűzése Szám vagy technikai segítség-nyújtás Prioritás Az uniós támogatás kiszámításá-nak alapja (teljes elszámolható költség vagy közpénzből nyújtott hozzájárulás) Alap Régió-kategória (*26) Uniós hozzájárulás

a)=b)+c)+i)+j) Az uniós hozzájárulás bontása Nemzeti hozzá-járulás A nemzeti hozzájárulás indikatív bontása Össze-sen Társfinanszíro-zási arány

Köz-pénz magán

d)=e)+f) e) f) g)=a)+d) h)=a)/g)

Uniós hozzájárulás Rugalmassági összeg

Technikai segítségnyújtás nélkül a 36. cikk (5) bekezdése alapján Technikai segítségnyújtáshoz a 36. cikk (5) bekezdése alapján Technikai segítségnyújtás nélkül a 36. cikk (5) bekezdése alapján Technikai segítségnyújtáshoz a 36. cikk (5) bekezdése alapján

b) c) i) j)

1. prioritás közpénzből / összesen ERFA Fejlettebb

Átmeneti

Kevésbé fejlett

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

2. prioritás ESZA+ Fejlettebb

Átmeneti

Kevésbé fejlett

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

3. prioritás IÁA (*27) Az IÁA-rendelet 3. cikke szerinti források

Az IÁA-rendelet 4. cikke szerinti források

Összesen

4. prioritás Kohéziós Alap

Technikai segítség-nyújtás 5. prioritás

Technikai segítségnyúj-tás a CPR 37. cikke alapján ERFA vagy ESZA+ vagy IÁA vagy Kohéziós Alap

ERFA összesen Fejlettebb

Átmeneti

Kevésbé fejlett

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

ESZA+ összesen Fejlettebb

Átmeneti

Kevésbé fejlett

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

IÁA (*27) Az IÁA-rendelet 3. cikke szerinti források

Az IÁA-rendelet 4. cikke szerinti források

Kohéziós Alap összesen

Mindösszesen

Az ETHAA esetében:

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdése g) pontjának iii. alpontja

A partnerségi megállapodásban szereplő választás alapján a CPR 36. cikke (4) bekezdésének megfelelően technikai segítségnyújtást alkalmazó ETHAA-programok esetében.

11A. táblázat: Összes pénzügyi allokáció alaponként és nemzeti hozzájárulás

Prioritás Egyedi célkitűzés (az ETHAA-rendeletben meghatározott nómenklatúra) Az uniós támogatás kiszámításának alapja Uniós hozzájárulás Közpénzből nyújtott nemzeti hozzájárulás Összesen Társfinanszírozási arány

1. prioritás 1.1.1. Közpénz

1.1.2. Közpénz

1.2. Közpénz

1.3. Közpénz

1.4. Közpénz

1.5. Közpénz

1.6. Közpénz

2. prioritás 2.1. Közpénz

2.2. Közpénz

3. prioritás 3.1. Közpénz

4. prioritás 4.1. Közpénz

A CPR 36. cikkének (4) bekezdése szerinti technikai segítségnyújtás 5.1. Közpénz

A CPR 37. cikke szerinti technikai segítségnyújtás 5.2. Közpénz

A partnerségi megállapodásban szereplő választás alapján a 36. cikk (5) bekezdésének megfelelően technikai segítségnyújtást alkalmazó ETHAA-programok esetében.

11A. táblázat: Összes pénzügyi allokáció alaponként és nemzeti hozzájárulás

Prioritás Egyedi célkitűzés (az ETHAA-rendeletben meghatározott nómenklatúra) Az uniós támogatás kiszámításának alapja Uniós hozzájárulás Közpénzből nyújtott nemzeti hozzájárulás Összesen Társfinanszírozási arány*

Technikai segítségnyújtás nélküli uniós hozzájárulás a CPR 36. cikkének (5) bekezdése alapján Technikai segítségnyújtáshoz biztosított uniós hozzájárulás a CPR 36. cikkének (5) bekezdése alapján

1. prioritás 1.1.1. Közpénz

1.1.2. Közpénz

1.2. Közpénz

1.3. Közpénz

1.4. Közpénz

1.5. Közpénz

1.6. Közpénz

2. prioritás 2.1. Közpénz

2.2. Közpénz

3. prioritás 3.1. Közpénz

4. prioritás 4.1. Közpénz

Technikai segítségnyújtás (37. cikk) 5.1. Közpénz

4. Feljogosító feltételek

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdésének i) pontja

12. táblázat: Feljogosító feltételek

Feljogosító feltételek Alap Egyedi célkitűzés (nem alkalmazandó az ETHAA-ra) A feljogosító feltételek teljesítése Kritériumok A kritériumok teljesítése Hivatkozás a releváns dokumentumokra Indokolás

Igen/Nem 1. kritérium Igen/Nem [500] [1 000 ]

2. kritérium Igen/Nem

5. Programhatóságok

Hivatkozás: CPR 22. cikke (3) bekezdésének k) pontja, valamint a 71. és a 84. cikk

13. táblázat: Programhatóságok

Programhatóságok Az intézmény neve [500] Elérhetőségek [200] E-mail [200]

Irányító hatóság

Audithatóság

Az a szerv, amely számára a Bizottság kifizetéseket teljesít

Adott esetben az a szerv vagy szervek, amely(ek) részére a Bizottság a CPR 36. cikkének (5) bekezdése szerinti technikai segítségnyújtás esetén kifizetést teljesít

Elszámolási feladatkör, amennyiben nem az irányító hatóság tölti be

A 36. cikk (5) bekezdése szerinti technikai segítségnyújtás esetén megtérített összegek megoszlása, amennyiben több szervet is azonosítottak a Bizottság általi kifizetés céljára

Hivatkozás: a CPR 22. cikkének (3) bekezdése

13A. táblázat: A CPR 36. cikke (5) bekezdésének b) pontjában meghatározott százalékokból az egyes szerveknek járó részesedés, amennyiben a Bizottság a CPR 36. cikke (5) bekezdése szerinti technikai segítségnyújtás keretében teljesít kifizetést (százalékpont)

1. szerv százalékpont

2. szerv (*28) százalékpont

6. Partnerség

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdésének h) pontja

Szövegmező [10 000 ]

7. Kommunikáció és láthatóság

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdésének j) pontja

Szövegmező [4 500 ]

8. Egységköltségek, egyösszegű átalányok, százalékos átalányok és költségfüggetlen finanszírozás alkalmazása

Hivatkozás: a CPR 94. és 95. cikke

14. táblázat: Egységköltségek, egyösszegű átalányok, százalékos átalányok és költségfüggetlen finanszírozás alkalmazása

A CPR 94. és 95. cikkének tervezett alkalmazása IGEN NEM

A program keretében az elfogadásától kezdve egységköltségek, egyösszegű átalányok és százalékos átalányok alapján nyújtják az uniós hozzájárulást a CPR 94. cikke szerinti prioritást illetően (igen válasz esetén kérjük, töltse ki az 1. függeléket) ☐ ☐

A program keretében az elfogadásától kezdve költségfüggetlen finanszírozás alapján nyújtják az uniós hozzájárulást a CPR 95. cikke szerint (igen válasz esetén kérjük, töltse ki a 2. függeléket) ☐ ☐

1. függelék

Uniós hozzájárulás egységköltségek, egyösszegű átalányok és százalékos átalányok alapján

Sablon az adatok Bizottság általi megvizsgálás céljára történő benyújtásához (a CPR 94. cikke)

A javaslat benyújtásának időpontja

Erre a függelékre nincs szükség, ha a CPR 94. cikke (4) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktussal létrehozott, uniós szintű egyszerűsített költségelszámolási módszereket alkalmazzák.

A. A fő elemek összefoglalása

Prioritás Alap Egyedi célkitűzés Régiókategória A prioritáson belüli teljes pénzügyi allokáció azon tervezett százalékos aránya, amelyre az egyszerűsített költségelszámolási módszert fogják alkalmazni Fedezett művelettípus(ok) A térítést kiváltó mutató A térítést kiváltó mutató mértékegysége Az egyszerűsített költségelszámolási módszer típusa (egységköltségek, egyösszegű átalány vagy százalékos átalány) Az egyszerűsített költségelszámolási módszer összege (EUR-ban) vagy százalékos aránya (százalékos átalány esetén)

Kód (12) Leírás Kód (13) Leírás

B. Részletes információk művelettípusok szerint (minden művelettípusra kitöltendő)

Kapott-e az irányító hatóság külső vállalattól támogatást az alábbi egyszerűsített költségek meghatározásához?

Ha igen, kérjük, adja meg, mely külső vállalattól : Igen/Nem - A külső vállalat neve

1. A művelettípus leírása, ideértve a végrehajtás ütemtervét (14)

2. Egyedi célkitűzés(ek)

3. A térítést kiváltó mutató (15)

4. A térítést kiváltó mutató mértékegysége

5. Egységköltségek, egyösszegű átalány vagy százalékos átalány

6. Az egyszerűsített költségelszámolási módszer mértékegységenkénti összege vagy százalékos aránya (százalékos átalány esetében)

7. Egységköltség, egyösszegű átalány vagy százalékos átalány útján megtérített költségkategóriák

8. E költségkategóriák a művelettel kapcsolatos összes támogatható kiadást lefedik? (IGEN/NEM)

9. Korrekciós módszer (16)

10. Az egységek elérésének ellenőrzése

- ismertesse, hogy milyen dokumentummal (dokumentumokkal)/rendszerrel fogják ellenőrizni a teljesített egységek elérését,

- ismertesse, hogy ki és mit fog ellenőrizni az irányítási ellenőrzések alkalmával,

- ismertesse, hogy milyen intézkedéseket fognak alkalmazni a releváns adatok/dokumentumok gyűjtésére és tárolására.

11. A kívánttal esetlegesen ellentétes hatást kiváltó ösztönzők, mérséklési intézkedések (17), valamint a kockázat becsült mértéke (magas/közepes/alacsony)

12. A Bizottság által ez alapján várhatóan visszatérítendő teljes összeg (nemzeti és uniós)

C. Az egységköltség, az egyösszegű átalány vagy a százalékos átalány kiszámítása

1. Az egységköltségek, egyösszegű átalányok és százalékos átalányok kiszámításához használt adatforrások (ki állította elő, gyűjtötte össze és rögzítette az adatokat; hol tárolják az adatokat; határidők; hitelesítés stb.).

2. Kérjük, ismertesse, hogy a 94. cikk (2) bekezdésén alapuló javasolt módszer és számítás miért megfelelő a művelettípus esetén.

3. Ismertesse, hogyan végezték el a számításokat, különös tekintettel a minőséget vagy a mennyiségeket érintő feltevésekre. E melléklethez adott esetben statisztikai bizonyítékokat és referenciaértékeket kell felhasználni és kérésre a Bizottság által használható formátumban benyújtani.

4. Kérjük, ismertesse, hogyan biztosította, hogy az egységköltség, egyösszegű átalány vagy százalékos átalány kiszámításához csak támogatható kiadást vegyenek figyelembe.

5. A számítási módszer, az összegek, valamint az adatok ellenőrzésének, minőségének, gyűjtésének és tárolásának biztosítását célzó intézkedések audithatósági értékelése.

2. függelék

Uniós hozzájárulás költségfüggetlen finanszírozás alapján

Sablon az adatok Bizottság általi megvizsgálás céljára történő benyújtásához

(a CPR 95. cikke)

A javaslat benyújtásának dátuma

Erre a függelékre nincs szükség, ha a CPR 95. cikkének (4) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktussal létrehozott, uniós szintű költségfüggetlen finanszírozási összegeket alkalmazzák.

A. A fő elemek összefoglalása

Prioritás Alap Egyedi célkitűzés Régiókategória Költségfüggetlen finanszírozással térítendő összeg Fedezett művelettípus(ok) A Bizottság általi megtérítésre jogosító teljesítendő feltételek / elérendő eredmények Mutató A Bizottság általi megtérítésre jogosító teljesítendő feltételek/elérendő eredmények mértékegysége A kedvezményezett(ek) részére történő visszatérítés céljára előirányzott visszatérítési mód

Kód (18) Leírás Kód (19) Leírás

B. Részletes információk művelettípusok szerint (minden művelettípusra kitöltendő)

1. A művelettípus leírása

2. Egyedi célkitűzés(ek)

3. Teljesítendő feltételek vagy elérendő eredmények

4. A feltételek teljesítésének vagy az eredmények elérésének határideje

5. A mutató meghatározása

6. A Bizottság általi megtérítésre jogosító teljesítendő feltételek/elérendő eredmények mértékegysége

Köztes teljesítések Tervezett dátum Összeg (EUR)

7. A Bizottság általi megtérítésre jogosító köztes teljesítések (adott esetben) és a térítések ütemezése

8. Teljes összeg (uniós és nemzeti finanszírozás együtt)

9. Korrekciós módszer

10. Az eredmény elérésének vagy a feltétel teljesítésének (és adott esetben a köztes teljesítéseknek) az ellenőrzése:

- ismertesse, hogy milyen dokumentummal (dokumentumokkal) / rendszerrel fogják ellenőrizni az eredmény vagy a feltétel (és adott esetben minden egyes köztes teljesítés) teljesülését,

- ismertesse, hogy az irányítási ellenőrzéseket (beleértve a helyszíni ellenőrzéseket is) ki és hogyan végzi majd el,

- ismertesse, hogy milyen intézkedéseket fognak alkalmazni a releváns adatok/dokumentumok gyűjtésére és tárolására.

11. Költségfüggetlen finanszírozás formájában nyújtott, vissza nem térítendő támogatások felhasználása

A tagállam által a kedvezményezetteknek nyújtott vissza nem térítendő támogatás költségfüggetlen finanszírozás formáját ölti-e? [IGEN/NEM]

12. Intézkedések az auditnyomvonal biztosítására

Kérjük, sorolja fel a fenti intézkedésekért felelős szerve(ke)t.

3. függelék

A tervezett stratégiai fontosságú műveletek felsorolása és ütemezése

(a CPR 22. cikkének (3) bekezdése)

Szövegmező [2 000 ]

4. függelék

Az egyes legkülső régiókat célzó ETHAA cselekvési terv

NB: minden egyes legkülső régió esetében megismétlendő

Sablon az adatok Bizottság általi megvizsgálás céljára történő benyújtásához

A legkülső régió megnevezése

A. A halászati erőforrások fenntartható kiaknázására és a fenntartható kék gazdaság fejlesztésére vonatkozó stratégia leírása

Szövegmező [30 000 ]

B. A legfontosabb tervezett intézkedések és a kapcsolódó finanszírozási eszközök leírása

A főbb intézkedések leírása Az ETHAA-allokáció összege (EUR)

Strukturális támogatás az ETHAA keretében a halászati és akvakultúra-ágazat számára

Szövegmező [10 000 ]

Az ETHAA-rendelet 24. cikke alapján felmerülő többletköltségek ellentételezése

Szövegmező [10 000 ]

A fenntartható kék gazdaságba irányuló, a fenntartható part menti fejlődés eléréséhez szükséges egyéb beruházások

Szövegmező [10 000 ]

ÖSSZESEN

C. Az uniós finanszírozás más forrásaival való szinergiák leírása

Szövegmező [10 000 ]

D. A többletköltségek ellentételezésének végrehajtására nyújtott kiegészítő támogatás (állami támogatás)

Az egyes tervezett programokra/ad hoc támogatásokra vonatkozóan megadandó információk

Régió Régió(k) megnevezése (NUTS) (20) ... ... ...

A támogatást nyújtó hatóság Név ...

Postacím Internetcím ... ...

A támogatási intézkedés címe ...

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban megjelent támogatás elérhetősége) ... ... ...

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím ...

Az intézkedés típusa

☐ Támogatási rendszer

A kedvezményezett és azon csoport (21) neve, amelyhez tartozik ... ...

☐ Ad hoc támogatás

Létező támogatási program vagy ad hoc támogatás módosítása Hivatkozás a bizottsági támogatásra

... ...

☐ Hosszabbítás

... ...

☐ Módosítás

Időtartam (22) éééé/hh/nn-éééé/hh/nn

☐ Támogatási rendszer

A támogatás odaítélésének dátuma (23) éééé/hh/nn

☐ Ad hoc támogatás

Érintett gazdasági ágazat(ok)

☐ Valamennyi támogatható gazdasági ágazat

... ... ... ...

☐ Csak bizonyos ágazatoknál: kérjük, adja meg NACE-alágazat szintjén is (24)

A kedvezményezett típusa

☐ KKV

☐ Nagy vállalkozások

Költségvetés A program keretében előirányzott teljes éves költségvetési összeg (25) Nemzeti valuta ... (teljes összeg) ...

A vállalkozás számára juttatott ad hoc támogatás teljes összege (26) Nemzeti valuta ... (teljes összeg) ...

Nemzeti valuta ... (teljes összeg) ...

☐ Kezességvállalásra elkülönített rész (27)

Támogatási eszköz

☐ Vissza nem térítendő támogatás/Kamattámogatás

☐ Kölcsön/Visszafizetendő előleg

☐ Kezességvállalás (adott esetben a bizottsági határozatra való hivatkozással (28)

☐ Adókedvezmény vagy adómentesség

☐ Kockázati finanszírozás nyújtása

...

☐ Egyéb (kérjük, nevezze meg)

Indokolás Indokolja meg, hogy az ETHAA keretében nyújtott támogatás helyett miért hoztak létre állami támogatási programot vagy nyújtottak ad hoc támogatást:

☐ az intézkedés nem tartozik a nemzeti program hatálya alá;

☐ a nemzeti program keretében történő forráselosztás során alkalmazott rangsorolás miatt;

☐ az ETHAA keretében már nem áll rendelkezésre finanszírozás;

☐ egyéb (kérjük, nevezze meg)

(1) A szögletes zárójelben szereplő számok a szóközök nélküli karakterszámot jelentik.

(2) Az ESZA+ rendelet 4. cikke (1) bekezdésének m) pontjában meghatározott egyedi célkitűzés támogatására korlátozódó programok esetében a programstratégia leírásának nem kell kapcsolódnia a CPR 22. cikke (3) bekezdése a) pontjának i., ii. és vi. alpontjában említett kihívásokhoz.

(*1) Az ESZA+ rendelet szerinti egyedi prioritások.

(*2) Ha ezt az opciót jelölte be, akkor lépjen a 2.1.1.2. szakaszhoz.

(3) Amennyiben az ESZA+ rendelet 4. cikke (1) bekezdésének l) pontjában meghatározott egyedi célkitűzéshez rendelt forrásokat figyelembe veszik az ESZA+ rendelet 7. cikke (4) bekezdésének céljából.

(4) Kivéve az ESZA+ rendelet 4. cikke (1) bekezdésének m) pontjában meghatározott egyedi célkitűzés esetében.

(*3) Elviekben az ESZA+-források 40 %-a járul hozzá a nemek közötti egyenlőség nyomon követéséhez. A 100 %-ot akkor kell alkalmazni, ha a tagállam az ESZA+ rendelet 6. cikkének, valamint a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos programspecifikus fellépéseknek az alkalmazása mellett dönt.

(5) A CPR 22. cikke (3) bekezdésének d) pontja nem alkalmazandó az ESZA+ rendelet 4. cikke (1) bekezdésének m) pontjában foglalt egyedi célkitűzésre.

(6) Kizárólag az ESZA+ rendelet 4. cikke (1) bekezdésének m) pontjában meghatározott egyedi célkitűzésre korlátozódó programok esetében.

(*4) Elviekben az ESZA+-források 40 %-a járul hozzá a nemek közötti egyenlőség nyomon követéséhez. A 100 %-ot akkor kell alkalmazni, ha a tagállam az ESZA+ rendelet 6. cikkének, valamint a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos programspecifikus fellépéseknek az alkalmazása mellett dönt.

(*5) Elviekben az ESZA+-források 40 %-a járul hozzá a nemek közötti egyenlőség nyomon követéséhez. A 100 %-ot akkor kell alkalmazni, ha a tagállam az ESZA+ rendelet 6. cikkének, valamint a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos programspecifikus fellépéseknek az alkalmazása mellett dönt.

(7) Kizárólag a CPR 14. és 26. cikke szerinti programmódosításokra alkalmazandó, kivéve az IÁA-ba a 27. cikkel összhangban történő kiegészítő átcsoportosításokat. Az átcsoportosítások nem érintik a tagállamok pénzügyi előirányzatainak többéves pénzügyi keret szintjén történő éves bontását.

(*6) Minden új hozzájárulási kérelem esetében a programmódosításban meg kell határozni az egyes évekre szóló teljes összegeket alaponként és régiókategória szerint.

(*7) A programozási időszak alatt a programmódosítások révén végrehajtott valamennyi hozzájárulás kumulatív összege. Minden új hozzájárulási kérelem esetében a programmódosításban meg kell határozni az egyes évekre szóló teljes összegeket alaponként és régiókategória szerint.

(*8) A programozási időszak alatt a programmódosítások révén végrehajtott valamennyi átcsoportosítás kumulatív összege. Minden új átcsoportosítási kérelem esetében a programmódosításban meg kell határozni az egyes évekre átcsoportosított teljes összegeket alaponként és régiókategória szerint.

(*9) Átcsoportosítások bármely más, közvetlen vagy közvetett irányítás alatt álló eszközbe, amennyiben az alap-jogiaktus erről a lehetőségről rendelkezik. A vonatkozó uniós eszközök száma és neve ennek megfelelően lesz meghatározva.

(*10) Átcsoportosítás más programokhoz. Az ERFA és az ESZA+ közötti átcsoportosításokat csak ugyanazon régiókategórián belül lehet végrehajtani.

(*11) A programozási időszak alatt a programmódosítások révén végrehajtott valamennyi átcsoportosítás kumulatív összege. Minden új átcsoportosítási kérelem esetében a programmódosításban meg kell határozni az egyes évekre átcsoportosított teljes összegeket alaponként és régiókategória szerint.

(8) Az átcsoportosítások nem érintik a tagállamok pénzügyi előirányzatainak többéves pénzügyi keret szintjén történő éves bontását.

(9) Ez az IÁA-allokációval rendelkező programok első elfogadására alkalmazandó.

(10) Ezt a szakaszt a támogatásban részesülő programok szerint kell kitölteni. Amennyiben egy IÁA által támogatott program a programon belül és más programokból kiegészítő támogatásban részesül (vö. a CPR 27. cikke), az ebben a szakaszban szereplő valamennyi táblázatot ki kell tölteni. Az IÁA-allokációval rendelkező programok első elfogadásakor ez a szakasz erősíti meg vagy helyesbíti a partnerségi megállapodásban javasolt előzetes átcsoportosításokat.

(*12) Az IÁA-forrásokat ki kell egészíteni azon régiókategória ERFA- vagy ESZA+-forrásaival, ahol az érintett terület található.

(*13) IÁA-allokációval rendelkező program.

(*14) Az IÁA-forrásokat ki kell egészíteni azon régiókategória ERFA- vagy ESZA+-forrásaival, ahol az érintett terület található.

(*15) Az IÁA-forrásokat ki kell egészíteni azon régiókategória ERFA- vagy ESZA+-forrásaival, ahol az érintett terület található.

(*16) Az ERFA-ból és az ESZA+-ból kiegészítő támogatásban részesülő, IÁA-allokációval rendelkező program.

(*17) Az ERFA-ból és az ESZA+-ból kiegészítő támogatást nyújtó program (forrás).

(*18) Az IÁA-forrásokat ki kell egészíteni azon régiókategória ERFA- vagy ESZA+-forrásaival, ahol az érintett terület található.

(*19) Kizárólag az ERFA-ra és az ESZA+-ra vonatkozik.

(*20) Kizárólag az ERFA-ra és az ESZA+-ra vonatkozik.

(11) Kizárólag a közvetlen vagy közvetett irányítás alá tartozó, más uniós eszközökből - beleértve az MMIA, a BBA és a HAVE elemeit - vagy az InvestEU-ból visszautalt források programmódosításaira alkalmazandó.

(*21) A programozási időszak alatt a programmódosítások révén végrehajtott valamennyi átcsoportosítás kumulatív összege. Minden új átcsoportosítási kérelem esetében a programmódosításban meg kell határozni az egyes évekre átcsoportosított teljes összegeket alaponként és régiókategória szerint.

(*22) Átcsoportosítások bármely más, közvetlen vagy közvetett irányítás alatt álló eszközbe, amennyiben az alap-jogiaktus erről a lehetőségről rendelkezik. A vonatkozó uniós eszközök száma és neve ennek megfelelően lesz meghatározva.

(*23) Az IÁA-ba történő kiegészítő átcsoportosítás után maradt összegek.

(*24) Az ERFA esetében: kevésbé fejlett, átmeneti, fejlettebb, valamint adott esetben a legkülső régiók és az északi ritkán lakott régiók számára nyújtott külön allokáció. Az ESZA+ esetében: kevésbé fejlett, átmeneti, fejlettebb, valamint adott esetben a legkülső régiók számára nyújtott külön allokáció. A Kohéziós Alapra nem alkalmazandó. A technikai segítségnyújtást illetően a régiókategóriák alkalmazása az alap kiválasztásától függ.

(*25) Adja meg az összes IÁA-forrást, beleértve az ERFA-ból és az ESZA+-ból átcsoportosított kiegészítő támogatást. A táblázatban ne tüntesse fel az IÁA-rendelet 7. cikke szerinti összegeket. Az IÁA-ból finanszírozott technikai segítségnyújtás esetében az IÁA-forrásokat az IÁA-rendelet 3. és 4. cikkéhez kapcsolódó forrásokra kell felosztani. Az IÁA-rendelet 4. cikke esetében nincs rugalmassági összeg.

(*26) Az ERFA és az ESZA+ esetében: kevésbé fejlett, átmeneti, fejlettebb, valamint adott esetben a legkülső régiók és az északi ritkán lakott régiók számára nyújtott külön allokáció. A Kohéziós Alapra nem alkalmazandó. A technikai segítségnyújtást illetően a régiókategóriák alkalmazása az alap kiválasztásától függ.

(*27) Adja meg az összes IÁA-forrást, beleértve az ERFA-ból és az ESZA+-ból átcsoportosított kiegészítő támogatást. A táblázatban ne tüntesse fel az IÁA-rendelet 7. cikke szerinti összegeket. Az IÁA-ból finanszírozott technikai segítségnyújtás esetében az IÁA-forrásokat az IÁA-rendelet 3. és 4. cikkéhez kapcsolódó forrásokra kell felosztani. Az IÁA-rendelet 4. cikke esetében nincs rugalmassági összeg.

(*28) A tagállam által meghatározott szervek száma.

(12) Ez a CPR I. mellékletének 1. táblázatában és az ETHAA-rendelet IV. mellékletében szereplő, beavatkozási terület dimenzióra vonatkozó kódra vonatkozik.

(13) Adott esetben a közös mutató kódjára vonatkozik.

(14) A műveletek kiválasztásának tervezett kezdő dátuma és befejezésük tervezett végső dátuma (hiv.: a CPR 63. cikkének (5) bekezdése).

(15) A különböző költségkategóriákra, különböző projektekre vagy egy művelet egymást követő szakaszaira kiterjedő, többféle egyszerűsített költségelszámolási módszert magában foglaló műveletek esetében a 3-11. mezőt a térítést kiváltó minden egyes mutató esetében ki kell tölteni.

(16) Amennyiben releváns, adja meg a korrekció gyakoriságát és időzítését, valamint egyértelmű hivatkozást valamely egyedi mutatóra (beleértve adott esetben az arra a honlapra mutató linket, ahol ezt a mutatót közzéteszik).

(17) A támogatott műveletek minőségére nézve vannak-e potenciálisan negatív hatások, és ha igen, milyen intézkedésekre (pl. minőségbiztosítás) kerül sor e kockázat ellensúlyozására?

(18) Ez a CPR I. mellékletének 1. táblázatában és az ETHAA-rendelet IV. mellékletében szereplő, beavatkozási terület dimenzióra vonatkozó kódra vonatkozik.

(19) Adott esetben a közös mutató kódjára vonatkozik.

(20) NUTS - Statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája. A régió meghatározása jellemzően a 2. szinten történik. A statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékleteinek módosításáról szóló, 2016. november 21-i (EU) 2016/2066 bizottsági rendelettel (HL L 322., 2016.11.29., 1. o.) módosított, a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló, 2003. május 26-i 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 154., 2003.6.21., 1. o.).

(21) A Szerződésben rögzített versenyszabályok és e szakasz alkalmazásában vállalkozásnak minősül minden, gazdasági tevékenységet végző jogalany, függetlenül annak jogállásától és finanszírozásának módjától (lásd: C-222/04. sz., Ministero dell'Economia e delle Finanze kontra Cassa di Risparmio di Firenze ügyben hozott ítélet (EBHT 2006., I-289. o.). A Bíróság kimondta, hogy a (jogilag vagy ténylegesen) ugyanazon gazdálkodó egység által ellenőrzött gazdálkodó egységeket egy vállalkozásnak kell tekinteni (C-382/99. sz. Hollandia kontra Bizottság ügy (EBHT 2002., I-5163. o.)..

(22) Az az időszak, amely alatt a támogatást nyújtó hatóság kötelezettséget vállalhat támogatások odaítélésére.

(23) "A támogatás odaítélésének dátuma": az a nap, amikor az alkalmazandó nemzeti jogrendszer értelmében a kedvezményezett jogi felhatalmazást kap a támogatás igénybevételére.

(24) NACE Rev. 2. - az Európai Unión belül folyó gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozási rendszere. Az ágazatot jellemzően a csoport szintjén kell megadni.

(25) Támogatási program esetén tüntesse fel a program keretében előirányzott teljes éves költségvetési összeget vagy a program körébe tartozó valamennyi támogatási eszköz tekintetében a becsült éves adóveszteséget.

(26) Ad hoc támogatás odaítélése esetén tüntesse fel a támogatás teljes összegét/adóveszteséget.

(27) Kezességvállalás esetén adja meg a kezességvállalással biztosított kölcsönök (maximális) összegét.

(28) Adott esetben tüntesse fel a bruttó támogatási egyenérték kiszámításának módszerét jóváhagyó bizottsági határozatot.

VI. MELLÉKLET

PROGRAM SABLON AZ MMIA-HOZ, A BBA-HOZ ÉS A HAVE-HEZ - 21. CIKK (3) BEKEZDÉS

CCI-szám

Cím angolul [255] (1)

Cím az ország nyelvén [255]

Változat

Első év [4]

Utolsó év [4]

Támogathatóság kezdete

Támogathatóság vége

Bizottsági határozat száma

Bizottsági határozat kelte

Tagállami módosító határozat száma

Tagállami módosító határozat hatálybalépésének dátuma

Nem jelentős átcsoportosítás (24. cikk (5) bekezdése) Igen/Nem

1. Programstratégia: főbb kihívások és szakpolitikai válaszok

Hivatkozás: az (EU) 2021/1060 rendelet (CPR) 22. cikk (3) bekezdése a) pontjának iii., iv., v. és ix. alpontja

E szakasz azt ismerteti, hogy a program milyen módon fogja kezelni a helyi, regionális és nemzeti igények és/vagy stratégiák alapján azonosított nemzeti szintű kihívásokat. Áttekintést nyújt a vonatkozó uniós vívmányok alkalmazásának helyzetéről és az uniós cselekvési tervek tekintetében elért eredményekről, valamint bemutatja, hogy az alap hogyan fogja elősegíteni alakulásukat a programozási időszak során.

Szövegmező [15 000 ]

2. Egyedi célkitűzések (minden egyedi célkitűzés esetében megismétlendő, a technikai segítségnyújtás kivételével)

Hivatkozás: a CPR 22. cikkének (2) és (4) bekezdése

2.1. Az egyedi célkitűzés címe [300]

2.1.1. Az egyedi célkitűzés leírása

Ez a szakasz minden egyes egyedi célkitűzés tekintetében ismerteti a kezdeti helyzetet, a fő kihívásokat, és javaslatot tesz az alapból támogatandó válaszintézkedésekre. Bemutatja, hogy az alapból származó támogatás milyen végrehajtási intézkedésekre irányul; megadja az MMIA-rendelet, a BBA-rendelet vagy a HAVE-rendelet 3. és 5. cikkének hatálya alá tartozó intézkedések indikatív listáját.

Különösen: A működési támogatás tekintetében indokolást nyújt az MMIA-rendelet 21. cikkének, a BBA-rendelet 16. cikkének, illetve a HAVE-rendelet 16. és 17. cikkének megfelelően. Tartalmazza a kedvezményezettek indikatív listáját a jogszabályban előírt kötelezettségeikkel, valamint a támogatandó fő feladatokkal együtt.

A pénzügyi eszközök tervezett felhasználása, adott esetben.

Szövegmező (16 000 karakter)

2.1.2. Mutatók

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (4) bekezdésének e) pontja

1. táblázat: Kimeneti mutatók

Egyedi célkitűzés Azonosító [5] Mutató [255] Mértékegység Mérföldkő (2024) Célérték (2029)

2. táblázat: Eredménymutatók

Egyedi célkitűzés Azonosító [5] Mutató [255] Mérték-egység Alapvonal Az alapvonal mértékegysége Tárgyév(ek) Célérték (2029) A célérték mértékegysége Adatforrás [200] Megjegyzések [200]

2.1.3. A program (uniós) forrásainak indikatív bontása a beavatkozás típusa szerint

Hivatkozás: a CPR 22. cikkének (5) bekezdése, az MMIA-rendelet 16. cikkének (12) bekezdése, a BBA-rendelet 13. cikkének (12) bekezdése, illetve a HAVE-rendelet 13. cikkének (18) bekezdése

3. táblázat: Indikatív bontás

Egyedi célkitűzés A beavatkozás típusa Kód Indikatív összeg (EUR)

2.2. Technikai segítségnyújtás

2.2.1. Leírás

Hivatkozás: a 22. cikk (3) bekezdésének f) pontja, a 36. cikk (5) bekezdése, a 37. cikk és a 95. cikk

Szövegmező [5 000 ] (A CPR 36. cikkének (5) bekezdése szerinti technikai segítségnyújtás)

Szövegmező [3 000 ] (A CPR 37. cikke szerinti technikai segítségnyújtás)

2.2.2. A CPR 36. cikkének (5) bekezdése és 37. cikke szerinti technikai segítségnyújtás indikatív bontása

4. táblázat: Indikatív bontás

A beavatkozás típusa Kód Indikatív összeg (EUR)

3. Finanszírozási terv

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdésének g) pontja

3.1. Pénzügyi előirányzatok éves bontásban

5. táblázat: Pénzügyi előirányzatok éves bontásban

Alap 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Összesen

3.2. Összes pénzügyi allokáció

6. táblázat: Összes pénzügyi allokáció alaponként és nemzeti hozzájárulás

Egyedi célkitűzés Intézkedéstípus A (teljes vagy közpénzből nyújtott) uniós támogatás kiszámításának alapja Uniós hozzájárulás a) Nemzeti hozzájárulás b)=c)+d) A nemzeti hozzájárulás indikatív bontása Összesen

e)=a)+b) Társfinanszírozási arány f)=a)/e)

közpénz c) magán d)

1. egyedi célkitűzés A BBA-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések

A BBA-rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (2) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések

A BBA-rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések

A BBA-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével (a különleges átutazási rendszer kivételével) vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések

A HAVE-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével (különleges átutazási rendszer) összhangban társfinanszírozott intézkedések

A BBA-rendelet 12. cikkének (5) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (6) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (5) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések

A HAVE-rendelet 12. cikkének (5) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések

1. egyedi célkitűzés összesen

2. egyedi célkitűzés A BBA-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések

A BBA-rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (2) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések

A BBA-rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések

A BBA-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések

A BBA-rendelet 12. cikkének (5) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (6) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (5) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések

2. egyedi célkitűzés összesen

3. egyedi célkitűzés A BBA-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések

A BBA-rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (2) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések

A BBA-rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések

A BBA-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések

A BBA-rendelet 12. cikkének (5) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (5) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések

3. egyedi célkitűzés összesen

4. egyedi célkitűzés Az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések

Az MMIA-rendelet 15. cikkének (2) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések

Az MMIA-rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések

Az MMIA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések

Az MMIA-rendelet 15. cikkének (5) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések

Az MMIA-rendelet 19. cikkével összhangban társfinanszírozott intézkedések

Az MMIA-rendelet 20. cikkével összhangban társfinanszírozott intézkedések ("befelé irányuló átadás")

Az MMIA-rendelet 20. cikkével összhangban társfinanszírozott intézkedések ("kifelé irányuló átadás")

4. egyedi célkitűzés összesen

Technikai segítségnyújtás a CPR 36. cikkének (5) bekezdése alapján

Technikai segítségnyújtás a CPR 37. cikke alapján

Mindösszesen

6A. táblázat: Vállalási terv]

Személyek száma évente

Kategória 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Áttelepítés

Humanitárius befogadás az MMIA-rendelet 19. cikkének (2) bekezdésével összhangban

A kiszolgáltatott személyek humanitárius befogadása az MMIA-rendelet 19. cikkének (3) bekezdésével összhangban

Nemzetközi védelmet kérelmező vagy abban részesülő személyek átadása ("befelé irányuló átadás")

Nemzetközi védelmet kérelmező vagy abban részesülő személyek átadása ("kifelé irányuló átadás")

[más kategóriák]

3.3. Átcsoportosítások

7. táblázat: Átcsoportosítások a megosztott irányítás alatt álló alapok között (2)

Jóváírás (alap / eszköz)

Terhelés (alap / eszköz) MMIA BBA HAVE ERFA ESZA+ Kohéziós Alap ETHAA Összesen

MMIA

BBA

HAVE

Összesen

8. táblázat: Átcsoportosítások a közvetlen vagy közvetett irányítás alatt álló eszközökbe (3)

Átcsoportosítás összege

1. eszköz [név]

2. eszköz [név]

Összesen

4. Feljogosító feltételek

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdésének i) pontja

9. táblázat: Horizontális feljogosító feltételek

Feljogosító feltételek A feljogosító feltételek teljesítése Kritériumok A kritériumok teljesítése Hivatkozás a releváns dokumentumokra Indokolás

1. kritérium Igen/Nem [500] [1 000 ]

2. kritérium

5. Programhatóságok

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdésének k) pontja, valamint a 71. és a 84. cikk

10. táblázat: Programhatóságok

Az intézmény neve [500] Kapcsolattartó neve és beosztása [200] E-mail [200]

Irányító hatóság

Audithatóság

Az a szerv, amely számára a Bizottság kifizetéseket teljesít

6. Partnerség

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdésének h) pontja

Szövegmező [10 000 ]

7. Kommunikáció és a támogatások láthatósága

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdésének j) pontja

Szövegmező [4 500 ]

8. Egységköltségek, egyösszegű átalányok, százalékos átalányok és költségfüggetlen finanszírozás alkalmazása

Hivatkozás: a CPR 94. és 95. cikke

A CPR 94. és 95. cikkének tervezett alkalmazása IGEN NEM

A program keretében az elfogadásától kezdve egységköltségek, egyösszegű átalányok és százalékos átalányok alapján nyújtják az uniós hozzájárulást a CPR 94. cikke szerinti prioritást illetően (igen válasz esetén kérjük, töltse ki az 1. függeléket) ☐ ☐

A program keretében az elfogadásától kezdve költségfüggetlen finanszírozás alapján nyújtják az uniós hozzájárulást a CPR 95. cikke szerint (igen válasz esetén kérjük, töltse ki a 2. függeléket) ☐ ☐

1. függelék

Uniós hozzájárulás egységköltségek, egyösszegű átalányok és százalékos átalányok alapján

Sablon az adatok Bizottság általi megvizsgálás céljára történő benyújtásához

(a CPR 94. cikke)

A javaslat benyújtásának dátuma

Erre a függelékre nincs szükség, ha a CPR 94. cikkének (4) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktussal létrehozott, uniós szintű egyszerűsített költségelszámolási módszereket alkalmazzák.

A. A fő elemek összefoglalása

Egyedi célkitűzés Az egyedi célkitűzésen belüli teljes pénzügyi allokáció azon tervezett százalékos aránya, amelyre az egyszerűsített költségelszámolási módszert fogják alkalmazni Fedezett művelettípus(ok) A térítést kiváltó mutató A térítést kiváltó mutató mértékegysége Az egyszerűsített költségelszámolási módszer típusa (egységköltségek, egyösszegű átalányok vagy százalékos átalányok) Az egyszerűsített költségelszámolási módszer összege (EUR-ban) vagy százalékos aránya (százalékos átalány esetén)

Kód (4) Leírás Kód (5) Leírás

B. Részletes információk művelettípusok szerint (minden művelettípusra kitöltendő)

Kapott-e az irányító hatóság külső vállalattól támogatást az alábbi egyszerűsített költségek meghatározásához?

Ha igen, kérjük, adja meg, mely külső vállalattól:Igen/Nem - A külső vállalat neve

1. A művelettípus leírása, ideértve a végrehajtás ütemtervét (6)

2. Egyedi célkitűzés(ek)

3. A térítést kiváltó mutató (7)

4. A térítést kiváltó mutató mértékegysége

5. Egységköltségek, egyösszegű átalány vagy százalékos átalány

6. Az egyszerűsített költségelszámolási módszer mértékegységenkénti összege vagy százalékos aránya (százalékos átalány esetében)

7. Egységköltség, egyösszegű átalány vagy százalékos átalány útján megtérített költségkategóriák

8. E költségkategóriák a művelettel kapcsolatos összes támogatható kiadást lefedik? (IGEN/NEM)

9. Korrekciós módszer (8)

10. A [teljesített] egységek elérésének ellenőrzése

- ismertesse, hogy milyen dokumentummal (dokumentumokkal) / rendszerrel fogják ellenőrizni a teljesített egységek elérését,

- ismertesse, hogy ki és mit fog ellenőrizni az irányítási ellenőrzés alkalmával,

- ismertesse, hogy milyen intézkedéseket fognak alkalmazni a releváns adatok/dokumentumok gyűjtésére és tárolására.

11. A kívánttal esetlegesen ellentétes hatást kiváltó ösztönzők, mérséklési intézkedések (9), valamint a kockázat becsült mértéke (magas/közepes/alacsony)

12. A Bizottság által ez alapján várhatóan visszatérítendő teljes összeg (nemzeti és uniós)

C. Az egységköltség, az egyösszegű átalány vagy a százalékos átalány kiszámítása

1. Az egységköltségek, egyösszegű átalányok és százalékos átalányok kiszámításához használt adatforrások (ki állította elő, gyűjtötte össze és rögzítette az adatokat; hol tárolják az adatokat; határidők; hitelesítés stb.).

2. Kérjük, ismertesse, hogy a CPR 94. cikkének (2) bekezdésén alapuló javasolt módszer és számítás miért megfelelő a művelettípus esetén.

3. Ismertesse, hogyan végezték el a számításokat, különös tekintettel a minőséget vagy a mennyiségeket érintő feltevésekre. E melléklethez adott esetben statisztikai bizonyítékokat és referenciaértékeket kell felhasználni és kérésre a Bizottság által használható formátumban benyújtani.

4. Kérjük, ismertesse, hogyan biztosította, hogy az egységköltség, egyösszegű átalány vagy százalékos átalány kiszámításához csak támogatható kiadást vegyenek figyelembe.

5. A számítási módszer, az összegek, valamint az adatok ellenőrzésének, minőségének, gyűjtésének és tárolásának biztosítását célzó intézkedések audithatósági értékelése.

2. függelék

Uniós hozzájárulás költségfüggetlen finanszírozás alapján

Sablon az adatok Bizottság általi megvizsgálás céljára történő benyújtásához

(a CPR 95. cikke)

A javaslat benyújtásának dátuma

Erre a függelékre nincs szükség, ha a CPR 95. cikkének (4) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktussal létrehozott, uniós szintű költségfüggetlen finanszírozási összegeket alkalmazzák.

A. A fő elemek összefoglalása

Egyedi célkitűzés Költségfüggetlen finanszírozással térítendő összeg Fedezett művelettípus(ok) A Bizottság általi megtérítésre jogosító teljesítendő feltételek / elérendő eredmények Mutató A Bizottság általi megtérítésre jogosító teljesítendő feltételek/elérendő eredmények mértékegysége A kedvezményezett(ek) részére történő visszatérítés céljára előirányzott visszatérítési mód

Kód (10) Leírás Kód (11) Leírás

B. Részletes információk művelettípusok szerint (minden művelettípusra kitöltendő)

1. A művelettípus leírása

2. Egyedi célkitűzés

3. Teljesítendő feltételek vagy elérendő eredmények

4. A feltételek teljesítésének vagy az eredmények elérésének határideje

5. A mutató meghatározása

6. A Bizottság általi megtérítésre jogosító teljesítendő feltételek/elérendő eredmények mértékegysége

Köztes teljesítések Tervezett dátum Összeg (EUR)

7. A Bizottság általi megtérítésre jogosító köztes teljesítések (adott esetben) és a térítések ütemezése

8. Teljes összeg (uniós és nemzeti finanszírozás együtt)

9. Korrekciós módszer

10. Az eredmény elérésének vagy a feltétel teljesítésének (és adott esetben a köztes teljesítéseknek) az ellenőrzése:

- ismertesse, hogy milyen dokumentummal (dokumentumokkal) / rendszerrel fogják ellenőrizni az eredmény vagy a feltétel (és adott esetben minden egyes köztes teljesítés) teljesülését,

- ismertesse, hogy ki, mit és hogyan fog ellenőrizni az irányítási ellenőrzés alkalmával (ideértve a helyszíni ellenőrzéseket is),

- ismertesse, hogy milyen intézkedéseket fognak alkalmazni a releváns adatok/dokumentumok gyűjtésére és tárolására.

11. Költségfüggetlen finanszírozás formájában nyújtott, vissza nem térítendő támogatások felhasználása

A tagállam által a kedvezményezetteknek nyújtott vissza nem térítendő támogatás költségfüggetlen finanszírozás formáját ölti-e? [IGEN/NEM]

12. Intézkedések az auditnyomvonal biztosítására

Kérjük, sorolja fel a fenti intézkedésekért felelős szerve(ke)t.

3. függelék

Tematikus eszköz

Az eljárás hivatkozási száma Egyedi célkitűzés Módozat: Konkrét intézkedés/sürgősségi segély/áttelepítés és humanitárius befogadás/nemzetközi védelmet kérelmező vagy abban részesülő személyek átadása A beavatkozás típusa Uniós hozzájárulás (EUR) Előfinanszírozási arány

<type='N' input='M'> <type='N' input='M'> <type='S' input='S'> <type='S' input='S'> <type='N' input='M'> <type='N' input='M'>

Az intézkedés leírása [szöveg]

A tagállam benyújtja a tematikus eszköz módosítását/elutasítja az intézkedést Dátum: <type='N' input='M'>

Benyújtás/Elutasítás: <type='S' input='S'>

Megjegyzés (ha a tagállam elutasítja az intézkedést, vagy ha a mutatók célértékeit vagy a mérföldköveket nem aktualizálták, az indokolást rögzíteni kell; az e melléklet 2.1.3. pontjában szereplő 1. táblázatot, a 3.1. pontjában szereplő 1. táblázatot és a 3.2. pontjában szereplő 1. táblázatot felül kell vizsgálni) [szöveg]

(1) A szögletes zárójelben szereplő számok a szóközök nélküli karakterszámot jelentik.

(2) A programozási időszak alatti összes átcsoportosítás kumulatív összege.

(3) A programozási időszak alatti összes átcsoportosítás kumulatív összege.

(4) Ez az MMIA-ra, a HAVE-re és a BBA-ra vonatkozó alapspecifikus rendeletek VI. mellékletében szereplő kódra vonatkozik.

(5) Adott esetben a közös mutató kódjára vonatkozik.

(6) A műveletek kiválasztásának tervezett kezdő dátuma és befejezésük tervezett végső dátuma (hiv.: 63. cikk (5) bekezdés).

(7) A különböző költségkategóriákra, különböző projektekre vagy egy művelet egymást követő szakaszaira kiterjedő, többféle egyszerűsített költségelszámolási módszert magában foglaló műveletek esetében a 3-11. mezőt a térítést kiváltó minden egyes mutató esetében ki kell tölteni.

(8) Amennyiben releváns, adja meg a korrekció gyakoriságát és időzítését, valamint egyértelmű hivatkozást valamely egyedi mutatóra (beleértve adott esetben az arra a honlapra mutató linket, ahol ezt a mutatót közzéteszik).

(9) A támogatott műveletek minőségére nézve vannak-e potenciálisan negatív hatások, és ha igen, milyen intézkedésekre (pl. minőségbiztosítás) kerül sor e kockázat ellensúlyozására?

(10) Ez az MMIA-ra, a HAVE-re és a BBA-ra vonatkozó alapspecifikus rendeletek VI. mellékletében szereplő kódra vonatkozik.

(11) Adott esetben a közös mutató kódjára vonatkozik.

VII. MELLÉKLET

SABLON AZ ADATTOVÁBBÍTÁSHOZ - 42. CIKK (1)

1. táblázat: Az ERFA-ra, az ESZA+-ra, a Kohéziós Alapra, az IÁA-ra és az ETHAA-ra vonatkozó pénzügyi információk prioritás- és programszinten (a 42. cikk (2) bekezdésének a) pontja)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

A prioritás pénzügyi allokációja a program alapján Összesített adatok a program pénzügyi előrehaladásáról

Prioritás Egyedi célkitűzés Alap Régiókategória (2) Az uniós hozzájárulás kiszámításának alapja (*1)

(Teljes hozzájárulás vagy közpénzből nyújtott hozzájárulás) (*2) Összes pénzügyi allokáció alaponként és nemzeti hozzájárulás (EUR) Társfinanszírozási arány

(%) A kiválasztott műveletek teljes támogatható költsége (EUR) Az alapokból a kiválasztott műveletekhez való hozzájárulás (EUR) A teljes pénzügyi allokáció (3) kiválasztott műveletekkel fedezett hányada (%)

[column 8/ column 6x 100] A kedvezményezettek által bejelentett összes támogatható kiadás A teljes pénzügyi allokációnak a kedvezményezettek által bejelentett támogatható kiadással fedezett hányada (%)

[column 11/column 6x100] Kiválasztott műveletek száma

Számítás Számítás

<type=‘S' input='G'> <type=‘S' input='G'> <type=‘S' input='G'> <type=‘S' input='G'> <type=‘S' input='G'> <type=‘N' input='G'> <type=‘P' input='G'> <type='Cu' input='M'> <type='P' input=' G '> <type='Cu' input='M'> <type=‘P' input='G'> <type='N' input='M'>

1. prioritás 1. egyedi célkitűzés ERFA

2. prioritás 2. egyedi célkitűzés ESZA+

3. prioritás 3. egyedi célkitűzés Kohéziós Alap n.a.

4. prioritás Egyedi célkitűzés - IÁA IÁA (*1)

Összesen ERFA Kevésbé fejlett <type='N' input=' G '> <type='Cu' input=' G '> <type='P' input=' G '> <type='Cu' input=' G '> <type=‘P' input='G'> <type='N' input=' G '>

Összesen ERFA Átmeneti <type='N' input=' G '> <type='Cu' input=' G '> <type='P' input=' G '> <type='Cu' input=' G '> <type=‘P' input='G'> <type='N' input=' G '>

Összesen ERFA Fejlettebb <type='N' input=' G '> <type='Cu' input=' G '> <type='P' input=' G '> <type='Cu' input=' G '> <type=‘P' input='G'> <type='N' input=' G '>

Összesen ERFA Külön allokáció a legkülső és a ritkán lakott északi régióknak <type='N' input=' G '> <type='Cu' input=' G '> <type='P' input=' G '> <type='Cu' input=' G '> <type=‘P' input='G'> <type='N' input=' G '>

Összesen ESZA+ Kevésbé fejlett <type='N' input=' G '> <type='Cu' input=' G '> <type='P' input=' G '> <type='Cu' input=' G '> <type=‘P' input='G'> <type='N' input=' G '>

Összesen ESZA+ Átmeneti <type='N' input=' G '> <type='Cu' input=' G '> <type='P' input=' G '> <type='Cu' input=' G '> <type=‘P' input='G'> <type='N' input=' G '>

Összesen ESZA+ Fejlettebb <type='N' input=' G '> <type='Cu' input=' G '> <type='P' input=' G '> <type='Cu' input=' G '> <type=‘P' input='G'> <type='N' input=' G '>

Összesen ESZA+ Külön allokáció a legkülső és a ritkán lakott északi régióknak <type='N' input=' G '> <type='Cu' input=' G '> <type='P' input=' G '> <type='Cu' input=' G '> <type=‘P' input='G'> <type='N' input=' G '>

Összesen Kohéziós Alap n.a. <type='N' input=' G '> <type='Cu' input=' G '> <type='P' input=' G '> <type='Cu' input=' G '> <type=‘P' input='G'> <type='N' input=' G '>

Összesen ETHAA n.a. <type='N' input=' G '> <type='Cu' input=' G '> <type='P' input=' G '> <type='Cu' input=' G '> <type=‘P' input='G'> <type='N' input=' G '>

Összesen IÁA (*1) Kevésbé fejlett <type='N' input=' G '> <type='Cu' input=' G '> <type='P' input=' G '> <type='Cu' input=' G '> <type=‘P' input='G'> <type='N' input=' G '>

Mindösszesen Összes alap <type='N' input=' G '> <type='N' input=' G '> <type='P' input=' G '> <type='N' input=' G '> <type=‘P' input='G'> <type='N' input=' G '>

2. táblázat: Az ERFA-ra, az ESZA+-ra, a Kohéziós Alapra és az IÁA-ra vonatkozó összesített pénzügyi adatok beavatkozási kategóriák szerinti bontásban (a 42. cikk (2) bekezdésének a) pontja)

Prioritás Egyedi célkitűzés A kiadás jellemzői Besorolási dimenzió Pénzügyi adatok

Alap Régióka-tegória (4) 1

Beavatko-zási terület 2

Támoga-tási forma 3

Területi végrehaj-tási dimenzió 4

A gazdasági tevékenység dimenziója 5

Elhelyez-kedési dimenzió 6 ESZA+ másodla-gos téma 7

Nemek közötti egyenlő-ség 8

Makroregionális stratégiák és a tengeri medencét érintő stratégiák A kiválasztott műveletek teljes támogatha-tó költsége (EUR) A kedvezmé-nyezettek által bejelentett összes támogatha-tó kiadás Kiválasz-tott műveletek száma

<type=‘S' input='S'> <type=‘S' input='S'> <type=‘S' input='S'> <type=‘S' input='S'> <type=‘S' input='S'> <type=‘S' input='S'> <type=‘S' input='S'> <type=‘S' input='S'> <type=‘S' input='S'> <type=‘S' input='S'> <type=‘S' input='S'> <type='Cu' input='M'> <type='Cu' input=M'> <type='N' input=M'>

3. táblázat: Az MMIA-ra, a BBA-ra és a HAVE-re vonatkozó pénzügyi információk beavatkozási kategóriák szerinti bontásban (a 42. cikk (2) bekezdésének a) pontja)

Egyedi célkitűzés (minden egyedi célkitűzés esetében megismétlendő) Társfinanszírozási arány (VI. melléklet) Besorolási dimenzió Pénzügyi adatok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Beavatkozási kategória (alapspecifikus rendelet, VI. melléklet, 1. táblázat) Beavatkozási kategória (alapspecifikus rendelet, VI. melléklet, 2. táblázat Beavatkozási kategória (alapspecifikus rendelet, VI. melléklet, 3. táblázat Beavatkozási kategória (alapspecifikus rendelet, VI. melléklet, 4. táblázat Az alapból nyújtott teljes pénzügyi allokáció (EUR) és nemzeti hozzájárulás A kiválasztott műveletek teljes támogatható költsége (EUR) Az alapokból a kiválasztott műveletekhez való hozzájárulás (EUR) A teljes pénzügyi allokáció kiválasztott műveletekkel fedezett hányada (%)

[column 8/ column 7 x 100 ] A kedvezmé-nyezettek által bejelentett teljes támogatható kiadás (EUR) A teljes pénzügyi allokációnak a kedvezményezettek által bejelentett támogatható kiadással fedezett hányada (%)

[column 11/column 7 x 100 ] Kiválasztott műveletek száma

<type=‘S' input='S'> <type=‘S' input='S'> <type=‘S' input='S'> <type=‘S' input='S'> <type=‘S' input='S'> <type=‘S' input='S'> <type=‘N' input='G'> <type='Cu' input='M'> <type='Cu' input=' M '> <type='P' input=' G '> <type='Cu' input='M'> <type='P' input='G' <type='Cu' input='M'>

Részösszeg egyedi célkitűzésenként 1. egyedi célkitűzés

4. táblázat: Az ETHAA-ra vonatkozó összesített pénzügyi adatok beavatkozási kategóriák szerinti bontásban (a 42. cikk (2) bekezdésének a) pontja)

Prioritás Egyedi célkitűzés A beavatkozás típusa

(Az ETHAA-rendelet IV. melléklete) Pénzügyi adatok

A kiválasztott műveletek teljes támogatható költsége (EUR) A kedvezményezettek által bejelentett összes támogatható kiadás Kiválasztott műveletek száma

<type=‘S' input='S'> <type=‘S' input='S'> <type=‘S' input='S'> <type='Cu' input='M'> <type='Cu' input=M'> <type='N' input=M'>

5. táblázat: Az ERFA-ra, a Kohéziós Alapra, az IÁA-ra és az ETHAA-ra vonatkozó közös és programspecifikus kimeneti mutatók (a 42. cikk (2) bekezdésének b) pontja)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Kimeneti mutatókkal kapcsolatos adatok a programból

[az V. melléklet 2.1.1.1.2. pontjának 2. táblázatából kivonatolva] A kimeneti mutatókkal kapcsolatban eddig elért előrehaladás

Prioritás Egyedi célkitűzés Alap Régió-kategória (5) Azonosító A mutató neve A mutató lebontása (6)

(amelyből:) Mérték-egység Mérföldkő (2024) 2029-es célérték Kiválasztott műveletek [éééé/hh/nn] Végrehajtott műveletek [éééé/hh/nn] Megjegy-zések

<type=‘S' input='G'> (7) <type=‘S' input='G'> <type=‘S' input='G'> <type=‘S' input='G'> <type=‘S' input='G'> <type=‘S' input='G'> <type=‘S' input='G'> <type=‘S' input='G'> <type=‘S' input='G'> <type=‘N' input='G'> <type='N' input='M'> <type='N' input='M'> <type='S' input='M'>

...

6. táblázat: Az ESZA+-ra vonatkozó közös és programspecifikus kimeneti mutatók (a 42. cikk (2) bekezdésének b) pontja)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 (8). 9. 10. 11. 12.

Az ESZA+ rendelet I., II. és III. mellékletében meghatározott valamennyi közös kimeneti mutatóra és a programspecifikus mutatókra vonatkozó adatok [az V. melléklet 2.1.1.1.2. pontjának 2. táblázatából és az V. melléklet 2.1.1.2.2. pontjának 2. táblázatából kivonatolva] A kimeneti mutatókkal kapcsolatban elért előrehaladás

Prioritás Egyedi célkitűzés Alap Régiókategória Azonosító A mutató neve Mértékegység Mérföldkő (2024) 2029-es célérték (nemek szerinti bontás opcionális) Az eddig elért értékek

[éééé/hh/nn] Teljesítési arány Megjegyzések

<type=‘S' input='G'> (9) <type=‘S' input='G'> <type=‘S' input='G'> <type=‘S' input='G'> <type=‘S' input='G'> <type=‘S' input='G'> <type=‘S' input='G'> <type=‘S' input='G'> <type=‘N' input='G'> <type='N' input='M'> <type='N' input='G'> <type='S' input='M'>

F N NB T F N NB T F N NB T

...

7. táblázat: Az MMIA-ra, a BBA-ra és a HAVE-ra vonatkozó közös kimeneti mutatók (a 42. cikk (2) bekezdésének b) pontja)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Az MMIA-, a BBA- és a HAVE-rendelet VIII. mellékletében felsorolt valamennyi közös kimeneti mutatóra vonatkozó adatok minden egyes egyedi célkitűzés tekintetében [a VI. melléklet 2.1.2. pontjának 1. táblázatából kivonatolva] A kimeneti mutatókkal kapcsolatban eddig elért előrehaladás

Egyedi célkitűzés Azonosító A mutató neve A mutató lebontása (amelyből) Mértékegység Mérföldkő (2024) Célérték (2029) A kiválasztott műveletek tervezett értékei (10) Elért értékek (11) Megjegyzések

[éééé/hh/nn] [éééé/hh/nn]

<type=‘S' input='G'> <type=‘S' input='G'> <type=‘S' input='G'> <type=‘S' input='G'> <type=‘S' input='G'> <type=‘S' input='G'> <type=‘N' input='G'> <type='N' input='M'> <type='N' input='M'> <type='S' input='M'>

8. táblázat: Többszörös támogatás vállalkozások számára az ERFA-ból, a Kohéziós Alapból és az IÁA-ból programszinten (a 42. cikk (2) bekezdésének b) pontja)

1. 2. 3. 4. 5.

Azonosító A mutató neve A mutató lebontása

(amelyből:) Azon vállalkozások nettó száma, amelyek többszörös támogatásban részesülnek az alábbiak által:

[éééé/hh/nn] Megjegyzések

<type='S' input='G'> <type='S' input='G'> <type='S' input='G'> <type='N' input='M' > <type='S' input='M'>

RCO 01 Támogatott vállalkozások Mikrovállalkozás

RCO 01 Támogatott vállalkozások Kisvállalkozás

RCO 01 Támogatott vállalkozások Középvállalkozás

RCO 01 Támogatott vállalkozások Nagyvállalkozás

RCO 01 Támogatott vállalkozások Összesen <type='N' input='G'>

9. táblázat: Az ERFA-ra, a Kohéziós Alapra, az IÁA-ra és az ETHAA-ra vonatkozó közös és programspecifikus eredménymutatók (a 42. cikk (2) bekezdésének b) pontja)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

A program eredménymutatóival kapcsolatos adatok [a VII. melléklet 5. táblázatából kivonatolva] Az eredménymutatókkal kapcsolatban eddig elért előrehaladás

Prioritás Egyedi célkitűzés Alap Régiókategória (12) Azonosító A mutató neve A mutató lebontása (13)

(amelyből:) Mértékegység A programban szereplő kiindulási érték 2029-es célérték Kiválasztott műveletek [éééé/hh/nn] Végrehajtott műveletek [éééé/hh/nn] Megjegyzések

Alapérték Tervezett eredmények Alapérték Elért

<type=‘S' input='G'> (14) <type=‘S' input='G'> <type=‘S' input='G'> <type=‘S' input='G'> <type=‘S' input='G'> <type=‘S' input='G'> <type=‘S' input='G'> <type=‘N' input='G'> <type=‘N' input='G'> <type='N' input='M' > <type='N' input='M' > <type='N' input='M' > <type='N' input='M' > <type='S' input='M'>

...

10. táblázat: Az ESZA+-ra vonatkozó közös és programspecifikus eredménymutatók (a 42. cikk (2) bekezdésének b) pontja)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 (15). 11. 12. 13.

Az ESZA+ rendelet I., II. és III. mellékletében meghatározott valamennyi közös eredménymutatóra és a programspecifikus mutatókra vonatkozó adatok [a VII. melléklet 5. táblázatából és az V. melléklet 2.1.1.2.2. pontjának 3. táblázatából kivonatolva] Az eredménymutatókkal kapcsolatban elért előrehaladás

Prioritás Egyedi célkitűzés Alap Régiókategória Azonosító A mutató neve A célmeghatározás alapjául szolgáló kimeneti mutató A mutató mértékegysége A célérték mértékegysége 2029-es célérték (nemek szerinti bontás opcionális) Az eddig elért értékek

[éééé/hh/nn] Teljesítési arány Megjegyzések

<type=‘S' input='G'> <type=‘S' input='G'> <type=‘S' input='G'> <type=‘S' input='G'> <type=‘S' input='G'> <type=‘S' input='G'> <type=‘S' input='G'> <type=‘S' input='G'> <type=‘S' input='G'> <type=‘N' input='G'> <type='N' input='M'> <type='N' input='G'> <type='S' input='M'>

F N NB T M (*3) N N (*3) T F N NB T

...

11. táblázat: Az MMIA-ra, a BBA-ra és a HAVE-ra vonatkozó közös eredménymutatók (a 42. cikk (2) bekezdésének a) pontja)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Az MMIA-, a BBA- és a HAVE-rendelet VIII. mellékletében felsorolt valamennyi közös eredménymutatóra vonatkozó adatok minden egyes egyedi célkitűzés tekintetében [a VI. melléklet 2.1.2. pontjának 2. táblázatából kivonatolva] Az eredménymutatókkal kapcsolatban eddig elért előrehaladás

Egyedi célkitűzés Azonosító A mutató neve A mutató lebontása (amelyből) Mértékegység (mutatókhoz és kiindulási értékekhez) Alapérték 2029-es célérték Mértékegység (célértékhez) A kiválasztott műveletek tervezett értékei (16) Elért értékek (17) Megjegyzések

[éééé/hh/nn] [éééé/hh/nn]

<type=‘S' input='G'> <type=‘S' input='G'> <type=‘S' input='G'> <type=‘S' input='G'> <type=‘S' input='G'> <type=‘N' input='G'> <type=‘N' input='G'> <type=‘N' input='G'> <type=‘N' input='G'> <type=‘S' input='G'> <type='S' input='M'>

12. táblázat: A pénzügyi eszközökkel kapcsolatos adatok az alapok tekintetében (42. cikk (3) bekezdés)

Prioritás (18) A kiadás jellemzői Termékenként támogatható kiadás Az alapokból való hozzájáruláson kívül igénybe vett, magán- és közpénzből származó források összege A támogatható kiadásként bejelentett irányítási költségek és díjak összege, beleértve (közvetlen odaítélés esetén és versenypályázat esetén külön kell jelenteni az irányítási költségeket és díjakat): (19): Az alapok által a 60. cikkben említett pénzügyi eszközök-höz nyújtott támogatás-ból generált kamat vagy egyéb nyereség Az alapokból nyújtott támogatás-nak tulajdonít-ható visszafizetett források a 62. cikkben említettek szerint Kezességválla-lás esetén a végső kedvezményezetteknek nyújtott olyan hitelek, sajáttőke-, vagy kvázisajáttőke-befektetések összértéke, amelyeket a program forrásaival garantáltak és ténylegesen kifizettek a végső kedvezményezetteknek

Alap Egyedi célkitűzés Régiókategória (20) Hitelek

(a pénzügyi eszközhöz kapcsoló-dó támogatási forma kódja) Garancia

(a pénzügyi eszközhöz kapcsoló-dó támogatási forma kódja) Saját tőke vagy kvázi-sajáttőke (a pénzügyi eszközhöz kapcsoló-dó támogatási forma kódja) Vissza nem térítendő támogatások egy pénzügyieszköz-műveleten belül (a pénzügyi eszközhöz kapcsolódó támogatási forma kódja) Hitelek

(a pénzügyi eszközhöz kapcsoló-dó támogatási forma kódja) Garancia

(a pénzügyi eszközhöz kapcsoló-dó támogatási forma kódja) Saját tőke vagy kvázi-sajáttőke

(a pénzügyi eszközhöz kapcsoló-dó támogatási forma kódja) Vissza nem térítendő támogatások egy pénzügyieszköz-műveleten belül

(a pénzügyi eszközhöz kapcsolódó támogatási forma kódja) Irányítási költségek és díjak a holdingalapokkal kapcsolatban, a holdingalap struktúráján belül működő pénzügyi terméktől függően Irányítási költségek és díjak az egyedi alapokkal kapcsolatban (amelyeket holdingalap-struktúrával vagy anélkül hoztak létre), pénzügyi termékenként

Hitelek Garanciák Saját tőke Hitelek Garanciák Saját tőke

Input = kiválasz-tás Input = kiválasz-tás Input = kiválasz-tás Input = kiválasztás Input = kézi Input = kézi Input = kézi Input = kézi Input = kézi Input = kézi Input = kézi Input = kézi Input = kézi Input = kézi Input = kézi Input = kézi Input = kézi Input = kézi Input = kézi Input = kézi Input = kézi

(1) A mezők jellemzőinek jelmagyarázata:

type (típus): N=Number (szám), D=Date (dátum), S=String (karaktersorozat), C=Checkbox (jelölőnégyzet), P=Percentage (százalékos arány), B=Boolean (Boole-féle operátor), Cu=Currency (pénznem) input (bevitel): M=Manual (manuális), S=Selection (kiválasztás), G=Generated by system (rendszer által generált).

(*1) Az ERFA-ból és az ESZA+-ból átcsoportosított kiegészítő támogatásokat is tartalmazó összegek.

(*2) Az ETHAA esetében csak a közpénzből származó teljes hozzájárulás.

(2) Nem vonatkozik a Kohéziós Alapra, az IÁA-ra és az ETHAA-ra.

(3) E melléklet alkalmazásában a kiválasztott műveletekre vonatkozó adatok a 73. cikk (3) bekezdésével összhangban a támogatás feltételeit meghatározó dokumentumon alapulnak.

(4) Nem vonatkozik a Kohéziós Alapra és az IÁA-ra.

(5) Nem vonatkozik a Kohéziós Alapra, az IÁA-ra és az ETHAA-ra.

(6) Csak bizonyos mutatókra vonatkozik. Részletekért ld. a Bizottság iránymutatását.

(7) A mezők jellemzőinek jelmagyarázata:type (típus): N=Number (szám), S=String (karaktersorozat), C=Checkbox (jelölőnégyzet), input (bevitel): M=Manual (manuális), S=Selection (kiválasztás), G=Generated by system (rendszer által generált).

(8) A 8., a 9., a 10. és a 11. oszlop nem alkalmazandó az ESZA+ rendelet III. mellékletében szereplő mutatókra - Az anyagi nélkülözés kezeléséhez nyújtott ESZA+ támogatások közös mutatói (az ESZA+ rendelet 4. cikke (1) bekezdésének m) pontja).

(9) A mezők jellemzőinek jelmagyarázata:type (típus): N=Number (szám), S=String (karaktersorozat), C=Checkbox (jelölőnégyzet), input (bevitel): M=Manual (manuális), S=Selection (kiválasztás), G=Generated by system (rendszer által generált).

(10) Ideértve adott esetben a nem és az életkor szerinti bontást.

(11) Ideértve adott esetben a nem és az életkor szerinti bontást.

(12) Nem vonatkozik a Kohéziós Alapra, az IÁA-ra és az ETHAA-ra.

(13) Csak bizonyos mutatókra vonatkozik. Részletekért ld. a Bizottság iránymutatását.

(14) A mezők jellemzőinek jelmagyarázata:type (típus): N=Number (szám), S=String (karaktersorozat), C=Checkbox (jelölőnégyzet), input (bevitel): M=Manual (manuális [és automatikus feltöltés]), S=Selection (kiválasztás), G=Generated by system (rendszer által generált).

(*3) Az ESZA+ rendelet 4. cikke (1) bekezdésének m) pontjában szereplő egyedi célkitűzés esetében nem kell kitölteni.

(15) A 9., a 10. és a 12. oszlop nem alkalmazandó az ESZA+ rendelet III. mellékletében szereplő mutatókra - Az anyagi nélkülözés kezeléséhez nyújtott ESZA+ támogatások közös mutatói (az ESZA+ rendelet 4. cikke (1) bekezdésének m) pontja).

(16) Ideértve adott esetben a nem és az életkor szerinti bontást.

(17) Ideértve adott esetben a nem és az életkor szerinti bontást.

(18) Nem alkalmazandó az MMIA-ra, a BBA-ra, illetve a HAVE-ra.

(19) Az SFC2021 adatcsererendszerben az oszlopban lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a szerződés közvetlen odaítélése vagy versenypályázat esetén kifizetett irányítási költségeket és díjakat külön jelentsék.

(20) Nem alkalmazandó a Kohéziós Alapra, az MMIA-ra, a HAVE-ra, a BBA-ra, illetve az ETHAA-ra.

VIII. MELLÉKLET

A TAGÁLLAM ÁLTAL A FOLYÓ ÉS A KÖVETKEZŐ NAPTÁRI ÉVRE VONATKOZÓAN BENYÚJTANDÓ KIFIZETÉSI KÉRELMEK ÖSSZEGÉNEK ELŐREJELZÉSE - 69. CIKK (10) BEKEZDÉS

Minden programra vonatkozóan, alap és régiókategória szerint a megfelelő helyen kell kitölteni.

Alap Régiókategória Várható uniós hozzájárulás

[folyó naptári év] [következő naptári év]

Január - október November - december Január - december

ERFA Kevésbé fejlett régiók <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

Átmeneti régiók <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

Fejlettebb régiók <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

Legkülső és ritkán lakott északi régiók (1) <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

Interreg <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

ESZA+ Kevésbé fejlett régiók <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

Átmeneti régiók <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

Fejlettebb régiók <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

Legkülső és ritkán lakott északi régiók (2) <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

Kohéziós Alap <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

IÁA (*1) <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

ETHAA <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

MMIA <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

BBA <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

HAVE <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

(*1) Az adott esetben az ERFA-ból és az ESZA+-ból átcsoportosított kiegészítő finanszírozást is tartalmazó összegek.

(1) Itt kizárólag a legkülső, illetve a ritkán lakott északi régióknak nyújtott külön allokációt kell feltüntetni.

(2) Itt kizárólag a legkülső, illetve a ritkán lakott északi régióknak nyújtott külön allokációt kell feltüntetni.

IX. MELLÉKLET

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS LÁTHATÓSÁG - 47., 49. ÉS 50. CIKK

1.

Az Unió emblémájának (a továbbiakban: az embléma) használata és technikai jellemzői

1.1.

Az emblémát kiemelt helyen kell feltüntetni a művelet végrehajtásával kapcsolatos, a nyilvánosságnak vagy a résztvevőknek szánt valamennyi kommunikációs anyagon, például nyomtatott vagy digitális termékeken, honlapokon és ezek mobil verzióin.

1.2.

"Az Európai Unió támogatásával" vagy "Az Európai Unió társfinanszírozásával" szöveget teljes egészében ki kell írni és az embléma mellett kell elhelyezni.

1.3.

Az emblémával együtt a következő betűtípusok használhatók: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana vagy Ubuntu. Dőlt vagy aláhúzott változat, illetve effekt hozzáadása tilos.

1.4.

A szöveg nem helyezhető el úgy az emblémához képest, hogy bármilyen módon zavarja az emblémát.

1.5.

A használt betűméretnek arányosnak kell lennie az embléma méretével.

1.6.

A betűszín a háttértől függően Reflex Blue, fekete vagy fehér lehet.

1.7.

Az embléma nem módosítható és nem egyesíthető semmilyen más grafikus elemmel vagy szöveggel. Ha az emblémán túlmenően más logókat is megjelenítenek, akkor az emblémának - szélességét vagy magasságát tekintve - legalább ugyanolyan méretűnek kell lennie, mint a többi logó közül a legnagyobbnak. Az emblémán kívül semmilyen más vizuális identitás vagy logó nem használható az Unió támogatásának kiemelésére.

1.8.

Ha ugyanazon a helyszínen ugyanazon vagy különböző finanszírozási eszközökből támogatott több műveletre kerül sor, vagy ha ugyanazon műveletre később további finanszírozást nyújtanak, elegendő egy plakettet vagy hirdetőtáblát kihelyezni.

1.9.

A) A JELKÉP LEÍRÁSA

Az égszínkék háttér előtt tizenkét aranyszínű csillag kört alkot, amely Európa népeinek egységét jelzi. A csillagok száma rögzítve van, a tizenkettő a tökéletesség és az egység jelképe.

B) A CÍMER LEÍRÁSA

Azúrkék mezőben tizenkét aranysárga csillag, amelyek csúcsai nem érnek össze.

KÉP HIÁNYZIK

C) MÉRTANI LEÍRÁS

Az embléma kék színű, téglalap alakú zászló, amelynek hossza magasságának másfélszerese. A tizenkét aranysárga csillag egymástól egyenlő távolságra, egy láthatatlan kör kerületén helyezkedik el, amelynek középpontja egybeesik a téglalap átlóinak metszéspontjával. A kör sugara a zászló magasságának egyharmada. Mindegyik csillag ötágú, és az egyes csillagok csúcsai egy-egy láthatatlan kör kerületén helyezkednek el, amelynek sugara a zászló magasságának 1/18-a. A csillagok függőlegesen állnak, azaz egyik csúcsuk felfelé mutat, két águk pedig egy láthatatlan vonal mentén a zászló magasságvonalára merőleges helyzetben áll. A körben a csillagok az óra számlapján található órajelölések helyét foglalják el. Számuk nem változik.

D) SZABVÁNYSZÍNEK

Az embléma a következő színeket tartalmazza: a téglalap felülete PANTONE REFLEX BLUE; a csillagok PANTONE YELLOW

KÉP HIÁNYZIK

KÉP HIÁNYZIK

KÉP HIÁNYZIK

E) NÉGYSZÍNNYOMÁS

Négyszínnyomás használata esetén a két szabványszínt a négyszínnyomás négy színének használatával kell előállítani.

A PANTONE YELLOW szín a "Process Yellow" elnevezésű szín 100 %-os használatával nyerhető.

A PANTONE REFLEX BLUE pedig 100 % "Process Cyan" és 80 % "Process Magenta" keverésével állítható elő.

INTERNET

A webpalettán a PANTONE REFLEX BLUE az RGB:0/51/153 színárnyalatnak felel meg (hexadecimálisan: 003399), a PANTONE YELLOW pedig az RGB:255/204/0 (hexadecimálisan: FFCC00) színárnyalatnak.

ELŐÁLLÍTÁSA MONOKRÓM ELJÁRÁSSAL

Ha csak fekete színnel dolgozunk, a téglalapot feketével keretezzük be, és fehér alapon fekete csillagokat helyezzünk el benne.

Ha csak kék színnel dolgozunk (Reflex Blue), akkor a háttér 100 %-ában a kék színt használjuk, míg a csillagok fehér negatívok legyenek.

ELŐÁLLÍTÁS SZÍNES HÁTTÉRREL

Ha elkerülhetetlen, hogy színes háttérrel dolgozzunk, akkor helyezzünk fehér keretet a téglalap köré, ahol a keret szélessége a téglalap magasságának 1/25-e.

Az uniós embléma harmadik felek által történő felhasználásának elveit az európai embléma harmadik felek által történő felhasználásáról az Európa Tanáccsal kötött igazgatási megállapodás (1) határozza meg.

2.

A 49. cikk (6) bekezdésében említett, szellemitulajdon-jogokkal kapcsolatos engedély legalább az alábbi jogokkal ruházza fel az Uniót:

2.1.

belső felhasználás, azaz a kommunikációs és láthatósági anyagok sokszorosítása, másolása és rendelkezésre bocsátása az uniós intézmények és ügynökségek, a tagállami hatóságok, valamint alkalmazottaik számára;

2.2.

a kommunikációs és láthatósági anyagok sokszorosítása mindenféle eszközzel és formában, részben vagy teljes egészében;

2.3.

a kommunikációs és láthatósági anyagok megismertetése a nyilvánossággal, mindenféle kommunikációs eszköz útján;

2.4.

a kommunikációs és láthatósági anyagok, illetve másolataik mindenféle formában történő nyilvános terjesztése;

2.5.

a kommunikációs és láthatósági anyagok tárolása és archiválása;

2.6.

a kommunikációs és láthatósági anyagokkal kapcsolatos jogok harmadik feleknek történő továbbadása.

(1) HL C 271., 2012.9.8., 5. o.

X. MELLÉKLET

A FINANSZÍROZÁSI MEGÁLLAPODÁSOKRA ÉS STRATÉGIAI DOKUMENTUMOKRA VONATKOZÓ ELEMEK - 59. CIKK (1) ÉS (5) BEKEZDÉS

1.

a) a beruházási stratégia vagy szakpolitika leírása, amely tartalmazza a végrehajtási rendelkezéseknek, a felkínálandó pénzügyi termékeknek és a megcélzott végső kedvezményezetteknek az ismertetését, valamint a vissza nem térítendő támogatással való (esetleges) kombinált alkalmazásra vonatkozó terveket;

b) a felhasználandó pénzügyi eszközre vonatkozó üzleti terv vagy azzal egyenértékű dokumentumok, amelyek ismertetik az 58. cikk (3) bekezdésének a) pontjában említett tervezett multiplikátorhatást is;

c) a vonatkozó prioritás egyedi célkitűzéseinek és eredményeinek az eléréséhez való hozzájárulás céljából az érintett pénzügyi eszköz révén elérni kívánt eredmények;

d) rendelkezések a beruházások végrehajtásának, valamint a beruházási ajánlatok ütemének monitoringjára, ideértve a pénzügyi eszköz által - a 42. cikknek való megfelelés érdekében - a holdingalap és az irányító hatóság felé tett jelentéstételt is;

e) audit-követelmények, azaz például a pénzügyi eszköz szintjén (illetve adott esetben holdingalap szintjén) vezetendő dokumentációra vonatkozó minimumkövetelmények a 82. cikknek megfelelően, valamint adott esetben a különböző támogatási formáknak az 58. cikk (6) bekezdése szerinti külön nyilvántartásával kapcsolatos követelmények, ideértve a tagállamok audithatóságainak, a Bizottság auditorainak, valamint a Számvevőszéknek a dokumentumokhoz való hozzáférésére vonatkozó rendelkezéseket és követelményeket is az egyértelmű auditnyomvonal biztosítása érdekében;

f) a program által a 92. cikkel összhangban nyújtott hozzájárulás kezelésére, valamint a beruházási ajánlatok ütemének előrejelzésére vonatkozó követelmények és eljárások, ideértve az 59. cikkben említett vagyonkezelői számla kezelésére, illetve az elkülönített számvitelre vonatkozó követelményeket is;

g) a 60. cikkben említettek szerint keletkezett kamatok és egyéb nyereségek kezelésére vonatkozó követelmények és eljárások, beleértve az elfogadható pénztári műveleteket vagy beruházásokat, valamint az érintett felek felelősségi köreit és feladatait is;

h) a pénzügyi eszköz felmerült irányítási költségeinek vagy díjainak a kiszámítására és kifizetésére vonatkozó rendelkezések a 68. cikk (1) bekezdése d) pontjának megfelelően;

i) az alapokból nyújtott támogatásból eredő forrásoknak a 62. cikkel összhangban történő felhasználására, valamint az alapokból nyújtott hozzájárulásoknak a pénzügyi eszközből való kilépési politikájára vonatkozó rendelkezések;

j) a programokból a pénzügyi eszköz - illetve adott esetben a holdingalap - számára nyújtott program-hozzájárulások esetleges teljes vagy részleges visszavonásának a feltételei;

k) rendelkezések annak biztosítására, hogy a pénzügyi eszközöket végrehajtó szervek a pénzügyi eszközöket független módon és - a vonatkozó szakmai előírásoknak megfelelően - a pénzügyi eszközhöz hozzájárulást nyújtó felek kizárólagos érdekében eljárva kezeljék;

l) a pénzügyi eszköz megszüntetésére vonatkozó rendelkezések;

m) a programból a pénzügyi eszközhöz nyújtott hozzájárulások egyéb feltételei;

n) annak biztosítására irányuló feltételek, hogy a végső kedvezményezettek szerződéses megállapodások révén megfeleljenek az 50. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti, tartós táblák vagy hirdetőtáblák elhelyezésére vonatkozó követelményeknek, valamint az alapokból származó támogatás elismerése tekintetében az 50. cikknek és a IX. mellékletnek való megfelelést biztosító egyéb rendelkezéseknek;

o) a pénzügyi eszközöket végrehajtó szervek értékelése és kiválasztása, ideértve a szándéknyilvánítási felhívásokat vagy közbeszerzési eljárásokat (csak abban az esetben, ha a pénzügyi eszközök megszervezése holdingalapon keresztül történik).

2.

a) a pénzügyi eszköz beruházási stratégiája vagy politikája, valamint a tervezett adósságinstrumentumokra vonatkozó általános feltételek, a megcélzott kedvezményezettek és a támogatandó intézkedések;

b) a felhasználandó pénzügyi eszközre vonatkozó üzleti terv vagy más, azzal egyenértékű dokumentumok, amelyek ismertetik az 58. cikkben említett tervezett multiplikátorhatást is;

c) az alapokból nyújtott támogatásból eredő forrásoknak a 60. és a 62. cikkel összhangban történő felhasználása és újbóli felhasználása;

d) a pénzügyi eszköz felhasználásának monitoringja és az erre vonatkozó jelentéstétel a 42. és az 50. cikknek való megfelelés biztosítása érdekében.

XI. MELLÉKLET

AZ IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLLRENDSZEREKRE VONATKOZÓ FŐ KÖVETELMÉNYEK ÉS OSZTÁLYOZÁSUK - 69. CIKK (1) BEKEZDÉS

1. táblázat - Az irányítási és kontrollrendszerekre vonatkozó fő követelmények

Érintett szervek/hatóságok

1 A feladatkörök megfelelő elkülönítése és a közreműködő szervezetre ruházott feladatokat érintő jelentéstételre, felügyeletre és monitoringra vonatkozó, megfelelő, írásba foglalt rendelkezések Irányító hatóság

2 A műveletek kiválasztására vonatkozó megfelelő kritériumok és eljárások Irányító hatóság (1)

3 A kedvezményezettek megfelelő tájékoztatása a kiválasztott műveletekhez nyújtott támogatásra alkalmazandó feltételekről Irányító hatóság

4 Megfelelő irányítási ellenőrzések, ideértve a költségfüggetlen finanszírozásra vonatkozó feltételek teljesítésének ellenőrzésére és az egyszerűsített költségelszámolási módszerekre vonatkozó megfelelő eljárásokat is Irányító hatóság

5 Hatékony rendszer annak biztosítására, hogy az auditnyomvonalhoz szükséges összes dokumentum rendelkezésre álljon Irányító hatóság

6 Megbízható elektronikus rendszer (amely össze van kapcsolva a kedvezményezettekkel való elektronikus adatcserére szolgáló rendszerekkel) az adatok monitoring, értékelés, pénzgazdálkodás, ellenőrzések és auditok céljából történő rögzítésére és tárolására, ideértve az adatok biztonságának, integritásának és bizalmas jellegének, valamint a felhasználók hitelesítésének biztosítását szolgáló megfelelő folyamatokat Irányító hatóság

7 A csalás elleni arányos intézkedések hatékony végrehajtása Irányító hatóság

8 A vezetői nyilatkozat elkészítésére vonatkozó megfelelő eljárások Irányító hatóság

9 Az elszámolásokban szereplő kiadás jogszerűségének és szabályszerűségének igazolására szolgáló megfelelő eljárások Irányító hatóság

10 A kifizetési kérelmek és az elszámolások elkészítésére és benyújtására, valamint az elszámolások teljességének, pontosságának és valódiságának megerősítésére vonatkozó megfelelő eljárások Irányító hatóság/Az elszámolási feladatkört ellátó szerv

11 A feladatkörök megfelelő elkülönítése és funkcionális függetlenség az audithatóság (és adott esetben az audithatóság felelőssége mellett ellenőrzési tevékenységet végző bármely olyan szerv, amelyre az audithatóság támaszkodik és amelyet felügyel) és egyéb programhatóságok közötti, valamint a nemzetközileg elfogadott audit-standardoknak megfelelően végzett audit-tevékenység Audithatóság

12 Megfelelő rendszer-auditok Audithatóság

13 Megfelelő művelet-auditok Audithatóság

14 Megfelelő elszámolás-auditok Audithatóság

15 Megbízható auditvélemény adására és az éves kontrolljelentés elkészítésére vonatkozó megfelelő eljárások Audithatóság

2. táblázat - Az irányítási és kontrollrendszerek osztályozása a hatékony működésük szempontjából

1. kategória Jól működik. Nincs szükség vagy csak kisebb javításra van szükség.

2. kategória Működik. Egyes területeken javításra van szükség.

3. kategória Részben működik. Jelentős javításra van szükség.

4. kategória Lényegében nem működik.

(1) Adott eseteben az e rendelet 29. cikkének (3) bekezdése szerinti területi hatóságok vagy szervek és az Interreg rendelet 22. cikkének (2) bekezdése szerinti irányítóbizottság.

XII. MELLÉKLET

A SZABÁLYTALANSÁGOK BEJELENTÉSÉRE VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK ÉS SABLON - 69. CIKK (2) ÉS (12) BEKEZDÉS

1. SZAKASZ

A SZABÁLYTALANSÁGOK BEJELENTÉSÉRE VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK

1.1. Bejelentendő szabálytalanságok

A 69. cikk (2) bekezdésének megfelelően a következő szabálytalanságokat kell bejelenteni a Bizottságnak:

a) olyan szabálytalanságok, amelyekről valamely illetékes hatóság - legyen az közigazgatási vagy igazságügyi - első olyan írásbeli értékelést készített, amely konkrét tényekre alapozva megállapítja a szabálytalanság tényét, függetlenül attól a lehetőségtől, hogy ezt a megállapítást a közigazgatási vagy bírósági eljárás során bekövetkező fejlemények nyomán utólag esetleg felül kell vizsgálni vagy vissza kell vonni;

b) olyan szabálytalanságok, amelyek nemzeti szintű közigazgatási vagy bírósági eljárások megindításához vezetnek az (EU) 2017/1371 irányelv 3. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjában, valamint 4. cikke (1), (2) és (3) bekezdésében, továbbá az említett irányelv hatálya alá nem tartozó tagállamok esetében az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján létrejött, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény (1) 1. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett csalás, illetve egyéb bűncselekmény fennállásának megállapítása céljából;

c) csődöt megelőző szabálytalanságok;

d) olyan konkrét szabálytalanság vagy szabálytalanságcsoport, amelyre vonatkozóan a Bizottság valamely tagállam első bejelentését követően információk iránti írásbeli megkeresést nyújt be a tagállamnak.

1.2. A bejelentési kötelezettség alól mentesülő szabálytalanságok

A következő szabálytalanságokat nem kell bejelenteni:

a) szabálytalanságok, amelyek esetében az alapokból származó hozzájárulás összege 10 000 EUR-nál alacsonyabb; ez nem vonatkozik az egymással összefüggő olyan szabálytalanságokra, amelyek esetében az alapokból származó hozzájárulás teljes összege meghaladja a 10 000 EUR-t, még akkor sem, ha önmagukban egyikük sem lépi túl ezt a felső határt;

b) azon esetek, amikor a szabálytalanság kizárólag abban áll, hogy a társfinanszírozott programban szereplő valamely művelet részben vagy egészen nem került kivitelezésre a kedvezményezett olyan csődje miatt, amely nem csalásból ered;

c) azon esetek, amelyeket a kedvezményezett önként hozott az irányító hatóság vagy az elszámolási feladatkört betöltő hatóság tudomására, még mielőtt e hatóságok bármelyike maga fedezte volna azt fel, akár a közpénzből nyújtott hozzájárulás kifizetése előtt, akár azt követően;

d) azon esetek, amelyeket az irányító hatóság feltárt és korrigált a Bizottság számára benyújtandó kifizetési kérelemben való feltüntetés előtt.

Az e pont első albekezdésének c) és a d) pontjában említett mentességek nem alkalmazandók az 1.1. pont b) alpontjában említett szabálytalanságokra.

1.3. A bejelentő tagállam meghatározása

Az a tagállam felelős a szabálytalanságnak a 69. cikk (2) bekezdése szerinti bejelentéséért, amelyben a szabálytalan kiadás a kedvezményezettnél felmerült és amelyben azt a művelet végrehajtása során kifizették. Az európai területi együttműködési célkitűzés (Interreg) keretébe tartozó programok esetében a bejelentő tagállam tájékoztatja a program irányító hatóságát és audithatóságát.

1.4. A bejelentés időzítése

A tagállamok jelenteniük kell a szabálytalanságokat feltárásuktól számítva az egyes negyedévek végétől számított két hónapon belül vagy amint a bejelentett szabálytalanságokra vonatkozóan további információ áll rendelkezésre. A tagállamok azonban haladéktalanul bejelentik a Bizottságnak a feltárt vagy feltételezhetően bekövetkezett szabálytalanságokat, megjelölve az összes többi érintett tagállamot, amennyiben a szabálytalanságok a területükön kívül is következményekkel járhatnak.

1.5. Az információk benyújtása és a bejelentett információk felhasználása és kezelése

Amennyiben a nemzeti rendelkezések a vizsgálatok titkosságát írják elő, csak az illetékes törvényszék, bíróság vagy más szerv engedélyéhez kötött, a nemzeti szabályoknak megfelelő információk jelenthetők be.

Az e melléklettel összhangban bejelentett információk felhasználhatók az Unió pénzügyi érdekei védelmének céljára, különösen kockázatelemzések elvégzésére és a kockázatok hatékonyabb azonosítását szolgáló rendszerek kifejlesztésére.

Ez az információ az Unió pénzügyi érdekeinek védelmén kívül semmilyen más célra nem használható fel, kivéve, ha az információt szolgáltató hatóságok ehhez kifejezett hozzájárulásukat adták.

Erre az információra szakmai titoktartási kötelezettség vonatkozik, és kizárólag a tagállamokban vagy az Unió intézményeinél, ügynökségeinél, hivatalainál és szerveinél dolgozó olyan személyeknek adható ki, akiknek a feladatai megkövetelik az információhoz való hozzáférést.

2. szakasz

Sablon a szabálytalanságkezelő rendszeren (IMS) keresztül történő elektronikus bejelentéshez

Azonosítás Alap

Tagállam

Bejelentő hatóság

Év

Sorszám

Programozási időszak

Hivatkozási szám - nemzeti

Szövegezési információk Kezdeményező hatóság - teljes név

A megkeresés nyelve

A szövegezés dátuma

Negyedév

Különös igény Más országok tájékoztatásának szükségessége

Más ügy(ek)ben előforduló személy

Státusz Eljárások

Az ügy lezárása Az ügy lezárásának dátuma

Személyes adatok Az érintett személyek azonosító adatai Jogi személy / természetes személy

Jogállás

Nemzeti azonosító szám

Cégnév / Családnév

Kereskedelmi név / Utónév

Anyavállalat neve / Független előtag

Utca

Irányítószám

Település

Az a területi egység, ahol a személyt nyilvántartásba vették Tagállam

Vonatkozó NUTS-szint

Megjelölve a költségvetési rendelet (2) alapján (135-145. cikk)

A személyes adatok nyilvánosságra hozatala megtagadásának indokolása

A művelet leírása CCI-szám

Célkitűzés - CCI

Régiókategória (adott esetben)

Célkitűzés (beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe / Interreg)

Program

A program lezárásának dátuma

Bizottsági határozat - szám

Bizottsági határozat - dátum

Szakpolitikai célkitűzés

Prioritás

Egyedi célkitűzés

Az a területi egység, ahol a műveletre sor kerül Tagállam

Vonatkozó NUTS-szint

Illetékes hatóság

Művelet - egyedi - projekt Projekt Projekt

Projekt - megnevezés

Projekt - szám

Társfinanszírozási arány

A kiadások teljes összege

A szabálytalan kiadások teljes összege

Szabálytalanság Szabálytalanság gyanúját felvető információ Dátum

Forrás

Megsértett rendelkezések Rendelkezések - Unió: Típus, cím, hivatkozás, cikk és bekezdés (adott esetben)

Rendelkezések - nemzeti - Típus, cím, hivatkozás, cikk és bekezdés (adott esetben)

Egyéb érintett államok Tagállam(ok)

Nem tagállam(ok)

A szabálytalansággal kapcsolatos konkrét információk A szabálytalanság kezdetének dátuma

A szabálytalanság végének dátuma

A szabálytalanság típusa - tipológia

A szabálytalanság típusa - kategória

Elkövetési mód

További információk

Az igazgatási szerv megállapításai

A szabálytalanság minősítése

Az (EU) 2017/1371 irányelv szerinti cselekmények

A szabálytalanság feltárása A felfedezés dátuma (első közigazgatási vagy igazságügyi ténymegállapítás)

Az ellenőrzés elvégzésének oka (miért)

Az ellenőrzés típusa és/vagy módja (hogyan)

A közpénzből nyújtott hozzájárulás(ok) kifizetését követően végzett ellenőrzés

Illetékes hatóság

OLAF-ügy OLAF-szám - Hivatkozás

OLAF-szám - Év

OLAF-szám - Sorrend

Státusz

Teljes összegek Pénzügyi hatás Kiadás - Uniós hozzájárulás

Kiadás - Nemzeti hozzájárulás

Kiadás - Közpénzből nyújtott hozzájárulás

Kiadás - Magánhozzájárulás

Kiadások - Összesen

Szabálytalan összeg - Uniós hozzájárulás

Szabálytalan összeg - Nemzeti hozzájárulás

Szabálytalan összeg - Közpénzből nyújtott hozzájárulás

Ebből ki nem fizetett - Uniós hozzájárulás

Ebből ki nem fizetett - Nemzeti hozzájárulás

Ebből ki nem fizetett - Közpénzből nyújtott hozzájárulás

Ebből kifizetett - Uniós hozzájárulás

Ebből kifizetett - Nemzeti hozzájárulás

Ebből kifizetett - Közpénzből nyújtott hozzájárulás

Megjegyzések

Büntetések Eljárások Büntetések kiszabására indított eljárások

Az eljárás típusa

Az eljárás kezdetének dátuma

Az eljárás végének (várható) dátuma

Az eljárás státusza

Szankciók Büntetések

Büntetések - Kategória

Büntetések -Típus

Alkalmazott büntetések

Bírságokkal kapcsolatos összegek

Az eljárás végének dátuma

Megjegyzések Megjegyzések Megjegyzések - Bejelentő hatóság

Csatolmányok Csatolmányok

A csatolmányok leírása

Törlés iránti kérelem A törlés okai

Az elutasítás indokai

(1) HL C 316., 1995.11.27., 49. o.

(2) Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet, továbbá az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 1. o.).

XIII. MELLÉKLET

AZ AUDITNYOMVONAL ELEMEI - 69. CIKK (6) BEKEZDÉS

A Bizottság által a 94. cikk szerint térített, egységköltségeken, egyösszegű átalányokon és átalányfinanszírozáson alapuló, valamint a Bizottság által a 95. cikk alapján térített, költségfüggetlen finanszírozáson alapuló uniós hozzájárulás tekintetében csak a III., illetve a IV. szakaszban meghatározott elemek írhatók elő.

I.

1. azok a dokumentumok, amelyek lehetővé teszik a kiválasztási szempontok irányító hatóság általi alkalmazásának ellenőrzését, illetve az egész kiválasztási eljárásra vonatkozó, valamint a műveletek jóváhagyásával kapcsolatos dokumentumok;

2. a kedvezményezett és az irányító hatóság / közreműködő szervezet által aláírt azon dokumentum (a vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó megállapodás vagy azzal egyenértékű dokumentum), amely meghatározza a támogatás feltételeit;

3. a kedvezményezett által benyújtott kifizetési kérelmek számviteli nyilvántartásai, ahogy az irányító hatóság / közreműködő szervezet elektronikus rendszerében szerepelnek;

4. a 65. cikkben, a 66. cikk (2) bekezdésében és a 73. cikk (2) bekezdésének h) pontjában meghatározott, az áttelepítések tilalmára és a tartósságra vonatkozó követelmények ellenőrzésére vonatkozó dokumentumok;

5. a közpénzből nyújtott hozzájárulás kedvezményezettnek való kifizetését és a kifizetés teljesítésének dátumát igazoló elismervény;

6. az irányító hatóság / közreműködő szervezet által elvégzett adminisztratív ellenőrzéseket és adott esetben helyszíni ellenőrzéseket igazoló dokumentumok;

7. információk az elvégzett auditokról;

8. az irányítási ellenőrzéseknek és az auditok megállapításainak az irányító hatóság / közreműködő szervezet által végzett nyomon követésével kapcsolatos dokumentumok;

9. az alkalmazandó jog betartásának ellenőrzését igazoló dokumentumok;

10. adatok a műveletre vonatkozó azon kimeneti és eredménymutatókról, amelyek lehetővé teszik a kapcsolódó célértékekkel és jelentett mérföldkövekkel való összeegyeztetést;

11. az irányító hatóság / közreműködő szervezet / az elszámolási feladatkört megbízott szerv által a 98. cikk (6) bekezdésének való megfelelés érdekében a Bizottságnak bejelentett kiadások tekintetében végzett pénzügyi korrekciókkal és levonásokkal kapcsolatos dokumentumok;

12. az 53. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott formákban nyújtott vissza nem térítendő támogatások esetében számlák (vagy azokkal egyenértékű bizonyító erejű dokumentumok) és a kedvezményezett általi kifizetésük igazolása, valamint a kedvezményezettnek a Bizottsághoz bejelentett kiadásokkal kapcsolatos számviteli nyilvántartásai;

13. az 53. cikk (1) bekezdésének b), c) és d) pontjában meghatározott formákban nyújtott vissza nem térítendő támogatások esetében és adott esetben az egységköltségek, egyösszegű átalányok vagy átalányfinanszírozás megállapítási módszerét igazoló dokumentumok; a számítás alapját képező költségkategóriák; az átalányfinanszírozás körébe tartozó egyéb költségkategóriák alatt bejelentett költségeket igazoló dokumentumok; az irányító hatóság kifejezett egyetértése a költségvetési tervezettel, valamint a támogatás feltételeit meghatározó dokumentumokkal kapcsolatban; dokumentumok a bruttó bérköltségekről és az órabér kiszámításáról; ha a meglévő módszerek alapján egyszerűsített költségelszámolási módszereket alkalmaznak, dokumentumok a hasonló művelettípusoknak és a létező módszer tekintetében előírt dokumentumoknak (ha vannak ilyenek) való megfelelés megerősítésére.

II.

1. dokumentumok a pénzügyi eszközök létrehozásáról, például finanszírozási megállapodások stb.;

2. a 60. és a 62. cikkel összhangban az egyes programokból és prioritásokból a pénzügyi eszköz javára teljesített hozzájárulásokat, az egyes programok keretében elszámolható kiadást és az alapokból nyújtott támogatásból eredő kamatot és más nyereségeket, továbbá az alapokból származó források újbóli felhasználását tartalmazó dokumentumok;

3. a pénzügyi eszköz működésére vonatkozó dokumentumok, ideértve a monitoringgal, jelentéstétellel és ellenőrzésekkel kapcsolatos dokumentumokat is;

4. a program-hozzájárulások kivonására és a pénzügyi eszköz megszüntetésére vonatkozó dokumentumok;

5. az irányítási költségekre és díjakra vonatkozó dokumentumok;

6. pályázati űrlapok vagy azzal egyenértékű, a végső kedvezményezett által az igazoló dokumentumokkal benyújtott dokumentumok, ideértve az üzleti terveket és - adott esetben - a korábbi éves beszámolókat;

7. a pénzügyi eszközt végrehajtó szervezetektől származó ellenőrzőlisták és jelentések;

8. a csekély összegű (de minimis) támogatásokkal kapcsolatos nyilatkozatok;

9. a pénzügyi eszköz által nyújtott támogatással - többek között sajáttőke-befektetésekhez, kölcsönökhöz, garanciákhoz nyújtott támogatással vagy a végső kedvezményezett javára egyéb formában végrehajtott beruházással - kapcsolatban aláírt megállapodások;

10. bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a pénzügyi eszközön keresztül nyújtott támogatást rendeltetésszerűen használják fel;

11. az irányító hatóság és a pénzügyi eszköz közötti, valamint - a végső kedvezményezettel bezárólag minden szintre kiterjedően - a pénzügyi eszközön belüli pénzügyi mozgás nyilvántartásai, garanciák esetében pedig az alapul szolgáló kölcsönök folyósításának igazolása;

12. a pénzügyi eszköz által a végső kedvezményezett javára kifizetett program-hozzájárulás vagy lekötött garancia elkülönített nyilvántartásai vagy számviteli kódjai.

III.

1. a Bizottságnak a fedezett művelettípusokkal, az egységköltségekkel, az egyösszegű átalányokkal és az átalányfinanszírozási mértékekkel, a kapcsolódó összegek és arányok definíciójával, valamint az összegek kiigazítására szolgáló módszerekkel (program jóváhagyása vagy módosítása) való előzetes egyetértését igazoló dokumentumok;

2. a számítás alapját képező azon költségkategóriákat és összegeket igazoló dokumentumok, amelyek az átalányfinanszírozás körébe tartoznak;

3. a Bizottság általi térítés feltételeinek teljesítését igazoló dokumentumok;

4. adott esetben az összegek kiigazítását igazoló dokumentumok;

5. a 94. cikk (2) bekezdése második albekezdése a) pontjának alkalmazása esetén a számítási módszert igazoló dokumentumok;

6. a Bizottság által térített uniós hozzájárulással fedezett műveleteknek az egyszerűsített költségelszámolási módszerek alapján történő kiválasztásával és jóváhagyásával kapcsolatos dokumentumok;

7. a kedvezményezett és az irányító hatóság / közreműködő szervezet által aláírt, a támogatás feltételeit és a kedvezményezetteknek nyújtott támogatás formáját meghatározó dokumentum;

8. a 94. cikk (3) bekezdésének harmadik albekezdésével összhangban elvégzett irányítási ellenőrzéseket és auditokat igazoló dokumentumok;

9. a közpénzből nyújtott hozzájárulás kedvezményezettnek való kifizetését és a kifizetés teljesítésének dátumát igazoló dokumentum.

IV.

1. a Bizottságnak a teljesítendő feltételekkel és az elérendő eredményekkel, valamint a kapcsolódó összegekkel való előzetes egyetértését igazoló dokumentumok (program jóváhagyása vagy módosítása);

2. a Bizottság által térített uniós hozzájárulással fedezett műveleteknek a 95. cikk (költségfüggetlen finanszírozás) alapján történő kiválasztásával és jóváhagyásával kapcsolatos dokumentumok;

3. a kedvezményezett és az irányító hatóság / közreműködő szervezet által aláírt, a támogatás feltételeit és a kedvezményezetteknek nyújtott támogatás formáját meghatározó dokumentum;

4. a 95. cikk (3) bekezdésének második albekezdésével összhangban elvégzett irányítási ellenőrzéseket és auditokat igazoló dokumentumok;

5. a közpénzből nyújtott hozzájárulás kedvezményezettnek való kifizetését és a kifizetés teljesítésének dátumát igazoló elismervény;

6. az egyes szakaszokra vonatkozóan (amennyiben a végrehajtás lépésekben történik), valamint a végső kiadások Bizottsághoz történő bejelentése előtt a feltételek teljesítését vagy az eredmények elérését igazoló dokumentumok.

XIV. MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS ADATCSERERENDSZER A PROGRAMHATÓSÁGOK ÉS A KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖZÖTT - 69. CIKK (8) BEKEZDÉS

1.

A programhatóságok feladatai az elektronikus adatcsererendszer jellemzői tekintetében

1.1.

Az adatok biztonságának, sértetlenségének és bizalmas kezelésének, valamint a küldő azonosításának biztosítása a 69. cikk (6) bekezdésének, a 69. cikk (8) bekezdésének, a 72. cikk (1) bekezdése e) pontjának és a 82. cikknek megfelelően.

1.2.

Az elérhetőség és a működés biztosítása rendes munkaidőn belül és kívül egyaránt (a műszaki karbantartás idejét kivéve).

1.3.

Annak biztosítása, hogy a rendszer kialakításánál törekedjenek a logikus, egyszerű és intuitív funkciók és felületek alkalmazására.

1.4.

a) interaktív formanyomtatványok és/vagy az eljárások egymást követő lépései során elmentett adatok alapján a rendszer által automatikusan előre kitöltött formanyomtatványok;

b) adott esetben automatikus számítások;

c) a dokumentumok vagy információk ismételt cseréjének lehetőségét csökkentő, automatikus beágyazott ellenőrzések;

d) rendszer által generált jelzések, amelyek tájékoztatják a kedvezményezettet arról, hogy bizonyos műveletek elvégezhetők;

e) online állapotkövetés, amely lehetővé teszi, hogy a kedvezményezett ellenőrizze a projekt aktuális állapotát;

f) az elektronikus adatcsererendszerben kezelt, korábban rendelkezésre álló valamennyi adat és dokumentum.

1.5.

Nyilvántartás-vezetés és adattárolás biztosítása a rendszerben oly módon, hogy az lehetővé tegye mind a kedvezményezettek által benyújtott kifizetési kérelmek 74. cikk (2) bekezdése szerinti adminisztratív auditját, mind a könyvvizsgálatot.

2.

A programhatóságok feladatai a dokumentumok és adatok bármilyen csere céljából történő továbbításának módozatai tekintetében

2.1.

A 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (1) meghatározott háromféle elektronikus aláírás valamelyikének megfelelő elektronikus aláírás alkalmazásának biztosítása.

2.2.

Rendelkezés a dokumentumoknak és adatoknak a kedvezményezettől a programhatóságokhoz és fordítva történő továbbítása időpontjának rögzítéséről.

2.3.

Hozzáférhetőség biztosítása közvetlenül olyan interaktív felhasználói felületen (webalkalmazáson) vagy technikai interfészen keresztül, amely lehetővé teszi a kedvezményezettek és a tagállamok információs rendszerei közötti automatikus adatszinkronizálást és -továbbítást.

2.4.

Az egyének személyes adatai és a jogi személyek üzleti titkai védelmének biztosítása a 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (2) és az (EU) 2016/679 rendeletnek megfelelően.

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendelete (2014. július 23.) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 257., 2014.8.28., 73. o.).

(2) Az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) (HL L 201., 2002.7.31., 37. o.).

XV. MELLÉKLET

SFC2021: ELEKTRONIKUS ADATCSERERENDSZER A TAGÁLLAMOK ÉS A BIZOTTSÁG KÖZÖTT - 69. CIKK (9) BEKEZDÉS

1. A Bizottság feladatai

1.1. Elektronikus adatcsere-rendszer (a továbbiakban: SFC2021) működésének biztosítása a tagállam és a Bizottság közötti valamennyi hivatalos információcsere céljából. Az SFC2021 tartalmazza legalább az e rendeletnek megfelelően megállapított sablonokban meghatározott információkat.

1.2. Az SFC2021 alábbi jellemzőinek biztosítása:

a) interaktív formanyomtatványok vagy a rendszer által a korábban rögzített adatok alapján automatikusan előre kitöltött formanyomtatványok;

b) automatikus számítások, amennyiben azok csökkentik a felhasználók kódolási feladatait;

c) a továbbított adatok belső koherenciáját, valamint ezen adatoknak az alkalmazandó szabályokkal való összhangját igazolni hivatott, automatikus beágyazott ellenőrzések;

d) az SFC2021 felhasználóit figyelmeztető, a rendszer által generált jelzések arra vonatkozóan, hogy bizonyos műveletek elvégezhetők vagy nem végezhetők el;

e) a rendszerbe bevitt információ kezelésének online nyomon követése;

f) a múltbeli adatok rendelkezésre állása egy adott programra vonatkozóan bevitt valamennyi információ tekintetében;

g) a 910/2014/EU rendelet szerinti kötelező elektronikus aláírás rendelkezésre állása, amelyet bírósági eljárásokban bizonyítékként fogadnak el.

1.3. Az SFC2021-re vonatkozó, a rendszer felhasználóira alkalmazandó információtechnológiai biztonságpolitika biztosítása a vonatkozó uniós szabályokkal - különösen az (EU, Euratom) 2017/46 bizottsági határozattal (1) és annak végrehajtási szabályaival - összhangban.

1.4. Az SFC2021-re alkalmazandó biztonságpolitika kialakításáért, betartásáért és megfelelő alkalmazásának biztosításáért felelős személy vagy személyek kijelölése.

2. A tagállamok feladatai

2.1. Annak biztosítása, hogy a tagállamoknak a 71. cikk (1) bekezdésével összhangban kijelölt programhatóságai, valamint a 71. cikk (2) és (3) bekezdésével összhangban az irányító hatóság vagy az audithatóság felelőssége mellett bizonyos feladatok ellátására kijelölt szervek bevigyék az SFC2021-ba azokat az információkat, illetve ezek frissítéseit, amelyek továbbításáért felelősek.

2.2. Annak biztosítása, hogy az információkat ne ugyanaz a személy ellenőrizze és nyújtsa be, mint aki az adattovábbításkor az adatot bevitte.

2.3. A feladatok fent említett, a tagállam SFC2021-hez automatikusan kapcsolódó irányítási és kontrollrendszerein keresztüli szétválasztására vonatkozó rendelkezések biztosítása.

2.4. A hozzáférési jogok kezeléséért felelős személy vagy személyek kinevezése az alábbi feladatok ellátása céljából:

a) a hozzáférést kérő felhasználók azonosítása, megbizonyosodva arról, hogy ezek a felhasználók a szervezet alkalmazásában állnak;

b) a felhasználók tájékoztatása a rendszer biztonságának megőrzésére vonatkozó kötelezettségeikről;

c) annak ellenőrzése, hogy a felhasználók feladatkörük és szervezeti beosztásuk alapján jogosultak-e az igényelt kiváltsági szintre;

d) a hozzáférési jogok megszüntetésének kérelmezése, ha azok már nem szükségesek vagy nem indokoltak;

e) azon gyanús esetek haladéktalan jelentése, amelyek sérthetik a rendszer biztonságát;

f) a felhasználói azonosító adatok mindenkori pontosságának biztosítása azáltal, hogy minden változást bejelentenek;

g) az adatvédelemmel és az üzleti titokkal kapcsolatosan szükséges óvintézkedések meghozatala az uniós és nemzeti szabályoknak megfelelően;

h) a Bizottság tájékoztatása minden olyan változásról, amely hatással van arra, hogy a tagállami hatóságok vagy az SFC2021 felhasználói el tudják-e látni a 2.1. pontban foglalt feladataikat, illetve személyesen képesek-e az a)-g) pontokban említett feladatok ellátására.

2.5. Az egyének személyes adatai és a jogi személyek üzleti titkai védelmének tiszteletben tartására vonatkozó rendelkezések biztosítása a 2002/58/EK irányelvnek, az (EU) 2016/679 rendeletnek és az (EU) 2018/1725 rendeletnek megfelelően.

2.6. Nemzeti, regionális vagy helyi információbiztonsági politikák elfogadása az SFC2021-hez való hozzáférésre vonatkozóan, kockázatértékelés alapján, amely politikákat az SFC2021-et használó összes hatóságra alkalmazni kell, és amelyek foglalkoznak az alábbi szempontokkal:

a) közvetlen felhasználás esetén a II. szakasz 2.4. pontjában említett hozzáférési jogok kezeléséért felelős személy vagy személyek által végzett munka IT-biztonsági vonatkozásai;

b) az SFC2021-hez a 2.3. pontban említett technikai interfészen keresztül kapcsolódó nemzeti, regionális vagy helyi számítógépes rendszerek esetében az említett rendszerekre vonatkozó azon biztonsági intézkedések, amelyek lehetővé teszik az SFC2021 biztonsági követelményeivel való összehangolást, és kiterjednek az alábbiakra:

i. fizikai biztonság;

ii. az adathordozók és a hozzáférés ellenőrzése;

iii. az adattárolás ellenőrzése;

iv. a hozzáférés ellenőrzése és jelszóellenőrzés;

v. monitoring;

vi. összekapcsolás az SFC2021-gyel;

vii. hírközlési infrastruktúra;

viii. emberierőforrás-menedzsment a munkaerő alkalmazása előtt, alatt és után;

ix. a biztonsági események kezelése.

2.7. Kérésre a 2.6. pontban említett dokumentumnak a Bizottság rendelkezésére bocsátása.

2.8. A nemzeti, regionális vagy helyi IT-biztonsági politikák alkalmazásának fenntartásáért és biztosításáért felelős, az 1.4. pontban említett, a Bizottság által kijelölt személlyel vagy személyekkel kapcsolattartóként eljáró személy vagy személyek kinevezése.

3. A Bizottság és a tagállamok közös feladatai

3.1. Hozzáférhetőség biztosítása közvetlenül interaktív felhasználói felületen (azaz webalkalmazáson) vagy előzetesen meghatározott protokollt alkalmazó technikai interfészen (azaz webszolgáltatásokon) keresztül, amely hozzáférhetőség automatikus adatszinkronizálást és -továbbítást tesz lehetővé a tagállami információs rendszerek és az SFC2021 között.

3.2. Az elektronikus adatcsere során a tagállamtól a Bizottsághoz, valamint fordítva történő elektronikus adattovábbítás időpontjának meghatározása, amely az érintett dokumentum benyújtási időpontjának tekintendő.

3.3. Annak biztosítása, hogy a hivatalos adatok cseréje kizárólag az SFC2021-en keresztül történjen, a vis maior kivételével, továbbá hogy az SFC2021-be beágyazott elektronikus formában megadott információkat (a továbbiakban: strukturált adatok) ne helyettesítsék nem strukturált adatokkal, és hogy következetlenség esetén a strukturált adatok elsőbbséget élvezzenek a nem strukturált adatokkal szemben.

Vis maior, az SFC2021 üzemzavara vagy az SFC2021-gyel való összeköttetés olyan hiánya esetén, amelynek időtartama az információk benyújtásának előírt határidejét megelőző egy hétben vagy a december 18. és 26. közötti időszakban meghaladja az egy munkanapot, illetve bármely más időszakban az öt munkanapot, a tagállam és a Bizottság közötti információcsere nyomtatott formában is történhet az e rendeletben meghatározott sablonok felhasználásával, amely esetben a benyújtás időpontjának a dokumentum postai bélyegzésének időpontját kell tekinteni. Amennyiben a vis maior oka megszűnik, az érintett fél késedelem nélkül beviszi az SFC2021-be a papíron már megadott információkat.

3.4. Az SFC2021 portálon közzétett IT-biztonságpolitikai feltételeknek és az SFC2021 keretében a Bizottság által az adattovábbítás biztonsága érdekében végrehajtott intézkedéseknek - különösen a 2.3. pontban említett technikai interfész alkalmazására vonatkozóknak - való megfelelés biztosítása.

3.5. Az SFC2021-en tárolt és az azon keresztül továbbított adatok védelme érdekében elfogadott biztonsági intézkedések végrehajtása és hatékonyságuk biztosítása.

3.6. Az SFC2021 információtechnológiai biztonságpolitikájának és a vonatkozó nemzeti, regionális vagy helyi IT-biztonságpolitikáknak a frissítése és éves felülvizsgálata technológiai változások, új veszélyek azonosítása vagy más releváns fejlemények esetén.

(1) A Bizottság C(2006)3602 határozata (2006. augusztus 16.) az Európai Bizottság informatikai rendszereinek biztonságára vonatkozó szabályokról.

XVI. MELLÉKLET

SABLON AZ IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLLRENDSZER LEÍRÁSÁHOZ - 69. CIKK (11) BEKEZDÉS

1. ÁLTALÁNOS ADATOK

1.1. Az információk benyújtója:

- Tagállam:

- A program(ok) megnevezése és CCI-száma(i): (közös irányítási és kontrollrendszer esetén az irányító hatóság hatáskörébe tartozó összes program):

- A fő kapcsolattartó szervezet neve és e-mail-címe: (a leírásért felelős szervezet):

1.2. A benyújtott információk a következő időpontban fennálló helyzetre vonatkoznak: (éé.hh.nn.)

1.3. A rendszer struktúrája (az irányítási és kontrollrendszerbe bevont hatóságok/szervek közötti szervezeti kapcsolatot bemutató általános információk és folyamatábra).

1.3.1. Irányító hatóság (név, cím és kapcsolattartó az irányító hatóságnál).

1.3.2. Közreműködő szervezetek (név, cím és kapcsolattartó a közreműködő szervezetnél).

1.3.3. Az elszámolási feladatkört ellátó szervezet (név, cím és kapcsolattartó az elszámolási feladatkört ellátó irányító hatóságnál vagy programhatóságnál).

1.3.4. Adja meg, hogyan tartják tiszteletben a feladatkörök elkülönítésének elvét a programhatóságok között és azokon belül.

2. IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG

2.1. Az irányító hatóság szervezeti felépítésének, valamint a 72-75. cikkben előírt feladatköreihez és feladataihoz kapcsolódó eljárásoknak az ismertetése.

2.1.1. Az irányító hatóság jogállása (nemzeti, regionális vagy helyi közjogi vagy magánjogi szerv) és az a szerv, amelynek a részét képezi.

2.1.2. Az irányító hatóság által közvetlenül végzett feladatkörök és feladatok részletes ismertetése.

2.1.3. Adott esetben az irányító hatóság által átruházott egyes feladatkörök és feladatok meghatározása közreműködő szervezetenként, a közreműködő szervezetek megnevezése és a feladatátruházás formája. Hivatkozni kell a kapcsolódó dokumentumokra (írásbeli megállapodásokra).

2.1.4. Az irányító hatóság által átruházott feladatkörök és feladatok felügyeletére vonatkozó eljárások, ha vannak ilyenek.

2.1.5. Egy olyan keret, amellyel biztosítható, hogy szükség esetén - és különösen az irányítási és kontrollrendszer jelentős módosítása esetén - megfelelő kockázatkezelési eljárást alkalmazzanak.

2.1.6. Az irányító hatóság szervezeti ábrája, valamint információk arról, hogy a hatóság milyen kapcsolatban áll a 72-75. cikkben előírt feladatköröket és feladatokat végrehajtó egyéb (belső vagy külső) szervekkel vagy részlegekkel.

2.1.7. Az irányító hatóság különböző feladatkörei között elosztandó tervezett erőforrások (ezen belül adott esetben az esetleges tervezett kiszervezésekre és azok körére vonatkozó információk) feltüntetése.

3. AZ ELSZÁMOLÁSI FELADATKÖRT ELLÁTÓ SZERV

3.1. Az elszámolási feladatkört ellátó szerv jogállása, valamint szervezeti felépítésének és a feladatköreihez kapcsolódó eljárásoknak az ismertetése.

3.1.1. Az elszámolási feladatkört ellátó szerv jogállása (nemzeti, regionális vagy helyi közjogi vagy magánjogi szerv) és adott esetben az a szerv, amelynek a részét képezi.

3.1.2. Az elszámolási feladatkört ellátó szerv 76. cikkben említett feladatköreinek és feladatainak ismertetése.

3.1.3. A munkaszervezésnek (workflow, folyamatok, belső felosztások) és az alkalmazandó eljárásoknak, valamint annak ismertetése, hogy azokat mikor alkalmazzák és hogyan felügyelik, stb.

3.1.4. A különböző elszámolási feladatok között elosztandó tervezett erőforrások feltüntetése.

4. AZ ELEKTRONIKUS RENDSZER

4.1. Az elektronikus rendszer vagy rendszerek ismertetése folyamatábrával (központi vagy közös hálózati, illetve decentralizált rendszer, a rendszerek közötti kapcsolatokat is feltüntetve), az alábbiak céljából:

4.1.1. Minden egyes műveletre vonatkozóan számítógépes formában történő adatrögzítés és -tárolás, ideértve adott esetben az egyes résztvevőkre vonatkozó adatokat és az adatok mutatók szerinti bontását, ha azt ez a rendelet előírja;

4.1.2. Annak biztosítása, hogy minden egyes műveletről számviteli nyilvántartási adatok vagy kódok rögzítésére és tárolására kerüljön sor, illetve hogy ezek a nyilvántartási adatok vagy kódok alátámasszák a kifizetési kérelmek és elszámolások összeállításához szükséges adatokat;

4.1.3. A Bizottsághoz bejelentett kiadások és a kedvezményezetteknek közpénzből nyújtott kapcsolódó hozzájárulás számviteli nyilvántartásának vezetése, vagy ezek külön számviteli kódok alatt történő nyilvántartása;

4.1.4. A 98. cikk (3) bekezdésének b) pontjában foglaltak szerinti, a számviteli év során visszavont, illetve a 98. cikk (6) bekezdésében foglaltak szerinti, az elszámolásokból levont valamennyi összegnek és a visszavonások és levonások indokainak feltüntetése;

4.1.5. Annak feltüntetése, hogy hatékonyan működik-e a rendszer, és képes-e megbízhatóan rögzíteni az említett adatokat azon a napon, amikor ezt a leírást az 1.2. pontban meghatározottak szerint összeállítják;

4.1.6. Az elektronikus rendszer biztonságának, integritásának és bizalmas jellegének biztosítását célzó eljárások ismertetése.

XVII. MELLÉKLET

AZ EGYES MŰVELETEKRE VONATKOZÓAN RÖGZÍTENDŐ ÉS ELEKTRONIKUSAN TÁROLANDÓ ADATOK - 72. CIKK (1) BEKEZDÉS E) PONT

Ez a melléklet meghatározza a rögzítendő adatokat, anélkül, hogy előírná az elektronikus rendszer konkrét struktúráját (pl. az e melléklet alkalmazásában egy sorban szereplő információk az érintett elektronikus rendszerben több adatmezőre is bonthatók).

A táblázat első oszlopában feltüntetett adatokra olyan műveletek esetében van szükség, amelyek az e rendelet hatálya alá tartozó alapok valamelyikéből részesültek támogatásban, ha a második oszlop másként nem rendelkezik. Kizárólag az adott művelet szempontjából releváns adatmezőket kell kitölteni. A pénzügyieszköz-műveletek esetében azokban a szakaszokban, amelyek adatai kifejezetten a pénzügyi eszközökre vonatkoznak, ezen információkat is be kell vinni és el kell tárolni.

Amennyiben egy adott műveletet egynél több program, prioritás vagy alap, illetve régiókategória keretében is támogatnak, az e melléklet 28-123. mezőjében említett információkat oly módon kell rögzíteni, hogy az lehetővé tegye az adatoknak a program, prioritás, alap vagy régiókategória szerinti bontásban történő kinyerését.

Ezenkívül az e melléklet 46-152. mezőjében említett információkat (a 42. cikk és a VII. melléklet szerinti jelentéstételi követelményekkel kapcsolatos adatok) oly módon kell rögzíteni, hogy az lehetővé tegye az adatoknak az egyedi célkitűzés szerinti bontásban történő kinyerését.

Adatmezők Azon alapok megjelölése, amelyekre vonatkozóan nem kell adatot szolgáltatni

A kedvezményezettre vonatkozó adatok (1) (2)

1. Az egyes kedvezményezettek neve és - adott esetben - egyedi azonosítója

2. Információk arra vonatkozóan, hogy a kedvezményezett közjogi vagy magánjogi szerv, jogi személyiséggel rendelkező vagy nem rendelkező jogalany vagy természetes személy-e. Természetes személy esetén a születési idő és a nemzeti személyazonosító igazolvány száma. Közjogi vagy magánjogi szerv, illetve jogi személyiséggel rendelkező vagy nem rendelkező jogalany esetén héa- vagy adóazonosító szám

3. A kedvezményezett valamennyi, az (EU) 2015/849 irányelv 3. cikkének 6. pontjában meghatározottak szerinti tényleges tulajdonosára (amennyiben vannak ilyenek) vonatkozó információk, nevezetesen az utónev(ek) és vezetéknev(ek), születési idő(ke) és héa- vagy adóazonosító szám(ok)

A tagállamok e követelménynek az (EU) 2015/849 irányelv 30. cikkében említett nyilvántartásokban tárolt adatok felhasználásával is eleget tehetnek, feltéve hogy szerepel az adatok között egyedi azonosító szám.

4. Információk arra vonatkozóan, hogy a támogatásban részesülő szerv (állami támogatásokkal összefüggésben) vagy a támogatást nyújtó szerv-e (csekély összegű támogatásokkal összefüggésben) a kedvezményezett

5. Kizárólag PPP-műveletek esetében információ arra vonatkozóan, hogy a PPP-műveletet kezdeményező közjogi szerv vagy a művelet végrehajtására kiválasztott magánjogi partner-e a kedvezményezett

Nem alkalmazandó a következőkre: ERFA, a "Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe" célkitűzés keretében, ESZA+, Kohéziós Alap, IÁA, ETHAA, MMIA, BBA vagy HAVE

6. Kizárólag kisprojekt-alapok (Interreg) esetében információ arra vonatkozóan, hogy egy határon átnyúló jogi személy, egy európai területi társulás vagy egy jogi személyiséggel rendelkező szervezet-e a kisprojekt-alap kedvezményezettje

7. A kedvezményezett elérhetősége

A kedvezményezettre vonatkozó adatok a pénzügyi eszközökkel összefüggésben

8. Információk arra vonatkozóan, hogy a kedvezményezett:

a) az a szerv-e, amely egy holdingalapot hajt végre, vagy

b) holdingalap-struktúra hiányában az a szerv-e, amely egy egyedi alapot hajt végre, vagy

c) amennyiben az irányító hatóság közvetlenül hajtja végre a pénzügyi eszközt, ott az irányító hatóságra vonatkozó információk

A műveletre vonatkozó adatok

9. A művelet neve és egyedi azonosítója

10. A művelet rövid ismertetése. Információk arról, hogy mi részesül finanszírozásban, valamint a fő célkitűzésekről

11. Információk arra vonatkozóan, hogy a műveletre a 94. vagy a 95. cikk rendelkezéseit kell-e alkalmazni

12. Információk arra vonatkozóan, hogy a művelet stratégiai fontosságú művelet-e

Nem alkalmazandó a következőkre: ERFA, ESZA+, Kohéziós Alap, IÁA vagy ETHAA

13. Információk arra vonatkozóan, hogy a művelet végrehajtására a HAVE-rendelet 12. cikkének (1) bekezdése, a BBA-rendelet 12. cikkének (1) bekezdése és az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdése szerint kerül-e sor, vagy arról, hogy a művelet egy egyedi intézkedés, vagy egy, az említett rendeletek IV. mellékletében felsorolt intézkedés keretébe tartozik-e, illetve hogy működési támogatásként vagy sürgősségi segélyként szolgál-e

14. A műveletre vonatkozó kérelem benyújtásának dátuma

15. A támogatás feltételeit tartalmazó dokumentumban meghatározott kezdő időpont

16. A támogatás feltételeit tartalmazó dokumentumban meghatározott záró időpont

17. Az a tényleges időpont, amikor a műveletet a gyakorlatban befejezték vagy teljes egészében végrehajtották

18. A támogatás feltételeit tartalmazó dokumentumot kibocsátó szervezet

19. A támogatás feltételeit tartalmazó dokumentum dátuma és - adott esetben - módosításainak dátuma

20. Információk arról, hogy a művelethez közpénzből nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül-e

21. Információk arról, hogy a művelethez közpénzből nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül-e

22. Információk arról, hogy a művelet PPP-művelet-e

23. Információk arról, hogy a kedvezményezett vagy egyéb szervezetek, amelyek a műveletet az uniós közbeszerzési szabályoknak megfelelően végrehajtják, igénybe vesznek-e vállalkozókat, és ha igen, a vonatkozó szerződések aláírását követően a következőkre vonatkozó információk:

a) minden vállalkozó, ideértve a vállalkozó(k) nevét és héa- vagy adóazonosító számát,

b) a vállalkozónak az (EU) 2015/849 irányelv 3. cikkének 6. pontjában meghatározottak szerinti tényleges tulajdonosai, neveztesen e tényleges tulajdonosok utóneve (-nevei) és vezetékneve (-nevei), születési ideje és a héa- vagy adóazonosító száma (számai), valamint

c) szerződések (a szerződés kelte, elnevezése, hivatkozási száma és a szerződés összege)

A tagállamok a b) pontban említett követelménynek az (EU) 2015/849 irányelv 30. cikkében említett nyilvántartásokban tárolt adatok felhasználásával is eleget tehetnek, feltéve hogy szerepel az adatok között egyedi azonosító szám. Az e mezőben szereplő információk kizárólag akkor szükségesek, ha az uniós értékhatárokat meghaladó közbeszerzési eljárásokról van szó.

24. Információk (3) arra vonatkozóan, hogy a 23. mezőben említett vállalkozó igénybe vesz-e alvállalkozókat, és ha igen, a vonatkozó alvállalkozói szerződések aláírását követően a következőkre vonatkozó információk: a vállalkozó közbeszerzési dokumentumaiban felsorolt valamennyi alvállalkozó, neveztesen a név és a héa- vagy adóazonosító szám, valamint az alvállalkozói szerződésekre vonatkozó információk (a szerződés kelte, elnevezése, hivatkozási száma és a szerződés összege)

Az információk e mezőben való rögzítésére vonatkozó követelményt az e rendelet hatálybalépésétől számított egy év elteltével kell alkalmazni.

25. Információk arra vonatkozóan, hogy a kedvezményezett a művelet végrehajtásához továbbadja-e a támogatást más jogalanyoknak. Ha igen, információk a következőkre vonatkozóan: ezen jogalanyok neve, héa- vagy adóazonosító száma, valamint a közöttük és a kedvezményezett között létrejött megállapodásokra vonatkozó információk (a megállapodás kelte, hivatkozási száma és a megállapodás szerinti összeg)

26. Kizárólag azoknál a műveleteknél, amelyek összköltsége (a héával együtt) meghaladja az 5 millió EUR-t: információk arra vonatkozóan, hogy a kedvezményezettnél felmerült kiadásokra vonatkozó héa a héára vonatkozó nemzeti jogszabályok értelmében nem vonható-e le (64. cikk (1) bekezdés c) pont),

27. A művelet pénzneme (a támogatás feltételeit tartalmazó dokumentumban meghatározottak szerint)

28. Azon program(ok) CCI-száma, amelynek keretében a művelet támogatást kap

29. Azon program(ok) prioritása vagy prioritásai, amely(ek) keretében a művelet támogatást kap

30. Az(ok) az alap(ok), amely(ek)ből a művelet támogatásban részesül. Ha a művelet több alapból vagy más uniós eszközökből is támogatásban részesül, a felosztásra, az arányos összegekre stb. vonatkozó információk.

Nem alkalmazandó a következőkre: ERFA, ESZA+, Kohéziós Alap vagy IÁA

31. Információk arra vonatkozóan, hogy a műveletre harmadik ország részvételével vagy harmadik országban kerül-e sor. Ha igen, a harmadik ország megnevezése

Nem alkalmazandó a következőkre: ERFA, Kohéziós Alap, IÁA, ETHAA, MMIA, BBA vagy HAVE

32. Kizárólag a 4. cikk (1) bekezdésének m) pontjában meghatározott egyedi célkitűzés keretében nyújtott ESZA+-támogatás esetében: azon élelmiszer mennyisége:

a) amelyet a kedvezményezett megvásárolt;

b) amelynek beszerzésére az ESZA+ rendelet 17. cikke (2) bekezdésének megfelelően került sor;

c) amely az élelmiszert a végső kedvezményezettek számára kiosztó szervezeteknek került átadásra; és

d) amelyet kiosztottak a végső kedvezményezettek számára

Nem alkalmazandó a következőkre: ERFA, Kohéziós Alap, IÁA, ETHAA, MMIA, BBA vagy HAVE

33. Kizárólag a 4. cikk (1) bekezdésének m) pontjában meghatározott egyedi célkitűzés keretében nyújtott ESZA+-támogatás esetében: azon alapvető anyagi támogatás mennyisége:

a) amelyet a kedvezményezett megvásárolt; és

b) amely a támogatást a végső kedvezményezettek számára kiosztó szervezeteknek került átadásra; és

c) amelyet kiosztottak a végső kedvezményezettek számára

Nem alkalmazandó a következőkre: ERFA, Kohéziós Alap, IÁA, ETHAA, MMIA, BBA

34. Kizárólag a 4. cikk (1) bekezdésének m) pontjában meghatározott egyedi célkitűzés keretében nyújtott ESZA+-támogatás esetében: információk a végső kedvezményezettek részére kiállított, átadott és általuk felhasznált utalványok vagy kártyák (vagy a közvetett szállítás egyéb eszközeinek) darabszámára, valamint a végső kedvezményezettek számára átadott és általuk felhasznált utalványok vagy kártyák (vagy a közvetett szállítás egyéb eszközei) felöltése által eszközölt kiadások teljes összegére vonatkozóan

Nem alkalmazandó a következőkre: Kohéziós Alap, ETHAA, MMIA, BBA vagy HAVE

35. A művelet által érintett régiók kategóriája (kategóriái)

A pénzügyieszköz-műveletekre vonatkozó adatok

36. Információk arra vonatkozóan, hogy a pénzügyi eszközt kombinálják-e vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtott programtámogatással az 58. cikk (5) bekezdése értelmében

37. Információ arra vonatkozóan, hogy a pénzügyieszköz-műveletet közvetlenül az irányító hatóság hajtja-e végre, vagy az 59. cikk (1) és (2) bekezdése értelmében az irányító hatóság felelősségi körében hajtják-e végre

38. Információ arra vonatkozóan, hogy a pénzügyieszköz-műveletet egymást követő időszakokban hajtják-e végre, és ha igen, az alábbiak közül az érintett időszakok megjelölése:

a) 2014-2020 és 2021-2027

b) 2021-2027 és a 2027-et követő időszak

39. Ha a pénzügyi eszközt holdingalapon keresztül szervezik, információk arra a szervezetre vonatkozóan, amely a holdingalap keretében egy egyedi alapot hajt végre

40. A pénzügyi eszközt végrehajtó szervezetek kiválasztására szolgáló eljárás

41. A pénzügyi eszköz jogi státusza, vagy:

a) program forrásainak befektetése egy jogi személy tőkéjébe; vagy

b) külön finanszírozási egységek vagy vagyonkezelői számlák

42. A kedvezményezett elérhetőségei, és amennyiben a pénzügyi eszközt holdingalappal hozták létre, a holdingalap keretében az egyedi alapot végrehajtó szerv elérhetőségei

43. Az irányító hatóság és a holdingalapot, vagy az egyedi alapot holdingalap nélkül végrehajtó szerv közötti finanszírozási megállapodás aláírásának dátuma

44. A holdingalapot végrehajtó szerv és az egyedi alapot végrehajtó szerv közötti finanszírozási megállapodás aláírásának dátuma

45. Az 58. cikk (3) bekezdésében említett előzetes értékelés lezárásának dátuma

A beavatkozási típusokra vonatkozó adatok

Nem alkalmazandó az ETHAA-ra

46. A beavatkozási terület dimenzióra, a támogatási forma dimenzióra, a területi végrehajtási mechanizmus és a területi hangsúly dimenzióra, a gazdasági tevékenység dimenzióra, a hely dimenzióra, a nemek közötti egyenlőség nyomon követésére, valamint adott esetben a makroregionális stratégiákra és a tengermedence-stratégiákra vonatkozó kódok e rendelet I. melléklete, és az ERFA- és KA-rendelet VII. melléklete, valamint az MMIA-, a BBA- és a HAVE-rendelet VI. melléklete szerint

Nem alkalmazandó a következőkre: ERFA, Kohéziós Alap, IÁA, ETHAA, MMIA, BBA vagy HAVE

47. Az ESZA+ másodlagos téma dimenziójára vonatkozó kód(ok) e rendelet I. melléklete szerint

Nem alkalmazandó a következőkre: ERFA, ESZA+, Kohéziós Alap, IÁA vagy ETHAA

48. Az intézkedéstípusok kódjai, a végrehajtás és a különös témák dimenziói az MMIA -, a BBA- és a HAVE-rendelet VI. melléklete szerint

A valamennyi műveletre vonatkozó mutatókra vonatkozó adatok (ideértve a pénzügyieszköz-műveleteket is)

49. Egyedi azonosító és a mutató neve a művelet szempontjából releváns valamennyi közös és/vagy programspecifikus kimeneti mutató esetében

Nem alkalmazandó az ETHAA-ra

50. Az egyes kimeneti mutatók esetében:

a) mértékegység,

b) adott esetben a műveletre vonatkozó célérték, adott esetben nemek szerinti bontásban,

c) adott esetben az eddig teljesített, összesített érték, adott esetben nemek szerinti bontásban,

d) adott esetben a teljesítési arány (teljesített érték/célérték)

Nem alkalmazandó a következőkre: az ESZA+ rendelet 4. cikke (1) bekezdésének m) pontjában meghatározott egyedi célkitűzés keretében nyújtott ESZA+-támogatás, ETHAA, MMIA, BBA vagy HAVE

51. Adott esetben az egyes kimeneti mutatókra vonatkozó mérföldkő értéke, adott esetben nemek szerinti bontásban

52. Egyedi azonosító és a mutató neve a művelet szempontjából releváns valamennyi közös és/vagy programspecifikus eredménymutató esetében

Nem alkalmazandó a következőkre: ERFA, ESZA+, Kohéziós Alap, IÁA vagy ETHAA

53. A mutató lebontása, amennyiben azt az alapspecifikus rendeletek kifejezetten előírják

Nem alkalmazandó a következőkre: ERFA, Kohéziós Alap, IÁA vagy ETHAA

54. Adott esetben az egyes eredménymutatók mértékegysége

Nem alkalmazandó az ETHAA-ra Az alapérték nem alkalmazandó a következőkre: ESZA+, MMIA, BBA vagy HAVE

55. Adott esetben a műveletre vonatkozó egyes eredménymutatók alapértéke és célértéke, adott esetben nemek szerinti bontásban, valamint az eddig teljesített értékek és az eredménymutató teljesítési aránya (teljesített érték/célérték)

A kifejezetten a műveletekre vonatkozó pénzügyi adatok (a műveletre alkalmazandó pénznemben)

56. A művelet teljes, a támogatás feltételeit tartalmazó dokumentum legutóbbi változatában jóváhagyott, támogatható költségének összege

57. Az összes olyan támogatható költség összege, amelyhez közpénzből hozzájárulást nyújtanak

58. Az alapokból fizetett vagy fizetendő támogatás összege

A kifejezetten a pénzügyieszköz-műveletekre vonatkozó pénzügyi adatok (a műveletre alkalmazandó pénznemben)

59. Pénzügyi eszköz számára lekötött és a támogatási feltételeket meghatározó dokumentumban (finanszírozási megállapodás) jóváhagyott program-hozzájárulás összege, ezen belül:

a) a közpénzből nyújtott hozzájárulás összege;

b) az alapokból származó hozzájárulás összege alaponkénti bontásban

60. Az alapokon kívül igénybe vett, magán- és közpénzből származó források összege, termékenként: kölcsönök; garanciák; saját tőke vagy kvázi-sajáttőke; vissza nem térítendő támogatások egy pénzügyieszköz-műveleten belül

61. Az alapokból a pénzügyi eszközökhöz nyújtott támogatás kamata és más nyeresége

62. Beruházási kiadásokhoz felhasznált, az alapokból származó kamatok és egyéb nyereségek összege a támogathatósági időszak végéig, valamint az irányítási díjak kifizetése és az irányítási költségek visszatérítése

63. Az alapokból származó, a támogathatósági időszak végéig fel nem használt kamatok és egyéb nyereségek összege

64. Az alapokból - a kockázat és nyereség megfelelő megosztása révén - a piacgazdaság elve alapján működő befektetőkre vonatkozó megkülönböztetett bánásmód céljára felhasznált támogatás

65. Az alapokból nyújtott támogatásnak tulajdonítható visszafizetett források, ebből tőkeösszeg-visszafizetések, nyereségek vagy más jövedelmek és hozamok

66. Információk az alapokból nyújtott támogatásnak tulajdonítható visszafizetett forrásoknak a támogathatósági időszakon belüli újbóli felhasználásáról, külön nyilvántartással azokról az összegekről:

a) amelyek ugyanazon vagy más pénzügyi eszközökben kerülnek felhasználására a végső kedvezményezettekbe való további befektetések céljából,

b) amelyek az alapokból a pénzügyi eszköznek juttatott hozzájárulás névértékében a negatív kamatok miatt bekövetkezett veszteségek és/vagy

c) az ilyen további befektetésekkel kapcsolatos irányítási költségek vagy díjak fedezésére szolgálnak

67. Az alapokból nyújtott támogatásnak tulajdonítható visszafizetett forrásoknak a támogathatósági időszak végét követő 8 éven belüli újbóli felhasználása

68. A végső kedvezményezetteknek nyújtott olyan hitelek, sajáttőke-, vagy kvázisajáttőke-befektetések összértéke, amelyeket a program forrásaival garantáltak és ténylegesen kifizettek a végső kedvezményezetteknek

69. Információk a következőről: A tagállamok a b) pontban említett követelménynek az (EU) 2015/849 irányelv 30. cikkében említett nyilvántartásokban tárolt adatok felhasználásával is eleget tehetnek, feltéve hogy szerepel az adatok között egyedi azonosító szám.

a) az alapokból nyújtott támogatás végső kedvezményezettje, neve(i) és személyazonosító igazolvány száma,

b) a végső kedvezményezett valamennyi, az (EU) 2015/849 irányelv 3. cikkének 6. pontjában meghatározottak szerinti tényleges tulajdonosa (amennyiben vannak ilyenek), nevezetesen az utónev(ek) és vezetéknev(ek), születési idő(k) és a héa- vagy adóazonosító szám(ok),

c) a kapott támogatás összege (vissza nem térítendő támogatás, kölcsön, garantált kölcsön, saját tőke)

A kedvezményezett kifizetési kérelmeire vonatkozó adatok

70. A kedvezményezett egyes kifizetési kérelmei kézhezvételének dátuma

71. A kedvezményezett részére történő utolsó kifizetés dátuma (a dokumentummegőrzési időszak kezdő dátumának rögzítése céljából)

72. A kedvezményezett részére kifizetett támogatható kiadásoknak az egyes kifizetési kérelmekben szereplő összege, valamint a kedvezményezettnek történő kifizetés dátuma

73. Az elszámolásirendszer(ek)ben szereplő támogatható kiadások azon teljes összege, amely szerepelt a számviteli évre vonatkozó végső kifizetési kérelemben, illetve a teljesített vagy teljesítendő, közpénzből nyújtott kapcsolódó hozzájárulás teljes összege

Nem alkalmazandó a következőkre: ESZA+, ETHAA, MMIA, BBA vagy HAVE

74. Kizárólag olyan műveletek esetében, amelyek kiadásai több régiókategóriát is lefedő műveletekhez kapcsolódnak: a kiadások régiókategóriákra való arányos allokálása

75. Kizárólag olyan műveletek esetében, amelyek kiadásai egy vagy több alapból, illetve egy vagy több programból, valamint más uniós eszközökből támogatásban részesülő műveletekhez kapcsolódnak: a kiadások egyes alapokra, valamint a programra vagy programokra való arányos allokálása

76. A műveletre vonatkozó irányítási ellenőrzések dátumai és eredményeik rövid ismertetése

77. A műveletre vonatkozó helyszíni auditok dátumai és eredményeik rövid ismertetése

78. Az auditot vagy vizsgálatot végző szerv

A kedvezményezett kifizetési kérelmében szereplő kiadásokra vonatkozó adatok - kizárólag a tényleges költségeken alapuló kiadások esetében

79. A Bizottságnak bejelentett támogatható kiadások, amelyek a ténylegesen felmerült és kifizetett költségek alapján kerültek megállapításra, adott esetben a természetbeni hozzájárulás és értékcsökkenés figyelembevételével

80. A Bizottságnak bejelentett, - a ténylegesen felmerült és kifizetett költségek alapján, adott esetben a természetbeni hozzájárulás és értékcsökkenés figyelembevételével megállapított - támogatható kiadásoknak megfelelő, közpénzből nyújtott hozzájárulás

81. A szerződés típusa és összege, ha a szerződés odaítélése a 2014/23/EU (4), a 2014/24/EU (5) vagy a 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (6)hatálya alá tartozik

82. Támogatható, szerződés alapján felmerült és kifizetett kiadások, amennyiben a szerződés odaítélése a 2014/23/EU irányelv vagy a 2014/24/EU irányelv vagy a 2014/25/EU irányelv rendelkezéseinek hatálya alá tartozik

83. Az alkalmazott közbeszerzési eljárás, amennyiben a szerződés odaítélése a 2014/23/EU irányelv vagy a 2014/24/EU irányelv vagy a 2014/25/EU irányelv rendelkezéseinek hatálya alá tartozik

84. A vállalkozó(k) és alvállalkozó(k) neve és héa- vagy adóazonosító száma, amennyiben a szerződés odaítélése a 2014/25/EU irányelv vagy a 2014/24/EU irányelv vagy a 2014/23/EU irányelv rendelkezéseinek vagy a közbeszerzésekre irányadó nemzeti rendelkezések hatálya alá tartozik (7)

Nem alkalmazandó a következőkre: ERFA, ESZA+, Kohéziós Alap, IÁA vagy ETHAA

85. Az alkalmazott közbeszerzési eljárás, a szerződés összege és a szerződés alapján felmerült és kifizetett támogatható költségek, amennyiben a szerződés odaítélése a 2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (8) rendelkezéseinek hatálya alá tartozik

A kedvezményezett kifizetési kérelmeiben szereplő kiadásokra vonatkozó adatok - kizárólag az egységköltségeken alapuló kiadások esetében

86. A Bizottságnak bejelentett, egységköltségeken alapuló támogatható kiadások összege

87. A Bizottságnak bejelentett, egységköltségek alapján megállapított támogatható kiadásoknak megfelelő, közpénzből nyújtott hozzájárulás

88. Az egyes egységköltségek esetében alkalmazandó egység meghatározása

89. A kifizetési kérelemben egységtételenként és egységköltségenként feltüntetett teljesített egységek száma

90. Egy egységtétel egységköltsége

A kedvezményezett kifizetési kérelmeiben szereplő kiadásokra vonatkozó adatok - kizárólag az egyösszegű átalányokon alapuló kiadások esetében

91. A Bizottságnak bejelentett, egyösszegű átalányokon alapuló támogatható kiadások összege

92. A Bizottságnak bejelentett, egyösszegű átalányok alapján megállapított támogatható kiadásoknak megfelelő, közpénzből nyújtott hozzájárulás

93. Az egyes egyösszegű átalányok esetében a támogatás feltételeit tartalmazó dokumentum szerinti célok (teljesítések vagy eredmények), amelyek az egyösszegű átalánykifizetések folyósításának alapját képezik

94. Az egyes egyösszegű átalányok esetében a támogatás feltételeit tartalmazó dokumentum szerinti kapcsolódó összeg

A kedvezményezett kifizetési kérelmében szereplő kiadásokra vonatkozó adatok - kizárólag a százalékos átalányokon alapuló kiadások esetében

95. A Bizottságnak bejelentett támogatható kiadások összege, valamint a támogatás feltételeit meghatározó dokumentumban feltüntetett százalékos átalány

96. A Bizottságnak bejelentett, százalékos átalányok alapján megállapított támogatható kiadásoknak megfelelő közpénzből nyújtott hozzájárulás

A pénzügyi eszközök kiadásaira vonatkozó adatok a kedvezményezettek kifizetési kérelmeiben

97. A végső kedvezményezettek számára kifizetett program-hozzájárulás teljes összege kölcsönök, saját tőke és kvázi-sajáttőke esetében, termékenként:

a) ebből az alapokból származó hozzájárulás összege alaponkénti bontásban

b) ebből a nemzeti közpénzből történő társfinanszírozás teljes összege

c) ebből a nemzeti magán-társfinanszírozás teljes összege

98. A garanciaszerződések számára a 68. cikk (1) bekezdése b) pontjának megfelelően elkülönített program-hozzájárulások teljes összege:

a) ebből az alapokból származó hozzájárulás összege alaponkénti bontásban

b) ebből a nemzeti közpénzből történő társfinanszírozás teljes összege

99. A végső kedvezményezettek részére vagy javára teljesített azon kifizetéseknek megfelelő program-hozzájárulások teljes összege, amelyek esetében a pénzügyi eszközöket más uniós hozzájárulással kombinálják egyetlen pénzügyieszköz-műveletben:

a) ebből az alapokból származó hozzájárulás összege alaponkénti bontásban

b) ebből a nemzeti közpénzből történő társfinanszírozás teljes összege

c) ebből a nemzeti magán-társfinanszírozás teljes összege

100. Információk az irányítási költségek és díjak összegéről, amennyiben a holdingalapot és/vagy egyedi alapokat végrehajtó szerveket közvetlen odaítélés útján választják ki, megkülönböztetve a következőket:

a) holdingalappal kapcsolatban: a holdingalap struktúráján belül működő pénzügyi termékenként,

b) egyedi alapokkal kapcsolatban (amelyeket holdingalap-struktúrával vagy anélkül hoztak létre): pénzügyi termékenként

101. Az irányítási költségek és díjak összege, amennyiben a holdingalapot és/vagy egyedi alapokat végrehajtó szervezeteket versenypályázaton választották ki

Az elszámolásokból levont összegekre vonatkozó adatok

102. A 98. cikk (6) bekezdésével összhangban végrehajtott levonások dátuma és indoka, valamint a levonás típusára vonatkozó információk

103. Az egyes levonások által érintett, összes támogatható kiadás összege (ebből az audit eredményeként korrigált összeg)

104. Az egyes levonások által érintett, közpénzből nyújtott hozzájárulás összege (ebből az audit eredményeként korrigált összeg)

A Bizottságnak benyújtott kifizetési kérelmekre vonatkozó adatok (EUR-ban)

105. A művelethez kapcsolódó támogatható kiadást tartalmazó egyes kifizetési kérelmek benyújtásának időpontja

106. Az egyes kifizetési kérelmekben szereplő, a kedvezményezettnél felmerült és a műveletek végrehajtása során általa kifizetett támogatható kiadások teljes összege

107. Az egyes kifizetési kérelmekben szereplő, a művelethez közpénzből nyújtott hozzájárulás teljes összege

108. Kizárólag az olyan állami támogatások esetén, amikor a 91. cikk (5) bekezdése szerinti előleg fizetésére kerül sor: a művelet során a kedvezményezettnek előlegként kifizetett és kifizetési kérelemben feltüntetett összeg (dátum és összeg)

109. Kizárólag az olyan állami támogatások esetén, amikor a 91. cikk (5) bekezdése szerinti előlegfizetésre kerül sor: a kedvezményezettnek előlegként kifizetett, kifizetési kérelemben feltüntetett összeg, amelyet a kedvezményezett által az előleg folyósításától számított három éven belül kifizetett kiadás fedez

110. Kizárólag az olyan állami támogatások esetén, amikor a 91. cikk (5) bekezdése szerinti előlegfizetésre kerül sor: a művelet során a kedvezményezettnek előlegként kifizetett, kifizetési kérelemben feltüntetett összeg, amelyet a kedvezményezett által kifizetett kiadások nem fedeznek és amelyekre vonatkozóan a hároméves időszak még nem telt le

111. Kizárólag az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási programok esetében: a kedvezményezett számára támogatási programok keretében, az e rendelet 91. cikkének (6) bekezdése szerint kifizetett, közpénzből nyújtott hozzájárulás összege

A tagállamok által benyújtott kifizetési kérelmekben szereplő kiadásokra vonatkozó adatok - kizárólag azokra a kiadásokra vonatkozóan, amelyekhez a 94. cikk szerinti uniós hozzájárulást nyújtanak

112. A kifizetési kérelemben szereplő minden egyes kiadástípus esetében a kifizetés dátuma és a tagállam által a kedvezményezett részére történő visszatérítés módja

113. A tagállamok által annak ellenőrzése céljából végzett auditok és irányítási ellenőrzések dátuma és rövid ismertetése, hogy teljesültek-e a Bizottság általi visszatérítés feltételei

114. Kizárólag a támogatható kiadások 94. cikk szerinti visszatérítése esetén az egyes kifizetési kérelmekben szereplő, a 94. cikk (2) bekezdésében említett határozattal vagy a 94. cikk (4) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktussal összhangban támogatható kiadások összege

A tagállamok által benyújtott kifizetési kérelmekben szereplő kiadásokra vonatkozó adatok - kizárólag azokra a kiadásokra vonatkozóan, amelyekhez a 95. cikk szerinti uniós hozzájárulást nyújtanak

115. Információk a tagállam által a kedvezményezett részére történő visszatérítés módjáról, az igénybe vett támogatás típusáról, valamint a visszatérítés dátumáról

116. A tagállamok által kizárólag annak ellenőrzése céljából végzett auditok és irányítási ellenőrzések dátuma és rövid ismertetése, hogy teljesültek-e a Bizottság általi visszatérítés feltételei

117. Kizárólag a támogatható kiadások 95. cikk szerinti visszatérítése esetén az egyes kifizetési kérelmekben szereplő, a 95. cikk (2) bekezdésében említett határozattal vagy a 95. cikk (4) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktussal összhangban támogatható kiadások összege

A Bizottságnak a pénzügyi eszközök vonatkozásában benyújtott kifizetési kérelmekre vonatkozó külön adatok (EUR-ban)

118. A támogatható kiadásként ténylegesen kifizetett, illetve garanciák esetében a garanciaszerződések céljára lekötött program-hozzájárulások teljes összege a 92. cikk (1) bekezdésével összhangban

119. A támogatható kiadásként ténylegesen kifizetett, illetve garanciák esetében a garanciaszerződések céljára lekötött, közpénzből nyújtott hozzájárulás összege a 92. cikk (1) bekezdésével összhangban

120. A pénzügyi eszköz számára kifizetett program-hozzájárulások első kifizetési kérelemben szereplő teljes összege

121. A pénzügyi eszköz számára kifizetett, közpénzből nyújtott hozzájárulás első kifizetési kérelemben szereplő összege

122. A 92. cikk (2) bekezdésének b) pontjával összhangban a kifizetési kérelmekben foglalt, támogatható kiadásként ténylegesen kifizetett, illetve garanciák esetében a garanciaszerződések számára elkülönített program-hozzájárulások teljes összege

123. A 92. cikk (2) bekezdésének b) pontjával összhangban a kifizetési kérelmekben foglalt, támogatható kiadásként ténylegesen kifizetett, vagy garanciák esetében a garanciaszerződések számára elkülönített, kapcsolódó közpénzből nyújtott hozzájárulás összege

A 98. cikk (1) bekezdése a) pontjának megfelelően a Bizottságnak benyújtandó elszámolásokra vonatkozó adatok (EUR-ban)

124. A művelethez kapcsolódó kiadásokat tartalmazó egyes elszámolások benyújtásának dátuma

125. A művelet támogatható kiadásainak az elszámolásokban feltüntetett, az elszámolási feladatkört ellátó szerv elszámolási rendszereiben rögzített teljes összege

126. A támogatható kiadások az elszámolási feladatkört ellátó szerv elszámolási rendszereiben rögzített, az elszámolásokban feltüntetett teljes összegének megfelelő, a művelet végrehajtása során teljesített vagy teljesítendő, közpénzből nyújtott hozzájárulás teljes összege

127. A támogatható kiadások az elszámolási feladatkört ellátó szerv elszámolási rendszereiben rögzített, az elszámolásokban feltüntetett teljes összegének megfelelő, a kedvezményezett részére teljesített kifizetések teljes összege

128. A művelethez kapcsolódó és a számviteli év során visszavont támogatható kiadások elszámolásokban feltüntetett teljes összege

129. A művelethez kapcsolódó és a számviteli év során visszavont támogatható kiadások elszámolásokban feltüntetett teljes összegének megfelelő, a művelet végrehajtása során teljesített vagy teljesítendő, közpénzből nyújtott hozzájárulás teljes összege

130. A művelethez kapcsolódó, az elszámolásokból a számviteli év során a 98. cikk (6) bekezdésének a), b) és c) pontja alapján levont kiadásoknak az elszámolásokban megjelenő teljes összege (ebből az auditok eredményeként korrigált összegek)

A 98. cikk (1) bekezdése a) pontjának megfelelően a Bizottságnak benyújtott elszámolásokban szereplő, pénzügyi eszközökre vonatkozó külön adatok (EUR-ban)

131. A pénzügyi eszközök számára kifizetett program-hozzájárulások első kifizetési kérelemben szereplő teljes összege

132. A pénzügyi eszköz számára kifizetett, közpénzből nyújtott hozzájárulás első kifizetési kérelemben szereplő összege

133. A támogatható kiadásként ténylegesen kifizetett, illetve garanciák esetében a garanciaszerződések céljára lekötött program-hozzájárulások elszámolásokban feltüntetett teljes összege

134. A támogatható kiadásként ténylegesen kifizetett, vagy garanciák esetében a garanciaszerződések számára elkülönített, közpénzből nyújtott hozzájárulás elszámolásokban feltüntetett összege

Az egyes kiadástípusokra vonatkozó adatok

Nem alkalmazandó a következőkre: ERFA, Kohéziós Alap, IÁA, ETHAA, MMIA, BBA vagy HAVE

135. A 20. cikk (2) bekezdésének megfelelően az ESZA+-ból társfinanszírozott ERFA-típusú kiadás összege

Nem alkalmazandó a következőkre: ESZA+, Kohéziós Alap, IÁA, ETHAA, MMIA, BBA vagy HAVE

136. A 20. cikk (2) bekezdésének megfelelően az ERFA-ból társfinanszírozott ESZA+-típusú kiadások összege

137. A 64. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti földvásárlással kapcsolatban felmerült és kifizetett kiadások összege, a 64. cikk (1) bekezdése szerinti földvásárláshoz kapcsolódó összeg és adott esetben a felső határok túllépésének okai

138. A művelethez nyújtott természetbeni hozzájárulás összege

139. Az értékcsökkenési költségek azon összege, amelyre vonatkozóan nem történt számlával alátámasztott kifizetés a művelet számára

Nem alkalmazandó a következőkre: ESZA+, Kohéziós Alap, IÁA, ETHAA, MMIA, BBA vagy HAVE

140. Az ERFA-ból vagy adott esetben az Unió egy külső finanszírozási eszközéből egy Interreg programon belüli kisprojekt-alaphoz nyújtott hozzájárulás összege

Nem alkalmazandó a következőkre: ERFA, ESZA+. Kohéziós Alap, IÁA vagy ETHAA

141. A HAVE-rendelet 16. cikkének (1) bekezdése (és kizárólag LT esetében a HAVE-rendelet 17. cikkének (3) bekezdése), a BBA-rendelet 16. cikkének (1) bekezdése vagy az MMIA-rendelet 21. cikkének (1) bekezdése szerinti működési támogatással kapcsolatban felmerült és kifizetett kiadások összege.

Nem alkalmazandó a következőkre: ERFA, ESZA+, Kohéziós Alap, IÁA, ETHAA, MMIA vagy HAVE

142. A berendezésekkel, szállítóeszközökkel vagy biztonsági szempontból releváns létesítmények építésével kapcsolatban felmerült és kifizetett kiadások összege a BBA-rendelet 13. cikkének (7) bekezdése alapján

(1) Az európai területi együttműködési célkitűzés (Interreg) esetében fel kell tüntetni a vezető kedvezményezettet és a többi kedvezményezettet.

(2) A kedvezményezettek közé - adott esetben - olyan egyéb szervezetek is tartoznak, amelyeknél a művelet kapcsán olyan kiadás merült fel, amelyet a kedvezményezettnél felmerült kiadásként kezelnek.

(3) Az e mezőben szereplő információkat kizárólag az alvállalkozásba adás első szintjén, kizárólag akkor, ha rögzítettek a vállalkozóra vonatkozó információkat a 23. mezőben, és kizárólag az 50 000 EUR összértéket meghaladó alvállalkozói szerződések esetében kell megadni.

(4) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/25/EU irányelve (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 243. o.).

(5) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve (2014. február 26.) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 65. o.).

(6) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/23/EU irányelve (2014. február 26.) a koncessziós szerződésekről (HL L 94., 2014.3.28., 1. o.).

(7) E mező kitöltése kizárólag akkor szükséges, ha a 23. vagy 24. mezőben rögzítettek információkat.

(8) Az Európai Parlament és a Tanács 2009/81/EK irányelve (2009. július 13.) a honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló, ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők által odaítélt szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról, valamint a 2004/17/EK és 2004/18/EK irányelv módosításáról (HL L 216., 2009.8.20., 76. o.).

XVIII. MELLÉKLET

SABLON A VEZETŐI NYILATKOZATHOZ - 74. CIKK (1) BEKEZDÉS F) PONT

Alulírott(ak), (vezetéknév/vezetéknevek, utónév/utónevek, beosztás(ok) vagy feladatkörö(k)), a(z) (program megnevezése, CCI-száma) program irányító hatóságának vezetője

a(z) (program megnevezése) (év) június 30-án véget ért számviteli évben történt végrehajtása alapján, saját megítélésem/megítélésünk és a Bizottsághoz benyújtott elszámolások időpontjában rendelkezésemre/rendelkezésünkre álló összes információ - köztük az (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 74. cikkében foglaltaknak megfelelően elvégzett irányítási ellenőrzések, valamint a ... (év) június 30-án véget ért számviteli év tekintetében a Bizottsághoz benyújtott kifizetési kérelmekben szereplő kiadásokkal kapcsolatos auditok eredményei - alapján,

és figyelembe véve az (EU) 2021/1060 rendelet szerinti kötelezettségeimet/kötelezettségeinket

kijelentem/kijelentjük, hogy:

a) az elszámolásokban szereplő információk az (EU) 2021/1060 rendelet 98. cikkének megfelelően formailag megfelelőek, pontosak és hiánytalanok,

b) az elszámolásokban szereplő kiadások megfelelnek az alkalmazandó jogszabályoknak és azokat rendeltetésszerűen használták fel,

Megerősítem/Megerősítjük, hogy a számviteli évvel kapcsolatban a záró audit- vagy kontrolljelentésekben azonosított szabálytalanságokat megfelelően orvosolták az elszámolásokban, különösen annak érdekében, hogy megfeleljenek az elszámolások benyújtásáról szóló 98. cikknek. Megerősítem/Megerősítjük továbbá, hogy a jogszerűséget és szabályszerűséget illetően folyamatban lévő vizsgálat tárgyát képező kiadások a vizsgálat lezárultáig kikerültek az elszámolásokból, és egy későbbi számviteli évben benyújtandó kifizetési kérelemben szerepelhetnek.

Megerősítem/Megerősítjük továbbá, hogy a program mutatóira, mérföldköveire és előrehaladására vonatkozó adatok megbízhatóak.

Megerősítem/Megerősítjük egyszersmind, hogy eredményes és arányos csalásellenes intézkedések kerültek bevezetésre, amelyek figyelembe veszik az e tekintetben azonosított kockázatokat.

Végezetül megerősítem/megerősítjük, hogy nincs tudomásom/tudomásunk nyilvánosságra nem hozott reputációs ügyről a program végrehajtásával kapcsolatban.

(1) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1060 rendelete 2021. június 24-én az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra, az Igazságos Átmenet Alapra és az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az említettekre és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a határigazgatás és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó közös szabályok megállapításáról (HL L 231., 2021.6.30., 159. o.).

XIX. MELLÉKLET

AZ ÉVES AUDIT VÉLEMÉNY ELEMEI - 77. CIKK (3) BEKEZDÉS A) PONT

Az Európai Bizottság Főigazgatósága részére [az érintett Főigazgatóság(ok) neve]

1. BEVEZETÉS

Alulírott, az (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 71. cikkének (2) bekezdése értelmében független [az audithatóság neve] képviseletében auditáltam

i. a ... [év] július 1-jétől ... [év] június 30-ig tartó számviteli évhez tartozó és ... keltű [a Bizottsághoz benyújtott elszámolások kelte + 1] elszámolásokat (a továbbiakban: az elszámolások),

ii. a számviteli évet illetően a Bizottságtól visszaigényelt (és az elszámolásokban szereplő) kiadások jogszerűségét és szabályszerűségét, és

iii. az irányítási és kontrollrendszer működését, továbbá ellenőriztem a vezetői nyilatkozatot a(z) [a program neve és CCI-száma] elnevezésű programmal (a továbbiakban: a program) kapcsolatban,

abból a célból, hogy a 77. cikk (3) bekezdésének a) pontja szerinti auditvéleményt kiadjam.

2. AZ IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG FELELŐSSÉGE

A(z)... [az irányító hatóság megnevezése] mint a program irányító hatósága a felelős a 72-75. cikkben meghatározott feladatkörökkel és feladatokkal kapcsolatos irányítási és kontrollrendszer megfelelő működésének biztosításáért.

Ezen túlmenően a(z)... [az irányító hatóság vagy adott esetben az elszámolási feladatkört ellátó szerv megnevezése] a felelős az (EU) 2021/1060 rendelet 76. cikkében (és az (EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) , (3) 46. cikkében) előírt elszámolások teljességének, pontosságának és valódiságának megerősítéséért.

Továbbá, az (EU) 2021/1060 rendelet 74. cikkének megfelelően az irányító hatóság feladatai közé tartozik annak igazolása, hogy az elszámolásokban szereplő kiadások jogszerűek és szabályosak, továbbá megfelelnek az alkalmazandó jognak.

3. AZ AUDITHATÓSÁG FELADATAI

Az (EU) 2021/1060 rendelet 77. cikkében foglaltaknak megfelelően feladatom, hogy független véleményt adjak az elszámolások teljességére, pontosságára és valódiságára vonatkozóan, arról, hogy a Bizottságtól visszaigényelt és az elszámolásokban szereplő kiadások jogszerűek és szabályosak-e, valamint hogy az alkalmazott irányítási és kontrollrendszerek megfelelően működnek-e.

Feladataim közé tartozik továbbá, hogy a véleménybe nyilatkozatot foglaljak arról, hogy az elvégzett audittevékenység nyomán megkérdőjelezhetők-e a vezetői nyilatkozatban szereplő állítások.

A programmal kapcsolatos auditok végrehajtására az audit-stratégiának és a nemzetközileg elfogadott audit-standardoknak megfelelően került sor. Az említett standardok megkövetelik, hogy az audithatóság betartsa az etikai előírásokat, továbbá az auditot oly módon tervezze meg és folytassa le, hogy annak alapján az auditvéleményt megfelelő bizonyossággal kiadhassa.

Az audithoz hozzátartozik olyan eljárások lefolytatása is, amelyek megfelelően és kielégítő bizonyossággal alátámasztják az alábbiakban kifejtett véleményt. Az eljárásokat az auditor szakmai szempontok alapján választja ki, beleértve - az akár csalás, akár hiba okozta - lényeges szabálytalanságok kockázatának értékelését. Az auditra az általam az adott körülmények között és az (EU) 2021/1060 rendelet követelményei tekintetében megfelelőnek tartott eljárásokat alkalmaztam.

Meggyőződésem szerint az összegyűjtött audit-bizonyítékok véleményem alátámasztásához elegendőek és megfelelőek, [hatókör korlátozása esetén:] a "Hatókör-korlátozás" című 4. pontban említettek kivételével.

Az auditok által a programra vonatkozóan nyert legfontosabb megállapítások összefoglalását az (EU) 2021/1060 rendelet 77. cikke (3) bekezdése b) pontjának megfelelően a mellékelt éves kontrolljelentés tartalmazza.

4. HATÓKÖR-KORLÁTOZÁS

Vagy

Az audit hatókörét semmilyen tényező nem korlátozta.

Vagy

Az audit hatókörét az alábbi tényezők korlátozták:

a) ...

b) ...

c) ...

[Megjegyzés: Ismertesse az audit hatókörének bármely korlátozását, például az igazoló dokumentumok hiányát, a bírósági eljárás alá vont ügyeket, és az alábbi "Korlátozott vélemény" szakaszban becsülje meg a kiadás és az alapokból származó támogatás képezte hozzájárulás érintett összegét, valamint a hatókör korlátozásának hatását az auditvéleményre. További magyarázatot ebben a tekintetben adott esetben az éves kontrolljelentésben kell adni.]

5. VÉLEMÉNY

Vagy

(Minősítés nélküli vélemény)

Véleményem szerint és az elvégzett audittevékenység alapján:

1. Elszámolások

- az elszámolások megbízható és valós képet nyújtanak;

2. Az elszámolásokban szereplő kiadás jogszerűsége és szabályszerűsége

- az elszámolásokban szereplő kiadás jogszerű és szabályos (4),

3. Az ezen auditvélemény időpontjáig alkalmazott irányítási és kontrollrendszer

- az irányítási és kontrollrendszer megfelelően működik

Az elvégzett audit nem kérdőjelezi meg a vezetői nyilatkozatban szereplő kijelentéseket.

Vagy

(Korlátozott vélemény)

Véleményem szerint és az elvégzett audittevékenység alapján:

1. Elszámolások

- az elszámolások megbízható és valós képet nyújtanak [amennyiben a korlátozás az elszámolásokra vonatkozik, az alábbi szöveget kell beilleszteni:] az alábbi lényeges szempontok kivételével: ...

2. Az elszámolásokban szereplő kiadás jogszerűsége és szabályszerűsége A korlátozás hatása korlátozott [vagy jelentős], és ... (az elszámolásokban szereplő kiadás teljes összegének EUR-ban kifejezett összege)-nak/-nek felel meg

- az elszámolásokban szereplő kiadás jogszerű és szabályos [amennyiben a korlátozás az elszámolásokra vonatkozik, az alábbi szöveget kell beilleszteni:] az alábbi szempontok kivételével: ...

3. Az ezen auditvélemény időpontjáig alkalmazott irányítási és kontrollrendszer

- az alkalmazott irányítási és kontrollrendszer megfelelően működik [amennyiben a korlátozás az irányítási és kontrollrendszerre vonatkozik, az alábbi szöveggel kell kiegészíteni:], az alábbi szempontok kivételével (5): ...

A korlátozás hatása korlátozott [vagy jelentős], és ... (az elszámolásokban szereplő kiadás teljes összegének EUR-ban kifejezett összege)-nak/-nek felel meg.

Az elvégzett audit nem kérdőjelezi meg/megkérdőjelezi [a nem kívánt rész törlendő] a vezetői nyilatkozatban szereplő kijelentéseket.

[Ha az elvégzett audit megkérdőjelezi a vezetői nyilatkozatban szereplő kijelentéseket, az audithatóság ebben a bekezdésben fejti ki, milyen megfontolások alapján jutott erre a következtetésre.]

Vagy

(Elutasító vélemény)

Véleményem szerint és az elvégzett audittevékenység alapján:

i. az elszámolások megbízható és valós képet nyújtanak/nem nyújtanak megbízható és valós képet [a nem kívánt rész törlendő]; és/vagy

ii. az elszámolásokban szereplő azon költségek, amelyekre a Bizottságtól visszatérítést igényeltek jogszerűek és szabályszerűek/nem jogszerűek és szabályszerűek [a nem kívánt rész törlendő]; és/vagy

iii. az alkalmazott irányítási és kontrollrendszerek működése megfelelő/nem megfelelő [a nem kívánt rész törlendő].

Ez az elutasító vélemény az alábbiakon alapul:

- az elszámolásokkal kapcsolatos lényeges kérdések vonatkozásában:

- és/vagy [a nem kívánt rész törlendő]

- a Bizottságtól visszaigényelt és az elszámolásokban szereplő kiadások jog- és szabályszerűségével kapcsolatos lényeges kérdések vonatkozásában:

- és/vagy [a nem kívánt rész törlendő]

- az irányítási és kontrollrendszer működésével kapcsolatos lényeges kérdések vonatkozásában (6):

Az elvégzett audittevékenység megkérdőjelezi a vezetői nyilatkozatban szereplő kijelentéseket az alábbiak tekintetében:

[Az audithatóság a nemzetközileg elfogadott audit-standardoknak megfelelően figyelemfelhívó megjegyzést is közölhet, amely nem befolyásolja a véleményét. Kivételes esetekben (7) a véleménynyilvánítás visszautasítható.]

Dátum:

Aláírás:

______________

(1) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1060 rendelete 2021. június 24-én az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra, az Igazságos Átmenet Alapra és az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az említettekre és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a határigazgatás és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó közös szabályok megállapításáról (HL L 231., 2021.6.30., 159. o.).

(2) (EU) 2021/1059 rendelet 2021. június 24-én az Európai Regionális Fejlesztési Alap és külső finanszírozási eszközök által támogatott európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezésekről (HL L 231., 2021.6.30., 94. o.).

(3) Interreg programok esetében fel kell tüntetni.

(4) Kivéve az Interreg programok esetében, amelyek az Interreg-rendelet 48. cikkében foglaltak szerint a Bizottság által a műveletek auditja céljából vételezendő éves mintába tartoznak.

(5) Az irányítási és kontrollrendszer érintettsége esetén a véleményben meg kell nevezni az(oka)t a szerv(ek)et, valamint e szerv(ek) rendszereinek azon vonását/vonásait, amelyek nem feleltek meg az előírásoknak és/vagy nem működtek megfelelően, kivéve ha az éves kontrolljelentés ezt az információt már egyértelműen tartalmazza, és a vélemény e szakaszában hivatkozás történik a kontrolljelentés azon konkrét szakaszaira, amelyek ezt az információt tartalmazzák.

(6) Az irányítási és kontrollrendszer érintettsége esetén a véleményben meg kell nevezni az(oka)t a szerv(ek)et, valamint e szerv(ek) rendszereinek azon vonását/vonásait, amelyek nem feleltek meg az előírásoknak és/vagy nem működtek megfelelően, kivéve ha az éves kontrolljelentés ezt az információt már egyértelműen tartalmazza, és a vélemény e szakaszában hivatkozás történik a kontrolljelentés azon konkrét szakaszaira, amelyek ezt az információt tartalmazzák.

(7) Ezeknek a kivételes eseteknek az ellenőrző hatóság hatókörén kívül eső, előre nem látható külső tényezőkkel kell összefüggniük.

XX. MELLÉKLET

SABLON AZ ÉVES KONTROLLJELENTÉSHEZ - 77. CIKK (3) BEKEZDÉS B) PONT

1. Bevezetés

1.1. Az audithatóság és a jelentés elkészítésében részt vevő más szervezetek megnevezése.

1.2. A referencia-időszak (azaz a számviteli év).

1.3. Az auditálási időszak (amely alatt az auditálást elvégezték).

1.4. A jelentés tárgyát képező program(ok) és a program(ok) irányító hatóságának/hatóságainak megnevezése. Ha a jelentés több programot vagy alapot érint, az információkat programok és alapok szerinti bontásban kell közölni, minden egyes szakaszban megjelölve a program- és/vagy alapspecifikus információkat.

1.5. A jelentés és a kapcsolódó auditvélemény elkészítéséhez szükséges lépések ismertetése.

Az 1.5. szakaszt az Interreg programok esetében oly módon kell módosítani, hogy az ismertesse, hogy milyen lépéseket tettek az (EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) (a továbbiakban: az Interreg-rendelet) 49. cikkében meghatározott, az Interreg programokra alkalmazandó műveletauditokra vonatkozó konkrét szabályok alapján kidolgozandó jelentés elkészítése során.

2. Az irányítási és kontrollrendszer(ek) jelentős változásai

2.1. Az irányító hatóság feladataival kapcsolatos, az irányítási és kontrollrendszerekben bekövetkezett minden lényeges változás részletes ismertetése, különös tekintettel egyes feladatkörök közreműködő szervezetekre, illetve az elszámolási feladatkörrel megbízott szervre történő átruházására, és annak igazolása, hogy azok az audithatóság által végzett audittevékenység alapján megfelelnek a 72-76. és 81. cikknek.

2.2. Információk a 83., a 84. és a 85. cikk szerinti fokozottan arányos intézkedések alkalmazására vonatkozóan.

3. Az audit-stratégiában bekövetkezett változások

3.1. Az audit-stratégia bármely megváltoztatásának részletes ismertetése, valamint ennek indokolása. Jelezni kell különösen a műveletek auditja során alkalmazott mintavételi módszer változásait (lásd az 5. szakaszt), valamint azt, hogy módosították-e a stratégiát a 83., a 84. és a 85. cikk szerinti fokozottan arányos intézkedések alkalmazása miatt.

3.2. Az Interreg programok esetében az 1. szakaszt oly módon kell módosítani, hogy az tartalmazza az Interreg-rendelet 49. cikkében meghatározott, az Interreg programokra alkalmazandó műveletauditokra vonatkozó konkrét szabályokból fakadóan az audit-stratégián végzett változtatásokat.

4. Rendszerauditok (adott esetben (2)

4.1. A program irányítási és kontrollrendszerének megfelelő működésére vonatkozó auditokat (a továbbiakban: rendszerauditok) végző szervek megnevezése (beleértve az audithatóságot is).

4.2. Annak ismertetése, hogy milyen alapon végezték el az auditokat, továbbá hivatkozás az alkalmazott audit-stratégiára és mindenekelőtt a kockázatelemzés módszertanára, valamint a rendszeraudit terv kidolgozásához vezető eredményekre. Ha a kockázatelemzés módszere frissült, a változást az audit-stratégiában bekövetkezett változásokról szóló 3. szakaszban kell ismertetni.

4.3. A 9.1. szakaszban szereplő táblázattal kapcsolatosan, a rendszerauditok - köztük a specifikus tematikus területek célzott auditjai - fő megállapításainak és következtetéseinek az ismertetése.

4.4. Annak jelzése, hogy a feltárt szabálytalanságok rendszerszintűnek minősültek-e, valamint a meghozott intézkedések részleteinek ismertetése, ideértve a 77. cikk (3) bekezdésének b) pontja, illetve a 103. cikk szerinti szabálytalan kiadások, illetve az adott esetben végrehajtott pénzügyi korrekciók számszerűsítését.

4.5. A korábbi számviteli években végzett rendszerauditok során tett ajánlások nyomon követésére vonatkozó információk.

4.6. A pénzügyi eszközökkel, más típusú kiadásokkal vagy különleges szabályozás (pl. állami támogatás, közbeszerzés, egyszerűsített költségelszámolási módszerek, költségfüggetlen finanszírozás) alá tartozó kiadásokkal kapcsolatos, a rendszerauditok során feltárt konkrét szabálytalanságok vagy hiányosságok, és az ezek kiküszöbölése érdekében az irányító hatóság által tett intézkedések ismertetése.

4.7. A rendszerauditok nyomán kapott bizonyosság szintje (alacsony/átlagos/magas) és ennek indokolása.

5. A műveletek auditja

Az Interreg programok esetében az 5.1-5.10. szakaszt oly módon kell módosítani, hogy az ismertesse, hogy milyen lépéseket tettek az Interreg-rendelet 49. cikkében meghatározott, az Interreg programokra alkalmazandó műveletauditokra vonatkozó konkrét szabályok alapján kidolgozandó jelentés elkészítése során.

5.1. A műveletek (79. cikkben előirányzott) auditját végző szervek megnevezése (beleértve az audithatóságot is).

5.2. Az alkalmazott mintavételi módszertan ismertetése és információk arra vonatkozóan, hogy a módszertan összhangban van-e az audit-stratégiával.

5.3. A mintavételi paraméterek és a statisztikai, illetve nem statisztikai mintavételi eljárásokra vonatkozó információk feltüntetése, valamint a mögöttes számítások és az alkalmazott szakmai mérlegelés ismertetése. Az információnak a következőket kell tartalmazniuk: lényegességi küszöb, megbízhatósági szint, mintavételi egység, várható hibaarány, mintavételi intervallum, szórás, az alapsokaság értéke, az alapsokaság mérete, a minta mérete és a rétegzettségre vonatkozó információk. A minta kiválasztásával kapcsolatos, valamint a teljes hibaarányra és a fennmaradó hibaarányra vonatkozó mögöttes számításokat a 9.3. szakaszban kell bemutatni az alkalmazott mintavételi eljárásnak megfelelően olyan formában, amelynek alapján az alapvető lépések követhetők.

5.4. Az elszámolásokban szereplő összegek és a számviteli év során a kifizetési kérelmekben feltüntetett összegek összeegyeztetése a véletlenszerű minta alapjául szolgáló sokasággal (a 9.2. szakaszban szereplő táblázat "A" oszlopa). Az egyeztető tételeknek a negatív mintavételi egységekre is ki kell terjedniük abban az esetben, ha pénzügyi korrekciót alkalmaztak.

5.5. Amennyiben negatív mintavételi egységek vannak, annak megerősítése, hogy azokat külön sokaságként kezelték. Az egységek auditja főbb eredményeinek elemzése, különös hangsúlyt fektetve annak igazolására, hogy a (tagállamok vagy a Bizottság által hozott) pénzügyi korrekciók alkalmazására vonatkozó határozatokat visszavonásokként rögzítették-e az elszámolásokban.

5.6. Nem statisztikai mintavételi módszer alkalmazása esetén adja meg a módszer alkalmazásának indokait, az auditok alá vont mintavételi egységek százalékos arányát és a véletlenszerű mintavétel biztosítása érdekében tett intézkedéseket, szem előtt tartva, hogy a mintának reprezentatívnak kell lennie.

Ezen túlmenően határozza meg az érvényes auditvélemény megfogalmazását lehetővé tevő megfelelő mintaméret biztosítása érdekében tett intézkedéseket. Amennyiben nem statisztikai mintavételi módszert alkalmaznak, teljes (kivetített) hibaarányt is számítani kell.

5.7. A műveletek auditjából származó fő megállapítások elemzése, a következők leírásával: További magyarázatot kell fűzni a 9.2. és a 9.3. szakaszban bemutatott adatokhoz, különösen a teljes hibaarányt illetően.

a) az auditált mintavételi egységek száma és az ezekhez kapcsolódó mennyiségek;

b) hibatípus mintavételi egységenként (3);

c) a talált hibák jellege (4);

d) a réteghibaarány (5) és az ehhez kapcsolódó súlyos hiányosságok vagy szabálytalanságok, a hibaarány felső határértéke, a kiváltó okok, a javasolt korrekciós intézkedések (beleértve azokat, melyek célja az irányítási és kontrollrendszerek javítása), valamint az auditvéleményre gyakorolt hatás.

5.8. Azon pénzügyi korrekciók részletei, amelyek az adott számviteli évvel kapcsolatosak, és amelyeket a műveletek auditjainakkövetkeztében az irányító hatóság hajtott végre az elszámolásokon még azok Bizottságnak történő benyújtása előtt, ideértve azon százalékos átalány-alapú vagy extrapolált korrekciókat is, amelyek eredményeként az elszámolásokban szereplő fennmaradó hibaarány a 98. cikknek megfelelően 2 % alá csökkent.

5.9. A teljes hibaarány és a fennmaradó hibaarány összehasonlítása (a 9.2. szakaszban ismertetetteknek megfelelően) 2 %-os lényegességi küszöbbel, annak megállapítása érdekében, hogy nem lényegesen téves-e az alapsokaság bemutatása, és ez hogyan érinti az auditvéleményt.

5.10. Annak jelzése, hogy a feltárt szabálytalanságok rendszerszintűnek minősültek-e, valamint a hozott intézkedések részletei, ideértve a szabálytalan kiadások és kapcsolódó pénzügyi korrekciók számszerűsítését is.

5.11. Információk az Interreg-rendelet 49. cikkében meghatározott, az Interreg programokra alkalmazandó műveletauditokra vonatkozó külön szabályok alapján az Interreg programok közös mintája tekintetében végzett műveletauditok nyomon követéséről.

5.12. Információk a korábbi számviteli évekre vonatkozóan végzett auditok eredményeinek nyomon követéséről, különös tekintettel a súlyos rendszerszintű hiányosságokra.

5.13. Az azonosított hibákat típus szerint kategorizáló táblázat.

5.14. A műveletek auditjának fő megállapításai alapján az irányítási és kontrollrendszer megfelelő működésére vonatkozóan levont következtetések.

Az Interreg programok esetében az 5.14. szakaszt oly módon kell módosítani, hogy az ismertesse, hogy milyen lépéseket tettek az Interreg-rendelet 49. cikkében meghatározott, az Interreg programokra alkalmazandó műveletauditokra vonatkozó külön szabályokon alapuló következtetések levonása céljából.

6. Az elszámolások auditja

6.1. Az elszámolások auditját végző hatóságok/szervek megnevezése.

6.2. Az elszámolások teljességének, pontosságának és valódiságának igazolására alkalmazott audit-megközelítés ismertetése. Az ismertetőben hivatkozni kell a rendszerauditok keretében végzett auditokra, az elszámolásokat illetően kapott bizonyosság szempontjából releváns műveletauditokra, valamint az elszámolástervezeteken - azok Bizottságnak történő megküldése előtt - végzendő további auditokra.

6.3. Az audit alapján az elszámolások teljessége, pontossága és valódisága tekintetében levont következtetések, ideértve az ezen következtetések nyomán végzett kapcsolódó pénzügyi korrekcióknak és azok elszámolásokban való megjelenésének feltüntetését is.

6.4. Annak feltüntetése, hogy bármely feltárt szabálytalanság rendszerszintűnek minősült-e, továbbá hogy melyek a szabálytalanság kezelése érdekében hozott intézkedések.

7. Egyéb információk

7.1. Az audithatóság által végzett auditokkal összefüggésben feltárt csalás gyanúját felvető esetek (és a más nemzeti vagy uniós szervek által jelentett és az audithatóság által auditált műveletekhez kapcsolódó esetek) audithatóság általi értékelése, valamint a meghozott intézkedések. Az esetek számára, súlyosságára, és ha ismert, az érintett összegekre vonatkozó információk.

7.2. A számviteli év végét követően és az éves kontrolljelentés Bizottság részére történő megküldését megelőzően bekövetkezett események, amelyeket a bizonyosság szintjének és az audithatóság véleményének megállapításakor figyelembe vettek.

8. A bizonyosság általános szintje

8.1. Az irányítási és kontrollrendszer megfelelő működésére vonatkozóan kapott bizonyosság általános szintjének feltüntetése, valamint annak ismertetése, hogy az említett szintet hogyan állapították meg a rendszerauditok és a műveletek auditja eredményeinek összesítéséből. Adott esetben az audithatóságnak figyelembe kell vennie más nemzeti vagy uniós audittevékenységek eredményeit is.

8.2. A nem pénzügyi korrekcióval kapcsolatban végrehajtott enyhítő intézkedések, a végrehajtott pénzügyi korrekciók, valamint további korrekciós intézkedések szükségességének értékelése egyrészt az irányítási és kontrollrendszerek fejlesztése, másrészt az uniós költségvetésre gyakorolt hatás szempontjából.

9. AZ ÉVES KONTROLLJELENTÉS MELLÉKLETEI

9.1. A rendszerauditok eredményei.

Auditált szervezet Alap (Több alapot érintő program) Az audit megnevezése A végleges audit jelentés kelte Program: [A program CCI-száma és neve] Átfogó értékelés (1., 2., 3., 4. kategória)

[a rendelet XI. mellékletének 2. táblázatában foglaltaknak megfelelően] Megjegyzések

Fő követelmények (adott esetben)

[a XI. melléklet 1. táblázatában foglaltaknak megfelelően]

1. FK 2. FK 3. FK 4. FK 5. FK 6. FK 7. FK 8. FK 9. FK 10. FK

IH

KSz(ek)

Elszámolási feladatkör (ha nem az irányító hatóság látja el)

Megjegyzés: Azok a fő követelmények, amelyek mellett a fenti táblázatban üres mező szerepel, nem vonatkoznak az adott auditált szervezetre.

9.2. A műveletek auditjának eredményei

Alap A program CCI-száma A program megnevezése A B C D E F G H

A mintavétel alapjául szolgáló alapsokaságra vonatkozó összeg EUR-ban (*) A számviteli évre vonatkozó, a véletlenszerű mintában auditált kiadás A szabálytalan kiadások összege a véletlenszerű mintában Teljes hibaarány (**) A teljes hibaarány eredményeképpen végrehajtott korrekciók Fennmaradó teljes hibaarány Egyéb auditált kiadás (***) Szabálytalan kiadások összege az egyéb auditált kiadásokban

Összeg (****) % (*****)

9.3. A véletlenszerű minta kiválasztására, valamint a teljes hibaarányra és a teljes fennmaradó hibaarányra vonatkozó háttérszámítások.

(1) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1059 rendelete 2021. június 24-én az Európai Regionális Fejlesztési Alap és külső finanszírozási eszközök által támogatott európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezésekről (HL L 231., 2021.6.30., 94. o.).

(2) E szakasz kitöltése azon programok esetében nem kötelező, amelyek a szóban forgó számviteli évre vonatkozóan a fokozottan arányos rendelkezések hatálya alá tartoznak.

(3) Véletlenszerű, rendszerszintű, eseti jellegű.

(4) Például: elszámolhatóság, közbeszerzés, állami támogatás.

(5) A réteghibaarányt nyilvánosságra kell hozni, amennyiben a rétegezést hasonló jellemzőkkel rendelkező részsokaságokra, például programból pénzügyi eszköznek vagy más nagy értékű tételeknek, illetve (több alapból finanszírozott programok esetében) alapoknak juttatott pénzügyi hozzájárulásokból álló műveletekre vonatkozóan alkalmazták.

(*) Az "A" oszlop a véletlenszerű mintavétel alapjául szolgáló pozitív alapsokaságra vonatkozik, azaz a Bizottság számára benyújtott kifizetési kérelmekben feltüntetett és az elszámolási feladatkört ellátó irányító hatóság / szerv elszámolási rendszerében rögzített megfelelő támogatható kiadások teljes összegére, levonva ebből a negatív mintavételi egységeket (amennyiben voltak ilyenek). Adott esetben az 5.4. szakaszban magyarázó megjegyzéseket kell fűzni az adathoz.

(**) A teljes hibaarányt az auditált mintára vagy a véletlenszerű minta kiválasztásának alapjául szolgáló sokaságra alkalmazott pénzügyi korrekciók előtt kell kiszámítani. Ha a véletlenszerű minta egynél több alapot vagy programot fed le, a "D" oszlopban feltüntetett teljes (számított) hibaarány a teljes sokaságra vonatkozik. Rétegezés esetén az 5.7. szakaszban további információkat kell közölni rétegek szerinti bontásban.

(***) A "G" oszlop a kiegészítő mintából származó auditált kiadásra vonatkozik.

(****) Az auditált kiadások összege (amennyiben részmintavételre kerül sor, csak a ténylegesen auditált kiadási tételek összege szerepelhet ebben az oszlopban).

(*****) Az auditált kiadásoknak a sokasághoz viszonyított százalékos aránya.

XXI. MELLÉKLET

SABLON AZ ÉVES AUDITJELENTÉSHEZ - 81. CIKK (5) BEKEZDÉS

1. Bevezetés

1.1. A jelentés elkészítésében részt vevő külső könyvvizsgáló társaság megnevezése.

1.2. Referencia-időszak (pl. N-1. július 1. - N. június 30.).

1.3. Az auditjelentés tárgyát képező pénzügyi eszköz(ök)/megbízatás(ok) és program(ok) megnevezése. Annak a finanszírozási megállapodásnak a megnevezése, amelyhez a jelentés kapcsolódik (a továbbiakban: a finanszírozási megállapodás).

2. Az EBB/EBA vagy egyéb nemzetközi pénzügyi szervezetek által alkalmazott belső kontrollrendszerek auditja

Az EBB vagy egyéb, valamely tagállamot a részvényesei között számontartó nemzetközi pénzügyi szervezetek által alkalmazott belső kontrollrendszerre vonatkozóan elvégzett, annak felépítését és hatékonyságát vizsgáló, az alábbi elemekre kiterjedő külső audit eredményei:

2.1. A megbízatás elfogadásának folyamata.

2.2. A pénzügyi közvetítők értékelésének és kiválasztásának folyamata: formai és minőségi szempontú értékelés.

2.3. A pénzügyi közvetítőkkel történő ügyletkötés jóváhagyására és a kapcsoló finanszírozási megállapodások aláírására vonatkozó eljárás.

2.4. A pénzügyi közvetítők alábbi szempontok tekintetében történő monitoringjára szolgáló folyamatok:

2.4.1. a pénzügyi közvetítők általi jelentéstétel;

2.4.2. nyilvántartások vezetése;

2.4.3. végső kedvezményezetteknek teljesített kifizetések;

2.4.4. a végső kedvezményezetteknek nyújtott támogatást megalapozó jogosultság;

2.4.5. a pénzügyi közvetítők által felszámított irányítási díjak és költségek;

2.4.6. láthatósági, átláthatósági és kommunikációs követelmények;

2.4.7. az állami támogatásokkal kapcsolatos követelmények pénzügyi közvetítők általi végrehajtása;

2.4.8. adott esetben a befektetőkre vonatkozóan alkalmazott megkülönböztetett bánásmód;

2.4.9. a pénzmosással, a terrorizmusfinanszírozással, az adókikerüléssel, az adócsalással és az adókijátszással kapcsolatos hatályos uniós jognak való megfelelés.

2.5. Az irányító hatóságtól kapott pénzösszegek feldolgozására szolgáló rendszerek.

2.6. Az irányítási költségekkel és díjakkal kapcsolatos összegek kiszámítására és kifizetésére szolgáló rendszerek.

2.7. A pénzügyi közvetítőknek teljesített kifizetések feldolgozására szolgáló rendszerek.

2.8. Az alapokból a pénzügyi eszközökhöz nyújtott támogatás kamatának és más nyereségének feldolgozására szolgáló rendszerek.

A 2.1., a 2.2. és a 2.3. pont esetében az első éves auditjelentés benyújtását követően már csak a meglévő eljárások, illetve szabályok aktualizálásával vagy változásával kapcsolatos információkat szükséges továbbítani.

2.9. Az utolsó számviteli évre vonatkozó éves auditjelentésben a 2.1-2.8. pontban foglaltakon túl fel kell tüntetni az alábbi elemeket is:

2.9.1. A befektetőkre vonatkozóan alkalmazott megkülönböztetett bánásmód;

2.9.2. Az elért multiplikátorarány, a garanciát szolgáltató pénzügyi eszközökre vonatkozó garanciamegállapodások szerinti multiplikátorarányhoz viszonyítottan;

2.9.3. A 60. cikk szerinti, az alapokból a pénzügyi eszközökhöz nyújtott támogatásból eredő kamat és egyéb nyereség felhasználása;

2.9.4. Az alapokból nyújtott támogatásból eredő, a pénzügyi eszközökbe a támogathatósági időszak lejárta előtt visszafizetett források felhasználása, valamint az e forrásoknak a 62. cikk szerinti, a támogathatósági időszak lejárta utáni felhasználása céljából bevezetett szabályok.

3. Az audit megállapításai

3.1. Az azzal kapcsolatos megállapítás, hogy a külső könyvvizsgáló társaság - a vonatkozó szabályokkal összhangban és a 2. szakaszban foglalt elemeknek megfelelően - megalapozott bizonyossággal tud-e szolgálni az EBB - vagy az egyéb, valamely tagállamot részvényesei között számontartó nemzetközi pénzügyi szervezetek - által bevezetett belső kontrollrendszer felépítését és hatékonyságát illetően.

3.2. Az audittevékenység eredményeképp tett megállapítások és ajánlások.

A 3.1. és a 3.2. pontban foglaltaknak a 2. szakaszban említett audittevékenység eredményein kell alapulniuk, és adott esetben figyelembe kell venniük a pénzügyi eszközöket végrehajtó ugyanazon szervvel vagy a pénzügyi eszközökre vonatkozó ugyanazon megbízatással összefüggésben végzett egyéb nemzeti vagy uniós szintű audittevékenység eredményeit.

XXII. MELLÉKLET

SABLON AZ AUDIT-STRATÉGIÁHOZ - 78. CIKK

1. BEVEZETÉS

a) A program(ok) megnevezése (név (nevek) és CCI-szám(ok)) (1), az alapok és az audit-stratégia által lefedett időszak megjelölése.

b) Az audit-stratégia összeállításáért, monitoringjáért és naprakésszé tételért felelős audithatóság és a dokumentum kidolgozásában részt vevő egyéb szervek megnevezése.

c) Hivatkozás az audithatóság jogállására (nemzeti, regionális vagy helyi közjogi szerv) és arra a szervezetre, amelynek a részét képezi.

d) Hivatkozás az audithatóság, illetve az audithatóság felügyelete alatt auditokat végző más szervek feladat- és felelősségi körét meghatározó küldetésnyilatkozatra, auditchartára vagy (adott esetben) nemzeti jogszabályokra.

e) Annak audithatóság általi megerősítése, hogy az auditokat végző szervek rendelkeznek a szükséges funkcionális és szervezeti függetlenséggel.

2. KOCKÁZATELEMZÉS

a) Az alkalmazott kockázatelemzési módszer kifejtése; és

b) a kockázatelemzés naprakésszé tételére vonatkozó belső eljárások.

3. MÓDSZERTAN

3.1. Áttekintés

a) Hivatkozás az audithatóság által a munkája során alkalmazandó, nemzetközileg elfogadott audit-standardokra.

b) Tájékoztatás arról, hogy az audit-hatóság hogyan szerez bizonyosságot a standard irányítási és kontrollrendszer hatókörébe tartozó programokat illetően és a fokozottan arányos rendelkezdések hatálya alá tartozó programok tekintetében (a fő építőelemek leírása - az auditok típusai és hatóköre).

c) Hivatkozás az e rendelet 77. cikkének (3) bekezdésével összhangban a Bizottságnak benyújtandó éves kontrolljelentés és auditvélemény elkészítése céljából érvényben lévő eljárásokra az Interreg programok esetében alkalmazandó azon szükséges kivételekkel együtt, amelyekre az Interreg-rendelet 49. cikkében meghatározott, az Interreg programokra alkalmazandó művelet- auditokra vonatkozó külön szabályok vonatkoznak.

d) Hivatkozás az audittevékenység fő lépéseinek leírását tartalmazó audit-kézikönyvekre vagy eljárásokra, ideértve a 77. cikk (3) bekezdésének b) pontjával összhangban a Bizottságnak benyújtandó éves kontrolljelentés elkészítése során feltárt hibák osztályozását és kezelését.

e) Az Interreg programok esetében hivatkozás a külön audit-rendelkezésekre, valamint annak kifejtése, hogy az audithatóság hogyan kívánja biztosítani az együttműködést a Bizottsággal az Interreg-rendelet 49. cikke szerint a Bizottság által vételezendő általános Interreg minta keretében végzett művelet- auditokattekintetében.

f) Az Interreg programok esetében, ha az Interreg-rendelet 49. cikkében foglaltak szerint további auditra lehet szükség, hivatkozás az ezzel kapcsolatos külön audit-rendelkezésekre és e kiegészítő audit nyomon követésére.

3.2. Az irányítási és kontrollrendszerek megfelelő működésének vizsgálatát célzó auditok (rendszerauditok)

Az auditálandó szervek/struktúrák és a vonatkozó fő követelmények megnevezése a rendszerauditokkal összefüggésben. A felsorolás magában foglalja az utolsó tizenkét hónapban kijelölt szerveket.

Adott esetben hivatkozás arra a szervre, amely az audithatóság megbízásából auditot végez.

Az alábbi specifikus tematikus területekre vagy szervekre irányuló rendszerauditok ismertetése:

a) az alkalmazandó jog - például közbeszerzési szabályok, állami támogatási szabályok vagy környezetvédelmi követelmények - tekintetében végzett adminisztratív és helyszíni irányítási ellenőrzések minősége és mennyisége;

b) a projektkiválasztás minősége, valamint az irányító hatóság vagy a közreműködő szervezetek szintjén végzett irányítási ellenőrzések minősége;

c) a pénzügyi eszközök kialakítása és végrehajtása a pénzügyi eszközöket végrehajtó érintett szervek szintjén;

d) az elektronikus rendszerek működése és biztonsága, valamint összeköttetésük a Bizottság elektronikus adatcsererendszerével;

e) a célértékekkel és mérföldkövekkel, illetve a program célkitűzéseinek megvalósításában elért eredményekkel kapcsolatban az irányító hatóság által jelentett adatok megbízhatósága;

f) pénzügyi korrekciók (és az elszámolásokból levont összegek);

g) a csalással kapcsolatos kockázatok értékelése által alátámasztott, eredményes és arányos csalásellenes intézkedések végrehajtása.

3.3. A műveletek auditja

3.3.1. Az összes program esetében, az Interreg programok kivételével

a) A 79. cikkel összhangban alkalmazandó mintavételi módszertan bemutatása (vagy hivatkozás az ezt meghatározó belső dokumentumra), valamint a műveletauditokra vonatkozó egyéb specifikus eljárások, mindenekelőtt a feltárt hibák osztályozására és kezelésére szolgáló eljárások ismertetése, a csalás gyanújának kezelésére szolgáló eljárás bemutatásával együtt).

b) Külön ismertetést kell előterjeszteni azokra az évekre vonatkozóan, amikor a tagállamok egy vagy több program esetében a 83. cikkben meghatározott fokozottan arányos rendszer alkalmazását választják.

3.3.2. Az Interreg programok esetében

a) A megállapítások és hibák kezelésének ismertetése (vagy hivatkozás az ezt meghatározó belső dokumentumra), amelyet az Interreg-rendelet 49. cikkének (1) bekezdésében foglaltaknak és a műveletauditokra vonatkozó egyéb külön eljárásoknak - mindenekelőtt a Bizottság által évente vételezendő általános Interreg mintával kapcsolatosaknak - megfelelően kell alkalmazni.

b) Külön ismertetést kell előterjeszteni azokra az évekre vonatkozóan, amelyek esetében az Interreg programokra vonatkozó műveletek auditjára szolgáló általános minta nem tartalmaz műveleteket vagy mintavételi egységeket a kérdéses programból, illetve amikor az audithatóság az Interreg-rendelet 49. cikkének (10) bekezdése szerinti mintavételi gyakorlatot követ.

A b) pontban említett mintavételi gyakorlat esetében ismertetni kell az audithatóság által alkalmazandó mintavételi módszert vagy a műveletek auditjaira vonatkozóan alkalmazott egyéb konkrét eljárásokat, így mindenekelőtt a feltárt hibák osztályozására és kezelésére szolgáló eljárásokat stb.

3.4. Az elszámolások auditálása

Az elszámolások auditálására alkalmazott audit-szemlélet bemutatása.

3.5. A vezetői nyilatkozat ellenőrzése

Hivatkozás a vezetői nyilatkozatban szereplő kijelentések ellenőrzésével járó feladatokat meghatározó, az irányító hatóság által az auditvélemény céljából összeállított, belső eljárásokra.

4. TERVEZETT AUDITTEVÉKENYSÉGEK

a) Az audit-prioritások és célkitűzések ismertetése és indokolása a folyó számviteli év és az azt követő két számviteli év vonatkozásában, valamint a kockázatelemzés eredményei és a tervezett auditfeladatok közötti összefüggések bemutatása.

b) A rendszerauditok - köztük a specifikus tematikus területekre irányuló auditok - indikatív ütemterve a folyó számviteli év és az azt követő két számviteli év vonatkozásában, az alábbiak szerint:

Auditálandó hatóságok/szervek vagy specifikus tematikus területek CCI A program neve Az auditálásért felelős szerv A kockázatelemzés eredménye 20xx

Az audit célja és köre 20xx

Az audit célja és köre 20xx

Az audit célja és köre

5. FORRÁS

a) Az audithatóság szervezeti ábrája.

b) A folyó számviteli évvel és a két rákövetkező számviteli évvel kapcsolatban elkülönítendő tervezett erőforrások feltüntetése (ezen belül adott esetben az esetleges tervezett kiszervezésekre és azok körére vonatkozó információk).

(1) Amennyiben több programra közös audit-stratégiát dolgoznak ki, tüntesse fel a közös irányítási és kontrollrendszer alá tartozó programokat.

XXIII. MELLÉKLET

SABLON A KIFIZETÉSI KÉRELMEKHEZ - 91. CIKK (3) BEKEZDÉS

KIFIZETÉSI KÉRELEM

EURÓPAI BIZOTTSÁG

Érintett alap (1): <type="S" input="S" > (2)

Bizottsági hivatkozási szám (CCI-szám): <type="S" input="S">

A program neve: <type="S" input="G">

A Bizottság határozata: <type="S" input="G">

A Bizottság határozatának dátuma: <type="D" input="G">

A kifizetési kérelem száma: <type="N" input="G">

A kifizetési kérelem benyújtásának dátuma: <type="D" input="G">

Nemzeti hivatkozási szám (nem kötelező): <type="S" maxlength="250" input="M">

A 91. cikk értelmében e kifizetési kérelem a következő számviteli időszakra vonatkozik:

Kezdő időpont: (3) <type="D" input="G"> Záró időpont: <type="D" input="G">

Kiadások prioritások és - adott esetben - régiókategória szerinti bontásban, az elszámolási feladatkört ellátó szerv elszámolásaiban rögzítettek szerint

(ideértve a pénzügyi eszközök számára fizetett program-hozzájárulásokat is - 92. cikk és állami támogatással kapcsolatban kifizetett (a 91. cikk (5) bekezdése) előlegek)

Ez a táblázat nem tartalmazza az olyan egyedi célkitűzésekhez kapcsolódó kiadásokat, amely célkitűzések esetében nem teljesülnek a feljogosító feltételek, azon műveletek kivételével, amelyek hozzájárulnak a feljogosító feltételek teljesítéséhez

Prioritás A számítás alapja (közkiadások vagy teljes) (4) A kedvezményezetteknél felmerült és a műveletek végrehajtása során általuk kifizetett támogatható kiadások teljes összege, a 91. cikk (3) bekezdésének a) pontjával és a 91. cikk (4) bekezdésének c) pontjával összhangban A 91. cikk (4) bekezdésének a) és b) pontja szerinti uniós hozzájárulás teljes összege A 91. cikk (3) bekezdésének b) pontja szerinti technikai segítségnyújtás összege A 91. cikk (3) bekezdésének c) pontja szerinti, teljesített vagy teljesítendő, közpénzből nyújtott hozzájárulás teljes összege

(A) (B) (C) (D) (E)

1. prioritás

Kevésbé fejlett régiók <type="S" input="G"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

Átmeneti régiók <type="S" input="G"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

Fejlettebb régiók <type="S" input="G"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

Legkülső és ritkán lakott északi régiók <type="S" input="G"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

2. prioritás

Kevésbé fejlett régiók <type="S" input="G"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

Átmeneti régiók <type="S" input="G"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

Fejlettebb régiók <type="S" input="G"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

Legkülső és ritkán lakott északi régiók <type="S" input="G"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

3. prioritás

Kevésbé fejlett régiók <type="S" input="G"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

Átmeneti régiók <type="S" input="G"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

Fejlettebb régiók <type="S" input="G"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

Legkülső és ritkán lakott északi régiók <type="S" input="G"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

Mindösszesen <type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G">

VAGY

Az irányító hatóság elszámolásaiban feltüntetett kiadások egyedi célkitűzés szerinti bontásban

Az MMIA-ra, BBA-ra és HAVE-ra alkalmazandó

Ez a táblázat nem tartalmazza az olyan egyedi célkitűzésekhez kapcsolódó kiadásokat, amely célkitűzések esetében nem teljesülnek a feljogosító feltételek, azon műveletek kivételével, amelyek hozzájárulnak a feljogosító feltételek teljesítéséhez

Egyedi célkitűzés A számítás alapja (közkiadások vagy teljes) A kedvezményezetteknél felmerült és a műveletek végrehajtása során általuk kifizetett támogatható kiadások teljes összege, a 91. cikk (3) bekezdésének a) pontjával és a 91. cikk (4) bekezdésének c) pontjával összhangban A 91. cikk (4) bekezdésének a) és b) pontja szerinti uniós hozzájárulás teljes összege A 91. cikk (3) bekezdésének c) pontja szerinti, teljesített vagy teljesítendő, közpénzből nyújtott hozzájárulás teljes összege

(A) (B) (C) (D)

1. egyedi célkitűzés

A BBA-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy az MMIA rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések <type="S" input="G"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

A BBA-rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (2) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések <type="S" input="G"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

A BBA-rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések <type="S" input="G"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

A BBA-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével (a különleges átutazási rendszer kivételével) vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések <type="S" input="G"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

A HAVE-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével (a különleges átutazási rendszer) összhangban társfinanszírozott intézkedések <type="S" input="G"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

A BBA-rendelet 12. cikkének (5) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (6) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (5) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések <type="S" input="G"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

A HAVE-rendelet 12. cikkének (5) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések <type="S" input="G"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

2. egyedi célkitűzés

A BBA-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések <type="S" input="G"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

A BBA-rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (2) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések <type="S" input="G"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

A BBA-rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések <type="S" input="G"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

A BBA-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések <type="S" input="G"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

A BBA-rendelet 12. cikkének (5) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (6) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (5) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések <type="S" input="G"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

3. egyedi célkitűzés

A BBA-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések <type="S" input="G"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

A BBA-rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (2) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések <type="S" input="G"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

A BBA-rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések <type="S" input="G"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

A BBA-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések <type="S" input="G"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

A BBA-rendelet 12. cikkének (5) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (5) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések <type="S" input="G"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

4. egyedi célkitűzés (MMIA)

Az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések <type="S" input="G"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

Az MMIA-rendelet 15. cikkének (2) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések <type="S" input="G"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

Az MMIA-rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések <type="S" input="G"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

Az MMIA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések <type="S" input="G"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

Az MMIA-rendelet 15. cikkének (5) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések <type="S" input="G"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

Az MMIA-rendelet 19. cikkével összhangban társfinanszírozott intézkedések <type="S" input="G"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

Az MMIA-rendelet 20. cikkével összhangban társfinanszírozott intézkedések ("befelé irányuló átadás") <type="S" input="G"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

Az MMIA-rendelet 20. cikkével összhangban társfinanszírozott intézkedések ("kifelé irányuló átadás") <type="S" input="G"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

A technikai segítségnyújtásra vonatkozó egyedi célkitűzés

Technikai segítségnyújtás a 36. cikk (5) bekezdésével összhangban <type="S" input="G"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

Technikai segítségnyújtás a 37. cikkel összhangban <type="S" input="G"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

Mindösszesen <type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G">

A sablon automatikusan kiigazításra kerül a CCI-szám alapján. Például, a régiókategóriákat nem érintő programok (Kohéziós Alap, IÁA, európai területi együttműködés (Interreg), ETHAA, adott esetben) vagy egy prioritáson (egyedi célkitűzésen) belül a társfinanszírozási arányokat nem moduláló programok esetében a táblázat az alábbiak szerint jelenítendő meg:

Ez a táblázat nem tartalmazza az olyan egyedi célkitűzésekhez kapcsolódó kiadásokat, amely célkitűzések esetében nem teljesülnek a feljogosító feltételek, azon műveletek kivételével, amelyek hozzájárulnak a feljogosító feltételek teljesítéséhez

Prioritás A számítás alapja (közkiadások vagy teljes támogatható költség) (') A kedvezményezetteknél felmerült és a műveletek végrehajtása során általuk kifizetett támogatható kiadások teljes összege, a 91. cikk (3) bekezdésének a) pontjával és a 91. cikk (4) bekezdésének c) pontjával összhangban A 91. cikk (4) bekezdésének a) és b) pontja szerinti uniós hozzájárulás teljes összege A 91. cikk (3) bekezdésének b) pontja szerinti technikai segítségnyújtás összege A 91. cikk (3) bekezdésének c) pontja szerinti, teljesített vagy teljesítendő, közpénzből nyújtott hozzájárulás teljes összege

(A) (B) (C) (D) (E)

1. prioritás <type='S' input='C'> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

2. prioritás <type='S' input='C'> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

3. prioritás <type='S' input='C'> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

Mindösszesen <type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G">

NYILATKOZAT

E kifizetési kérelem jóváhagyásával az elszámolási feladatkört ellátó szerv / az irányító hatóság kérelmezi az alábbiakban megadott összegek kifizetését.

Az elszámolási feladatkört ellátó szerv képviseletében:

Vagy

Az elszámolási feladatkörért felelős irányító hatóság képviseletében: <type="S" input="G">

KIFIZETÉSI KÉRELEM

ALAP

Kevésbé fejlett régiók Átmeneti régiók Fejlettebb régiók Legkülső és ritkán lakott északi régiók

(A) (B) (C) (D)

<type="S" input="G"> <type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G">

MEGJEGYZÉSEK

A sablon automatikusan kiigazításra kerül a CCI-szám alapján. Például, a régiókategóriákat nem érintő programok (Kohéziós Alap, IÁA, európai területi együttműködési célkitűzés (Interreg), ETHAA, adott esetben) vagy egy prioritáson (egyedi célkitűzésen) belül a társfinanszírozási arányokat nem moduláló programok esetében a táblázat az alábbiak szerint jelenítendő meg:

ALAP ÖSSZEG

<type="S" input="G"> <type="Cu" input="G">

Vagy

Az MMIA-ra, BBA-ra és HAVE-ra alkalmazandó

Alap Összegek

<type="S" input="G"> A BBA-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések <type="Cu" input="G">

<type="S" input="G"> A BBA-rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (2) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések <type="Cu" input="G">

<type="S" input="G"> A BBA-rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések <type="Cu" input="G">

<type="S" input="G"> A BBA-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével (a különleges átutazási rendszer kivételével) vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések <type="Cu" input="G">

<type="S" input="G"> A HAVE-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével (a különleges átutazási rendszer) összhangban társfinanszírozott intézkedések <type="Cu" input="G">

<type="S" input="G"> A BBA-rendelet 12. cikkének (5) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (6) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (5) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések <type="Cu" input="G">

<type="S" input="G"> A HAVE-rendelet 12. cikkének (5) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések <type="Cu" input="G">

<type="S" input="G"> Az MMIA-rendelet 19. cikkével összhangban társfinanszírozott intézkedések <type="Cu" input="G">

<type="S" input="G"> Az MMIA-rendelet 20. cikkével összhangban társfinanszírozott intézkedések <type="Cu" input="G">

<type="S" input="G"> Technikai segítségnyújtás a 36. cikk (5) bekezdésével összhangban <type="Cu" input="G">

<type="S" input="G"> Technikai segítségnyújtás a 37. cikkel összhangban <type="Cu" input="G">

MEGJEGYZÉSEK

A kifizetés a következő bankszámlára teljesítendő:

A megnevezett szervezet <type="S" maxlength="150" input="G">

Bank <type="S" maxlength="150" input="G">

BIC <type="S" maxlength="11" input="G">

Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN) <type="S" maxlength="34" input="G">

Számlatulajdonos (ha nem egyezik meg a megnevezett szervezettel) <type="S" maxlength="150" input="G">

1. függelék

Tájékoztatás a 92. cikk szerint a pénzügyi eszközökhöz nyújtott és a kifizetési kérelmekben feltüntetett program-hozzájárulásokról (a program indulásától összesítve)

Prioritás Az első kifizetési kérelemben szereplő és a 92. cikkel összhangban a pénzügyi eszköz számára kifizetett összeg (a vonatkozó finanszírozási megállapodás alapján [a] pénzügyi eszköz[ök] számára lekötött program-hozzájárulások teljes összegének legfeljebb 30 %-a) A 92. cikk (3) bekezdésében említett megfelelő elszámolt összeg (5)

(A) (B) (C) (D)

A pénzügyi eszközökhöz nyújtott program-hozzájárulások teljes összege A közpénzből nyújtott kapcsolódó hozzájárulás teljes összege A 92. cikk (2) bekezdésének b) pontja szerinti program-hozzájárulások teljes összege A közpénzből nyújtott kapcsolódó hozzájárulás teljes összege

1. prioritás

Kevésbé fejlett régiók <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

Átmeneti régiók <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

Fejlettebb régiók <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

Legkülső és ritkán lakott északi régiók <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

2. prioritás <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

Kevésbé fejlett régiók <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

Átmeneti régiók <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

Fejlettebb régiók <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

Legkülső és ritkán lakott északi régiók <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

3. prioritás <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

Kevésbé fejlett régiók <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

Átmeneti régiók <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

Fejlettebb régiók <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

Legkülső és ritkán lakott északi régiók <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

Mindösszesen <type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G">

A sablon automatikusan kiigazításra kerül a CCI-szám alapján. Például, a régiókategóriákat nem érintő programok (Kohéziós Alap, IÁA, európai területi együttműködés (Interreg), ETHAA, adott esetben) vagy egy prioritáson (egyedi célkitűzésen) belül a társfinanszírozási arányokat nem moduláló programok esetében a táblázat az alábbiak szerint jelenítendő meg:

Prioritás Az első kifizetési kérelemben szereplő és a 92. cikkel összhangban a pénzügyi eszköz számára kifizetett összeg (a vonatkozó finanszírozási megállapodás alapján [a] pénzügyi eszköz[ök] számára lekötött program-hozzájárulások teljes összegének legfeljebb 30 %-a) A 92. cikk (3) bekezdésében említett megfelelő elszámolt összeg (6)

(A) (B) (C) (D)

A pénzügyi eszközökhöz nyújtott program-hozzájárulások teljes összege A közpénzből nyújtott kapcsolódó hozzájárulás teljes összege A 92. cikk (2) bekezdésének b) pontja szerinti program-hozzájárulások teljes összege A közpénzből nyújtott kapcsolódó hozzájárulás teljes összege

1. prioritás <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

2. prioritás <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

3. prioritás <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

Mindösszesen <type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G">

Vagy

Az MMIA-ra, BBA-ra és HAVE-ra alkalmazandó

Egyedi célkitűzés Az első kifizetési kérelemben szereplő és a 92. cikkel összhangban a pénzügyi eszköz számára kifizetett összeg (a vonatkozó finanszírozási megállapodás alapján [a] pénzügyi eszköz[ök] számára lekötött program-hozzájárulások teljes összegének legfeljebb 30 %-a) A 92. cikk (3) bekezdésében említett megfelelő elszámolt összeg (7)

(A) (B) (C) (D)

A pénzügyi eszközökhöz nyújtott program-hozzájárulások teljes összege A közpénzből nyújtott kapcsolódó hozzájárulás teljes összege A 92. cikk (2) bekezdésének b) pontja szerinti program-hozzájárulások teljes összege A közpénzből nyújtott kapcsolódó hozzájárulás teljes összege

1. egyedi célkitűzés

A BBA-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

2. egyedi célkitűzés

A BBA-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

3. egyedi célkitűzés

A BBA-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

4. egyedi célkitűzés (MMIA)

Az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

Mindösszesen <type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G">

2. függelék

Az olyan egyedi célkitűzésekhez kapcsolódó kiadásokra vonatkozó információk, amelyek esetében a feljogosító feltételek nem teljesültek, azon műveletek kivételével, amelyek hozzájárulnak a feljogosító feltételek teljesítéséhez (a programozási időszak kezdetétől összesítve)

Prioritás A számítás alapja (közkiadások vagy teljes) (8) A kedvezményezetteknél olyan végrehajtási műveletek keretében felmerült és kifizetett támogatható kiadások összege a 91. cikk (3) bekezdésének a) vagy c) pontja értelmében, vagy a 91. cikk (4) bekezdése szerinti olyan uniós hozzájárulás összege, amelyhez kapcsolódóan a 15. cikk (5) vagy (6) bekezdése értelmében nem teljesültek a feljogosító feltételek, az olyan műveletek kivételével, amelyek hozzájárulnak a feljogosító feltételek teljesítéséhez A kedvezményezetteknél olyan végrehajtási műveletek keretében felmerült és kifizetett támogatható kiadások összege a 91. cikk (3) bekezdésének a) vagy c) pontja értelmében, vagy a 91. cikk (4) bekezdése szerinti olyan uniós hozzájárulás összege, amelyhez kapcsolódóan a 15. cikk (5) vagy (6) bekezdése értelmében teljesültek a feljogosító feltételek, vagy a művelet hozzájárul a feljogosító feltételek teljesítéséhez (9)

Összesen Közpénz Összesen Közpénz

(A) (B) (C) (D) (E)

1. prioritás

Kevésbé fejlett régiók <type="S" input="G"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

Átmeneti régiók <type="S" input="G"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

Fejlettebb régiók <type="S" input="G"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

Legkülső és ritkán lakott északi régiók <type="S" input="G"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

2. prioritás

Kevésbé fejlett régiók <type="S" input="G"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

Átmeneti régiók <type="S" input="G"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

Fejlettebb régiók <type="S" input="G"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

Legkülső és ritkán lakott északi régiók <type="S" input="G"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

3. prioritás

Kevésbé fejlett régiók <type="S" input="G"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

Átmeneti régiók <type="S" input="G"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

Fejlettebb régiók <type="S" input="G"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

Legkülső és ritkán lakott északi régiók <type="S" input="G"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M">

Mindösszesen <type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G">

3. függelék

Az olyan egyedi célkitűzésekhez kapcsolódó kiadásokra vonatkozó információk, amelyek esetében a feljogosító feltételek nem teljesültek - azon műveletek kivételével, amelyek hozzájárulnak a feljogosító feltételek teljesítéséhez - (a programozási időszak kezdetétől összesítve) az MMIA, a BBA és a HAVE tekintetében

Egyedi célkitűzés A számítás alapja (közkiadások vagy teljes) A kedvezményezetteknél olyan végrehajtási műveletek keretében felmerült és kifizetett támogatható kiadások összege a 91. cikk (3) bekezdésének a) vagy c) pontja értelmében, vagy a 91. cikk (4) bekezdése szerinti olyan uniós hozzájárulás összege, amelyhez kapcsolódóan a 15. cikk (5) vagy (6) bekezdése értelmében nem teljesültek a feljogosító feltételek, az olyan műveletek kivételével, amelyek hozzájárulnak a feljogosító feltételek teljesítéséhez A kedvezményezetteknél olyan végrehajtási műveletek keretében felmerült és kifizetett támogatható kiadások összege a 91. cikk (3) bekezdésének a) vagy c) pontja értelmében, vagy a 91. cikk (4) bekezdése szerinti olyan uniós hozzájárulás összege, amelyhez kapcsolódóan a 15. cikk (5) vagy (6) bekezdése értelmében teljesültek a feljogosító feltételek, vagy a művelet hozzájárul a feljogosító feltételek teljesítéséhez (10)

(A) Összesen

(B) Közpénz

(C) Összesen