32021R1060[1]

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1060 rendelete (2021. június 24.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra, az Igazságos Átmenet Alapra és az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2021/1060 RENDELETE

(2021. június 24.)

az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra, az Igazságos Átmenet Alapra és az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról

I. CÍM

CÉLKITŰZÉSEK ÉS A TÁMOGATÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

I. FEJEZET

Tárgy, fogalommeghatározások és általános szabályok

1. cikk

Tárgy és hatály

Ez a rendelet meghatározza az alábbiakat:

a) az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+), a Kohéziós Alap, az Igazságos Átmenet Alap (IÁA), az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alap (ETHAA), a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (MMIA), a Belső Biztonsági Alap (BBA) és a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszköz (HAVE) (a továbbiakban együtt: az alapok) esetében alkalmazandó pénzügyi szabályok;

b) az ERFA-ra, az ESZA+-ra, a Kohéziós Alapra, az IÁA-ra és az ETHAA-ra vonatkozó közös rendelkezések.

Az alábbiakban felsorolt alapspecifikus rendeletek kiegészítő szabályokat állapíthatnak meg ehhez a rendelethez, amelyek nem lehetnek ellentétes értelműek e rendelettel:

a) az (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 1 ) (a továbbiakban: az ERFA-KA rendelet);

b) az (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 2 ) (a továbbiakban: az ESZA+ rendelet);

c) az (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 3 ) (a továbbiakban: az Interreg-rendelet);

d) az (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 4 ) (a továbbiakban: az IÁA-rendelet);

e) az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alap létrehozásáról és az (EU) 2017/1004 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: az ETHAA-rendelet);

f) a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: az MMIA-rendelet);

g) a Belső Biztonsági Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: a BBA-rendelet);

h) a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszköznek az Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: a HAVE-rendelet).

Amennyiben kétségek merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy e rendelet vagy az alapspecifikus rendeletek az alkalmazandók-e, e rendelet az irányadó.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. "releváns országspecifikus ajánlások": az EUMSZ 121. cikke (2) bekezdésének és 148. cikke (4) bekezdésének megfelelően elfogadott, strukturális kihívásokra vonatkozó tanácsi ajánlások, valamint az (EU) 2018/1999 rendelet 34. cikkének megfelelően kiadott kiegészítő bizottsági ajánlások, amelyeket célszerű az alapok hatálya alá tartozó többéves beruházások révén kezelni követéséhez célszerű az alapok hatálya alá tartozó többéves beruházásokhoz, az alapspecifikus rendeletekben foglaltak szerint;

2. "feljogosító feltétel": az egyedi célkitűzések hatékony és eredményes végrehajtásához szükséges előzetes feltétel;

3. "alkalmazandó jog": az uniós jog és az alkalmazására vonatkozó nemzeti jog;

4. "művelet": a) az érintett programok keretében kiválasztott projekt, szerződés, tevékenység vagy projektcsoport; b) a pénzügyi eszközök összefüggésében a pénzügyi eszközhöz való program-hozzájárulás és az adott pénzügyi eszköz által a végső kedvezményezetteknek ezt követően nyújtott pénzügyi támogatás;

5. "stratégiai fontosságú művelet": olyan művelet, amely jelentős mértékben járul hozzá valamely program célkitűzéseinek az eléréséhez, és amelyre külön monitoring és kommunikációs intézkedések vonatkoznak;

6. "prioritás" az MMIA, a BBA és a HAVE összefüggésében: egy egyedi célkitűzés;

7. "prioritás" az ETHAA összefüggésében: kizárólag a VII. cím alkalmazásában egy "egyedi célkitűzés";

8. "közreműködő szervezet": olyan közjogi vagy magánjogi szerv, amely irányító hatóság felelőssége alatt működik, vagy ilyen hatóság nevében lát el funkciókat vagy hajt végre feladatokat;

9. "kedvezményezett": a) közjogi vagy magánjogi szerv, jogi személyiséggel rendelkező vagy nem rendelkező jogalany vagy természetes személy, aki vagy amely a műveletek kezdeményezéséért, vagy azok kezdeményezéséért és végrehajtásáért felelős; b) a köz- és magánszféra közötti partnerségek (PPP-k) tekintetében a PPP-műveletet kezdeményező közjogi szerv vagy a művelet végrehajtására kiválasztott magánjogi partner; c) az állami támogatási rendszerek tekintetében a támogatásban részesülő vállalkozás; d) az 1407/2013/EU ( 5 ) vagy a 717/2014/EU ( 6 ) bizottsági rendeletnek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatás tekintetében a tagállam határozhat úgy, hogy e rendelet alkalmazásában a kedvezményezett a támogatást nyújtó szerv, amennyiben a művelet kezdeményezéséért, vagy annak kezdeményezéséért és végrehajtásáért is felelős; e) a pénzügyi eszközök tekintetében a holdingalapot végrehajtó szerv, vagy - holdingalap-struktúra hiányában - az a szerv, amely az egyedi alapot végrehajtja, vagy ahol az irányító hatóság kezeli a pénzügyi eszközt, ott az irányító hatóság;

10. "kisprojekt-alap": valamely Interreg program körébe tartozó művelet, amely korlátozott pénzügyi volumenű, többek között emberek közötti tevékenységek kiválasztására és végrehajtására irányul;

11. "célérték": előre elfogadott érték, amelyet a támogathatósági időszak végéig kell elérni egy egyedi célkitűzésben szereplő mutatóval kapcsolatban;

12. "mérföldkő": közbenső cél, amelyet a támogathatósági időszak alatt egy adott időpontban kell elérni egy egyedi célkitűzésben szereplő kimeneti mutatóval kapcsolatban;

13. "kimeneti mutató": olyan mutató, amellyel a beavatkozás által elérendő konkrét eredményeket lehet mérni;

14. "eredménymutató": olyan mutató, amellyel a támogatott beavatkozások hatásait lehet mérni, különösen a közvetlen címzettek, a megcélzott népesség vagy az infrastruktúra felhasználói tekintetében;

15. "PPP-művelet": olyan művelet, amelyet közjogi szervek és a magánszektor közötti partnerség keretében, PPP-megállapodással összhangban hajtanak végre, és amelynek célja, hogy a magánszektor szakértelmének vagy további tőkeforrásoknak, vagy mindkettőnek az összevonásával megvalósuló kockázatmegosztás révén nyújtson közszolgáltatásokat;

16. "pénzügyi eszköz": olyan támogatási forma, amely olyan struktúrán keresztül valósul meg, amelyen keresztül pénzügyi termékeket nyújtanak a végső kedvezményezettek részére;

17. "pénzügyi termék": sajáttőke- vagy kvázisajáttőke-befektetések, kölcsönök és garanciák a költségvetési rendelet 2. cikkében meghatározottak szerint;

18. "végső kedvezményezett": az a jogi vagy természetes személy, aki vagy amely kisprojekt-alap kedvezményezettjén keresztül támogatást kap az alapokból vagy egy pénzügyi eszközből;

19. "program-hozzájárulás": az alapokból és adott esetben a nemzeti köz- és - ha van ilyen - bármely magánszféra társfinanszírozásából egy pénzügyi eszközhöz nyújtott támogatás;

20. "holdingalap": irányító hatóság felelőssége alatt egy vagy több program keretében létrehozott alap, melynek célja egy vagy több egyedi alap végrehajtása;

21. "egyedi alap": olyan alap, amely révén az irányító hatóság vagy egy holdingalap pénzügyi termékeket nyújt a végső kedvezményezettek részére;

22. "pénzügyi eszközt végrehajtó szervezet": olyan közjogi vagy magánjogi szerv, amely holdingalappal vagy egyedi alappal kapcsolatos feladatokat végez;

23. "multiplikátorhatás": a végső kedvezményezettek részére nyújtott visszatérítendő finanszírozás összege osztva az alapból származó hozzájárulás összegével;

24. "multiplikátorarány": a garanciaeszközök összefüggésében az alapul szolgáló kifizetett új kölcsönök, sajáttőke- vagy kvázisajáttőke-befektetések értéke és a program-hozzájáruláson belüli azon összeg közötti arány, amelyet az új kölcsönökből, sajáttőke- vagy kvázisajáttőke-befektetésekből származó várható és nem várt veszteségek fedezésére szolgáló egyes garanciaszerződések céljára különítenek el, és amelyet a konkrét nyújtandó garanciatermékre vonatkozó prudens előzetes kockázatértékelés alapján állapítanak meg;

25. "irányítási költségek": a pénzügyi eszközök felhasználása során felmerülő kiadásokat igazoló dokumentumok ellenében megtérített közvetlen vagy közvetett költségek;

26. "irányítási díjak": a nyújtott szolgáltatások ára az irányító hatóság és a holdingalapot vagy egy egyedi alapot végrehajtó szerv közötti finanszírozási megállapodásban meghatározottak szerint; valamint adott esetben a holdingalapot végrehajtó szerv és az egyedi alapot végrehajtó szerv közötti finanszírozási megállapodásban meghatározottak szerint;

27. "áttelepítés": egy azonos vagy hasonló tevékenységnek vagy egy részének az áthelyezése a 651/2014/EU rendelet 2. cikkének 61a. pontja értelmében;

28. "közpénzből nyújtott hozzájárulás": műveletek finanszírozásához való minden olyan hozzájárulás, amelynek a forrása nemzeti, regionális vagy helyi hatóságok vagy az 1082/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 7 ) szerint létrehozott bármely európai területi együttműködési csoportosulás költségvetése, az Uniónak az alapok rendelkezésére bocsátott költségvetése, közjogi intézmények költségvetése vagy hatóságok vagy közjogi intézmények társulásainak költségvetése, és amely az ESZA+ programok vagy prioritások társfinanszírozási arányának megállapítása alkalmazásában kiterjedhet a munkaadók és a munkavállalók kollektív hozzájárulásából származó pénzügyi forrásokra is;

29. "számviteli év": a július 1. és a következő év június 30. közötti időszak, kivéve a programozási időszak első számviteli évét, amelynek tekintetében ez a kiadások elszámolhatóságának kezdőnapjától a 2022. június 30-ig tartó időszak; az utolsó számviteli év tekintetében ez az időszak a 2029. július 1-jétől 2030. június 30-ig tartó időszak;

30. "gazdasági szereplő": az alapokból nyújtott támogatás végrehajtásában részt vevő természetes vagy jogi személy vagy egyéb jogalany, a közigazgatási szerv jogkörét gyakorló tagállam kivételével;

31. "szabálytalanság": az alkalmazandó jognak a gazdasági szereplő cselekményéből vagy mulasztásából adódó bármilyen megsértése, ami az Unió költségvetését a költségvetésre rótt indokolatlan kiadás formájában sérti vagy sértheti;

32. "súlyos hiányosság": olyan hiányosság valamely program irányítási és kontrollrendszerének megfelelő működésében, amelyhez az irányítási és kontrollrendszerben jelentős fejlesztések szükségesek, és amelynek esetében a XI. mellékletben említett 2., 4., 5., 9., 12., 13. és 15. fő követelmény közül bármelyiket, vagy a többi fő követelmény közül kettőt vagy többet az érintett melléklet 3. és 4. kategóriájába sorolnak;

33. "rendszerszintű szabálytalanság": bármely olyan szabálytalanság, amely megismétlődhet, nagy valószínűséggel hasonló művelettípusok esetében következik be és amelyet súlyos hiányosság okoz, beleértve azt is, ha nem dolgozták ki az e rendelet és az alapspecifikus szabályok szerinti megfelelő eljárásokat;

34. "összes hiba": a kivetített véletlenszerű hibák, valamint adott esetben a körülhatárolt rendszerszintű hibák és a nem korrigált anomáliák összege;

35. "teljes hibaarány": az összes hiba elosztva az auditált sokasággal;

36. "fennmaradó hibaarány": az összes hiba, levonva belőle az audithatóság által megállapított kockázatok csökkentése céljából a tagállam által alkalmazott pénzügyi korrekciókat, majd elosztva az elszámolásokban feltüntetett kiadásokkal;

37. "befejezett művelet": fizikailag befejezett vagy maradéktalanul végrehajtott művelet, amely tekintetében a kedvezményezettek valamennyi kapcsolódó kifizetést teljesítették, és a közpénzből nyújtott megfelelő hozzájárulás kifizetésre került a kedvezményezetteknek;

38. "mintavételi egység": olyan egység - amely lehet egy művelet, egy műveleten belüli projekt vagy egy kedvezményezett kifizetési kérelme -, amelyekre az auditált sokaságot a mintavételezés céljából felosztják;

39. "escrow-számla": PPP-művelet esetében olyan bankszámla, amelyre a kedvezményezett közjogi szerv és a magánszférabeli partner között létrejött, az irányító hatóság vagy egy közreműködő szervezet által jóváhagyott írásbeli megállapodás vonatkozik, és amelyet a támogathatósági időszak alatt vagy után kifizetési célokra használnak;

40. "résztvevő": olyan természetes személy, akinek közvetlen előnye származik egy műveletből, de nem felelős a művelet kezdeményezéséért vagy annak kezdeményezéséért és végrehajtásáért, és aki az ETHAA összefüggésében nem részesül pénzügyi támogatásban;

41. "első az energiahatékonyság": az energiapolitikai tervezés, valamint a szakpolitikai és beruházási döntéshozatal során olyan alternatív költséghatékony energiahatékonysági intézkedéseknek a lehető legnagyobb mértékű figyelembevétele, amelyek célja az energiakereslet és az energiakínálat hatékonyabbá tétele, különösen költséghatékony végfelhasználási energiamegtakarítások, keresleti válaszintézkedések kezdeményezése és hatékonyabb energiaátalakítás, -átvitel és -elosztás révén, mindeközben szem előtt tartva a döntések célkitűzéseit;

42. "éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat": olyan eljárás, amely megakadályozza, hogy az infrastruktúra potenciális hosszú távú éghajlati hatásoknak legyen kiszolgáltatva, egyúttal biztosítja az "első az energiahatékonyság" elvének érvényesülését, valamint azt, hogy a projektből származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás szintje összhangban legyen a 2050-es klímasemlegességi célkitűzéssel;

43. "feltételesen vissza nem térítendő támogatások": a vissza nem térítendő támogatás olyan kategóriája, amely esetében a támogatás visszafizetése kapcsolt feltételekhez kötött;

44. "EBB": az Európai Beruházási Bank, az Európai Beruházási Alap, valamint az Európai Beruházási Bank bármely leányvállalata;

45. "kiválósági pecsét": a Bizottság által valamely javaslat vonatkozásában kiadott minőségi védjegy, amely azt jelzi, hogy a pályázat, amelyet valamely uniós eszköz keretében kiírt pályázati felhíváson értékeltek és amely megfelelt az adott uniós eszköz minőségi minimumkövetelményeinek, de az adott pályázati felhívás keretében elérhető költségvetés hiánya miatt nem támogatható, támogatásban részesülhet más uniós vagy tagállami finanszírozási forrásokból.

3. cikk

A Bizottság intézkedéseire vonatkozó határidők kiszámítása

Amennyiben a Bizottság valamely intézkedésére vonatkozóan határidő került megállapításra, a határidő számítása akkor kezdődik, amikor a tagállam az ezen rendeletben vagy az alapspecifikus rendeletekben meghatározott követelményeknek megfelelően valamennyi információt benyújtotta.

Ezt a határidőt fel kell függeszteni az azt követő naptól kezdődően, hogy a Bizottság elküldi a tagállamnak az észrevételeit vagy a módosított dokumentumokra vonatkozó kérését, mindaddig, amíg a tagállam nem válaszol a Bizottságnak.

4. cikk

A személyes adatok kezelése és védelme

A tagállamok és a Bizottság csak akkor kezelhetnek személyes adatokat, ha ez az e rendelet szerinti kötelezettségeik teljesítéséhez, különösen a monitoringához, a jelentéstételhez, a kommunikációhoz, a közzétételhez, az értékeléshez, a pénzügyi irányításhoz, az ellenőrzésekhez és az auditokhoz, valamint adott esetben a résztvevők támogathatóságának megállapításához szükséges. A személyes adatokat az (EU) 2016/679 rendelettel, illetve az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelettel ( 8 ) - attól függően, hogy melyik az alkalmazandó - összhangban kell kezelni.

II. FEJEZET

Szakpolitikai célkitűzések és az alapokból nyújtott támogatásra vonatkozó alapelvek

5. cikk

Szakpolitikai célkitűzések

Az ERFA, az ESZA+, a Kohéziós Alap és az ETHAA a következő szakpolitikai célkitűzéseket támogatja:

a) egy versenyképesebb és intelligensebb Európa megteremtése az innovatív és intelligens gazdasági átalakulás, valamint a regionális IKT-összekapcsoltság előmozdításával;

b) egy zöldebb, alacsony szén-dioxid-kibocsátású átalakulás a nettó nulla szén-dioxid-kibocsátású gazdaság és a reziliens Európa felé a tiszta és tisztességes energetikai átmenet, a zöld és kék beruházás, a körforgásos gazdaság, az éghajlatváltozás enyhítése és az ahhoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés, valamint a fenntartható városi mobilitás előmozdításával;

c) egy jobban összekapcsolt Európa megteremtése a mobilitás fokozásával;

d) egy szociálisabb és befogadóbb Európa megteremtése a szociális jogok európai pillérének végrehajtásával;

e) egy polgárokhoz közelebb álló Európa megteremtése minden térségtípus fenntartható és integrált fejlődésének előmozdítása és helyi kezdeményezések révén.

Az IÁA-ból azt az egyedi célkitűzést kell támogatni, hogy a régiók és az emberek képesek legyenek a 2030-ra vonatkozó uniós energetikai és éghajlat-politikai célértékek elérését és a klímasemleges uniós gazdaság 2050-ig történő megteremtését célzó átalakulás társadalmi, foglalkoztatási, gazdasági és környezeti hatásainak kezelésére, a Párizsi Megállapodásban foglaltak szerint.

E cikk (1) bekezdésének első albekezdése nem alkalmazandó az ERFA-ból és az ESZA+-ból származó olyan forrásokra, amelyeket a 27. cikkel összhangban csoportosítanak át az IÁA-ba.

Az ERFA-nak, az ESZA+-nak, a Kohéziós Alapnak és az IÁA-nak hozzá kell járulnia az Unió azon tevékenységeihez, amelyek az alábbi célok követésével az EUMSZ 174. cikkének megfelelően a gazdasági, társadalmi és területi kohézió erősítését eredményezik:

a) a "Beruházás a munkahelyteremtésbe és a növekedésbe" célkitűzés a tagállamokban és a régiókban az ERFA, az ESZA+, a Kohéziós Alap és az IÁA által nyújtott támogatás révén; és

b) az európai területi együttműködési célkitűzés (Interreg) az ERFA által nyújtott támogatás révén.

6. cikk

Éghajlat-politikai célértékek és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó mechanizmus

7. cikk

Megosztott irányítás

8. cikk

Partnerség és többszintű kormányzás

A partnerségi megállapodás és az egyes programok esetében minden tagállam átfogó partnerséget szervez és hajt végre az intézményi és jogi keretével összhangban, az alapok sajátosságainak figyelembevételével. A partnerséget legalább a következő partnereknek kell alkotniuk:

a) regionális, helyi, városi és egyéb hatóságok;

b) gazdasági és szociális partnerek;

c) a civil társadalmat képviselő érintett szervezetek, például környezetvédelmi partnerek, nem kormányzati szervezetek, valamint a társadalmi befogadás, az alapvető jogok, a fogyatékossággal élő személyek jogai, a nemek közötti egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség elősegítéséért felelős szervezetek;

d) adott esetben kutatószervezetek és egyetemek.

Ezzel összefüggésben a tagállamok adott esetben a szociális partnerek és a civil társadalmi szervezetek adminisztratív kapacitásépítésére különítik el az alapokból származó források megfelelő százalékos arányát.

9. cikk

Horizontális elvek

Az alapok célkitűzéseit az uniós környezetvédelmi vívmányok teljeskörű tiszteletben tartásával kell megvalósítani.

II. CÍM

STRATÉGIAI MEGKÖZELÍTÉS

I. FEJEZET

Partnerségi megállapodás

10. cikk

A partnerségi megállapodás előkészítése és benyújtása

11. cikk

A partnerségi megállapodás tartalma

A partnerségi megállapodásnak az alábbi elemeket kell tartalmaznia:

a) a kiválasztott szakpolitikai célkitűzések és az IÁA egyedi célkitűzése, feltüntetve, hogy a partnerségi megállapodás hatálya alá tartozó alapok és a programok közül melyek szolgálják az említett célkitűzések megvalósítását, továbbá ennek indokolása, figyelembe véve a releváns országspecifikus ajánlásokat, az integrált nemzeti energia- és klímatervet, a szociális jogok európai pillérében foglalt elveket, valamint adott esetben a regionális kihívásokat;

b) minden egyes kiválasztott szakpolitikai célkitűzés és az IÁA egyedi célkitűzése esetében: i. a szakpolitikai döntések összefoglalása és a partnerségi megállapodás hatálya alá tartozó egyes alapoktól várt fő eredmények; ii. az alapok közötti koordináció, lehatárolás és kiegészítő jelleg, valamint adott esetben a nemzeti és regionális programok közötti koordináció; iii. a partnerségi megállapodás hatálya alá tartozó alapok, valamint az MMIA, a BBA, a HAVE és az egyéb uniós eszközök közötti kiegészítő jelleg és szinergiák, ideértve a LIFE stratégiai integrált projekteket és a stratégiai természetvédelmi projekteket, valamint adott esetben a Horizont Európa keretében finanszírozott projekteket;

c) a partnerségi megállapodás hatálya alá tartozó egyes alapokból származó előzetes pénzügyi allokáció nemzeti - és adott esetben regionális - szinten, szakpolitikai célkitűzések szerint, a tematikus koncentrációra vonatkozó alapspecifikus szabályok betartásával, valamint az IÁA egyedi célkitűzését támogató előzetes pénzügyi allokáció, beleértve a 27. cikkel összhangban az IÁA-ba átcsoportosítható ERFA- és az ESZA+-forrásokat;

d) az előzetes éghajlat-politikai hozzájárulási célértéket a 6. cikk (2) bekezdésével összhangban;

e) adott esetben a pénzügyi források a 108. cikk (2) bekezdésének megfelelő régiókategória szerinti bontásban, valamint a 26. és a 111. cikknek megfelelően átcsoportosításra javasolt allokált összegek, az átcsoportosítás indokolásával együtt;

f) technikai segítségnyújtás esetében az uniós hozzájárulás formájának tagállam általi kiválasztása a 36. cikk (3) bekezdése értelmében, valamint adott esetben a partnerségi megállapodás hatálya alá tartozó egyes alapokból származó előzetes pénzügyi allokáció nemzeti szinten, továbbá a pénzügyi források programok és régiókategória szerinti bontása;

g) az InvestEU program számára hozzájárulásként nyújtott összegek, alaponként és - adott esetben - régiókategóriánként;

h) a partnerségi megállapodás hatálya alá tartozó alapok keretében tervezett programok listája a megfelelő előzetes pénzügyi allokációval alaponkénti bontásban és a kapcsolódó nemzeti hozzájárulással - adott esetben - régiókategóriánként;

i) azon tevékenységek összefoglalása, amelyeket az érintett tagállam a partnerségi megállapodás hatálya alá tartozó alapok felhasználásához szükséges adminisztratív kapacitásának megerősítése érdekében tervez megtenni;

j) adott esetben a régiók és területek demográfiai kihívásainak vagy sajátos szükségleteinek kezelésére szolgáló integrált megközelítés.

Az európai területi együttműködési célkitűzés (Interreg) tekintetében a partnerségi megállapodásnak csak a tervezett programok listáját kell tartalmaznia.

12. cikk

A partnerségi megállapodás jóváhagyása

13. cikk

A partnerségi megállapodás módosítása

14. cikk

Az ERFA, az ESZA+, a Kohéziós Alap és az ETHAA felhasználása az InvestEU programon keresztül

Ezekkel az összegekkel a partnerségi megállapodásban vagy a programban megjelölt szakpolitikai célkitűzések eléréséhez kell hozzájárulni, és alapvetően a hozzájáruló régiók kategóriájába tartozó beruházásokat kell támogatni belőlük.

Ezeket a hozzájárulásokat az InvestEU-rendeletben megállapított szabályokkal összhangban kell teljesíteni, és azok nem minősülnek a 26. cikk szerinti forrásátcsoportosításnak.

Az (1) bekezdésben említett, egy program módosítására irányuló kérelemben allokált összegekre vonatkozó hozzájárulási megállapodást a programot módosító határozat elfogadásával egyidejűleg kell megkötni.

Amennyiben egy tagállamnak az InvestEU Alapban való részvétele megszűnik, a közös tartalékalapba tartalékként befizetett érintett összegeket vissza kell vonni és a költségvetési rendelet 21. cikkének (5) bekezdése szerinti belső címzett bevételként kezelni. Az érintett tagállam egy vagy több programmódosításra irányuló kérelmet nyújt be a visszavont összegek és az e cikk (2) bekezdésének megfelelően a következő naptári évekre allokált összegek felhasználása érdekében. A hozzájárulási megállapodást az érintett program vagy programok módosításáról szóló határozat elfogadásával egyidejűleg kell megszüntetni vagy módosítani.

II. FEJEZET

Feljogosító feltételek és teljesítménymérési keret

15. cikk

Feljogosító feltételek

A III. melléklet tartalmazza a valamennyi egyedi célkitűzésre alkalmazandó horizontális feljogosító feltételeket, valamint a teljesülésük értékeléséhez szükséges kritériumokat.

A IV. melléklet tartalmazza az ERFA, az ESZA+ és a Kohéziós Alap esetében alkalmazandó tematikus feljogosító feltételeket, valamint a teljesülésük értékeléséhez szükséges kritériumokat.

Az állami támogatási szabályok hatékony alkalmazására irányuló eszközökre és kapacitásokra vonatkozó feljogosító feltétel nem alkalmazandó az MMIA-ból, a BBA-ból és a HAVE-ből támogatott programokra.

Amennyiben a Bizottság nem ért egyet a tagállammal a feljogosító feltétel teljesülése tekintetében, tájékoztatja a tagállamot a saját értékeléséről.

Amennyiben a tagállam nem ért egyet a Bizottság értékelésével, egy hónapon belül benyújtja az észrevételeit, a Bizottság pedig az első albekezdéssel összhangban jár el.

Ha a tagállam elfogadja a Bizottság értékelését, akkor a (3) bekezdéssel összhangban jár el.

Az első albekezdés nem alkalmazandó az olyan műveletekre, amelyek hozzájárulnak a vonatkozó feljogosító feltétel teljesüléséhez.

Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy egy feljogosító feltétel már nem teljesül, tájékoztatja a tagállamot a saját értékeléséről. Ezután a (4) bekezdés második és harmadik albekezdésében leírt eljárást kell követni.

Ha a Bizottság azt állapítja meg, hogy a feljogosító feltétel továbbra sem teljesül, a 105. cikk sérelme nélkül, a tagállam észrevételei alapján, a kifizetési kérelem tartalmazhatja az érintett egyedi célkitűzésekhez kapcsolódó műveletekkel kapcsolatos kiadásokat, de a Bizottság nem térítheti meg azokat a tagállam részére mindaddig, amíg a Bizottság e cikk (4) bekezdése első albekezdésének megfelelően nem tájékoztatja a tagállamot a feljogosító feltétel teljesüléséről.

16. cikk

Teljesítménymérési keret

A teljesítménymérési keretnek a következőkből kell állnia:

a) az alapspecifikus rendeletekben meghatározott egyedi célkitűzésekhez kapcsolódó, az adott programra vonatkozóan kiválasztott kimeneti és eredménymutatók;

b) a kimeneti mutatók esetében 2024 végéig elérendő mérföldkövek; és

c) a kimeneti és eredménymutatók esetében a 2029 végéig elérendő célértékek.

17. cikk

A teljesítménymérési keret létrehozásának módszertana

A teljesítménymérési keret létrehozására vonatkozó módszertanoknak az alábbiakat kell tartalmazniuk:

a) a tagállam által a mutatók kiválasztása céljából alkalmazott kritériumok;

b) a felhasznált adatok és bizonyítékok, adatminőség-biztosítás, valamint a számítási módszer;

c) a mérföldkövek és célértékek elérését esetlegesen befolyásoló tényezők, valamint figyelembevételük módja.

18. cikk

Félidős felülvizsgálat és rugalmassági összeg

Az ERFA, az ESZA+, a Kohéziós Alap és az IÁA által támogatott programok tekintetében a tagállamok felülvizsgálják az egyes programokat, figyelembe véve a következő elemeket:

a) a 2024-ben elfogadott releváns országspecifikus ajánlásokban megjelölt új kihívások;

b) adott esetben az integrált nemzeti energia- és klímaterv végrehajtásában elért eredmények;

c) a szociális jogok európai pillére alapelveinek érvényesítése terén elért eredmények;

d) az érintett tagállam vagy régió társadalmi-gazdasági helyzete, különös tekintettel a területi szükségletekre, figyelembe véve minden jelentős negatív pénzügyi, gazdasági vagy társadalmi fejleményt;

e) a vonatkozó értékelések főbb eredményei;

f) a mérföldkövek teljesítése terén elért eredmények, figyelembe véve a program végrehajtása során felmerült főbb nehézségeket;

g) az IÁA által támogatott programok esetében a Bizottság által az (EU) 2018/1999 rendelet 29. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint elvégzett értékelés.

A módosításoknak az alábbiakat kell tartalmazniuk:

a) a pénzügyi források elosztása prioritás szerint;

b) módosított vagy új célértékek;

c) adott esetben az InvestEU program számára hozzájárulásként nyújtott összegek alap és régiókategória szerint;

A Bizottság a 24. cikkel összhangban jóváhagyja a módosított programot, beleértve a rugalmassági összeg végleges elosztását is.

Amennyiben a félidős felülvizsgálat eredményeképpen a tagállam úgy ítéli meg, hogy a programot nem kell módosítani, a Bizottság vagy:

a) az e cikk (2) bekezdésében említett értékelés benyújtását követő három hónapon belül határozatot fogad el, amelyben megerősíti a rugalmassági összeg végleges elosztását; vagy

b) az e cikk (2) bekezdésében említett értékelés benyújtását követő két hónapon belül felkéri a tagállamot arra, hogy a 24. cikkel összhangban nyújtson be módosított programot.

III. FEJEZET

A gondos gazdasági kormányzási, valamint a rendkívüli vagy szokatlan körülményekhez kapcsolódó intézkedések

19. cikk

Az alapok eredményességét és a gondos gazdasági kormányzást összekapcsoló intézkedések

A Bizottság ezt a következő célokból kérheti:

a) az érintett tagállamnak címzett, az EUMSZ 121. cikkének (2) bekezdésével összhangban elfogadott releváns országspecifikus ajánlás, illetve az érintett tagállamnak címzett, az EUMSZ 148. cikkének (4) bekezdésével összhangban elfogadott releváns tanácsi ajánlás végrehajtásának támogatása;

b) az érintett tagállamnak címzett, az 1176/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 9 ) 7. cikkének (2) bekezdésével vagy 8. cikkének (2) bekezdésével összhangban elfogadott vonatkozó tanácsi ajánlások végrehajtásának támogatása, feltéve, hogy ezek a módosítások szükségesek a makrogazdasági egyensúlyhiányok kiigazításához.

A Tanács a javaslatról végrehajtási jogi aktusban hoz határozatot. E végrehajtási jogi aktus csak azon kifizetési kérelmekre alkalmazandó, amelyeket az említett végrehajtási jogi aktus elfogadásának időpontja után nyújtanak be.

A Bizottság az alábbi esetekben javasolhatja a Tanácsnak, hogy részben vagy egészben függessze fel a valamely tagállam egy vagy több programjára vonatkozó kötelezettségvállalásokat vagy kifizetéseket:

a) ha a Tanács az 1176/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikkének (3) bekezdésével összhangban ugyanazon túlzott egyensúlyhiány-eljáráson belül egymást követően két ajánlást fogad el azon okból kifolyólag, hogy a tagállam nem nyújtott be megfelelő korrekciós intézkedési tervet;

b) ha a Tanács az 1176/2011/EU rendelet 10. cikkének (4) bekezdésével összhangban ugyanazon túlzott egyensúlyhiány-eljárás során egymást követően két olyan határozatot fogad el, amelyben megállapítja, hogy a tagállam nem teljesíti kötelezettségét, mivel nem hozta meg a javasolt korrekciós intézkedést;

c) ha a Bizottság megállapítja, hogy a tagállam nem hozta meg a 332/2002/EK tanácsi rendeletben ( 11 ) említett intézkedéseket, és ennek következtében úgy határoz, hogy nem engedélyezi az adott tagállam számára megítélt pénzügyi támogatás kifizetését;

d) ha a Tanács úgy határoz, hogy a tagállam nem teljesíti a 472/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 12 ) 7. cikkében említett makrogazdasági kiigazítási programot vagy az EUMSZ 136. cikkének (1) bekezdésével összhangban elfogadott tanácsi határozatban kért intézkedéseket.

A kötelezettségvállalások felfüggesztése az alapokból az érintett tagállamra vonatkozóan előirányzott kötelezettségvállalásokra a felfüggesztésről szóló határozat elfogadását követő év január 1-jétől kezdődően alkalmazandó.

A Tanács a (7) és a (8) bekezdésben említett bizottsági javaslat alapján, végrehajtási jogi aktus révén határozatot fogad el a kifizetések felfüggesztéséről.

A kötelezettségvállalások az alapok tekintetében a következő naptári évre vonatkozó kötelezettségvállalások legfeljebb 25 %-ának vagy a nominális GDP 0,25 %-ának megfelelő mértékig függeszthetők fel - attól függően, hogy melyik az alacsonyabb - a következő esetek bármelyikében:

a) amennyiben első alkalommal fordul elő a túlzotthiány-eljárással kapcsolatos, a (7) bekezdésben említettek szerinti meg nem felelés;

b) amennyiben első alkalommal fordul elő a túlzottegyensúlyhiány-eljáráson belüli korrekciós intézkedési tervvel kapcsolatos, a (8) bekezdés a) pontjában említettek szerinti meg nem felelés;

c) a túlzottegyensúlyhiány-eljárás során az ajánlott korrekciós intézkedésnek való, a (8) bekezdés b) pontjában említettek szerinti meg nem felelés esetében;

d) amennyiben első alkalommal fordul elő a (8) bekezdés c) és d) pontjában említettek szerinti meg nem felelés.

Tartós meg nem felelés esetén a kötelezettségvállalások felfüggesztése meghaladhatja az első albekezdésben meghatározott maximális százalékos értékeket.

A Tanács az alábbi esetekben megszünteti a kötelezettségvállalások felfüggesztését a Bizottság javaslata alapján:

a) ha a túlzotthiány-eljárást az 1467/97/EK rendelet 9. cikkével összhangban felfüggesztették, vagy ha a Tanács az EUMSZ 126. cikkének (12) bekezdésével összhangban úgy határozott, hogy hatályon kívül helyezi a túlzott hiány fennállásáról szóló határozatot;

b) ha a Tanács jóváhagyta az 1176/2011/EU rendelet 8. cikkének (2) bekezdésével összhangban az érintett tagállam által benyújtott korrekciós intézkedési tervet, vagy ha a Tanács az említett rendelet 10. cikkének (5) bekezdésével összhangban felfüggesztette a túlzottegyensúlyhiány-eljárást vagy az említett rendelet 11. cikkével összhangban lezárta a túlzottegyensúlyhiány-eljárást;

c) ha a Bizottság megállapította, hogy az érintett tagállam a 332/2002/EK rendelettel összhangban meghozta a megfelelő intézkedéseket;

d) ha a Bizottság megállapította, hogy az érintett tagállam meghozta a megfelelő intézkedéseket a 472/2013/EU rendelet 7. cikkében említett makrogazdasági kiigazítási program végrehajtása érdekében vagy az EUMSZ 136. cikkének (1) bekezdésével összhangban elfogadott tanácsi határozatban előírt intézkedéseket.

A kötelezettségvállalások felfüggesztésének a Tanács általi megszüntetését követően a Bizottság ismét beállítja a költségvetésbe a felfüggesztett kötelezettségvállalásokat az (EU, Euratom) 2020/2093 tanácsi rendelet 6. cikkével összhangban.

A felfüggesztett kötelezettségvállalások nem állíthatók be ismételten a költségvetésbe a 2027 utáni időszakra vonatkozóan.

A költségvetésbe ismételten beállított összeg visszavonására vonatkozó, a 105. cikk szerinti határidő attól az évtől kezdődik, amelyben a felfüggesztett kötelezettségvállalást újra beállították a költségvetésbe.

A Tanács - a Bizottság javaslatára - határozatot hoz a kifizetések felfüggesztésének megszüntetéséről, amennyiben teljesülnek az első albekezdésben foglalt alkalmazandó feltételek. A kötelezettségvállalások felfüggesztésének megszüntetését előíró határozatra vonatkozó bizottsági javaslatot a Tanács által elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, ha a Tanács a Bizottság javaslatának benyújtását követő egy hónapon belül egy végrehajtási jogi aktus révén úgy dönt, hogy minősített többséggel elutasítja a javaslatot.

Az Európai Parlament felkérheti a Bizottságot strukturális párbeszéd folytatására e cikk alkalmazásáról, tekintettel az első albekezdésben említett információk megküldésére.

A Bizottság a felfüggesztésre vagy a felfüggesztés megszüntetésére vonatkozó javaslatát annak elfogadását követően haladéktalanul megküldi az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Az Európai Parlament felkérheti a Bizottságot javaslatának indokolására.

20. cikk

Az alapok felhasználására vonatkozó ideiglenes intézkedések rendkívüli vagy szokatlan körülmények esetére

Amennyiben a Tanács 2021. július 1. után azt állapította meg, hogy egy vagy több tagállam által nem befolyásolható olyan szokatlan esemény következett be, amely jelentős hatást gyakorol az államháztartás pénzügyi helyzetére, vagy az euroövezetet vagy az Unió egészét érintő súlyos gazdasági visszaesés áll fenn az 1466/97/EK rendelet ( 13 ) 5. cikke (1) bekezdésének tizedik albekezdésében, 6. cikke (3) bekezdésének negyedik albekezdésében, 9. cikke (1) bekezdésének tizedik albekezdésében és 10. cikke (3) bekezdésének negyedik albekezdésében foglaltak szerint, vagy pedig az államháztartásra jelentős negatív hatást gyakorló, előre nem látható kedvezőtlen gazdasági események következtek be az 1467/97/EK rendelet 3. cikkének (5) bekezdésében vagy 5. cikkének (2) bekezdésében foglaltak szerint, a Bizottság végrehajtási határozatban, legfeljebb 18 hónapos időtartamra elfogadhat egyet vagy többet az alábbi intézkedések közül, amennyiben azok feltétlenül szükségesek a rendkívüli vagy szokatlan körülményekre való reagáláshoz:

a) egy vagy több érintett tagállam kérésére, e rendelet 112. cikkének (3) és (4) bekezdésétől, valamint az ETHAA-rendelet 40. cikkétől, az MMIA-rendelet 15. cikkétől, a BBA-rendelet 12. cikkétől és a HAVE-rendelet 12. cikkétől eltérve, az időközi kifizetéseket az alkalmazandó társfinanszírozási rátánál 10 százalékponttal magasabb, de 100 %-ot meg nem haladó mértékre növelheti;

b) a 63. cikk (6) bekezdésétől eltérve, engedélyezheti a tagállami hatóságoknak, hogy olyan műveleteket jelöljenek ki támogatásra, amelyeket fizikailag már befejeztek vagy teljes mértékben végrehajtottak azt megelőzően, hogy az irányító hatósághoz beérkezett volna a finanszírozási kérelem a program keretében, feltéve, hogy a kérdéses művelet a rendkívüli körülményekre való reagálást szolgálja;

c) a 63. cikk (7) bekezdésétől eltérve, úgy rendelkezhet, hogy az ilyen körülményekre való reagálást szolgáló műveletekkel kapcsolatos kiadások attól az időponttól kezdve elszámolhatók, amikor a Tanács megerősíti e körülmények bekövetkeztét;

d) a 41. cikk (6) bekezdésétől, a 42. cikk (1) bekezdésétől, a 44. cikk (2) bekezdésétől és a 49. cikk (3) bekezdésének első albekezdésétől eltérve, legfeljebb 3 hónappal meghosszabbíthatja a dokumentumok és az adatok Bizottsághoz történő benyújtására vonatkozó határidőt.

III. CÍM

PROGRAMOZÁS

I. FEJEZET

Az alapokra vonatkozó általános rendelkezések

21. cikk

A programok elkészítése és benyújtása

Az MMIA, a BBA és a HAVE esetében a tagállamok a VI. mellékletben foglalt, a programokra vonatkozó sablon alapján készítik el a programokat.

22. cikk

A programok tartalma

Az MMIA, a BBA és a HAVE által támogatott programokra egy-egy alapból nyújtható támogatás, és e programok egyedi célkitűzésekből és technikai segítségnyújtásból állnak.

Az egyes programoknak a következőket kell meghatározniuk:

a) a fő kihívások összefoglalása, figyelembe véve a következőket: i. gazdasági, társadalmi és területi különbségek és egyenlőtlenségek, az ETHAA által támogatott programok kivételével; ii. a piac nem megfelelő működésének esetei; iii. beruházási igények, valamint kiegészítő jelleg és szinergia a támogatás más formáival; iv. a releváns országspecifikus ajánlásokban, az adott tagállam releváns országos vagy regionális stratégiáiban - többek között az integrált nemzeti energia- és klímatervében -, valamint a szociális jogok európai pillérének elveihez kapcsolódóan, továbbá, az MMIA, a BBA és a HAVE esetében, a tagállamhoz intézett egyéb vonatkozó uniós ajánlásokban azonosított kihívások; v. az adminisztratív kapacitással, valamint az irányítási és egyszerűsítési intézkedésekkel kapcsolatos kihívások; vi. adott esetben a demográfiai kihívások kezelésére vonatkozó integrált megközelítés; vii. a múltbeli tapasztalatokból levont tanulságok; viii. makroregionális stratégiák és tengeri medencéket érintő stratégiák, amennyiben az adott tagállam vagy régió részt vesz ilyenekben; ix. az MMIA, a BBA és a HAVE által támogatott programok esetében a releváns uniós vívmányok és a cselekvési tervek végrehajtása terén elért előrehaladás, valamint a kiválasztott egyedi célkitűzésekre vonatkozó indokolás; x. az IÁA által támogatott programok esetében az igazságos átmenetre vonatkozó területi tervekben az átmenettel kapcsolatosan azonosított kihívások; Az i., ii. és viii. alpont nem alkalmazandó az MMIA, a BBA vagy a HAVE által támogatott programokra.

b) a kiválasztott szakpolitikai célkitűzések, valamint a kapcsolódó prioritások, egyedi célkitűzések és támogatási formák indokolása;

c) minden egyes prioritás esetében - a technikai segítségnyújtás kivételével - az egyedi célkitűzések;

d) az egyes egyedi célkitűzések esetében: i. a kapcsolódó fellépéstípusok, továbbá azok várt hozzájárulása az adott egyedi célkitűzéshez, valamint adott esetben a makroregionális stratégiákhoz, a tengermedence-stratégiákhoz, továbbá az IÁA által támogatott igazságos átmenetre vonatkozó területi tervekhez; ii. kimeneti mutatók és eredménymutatók a megfelelő mérföldkövekkel és célértékekkel; iii. a fő célcsoportok; iv. az egyenlőséget, befogadást és megkülönböztetésmentességet biztosító tevékenységek; v. a célzott konkrét területek megjelölése, ideértve az integrált területi beruházások tervezett alkalmazását, a közösségvezérelt helyi fejlesztést és az egyéb területi eszközöket is; vi. adott esetben a legalább egy másik tagállamban vagy Unión kívüli államban működő kedvezményezettekkel megvalósuló interregionális, határokon átnyúló és transznacionális tevékenységek; vii. a pénzügy eszközök tervezett alkalmazása; viii. a beavatkozástípusok, továbbá a programozott források beavatkozástípusok vagy támogatási területek szerinti indikatív bontása; ix. az IÁA egyedi célkitűzése tekintetében az ERFA-ból és az ESZA+-ból a 27. cikkel összhangban, átcsoportosított bármely összeg indoklása, valamint azok régiókategóriák szerinti bontása, tükrözve az igazságos átmenetre vonatkozó területi tervekkel összhangban tervezett beavatkozástípusokat;

e) a technikai segítségnyújtásra vonatkozó, a 36. cikk (4) bekezdésével összhangban végrehajtott minden egyes prioritás esetében: i. a kapcsolódó intézkedéstípusok; ii. kimeneti mutatók a kapcsolódó mérföldkövekkel és célértékekkel; iii. a fő célcsoportok; iv. a beavatkozástípusok, továbbá a programozott források beavatkozástípusok szerinti indikatív bontása;

f) adott esetben a technikai segítségnyújtás tervezett igénybevétele a 37. cikknek megfelelően, valamint a releváns beavatkozástípusok;

g) a következőket tartalmazó pénzügyi terv: i. az egyes alapok és adott esetben az egyes régiókategóriák esetében a teljes programozási időszakra vonatkozó, valamint az éves bontás szerinti összes pénzügyi allokációt tartalmazó táblázat - ideértve a 26. vagy a 27. cikk szerint átcsoportosított összegeket is -, valamint a tagállamnak az (EU) 2021/241 európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 15 ) 21c. cikkének (3) bekezdésében meghatározott célkitűzések eléréséhez hozzájáruló kísérő intézkedések iránti kérelme; ii. az ERFA, az ESZA+, a Kohéziós Alap és az IÁA által támogatott programok tekintetében az egyes prioritások esetében az alapok és - adott esetben - a régiókategóriák szerinti összes pénzügyi allokáció, továbbá a nemzeti hozzájárulást tartalmazó táblázat, annak feltüntetésével, hogy e hozzájárulás állami vagy magánforrásból vagy állami és magánforrásból származik-e; iii. az ETHAA által támogatott programok esetében egy olyan táblázat, amely az egyes egyedi célkitűzések tekintetében meghatározza az alap nyújtotta támogatásból származó összes pénzügyi allokáció összegét, valamint a nemzeti hozzájárulást; iv. az MMIA, a BBA és a HAVE által támogatott programok esetében egy olyan táblázat, amely egyedi célkitűzésenként megadja intézkedéstípus szerinti bontásban a pénzügyi allokációk teljes összegét, továbbá a nemzeti hozzájárulást, annak feltüntetésével, hogy e hozzájárulás állami vagy magánforrásból vagy állami és magánforrásból származik-e;

h) a 8. cikk (1) bekezdésében említett érintett partnereknek a program elkészítésébe történő bevonására tett intézkedések és e partnerek szerepe a program végrehajtásában, monitoringjában és értékelésében;

i) a kiválasztott egyedi célkitűzéshez kapcsolódó, a 15. cikkel, valamint a III. és a IV. melléklettel összhangban megállapított valamennyi feljogosító feltétel esetében annak értékelése, hogy a feljogosító feltétel a program benyújtásának időpontjában teljesül-e;

j) a programmal kapcsolatos kommunikációra és láthatóságra vonatkozó tervezett megközelítés, meghatározva annak célkitűzéseit, a célközönségét, a kommunikációs csatornákat, többek között adott esetben a közösségi médiában megjelenő tájékoztatást, a tervezett költségvetést, valamint a monitoring és értékelés releváns mutatóit;

k) a programhatóságok, valamint az a szerv - illetve a 36. cikk (5) bekezdése szerinti technikai segítségnyújtás esetében adott esetben azok a szervek - amely vagy amelyek részére a Bizottság kifizetéseket teljesít.

E bekezdés a) pontjának i., ii. és viii. alpontja nem alkalmazandó a kizárólag az ESZA+ rendelet 4. cikke (1) bekezdésének m) pontjában foglalt egyedi célkitűzést támogató programokra. E bekezdés d) pontja nem alkalmazandó az ESZA+ rendelet 4. cikke (1) bekezdésének m) pontjában foglalt egyedi célkitűzésre.

Az ERFA-ból, a Kohéziós Alapból, az ESZA+-ból, az IÁA-ból és az ETHAA-ból támogatandó programokhoz tájékoztatás céljából mellékelni kell a tervezett stratégiai fontosságú műveletek jegyzékét és ütemtervét.

Ha a tagállam a k) ponttal összhangban több olyan szervet jelöl meg, amely a Bizottság általi kifizetésekben részesül, feltünteti a megtérített összegeknek az említett szervek közötti elosztását.

A (3) bekezdés b)-e) pontjától eltérve az MMIA, a BBA és a HAVE által támogatott programok egyes egyedi célkitűzései tekintetében a következőket kell megadni:

a) a kiindulási helyzet, a kihívások és az alapból támogatott válaszintézkedések leírása;

b) a végrehajtási intézkedések megjelölése;

c) az intézkedések indikatív listája és azok várható hozzájárulása az egyedi célkitűzésekhez;

d) adott esetben az operatív támogatás, az egyedi intézkedések, a sürgősségi segítségnyújtás, valamint az MMIA-rendelet 19. és 20. cikke szerinti intézkedések indokolása;

e) kimeneti és eredménymutatók a megfelelő mérföldkövekkel és célértékekkel;

f) a programozott források indikatív bontása beavatkozástípusonként.

23. cikk

A programok jóváhagyása

24. cikk

A programok módosítása

Az ETHAA által támogatott programok esetében a tagállam a programozási időszak alatt valamely egyedi célkitűzés kezdeti allokációja legfeljebb 8 %-ának megfelelő összeget átcsoportosíthat egy másik egyedi célkitűzéshez, ideértve a 36. cikk (4) bekezdése szerint végrehajtott technikai segítségnyújtást.

Az MMIA, a BBA és a HAVE által támogatott programok esetében a tagállam a programozási időszak alatt átcsoportosíthatja az allokációkat az ugyanazon prioritáshoz tartozó intézkedéstípusok között, valamint ezen túlmenően valamely prioritás kezdeti allokációja legfeljebb 15 %-ának megfelelő összeget átcsoportosíthat ugyanazon alap egy másik prioritásához.

Az átcsoportosítások nem érinthetik az előző éveket. Az átcsoportosítások és az ahhoz kapcsolódó változások nem tekintendők jelentősnek, és nem tesznek szükségessé programmódosítás jóváhagyására vonatkozó bizottsági határozatot. Az átcsoportosításoknak ugyanakkor meg kell felelniük minden szabályozási követelménynek, és a monitoringbizottságnak - a 40. cikk (2) bekezdésének d) pontja szerint - előzetesen jóvá kell hagynia azokat. A tagállamok benyújtják a Bizottságnak a 22. cikk (3) bekezdése g) pontjának ii., iii. vagy iv. alpontja szerinti, módosított táblázatot a program valamennyi kapcsolódó változtatásával együtt.

25. cikk

Együttes támogatás az ERFA-ból, az ESZA+-ból, a Kohéziós Alapból és az IÁA-ból

26. cikk

Források átcsoportosítása

Az e cikk első albekezdésében említett átcsoportosítások és a 14. cikk (1) bekezdésének első albekezdése szerinti hozzájárulások összege nem haladhatja meg az egyes alapok kezdeti nemzeti allokációjának 5 %-át.

A tagállamok a partnerségi megállapodásban vagy a program módosítása iránti kérelemben az egyes alapok kezdeti nemzeti allokációja legfeljebb 5 %-ának másik alapba vagy alapokba történő átcsoportosítását is kérhetik, kivéve a negyedik albekezdésben meghatározott átcsoportosítások esetében.

A tagállamok a partnerségi megállapodásban vagy a program módosítása iránti kérelemben a "Beruházás a munkahelyteremtésbe és a növekedésbe" célkitűzés keretében az alaponkénti kezdeti nemzeti allokáció legfeljebb 20 %-ának megfelelő további átcsoportosítást is kérhetnek az ERFA, az ESZA+ vagy a Kohéziós Alap között. Azok a tagállamok, amelyek átlagos teljes munkanélküliségi rátája a 2017 és 2019 közötti időszakban nem éri el a 3 %-ot, a kezdeti nemzeti allokáció legfeljebb 25 %-ának megfelelő további átcsoportosítást kérhetnek.

A Bizottság akkor is kifogást emelhet a kérelemmel szemben, ha úgy ítéli meg, hogy a tagállam nem indokolta meg megfelelően az átcsoportosítást az elérendő eredmények, vagy a közvetlen vagy közvetett irányítás alatt álló fogadó alap vagy eszköz célkitűzéseihez való hozzájárulás tekintetében.

Az IÁA nem fogadhat el az (1)-(5) bekezdés szerinti átcsoportosításokat.

E célból a tagállam - legkésőbb négy hónappal a költségvetési rendelet 114. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében meghatározott kötelezettségvállalási határidő lejárta előtt - programmódosítás iránti kérelmet nyújt be a 24. cikk (1) bekezdésével összhangban.

26a. cikk

Az (EU) 2021/241 rendelet 21c. cikkének (3) bekezdésében szereplő célkitűzések támogatása

27. cikk

Az ERFA és az ESZA+ forrásainak átcsoportosítása az IÁA-ba

II. FEJEZET

Területfejlesztés

28. cikk

Integrált területfejlesztés

Amennyiben egy tagállam támogatja az integrált területfejlesztést, ezt területi vagy helyi fejlesztési stratégiákon keresztül kell tennie, az alábbi formák bármelyike révén:

a) integrált területi beruházások;

b) közösségvezérelt helyi fejlesztés; vagy

c) a kezdeményezéseket támogató, a tagállam által kialakított egyéb területi eszköz.

Ha egy tagállam több alap keretében hajt végre területfejlesztési vagy helyi fejlesztési stratégiákat, biztosítania kell az érintett alapok közötti koherenciát és koordinációt.

29. cikk

Területi stratégiák

A 28. cikk a) vagy c) pontjának megfelelően végrehajtott területi stratégiáknak a következő elemeket kell tartalmazniuk:

a) a stratégia hatálya alá tartozó földrajzi terület;

b) a fejlesztési szükségletek és a területben rejlő potenciál elemzése, ideértve a gazdasági, társadalmi és környezeti összefüggéseket is;

c) integrált koncepció leírása az azonosított fejlesztési szükségletek kielégítésére és a területben rejlő potenciál kiaknázására vonatkozóan;

d) annak leírása, hogy a partnerek a 8. cikkel összhangban hogyan vesznek részt a stratégia kidolgozásában és végrehajtásában.

A stratégiák a támogatandó műveletek listáját is magukban foglalhatják.

A kiválasztott műveleteknek összhangban kell lenniük a területi stratégiával.

30. cikk

Integrált területi beruházás

Amennyiben egy, a 29. cikkben említett területi stratégia olyan beruházásokat érint, amelyek egy vagy több alapból, több programból vagy ugyanazon program több prioritása keretében részesülnek támogatásban, az intézkedések integrált területi beruházásként is végrehajthatók.

31. cikk

Közösségvezérelt helyi fejlesztés

A tagállam biztosítja, hogy a közösségvezérelt helyi fejlesztés:

a) szubregionális területekre összpontosítson;

b) olyan helyi társadalmi-gazdasági köz- és magánérdekek képviselőiből álló helyi akciócsoportok irányításával valósuljon meg, amelyekben nem egyetlen érdekcsoport ellenőrzi a döntéshozatalt;

c) végrehajtására a 32. cikk szerinti stratégiákon keresztül kerüljön sor;

d) támogassa a hálózatépítést, a hozzáférhetőséget, az innovatív jelleget a helyi környezetben, valamint adott esetben a más területi szereplőkkel történő együttműködést.

32. cikk

Közösségvezérelt helyi fejlesztésre vonatkozó stratégiák

Az illetékes irányító hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a 31. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett stratégiákban meghatározásra kerüljenek a következő elemek:

a) a stratégia által lefedett földrajzi terület és népesség;

b) a közösségnek a stratégia kidolgozásába történő bevonásának folyamata;

c) a fejlesztési szükségletek és a területben rejlő potenciál elemzése;

d) a stratégia célkitűzései, beleértve az eredmények mérhető célértékeit és a tervezett kapcsolódó intézkedéseket is;

e) olyan irányítási, monitoring- és értékelési intézkedések, amelyek bizonyítják a helyi akciócsoport képességét a stratégia végrehajtására;

f) olyan pénzügyi terv, amely tartalmazza az egyes alapokból, és adott esetben az EMVA-ból, valamint az érintett programokból származó tervezett allokációt.

Meg lehet határozni továbbá az egyes érintett alapok által finanszírozandó intézkedések és műveletek típusát is.

33. cikk

Helyi akciócsoportok

A helyi akciócsoportoknak kizárólagos jelleggel el kell végezniük az összes alábbi feladatot:

a) a helyi szereplők műveletek kidolgozására és végrehajtására vonatkozó kapacitásának kiépítése;

b) olyan megkülönböztetésmentes és átlátható kiválasztási eljárás és kritériumok megállapítása, amelyek kizárják az összeférhetetlenségeket, valamint biztosítják, hogy egyetlen érdekcsoport se irányíthassa a kiválasztási döntéseket;

c) pályázati felhívások előkészítése és közzététele;

d) műveletek kiválasztása és a támogatás összegének rögzítése, továbbá a jóváhagyás előtt a pályázatok benyújtása a felelős szervezethez a támogathatóság végső ellenőrzése céljából;

e) a stratégia célkitűzéseinek elérése terén tett előrelépés monitoringja;

f) a stratégia végrehajtásának értékelése.

34. cikk

A közösségvezérelt helyi fejlesztés alapokból történő támogatása

A tagállamnak biztosítania kell, hogy az alapokból a közösségvezérelt helyi fejlesztésre nyújtott támogatás lefedje a következőket:

a) a stratégia kidolgozását és jövőbeli végrehajtását támogató kapacitásépítés és előkészítő intézkedések;

b) a műveletek végrehajtása, beleértve a stratégia alapján kiválasztott együttműködési tevékenységeket és azok előkészítését is;

c) a stratégia irányítása, monitoringja és értékelése, valamint szervezése, beleértve az érdekelt felek közötti cserék elősegítését;

Az (1) bekezdés c) pontjában említett támogatás összege nem haladhatja meg a stratégiára fordított, közpénzből nyújtott hozzájárulás teljes összegének 25 %-át.

III. FEJEZET

Technikai segítségnyújtás

35. cikk

Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére

Az (1) bekezdésben említett intézkedések magukban foglalhatják különösen a következőket:

a) segítségnyújtás a projektek előkészítéséhez és értékeléséhez;

b) támogatás az alapok eredményes irányításához szükséges intézmények megerősítéséhez és az adminisztratív kapacitás kiépítéséhez;

c) a Bizottság alapokról szóló jelentéseihez és a kohéziós jelentéshez kapcsolódó tanulmányok;

d) az alapok elemzésével, irányításával, monitoringjával, információcseréjével és végrehajtásával kapcsolatos intézkedések, valamint a kontrollrendszerek és a technikai és adminisztratív segítségnyújtás végrehajtásával összefüggő intézkedések;

e) az alapok jelenlegi és jövőbeni működésével kapcsolatos értékelések, szakértői jelentések, statisztikák és tanulmányok, az általános jellegűeket is beleértve;

f) az információk terjesztésére, adott esetben a hálózatépítés támogatására, a kommunikációs tevékenységek elvégzésére - különös figyelmet fordítva az alapokból nyújtott támogatással elért eredményekre és a támogatás hozzáadott értékére -, a figyelemfelhívásra, valamint a többek között a harmadik országokkal folytatott együttműködés és a tapasztalatcsere előmozdítására irányuló intézkedések;

g) az irányítást, a monitoringot, az auditot, az ellenőrzést és az értékelést szolgáló számítógépes rendszerek üzembe helyezése, működtetése és egymással való összekapcsolása;

h) az értékelési módszerek javítására irányuló intézkedések és az értékelési gyakorlatokra vonatkozó információcsere;

i) az audittal kapcsolatos intézkedések;

j) a beruházások tervezéséhez, a finanszírozási igényekhez, a pénzügyi eszközök, közös cselekvési tervek és nagyprojektek előkészítéséhez, kidolgozásához és végrehajtásához szükséges nemzeti és regionális kapacitás erősítése;

k) a bevált gyakorlatok terjesztése annak elősegítése érdekében, hogy a tagállamok megerősítsék a 8. cikk (1) bekezdésében említett, érintett partnerek és ernyőszervezeteik kapacitását.

36. cikk

Technikai segítségnyújtás a tagállamok kezdeményezésére

Az e cikk és a 37. cikk szerint technikai segítségnyújtásra fordított összegeket nem kell figyelembe venni a vonatkozó alapspecifikus szabályok szerinti tematikus koncentráció keretében.

A tagállam a II. melléklet szerinti partnerségi megállapodásban jelzi, hogy milyen uniós hozzájárulási formát választ a technikai segítségnyújtás céljára. Az említett választás a tagállamban megvalósítandó összes programra vonatkozik a teljes programidőszak során, és a későbbiekben nem változtatható meg.

Az MMIA-ból, a BBA-ból és a HAVE-ból támogatott programok, valamint az Interreg programok esetében a technikai segítségnyújtáshoz való uniós hozzájárulás csak az 51. cikk e) pontja szerint nyújtható.

Amennyiben a valamely tagállamban történő technikai segítségnyújtáshoz biztosított uniós hozzájárulást az 51. cikk b) pontjával összhangban nyújtják, a következő szabályok alkalmazandók:

a) a technikai segítségnyújtás egy prioritás formáját ölti, amely egy alaphoz kapcsolódik egy vagy több program keretében, vagy egy különálló programot képez, vagy ezeknek egy kombinációjaként valósul meg;

b) az alapokból technikai segítségnyújtás céljára nyújtott összegek felső határértékei az alábbiak: i. az ERFA-ból a "Beruházás a munkahelyteremtésbe és a növekedésbe" célkitűzés keretében nyújtott támogatás esetében: 3,5 %; ii. a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás esetében: 2,5 %; iii. az ESZA+-ból nyújtott támogatás esetében: 4 %, valamint az ESZA+ rendelet 4. cikke (1) bekezdésének m) pontja szerinti programok esetében: 5 %; iv. az IÁA-ból nyújtott támogatás esetében: 4 %; v. az ERFA, az ESZA+ és a Kohéziós Alap esetében, amennyiben a tagállam részére a "Beruházás a munkahelyteremtésbe és a növekedésbe" célkitűzés keretében allokált teljes összeg nem haladja meg az 1 milliárd EUR-t: 6 %; vi. az ETHAA-ból nyújtott támogatás esetében: 6 %; vii. a "Beruházás a munkahelyteremtésbe és a növekedésbe" célkitűzéshez tartozó és csak a legkülső régiókat érintő programok esetében a százalékos arányt 1 százalékponttal növelni kell.

Amennyiben a technikai segítségnyújtáshoz biztosított uniós hozzájárulást az 51. cikk e) pontjával összhangban nyújtják, a következő szabályok alkalmazandók:

a) a technikai segítségnyújtás céljára az alapokból biztosított összegek a 22. cikk (3) bekezdése g) pontjának ii. alpontjával összhangban a program egyes prioritásaihoz, az ETHAA esetében pedig az említett bekezdés g) pontjának iii. alpontjával összhangban az egyes egyedi célkitűzésekhez rendelt összegek részeként jelennek meg; azok nem képeznek sem külön prioritást, sem külön programot, kivéve az MMIA-ból, a BBA-ból vagy a HAVE-ból támogatott programokat, amelyek esetében ezen összegek egyedi célkitűzés formájában jelennek meg;

b) a megtérítéshez az i-vii. alpontban meghatározott százalékokat az egyes kifizetési kérelmekben a 91. cikk (3) bekezdésének a) vagy c) pontjával összhangban feltüntetett elszámolható kiadásokra kell alkalmazni, és a térítést ugyanabból az alapból kell nyújtani, amelyből a támogatható kiadásokat megtérítik, egy vagy több olyan szerv részére, amelyek részére a Bizottság a 22. cikk (3) bekezdésének k) pontjával összhangban kifizetéseket teljesít; i. az ERFA-ból a "Beruházás a munkahelyteremtésbe és a növekedésbe" célkitűzés keretében nyújtott támogatás esetében: 3,5 %; ii. a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás esetében: 2,5 %; iii. az ESZA+-ból nyújtott támogatás esetében: 4 %, valamint az ESZA+ rendelet 4. cikke (1) bekezdésének m) pontja szerinti programok esetében: 5 %; iv. az IÁA-ból nyújtott támogatás esetében: 4 %; v. az ERFA, az ESZA+ és a Kohéziós Alap esetében, amennyiben a tagállam részére a "Beruházás a munkahelyteremtésbe és a növekedésbe" célkitűzés keretében nyújtott teljes összeg nem haladja meg az 1 milliárd EUR-t: 6 %; vi. az ETHAA-ból, az MMIA-ból, a BBA-ból és a HAVE-ből nyújtott támogatások esetében: 6 %; vii. a "Beruházás a munkahelyteremtésbe és a növekedésbe" célkitűzéshez tartozó és csak a legkülső régiókat érintő programok esetében a százalékos arányt 1 százalékponttal növelni kell;

c) a programban meghatározott technikai segítségnyújtás céljára elkülönített összegeknek valamennyi prioritás és alap esetében meg kell felelniük a b) pont i-vi. alpontjában meghatározott százalékos értékeknek.

37. cikk

A tagállamok által nyújtott technikai segítség költségfüggetlen finanszírozása

A 36. cikkben foglaltakon kívül a tagállam javasolhatja, hogy további technikai segítségnyújtási intézkedéseket hoz, hogy megerősítse az állami hatóságoknak és szerveknek, kedvezményezetteknek és érintett partnereknek az alapok hatékony adminisztrációjához és felhasználásához szükséges kapacitását és hatékonyságát.

Az ilyen intézkedések támogatását a 95. cikk szerinti költségfüggetlen finanszírozás útján kell nyújtani. Az ilyen támogatás külön program keretében is nyújtható.

IV. CÍM

MONITORING, ÉRTÉKELÉS, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS LÁTHATÓSÁG

I. FEJEZET

Monitoring

38. cikk

Monitoringbizottság

A tagállamnak lehetősége van arra, hogy egyetlen monitoringbizottságot hozzon létre több programra vonatkozóan.

39. cikk

A monitoringbizottság összetétele

A monitoringbizottság minden egyes tagja egy szavazattal rendelkezik. Az eljárási szabályzat az érintett tagállam intézményi, jogi és pénzügyi keretével összhangban szabályozza a monitoringbizottságban a szavazati jog gyakorlását, valamint a monitoringbizottság eljárásának részleteit.

Az eljárási szabályzat lehetővé teheti a tagsággal nem rendelkezők, köztük az EBB számára, hogy részt vegyenek a monitoringbizottság munkájában.

A monitoringbizottság elnökének a tagállam vagy az irányító hatóság képviselőjének kell lennie.

A monitoringbizottság tagjainak jegyzékét közzé kell tenni a 49. cikk (1) bekezdésében említett honlapon.

40. cikk

A monitoringbizottság feladatai

A monitoringbizottság megvizsgálja a következőket:

a) előrehaladás a program végrehajtásában, valamint a mérföldkövek és célértékek elérése terén;

b) a program teljesítményét befolyásoló esetleges problémák és az azok megoldása érdekében megtett intézkedések;

c) a program hozzájárulása a releváns országspecifikus ajánlásokban azonosított, a program végrehajtásához kapcsolódó problémák megoldásához;

d) az előzetes vizsgálatnak az 58. cikk (3) bekezdésében felsorolt elemei, valamint az 59. cikk (1) bekezdésében említett stratégiai dokumentum elemei;

e) az értékelések lebonyolítása terén elért előrehaladás, az értékelések szintézise, valamint a megállapítások nyomán esetlegesen hozott intézkedések;

f) a kommunikációs és láthatósági intézkedések végrehajtása;

g) adott esetben a stratégiai fontosságú műveletek végrehajtása terén elért előrehaladás;

h) a feljogosító feltételek teljesülése és alkalmazása a programozási időszak egésze során;

i) adott esetben a közintézmények, a partnerek és a kedvezményezettek adminisztratív kapacitásainak építése terén elért előrehaladás;

j) adott esetben információ arról, hogy miként valósul meg a programnak az InvestEU programhoz való, a 14. cikk szerinti hozzájárulása, vagy miként használják fel a 26. cikk szerint átcsoportosított forrásokat.

Az ETHAA által támogatott programok esetében konzultálni kell a monitoringbizottsággal, amely - amennyiben azt helyénvalónak ítéli - véleményezheti az irányító hatóság által esetlegesen javasolt programmódosításokat.

A monitoringbizottságnak jóvá kell hagynia a következőket:

a) a műveletek kiválasztására alkalmazott módszertan és kritériumok, valamint ezek változásai, a 33. cikk (3) bekezdése b), c) és d) pontjának sérelme nélkül; a Bizottság kérésére a műveletek kiválasztására alkalmazott módszertant és kritériumokat, valamint ezek változásait legalább 15 munkanappal a monitoringbizottsághoz való benyújtásuk előtt be kell nyújtani a Bizottságnak;

b) az MMIA-ból, a BBA-ból és a HAVE-ből támogatott programokra vonatkozó éves teljesítményjelentés, valamint az ERFA-ból, az ESZA+-ból, a Kohéziós Alapból, az IÁA-ból és az ETHAA-ból támogatott programokra vonatkozó záró teljesítményjelentés;

c) az értékelési terv és annak esetleges módosítása;

d) az ETHAA által támogatott programok kivételével az irányító hatóságnak a program módosítására vonatkozó ajánlásai, ideértve a 24. cikk (5) bekezdése és a 26. cikk szerinti átcsoportosításokra vonatkozó ajánlásokat is.

41. cikk

Éves teljesítmény-felülvizsgálat

Egy adott felülvizsgálati ülésnek több program is tárgyát képezheti.

A felülvizsgálati ülés elnöki tisztségét a Bizottság, vagy amennyiben a tagállam ezt kéri, a tagállam és a Bizottság közösen tölti be.

Az ESZA+ rendelet 4. cikke (1) bekezdésének m) pontjában meghatározott egyedi célkitűzésre korlátozódó programok esetében a rendelkezésre álló legfrissebb adatokon alapuló, szolgáltatandó információk körét az e rendelet 40. cikke (1) bekezdésének a), b), e), f) és h) pontjára kell korlátozni.

42. cikk

Adattovábbítás

Az első adattovábbítás 2022. január 31-ig esedékes, az utolsó 2030. január 31-ig.

Az ESZA+ rendelet 4. cikke (1) bekezdésének m) pontjában említett egyedi célkitűzést támogató prioritások esetében az adatokat évente, január 31-ig kell továbbítani.

Az ESZA+ rendelet egyedi szabályokat állapíthat meg a hosszabb távú eredménymutatók összegyűjtésének és továbbításának gyakoriságára vonatkozóan.

Az adatokat az egyes prioritások esetében egyedi célkitűzésenként és - adott esetben - régiókategóriánként kell lebontani, és a következőkre kell vonatkozniuk:

a) a kiválasztott műveletek száma, azok teljes elszámolható költsége, az alapokból nyújtott hozzájárulás és a kedvezményezettek által az irányító hatóság felé bejelentett összes elszámolható kiadás, mindezek beavatkozástípusonkénti bontásban;

b) a kimeneti és eredménymutatók értékei a kiválasztott műveletek esetében, valamint a műveletek által elért értékek.

A pénzügyi eszközök esetében a következőkről is adatokat kell szolgáltatni:

a) az elszámolható kiadás pénzügyi terméktípusonként;

b) az elszámolható kiadásként bejelentett irányítási költségek és díjak összege;

c) az alapokon kívül igénybe vett, magán- és közforrásból származó források összege pénzügyi terméktípusonként;

d) az alapokból pénzügyi eszközökhöz nyújtott támogatásnak a 60. cikkben említett kamata és más nyeresége, illetve az alapokból nyújtott támogatásból eredő, a 62. cikk szerinti visszafizetett források;

e) a végső kedvezményezetteknek nyújtott olyan hitelek, sajáttőke- vagy kvázisajáttőke-befektetések összértéke, amelyeket a program forrásaival garantáltak és ténylegesen kifizettek a végső kedvezményezetteknek.

43. cikk

Záró teljesítményjelentés

II. FEJEZET

Értékelés

44. cikk

A tagállam által végzett értékelések

45. cikk

A Bizottság általi értékelés

III. FEJEZET

Láthatóság, átláthatóság és kommunikáció

I. szakasz

Az alapokból nyújtott támogatás láthatósága

46. cikk

Láthatóság

Valamennyi tagállam biztosítja:

a) a támogatás láthatóságát az alapokból támogatott műveletekkel kapcsolatos valamennyi tevékenység kapcsán, különös figyelemmel a stratégiai fontosságú műveletekre;

b) az alapok szerepének és eredményeinek az uniós polgárokkal való megismertetését egy olyan egységes webportálon keresztül, amely hozzáférést biztosít az adott tagállamot érintő valamennyi programhoz.

47. cikk

Az Unió emblémája

A láthatósági, átláthatósági és kommunikációs tevékenységek során a tagállamoknak, az irányító hatóságoknak és a kedvezményezetteknek a IX. mellékletnek megfelelően használniuk kell az Unió emblémáját.

48. cikk

Kommunikációs tisztviselők és hálózatok

A kommunikációs koordinátornak be kell vonnia az alábbi szerveket a láthatósági, átláthatósági és kommunikációs tevékenységekbe:

a) az Európai Bizottság tagállami képviseletei és az Európai Parlament tagállami kapcsolattartó irodái, valamint a Europe Direct Tájékoztató Központok és más érintett hálózatok, oktatási és kutatószervezetek;

b) a 8. cikk (1) bekezdésében említett más érintett partnerek.

II. szakasz

Az alapok végrehajtásának átláthatósága és a programokra vonatkozó kommunikáció

49. cikk

Az irányító hatóság feladatai

Az irányító hatóságnak biztosítania kell, hogy az (1) bekezdésben említett honlapon vagy a 46. cikk b) pontjában említett egységes webportálon közzétegyék a tervezett pályázati felhívások ütemtervét, amelyet legalább évente háromszor frissíteni kell az alábbi indikatív adatokkal:

a) a pályázati felhívás által lefedett földrajzi terület;

b) az érintett szakpolitikai célkitűzés vagy egyedi célkitűzés;

c) a támogatható pályázók típusa;

d) a felhívás teljes támogatási összege;

e) a felhívás kezdő és záró időpontja.

Az irányító hatóságnak az alapokból nyújtandó támogatásra kiválasztott műveletekről készült listát közzé kell tennie a honlapon az Unió intézményeinek legalább egy hivatalos nyelvén, és legalább négyhavonta frissítenie kell. Minden művelethez egyedi kódot kell rendelni. A listának a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) jogi személyek esetében a kedvezményezett, közbeszerzések esetében a vállalkozó neve;

b) keresztnév és vezetéknév, ha a kedvezményezett természetes személy;

c) halászhajóhoz kapcsolódó ETHAA-műveletek esetében az (EU) 2017/218 bizottsági végrehajtási rendeletben ( 16 ) említett uniós halászflotta-nyilvántartásbeli azonosító szám;

d) a művelet elnevezése;

e) a művelet célja és várható vagy tényleges eredményei;

f) a művelet kezdőnapja;

g) a művelet befejezésének várható vagy tényleges dátuma;

h) a művelet teljes költsége;

i) az érintett alap;

j) az érintett egyedi célkitűzés;

k) uniós társfinanszírozási arány;

l) helymegjelölés vagy geolokációs adatok az érintett műveletre és országra vonatkozóan;

m) mobil műveletek vagy több helyszínt érintő műveletek esetében a kedvezményezett helye, amennyiben a kedvezményezett jogi személy; vagy NUTS 2 szintű régió, amennyiben a kedvezményezett természetes személy;

n) a műveletre vonatkozó beavatkozástípus a 73. cikk (2) bekezdésének g) pontja szerint.

Az első albekezdés b) és c) pontjában említett adatok esetében az adatokat el kell távolítani két évvel azután, hogy azokat először nyilvánosságra hozták a honlapon.

50. cikk

A kedvezményezettek feladatai

A kedvezményezetteknek és a pénzügyi eszközöket végrehajtó szervezeteknek nyilvánossá kell tenniük az alapokból a művelethez kapott támogatást, beleértve a 62. cikk szerint újból felhasznált forrásokat is, a következők útján:

a) a kedvezményezett hivatalos honlapján, amennyiben van ilyen, valamint közösségimédia-oldalain a támogatás mértékével arányos rövid leírás közlése a műveletről, megemlítve annak céljait és az elért eredményeket, és kiemelve az Uniótól kapott pénzügyi támogatást;

b) az Unió által fizetett támogatást kiemelő, jól látható nyilatkozat szerepeltetése a művelet végrehajtására vonatkozó, a nyilvánosság vagy a résztvevők tájékoztatására szánt dokumentumokon és kommunikációs anyagokon;

c) a nyilvánosság számára jól látható tartós táblák vagy hirdetőtáblák kihelyezése az Unió emblémájának a IX. mellékletben meghatározott műszaki jellemzőknek megfelelő feltüntetésével, amint megkezdődik a fizikai beruházással járó műveletek fizikai végrehajtása vagy a beszerzett berendezések üzembe helyezése, a következők esetében: i. az ERFA-ból vagy a Kohéziós Alapból támogatott olyan műveletek, amelyek összköltsége meghaladja az 500 000 EUR-t; ii. az ESZA+-ból, az IÁA-ból, az ETHAA-ból, az MMIA-ból, a BBA-ból vagy a HAVE-ből támogatott olyan műveletek, amelyek összköltsége meghaladja a 100 000 EUR-t;

d) a c) pont hatályán kívül eső műveletek esetében legalább egy, minimum A3-as méretű olyan poszternek vagy azzal egyenértékű elektronikus kijelzőnek a nyilvánosság számára jól látható helyen történő kihelyezése, amely a műveletre vonatkozó információkat tartalmaz, és kiemeli az alapokból kapott támogatást; amennyiben a kedvezményezett természetes személy, úgy a kedvezményezettnek a lehetőségekhez mérten biztosítania kell, hogy a nyilvánosság számára jól látható helyen vagy egy elektronikus kijelzőn rendelkezésre álljanak a megfelelő információk, kiemelve az alapokból nyújtott támogatást;

e) stratégiai fontosságú műveletek és 10 000 000 EUR-t meghaladó összköltségű műveletek esetében - igény szerint - kommunikációs rendezvény vagy tevékenység szervezése, és a Bizottság és a felelős irányító hatóság kellő időben való bevonása.

Amennyiben az ESZA+ kedvezményezettje természetes személy és az ESZA+ rendelet 4. cikke (1) bekezdésének m) pontjában meghatározott egyedi célkitűzés keretében támogatott műveletek esetében az első albekezdés d) pontjában meghatározott követelmény nem alkalmazandó.

Az első albekezdés c) és d) pontjától eltérve, az MMIA, a BBA és a HAVE által támogatott műveletek esetében a támogatási feltételeket meghatározó dokumentum egyedi követelményeket állapíthat meg az alapokból nyújtott támogatásra vonatkozó információk nyilvános megjelenítésére vonatkozóan, ha azt a 69. cikk (5) bekezdésével összhangban biztonsági és közrendi okok indokolják.

Pénzügyi eszközök esetében a kedvezményezettnek a szerződéses feltételek révén biztosítania kell, hogy a végső kedvezményezettek teljesítsék az (1) bekezdés c) pontjában megállapított követelményeket.

Ha a kedvezményezett nem tesz eleget a 47. cikk szerinti vagy e cikk (1) és (2) bekezdése szerinti kötelezettségeinek, és nem került sor korrekciós intézkedések meghozatalára, az irányító hatóságnak - az arányosság elvét figyelembe véve - intézkedéseket kell hoznia az alapokból az érintett művelethez nyújtott támogatás legfeljebb 3 %-ának visszavonása formájában.

V. CÍM

AZ ALAPOKBÓL NYÚJTOTT PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS

I. FEJEZET

Az uniós hozzájárulás formái

51. cikk

A programokhoz nyújtott uniós hozzájárulás formái

Az uniós hozzájárulások a következő formákat ölthetik:

a) az érintett műveleteknek a 95. cikk szerinti, költségfüggetlen finanszírozása, amely a következők valamelyikén alapul: i. feltételek teljesítése; ii. eredmények elérése;

b) az e cím II. és III. fejezetével összhangban a kedvezményezetteknek nyújtott támogatás megtérítése;

c) a 94. cikk szerinti egységköltségek, amelyek az elszámolható költségek valamennyi kategóriájára kiterjednek vagy olyan konkrét kategóriáira terjednek ki, amelyeket előzetesen egyértelműen meghatároztak, megadva az egységenként számítandó összeget;

d) a 94. cikk szerinti egyösszegű átalányok, amelyek átfogó jelleggel lefedik az elszámolható költségek valamennyi kategóriáját vagy bizonyos konkrét, előzetesen egyértelműen meghatározott kategóriáit;

e) a 94. cikk vagy a 36. cikk (5) bekezdése szerinti százalékos átalányfinanszírozás, amely az elszámolható költségek bizonyos előzetesen egyértelműen meghatározott konkrét kategóriáit fedi le, azok értékére százalékos arányt alkalmazva;

f) az a)-e) pontban említett finanszírozási formák kombinációja.

II. FEJEZET

A tagállamok által nyújtott támogatás formái

52. cikk

Támogatási formák

A tagállamok az alapokból fizetett hozzájárulást arra használják fel, hogy a kedvezményezetteknek vissza nem térítendő támogatások, pénzügyi eszközök vagy díjak vagy ezek kombinációjának formájában támogatást nyújtsanak.

I. szakasz

A vissza nem térítendő támogatások formái

53. cikk

A vissza nem térítendő támogatások formái

A tagállam által a kedvezményezettnek nyújtott vissza nem térítendő támogatás a következő formákat öltheti:

a) a kedvezményezettnél vagy a PPP-műveletek magánszférabeli partnerénél ténylegesen felmerülő és a műveletek végrehajtása során kifizetett elszámolható költségek megtérítése, beleértve a természetbeni hozzájárulást és az értékcsökkenést is;

b) egységköltségek;

c) egyösszegű átalányok;

d) százalékos átalányfinanszírozás;

e) az a)-d) pontban említett formák kombinációja, ha az egyes formák különböző költségkategóriákat fednek le, vagy ha egy műveleten belül különféle projekteket vagy a művelet megvalósításának egymást követő fázisait fedik le;

f) költségfüggetlen finanszírozás, feltéve, hogy ezekre a támogatásokra az uniós hozzájárulás 95. cikk szerinti megtérítése vonatkozik.

Az e bekezdés első albekezdésétől eltérve az irányító hatóság megállapodhat arról, hogy a kutatás és innováció területén megvalósuló egyes műveleteket mentesít az említett albekezdésben meghatározott kötelezettség alól, feltéve, hogy a monitoringbizottság előzetesen jóváhagyta az ilyen mentességet. Emellett a résztvevőknek fizetett juttatások és illetmények is megtéríthetők az (1) bekezdés első albekezdésének a) pontja szerint.

Az (1) bekezdés b), c) és d) pontjában említett vissza nem térítendő támogatási formák esetében az összegeket a következő módok egyikén kell meghatározni:

a) olyan tisztességes, méltányos és ellenőrizhető számítási módszerrel, amely a következőkön alapul: i. statisztikai adatok, más objektív információk vagy szakértői vélemény; ii. az egyes kedvezményezettek ellenőrzött múltbeli adatai; iii. az egyes kedvezményezettek szokásos számviteli gyakorlatának alkalmazása;

b) eseti alapon megállapított és a műveletet kiválasztó szervezet által előzetesen elfogadott költségvetési tervezetek alapján, amennyiben a művelet összköltsége nem haladja meg a 200 000 EUR-t;

c) az uniós szakpolitikákban hasonló típusú műveletek esetében alkalmazott egységköltségek, egyösszegű átalányok és százalékos átalányok alkalmazására vonatkozó szabályoknak megfelelően;

d) a teljes egészében a tagállam által finanszírozott vissza nem térítendő támogatási rendszerekben hasonló típusú műveletek esetében alkalmazott egységköltségek, egyösszegű átalányok és százalékos átalányok alkalmazására vonatkozó szabályoknak megfelelően;

e) az e rendeletben vagy az alapspecifikus rendeletekben vagy ezek alapján megállapított százalékos átalányok és egyedi módszerek.

54. cikk

Százalékos átalányfinanszírozás a vissza nem térítendő támogatások közvetett költségei esetében

Amennyiben százalékos átalányt alkalmaznak valamely művelet közvetett költségeinek fedezésére, az az alábbi módszerek valamelyikén alapulhat:

a) az elszámolható közvetlen költségek 7 %-áig terjedően- ebben az esetben a tagállamnak nem kell számításokat végeznie az alkalmazandó százalékos arány megállapítására;

b) az elszámolható közvetlen személyzeti költségek 15 %-áig terjedően- ebben az esetben a tagállamnak nem kell számításokat végeznie az alkalmazandó százalékos arány megállapítására;

c) az elszámolható közvetlen költségek 25 %-áig terjedően, amennyiben a százalékos arány kiszámítása az 53. cikk (3) bekezdésének a) pontja szerint történik.

Emellett ha egy tagállam az 1303/2013/EU rendelet 67. cikke (5) bekezdése a) pontjának megfelelően kiszámított egy százalékos átalányt, az e cikk c) pontjának alkalmazásában felhasználható hasonló műveletekhez.

55. cikk

Vissza nem térítendő támogatásokkal kapcsolatos közvetlen személyzeti költségek

Amennyiben az MMIA, a BBA és a HAVE esetében az első albekezdéssel összhangban százalékos átalányt alkalmaznak, ezt az átalányt a műveletnek csak a közbeszerzés hatályán kívül eső közvetlen költségeire kell alkalmazni.

A közvetlen személyzeti költségek meghatározása céljából az alábbi módszerek valamelyikével órabért lehet számítani:

a) a legfrissebben dokumentált, éves bruttó foglalkoztatási költségek osztva 1 720 órával a teljes munkaidőben dolgozók esetében vagy az 1 720 óra megfelelő hányadával részmunkaidőben dolgozók esetében;

b) a legfrissebben dokumentált, havi bruttó foglalkoztatási költségek osztva az érintett személynek a munkaszerződésben vagy kinevezési határozatban (a továbbiakban egységesen: foglalkoztatási okirat) említett vonatkozó nemzeti szabályok szerinti átlagos havi munkaidejével.

56. cikk

A közvetlen személyzeti költségektől eltérő elszámolható költségek százalékos átalányfinanszírozása vissza nem térítendő támogatások esetében

57. cikk

Feltételesen vissza nem térítendő támogatások

II. szakasz

Pénzügyi eszközök

58. cikk

Pénzügyi eszközök

Ilyen támogatás a beruházásoknak csak azon elemeihez nyújtható, amelyek megvalósítása a beruházásra vonatkozó határozat időpontjában fizikailag még nem fejeződött be vagy amelyek nem kerültek teljes mértékben végrehajtásra.

Az előzetes vizsgálatnak tartalmaznia kell legalább a következő elemeket:

a) a pénzügyi eszközhöz nyújtott program-hozzájárulás javasolt összege és a becsült multiplikátorhatás, rövid indokolással kiegészítve;

b) a javasolt kínálandó pénzügyi termékek, beleértve a befektetőkre vonatkozó megkülönböztetett bánásmód esetleges szükségességét;

c) a végső kedvezményezettek javasolt célcsoportja;

d) a pénzügyi eszközöknek az egyedi célkitűzések eléréséhez történő várható hozzájárulása.

Az előzetes vizsgálat felülvizsgálható, naprakésszé tehető, kiterjedhet a tagállam területének egy részére vagy egészére, és meglévő vagy naprakésszé tett előzetes vizsgálaton is alapulhat.

59. cikk

A pénzügyi eszközök végrehajtása

Az irányító hatóság felelősségi körében végrehajtott pénzügyi eszközök a következők lehetnek:

a) program forrásainak befektetése egy jogi személy tőkéjébe;

b) külön finanszírozási egységek vagy vagyonkezelői számlák.

Az irányító hatóságnak ki kell jelölnie a pénzügyi eszközt végrehajtó szervezetet.

Az irányító hatóság közvetlenül odaítélheti a pénzügyi eszköz végrehajtására vonatkozó szerződést a következőknek:

a) az EBB;

b) olyan nemzetközi pénzügyi intézmény, amelyben a tagállam részvényes;

c) olyan köztulajdonú bank vagy intézmény, amelyet szakmai alapon pénzügyi tevékenységet folytató jogi személyként alapítottak, és amely teljesíti a következő feltételek mindegyikét: i. nem áll fenn benne közvetlen magántőke-részesedés, kivéve a Szerződésekkel összhangban, nemzeti jogszabályi rendelkezések által előírt, ellenőrzésre nem jogosító és nem blokkoló olyan magántőke-részesedési formákat, amelyek nem biztosítanak döntő befolyást az adott bank vagy intézmény felett, valamint az olyan magántőke-részesedési formákat, amelyek nem biztosítanak semmilyen befolyást az alapok által támogatott pénzügyi eszközökre vonatkozó, napi szintű irányítási döntéseket illetően; ii. tagállam illetékes hatósága által adott, nemzeti vagy regionális szintű közpolitikai megbízatás alapján működik, ami magában foglalja azt is, hogy a szervezet a tevékenységeinek részeként vagy kizárólagos tevékenységként az alapok célkitűzéseihez hozzájáruló gazdaságfejlesztési tevékenységeket hajt végre; iii. tevékenységeinek részeként vagy kizárólagos tevékenységként az alapok célkitűzéseihez hozzájáruló gazdaságfejlesztési tevékenységeket hajt végre olyan régiókban, szakpolitikai területeken vagy ágazatokban, amelyek tekintetében a piaci finanszírozás jellemzően nem, vagy csak elégtelen mértékben hozzáférhető; iv. működése során elsősorban nem nyereségmaximalizálásra összpontosít, de biztosítja tevékenységeinek hosszú távú fenntarthatóságát; v. az alkalmazandó joggal összhangban lévő, megfelelő intézkedésekkel biztosítja, hogy a b) pontban említett közvetlen szerződés-odaítélés ne eredményezzen közvetlen vagy közvetett előnyöket a kereskedelmi tevékenységek vonatkozásában; vi. az alkalmazandó jognak megfelelően független hatóság felügyelete alá tartozik;

d) más szervek, többek között azok is, amelyek a 2014/24/EU irányelv 12. cikkének hatálya alá tartoznak.

A pénzügyi eszközökhöz nyújtott, a (2) bekezdéssel összhangban végrehajtott program-hozzájárulások feltételeit az alábbiak között létrejött finanszírozási megállapodásban kell meghatározni:

a) az irányító hatóság és adott esetben a holdingalapot végrehajtó szerv megfelelő felhatalmazással rendelkező képviselői;

b) az irányító hatóság vagy adott esetben a holdingalapot végrehajtó szerv, valamint az egyedi alapot végrehajtó szerv megfelelő felhatalmazással rendelkező képviselői.

A finanszírozási megállapodásnak tartalmaznia kell a X. mellékletben meghatározott valamennyi elemet.

60. cikk

Az alapokból a pénzügyi eszközökhöz nyújtott támogatás kamata és más nyeresége

61. cikk

A befektetőkre vonatkozó megkülönböztetett bánásmód

62. cikk

Az alapokból nyújtott támogatásból eredő források újbóli felhasználása

III. FEJEZET

Elszámolhatósági szabályok

63. cikk

Elszámolhatóság

Az 53. cikk (1) bekezdésének b), c) és f) pontja szerint megtérített költségek esetében a megtérítés alapját képező tevékenységeket a program Bizottsághoz történő benyújtásának napja vagy 2021. január 1. amelyik a korábbi időpont - és 2029. december 31. között kell végrehajtani.

Az ESZA+ esetében a műveletekhez kapcsolódó kiadások a program bármely régiókategóriájához hozzárendelhetők, feltéve, hogy a művelet hozzájárul a program egyedi célkitűzéseinek megvalósításához.

Az IÁA esetében a műveletekhez kapcsolódó kiadásoknak hozzá kell járulniuk az igazságos átmenetre vonatkozó releváns területi terv végrehajtásához.

A kiadások egy programmódosítás eredményeként elszámolhatóvá válnak, ha a program az ERFA, a Kohéziós Alap és az IÁA esetében az I. melléklet 1. táblázata szerinti új beavatkozástípussal, az ETHAA, az MMIA, a BBA és a HAVE esetében pedig az alapspecifikus rendeletek szerinti új beavatkozástípussal egészül ki.

Amikor egy programot természeti katasztrófákra való reagálás érdekében módosítanak, a program rendelkezhet úgy, hogy a módosításhoz kapcsolódó kiadások elszámolhatósága a természeti katasztrófa bekövetkezésének napjától kezdődik.

Valamely művelet egy vagy több alapból vagy egy vagy több programból, továbbá más uniós eszközökből is kaphat támogatást. Ilyen esetekben az egyik alapra vonatkozó fizetési kérelemben bejelentett kiadások nem jelenthetők be a következők céljából:

a) más alapból vagy uniós eszközből nyújtott támogatás;

b) egy másik program alapján ugyanabból az alapból fizetendő támogatás.

Az adott alapból történő kifizetés iránti kérelemben feltüntetendő kiadási összeget arányosan is ki lehet kiszámítani minden egyes alapra és az érintett programra vagy programokra vonatkozóan, a támogatási feltételeket meghatározó dokumentummal összhangban.

64. cikk

Nem elszámolható költségek

A következő költségek nem számolhatóak el az alapokból származó hozzájárulás terhére:

a) hitelkamat, kivéve a kamattámogatás vagy garanciadíj-támogatás formájában nyújtott vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában;

b) az érintett művelet teljes elszámolható kiadásának 10 %-át meghaladó összegű földvásárlás; parlagon heverő területek és olyan, korábban ipari hasznosítású területek esetében, amelyeken épületek találhatók, a felső határérték 15 %; a pénzügyi eszközök esetében ezek a százalékarányok a végső kedvezményezetteknek fizetett program-hozzájárulásokra, garanciák esetében pedig az alapul szolgáló kölcsön összegére vonatkoznak;

c) hozzáadottérték-adó (héa), kivéve: i. azoknál a műveleteknél, amelyek összköltsége (héával együtt) nem éri el az 5 000 000 EUR-t; ii. azoknál a műveleteknél, amelyek összköltsége (héával együtt) legalább 5 000 000 EUR, és az a héára vonatkozó nemzeti jogszabályok alapján nem levonható; iii. végső kedvezményezettek által pénzügyi eszközök keretében végrehajtott beruházások; amennyiben ezeket a beruházásokat az 58. cikk (5) bekezdésében említetteknek megfelelően vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtott programtámogatással kombinált pénzügyi eszközökből támogatják, a héa nem számolható el a beruházási költség azon része tekintetében, amely a vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtott programtámogatásnak felel meg, kivéve, ha a beruházási költségre vonatkozó héa a héára vonatkozó nemzeti jogszabályok értelmében nem levonható, vagy ha a beruházási költségnek a vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtott programtámogatásnak megfelelő része (héával együtt) nem éri el az 5 000 000 EUR-t; iv. kisprojekt-alapok és a végső kedvezményezettek által az Interreg körében kisprojekt-alapok keretében végrehajtott beruházások esetében.

Az első albekezdés b) pontja nem vonatkozik a környezet megóvásával kapcsolatos műveletekre.

65. cikk

A műveletek tartóssága

A tagállamnak vissza kell fizetnie az alapokból az infrastrukturális beruházást vagy termelőberuházást magában foglaló művelethez nyújtott hozzájárulást, ha a kedvezményezettnek történő utolsó kifizetéstől számított öt éven belül vagy adott esetben az állami támogatási szabályok szerinti időtartamon belül, a következők valamelyike történik az adott művelettel kapcsolatban:

a) a termelő tevékenység megszűnése vagy az azon NUTS 2. szintű régión kívülre való áthelyezése, ahol támogatásban részesült;

b) az infrastruktúra valamely elemében olyan tulajdonosváltás következik be, amelynek eredményeként egy cég vagy közjogi szerv jogosulatlan előnyhöz jut;

c) a művelet jellegében, célkitűzéseiben vagy végrehajtási feltételeiben olyan lényeges változás következik be, amely veszélyezteti az eredeti célkitűzéseket.

Az első albekezdésben meghatározott határidőt a tagállam három évre csökkentheti a kkv-k általi beruházások vagy az általuk teremtett munkahelyek fenntartását érintő esetekben.

Az e cikk be nem tartása miatti tagállami visszafizetéseknek arányosnak kell lenniük a meg nem felelés időtartamával.

66. cikk

Áttelepítés

67. cikk

A vissza nem térítendő támogatásokra vonatkozó egyedi elszámolhatósági szabályok

A munkavégzés, áruk, szolgáltatások, föld és ingatlan formájában történő természetbeni hozzájárulás, amely esetében nem igazolható kifizetés számlákkal vagy más azonos bizonyító erejű okiratokkal, elszámolható lehet, ha teljesülnek az alábbi feltételek:

a) a művelethez közpénzből nyújtott, természetbeni hozzájárulásokat is tartalmazó támogatás a művelet lezárultakor nem haladja meg a teljes elszámolható kiadásnak a természetbeni hozzájárulás értékével csökkentett összegét;

b) a természetbeni hozzájárulásoknak tulajdonított érték nem haladja meg a kérdéses piacon általánosan elfogadott költségeket;

c) a természetbeni hozzájárulás értéke és nyújtása függetlenül értékelhető és ellenőrizhető;

d) föld vagy ingatlan biztosítása esetében lehetőség van kifizetésre bérleti szerződés teljesítése céljából, ha annak éves nominális értéke nem haladja meg az adott tagállam fizetőeszközének egy egységét;

e) ingyenes munkavégzés formájában történő természetbeni hozzájárulás esetén a munka értékének meghatározása az annak elvégzésével igazoltan eltöltött idő és az egyenértékű munka díjazása alapján történik.

Az e bekezdés első albekezdésének d) pontjában említett föld vagy ingatlan értékét szakképzett független szakértő vagy megfelelően felhatalmazott hivatalos szerv igazolja, és ez az érték nem haladhatja meg a 64. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott határértéket.

Azok az értékcsökkentési költségek, amelyek esetében nem történt számlák által alátámasztott kifizetés, akkor tekinthetők elszámolhatónak, ha teljesülnek az alábbi feltételek:

a) a programra vonatkozó elszámolhatósági szabályok ezt lehetővé teszik;

b) a kiadás összegét megfelelően alátámasztják az elszámolható költségekre vonatkozó számlákéval egyenértékű bizonylatok, amennyiben a költségek megtérítése az 53. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti formában történt;

c) a költségek kizárólag a művelet támogatásának időszakához kapcsolódnak;

d) az értékcsökkenéssel érintett eszközök beszerzéséhez nem használtak fel közpénzből nyújtott vissza nem térítendő támogatást.

68. cikk

A pénzügyi eszközökre vonatkozó egyedi elszámolhatósági szabályok

A pénzügyi eszköz elszámolható kiadásai a program-hozzájárulásként a pénzügyi eszköz számára kifizetett, vagy garanciák esetében a garanciaszerződések céljára a pénzügyi eszköz által az elszámolhatósági időszakban elkülönített teljes összeget jelentik, ahol az adott összeg a következőknek felel meg:

a) kifizetések végső kedvezményezettek számára hitelek és sajáttőke-, valamint kvázisajáttőke-befektetések esetében;

b) akár még fennálló, akár már lejárt garanciaszerződések számára a veszteségek miatti esetleges garancialehívások teljesítése céljából elkülönített források, amelyek kiszámítása az alapul szolgáló folyósított új hitelekre vagy a végső kedvezményezetteknél végrehajtott sajáttőke- vagy kvázisajáttőke-befektetésekre vonatkozóan meghatározott multiplikátorarány alapján történik;

c) kifizetések a végső kedvezményezettek részére vagy javára, amennyiben a pénzügyi eszközöket más uniós hozzájárulással egyetlen pénzügyieszköz-műveletben kombinálják az 58. cikk (5) bekezdése szerint;

d) a pénzügyi eszközt végrehajtó szervezeteknél felmerülő irányítási díjak kifizetése vagy irányítási költségek megtérítése.

Amennyiben a valamely holdingalapot végrehajtó szervezeteket az 59. cikk (3) bekezdésével összhangban szerződés közvetlen odaítélésével választják ki, az e szerveknek kifizetett, elszámolható kiadásként bejelenthető irányítási költségek és díjak összege nem haladhatja meg a végső kedvezményezetteknek hitelek formájában folyósított vagy garanciaszerződések céljára elkülönített program-hozzájárulások teljes összegének 5 %-át, valamint a végső kedvezményezetteknek sajáttőke- és kvázisajáttőke-befektetések keretében kifizetett program-hozzájárulások teljes összegének 7 %-át.

Amennyiben a valamely egyedi alapot végrehajtó szervezeteket az 59. cikk (3) bekezdésével összhangban szerződés közvetlen odaítélésével választják ki, az e szerveknek kifizetett, elszámolható kiadásként bejelenthető irányítási költségek és díjak összege nem haladhatja meg a végső kedvezményezetteknek hitelek formájában folyósított vagy garanciaszerződések céljára elkülönített program-hozzájárulások teljes összegének 7 %-át, valamint a végső kedvezményezetteknek sajáttőke- vagy kvázisajáttőke-befektetések keretében kifizetett program-hozzájárulások teljes összegének 15 %-át.

Amennyiben a holdingalapot vagy az egyedi alapokat vagy mindkettőt végrehajtó szervezeteket az alkalmazandó jognak megfelelően versenyalapú pályázati eljárás útján választják ki, az irányítási költségek és díjak összegét a finanszírozási megállapodásban kell meghatározni, és annak tükröznie kell a versenyalapú pályázati eljárás eredményét.

VI. CÍM

IRÁNYÍTÁS ÉS KONTROLL

I. FEJEZET

Az irányítás és kontroll általános szabályai

69. cikk

A tagállamok feladatai

Az MMIA, a BBA és a HAVE által támogatott programok esetében az uniós támogatás címzettjeinek tényleges tulajdonosaira vonatkozó információknak a XVII. melléklettel összhangban történő, az első albekezdésben meghatározott gyűjtésére vonatkozó kötelezettségek 2023. január 1-jétől alkalmazandók.

E cikk alkalmazásában a panaszok körébe tartozik a potenciális és a kiválasztott kedvezményezettek közötti, a javasolt vagy kiválasztott műveletet érintő bármilyen vita, valamint a harmadik felekkel folytatott, a program vagy az annak keretébe tartozó műveletek végrehajtásával kapcsolatos bármilyen vita, függetlenül a nemzeti jog alapján létrehozott jogorvoslati eszközök minősítésétől.

A tagállamoknak népszerűsíteniük kell az elektronikus adatcsere előnyeit, és e tekintetben minden szükséges támogatást meg kell adniuk a kedvezményezetteknek.

Az első albekezdéstől eltérően, egy kedvezményezett kifejezett kérésére az irányító hatóság kivételesen elfogadhatja a papírformátumú információcserét, ám ez nem sértheti az irányító hatóságnak az adatok elektronikus rögzítésére és tárolására vonatkozó, a 72. cikke (1) bekezdésének e) pontjában foglalt kötelezettségét.

Az ETHAA, az MMIA, a BBA és a HAVE által támogatott programok esetében az első albekezdés 2023. január 1-jétől alkalmazandó.

Az első albekezdés nem alkalmazandó az ESZA+ rendelet 4. cikke (1) bekezdésének m) pontja szerinti programokra és prioritásokra.

70. cikk

A Bizottság hatáskörei és feladatai

A Bizottság és az audithatóságok összehangolják auditterveiket.

A helyszíni auditokra a következők is vonatkoznak:

a) a Bizottság - a sürgős esetek kivételével - legalább 15 munkanappal korábban értesítést küld az auditról az illetékes programhatóság részére; a tagállamok tisztségviselői vagy meghatalmazott képviselői is részt vehetnek ezekben az auditokban;

b) amennyiben a nemzeti rendelkezések bizonyos cselekményeket a nemzeti jogszabályokban külön kijelölt szereplők számára tartanak fenn, a bizottsági tisztségviselőknek és meghatalmazott képviselőknek - a nemzeti bíróságok hatáskörének sérelme nélkül és az érintett jogalanyok alapvető jogainak maradéktalan tiszteletben tartása mellett - hozzáféréssel kell rendelkezniük az így szerzett információkhoz;

c) a Bizottság az előzetes auditmegállapításokat az audit utolsó napjától számított három hónapon belül megküldi az illetékes tagállami hatóságnak;

d) a Bizottság az auditjelentést három hónapon belül küldi meg azt követően, hogy megkapta az illetékes tagállami hatóság előzetes auditmegállapításokra adott hiánytalan válaszát; a tagállam válasza teljesnek tekintendő, amennyiben a Bizottság a tagállam válaszának kézhezvételét követő két hónapon belül nem kéri további információk vagy módosított dokumentum benyújtását.

Az e bekezdés első albekezdésének c) és d) pontjában meghatározott határidők teljesítése céljából a Bizottság az Unió intézményeinek legalább egy hivatalos nyelvén rendelkezésére bocsátja az előzetes auditmegállapításokat és az auditjelentést.

Az e bekezdés első albekezdésének c) és d) pontjában említett határidők meghosszabbíthatók, amennyiben szükséges és a Bizottság és az illetékes tagállami hatóság erről megállapodik.

Ha határidőt határoznak meg arra, hogy a tagállamnak meddig kell választ adnia az e bekezdés első albekezdésének c) és d) pontjában említett előzetes auditmegállapításokra és auditjelentésre, ez a határidő akkor kezdődik, amikor az illetékes tagállami hatóság kézhez kapja ezeket az adott tagállam hivatalos nyelveinek legalább egyikén.

71. cikk

Programhatóságok

II. FEJEZET

Standard irányítási és kontrollrendszerek

72. cikk

Az irányító hatóság feladatai

Az irányító hatóság feladata, hogy a program célkitűzéseinek teljesítését szem előtt tartva irányítsa a programot. Feladatait képezik különösen a következők:

a) műveletek kiválasztása a 73. cikknek megfelelően, a 33. cikk (3) bekezdésének d) pontjában említett műveletek kivételével;

b) programirányítási feladatok végzése a 74. cikknek megfelelően;

c) a monitoringbizottság munkájának támogatása a 75. cikknek megfelelően;

d) a közreműködő szervezetek felügyelete;

e) az egyes műveletek monitoringhoz, értékeléshez, pénzügyi irányításhoz, vizsgálatokhoz és auditokhoz szükséges adatainak elektronikus rögzítése és tárolása a XVII. melléklettel összhangban, valamint az adatok biztonságának, sértetlenségének és bizalmas jellegének, továbbá a felhasználók hitelesítésének a biztosítása.

73. cikk

A műveletek irányító hatóság általi kiválasztása

A kritériumoknak és eljárásoknak biztosítaniuk kell a kiválasztandó műveletek olyan célból történő rangsorolását, hogy az uniós hozzájárulás maximális mértékben hozzájárulhasson a program célkitűzéseinek eléréséhez.

A műveletek kiválasztásakor az irányító hatóságnak:

a) biztosítania kell, hogy a kiválasztott műveletek megfeleljenek a programnak, beleértve a program alapjául szolgáló stratégiákkal való összhangjukat is, és hatékonyan hozzájáruljanak a program egyedi célkitűzéseinek megvalósításához;

b) biztosítania kell, hogy az egy adott feljogosító feltétel hatálya alá tartozó, kiválasztott műveletek összhangban legyenek az említett feljogosító feltétel teljesítése céljából megállapított vonatkozó stratégiákkal és tervezési dokumentumokkal;

c) biztosítania kell, hogy a kiválasztott műveleteknél optimális legyen a támogatás összege, a vállalt tevékenységek és a célkitűzések elérése közötti viszony;

d) ellenőriznie kell, hogy a kedvezményezett rendelkezik-e a szükséges pénzügyi forrásokkal és mechanizmusokkal az infrastrukturális vagy termelőberuházást magukban foglaló műveletek működési és fenntartási költségeinek fedezéséhez, a pénzügyi fenntarthatóságuk biztosítása érdekében;

e) biztosítania kell, hogy a 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 20 ) hatálya alá tartozó kiválasztott műveletek tekintetében környezeti hatásvizsgálatot vagy átvilágítási vizsgálatot végezzenek el, valamint hogy az alternatív megoldások vizsgálatát megfelelőképpen figyelembe vegyék az említett irányelv követelményei alapján;

f) igazolnia kell, hogy amennyiben a műveletek az előtt kezdődtek meg, hogy a támogatás iránti kérelmet benyújtották az irányító hatóságnak, betartották az alkalmazandó jogot;

g) biztosítania kell, hogy a kiválasztott műveletek az érintett alap hatókörébe tartozzanak és besorolhatók legyenek valamely beavatkozástípusba;

h) biztosítania kell, hogy a műveletek ne tartalmazzanak olyan tevékenységeket, amelyek a 66. cikk szerint áttelepítés tárgyát képező művelet részei voltak, vagy amelyek a 65. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint termelő tevékenység áthelyezését valósítanák meg;

i) biztosítania kell, hogy a kiválasztott műveleteket közvetlenül ne érintse a Bizottság által kiadott, indokolással ellátott olyan vélemény, amely az EUMSZ 258. cikke szerinti, a kiadások jogszerűségét és szabályosságát vagy a műveletek teljesítését veszélyeztető kötelezettségszegéshez kapcsolódik;

j) biztosítania kell a várhatóan legalább ötéves élettartamú infrastruktúrába irányuló beruházások éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatát.

E bekezdés b) pontja vonatkozásában az ERFA-KA rendelet 3. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti első szakpolitikai célkitűzés esetében kizárólag az említett pont i. és iv. alpontjában említett egyedi célkitűzésekhez kapcsolódó műveleteknek kell összhangban állniuk a vonatkozó intelligens szakosodási stratégiákkal.

Ezenkívül az irányító hatóságok az elszámolható költségeknek a releváns uniós eszköz keretében meghatározott kategóriáit, maximális összegeit és kiszámítási módszereit alkalmazhatják az első albekezdésben említett műveletekre. Ezeket az elemeket tartalmaznia kell a (3) bekezdésben említett dokumentumnak.

74. cikk

Az irányító hatóság általi programirányítás

Az irányító hatóságnak:

a) irányítási ellenőrzéseket kell végeznie annak megállapítása céljából, hogy megtörtént-e a társfinanszírozott termékek leszállítása és szolgáltatások nyújtása, hogy a művelet megfelel-e az alkalmazandó jognak, a programnak és a műveletre vonatkozó támogatási feltételeknek, és: i. amennyiben a költségeket az 53. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint kell megtéríteni, megtörtént-e a kedvezményezettek által az adott költségekkel kapcsolatban igényelt kiadási összeg kifizetése, és a kedvezményezettek vezetnek-e külön számviteli nyilvántartást vagy megfelelő számviteli kódokat használnak-e a művelethez kapcsolódó összes tranzakció esetében; ii. amennyiben a költségeket az 53. cikk (1) bekezdésének b), c) vagy d) pontja szerint kell megtéríteni, teljesültek-e a kiadás kedvezményezett részére történő megtérítésének feltételei;

b) a finanszírozás rendelkezésre állásától függően biztosítania kell, hogy a kedvezményezett hiánytalanul, a kifizetési kérelem kedvezményezett általi benyújtásának napjától számított 80 napon belül megkapja a neki járó összeget; a határidő megszakítható, ha a kedvezményezett által benyújtott információk nem teszik lehetővé az irányító hatóság számára annak megállapítását, hogy a kedvezményezett jogosult-e a kifizetésre;

c) eredményes és arányos csalásellenes intézkedéseket és eljárásokat kell alkalmaznia, figyelembe véve a feltárt kockázatokat;

d) meg kell akadályoznia, fel kell tárnia és korrigálnia kell a szabálytalanságokat;

e) meg kell győződnie arról, hogy az elszámolásokban szereplő kiadások jogszerűek és szabályosak;

f) a XVIII. mellékletben megadott sablon szerint el kell készítenie a vezetői nyilatkozatot.

Az első albekezdés b) pontja esetében nem alkalmazható olyan levonás, visszatartás vagy bármilyen további külön díj vagy azzal megegyező hatású egyéb díj, amely csökkentené a kedvezményezettek számára kifizetendő összegeket.

PPP-műveletek esetében az irányító hatóságnak az e célra a kedvezményezett nevében, a PPP-megállapodás szerinti használatra nyitott escrow-számlára kell teljesítenie a kifizetéseket.

Az irányítási ellenőrzéseknek a kedvezményezettek kifizetési kérelmeire vonatkozó adminisztratív ellenőrzéseket és a műveletek helyszíni ellenőrzéseit is magukban kell foglalniuk. Az említett irányítási ellenőrzéseket az elszámolások 98. cikk szerinti benyújtása előtt el kell végezni.

A (2) bekezdés sérelme nélkül, az Interreg-rendelet egyedi szabályokat állapíthat meg az Interreg programokra alkalmazandó irányítási ellenőrzésekre vonatkozóan. Nemzetközi szervezet kedvezményezettként való részvétele esetén az MMIA-, a BBA- és a HAVE-rendelet egyedi szabályokat állapíthat meg az alkalmazandó irányítási ellenőrzésekre vonatkozóan.

75. cikk

A monitoringbizottság munkájának az irányító hatóság általi támogatása

Az irányító hatóságnak:

a) időben biztosítania kell a monitoringbizottság számára a feladatainak elvégzéséhez szükséges összes információt;

b) biztosítania kell, hogy intézkedéseket hozzanak a monitoringbizottság határozatai és ajánlásai nyomán.

76. cikk

Az elszámolási feladatkör

Az elszámolási feladatkör a következő feladatokból áll:

a) kifizetési kérelmek készítése és benyújtása a Bizottsághoz a 91. és 92. cikknek megfelelően;

b) az elszámolások elkészítése és benyújtása és az elszámolások teljességének, pontosságának és valódiságának megerősítése a 98. cikkel összhangban, valamint az elszámolások összes elemének elektronikus nyilvántartása, beleértve a kifizetési kérelmeket is;

c) a más fizetőeszközben felmerülő kiadások összegének átszámítása euróra a Bizottság azon hónapban érvényes havi átváltási árfolyamának használatával, amely során a kiadást az e cikkben megállapított feladatok elvégzéséért felelős szerv elszámolási rendszereiben rögzítették.

77. cikk

Az audithatóság feladatai

Az audithatóságnak az alábbiakat kell elkészítenie és benyújtania a Bizottságnak:

a) éves auditvélemény a költségvetési rendelet 63. cikke (7) bekezdésének megfelelően, az e rendelet XIX. mellékletében meghatározott sablon szerint, az elvégzett összes auditálási munka alapján, három különálló komponens lefedésével: i. az elszámolások teljessége, pontossága és valódisága; ii. a Bizottságnak benyújtott elszámolásokban szereplő kiadások jogszerűsége és szabályszerűsége; iii. az irányítási és kontrollrendszer megfelelő működése;

b) a költségvetési rendelet 63. cikke (5) bekezdésének b) pontjában meghatározott követelményeket teljesítő éves kontrolljelentés az e rendelet XX. mellékletében meghatározott sablonjával összhangban, amely alátámasztja az a) pontban említett éves auditvéleményt, és összefoglalja a megállapításokat, beleértve a rendszerek hibáinak és hiányosságainak jellegére és mértékére vonatkozó elemzést, valamint az ajánlott és végrehajtott korrekciós intézkedéseket, a kapott teljes hibaarányt és a fennmaradó hibaarányt a Bizottsághoz benyújtott elszámolásokban megadott kiadásokra vonatkozóan.

78. cikk

Auditstratégia

79. cikk

Műveletek auditja

A statisztikai minta az ERFA, az ESZA+, a Kohéziós Alap és az IÁA által támogatott egy vagy több programra vagy - adott esetben rétegezés alkalmazásakor - egy vagy több programozási időszakra terjedhet ki, az audithatóság szakmai megítélése szerint.

Az ETHAA, az MMIA, a BBA és a HAVE által támogatott műveletek mintáinak az egyes alapokból támogatott műveleteket külön-külön kell lefedniük.

Az ESZA+ rendelet különös rendelkezéseket határozhat meg az említett rendelet 4. cikke (1) bekezdésének m) pontja alá tartozó programokra és prioritásokra vonatkozóan. Nemzetközi szervezet kedvezményezettként való részvétele esetén az MMIA-ról, a BBA-ról és a HAVE-ről szóló rendelet külön rendelkezéseket állapíthat meg a műveletek auditjára vonatkozóan. Az Interreg-rendelet az Interreg programokra alkalmazandó külön szabályokat állapíthat meg a műveletek auditjára vonatkozóan.

Az auditokat azon szabályok alapján kell végezni, amelyek a művelet keretébe tartozó tevékenységek végzésekor hatályban voltak.

80. cikk

Egységes auditintézkedések

A Bizottságnak és az audithatóságoknak először a 72. cikk (1) bekezdésének e) pontjában említett összes információt és nyilvántartást kell felhasználniuk, ideértve az irányítási ellenőrzések eredményeit is, és csak akkor kérhetnek és szerezhetnek be további dokumentumokat és auditbizonyítékot az érintett kedvezményezettektől, ha szakmai megítélésük alapján erre szükség van a megalapozott auditmegállapítások alátámasztásához.

A többi művelet esetében számviteli évenként legfeljebb egy auditot kell végezni a művelet lezárásának számviteli évével azonos számviteli évre vonatkozó elszámolások benyújtása előtt, és ezt az auditot vagy az audithatóság, vagy a Bizottság végzi. A Bizottság vagy az audithatóság egy adott évben nem végezheti el a műveletek auditját, ha a Számvevőszék abban az évben már végzett auditot, feltéve, hogy az audithatóság vagy a Bizottság fel tudja használni a Számvevőszék auditjának eredményeit feladatai teljesítéséhez.

A (2) és (3) bekezdés nem alkalmazandó, ha:

a) fennáll a szabálytalanság konkrét kockázata vagy a csalás gyanúja;

b) az audithatóság munkájának újbóli elvégzésére van szükség a hatékony működésére vonatkozó bizonyíték megszerzéséhez;

c) bizonyíték van az auditatóság munkájában fennálló súlyos hiányosságra.

81. cikk

A pénzügyi eszközök irányítási ellenőrzése és auditja

Ugyanakkor az EBB vagy más olyan nemzetközi pénzügyi intézmény, amelyben valamely tagállam részvényes, köteles a kifizetési kérelmeket igazoló kontrolljelentéseket benyújtani az irányító hatóság részére.

A garanciaalapok tekintetében a programok auditálásáért felelős szervek kizárólag abban az esetben auditálhatják az új, alapul szolgáló hiteleket nyújtó szerveket, ha egy vagy több helyzet fennáll a következők közül:

a) az irányító hatóság vagy a pénzügyi eszközt végrehajtó szervezetek szintjén nem állnak rendelkezésre olyan igazoló dokumentumok, amelyek bizonyítékokat szolgáltatnának arra, hogy a pénzügyi eszközből ténylegesen támogatták a végső kedvezményezetteket;

b) bizonyítható, hogy az irányító hatóság vagy a pénzügyi eszközt végrehajtó szervezetek szintjén rendelkezésre álló dokumentumok nem adnak valós és pontos képet a nyújtott támogatásról.

Ugyanakkor az EBB vagy más olyan nemzetközi pénzügyi intézmény, amelyben valamely tagállam részvényes, köteles a naptári év végéig külső ellenőrök által készített éves auditjelentést benyújtani a Bizottság és az audithatóság részére. Ennek a jelentésnek a XXI. mellékletben foglalt elemekre kell kiterjednie, és alapul kell szolgálnia az audithatóság munkájához.

82. cikk

A dokumentumok elérhetősége

III. FEJEZET

A nemzeti irányítási rendszerek igénybevétele

83. cikk

Fokozottan arányos intézkedések

A tagállamok az alábbi fokozottan arányos intézkedéseket alkalmazhatják a programok irányítási és kontrollrendszerére vonatkozóan, amennyiben teljesülnek a 84. cikkben megállapított feltételek:

a) a 74. cikk (1) bekezdésének a) pontjától és a 74. cikk (2) bekezdésétől eltérve az irányító hatóság alkalmazhat kizárólag nemzeti eljárásokat az irányítási ellenőrzések elvégzéséhez;

b) a 77. cikk (1) bekezdésének a rendszerauditokra vonatkozó rendelkezéseitől, valamint a 79. cikk (1) és (3) bekezdésének a műveletek auditjára vonatkozó rendelkezéseitől eltérve az audithatóság az audittevékenységét a műveleteknek az érintett program vagy programcsoport tekintetében 30 mintavételi egység statisztikai kiválasztásán alapuló mintára kiterjedő auditjára korlátozhatja.

Az irányító hatóság az első albekezdés a) pontjában említett irányítási ellenőrzések céljából külső szervek által elvégzett ellenőrzéseket is alapul vehet, feltéve, hogy elegendő bizonyítékkal rendelkezik e szervek kompetenciájára vonatkozóan.

Az első albekezdés b) pontja esetében, amennyiben a sokaság 300-nál kevesebb mintavételi egységből áll, az audithatóság nem statisztikai mintavételi módszert is alkalmazhat a 79. cikk (2) bekezdése szerint.

A Bizottság az audithatóság munkájának felülvizsgálatára korlátozza a saját auditjait, amelyeket kizárólag a saját szintjén végez el újra, kivéve, ha a rendelkezésre álló információk az audithatóság munkájában súlyos hiányosságra utalnak.

84. cikk

A fokozottan arányos intézkedések alkalmazásának feltételei

Amennyiben a tagállam úgy határoz, hogy él a 83. cikkben említett fokozottan arányos intézkedésekkel, értesítenie kell a Bizottságot az ilyen intézkedések alkalmazásáról. Ilyen esetben az intézkedések a következő számviteli év elejétől alkalmazandóak.

85. cikk

Kiigazítás a programozási időszak során

VII. CÍM

PÉNZÜGYI IRÁNYÍTÁS,AZ ELSZÁMOLÁSOK BENYÚJTÁSA ÉS VIZSGÁLATA,VALAMINT PÉNZÜGYI KORREKCIÓK

I. FEJEZET

Pénzügyi irányítás

I. szakasz

Általános számviteli szabályok

86. cikk

Költségvetési kötelezettségvállalások

Az említett határozatban alaponként és évenként kell meghatározni a teljes uniós hozzájárulást. A "Beruházás a munkahelyteremtésbe és a növekedésbe" célkitűzés keretébe tartozó programok esetében azonban a 2026. és 2027. évre vonatkozó programonkénti és tagállamonkénti összegek a hozzájárulás 50 %-ának megfelelő összeget ("rugalmassági összeg") vissza kell tartani, és kizárólag a 18. cikkel összhangban a félidős felülvizsgálatot követően hozott bizottsági határozat elfogadása után lehet véglegesen a programhoz rendelni.

87. cikk

Az euro használata

A programokban meghatározott, a tagállamok által a Bizottság felé bejelentett vagy deklarált valamennyi összeget euróban kell kifejezni.

88. cikk

Visszafizetés

II. szakasz

A tagállamok számára teljesített kifizetésekre vonatkozó szabályok

89. cikk

A kifizetések típusai

A kifizetések történhetnek előfinanszírozás, időközi kifizetések, valamint a számviteli évre vonatkozó egyenlegkifizetés formájában.

90. cikk

Előfinanszírozás

Az egyes alapok esetében az előfinanszírozást a rendelkezésre álló forrásoknak megfelelően, az alábbiak szerinti éves részletekben kell kifizetni minden év július 1. előtt:

a) 2021: 0,5 %;

b) 2022: 0,5 %;

c) 2023: 0,5 %;

d) 2024: 0,5 %;

e) 2025: 0,5 %;

f) 2026: 0,5 %.

Ha egy programot 2021. július 1. után fogadnak el, a korábbi részleteket az elfogadás évében kell kifizetni.

2022-ben, közvetlenül e rendelet hatálybalépését követően további 0,5 %-os előfinanszírozást, 2023-ban pedig további 0,5 %-os előfinanszírozást kell kifizetni a "Beruházás a munkahelyteremtésbe és a növekedésbe" célkitűzés keretében az ERFA-ból, az ESZA+-ból vagy a Kohéziós Alapból támogatott programok esetében. Ha egy programot 2022. december 31. után fogadnak el, a 2022-ben esedékes részletet az elfogadás évében kell kifizetni.

Az MMIA, a BBA és a HAVE által támogatott programok esetében az előfinanszírozásként kifizetett összeget legkésőbb az utolsó számviteli évvel kell kivezetni a Bizottság számláiból.

91. cikk

Kifizetési kérelmek

A július 31-ig benyújtott utolsó kifizetési kérelmet a június 30-ával végződő számviteli évre vonatkozó végső kifizetési kérelemnek kell tekinteni.

Az első albekezdés nem alkalmazandó az Interreg programokra.

A kifizetési kérelmeket a XXIII. mellékletben meghatározott sablon szerint kell benyújtani a Bizottság részére, és azoknak a következőket kell tartalmazniuk az egyes prioritásokra vonatkozóan és - adott esetben - régiókategóriánként:

a) a kedvezményezetteknél olyan egyedi célkitűzésekhez kapcsolódó végrehajtási műveletek keretében felmerült és kifizetett elszámolható kiadásoknak az elszámolási feladatkört ellátó szerv rendszerében nyilvántartott teljes összege, amely célkitűzések esetében teljesülnek az feljogosító feltételek, valamint olyan egyedi célkitűzésekhez kapcsolódó műveletek keretében, amelyek esetében nem teljesülnek a feljogosító feltételek, de a művelet hozzájárul a feljogosító feltételek teljesítéséhez;

b) adott esetben a technikai segítségnyújtásra vonatkozó, a 36. cikk (5) bekezdésének b) pontja szerint kiszámított összeg;

c) olyan egyedi célkitűzésekhez kapcsolódóan teljesített vagy teljesítendő, közpénzből nyújtott hozzájárulásoknak az elszámolási feladatkört ellátó szerv rendszerében nyilvántartott teljes összege, amelyek esetében teljesülnek a feljogosító feltételek, valamint amelyek esetében nem teljesülnek a feljogosító feltételek, de a művelet hozzájárul a feljogosító feltételek teljesítéséhez;

d) a kedvezményezetteknél olyan egyedi célkitűzésekhez kapcsolódó végrehajtási műveletek keretében felmerült és kifizetett elszámolható kiadásoknak az elszámolási feladatkört ellátó szerv rendszerében nyilvántartott teljes összege, amelyek esetében nem teljesülnek a feljogosító feltételek, azon műveletek kivételével, amelyek hozzájárulnak a feljogosító feltételek teljesítéséhez.

A (3) bekezdés a) pontjától eltérve a következő rendelkezéseket kell alkalmazni:

a) amennyiben az uniós hozzájárulás az 51. cikk a) pontja alapján történik, a kifizetési kérelemben a feltételek teljesítésében vagy az eredmények elérésében elért előrehaladás által indokolt összegeket kell feltüntetni, a 95. cikk (2) bekezdésében említett határozattal vagy a 95. cikk (4) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktussal összhangban;

b) amennyiben az uniós hozzájárulás az 51. cikk c), d) és e) pontja alapján történik, a kifizetési kérelemben a 94. cikk (3) bekezdésében említett határozatnak vagy a 94. cikk (4) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusnak megfelelően megállapított összegeket kell feltüntetni;

c) az 53. cikk (1) bekezdése első albekezdésének b), c) és d) pontjában felsorolt vissza nem térítendő támogatási formák esetében a kifizetési kérelemben az alkalmazandó alap szerint kiszámított költségek összegét kell feltüntetni.

A (3) bekezdéstől eltérve, az állami támogatások esetében a kifizetési kérelmek magukban foglalhatják a kedvezményezetteknek a támogatást nyújtó szervek által fizetett előlegeket, az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:

a) az említett előlegre az adott tagállamban székhellyel rendelkező bank vagy egyéb pénzügyi intézmény által kibocsátott garancia vonatkozik, vagy az előleget közigazgatási intézmény vagy a tagállam által nyújtott garanciakeret fedezi;

b) az említett előleg összege nem haladja meg a kedvezményezettnek egy adott műveletre nyújtandó támogatás teljes összegének 40 %-át;

c) az említett előleget a művelet végrehajtása során a kedvezményezettek által fizetett kiadások fedezik, és ezt kiegyenlített számlákkal vagy azokkal egyenértékű bizonyító erejű számviteli bizonylatokkal igazolják az előleg kifizetésétől számított legkésőbb három éven belül vagy - amennyiben ez korábbi időpont - 2029. december 31-ig, aminek elmulasztása esetén a következő kifizetési kérelmet megfelelően helyesbíteni kell.

Az említett típusú előlegeket tartalmazó minden kifizetési kérelemben külön fel kell tüntetni a programból előlegként kifizetett teljes összeget, a kedvezményezettek által az előleg kifizetésétől számított három éven belül a c) ponttal összhangban kifizetett kiadások által fedezett összeget, valamint azt az összeget, amelyet nem fedeznek a kedvezményezettek által kifizetett kiadások, és amelyekre vonatkozóan a hároméves időszak még nem telt le.

92. cikk

A kifizetési kérelmekben szereplő, pénzügyi eszközökre vonatkozó külön elemek

Amennyiben a pénzügyi eszközöket az 59. cikk (2) bekezdése szerint használják fel, a pénzügyi eszközök kiadásait tartalmazó kifizetési kérelmek az alábbi feltételek teljesülése esetén nyújthatók be:

a) az első kifizetési kérelemben szereplő összeget már kifizették a pénzügyi eszközökre, és ez az összeg a vonatkozó finanszírozási megállapodásban a pénzügyi eszközök tekintetében vállalt program-hozzájárulások teljes összegének 30 %-áig terjedhet, adott eseteben a releváns prioritással és régiókategóriával összhangban;

b) az elszámolhatósági időszak alatt benyújtott következő kifizetési kérelmekben foglalt összeg tartalmazza a 68. cikk (1) bekezdésében említett elszámolható kiadásokat.

A fenti összeget külön kell feltüntetni a kifizetési kérelmekben.

93. cikk

A kifizetésekre vonatkozó általános szabályok

Az utolsó számviteli év egyenlegének kifizetésekor az alapokból valamely prioritásra nyújtott támogatás nem haladhatja meg egyik összeget sem az alábbiak közül:

a) a kifizetési kérelmekben bejelentett, közpénzből nyújtott hozzájárulás;

b) az alapokból a kedvezményezettek részére fizetett vagy fizetendő támogatás;

c) a tagállam által kért összeg.

A 36. cikk (5) pontja szerint folyósított összegek nem veendők figyelembe az e cikk első albekezdésének b) pontjában említett összeghatár kiszámítása céljára.

Valamely tagállam kérésére az időközi kifizetéseket 10 %-kal az alkalmazandó társfinanszírozási arány fölé lehet emelni az alapok valamennyi prioritására vonatkozóan, amennyiben a tagállam 2021. július 1. után teljesíti az alábbi feltételek egyikét:

a) a tagállam a 407/2010/EU tanácsi rendelet ( 21 ) szerinti hitelt kap az Uniótól;

b) a tagállam középtávú pénzügyi támogatást kap az Európai Stabilitási Mechanizmus létrehozásáról szóló, 2012. február 2-i szerződés által létrehozott Európai Stabilitási Mechanizmus keretében vagy a 332/2002/EK rendeletben említettek szerint, makrogazdasági kiigazítási program végrehajtásának függvényében;

c) pénzügyi támogatást bocsátanak az adott tagállam rendelkezésére a 472/2013/EU rendeletben meghatározott makrogazdasági kiigazítási program végrehajtásának függvényében.

A legfeljebb 100 %-os megemelt társfinanszírozási arányt az azon naptári év végéig benyújtott kifizetési kérelmekre kell alkalmazni, amelyben a kapcsolódó pénzügyi támogatás véget ér.

94. cikk

Uniós hozzájárulás egységköltségek, egyösszegű átalányok és százalékos átalányok alapján

A tagállam által javasolt összegeket és arányokat a következők alapján kell meghatározni, és azokat az audithatóság értékeli:

a) igazságos, méltányos és ellenőrizhető számítási módszer az alábbiak valamelyike alapján: i. statisztikai adatok, más objektív információk vagy szakértői megítélés; ii. ellenőrzött előzményadatok; iii. általános költségelszámolási gyakorlatok alkalmazása;

b) költségvetési tervezetek;

c) az uniós szakpolitikákban hasonló típusú műveletekre alkalmazandó megfelelő egységköltségek, egyösszegű átalányok és százalékos átalányok szabályai;

d) a hasonló típusú műveletek esetében teljes egészében a tagállam által finanszírozott vissza nem térítendő támogatások rendszerében alkalmazott megfelelő egységköltségek, egyösszegű átalányok és százalékos átalányok szabályai.

A tagállamok e cikk alkalmazásában visszatérítést nyújtanak a kedvezményezetteknek. A visszatérítés bármilyen támogatási formában történhet.

A Bizottság és a tagállamok auditjainak és a tagállamok által végzett irányítási ellenőrzéseknek a kizárólagos célja annak ellenőrzése, hogy teljesülnek-e a Bizottság általi visszatérítés feltételei.

95. cikk

Uniós hozzájárulás költségfüggetlen finanszírozás alapján

A Bizottság az 51. cikkel összhangban költségfüggetlen finanszírozás alapján is térítheti a programok valamely prioritásának teljes egészéhez vagy egyes részeihez nyújtott uniós hozzájárulást, vagy az e cikk (2) bekezdése szerinti határozatban jóváhagyott, vagy az e cikk (4) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusban meghatározott összegeknek és arányoknak megfelelően. Ha egy tagállam költségfüggetlen finanszírozáson alapuló uniós hozzájárulást kíván igénybe venni valamely programhoz, akkor javaslatot nyújt be a Bizottságnak az V. és VI. mellékletben meghatározott formanyomtatványoknak megfelelően, a program vagy az annak módosítására vonatkozó kérelem részeként. A javaslatnak az alábbi információkat kell tartalmaznia:

a) az érintett prioritás és a költségfüggetlen finanszírozással fedezett teljes összeg megjelölése;

b) a költségfüggetlen finanszírozással fedezett programrész és művelettípus leírása;

c) a teljesítendő feltételek vagy elérendő eredmények és az időkeret meghatározása;

d) a Bizottság általi megtérítésre jogosító köztes teljesítések;

e) mértékegységek;

f) a Bizottság általi térítések ütemezése és a feltételek teljesítésében vagy az eredmények elérésében elért előrehaladáshoz kapcsolódó összegek;

g) a köztes teljesítéseknek, valamint a feltételek teljesülésének és az eredmények elérésének az ellenőrzésére vonatkozó rendelkezések;

h) adott esetben az összegek kiigazítási módszerei;

i) a feltételek teljesítését vagy az eredmények elérését igazoló auditnyomvonal biztosítására vonatkozó rendelkezések a XIII. melléklettel összhangban;

j) az e cikk által érintett programok valamely prioritásának egészén vagy egyes részein belül a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek részére történő visszatérítés céljára előirányzott visszatérítési mód.

A Bizottság és a tagállamok auditjainak, valamint a tagállamok által végzett irányítási ellenőrzéseknek a kizárólagos célja annak ellenőrzése, hogy teljesülnek-e a Bizottság általi visszatérítés feltételei, vagy hogy elérték-e az eredményeket.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 114. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el abból a célból, hogy ezt a cikket kiegészítse az uniós szintű költségfüggetlen finanszírozásra vonatkozó műveletenkénti összegeknek, az összegek kiigazítási módszereinek, valamint a teljesítendő feltételeknek és elérendő eredményeknek a meghatározásával.

III. szakasz

Megszakítás és felfüggesztés

96. cikk

A fizetési határidő megszakítása

A Bizottság az előfinanszírozás kivételével legfeljebb hat hónapra megszakíthatja a határidőt az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése esetén:

a) bizonyíték utal olyan súlyos hiányosság fennállására, amelynek orvoslására nem tettek korrekciós intézkedéseket;

b) a Bizottságnak kiegészítő ellenőrzéseket kell végeznie olyan információk beérkezését követően, amelyek szerint a kifizetési kérelemben szereplő kiadás szabálytalansághoz kapcsolódhat.

97. cikk

A kifizetések felfüggesztése

A Bizottság - miután lehetőséget adott a tagállamnak észrevételei benyújtására - az előfinanszírozás kivételével részben vagy egészében felfüggesztheti a kifizetéseket az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése esetén:

a) a tagállam nem tette meg a szükséges intézkedéseket azon helyzet orvoslására, amely a 96. cikk szerinti megszakítást indokolta;

b) súlyos hiányosság áll fenn;

c) a kifizetési kérelmekben feltüntetett kiadások olyan szabálytalansághoz kapcsolódnak, amelyet nem korrigáltak;

d) a Bizottság indokolással ellátott véleményt bocsátott ki egy, az EUMSZ 258. cikke szerinti olyan kötelezettségszegési eljárás tekintetében, amelynek tárgyát a kiadás jogszerűségét és szabályszerűségét kockáztató eset képezi.

II. FEJEZET

Az elszámolások benyújtása és vizsgálata

98. cikk

Az elszámolások tartalma és benyújtása

Az egyes olyan számviteli évekre vonatkozóan, amelyekre kifizetési kérelmeket nyújtottak be, a tagállamoknak február 15-ig a következő dokumentumokat (megbízhatósági dokumentumokat) kell benyújtaniuk a Bizottság részére, amelyeknek az előző számviteli évre kell vonatkozniuk:

a) az elszámolások a XXIV. mellékletben meghatározott sablon szerint;

b) a 74. cikk (1) bekezdésének f) pontjában említett vezetői nyilatkozat a XVIII. mellékletben meghatározott sablon szerint;

c) a 77. cikk (3) bekezdésének a) pontjában említett éves auditvélemény a XIX. mellékletben meghatározott sablon szerint;

d) a 77. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett éves kontrolljelentés a XX. mellékletben meghatározott sablon szerint.

Az elszámolásoknak a következőket kell tartalmazniuk az egyes prioritások szintjén, valamint adott esetben alaponként és régiókategóriánként:

a) az elszámolási feladatkört ellátó szerv elszámolási rendszerében nyilvántartott, a számviteli évre vonatkozó végső kifizetési kérelemben feltüntetett olyan elszámolható kiadások teljes összege, valamint az annak megfelelő, teljesített vagy teljesítendő, közpénzből nyújtott olyan hozzájárulás teljes összege, amely olyan egyedi célkitűzésekhez kapcsolódik, amelyek esetében teljesülnek a feljogosító feltételek, valamint amelyek esetében nem teljesülnek a feljogosító feltételek, de a művelet hozzájárul a feljogosító feltételek teljesítéséhez;

b) a számviteli év során visszavont összegek;

c) a pénzügyi eszközökre fizetett, közpénzből nyújtott hozzájárulás összege;

d) az egyes prioritások esetében az a) pont szerint bejelentett összegek és az ugyanazon számviteli évre vonatkozó kifizetési kérelmekben megadott összegek közötti esetleges különbségek magyarázata.

A tagállamoknak különösen a következőket kell levonniuk az elszámolásokból:

a) a szabálytalan kiadások, amelyeken a 103. cikk szerint pénzügyi korrekciókat végeztek el;

b) azok a kiadások, amelyek jogszerűségének és szabályszerűségének az értékelése folyamatban van;

c) egyéb olyan összegek, amelyek az elszámolásokban feltüntetett kiadások fennmaradó hibaarányának 2 %-ra vagy az alá történő csökkentéséhez szükségesek.

A tagállamok feltüntethetik a következő számviteli évekre vonatkozó kifizetési kérelmekben az első albekezdés b) pontja szerinti kiadásokat, amennyiben azok jogszerűsége és szabályszerűsége megerősítést nyert.

99. cikk

Az elszámolások vizsgálata

A számviteli év végét követő év május 31-ig a Bizottság megbizonyosodik arról, hogy az elszámolások teljesek, pontosak és megfelelnek a valóságnak, kivéve, ha a 102. cikk alkalmazandó.

100. cikk

Az egyenleg kiszámítása

Amikor a Bizottság megállapítja az alapok terhére elszámolható összegeket a számviteli évre vonatkozóan, valamint a szükséges módosításokat a tagállam részére teljesítendő kifizetések tekintetében, figyelembe veszi a következőket:

a) az elszámolásokban szereplő, a 98. cikk (3) bekezdésének a) pontjában említett összegek, amelyekre az egyes prioritásokra érvényes társfinanszírozási arány alkalmazandó;

b) a Bizottság által az adott számviteli évben teljesített időközi kifizetések teljes összege;

c) a 2021. és a 2022. év esetében az ERFA, az ESZA+, a Kohéziós Alap, az IÁA és az ETHAA általi előfinanszírozás összegét.

101. cikk

Az elszámolások vizsgálatára vonatkozó eljárás

A 102. cikkben meghatározott eljárást kell követni az alábbi esetekben:

a) az audithatóság korlátozott vagy kedvezőtlen auditvéleményt adott az elszámolások teljességével, pontosságával és valódiságával kapcsolatos okok miatt;

b) a Bizottság olyan bizonyítékokkal rendelkezik, amelyek megkérdőjelezik egy korlátozás nélküli auditvélemény megbízhatóságát.

102. cikk

Az elszámolások vizsgálatára vonatkozó kontradiktórius eljárás

Amennyiben az első albekezdésben meghatározott határidőig:

a) az auditvélemény korlátozás nélküli, a 100. cikket kell alkalmazni, és a Bizottság minden esedékes további összeget kifizet vagy két hónapon belül megindítja a visszafizettetést;

b) az auditvélemény még mindig korlátozott, vagy a tagállam nem nyújtott be újra dokumentumokat, a (2), a (3) és a (4) bekezdést kell alkalmazni.

III. FEJEZET

Pénzügyi korrekciók

103. cikk

A tagállamok által végrehajtott pénzügyi korrekciók

Az (1), a (2) és a (3) bekezdéstől eltérve, a pénzügyi eszközöket magukban foglaló műveletek esetében az e cikkel összhangban egyedi szabálytalanság miatt megszüntetett hozzájárulás összege a következő feltételek mellett újból felhasználható ugyanazon művelethez:

a) ha a hozzájárulás megszüntetését eredményező szabálytalanság a végső kedvezményezett szintjén jelentkezik, kizárólag az adott pénzügyi eszköz más végső kedvezményezettjeinek javára;

b) ha a hozzájárulás megszüntetését eredményező szabálytalanság az egyedi alapot végrehajtó szervezet szintjén jelentkezik, amennyiben a pénzügyi eszközt holdingalapot alkalmazó struktúrán keresztül használják fel, a megszüntetett hozzájárulás csak egyedi alapokat végrehajtó más szervezetek javára használható fel.

Ha a hozzájárulás megszüntetését eredményező szabálytalanság a holdingalapot végrehajtó szervezet szintjén, vagy - amennyiben a pénzügyi eszközzel való gazdálkodás holdingalap nélküli struktúrában történik - az egyedi alapot végrehajtó szervezet szintjén jelentkezik, a megszüntetett hozzájárulás nem használható fel ugyanazon művelethez.

Rendszerszintű szabálytalanság miatt előírt pénzügyi korrekció esetében a megszüntetett hozzájárulás nem használható fel a rendszerszintű szabálytalansággal érintett műveletekhez.

A pénzügyi eszközöket végrehajtó szervezeteknek nem kell visszatéríteniük az első albekezdésben említett összegeket a tagállamok részére, amennyiben az adott szabálytalanság tekintetében az említett szervezetek bizonyítják, hogy az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

a) a szabálytalanság a végső kedvezményezettek szintjén, vagy - holdingalap esetében - az egyedi alapokat végrehajtó szervezetek vagy a végső kedvezményezettek szintjén történt;

b) a pénzügyi eszközöket végrehajtó szervezetek teljesítették a kötelezettségeiket a szabálytalansággal érintett program-hozzájárulások tekintetében az alkalmazandó jog szerint, és a pénzügyi eszközök kezelésében tapasztalattal rendelkező szakmai szervezettől elvárt szakszerűséggel, átláthatósággal és gondossággal jártak el;

c) annak ellenére, hogy a pénzügyi eszközöket végrehajtó szervezetek kellő gondossággal eljárva a rendelkezésre álló összes szerződéses és jogi eszközt igénybe vették, nem sikerült a szabálytalanság által érintett összegeket visszafizettetni.

104. cikk

A Bizottság által végrehajtott pénzügyi korrekciók

A Bizottság pénzügyi korrekciókat hajt végre úgy, hogy csökkenti az alapokból valamely program részére fizetett támogatást, amennyiben megállapítja, hogy:

a) olyan súlyos hiányosság áll fenn, amely veszélyezteti az alapokból a programra már kifizetett támogatást;

b) az elfogadott elszámolásokban szereplő kiadások szabálytalanok, és a tagállam nem észlelte és nem jelentette be őket;

c) a tagállam a pénzügyi korrekciós eljárás Bizottság általi megindítását megelőzően nem teljesítette a 97. cikkben foglalt kötelezettségeit.

Amennyiben a Bizottság átalányalapú vagy extrapolált pénzügyi korrekciókat alkalmaz, ezt a XXV. melléklettel összhangban kell elvégezni.

A Bizottság a pénzügyi korrekcióra vonatkozó döntés meghozatalakor figyelembe veszi az összes benyújtott információt és észrevételt.

Ha a tagállam az (1) bekezdés első albekezdésének a) és c) pontjában említett esetekben az e bekezdés első albekezdésében említett határozat elfogadását megelőzően elfogadja a pénzügyi korrekciót, újból felhasználhatja az érintett összegeket. Az említett lehetőség nem vonatkozik az (1) bekezdés első albekezdésének b) pontja szerinti esetben elvégzendő pénzügyi korrekcióra.

Az IÁA-ra vonatkozó alapspecifikus szabályok a Bizottság által végrehajtott pénzügyi korrekciók tekintetében egyedi követelményeket állapíthatnak meg az IÁA tekintetében megállapított célértékek alulteljesítése esetére.

IV. FEJEZET

Kötelezettségvállalás visszavonása

105. cikk

A kötelezettségvállalás visszavonására vonatkozó elvek és szabályok

106. cikk

Kivételek a kötelezettségvállalás visszavonására vonatkozó szabályok alól

A kötelezettségvállalás visszavonása által érintett összegből le kell vonni a költségvetési kötelezettségvállalás azon részével egyenértékű összegeket, amelyre vonatkozóan:

a) a műveleteket bírósági eljárás vagy felfüggesztő hatályú közigazgatási fellebbezés miatt felfüggesztették; vagy

b) a program egészének vagy egy részének a végrehajtását súlyosan érintő vis maior miatt nem lehetett kifizetési kérelmet benyújtani.

A vis maior-ra hivatkozó nemzeti hatóságoknak igazolniuk kell, hogy a vis maior esemény közvetlen hatással van a program egészének vagy egy részének a végrehajtására.

107. cikk

A kötelezettségvállalás visszavonására vonatkozó eljárás

Amennyiben a tagállam nem nyújt be az említettek szerinti tervet, a Bizottság módosítja a finanszírozási tervet úgy, hogy csökkenti az érintett naptári évre vonatkozóan az alapokból nyújtott hozzájárulást. A fenti csökkentés összegét az egyes prioritások között kell elosztani a kötelezettségvállalás visszavonása által érintett azon összegekkel arányosan, amelyeket nem használtak fel az érintett naptári évben.

VIII. CÍM

PÉNZÜGYI KERET

108. cikk

A "Beruházás a munkahelyteremtésbe és a növekedésbe"célkitűzésre irányuló támogatás földrajzi hatálya

A "Beruházás a munkahelyteremtésbe és a növekedésbe" célkitűzés ERFA és ESZA+ alapokból származó forrásait a következő három, NUTS 2. szintű régiókategória között kell elosztani:

a) kevésbé fejlett régiók, amelyekben az egy főre jutó GDP nem éri el az EU-27 egy főre jutó átlagos GDP-jének 75 %-át (a továbbiakban: kevésbé fejlett régiók);

b) átmeneti régiók, amelyekben az egy főre jutó GDP az EU-27 egy főre jutó átlagos GDP-jének 75 %-a és 100 %-a között van (a továbbiakban: átmeneti régiók);

c) fejlettebb régiók, amelyekben az egy főre jutó GDP meghaladja az EU-27 egy főre jutó átlagos GDP-jének 100 %-át (a továbbiakban: fejlettebb régiók).

A régióknak a három régiókategória valamelyikébe történő besorolását az alapján kell meghatározni, hogy az egyes régiók vásárlóerő-egységben (a továbbiakban: PPS) mért és a 2015-2017-os időszakra vonatkozó uniós adatok alapján számolt egy főre jutó GDP-je hogyan viszonyul az EU-27-ben ugyanabban a referencia-időszakban mért egy főre jutó átlagos GDP-hez.

109. cikk

A gazdasági, társadalmi és területi kohéziót szolgáló források

Az első albekezdésben említett források kiegészülnek 2018-as árakon 10 000 000 000 EUR-val, az (EU) 2020/2094 tanácsi rendelet ( 22 ) 1. cikkének (2) bekezdésében említett, az IÁA-rendelet céljait szolgáló intézkedések céljára. Ez az összeg a költségvetési rendelet 21. cikkének (5) bekezdése alkalmazásában külső címzett bevételnek minősül.

A programozás és ezt követően az Unió költségvetésébe történő későbbi beépítés céljából az első és a második albekezdésben említett összegekre évi 2 %-os indexálás alkalmazandó.

A határozatban egyúttal az európai területi együttműködési célkitűzés (Interreg) globális forrásainak tagállamonkénti éves bontását is meg kell állapítani.

110. cikk

A "Beruházás a munkahelyteremtésbe és a növekedésbe" célkitűzés és az európai területi együttműködési célkitűzés (Interreg) számára biztosított források

Az MFF-en belül a "Beruházás a munkahelyteremtésbe és a növekedésbe" célkitűzés számára biztosított forrásoknak a globális források 97,6 %-át (azaz összesen 329 684 776 621 EUR-t) kell kitenniük, és azokat az alábbiak szerint kell elosztani:

a) 61,3 % (azaz összesen 202 226 984 629 EUR) a kevésbé fejlett régiók számára;

b) 14,5 % (azaz összesen 47 771 802 082 EUR) az átmeneti régiók számára;

c) 8,3 % (azaz összesen 27 202 682 372 EUR) a fejlettebb régiók számára;

d) 12,9 % (azaz összesen 42 555 570 217 EUR) a Kohéziós Alapból támogatott tagállamok számára;

e) 0,6 % (azaz összesen 1 927 737 321 EUR) kiegészítő támogatás az EUMSZ 349. cikkében meghatározott legkülső régiók, valamint az 1994-es csatlakozási okmányhoz csatolt 6. jegyzőkönyv 2. cikkében megállapított kritériumoknak megfelelő, NUTS 2. szintű régiók számára;

f) 0,2 % (azaz összesen 500 000 000 EUR) az interregionális innovációs beruházások számára;

g) 2,3 % (azaz összesen 7 500 000 000 EUR) az Igazságos Átmenet Alap számára.

Az (1) bekezdés e) pontjában említett régiókra vonatkozó kiegészítő támogatás ESZA+ számára allokált összege 472 980 447 EUR.

A Bizottság végrehajtási jogi aktust fogad el, amelyben megállapítja az egyes tagállamok Kohéziós Alapból származó támogatásából a CEF-hez átcsoportosítandó és a teljes időszakra arányosan meghatározott összeget.

Az egyes tagállamok Kohéziós Alapból nyújtott támogatását ennek megfelelően csökkenteni kell.

Az első albekezdésben említett, a Kohéziós Alapból származó támogatásnak megfelelő éves előirányzatokat a CEF megfelelő költségvetési soraiba kell átvezetni a 2021. költségvetési évtől kezdődően.

A CEF-hez átcsoportosított források 30 %-a közvetlenül az átcsoportosítás után rendelkezésére áll minden olyan tagállamnak, amely jogosult a Kohéziós Alapból történő támogatásra, közlekedési infrastrukturális projekteknek a CEF-rendelet szerinti finanszírozására.

A CEF-rendelet értelmében a közlekedési ágazatra alkalmazandó szabályokat kell alkalmazni az első albekezdésben említett egyedi pályázati felhívásokra. 2023. december 31-ig a finanszírozásra jogosult projektek kiválasztása során figyelembe kell venni a Kohéziós Alap szerinti nemzeti allokációkat a CEF számára átcsoportosítandó források 70 %-a tekintetében.

2024. január 1-jétől kezdődően azokat a CEF-hez átcsoportosított forrásokat, amelyeket nem kötöttek le egy adott közlekedési infrastrukturális projekthez, a Kohéziós Alapból történő támogatásra jogosult valamennyi tagállam számára hozzáférhetővé kell tenni közlekedési infrastrukturális projekteknek a CEF-rendelettel összhangban történő finanszírozására.

A Kohéziós Alapból támogatásra jogosult olyan tagállamok támogatása érdekében, amelyek nehézségekkel szembesülhetnek a megfelelően érett vagy a megfelelő minőségű, vagy mind a megfelelően érett, mind a megfelelő minőségű olyan projektek kialakítása kapcsán, amelyek egyúttal elegendő uniós hozzáadott értéket is képviselnek, különös figyelmet kell fordítani az olyan technikai segítségnyújtásra, amely a CEF-rendeletben felsorolt projektek kidolgozásával és végrehajtásával összefüggésben a közigazgatási szervek és állami szolgálatok intézményi kapacitásának és hatékonyságának megerősítésére irányul.

A Bizottság minden tőle telhetőt megtesz - többek között pótlólagos felhívások szervezése útján - annak érdekében, hogy a Kohéziós Alapból támogatásra jogosult valamennyi tagállam számára lehetővé tegye a CEF-hez átcsoportosított összeg lehető legnagyobb mértékű felhasználását a 2021-2027-es időszak végéig.

A nyolcadik és a kilencedik albekezdés alkalmazásakor különös figyelmet és támogatást kell biztosítani azon tagállamok számára, amelyekben a 2015-2017-es időszakban a PPS-ben mért egy főre jutó GNI nem éri el az EU-27-ben ugyanabban a referencia-időszakban mért átlagos GNI 60 %-át.

Azon tagállamok tekintetében, amelyeknek a 2015-2017-es időszakban a PPS-ben mért egy főre jutó GNI-je nem éri el az EU-27 ugyanabban a referencia-időszakban mért átlagos GNI-jének 60 %-át, 2024. december 31-ig garantálni kell az említett tagállamok által a CEF-hez átcsoportosított összeg 70 %-ának 70 %-át.

111. cikk

A források átcsoportosíthatósága

A Bizottság elfogadhatja a tagállam által a partnerségi megállapodás benyújtásakor vagy a félidős felülvizsgálattal összefüggésben az alábbi átcsoportosításokra tett javaslatot:

a) a kevésbé fejlett régiókra vonatkozó kezdeti allokáció mindösszesen legfeljebb 5 %-ának átcsoportosítása az átmeneti régiók vagy a fejlettebb régiók számára vagy az átmeneti régiókból a fejlettebb régiók számára;

b) a fejlettebb régiók vagy átmeneti régiók számára allokált forrásokból a kevésbé fejlett régiók számára, valamint a fejlettebb régiók számára allokált forrásokból az átmeneti régiók számára történő átcsoportosítás.

Az első albekezdés a) pontjától eltérve, a Bizottság elfogadhatja a kevésbé fejlettebb régiók számára allokált teljes összeg további legfeljebb 10 %-ának kiegészítő jelleggel történő átcsoportosítását átmeneti régiók vagy fejlettebb régiók számára olyan tagállamokon belül, amelyekben a 2015-2017-es időszakban a PPS-ben mért egy főre jutó GNI nem éri el az EU-27-ben mért átlagos GNI 90 %-át. Minden kiegészítő jelleggel átcsoportosított forrást az 5. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett szakpolitikai célkitűzésekhez való hozzájárulás céljára kell felhasználni.

112. cikk

Társfinanszírozási arányok meghatározása

A Bizottság a határozatában minden egyes prioritás tekintetében megállapítja, hogy a prioritásra vonatkozó társfinanszírozási arány alkalmazandó-e az alábbiak valamelyikére:

a) teljes hozzájárulás, beleértve a közpénzből vagy magánforrásokból teljesített hozzájárulást;

b) közpénzből nyújtott hozzájárulás.

A "Beruházás a munkahelyteremtésbe és a növekedésbe" célkitűzésre vonatkozó társfinanszírozási arány az egyes prioritások szintjén nem lehet magasabb a következőknél:

a) 85 % a kevésbé fejlett régiók számára;

b) 70 % az olyan átmeneti régiók számára, amelyeket a 2014-2020-as időszakban kevésbé fejlett régióként soroltak be;

c) 60 % az átmeneti régiók számára;

d) 50 % az olyan fejlettebb régiók számára, amelyeket a 2014-2020-as időszakban átmeneti régióként soroltak be vagy 100 % alatti egy főre jutó GDP-vel rendelkeztek;

e) 40 % a fejlettebb régiók számára.

Az első albekezdés a) pontjában megállapított társfinanszírozási arányok a legkülső régiókra is alkalmazandók, ideértve a legkülső régiók számára teljesített kiegészítő allokációkat is.

A Kohéziós Alapra vonatkozó társfinanszírozási arány az egyes prioritások szintjén nem lehet magasabb 85 %-nál.

Az ESZA+ rendelet magasabb társfinanszírozási arányokat határozhat meg az említett rendelet 10. és 14. cikkével összhangban.

Az IÁA-ból támogatott prioritásra vonatkozó társfinanszírozási arány arra a régióra alkalmazva, ahol az igazságos átmenetre vonatkozó területi tervben meghatározott terület vagy területek találhatók, nem haladhatja meg:

a) a 85 %-ot a kevésbé fejlett régiók esetében;

b) a 70 %-ot az átmeneti régiók esetében;

c) az 50 %-ot a fejlettebb régiók esetében.

Az ilyen prioritások keretében egy tagállamban programozott teljes összeg nem haladhatja meg az ERFA-ból és az ESZA+-ból együttesen nyújtott kezdeti nemzeti allokáció 5 %-át.

A Bizottság 2024. június 30-ig felülvizsgálja a társfinanszírozási arányt.

Az ilyen külön prioritásra elkülönített pénzügyi előirányzat legalább 30 %-át olyan műveletekre kell fordítani, amelyek kedvezményezettjei helyi hatóságok vagy helyi közösségekben működő civil társadalmi szervezetek. A tagállamok az említett feltétel teljesüléséről a 43. cikkben előírt záró teljesítményjelentésben számolnak be. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, a Bizottság arányosan csökkenti az érintett prioritás esetében teljesített visszatérítést annak érdekében, hogy az említett feltétel a program számára kifizetendő végső egyenleg kiszámításakor teljesüljön.

IX. CÍM

FELHATALMAZÁS, VALAMINT VÉGREHAJTÁSI,ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET

Felhatalmazás és végrehajtási rendelkezések

113. cikk

Felhatalmazás egyes mellékletek tekintetében

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 114. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet mellékleteinek módosítására - a III., IV., XI., XIII., XIV., XVII. és XXVI. melléklet kivételével -, abból a célból, hogy azokat kiigazítsa a programozási időszak során bekövetkező változásoknak megfelelően.

114. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

115. cikk

A bizottsági eljárás

II. FEJEZET

Átmeneti és záró rendelkezések

116. cikk

Felülvizsgálat

Az EUMSZ 177. cikkével összhangban az Európai Parlament és a Tanács e rendeletet 2027. december 31-ig felülvizsgálja.

117. cikk

Átmeneti rendelkezések

118. cikk

A szakaszokban végrehajtott műveletekre vonatkozó feltételek

Az irányító hatóság megkezdheti az 1303/2013/EU rendelet alapján támogatásra kiválasztott és elindított valamely művelet második szakaszát jelentő művelet kiválasztását, amennyiben az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

a) az 1303/2013/EU rendelet alapján támogatásra kiválasztott művelet két külön, pénzügyi szempontból azonosítható szakaszból áll, melyek külön auditnyomvonallal rendelkeznek;

b) az a) pontban említett művelet teljes költsége meghaladja az 5 000 000 EUR-t;

c) az első szakaszra vonatkozó kifizetési kérelemben szereplő kiadások nem szerepelnek a második szakaszra vonatkozó egyetlen kifizetési kérelemben sem;

d) a művelet második szakasza megfelel az alkalmazandó jognak, és az e rendelet vagy az alapspecifikus rendeletek rendelkezései alapján támogatható az ERFA-ból, az ESZA+-ból, a Kohéziós Alapból vagy az ETHAA-ból;

e) a tagállam - az 1303/2013/EU rendelet 141. cikkének megfelelően benyújtott záró végrehajtási jelentésben vagy az Európai Tengerügyi és Halászati Alap esetében az utolsó éves végrehajtási jelentésben - kötelezettséget vállal arra, hogy a programozási időszak alatt befejezi és működőképessé teszi a második, utolsó szakaszt.

118a. cikk

Az 1303/2013/EU rendelet alapján 2022. június 29. előtt támogatásra kiválasztott, szakaszokban végrehajtott műveletekre vonatkozó feltételek

A 73. cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve az irányító hatóság dönthet úgy, hogy e rendelet alapján közvetlenül nyújt támogatást az ilyen műveletekhez, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

a) a művelet pénzügyi szempontból két azonosítható szakasszal rendelkezik, külön-külön auditnyomvonallal;

b) a művelet egy releváns egyedi célkitűzés keretében programozott fellépések keretébe tartozik, és be van sorolva valamely, az I. mellékletnek megfelelő beavatkozástípusba;

c) az első szakaszra vonatkozó kifizetési kérelemben szereplő kiadások nem szerepelnek a második szakaszra vonatkozó egyetlen kifizetési kérelemben sem;

d) a tagállam - az 1303/2013/EU rendelet 141. cikkének megfelelően benyújtott záró végrehajtási jelentésben vagy az Európai Tengerügyi és Halászati Alap esetében az utolsó éves végrehajtási jelentésben - kötelezettséget vállal arra, hogy a programozási időszak alatt befejezi és működőképessé teszi a második és utolsó szakaszt.

Ez a cikk nem alkalmazandó az Oroszországi Föderáció által elkövetett katonai agresszió eredményezte migrációs kihívások kezelésére irányuló olyan műveletekre, amelyek az 1303/2013/EU rendelet 98. cikke (4) bekezdésének első és második albekezdésében biztosított lehetőség alapján kerülnek támogatásra.

119. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

I. MELLÉKLET

DIMENZIÓK ÉS KÓDOK AZ ERFA, AZ ESZA+, A KOHÉZIÓS ALAP ÉS AZ IÁA BEAVATKOZÁSI TÍPUSAIHOZ - 22. CIKK (5) BEKEZDÉS

1. TÁBLÁZAT: DIMENZIÓK ÉS KÓDOK A BEAVATKOZÁSI TÍPUSOKHOZ (1) , (2)

BEAVATKOZÁSI TERÜLET (3)Az éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzések támogatási összegeinek kiszámítására vonatkozó együtthatóA környezetvédelemmel kapcsolatos célkitűzések támogatási összegeinek kiszámítására vonatkozó együttható
1. szakpolitikai célkitűzés: Egy versenyképesebb és intelligensebb Európa megteremtése az innovatív és intelligens gazdasági átalakulás, valamint a regionális IKT-összekapcsoltság előmozdításával
001Állóeszköz-beruházások – köztük kutatási infrastrukturális beruházások – a mikrovállalkozásokban, a kutatási és innovációs tevékenységekkel közvetlen kapcsolatban0 %0 %
002Állóeszköz-beruházások – köztük kutatási infrastrukturális beruházások – a kis- és középvállalkozásokban (köztük a magán kutatóközpontokban), a kutatási és innovációs tevékenységekkel közvetlen kapcsolatban0 %0 %
003Állóeszköz-beruházások – köztük kutatási infrastrukturális beruházások – a nagyobb vállalkozásoknál (4), a kutatási és innovációs tevékenységekkel közvetlen kapcsolatban0 %0 %
004Állóeszköz-beruházások – köztük kutatási infrastrukturális beruházások – az állami kutatóközpontokban és a felsőoktatásban, a kutatási és innovációs tevékenységekkel közvetlen kapcsolatban0 %0 %
005Immateriális javakba való beruházások a mikrovállalkozásokban, a kutatási és innovációs tevékenységekkel közvetlen kapcsolatban0 %0 %
006Immateriális javakba való beruházások kkv-kben (köztük magán kutatóközpontokban), közvetlenül a kutatási és innovációs tevékenységekkel kapcsolatban0 %0 %
007Immateriális javakba való beruházások a nagyobb vállalkozásokban, a kutatási és innovációs tevékenységekkel közvetlen kapcsolatban0 %0 %
008Immateriális javakba való beruházások állami kutatóközpontokban és a felsőoktatásban, közvetlenül a kutatási és innovációs tevékenységekkel kapcsolatban0 %0 %
009Kutatási és innovációs tevékenységek mikrovállalkozásokban, ezen belül hálózatépítés (ipari kutatás, kísérleti fejlesztés, megvalósíthatósági tanulmányok)0 %0 %
010Kutatási és innovációs tevékenységek kkv-kben, ezen belül hálózatépítés0 %0 %
011Kutatási és innovációs tevékenységek nagyobb vállalkozásokban, ezen belül hálózatépítés0 %0 %
012Kutatási és innovációs tevékenységek állami kutatóközpontokban, a felsőoktatásban és kompetenciaközpontokban, ezen belül hálózatépítés (ipari kutatás, kísérleti fejlesztés, megvalósíthatósági tanulmányok)0 %0 %
013A kkv-k digitalizálása (ideértve az e-kereskedelmet, az e-üzletvitelt és a hálózatos üzleti folyamatokat, a digitális innovációs központokat, az élő laboratóriumokat, az internetes vállalkozókat, induló IKT-vállalkozásokat, B2B-t)0 %0 %
014A nagyobb vállalkozások digitalizálása (ideértve az e-kereskedelmet, az e-üzletvitelt és a hálózatos üzleti folyamatokat, a digitális innovációs központokat, az élő laboratóriumokat, az internetes vállalkozókat, induló IKT-vállalkozásokat, B2B-t)0 %0 %
015A kkv-k vagy nagyobb vállalkozások az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésének vagy az energiahatékonysági kritériumoknak megfelelő digitalizálása (ideértve az e-kereskedelmet, az e-üzletvitelt és a hálózatos üzleti folyamatokat, a digitális innovációs központokat, az élő laboratóriumokat, az internetes vállalkozókat, az induló IKT-vállalkozásokat, a B2B-t) (5)40 %0 %
016Kormányzati IKT-megoldások, e-szolgáltatások, alkalmazások0 %0 %
017Az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésének vagy az energiahatékonysági kritériumoknak megfelelő kormányzati IKT-megoldások, e-szolgáltatások és -alkalmazások (6)40 %0 %
018IT-szolgáltatások és -alkalmazások a digitális készségek és digitális társadalmi befogadás céljából0 %0 %
019E-egészségügyi szolgáltatások és alkalmazások (ideértve az e-egészségügyi ellátást, a dolgok internetét fizikai tevékenységek céljából és saját lakókörnyezetben való életvitel segítését)0 %0 %
020Üzleti infrastruktúra kkv-k számára (ideértve az ipari parkokat és telephelyeket is)0 %0 %
021A kkv-k üzletfejlesztése és nemzetköziesítése, ideértve a termelőberuházásokat is0 %0 %
022Nagyobb vállalkozások támogatása pénzügyi eszközök útján, ideértve a termelőberuházásokat is0 %0 %
023Készségfejlesztés az intelligens szakosodáshoz, az ipari átalakuláshoz, a vállalkozói készséghez és a vállalkozások változáshoz való alkalmazkodóképességéhez0 %0 %
024Fejlett támogatási szolgáltatások a kkv-k és kkv-csoportok számára (ideértve a menedzsment-, marketing- és tervezési szolgáltatásokat is)0 %0 %
025Inkubáció, támogatás spin-off és spin-out vállalkozások, valamint induló innovatív vállalkozások számára0 %0 %
026Elsősorban a kkv-k javára szolgáló innovációs klaszterek támogatása, többek között vállalkozások, kutatási szervezetek, hatóságok és üzleti hálózatok között0 %0 %
027Kkv-k innovációs folyamatai (folyamat-, szervezeti, marketing-, közös alkotáson alapuló, felhasználó- és keresletvezérelt innováció)0 %0 %
028Technológiatranszfer és együttműködés vállalkozások, kutatóközpontok és a felsőoktatási szektor között0 %0 %
029Kutatási és innovációs folyamatok, technológiatranszfer és együttműködés a karbonszegény gazdaságra, az éghajlatváltozással szembeni rezilienciára és az ahhoz való alkalmazkodásra összpontosító vállalkozások, kutatóközpontok és egyetemek között100 %40 %
030Kutatási és innovációs folyamatok, technológiatranszfer és együttműködés a körforgásos gazdaságra összpontosító vállalkozások. között40 %100 %
031A kkv-k működőtőkéjének finanszírozása vissza nem térítendő támogatások formájában a szükséghelyzet kezelése céljából (7)0 %0 %
032IKT: Nagyon nagy kapacitású, széles sávú hálózat (gerinc-/felhordóhálózat)0 %0 %
033IKT: Nagyon nagy kapacitású, széles sávú hálózat (hozzáférés/helyi hurok egy, a többlakásos ingatlan kiszolgálópontjánál található elosztópontig tartó optikai száléval megegyező teljesítménnyel)0 %0 %
034IKT: Nagyon nagy kapacitású, széles sávú hálózat (hozzáférés/helyi hurok egy, a háztartások vagy üzleti ingatlanok kiszolgálópontjánál található elosztópontig tartó optikai száléval megegyező teljesítménnyel)0 %0 %
035IKT: Nagyon nagy kapacitású, széles sávú hálózat (hozzáférés/helyi hurok egy, fejlett technológiájú vezeték nélküli kommunikációt megvalósító bázisállomásig tartó optikai száléval megegyező teljesítménnyel)0 %0 %
036IKT: Az IKT-infrastruktúra egyéb típusai (köztük nagy méretű számítógépes erőforrások/berendezések, adatközpontok, szenzorok és más vezeték nélküli berendezések)0 %0 %
037IKT: Az IKT-infrastruktúra a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésének és az energiahatékonysági kritériumoknak megfelelő egyéb típusai (köztük nagy méretű számítógépes erőforrások/berendezések, adatközpontok, szenzorok és más vezeték nélküli berendezések) (8)40 %0 %
2. szakpolitikai célkitűzés: Egy zöldebb, alacsony szén-dioxid-kibocsátású átalakulás a nettó nulla szén-dioxid-kibocsátású gazdaság és a reziliens Európa felé a tiszta és tisztességes energetikai átmenet, a zöld és kék beruházás, a körforgásos gazdaság, az éghajlatváltozás enyhítése és az ahhoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés, valamint a fenntartható városi mobilitás előmozdításával
038Energiahatékonysági és demonstrációs projektek a kkv-kben és kísérő intézkedések40 %40 %
039Energiahatékonysági és demonstrációs projektek a nagyobb vállalkozásokban és kísérő intézkedések40 %40 %
040Energiahatékonysági és demonstrációs projektek a kkv-kben vagy a nagyobb vállalkozásokban, és az energiahatékonysági kritériumoknak megfelelő kísérő intézkedések (9)100 %40 %
041A meglévő lakásállomány energiahatékony felújítása, demonstrációs projektek és kísérő intézkedések40 %40 %
042A meglévő lakásállomány energiahatékony, az energiahatékonysági kritériumoknak megfelelő felújítása, demonstrációs projektek és kísérő intézkedések (10)100 %40 %
043Új, energiahatékony épületek építése (11)40 %40 %
044A közcélú infrastruktúra energiahatékony felújítása vagy azok energiahatékonyságát fokozó intézkedések, demonstrációs projektek és kísérő intézkedések40 %40 %
045A közcélú infrastruktúra az energiahatékonysági kritériumoknak megfelelő energiahatékony felújítása vagy azok energiahatékonyságát fokozó intézkedések, demonstrációs projektek és kísérő intézkedések (12)100 %40 %
046Támogatás olyan szervezetek számára, amelyek a karbonszegény gazdasághoz és az éghajlatváltozással szembeni rezilienciához hozzájáruló szolgáltatásokat nyújtanak, ideértve a figyelemfelkeltő intézkedéseket is100 %40 %
047Megújuló energia: szél100 %40 %
048Megújuló energia: napenergia100 %40 %
049Megújuló energia: biomassza (13)40 %40 %
050Megújuló energia: jelentős üvegházhatásúgáz-megtakarítással járó biomassza-energia (14)100 %40 %
051Megújuló energia: tengeri energia100 %40 %
052Egyéb megújuló energia (ideértve a geotermikus energiát is)100 %40 %
053Intelligens energiarendszerek (ideértve az intelligens energiahálózatokat és az IKT-rendszereket is), valamint kapcsolódó tárolás100 %40 %
054Nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelés, távfűtés és -hűtés40 %40 %
055 (15)Nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelés, hatékony távfűtés és -hűtés, a teljes életciklusra számított alacsony kibocsátással (16)100 %40 %
056A széntüzelésű fűtési rendszerek lecserélése gáztüzelésű fűtési rendszerekre, az éghajlatváltozás mérséklése céljából0 %0 %
057A szén helyett használt földgáz elosztása és szállítása0 %0 %
058Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz kapcsolódó intézkedések és az éghajlattal összefüggő kockázatok megelőzése és kezelése: árvizek és földcsuszamlások (ideértve a tudatosságnövelést, a polgári védelmet, valamint a katasztrófavédelmi rendszereket, infrastruktúrákat és az ökoszisztéma-alapú megközelítéseket is)100 %100 %
059Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz kapcsolódó intézkedések és az éghajlattal összefüggő kockázatok megelőzése és kezelése: tűzvészek (ideértve a tudatosságnövelést, a polgári védelmet, valamint a katasztrófavédelmi rendszereket, infrastruktúrákat és az ökoszisztéma-alapú megközelítéseket is)100 %100 %
060Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz kapcsolódó intézkedések és az éghajlattal összefüggő kockázatok megelőzése és kezelése: egyéb, például viharok és aszály (ideértve a tudatosságnövelést, a polgári védelmet, valamint a katasztrófavédelmi rendszereket, infrastruktúrákat és az ökoszisztéma-alapú megközelítéseket is)100 %100 %
061Kockázatmegelőzés és a nem az éghajlattal összefüggő természeti kockázatok (például földrengések), valamint az emberi tevékenységekhez kapcsolódó kockázatok (például technológiai balesetek) kezelése, ideértve a tudatosságnövelést, a polgári védelmet, valamint a katasztrófavédelmi rendszereket, infrastruktúrákat és az ökoszisztéma-alapú megközelítéseket is0 %100 %
062Emberi fogyasztásra szolgáló víz biztosítása (kitermelés, vízkezelés, tárolási és elosztási infrastruktúra, hatékonysági intézkedések, ivóvízellátás)0 %100 %
063Emberi fogyasztásra szolgáló víz az energiahatékonysági kritériumoknak megfelelő módon történő biztosítása (kitermelési, kezelési, tárolási és elosztási infrastruktúra, hatékonysági intézkedések, ivóvízellátás) (17)40 %100 %
064Vízgazdálkodás és a vízkészletek megőrzése (ideértve a vízgyűjtő-gazdálkodást, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz kapcsolódó meghatározott intézkedéseket, az újrafelhasználást, a szivárgás csökkentését)40 %100 %
065Szennyvízgyűjtés és -kezelés0 %100 %
066Az energiahatékonysági kritériumoknak megfelelő szennyvízgyűjtés és -kezelés (18)40 %100 %
067Háztartásihulladék-kezelés: a megelőzést, a minimálisra csökkentést, a szétválogatást, az újrafelhasználást, az újrafeldolgozást célzó intézkedések40 %100 %
068A háztartási hulladék kezelése: a maradékhulladék kezelése0 %100 %
069Kereskedelmi-, iparihulladék-kezelés: a megelőzést, a minimálisra csökkentést, a szétválogatást, az újrafelhasználást, az újrafeldolgozást célzó intézkedések40 %100 %
070Kereskedelmi-, iparihulladék-kezelés: maradék- és veszélyes hulladék0 %100 %
071Az újrafeldolgozott anyagok nyersanyagként való felhasználásának előmozdítása0 %100 %
072Az újrafeldolgozott anyagok felhasználása az energiahatékonysági kritériumoknak megfelelő nyersanyagként (19)100 %100 %
073Ipari területek és szennyezett talaj rehabilitációja0 %100 %
074Az ipari területeknek és a szennyezett talajnak az energiahatékonysági kritériumoknak megfelelő rehabilitációja (20)40 %100 %
075A környezetbarát gyártási eljárások és az erőforrás-hatékonyság támogatása a kkv-kben40 %40 %
076A környezetbarát gyártási eljárások és az erőforrás-hatékonyság támogatása a nagyobb vállalkozásokban40 %40 %
077Levegőminőségi és zajcsillapítási intézkedések40 %100 %
078A Natura 2000 területek védelme, helyreállítása és fenntartható használata40 %100 %
079A természet és a biológiai sokféleség védelme, természeti örökség és erőforrások, zöld és kék infrastruktúra40 %100 %
080Egyéb intézkedések az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére a nagy szén-dioxid-elnyelési és -tárolási potenciállal rendelkező természeti területek megőrzése és helyreállítása terén, például a mocsarak elárasztással való helyreállítása, a hulladéklerakó-gáz leválasztása100 %100 %
081Tiszta városi közlekedési infrastruktúra (21)100 %40 %
082Tiszta városi közlekedésben használt járművek (22)100 %40 %
083Kerékpározási infrastruktúra100 %100 %
084A városi közlekedés digitalizálása0 %0 %
085A közlekedés digitalizálása, amennyiben az részben az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentését szolgálja: városi közlekedés40 %0 %
086Alternatív üzemanyagok infrastruktúrája (23)100 %40 %
3. szakpolitikai célkitűzés: Egy jobban összekapcsolt Európa megteremtése a mobilitás fokozásával
087 (24)Újonnan épített vagy felújított autópályák és közutak – TEN-T törzshálózat0 %0 %
088Újonnan épített vagy felújított autópályák és közutak – TEN-T átfogó hálózat0 %0 %
089A TEN-T úthálózathoz és csomópontokhoz csatlakozó, újonnan épített vagy felújított másodlagos közúti kapcsolatok0 %0 %
090Egyéb újonnan épített vagy felújított országos, regionális és helyi bekötőutak0 %0 %
091Átépített vagy korszerűsített autópályák és közutak – TEN-T törzshálózat0 %0 %
092Átépített vagy korszerűsített autópályák és közutak – TEN-T átfogó hálózat0 %0 %
093Egyéb átépített vagy korszerűsített közutak (autópálya, országos, regionális vagy helyi)0 %0 %
094A közlekedés digitalizálása: közutak0 %0 %
095A közlekedés digitalizálása, amennyiben az részben az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentését szolgálja: közutak40 %0 %
096Újonnan épített vagy felújított vasutak – TEN-T törzshálózat100 %40 %
097Újonnan épített vagy felújított vasutak – TEN-T átfogó hálózat100 %40 %
098Egyéb újonnan épített vagy felújított vasutak40 %40 %
099Egyéb újonnan épített vagy felújított vasutak – elektromos/kibocsátásmentes (25)100 %40 %
100Átépített vagy korszerűsített vasutak – TEN-T törzshálózat100 %40 %
101Átépített vagy korszerűsített vasutak – TEN-T átfogó hálózat100 %40 %
102Egyéb átépített vagy korszerűsített vasutak40 %40 %
103Egyéb átépített vagy korszerűsített vasutak – elektromos/kibocsátásmentes (26)100 %40 %
104A közlekedés digitalizálása: vasút40 %0 %
105Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer (ERTMS)40 %40 %
106Mozgó vasúti tárgyi eszközök0 %40 %
107Kibocsátásmentes/elektromos meghajtású (26) mobil vasúti tárgyi eszközök100 %40 %
108Multimodális szállítás (TEN-T)40 %40 %
109Multimodális közlekedés (nem városi)40 %40 %
110Tengeri kikötők (TEN-T)0 %0 %
111Tengeri kikötők (TEN-T), kivéve a fosszilis tüzelőanyagok szállítására szolgáló létesítményeket40 %0 %
112Egyéb tengeri kikötők0 %0 %
113Egyéb tengeri kikötők, kivéve a fosszilis tüzelőanyagok szállítására szolgáló létesítményeket40 %0 %
114Belvízi utak és kikötők (TEN-T)0 %0 %
115Belvízi utak és kikötők (TEN-T), kivéve a fosszilis tüzelőanyagok szállítására szolgáló létesítményeket40 %0 %
116Belvízi utak és kikötők (regionális és helyi)0 %0 %
117Belvízi utak és kikötők (regionális és helyi), kivéve a fosszilis tüzelőanyagok szállítására szolgáló létesítményeket40 %0 %
118Biztonsági, védelmi és légiforgalmi szolgáltatási rendszerek a meglévő repülőterek tekintetében0 %0 %
119A közlekedés digitalizálása: egyéb közlekedési módok0 %0 %
120A közlekedés digitalizálása, amennyiben az részben az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentését szolgálja: egyéb közlekedési módok40 %0 %
4. szakpolitikai célkitűzés: Egy szociálisabb és befogadóbb Európa megteremtése a szociális jogok európai pillérének végrehajtásával
121A kisgyermekkori neveléshez és gondozáshoz kapcsolódó infrastruktúra0 %0 %
122Általános és középfokú oktatási infrastruktúra0 %0 %
123Felsőoktatási infrastruktúra0 %0 %
124A szakképzéshez és felnőttképzéshez kapcsolódó infrastruktúra0 %0 %
125Lakhatási infrastruktúra migránsok, menekültek és nemzetközi védelemben részesülő/nemzetközi védelmet kérelmező személyek számára0 %0 %
126Lakhatási infrastruktúra (nem migránsok, menekültek és nemzetközi védelemben részesülő/nemzetközi védelmet kérelmező személyek számára)0 %0 %
127A közösségbe való társadalmi befogadáshoz hozzájáruló egyéb szociális infrastruktúra0 %0 %
128Egészségügyi infrastruktúra0 %0 %
129Egészségügyi berendezések0 %0 %
130Egészségügyi mobil eszközök0 %0 %
131Az egészségügy digitalizálása0 %0 %
132Szükséghelyzet kezeléséhez szükséges kritikus felszerelések és eszközök0 %0 %
133Ideiglenes befogadási infrastruktúra migránsok, menekültek és nemzetközi védelemben részesülő/nemzetközi védelmet kérelmező személyek számára0 %0 %
134A munkavállalást előmozdító intézkedések0 %0 %
135A tartósan munkanélküliek munkavállalását előmozdító intézkedések0 %0 %
136Egyedi támogatás az ifjúsági foglalkoztatáshoz és a fiatalok társadalmi-gazdasági integrációjához0 %0 %
137Támogatás az önfoglalkoztatáshoz és induló vállalkozásokhoz0 %0 %
138Támogatás a szociális gazdaság és a szociális vállalkozások számára0 %0 %
139Intézkedések a munkaerőpiaci intézmények és szolgáltatások korszerűsítésére a készségigények felmérése és előrejelzése, valamint kellő idejű és testre szabott támogatás biztosítása céljából0 %0 %
140Támogatás a munkaerőpiaci kereslet és kínálat egyeztetéséhez és az átálláshoz0 %0 %
141Támogatás a munkavállalói mobilitáshoz0 %0 %
142Intézkedések a nők munkaerőpiaci részvételének előmozdítására és a munkaerőpiac nemen alapuló szegregációjának csökkentésére0 %0 %
143Intézkedések a munka és a magánélet közötti egyensúly előmozdítására, ideértve a gyermekgondozás és az eltartott személyek gondozásának igénybevételét is)0 %0 %
144Intézkedések az egészséges és az egészségügyi kockázatokat kezelő, jól kialakított munkakörnyezet megteremtése céljából, ideértve a testmozgás népszerűsítését is0 %0 %
145Támogatás a digitális készségek fejlesztéséhez0 %0 %
146Támogatás a munkavállalók, vállalkozások és vállalkozók változáshoz való alkalmazkodásához0 %0 %
147Intézkedések az aktív és egészséges időskör ösztönzéséhez0 %0 %
148A kisgyermekkori nevelés és gondozás támogatása (az infrastruktúra kivételével)0 %0 %
149Az alap- és középfokú oktatás támogatása (az infrastruktúra kivételével)0 %0 %
150A felsőoktatás támogatása (az infrastruktúra kivételével)0 %0 %
151A felnőttoktatás támogatása (az infrastruktúra kivételével)0 %0 %
152Intézkedések az esélyegyenlőség és a társadalomban való aktív részvétel előmozdítására0 %0 %
153A hátrányos helyzetű személyek munkaerőpiacra való belépésének és visszatérésének támogatása0 %0 %
154A marginalizált csoportok – például a romák – oktatáshoz való hozzáférésének, munkavállalásának és társadalmi befogadásának javítását célzó intézkedések0 %0 %
155A marginalizált csoportokkal – például a romákkal – foglalkozó civil társadalomnak nyújtott támogatás0 %0 %
156A harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatásban való részvételének növelését célzó egyedi fellépések0 %0 %
157A harmadik országbeli állampolgárok társadalmi beilleszkedését célzó intézkedések0 %0 %
158A minőségi, fenntartható és megfizethető szolgáltatásokhoz való egyenlő és időben történő hozzáférés megerősítését célzó intézkedések0 %0 %
159A család- és közösségi alapú ápolási-gondozási szolgáltatások biztosításának megerősítését célzó intézkedések0 %0 %
160Az egészségügyi rendszerek hozzáférhetőségének, hatékonyságának és rezilienciájának megerősítését célzó intézkedések (az infrastruktúra kivételével)0 %0 %
161A tartós ápolás-gondozáshoz való hozzáférés javítását célzó intézkedések (az infrastruktúra kivételével)0 %0 %
162A szociális védelmi rendszerek korszerűsítését célzó intézkedések, ideértve a szociális védelemhez való hozzáférés előmozdítását is0 %0 %
163A szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitett személyek – ideértve a leginkább rászorulókat és a gyerekeket is – társadalmi integrációjának előmozdítása0 %0 %
164Az anyagi nélkülözés kezelése a leginkább rászorulóknak nyújtott élelmezési segély és/vagy anyagi támogatás révén, kísérő intézkedések is0 %0 %
5. szakpolitikai célkitűzés: Egy polgárokhoz közelebb álló Európa megteremtése minden térségtípus fenntartható és integrált fejlődésének előmozdítása és a helyi kezdeményezéseknek révén
165A köztulajdonban lévő turisztikai javak védelme, fejlesztése és népszerűsítése és turisztikai szolgáltatások0 %0 %
166A kulturális örökség védelme, fejlesztése és népszerűsítése és kulturális szolgáltatások0 %0 %
167A természeti örökség védelme, fejlesztése és népszerűsítése és a Natura 2000 területektől eltérő ökoturizmus0 %100 %
168A közterületek fizikai megújítása és biztonsága0 %0 %
169Területfejlesztési kezdeményezések, beleértve a területi stratégiák kidolgozását0 %0 %
Az 1–5. szakpolitikai célkitűzéshez kapcsolódó egyéb kódok
170A programhatóságok és az alapok végrehajtásához kapcsolódó szervezetek kapacitásának javítása0 %0 %
171A partnerekkel folytatott együttműködés megerősítése, a tagállamokon belül és azokon kívül0 %0 %
172Keresztfinanszírozás az ERFA keretében (a művelet ERFA-részének és a közvetlenül ahhoz kapcsolódó részének végrehajtásához szükséges ESZA+-típusú tevékenységek támogatása)0 %0 %
173A hatóságok és érdekelt felek intézményi kapacitásának megerősítése a területi együttműködési projektek és kezdeményezések végrehajtása céljából, határon átnyúló, transznacionális, tengeri és interregionális összefüggésben0 %0 %
174Interreg: határátkelőhelyek igazgatása, valamint a mobilitás és a migráció kezelése0 %0 %
175Legkülső régiók: a megközelítési nehézségeknek és a területi széttagoltságnak tulajdonítható többletköltségek ellentételezése0 %0 %
176Legkülső régiók: egyedi intézkedések a piac méretéből adódó tényezők miatti többletköltségek ellentételezésére0 %0 %
177Legkülső régiók: támogatás az éghajlati viszonyokból és a domborzati nehézségekből adódó többletköltségek ellentételezésére40 %40 %
178Legkülső régiók: repülőterek0 %0 %
Technikai segítségnyújtás
179Tájékoztatás és kommunikáció0 %0 %
180Előkészítés, végrehajtás, monitoring és ellenőrzés0 %0 %
181Értékelés és tanulmányok, adatgyűjtés0 %0 %
182A tagállami hatóságok, kedvezményezettek és érintett partnerek kapacitásának megerősítése0 %0 %
A 118a. cikk szerint szakaszokban végrehajtott műveletekhez kapcsolódó egyéb kódok
183Háztartási hulladékok kezelése: hulladéklerakóban való elhelyezés0 %100 %
184Villamos energia tárolása és átvitele100 %40 %
185Földgáz: tárolás, szállítás és elosztás0 %0 %
186Repülőterek0 %0 %
187Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdasághoz kapcsolódó termelő beruházások nagyvállalatokban40 %0 %
(1)
Az IÁA által támogatott „a Párizsi Megállapodáson alapuló, a 2030-ra vonatkozó uniós energia- és éghajlat-politikai célértékek elérését és a klímasemleges uniós gazdaság 2050-ig történő megteremtését célzó átállás társadalmi, foglalkoztatási, gazdasági és környezeti hatásai kezelésének lehetővé tétele a régiók és az emberek számára” egyedi célkitűzés tekintetében bármely szakpolitikai célkitűzés beavatkozási területeit fel lehet használni, feltéve, hogy azok összhangban vannak az IÁA-rendelet 8. és 9. cikkével, valamint az igazságos átmenetre vonatkozó releváns területi tervvel. Ezen egyedi célkitűzés tekintetében az éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzések támogatásának kiszámítására szolgáló együttható valamennyi beavatkozási terület esetében 100 %. (2)
Amennyiben az (EU) 2021/241 rendelet 18. cikke (4) bekezdése e) pontjának alkalmazását követően egy tagállam által a helyreállítási és rezilienciaépítési tervében éghajlatpolitikai célkitűzések támogatására szerepeltetett összeget megemelték, a kohéziós politika keretében is alkalmazni kell az adott tagállam éghajlatpolitikai célkitűzésekhez való hozzájárulásának ugyanilyen arányos növelését. (3)
A beavatkozási területek felsorolása szakpolitikai célkitűzések szerint történik, de alkalmazásuk nem csak azokra korlátozódik. A beavatkozási területek mindegyike alkalmazható mindegyik szakpolitikai célkitűzés keretében. Különösen az 5. szakpolitikai célkitűzés esetében az 1–4. szakpolitikai célkitűzés alatt felsorolt összes dimenziókód kiválasztható, az 5. szakpolitikai célkitűzés alatt felsoroltakon túl. (4)
Nagyobb vállalkozásnak minősül minden olyan vállalkozás, amely nem kkv, ideértve a kis méretű, közepes piaci tőkeértékű vállalatokat is. (5)
Amennyiben az intézkedés célja az, hogy a tevékenységnek olyan adatokat kell kezelnie vagy gyűjtenie, amelyek lehetővé teszik az üvegházhatásúgáz-kibocsátás olyan csökkentését, amely a teljes életciklusra vetített üvegházhatásúgáz-kibocsátás jelentős csökkenését eredményezi; vagy amennyiben az intézkedés célja megköveteli az adatközpontoktól, hogy megfeleljenek az „adatközpontok energiahatékonyságára vonatkozó európai magatartási kódexnek”. (6)
Amennyiben az intézkedés célja az, hogy a tevékenységnek olyan adatokat kell kezelnie vagy gyűjtenie, amelyek lehetővé teszik az üvegházhatásúgáz-kibocsátás olyan csökkentését, amely a teljes életciklusra vetített üvegházhatásúgáz-kibocsátás jelentős csökkenését eredményezi; vagy amennyiben az intézkedés célja megköveteli az adatközpontoktól, hogy megfeleljenek az „adatközpontok energiahatékonyságára vonatkozó európai magatartási kódexnek”. (7)
Ez a kód kizárólag akkor alkalmazható, ha az ERFA-rendelet és a KA-rendelet 5 cikkének (6) bekezdése szerinti, rendkívüli körülményekre való reagálást szolgáló, ERFA-felhasználásra irányuló átmeneti intézkedésekre kerül sor. (8)
Amennyiben az intézkedés célja az, hogy a tevékenységnek olyan adatokat kell kezelnie vagy gyűjtenie, amelyek lehetővé teszik az üvegházhatásúgáz-kibocsátás olyan csökkentését, amely a teljes életciklusra vetített üvegházhatásúgáz-kibocsátás jelentős csökkenését eredményezi; vagy amennyiben az intézkedés célja megköveteli az adatközpontoktól, hogy megfeleljenek az „adatközpontok energiahatékonyságára vonatkozó európai magatartási kódexnek”. (9)
Amennyiben az intézkedés célja a) átlagosan legalább egy közepes mélységű felújítás megvalósítása az épületek felújításáról szóló, 2019. május 8-i (EU) 2019/786 bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint (HL L 127., 2019.5.16., 34. o.), vagy b) amennyiben az intézkedés célja a közvetlen és közvetett üvegházhatásúgáz-kibocsátás az előzetes kibocsátásokhoz képesti legalább 30 %-os átlagos csökkentése. (10)
Amennyiben az intézkedés célja átlagosan legalább egy közepes mélységű felújítás megvalósítása az (EU) 2019/786 bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint. Az épületek felújítása a 120–127. beavatkozási terület szerinti infrastruktúrát is magában foglalja. (11)
Amennyiben az intézkedések célja olyan új épületek építése, amelyek elsődleges energiaigénye (PED) legalább 20 %-kal alacsonyabb a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelménynél (közel nulla energiaigényű épületek, nemzeti irányelvek). Az új, energiahatékony épületek építése a 120–127. beavatkozási terület szerinti infrastruktúrát is magában foglalja. (12)
Amennyiben az intézkedés célja átlagosan a) legalább egy közepes mélységű felújítás megvalósítása az (EU) 2019/786 bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint, vagy b) a közvetlen és közvetett üvegházhatásúgáz-kibocsátás előzetes kibocsátásokhoz képesti legalább 30 %-os csökkentése. Az épületek felújítása a 120–127. beavatkozási terület szerinti infrastruktúrát is magában foglalja. (13)
Amennyiben az intézkedés célja a megújuló energiaforrásból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 328., 2018.12.21., 82. o.) összhangban biomasszából történő villamosenergia- vagy hőtermeléshez kapcsolódik. (14)
Amennyiben az intézkedés célja az (EU) 2018/2001 irányelvvel összhangban biomasszából történő villamosenergia- vagy hőtermeléshez kapcsolódik; és amennyiben az intézkedés célja, hogy az (EU) 2018/2001 irányelv VI. mellékletében meghatározott üvegházhatásúgáz-megtakarítási módszertanhoz és a relatív fosszilisüzemanyag-komparátorhoz képest legalább 80 %-os üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentést érjenek el a létesítményen belül a biomassza használatából eredően. Amennyiben az intézkedés célja az (EU) 2018/2001 irányelvvel összhangban biomasszából előállított bioüzemanyag előállításához kapcsolódik (az élelmiszer- és takarmánynövények kivételével); és amennyiben az intézkedés célja, hogy az (EU) 2018/2001 irányelv V. mellékletében meghatározott üvegházhatásúgáz-megtakarítási módszertanhoz és a relatív fosszilisüzemanyag-komparátorhoz képest legalább 65 %-os üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentést érjenek el a létesítményen belül a biomassza használatából eredően. (15)
Ez a mező nem használható az ERFA-ról és a Kohéziós Alapról szóló rendelet 7. cikke (1) bekezdésének h) pontja szerinti fosszilis tüzelőanyagok támogatásakor. (16)
Nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés esetében akkor, ha az intézkedés célja a teljes életciklusra számított 100 gCO2e/kWh-nál alacsonyabb fűtő/hűtő érték elérése, vagy hulladékhő használata. Távfűtés/távhűtés esetében akkor, ha a kapcsolódó infrastruktúra megfelel az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (HL L 315., 2012.11.14., 1. o.), vagy ha a meglévő infrastruktúrát a hatékony távfűtés és -hűtés meghatározásának megfelelően felújítják, vagy ha a projekt fejlett kísérleti rendszer (ellenőrzési és energiagazdálkodási rendszerek, a dolgok internete), vagy alacsonyabb hőmérsékleti rendszert eredményez a távfűtési és -hűtési rendszerben. (17)
Ha az intézkedés célja, hogy a megépített rendszer átlagos energiafogyasztása <= 0,5 kWh vagy az infrastruktúra szivárgási indexe (ILI) <= 1,5 legyen, és a felújítási tevékenységnek köszönhetően az átlagos energiafogyasztás több mint 20 %-kal csökkenjen vagy a szivárgás több mint 20 %-kal csökkenjen. (18)
Ha az intézkedés célja, hogy a kiépített teljes szennyvízrendszer nulla nettó energiafogyasztással rendelkezzen, vagy a teljes szennyvízrendszer felújítása legalább 10 %-os átlagos energiafogyasztás-csökkenést eredményezzen (kizárólag energiahatékonysági intézkedésekkel, nem pedig lényegi változásokkal vagy terhelésváltozásokkal). (19)
Ha az intézkedés célja a feldolgozott, elkülönítetten gyűjtött nem veszélyes hulladék tömege legalább 50 %-ának másodlagos nyersanyaggá való átalakítása. (20)
Ha az intézkedés célja az ipari területek és a szennyezett talaj természetes szénelnyelővé alakítása. (21)
A tiszta városi közlekedési infrastruktúra olyan infrastruktúrát jelent, amely lehetővé teszi a kibocsátásmentes járművek üzemeltetését. (22)
A tiszta városi közlekedésben használt járművek alatt a kibocsátásmentes járműveket kell érteni. (23)
Amennyiben az intézkedés célja összhangban van az (EU) 2018/2001 irányelvvel. (24)
A 087–091. beavatkozási terület esetében a 081., 082. és 086. beavatkozási terület az intézkedések olyan elemeire használható, amelyek az alternatív üzemanyagokra, többek között az elektromos járművek feltöltésére vagy a tömegközlekedésre vonatkozó beavatkozásokkal kapcsolatosak. (25)
Ha az intézkedés célja villamosított pálya- és kapcsolódó alrendszerekre vonatkozik, vagy ha van villamosítási terv, vagy a pálya tíz éven belül alkalmassá válik a kipufogógázkibocsátás-mentes vonatok általi használatra. (26)
A kettős üzemmódú vonatokra is vonatkozik.

2. TÁBLÁZAT: A "TÁMOGATÁSI FORMA" DIMENZIÓRA VONATKOZÓ KÓDOK (1)

TÁMOGATÁSI FORMA
01Vissza nem térítendő támogatás
02Támogatás pénzügyi eszközök révén: sajáttőke vagy kvázisajáttőke
03Támogatás pénzügyi eszközök révén: hitel
04Támogatás pénzügyi eszközök révén: garancia
05Támogatás pénzügyi eszközökkel: Vissza nem térítendő támogatások egy pénzügyieszköz-műveleten belül
06Pénzdíj
(1)
A VII. melléklet 12. táblázatának alkalmazásában ez a táblázat alkalmazandó az ETHAA-ra.

3. TÁBLÁZAT: A "TERÜLETI VÉGREHAJTÁSI MECHANIZMUS ÉS A TERÜLETI HANGSÚLY" DIMENZIÓRA VONATKOZÓ KÓDOK

TERÜLETI VÉGREHAJTÁSI MECHANIZMUS ÉS TERÜLETI HANGSÚLY
Integrált területi beruházás (ITI)A fenntartható városfejlesztésre összpontosító ITI
01Városnegyedekx
02Nagy-, kis- és külvárosokx
03Városok funkcionális egységeix
04Vidéki térségek
05Hegyvidéki térségek
06Szigetek és part menti térségek
07Ritkán lakott térségek
08A célzott területek egyéb típusai
Közösségvezérelt helyi fejlesztés (CLLD)A fenntartható városfejlesztésre összpontosító CLLD
09Városnegyedekx
10Nagy-, kis- és külvárosokx
11Városok funkcionális egységeix
12Vidéki térségek
13Hegyvidéki térségek
14Szigetek és part menti térségek
15Ritkán lakott térségek
16A célzott területek egyéb típusai
Egyéb típusú területi eszközA fenntartható városfejlesztésre irányuló egyéb típusú területi eszköz
17Városnegyedekx
18Nagy-, kis- és külvárosokx
19Városok funkcionális egységeix
20Vidéki térségek
21Hegyvidéki térségek
22Szigetek és part menti térségek
23Ritkán lakott térségek
24A célzott területek egyéb típusai
Egyéb megközelítések (1)
25Városnegyedek
26Nagy-, kis- és külvárosok
27Városok funkcionális egységei
28Vidéki térségek
29Hegyvidéki térségek
30Szigetek és part menti térségek
31Ritkán lakott térségek
32A célzott területek egyéb típusai
33Nincs területi célzottság
(1)
Egyéb megközelítések az 5. szakpolitikai célkitűzéstől eltérő szakpolitikai célkitűzések keretében, nem integrált területi beruházás vagy nem közösségvezérelt helyi fejlesztés formájában.

4. TÁBLÁZAT: A "GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG" DIMENZIÓRA VONATKOZÓ KÓDOK

01Mezőgazdaság és erdészet
02Halászat
03Akvakultúra
04A kék gazdaság más ágazatai
05Élelmiszerek és italok gyártása
06Textíliák és textilipari termékek gyártása
07Szállítóeszközök gyártása
08Számítógépek, elektronikai és optikai termékek gyártása
09Egyéb, nem meghatározott gyártási ágazatok
10Építőipar
11Ásványinyersanyag-kitermelő ipar
12Villamosenergia-, gáz-, gőz-, melegvízellátás és légkondicionálás
13Vízellátás, szennyvízgyűjtés és -kezelés, hulladékgazdálkodás és kármentesítés
14Szállítás és raktározás
15Tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek, ezen belül távközlés
16Nagy- és kiskereskedelem
17Turizmus, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás
18Pénzügyi és biztosítási tevékenységek
19Ingatlannal, bérlettel kapcsolatos és üzleti szolgáltatások
20Közigazgatás
21Oktatás
22Humán-egészségügyi tevékenységek
23Szociális munka, közösségi, szociális és személyi szolgáltatások
24A környezetvédelemhez kapcsolódó tevékenységek
25Művészet, szórakozás, kreatív iparágak és szabadidős tevékenységek
26Egyéb, meg nem határozott szolgáltatások

5. TÁBLÁZAT: A "HELY" DIMENZIÓRA VONATKOZÓ KÓDOK

HELY
KódHely
A művelet helye vagy végrehajtása szerinti régió vagy terület kódja az (EU) 2016/2066 rendelettel módosított 1059/2003/EK rendelet I. mellékletében foglalt, a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája (NUTS) szerint.

6. TÁBLÁZAT: AZ ESZA+ MÁSODLAGOS TÉMÁIRA VONATKOZÓ KÓDOK

ESZA+ MÁSODLAGOS TÉMAAz éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzések támogatási összegeinek kiszámítására vonatkozó együttható
01Hozzájárulás a környezetbarát készségekhez és álláshelyekhez, valamint a környezetbarát gazdasághoz100 %
02Digitális készségek és álláshelyek fejlesztése0 %
03Beruházás a kutatásba és innovációba, valamint intelligens szakosodás0 %
04Beruházás kis- és középvállalkozásokba (kkv-k)0 %
05Megkülönböztetésmentesség0 %
06A gyermekszegénység kezelése0 %
07A szociális partnerek kapacitásépítése0 %
08A civil társadalmi szervezetek kapacitásépítése0 %
09nem alkalmazandó0 %
10Az európai szemeszter során azonosított kihívások kezelése (1)0 %
(1)
A nemzeti reformprogramjaikban, valamint a vonatkozó (az EUMSZ 121. cikkének (2) bekezdésével és 148. cikkének (4) bekezdésével összhangban elfogadott) releváns országspecifikus ajánlásokban foglalt kihívásokat is ideértve.

7. TÁBLÁZAT: AZ ESZA+ / ERFA / Kohéziós Alap / IÁA NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉGGEL KAPCSOLATOS DIMENZIÓJÁRA VONATKOZÓ KÓDOK

Az ESZA+/ERFA/Kohéziós Alap / IÁA nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos dimenziójaA nemek közötti egyenlőség támogatását célzó összegek kiszámítására vonatkozó együttható
01Nemekkel kapcsolatos célkiválasztás100 %
02A nemek közötti egyenlőség általános érvényesítése40 %
03Nemi szempontból semleges0 %

8. TÁBLÁZAT: A MAKROREGIONÁLIS STRATÉGIÁKRA ÉS A TENGERI MEDENCÉKET ÉRINTŐ STRATÉGIÁKRA VONATKOZÓ KÓDOK

MAKROREGIONÁLIS STRATÉGIÁK ÉS A TENGERI MEDENCÉKET ÉRINTŐ STRATÉGIÁK
01Az adriai- és jón-tengeri régióra vonatkozó stratégia
02Az Alpok-régióra vonatkozó stratégia
03A balti-tengeri régióra vonatkozó stratégia
04A Duna-régióra vonatkozó stratégia
05Északi-Jeges-tenger
06Az Atlanti-óceánra vonatkozó stratégia
07Fekete-tenger
08Földközi-tenger
09Északi-tenger
10A Nyugat-Mediterránra vonatkozó stratégia
11Nincs hozzájárulás a makroregionális stratégiákhoz és a tengeri medencéket érintő stratégiákhoz

II. MELLÉKLET

SABLON A PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁSHOZ - 10. CIKK (6) BEKEZDÉS ( 28 )

Hivatkozás: az (EU) 2021/1060 rendelet (CPR) 10. cikkének (5) bekezdése. Az e melléklet 1-10. pontjában szereplő indokolások és szövegmezők legfeljebb 35 oldalt tesznek ki, és egy oldal szóközök nélkül átlagosan 3 000 karaktert tartalmaz.

CCI[15] (1)
Cím[255]
Változat
Első év[4]
Utolsó év[4]
Bizottsági határozat száma
Bizottsági határozat kelte
(1)
A szögletes zárójelben szereplő számok a szóközök nélküli karakterszámot jelentik.

1. A szakpolitikai célkitűzések és az IÁA egyedi célkitűzésének a kiválasztása

Hivatkozás: a CPR 11. cikke (1) bekezdésének a) pontja

1. táblázat: A szakpolitikai célkitűzés és az IÁA egyedi célkitűzésének kiválasztása, indokolással

Kiválasztott célkitűzésProgramAlapA szakpolitikai célkitűzés és az IÁA egyedi célkitűzése kiválasztásának indokolása
[célkitűzésenként 3 500 ]

2. Szakpolitikai választások, koordináció és kiegészítő jelleg ( 29 )

Hivatkozás: a CPR 11. cikke (1) bekezdése b) pontjának i., ii. és iii. alpontja

A szakpolitikai döntések összefoglalása és a partnerségi megállapodás hatálya alá tartozó egyes alapoktól várt fő eredmények - A CPR 11. cikke (1) bekezdése b) pontjának i. alpontja

Szövegmező

Az alapok közötti koordináció, elhatárolás és kiegészítő jelleg, valamint adott esetben a nemzeti és regionális programok közötti koordináció - A CPR 11. cikke (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontja

Szövegmező

A partnerségi megállapodás hatálya alá tartozó alapok, az MMIA, a BBA, a HAVE és más uniós eszközök közötti kiegészítő jelleg és szinergiák - A CPR 11. cikke (1) bekezdése b) pontjának iii. alpontja

Szövegmező

3. Hozzájárulás az InvestEU szerinti költségvetési garanciához, indokolással ( 30 )

Hivatkozás: a CPR 11. cikke (1) bekezdésének g) pontja és a CPR 14. cikke

2A. táblázat: Hozzájárulás az InvestEU-hoz (évenkénti bontásban)

Hozzájárulás a következőbőlHozzájárulás a következőkhözÉvenkénti bontásban
AlapRégiókategóriaInvestEU keret(ek)2021202220232024202520262027Összesen
ERFAFejlettebb
Átmeneti
Kevésbé fejlett
ESZA+Fejlettebb
Átmeneti
Kevésbé fejlett
Kohéziós Alapn.a.
ETHAAn.a.

2B. táblázat: Hozzájárulások az InvestEU-hoz (összefoglaló)

Régiókategória1. keret – Fenntartható infrastruktúra2. keret – Kutatás, innováció és digitalizáció3. keret – Kkv-k4. keret
Szociális beruházás és készségek
Összesen
a)b)c)d)f)=a)+b)+c)+d)
ERFAFejlettebb
Kevésbé fejlett
Átmeneti
ESZA+Fejlettebb
Kevésbé fejlett
Átmeneti
Kohéziós Alap
ETHAA
Összesen

Szövegmező [3 500 ] (indokolás, figyelembe véve, hogy ezek az összegek hogyan járulnak hozzá a partnerségi megállapodásban az InvestEU-rendelet 10. cikkének (1) bekezdésével összhangban kiválasztott szakpolitikai célkitűzések eléréséhez).

4. Átcsoportosítások ( 31 )

A tagállam a következőt kéri:□ régiókategóriák közötti átcsoportosítás
□ átcsoportosítás közvetlen vagy közvetett irányítás alatt álló eszközökbe
□ átcsoportosítás az ERFA, az ESZA+, a Kohéziós Alap között vagy más alaphoz vagy alapokhoz
□ az ERFA és az ESZA+ forrásainak kötelező átcsoportosítása az IÁA-hoz nyújtott kiegészítő támogatásként
□ átcsoportosítások az európai területi együttműködési célkitűzésből a „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzéshez

4.1. Régiókategóriák közötti átcsoportosítás

Hivatkozás: a CPR 11. cikke (1) bekezdésének e) pontja és a 111. cikk

3A. táblázat: Régiókategóriák közötti átcsoportosítások (évenkénti bontásban)

Átcsoportosítás az alábbiakbólÁtcsoportosítás az alábbiakhozÉvenkénti bontásban
RégiókategóriaRégiókategória2021202220232024202520262027Összesen
FejlettebbFejlettebb /
Átmeneti /
Kevésbé fejlett
Átmeneti
Kevésbé fejlett

3B. táblázat Régiókategóriák közötti átcsoportosítás (összefoglaló)

RégiókategóriaAllokáció régiókategória szerintÁtcsoportosítás az alábbiak számára:Átcsoportosítás összegeÁtcsoportosítás az eredeti allokációk arányábanRégiókategóriák szerinti allokáció az átcsoportosítás után
Kevésbé fejlettFejlettebb
Átmeneti
FejlettebbÁtmeneti
Kevésbé fejlett
ÁtmenetiFejlettebb
Kevésbé fejlett

Szövegmező [3 500 ] (indokolás)

4.2. Átcsoportosítások közvetlen vagy közvetett irányítás alatt álló eszközökbe

Hivatkozás: a CPR 26. cikkének (1) bekezdése

4A. táblázat: Átcsoportosítások közvetlen vagy közvetett irányítás alatt álló eszközökbe, amennyiben az alap-jogiaktus erről a lehetőségről rendelkezik (*1) (évenkénti bontásban)

Átcsoportosítás az alábbiakbólÁtcsoportosítás az alábbiakhozÉvenkénti bontásban
AlapRégiókategóriaEszköz2021202220232024202520262027Összesen
ERFAFejlettebb
Átmeneti
Kevésbé fejlett
ESZA+Fejlettebb
Átmeneti
Kevésbé fejlett
Kohéziós Alapn.a.
ETHAAn.a.
(*1)
Átcsoportosítások bármely más, közvetlen vagy közvetett irányítás alatt álló eszközbe, amennyiben az alap-jogiaktus erről a lehetőségről rendelkezik. A vonatkozó uniós eszközök száma és neve ennek megfelelően lesz meghatározva.

4B. táblázat: Átcsoportosítások közvetlen vagy közvetett irányítás alatt álló eszközökbe, amennyiben az alap-jogiaktus erről a lehetőségről rendelkezik (*1) (összefoglaló)

AlapRégiókategória1. eszköz2. eszköz3. eszköz4. eszköz5. eszközÖsszesen
ERFAFejlettebb
Átmeneti
Kevésbé fejlett
ESZA+Fejlettebb
Átmeneti
Kevésbé fejlett
Kohéziós Alap
ETHAA
Összesen
(*1)
Átcsoportosítások bármely más, közvetlen vagy közvetett irányítás alatt álló eszközbe, amennyiben az alap-jogiaktus erről a lehetőségről rendelkezik. A vonatkozó uniós eszközök száma és neve ennek megfelelően lesz meghatározva.

Szövegmező [3 500 ] (indokolás)

4.3. Átcsoportosítások az ERFA, az ESZA+, a Kohéziós Alap között vagy más alaphoz vagy alapokhoz

Hivatkozás: a CPR 26. cikkének (1) bekezdése

5A. táblázat: Átcsoportosítások az ERFA, az ESZA+ és a Kohéziós Alap között vagy más alaphoz vagy alapokhoz (évenkénti bontásban) (*1)

Átcsoportosítások az alábbiakbólÁtcsoportosítások az alábbiakhozÉvenkénti bontásban
AlapRégiókategóriaAlapRégiókategória (adott esetben)2021202220232024202520262027Összesen
ERFAFejlettebbERFA, ESZA+ vagy Kohéziós Alap, ETHAA, MMIA, BBA, HAVE
Átmeneti
Kevésbé fejlett
ESZA+Fejlettebb
Átmeneti
Kevésbé fejlett
Kohéziós Alapn.a.
ETHAAn.a.
(*1)
Az ERFA és az ESZA+ közötti átcsoportosításokat csak ugyanazon régiókategórián belül lehet végrehajtani.

5B. táblázat: Átcsoportosítások az ERFA, az ESZA+, a Kohéziós Alap között vagy más alaphoz vagy alapokhoz (összefoglaló) (*1)

Átcsoportosítás az alábbihoz / Átcsoportosítás az alábbibólERFAESZA+Kohéziós AlapETHAAMMIABBAHAVEÖsszesen
FejlettebbÁtmenetiKevésbé fejlettFejlettebbÁtmenetiKevésbé fejlett
ERFAFejlettebb
Átmeneti
Kevésbé fejlett
ESZA+Fejlettebb
Átmeneti
Kevésbé fejlett
Kohéziós Alap
ETHAA
Összesen
(*1)
Átcsoportosítás más programokhoz. Az ERFA és az ESZA+ közötti átcsoportosításokat csak ugyanazon régiókategórián belül lehet végrehajtani.

Szövegmező [3 500 ] (indokolás)

4.4. Az ERFA és az ESZA+ forrásainak átcsoportosítása az IÁA-hoz nyújtott kiegészítő támogatásként, indokolással ( 32 )

Hivatkozás: a CPR 27. cikke

6A. táblázat: Az ERFA és az ESZA+ forrásainak átcsoportosítása az IÁA-hoz nyújtott kiegészítő támogatásként (éves bontásban)

AlapRégiókategóriaAlap2021202220232024202520262027Összesen
ERFAFejlettebbIÁA (*1)
Átmeneti
Kevésbé fejlett
ESZA+FejlettebbIÁA
Átmeneti
Kevésbé fejlett
(*1)
Az IÁA-forrásokat ki kell egészíteni azon régiókategória ERFA- vagy ESZA+-forrásaival, ahol az érintett terület található.

6B. táblázat: Az ERFA és az ESZA+ forrásainak átcsoportosítása az IÁA -hoz nyújtott kiegészítő támogatásként (összefoglalás)

Az IÁA-rendelet 3. cikke szerinti -allokáció az átcsoportosítások előtt
Átcsoportosítások az IÁA-ba a következő helyeken található területekre (*1):
Átcsoportosítás (kiegészítő támogatás) régiókategóriánként az alábbiakból:
ERFAFejlettebb
Átmeneti
Kevésbé fejlett
ESZA+Fejlettebb
Átmeneti
Kevésbé fejlett
ÖsszesenFejlettebb
Átmeneti
Kevésbé fejlett
(*1)
Az IÁA-forrásokat ki kell egészíteni azon régiókategória ERFA- vagy ESZA+-forrásaival, ahol az érintett terület található.

Szövegmező [3 500 ] (indokolás)

4.5. Átcsoportosítások az európai területi együttműködési célkitűzésből (Interreg) a "Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe" célkitűzéshez

Hivatkozás: a CPR 111. cikkének (3) bekezdése

7. táblázat: Átcsoportosítások az európai területi együttműködési célkitűzésből (Interreg) a "Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe" célkitűzéshez

Átcsoportosítás az európai területi együttműködési célkitűzésből (Interreg)
2021202220232024202520262027Összesen
Határon átnyúló
Transznacionális
Legkülső
Átcsoportosítás a „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzéshez
AlapRégiókategória2021202220232024202520262027Összesen
ERFAFejlettebb
Átmeneti
Kevésbé fejlett
ESZA+Fejlettebb
Átmeneti
Kevésbé fejlett
IÁAn.a.
Kohéziós Alapn.a.

Szövegmező [3 500 ] (indokolás)

5. A technikai segítségnyújtáshoz való uniós hozzájárulás formája

Hivatkozás: a CPR 11. cikke (1) bekezdésének f) pontja

A technikai segítségnyújtáshoz való uniós hozzájárulás formájának megválasztása□ A 36. cikk (4) bekezdése szerinti technikai segítségnyújtás (*1)
□ A 36. cikk (5) bekezdése szerinti technikai segítségnyújtás (*2)
(*1)
Ebben az esetben a 8. szakasz 1. táblázatát kell kitölteni. (*2)
Ebben az esetben a 8. szakasz 2. táblázatát kell kitölteni.

Szövegmező [3 500 ] (indokolás)

6. Tematikus koncentráció

6.1.

Hivatkozás: az ERFA-rendelet és a KA-rendelet 4. cikkének (3) bekezdése

A tagállam úgy határoz, hogy□ nemzeti szinten megfelel a tematikus koncentrációnak
□ a régiókategória szintjén megfelel a tematikus koncentrációnak
□ figyelembe veszi a Kohéziós Alap forrásait a tematikus koncentráció céljára

6.2.

Hivatkozás: a CPR 11. cikke (1) bekezdésének c) pontja és az ESZA+ rendelet 7. cikke

A tagállam megfelel a tematikus koncentráció követelményeinek… % társadalmi befogadás
Az ESZA+ rendelet 4. cikkének h)–l) egyedi célkitűzése alapján programozva
Tervezett ESZA+-programok
1
2
… % a leginkább rászorulók támogatása
Az ESZA+ rendelet 4. cikkének m) célkitűzése és kellően indokolt esetekben l) egyedi célkitűzése alapján programozva
Tervezett ESZA+-programok
1
2
… % az ifjúsági foglalkoztatás támogatása
Az ESZA+ rendelet 4. cikkének a), f) és l) egyedi célkitűzése alapján programozva
Tervezett ESZA+-programok
1
2
… % a gyermekszegénység kezelésének támogatása
Az ESZA+ rendelet 4. cikkének f) és a h)–l) egyedi célkitűzése alapján programozva
Tervezett ESZA+-programok
1
2
… % szociális partnerek és nem kormányzati szervezetek kapacitásépítése
Az ESZA+ rendelet 4. cikkének m) célkitűzése kivételével minden egyedi célkitűzése alapján programozva
Tervezett ESZA+-programok
1
2

7. Előzetes pénzügyi allokáció a partnerségi megállapodás hatálya alá tartozó egyes alapokból szakpolitikai célkitűzések, az IÁA egyedi célkitűzése és technikai segítségnyújtás szerinti bontásban, nemzeti és adott esetben regionális szinten*

Hivatkozás: a CPR 11. cikke (1) bekezdésének c) pontja

8. táblázat: Előzetes pénzügyi allokáció az ERFA-ból, a Kohéziós Alapból, az IÁA-ból, az ESZA+-ból és az ETHAA-ból szakpolitikai célkitűzések, az IÁA egyedi célkitűzése és technikai segítségnyújtás szerinti bontásban (*1)

Szakpolitikai célkitűzések, az IÁA egyedi célkitűzése vagy technikai segítségnyújtásERFAA Kohéziós Alapból való allokáció nemzeti szintenIÁA (*2)ESZA+ETHAA-allokáció nemzeti szintenÖsszesen
Allokáció nemzeti szintenRégiókategóriaAllokáció régiókategória szerintAllokáció nemzeti szintenAz IÁA-rendelet 3. cikke szerinti forrásokAz IÁA-rendelet 4. cikke szerinti-forrásokAllokáció nemzeti szintenRégiókategóriaAllokáció régiókategória szerint
1. szakpolitikai célkitűzésFejlettebbFejlettebb
ÁtmenetiÁtmeneti
Kevésbé fejlettKevésbé fejlett
Legkülső és ritkán lakott északi régiókLegkülső és ritkán lakott északi régiók
2. szakpolitikai célkitűzésFejlettebbFejlettebb
ÁtmenetiÁtmeneti
Kevésbé fejlettKevésbé fejlett
Legkülső és ritkán lakott északi régiókLegkülső és ritkán lakott északi régiók
3. szakpolitikai célkitűzésFejlettebbFejlettebb
ÁtmenetiÁtmeneti
Kevésbé fejlettKevésbé fejlett
Legkülső és ritkán lakott északi régiókLegkülső és ritkán lakott északi régiók
4. szakpolitikai célkitűzésFejlettebbFejlettebb
ÁtmenetiÁtmeneti
Kevésbé fejlettKevésbé fejlett
Legkülső és ritkán lakott északi régiókLegkülső és ritkán lakott északi régiók
5. szakpolitikai célkitűzésFejlettebbFejlettebb
ÁtmenetiÁtmeneti
Kevésbé fejlettKevésbé fejlett
Legkülső és ritkán lakott északi régiókLegkülső és ritkán lakott északi régiók
Az IÁA egyedi célkitűzése
Technikai segítségnyújtás a 36. cikk (4) bekezdése alapján (adott esetben)FejlettebbFejlettebb
ÁtmenetiÁtmeneti
Kevésbé fejlettKevésbé fejlett
Legkülső és ritkán lakott északi régiókLegkülső és ritkán lakott északi régiók
Technikai segítségnyújtás a 36. cikk (5) bekezdése alapján (adott esetben)FejlettebbFejlettebb
ÁtmenetiÁtmeneti
Kevésbé fejlettKevésbé fejlett
Legkülső és ritkán lakott északi régiókLegkülső és ritkán lakott északi régiók
Technikai segítségnyújtás a 37. cikk alapján (adott esetben)FejlettebbFejlettebb
ÁtmenetiÁtmeneti
Kevésbé fejlettKevésbé fejlett
Legkülső és ritkán lakott északi régiókLegkülső és ritkán lakott északi régiók
ÖsszesenFejlettebbFejlettebb
ÁtmenetiÁtmeneti
Kevésbé fejlettKevésbé fejlett
Legkülső és ritkán lakott északi régiókLegkülső és ritkán lakott északi régiók
A 3. cikk szerinti IÁA-forrásokhoz kapcsolódó, 7. cikk szerinti IÁA-források
Az IÁA-rendelet 4. cikke szerinti forrásokhoz kapcsolódó, az IÁA-rendelet 7. cikk szerinti IÁA-források
Összesen
(*1)
Az összegnek tartalmaznia kell a CPR 18. cikkével összhangban előzetesen allokált rugalmassági összegeket. A rugalmassági összegek tényleges allokációjának megerősítésére csak a félidős felülvizsgálatkor kerül sor. (*2)
IÁA-összegek az ERFA-ból és az ESZA+-ból származó tervezett kiegészítő támogatás után.

Szövegmező [3 500 ] (indokolás)

8. A partnerségi megállapodás hatálya alá tartozó alapok keretében tervezett programok listája az egyes alapokból származó megfelelő előzetes pénzügyi allokációval és a kapcsolódó nemzeti hozzájárulással régiókategóriánként

Hivatkozás: a CPR 11. cikke (1) bekezdésének h) pontja és a CPR 110. cikke

9A. táblázat Az előzetes pénzügyi allokációban részesülő tervezett programok (1) listája (*1)

Cím [255]AlapRégiókategóriaUniós hozzájárulásNemzeti hozzájárulásÖsszesen
1. program (*2)ERFAFejlettebb
Átmeneti
Kevésbé fejlett
Legkülső és ritkán lakott északi régiók
2. programKohéziós Alapn.a.
3. programESZA+Fejlettebb
Átmeneti
Kevésbé fejlett
Legkülső és ritkán lakott északi régiók
4. program(Az IÁArendelet 3. cikke szerinti) IÁAallokáción.a.
(Az IÁArendelet 4. cikke szerinti) IÁA-allokáción.a.
ÖsszesenERFA, Kohéziós Alap, IÁA, ESZA+
5. programETHAAn.a.
(*1)
Az összegnek tartalmaznia kell a CPR 18. cikkével összhangban előzetesen allokált rugalmassági összegeket. A rugalmassági összegek tényleges allokációjának megerősítésére csak a félidős felülvizsgálatkor kerül sor. (*2)
A program a CPR 25. cikke (1) bekezdésének megfelelően az alapokból közösen is finanszírozható (mivel a prioritás a CPR 22. cikke (2) bekezdésének megfelelően egy vagy több alapból származó finanszírozást is felhasználhat). Amennyiben az IÁA hozzájárul egy programhoz, az IÁA-allokációnak kiegészítő átcsoportosításokat is tartalmaznia kell, és az allokációt bontani kell az IÁA-rendelet 3. és 4. cikkének megfelelő összegek kimutatása céljából. (1)
A CPR 36. cikkének (4) bekezdése szerinti technikai segítségnyújtás választása esetén.

9B. táblázat Az előzetes pénzügyi allokációban részesülő tervezett programok (1) listája (*1)

Cím [255]AlapRégiókategóriaUniós hozzájárulásNemzeti hozzájárulásÖsszesen
Uniós hozzájárulás a CPR 36. cikkének (5) bekezdése szerinti technikai segítségnyújtás nélkülUniós hozzájárulás a CPR 36. cikkének (5) bekezdése szerinti technikai segítségnyújtáshoz
1. program (*2)ERFAFejlettebb
Átmeneti
Kevésbé fejlett
Legkülső és ritkán lakott északi régiók
2. programKohéziós Alapn.a.
3. programESZA+Fejlettebb
Átmeneti
Kevésbé fejlett
Legkülső és ritkán lakott északi régiók
4. program(Az IÁA-rendelet 3. cikke szerinti) IÁA-allokáción.a.
(Az IÁA-rendelet 4. cikke szerinti) IÁA-allokáción.a.
ÖsszesenERFA, Kohéziós Alap, ESZA+, IÁA
5. programETHAAn.a.
ÖsszesenÖsszes alap
(*1)
Az összegnek tartalmaznia kell a CPR 18. cikkével összhangban előzetesen allokált rugalmassági összegeket. A rugalmassági összegek tényleges allokációjának megerősítésére csak a félidős felülvizsgálatkor kerül sor. (*2)
A program a CPR 25. cikke (1) bekezdésének megfelelően az alapokból közösen is finanszírozható (mivel a prioritás a CPR 22. cikke (2) bekezdésének megfelelően megfelelően egy vagy több alapból származó finanszírozást is felhasználhat). Amennyiben az IÁA hozzájárul egy programhoz, az IÁA-allokációnak kiegészítő átcsoportosításokat is tartalmaznia kell, és az allokációt bontani kell az IÁA -rendelet 3. és 4. cikkének megfelelő összegek kimutatása céljából. (1)
A CPR 36. cikkének (5) bekezdése szerinti technikai segítségnyújtás választása esetén.

Hivatkozás: a CPR 11. cikke

10. táblázat A tervezett Interreg programok listája

1. program1. cím [255]
2. program1. cím [255]

9. A partnerségi megállapodás hatálya alá tartozó alapok felhasználásához szükséges adminisztratív kapacitás megerősítése érdekében tervezett intézkedések összefoglalása

Hivatkozás: a CPR 11. cikke (1) bekezdésének i) pontja

Szövegmező [4 500 ]

10. A régiók és területek demográfiai kihívásainak és/vagy sajátos szükségleteinek kezelésére szolgáló integrált megközelítés (adott esetben)

Hivatkozás: a CPR 11. cikke (1) bekezdésének j) pontja, valamint az ERFA-rendelet és a KA-rendelet 10. cikke

Szövegmező [3 500 ]

11. A 15. cikkben, valamint a III. és a IV. mellékletben említett releváns feljogosító feltételek teljesüléséről készített értékelés összefoglalása (opcionális)

Hivatkozás: a CPR 11. cikke

11. táblázat: Feljogosító feltételek

Feljogosító feltételekAlapKiválasztott egyedi célkitűzés
(nem alkalmazandó az ETHAA-ra)
Az értékelés összefoglalása
[1 000 ]

12. Előzetes éghajlat-politikai hozzájárulási célérték

Hivatkozás: a CPR 6. cikkének (2) bekezdése és 11. cikke (1) bekezdésének d) pontja

AlapElőzetes éghajlat-politikai hozzájárulás (1)
ERFA
Kohéziós Alap
(1)
A beavatkozástípusok és a CPR 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának viii. alpontja szerinti indikatív pénzügyi bontás alapján a programokban szereplő vagy szerepeltetendő információknak megfelelően.

III. MELLÉKLET

HORIZONTÁLIS FELJOGOSÍTÓ FELTÉTELEK - 15. CIKK (1) BEKEZDÉS

Valamennyi egyedi célkitűzésre alkalmazandó
A feljogosító feltételek megnevezéseTeljesítési kritériumok
A közbeszerzési piac hatékony monitoringmechanizmusaiLéteznek olyan monitoringmechanizmusok, amelyek az alapok körébe tartozó valamennyi közbeszerzési szerződésre és azok odaítélési eljárásaira is kiterjednek, az uniós közbeszerzési joggal összhangban. Ez a követelmény a következőket foglalja magában:
1. Rendelkezések annak biztosítására, hogy tényleges és megbízható adatokat gyűjtsenek az uniós értékhatárokat meghaladó közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan, a 2014/24/EU irányelv 83. és 84. cikke, valamint a 2014/25/EU irányelv 99. és 100. cikke szerinti jelentéstételi kötelezettségekkel összhangban.
2. Rendelkezések annak biztosítására, hogy az adatok legalább a következő elemekre kiterjedjenek:
a) a verseny minősége és intenzitása: a nyertes ajánlattevő neve, a kezdeti ajánlattevők száma és a szerződés értéke;
b) információ a lezárás utáni végső árról, valamint kkv-k közvetlen ajánlattevőként való részvételéről, amennyiben a nemzeti rendszerekben az ilyen információk rendelkezésre állnak.
3. Rendelkezések annak biztosítására, hogy az illetékes nemzeti hatóságok a 2014/24/EU irányelv 83. cikkének (2) bekezdésével, valamint a 2014/25/EU irányelv 99. cikkének (2) bekezdésével összhangban elemezzék és monitoringozzák az adatokat.
4. Rendelkezések annak biztosítására, hogy az elemzések eredményeit a 2014/24/EU irányelv 83.cikkének (3) bekezdésével és a 2014/25/EU irányelv 99. cikkének (3) bekezdésével összhangban a nyilvánosságra hozzák.
5. Rendelkezések annak biztosítására, hogy az ajánlattétel során történő való összejátszás gyanújára utaló minden információról tájékoztassák az illetékes nemzeti szerveket a 2014/24/EU irányelv 83. cikkének (2) bekezdésével, valamint a 2014/25/EU irányelv 99. cikkének (2) bekezdésével összhangban.
Eszközök és kapacitás az állami támogatásra vonatkozó szabályok hatékony alkalmazása céljábólAz irányító hatóságok rendelkeznek az állami támogatásra vonatkozó szabályoknak való megfelelés ellenőrzését szolgáló eszközökkel és kapacitással:
1. A nehézségekkel küzdő vállalkozások és a visszafizettetési követelmény alá vont vállalkozások tekintetében.
2. A helyi vagy országos szervek állami támogatásokért felelős szakértői által nyújtott, az állami támogatásokkal kapcsolatos szakértői tanácsadás és útmutatás igénybevételének lehetősége révén.
Az Alapjogi Charta hatékony alkalmazása és végrehajtásaAz Európai Unió Alapjogi Chartájának (a továbbiakban: a Charta) való megfelelés biztosítására hatékony mechanizmusokat alkalmaznak, többek között az alábbiakat:
1. Rendelkezések annak biztosítására, hogy az alapokból támogatott programok és azok végrehajtása megfeleljen a Charta vonatkozó rendelkezéseinek.
2. Rendelkezések a monitoringbizottság részére történő jelentéstételről az alapokból támogatott olyan műveletekre vonatkozóan, amelyek nem felelnek meg a Chartának, valamint a 69. cikk (7) bekezdése szerint benyújtott, a Chartát érintő panaszokra vonatkozóan.
A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény végrehajtása és alkalmazása a 2010/48/EK tanácsi határozattal (1) összhangbanA fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény végrehajtásának biztosítását szolgáló nemzeti keret van érvényben, amely a következőkre terjed ki:
1. Célkitűzések mérhető célokkal, adatgyűjtéssel és monitoringmechanizmusokkal.
2. Rendelkezések annak biztosítására, hogy az akadálymentességi politika, jogszabályok és standardok megfelelően tükröződjenek a programok kidolgozásában és végrehajtásában.
3. Rendelkezések a monitoringbizottság részére történő jelentéstételről az alapokból támogatott olyan műveletekre vonatkozóan, amelyek nem felelnek meg a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezménynek, valamint a 69. cikk (7) bekezdése szerint benyújtott, az említett egyezményt érintő panaszokra vonatkozóan.
(1)
A Tanács határozata (2009. november 26.) a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménynek az Európai Közösség által történő megkötéséről (HL L 23., 2010.1.27., 35. o.).

IV. MELLÉKLET

AZ ERFA-RA, AZ ESZA+-RA ÉS A KOHÉZIÓS ALAPRA VONATKOZÓ TEMATIKUS FELJOGOSÍTÓ FELTÉTELEK - 15. CIKK (1) BEKEZDÉS

Szakpolitikai célkitűzésEgyedi célkitűzésA feljogosító feltétel megnevezéseA feljogosító feltételekre vonatkozó kritérium teljesítése
1. Egy versenyképesebb és intelligensebb Európa megteremtése az innovatív és intelligens gazdasági átalakulás, valamint a regionális IKT-összekapcsoltság előmozdításávalERFA:
A kutatási és innovációs kapacitások fejlesztése és megerősítése, valamint fejlett technológiák bevezetése
Intelligens szakosodási, ipari átalakulási és vállalkozási célú készségfejlesztés
1.1. A nemzeti vagy regionális intelligens szakosodási stratégia megfelelő irányításaAz intelligens szakosodási stratégiát vagy stratégiákat a következőkkel támogatják:
1. Az innováció elterjedését és a digitalizációt érintő kihívások naprakész elemzése.
2. Az intelligens szakosodási stratégiák irányításáért felelős illetékes regionális vagy nemzeti intézmény vagy szerv megléte.
3. Monitoring és értékelési eszközök a stratégia célkitűzéseinek megvalósítása terén elért teljesítmény felmérésére.
4. Az érdekelt felek közötti együttműködés működése („vállalkozói felfedezési folyamat”).
5. A nemzeti és regionális kutatási és innovációs rendszerek fejlesztéséhez szükséges intézkedések, adott esetben.
6. Adott esetben az ipari átalakulást támogató intézkedések.
7. Az adott tagállamon kívüli partnerekkel való együttműködés fokozását célzó intézkedések az intelligens szakosodási stratégia által támogatott kiemelt területeken.
ERFA:
A digitális összekapcsoltság növelése
1.2. Nemzeti vagy regionális széles sávú tervRendelkezésre áll egy nemzeti vagy regionális széles sávú terv, amely tartalmazza az alábbiakat:
1. Az annak érdekében orvoslandó beruházási hiányok értékelése, hogy minden uniós polgár hozzáférjen nagyon nagy kapacitású hálózatokhoz (1), az alábbiak alapján:
a) a meglévő magán és állami infrastruktúrák és a szolgáltatásminőség közelmúltban végzett feltérképezése (2) a széles sávra vonatkozó standard mutatók segítségével;
b) az állami támogatásokra vonatkozó követelményeknek megfelelő tervezett beruházásokra vonatkozó konzultáció.
2. A tervezett állami beavatkozás indokolása olyan fenntartható beruházási modellek alapján, amelyek:
a) fokozzák a megfizethetőséget és a nyílt, minőségi és időtálló infrastruktúrához és szolgáltatásokhoz való hozzáférést;
b) a pénzügyi támogatás formáját az azonosított piaci hiányosságokhoz igazítják;
c) lehetővé teszik az uniós, nemzeti és regionális forrásokból származó finanszírozás különböző formáinak egymást kiegészítő felhasználását.
3. Intézkedések nagyon nagy kapacitású hálózatok keresletének és alkalmazásának támogatására, többek között a bevezetésük megkönnyítését célzó intézkedések, különösen a 2014/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) hatékony végrehajtása révén.
4. Technikai segítségnyújtási és szaktanácsadási mechanizmusok, például a szélessáv-szakértői szolgálat, a helyi érdekelt felek kapacitásainak megerősítése és a projektgazdáknak való tanácsadás céljából.
5. A széles sávú infrastruktúra feltérképezésére vonatkozó standard mutatókon alapuló monitoringmechanizmus.
2. Egy zöldebb, alacsony szén-dioxid-kibocsátású átalakulás a nettó nulla szén-dioxid-kibocsátású gazdaság és a reziliens Európa felé a tiszta és tisztességes energetikai átmenet, a zöld és kék beruházás, a körforgásos gazdaság, az éghajlatváltozás enyhítése és az ahhoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés, valamint a fenntartható városi mobilitás előmozdításávalERFA és Kohéziós Alap:
Az energiahatékonyság előmozdítása és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése
2.1. Stratégiai politikai keret a lakóépületek és a nem lakáscélú épületek energiahatékonyság céljából történő felújításának támogatására1. Nemzeti hosszú távú felújítási stratégiát fogadtak el, amely támogatja a lakóépületek és a nem lakáscélú épületek nemzeti állományának felújítását a 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) követelményeinek megfelelően, amely stratégia:
a) indikatív mérföldköveket tartalmaz 2030-ra, 2040-re és 2050-re;
b) indikatívan felvázolja a stratégia végrehajtásának támogatását szolgáló pénzügyi forrásokat;
c) eredményes mechanizmusokat határoz meg az épületfelújítást célzó beruházások előmozdításához.
2. Energiahatékonyságot javító intézkedések az előírt energiamegtakarítások elérése érdekében
ERFA és Kohéziós Alap:
Az energiahatékonyság előmozdítása és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése
A megújuló energia alkalmazásának előmozdítása az (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (5) és a benne foglalt fenntarthatósági kritériumokkal összhangban
2.2. Az energiaágazat irányításaA nemzeti energia- és klímatervről tájékoztatták a Bizottságot, és az összhangban áll az (EU) 2018/1999 rendelet 3. cikkével, valamint az üvegházhatásúgáz-kibocsátások hosszú távú csökkentésére irányuló, a Párizsi Megállapodás szerinti célkitűzésekkel, és tartalmazza a következőket:
1. Az (EU) 2018/1999 rendelet I. mellékletében meghatározott sablonban előírt összes elem.
2. A karbonszegény energiát előmozdító intézkedésekre vonatkozó tervezett pénzügyi források és mechanizmusok indikatív felvázolása.
ERFA és Kohéziós Alap:
A megújuló energia alkalmazásának előmozdítása az (EU) 2018/2001 irányelvvel és a benne foglalt fenntarthatósági kritériumokkal összhangban
2.3. A megújuló energia használatának eredményes előmozdítása valamennyi ágazatra és az Unió egészére kiterjedőenIntézkedéseket vezettek be az alábbiak biztosítására:
1. Megfelelés a megújuló energiára vonatkozó 2020-as kötelező nemzeti célértéknek, majd a megújuló energia ezen részarányának mint a 2030-ig tartandó referenciaértéknek, vagy ha a referenciaértéket nem sikerül fenntartani bármely egyéves időszak során, további intézkedések meghozatala az (EU) 2018/2001 irányelvvel és az (EU) 2018/1999 rendelettel összhangban.
2. Az (EU) 2018/2001 irányelvben és az (EU) 2018/1999 rendeletben előírt követelményeknek megfelelően a megújuló energiaforrások arányának növelése a fűtési és hűtési ágazatban az (EU) 2018/2001 irányelv 23. cikke szerint.
ERFA és Kohéziós Alap:
Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és a katasztrófakockázat-megelőzés, valamint a reziliencia előmozdítása az ökoszisztéma-alapú megközelítések figyelembevételével
2.4. Hatékony katasztrófakockázat-kezelési keret.Rendelkezésre áll egy olyan nemzeti vagy regionális katasztrófakockázat-kezelési terv, amelyet kockázatértékelés alapján dolgoztak ki, és amely figyelembe veszi az éghajlatváltozás valószínű hatásait és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra vonatkozó meglévő stratégiákat, és magában foglalja az alábbiakat:
1. A fő kockázatok leírása, amelyeket az 1313/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat (6) 6. cikkének (1) bekezdésével összhangban értékeltek, és amelyek tükrözik az aktuálisan fennálló, valamint az alakulóban lévő kockázati profilokat, 25–35 évet felölelő indikatív időszakra vetítve. Az éghajlattal kapcsolatos kockázatokat illetően az értékelésnek az éghajlatváltozásra vonatkozó előrejelzésekre és forgatókönyvekre kell épülnie.
2. Az azonosított fő kockázatok kezelésére szolgáló katasztrófamegelőzési, -készültségi és -reagálási intézkedések leírása. Az intézkedések fontossági sorrendjét a kockázatokkal és gazdasági hatásukkal, a kapacitáshiányokkal (7), az eredményességgel és a hatékonysággal arányosan állapítják meg, a lehetséges alternatívák figyelembevételével.
3. A megelőzéssel, a készültséggel és a reagálással összefüggő működési és fenntartási költségek fedezésére rendelkezésre álló finanszírozási forrásokra és mechanizmusokra vonatkozó információk.
ERFA és Kohéziós Alap:
A vízellátás és a fenntartható vízgazdálkodás előmozdítása
2.5. Naprakész tervezés az ivóvíz- és szennyvízágazatokban szükséges beruházásokrólMinden egyes vagy mindkét ágazatra vonatkozóan van nemzeti beruházási terv, amely magában foglalja az alábbiakat:
1. A 91/271/EGK tanácsi irányelv (8) és a 98/83/EK tanácsi irányelv (9) végrehajtása aktuális állásának értékelése.
2. Az esetleges közberuházások meghatározása és tervezése, azon belül indikatív pénzügyi tervezés, amelyre az alábbiak céljából van szükség:
a) a 91/271/EGK irányelv végrehajtása, ideértve a prioritási sorrend felállítását az agglomerációk méretére és a környezeti hatásra tekintettel, a beruházásokat szennyvíz-elvezetési agglomerációkként lebontva;
b) a 98/83/EK irányelv végrehajtása;
c) az (EU) 2020/2184 irányelvből (10) fakadó igényeknek való megfelelés, különös tekintettel az ezen irányelv I. mellékletében meghatározott, átdolgozott minőségi paraméterekre.
3. A meglévő szennyvíz-elvezetési és vízellátási infrastruktúra, ezen belül a hálózatok felújítási igényeinek tervezete, életkoruk és értékcsökkenési tervek alapján.
4. A közfinanszírozás potenciális forrásainak feltüntetése, ha ezekre a felhasználói díjak kiegészítéséhez szükség van.
ERFA és Kohéziós Alap:
A körforgásos és erőforrás-hatékony gazdaságra való átállás előmozdítása
2.6. Naprakész hulladékgazdálkodás-tervezésA 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (11) 28. cikkében említett, a tagállam teljes területére kiterjedő, egy vagy több hulladékgazdálkodási terv készült, amely a következőket tartalmazza:
1. Az érintett földrajzi egység aktuális hulladékgazdálkodási helyzetének elemzése, ezen belül a keletkezett hulladék típusa, mennyisége és forrása, valamint a hulladékáramok jövőbeli alakulásának értékelése, figyelembe véve a 2008/98/EK irányelv 29. cikkével összhangban kidolgozott hulladékmegelőzési programokban meghatározott intézkedések várható hatásait.
2. A már létező hulladékgyűjtési rendszerek értékelése, beleértve azt is, hogy az elkülönített hulladékgyűjtés milyen anyagokra és mely területekre terjed ki, valamint a rendszerek működésének javításához szükséges intézkedések és az új gyűjtési rendszerek szükségességének értékelése.
3. A beruházási hiányok értékelése, amely alapján indokolt a meglévő hulladékkezelési létesítmények bezárása, valamint további vagy korszerűbb hulladékgazdálkodási infrastruktúra kialakítása, és amely tartalmazza a működési és fenntartási költségek fedezéséhez rendelkezésre álló bevételi forrásokkal kapcsolatos információkat.
4. Információk a leendő telepek helyének kijelöléséhez szükséges elhelyezkedési kritériumokról és a jövőbeli hulladékkezelési létesítmények kapacitásáról.
ERFA és Kohéziós Alap:
A természet, a biológiai sokféleség és a környezetbarát infrastruktúrák védelmének és megóvásának fokozása többek között a városi térségekben, továbbá az összes szennyezési forma csökkentése;
2.7. Priorizált intézkedési keret az uniós társfinanszírozást tartalmazó szükséges állományvédelmi intézkedésekről.A 92/43/EGK tanácsi irányelv (12) hatálya alá tartozó Natura 2000 területekkel kapcsolatos természetvédelmi intézkedéseket támogató beavatkozások esetében:
Rendelkezésre áll a 92/43/EGK irányelv 8. cikke szerinti priorizált intézkedési keret, amely tartalmazza a 2021–2027-es priorizált intézkedési keret mintájában előírt, a Bizottság és a tagállamok által elfogadott összes elemet, beleértve a prioritást képező intézkedéseket és a tervezett finanszírozási igényeket.
3. Egy jobban összekapcsolt Európa megteremtése a mobilitás fokozásávalERFA és Kohéziós Alap:
Az éghajlatváltozás hatásaival szembeni reziliens, intelligens, biztonságos, fenntartható és intermodális TEN-T kialakítása;
Fenntartható, az éghajlatváltozás hatásaival szemben reziliens, intelligens és intermodális nemzeti, regionális és helyi mobilitás kialakítása, ideértve a TEN-T-hez való hozzáférés javítását és a határon átnyúló mobilitást is
3.1. Átfogó közlekedéstervezés megfelelő szinten2030-ig – a helyi szint kivételével – rendelkezésre áll a meglévő és tervezett infrastruktúrák multimodális feltérképezése, amely:
1. Tartalmazza a tervezett beruházásoknak a – kereslet elemzésével és a forgalom modellezésével alátámasztott – gazdasági indokolását, amelyben figyelembe kell venni a vasúti szolgáltatási piac megnyitásának várható hatását.
2. Összhangban áll az integrált nemzeti energia- és klímaterv közlekedési vonatkozású elemeivel.
3. Tartalmaz a CEF-rendeletben meghatározott TEN-T törzshálózati folyosókba irányuló beruházásokat, a TEN-T törzshálózati folyosókra vonatkozó releváns munkatervekkel összhangban.
4. A TEN-T törzshálózati folyosókon kívüli – többek között a határon átnyúló szakaszokba irányuló – beruházások tekintetében kiegészítő jelleget biztosít a városi hálózatok, a régiók és helyi közösségek TEN-T törzshálózattal és annak csomópontjaival való megfelelő összeköttetésének biztosításával.
5. Biztosítja a vasúthálózat interoperabilitását, és adott esetben beszámol az ERTMS megvalósításáról az (EU) 2017/6 bizottsági végrehajtási rendelet (13) szerint.
6. Előmozdítja a multimodalitást, meghatározva a multimodális vagy átrakodó áru- és személyszállítási terminálok iránti igényeket.
7. Az infrastruktúratervezés szempontjából releváns, az alternatív üzemanyagok előmozdítását célzó intézkedéseket tartalmaz, összhangban a vonatkozó nemzeti szakpolitikai keretekkel.
8. Ismerteti a közúti közlekedésbiztonsági kockázatoknak a nemzeti közúti közlekedésbiztonsági stratégiákkal összhangban végzett értékelését, valamint tartalmazza az érintett utak és útszakaszok feltérképezését és a kapcsolódó beruházások prioritási sorrendjét.
9. Információkat tartalmaz a tervezett beruházásokhoz kapcsolódó és a meglévő vagy tervezett infrastruktúrák műveleti és fenntartási költségeinek fedezéséhez szükséges pénzügyi erőforrásokról.
4. Egy szociálisabb és befogadóbb Európa megteremtése a szociális jogok európai pillérének végrehajtásávalERFA:
A munkaerőpiacok hatékonyságának és inkluzivitásának növelése, és a minőségi foglalkoztatáshoz való hozzáférés javítása a szociális infrastruktúra fejlesztésével, valamint a szociális gazdaság előmozdításával
ESZA+:
A foglalkoztatáshoz és az aktiválási intézkedésekhez való hozzáférés javítása minden álláskereső és – különösen az ifjúsági garancia végrehajtása révén – mindenekelőtt a fiatalok számára, továbbá a tartósan munkanélküliek, a munkaerőpiacon jelen lévő hátrányos helyzetű csoportok, valamint az inaktív személyek számára, előmozdítva az önfoglalkoztatást és a szociális gazdaságot
A munkaerőpiaci intézmények és szolgáltatások korszerűsítése a készségigények értékelése és előrejelzése, valamint a munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolásához, az átmenetekhez és a mobilitáshoz nyújtott, kellő idejű és testre szabott támogatás biztosítása érdekében;
4.1. Stratégiai szakpolitikai keret aktív munkaerőpiaci szakpolitikákhozA foglalkoztatási iránymutatások alapján kialakított, aktív munkaerőpiaci szakpolitikákat célzó stratégiai szakpolitikai keret áll rendelkezésre, amely magában foglalja az alábbiakat:
1. Rendelkezések az álláskeresőkről való profilalkotásnak és igényeik felmérésének elvégzéséről.
2. Információk az üres álláshelyekről és foglalkoztatási lehetőségekről, a munkaerőpiaci igények figyelembevételével.
3. Rendelkezések annak biztosítására, hogy a stratégia megtervezését, végrehajtását, monitoringját és felülvizsgálatát az érdekelt felekkel szoros együttműködésben végezzék.
4. Rendelkezések az aktív munkaerőpiaci szakpolitikák monitoringjáról, értékeléséről és felülvizsgálatáról.
5. A fiatalok foglalkoztatásával kapcsolatos beavatkozásokat illetően tényeken alapuló és célzott tervek a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalok megszólítására, ezen belül tájékoztató intézkedések, amelyek a színvonalas tanulószerződéses gyakorlati képzésekre és gyakornoki helyekre vonatkozó kritériumokat figyelembe vevő minőségi követelményeken alapulnak, többek között az ifjúsági garanciarendszerek végrehajtásával összefüggésben.
ERFA:
A munkaerőpiacok hatékonyságának és inkluzivitásának növelése, és a minőségi foglalkoztatáshoz való hozzáférés javítása a szociális infrastruktúra fejlesztésével, valamint a szociális gazdaság előmozdításával
ESZA+:
A nemek közötti egyensúly előmozdítása a munkaerőpiaci részvétel tekintetében, egyenlő munkafeltételek, valamint a munka és a magánélet közötti jobb egyensúly elősegítése többek között a megfizethető gyermekgondozási szolgáltatásokhoz és az eltartott hozzátartozók által igényelt gondozási szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása révén
4.2. A nemek közötti egyenlőséget célzó nemzeti stratégiai keretA nemek közötti egyenlőségre vonatkozó nemzeti stratégiai szakpolitikai keret van érvényben, amely a következőket tartalmazza:
1. A nemek közötti egyenlőség előtt álló kihívások tényeken alapuló meghatározása.
2. Intézkedések a foglalkoztatás, a fizetések és a nyugdíjak terén a nemek között fennálló különbségek kezelésére, valamint a munka és a magánélet közötti egyensúly előmozdítására a nők és a férfiak tekintetében, többek között a kisgyermekkori neveléshez és gondozáshoz való hozzáférés javítása révén, célértékeket kijelölve, a szociális partnerek szerepének és autonómiájának tiszteletben tartásával.
3. Rendelkezések a stratégiai szakpolitikai keret monitoringjáról, értékeléséről és felülvizsgálatáról, valamint nemek szerint bontott adatokon alapuló adatgyűjtési módszerek.
4. Rendelkezések annak biztosítására, hogy a stratégia megtervezését, végrehajtását, monitoringját és felülvizsgálatát az érintett érdekelt felekkel szoros együttműködésben végezzék, ideértve az egyenlőség előmozdításával foglalkozó szerveket, a szociális partnereket és a civil társadalmi szervezeteket.
ERFA:
Az inkluzív és minőségi szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés javítása az oktatás, a képzés és az egész életen át tartó tanulás területén, a hozzáférhető infrastruktúrák kialakítása révén – többek között a távoktatás, valamint az online oktatás és képzés tekintetében a reziliencia támogatásával;
ESZA+:
Az oktatási és képzési rendszerek színvonalának, inkluzivitásának, eredményességének és munkaerőpiaci relevanciájának javítása, többek között a nem formális és az informális tanulás érvényesítése révén, a kulcskompetenciák – többek között a vállalkozói és digitális készségek – elsajátításának támogatása céljából, valamint a duális képzési rendszerek és a tanulószerződéses gyakorlati képzések bevezetésének előmozdítása által;
Az egész életen át tartó tanulás, különösen a rugalmas továbbképzési és átképzési lehetőségek elősegítése mindenki számára, figyelembe véve a vállalkozói és digitális készségeket, a munkaerőpiaci igényekre alapozva megfelelőbben előre jelezve a változásokat és az új készségigényeket, megkönnyítve a pályamódosítást és elősegítve a foglalkozási mobilitást;
A minőségi és befogadó oktatásba és képzésbe való egyenlő bejutásnak és ezek elvégzésének elősegítése, különösen a hátrányos helyzetű csoportok számára, a kisgyermekkori neveléstől és gondozástól az általános és a szakoktatáson és -képzésen keresztül a felsőoktatásig, valamint felnőttoktatásig és felnőttkori tanulásig, ideértve többek között a tanulási célú mobilitás könnyebbé tételét mindenki számára és az akadálymentesség előmozdítását a fogyatékossággal élő személyek számára.
4.3. Az oktatási és képzési rendszer minden szintjét felölelő stratégiai szakpolitikai keret.Az oktatási és képzési rendszerre vonatkozó nemzeti vagy regionális stratégiai szakpolitikai keret van érvényben, amely tartalmazza a következőket:
1. Tényeken alapuló rendszerek a készségigények előzetes felmérésére és előrejelzésére.
2. Pályakövetési mechanizmusok, valamint minőségi és hatékony iránymutatás a legkülönbözőbb életkorú tanulók számára.
3. Intézkedések a minőségi, megfizethető, releváns, szegregációtól mentes és inkluzív oktatáshoz és képzéshez való egyenlő hozzáférés, ilyen oktatásban és képzésben való részvétel és annak elvégzése, valamint a kulcskompetenciák megszerzése érdekében minden szinten, ideértve a felsőoktatást is.
4. Koordinációs mechanizmusok az oktatás és képzés valamennyi szintjére kiterjedően, ideértve a felsőoktatást is, valamint a feladatok egyértelmű kiosztása az érintett nemzeti és/vagy regionális szervek között.
5. Rendelkezések a stratégiai szakpolitikai keret monitoringjáról, értékeléséről és felülvizsgálatáról.
6. Az alacsony képzettségű/végzettségű felnőttekre és a hátrányos társadalmi-gazdasági hátterű személyekre irányuló intézkedések és kompetenciafejlesztési pályák.
7. A tanárok, oktatók és tudományos dolgozók támogatását célzó intézkedések a megfelelő tanulási módszerek, valamint a kulcskompetenciák értékelése és tanúsítása tekintetében.
8. A tanulók és a személyzet mobilitását és az oktatási és képzésszolgáltatók transznacionális együttműködését előmozdító intézkedések, többek között a tanulási eredmények és képesítések elismerése révén.
ERFA:
A marginalizált közösségek, továbbá az alacsony jövedelmű háztartások, valamint a hátrányos helyzetű csoportok – többek között a speciális szükségletű személyek – társadalmi-gazdasági befogadásának előmozdítása integrált intézkedések, többek között lakhatási és szociális szolgáltatások révén;
ESZA+:
Az aktív befogadás ösztönzése, többek között az esélyegyenlőség, a megkülönböztetésmentesség és az aktív részvétel előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében, különös tekintettel a hátrányos helyzetű csoportokra;
4.4. A társadalmi befogadásra és a szegénység csökkentésére irányuló nemzeti stratégiai szakpolitikai keretA társadalmi befogadásra és a szegénység csökkentésére irányuló nemzeti vagy regionális stratégiai szakpolitikai vagy jogszabályi keret van érvényben, amely tartalmazza az alábbiakat:
1. A szegénység és a társadalmi kirekesztés tényeken alapuló felmérése, ideértve a gyermekszegénységet – különös tekintettel a kiszolgáltatott helyzetben lévő gyermekek esetében a színvonalas szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférésre –, a hajléktalanságot, a térbeli és iskolai szegregációt, az alapvető szolgáltatásokhoz és infrastruktúrához való korlátozott hozzáférést, valamint a kiszolgáltatott helyzetben lévő bármilyen korú személyek sajátos igényeit is.
2. Intézkedések minden területen a szegregáció megelőzésére és kezelésére, beleértve a szociális védelmet, az inkluzív munkaerőpiacokat, valamint a kiszolgáltatott helyzetben lévő személyeknek – ideértve a migránsokat és a menekülteket is – a színvonalas szolgáltatásokhoz való hozzáférését.
3. Intézkedések az intézményi ellátásról a család- és közösségi alapú ellátásra való áttérés céljából.
4. Rendelkezések annak biztosítására, hogy a tervezést, végrehajtást, monitoringját és felülvizsgálatot az érintett érdekelt felekkel szoros együttműködésben végezzék, ideértve a szociális partnereket és az érintett civil társadalmi szervezeteket is.
ESZA+:
A marginalizált közösségek, így például a romák társadalmi-gazdasági integrációjának előmozdítása
4.5. A romák befogadására vonatkozó nemzeti stratégiai szakpolitikai keretA romák befogadására vonatkozó nemzeti stratégiai szakpolitikai keret van érvényben, amely tartalmazza a következőket:
1. Intézkedések a romák integrációjának felgyorsítására, valamint a szegregáció megelőzésére és kiküszöbölésére, figyelembe véve a nemi dimenziót és a fiatal romák helyzetét, valamint kiindulási értékek, mérhető mérföldkövek és célértékek meghatározása.
2. Rendelkezések a romaintegrációs intézkedések monitoringjáról, értékeléséről és felülvizsgálatáról.
3. Rendelkezések a romák befogadásának regionális és helyi szintű általános érvényesítéséről.
4. Rendelkezések annak biztosítására, hogy a stratégia megtervezését, végrehajtását, monitoringját és felülvizsgálatát a roma civil társadalommal és az összes egyéb – többek között regionális és helyi szintű – érintett érdekelt féllel szoros együttműködésben végezzék.
ERFA:
Az egészségügyi ellátáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása és az egészségügyi rendszerek rezilienciájának erősítése – ideértve az alapellátást is –, valamint az intézményesített ellátásról a családi és közösségi alapú ellátásra való áttérés elősegítése
ESZA+:
A minőségi, fenntartható és megfizethető szolgáltatásokhoz való egyenlő és időben történő hozzáférés fokozása, ideértve a lakhatáshoz és a személyközpontú ellátáshoz, többek között az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést elősegítő szolgáltatásokat; a szociális védelmi rendszerek korszerűsítése, ideértve a szociális védelemhez való hozzáférés előmozdítását is, különös tekintettel a gyermekekre és a hátrányos helyzetű csoportokra; az egészségügyi rendszerek és tartós ápolási-gondozási szolgáltatások – fogyatékossággal élők számára is biztosított – hozzáférhetőségének, hatékonyságának és rezilienciájának javítása;
4.6. Az egészségügyre és a tartós ápolás-gondozásra vonatkozó stratégiai szakpolitikai keret.Az egészségügyre vonatkozó nemzeti vagy regionális stratégiai szakpolitikai keret van érvényben, amely a következőket tartalmazza:
1. Az egészségügyi és tartós ápolási-gondozási igények feltérképezése, többek között az egészségügyi és gondozói személyzet tekintetében, a fenntartható és koordinált intézkedések biztosítása céljából.
2. Intézkedések az egészségügyi és tartós ápolási-gondozási szolgáltatások hatékonyságának, fenntarthatóságának, hozzáférhetőségének és megfizethetőségének biztosítására, külön hangsúlyt fektetve az egészségügyi és tartós ápolási-gondozási rendszerekből kiszorult személyekre, többek között a legnehezebben elérhető személyekre.
3. Intézkedések a közösségi és családalapú ápolási-gondozási szolgáltatásoknak az intézményi kitagolás révén való előmozdítására, ideértve a megelőzést és az alapellátást, az otthoni ápolás-gondozást és a közösségi alapú szolgáltatásokat is.
(1)
Az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1972 európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 321., 2018.12.17., 36. o.) (25) preambulumbekezdésével együtt értelmezett 3. cikke (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott célkitűzéssel összhangban. (2)
Az (EU) 2018/1972 irányelv 22. cikkével összhangban. (3)
Az Európai Parlament és a Tanács 2014/61/EU irányelve (2014. május 15.) a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek csökkentésére irányuló intézkedésekről (HL L 155., 2014.5.23., 1. o.). (4)
Az Európai Parlament és a Tanács 2010/31/EU irányelve (2010. május 19.) az épületek energiahatékonyságáról (HL L 153., 2010.6.18., 13. o.). (5)
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/2001 irányelve (2018. december 11.) a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról (HL L 328., 2018.12.21., 82. o.). (6)
Az Európai Parlament és a Tanács 1313/2013/EU határozata (2013. december 17.) az uniós polgári védelmi mechanizmusról (HL L 347., 2013.12.20., 924. o.). (7)
A kockázatkezelési képességeknek az 1313/2013/EU határozat 6. cikke (1) bekezdésének b) pontjában előírt értékelése keretében végzett értékelés szerint. (8)
A Tanács 91/271/EGK irányelve (1991. május 21.) a települési szennyvíz kezeléséről (HL L 135., 1991.5.30., 40. o.). (9)
A Tanács 98/83/EK irányelve (1998. november 3.) az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről (HL L 330., 1998.12.5., 32. o.). (10)
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/2184 irányelve (2020. december 16.) az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről (HL L 435., 2020.12.23., 1. o.). (11)
Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.). (12)
A Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.). (13)
A Bizottság (EU) 2017/6 végrehajtási rendelete (2017. január 5.) az Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer európai megvalósítási tervéről (HL L 3., 2017.1.6., 6. o.).

V. MELLÉKLET

Sablon az ERFA-ból ("Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe" célkitűzés), az ESZA+-ból, az IÁA-ból, a Kohéziós Alapból és az ETHAA-ból támogatott programokhoz - 21. cikk (3) bekezdés

CCI
Cím angolul[255 (1)]
Cím az ország nyelvén (nyelvein)[255]
Változat
Első év[4]
Utolsó év[4]
Támogathatóság kezdete
Támogathatóság vége
Bizottsági határozat száma
Bizottsági határozat kelte
Tagállami módosító határozat száma
Tagállami módosító határozat hatálybalépésének dátuma
Nem jelentős átcsoportosítás (24. cikk (5) bekezdése)Igen/Nem
A program által lefedett NUTS-régiók (nem alkalmazandó az ETHAA-ra)
Érintett alap(ok)□ ERFA
□ Kohéziós Alap
□ ESZA+
□ IÁA
□ ETHAA
Program□ a „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzésre vonatkozóan, kizárólag a legkülső régiók esetében
(1)
A szögletes zárójelben szereplő számok a szóközök nélküli karakterszámot jelentik.

1. Programstratégia: fő fejlesztési kihívások és szakpolitikai válaszok ( 33 )

Hivatkozás: az (EU) 2021/1060 rendelet (CPR) 22. cikk (3) bekezdése a) pontjának i-viii. és x. alpontja és a 22. cikk (3) bekezdésének b) pontja

Szövegmező [30 000 ]

A "Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe" célkitűzésre vonatkozóan:

1. táblázat

Szakpolitikai célkitűzés vagy az IÁA egyedi célkitűzéseEgyedi célkitűzés vagy egyedi prioritás (*1)Indokolás (összefoglalás)
[2 000 egyedi célkitűzésenként vagy az ESZA+ szerinti egyedi prioritásonként vagy az IÁA szerinti egyedi célkitűzésenként]
(*1)
Az ESZA+ rendelet szerinti egyedi prioritások.

Az ETHAA esetében:

1A. táblázat

Szakpolitikai célkitűzésPrioritásGYELV-elemzés (minden egyes prioritásra)Indokolás (összefoglalás)
Erősségek
[prioritásonként 10 000 ]
[prioritásonként 20 000 ]
Gyengeségek
[prioritásonként 10 000 ]
Lehetőségek
[prioritásonként 10 000 ]
Veszélyek
[prioritásonként 10 000 ]
A szükségletek megállapítása a GYELV-elemzés alapján, figyelembe véve az ETHAA-rendelet 8. cikkének (5) bekezdésében meghatározott elemeket
[prioritásonként 10 000 ]

2. Prioritások

Hivatkozás: a CPR 22. cikkének (2) bekezdése és a 22. cikk (3) bekezdésének c) pontja

2.1. A technikai segítségnyújtástól eltérő prioritások

2.1.1. A prioritás címe [300] (minden prioritás esetében megismétlendő)

□ Az ifjúsági foglalkoztatáshoz kapcsolódó prioritás
□ Az innovatív fellépésekhez kapcsolódó prioritás
□ A leginkább rászorulók támogatásához kapcsolódó prioritás az ESZA+ rendelet (*1) 4. cikke (1) bekezdésének m. pontjában meghatározott egyedi célkitűzés keretében
□ A leginkább rászorulók támogatásához kapcsolódó prioritás az ESZA+ rendelet (1) 4. cikke (1) bekezdésének l. pontjában meghatározott egyedi célkitűzés keretében
□ Ez az ERFA-ról és a Kohéziós Alapról szóló rendelet 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának viii. alpontjában meghatározott, városi mobilitásra vonatkozó egyedi célkitűzésnek szentelt prioritás
□ Ez az ERFA-ról és a Kohéziós Alapról szóló rendelet 3. cikke (1) bekezdése a) pontjának v. alpontjában meghatározott, digitális-konnektivitásra vonatkozó egyedi célkitűzésnek szentelt prioritás.
(*1)
Ha ezt az opciót jelölte be, akkor lépjen a 2.1.1.2. szakaszhoz. (1)
Amennyiben az ESZA+ rendelet 4. cikke (1) bekezdésének l) pontjában meghatározott egyedi célkitűzéshez rendelt forrásokat figyelembe veszik az ESZA+ rendelet 7. cikke (4) bekezdésének céljából.

2.1.1.1. Egyedi célkitűzés ( 34 ) (minden kiválasztott egyedi célkitűzés esetében megismétlendő, a technikai segítségnyújtáson kívüli prioritások esetében)

2.1.1.1.1. Az alapok beavatkozásai

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának i., iii., iv., v. vi. és vii. alpontja;

A vonatkozó intézkedéstípusok - a CPR 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának i. alpontja; az ESZA+ rendelet 6. cikke:

Szövegmező [8 000 ]

A fő célcsoportok - a CPR 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának iii. alpontja:

Szövegmező [1 000 ]

Az egyenlőséget, a befogadást és a megkülönböztetésmentességet biztosító intézkedések - a CPR 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának iv. alpontja és az ESZA+ rendelet 6. cikke

Szövegmező [2 000 ]

Konkrét célzott területek megjelölése, ideértve a területi eszközök tervezett felhasználását is - a 22. cikk (3) bekezdése d) pontjának v. alpontja

Szövegmező [2 000 ]

Interregionális, határon átnyúló és transznacionális intézkedések - a CPR 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának vi. alpontja

Szövegmező [2 000 ]

A pénzügyi eszközök tervezett felhasználása - a CPR 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának vii. alpontja

Szövegmező [1 000 ]

2.1.1.1.2. Mutatók

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának ii. alpontja, az ERFA-rendelet és a KA-rendelet 8. cikke

2. táblázat: Kimeneti mutatók

PrioritásEgyedi célkitűzésAlapRégiókategóriaAzonosító [5]Mutató [255]MértékegységMérföldkő (2024)Célérték (2029)

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának ii. alpontja

3. táblázat: Eredménymutatók

PrioritásEgyedi célkitűzésAlapRégiókategóriaAzonosító [5]Mutató [255]MértékegységAlapvonal vagy referenciaértékTárgyévCélérték (2029)Adatforrás [200]Megjegyzések [200]

2.1.1.1.3. A program (uniós) forrásainak indikatív bontása beavatkozástípus szerint (nem alkalmazandó az ETHAA-ra)

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának viii. alpontja

4. táblázat: 1. dimenzió - beavatkozási terület

PrioritásszámAlapRégiókategóriaEgyedi célkitűzésKódÖsszeg (EUR)

5. táblázat: 2. dimenzió - finanszírozási forma

PrioritásszámAlapRégiókategóriaEgyedi célkitűzésKódÖsszeg (EUR)

6. táblázat: 3. dimenzió - területi végrehajtási mechanizmus és területi hangsúly

PrioritásszámAlapRégiókategóriaEgyedi célkitűzésKódÖsszeg (EUR)

7. táblázat: 6. dimenzió - ESZA+ másodlagos témák

PrioritásszámAlapRégiókategóriaEgyedi célkitűzésKódÖsszeg (EUR)

8. táblázat: 7. dimenzió - Az ESZA+ (*1), az ERFA, a Kohéziós Alap és az IÁA nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos dimenziója

PrioritásszámAlapRégiókategóriaEgyedi célkitűzésKódÖsszeg (EUR)
(*1)
Elviekben az ESZA+-források 40 %-a járul hozzá a nemek közötti egyenlőség nyomon követéséhez. A 100 %-ot akkor kell alkalmazni, ha a tagállam az ESZA+ rendelet 6. cikkének, valamint a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos programspecifikus fellépéseknek az alkalmazása mellett dönt.

2.1.1.1.4. A programozott (uniós) források indikatív bontása a beavatkozás típusa szerint az ETHAA esetében

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdésének c) pontja

9. táblázat: A programozott (uniós) források indikatív bontása a beavatkozás típusa szerint az ETHAA esetében

PrioritásszámEgyedi célkitűzésA beavatkozás típusaKódÖsszeg (EUR)

2.1.1.2. Az anyagi nélkülözés kezelésére vonatkozó egyedi célkitűzés ( 35 )

2.1.1.2.1. Az alapok beavatkozásai

Hivatkozás: a CPR 22. cikkének (3) bekezdése és az ESZA+ rendelet 20. cikke és 23. cikkének (1) és (2) bekezdése

Támogatástípusok

Szövegmező [2 000 ]

Fő célcsoportok

Szövegmező [2 000 ]

A nemzeti vagy regionális támogatási program leírás

Szövegmező [2 000 ]

A műveletek kiválasztásának kritériumai ( 36 )

Szövegmező [4 000 ]

2.1.1.2.2. Mutatók

2. táblázat: Kimeneti mutatók

PrioritásEgyedi célkitűzésAlapRégiókategóriaAzonosító [5]Mutató [255]Mértékegység

3. táblázat: Eredeménymutatók

PrioritásEgyedi célkitűzésAlapRégiókategóriaAzonosító [5]Mutató [255]MértékegységReferenciaértékTárgyévAdatforrás [200]Megjegyzések [200]

2.2. Technikai segítségnyújtási prioritások

2.2.1. A CPR 36. cikkének (4) bekezdése szerinti technikai segítségnyújtási prioritás (minden ilyen technikai segítségnyújtási prioritás esetében megismétlendő)

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdésének e) pontja

2.2.1.1. Az alapok beavatkozásai

A kapcsolódó intézkedéstípusok - a CPR 22. cikke (3) bekezdése e) pontjának i. alpontja

Szövegmező [8 000 ]

A fő célcsoportok - a CPR 22. cikke (3) bekezdése e) pontjának iii. alpontja

Szövegmező [1 000 ]

2.2.1.2. Mutatók

Kimeneti mutatók a kapcsolódó mérföldkövekkel és célértékekkel

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdése e) pontjának ii. alpontja

2. táblázat: Kimeneti mutatók

PrioritásAlapRégiókategóriaAzonosító [5]Mutató [255]MértékegységMérföldkő (2024)Célérték (2029)

2.2.1.3. A programozott (uniós) források indikatív bontása a beavatkozás típusa szerint

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdése e) pontjának iv. alpontja

4. táblázat: 1. dimenzió - beavatkozási terület

PrioritásszámAlapRégiókategóriaKódÖsszeg (EUR)

7. táblázat: 6. dimenzió - ESZA+ másodlagos témák

PrioritásszámAlapRégiókategóriaKódÖsszeg (EUR)

8. táblázat: 7. dimenzió - Az ESZA+ (*1), az ERFA, a Kohéziós Alap és az IÁA nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos dimenziója

PrioritásszámAlapRégiókategóriaKódÖsszeg (EUR)
(*1)
Elviekben az ESZA+-források 40 %-a járul hozzá a nemek közötti egyenlőség nyomon követéséhez. A 100 %-ot akkor kell alkalmazni, ha a tagállam az ESZA+ rendelet 6. cikkének, valamint a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos programspecifikus fellépéseknek az alkalmazása mellett dönt.

9. táblázat - A programozott (uniós) források indikatív bontása a beavatkozás típusa szerint az ETHAA esetében

PrioritásszámEgyedi célkitűzésA beavatkozás típusaKódÖsszeg (EUR)

2.2.2. A 37. cikk szerinti technikai segítségnyújtási prioritás (minden ilyen technikai segítségnyújtási prioritás esetében megismétlendő)

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdésének f) pontja

2.2.2.1. A költségfüggetlen finanszírozás szerinti technikai segítségnyújtás leírása - a CPR 37. cikke

Szövegmező [3 000 ]

2.2.2.2. A programozott (uniós) források indikatív bontása a beavatkozás típusa szerint

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdésének f) pontja

4. táblázat: 1. dimenzió - beavatkozási terület

PrioritásszámAlapRégiókategóriaKódÖsszeg (EUR)

7. táblázat: 6. dimenzió - ESZA+ másodlagos témák

PrioritásszámAlapRégiókategóriaKódÖsszeg (EUR)

8. táblázat: 7. dimenzió - Az ESZA+ (*1), az ERFA, a Kohéziós Alap és az IÁA nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos dimenziója

PrioritásszámAlapRégiókategóriaKódÖsszeg (EUR)
(*1)
Elviekben az ESZA+-források 40 %-a járul hozzá a nemek közötti egyenlőség nyomon követéséhez. A 100 %-ot akkor kell alkalmazni, ha a tagállam az ESZA+ rendelet 6. cikkének, valamint a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos programspecifikus fellépéseknek az alkalmazása mellett dönt.

9. táblázat - A programozott (uniós) források indikatív bontása a beavatkozás típusa szerint az ETHAA esetében

PrioritásszámEgyedi célkitűzésA beavatkozás típusaKódÖsszeg (EUR)

3. Finanszírozási terv

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdése g) pontjának i., ii. és iii. alpontja, 112. cikkének (1), (2) és (3) bekezdése, valamint 14., 26. és 26a. cikke

3.1. Átcsoportosítások és hozzájárulások ( 37 )

Hivatkozás: a CPR 14., 26., 26a. és 27. cikke

A következőkhöz kapcsolódó programmódosítás:□ hozzájárulás az InvestEU-hoz
□ átcsoportosítás közvetlen vagy közvetett irányítás alatt álló eszközökbe
□ átcsoportosítás az ERFA, az ESZA+, a Kohéziós Alap között vagy más alaphoz vagy alapokhoz
□ az alapok hozzájárulása az (EU) 2021/241 rendelet 21c. cikkének (3) bekezdésében meghatározott célkitűzésekhez (1)
(1)
Akkor válassza e lehetőséget, ha a programmódosítás e rendelet 26a. cikkével összhangban hozzájárul az (EU) 2021/241 rendelet 21c. cikkének (3) bekezdésében meghatározott célkitűzésekhez. Ha igen, tüntesse fel a kiegészítő összeget alaponként, évenként és régiókategóriánként a program szintjén a 21. táblázatban.

15A. táblázat: Hozzájárulás az InvestEU-hoz (*1) (éves bontás)

Hozzájárulás a következőből:Hozzájárulás a következőkhöz:Évenkénti bontásban
AlapRégiókategóriaInvestEU keret(ek)2021202220232024202520262027Összesen
ERFAFejlettebb
Átmeneti
Kevésbé fejlett
ESZA+Fejlettebb
Átmeneti
Kevésbé fejlett
Kohéziós Alapn.a.
ETHAAn.a.
(*1)
Minden új hozzájárulási kérelem esetében a programmódosításban meg kell határozni az egyes évekre szóló teljes összegeket alaponként és régiókategória szerint.

15B. táblázat: Hozzájárulások az InvestEU-hoz (*1) (összefoglaló)

Régiókategória1. keret – Fenntartható infrastruktúra2. keret – Innováció és digitalizáció3. keret – Kkv-k4. keret – Szociális beruházás és készségekÖsszesen
a)b)c)d)f)=a)+b)+c)+d)
ERFAFejlettebb
Kevésbé fejlett
Átmeneti
ESZA+Fejlettebb
Kevésbé fejlett
Átmeneti
Kohéziós Alapn.a.
ETHAAn.a.
Összesen
(*1)
A programozási időszak alatt a programmódosítások révén végrehajtott valamennyi hozzájárulás kumulatív összege. Minden új hozzájárulási kérelem esetében a programmódosításban meg kell határozni az egyes évekre szóló teljes összegeket alaponként és régiókategória szerint.

Szövegmező [3 500 ] (indokolás), figyelembe véve, hogy ezek az összegek hogyan járulnak hozzá a programban az InvestEU-rendelet 10. cikkének (1) bekezdésével összhangban kiválasztott szakpolitikai célkitűzések eléréséhez

16A. táblázat: Átcsoportosítások a közvetlen vagy közvetett irányítás alatt álló eszközökbe* (éves bontás)

Átcsoportosítás az alábbiakbólÁtcsoportosítás az alábbiakhozÉvenkénti bontásban
AlapRégió-kategóriaEszköz2021202220232024202520262027Össze-sen
ERFAFejlettebb
Átmeneti
Kevésbé fejlett
ESZA+Fejlettebb
Átmeneti
Kevésbé fejlett
Kohéziós Alapn.a.
ETHAAn.a.

16B. táblázat: Átcsoportosítások a közvetlen vagy közvetett irányítás alatt álló eszközökbe (*1) (összefoglaló)

AlapRégiókategória1. eszköz2. eszköz3. eszköz4. eszköz5. eszköz (*2)Összesen
a)b)c)d)e)f)=a)+b)+c)+d)+e)
ERFAFejlettebb
Átmeneti
Kevésbé fejlett
ESZA+Fejlettebb
Átmeneti
Kevésbé fejlett
Kohéziós Alapn.a.
ETHAAn.a.
Összesen
(*1)
A programozási időszak alatt a programmódosítások révén végrehajtott valamennyi átcsoportosítás kumulatív összege. Minden új átcsoportosítási kérelem esetében a programmódosításban meg kell határozni az egyes évekre átcsoportosított teljes összegeket alaponként és régiókategória szerint. (*2)
Átcsoportosítások bármely más, közvetlen vagy közvetett irányítás alatt álló eszközbe, amennyiben az alap-jogiaktus erről a lehetőségről rendelkezik. A vonatkozó uniós eszközök száma és neve ennek megfelelően lesz meghatározva.

Szövegmező [3 500 ] (indokolás)

17A. táblázat: Átcsoportosítások az ERFA, az ESZA+, a Kohéziós Alap között vagy más alaphoz vagy alapokhoz (*1) (éves bontás)

Átcsoportosítások az alábbiakbólÁtcsoportosítások az alábbiakhozÉvenkénti bontásban
AlapRégió-kategóriaAlapRégió-kategória (adott esetben)2021202220232024202520262027Össze-sen
ERFAFejlettebbERFA, ESZA+ vagy Kohéziós Alap, ETHAA, MMIA, BBA, HAVE
Átmeneti
Kevésbé fejlett
ESZA+Fejlettebb
Átmeneti
Kevésbé fejlett
Kohézi-ós Alapn.a.
ETHAAn.a.
(*1)
Átcsoportosítás más programokhoz. Az ERFA és az ESZA+ közötti átcsoportosításokat csak ugyanazon régiókategórián belül lehet végrehajtani.

17B. táblázat: Átcsoportosítások az ERFA, az ESZA+, a Kohéziós Alap között vagy más alaphoz vagy alapokhoz (*1) (összefoglaló)

ERFAESZA+Kohéziós AlapETHAAMMIABBAHAVEÖsszesen
FejlettebbÁtmenetiKevésbé fejlettFejlettebbÁtmenetiKevésbé fejlett
ERFAFejlettebb
Átmeneti
Kevésbé fejlett
ESZA+Fejlettebb
Átmeneti
Kevésbé fejlett
Kohéziós Alapn.a.
ETHAAn.a.
Összesen
(*1)
A programozási időszak alatt a programmódosítások révén végrehajtott valamennyi átcsoportosítás kumulatív összege. Minden új átcsoportosítási kérelem esetében a programmódosításban meg kell határozni az egyes évekre átcsoportosított teljes összegeket alaponként és régiókategória szerint.

Szövegmező [3 500 ] (indokolás)

21. táblázat: Az (EU) 2021/241 rendelet 21c. cikkének (3) bekezdésében meghatározott célkitűzések eléréséhez hozzájáruló források

AlapRégiókategória202220232024202520262027Összesen
ERFAFeljettebb
Átmeneti
Kevésbé fejlett
Összesen
ESZA+Feljettebb
Átmeneti
Kevésbé fejlett
Összesen
Kohéziós Alapn.a.
Összesen

3.2. IÁA: a programon belüli allokáció és átcsoportosítások ( 38 )

3.2.1. A programra szánt IÁA-allokáció az átcsoportosítások előtt prioritásonkénti bontásban (adott esetben) ( 39 )

Hivatkozás: a CPR 27. cikke

18. táblázat: Az IÁA-rendelet 3. cikkének megfelelően a programra szánt IÁA-allokáció az átcsoportosítások előtt

1. IÁA-prioritás
2. IÁA-prioritás
Összesen

3.2.2. Az IÁA-ba való átcsoportosítások kiegészítő támogatásként ( 40 ) (adott esetben)

Átcsoportosítás az IÁA számára□ az IÁA-allokációval rendelkező programon belüli belső átcsoportosításokra vonatkozik
□ más programokból az IÁA-allokációval rendelkező programba való átcsoportosításokra vonatkozik

18A. táblázat: Átcsoportosítások az IÁA-ba a programon belül (éves bontás)

Átcsoportosítás az alábbiakbólÁtcsoportosítás az alábbiakhozÉvenkénti bontásban
AlapRégiókategóriaIÁA-prioritás (*1)2021202220232024202520262027Összesen
ERFAFejlettebb1. IÁA-prioritás
Átmeneti
Kevésbé fejlett
ESZA+Fejlettebb2. IÁA-prioritás
Átmeneti
Kevésbé fejlett
(*1)
Az IÁA-forrásokat ki kell egészíteni azon régiókategória ERFA- vagy ESZA+-forrásaival, ahol az érintett terület található.

18B. táblázat: ERFA- és ESZA+-források átcsoportosítása a programon belül az IÁA-ba

IÁA-allokáció a programon belül (*1) azon régiókategóriák szerinti bontásban, ahol az érintett terület található (*2) (IÁA-prioritás szerint)
IÁA-prioritás (minden egyes IÁA-prioritásra vonatkozóan)Összeg
Átcsoportosítás a programon belül (*1) (kiegészítő támogatás) régiókategória szerint
ERFAFejlettebb
Átmeneti
Kevésbé fejlett
ESZA+Fejlettebb
Átmeneti
Kevésbé fejlett
ÖsszesenFejlettebb
Átmeneti
Kevésbé fejlett
(*1)
IÁA-allokációval rendelkező program. (*2)
Az IÁA-forrásokat ki kell egészíteni azon régiókategória ERFA- vagy ESZA+-forrásaival, ahol az érintett terület található.

18C. táblázat: Átcsoportosítások az IÁA-ba más program(ok)ból (éves bontás)

Átcsoportosítás az alábbiakbólÁtcsoportosítás az alábbiakhozÉvenkénti bontásban
AlapRégiókategóriaIÁA-prioritás (*1)2021202220232024202520262027Összesen
ERFAFejlettebb1. IÁA-prioritás
Átmeneti
Kevésbé fejlett
ESZA+Fejlettebb2. IÁA-prioritás
Átmeneti
Kevésbé fejlett
(*1)
Az IÁA-forrásokat ki kell egészíteni azon régiókategória ERFA- vagy ESZA+-forrásaival, ahol az érintett terület található.

18D. táblázat: ERFA- és ESZA+-források átcsoportosítása más programokból ezen a programon belül az IÁA-ba

Az IÁA-nak e program (*1) keretében nyújtott kiegészítő támogatás egy adott régiókategóriában (*3) található terület javára (prioritás szerint):
IÁA-prioritásÖsszeg
Átcsoportosítás(ok) más program(ok)ból (*2) régiókategória szerint
ERFAFejlettebb
Átmeneti
Kevésbé fejlett
ESZA+Fejlettebb
Átmeneti
Kevésbé fejlett
Összesen
(*1)
Az ERFA-ból és az ESZA+-ból kiegészítő támogatásban részesülő, IÁA-allokációval rendelkező program. (*2)
Az ERFA-ból és az ESZA+-ból kiegészítő támogatást nyújtó program (forrás). (*3)
Az IÁA-forrásokat ki kell egészíteni azon régiókategória ERFA- vagy ESZA+-forrásaival, ahol az érintett terület található.

Szövegmező [3 000 ] Az ERFA-ból és az ESZA+-ból a tervezett beavatkozástípusok alapján történő kiegészítő átcsoportosítás indokolása – a CPR 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának viii. alpontja

3.3. A félidős felülvizsgálat alapján történő, régiókategóriák közötti átcsoportosítások

19A. táblázat: A félidős felülvizsgálat alapján történő, régiókategóriák közötti átcsoportosítások a programon belül (éves bontás)

Átcsoportosítás az alábbiakbólÁtcsoportosítás az alábbiakhozÉvenkénti bontásban
Régiókategória (*1)Régiókategória (*1)202520262027Összesen
FejlettebbFejlettebb /
Átmeneti /
Kevésbé fejlett
Átmeneti
Kevésbé fejlett
(*1)
Kizárólag az ERFA-ra és az ESZA+-ra vonatkozik.

19B. táblázat: A félidős felülvizsgálat alapján történő, régiókategóriák közötti átcsoportosítások más programokba (éves bontás)

Átcsoportosítás az alábbiakbólÁtcsoportosítás az alábbiakhozÉvenkénti bontásban
Régiókategória (*1)Régiókategória (*1)202520262027Összesen
FejlettebbFejlettebb /
Átmeneti /
Kevésbé fejlett
Átmeneti
Kevésbé fejlett
(*1)
Kizárólag az ERFA-ra és az ESZA+-ra vonatkozik.

3.4. Visszautalások ( 41 )

20A. táblázat Visszautalások (éves bontás)

Átcsoportosítás az alábbiakbólÁtcsoportosítás az alábbiakhozÉvenkénti bontásban
InvestEU vagy más uniós eszközAlapRégiókategória2021202220232024202520262027Összesen
InvestEU
1. keret
2. keret
3. keret
4. keret
1. uniós eszköz
2. uniós eszköz
[…]
ERFAFejlettebb
Átmeneti
Kevésbé fejlett
ESZA+Fejlettebb
Átmeneti
Kevésbé fejlett
Kohéziós Alapn.a.
ETHAAn.a.

20B. táblázat Visszautalások (*1) (összefoglaló)

Innen / IdeERFAESZA+Kohéziós AlapETHAA
FejlettebbÁtmenetiKevésbé fejlettFejlettebbÁtmenetiKevésbé fejlett
InvestEU
1. keret
2. keret
3. keret
4. keret
1. eszköz
2. eszköz
3. eszköz
4. eszköz (*2)
(*1)
A programozási időszak alatt a programmódosítások révén végrehajtott valamennyi átcsoportosítás kumulatív összege. Minden új átcsoportosítási kérelem esetében a programmódosításban meg kell határozni az egyes évekre átcsoportosított teljes összegeket alaponként és régiókategória szerint. (*2)
Átcsoportosítások bármely más, közvetlen vagy közvetett irányítás alatt álló eszközbe, amennyiben az alap-jogiaktus erről a lehetőségről rendelkezik. A vonatkozó uniós eszközök száma és neve ennek megfelelően lesz meghatározva.

3.5. Pénzügyi előirányzatok éves bontásban

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdése g) pontjának i. alpontja és az IÁA-rendelet 3., 4. és 7. cikke

10. táblázat: Pénzügyi előirányzatok éves bontásban

AlapRégiókategória2021202220232024202520262026
kizárólag az ETHAA esetében
20272027
kizárólag az ETHAA esetében
Összesen
Pénzügyi előirányzat rugalmassági összeg nélkülRugalmassági összegPénzügyi előirányzat rugalmassági összeg nélkülRugalmassági összeg
ERFA (*1)Fejlettebb
Átmeneti
Kevésbé fejlett
Legkülső és ritkán lakott északi régiók
Összesen
ESZA+ (*1)Fejlettebb
Átmeneti
Kevésbé fejlett
Legkülső és ritkán lakott északi régiók
Összesen
IÁA (*1)Az IÁA-rendelet 3. cikke szerinti források
Az IÁA-rendelet 4. cikke szerinti források
(Az IÁA-rendelet 3. cikke szerinti forrásokhoz kapcsolódó,) az IÁA-rendelet 7. cikke szerinti források
(Az IÁA-rendelet 4. cikke szerinti forrásokhoz kapcsolódó,) az IÁA-rendelet 7. cikke szerinti források
Összesen
Kohéziós Alapn.a.
ETHAAn.a.
Összesen
(*1)
Az IÁA-ba történő kiegészítő átcsoportosítás után maradt összegek.

3.6. Összes pénzügyi előirányzat alaponként és nemzeti társfinanszírozás

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdése g) pontjának ii. alpontja, a 22. cikk (6) bekezdése és a 36. cikk

A "Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe" célkitűzés alá tartozó olyan programok esetében, amelyeknél a partnerségi megállapodásban a CPR 36. cikkének (4) bekezdése szerinti technikai segítségnyújtást választották.

11. táblázat: Összes pénzügyi előirányzat alaponként és nemzeti társfinanszírozás

Szakpolitika/ az IÁA egyedi célkitűzése Szám vagy technikai segítségnyújtásPrioritásAz uniós támogatás kiszámításának alapja (teljes elszámolható költség vagy közpénzből nyújtott hozzájárulás)AlapRégiókategória (*1)Uniós hozzájárulás
a) = g)+h)
Az uniós hozzájárulás bontásaNemzeti hozzájárulásA nemzeti hozzájárulás indikatív bontásaÖsszesenTársfinanszírozási arány
A rugalmassági összeggel csökkentett uniós hozzájárulás g)Rugalmassági összeg
h)
közpénzmagán
b)=c)+d)c)d)e)=a)+b)f)=a)/e)
1. prioritásközpénzből / összesenERFAFejlettebb
Átmeneti
Kevésbé fejlett
Legkülső és ritkán lakott északi régiók
2. prioritásESZA+Fejlettebb
Átmeneti
Kevésbé fejlett
Legkülső és ritkán lakott északi régiók
3. prioritásIÁA (*2)Az IÁA-rendelet 3. cikke szerinti források
Az IÁA-rendelet 4. cikke szerinti források
Összesen
4. prioritásKohéziós Alap
Technikai segítségnyújtás5. prioritás
Technikai segítségnyújtás a a CPR 36. cikkének (4) bekezdése alapján
ERFA vagy ESZA+ vagy IÁA vagy Kohéziós Alap
Technikai segítségnyújtás6. prioritás
Technikai segítségnyújtás a CPR 37. cikke alapján
ERFA vagy ESZA+ vagy IÁA vagy Kohéziós Alap
ERFA összesenFejlettebb
Átmeneti
Kevésbé fejlett
Legkülső és ritkán lakott északi régiók
ESZA+ összesenFejlettebb
Átmeneti
Kevésbé fejlett
Legkülső és ritkán lakott északi régiók
IÁA (*2)Az IÁA-rendelet 3. cikke szerinti források
Az IÁA-rendelet 4. cikke szerinti források
Kohéziós Alap összesen
Mindösszesen
(*1)
Az ERFA esetében: kevésbé fejlett, átmeneti, fejlettebb, valamint adott esetben a legkülső régiók és az északi ritkán lakott régiók számára nyújtott külön allokáció. Az ESZA+ esetében: kevésbé fejlett, átmeneti, fejlettebb, valamint adott esetben a legkülső régiók számára nyújtott külön allokáció. A Kohéziós Alapra nem alkalmazandó. A technikai segítségnyújtást illetően a régiókategóriák alkalmazása az alap kiválasztásától függ. (*2)
Adja meg az összes IÁA-forrást, beleértve az ERFA-ból és az ESZA+-ból átcsoportosított kiegészítő támogatást. A táblázatban ne tüntesse fel az IÁA-rendelet 7. cikke szerinti összegeket. Az IÁA-ból finanszírozott technikai segítségnyújtás esetében az IÁA-forrásokat az IÁA-rendelet 3. és 4. cikkéhez kapcsolódó forrásokra kell felosztani. Az IÁA-rendelet 4. cikke esetében nincs rugalmassági összeg.

A "Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe" célkitűzés alá tartozó, a partnerségi megállapodásban szereplő választás alapján a 36. cikk (5) bekezdésének megfelelően technikai segítségnyújtást alkalmazó programok esetében.

11. táblázat: Összes pénzügyi allokáció alaponként és nemzeti hozzájárulás

Szakpolitika/az IÁA egyedi célkitűzése Szám vagy technikai segítség-nyújtásPrioritásAz uniós támogatás kiszámításá-nak alapja (teljes elszámolható költség vagy közpénzből nyújtott hozzájárulás)AlapRégió-kategória (*1)Uniós hozzájárulás
a)=b)+c)+i)+j)
Az uniós hozzájárulás bontásaNemzeti hozzá-járulásA nemzeti hozzájárulás indikatív bontásaÖssze-senTársfinanszíro-zási arány
Köz-pénzmagán
d)=e)+f)e)f)g)=a)+d)h)=a)/g)
Uniós hozzájárulásRugalmassági összeg
Technikai segítségnyújtás nélkül a 36. cikk (5) bekezdése alapjánTechnikai segítségnyújtáshoz a 36. cikk (5) bekezdése alapjánTechnikai segítségnyújtás nélkül a 36. cikk (5) bekezdése alapjánTechnikai segítségnyújtáshoz a 36. cikk (5) bekezdése alapján
b)c)i)j)
1. prioritásközpénzből / összesenERFAFejlettebb
Átmeneti
Kevésbé fejlett
Legkülső és ritkán lakott északi régiók
2. prioritásESZA+Fejlettebb
Átmeneti
Kevésbé fejlett
Legkülső és ritkán lakott északi régiók
3. prioritásIÁA (*2)Az IÁA-rendelet 3. cikke szerinti források
Az IÁA-rendelet 4. cikke szerinti források
Összesen
4. prioritásKohéziós Alap
Technikai segítség-nyújtás5. prioritás
Technikai segítségnyúj-tás a CPR 37. cikke alapján
ERFA vagy ESZA+ vagy IÁA vagy Kohéziós Alap
ERFA összesenFejlettebb
Átmeneti
Kevésbé fejlett
Legkülső és ritkán lakott északi régiók
ESZA+ összesenFejlettebb
Átmeneti
Kevésbé fejlett
Legkülső és ritkán lakott északi régiók
IÁA (*2)Az IÁA-rendelet 3. cikke szerinti források
Az IÁA-rendelet 4. cikke szerinti források
Kohéziós Alap összesen
Mindösszesen
(*1)
Az ERFA és az ESZA+ esetében: kevésbé fejlett, átmeneti, fejlettebb, valamint adott esetben a legkülső régiók és az északi ritkán lakott régiók számára nyújtott külön allokáció. A Kohéziós Alapra nem alkalmazandó. A technikai segítségnyújtást illetően a régiókategóriák alkalmazása az alap kiválasztásától függ. (*2)
Adja meg az összes IÁA-forrást, beleértve az ERFA-ból és az ESZA+-ból átcsoportosított kiegészítő támogatást. A táblázatban ne tüntesse fel az IÁA-rendelet 7. cikke szerinti összegeket. Az IÁA-ból finanszírozott technikai segítségnyújtás esetében az IÁA-forrásokat az IÁA-rendelet 3. és 4. cikkéhez kapcsolódó forrásokra kell felosztani. Az IÁA-rendelet 4. cikke esetében nincs rugalmassági összeg.

Az ETHAA esetében:

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdése g) pontjának iii. alpontja

A partnerségi megállapodásban szereplő választás alapján a CPR 36. cikke (4) bekezdésének megfelelően technikai segítségnyújtást alkalmazó ETHAA-programok esetében.

11A. táblázat: Összes pénzügyi allokáció alaponként és nemzeti hozzájárulás

PrioritásEgyedi célkitűzés (az ETHAA-rendeletben meghatározott nómenklatúra)Az uniós támogatás kiszámításának alapjaUniós hozzájárulásKözpénzből nyújtott nemzeti hozzájárulásÖsszesenTársfinanszírozási arány
1. prioritás1.1.1.Közpénz
1.1.2.Közpénz
1.2.Közpénz
1.3.Közpénz
1.4.Közpénz
1.5.Közpénz
1.6.Közpénz
2. prioritás2.1.Közpénz
2.2.Közpénz
3. prioritás3.1.Közpénz
4. prioritás4.1.Közpénz
A CPR 36. cikkének (4) bekezdése szerinti technikai segítségnyújtás5.1.Közpénz
A CPR 37. cikke szerinti technikai segítségnyújtás5.2.Közpénz

A partnerségi megállapodásban szereplő választás alapján a 36. cikk (5) bekezdésének megfelelően technikai segítségnyújtást alkalmazó ETHAA-programok esetében.

11A. táblázat: Összes pénzügyi allokáció alaponként és nemzeti hozzájárulás

PrioritásEgyedi célkitűzés (az ETHAA-rendeletben meghatározott nómenklatúra)Az uniós támogatás kiszámításának alapjaUniós hozzájárulásKözpénzből nyújtott nemzeti hozzájárulásÖsszesenTársfinanszírozási arány*
Technikai segítségnyújtás nélküli uniós hozzájárulás a CPR 36. cikkének (5) bekezdése alapjánTechnikai segítségnyújtáshoz biztosított uniós hozzájárulás a CPR 36. cikkének (5) bekezdése alapján
1. prioritás1.1.1.Közpénz
1.1.2.Közpénz
1.2.Közpénz
1.3.Közpénz
1.4.Közpénz
1.5.Közpénz
1.6.Közpénz
2. prioritás2.1.Közpénz
2.2.Közpénz
3. prioritás3.1.Közpénz
4. prioritás4.1.Közpénz
Technikai segítségnyújtás (37. cikk)5.1.Közpénz

4. Feljogosító feltételek

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdésének i) pontja

12. táblázat: Feljogosító feltételek

Feljogosító feltételekAlapEgyedi célkitűzés (nem alkalmazandó az ETHAA-ra)A feljogosító feltételek teljesítéseKritériumokA kritériumok teljesítéseHivatkozás a releváns dokumentumokraIndokolás
Igen/Nem1. kritériumIgen/Nem[500][1 000 ]
2. kritériumIgen/Nem

5. Programhatóságok

Hivatkozás: CPR 22. cikke (3) bekezdésének k) pontja, valamint a 71. és a 84. cikk

13. táblázat: Programhatóságok

ProgramhatóságokAz intézmény neve [500]Elérhetőségek [200]E-mail [200]
Irányító hatóság
Audithatóság
Az a szerv, amely számára a Bizottság kifizetéseket teljesít
Adott esetben az a szerv vagy szervek, amely(ek) részére a Bizottság a CPR 36. cikkének (5) bekezdése szerinti technikai segítségnyújtás esetén kifizetést teljesít
Elszámolási feladatkör, amennyiben nem az irányító hatóság tölti be

A 36. cikk (5) bekezdése szerinti technikai segítségnyújtás esetén megtérített összegek megoszlása, amennyiben több szervet is azonosítottak a Bizottság általi kifizetés céljára

Hivatkozás: a CPR 22. cikkének (3) bekezdése

13A. táblázat: A CPR 36. cikke (5) bekezdésének b) pontjában meghatározott százalékokból az egyes szerveknek járó részesedés, amennyiben a Bizottság a CPR 36. cikke (5) bekezdése szerinti technikai segítségnyújtás keretében teljesít kifizetést (százalékpont)

1. szervszázalékpont
2. szerv (*1)százalékpont
(*1)
A tagállam által meghatározott szervek száma.

6. Partnerség

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdésének h) pontja

Szövegmező [10 000 ]

7. Kommunikáció és láthatóság

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdésének j) pontja

Szövegmező [4 500 ]

8. Egységköltségek, egyösszegű átalányok, százalékos átalányok és költségfüggetlen finanszírozás alkalmazása

Hivatkozás: a CPR 94. és 95. cikke

14. táblázat: Egységköltségek, egyösszegű átalányok, százalékos átalányok és költségfüggetlen finanszírozás alkalmazása

A CPR 94. és 95. cikkének tervezett alkalmazásaIGENNEM
A program keretében az elfogadásától kezdve egységköltségek, egyösszegű átalányok és százalékos átalányok alapján nyújtják az uniós hozzájárulást a CPR 94. cikke szerinti prioritást illetően (igen válasz esetén kérjük, töltse ki az 1. függeléket)
A program keretében az elfogadásától kezdve költségfüggetlen finanszírozás alapján nyújtják az uniós hozzájárulást a CPR 95. cikke szerint (igen válasz esetén kérjük, töltse ki a 2. függeléket)

1. függelék

Uniós hozzájárulás egységköltségek, egyösszegű átalányok és százalékos átalányok alapján

Sablon az adatok Bizottság általi megvizsgálás céljára történő benyújtásához (a CPR 94. cikke)

A javaslat benyújtásának időpontja

Erre a függelékre nincs szükség, ha a CPR 94. cikke (4) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktussal létrehozott, uniós szintű egyszerűsített költségelszámolási módszereket alkalmazzák.

A. A fő elemek összefoglalása

PrioritásAlapEgyedi célkitűzésRégiókategóriaA prioritáson belüli teljes pénzügyi allokáció azon tervezett százalékos aránya, amelyre az egyszerűsített költségelszámolási módszert fogják alkalmazniFedezett művelettípus(ok)A térítést kiváltó mutatóA térítést kiváltó mutató mértékegységeAz egyszerűsített költségelszámolási módszer típusa (egységköltségek, egyösszegű átalány vagy százalékos átalány)Az egyszerűsített költségelszámolási módszer összege (EUR-ban) vagy százalékos aránya (százalékos átalány esetén)
Kód (1)LeírásKód (2)Leírás
(1)
Ez a CPR I. mellékletének 1. táblázatában és az ETHAA-rendelet IV. mellékletében szereplő, beavatkozási terület dimenzióra vonatkozó kódra vonatkozik. (2)
Adott esetben a közös mutató kódjára vonatkozik.

B. Részletes információk művelettípusok szerint (minden művelettípusra kitöltendő)

Kapott-e az irányító hatóság külső vállalattól támogatást az alábbi egyszerűsített költségek meghatározásához?

Ha igen, kérjük, adja meg, mely külső vállalattól

:

Igen/Nem - A külső vállalat neve

1. A művelettípus leírása, ideértve a végrehajtás ütemtervét (1)
2. Egyedi célkitűzés(ek)
3. A térítést kiváltó mutató (2)
4. A térítést kiváltó mutató mértékegysége
5. Egységköltségek, egyösszegű átalány vagy százalékos átalány
6. Az egyszerűsített költségelszámolási módszer mértékegységenkénti összege vagy százalékos aránya (százalékos átalány esetében)
7. Egységköltség, egyösszegű átalány vagy százalékos átalány útján megtérített költségkategóriák
8. E költségkategóriák a művelettel kapcsolatos összes támogatható kiadást lefedik? (IGEN/NEM)
9. Korrekciós módszer (3)
10. Az egységek elérésének ellenőrzése
— ismertesse, hogy milyen dokumentummal (dokumentumokkal)/rendszerrel fogják ellenőrizni a teljesített egységek elérését,
— ismertesse, hogy ki és mit fog ellenőrizni az irányítási ellenőrzések alkalmával,
— ismertesse, hogy milyen intézkedéseket fognak alkalmazni a releváns adatok/dokumentumok gyűjtésére és tárolására.
11. A kívánttal esetlegesen ellentétes hatást kiváltó ösztönzők, mérséklési intézkedések (4), valamint a kockázat becsült mértéke (magas/közepes/alacsony)
12. A Bizottság által ez alapján várhatóan visszatérítendő teljes összeg (nemzeti és uniós)
(1)
A műveletek kiválasztásának tervezett kezdő dátuma és befejezésük tervezett végső dátuma (hiv.: a CPR 63. cikkének (5) bekezdése). (2)
A különböző költségkategóriákra, különböző projektekre vagy egy művelet egymást követő szakaszaira kiterjedő, többféle egyszerűsített költségelszámolási módszert magában foglaló műveletek esetében a 3–11. mezőt a térítést kiváltó minden egyes mutató esetében ki kell tölteni. (3)
Amennyiben releváns, adja meg a korrekció gyakoriságát és időzítését, valamint egyértelmű hivatkozást valamely egyedi mutatóra (beleértve adott esetben az arra a honlapra mutató linket, ahol ezt a mutatót közzéteszik). (4)
A támogatott műveletek minőségére nézve vannak-e potenciálisan negatív hatások, és ha igen, milyen intézkedésekre (pl. minőségbiztosítás) kerül sor e kockázat ellensúlyozására?

C. Az egységköltség, az egyösszegű átalány vagy a százalékos átalány kiszámítása

1. Az egységköltségek, egyösszegű átalányok és százalékos átalányok kiszámításához használt adatforrások (ki állította elő, gyűjtötte össze és rögzítette az adatokat; hol tárolják az adatokat; határidők; hitelesítés stb.).

2. Kérjük, ismertesse, hogy a 94. cikk (2) bekezdésén alapuló javasolt módszer és számítás miért megfelelő a művelettípus esetén.

3. Ismertesse, hogyan végezték el a számításokat, különös tekintettel a minőséget vagy a mennyiségeket érintő feltevésekre. E melléklethez adott esetben statisztikai bizonyítékokat és referenciaértékeket kell felhasználni és kérésre a Bizottság által használható formátumban benyújtani.

4. Kérjük, ismertesse, hogyan biztosította, hogy az egységköltség, egyösszegű átalány vagy százalékos átalány kiszámításához csak támogatható kiadást vegyenek figyelembe.

5. A számítási módszer, az összegek, valamint az adatok ellenőrzésének, minőségének, gyűjtésének és tárolásának biztosítását célzó intézkedések audithatósági értékelése.

2. függelék

Uniós hozzájárulás költségfüggetlen finanszírozás alapján

Sablon az adatok Bizottság általi megvizsgálás céljára történő benyújtásához

(a CPR 95. cikke)

A javaslat benyújtásának dátuma

Erre a függelékre nincs szükség, ha a CPR 95. cikkének (4) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktussal létrehozott, uniós szintű költségfüggetlen finanszírozási összegeket alkalmazzák.

A. A fő elemek összefoglalása

PrioritásAlapEgyedi célkitűzésRégiókategóriaKöltségfüggetlen finanszírozással térítendő összegFedezett művelettípus(ok)A Bizottság általi megtérítésre jogosító teljesítendő feltételek / elérendő eredményekMutatóA Bizottság általi megtérítésre jogosító teljesítendő feltételek/elérendő eredmények mértékegységeA kedvezményezett(ek) részére történő visszatérítés céljára előirányzott visszatérítési mód
Kód (1)LeírásKód (2)Leírás
(1)
Ez a CPR I. mellékletének 1. táblázatában és az ETHAA-rendelet IV. mellékletében szereplő, beavatkozási terület dimenzióra vonatkozó kódra vonatkozik. (2)
Adott esetben a közös mutató kódjára vonatkozik.

B. Részletes információk művelettípusok szerint (minden művelettípusra kitöltendő)

1. A művelettípus leírása
2. Egyedi célkitűzés(ek)
3. Teljesítendő feltételek vagy elérendő eredmények
4. A feltételek teljesítésének vagy az eredmények elérésének határideje
5. A mutató meghatározása
6. A Bizottság általi megtérítésre jogosító teljesítendő feltételek/elérendő eredmények mértékegysége
7. A Bizottság általi megtérítésre jogosító köztes teljesítések (adott esetben) és a térítések ütemezéseKöztes teljesítésekTervezett dátumÖsszeg (EUR)
8. Teljes összeg (uniós és nemzeti finanszírozás együtt)
9. Korrekciós módszer
10. Az eredmény elérésének vagy a feltétel teljesítésének (és adott esetben a köztes teljesítéseknek) az ellenőrzése:
— ismertesse, hogy milyen dokumentummal (dokumentumokkal) / rendszerrel fogják ellenőrizni az eredmény vagy a feltétel (és adott esetben minden egyes köztes teljesítés) teljesülését,
— ismertesse, hogy az irányítási ellenőrzéseket (beleértve a helyszíni ellenőrzéseket is) ki és hogyan végzi majd el,
— ismertesse, hogy milyen intézkedéseket fognak alkalmazni a releváns adatok/dokumentumok gyűjtésére és tárolására.
11. Költségfüggetlen finanszírozás formájában nyújtott, vissza nem térítendő támogatások felhasználása
A tagállam által a kedvezményezetteknek nyújtott vissza nem térítendő támogatás költségfüggetlen finanszírozás formáját ölti-e? [IGEN/NEM]
12. Intézkedések az auditnyomvonal biztosítására
Kérjük, sorolja fel a fenti intézkedésekért felelős szerve(ke)t.

3. függelék

A tervezett stratégiai fontosságú műveletek felsorolása és ütemezése

(a CPR 22. cikkének (3) bekezdése)

Szövegmező [2 000 ]

4. függelék

Az egyes legkülső régiókat célzó ETHAA cselekvési terv

NB: minden egyes legkülső régió esetében megismétlendő

Sablon az adatok Bizottság általi megvizsgálás céljára történő benyújtásához

A legkülső régió megnevezése

A. A halászati erőforrások fenntartható kiaknázására és a fenntartható kék gazdaság fejlesztésére vonatkozó stratégia leírása

Szövegmező [30 000 ]

B. A legfontosabb tervezett intézkedések és a kapcsolódó finanszírozási eszközök leírása

A főbb intézkedések leírásaAz ETHAA-allokáció összege (EUR)
Strukturális támogatás az ETHAA keretében a halászati és akvakultúra-ágazat számára
Szövegmező [10 000 ]
Az ETHAA-rendelet 24. cikke alapján felmerülő többletköltségek ellentételezése
Szövegmező [10 000 ]
A fenntartható kék gazdaságba irányuló, a fenntartható part menti fejlődés eléréséhez szükséges egyéb beruházások
Szövegmező [10 000 ]
ÖSSZESEN

C. Az uniós finanszírozás más forrásaival való szinergiák leírása

Szövegmező [10 000 ]

D. A többletköltségek ellentételezésének végrehajtására nyújtott kiegészítő támogatás (állami támogatás)

Az egyes tervezett programokra/ad hoc támogatásokra vonatkozóan megadandó információk

RégióRégió(k) megnevezése (NUTS) (1)

A támogatást nyújtó hatóságNév
Postacím
Internetcím

A támogatási intézkedés címe
Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban megjelent támogatás elérhetősége)

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím
Az intézkedés típusa□ Támogatási rendszer
□ Ad hoc támogatásA kedvezményezett és azon csoport (2) neve, amelyhez tartozik

Létező támogatási program vagy ad hoc támogatás módosításaHivatkozás a bizottsági támogatásra
□ Hosszabbítás
□ Módosítás
Időtartam (3)□ Támogatási rendszeréééé/hh/nn–éééé/hh/nn
A támogatás odaítélésének dátuma (4)□ Ad hoc támogatáséééé/hh/nn
Érintett gazdasági ágazat(ok)□ Valamennyi támogatható gazdasági ágazat
□ Csak bizonyos ágazatoknál: kérjük, adja meg NACE-alágazat szintjén is (5)


A kedvezményezett típusa□ KKV
□ Nagy vállalkozások
KöltségvetésA program keretében előirányzott teljes éves költségvetési összeg (6)Nemzeti valuta … (teljes összeg)
A vállalkozás számára juttatott ad hoc támogatás teljes összege (7)Nemzeti valuta … (teljes összeg)
□ Kezességvállalásra elkülönített rész (8)Nemzeti valuta … (teljes összeg)
Támogatási eszköz□ Vissza nem térítendő támogatás/Kamattámogatás
□ Kölcsön/Visszafizetendő előleg
□ Kezességvállalás (adott esetben a bizottsági határozatra való hivatkozással (9)
□ Adókedvezmény vagy adómentesség
□ Kockázati finanszírozás nyújtása
□ Egyéb (kérjük, nevezze meg)
IndokolásIndokolja meg, hogy az ETHAA keretében nyújtott támogatás helyett miért hoztak létre állami támogatási programot vagy nyújtottak ad hoc támogatást:
□ az intézkedés nem tartozik a nemzeti program hatálya alá;
□ a nemzeti program keretében történő forráselosztás során alkalmazott rangsorolás miatt;
□ az ETHAA keretében már nem áll rendelkezésre finanszírozás;
□ egyéb (kérjük, nevezze meg)
(1)
NUTS – Statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája. A régió meghatározása jellemzően a 2. szinten történik. A statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékleteinek módosításáról szóló, 2016. november 21-i (EU) 2016/2066 bizottsági rendelettel (HL L 322., 2016.11.29., 1. o.) módosított, a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló, 2003. május 26-i 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 154., 2003.6.21., 1. o.). (2)
A Szerződésben rögzített versenyszabályok és e szakasz alkalmazásában vállalkozásnak minősül minden, gazdasági tevékenységet végző jogalany, függetlenül annak jogállásától és finanszírozásának módjától (lásd: C-222/04. sz., Ministero dell’Economia e delle Finanze kontra Cassa di Risparmio di Firenze ügyben hozott ítélet (EBHT 2006., I-289. o.). A Bíróság kimondta, hogy a (jogilag vagy ténylegesen) ugyanazon gazdálkodó egység által ellenőrzött gazdálkodó egységeket egy vállalkozásnak kell tekinteni (C-382/99. sz. Hollandia kontra Bizottság ügy (EBHT 2002., I-5163. o.).. (3)
Az az időszak, amely alatt a támogatást nyújtó hatóság kötelezettséget vállalhat támogatások odaítélésére. (4)
„A támogatás odaítélésének dátuma”: az a nap, amikor az alkalmazandó nemzeti jogrendszer értelmében a kedvezményezett jogi felhatalmazást kap a támogatás igénybevételére. (5)
NACE Rev. 2. – az Európai Unión belül folyó gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozási rendszere. Az ágazatot jellemzően a csoport szintjén kell megadni. (6)
Támogatási program esetén tüntesse fel a program keretében előirányzott teljes éves költségvetési összeget vagy a program körébe tartozó valamennyi támogatási eszköz tekintetében a becsült éves adóveszteséget. (7)
Ad hoc támogatás odaítélése esetén tüntesse fel a támogatás teljes összegét/adóveszteséget. (8)
Kezességvállalás esetén adja meg a kezességvállalással biztosított kölcsönök (maximális) összegét. (9)
Adott esetben tüntesse fel a bruttó támogatási egyenérték kiszámításának módszerét jóváhagyó bizottsági határozatot.

VI. MELLÉKLET

PROGRAM SABLON AZ MMIA-HOZ, A BBA-HOZ ÉS A HAVE-HEZ - 21. CIKK (3) BEKEZDÉS

CCI-szám
Cím angolul[255] (1)
Cím az ország nyelvén[255]
Változat
Első év[4]
Utolsó év[4]
Támogathatóság kezdete
Támogathatóság vége
Bizottsági határozat száma
Bizottsági határozat kelte
Tagállami módosító határozat száma
Tagállami módosító határozat hatálybalépésének dátuma
Nem jelentős átcsoportosítás (24. cikk (5) bekezdése)Igen/Nem
(1)
A szögletes zárójelben szereplő számok a szóközök nélküli karakterszámot jelentik.

1. Programstratégia: főbb kihívások és szakpolitikai válaszok

Hivatkozás: az (EU) 2021/1060 rendelet (CPR) 22. cikk (3) bekezdése a) pontjának iii., iv., v. és ix. alpontja

E szakasz azt ismerteti, hogy a program milyen módon fogja kezelni a helyi, regionális és nemzeti igények és/vagy stratégiák alapján azonosított nemzeti szintű kihívásokat. Áttekintést nyújt a vonatkozó uniós vívmányok alkalmazásának helyzetéről és az uniós cselekvési tervek tekintetében elért eredményekről, valamint bemutatja, hogy az alap hogyan fogja elősegíteni alakulásukat a programozási időszak során.

Szövegmező [15 000 ]

2. Egyedi célkitűzések (minden egyedi célkitűzés esetében megismétlendő, a technikai segítségnyújtás kivételével)

Hivatkozás: a CPR 22. cikkének (2) és (4) bekezdése

2.1. Az egyedi célkitűzés címe [300]

2.1.1. Az egyedi célkitűzés leírása

Ez a szakasz minden egyes egyedi célkitűzés tekintetében ismerteti a kezdeti helyzetet, a fő kihívásokat, és javaslatot tesz az alapból támogatandó válaszintézkedésekre. Bemutatja, hogy az alapból származó támogatás milyen végrehajtási intézkedésekre irányul; megadja az MMIA-rendelet, a BBA-rendelet vagy a HAVE-rendelet 3. és 5. cikkének hatálya alá tartozó intézkedések indikatív listáját.
Különösen: A működési támogatás tekintetében indokolást nyújt az MMIA-rendelet 21. cikkének, a BBA-rendelet 16. cikkének, illetve a HAVE-rendelet 16. és 17. cikkének megfelelően. Tartalmazza a kedvezményezettek indikatív listáját a jogszabályban előírt kötelezettségeikkel, valamint a támogatandó fő feladatokkal együtt.
A pénzügyi eszközök tervezett felhasználása, adott esetben.
Szövegmező (16 000 karakter)

2.1.2. Mutatók

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (4) bekezdésének e) pontja

1. táblázat: Kimeneti mutatók

Egyedi célkitűzésAzonosító [5]Mutató [255]MértékegységMérföldkő (2024)Célérték (2029)

2. táblázat: Eredménymutatók

Egyedi célkitűzésAzonosító [5]Mutató [255]Mérték-egységAlapvonalAz alapvonal mértékegységeTárgyév(ek)Célérték (2029)A célérték mértékegységeAdatforrás [200]Megjegyzések [200]

2.1.3. A program (uniós) forrásainak indikatív bontása a beavatkozás típusa szerint

Hivatkozás: a CPR 22. cikkének (5) bekezdése, az MMIA-rendelet 16. cikkének (12) bekezdése, a BBA-rendelet 13. cikkének (12) bekezdése, illetve a HAVE-rendelet 13. cikkének (18) bekezdése

3. táblázat: Indikatív bontás

Egyedi célkitűzésA beavatkozás típusaKódIndikatív összeg (EUR)

2.2. Technikai segítségnyújtás

2.2.1. Leírás

Hivatkozás: a 22. cikk (3) bekezdésének f) pontja, a 36. cikk (5) bekezdése, a 37. cikk és a 95. cikk

Szövegmező [5 000 ] (A CPR 36. cikkének (5) bekezdése szerinti technikai segítségnyújtás)
Szövegmező [3 000 ] (A CPR 37. cikke szerinti technikai segítségnyújtás)

2.2.2. A CPR 36. cikkének (5) bekezdése és 37. cikke szerinti technikai segítségnyújtás indikatív bontása

4. táblázat: Indikatív bontás

A beavatkozás típusaKódIndikatív összeg (EUR)

3. Finanszírozási terv

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdésének g) pontja

3.1. Pénzügyi előirányzatok éves bontásban

5. táblázat: Pénzügyi előirányzatok éves bontásban

Alap2021202220232024202520262027Összesen

3.2. Összes pénzügyi allokáció

6. táblázat: Összes pénzügyi allokáció alaponként és nemzeti hozzájárulás

Egyedi célkitűzésIntézkedéstípusA (teljes vagy közpénzből nyújtott) uniós támogatás kiszámításának alapjaUniós hozzájárulás a)Nemzeti hozzájárulás b)=c)+d)A nemzeti hozzájárulás indikatív bontásaÖsszesen
e)=a)+b)
Társfinanszírozási arány f)=a)/e)
közpénz c)magán d)
1. egyedi célkitűzésA BBA-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések
A BBA-rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (2) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések
A BBA-rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések
A BBA-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével (a különleges átutazási rendszer kivételével) vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések
A HAVE-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével (különleges átutazási rendszer) összhangban társfinanszírozott intézkedések
A BBA-rendelet 12. cikkének (5) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (6) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (5) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések
A HAVE-rendelet 12. cikkének (5) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések
1. egyedi célkitűzés összesen
2. egyedi célkitűzésA BBA-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések
A BBA-rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (2) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések
A BBA-rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések
A BBA-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések
A BBA-rendelet 12. cikkének (5) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (6) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (5) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések
2. egyedi célkitűzés összesen
3. egyedi célkitűzésA BBA-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések
A BBA-rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (2) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések
A BBA-rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések
A BBA-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések
A BBA-rendelet 12. cikkének (5) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (5) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések
3. egyedi célkitűzés összesen
4. egyedi célkitűzésAz MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések
Az MMIA-rendelet 15. cikkének (2) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések
Az MMIA-rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések
Az MMIA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések
Az MMIA-rendelet 15. cikkének (5) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések
Az MMIA-rendelet 19. cikkével összhangban társfinanszírozott intézkedések
Az MMIA-rendelet 20. cikkével összhangban társfinanszírozott intézkedések („befelé irányuló átadás”)
Az MMIA-rendelet 20. cikkével összhangban társfinanszírozott intézkedések („kifelé irányuló átadás”)
4. egyedi célkitűzés összesen
Technikai segítségnyújtás a CPR 36. cikkének (5) bekezdése alapján
Technikai segítségnyújtás a CPR 37. cikke alapján
Mindösszesen

6A. táblázat: Vállalási terv]

Személyek száma évente
Kategória2021202220232024202520262027
Áttelepítés
Humanitárius befogadás az MMIA-rendelet 19. cikkének (2) bekezdésével összhangban
A kiszolgáltatott személyek humanitárius befogadása az MMIA-rendelet 19. cikkének (3) bekezdésével összhangban
Nemzetközi védelmet kérelmező vagy abban részesülő személyek átadása („befelé irányuló átadás”)
Nemzetközi védelmet kérelmező vagy abban részesülő személyek átadása („kifelé irányuló átadás”)
[más kategóriák]

3.3. Átcsoportosítások

7. táblázat: Átcsoportosítások a megosztott irányítás alatt álló alapok között (1)

Jóváírás (alap / eszköz)
Terhelés (alap / eszköz)
MMIABBAHAVEERFAESZA+Kohéziós AlapETHAAÖsszesen
MMIA
BBA
HAVE
Összesen
(1)
A programozási időszak alatti összes átcsoportosítás kumulatív összege.

8. táblázat: Átcsoportosítások a közvetlen vagy közvetett irányítás alatt álló eszközökbe (1)

Átcsoportosítás összege
1. eszköz [név]
2. eszköz [név]
Összesen
(1)
A programozási időszak alatti összes átcsoportosítás kumulatív összege.

4. Feljogosító feltételek

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdésének i) pontja

9. táblázat: Horizontális feljogosító feltételek

Feljogosító feltételekA feljogosító feltételek teljesítéseKritériumokA kritériumok teljesítéseHivatkozás a releváns dokumentumokraIndokolás
1. kritériumIgen/Nem[500][1 000 ]
2. kritérium

5. Programhatóságok

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdésének k) pontja, valamint a 71. és a 84. cikk

10. táblázat: Programhatóságok

Az intézmény neve [500]Kapcsolattartó neve és beosztása [200]E-mail [200]
Irányító hatóság
Audithatóság
Az a szerv, amely számára a Bizottság kifizetéseket teljesít

6. Partnerség

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdésének h) pontja

Szövegmező [10 000 ]

7. Kommunikáció és a támogatások láthatósága

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdésének j) pontja

Szövegmező [4 500 ]

8. Egységköltségek, egyösszegű átalányok, százalékos átalányok és költségfüggetlen finanszírozás alkalmazása

Hivatkozás: a CPR 94. és 95. cikke

A CPR 94. és 95. cikkének tervezett alkalmazásaIGENNEM
A program keretében az elfogadásától kezdve egységköltségek, egyösszegű átalányok és százalékos átalányok alapján nyújtják az uniós hozzájárulást a CPR 94. cikke szerinti prioritást illetően (igen válasz esetén kérjük, töltse ki az 1. függeléket)
A program keretében az elfogadásától kezdve költségfüggetlen finanszírozás alapján nyújtják az uniós hozzájárulást a CPR 95. cikke szerint (igen válasz esetén kérjük, töltse ki a 2. függeléket)

1. függelék

Uniós hozzájárulás egységköltségek, egyösszegű átalányok és százalékos átalányok alapján

Sablon az adatok Bizottság általi megvizsgálás céljára történő benyújtásához

(a CPR 94. cikke)

A javaslat benyújtásának dátuma

Erre a függelékre nincs szükség, ha a CPR 94. cikkének (4) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktussal létrehozott, uniós szintű egyszerűsített költségelszámolási módszereket alkalmazzák.

A. A fő elemek összefoglalása

Egyedi célkitűzésAz egyedi célkitűzésen belüli teljes pénzügyi allokáció azon tervezett százalékos aránya, amelyre az egyszerűsített költségelszámolási módszert fogják alkalmazniFedezett művelettípus(ok)A térítést kiváltó mutatóA térítést kiváltó mutató mértékegységeAz egyszerűsített költségelszámolási módszer típusa (egységköltségek, egyösszegű átalányok vagy százalékos átalányok)Az egyszerűsített költségelszámolási módszer összege (EUR-ban) vagy százalékos aránya (százalékos átalány esetén)
Kód (1)LeírásKód (2)Leírás
(1)
Ez az MMIA-ra, a HAVE-re és a BBA-ra vonatkozó alapspecifikus rendeletek VI. mellékletében szereplő kódra vonatkozik. (2)
Adott esetben a közös mutató kódjára vonatkozik.

B. Részletes információk művelettípusok szerint (minden művelettípusra kitöltendő)

Kapott-e az irányító hatóság külső vállalattól támogatást az alábbi egyszerűsített költségek meghatározásához?

Ha igen, kérjük, adja meg, mely külső vállalattól:Igen/Nem - A külső vállalat neve

1. A művelettípus leírása, ideértve a végrehajtás ütemtervét (1)
2. Egyedi célkitűzés(ek)
3. A térítést kiváltó mutató (2)
4. A térítést kiváltó mutató mértékegysége
5. Egységköltségek, egyösszegű átalány vagy százalékos átalány
6. Az egyszerűsített költségelszámolási módszer mértékegységenkénti összege vagy százalékos aránya (százalékos átalány esetében)
7. Egységköltség, egyösszegű átalány vagy százalékos átalány útján megtérített költségkategóriák
8. E költségkategóriák a művelettel kapcsolatos összes támogatható kiadást lefedik? (IGEN/NEM)
9. Korrekciós módszer (3)
10. A [teljesített] egységek elérésének ellenőrzése
— ismertesse, hogy milyen dokumentummal (dokumentumokkal) / rendszerrel fogják ellenőrizni a teljesített egységek elérését,
— ismertesse, hogy ki és mit fog ellenőrizni az irányítási ellenőrzés alkalmával,
— ismertesse, hogy milyen intézkedéseket fognak alkalmazni a releváns adatok/dokumentumok gyűjtésére és tárolására.
11. A kívánttal esetlegesen ellentétes hatást kiváltó ösztönzők, mérséklési intézkedések (4), valamint a kockázat becsült mértéke (magas/közepes/alacsony)
12. A Bizottság által ez alapján várhatóan visszatérítendő teljes összeg (nemzeti és uniós)
(1)
A műveletek kiválasztásának tervezett kezdő dátuma és befejezésük tervezett végső dátuma (hiv.: 63. cikk (5) bekezdés). (2)
A különböző költségkategóriákra, különböző projektekre vagy egy művelet egymást követő szakaszaira kiterjedő, többféle egyszerűsített költségelszámolási módszert magában foglaló műveletek esetében a 3–11. mezőt a térítést kiváltó minden egyes mutató esetében ki kell tölteni. (3)
Amennyiben releváns, adja meg a korrekció gyakoriságát és időzítését, valamint egyértelmű hivatkozást valamely egyedi mutatóra (beleértve adott esetben az arra a honlapra mutató linket, ahol ezt a mutatót közzéteszik). (4)
A támogatott műveletek minőségére nézve vannak-e potenciálisan negatív hatások, és ha igen, milyen intézkedésekre (pl. minőségbiztosítás) kerül sor e kockázat ellensúlyozására?

C. Az egységköltség, az egyösszegű átalány vagy a százalékos átalány kiszámítása

1. Az egységköltségek, egyösszegű átalányok és százalékos átalányok kiszámításához használt adatforrások (ki állította elő, gyűjtötte össze és rögzítette az adatokat; hol tárolják az adatokat; határidők; hitelesítés stb.).

2. Kérjük, ismertesse, hogy a CPR 94. cikkének (2) bekezdésén alapuló javasolt módszer és számítás miért megfelelő a művelettípus esetén.

3. Ismertesse, hogyan végezték el a számításokat, különös tekintettel a minőséget vagy a mennyiségeket érintő feltevésekre. E melléklethez adott esetben statisztikai bizonyítékokat és referenciaértékeket kell felhasználni és kérésre a Bizottság által használható formátumban benyújtani.

4. Kérjük, ismertesse, hogyan biztosította, hogy az egységköltség, egyösszegű átalány vagy százalékos átalány kiszámításához csak támogatható kiadást vegyenek figyelembe.

5. A számítási módszer, az összegek, valamint az adatok ellenőrzésének, minőségének, gyűjtésének és tárolásának biztosítását célzó intézkedések audithatósági értékelése.

2. függelék

Uniós hozzájárulás költségfüggetlen finanszírozás alapján

Sablon az adatok Bizottság általi megvizsgálás céljára történő benyújtásához

(a CPR 95. cikke)

A javaslat benyújtásának dátuma

Erre a függelékre nincs szükség, ha a CPR 95. cikkének (4) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktussal létrehozott, uniós szintű költségfüggetlen finanszírozási összegeket alkalmazzák.

A. A fő elemek összefoglalása

Egyedi célkitűzésKöltségfüggetlen finanszírozással térítendő összegFedezett művelettípus(ok)A Bizottság általi megtérítésre jogosító teljesítendő feltételek / elérendő eredményekMutatóA Bizottság általi megtérítésre jogosító teljesítendő feltételek/elérendő eredmények mértékegységeA kedvezményezett(ek) részére történő visszatérítés céljára előirányzott visszatérítési mód
Kód (1)LeírásKód (2)Leírás
(1)
Ez az MMIA-ra, a HAVE-re és a BBA-ra vonatkozó alapspecifikus rendeletek VI. mellékletében szereplő kódra vonatkozik. (2)
Adott esetben a közös mutató kódjára vonatkozik.

B. Részletes információk művelettípusok szerint (minden művelettípusra kitöltendő)

1. A művelettípus leírása
2. Egyedi célkitűzés
3. Teljesítendő feltételek vagy elérendő eredmények
4. A feltételek teljesítésének vagy az eredmények elérésének határideje
5. A mutató meghatározása
6. A Bizottság általi megtérítésre jogosító teljesítendő feltételek/elérendő eredmények mértékegysége
7. A Bizottság általi megtérítésre jogosító köztes teljesítések (adott esetben) és a térítések ütemezéseKöztes teljesítésekTervezett dátumÖsszeg (EUR)
8. Teljes összeg (uniós és nemzeti finanszírozás együtt)
9. Korrekciós módszer
10. Az eredmény elérésének vagy a feltétel teljesítésének (és adott esetben a köztes teljesítéseknek) az ellenőrzése:
— ismertesse, hogy milyen dokumentummal (dokumentumokkal) / rendszerrel fogják ellenőrizni az eredmény vagy a feltétel (és adott esetben minden egyes köztes teljesítés) teljesülését,
— ismertesse, hogy ki, mit és hogyan fog ellenőrizni az irányítási ellenőrzés alkalmával (ideértve a helyszíni ellenőrzéseket is),
— ismertesse, hogy milyen intézkedéseket fognak alkalmazni a releváns adatok/dokumentumok gyűjtésére és tárolására.
11. Költségfüggetlen finanszírozás formájában nyújtott, vissza nem térítendő támogatások felhasználása
A tagállam által a kedvezményezetteknek nyújtott vissza nem térítendő támogatás költségfüggetlen finanszírozás formáját ölti-e? [IGEN/NEM]
12. Intézkedések az auditnyomvonal biztosítására
Kérjük, sorolja fel a fenti intézkedésekért felelős szerve(ke)t.

3. függelék

Tematikus eszköz

Az eljárás hivatkozási számaEgyedi célkitűzésMódozat: Konkrét intézkedés/sürgősségi segély/áttelepítés és humanitárius befogadás/nemzetközi védelmet kérelmező vagy abban részesülő személyek átadásaA beavatkozás típusaUniós hozzájárulás (EUR)Előfinanszírozási arány
<type='N' input='M'><type='N' input='M'><type='S’ input='S'><type='S’ input='S'><type='N' input='M'><type='N' input='M'>
Az intézkedés leírása[szöveg]
A tagállam benyújtja a tematikus eszköz módosítását/elutasítja az intézkedéstDátum: <type='N' input='M'>
Benyújtás/Elutasítás: <type='S’ input='S'>
Megjegyzés (ha a tagállam elutasítja az intézkedést, vagy ha a mutatók célértékeit vagy a mérföldköveket nem aktualizálták, az indokolást rögzíteni kell; az e melléklet 2.1.3. pontjában szereplő 1. táblázatot, a 3.1. pontjában szereplő 1. táblázatot és a 3.2. pontjában szereplő 1. táblázatot felül kell vizsgálni)[szöveg]

VII. MELLÉKLET

SABLON AZ ADATTOVÁBBÍTÁSHOZ - 42. CIKK ( 42 )

1. táblázat: Az ERFA-ra, az ESZA+-ra, a Kohéziós Alapra, az IÁA-ra és az ETHAA-ra vonatkozó pénzügyi információk prioritás- és programszinten (a 42. cikk (2) bekezdésének a) pontja)

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.
A prioritás pénzügyi allokációja a program alapjánÖsszesített adatok a program pénzügyi előrehaladásáról
PrioritásEgyedi célkitűzésAlapRégiókategória (1)Az uniós hozzájárulás kiszámításának alapja (*1)
(Teljes hozzájárulás vagy közpénzből nyújtott hozzájárulás) (*2)
Összes pénzügyi allokáció alaponként és nemzeti hozzájárulás (EUR)Társfinanszírozási arány
(%)
A kiválasztott műveletek teljes támogatható költsége (EUR)Az alapokból a kiválasztott műveletekhez való hozzájárulás (EUR)A teljes pénzügyi allokáció (2) kiválasztott műveletekkel fedezett hányada (%)
[column 8/ column 6x 100]
A kedvezményezettek által bejelentett összes támogatható kiadásA teljes pénzügyi allokációnak a kedvezményezettek által bejelentett támogatható kiadással fedezett hányada (%)
[column 11/column 6x100]
Kiválasztott műveletek száma
SzámításSzámítás
<type=‘S’ input='G'><type=‘S’ input='G'><type=‘S’ input='G'><type=‘S’ input='G'><type=‘S’ input='G'><type=‘N’ input='G'><type=‘P’ input='G'><type='Cu' input='M'><type='P' input=' G '><type='Cu' input='M'><type=‘P’ input='G'><type='N' input='M'>
1. prioritás1. egyedi célkitűzésERFA
2. prioritás2. egyedi célkitűzésESZA+
3. prioritás3. egyedi célkitűzésKohéziós Alapn.a.
4. prioritásEgyedi célkitűzés – IÁAIÁA (*1)
ÖsszesenERFAKevésbé fejlett<type='N' input=' G '><type='Cu' input=' G '><type='P' input=' G '><type='Cu' input=' G '><type=‘P’ input='G'><type='N' input=' G '>
ÖsszesenERFAÁtmeneti<type='N' input=' G '><type='Cu' input=' G '><type='P' input=' G '><type='Cu' input=' G '><type=‘P’ input='G'><type='N' input=' G '>
ÖsszesenERFAFejlettebb<type='N' input=' G '><type='Cu' input=' G '><type='P' input=' G '><type='Cu' input=' G '><type=‘P’ input='G'><type='N' input=' G '>
ÖsszesenERFAKülön allokáció a legkülső és a ritkán lakott északi régióknak<type='N' input=' G '><type='Cu' input=' G '><type='P' input=' G '><type='Cu' input=' G '><type=‘P’ input='G'><type='N' input=' G '>
ÖsszesenESZA+Kevésbé fejlett<type='N' input=' G '><type='Cu' input=' G '><type='P' input=' G '><type='Cu' input=' G '><type=‘P’ input='G'><type='N' input=' G '>
ÖsszesenESZA+Átmeneti<type='N' input=' G '><type='Cu' input=' G '><type='P' input=' G '><type='Cu' input=' G '><type=‘P’ input='G'><type='N' input=' G '>
ÖsszesenESZA+Fejlettebb<type='N' input=' G '><type='Cu' input=' G '><type='P' input=' G '><type='Cu' input=' G '><type=‘P’ input='G'><type='N' input=' G '>
ÖsszesenESZA+Külön allokáció a legkülső és a ritkán lakott északi régióknak<type='N' input=' G '><type='Cu' input=' G '><type='P' input=' G '><type='Cu' input=' G '><type=‘P’ input='G'><type='N' input=' G '>
ÖsszesenKohéziós Alapn.a.<type='N' input=' G '><type='Cu' input=' G '><type='P' input=' G '><type='Cu' input=' G '><type=‘P’ input='G'><type='N' input=' G '>
ÖsszesenETHAAn.a.<type='N' input=' G '><type='Cu' input=' G '><type='P' input=' G '><type='Cu' input=' G '><type=‘P’ input='G'><type='N' input=' G '>
ÖsszesenIÁA (*1)Kevésbé fejlett<type='N' input=' G '><type='Cu' input=' G '><type='P' input=' G '><type='Cu' input=' G '><type=‘P’ input='G'><type='N' input=' G '>
MindösszesenÖsszes alap<type='N' input=' G '><type='N' input=' G '><type='P' input=' G '><type='N' input=' G '><type=‘P’ input='G'><type='N' input=' G '>
(*1)
Az ERFA-ból és az ESZA+-ból átcsoportosított kiegészítő támogatásokat is tartalmazó összegek. (*2)
Az ETHAA esetében csak a közpénzből származó teljes hozzájárulás. (1)
Nem vonatkozik a Kohéziós Alapra, az IÁA-ra és az ETHAA-ra. (2)
E melléklet alkalmazásában a kiválasztott műveletekre vonatkozó adatok a 73. cikk (3) bekezdésével összhangban a támogatás feltételeit meghatározó dokumentumon alapulnak.

2. táblázat: Az ERFA-ra, az ESZA+-ra, a Kohéziós Alapra és az IÁA-ra vonatkozó összesített pénzügyi adatok beavatkozási kategóriák szerinti bontásban (a 42. cikk (2) bekezdésének a) pontja)

PrioritásEgyedi célkitűzésA kiadás jellemzőiBesorolási dimenzióPénzügyi adatok
AlapRégióka-tegória (1)1
Beavatko-zási terület
2
Támoga-tási forma
3
Területi végrehaj-tási dimenzió
4
A gazdasági tevékenység dimenziója
5
Elhelyez-kedési dimenzió
6 ESZA+ másodla-gos téma7
Nemek közötti egyenlő-ség
8
Makroregionális stratégiák és a tengeri medencét érintő stratégiák
A kiválasztott műveletek teljes támogatha-tó költsége (EUR)A kedvezmé-nyezettek által bejelentett összes támogatha-tó kiadásKiválasz-tott műveletek száma
<type=‘S’ input='S'><type=‘S’ input='S'><type=‘S’ input='S'><type=‘S’ input='S'><type=‘S’ input='S'><type=‘S’ input='S'><type=‘S’ input='S'><type=‘S’ input='S'><type=‘S’ input='S'><type=‘S’ input='S'><type=‘S’ input='S'><type='Cu' input='M'><type='Cu' input=M'><type='N' input=M'>
(1)
Nem vonatkozik a Kohéziós Alapra és az IÁA-ra.

3. táblázat: Az MMIA-ra, a BBA-ra és a HAVE-re vonatkozó pénzügyi információk beavatkozási kategóriák szerinti bontásban (a 42. cikk (2) bekezdésének a) pontja)

Egyedi célkitűzés (minden egyedi célkitűzés esetében megismétlendő)Társfinanszírozási arány (VI. melléklet)Besorolási dimenzióPénzügyi adatok
12345678910111213
Beavatkozási kategória (alapspecifikus rendelet, VI. melléklet, 1. táblázat)Beavatkozási kategória (alapspecifikus rendelet, VI. melléklet, 2. táblázatBeavatkozási kategória (alapspecifikus rendelet, VI. melléklet, 3. táblázatBeavatkozási kategória (alapspecifikus rendelet, VI. melléklet, 4. táblázatAz alapból nyújtott teljes pénzügyi allokáció (EUR) és nemzeti hozzájárulásA kiválasztott műveletek teljes támogatható költsége (EUR)Az alapokból a kiválasztott műveletekhez való hozzájárulás (EUR)A teljes pénzügyi allokáció kiválasztott műveletekkel fedezett hányada (%)
[column 8/ column 7 x 100 ]
A kedvezmé-nyezettek által bejelentett teljes támogatható kiadás (EUR)A teljes pénzügyi allokációnak a kedvezményezettek által bejelentett támogatható kiadással fedezett hányada (%)
[column 11/column 7 x 100 ]
Kiválasztott műveletek száma
<type=‘S’ input='S'><type=‘S’ input='S'><type=‘S’ input='S'><type=‘S’ input='S'><type=‘S’ input='S'><type=‘S’ input='S'><type=‘N’ input='G'><type='Cu' input='M'><type='Cu' input=' M '><type='P' input=' G '><type='Cu' input='M'><type='P' input='G'<type='Cu' input='M'>
Részösszeg egyedi célkitűzésenként1. egyedi célkitűzés

4. táblázat: Az ETHAA-ra vonatkozó összesített pénzügyi adatok beavatkozási kategóriák szerinti bontásban (a 42. cikk (2) bekezdésének a) pontja)

PrioritásEgyedi célkitűzésA beavatkozás típusa
(Az ETHAA-rendelet IV. melléklete)
Pénzügyi adatok
A kiválasztott műveletek teljes támogatható költsége (EUR)A kedvezményezettek által bejelentett összes támogatható kiadásKiválasztott műveletek száma
<type=‘S’ input='S'><type=‘S’ input='S'><type=‘S’ input='S'><type='Cu' input='M'><type='Cu' input=M'><type='N' input=M'>

5. táblázat: Az ERFA-ra, a Kohéziós Alapra, az IÁA-ra és az ETHAA-ra vonatkozó közös és programspecifikus kimeneti mutatók (a 42. cikk (2) bekezdésének b) pontja)

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.
Kimeneti mutatókkal kapcsolatos adatok a programból
[az V. melléklet 2.1.1.1.2. pontjának 2. táblázatából és az V. melléklet 2.1.1.2.2. pontjának 2. táblázatából kivonatolva]
A kimeneti mutatókkal kapcsolatban eddig elért előrehaladás
PrioritásEgyedi célkitűzésAlapRégió-kategória (1)AzonosítóA mutató neveA mutató lebontása (2)
(amelyből:)
Mérték-egységMérföldkő (2024)2029-es célértékKiválasztott műveletek [éééé/hh/nn]Végrehajtott műveletek [éééé/hh/nn]Megjegy-zések
<type=‘S’ input='G'> (3)<type=‘S’ input='G'><type=‘S’ input='G'><type=‘S’ input='G'><type=‘S’ input='G'><type=‘S’ input='G'><type=‘S’ input='G'><type=‘S’ input='G'><type=‘S’ input='G'><type=‘N’ input='G'><type='N' input='M'><type='N' input='M'><type='S' input='M'>
(1)
Nem vonatkozik a Kohéziós Alapra, az IÁA-ra és az ETHAA-ra. (2)
Csak bizonyos mutatókra vonatkozik. Részletekért ld. a Bizottság iránymutatását. (3)
A mezők jellemzőinek jelmagyarázata:type (típus): N=Number (szám), S=String (karaktersorozat), C=Checkbox (jelölőnégyzet), input (bevitel): M=Manual (manuális), S=Selection (kiválasztás), G=Generated by system (rendszer által generált).

6. táblázat: Az ESZA+-ra vonatkozó közös és programspecifikus kimeneti mutatók (a 42. cikk (2) bekezdésének b) pontja)

1.2.3.4.5.6.7.8 (1).9.10.11.12.
Az ESZA+ rendelet I., II. és III. mellékletében meghatározott valamennyi közös kimeneti mutatóra és a programspecifikus mutatókra vonatkozó adatok [az V. melléklet 2.1.1.1.2. pontjának 2. táblázatából és az V. melléklet 2.1.1.2.2. pontjának 2. táblázatából kivonatolva]A kimeneti mutatókkal kapcsolatban elért előrehaladás
PrioritásEgyedi célkitűzésAlapRégiókategóriaAzonosítóA mutató neveMértékegységMérföldkő (2024)2029-es célérték (nemek szerinti bontás opcionális)Az eddig elért értékek
[éééé/hh/nn]
Teljesítési arányMegjegyzések
<type=‘S’ input='G'> (2)<type=‘S’ input='G'><type=‘S’ input='G'><type=‘S’ input='G'><type=‘S’ input='G'><type=‘S’ input='G'><type=‘S’ input='G'><type=‘S’ input='G'><type=‘N’ input='G'><type='N' input='M'><type='N' input='G'><type='S' input='M'>
FNNBTFNNBTFNNBT
(1)
A 8., a 9., a 10. és a 11. oszlop nem alkalmazandó az ESZA+ rendelet III. mellékletében szereplő mutatókra – Az anyagi nélkülözés kezeléséhez nyújtott ESZA+ támogatások közös mutatói (az ESZA+ rendelet 4. cikke (1) bekezdésének m) pontja). (2)
A mezők jellemzőinek jelmagyarázata:type (típus): N=Number (szám), S=String (karaktersorozat), C=Checkbox (jelölőnégyzet), input (bevitel): M=Manual (manuális), S=Selection (kiválasztás), G=Generated by system (rendszer által generált).

7. táblázat: Az MMIA-ra, a BBA-ra és a HAVE-ra vonatkozó közös kimeneti mutatók (a 42. cikk (2) bekezdésének b) pontja)

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
Az MMIA-, a BBA- és a HAVE-rendelet VIII. mellékletében felsorolt valamennyi közös kimeneti mutatóra vonatkozó adatok minden egyes egyedi célkitűzés tekintetében [a VI. melléklet 2.1.2. pontjának 1. táblázatából kivonatolva]A kimeneti mutatókkal kapcsolatban eddig elért előrehaladás
Egyedi célkitűzésAzonosítóA mutató neveA mutató lebontása (amelyből)MértékegységMérföldkő (2024)Célérték (2029)A kiválasztott műveletek tervezett értékei (1)Elért értékek (2)Megjegyzések
[éééé/hh/nn][éééé/hh/nn]
<type=‘S’ input='G'><type=‘S’ input='G'><type=‘S’ input='G'><type=‘S’ input='G'><type=‘S’ input='G'><type=‘S’ input='G'><type=‘N’ input='G'><type='N' input='M'><type='N' input='M'><type='S' input='M'>
(1)
Ideértve adott esetben a nem és az életkor szerinti bontást. (2)
Ideértve adott esetben a nem és az életkor szerinti bontást.

8. táblázat: Többszörös támogatás vállalkozások számára az ERFA-ból, a Kohéziós Alapból és az IÁA-ból programszinten (a 42. cikk (2) bekezdésének b) pontja)

1.2.3.4.5.
AzonosítóA mutató neveA mutató lebontása
(amelyből:)
Azon vállalkozások nettó száma, amelyek többszörös támogatásban részesülnek az alábbiak által:
[éééé/hh/nn]
Megjegyzések
<type='S' input='G'><type='S' input='G'><type='S' input='G'><type='N' input='M' ><type='S' input='M'>
RCO 01Támogatott vállalkozásokMikrovállalkozás
RCO 01Támogatott vállalkozásokKisvállalkozás
RCO 01Támogatott vállalkozásokKözépvállalkozás
RCO 01Támogatott vállalkozásokNagyvállalkozás
RCO 01Támogatott vállalkozásokÖsszesen<type='N' input='G'>

9. táblázat: Az ERFA-ra, a Kohéziós Alapra, az IÁA-ra és az ETHAA-ra vonatkozó közös és programspecifikus eredménymutatók (a 42. cikk (2) bekezdésének b) pontja)

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
A program eredménymutatóival kapcsolatos adatok [a VII. melléklet 5. táblázatából kivonatolva]Az eredménymutatókkal kapcsolatban eddig elért előrehaladás
PrioritásEgyedi célkitűzésAlapRégiókategória (1)AzonosítóA mutató neveA mutató lebontása (2)
(amelyből:)
MértékegységA programban szereplő kiindulási érték2029-es célértékKiválasztott műveletek [éééé/hh/nn]Végrehajtott műveletek [éééé/hh/nn]Megjegyzések
AlapértékTervezett eredményekAlapértékElért
<type=‘S’ input='G'> (3)<type=‘S’ input='G'><type=‘S’ input='G'><type=‘S’ input='G'><type=‘S’ input='G'><type=‘S’ input='G'><type=‘S’ input='G'><type=‘N’ input='G'><type=‘N’ input='G'><type='N' input='M' ><type='N' input='M' ><type='N' input='M' ><type='N' input='M' ><type='S' input='M'>
(1)
Nem vonatkozik a Kohéziós Alapra, az IÁA-ra és az ETHAA-ra. (2)
Csak bizonyos mutatókra vonatkozik. Részletekért ld. a Bizottság iránymutatását. (3)
A mezők jellemzőinek jelmagyarázata:type (típus): N=Number (szám), S=String (karaktersorozat), C=Checkbox (jelölőnégyzet), input (bevitel): M=Manual (manuális [és automatikus feltöltés]), S=Selection (kiválasztás), G=Generated by system (rendszer által generált).

10. táblázat: Az ESZA+-ra vonatkozó közös és programspecifikus eredménymutatók (a 42. cikk (2) bekezdésének b) pontja)

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 (1).11.12.13.
Az ESZA+ rendelet I., II. és III. mellékletében meghatározott valamennyi közös eredménymutatóra és a programspecifikus mutatókra vonatkozó adatok [a VII. melléklet 5. táblázatából és az V. melléklet 2.1.1.2.2. pontjának 3. táblázatából kivonatolva]Az eredménymutatókkal kapcsolatban elért előrehaladás
PrioritásEgyedi célkitűzésAlapRégiókategóriaAzonosítóA mutató neveA célmeghatározás alapjául szolgáló kimeneti mutatóA mutató mértékegységeA célérték mértékegysége2029-es célérték (nemek szerinti bontás opcionális)Az eddig elért értékek
[éééé/hh/nn]
Teljesítési arányMegjegyzések
<type=‘S’ input='G'><type=‘S’ input='G'><type=‘S’ input='G'><type=‘S’ input='G'><type=‘S’ input='G'><type=‘S’ input='G'><type=‘S’ input='G'><type=‘S’ input='G'><type=‘S’ input='G'><type=‘N’ input='G'><type='N' input='M'><type='N' input='G'><type='S' input='M'>
FNNBTM (*1)NN (*1)TFNNBT
(*1)
Az ESZA+ rendelet 4. cikke (1) bekezdésének m) pontjában szereplő egyedi célkitűzés esetében nem kell kitölteni. (1)
A 9., a 10. és a 12. oszlop nem alkalmazandó az ESZA+ rendelet III. mellékletében szereplő mutatókra – Az anyagi nélkülözés kezeléséhez nyújtott ESZA+ támogatások közös mutatói (az ESZA+ rendelet 4. cikke (1) bekezdésének m) pontja).

11. táblázat: Az MMIA-ra, a BBA-ra és a HAVE-ra vonatkozó közös eredménymutatók (a 42. cikk (2) bekezdésének a) pontja)

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.
Az MMIA-, a BBA- és a HAVE-rendelet VIII. mellékletében felsorolt valamennyi közös eredménymutatóra vonatkozó adatok minden egyes egyedi célkitűzés tekintetében [a VI. melléklet 2.1.2. pontjának 2. táblázatából kivonatolva]Az eredménymutatókkal kapcsolatban eddig elért előrehaladás
Egyedi célkitűzésAzonosítóA mutató neveA mutató lebontása (amelyből)Mértékegység (mutatókhoz és kiindulási értékekhez)Alapérték2029-es célértékMértékegység (célértékhez)A kiválasztott műveletek tervezett értékei (1)Elért értékek (2)Megjegyzések
[éééé/hh/nn][éééé/hh/nn]
<type=‘S’ input='G'><type=‘S’ input='G'><type=‘S’ input='G'><type=‘S’ input='G'><type=‘S’ input='G'><type=‘N’ input='G'><type=‘N’ input='G'><type=‘N’ input='G'><type=‘N’ input='G'><type=‘S’ input='G'><type='S' input='M'>
(1)
Ideértve adott esetben a nem és az életkor szerinti bontást. (2)
Ideértve adott esetben a nem és az életkor szerinti bontást.

12. táblázat: A pénzügyi eszközökkel kapcsolatos adatok az alapok tekintetében (42. cikk (3) bekezdés)

Prioritás (1)A kiadás jellemzőiTermékenként támogatható kiadásAz alapokból való hozzájáruláson kívül igénybe vett, magán- és közpénzből származó források összegeA támogatható kiadásként bejelentett irányítási költségek és díjak összege, beleértve (közvetlen odaítélés esetén és versenypályázat esetén külön kell jelenteni az irányítási költségeket és díjakat): (2):Az alapok által a 60. cikkben említett pénzügyi eszközök-höz nyújtott támogatás-ból generált kamat vagy egyéb nyereségAz alapokból nyújtott támogatás-nak tulajdonít-ható visszafizetett források a 62. cikkben említettek szerintKezességválla-lás esetén a végső kedvezményezetteknek nyújtott olyan hitelek, sajáttőke-, vagy kvázisajáttőke-befektetések összértéke, amelyeket a program forrásaival garantáltak és ténylegesen kifizettek a végső kedvezményezetteknek
AlapEgyedi célkitűzésRégiókategória (3)Hitelek
(a pénzügyi eszközhöz kapcsoló-dó támogatási forma kódja)
Garancia
(a pénzügyi eszközhöz kapcsoló-dó támogatási forma kódja)
Saját tőke vagy kvázi-sajáttőke (a pénzügyi eszközhöz kapcsoló-dó támogatási forma kódja)Vissza nem térítendő támogatások egy pénzügyieszköz-műveleten belül (a pénzügyi eszközhöz kapcsolódó támogatási forma kódja)Hitelek
(a pénzügyi eszközhöz kapcsoló-dó támogatási forma kódja)
Garancia
(a pénzügyi eszközhöz kapcsoló-dó támogatási forma kódja)
Saját tőke vagy kvázi-sajáttőke
(a pénzügyi eszközhöz kapcsoló-dó támogatási forma kódja)
Vissza nem térítendő támogatások egy pénzügyieszköz-műveleten belül
(a pénzügyi eszközhöz kapcsolódó támogatási forma kódja)
Irányítási költségek és díjak a holdingalapokkal kapcsolatban, a holdingalap struktúráján belül működő pénzügyi terméktől függőenIrányítási költségek és díjak az egyedi alapokkal kapcsolatban (amelyeket holdingalap-struktúrával vagy anélkül hoztak létre), pénzügyi termékenként
HitelekGaranciákSaját tőkeHitelekGaranciákSaját tőke
Input = kiválasz-tásInput = kiválasz-tásInput = kiválasz-tásInput = kiválasztásInput = kéziInput = kéziInput = kéziInput = kéziInput = kéziInput = kéziInput = kéziInput = kéziInput = kéziInput = kéziInput = kéziInput = kéziInput = kéziInput = kéziInput = kéziInput = kéziInput = kézi
(1)
Nem alkalmazandó az MMIA-ra, a BBA-ra, illetve a HAVE-ra. (2)
Az SFC2021 adatcsererendszerben az oszlopban lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a szerződés közvetlen odaítélése vagy versenypályázat esetén kifizetett irányítási költségeket és díjakat külön jelentsék. (3)
Nem alkalmazandó a Kohéziós Alapra, az MMIA-ra, a HAVE-ra, a BBA-ra, illetve az ETHAA-ra.

VIII. MELLÉKLET

A TAGÁLLAM ÁLTAL A FOLYÓ ÉS A KÖVETKEZŐ NAPTÁRI ÉVRE VONATKOZÓAN BENYÚJTANDÓ KIFIZETÉSI KÉRELMEK ÖSSZEGÉNEK ELŐREJELZÉSE - 69. CIKK (10) BEKEZDÉS

Minden programra vonatkozóan, alap és régiókategória szerint a megfelelő helyen kell kitölteni.

AlapRégiókategóriaVárható uniós hozzájárulás
[folyó naptári év][következő naptári év]
Január – októberNovember – decemberJanuár – december
ERFAKevésbé fejlett régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Átmeneti régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Fejlettebb régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Legkülső és ritkán lakott északi régiók (1)<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Interreg<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
ESZA+Kevésbé fejlett régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Átmeneti régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Fejlettebb régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Legkülső és ritkán lakott északi régiók (2)<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Kohéziós Alap<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
IÁA (*1)<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
ETHAA<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
MMIA<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
BBA<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
HAVE<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
(*1)
Az adott esetben az ERFA-ból és az ESZA+-ból átcsoportosított kiegészítő finanszírozást is tartalmazó összegek. (1)
Itt kizárólag a legkülső, illetve a ritkán lakott északi régióknak nyújtott külön allokációt kell feltüntetni. (2)
Itt kizárólag a legkülső, illetve a ritkán lakott északi régióknak nyújtott külön allokációt kell feltüntetni.

IX. MELLÉKLET

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS LÁTHATÓSÁG - 47., 49. ÉS 50. CIKK

1. Az Unió emblémájának (a továbbiakban: az embléma) használata és technikai jellemzői

1.1. Az emblémát kiemelt helyen kell feltüntetni a művelet végrehajtásával kapcsolatos, a nyilvánosságnak vagy a résztvevőknek szánt valamennyi kommunikációs anyagon, például nyomtatott vagy digitális termékeken, honlapokon és ezek mobil verzióin.

1.2. "Az Európai Unió támogatásával" vagy "Az Európai Unió társfinanszírozásával" szöveget teljes egészében ki kell írni és az embléma mellett kell elhelyezni.

1.3. Az emblémával együtt a következő betűtípusok használhatók: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana vagy Ubuntu. Dőlt vagy aláhúzott változat, illetve effekt hozzáadása tilos.

1.4. A szöveg nem helyezhető el úgy az emblémához képest, hogy bármilyen módon zavarja az emblémát.

1.5. A használt betűméretnek arányosnak kell lennie az embléma méretével.

1.6. A betűszín a háttértől függően Reflex Blue, fekete vagy fehér lehet.

1.7. Az embléma nem módosítható és nem egyesíthető semmilyen más grafikus elemmel vagy szöveggel. Ha az emblémán túlmenően más logókat is megjelenítenek, akkor az emblémának - szélességét vagy magasságát tekintve - legalább ugyanolyan méretűnek kell lennie, mint a többi logó közül a legnagyobbnak. Az emblémán kívül semmilyen más vizuális identitás vagy logó nem használható az Unió támogatásának kiemelésére.

1.8. Ha ugyanazon a helyszínen ugyanazon vagy különböző finanszírozási eszközökből támogatott több műveletre kerül sor, vagy ha ugyanazon műveletre később további finanszírozást nyújtanak, elegendő egy plakettet vagy hirdetőtáblát kihelyezni.

1.9. Az emblémára vonatkozó grafikai szabványok és a szabványos színek meghatározása:

A) A JELKÉP LEÍRÁSA Az égszínkék háttér előtt tizenkét aranyszínű csillag kört alkot, amely Európa népeinek egységét jelzi. A csillagok száma rögzítve van, a tizenkettő a tökéletesség és az egység jelképe.

B) A CÍMER LEÍRÁSA Azúrkék mezőben tizenkét aranysárga csillag, amelyek csúcsai nem érnek össze.

C) MÉRTANI LEÍRÁS Az embléma kék színű, téglalap alakú zászló, amelynek hossza magasságának másfélszerese. A tizenkét aranysárga csillag egymástól egyenlő távolságra, egy láthatatlan kör kerületén helyezkedik el, amelynek középpontja egybeesik a téglalap átlóinak metszéspontjával. A kör sugara a zászló magasságának egyharmada. Mindegyik csillag ötágú, és az egyes csillagok csúcsai egy-egy láthatatlan kör kerületén helyezkednek el, amelynek sugara a zászló magasságának 1/18-a. A csillagok függőlegesen állnak, azaz egyik csúcsuk felfelé mutat, két águk pedig egy láthatatlan vonal mentén a zászló magasságvonalára merőleges helyzetben áll. A körben a csillagok az óra számlapján található órajelölések helyét foglalják el. Számuk nem változik.

D) SZABVÁNYSZÍNEK Az embléma a következő színeket tartalmazza: a téglalap felülete PANTONE REFLEX BLUE; a csillagok PANTONE YELLOW

E) NÉGYSZÍNNYOMÁS Négyszínnyomás használata esetén a két szabványszínt a négyszínnyomás négy színének használatával kell előállítani. A PANTONE YELLOW szín a "Process Yellow" elnevezésű szín 100 %-os használatával nyerhető. A PANTONE REFLEX BLUE pedig 100 % "Process Cyan" és 80 % "Process Magenta" keverésével állítható elő. INTERNET A webpalettán a PANTONE REFLEX BLUE az RGB:0/51/153 színárnyalatnak felel meg (hexadecimálisan: 003399), a PANTONE YELLOW pedig az RGB:255/204/0 (hexadecimálisan: FFCC00) színárnyalatnak. ELŐÁLLÍTÁSA MONOKRÓM ELJÁRÁSSAL Ha csak fekete színnel dolgozunk, a téglalapot feketével keretezzük be, és fehér alapon fekete csillagokat helyezzünk el benne. Ha csak kék színnel dolgozunk (Reflex Blue), akkor a háttér 100 %-ában a kék színt használjuk, míg a csillagok fehér negatívok legyenek. ELŐÁLLÍTÁS SZÍNES HÁTTÉRREL Ha elkerülhetetlen, hogy színes háttérrel dolgozzunk, akkor helyezzünk fehér keretet a téglalap köré, ahol a keret szélessége a téglalap magasságának 1/25-e. Az uniós embléma harmadik felek által történő felhasználásának elveit az európai embléma harmadik felek által történő felhasználásáról az Európa Tanáccsal kötött igazgatási megállapodás ( 43 ) határozza meg.

2. A 49. cikk (6) bekezdésében említett, szellemitulajdon-jogokkal kapcsolatos engedély legalább az alábbi jogokkal ruházza fel az Uniót:

2.1. belső felhasználás, azaz a kommunikációs és láthatósági anyagok sokszorosítása, másolása és rendelkezésre bocsátása az uniós intézmények és ügynökségek, a tagállami hatóságok, valamint alkalmazottaik számára;

2.2. a kommunikációs és láthatósági anyagok sokszorosítása mindenféle eszközzel és formában, részben vagy teljes egészében;

2.3. a kommunikációs és láthatósági anyagok megismertetése a nyilvánossággal, mindenféle kommunikációs eszköz útján;

2.4. a kommunikációs és láthatósági anyagok, illetve másolataik mindenféle formában történő nyilvános terjesztése;

2.5. a kommunikációs és láthatósági anyagok tárolása és archiválása;

2.6. a kommunikációs és láthatósági anyagokkal kapcsolatos jogok harmadik feleknek történő továbbadása.

X. MELLÉKLET

A FINANSZÍROZÁSI MEGÁLLAPODÁSOKRA ÉS STRATÉGIAI DOKUMENTUMOKRA VONATKOZÓ ELEMEK - 59. CIKK (1) ÉS (5) BEKEZDÉS

1. Az 59. cikk (5) bekezdése alapján végrehajtott pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó finanszírozási megállapodás kötelező elemei:

a) a beruházási stratégia vagy szakpolitika leírása, amely tartalmazza a végrehajtási rendelkezéseknek, a felkínálandó pénzügyi termékeknek és a megcélzott végső kedvezményezetteknek az ismertetését, valamint a vissza nem térítendő támogatással való (esetleges) kombinált alkalmazásra vonatkozó terveket;

b) a felhasználandó pénzügyi eszközre vonatkozó üzleti terv vagy azzal egyenértékű dokumentumok, amelyek ismertetik az 58. cikk (3) bekezdésének a) pontjában említett tervezett multiplikátorhatást is;

c) a vonatkozó prioritás egyedi célkitűzéseinek és eredményeinek az eléréséhez való hozzájárulás céljából az érintett pénzügyi eszköz révén elérni kívánt eredmények;

d) rendelkezések a beruházások végrehajtásának, valamint a beruházási ajánlatok ütemének monitoringjára, ideértve a pénzügyi eszköz által - a 42. cikknek való megfelelés érdekében - a holdingalap és az irányító hatóság felé tett jelentéstételt is;

e) audit-követelmények, azaz például a pénzügyi eszköz szintjén (illetve adott esetben holdingalap szintjén) vezetendő dokumentációra vonatkozó minimumkövetelmények a 82. cikknek megfelelően, valamint adott esetben a különböző támogatási formáknak az 58. cikk (6) bekezdése szerinti külön nyilvántartásával kapcsolatos követelmények, ideértve a tagállamok audithatóságainak, a Bizottság auditorainak, valamint a Számvevőszéknek a dokumentumokhoz való hozzáférésére vonatkozó rendelkezéseket és követelményeket is az egyértelmű auditnyomvonal biztosítása érdekében;

f) a program által a 92. cikkel összhangban nyújtott hozzájárulás kezelésére, valamint a beruházási ajánlatok ütemének előrejelzésére vonatkozó követelmények és eljárások, ideértve az 59. cikkben említett vagyonkezelői számla kezelésére, illetve az elkülönített számvitelre vonatkozó követelményeket is;

g) a 60. cikkben említettek szerint keletkezett kamatok és egyéb nyereségek kezelésére vonatkozó követelmények és eljárások, beleértve az elfogadható pénztári műveleteket vagy beruházásokat, valamint az érintett felek felelősségi köreit és feladatait is;

h) a pénzügyi eszköz felmerült irányítási költségeinek vagy díjainak a kiszámítására és kifizetésére vonatkozó rendelkezések a 68. cikk (1) bekezdése d) pontjának megfelelően;

i) az alapokból nyújtott támogatásból eredő forrásoknak a 62. cikkel összhangban történő felhasználására, valamint az alapokból nyújtott hozzájárulásoknak a pénzügyi eszközből való kilépési politikájára vonatkozó rendelkezések;

j) a programokból a pénzügyi eszköz - illetve adott esetben a holdingalap - számára nyújtott program-hozzájárulások esetleges teljes vagy részleges visszavonásának a feltételei;

k) rendelkezések annak biztosítására, hogy a pénzügyi eszközöket végrehajtó szervek a pénzügyi eszközöket független módon és - a vonatkozó szakmai előírásoknak megfelelően - a pénzügyi eszközhöz hozzájárulást nyújtó felek kizárólagos érdekében eljárva kezeljék;

l) a pénzügyi eszköz megszüntetésére vonatkozó rendelkezések;

m) a programból a pénzügyi eszközhöz nyújtott hozzájárulások egyéb feltételei;

n) annak biztosítására irányuló feltételek, hogy a végső kedvezményezettek szerződéses megállapodások révén megfeleljenek az 50. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti, tartós táblák vagy hirdetőtáblák elhelyezésére vonatkozó követelményeknek, valamint az alapokból származó támogatás elismerése tekintetében az 50. cikknek és a IX. mellékletnek való megfelelést biztosító egyéb rendelkezéseknek;

o) a pénzügyi eszközöket végrehajtó szervek értékelése és kiválasztása, ideértve a szándéknyilvánítási felhívásokat vagy közbeszerzési eljárásokat (csak abban az esetben, ha a pénzügyi eszközök megszervezése holdingalapon keresztül történik).

2. A stratégiai dokumentum(ok)nak az 59. cikk (1) bekezdésében említett kötelező elemei:

a) a pénzügyi eszköz beruházási stratégiája vagy politikája, valamint a tervezett adósságinstrumentumokra vonatkozó általános feltételek, a megcélzott kedvezményezettek és a támogatandó intézkedések;

b) a felhasználandó pénzügyi eszközre vonatkozó üzleti terv vagy más, azzal egyenértékű dokumentumok, amelyek ismertetik az 58. cikkben említett tervezett multiplikátorhatást is;

c) az alapokból nyújtott támogatásból eredő forrásoknak a 60. és a 62. cikkel összhangban történő felhasználása és újbóli felhasználása;

d) a pénzügyi eszköz felhasználásának monitoringja és az erre vonatkozó jelentéstétel a 42. és az 50. cikknek való megfelelés biztosítása érdekében.

XI. MELLÉKLET

AZ IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLLRENDSZEREKRE VONATKOZÓ FŐ KÖVETELMÉNYEK ÉS OSZTÁLYOZÁSUK - 69. CIKK (1) BEKEZDÉS

1. táblázat - Az irányítási és kontrollrendszerekre vonatkozó fő követelmények

Érintett szervek/hatóságok
1A feladatkörök megfelelő elkülönítése és a közreműködő szervezetre ruházott feladatokat érintő jelentéstételre, felügyeletre és monitoringra vonatkozó, megfelelő, írásba foglalt rendelkezésekIrányító hatóság
2A műveletek kiválasztására vonatkozó megfelelő kritériumok és eljárásokIrányító hatóság (1)
3A kedvezményezettek megfelelő tájékoztatása a kiválasztott műveletekhez nyújtott támogatásra alkalmazandó feltételekrőlIrányító hatóság
4Megfelelő irányítási ellenőrzések, ideértve a költségfüggetlen finanszírozásra vonatkozó feltételek teljesítésének ellenőrzésére és az egyszerűsített költségelszámolási módszerekre vonatkozó megfelelő eljárásokat isIrányító hatóság
5Hatékony rendszer annak biztosítására, hogy az auditnyomvonalhoz szükséges összes dokumentum rendelkezésre álljonIrányító hatóság
6Megbízható elektronikus rendszer (amely össze van kapcsolva a kedvezményezettekkel való elektronikus adatcserére szolgáló rendszerekkel) az adatok monitoring, értékelés, pénzgazdálkodás, ellenőrzések és auditok céljából történő rögzítésére és tárolására, ideértve az adatok biztonságának, integritásának és bizalmas jellegének, valamint a felhasználók hitelesítésének biztosítását szolgáló megfelelő folyamatokatIrányító hatóság
7A csalás elleni arányos intézkedések hatékony végrehajtásaIrányító hatóság
8A vezetői nyilatkozat elkészítésére vonatkozó megfelelő eljárásokIrányító hatóság
9Az elszámolásokban szereplő kiadás jogszerűségének és szabályszerűségének igazolására szolgáló megfelelő eljárásokIrányító hatóság
10A kifizetési kérelmek és az elszámolások elkészítésére és benyújtására, valamint az elszámolások teljességének, pontosságának és valódiságának megerősítésére vonatkozó megfelelő eljárásokIrányító hatóság/Az elszámolási feladatkört ellátó szerv
11A feladatkörök megfelelő elkülönítése és funkcionális függetlenség az audithatóság (és adott esetben az audithatóság felelőssége mellett ellenőrzési tevékenységet végző bármely olyan szerv, amelyre az audithatóság támaszkodik és amelyet felügyel) és egyéb programhatóságok közötti, valamint a nemzetközileg elfogadott audit-standardoknak megfelelően végzett audit-tevékenységAudithatóság
12Megfelelő rendszer-auditokAudithatóság
13Megfelelő művelet-auditokAudithatóság
14Megfelelő elszámolás-auditokAudithatóság
15Megbízható auditvélemény adására és az éves kontrolljelentés elkészítésére vonatkozó megfelelő eljárásokAudithatóság
(1)
Adott eseteben az e rendelet 29. cikkének (3) bekezdése szerinti területi hatóságok vagy szervek és az Interreg rendelet 22. cikkének (2) bekezdése szerinti irányítóbizottság.

2. táblázat - Az irányítási és kontrollrendszerek osztályozása a hatékony működésük szempontjából

1. kategóriaJól működik. Nincs szükség vagy csak kisebb javításra van szükség.
2. kategóriaMűködik. Egyes területeken javításra van szükség.
3. kategóriaRészben működik. Jelentős javításra van szükség.
4. kategóriaLényegében nem működik.

XII. MELLÉKLET

A SZABÁLYTALANSÁGOK BEJELENTÉSÉRE VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK ÉS SABLON - 69. CIKK (2) ÉS (12) BEKEZDÉS

1. SZAKASZ

A SZABÁLYTALANSÁGOK BEJELENTÉSÉRE VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK

1.1. Bejelentendő szabálytalanságok

A 69. cikk (2) bekezdésének megfelelően a következő szabálytalanságokat kell bejelenteni a Bizottságnak:

a) olyan szabálytalanságok, amelyekről valamely illetékes hatóság - legyen az közigazgatási vagy igazságügyi - első olyan írásbeli értékelést készített, amely konkrét tényekre alapozva megállapítja a szabálytalanság tényét, függetlenül attól a lehetőségtől, hogy ezt a megállapítást a közigazgatási vagy bírósági eljárás során bekövetkező fejlemények nyomán utólag esetleg felül kell vizsgálni vagy vissza kell vonni;

b) olyan szabálytalanságok, amelyek nemzeti szintű közigazgatási vagy bírósági eljárások megindításához vezetnek az (EU) 2017/1371 irányelv 3. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjában, valamint 4. cikke (1), (2) és (3) bekezdésében, továbbá az említett irányelv hatálya alá nem tartozó tagállamok esetében az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján létrejött, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény ( 44 ) 1. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett csalás, illetve egyéb bűncselekmény fennállásának megállapítása céljából;

c) csődöt megelőző szabálytalanságok;

d) olyan konkrét szabálytalanság vagy szabálytalanságcsoport, amelyre vonatkozóan a Bizottság valamely tagállam első bejelentését követően információk iránti írásbeli megkeresést nyújt be a tagállamnak.

1.2. A bejelentési kötelezettség alól mentesülő szabálytalanságok

A következő szabálytalanságokat nem kell bejelenteni:

a) szabálytalanságok, amelyek esetében az alapokból származó hozzájárulás összege 10 000 EUR-nál alacsonyabb; ez nem vonatkozik az egymással összefüggő olyan szabálytalanságokra, amelyek esetében az alapokból származó hozzájárulás teljes összege meghaladja a 10 000 EUR-t, még akkor sem, ha önmagukban egyikük sem lépi túl ezt a felső határt;

b) azon esetek, amikor a szabálytalanság kizárólag abban áll, hogy a társfinanszírozott programban szereplő valamely művelet részben vagy egészen nem került kivitelezésre a kedvezményezett olyan csődje miatt, amely nem csalásból ered;

c) azon esetek, amelyeket a kedvezményezett önként hozott az irányító hatóság vagy az elszámolási feladatkört betöltő hatóság tudomására, még mielőtt e hatóságok bármelyike maga fedezte volna azt fel, akár a közpénzből nyújtott hozzájárulás kifizetése előtt, akár azt követően;

d) azon esetek, amelyeket az irányító hatóság feltárt és korrigált a Bizottság számára benyújtandó kifizetési kérelemben való feltüntetés előtt.

Az e pont első albekezdésének c) és a d) pontjában említett mentességek nem alkalmazandók az 1.1. pont b) alpontjában említett szabálytalanságokra.

1.3. A bejelentő tagállam meghatározása

Az a tagállam felelős a szabálytalanságnak a 69. cikk (2) bekezdése szerinti bejelentéséért, amelyben a szabálytalan kiadás a kedvezményezettnél felmerült és amelyben azt a művelet végrehajtása során kifizették. Az európai területi együttműködési célkitűzés (Interreg) keretébe tartozó programok esetében a bejelentő tagállam tájékoztatja a program irányító hatóságát és audithatóságát.

1.4. A bejelentés időzítése

A tagállamok jelenteniük kell a szabálytalanságokat feltárásuktól számítva az egyes negyedévek végétől számított két hónapon belül vagy amint a bejelentett szabálytalanságokra vonatkozóan további információ áll rendelkezésre. A tagállamok azonban haladéktalanul bejelentik a Bizottságnak a feltárt vagy feltételezhetően bekövetkezett szabálytalanságokat, megjelölve az összes többi érintett tagállamot, amennyiben a szabálytalanságok a területükön kívül is következményekkel járhatnak.

1.5. Az információk benyújtása és a bejelentett információk felhasználása és kezelése

Amennyiben a nemzeti rendelkezések a vizsgálatok titkosságát írják elő, csak az illetékes törvényszék, bíróság vagy más szerv engedélyéhez kötött, a nemzeti szabályoknak megfelelő információk jelenthetők be.

Az e melléklettel összhangban bejelentett információk felhasználhatók az Unió pénzügyi érdekei védelmének céljára, különösen kockázatelemzések elvégzésére és a kockázatok hatékonyabb azonosítását szolgáló rendszerek kifejlesztésére.

Ez az információ az Unió pénzügyi érdekeinek védelmén kívül semmilyen más célra nem használható fel, kivéve, ha az információt szolgáltató hatóságok ehhez kifejezett hozzájárulásukat adták.

Erre az információra szakmai titoktartási kötelezettség vonatkozik, és kizárólag a tagállamokban vagy az Unió intézményeinél, ügynökségeinél, hivatalainál és szerveinél dolgozó olyan személyeknek adható ki, akiknek a feladatai megkövetelik az információhoz való hozzáférést.

2. szakasz

Sablon a szabálytalanságkezelő rendszeren (IMS) keresztül történő elektronikus bejelentéshez

AzonosításAlap
Tagállam
Bejelentő hatóság
Év
Sorszám
Programozási időszak
Hivatkozási szám – nemzeti
Szövegezési információkKezdeményező hatóság – teljes név
A megkeresés nyelve
A szövegezés dátuma
Negyedév
Különös igényMás országok tájékoztatásának szükségessége
Más ügy(ek)ben előforduló személy
StátuszEljárások
Az ügy lezárásaAz ügy lezárásának dátuma
Személyes adatokAz érintett személyek azonosító adataiJogi személy / természetes személy
Jogállás
Nemzeti azonosító szám
Cégnév / Családnév
Kereskedelmi név / Utónév
Anyavállalat neve / Független előtag
Utca
Irányítószám
Település
Az a területi egység, ahol a személyt nyilvántartásba vettékTagállam
Vonatkozó NUTS-szint
Megjelölve a költségvetési rendelet (1) alapján (135–145. cikk)
A személyes adatok nyilvánosságra hozatala megtagadásának indokolása
A művelet leírásaCCI-szám
Célkitűzés – CCI
Régiókategória (adott esetben)
Célkitűzés (beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe / Interreg)
Program
A program lezárásának dátuma
Bizottsági határozat – szám
Bizottsági határozat – dátum
Szakpolitikai célkitűzés
Prioritás
Egyedi célkitűzés
Az a területi egység, ahol a műveletre sor kerülTagállam
Vonatkozó NUTS-szint
Illetékes hatóság
Művelet – egyedi – projektProjektProjekt
Projekt – megnevezés
Projekt – szám
Társfinanszírozási arány
A kiadások teljes összege
A szabálytalan kiadások teljes összege
SzabálytalanságSzabálytalanság gyanúját felvető információDátum
Forrás
Megsértett rendelkezésekRendelkezések – Unió: Típus, cím, hivatkozás, cikk és bekezdés (adott esetben)
Rendelkezések – nemzeti – Típus, cím, hivatkozás, cikk és bekezdés (adott esetben)
Egyéb érintett államokTagállam(ok)
Nem tagállam(ok)
A szabálytalansággal kapcsolatos konkrét információkA szabálytalanság kezdetének dátuma
A szabálytalanság végének dátuma
A szabálytalanság típusa – tipológia
A szabálytalanság típusa – kategória
Elkövetési mód
További információk
Az igazgatási szerv megállapításai
A szabálytalanság minősítése
Az (EU) 2017/1371 irányelv szerinti cselekmények
A szabálytalanság feltárásaA felfedezés dátuma (első közigazgatási vagy igazságügyi ténymegállapítás)
Az ellenőrzés elvégzésének oka (miért)
Az ellenőrzés típusa és/vagy módja (hogyan)
A közpénzből nyújtott hozzájárulás(ok) kifizetését követően végzett ellenőrzés
Illetékes hatóság
OLAF-ügyOLAF-szám – Hivatkozás
OLAF-szám – Év
OLAF-szám – Sorrend
Státusz
Teljes összegekPénzügyi hatásKiadás – Uniós hozzájárulás
Kiadás – Nemzeti hozzájárulás
Kiadás – Közpénzből nyújtott hozzájárulás
Kiadás – Magánhozzájárulás
Kiadások – Összesen
Szabálytalan összeg – Uniós hozzájárulás
Szabálytalan összeg – Nemzeti hozzájárulás
Szabálytalan összeg – Közpénzből nyújtott hozzájárulás
Ebből ki nem fizetett – Uniós hozzájárulás
Ebből ki nem fizetett – Nemzeti hozzájárulás
Ebből ki nem fizetett – Közpénzből nyújtott hozzájárulás
Ebből kifizetett – Uniós hozzájárulás
Ebből kifizetett – Nemzeti hozzájárulás
Ebből kifizetett – Közpénzből nyújtott hozzájárulás
Megjegyzések
BüntetésekEljárásokBüntetések kiszabására indított eljárások
Az eljárás típusa
Az eljárás kezdetének dátuma
Az eljárás végének (várható) dátuma
Az eljárás státusza
SzankciókBüntetések
Büntetések – Kategória
Büntetések –Típus
Alkalmazott büntetések
Bírságokkal kapcsolatos összegek
Az eljárás végének dátuma
MegjegyzésekMegjegyzésekMegjegyzések – Bejelentő hatóság
CsatolmányokCsatolmányok
A csatolmányok leírása
Törlés iránti kérelemA törlés okai
Az elutasítás indokai
(1)
Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet, továbbá az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 1. o.).

XIII. MELLÉKLET

AZ AUDITNYOMVONAL ELEMEI - 69. CIKK (6) BEKEZDÉS

A Bizottság által a 94. cikk szerint térített, egységköltségeken, egyösszegű átalányokon és átalányfinanszírozáson alapuló, valamint a Bizottság által a 95. cikk alapján térített, költségfüggetlen finanszírozáson alapuló uniós hozzájárulás tekintetében csak a III., illetve a IV. szakaszban meghatározott elemek írhatók elő.

I. Az 53. cikk (1) bekezdésének a)-e) pontjában meghatározott formában nyújtott, vissza nem térítendő támogatások auditnyomvonalának kötelező elemei:

1. azok a dokumentumok, amelyek lehetővé teszik a kiválasztási szempontok irányító hatóság általi alkalmazásának ellenőrzését, illetve az egész kiválasztási eljárásra vonatkozó, valamint a műveletek jóváhagyásával kapcsolatos dokumentumok;
2. a kedvezményezett és az irányító hatóság / közreműködő szervezet által aláírt azon dokumentum (a vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó megállapodás vagy azzal egyenértékű dokumentum), amely meghatározza a támogatás feltételeit;
3. a kedvezményezett által benyújtott kifizetési kérelmek számviteli nyilvántartásai, ahogy az irányító hatóság / közreműködő szervezet elektronikus rendszerében szerepelnek;
4. a 65. cikkben, a 66. cikk (2) bekezdésében és a 73. cikk (2) bekezdésének h) pontjában meghatározott, az áttelepítések tilalmára és a tartósságra vonatkozó követelmények ellenőrzésére vonatkozó dokumentumok;
5. a közpénzből nyújtott hozzájárulás kedvezményezettnek való kifizetését és a kifizetés teljesítésének dátumát igazoló elismervény;
6. az irányító hatóság / közreműködő szervezet által elvégzett adminisztratív ellenőrzéseket és adott esetben helyszíni ellenőrzéseket igazoló dokumentumok;
7. információk az elvégzett auditokról;
8. az irányítási ellenőrzéseknek és az auditok megállapításainak az irányító hatóság / közreműködő szervezet által végzett nyomon követésével kapcsolatos dokumentumok;
9. az alkalmazandó jog betartásának ellenőrzését igazoló dokumentumok;
10. adatok a műveletre vonatkozó azon kimeneti és eredménymutatókról, amelyek lehetővé teszik a kapcsolódó célértékekkel és jelentett mérföldkövekkel való összeegyeztetést;
11. az irányító hatóság / közreműködő szervezet / az elszámolási feladatkört megbízott szerv által a 98. cikk (6) bekezdésének való megfelelés érdekében a Bizottságnak bejelentett kiadások tekintetében végzett pénzügyi korrekciókkal és levonásokkal kapcsolatos dokumentumok;
12. az 53. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott formákban nyújtott vissza nem térítendő támogatások esetében számlák (vagy azokkal egyenértékű bizonyító erejű dokumentumok) és a kedvezményezett általi kifizetésük igazolása, valamint a kedvezményezettnek a Bizottsághoz bejelentett kiadásokkal kapcsolatos számviteli nyilvántartásai;
13. az 53. cikk (1) bekezdésének b), c) és d) pontjában meghatározott formákban nyújtott vissza nem térítendő támogatások esetében és adott esetben az egységköltségek, egyösszegű átalányok vagy átalányfinanszírozás megállapítási módszerét igazoló dokumentumok; a számítás alapját képező költségkategóriák; az átalányfinanszírozás körébe tartozó egyéb költségkategóriák alatt bejelentett költségeket igazoló dokumentumok; az irányító hatóság kifejezett egyetértése a költségvetési tervezettel, valamint a támogatás feltételeit meghatározó dokumentumokkal kapcsolatban; dokumentumok a bruttó bérköltségekről és az órabér kiszámításáról; ha a meglévő módszerek alapján egyszerűsített költségelszámolási módszereket alkalmaznak, dokumentumok a hasonló művelettípusoknak és a létező módszer tekintetében előírt dokumentumoknak (ha vannak ilyenek) való megfelelés megerősítésére.

II. A pénzügyi eszközökre vonatkozó auditnyomvonal kötelező elemei:

1. dokumentumok a pénzügyi eszközök létrehozásáról, például finanszírozási megállapodások stb.;

2. a 60. és a 62. cikkel összhangban az egyes programokból és prioritásokból a pénzügyi eszköz javára teljesített hozzájárulásokat, az egyes programok keretében elszámolható kiadást és az alapokból nyújtott támogatásból eredő kamatot és más nyereségeket, továbbá az alapokból származó források újbóli felhasználását tartalmazó dokumentumok;

3. a pénzügyi eszköz működésére vonatkozó dokumentumok, ideértve a monitoringgal, jelentéstétellel és ellenőrzésekkel kapcsolatos dokumentumokat is;

4. a program-hozzájárulások kivonására és a pénzügyi eszköz megszüntetésére vonatkozó dokumentumok;

5. az irányítási költségekre és díjakra vonatkozó dokumentumok;

6. pályázati űrlapok vagy azzal egyenértékű, a végső kedvezményezett által az igazoló dokumentumokkal benyújtott dokumentumok, ideértve az üzleti terveket és - adott esetben - a korábbi éves beszámolókat;

7. a pénzügyi eszközt végrehajtó szervezetektől származó ellenőrzőlisták és jelentések;

8. a csekély összegű (de minimis) támogatásokkal kapcsolatos nyilatkozatok;

9. a pénzügyi eszköz által nyújtott támogatással - többek között sajáttőke-befektetésekhez, kölcsönökhöz, garanciákhoz nyújtott támogatással vagy a végső kedvezményezett javára egyéb formában végrehajtott beruházással - kapcsolatban aláírt megállapodások;

10. bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a pénzügyi eszközön keresztül nyújtott támogatást rendeltetésszerűen használják fel;

11. az irányító hatóság és a pénzügyi eszköz közötti, valamint - a végső kedvezményezettel bezárólag minden szintre kiterjedően - a pénzügyi eszközön belüli pénzügyi mozgás nyilvántartásai, garanciák esetében pedig az alapul szolgáló kölcsönök folyósításának igazolása;

12. a pénzügyi eszköz által a végső kedvezményezett javára kifizetett program-hozzájárulás vagy lekötött garancia elkülönített nyilvántartásai vagy számviteli kódjai.

III. A Bizottság által a 94. cikk szerint térített uniós hozzájárulásra vonatkozó auditnyomvonalnak az irányító hatóság / közreműködő szervezet szintjén vezetendő kötelező elemei:

1. a Bizottságnak a fedezett művelettípusokkal, az egységköltségekkel, az egyösszegű átalányokkal és az átalányfinanszírozási mértékekkel, a kapcsolódó összegek és arányok definíciójával, valamint az összegek kiigazítására szolgáló módszerekkel (program jóváhagyása vagy módosítása) való előzetes egyetértését igazoló dokumentumok;

2. a számítás alapját képező azon költségkategóriákat és összegeket igazoló dokumentumok, amelyek az átalányfinanszírozás körébe tartoznak;

3. a Bizottság általi térítés feltételeinek teljesítését igazoló dokumentumok;

4. adott esetben az összegek kiigazítását igazoló dokumentumok;

5. a 94. cikk (2) bekezdése második albekezdése a) pontjának alkalmazása esetén a számítási módszert igazoló dokumentumok;

6. a Bizottság által térített uniós hozzájárulással fedezett műveleteknek az egyszerűsített költségelszámolási módszerek alapján történő kiválasztásával és jóváhagyásával kapcsolatos dokumentumok;

7. a kedvezményezett és az irányító hatóság / közreműködő szervezet által aláírt, a támogatás feltételeit és a kedvezményezetteknek nyújtott támogatás formáját meghatározó dokumentum;

8. a 94. cikk (3) bekezdésének harmadik albekezdésével összhangban elvégzett irányítási ellenőrzéseket és auditokat igazoló dokumentumok;

9. a közpénzből nyújtott hozzájárulás kedvezményezettnek való kifizetését és a kifizetés teljesítésének dátumát igazoló dokumentum.

IV. A Bizottság által a 95. cikk szerint térített uniós hozzájárulásra vonatkozó auditnyomvonalnak az irányító hatóság / közreműködő szervezet szintjén vezetendő kötelező elemei:

1. a Bizottságnak a teljesítendő feltételekkel és az elérendő eredményekkel, valamint a kapcsolódó összegekkel való előzetes egyetértését igazoló dokumentumok (program jóváhagyása vagy módosítása);

2. a Bizottság által térített uniós hozzájárulással fedezett műveleteknek a 95. cikk (költségfüggetlen finanszírozás) alapján történő kiválasztásával és jóváhagyásával kapcsolatos dokumentumok;

3. a kedvezményezett és az irányító hatóság / közreműködő szervezet által aláírt, a támogatás feltételeit és a kedvezményezetteknek nyújtott támogatás formáját meghatározó dokumentum;

4. a 95. cikk (3) bekezdésének második albekezdésével összhangban elvégzett irányítási ellenőrzéseket és auditokat igazoló dokumentumok;

5. a közpénzből nyújtott hozzájárulás kedvezményezettnek való kifizetését és a kifizetés teljesítésének dátumát igazoló elismervény;

6. az egyes szakaszokra vonatkozóan (amennyiben a végrehajtás lépésekben történik), valamint a végső kiadások Bizottsághoz történő bejelentése előtt a feltételek teljesítését vagy az eredmények elérését igazoló dokumentumok.

XIV. MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS ADATCSERERENDSZER A PROGRAMHATÓSÁGOK ÉS A KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖZÖTT - 69. CIKK (8) BEKEZDÉS

1. A programhatóságok feladatai az elektronikus adatcsererendszer jellemzői tekintetében

1.1. Az adatok biztonságának, sértetlenségének és bizalmas kezelésének, valamint a küldő azonosításának biztosítása a 69. cikk (6) bekezdésének, a 69. cikk (8) bekezdésének, a 72. cikk (1) bekezdése e) pontjának és a 82. cikknek megfelelően.

1.2. Az elérhetőség és a működés biztosítása rendes munkaidőn belül és kívül egyaránt (a műszaki karbantartás idejét kivéve).

1.3. Annak biztosítása, hogy a rendszer kialakításánál törekedjenek a logikus, egyszerű és intuitív funkciók és felületek alkalmazására.

1.4. A rendszer alábbi funkcióinak igénybevétele:

a) interaktív formanyomtatványok és/vagy az eljárások egymást követő lépései során elmentett adatok alapján a rendszer által automatikusan előre kitöltött formanyomtatványok;

b) adott esetben automatikus számítások;

c) a dokumentumok vagy információk ismételt cseréjének lehetőségét csökkentő, automatikus beágyazott ellenőrzések;

d) rendszer által generált jelzések, amelyek tájékoztatják a kedvezményezettet arról, hogy bizonyos műveletek elvégezhetők;

e) online állapotkövetés, amely lehetővé teszi, hogy a kedvezményezett ellenőrizze a projekt aktuális állapotát;

f) az elektronikus adatcsererendszerben kezelt, korábban rendelkezésre álló valamennyi adat és dokumentum.

1.5. Nyilvántartás-vezetés és adattárolás biztosítása a rendszerben oly módon, hogy az lehetővé tegye mind a kedvezményezettek által benyújtott kifizetési kérelmek 74. cikk (2) bekezdése szerinti adminisztratív auditját, mind a könyvvizsgálatot.

2. A programhatóságok feladatai a dokumentumok és adatok bármilyen csere céljából történő továbbításának módozatai tekintetében

2.1. A 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben ( 45 ) meghatározott háromféle elektronikus aláírás valamelyikének megfelelő elektronikus aláírás alkalmazásának biztosítása.

2.2. Rendelkezés a dokumentumoknak és adatoknak a kedvezményezettől a programhatóságokhoz és fordítva történő továbbítása időpontjának rögzítéséről.

2.3. Hozzáférhetőség biztosítása közvetlenül olyan interaktív felhasználói felületen (webalkalmazáson) vagy technikai interfészen keresztül, amely lehetővé teszi a kedvezményezettek és a tagállamok információs rendszerei közötti automatikus adatszinkronizálást és -továbbítást.

2.4. Az egyének személyes adatai és a jogi személyek üzleti titkai védelmének biztosítása a 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek ( 46 ) és az (EU) 2016/679 rendeletnek megfelelően.

XV. MELLÉKLET

SFC2021: ELEKTRONIKUS ADATCSERERENDSZER A TAGÁLLAMOK ÉS A BIZOTTSÁG KÖZÖTT - 69. CIKK (9) BEKEZDÉS

1. A Bizottság feladatai

1.1. Elektronikus adatcsere-rendszer (a továbbiakban: SFC2021) működésének biztosítása a tagállam és a Bizottság közötti valamennyi hivatalos információcsere céljából. Az SFC2021 tartalmazza legalább az e rendeletnek megfelelően megállapított sablonokban meghatározott információkat.

1.2. Az SFC2021 alábbi jellemzőinek biztosítása:

a) interaktív formanyomtatványok vagy a rendszer által a korábban rögzített adatok alapján automatikusan előre kitöltött formanyomtatványok;

b) automatikus számítások, amennyiben azok csökkentik a felhasználók kódolási feladatait;

c) a továbbított adatok belső koherenciáját, valamint ezen adatoknak az alkalmazandó szabályokkal való összhangját igazolni hivatott, automatikus beágyazott ellenőrzések;

d) az SFC2021 felhasználóit figyelmeztető, a rendszer által generált jelzések arra vonatkozóan, hogy bizonyos műveletek elvégezhetők vagy nem végezhetők el;

e) a rendszerbe bevitt információ kezelésének online nyomon követése;

f) a múltbeli adatok rendelkezésre állása egy adott programra vonatkozóan bevitt valamennyi információ tekintetében;

g) a 910/2014/EU rendelet szerinti kötelező elektronikus aláírás rendelkezésre állása, amelyet bírósági eljárásokban bizonyítékként fogadnak el.

1.3. Az SFC2021-re vonatkozó, a rendszer felhasználóira alkalmazandó információtechnológiai biztonságpolitika biztosítása a vonatkozó uniós szabályokkal - különösen az (EU, Euratom) 2017/46 bizottsági határozattal ( 47 ) és annak végrehajtási szabályaival - összhangban.

1.4. Az SFC2021-re alkalmazandó biztonságpolitika kialakításáért, betartásáért és megfelelő alkalmazásának biztosításáért felelős személy vagy személyek kijelölése.

2. A tagállamok feladatai

2.1. Annak biztosítása, hogy a tagállamoknak a 71. cikk (1) bekezdésével összhangban kijelölt programhatóságai, valamint a 71. cikk (2) és (3) bekezdésével összhangban az irányító hatóság vagy az audithatóság felelőssége mellett bizonyos feladatok ellátására kijelölt szervek bevigyék az SFC2021-ba azokat az információkat, illetve ezek frissítéseit, amelyek továbbításáért felelősek.

2.2. Annak biztosítása, hogy az információkat ne ugyanaz a személy ellenőrizze és nyújtsa be, mint aki az adattovábbításkor az adatot bevitte.

2.3. A feladatok fent említett, a tagállam SFC2021-hez automatikusan kapcsolódó irányítási és kontrollrendszerein keresztüli szétválasztására vonatkozó rendelkezések biztosítása.

2.4. A hozzáférési jogok kezeléséért felelős személy vagy személyek kinevezése az alábbi feladatok ellátása céljából:

a) a hozzáférést kérő felhasználók azonosítása, megbizonyosodva arról, hogy ezek a felhasználók a szervezet alkalmazásában állnak;

b) a felhasználók tájékoztatása a rendszer biztonságának megőrzésére vonatkozó kötelezettségeikről;

c) annak ellenőrzése, hogy a felhasználók feladatkörük és szervezeti beosztásuk alapján jogosultak-e az igényelt kiváltsági szintre;

d) a hozzáférési jogok megszüntetésének kérelmezése, ha azok már nem szükségesek vagy nem indokoltak;

e) azon gyanús esetek haladéktalan jelentése, amelyek sérthetik a rendszer biztonságát;

f) a felhasználói azonosító adatok mindenkori pontosságának biztosítása azáltal, hogy minden változást bejelentenek;

g) az adatvédelemmel és az üzleti titokkal kapcsolatosan szükséges óvintézkedések meghozatala az uniós és nemzeti szabályoknak megfelelően;

h) a Bizottság tájékoztatása minden olyan változásról, amely hatással van arra, hogy a tagállami hatóságok vagy az SFC2021 felhasználói el tudják-e látni a 2.1. pontban foglalt feladataikat, illetve személyesen képesek-e az a)-g) pontokban említett feladatok ellátására.

2.5. Az egyének személyes adatai és a jogi személyek üzleti titkai védelmének tiszteletben tartására vonatkozó rendelkezések biztosítása a 2002/58/EK irányelvnek, az (EU) 2016/679 rendeletnek és az (EU) 2018/1725 rendeletnek megfelelően.

2.6. Nemzeti, regionális vagy helyi információbiztonsági politikák elfogadása az SFC2021-hez való hozzáférésre vonatkozóan, kockázatértékelés alapján, amely politikákat az SFC2021-et használó összes hatóságra alkalmazni kell, és amelyek foglalkoznak az alábbi szempontokkal:

a) közvetlen felhasználás esetén a II. szakasz 2.4. pontjában említett hozzáférési jogok kezeléséért felelős személy vagy személyek által végzett munka IT-biztonsági vonatkozásai;

b) az SFC2021-hez a 2.3. pontban említett technikai interfészen keresztül kapcsolódó nemzeti, regionális vagy helyi számítógépes rendszerek esetében az említett rendszerekre vonatkozó azon biztonsági intézkedések, amelyek lehetővé teszik az SFC2021 biztonsági követelményeivel való összehangolást, és kiterjednek az alábbiakra: i. fizikai biztonság; ii. az adathordozók és a hozzáférés ellenőrzése; iii. az adattárolás ellenőrzése; iv. a hozzáférés ellenőrzése és jelszóellenőrzés; v. monitoring; vi. összekapcsolás az SFC2021-gyel; vii. hírközlési infrastruktúra; viii. emberierőforrás-menedzsment a munkaerő alkalmazása előtt, alatt és után; ix. a biztonsági események kezelése.

2.7. Kérésre a 2.6. pontban említett dokumentumnak a Bizottság rendelkezésére bocsátása.

2.8. A nemzeti, regionális vagy helyi IT-biztonsági politikák alkalmazásának fenntartásáért és biztosításáért felelős, az 1.4. pontban említett, a Bizottság által kijelölt személlyel vagy személyekkel kapcsolattartóként eljáró személy vagy személyek kinevezése.

3. A Bizottság és a tagállamok közös feladatai

3.1. Hozzáférhetőség biztosítása közvetlenül interaktív felhasználói felületen (azaz webalkalmazáson) vagy előzetesen meghatározott protokollt alkalmazó technikai interfészen (azaz webszolgáltatásokon) keresztül, amely hozzáférhetőség automatikus adatszinkronizálást és -továbbítást tesz lehetővé a tagállami információs rendszerek és az SFC2021 között.

3.2. Az elektronikus adatcsere során a tagállamtól a Bizottsághoz, valamint fordítva történő elektronikus adattovábbítás időpontjának meghatározása, amely az érintett dokumentum benyújtási időpontjának tekintendő.

3.3. Annak biztosítása, hogy a hivatalos adatok cseréje kizárólag az SFC2021-en keresztül történjen, a vis maior kivételével, továbbá hogy az SFC2021-be beágyazott elektronikus formában megadott információkat (a továbbiakban: strukturált adatok) ne helyettesítsék nem strukturált adatokkal, és hogy következetlenség esetén a strukturált adatok elsőbbséget élvezzenek a nem strukturált adatokkal szemben.

Vis maior, az SFC2021 üzemzavara vagy az SFC2021-gyel való összeköttetés olyan hiánya esetén, amelynek időtartama az információk benyújtásának előírt határidejét megelőző egy hétben vagy a december 18. és 26. közötti időszakban meghaladja az egy munkanapot, illetve bármely más időszakban az öt munkanapot, a tagállam és a Bizottság közötti információcsere nyomtatott formában is történhet az e rendeletben meghatározott sablonok felhasználásával, amely esetben a benyújtás időpontjának a dokumentum postai bélyegzésének időpontját kell tekinteni. Amennyiben a vis maior oka megszűnik, az érintett fél késedelem nélkül beviszi az SFC2021-be a papíron már megadott információkat.

3.4. Az SFC2021 portálon közzétett IT-biztonságpolitikai feltételeknek és az SFC2021 keretében a Bizottság által az adattovábbítás biztonsága érdekében végrehajtott intézkedéseknek - különösen a 2.3. pontban említett technikai interfész alkalmazására vonatkozóknak - való megfelelés biztosítása.

3.5. Az SFC2021-en tárolt és az azon keresztül továbbított adatok védelme érdekében elfogadott biztonsági intézkedések végrehajtása és hatékonyságuk biztosítása.

3.6. Az SFC2021 információtechnológiai biztonságpolitikájának és a vonatkozó nemzeti, regionális vagy helyi IT-biztonságpolitikáknak a frissítése és éves felülvizsgálata technológiai változások, új veszélyek azonosítása vagy más releváns fejlemények esetén.

XVI. MELLÉKLET

SABLON AZ IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLLRENDSZER LEÍRÁSÁHOZ - 69. CIKK (11) BEKEZDÉS

1. ÁLTALÁNOS ADATOK

1.1. Az információk benyújtója:

- Tagállam:

- A program(ok) megnevezése és CCI-száma(i): (közös irányítási és kontrollrendszer esetén az irányító hatóság hatáskörébe tartozó összes program):

- A fő kapcsolattartó szervezet neve és e-mail-címe: (a leírásért felelős szervezet):

1.2. A benyújtott információk a következő időpontban fennálló helyzetre vonatkoznak: (éé.hh.nn.)

1.3. A rendszer struktúrája (az irányítási és kontrollrendszerbe bevont hatóságok/szervek közötti szervezeti kapcsolatot bemutató általános információk és folyamatábra).

1.3.1. Irányító hatóság (név, cím és kapcsolattartó az irányító hatóságnál).

1.3.2. Közreműködő szervezetek (név, cím és kapcsolattartó a közreműködő szervezetnél).

1.3.3. Az elszámolási feladatkört ellátó szervezet (név, cím és kapcsolattartó az elszámolási feladatkört ellátó irányító hatóságnál vagy programhatóságnál).

1.3.4. Adja meg, hogyan tartják tiszteletben a feladatkörök elkülönítésének elvét a programhatóságok között és azokon belül.

2. IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG

2.1. Az irányító hatóság szervezeti felépítésének, valamint a 72-75. cikkben előírt feladatköreihez és feladataihoz kapcsolódó eljárásoknak az ismertetése.

2.1.1. Az irányító hatóság jogállása (nemzeti, regionális vagy helyi közjogi vagy magánjogi szerv) és az a szerv, amelynek a részét képezi.

2.1.2. Az irányító hatóság által közvetlenül végzett feladatkörök és feladatok részletes ismertetése.

2.1.3. Adott esetben az irányító hatóság által átruházott egyes feladatkörök és feladatok meghatározása közreműködő szervezetenként, a közreműködő szervezetek megnevezése és a feladatátruházás formája. Hivatkozni kell a kapcsolódó dokumentumokra (írásbeli megállapodásokra).

2.1.4. Az irányító hatóság által átruházott feladatkörök és feladatok felügyeletére vonatkozó eljárások, ha vannak ilyenek.

2.1.5. Egy olyan keret, amellyel biztosítható, hogy szükség esetén - és különösen az irányítási és kontrollrendszer jelentős módosítása esetén - megfelelő kockázatkezelési eljárást alkalmazzanak.

2.1.6. Az irányító hatóság szervezeti ábrája, valamint információk arról, hogy a hatóság milyen kapcsolatban áll a 72-75. cikkben előírt feladatköröket és feladatokat végrehajtó egyéb (belső vagy külső) szervekkel vagy részlegekkel.

2.1.7. Az irányító hatóság különböző feladatkörei között elosztandó tervezett erőforrások (ezen belül adott esetben az esetleges tervezett kiszervezésekre és azok körére vonatkozó információk) feltüntetése.

3. AZ ELSZÁMOLÁSI FELADATKÖRT ELLÁTÓ SZERV

3.1. Az elszámolási feladatkört ellátó szerv jogállása, valamint szervezeti felépítésének és a feladatköreihez kapcsolódó eljárásoknak az ismertetése.

3.1.1. Az elszámolási feladatkört ellátó szerv jogállása (nemzeti, regionális vagy helyi közjogi vagy magánjogi szerv) és adott esetben az a szerv, amelynek a részét képezi.

3.1.2. Az elszámolási feladatkört ellátó szerv 76. cikkben említett feladatköreinek és feladatainak ismertetése.

3.1.3. A munkaszervezésnek (workflow, folyamatok, belső felosztások) és az alkalmazandó eljárásoknak, valamint annak ismertetése, hogy azokat mikor alkalmazzák és hogyan felügyelik, stb.

3.1.4. A különböző elszámolási feladatok között elosztandó tervezett erőforrások feltüntetése.

4. AZ ELEKTRONIKUS RENDSZER

4.1. Az elektronikus rendszer vagy rendszerek ismertetése folyamatábrával (központi vagy közös hálózati, illetve decentralizált rendszer, a rendszerek közötti kapcsolatokat is feltüntetve), az alábbiak céljából:

4.1.1. Minden egyes műveletre vonatkozóan számítógépes formában történő adatrögzítés és -tárolás, ideértve adott esetben az egyes résztvevőkre vonatkozó adatokat és az adatok mutatók szerinti bontását, ha azt ez a rendelet előírja;

4.1.2. Annak biztosítása, hogy minden egyes műveletről számviteli nyilvántartási adatok vagy kódok rögzítésére és tárolására kerüljön sor, illetve hogy ezek a nyilvántartási adatok vagy kódok alátámasszák a kifizetési kérelmek és elszámolások összeállításához szükséges adatokat;

4.1.3. A Bizottsághoz bejelentett kiadások és a kedvezményezetteknek közpénzből nyújtott kapcsolódó hozzájárulás számviteli nyilvántartásának vezetése, vagy ezek külön számviteli kódok alatt történő nyilvántartása;

4.1.4. A 98. cikk (3) bekezdésének b) pontjában foglaltak szerinti, a számviteli év során visszavont, illetve a 98. cikk (6) bekezdésében foglaltak szerinti, az elszámolásokból levont valamennyi összegnek és a visszavonások és levonások indokainak feltüntetése;

4.1.5. Annak feltüntetése, hogy hatékonyan működik-e a rendszer, és képes-e megbízhatóan rögzíteni az említett adatokat azon a napon, amikor ezt a leírást az 1.2. pontban meghatározottak szerint összeállítják;

4.1.6. Az elektronikus rendszer biztonságának, integritásának és bizalmas jellegének biztosítását célzó eljárások ismertetése.

XVII. MELLÉKLET

AZ EGYES MŰVELETEKRE VONATKOZÓAN RÖGZÍTENDŐ ÉS ELEKTRONIKUSAN TÁROLANDÓ ADATOK - 72. CIKK (1) BEKEZDÉS E) PONT

Ez a melléklet meghatározza a rögzítendő adatokat, anélkül, hogy előírná az elektronikus rendszer konkrét struktúráját (pl. az e melléklet alkalmazásában egy sorban szereplő információk az érintett elektronikus rendszerben több adatmezőre is bonthatók).

A táblázat első oszlopában feltüntetett adatokra olyan műveletek esetében van szükség, amelyek az e rendelet hatálya alá tartozó alapok valamelyikéből részesültek támogatásban, ha a második oszlop másként nem rendelkezik. Kizárólag az adott művelet szempontjából releváns adatmezőket kell kitölteni. A pénzügyieszköz-műveletek esetében azokban a szakaszokban, amelyek adatai kifejezetten a pénzügyi eszközökre vonatkoznak, ezen információkat is be kell vinni és el kell tárolni.

Amennyiben egy adott műveletet egynél több program, prioritás vagy alap, illetve régiókategória keretében is támogatnak, az e melléklet 28-123. mezőjében említett információkat oly módon kell rögzíteni, hogy az lehetővé tegye az adatoknak a program, prioritás, alap vagy régiókategória szerinti bontásban történő kinyerését.

Ezenkívül az e melléklet 46-152. mezőjében említett információkat (a 42. cikk és a VII. melléklet szerinti jelentéstételi követelményekkel kapcsolatos adatok) oly módon kell rögzíteni, hogy az lehetővé tegye az adatoknak az egyedi célkitűzés szerinti bontásban történő kinyerését.

AdatmezőkAzon alapok megjelölése, amelyekre vonatkozóan nem kell adatot szolgáltatni
A kedvezményezettre vonatkozó adatok (1) (2)
1. Az egyes kedvezményezettek neve és – adott esetben – egyedi azonosítója
2. Információk arra vonatkozóan, hogy a kedvezményezett közjogi vagy magánjogi szerv, jogi személyiséggel rendelkező vagy nem rendelkező jogalany vagy természetes személy-e. Természetes személy esetén a születési idő és a nemzeti személyazonosító igazolvány száma. Közjogi vagy magánjogi szerv, illetve jogi személyiséggel rendelkező vagy nem rendelkező jogalany esetén héa- vagy adóazonosító szám
3. A kedvezményezett valamennyi, az (EU) 2015/849 irányelv 3. cikkének 6. pontjában meghatározottak szerinti tényleges tulajdonosára (amennyiben vannak ilyenek) vonatkozó információk, nevezetesen az utónev(ek) és vezetéknev(ek), születési idő(ke) és héa- vagy adóazonosító szám(ok)
A tagállamok e követelménynek az (EU) 2015/849 irányelv 30. cikkében említett nyilvántartásokban tárolt adatok felhasználásával is eleget tehetnek, feltéve hogy szerepel az adatok között egyedi azonosító szám.
4. Információk arra vonatkozóan, hogy a támogatásban részesülő szerv (állami támogatásokkal összefüggésben) vagy a támogatást nyújtó szerv-e (csekély összegű támogatásokkal összefüggésben) a kedvezményezett
5. Kizárólag PPP-műveletek esetében információ arra vonatkozóan, hogy a PPP-műveletet kezdeményező közjogi szerv vagy a művelet végrehajtására kiválasztott magánjogi partner-e a kedvezményezett
6. Kizárólag kisprojekt-alapok (Interreg) esetében információ arra vonatkozóan, hogy egy határon átnyúló jogi személy, egy európai területi társulás vagy egy jogi személyiséggel rendelkező szervezet-e a kisprojekt-alap kedvezményezettjeNem alkalmazandó a következőkre: ERFA, a „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés keretében, ESZA+, Kohéziós Alap, IÁA, ETHAA, MMIA, BBA vagy HAVE
7. A kedvezményezett elérhetősége
A kedvezményezettre vonatkozó adatok a pénzügyi eszközökkel összefüggésben
8. Információk arra vonatkozóan, hogy a kedvezményezett:
a) az a szerv-e, amely egy holdingalapot hajt végre, vagy
b) holdingalap-struktúra hiányában az a szerv-e, amely egy egyedi alapot hajt végre, vagy
c) amennyiben az irányító hatóság közvetlenül hajtja végre a pénzügyi eszközt, ott az irányító hatóságra vonatkozó információk
A műveletre vonatkozó adatok
9. A művelet neve és egyedi azonosítója
10. A művelet rövid ismertetése. Információk arról, hogy mi részesül finanszírozásban, valamint a fő célkitűzésekről
11. Információk arra vonatkozóan, hogy a műveletre a 94. vagy a 95. cikk rendelkezéseit kell-e alkalmazni
12. Információk arra vonatkozóan, hogy a művelet stratégiai fontosságú művelet-e
13. Információk arra vonatkozóan, hogy a művelet végrehajtására a HAVE-rendelet 12. cikkének (1) bekezdése, a BBA-rendelet 12. cikkének (1) bekezdése és az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdése szerint kerül-e sor, vagy arról, hogy a művelet egy egyedi intézkedés, vagy egy, az említett rendeletek IV. mellékletében felsorolt intézkedés keretébe tartozik-e, illetve hogy működési támogatásként vagy sürgősségi segélyként szolgál-eNem alkalmazandó a következőkre: ERFA, ESZA+, Kohéziós Alap, IÁA vagy ETHAA
14. A műveletre vonatkozó kérelem benyújtásának dátuma
15. A támogatás feltételeit tartalmazó dokumentumban meghatározott kezdő időpont
16. A támogatás feltételeit tartalmazó dokumentumban meghatározott záró időpont
17. Az a tényleges időpont, amikor a műveletet a gyakorlatban befejezték vagy teljes egészében végrehajtották
18. A támogatás feltételeit tartalmazó dokumentumot kibocsátó szervezet
19. A támogatás feltételeit tartalmazó dokumentum dátuma és – adott esetben – módosításainak dátuma
20. Információk arról, hogy a művelethez közpénzből nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül-e
21. Információk arról, hogy a művelethez közpénzből nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül-e
22. Információk arról, hogy a művelet PPP-művelet-e
23. Információk arról, hogy a kedvezményezett vagy egyéb szervezetek, amelyek a műveletet az uniós közbeszerzési szabályoknak megfelelően végrehajtják, igénybe vesznek-e vállalkozókat, és ha igen, a vonatkozó szerződések aláírását követően a következőkre vonatkozó információk:
a) minden vállalkozó, ideértve a vállalkozó(k) nevét és héa- vagy adóazonosító számát,
b) a vállalkozónak az (EU) 2015/849 irányelv 3. cikkének 6. pontjában meghatározottak szerinti tényleges tulajdonosai, neveztesen e tényleges tulajdonosok utóneve (-nevei) és vezetékneve (-nevei), születési ideje és a héa- vagy adóazonosító száma (számai), valamint
c) szerződések (a szerződés kelte, elnevezése, hivatkozási száma és a szerződés összege)
A tagállamok a b) pontban említett követelménynek az (EU) 2015/849 irányelv 30. cikkében említett nyilvántartásokban tárolt adatok felhasználásával is eleget tehetnek, feltéve hogy szerepel az adatok között egyedi azonosító szám.
Az e mezőben szereplő információk kizárólag akkor szükségesek, ha az uniós értékhatárokat meghaladó közbeszerzési eljárásokról van szó.
24. Információk (3) arra vonatkozóan, hogy a 23. mezőben említett vállalkozó igénybe vesz-e alvállalkozókat, és ha igen, a vonatkozó alvállalkozói szerződések aláírását követően a következőkre vonatkozó információk: a vállalkozó közbeszerzési dokumentumaiban felsorolt valamennyi alvállalkozó, neveztesen a név és a héa- vagy adóazonosító szám, valamint az alvállalkozói szerződésekre vonatkozó információk (a szerződés kelte, elnevezése, hivatkozási száma és a szerződés összege)
Az információk e mezőben való rögzítésére vonatkozó követelményt az e rendelet hatálybalépésétől számított egy év elteltével kell alkalmazni.
25. Információk arra vonatkozóan, hogy a kedvezményezett a művelet végrehajtásához továbbadja-e a támogatást más jogalanyoknak. Ha igen, információk a következőkre vonatkozóan: ezen jogalanyok neve, héa- vagy adóazonosító száma, valamint a közöttük és a kedvezményezett között létrejött megállapodásokra vonatkozó információk (a megállapodás kelte, hivatkozási száma és a megállapodás szerinti összeg)
26. Kizárólag azoknál a műveleteknél, amelyek összköltsége (a héával együtt) meghaladja az 5 millió EUR-t: információk arra vonatkozóan, hogy a kedvezményezettnél felmerült kiadásokra vonatkozó héa a héára vonatkozó nemzeti jogszabályok értelmében nem vonható-e le (64. cikk (1) bekezdés c) pont),
27. A művelet pénzneme (a támogatás feltételeit tartalmazó dokumentumban meghatározottak szerint)
28. Azon program(ok) CCI-száma, amelynek keretében a művelet támogatást kap
29. Azon program(ok) prioritása vagy prioritásai, amely(ek) keretében a művelet támogatást kap
30. Az(ok) az alap(ok), amely(ek)ből a művelet támogatásban részesül. Ha a művelet több alapból vagy más uniós eszközökből is támogatásban részesül, a felosztásra, az arányos összegekre stb. vonatkozó információk.
31. Információk arra vonatkozóan, hogy a műveletre harmadik ország részvételével vagy harmadik országban kerül-e sor. Ha igen, a harmadik ország megnevezéseNem alkalmazandó a következőkre: ERFA, ESZA+, Kohéziós Alap vagy IÁA
32. Kizárólag a 4. cikk (1) bekezdésének m) pontjában meghatározott egyedi célkitűzés keretében nyújtott ESZA+-támogatás esetében: azon élelmiszer mennyisége:
a) amelyet a kedvezményezett megvásárolt;
b) amelynek beszerzésére az ESZA+ rendelet 17. cikke (2) bekezdésének megfelelően került sor;
c) amely az élelmiszert a végső kedvezményezettek számára kiosztó szervezeteknek került átadásra; és
d) amelyet kiosztottak a végső kedvezményezettek számára
Nem alkalmazandó a következőkre: ERFA, Kohéziós Alap, IÁA, ETHAA, MMIA, BBA vagy HAVE
33. Kizárólag a 4. cikk (1) bekezdésének m) pontjában meghatározott egyedi célkitűzés keretében nyújtott ESZA+-támogatás esetében: azon alapvető anyagi támogatás mennyisége:
a) amelyet a kedvezményezett megvásárolt; és
b) amely a támogatást a végső kedvezményezettek számára kiosztó szervezeteknek került átadásra; és
c) amelyet kiosztottak a végső kedvezményezettek számára
Nem alkalmazandó a következőkre: ERFA, Kohéziós Alap, IÁA, ETHAA, MMIA, BBA vagy HAVE
34. Kizárólag a 4. cikk (1) bekezdésének m) pontjában meghatározott egyedi célkitűzés keretében nyújtott ESZA+-támogatás esetében: információk a végső kedvezményezettek részére kiállított, átadott és általuk felhasznált utalványok vagy kártyák (vagy a közvetett szállítás egyéb eszközeinek) darabszámára, valamint a végső kedvezményezettek számára átadott és általuk felhasznált utalványok vagy kártyák (vagy a közvetett szállítás egyéb eszközei) felöltése által eszközölt kiadások teljes összegére vonatkozóanNem alkalmazandó a következőkre: ERFA, Kohéziós Alap, IÁA, ETHAA, MMIA, BBA
35. A művelet által érintett régiók kategóriája (kategóriái)Nem alkalmazandó a következőkre: Kohéziós Alap, ETHAA, MMIA, BBA vagy HAVE
A pénzügyieszköz-műveletekre vonatkozó adatok
36. Információk arra vonatkozóan, hogy a pénzügyi eszközt kombinálják-e vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtott programtámogatással az 58. cikk (5) bekezdése értelmében
37. Információ arra vonatkozóan, hogy a pénzügyieszköz-műveletet közvetlenül az irányító hatóság hajtja-e végre, vagy az 59. cikk (1) és (2) bekezdése értelmében az irányító hatóság felelősségi körében hajtják-e végre
38. Információ arra vonatkozóan, hogy a pénzügyieszköz-műveletet egymást követő időszakokban hajtják-e végre, és ha igen, az alábbiak közül az érintett időszakok megjelölése:
a) 2014–2020 és 2021–2027
b) 2021–2027 és a 2027-et követő időszak
39. Ha a pénzügyi eszközt holdingalapon keresztül szervezik, információk arra a szervezetre vonatkozóan, amely a holdingalap keretében egy egyedi alapot hajt végre
40. A pénzügyi eszközt végrehajtó szervezetek kiválasztására szolgáló eljárás
41. A pénzügyi eszköz jogi státusza, vagy:
a) program forrásainak befektetése egy jogi személy tőkéjébe; vagy
b) külön finanszírozási egységek vagy vagyonkezelői számlák
42. A kedvezményezett elérhetőségei, és amennyiben a pénzügyi eszközt holdingalappal hozták létre, a holdingalap keretében az egyedi alapot végrehajtó szerv elérhetőségei
43. Az irányító hatóság és a holdingalapot, vagy az egyedi alapot holdingalap nélkül végrehajtó szerv közötti finanszírozási megállapodás aláírásának dátuma
44. A holdingalapot végrehajtó szerv és az egyedi alapot végrehajtó szerv közötti finanszírozási megállapodás aláírásának dátuma
45. Az 58. cikk (3) bekezdésében említett előzetes értékelés lezárásának dátuma
A beavatkozási típusokra vonatkozó adatok
46. A beavatkozási terület dimenzióra, a támogatási forma dimenzióra, a területi végrehajtási mechanizmus és a területi hangsúly dimenzióra, a gazdasági tevékenység dimenzióra, a hely dimenzióra, a nemek közötti egyenlőség nyomon követésére, valamint adott esetben a makroregionális stratégiákra és a tengermedence-stratégiákra vonatkozó kódok e rendelet I. melléklete, és az ERFA- és KA-rendelet VII. melléklete, valamint az MMIA-, a BBA- és a HAVE-rendelet VI. melléklete szerintNem alkalmazandó az ETHAA-ra
47. Az ESZA+ másodlagos téma dimenziójára vonatkozó kód(ok) e rendelet I. melléklete szerintNem alkalmazandó a következőkre: ERFA, Kohéziós Alap, IÁA, ETHAA, MMIA, BBA vagy HAVE
48. Az intézkedéstípusok kódjai, a végrehajtás és a különös témák dimenziói az MMIA -, a BBA- és a HAVE-rendelet VI. melléklete szerintNem alkalmazandó a következőkre: ERFA, ESZA+, Kohéziós Alap, IÁA vagy ETHAA
A valamennyi műveletre vonatkozó mutatókra vonatkozó adatok (ideértve a pénzügyieszköz-műveleteket is)
49. Egyedi azonosító és a mutató neve a művelet szempontjából releváns valamennyi közös és/vagy programspecifikus kimeneti mutató esetében
50. Az egyes kimeneti mutatók esetében:
a) mértékegység,
b) adott esetben a műveletre vonatkozó célérték, adott esetben nemek szerinti bontásban,
c) adott esetben az eddig teljesített, összesített érték, adott esetben nemek szerinti bontásban,
d) adott esetben a teljesítési arány (teljesített érték/célérték)
Nem alkalmazandó az ETHAA-ra
51. Adott esetben az egyes kimeneti mutatókra vonatkozó mérföldkő értéke, adott esetben nemek szerinti bontásbanNem alkalmazandó a következőkre: az ESZA+ rendelet 4. cikke (1) bekezdésének m) pontjában meghatározott egyedi célkitűzés keretében nyújtott ESZA+-támogatás, ETHAA, MMIA, BBA vagy HAVE
52. Egyedi azonosító és a mutató neve a művelet szempontjából releváns valamennyi közös és/vagy programspecifikus eredménymutató esetében
53. A mutató lebontása, amennyiben azt az alapspecifikus rendeletek kifejezetten előírjákNem alkalmazandó a következőkre: ERFA, ESZA+, Kohéziós Alap, IÁA vagy ETHAA
54. Adott esetben az egyes eredménymutatók mértékegységeNem alkalmazandó a következőkre: ERFA, Kohéziós Alap, IÁA vagy ETHAA
55. Adott esetben a műveletre vonatkozó egyes eredménymutatók alapértéke és célértéke, adott esetben nemek szerinti bontásban, valamint az eddig teljesített értékek és az eredménymutató teljesítési aránya (teljesített érték/célérték)Nem alkalmazandó az ETHAA-ra
Az alapérték nem alkalmazandó a következőkre: ESZA+, MMIA, BBA vagy HAVE
A kifejezetten a műveletekre vonatkozó pénzügyi adatok (a műveletre alkalmazandó pénznemben)
56. A művelet teljes, a támogatás feltételeit tartalmazó dokumentum legutóbbi változatában jóváhagyott, támogatható költségének összege
57. Az összes olyan támogatható költség összege, amelyhez közpénzből hozzájárulást nyújtanak
58. Az alapokból fizetett vagy fizetendő támogatás összege
A kifejezetten a pénzügyieszköz-műveletekre vonatkozó pénzügyi adatok (a műveletre alkalmazandó pénznemben)
59. Pénzügyi eszköz számára lekötött és a támogatási feltételeket meghatározó dokumentumban (finanszírozási megállapodás) jóváhagyott program-hozzájárulás összege, ezen belül:
a) a közpénzből nyújtott hozzájárulás összege;
b) az alapokból származó hozzájárulás összege alaponkénti bontásban
60. Az alapokon kívül igénybe vett, magán- és közpénzből származó források összege, termékenként: kölcsönök; garanciák; saját tőke vagy kvázi-sajáttőke; vissza nem térítendő támogatások egy pénzügyieszköz-műveleten belül
61. Az alapokból a pénzügyi eszközökhöz nyújtott támogatás kamata és más nyeresége
62. Beruházási kiadásokhoz felhasznált, az alapokból származó kamatok és egyéb nyereségek összege a támogathatósági időszak végéig, valamint az irányítási díjak kifizetése és az irányítási költségek visszatérítése
63. Az alapokból származó, a támogathatósági időszak végéig fel nem használt kamatok és egyéb nyereségek összege
64. Az alapokból – a kockázat és nyereség megfelelő megosztása révén – a piacgazdaság elve alapján működő befektetőkre vonatkozó megkülönböztetett bánásmód céljára felhasznált támogatás
65. Az alapokból nyújtott támogatásnak tulajdonítható visszafizetett források, ebből tőkeösszeg-visszafizetések, nyereségek vagy más jövedelmek és hozamok
66. Információk az alapokból nyújtott támogatásnak tulajdonítható visszafizetett forrásoknak a támogathatósági időszakon belüli újbóli felhasználásáról, külön nyilvántartással azokról az összegekről:
a) amelyek ugyanazon vagy más pénzügyi eszközökben kerülnek felhasználására a végső kedvezményezettekbe való további befektetések céljából,
b) amelyek az alapokból a pénzügyi eszköznek juttatott hozzájárulás névértékében a negatív kamatok miatt bekövetkezett veszteségek és/vagy
c) az ilyen további befektetésekkel kapcsolatos irányítási költségek vagy díjak fedezésére szolgálnak
67. Az alapokból nyújtott támogatásnak tulajdonítható visszafizetett forrásoknak a támogathatósági időszak végét követő 8 éven belüli újbóli felhasználása
68. A végső kedvezményezetteknek nyújtott olyan hitelek, sajáttőke-, vagy kvázisajáttőke-befektetések összértéke, amelyeket a program forrásaival garantáltak és ténylegesen kifizettek a végső kedvezményezetteknek
69. Információk a következőről:
a) az alapokból nyújtott támogatás végső kedvezményezettje, neve(i) és személyazonosító igazolvány száma,
b) a végső kedvezményezett valamennyi, az (EU) 2015/849 irányelv 3. cikkének 6. pontjában meghatározottak szerinti tényleges tulajdonosa (amennyiben vannak ilyenek), nevezetesen az utónev(ek) és vezetéknev(ek), születési idő(k) és a héa- vagy adóazonosító szám(ok),
c) a kapott támogatás összege (vissza nem térítendő támogatás, kölcsön, garantált kölcsön, saját tőke)
A tagállamok a b) pontban említett követelménynek az (EU) 2015/849 irányelv 30. cikkében említett nyilvántartásokban tárolt adatok felhasználásával is eleget tehetnek, feltéve hogy szerepel az adatok között egyedi azonosító szám.
A kedvezményezett kifizetési kérelmeire vonatkozó adatok
70. A kedvezményezett egyes kifizetési kérelmei kézhezvételének dátuma
71. A kedvezményezett részére történő utolsó kifizetés dátuma (a dokumentummegőrzési időszak kezdő dátumának rögzítése céljából)
72. A kedvezményezett részére kifizetett támogatható kiadásoknak az egyes kifizetési kérelmekben szereplő összege, valamint a kedvezményezettnek történő kifizetés dátuma
73. Az elszámolásirendszer(ek)ben szereplő támogatható kiadások azon teljes összege, amely szerepelt a számviteli évre vonatkozó végső kifizetési kérelemben, illetve a teljesített vagy teljesítendő, közpénzből nyújtott kapcsolódó hozzájárulás teljes összege
74. Kizárólag olyan műveletek esetében, amelyek kiadásai több régiókategóriát is lefedő műveletekhez kapcsolódnak: a kiadások régiókategóriákra való arányos allokálásaNem alkalmazandó a következőkre: ESZA+, ETHAA, MMIA, BBA vagy HAVE
75. Kizárólag olyan műveletek esetében, amelyek kiadásai egy vagy több alapból, illetve egy vagy több programból, valamint más uniós eszközökből támogatásban részesülő műveletekhez kapcsolódnak: a kiadások egyes alapokra, valamint a programra vagy programokra való arányos allokálása
76. A műveletre vonatkozó irányítási ellenőrzések dátumai és eredményeik rövid ismertetése
77. A műveletre vonatkozó helyszíni auditok dátumai és eredményeik rövid ismertetése
78. Az auditot vagy vizsgálatot végző szerv
A kedvezményezett kifizetési kérelmében szereplő kiadásokra vonatkozó adatok – kizárólag a tényleges költségeken alapuló kiadások esetében
79. A Bizottságnak bejelentett támogatható kiadások, amelyek a ténylegesen felmerült és kifizetett költségek alapján kerültek megállapításra, adott esetben a természetbeni hozzájárulás és értékcsökkenés figyelembevételével
80. A Bizottságnak bejelentett, – a ténylegesen felmerült és kifizetett költségek alapján, adott esetben a természetbeni hozzájárulás és értékcsökkenés figyelembevételével megállapított – támogatható kiadásoknak megfelelő, közpénzből nyújtott hozzájárulás
81. A szerződés típusa és összege, ha a szerződés odaítélése a 2014/23/EU (4), a 2014/24/EU (5) vagy a 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (6) hatálya alá tartozik
82. Támogatható, szerződés alapján felmerült és kifizetett kiadások, amennyiben a szerződés odaítélése a 2014/23/EU irányelv vagy a 2014/24/EU irányelv vagy a 2014/25/EU irányelv rendelkezéseinek hatálya alá tartozik
83. Az alkalmazott közbeszerzési eljárás, amennyiben a szerződés odaítélése a 2014/23/EU irányelv vagy a 2014/24/EU irányelv vagy a 2014/25/EU irányelv rendelkezéseinek hatálya alá tartozik
84. A vállalkozó(k) és alvállalkozó(k) neve és héa- vagy adóazonosító száma, amennyiben a szerződés odaítélése a 2014/25/EU irányelv vagy a 2014/24/EU irányelv vagy a 2014/23/EU irányelv rendelkezéseinek vagy a közbeszerzésekre irányadó nemzeti rendelkezések hatálya alá tartozik (7)
85. Az alkalmazott közbeszerzési eljárás, a szerződés összege és a szerződés alapján felmerült és kifizetett támogatható költségek, amennyiben a szerződés odaítélése a 2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (8) rendelkezéseinek hatálya alá tartozikNem alkalmazandó a következőkre: ERFA, ESZA+, Kohéziós Alap, IÁA vagy ETHAA
A kedvezményezett kifizetési kérelmeiben szereplő kiadásokra vonatkozó adatok – kizárólag az egységköltségeken alapuló kiadások esetében
86. A Bizottságnak bejelentett, egységköltségeken alapuló támogatható kiadások összege
87. A Bizottságnak bejelentett, egységköltségek alapján megállapított támogatható kiadásoknak megfelelő, közpénzből nyújtott hozzájárulás
88. Az egyes egységköltségek esetében alkalmazandó egység meghatározása
89. A kifizetési kérelemben egységtételenként és egységköltségenként feltüntetett teljesített egységek száma
90. Egy egységtétel egységköltsége
A kedvezményezett kifizetési kérelmeiben szereplő kiadásokra vonatkozó adatok – kizárólag az egyösszegű átalányokon alapuló kiadások esetében
91. A Bizottságnak bejelentett, egyösszegű átalányokon alapuló támogatható kiadások összege
92. A Bizottságnak bejelentett, egyösszegű átalányok alapján megállapított támogatható kiadásoknak megfelelő, közpénzből nyújtott hozzájárulás
93. Az egyes egyösszegű átalányok esetében a támogatás feltételeit tartalmazó dokumentum szerinti célok (teljesítések vagy eredmények), amelyek az egyösszegű átalánykifizetések folyósításának alapját képezik
94. Az egyes egyösszegű átalányok esetében a támogatás feltételeit tartalmazó dokumentum szerinti kapcsolódó összeg
A kedvezményezett kifizetési kérelmében szereplő kiadásokra vonatkozó adatok – kizárólag a százalékos átalányokon alapuló kiadások esetében
95. A Bizottságnak bejelentett támogatható kiadások összege, valamint a támogatás feltételeit meghatározó dokumentumban feltüntetett százalékos átalány
96. A Bizottságnak bejelentett, százalékos átalányok alapján megállapított támogatható kiadásoknak megfelelő közpénzből nyújtott hozzájárulás
A pénzügyi eszközök kiadásaira vonatkozó adatok a kedvezményezettek kifizetési kérelmeiben
97. A végső kedvezményezettek számára kifizetett program-hozzájárulás teljes összege kölcsönök, saját tőke és kvázi-sajáttőke esetében, termékenként:
a) ebből az alapokból származó hozzájárulás összege alaponkénti bontásban
b) ebből a nemzeti közpénzből történő társfinanszírozás teljes összege
c) ebből a nemzeti magán-társfinanszírozás teljes összege
98. A garanciaszerződések számára a 68. cikk (1) bekezdése b) pontjának megfelelően elkülönített program-hozzájárulások teljes összege:
a) ebből az alapokból származó hozzájárulás összege alaponkénti bontásban
b) ebből a nemzeti közpénzből történő társfinanszírozás teljes összege
99. A végső kedvezményezettek részére vagy javára teljesített azon kifizetéseknek megfelelő program-hozzájárulások teljes összege, amelyek esetében a pénzügyi eszközöket más uniós hozzájárulással kombinálják egyetlen pénzügyieszköz-műveletben:
a) ebből az alapokból származó hozzájárulás összege alaponkénti bontásban
b) ebből a nemzeti közpénzből történő társfinanszírozás teljes összege
c) ebből a nemzeti magán-társfinanszírozás teljes összege
100. Információk az irányítási költségek és díjak összegéről, amennyiben a holdingalapot és/vagy egyedi alapokat végrehajtó szerveket közvetlen odaítélés útján választják ki, megkülönböztetve a következőket:
a) holdingalappal kapcsolatban: a holdingalap struktúráján belül működő pénzügyi termékenként,
b) egyedi alapokkal kapcsolatban (amelyeket holdingalap-struktúrával vagy anélkül hoztak létre): pénzügyi termékenként
101. Az irányítási költségek és díjak összege, amennyiben a holdingalapot és/vagy egyedi alapokat végrehajtó szervezeteket versenypályázaton választották ki
Az elszámolásokból levont összegekre vonatkozó adatok
102. A 98. cikk (6) bekezdésével összhangban végrehajtott levonások dátuma és indoka, valamint a levonás típusára vonatkozó információk
103. Az egyes levonások által érintett, összes támogatható kiadás összege (ebből az audit eredményeként korrigált összeg)
104. Az egyes levonások által érintett, közpénzből nyújtott hozzájárulás összege (ebből az audit eredményeként korrigált összeg)
A Bizottságnak benyújtott kifizetési kérelmekre vonatkozó adatok (EUR-ban)
105. A művelethez kapcsolódó támogatható kiadást tartalmazó egyes kifizetési kérelmek benyújtásának időpontja
106. Az egyes kifizetési kérelmekben szereplő, a kedvezményezettnél felmerült és a műveletek végrehajtása során általa kifizetett támogatható kiadások teljes összege
107. Az egyes kifizetési kérelmekben szereplő, a művelethez közpénzből nyújtott hozzájárulás teljes összege
108. Kizárólag az olyan állami támogatások esetén, amikor a 91. cikk (5) bekezdése szerinti előleg fizetésére kerül sor: a művelet során a kedvezményezettnek előlegként kifizetett és kifizetési kérelemben feltüntetett összeg (dátum és összeg)
109. Kizárólag az olyan állami támogatások esetén, amikor a 91. cikk (5) bekezdése szerinti előlegfizetésre kerül sor: a kedvezményezettnek előlegként kifizetett, kifizetési kérelemben feltüntetett összeg, amelyet a kedvezményezett által az előleg folyósításától számított három éven belül kifizetett kiadás fedez
110. Kizárólag az olyan állami támogatások esetén, amikor a 91. cikk (5) bekezdése szerinti előlegfizetésre kerül sor: a művelet során a kedvezményezettnek előlegként kifizetett, kifizetési kérelemben feltüntetett összeg, amelyet a kedvezményezett által kifizetett kiadások nem fedeznek és amelyekre vonatkozóan a hároméves időszak még nem telt le
111. Kizárólag az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási programok esetében: a kedvezményezett számára támogatási programok keretében, az e rendelet 91. cikkének (6) bekezdése szerint kifizetett, közpénzből nyújtott hozzájárulás összege
A tagállamok által benyújtott kifizetési kérelmekben szereplő kiadásokra vonatkozó adatok – kizárólag azokra a kiadásokra vonatkozóan, amelyekhez a 94. cikk szerinti uniós hozzájárulást nyújtanak
112. A kifizetési kérelemben szereplő minden egyes kiadástípus esetében a kifizetés dátuma és a tagállam által a kedvezményezett részére történő visszatérítés módja
113. A tagállamok által annak ellenőrzése céljából végzett auditok és irányítási ellenőrzések dátuma és rövid ismertetése, hogy teljesültek-e a Bizottság általi visszatérítés feltételei
114. Kizárólag a támogatható kiadások 94. cikk szerinti visszatérítése esetén az egyes kifizetési kérelmekben szereplő, a 94. cikk (2) bekezdésében említett határozattal vagy a 94. cikk (4) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktussal összhangban támogatható kiadások összege
A tagállamok által benyújtott kifizetési kérelmekben szereplő kiadásokra vonatkozó adatok – kizárólag azokra a kiadásokra vonatkozóan, amelyekhez a 95. cikk szerinti uniós hozzájárulást nyújtanak
115. Információk a tagállam által a kedvezményezett részére történő visszatérítés módjáról, az igénybe vett támogatás típusáról, valamint a visszatérítés dátumáról
116. A tagállamok által kizárólag annak ellenőrzése céljából végzett auditok és irányítási ellenőrzések dátuma és rövid ismertetése, hogy teljesültek-e a Bizottság általi visszatérítés feltételei
117. Kizárólag a támogatható kiadások 95. cikk szerinti visszatérítése esetén az egyes kifizetési kérelmekben szereplő, a 95. cikk (2) bekezdésében említett határozattal vagy a 95. cikk (4) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktussal összhangban támogatható kiadások összege
A Bizottságnak a pénzügyi eszközök vonatkozásában benyújtott kifizetési kérelmekre vonatkozó külön adatok (EUR-ban)
118. A támogatható kiadásként ténylegesen kifizetett, illetve garanciák esetében a garanciaszerződések céljára lekötött program-hozzájárulások teljes összege a 92. cikk (1) bekezdésével összhangban
119. A támogatható kiadásként ténylegesen kifizetett, illetve garanciák esetében a garanciaszerződések céljára lekötött, közpénzből nyújtott hozzájárulás összege a 92. cikk (1) bekezdésével összhangban
120. A pénzügyi eszköz számára kifizetett program-hozzájárulások első kifizetési kérelemben szereplő teljes összege
121. A pénzügyi eszköz számára kifizetett, közpénzből nyújtott hozzájárulás első kifizetési kérelemben szereplő összege
122. A 92. cikk (2) bekezdésének b) pontjával összhangban a kifizetési kérelmekben foglalt, támogatható kiadásként ténylegesen kifizetett, illetve garanciák esetében a garanciaszerződések számára elkülönített program-hozzájárulások teljes összege
123. A 92. cikk (2) bekezdésének b) pontjával összhangban a kifizetési kérelmekben foglalt, támogatható kiadásként ténylegesen kifizetett, vagy garanciák esetében a garanciaszerződések számára elkülönített, kapcsolódó közpénzből nyújtott hozzájárulás összege
A 98. cikk (1) bekezdése a) pontjának megfelelően a Bizottságnak benyújtandó elszámolásokra vonatkozó adatok (EUR-ban)
124. A művelethez kapcsolódó kiadásokat tartalmazó egyes elszámolások benyújtásának dátuma
125. A művelet támogatható kiadásainak az elszámolásokban feltüntetett, az elszámolási feladatkört ellátó szerv elszámolási rendszereiben rögzített teljes összege
126. A támogatható kiadások az elszámolási feladatkört ellátó szerv elszámolási rendszereiben rögzített, az elszámolásokban feltüntetett teljes összegének megfelelő, a művelet végrehajtása során teljesített vagy teljesítendő, közpénzből nyújtott hozzájárulás teljes összege
127. A támogatható kiadások az elszámolási feladatkört ellátó szerv elszámolási rendszereiben rögzített, az elszámolásokban feltüntetett teljes összegének megfelelő, a kedvezményezett részére teljesített kifizetések teljes összege
128. A művelethez kapcsolódó és a számviteli év során visszavont támogatható kiadások elszámolásokban feltüntetett teljes összege
129. A művelethez kapcsolódó és a számviteli év során visszavont támogatható kiadások elszámolásokban feltüntetett teljes összegének megfelelő, a művelet végrehajtása során teljesített vagy teljesítendő, közpénzből nyújtott hozzájárulás teljes összege
130. A művelethez kapcsolódó, az elszámolásokból a számviteli év során a 98. cikk (6) bekezdésének a), b) és c) pontja alapján levont kiadásoknak az elszámolásokban megjelenő teljes összege (ebből az auditok eredményeként korrigált összegek)
A 98. cikk (1) bekezdése a) pontjának megfelelően a Bizottságnak benyújtott elszámolásokban szereplő, pénzügyi eszközökre vonatkozó külön adatok (EUR-ban)
131. A pénzügyi eszközök számára kifizetett program-hozzájárulások első kifizetési kérelemben szereplő teljes összege
132. A pénzügyi eszköz számára kifizetett, közpénzből nyújtott hozzájárulás első kifizetési kérelemben szereplő összege
133. A támogatható kiadásként ténylegesen kifizetett, illetve garanciák esetében a garanciaszerződések céljára lekötött program-hozzájárulások elszámolásokban feltüntetett teljes összege
134. A támogatható kiadásként ténylegesen kifizetett, vagy garanciák esetében a garanciaszerződések számára elkülönített, közpénzből nyújtott hozzájárulás elszámolásokban feltüntetett összege
Az egyes kiadástípusokra vonatkozó adatok
135. A 20. cikk (2) bekezdésének megfelelően az ESZA+-ból társfinanszírozott ERFA-típusú kiadás összegeNem alkalmazandó a következőkre: ERFA, Kohéziós Alap, IÁA, ETHAA, MMIA, BBA vagy HAVE
136. A 20. cikk (2) bekezdésének megfelelően az ERFA-ból társfinanszírozott ESZA+-típusú kiadások összegeNem alkalmazandó a következőkre: ESZA+, Kohéziós Alap, IÁA, ETHAA, MMIA, BBA vagy HAVE
137. A 64. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti földvásárlással kapcsolatban felmerült és kifizetett kiadások összege, a 64. cikk (1) bekezdése szerinti földvásárláshoz kapcsolódó összeg és adott esetben a felső határok túllépésének okai
138. A művelethez nyújtott természetbeni hozzájárulás összege
139. Az értékcsökkenési költségek azon összege, amelyre vonatkozóan nem történt számlával alátámasztott kifizetés a művelet számára
140. Az ERFA-ból vagy adott esetben az Unió egy külső finanszírozási eszközéből egy Interreg programon belüli kisprojekt-alaphoz nyújtott hozzájárulás összegeNem alkalmazandó a következőkre: ESZA+, Kohéziós Alap, IÁA, ETHAA, MMIA, BBA vagy HAVE
141. A HAVE-rendelet 16. cikkének (1) bekezdése (és kizárólag LT esetében a HAVE-rendelet 17. cikkének (3) bekezdése), a BBA-rendelet 16. cikkének (1) bekezdése vagy az MMIA-rendelet 21. cikkének (1) bekezdése szerinti működési támogatással kapcsolatban felmerült és kifizetett kiadások összege.Nem alkalmazandó a következőkre: ERFA, ESZA+. Kohéziós Alap, IÁA vagy ETHAA
142. A berendezésekkel, szállítóeszközökkel vagy biztonsági szempontból releváns létesítmények építésével kapcsolatban felmerült és kifizetett kiadások összege a BBA-rendelet 13. cikkének (7) bekezdése alapjánNem alkalmazandó a következőkre: ERFA, ESZA+, Kohéziós Alap, IÁA, ETHAA, MMIA vagy HAVE
(1)
Az európai területi együttműködési célkitűzés (Interreg) esetében fel kell tüntetni a vezető kedvezményezettet és a többi kedvezményezettet. (2)
A kedvezményezettek közé – adott esetben – olyan egyéb szervezetek is tartoznak, amelyeknél a művelet kapcsán olyan kiadás merült fel, amelyet a kedvezményezettnél felmerült kiadásként kezelnek. (3)
Az e mezőben szereplő információkat kizárólag az alvállalkozásba adás első szintjén, kizárólag akkor, ha rögzítettek a vállalkozóra vonatkozó információkat a 23. mezőben, és kizárólag az 50 000 EUR összértéket meghaladó alvállalkozói szerződések esetében kell megadni. (4)
Az Európai Parlament és a Tanács 2014/25/EU irányelve (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 243. o.). (5)
Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve (2014. február 26.) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 65. o.). (6)
Az Európai Parlament és a Tanács 2014/23/EU irányelve (2014. február 26.) a koncessziós szerződésekről (HL L 94., 2014.3.28., 1. o.). (7)
E mező kitöltése kizárólag akkor szükséges, ha a 23. vagy 24. mezőben rögzítettek információkat. (8)
Az Európai Parlament és a Tanács 2009/81/EK irányelve (2009. július 13.) a honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló, ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők által odaítélt szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról, valamint a 2004/17/EK és 2004/18/EK irányelv módosításáról (HL L 216., 2009.8.20., 76. o.).

XVIII. MELLÉKLET

SABLON A VEZETŐI NYILATKOZATHOZ - 74. CIKK (1) BEKEZDÉS F) PONT

Alulírott(ak), (vezetéknév/vezetéknevek, utónév/utónevek, beosztás(ok) vagy feladatkörö(k)), a(z) (program megnevezése, CCI-száma) program irányító hatóságának vezetője

a(z) (program megnevezése) (év) június 30-án véget ért számviteli évben történt végrehajtása alapján, saját megítélésem/megítélésünk és a Bizottsághoz benyújtott elszámolások időpontjában rendelkezésemre/rendelkezésünkre álló összes információ - köztük az (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 48 ) 74. cikkében foglaltaknak megfelelően elvégzett irányítási ellenőrzések, valamint a ... (év) június 30-án véget ért számviteli év tekintetében a Bizottsághoz benyújtott kifizetési kérelmekben szereplő kiadásokkal kapcsolatos auditok eredményei - alapján,

és figyelembe véve az (EU) 2021/1060 rendelet szerinti kötelezettségeimet/kötelezettségeinket

kijelentem/kijelentjük, hogy:

a) az elszámolásokban szereplő információk az (EU) 2021/1060 rendelet 98. cikkének megfelelően formailag megfelelőek, pontosak és hiánytalanok,

b) az elszámolásokban szereplő kiadások megfelelnek az alkalmazandó jogszabályoknak és azokat rendeltetésszerűen használták fel,

Megerősítem/Megerősítjük, hogy a számviteli évvel kapcsolatban a záró audit- vagy kontrolljelentésekben azonosított szabálytalanságokat megfelelően orvosolták az elszámolásokban, különösen annak érdekében, hogy megfeleljenek az elszámolások benyújtásáról szóló 98. cikknek. Megerősítem/Megerősítjük továbbá, hogy a jogszerűséget és szabályszerűséget illetően folyamatban lévő vizsgálat tárgyát képező kiadások a vizsgálat lezárultáig kikerültek az elszámolásokból, és egy későbbi számviteli évben benyújtandó kifizetési kérelemben szerepelhetnek.

Megerősítem/Megerősítjük továbbá, hogy a program mutatóira, mérföldköveire és előrehaladására vonatkozó adatok megbízhatóak.

Megerősítem/Megerősítjük egyszersmind, hogy eredményes és arányos csalásellenes intézkedések kerültek bevezetésre, amelyek figyelembe veszik az e tekintetben azonosított kockázatokat.

Végezetül megerősítem/megerősítjük, hogy nincs tudomásom/tudomásunk nyilvánosságra nem hozott reputációs ügyről a program végrehajtásával kapcsolatban.

XIX. MELLÉKLET

AZ ÉVES AUDIT VÉLEMÉNY ELEMEI - 77. CIKK (3) BEKEZDÉS A) PONT

Az Európai Bizottság Főigazgatósága részére [az érintett Főigazgatóság(ok) neve]

1. BEVEZETÉS

Alulírott, az (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 49 ) 71. cikkének (2) bekezdése értelmében független [az audithatóság neve] képviseletében auditáltam

i. a ... [év] július 1-jétől ... [év] június 30-ig tartó számviteli évhez tartozó és ... keltű [a Bizottsághoz benyújtott elszámolások kelte + 1] elszámolásokat (a továbbiakban: az elszámolások),

ii. a számviteli évet illetően a Bizottságtól visszaigényelt (és az elszámolásokban szereplő) kiadások jogszerűségét és szabályszerűségét, és

iii. az irányítási és kontrollrendszer működését, továbbá ellenőriztem a vezetői nyilatkozatot a(z) [a program neve és CCI-száma] elnevezésű programmal (a továbbiakban: a program) kapcsolatban, abból a célból, hogy a 77. cikk (3) bekezdésének a) pontja szerinti auditvéleményt kiadjam.

2. AZ IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG FELELŐSSÉGE

A(z)... [az irányító hatóság megnevezése] mint a program irányító hatósága a felelős a 72-75. cikkben meghatározott feladatkörökkel és feladatokkal kapcsolatos irányítási és kontrollrendszer megfelelő működésének biztosításáért.

Ezen túlmenően a(z)... [az irányító hatóság vagy adott esetben az elszámolási feladatkört ellátó szerv megnevezése] a felelős az (EU) 2021/1060 rendelet 76. cikkében (és az (EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 50 ) , ( 51 ) 46. cikkében) előírt elszámolások teljességének, pontosságának és valódiságának megerősítéséért.

Továbbá, az (EU) 2021/1060 rendelet 74. cikkének megfelelően az irányító hatóság feladatai közé tartozik annak igazolása, hogy az elszámolásokban szereplő kiadások jogszerűek és szabályosak, továbbá megfelelnek az alkalmazandó jognak.

3. AZ AUDITHATÓSÁG FELADATAI

Az (EU) 2021/1060 rendelet 77. cikkében foglaltaknak megfelelően feladatom, hogy független véleményt adjak az elszámolások teljességére, pontosságára és valódiságára vonatkozóan, arról, hogy a Bizottságtól visszaigényelt és az elszámolásokban szereplő kiadások jogszerűek és szabályosak-e, valamint hogy az alkalmazott irányítási és kontrollrendszerek megfelelően működnek-e.

Feladataim közé tartozik továbbá, hogy a véleménybe nyilatkozatot foglaljak arról, hogy az elvégzett audittevékenység nyomán megkérdőjelezhetők-e a vezetői nyilatkozatban szereplő állítások.

A programmal kapcsolatos auditok végrehajtására az audit-stratégiának és a nemzetközileg elfogadott audit-standardoknak megfelelően került sor. Az említett standardok megkövetelik, hogy az audithatóság betartsa az etikai előírásokat, továbbá az auditot oly módon tervezze meg és folytassa le, hogy annak alapján az auditvéleményt megfelelő bizonyossággal kiadhassa.

Az audithoz hozzátartozik olyan eljárások lefolytatása is, amelyek megfelelően és kielégítő bizonyossággal alátámasztják az alábbiakban kifejtett véleményt. Az eljárásokat az auditor szakmai szempontok alapján választja ki, beleértve - az akár csalás, akár hiba okozta - lényeges szabálytalanságok kockázatának értékelését. Az auditra az általam az adott körülmények között és az (EU) 2021/1060 rendelet követelményei tekintetében megfelelőnek tartott eljárásokat alkalmaztam.

Meggyőződésem szerint az összegyűjtött audit-bizonyítékok véleményem alátámasztásához elegendőek és megfelelőek, [hatókör korlátozása esetén:] a "Hatókör-korlátozás" című 4. pontban említettek kivételével.

Az auditok által a programra vonatkozóan nyert legfontosabb megállapítások összefoglalását az (EU) 2021/1060 rendelet 77. cikke (3) bekezdése b) pontjának megfelelően a mellékelt éves kontrolljelentés tartalmazza.

4. HATÓKÖR-KORLÁTOZÁS

Vagy

Az audit hatókörét semmilyen tényező nem korlátozta.

Vagy

Az audit hatókörét az alábbi tényezők korlátozták:

a)
b)
c)

[Megjegyzés: Ismertesse az audit hatókörének bármely korlátozását, például az igazoló dokumentumok hiányát, a bírósági eljárás alá vont ügyeket, és az alábbi "Korlátozott vélemény" szakaszban becsülje meg a kiadás és az alapokból származó támogatás képezte hozzájárulás érintett összegét, valamint a hatókör korlátozásának hatását az auditvéleményre. További magyarázatot ebben a tekintetben adott esetben az éves kontrolljelentésben kell adni.]

5. VÉLEMÉNY

Vagy

(Minősítés nélküli vélemény)

Véleményem szerint és az elvégzett audittevékenység alapján:

1. Elszámolások - az elszámolások megbízható és valós képet nyújtanak;

2. Az elszámolásokban szereplő kiadás jogszerűsége és szabályszerűsége - az elszámolásokban szereplő kiadás jogszerű és szabályos ( 52 ),

3. Az ezen auditvélemény időpontjáig alkalmazott irányítási és kontrollrendszer - az irányítási és kontrollrendszer megfelelően működik

Az elvégzett audit nem kérdőjelezi meg a vezetői nyilatkozatban szereplő kijelentéseket.

Vagy

(Korlátozott vélemény)

Véleményem szerint és az elvégzett audittevékenység alapján:

1. Elszámolások - az elszámolások megbízható és valós képet nyújtanak [amennyiben a korlátozás az elszámolásokra vonatkozik, az alábbi szöveget kell beilleszteni:] az alábbi lényeges szempontok kivételével: ...

2. Az elszámolásokban szereplő kiadás jogszerűsége és szabályszerűsége - az elszámolásokban szereplő kiadás jogszerű és szabályos [amennyiben a korlátozás az elszámolásokra vonatkozik, az alábbi szöveget kell beilleszteni:] az alábbi szempontok kivételével: ... A korlátozás hatása korlátozott [vagy jelentős], és ... (az elszámolásokban szereplő kiadás teljes összegének EUR-ban kifejezett összege)-nak/-nek felel meg

3. Az ezen auditvélemény időpontjáig alkalmazott irányítási és kontrollrendszer - az alkalmazott irányítási és kontrollrendszer megfelelően működik [amennyiben a korlátozás az irányítási és kontrollrendszerre vonatkozik, az alábbi szöveggel kell kiegészíteni:], az alábbi szempontok kivételével ( 53 ): ...

A korlátozás hatása korlátozott [vagy jelentős], és ... (az elszámolásokban szereplő kiadás teljes összegének EUR-ban kifejezett összege)-nak/-nek felel meg.

Az elvégzett audit nem kérdőjelezi meg/megkérdőjelezi [a nem kívánt rész törlendő] a vezetői nyilatkozatban szereplő kijelentéseket.

[Ha az elvégzett audit megkérdőjelezi a vezetői nyilatkozatban szereplő kijelentéseket, az audithatóság ebben a bekezdésben fejti ki, milyen megfontolások alapján jutott erre a következtetésre.]

Vagy

(Elutasító vélemény)

Véleményem szerint és az elvégzett audittevékenység alapján:

i. az elszámolások megbízható és valós képet nyújtanak/nem nyújtanak megbízható és valós képet [a nem kívánt rész törlendő]; és/vagy

ii. az elszámolásokban szereplő azon költségek, amelyekre a Bizottságtól visszatérítést igényeltek jogszerűek és szabályszerűek/nem jogszerűek és szabályszerűek [a nem kívánt rész törlendő]; és/vagy

iii. az alkalmazott irányítási és kontrollrendszerek működése megfelelő/nem megfelelő [a nem kívánt rész törlendő].

Ez az elutasító vélemény az alábbiakon alapul:

- az elszámolásokkal kapcsolatos lényeges kérdések vonatkozásában: és/vagy [a nem kívánt rész törlendő]

- a Bizottságtól visszaigényelt és az elszámolásokban szereplő kiadások jog- és szabályszerűségével kapcsolatos lényeges kérdések vonatkozásában: és/vagy [a nem kívánt rész törlendő]

- az irányítási és kontrollrendszer működésével kapcsolatos lényeges kérdések vonatkozásában ( 54 ):

Az elvégzett audittevékenység megkérdőjelezi a vezetői nyilatkozatban szereplő kijelentéseket az alábbiak tekintetében:

[Az audithatóság a nemzetközileg elfogadott audit-standardoknak megfelelően figyelemfelhívó megjegyzést is közölhet, amely nem befolyásolja a véleményét. Kivételes esetekben ( 55 ) a véleménynyilvánítás visszautasítható.]

Dátum:

Aláírás:

______________

XX. MELLÉKLET

SABLON AZ ÉVES KONTROLLJELENTÉSHEZ - 77. CIKK (3) BEKEZDÉS B) PONT

1. Bevezetés

1.1. Az audithatóság és a jelentés elkészítésében részt vevő más szervezetek megnevezése.

1.2. A referencia-időszak (azaz a számviteli év).

1.3. Az auditálási időszak (amely alatt az auditálást elvégezték).

1.4. A jelentés tárgyát képező program(ok) és a program(ok) irányító hatóságának/hatóságainak megnevezése. Ha a jelentés több programot vagy alapot érint, az információkat programok és alapok szerinti bontásban kell közölni, minden egyes szakaszban megjelölve a program- és/vagy alapspecifikus információkat.

1.5. A jelentés és a kapcsolódó auditvélemény elkészítéséhez szükséges lépések ismertetése.

Az 1.5. szakaszt az Interreg programok esetében oly módon kell módosítani, hogy az ismertesse, hogy milyen lépéseket tettek az (EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 56 ) (a továbbiakban: az Interreg-rendelet) 49. cikkében meghatározott, az Interreg programokra alkalmazandó műveletauditokra vonatkozó konkrét szabályok alapján kidolgozandó jelentés elkészítése során.

2. Az irányítási és kontrollrendszer(ek) jelentős változásai

2.1. Az irányító hatóság feladataival kapcsolatos, az irányítási és kontrollrendszerekben bekövetkezett minden lényeges változás részletes ismertetése, különös tekintettel egyes feladatkörök közreműködő szervezetekre, illetve az elszámolási feladatkörrel megbízott szervre történő átruházására, és annak igazolása, hogy azok az audithatóság által végzett audittevékenység alapján megfelelnek a 72-76. és 81. cikknek.

2.2. Információk a 83., a 84. és a 85. cikk szerinti fokozottan arányos intézkedések alkalmazására vonatkozóan.

3. Az audit-stratégiában bekövetkezett változások

3.1. Az audit-stratégia bármely megváltoztatásának részletes ismertetése, valamint ennek indokolása. Jelezni kell különösen a műveletek auditja során alkalmazott mintavételi módszer változásait (lásd az 5. szakaszt), valamint azt, hogy módosították-e a stratégiát a 83., a 84. és a 85. cikk szerinti fokozottan arányos intézkedések alkalmazása miatt.

3.2. Az Interreg programok esetében az 1. szakaszt oly módon kell módosítani, hogy az tartalmazza az Interreg-rendelet 49. cikkében meghatározott, az Interreg programokra alkalmazandó műveletauditokra vonatkozó konkrét szabályokból fakadóan az audit-stratégián végzett változtatásokat.

4. Rendszerauditok (adott esetben ( 57 )

4.1. A program irányítási és kontrollrendszerének megfelelő működésére vonatkozó auditokat (a továbbiakban: rendszerauditok) végző szervek megnevezése (beleértve az audithatóságot is).

4.2. Annak ismertetése, hogy milyen alapon végezték el az auditokat, továbbá hivatkozás az alkalmazott audit-stratégiára és mindenekelőtt a kockázatelemzés módszertanára, valamint a rendszeraudit terv kidolgozásához vezető eredményekre. Ha a kockázatelemzés módszere frissült, a változást az audit-stratégiában bekövetkezett változásokról szóló 3. szakaszban kell ismertetni.

4.3. A 9.1. szakaszban szereplő táblázattal kapcsolatosan, a rendszerauditok - köztük a specifikus tematikus területek célzott auditjai - fő megállapításainak és következtetéseinek az ismertetése.

4.4. Annak jelzése, hogy a feltárt szabálytalanságok rendszerszintűnek minősültek-e, valamint a meghozott intézkedések részleteinek ismertetése, ideértve a 77. cikk (3) bekezdésének b) pontja, illetve a 103. cikk szerinti szabálytalan kiadások, illetve az adott esetben végrehajtott pénzügyi korrekciók számszerűsítését.

4.5. A korábbi számviteli években végzett rendszerauditok során tett ajánlások nyomon követésére vonatkozó információk.

4.6. A pénzügyi eszközökkel, más típusú kiadásokkal vagy különleges szabályozás (pl. állami támogatás, közbeszerzés, egyszerűsített költségelszámolási módszerek, költségfüggetlen finanszírozás) alá tartozó kiadásokkal kapcsolatos, a rendszerauditok során feltárt konkrét szabálytalanságok vagy hiányosságok, és az ezek kiküszöbölése érdekében az irányító hatóság által tett intézkedések ismertetése.

4.7. A rendszerauditok nyomán kapott bizonyosság szintje (alacsony/átlagos/magas) és ennek indokolása.

5. A műveletek auditja

Az Interreg programok esetében az 5.1-5.10. szakaszt oly módon kell módosítani, hogy az ismertesse, hogy milyen lépéseket tettek az Interreg-rendelet 49. cikkében meghatározott, az Interreg programokra alkalmazandó műveletauditokra vonatkozó konkrét szabályok alapján kidolgozandó jelentés elkészítése során.

5.1. A műveletek (79. cikkben előirányzott) auditját végző szervek megnevezése (beleértve az audithatóságot is).

5.2. Az alkalmazott mintavételi módszertan ismertetése és információk arra vonatkozóan, hogy a módszertan összhangban van-e az audit-stratégiával.

5.3. A mintavételi paraméterek és a statisztikai, illetve nem statisztikai mintavételi eljárásokra vonatkozó információk feltüntetése, valamint a mögöttes számítások és az alkalmazott szakmai mérlegelés ismertetése. Az információnak a következőket kell tartalmazniuk: lényegességi küszöb, megbízhatósági szint, mintavételi egység, várható hibaarány, mintavételi intervallum, szórás, az alapsokaság értéke, az alapsokaság mérete, a minta mérete és a rétegzettségre vonatkozó információk. A minta kiválasztásával kapcsolatos, valamint a teljes hibaarányra és a fennmaradó hibaarányra vonatkozó mögöttes számításokat a 9.3. szakaszban kell bemutatni az alkalmazott mintavételi eljárásnak megfelelően olyan formában, amelynek alapján az alapvető lépések követhetők.

5.4. Az elszámolásokban szereplő összegek és a számviteli év során a kifizetési kérelmekben feltüntetett összegek összeegyeztetése a véletlenszerű minta alapjául szolgáló sokasággal (a 9.2. szakaszban szereplő táblázat "A" oszlopa). Az egyeztető tételeknek a negatív mintavételi egységekre is ki kell terjedniük abban az esetben, ha pénzügyi korrekciót alkalmaztak.

5.5. Amennyiben negatív mintavételi egységek vannak, annak megerősítése, hogy azokat külön sokaságként kezelték. Az egységek auditja főbb eredményeinek elemzése, különös hangsúlyt fektetve annak igazolására, hogy a (tagállamok vagy a Bizottság által hozott) pénzügyi korrekciók alkalmazására vonatkozó határozatokat visszavonásokként rögzítették-e az elszámolásokban.

5.6. Nem statisztikai mintavételi módszer alkalmazása esetén adja meg a módszer alkalmazásának indokait, az auditok alá vont mintavételi egységek százalékos arányát és a véletlenszerű mintavétel biztosítása érdekében tett intézkedéseket, szem előtt tartva, hogy a mintának reprezentatívnak kell lennie.

Ezen túlmenően határozza meg az érvényes auditvélemény megfogalmazását lehetővé tevő megfelelő mintaméret biztosítása érdekében tett intézkedéseket. Amennyiben nem statisztikai mintavételi módszert alkalmaznak, teljes (kivetített) hibaarányt is számítani kell.

5.7. A műveletek auditjából származó fő megállapítások elemzése, a következők leírásával:

a) az auditált mintavételi egységek száma és az ezekhez kapcsolódó mennyiségek;

b) hibatípus mintavételi egységenként ( 58 );

c) a talált hibák jellege ( 59 );

d) a réteghibaarány ( 60 ) és az ehhez kapcsolódó súlyos hiányosságok vagy szabálytalanságok, a hibaarány felső határértéke, a kiváltó okok, a javasolt korrekciós intézkedések (beleértve azokat, melyek célja az irányítási és kontrollrendszerek javítása), valamint az auditvéleményre gyakorolt hatás.

További magyarázatot kell fűzni a 9.2. és a 9.3. szakaszban bemutatott adatokhoz, különösen a teljes hibaarányt illetően.

5.8. Azon pénzügyi korrekciók részletei, amelyek az adott számviteli évvel kapcsolatosak, és amelyeket a műveletek auditjainakkövetkeztében az irányító hatóság hajtott végre az elszámolásokon még azok Bizottságnak történő benyújtása előtt, ideértve azon százalékos átalány-alapú vagy extrapolált korrekciókat is, amelyek eredményeként az elszámolásokban szereplő fennmaradó hibaarány a 98. cikknek megfelelően 2 % alá csökkent.

5.9. A teljes hibaarány és a fennmaradó hibaarány összehasonlítása (a 9.2. szakaszban ismertetetteknek megfelelően) 2 %-os lényegességi küszöbbel, annak megállapítása érdekében, hogy nem lényegesen téves-e az alapsokaság bemutatása, és ez hogyan érinti az auditvéleményt.

5.10. Annak jelzése, hogy a feltárt szabálytalanságok rendszerszintűnek minősültek-e, valamint a hozott intézkedések részletei, ideértve a szabálytalan kiadások és kapcsolódó pénzügyi korrekciók számszerűsítését is.

5.11. Információk az Interreg-rendelet 49. cikkében meghatározott, az Interreg programokra alkalmazandó műveletauditokra vonatkozó külön szabályok alapján az Interreg programok közös mintája tekintetében végzett műveletauditok nyomon követéséről.

5.12. Információk a korábbi számviteli évekre vonatkozóan végzett auditok eredményeinek nyomon követéséről, különös tekintettel a súlyos rendszerszintű hiányosságokra.

5.13. Az azonosított hibákat típus szerint kategorizáló táblázat.

5.14. A műveletek auditjának fő megállapításai alapján az irányítási és kontrollrendszer megfelelő működésére vonatkozóan levont következtetések.

Az Interreg programok esetében az 5.14. szakaszt oly módon kell módosítani, hogy az ismertesse, hogy milyen lépéseket tettek az Interreg-rendelet 49. cikkében meghatározott, az Interreg programokra alkalmazandó műveletauditokra vonatkozó külön szabályokon alapuló következtetések levonása céljából.

6. Az elszámolások auditja

6.1. Az elszámolások auditját végző hatóságok/szervek megnevezése.

6.2. Az elszámolások teljességének, pontosságának és valódiságának igazolására alkalmazott audit-megközelítés ismertetése. Az ismertetőben hivatkozni kell a rendszerauditok keretében végzett auditokra, az elszámolásokat illetően kapott bizonyosság szempontjából releváns műveletauditokra, valamint az elszámolástervezeteken - azok Bizottságnak történő megküldése előtt - végzendő további auditokra.

6.3. Az audit alapján az elszámolások teljessége, pontossága és valódisága tekintetében levont következtetések, ideértve az ezen következtetések nyomán végzett kapcsolódó pénzügyi korrekcióknak és azok elszámolásokban való megjelenésének feltüntetését is.

6.4. Annak feltüntetése, hogy bármely feltárt szabálytalanság rendszerszintűnek minősült-e, továbbá hogy melyek a szabálytalanság kezelése érdekében hozott intézkedések.

7. Egyéb információk

7.1. Az audithatóság által végzett auditokkal összefüggésben feltárt csalás gyanúját felvető esetek (és a más nemzeti vagy uniós szervek által jelentett és az audithatóság által auditált műveletekhez kapcsolódó esetek) audithatóság általi értékelése, valamint a meghozott intézkedések. Az esetek számára, súlyosságára, és ha ismert, az érintett összegekre vonatkozó információk.

7.2. A számviteli év végét követően és az éves kontrolljelentés Bizottság részére történő megküldését megelőzően bekövetkezett események, amelyeket a bizonyosság szintjének és az audithatóság véleményének megállapításakor figyelembe vettek.

8. A bizonyosság általános szintje

8.1. Az irányítási és kontrollrendszer megfelelő működésére vonatkozóan kapott bizonyosság általános szintjének feltüntetése, valamint annak ismertetése, hogy az említett szintet hogyan állapították meg a rendszerauditok és a műveletek auditja eredményeinek összesítéséből. Adott esetben az audithatóságnak figyelembe kell vennie más nemzeti vagy uniós audittevékenységek eredményeit is.

8.2. A nem pénzügyi korrekcióval kapcsolatban végrehajtott enyhítő intézkedések, a végrehajtott pénzügyi korrekciók, valamint további korrekciós intézkedések szükségességének értékelése egyrészt az irányítási és kontrollrendszerek fejlesztése, másrészt az uniós költségvetésre gyakorolt hatás szempontjából.

9. AZ ÉVES KONTROLLJELENTÉS MELLÉKLETEI

9.1. A rendszerauditok eredményei.

Auditált szervezetAlap (Több alapot érintő program)Az audit megnevezéseA végleges audit jelentés kelteProgram: [A program CCI-száma és neve]Átfogó értékelés (1., 2., 3., 4. kategória)
[a rendelet XI. mellékletének 2. táblázatában foglaltaknak megfelelően]
Megjegyzések
Fő követelmények (adott esetben)
[a XI. melléklet 1. táblázatában foglaltaknak megfelelően]
1. FK2. FK3. FK4. FK5. FK6. FK7. FK8. FK9. FK10. FK
IH
KSz(ek)
Elszámolási feladatkör (ha nem az irányító hatóság látja el)
Megjegyzés: Azok a fő követelmények, amelyek mellett a fenti táblázatban üres mező szerepel, nem vonatkoznak az adott auditált szervezetre.

9.2. A műveletek auditjának eredményei

AlapA program CCI-számaA program megnevezéseABCDEFGH
A mintavétel alapjául szolgáló alapsokaságra vonatkozó összeg EUR-ban ()A számviteli évre vonatkozó, a véletlenszerű mintában auditált kiadásA szabálytalan kiadások összege a véletlenszerű mintábanTeljes hibaarány ()A teljes hibaarány eredményeképpen végrehajtott korrekciókFennmaradó teljes hibaarányEgyéb auditált kiadás ()Szabálytalan kiadások összege az egyéb auditált kiadásokban
Összeg ()% ()
(1)
Az „A” oszlop a véletlenszerű mintavétel alapjául szolgáló pozitív alapsokaságra vonatkozik, azaz a Bizottság számára benyújtott kifizetési kérelmekben feltüntetett és az elszámolási feladatkört ellátó irányító hatóság / szerv elszámolási rendszerében rögzített megfelelő támogatható kiadások teljes összegére, levonva ebből a negatív mintavételi egységeket (amennyiben voltak ilyenek). Adott esetben az 5.4. szakaszban magyarázó megjegyzéseket kell fűzni az adathoz. (2)
A teljes hibaarányt az auditált mintára vagy a véletlenszerű minta kiválasztásának alapjául szolgáló sokaságra alkalmazott pénzügyi korrekciók előtt kell kiszámítani. Ha a véletlenszerű minta egynél több alapot vagy programot fed le, a „D” oszlopban feltüntetett teljes (számított) hibaarány a teljes sokaságra vonatkozik. Rétegezés esetén az 5.7. szakaszban további információkat kell közölni rétegek szerinti bontásban. (3)
A „G” oszlop a kiegészítő mintából származó auditált kiadásra vonatkozik. (4)
Az auditált kiadások összege (amennyiben részmintavételre kerül sor, csak a ténylegesen auditált kiadási tételek összege szerepelhet ebben az oszlopban). (5)
Az auditált kiadásoknak a sokasághoz viszonyított százalékos aránya.

9.3. A véletlenszerű minta kiválasztására, valamint a teljes hibaarányra és a teljes fennmaradó hibaarányra vonatkozó háttérszámítások.

XXI. MELLÉKLET

SABLON AZ ÉVES AUDITJELENTÉSHEZ - 81. CIKK (5) BEKEZDÉS

1. Bevezetés

1.1. A jelentés elkészítésében részt vevő külső könyvvizsgáló társaság megnevezése.

1.2. Referencia-időszak (pl. N-1. július 1. - N. június 30.).

1.3. Az auditjelentés tárgyát képező pénzügyi eszköz(ök)/megbízatás(ok) és program(ok) megnevezése. Annak a finanszírozási megállapodásnak a megnevezése, amelyhez a jelentés kapcsolódik (a továbbiakban: a finanszírozási megállapodás).

2. Az EBB/EBA vagy egyéb nemzetközi pénzügyi szervezetek által alkalmazott belső kontrollrendszerek auditja

Az EBB vagy egyéb, valamely tagállamot a részvényesei között számontartó nemzetközi pénzügyi szervezetek által alkalmazott belső kontrollrendszerre vonatkozóan elvégzett, annak felépítését és hatékonyságát vizsgáló, az alábbi elemekre kiterjedő külső audit eredményei:

2.1. A megbízatás elfogadásának folyamata.

2.2. A pénzügyi közvetítők értékelésének és kiválasztásának folyamata: formai és minőségi szempontú értékelés.

2.3. A pénzügyi közvetítőkkel történő ügyletkötés jóváhagyására és a kapcsoló finanszírozási megállapodások aláírására vonatkozó eljárás.

2.4. A pénzügyi közvetítők alábbi szempontok tekintetében történő monitoringjára szolgáló folyamatok:

2.4.1. a pénzügyi közvetítők általi jelentéstétel;

2.4.2. nyilvántartások vezetése;

2.4.3. végső kedvezményezetteknek teljesített kifizetések;

2.4.4. a végső kedvezményezetteknek nyújtott támogatást megalapozó jogosultság;

2.4.5. a pénzügyi közvetítők által felszámított irányítási díjak és költségek;

2.4.6. láthatósági, átláthatósági és kommunikációs követelmények;

2.4.7. az állami támogatásokkal kapcsolatos követelmények pénzügyi közvetítők általi végrehajtása;

2.4.8. adott esetben a befektetőkre vonatkozóan alkalmazott megkülönböztetett bánásmód;

2.4.9. a pénzmosással, a terrorizmusfinanszírozással, az adókikerüléssel, az adócsalással és az adókijátszással kapcsolatos hatályos uniós jognak való megfelelés.

2.5. Az irányító hatóságtól kapott pénzösszegek feldolgozására szolgáló rendszerek.

2.6. Az irányítási költségekkel és díjakkal kapcsolatos összegek kiszámítására és kifizetésére szolgáló rendszerek.

2.7. A pénzügyi közvetítőknek teljesített kifizetések feldolgozására szolgáló rendszerek.

2.8. Az alapokból a pénzügyi eszközökhöz nyújtott támogatás kamatának és más nyereségének feldolgozására szolgáló rendszerek.

A 2.1., a 2.2. és a 2.3. pont esetében az első éves auditjelentés benyújtását követően már csak a meglévő eljárások, illetve szabályok aktualizálásával vagy változásával kapcsolatos információkat szükséges továbbítani.

2.9. Az utolsó számviteli évre vonatkozó éves auditjelentésben a 2.1-2.8. pontban foglaltakon túl fel kell tüntetni az alábbi elemeket is:

2.9.1. A befektetőkre vonatkozóan alkalmazott megkülönböztetett bánásmód;

2.9.2. Az elért multiplikátorarány, a garanciát szolgáltató pénzügyi eszközökre vonatkozó garanciamegállapodások szerinti multiplikátorarányhoz viszonyítottan;

2.9.3. A 60. cikk szerinti, az alapokból a pénzügyi eszközökhöz nyújtott támogatásból eredő kamat és egyéb nyereség felhasználása;

2.9.4. Az alapokból nyújtott támogatásból eredő, a pénzügyi eszközökbe a támogathatósági időszak lejárta előtt visszafizetett források felhasználása, valamint az e forrásoknak a 62. cikk szerinti, a támogathatósági időszak lejárta utáni felhasználása céljából bevezetett szabályok.

3. Az audit megállapításai

3.1. Az azzal kapcsolatos megállapítás, hogy a külső könyvvizsgáló társaság - a vonatkozó szabályokkal összhangban és a 2. szakaszban foglalt elemeknek megfelelően - megalapozott bizonyossággal tud-e szolgálni az EBB - vagy az egyéb, valamely tagállamot részvényesei között számontartó nemzetközi pénzügyi szervezetek - által bevezetett belső kontrollrendszer felépítését és hatékonyságát illetően.

3.2. Az audittevékenység eredményeképp tett megállapítások és ajánlások.

A 3.1. és a 3.2. pontban foglaltaknak a 2. szakaszban említett audittevékenység eredményein kell alapulniuk, és adott esetben figyelembe kell venniük a pénzügyi eszközöket végrehajtó ugyanazon szervvel vagy a pénzügyi eszközökre vonatkozó ugyanazon megbízatással összefüggésben végzett egyéb nemzeti vagy uniós szintű audittevékenység eredményeit.

XXII. MELLÉKLET

SABLON AZ AUDIT-STRATÉGIÁHOZ - 78. CIKK

1. BEVEZETÉS

a) A program(ok) megnevezése (név (nevek) és CCI-szám(ok)) ( 61 ), az alapok és az audit-stratégia által lefedett időszak megjelölése.

b) Az audit-stratégia összeállításáért, monitoringjáért és naprakésszé tételért felelős audithatóság és a dokumentum kidolgozásában részt vevő egyéb szervek megnevezése.

c) Hivatkozás az audithatóság jogállására (nemzeti, regionális vagy helyi közjogi szerv) és arra a szervezetre, amelynek a részét képezi.

d) Hivatkozás az audithatóság, illetve az audithatóság felügyelete alatt auditokat végző más szervek feladat- és felelősségi körét meghatározó küldetésnyilatkozatra, auditchartára vagy (adott esetben) nemzeti jogszabályokra.

e) Annak audithatóság általi megerősítése, hogy az auditokat végző szervek rendelkeznek a szükséges funkcionális és szervezeti függetlenséggel.

2. KOCKÁZATELEMZÉS

a) Az alkalmazott kockázatelemzési módszer kifejtése; és

b) a kockázatelemzés naprakésszé tételére vonatkozó belső eljárások.

3. MÓDSZERTAN

3.1. Áttekintés

a) Hivatkozás az audithatóság által a munkája során alkalmazandó, nemzetközileg elfogadott audit-standardokra.

b) Tájékoztatás arról, hogy az audit-hatóság hogyan szerez bizonyosságot a standard irányítási és kontrollrendszer hatókörébe tartozó programokat illetően és a fokozottan arányos rendelkezdések hatálya alá tartozó programok tekintetében (a fő építőelemek leírása - az auditok típusai és hatóköre).

c) Hivatkozás az e rendelet 77. cikkének (3) bekezdésével összhangban a Bizottságnak benyújtandó éves kontrolljelentés és auditvélemény elkészítése céljából érvényben lévő eljárásokra az Interreg programok esetében alkalmazandó azon szükséges kivételekkel együtt, amelyekre az Interreg-rendelet 49. cikkében meghatározott, az Interreg programokra alkalmazandó művelet- auditokra vonatkozó külön szabályok vonatkoznak.

d) Hivatkozás az audittevékenység fő lépéseinek leírását tartalmazó audit-kézikönyvekre vagy eljárásokra, ideértve a 77. cikk (3) bekezdésének b) pontjával összhangban a Bizottságnak benyújtandó éves kontrolljelentés elkészítése során feltárt hibák osztályozását és kezelését.

e) Az Interreg programok esetében hivatkozás a külön audit-rendelkezésekre, valamint annak kifejtése, hogy az audithatóság hogyan kívánja biztosítani az együttműködést a Bizottsággal az Interreg-rendelet 49. cikke szerint a Bizottság által vételezendő általános Interreg minta keretében végzett művelet- auditokattekintetében.

f) Az Interreg programok esetében, ha az Interreg-rendelet 49. cikkében foglaltak szerint további auditra lehet szükség, hivatkozás az ezzel kapcsolatos külön audit-rendelkezésekre és e kiegészítő audit nyomon követésére.

3.2. Az irányítási és kontrollrendszerek megfelelő működésének vizsgálatát célzó auditok (rendszerauditok)

Az auditálandó szervek/struktúrák és a vonatkozó fő követelmények megnevezése a rendszerauditokkal összefüggésben. A felsorolás magában foglalja az utolsó tizenkét hónapban kijelölt szerveket.

Adott esetben hivatkozás arra a szervre, amely az audithatóság megbízásából auditot végez.

Az alábbi specifikus tematikus területekre vagy szervekre irányuló rendszerauditok ismertetése:

a) az alkalmazandó jog - például közbeszerzési szabályok, állami támogatási szabályok vagy környezetvédelmi követelmények - tekintetében végzett adminisztratív és helyszíni irányítási ellenőrzések minősége és mennyisége;

b) a projektkiválasztás minősége, valamint az irányító hatóság vagy a közreműködő szervezetek szintjén végzett irányítási ellenőrzések minősége;

c) a pénzügyi eszközök kialakítása és végrehajtása a pénzügyi eszközöket végrehajtó érintett szervek szintjén;

d) az elektronikus rendszerek működése és biztonsága, valamint összeköttetésük a Bizottság elektronikus adatcsererendszerével;

e) a célértékekkel és mérföldkövekkel, illetve a program célkitűzéseinek megvalósításában elért eredményekkel kapcsolatban az irányító hatóság által jelentett adatok megbízhatósága;

f) pénzügyi korrekciók (és az elszámolásokból levont összegek);

g) a csalással kapcsolatos kockázatok értékelése által alátámasztott, eredményes és arányos csalásellenes intézkedések végrehajtása.

3.3. A műveletek auditja

3.3.1. Az összes program esetében, az Interreg programok kivételével

a) A 79. cikkel összhangban alkalmazandó mintavételi módszertan bemutatása (vagy hivatkozás az ezt meghatározó belső dokumentumra), valamint a műveletauditokra vonatkozó egyéb specifikus eljárások, mindenekelőtt a feltárt hibák osztályozására és kezelésére szolgáló eljárások ismertetése, a csalás gyanújának kezelésére szolgáló eljárás bemutatásával együtt).

b) Külön ismertetést kell előterjeszteni azokra az évekre vonatkozóan, amikor a tagállamok egy vagy több program esetében a 83. cikkben meghatározott fokozottan arányos rendszer alkalmazását választják.

3.3.2. Az Interreg programok esetében

a) A megállapítások és hibák kezelésének ismertetése (vagy hivatkozás az ezt meghatározó belső dokumentumra), amelyet az Interreg-rendelet 49. cikkének (1) bekezdésében foglaltaknak és a műveletauditokra vonatkozó egyéb külön eljárásoknak - mindenekelőtt a Bizottság által évente vételezendő általános Interreg mintával kapcsolatosaknak - megfelelően kell alkalmazni.

b) Külön ismertetést kell előterjeszteni azokra az évekre vonatkozóan, amelyek esetében az Interreg programokra vonatkozó műveletek auditjára szolgáló általános minta nem tartalmaz műveleteket vagy mintavételi egységeket a kérdéses programból, illetve amikor az audithatóság az Interreg-rendelet 49. cikkének (10) bekezdése szerinti mintavételi gyakorlatot követ.

A b) pontban említett mintavételi gyakorlat esetében ismertetni kell az audithatóság által alkalmazandó mintavételi módszert vagy a műveletek auditjaira vonatkozóan alkalmazott egyéb konkrét eljárásokat, így mindenekelőtt a feltárt hibák osztályozására és kezelésére szolgáló eljárásokat stb.

3.4. Az elszámolások auditálása

Az elszámolások auditálására alkalmazott audit-szemlélet bemutatása.

3.5. A vezetői nyilatkozat ellenőrzése

Hivatkozás a vezetői nyilatkozatban szereplő kijelentések ellenőrzésével járó feladatokat meghatározó, az irányító hatóság által az auditvélemény céljából összeállított, belső eljárásokra.

4. TERVEZETT AUDITTEVÉKENYSÉGEK

a) Az audit-prioritások és célkitűzések ismertetése és indokolása a folyó számviteli év és az azt követő két számviteli év vonatkozásában, valamint a kockázatelemzés eredményei és a tervezett auditfeladatok közötti összefüggések bemutatása.

b) A rendszerauditok - köztük a specifikus tematikus területekre irányuló auditok - indikatív ütemterve a folyó számviteli év és az azt követő két számviteli év vonatkozásában, az alábbiak szerint: Auditálandó hatóságok/szervek vagy specifikus tematikus területek CCI A program neve Az auditálásért felelős szerv A kockázatelemzés eredménye 20xx Az audit célja és köre 20xx Az audit célja és köre 20xx Az audit célja és köre

5. FORRÁS

a) Az audithatóság szervezeti ábrája.

b) A folyó számviteli évvel és a két rákövetkező számviteli évvel kapcsolatban elkülönítendő tervezett erőforrások feltüntetése (ezen belül adott esetben az esetleges tervezett kiszervezésekre és azok körére vonatkozó információk).

XXIII. MELLÉKLET

SABLON A KIFIZETÉSI KÉRELMEKHEZ - 91. CIKK (3) BEKEZDÉS

KIFIZETÉSI KÉRELEM

EURÓPAI BIZOTTSÁG

Érintett alap (1):<type="S" input="S" > (2)
Bizottsági hivatkozási szám (CCI-szám):<type="S" input="S">
A program neve:<type="S" input="G">
A Bizottság határozata:<type="S" input="G">
A Bizottság határozatának dátuma:<type="D" input="G">
A kifizetési kérelem száma:<type="N" input="G">
A kifizetési kérelem benyújtásának dátuma:<type="D" input="G">
Nemzeti hivatkozási szám (nem kötelező):<type="S" maxlength="250" input="M">
(1)
Ha egy program több alapot is érint, mindegyik alapra vonatkozóan külön kifizetési kérelmet kell benyújtani. (2)
Jelmagyarázat:

type (típus): N=Number (szám), D=Date (dátum), S=String (karaktersorozat), C=Checkbox (jelölőnégyzet), P=Percentage (százalékos arány), B=Boolean (Boole-féle operátor), Cu=Currency (pénznem)

input (bevitel): M=Manual (manuális), S=Selection (kiválasztás), G=Generated by system (rendszer által generált)

A 91. cikk értelmében e kifizetési kérelem a következő számviteli időszakra vonatkozik:

Kezdő időpont: (1)<type="D" input="G">Záró időpont:<type="D" input="G">
(1)
A számviteli év első napja, az elektronikus rendszer automatikusan kódolja.

Kiadások prioritások és - adott esetben - régiókategória szerinti bontásban, az elszámolási feladatkört ellátó szerv elszámolásaiban rögzítettek szerint

(ideértve a pénzügyi eszközök számára fizetett program-hozzájárulásokat is - 92. cikk és állami támogatással kapcsolatban kifizetett (a 91. cikk (5) bekezdése) előlegek)

Ez a táblázat nem tartalmazza az olyan egyedi célkitűzésekhez kapcsolódó kiadásokat, amely célkitűzések esetében nem teljesülnek a feljogosító feltételek, azon műveletek kivételével, amelyek hozzájárulnak a feljogosító feltételek teljesítéséhez

PrioritásA számítás alapja (közkiadások vagy teljes) (1)A kedvezményezetteknél felmerült és a műveletek végrehajtása során általuk kifizetett támogatható kiadások teljes összege, a 91. cikk (3) bekezdésének a) pontjával és a 91. cikk (4) bekezdésének c) pontjával összhangbanA 91. cikk (4) bekezdésének a) és b) pontja szerinti uniós hozzájárulás teljes összegeA 91. cikk (3) bekezdésének b) pontja szerinti technikai segítségnyújtás összegeA 91. cikk (3) bekezdésének c) pontja szerinti, teljesített vagy teljesítendő, közpénzből nyújtott hozzájárulás teljes összege
(A)(B)(C)(D)(E)
1. prioritás
Kevésbé fejlett régiók<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Átmeneti régiók<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Fejlettebb régiók<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Legkülső és ritkán lakott északi régiók<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
2. prioritás
Kevésbé fejlett régiók<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Átmeneti régiók<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Fejlettebb régiók<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Legkülső és ritkán lakott északi régiók<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
3. prioritás
Kevésbé fejlett régiók<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Átmeneti régiók<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Fejlettebb régiók<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Legkülső és ritkán lakott északi régiók<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Mindösszesen<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
(1)
Az ETHAA esetében a társfinanszírozás csak a „Teljes támogatható közkiadás”-ra vonatkozik. Ezért az ETHAA esetében a számítás alapja e mintában automatikusan „Közkiadás”-ra módosul.

VAGY

Az irányító hatóság elszámolásaiban feltüntetett kiadások egyedi célkitűzés szerinti bontásban

Az MMIA-ra, BBA-ra és HAVE-ra alkalmazandó

Ez a táblázat nem tartalmazza az olyan egyedi célkitűzésekhez kapcsolódó kiadásokat, amely célkitűzések esetében nem teljesülnek a feljogosító feltételek, azon műveletek kivételével, amelyek hozzájárulnak a feljogosító feltételek teljesítéséhez

Egyedi célkitűzésA számítás alapja (közkiadások vagy teljes)A kedvezményezetteknél felmerült és a műveletek végrehajtása során általuk kifizetett támogatható kiadások teljes összege, a 91. cikk (3) bekezdésének a) pontjával és a 91. cikk (4) bekezdésének c) pontjával összhangbanA 91. cikk (4) bekezdésének a) és b) pontja szerinti uniós hozzájárulás teljes összegeA 91. cikk (3) bekezdésének c) pontja szerinti, teljesített vagy teljesítendő, közpénzből nyújtott hozzájárulás teljes összege
(A)(B)(C)(D)
1. egyedi célkitűzés
A BBA-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy az MMIA rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (2) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével (a különleges átutazási rendszer kivételével) vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A HAVE-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével (a különleges átutazási rendszer) összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (5) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (6) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (5) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A HAVE-rendelet 12. cikkének (5) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
2. egyedi célkitűzés
A BBA-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (2) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (5) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (6) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (5) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
3. egyedi célkitűzés
A BBA-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (2) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (5) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (5) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
4. egyedi célkitűzés (MMIA)
Az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Az MMIA-rendelet 15. cikkének (2) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Az MMIA-rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Az MMIA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Az MMIA-rendelet 15. cikkének (5) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Az MMIA-rendelet 19. cikkével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Az MMIA-rendelet 20. cikkével összhangban társfinanszírozott intézkedések („befelé irányuló átadás”)<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Az MMIA-rendelet 20. cikkével összhangban társfinanszírozott intézkedések („kifelé irányuló átadás”)<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A technikai segítségnyújtásra vonatkozó egyedi célkitűzés
Technikai segítségnyújtás a 36. cikk (5) bekezdésével összhangban<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Technikai segítségnyújtás a 37. cikkel összhangban<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Mindösszesen<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">

A sablon automatikusan kiigazításra kerül a CCI-szám alapján. Például, a régiókategóriákat nem érintő programok (Kohéziós Alap, IÁA, európai területi együttműködés (Interreg), ETHAA, adott esetben) vagy egy prioritáson (egyedi célkitűzésen) belül a társfinanszírozási arányokat nem moduláló programok esetében a táblázat az alábbiak szerint jelenítendő meg:

Ez a táblázat nem tartalmazza az olyan egyedi célkitűzésekhez kapcsolódó kiadásokat, amely célkitűzések esetében nem teljesülnek a feljogosító feltételek, azon műveletek kivételével, amelyek hozzájárulnak a feljogosító feltételek teljesítéséhez

PrioritásA számítás alapja (közkiadások vagy teljes támogatható költség) (')A kedvezményezetteknél felmerült és a műveletek végrehajtása során általuk kifizetett támogatható kiadások teljes összege, a 91. cikk (3) bekezdésének a) pontjával és a 91. cikk (4) bekezdésének c) pontjával összhangbanA 91. cikk (4) bekezdésének a) és b) pontja szerinti uniós hozzájárulás teljes összegeA 91. cikk (3) bekezdésének b) pontja szerinti technikai segítségnyújtás összegeA 91. cikk (3) bekezdésének c) pontja szerinti, teljesített vagy teljesítendő, közpénzből nyújtott hozzájárulás teljes összege
(A)(B)(C)(D)(E)
1. prioritás<type='S' input='C'><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
2. prioritás<type='S' input='C'><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
3. prioritás<type='S' input='C'><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Mindösszesen<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">

NYILATKOZAT

E kifizetési kérelem jóváhagyásával az elszámolási feladatkört ellátó szerv / az irányító hatóság kérelmezi az alábbiakban megadott összegek kifizetését.

Az elszámolási feladatkört ellátó szerv képviseletében:
Vagy
Az elszámolási feladatkörért felelős irányító hatóság képviseletében:
<type="S" input="G">

KIFIZETÉSI KÉRELEM

ALAP
Kevésbé fejlett régiókÁtmeneti régiókFejlettebb régiókLegkülső és ritkán lakott északi régiók
(A)(B)(C)(D)
<type="S" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">

MEGJEGYZÉSEK

A sablon automatikusan kiigazításra kerül a CCI-szám alapján. Például, a régiókategóriákat nem érintő programok (Kohéziós Alap, IÁA, európai területi együttműködési célkitűzés (Interreg), ETHAA, adott esetben) vagy egy prioritáson (egyedi célkitűzésen) belül a társfinanszírozási arányokat nem moduláló programok esetében a táblázat az alábbiak szerint jelenítendő meg:

ALAPÖSSZEG
<type="S" input="G"><type="Cu" input="G">

Vagy

Az MMIA-ra, BBA-ra és HAVE-ra alkalmazandó

AlapÖsszegek
<type="S" input="G">A BBA-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="G">
<type="S" input="G">A BBA-rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (2) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="G">
<type="S" input="G">A BBA-rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="G">
<type="S" input="G">A BBA-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével (a különleges átutazási rendszer kivételével) vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="G">
<type="S" input="G">A HAVE-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével (a különleges átutazási rendszer) összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="G">
<type="S" input="G">A BBA-rendelet 12. cikkének (5) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (6) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (5) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="G">
<type="S" input="G">A HAVE-rendelet 12. cikkének (5) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="G">
<type="S" input="G">Az MMIA-rendelet 19. cikkével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="G">
<type="S" input="G">Az MMIA-rendelet 20. cikkével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="G">
<type="S" input="G">Technikai segítségnyújtás a 36. cikk (5) bekezdésével összhangban<type="Cu" input="G">
<type="S" input="G">Technikai segítségnyújtás a 37. cikkel összhangban<type="Cu" input="G">

MEGJEGYZÉSEK

A kifizetés a következő bankszámlára teljesítendő:

A megnevezett szervezet<type="S" maxlength="150" input="G">
Bank<type="S" maxlength="150" input="G">
BIC<type="S" maxlength="11" input="G">
Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN)<type="S" maxlength="34" input="G">
Számlatulajdonos (ha nem egyezik meg a megnevezett szervezettel)<type="S" maxlength="150" input="G">

1. függelék

Tájékoztatás a 92. cikk szerint a pénzügyi eszközökhöz nyújtott és a kifizetési kérelmekben feltüntetett program-hozzájárulásokról (a program indulásától összesítve)

PrioritásAz első kifizetési kérelemben szereplő és a 92. cikkel összhangban a pénzügyi eszköz számára kifizetett összeg (a vonatkozó finanszírozási megállapodás alapján [a] pénzügyi eszköz[ök] számára lekötött program-hozzájárulások teljes összegének legfeljebb 30 %-a)A 92. cikk (3) bekezdésében említett megfelelő elszámolt összeg (1)
(A)(B)(C)(D)
A pénzügyi eszközökhöz nyújtott program-hozzájárulások teljes összegeA közpénzből nyújtott kapcsolódó hozzájárulás teljes összegeA 92. cikk (2) bekezdésének b) pontja szerinti program-hozzájárulások teljes összegeA közpénzből nyújtott kapcsolódó hozzájárulás teljes összege
1. prioritás
Kevésbé fejlett régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Átmeneti régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Fejlettebb régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Legkülső és ritkán lakott északi régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
2. prioritás<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Kevésbé fejlett régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Átmeneti régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Fejlettebb régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Legkülső és ritkán lakott északi régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
3. prioritás<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Kevésbé fejlett régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Átmeneti régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Fejlettebb régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Legkülső és ritkán lakott északi régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Mindösszesen<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
(1)
Ezt az összeget nem kell feltüntetni a kifizetési kérelemben.

A sablon automatikusan kiigazításra kerül a CCI-szám alapján. Például, a régiókategóriákat nem érintő programok (Kohéziós Alap, IÁA, európai területi együttműködés (Interreg), ETHAA, adott esetben) vagy egy prioritáson (egyedi célkitűzésen) belül a társfinanszírozási arányokat nem moduláló programok esetében a táblázat az alábbiak szerint jelenítendő meg:

PrioritásAz első kifizetési kérelemben szereplő és a 92. cikkel összhangban a pénzügyi eszköz számára kifizetett összeg (a vonatkozó finanszírozási megállapodás alapján [a] pénzügyi eszköz[ök] számára lekötött program-hozzájárulások teljes összegének legfeljebb 30 %-a)A 92. cikk (3) bekezdésében említett megfelelő elszámolt összeg (1)
(A)(B)(C)(D)
A pénzügyi eszközökhöz nyújtott program-hozzájárulások teljes összegeA közpénzből nyújtott kapcsolódó hozzájárulás teljes összegeA 92. cikk (2) bekezdésének b) pontja szerinti program-hozzájárulások teljes összegeA közpénzből nyújtott kapcsolódó hozzájárulás teljes összege
1. prioritás<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
2. prioritás<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
3. prioritás<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Mindösszesen<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
(1)
Ezt az összeget nem kell feltüntetni a kifizetési kérelemben.

Vagy

Az MMIA-ra, BBA-ra és HAVE-ra alkalmazandó

Egyedi célkitűzésAz első kifizetési kérelemben szereplő és a 92. cikkel összhangban a pénzügyi eszköz számára kifizetett összeg (a vonatkozó finanszírozási megállapodás alapján [a] pénzügyi eszköz[ök] számára lekötött program-hozzájárulások teljes összegének legfeljebb 30 %-a)A 92. cikk (3) bekezdésében említett megfelelő elszámolt összeg (1)
(A)(B)(C)(D)
A pénzügyi eszközökhöz nyújtott program-hozzájárulások teljes összegeA közpénzből nyújtott kapcsolódó hozzájárulás teljes összegeA 92. cikk (2) bekezdésének b) pontja szerinti program-hozzájárulások teljes összegeA közpénzből nyújtott kapcsolódó hozzájárulás teljes összege
1. egyedi célkitűzés
A BBA-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
2. egyedi célkitűzés
A BBA-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
3. egyedi célkitűzés
A BBA-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
4. egyedi célkitűzés (MMIA)
Az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Mindösszesen<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
(1)
Ezt az összeget nem kell feltüntetni a kifizetési kérelemben.

2. függelék

Az olyan egyedi célkitűzésekhez kapcsolódó kiadásokra vonatkozó információk, amelyek esetében a feljogosító feltételek nem teljesültek, azon műveletek kivételével, amelyek hozzájárulnak a feljogosító feltételek teljesítéséhez (a programozási időszak kezdetétől összesítve)

PrioritásA számítás alapja (közkiadások vagy teljes) (1)A kedvezményezetteknél olyan végrehajtási műveletek keretében felmerült és kifizetett támogatható kiadások összege a 91. cikk (3) bekezdésének a) vagy c) pontja értelmében, vagy a 91. cikk (4) bekezdése szerinti olyan uniós hozzájárulás összege, amelyhez kapcsolódóan a 15. cikk (5) vagy (6) bekezdése értelmében nem teljesültek a feljogosító feltételek, az olyan műveletek kivételével, amelyek hozzájárulnak a feljogosító feltételek teljesítéséhezA kedvezményezetteknél olyan végrehajtási műveletek keretében felmerült és kifizetett támogatható kiadások összege a 91. cikk (3) bekezdésének a) vagy c) pontja értelmében, vagy a 91. cikk (4) bekezdése szerinti olyan uniós hozzájárulás összege, amelyhez kapcsolódóan a 15. cikk (5) vagy (6) bekezdése értelmében teljesültek a feljogosító feltételek, vagy a művelet hozzájárul a feljogosító feltételek teljesítéséhez (2)
ÖsszesenKözpénzÖsszesenKözpénz
(A)(B)(C)(D)(E)
1. prioritás
Kevésbé fejlett régiók<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Átmeneti régiók<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Fejlettebb régiók<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Legkülső és ritkán lakott északi régiók<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
2. prioritás
Kevésbé fejlett régiók<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Átmeneti régiók<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Fejlettebb régiók<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Legkülső és ritkán lakott északi régiók<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
3. prioritás
Kevésbé fejlett régiók<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Átmeneti régiók<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Fejlettebb régiók<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Legkülső és ritkán lakott északi régiók<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Mindösszesen<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
(1)
Az ETHAA esetében a társfinanszírozás csak a „Teljes támogatható közkiadás”-ra vonatkozik. Ezért az ETHAA esetében a számítás alapja e mintában automatikusan „Közkiadás”-ra módosul. (2)
Az ebben az oszlopban szereplő összegeknek meg kell egyezniük a XXIII. melléklet első táblázatában szereplő összegekkel.

3. függelék

Az olyan egyedi célkitűzésekhez kapcsolódó kiadásokra vonatkozó információk, amelyek esetében a feljogosító feltételek nem teljesültek - azon műveletek kivételével, amelyek hozzájárulnak a feljogosító feltételek teljesítéséhez - (a programozási időszak kezdetétől összesítve) az MMIA, a BBA és a HAVE tekintetében

Egyedi célkitűzésA számítás alapja (közkiadások vagy teljes)A kedvezményezetteknél olyan végrehajtási műveletek keretében felmerült és kifizetett támogatható kiadások összege a 91. cikk (3) bekezdésének a) vagy c) pontja értelmében, vagy a 91. cikk (4) bekezdése szerinti olyan uniós hozzájárulás összege, amelyhez kapcsolódóan a 15. cikk (5) vagy (6) bekezdése értelmében nem teljesültek a feljogosító feltételek, az olyan műveletek kivételével, amelyek hozzájárulnak a feljogosító feltételek teljesítéséhezA kedvezményezetteknél olyan végrehajtási műveletek keretében felmerült és kifizetett támogatható kiadások összege a 91. cikk (3) bekezdésének a) vagy c) pontja értelmében, vagy a 91. cikk (4) bekezdése szerinti olyan uniós hozzájárulás összege, amelyhez kapcsolódóan a 15. cikk (5) vagy (6) bekezdése értelmében teljesültek a feljogosító feltételek, vagy a művelet hozzájárul a feljogosító feltételek teljesítéséhez (1)
(A)Összesen
(B)
Közpénz
(C)
Összesen
(D)
Közpénz
(E)
1. egyedi célkitűzés
A BBA-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (2) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével (a különleges átutazási rendszer kivételével) vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A HAVE-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével (a különleges átutazási rendszer) összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (5) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (6) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (5) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A HAVE-rendelet 12. cikkének (5) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
2. egyedi célkitűzés
A BBA-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (2) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (5) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (6) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (5) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
3. egyedi célkitűzés
A BBA-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (2) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (5) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (5) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
4. egyedi célkitűzés (MMIA)
Az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Az MMIA-rendelet 15. cikkének (2) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Az MMIA-rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Az MMIA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Az MMIA-rendelet 15. cikkének (5) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Az MMIA-rendelet 19. cikkével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Az MMIA-rendelet 20. cikkével összhangban társfinanszírozott intézkedések („befelé irányuló átadás”)<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Az MMIA-rendelet 20. cikkével összhangban társfinanszírozott intézkedések („kifelé irányuló átadás”)<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Technikai segítségnyújtás a 36. cikk (5) bekezdésével összhangban<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Technikai segítségnyújtás a 37. cikkel összhangban<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Mindösszesen<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
(1)
Az ebben az oszlopban szereplő összegeknek meg kell egyezniük a XXIII. melléklet első táblázatában szereplő összegekkel.

4. függelék

Állami támogatással kapcsolatban kifizetett (a 91. cikk (5) bekezdése) és a kifizetési kérelmekben feltüntetett előlegek (a program indulásától összesítve)

PrioritásElőlegként kifizetett teljes összeg (1)A kedvezményezettek által az előleg kifizetését követő évtől számított három éven belül kifizetett kiadások által fedezett összegAz az összeg, amelyet nem fedeznek a kedvezményezettek által kifizetett kiadások, és amelyekre vonatkozóan a hároméves időszak még nem telt le
(A)(B)(C)
1. prioritás
Kevésbé fejlett régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Átmeneti régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Fejlettebb régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Legkülső és ritkán lakott északi régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
2. prioritás
Kevésbé fejlett régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Átmeneti régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Fejlettebb régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Legkülső és ritkán lakott északi régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
3. prioritás
Kevésbé fejlett régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Átmeneti régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Fejlettebb régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Legkülső és ritkán lakott északi régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Összesen
Kevésbé fejlett régiók<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
Átmeneti régiók<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
Fejlettebb régiók<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
Legkülső és ritkán lakott északi régiók<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
Mindösszesen<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
(1)
Ez az összeg szerepel a kifizetési kérelem „A kedvezményezetteknél felmerült és a műveletek végrehajtása során általuk kifizetett támogatható kiadások teljes összege” oszlopában. Mivel az állami támogatás a jellegénél fogva közkiadás, ez a teljes összeg megegyezik a közkiadással.

A sablon a CCI-szám alapján automatikusan kiigazításra kerül. Például, a régiókategóriákat nem érintő programok (Kohéziós Alap, IÁA, európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg), ETHAA) esetében a táblázat az alábbiak szerint jelenítendő meg:

PrioritásElőlegként kifizetett teljes összeg (1)A kedvezményezettek által az előleg kifizetésétől számított három éven belül kifizetett kiadások által fedezett összegAz az összeg, amelyet nem fedeznek a kedvezményezettek által kifizetett kiadások, és amelyekre vonatkozóan a hároméves időszak még nem telt le
(A)(B)(C)
1. prioritás<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
2. prioritás<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
3. prioritás<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Mindösszesen<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
(1)
Ez az összeg szerepel a kifizetési kérelem „A kedvezményezetteknél felmerült és a műveletek végrehajtása során általuk kifizetett támogatható kiadások teljes összege” oszlopában. Mivel az állami támogatás a jellegénél fogva közkiadás, ez a teljes összeg megegyezik a közkiadással.

Vagy

Az MMIA-ra, BBA-ra és HAVE-ra alkalmazandó

Egyedi célkitűzésElőlegként kifizetett teljes összeg (1)A kedvezményezettek által az előleg kifizetésétől számított három éven belül kifizetett kiadások által fedezett összegAz az összeg, amelyet nem fedeznek a kedvezményezettek által kifizetett kiadások, és amelyekre vonatkozóan a hároméves időszak még nem telt le
(A)(B)(C)
1. egyedi célkitűzés
A BBA-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
2. egyedi célkitűzés<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
3. egyedi célkitűzés<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
4. egyedi célkitűzés (MMIA)
Az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Mindösszesen<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
(1)
Ez az összeg szerepel a kifizetési kérelem „A kedvezményezetteknél felmerült és a műveletek végrehajtása során általuk kifizetett támogatható kiadások teljes összege” oszlopában. Mivel az állami támogatás a jellegénél fogva közkiadás, ez a teljes összeg megegyezik a közkiadással.

XXIV. MELLÉKLET

SABLON AZ ELSZÁMOLÁSOKHOZ - 98. CIKK (1) BEKEZDÉS A) PONT

ELSZÁMOLÁSOK A KÖVETKEZŐ SZÁMVITELI ÉVRE

<type="D" – type="D" input="S">

EURÓPAI BIZOTTSÁG

Érintett alap (1):<type="S" input="S" > (2)
Bizottsági hivatkozási szám (CCI-szám):<type="S" input="S">
A program neve:<type="S" input="G">
A Bizottság határozata:<type="S" input="G">
A Bizottság határozatának dátuma:<type="D" input="G">
Az elszámolások változata:<type="S" input="G">
Az elszámolások benyújtásának dátuma:<type="D" input="G">
Nemzeti hivatkozási szám (nem kötelező):<type="S" maxlength="250" input="M">
(1)
Ha egy program több alapot is érint, mindegyik alapra vonatkozóan külön elszámolást kell benyújtani. (2)
Jelmagyarázat:

type (típus): N=Number (szám), D=Date (dátum), S=String (karaktersorozat), C=Checkbox (jelölőnégyzet), P=Percentage (százalékos arány), B=Boolean (Boole-féle operátor), Cu=Currency (pénznem)

input (bevitel): M=Manual (manuális), S=Selection (kiválasztás), G=Generated by system (rendszer által generált)

NYILATKOZATOK

A programért felelős irányító hatóság / elszámolási feladatkört ellátó szerv megerősíti, hogy:

1. az elszámolások teljesek, pontosak és megfelelnek a valóságnak;

2. a 76. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontjában foglalt rendelkezéseket tiszteletben tartják. Az irányító hatóság / elszámolási feladatkört ellátó szerv képviseletében: <type="S" input="G">

A programért felelős irányító hatóság megerősíti, hogy:

1. az elszámolásokban szereplő kiadások megfelelnek az alkalmazandó jogszabályoknak, azok jogszerűek és szabályosak;

2. az egyes alapokra vonatkozó rendeletekben, a költségvetési rendelet 63. cikke (5) bekezdésében, valamint az e rendelet 74. cikke (1) bekezdésének a)-e) pontjában foglalt rendelkezéseket tiszteletben tartják;

3. a 82. cikk dokumentumok elérhetőségére vonatkozó rendelkezéseit tiszteletben tartják. Az irányító hatóság képviseletében <type="S" input="G">

1. függelék

Az elszámolási feladatkört ellátó szerv elszámolási rendszereiben rögzített összegek - 98. cikk (3) bekezdés a) pont

Ez a táblázat nem tartalmazza az olyan egyedi célkitűzésekhez kapcsolódó kiadásokat, amely célkitűzések esetében nem teljesülnek a feljogosító feltételek, azon műveletek kivételével, amelyek hozzájárulnak a feljogosító feltételek teljesítéséhez

PrioritásAz elszámolási feladatkört ellátó szerv elszámolási rendszereiben rögzített támogatható kiadások azon teljes összege, amely szerepelt a számviteli évre vonatkozó, a 98. cikk (3) bekezdésének a) pontja szerinti kifizetési kérelmekbenA 91. cikk (3) bekezdése b) pontjának értelmében vett technikai segítségnyújtás összegeA 98. cikk (3) bekezdésének a) pontja szerinti, teljesített vagy teljesítendő, közpénzből nyújtott kapcsolódó hozzájárulás teljes összege
(A)(B)(C)
1. prioritás
Kevésbé fejlett régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Átmeneti régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Fejlettebb régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Legkülső és ritkán lakott északi régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
2. prioritás
Kevésbé fejlett régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Átmeneti régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Fejlettebb régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Legkülső és ritkán lakott északi régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
3. prioritás
Kevésbé fejlett régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Átmeneti régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Fejlettebb régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Legkülső és ritkán lakott északi régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Összesen
Kevésbé fejlett régiók<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
Átmeneti régiók<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
Fejlettebb régiók<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
Legkülső és ritkán lakott északi régiók<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
Mindösszesen<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">

Vagy

Az MMIA-ra, BBA-ra és HAVE-ra alkalmazandó

Ez a táblázat nem tartalmazza az olyan egyedi célkitűzésekhez kapcsolódó kiadásokat, amely célkitűzések esetében nem teljesülnek a feljogosító feltételek, azon műveletek kivételével, amelyek hozzájárulnak a feljogosító feltételek teljesítéséhez

Egyedi célkitűzésAz irányító hatóság elszámolási rendszereiben rögzített támogatható kiadások azon teljes összege, amely szerepelt a számviteli évre vonatkozó, a 98. cikk (3) bekezdésének a) pontja szerinti kifizetési kérelmekbenA 98. cikk (3) bekezdésének a) pontja szerinti, teljesített vagy teljesítendő, közpénzből nyújtott kapcsolódó hozzájárulás teljes összege
(A)(B)
1. egyedi célkitűzés
A BBA-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (2) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével (a különleges átutazási rendszer kivételével) vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A HAVE-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével (különleges átutazási rendszer) összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (5) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (6) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (5) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A HAVE-rendelet 12. cikkének (5) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
2. egyedi célkitűzés
A BBA-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (2) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (5) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (6) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (5) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
3. egyedi célkitűzés
A BBA-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (2) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (5) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (5) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
4. egyedi célkitűzés (MMIA)
Az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Az MMIA-rendelet 15. cikkének (2) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Az MMIA-rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Az MMIA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Az MMIA-rendelet 15. cikkének (5) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Az MMIA-rendelet 19. cikkével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Az MMIA-rendelet 20. cikkével összhangban társfinanszírozott intézkedések („befelé irányuló átadás”)<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Az MMIA-rendelet 20. cikkével összhangban társfinanszírozott intézkedések („kifelé irányuló átadás”)<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Technikai segítségnyújtás a 36. cikk (5) bekezdésével összhangban<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Technikai segítségnyújtás a 37. cikkel összhangban<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Összesen
A BBA-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
A BBA-rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (2) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
A BBA-rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
A BBA-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével (a különleges átutazási rendszer kivételével) vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
A HAVE-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével (különleges átutazási rendszer) összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
A BBA-rendelet 12. cikkének (5) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (6) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (5) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
A HAVE-rendelet 12. cikkének (5) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
Az MMIA-rendelet 19. cikkével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
Az MMIA-rendelet 20. cikkével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
Technikai segítségnyújtás a 36. cikk (5) bekezdésével összhangban<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
Technikai segítségnyújtás a 37. cikkel összhangban<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
Mindösszesen<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">

A sablon automatikusan kiigazításra kerül a CCI-szám alapján. Például, a régiókategóriákat nem érintő programok (Kohéziós Alap, IÁA, európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg), ETHAA, adott esetben) vagy egy prioritáson (egyedi célkitűzésen) belül a társfinanszírozási arányokat nem moduláló programok esetében a táblázat az alábbiak szerint jelenítendő meg:

Ez a táblázat nem tartalmazza az olyan egyedi célkitűzésekhez kapcsolódó kiadásokat, amely célkitűzések esetében nem teljesülnek a feljogosító feltételek, azon műveletek kivételével, amelyek hozzájárulnak a feljogosító feltételek teljesítéséhez

PrioritásAz elszámolási feladatkört ellátó szerv elszámolási rendszereiben rögzített támogatható kiadások azon teljes összege, amely szerepelt a számviteli évre vonatkozó, a 98. cikk (3) bekezdésének a) pontja szerinti kifizetési kérelmekbenA 91. cikk (3) bekezdése b) pontjának értelmében vett technikai segítségnyújtás összegeA 98. cikk (3) bekezdésének a) pontja szerinti, teljesített vagy teljesítendő, közpénzből nyújtott kapcsolódó hozzájárulás teljes összege
(A)(B)(C)
1. prioritás<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
2. prioritás<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
3. prioritás<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Mindösszesen<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">

2. függelék

A számviteli év során visszavont összegek - 98. cikk (3) bekezdés b) pont és 98. cikk (7) bekezdés

PrioritásVisszavonások
A kifizetési kérelmekben feltüntetett kiadások teljes összegeKözpénzből nyújtott kapcsolódó hozzájárulás
(A)(B)
1. prioritás
Kevésbé fejlett régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Átmeneti régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Fejlettebb régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Legkülső és ritkán lakott északi régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
2. prioritás
Kevésbé fejlett régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Átmeneti régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Fejlettebb régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Legkülső és ritkán lakott északi régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
3. prioritás
Kevésbé fejlett régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Átmeneti régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Fejlettebb régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Legkülső és ritkán lakott északi régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Összesen
Kevésbé fejlett régiók<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
Átmeneti régiók<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
Fejlettebb régiók<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
Legkülső és ritkán lakott északi régiók<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
Mindösszesen<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
A számviteli év során visszavont összegek a kapcsolódó kiadásról szóló nyilatkozat számviteli éve szerinti bontásban
A(z) XX… június 30-án véget érő számviteli év tekintetében (összesen)<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Különösen az auditok eredményeként korrigált összegek<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A(z) XX … június 30-án véget érő számviteli év tekintetében (összesen)<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Különösen az auditok eredményeként korrigált összegek<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">

A sablon automatikusan kiigazításra kerül a CCI-szám alapján. Például, a régiókategóriákat nem érintő programok (Kohéziós Alap, IÁA, európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg), ETHAA, adott esetben) vagy egy prioritáson (egyedi célkitűzésen) belül a társfinanszírozási arányokat nem moduláló programok esetében a táblázat az alábbiak szerint jelenítendő meg:

PrioritásVisszavonások
A kifizetési kérelmekben feltüntetett kiadások teljes összegeKözpénzből nyújtott kapcsolódó hozzájárulás
(A)(B)
1. prioritás<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
2. prioritás<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
3. prioritás<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Mindösszesen<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
A számviteli év során visszavont összegek a kapcsolódó kiadásról szóló nyilatkozat számviteli éve szerinti bontásban
A(z) XX… június 30-án véget érő számviteli év tekintetében (összesen)<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Különösen az auditok eredményeként korrigált összegek<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A(z) XX … június 30-án véget érő számviteli év tekintetében (összesen)<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Különösen az auditok eredményeként korrigált összegek<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">

Vagy

Az MMIA-ra, BBA-ra és HAVE-ra alkalmazandó

Egyedi célkitűzésVisszavonások
A kifizetési kérelmekben feltüntetett kiadások teljes összegeKapcsolódó közkiadások
(A)(B)
1. egyedi célkitűzés
A BBA-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (2) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével (a különleges átutazási rendszer kivételével) vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A HAVE-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével (különleges átutazási rendszer) összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (5) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (6) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (5) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A HAVE-rendelet 12. cikkének (5) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
2. egyedi célkitűzés
A BBA-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (2) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (5) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (6) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (5) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
3. egyedi célkitűzés
A BBA-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (2) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (5) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (5) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
4. egyedi célkitűzés
Az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Az MMIA-rendelet 15. cikkének (2) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Az MMIA-rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Az MMIA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Az MMIA-rendelet 15. cikkének (5) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Az MMIA-rendelet 19. cikkével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Az MMIA-rendelet 20. cikkével összhangban társfinanszírozott intézkedések(„befelé irányuló átadás”)<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Az MMIA-rendelet 20. cikkével összhangban társfinanszírozott intézkedések („kifelé irányuló átadás”)<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Technikai segítségnyújtás a 36. cikk (5) bekezdésével összhangban<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Technikai segítségnyújtás a 37. cikkel összhangban<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Összesen
A BBA-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
A BBA-rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (2) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
A BBA-rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
A BBA-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével (a különleges átutazási rendszer kivételével) vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
A HAVE-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével (különleges átutazási rendszer) összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
A BBA-rendelet 12. cikkének (5) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (6) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (5) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
A HAVE-rendelet 12. cikkének (5) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
Az MMIA-rendelet 19. cikkével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
Az MMIA-rendelet 20. cikkével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
Technikai segítségnyújtás a 36. cikk (5) bekezdésével összhangban<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
Technikai segítségnyújtás a 37. cikkel összhangban<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
Mindösszesen<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
A számviteli év során visszavont összegek a kapcsolódó kiadásról szóló nyilatkozat számviteli éve szerinti bontásban
A(z) XX … június 30-án véget érő számviteli év tekintetében (összesen)<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Különösen az auditok eredményeként korrigált összegek<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Az (z) XX … június 30-án véget érő számviteli év tekintetében (összesen)<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Különösen az auditok eredményeként korrigált összegek<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">

3. függelék

A pénzügyi eszközökhöz fizetett program-hozzájárulások összegei

(a program indulásától összesítve) - 98. cikk (3) bekezdés c) pont

PrioritásAz első kifizetési kérelemben szereplő és a 92. cikkel összhangban a pénzügyi eszköz számára kifizetett összeg (a vonatkozó uniós finanszírozási megállapodás alapján [a] pénzügyi eszköz[ök] számára lekötött program-hozzájárulások teljes összegének legfeljebb 30 %-a)A 92. cikk (3) bekezdésében említett megfelelő elszámolt összeg (1)
(A)(B)(C)(D)
A pénzügyi eszközökhöz nyújtott program-hozzájárulások teljes összegeA közpénzből nyújtott kapcsolódó hozzájárulás teljes összegeA 92. cikk (2) bekezdésének b) pontja szerinti program-hozzájárulások teljes összegeA közpénzből nyújtott kapcsolódó hozzájárulás teljes összege
1. prioritás
Kevésbé fejlett régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Átmeneti régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Fejlettebb régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Legkülső és ritkán lakott északi régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
2. prioritás
Kevésbé fejlett régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Átmeneti régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Fejlettebb régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Legkülső és ritkán lakott északi régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
3. prioritás
Kevésbé fejlett régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Átmeneti régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Fejlettebb régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Legkülső és ritkán lakott északi régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Összesen
Kevésbé fejlett régiók<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
Átmeneti régiók<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
Fejlettebb régiók<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
Legkülső és ritkán lakott északi régiók<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
Mindösszesen<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
(1)
Ezt az összeget nem kell feltüntetni a kifizetési kérelmekben.

A sablon automatikusan kiigazításra kerül a CCI-szám alapján. Például, a régiókategóriákat nem érintő programok (Kohéziós Alap, IÁA, európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg), ETHAA, adott esetben) vagy egy prioritáson (egyedi célkitűzésen) belül a társfinanszírozási arányokat nem moduláló programok esetében a táblázat az alábbiak szerint jelenítendő meg:

PrioritásAz első kifizetési kérelemben szereplő és a 92. cikkel összhangban a pénzügyi eszköz számára kifizetett összeg (a vonatkozó uniós finanszírozási megállapodás alapján [a] pénzügyi eszköz[ök] számára lekötött program-hozzájárulások teljes összegének legfeljebb 30 %-a)A 92. cikk (3) bekezdésében említett megfelelő elszámolt összeg (1)
(A)(B)(C)(D)
A pénzügyi eszközökhöz nyújtott program-hozzájárulások teljes összegeA közpénzből nyújtott kapcsolódó hozzájárulás teljes összegeA 92. cikk (2) bekezdésének b) pontja szerinti program-hozzájárulások teljes összegeA közpénzből nyújtott kapcsolódó hozzájárulás teljes összege
1. prioritás<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
2. prioritás<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
3. prioritás<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Mindösszesen<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
(1)
Ezt az összeget nem kell feltüntetni a kifizetési kérelmekben.

Vagy

Az MMIA-ra, BBA-ra és HAVE-ra alkalmazandó

Egyedi célkitűzésAz első kifizetési kérelemben szereplő és a 92. cikkel összhangban a pénzügyi eszköz számára kifizetett összeg (a vonatkozó uniós finanszírozási megállapodás alapján [a] pénzügyi eszköz[ök] számára lekötött program-hozzájárulások teljes összegének legfeljebb 30 %-a)A 92. cikk (3) bekezdésében említett megfelelő elszámolt összeg (1)
(A)(B)(C)(D)
A pénzügyi eszközökhöz nyújtott program-hozzájárulások teljes összegeA közpénzből nyújtott kapcsolódó hozzájárulás teljes összegeA 86. cikk (2) bekezdésének b) pontja szerinti program-hozzájárulások teljes összegeA közpénzből nyújtott kapcsolódó hozzájárulás teljes összege
1. egyedi célkitűzés
A BBA-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
2. egyedi célkitűzés
A BBA-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
3. egyedi célkitűzés
A BBA-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
4. egyedi célkitűzés
Az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Mindösszesen<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
(1)
Ezt az összeget nem kell feltüntetni a kifizetési kérelemben.

4. függelék

A kiadások egyeztetése - 98. cikk (3) bekezdés d) pont, valamint 98. cikk (7) bekezdés

PrioritásA Bizottsághoz benyújtott kifizetési kérelmekben feltüntetett összes támogatható kiadásA rendelet 98. cikke szerinti bejelentett kiadásokKülönbözetMegjegyzések (különbség esetén kötelező, a 98. cikk (6) bekezdése szerinti levonástípusonként)
A kedvezményezetteknél olyan egyedi célkitűzésekhez, illetve olyan műveletekhez kapcsolódó végrehajtási műveletek keretében felmerült és kifizetett támogatható kiadásoknak az elszámolási feladatkört ellátó szerv rendszerében nyilvántartott teljes összege, amely egyedi célkitűzések esetében teljesülnek a feljogosító feltételek, illetve amely műveletek hozzájárulnak a feljogosító feltételek teljesítéséhezAz olyan egyedi célkitűzésekhez, illetve olyan műveletekhez kapcsolódó végrehajtási műveletek keretében teljesített vagy teljesítendő, , közpénzből nyújtotthozzájárulásoknak az elszámolási feladatkört ellátó szerv rendszerében nyilvántartott teljes összege, amely egyedi célkitűzések esetében teljesülnek a feljogosító feltételek, illetve amely műveletek hozzájárulnak a feljogosító feltételek teljesítéséhezAz elszámolási feladatkör elszámolási rendszereiben nyilvántartott és a Bizottsághoz benyújtott kifizetési kérelemben feltüntetett olyan támogatható kiadások teljes összege, amelyek olyan egyedi célkitűzésekhez kapcsolódnak, amelyek esetében teljesülnek a feljogosító feltételek, vagy olyan műveletekhez, amelyek hozzájárulnak a feljogosító feltételek teljesítéséhezAz olyan egyedi célkitűzésekhez, illetve olyan műveletekhez kapcsolódó végrehajtási műveletek keretében teljesített vagy teljesítendő, közpénzből nyújtott kapcsolódó hozzájárulások teljes összege, amely egyedi célkitűzések esetében teljesülnek a feljogosító feltételek, illetve amely műveletek hozzájárulnak a feljogosító feltételek teljesítéséhez(E=A-C)(F=B-D)
(A)(B)(C)(D)(E)(F)(G)
1. prioritás
Kevésbé fejlett régiók<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="S" maxlength="500" input="M">
Átmeneti régiók<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="S" maxlength="500" input="M">
Fejlettebb régiók<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="S" maxlength="500" input="M">
Legkülső és ritkán lakott északi<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="S" maxlength="500" input="M">
2. prioritás
Kevésbé fejlett régiók<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="S" maxlength="500" input="M">
Átmeneti régiók<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="S" maxlength="500" input="M">
Fejlettebb régiók<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="S" maxlength="500" input="M">
Legkülső és ritkán lakott északi<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="S" maxlength="500" input="M">
3. prioritás
Összesen
Kevésbé fejlett régiók<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
Átmeneti régiók<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
Fejlettebb régiók<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
Legkülső és ritkán lakott északi<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
Mindösszesen<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
Ebből auditok eredményeképpen a jelenlegi elszámolásokban korrigált összegek<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">

Vagy

Az MMIA-ra, BBA-ra és HAVE-ra alkalmazandó

Egyedi célkitűzésA Bizottsághoz benyújtott kifizetési kérelmekben feltüntetett összes támogatható kiadásA rendelet 98. cikke szerinti bejelentett kiadásokKülönbözetMegjegyzések (különbség esetén kötelező, a 98. cikk (6) bekezdése szerinti levonástípusonként)
A kedvezményezetteknél olyan egyedi célkitűzésekhez, illetve olyan műveletekhez kapcsolódó végrehajtási műveletek keretében felmerült és kifizetett támogatható kiadásoknak az elszámolási feladatkört ellátó szerv rendszerében nyilvántartott teljes összege, amely egyedi célkitűzések esetében teljesülnek a feljogosító feltételek, illetve amely műveletek hozzájárulnak a feljogosító feltételek teljesítéséhezAz olyan egyedi célkitűzésekhez, illetve olyan műveletekhez kapcsolódó végrehajtási műveletek keretében teljesített vagy teljesítendő, közpénzből nyújtotthozzájárulásoknak az elszámolási feladatkört ellátó szerv rendszerében nyilvántartott teljes összege, amely egyedi célkitűzések esetében teljesülnek a feljogosító feltételek, illetve amely műveletek hozzájárulnak a feljogosító feltételek teljesítéséhezAz irányító hatóság elszámolási rendszereiben nyilvántartott és a Bizottsághoz benyújtott kifizetési kérelemben feltüntetett olyan támogatható kiadások teljes összege, amelyek olyan egyedi célkitűzésekhez kapcsolódnak, amelyek esetében teljesülnek a feljogosító feltételek, vagy olyan műveletekhez, amelyek hozzájárulnak a feljogosító feltételek teljesítéséhezAz olyan egyedi célkitűzésekhez, illetve olyan műveletekhez kapcsolódó végrehajtási műveletek keretében teljesített vagy teljesítendő, közpénzből nyújtott kapcsolódó hozzájárulások teljes összege, amely egyedi célkitűzések esetében teljesülnek a feljogosító feltételek, illetve amely műveletek hozzájárulnak a feljogosító feltételek teljesítéséhez(E=A-C)(F=B-D)
(A)(B)(C)(D)(E)(F)(G)
1. egyedi célkitűzés
A BBA-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="S" maxlength="500" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (2) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="S" maxlength="500" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="S" maxlength="500" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével (a különleges átutazási rendszer kivételével) vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="S" maxlength="500" input="M">
A HAVE-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével (különleges átutazási rendszer) összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="S" maxlength="500" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (5) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (5) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (5) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="S" maxlength="500" input="M">
A HAVE-rendelet 12. cikkének (5) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="S" maxlength="500" input="M">
2. egyedi célkitűzés
A BBA-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="S" maxlength="500" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (2) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="S" maxlength="500" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="S" maxlength="500" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="S" maxlength="500" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (5) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (6) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (5) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="S" maxlength="500" input="M">
3. egyedi célkitűzés
A BBA-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="S" maxlength="500" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (2) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="S" maxlength="500" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="S" maxlength="500" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="S" maxlength="500" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (5) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (6) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (5) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="S" maxlength="500" input="M">
4. egyedi célkitűzés (MMIA)
Az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="S" maxlength="500" input="M">
Az MMIA-rendelet 15. cikkének (2) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="S" maxlength="500" input="M">
Az MMIA-rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="S" maxlength="500" input="M">
Az MMIA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="S" maxlength="500" input="M">
Az MMIA-rendelet 15. cikkének (5) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="S" maxlength="500" input="M">
Az MMIA-rendelet 19. cikkével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="S" maxlength="500" input="M">
Az MMIA-rendelet 20. cikkével összhangban társfinanszírozott intézkedések(„befelé irányuló átadás”)<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="S" maxlength="500" input="M">
Az MMIA-rendelet 20. cikkével összhangban társfinanszírozott intézkedések(„kifelé irányuló átadás”)<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="S" maxlength="500" input="M">
Technikai segítségnyújtás a 36. cikk (5) bekezdésével összhangban<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="S" maxlength="500" input="M">
Technikai segítségnyújtás a 37. cikkel összhangban<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="S" maxlength="500" input="M">
Összesen
A BBA-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
A BBA-rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (2) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
A BBA-rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
A BBA-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével (a különleges átutazási rendszer kivételével) vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
A HAVE-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével (különleges átutazási rendszer) összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
A BBA-rendelet 12. cikkének (5) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (6) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (5) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
Az MMIA-rendelet 19. cikkével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
Az MMIA-rendelet 20. cikkével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
Technikai segítségnyújtás a 36. cikk (5) bekezdésével összhangban<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
Technikai segítségnyújtás a 37. cikkel összhangban<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
Mindösszesen<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
Ebből auditok eredményeképpen a jelenlegi elszámolásokban korrigált összegek<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">

A sablon automatikusan kiigazításra kerül a CCI-szám alapján. Például, a régiókategóriákat nem érintő programok (Kohéziós Alap, IÁA, európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg), ETHAA, adott esetben) vagy egy prioritáson (egyedi célkitűzésen) belül a társfinanszírozási arányokat nem moduláló programok esetében a táblázat az alábbiak szerint jelenítendő meg:

PrioritásA Bizottsághoz benyújtott kifizetési kérelmekben feltüntetett összes támogatható kiadásA rendelet 98. cikke szerinti bejelentett kiadásokKülönbözetMegjegyzések (különbözet esetén kötelező)
A kedvezményezetteknél olyan egyedi célkitűzésekhez, illetve olyan műveletekhez kapcsolódó végrehajtási műveletek keretében felmerült és kifizetett támogatható kiadásoknak az elszámolási feladatkört ellátó szerv rendszerében nyilvántartott teljes összege, amely egyedi célkitűzések esetében teljesülnek a feljogosító feltételek, illetve amely műveletek hozzájárulnak a feljogosító feltételek teljesítéséhezAz olyan egyedi célkitűzésekhez, illetve olyan műveletekhez kapcsolódó végrehajtási műveletek keretében teljesített vagy teljesítendő, közpénzből nyújtott hozzájárulásoknak az elszámolási feladatkört ellátó szerv rendszerében nyilvántartott teljes összege, amely egyedi célkitűzések esetében teljesülnek a feljogosító feltételek, illetve amely műveletek hozzájárulnak a feljogosító feltételek teljesítéséhezAz elszámolási feladatkör elszámolási rendszereiben nyilvántartott és a Bizottsághoz benyújtott kifizetési kérelemben feltüntetett olyan támogatható kiadások teljes összege, amelyek olyan egyedi célkitűzésekhez kapcsolódnak, amelyek esetében teljesülnek a feljogosító feltételek, vagy olyan műveletekhez, amelyek hozzájárulnak a feljogosító feltételek teljesítéséhezAz olyan egyedi célkitűzésekhez, illetve olyan műveletekhez kapcsolódó végrehajtási műveletek keretében teljesített vagy teljesítendő, közpénzből nyújtott kapcsolódó hozzájárulások teljes összege, amely egyedi célkitűzések esetében teljesülnek a feljogosító feltételek, illetve amely műveletek hozzájárulnak a feljogosító feltételek teljesítéséhez(E=A-C)(F=B-D)
(A)(B)(C)(D)(E)(F)(G)
1. prioritás<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="S" maxlength="500" input="M">
2. prioritás<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="S" maxlength="500" input="M">
Mindösszesen<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
Ebből auditok eredményeképpen a jelenlegi elszámolásokban korrigált összegek<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">

5. függelék

Az olyan egyedi célkitűzésekhez kapcsolódó kiadásokra vonatkozó információk, amelyek esetében a feljogosító feltételek nem teljesültek

(a programozási időszak kezdetétől összesítve)

PrioritásA számítás alapja (közkiadások vagy teljes) (1)A kedvezményezetteknél olyan végrehajtási műveletek keretében felmerült és kifizetett támogatható kiadások összege a 91. cikk (3) bekezdése a) vagy c) pontjának megfelelően, vagy a 91. cikk (4) bekezdése szerinti olyan uniós hozzájárulás összege, amelyekhez kapcsolódóan a 15. cikk (5) vagy (6) bekezdése értelmében nem teljesültek a feljogosító feltételek, az olyan műveletek kivételével, amelyek hozzájárulnak a feljogosító feltételek teljesítéséhezA kedvezményezetteknél olyan végrehajtási műveletek keretében felmerült és kifizetett támogatható kiadások összege a 91. cikk (3) bekezdése a) vagy c) pontjának megfelelően, vagy a 91. cikk (4) bekezdése szerinti olyan uniós hozzájárulás összege, amelyekhez kapcsolódóan a 15. cikk (5) vagy (6) bekezdése értelmében teljesültek a feljogosító feltételek, vagy a művelet hozzájárul a feljogosító feltételek teljesítéséhez (2)
ÖsszesenKözpénzÖsszesenKözpénz
A.B.C.D.E.
1. prioritás
Kevésbé fejlett régiók<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Átmeneti régiók<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Fejlettebb régiók<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Legkülső és ritkán lakott északi régiók<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
2. prioritás
Kevésbé fejlett régiók<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Átmeneti régiók<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Fejlettebb régiók<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Legkülső és ritkán lakott északi régiók<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
3. prioritás
Kevésbé fejlett régiók<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Átmeneti régiók<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Fejlettebb régiók<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Legkülső és ritkán lakott északi régiók<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Mindösszesen<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
(1)
Az ETHAA esetében a társfinanszírozás csak a „Teljes elszámolható közkiadásra” vonatkozik. Ezért az ETHAA esetében a számítás alapja e mintában automatikusan „Közkiadás”-ra módosul. (2)
Az ebben az oszlopban szereplő összegeknek meg kell egyezniük a XXIV. melléklet 1. függelékének első táblázatában szereplő összegekkel.

6. függelék

Az olyan egyedi célkitűzésekhez kapcsolódó kiadásokra vonatkozó információk, amelyek esetében a feljogosító feltételek nem teljesülnek

(a programozási időszak kezdetétől összesítve) az MMIA, a BBA és a HAVE tekintetében

Egyedi célkitűzésA számítás alapja (közkiadások vagy teljes)A kedvezményezetteknél olyan végrehajtási műveletek keretében felmerült és kifizetett támogatható kiadások összege a 91. cikk (3) bekezdésének a) vagy c) pontja értelmében, vagy a 91. cikk (4) bekezdése szerinti olyan uniós hozzájárulás összege, amelyekhez kapcsolódóan a 15. cikk (5) vagy (6) bekezdése értelmében nem teljesültek a feljogosító feltételek, az olyan műveletek kivételével, amelyek hozzájárulnak a feljogosító feltételek teljesítéséhezA kedvezményezetteknél olyan végrehajtási műveletek keretében felmerült és kifizetett támogatható kiadások összege a 91. cikk (3) bekezdésének a) vagy c) pontja értelmében, vagy a 91. cikk (4) bekezdése szerinti olyan uniós hozzájárulás összege, amelyekhez kapcsolódóan a 15. cikk (5) vagy (6) bekezdése értelmében teljesültek a feljogosító feltételek, vagy a művelet hozzájárul a feljogosító feltételekteljesítéséhez (1)
A.Összesen
B.
Közpénz
C.
Összesen
D.
Közpénz
E.
1. egyedi célkitűzés
A BBA-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (2) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével (a különleges átutazási rendszer kivételével) vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A HAVE-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével (a különleges átutazási rendszer) összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (5) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (6) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (5) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A HAVE-rendelet 12. cikkének (5) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
2. egyedi célkitűzés
A BBA-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (2) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével vagy MMIA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (5) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (6) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (5) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
3. egyedi célkitűzés
A BBA-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (2) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (5) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (5) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
4. egyedi célkitűzés (MMIA)
Az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Az MMIA-rendelet 15. cikkének (2) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Az MMIA-rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Az MMIA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Az MMIA-rendelet 15. cikkének (5) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Az MMIA-rendelet 19. cikkével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Az MMIA-rendelet 20. cikkével összhangban társfinanszírozott intézkedések („befelé irányuló átadás”)<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Az MMIA-rendelet 20. cikkével összhangban társfinanszírozott intézkedések(„kifelé irányuló átadás”)<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Technikai segítségnyújtás a 36. cikk (5) bekezdésével összhangban<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Technikai segítségnyújtás a 37. cikkel összhangban<type="S" input="G"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Mindösszesen<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
(1)
Az ebben az oszlopban szereplő összegeknek meg kell egyezniük a XXIV. melléklet első táblázatában szereplő összegekkel.

7. függelék

Állami támogatással kapcsolatban a 91. cikk (5) bekezdése értelmében kifizetett előlegek (a program indulásától összesítve)

PrioritásElőlegként kifizetett teljes összeg (1)A kedvezményezettek által az előleg kifizetését követő évtől számított három éven belül kifizetett kiadások által fedezett összegAz az összeg, amelyet nem fedeznek a kedvezményezettek által kifizetett kiadások, és amelyekre vonatkozóan a hároméves időszak még nem telt le
A.B.C.
1. prioritás
Kevésbé fejlett régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Átmeneti régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Fejlettebb régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Legkülső és ritkán lakott északi régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
2. prioritás
Kevésbé fejlett régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Átmeneti régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Fejlettebb régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Legkülső és ritkán lakott északi régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
3. prioritás
Kevésbé fejlett régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Átmeneti régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Fejlettebb régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Legkülső és ritkán lakott északi régiók<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Összesen
Kevésbé fejlett régiók<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
Átmeneti régiók<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
Fejlettebb régiók<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
Legkülső és ritkán lakott északi régiók<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
Mindösszesen<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
(1)
Ez az összeg szerepel a kifizetési kérelem „A kedvezményezetteknél felmerült és a műveletek végrehajtása során általuk kifizetett elszámolható kiadások teljes összege” oszlopában. Mivel az állami támogatás a jellegénél fogva közkiadás, ez a teljes összeg megegyezik a közkiadással.

A sablon a CCI-szám alapján automatikusan kiigazításra kerül. Például, a régiókategóriákat nem érintő programok (Kohéziós Alap, IÁA, európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg), ETHAA) esetében a táblázat az alábbiak szerint néz ki:

PrioritásA programból előlegként kifizetett teljes összeg (1)A kedvezményezettek által az előleg kifizetésétől számított három éven belül kifizetett kiadások által fedezett összegAz az összeg, amelyet nem fedeznek a kedvezményezettek által kifizetett kiadások, és amelyekre vonatkozóan a hároméves időszak még nem telt le
A.B.C.
1. prioritás<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
2. prioritás<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
3. prioritás<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Mindösszesen<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
(1)
Ez az összeg szerepel a kifizetési kérelem „A kedvezményezetteknél felmerült és a műveletek végrehajtása során általuk kifizetett elszámolható kiadások teljes összege” oszlopában. Mivel az állami támogatás a jellegénél fogva közkiadás, ez a teljes összeg megegyezik a közkiadással.

Vagy

Az MMIA-ra, BBA-ra és HAVE-ra alkalmazandó

Egyedi célkitűzésA programból előlegként kifizetett teljes összeg (1)A kedvezményezettek által az előleg kifizetésétől számított három éven belül kifizetett kiadások által fedezett összegAz az összeg, amelyet nem fedeznek a kedvezményezettek által kifizetett kiadások, és amelyekre vonatkozóan a hároméves időszak még nem telt le
A.B.C.
1. egyedi célkitűzés
A BBA-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
2. egyedi célkitűzés<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy a HAVE-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
3. egyedi célkitűzés<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
A BBA-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével vagy az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
4. egyedi célkitűzés<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Az MMIA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban társfinanszírozott intézkedések<type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M">
Mindösszesen<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
(1)
Ez az összeg szerepel a kifizetési kérelem „A kedvezményezetteknél felmerült és a műveletek végrehajtása során általuk kifizetett elszámolható kiadások teljes összege” oszlopában. Mivel az állami támogatás a jellegénél fogva közkiadás, ez a teljes összeg megegyezik a közkiadással.

XXV. MELLÉKLET

A PÉNZÜGYI KORREKCIÓK MÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA: ÁTALÁNYÖSSZEGŰ ÉS EXTRAPOLÁLT PÉNZÜGYI KORREKCIÓK - 104. CIKK (1) BEKEZDÉS

1. Az extrapolált korrekció alkalmazásának elemei

Ha extrapolált pénzügyi korrekciókat kell alkalmazni, a pénzügyi korrekció meghatározása céljából a reprezentatív minta vizsgálatának eredményeit extrapolálni kell a sokaság fennmaradó részére, amelyből a mintát vették.

2. A százalékos átalány-alapú korrekció alkalmazásakor mérlegelendő elemek

a) a súlyos hiányosság(ok) jelentősége az irányítási és kontrollrendszer egészének összefüggésében;

b) a súlyos hiányosság(ok) gyakorisága és mértéke;

c) az uniós költségvetést érő veszteség mértéke.

3. Az százalékos átalány-alapú pénzügyi korrekciót az alábbiak szerint kell meghatározni:

a) amennyiben a súlyos hiányosság(ok) annyira alapvető(ek), gyakori(ak) vagy kiterjedt(ek), hogy a rendszert teljesen ellehetetlenítve az összes érintett kiadás jogszerűségét és szabályszerűségét kockáztatja (kockáztatják), 100 %-os átalányt kell alkalmazni;

b) amennyiben a súlyos hiányosság(ok) annyira gyakori(ak) vagy kiterjedt(ek), hogy a rendszert érintő rendkívül súlyos hibát eredményezve az érintett kiadások nagyon nagy arányának jogszerűségét és szabályszerűségét kockáztatják, 25 %-os átalányt kell alkalmazni;

c) amennyiben a súlyos hiányosság(ok) a rendszer nem teljes körű működésének vagy a rendszer gyenge vagy ritka működésének tulajdonítható(k) úgy, hogy az az érintett kiadások nagy arányának jogszerűségét és szabályszerűségét kockáztatja, 10 %-os átalányt kell alkalmazni;

d) amennyiben a súlyos hiányosság(ok) a rendszer következetlen működésének tudhatók be úgy, hogy az az érintett kiadások jelentős arányának jogszerűségét és szabályszerűségét kockáztatja, 5 %-os átalányt kell alkalmazni.

Amennyiben az illetékes hatóságok mulasztása miatt a pénzügyi korrekció alkalmazását követően az adott számviteli évben nem történik korrekciós intézkedés, és ugyanazon súlyos hiányosság(ok)at a következő számviteli évben is megállapítják, a súlyos hiányosság(ok) tartós fennállása miatt a korrekció mértéke legfeljebb a következő magasabb kategóriának megfelelő mértékig megnövelhető.

Amennyiben a százalékos átalány mértéke a 2. szakaszban felsorolt elemek figyelembevételét követően aránytalan, a korrekció mértéke csökkenthető.

XXVI. MELLÉKLET

A GLOBÁLIS FORRÁSOK TAGÁLLAMONKÉNTI ELOSZTÁSÁNAK MÓDSZERTANA - 109. CIKK (2) BEKEZDÉS

A "Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe" célkitűzés alapján támogatásra jogosult, kevésbé fejlett régiók esetében alkalmazott elosztási módszer -