32021R1059[1]

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1059 rendelete (2021. június 24.) az Európai Regionális Fejlesztési Alap és külső finanszírozási eszközök által támogatott európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezésekről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2021/1059 RENDELETE

(2021. június 24.)

az Európai Regionális Fejlesztési Alap és külső finanszírozási eszközök által támogatott európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezésekről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 178. cikkére, 209. cikkének (1) bekezdésére, 212. cikkének (2) bekezdésére és 349. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére (2),

rendes jogalkotási eljárás keretében (3),

mivel:

(1) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 176. cikke úgy rendelkezik, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alap (a továbbiakban: ERFA) rendeltetése, hogy elősegítse az Unión belüli legjelentősebb regionális egyenlőtlenségek orvoslását. Az említett cikk, valamint az EUMSZ 174. cikkének második és harmadik bekezdése értelmében az ERFA feladata, hogy hozzájáruljon a különböző régiók fejlettségi szintje közötti egyenlőtlenségeknek és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók lemaradásának a csökkentéséhez, amelyek közül kiemelt figyelmet kell szentelni a régiók bizonyos kategóriáinak, különösen a határon átnyúló régióknak.

(2) Az (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) (a továbbiakban: közös rendelkezésekről szóló rendelet) közös rendelkezéseket állapít meg az ERFA-ra és bizonyos más alapokra vonatkozóan, az (EU) 2021/1058 európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) pedig az ERFA-ból nyújtott támogatás egyedi célkitűzéseire és hatályára vonatkozó rendelkezéseket állapít meg. Az európai területi együttműködési célkitűzéssel (a továbbiakban: Interreg) kapcsolatban - amelynek keretében egy vagy több tagállam és régióik, valamint - adott esetben - egy vagy több partnerország és harmadik ország határokon átnyúló együttműködése valósul meg - egyedi rendelkezések elfogadása is szükségessé vált a hatékony programozás tekintetében, amely magában foglalja a technikai segítségnyújtásra, a monitoringra, az értékelésre, a kommunikációra, az elszámolhatóságra, az irányításra és kontrollra, valamint a pénzügyi irányításra vonatkozó rendelkezéseket.

(3) Az uniós kohéziós politika egyik legfőbb prioritása az Interreg előmozdítása. Az európai területi együttműködési (a továbbiakban: az ETE) projektek során a kis- és középvállalkozásoknál felmerült költségekhez nyújtott támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet (6) értelmében már csoportmentességet élvez, a különböző méretű vállalkozások általi beruházásokhoz nyújtott regionális támogatásra vonatkozó különös rendelkezéseket pedig az említett rendeletnek a regionális támogatásról szóló szakasza, valamint a regionális állami támogatásokról szóló bizottsági iránymutatás (2014-2020) is tartalmazza. A 30 év alatt szerzett tapasztalatokat figyelembe véve - valamint tekintettel egyrészt a projektek alacsony pénzügyi értékére és annak csekély valószínűségére, hogy azok negatív hatással lennének a kereskedelemre és a versenyre, másrészt pedig a már létező programok által az európai területi kohézió tekintetében eredményezett jelentős hozzáadott értékre -, várhatóan sor kerül majd az ETE projektekhez nyújtott közfinanszírozásra vonatkozó állami támogatási szabályok hatályának további egyértelműsítésére a 651/2014/EU rendelet jövőbeli módosítása keretében, és így az Interreg projektekhez nyújtott közfinanszírozás várhatóan széleskörűen mentesülni fog az előzetes bejelentési kötelezettség alól, ez pedig nagy mértékben elő fogja segíteni az említett projektek végrehajtását.

(4) Az Unió területe különböző szinteken történő harmonikus fejlődésének támogatása érdekében az ERFA-nak az Interreg keretében támogatnia kell a határon átnyúló együttműködést, a transznacionális együttműködést, az interregionális együttműködést és a legkülső régiók együttműködését. A folyamat során figyelembe kell venni a partnerség és a többszintű kormányzás elvét, biztosítva eközben, hogy a partnerség kiterjedtsége hatékony maradjon az egyes programok tekintetében.

(5) Az éghajlatváltozás-kezelés fontosságát tükrözve, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye keretében elfogadott Párizsi Megállapodás végrehajtása és az ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak megvalósítása tekintetében tett uniós kötelezettségvállalásokkal összhangban az alapok hozzá fognak járulnak az éghajlati szempontok érvényesítéséhez és ahhoz, hogy az egész uniós költségvetés kiadásainak 30%-a támogassa az éghajlat-politikai célok elérését. Tekintettel erre, az alapoknak olyan tevékenységeket kell támogatniuk, amelyek tiszteletben tartják az éghajlat-politikai és környezetvédelmi normákat, és amelyek nem okoznak jelentős károkat az (EU) 2020/852 rendelet (7) 17. cikkének értelmében vett környezeti célkitűzéseknek.

(6) A határon átnyúló együttműködésre vonatkozó ágnak a határ menti régiókban közösen meghatározott közös kihívások kezelésére és a határ menti területekben rejlő, kihasználatlan növekedési lehetőségek kiaknázására kell irányulnia, "A növekedés és a kohézió előmozdítása az EU határrégióiban" című, 2017. szeptember 20-i bizottsági közleményben ("A határrégiókról szóló közlemény") foglaltaknak megfelelően. Ennek eredményeképpen a határon átnyúló együttműködés programterületeit úgy kell meghatározni mint olyan, határon fekvő vagy legfeljebb 150 km-nyi tengerrel elválasztott régiókat és területeket, amelyekben ténylegesen sor kerülhet határon átnyúló interakcióra vagy amelyekben funkcionális területeket lehet meghatározni, az együttműködési programok területeinek koherenciáját és folyamatosságát biztosító esetleges korrekciók sérelme nélkül..

(7) A határon átnyúló együttműködésre vonatkozó ágnak magában kell foglalnia egy vagy több tagállam vagy régióik és egy vagy több, az Unión kívüli ország vagy régióik, illetve egyéb, az Unión kívüli területek közötti együttműködést is. A belső és külső határon átnyúló együttműködés e rendelet keretében történő szabályozása az alkalmazandó rendelkezések jelentős egyszerűsítését és észszerűsítését kell, hogy eredményezze a tagállamok programhatóságai, valamint az Unión kívüli partnerhatóságok és kedvezményezettek számára a 2014-2020-as programozási időszakhoz képest.

(8) A transznacionális együttműködésre vonatkozó ágnak az együttműködés megerősítésére kell irányulnia, olyan intézkedések révén, amelyek az Unió kohéziós politikájának prioritásaihoz kapcsolódva elősegítik az integrált területfejlesztést, a szubszidiaritás elvének teljes körű tiszteletben tartása mellett. A transznacionális együttműködésnek az Unió kontinentális részének nagyobb területeire és a tengeri medencék körüli nagyobb területekre kell kiterjednie, a lehető legnagyobb rugalmasság mellett, hogy biztosítható legyen az együttműködési programok koherenciája és folyamatossága - ideértve a korábbi külső tengeri határon átnyúló együttműködést egy szélesebb körű tengeri együttműködési kereten belül -, mindenekelőtt a lefedett területnek, az együttműködés egyedi célkitűzéseinek és a projektpartnerség követelményeinek a meghatározásával, valamint alprogramok és egyedi irányítóbizottságok létrehozásának lehetőségével.

(9) Azon tapasztalatok alapján, amelyek a 2014-2020-as programozási időszakban a határon átnyúló és a transznacionális együttműködés területén születtek a legkülső régiókban - ahol a két ágnak az együttműködési területenként egyetlen programban történő kombinációja nem eredményezett elegendő mértékű egyszerűsítést a programhatóságok és a kedvezményezettek számára -, létre kell hozni egy, a legkülső régiókra vonatkozó egyedi ágat annak érdekében, hogy a legkülső régiók a leghatékonyabban és a legegyszerűbben működhessenek együtt a szomszédos országokkal és területekkel. Az említett ág keretében pályázati felhívásokat lehet közzétenni az ERFA, az (EU) 2021/947 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (8) létrehozott Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz (NDICI) és a 2013/755/EU tanácsi határozattal (9) létrehozott tengerentúli társulási határozat keretében történő kombinált támogatásra vonatkozóan, amelyek esetében a részt vevő tagállamoknak és régióknak, valamint harmadik országoknak kell megállapodniuk az irányítás módjáról.

(10) Az Interreg keretében folytatott interregionális együttműködési programok tapasztalataira építve az interregionális együttműködésre vonatkozó ágnak a kohéziós politika hatékonyságának növelésére kell összpontosítania négy egyedi programon keresztül: ezek közül az első segíti a szakpolitikai célokra és "az együttműködés jobb irányítása" elnevezésű Interreg-specifikus célkitűzésre összpontosító tapasztalatcserét, innovatív megközelítések kidolgozását és kapacitásépítést a bevált gyakorlatok azonosításával, terjesztésével és a regionális fejlesztési politikákba történő átvitelével kapcsolatban, ideértve a "Beruházás a munkahelyteremtésbe és a növekedésbe" célkitűzés programjait; a második program támogatja a tapasztalatcserét és a kapacitásépítést az integrált és fenntartható városfejlesztésre vonatkozó bevált gyakorlatok azonosításával, átadásával és hasznosításával kapcsolatban, figyelembe véve a városi és vidéki területek közötti kapcsolatokat, támogatva többek között az (EU) 2021/1058 rendelet 11. cikke keretében kidolgozott tevékenységeket, valamint kiegészítve az annak 12. cikkében ismertetett kezdeményezést, egyidejűleg koordinálva azzal; a harmadik program célja az Interreg programok végrehajtásának harmonizálása és egyszerűsítése érdekében, valamint az (EU) 2021/1060 rendelet 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának vi. alpontjában említett együttműködési tevékenységek harmonizálása és egyszerűsítése érdekében folytatandó tapasztalatcsere, innovatív megközelítések kidolgozása és kapacitásépítés; továbbá az 1082/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (10) értelmében létrehozott vagy létrehozandó európai területi társulások (a továbbiakban: ETT-k) létrehozásának, működtetésének és igénybevételének, valamint makroregionális stratégiáknak a támogatása; a negyedik program célja pedig a fejlesztési trendek elemzésének javítása. Az interregionális együttműködésre vonatkozó ághoz tartozó négy programnak ki kell terjednie az Unió egészére, és harmadik országok részvételére is nyitottnak kell lennie.

(11) Meg kell határozni a támogatható régiók és térségek kijelölésének közös objektív kritériumait. Ebből a célból az uniós szinten támogatható régiók és térségek meghatározásánál a régióknak az 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (11) létrehozott közös osztályozási rendszerét kell alapul venni.

(12) Továbbra is támogatni szükséges - vagy adott esetben ki kell alakítani - az együttműködés valamennyi dimenzióját az Unióval szomszédos harmadik országokkal, mivel az ilyen együttműködés fontos regionális fejlesztéspolitikai eszköz, és annak a harmadik országgal határos tagállamok régiói számára haszonnal kell járnia. Ennek érdekében az ERFA-nak és az Unió külső finanszírozási eszközeinek, az Előcsatlakozási Támogatási Eszközt (IPA III) létrehozó európai parlamenti és tanácsi rendelettel (a továbbiakban: az IPA III rendelet) létrehozott Előcsatlakozási Támogatási Eszköznek (IPA III), az NDICI-nek és a tengerentúli társulási határozatnak támogatnia kell a határon átnyúló együttműködés, a transznacionális együttműködés, az interregionális együttműködés és a legkülső régiók együttműködése programjait. Az ERFA-ból és az Unió külső finanszírozási eszközeiből származó támogatásnak a kölcsönösségen és az arányosságon kell alapulnia. A határon átnyúló együttműködésre juttatott IPA III alapok (a továbbiakban: IPA III CBC) és a szomszédságpolitikai térség határon átnyúló együttműködésére juttatott NDICI források (NDICI CBC) esetében azonban az ERFA-támogatást legalább azonos nagyságú összegekkel ki kell egészíteni az IPA III CBC és a NDICI CBC keretében, a vonatkozó jogi aktusban meghatározott maximális összeg figyelembevételével.

(13) Az IPA III-ból nyújtott támogatást főként arra kell összpontosítani, hogy az segítse az IPA III kedvezményezettjeit a demokratikus intézmények és a jogállamiság megerősítésében, az igazságszolgáltatási és a közigazgatási rendszer reformjában, az alapvető jogok tiszteletben tartásában, továbbá a nemek közötti egyenlőség, a tolerancia, a társadalmi befogadás és a megkülönböztetésmentesség, valamint a regionális és helyi fejlődés előmozdításában. Az IPA III-ból nyújtott támogatásnak továbbra is segítenie kell az IPA III kedvezményezettjeit a regionális, a makroregionális és a határon átnyúló együttműködés, valamint területfejlesztés előmozdítására tett erőfeszítéseikben, többek között az Unió makroregionális stratégiáinak végrehajtása révén. Az IPA III-ból nyújtott támogatásnak emellett a következő kérdések kezelésére kell irányulnia: biztonság, migráció és határigazgatás, a nemzetközi védelemhez való hozzáférés biztosítása, a releváns információk megosztása, a határellenőrzés fokozása, valamint az irreguláris migráció és a migránscsempészés elleni küzdelemmel kapcsolatos közös erőfeszítések.

(14) Az NDICI-ből nyújtott támogatás tekintetében az Uniónak különleges kapcsolatokat kell kiépítenie a szomszédos országokkal, a jólét és a jószomszédi viszonyok egy olyan térségének a létrehozása céljából, amely az Unió értékeire épül, és amelyet az együttműködésen alapuló szoros és békés kapcsolatok jellemeznek. Ennek a rendeletnek ezért támogatnia kell az érintett makroregionális stratégiák belső és külső aspektusait. Az említett kezdeményezések stratégiai fontossággal bírnak, és érdemi politikai keretet biztosítanak a partnerországokkal kialakított, valamint a partnerországok közötti kapcsolatok elmélyítéséhez a kölcsönös elszámoltathatóság, valamint a megosztott szerep- és felelősségvállalás elve alapján.

(15) Továbbra is fontos figyelembe venni a 2010/427/EU tanácsi határozattal (12) létrehozott Európai Külügyi Szolgálat és a Bizottság szerepét a stratégiai programozás, valamint az ERFA és az NDICI által támogatott Interreg programok előkészítésében.

(16) Tekintettel az Unió legkülső régióinak egyedi helyzetére, intézkedéseket kell elfogadni azon feltételek javítására vonatkozóan, amelyek szerint ezek a régiók részesülhetnek a strukturális alapokból. E rendelet bizonyos rendelkezéseit ezért az Unió legkülső régióinak sajátosságaihoz kell igazítani a tengerentúli országokkal és területekkel (TOT-ok) és harmadik országokkal folytatott együttműködésük egyszerűsítése és előmozdítása érdekében, figyelembe véve a "Szorosabb és megújított stratégiai partnerség az EU legkülső régióival" című, 2017. október 24-i bizottsági közleményt. Lehetővé kell tenni, hogy az említett együttműködésre a regionális integrációs és együttműködési szervezetekkel való szoros partnerségben kerüljön sor.

(17) Ez a rendelet meghatározza annak lehetőségét, hogy TOT-ok részt vegyenek az Interreg programokban. A TOT-ok hatékony hozzáférésének és részvételének megkönnyítése érdekében figyelembe kell venni a TOT-ok sajátosságait és kihívásait.

(18) Meg kell határozni az Interreg egyes ágaihoz rendelt forrásokat, beleértve az egyes tagállamok részesedését a határon átnyúló együttműködésre, a transznacionális együttműködésre és a legkülső régiókkal folytatott együttműködésre szánt globális összegekből, valamint a tagállamok rendelkezésére álló lehetőségeket az ezen ágak közötti rugalmasságot illetően.

(19) Az ERFA-ból és az Unió külső finanszírozási eszközeiből származó támogatások lehető leghatékonyabb felhasználása érdekében mechanizmust kell kialakítani az ilyen támogatások olyan esetekben való visszafizettetésére vonatkozóan, amikor a külső együttműködési programokat nem lehet elfogadni vagy félbe kell szakítani, többek között olyan harmadik országok esetében, amelyek egyetlen uniós finanszírozási eszközből sem kapnak támogatást. Az említett mechanizmusnak a programok optimális működésének biztosítását és az említett eszközök közötti lehető legnagyobb fokú koordináció megteremtését kell céloznia.

(20) Az ERFA-nak az Interreg keretében hozzá kell járulnia a kohéziós politika egyedi célkitűzéseihez. A különböző szakpolitikai célkitűzésekhez tartozó egyedi célkitűzések jegyzékét azonban hozzá kell igazítani az Interreg egyedi igényeihez az ESZA-típusú beavatkozások lehetővé tétele érdekében, az (EU) 2021/1057 európai parlamenti és tanácsi rendelet (13) 4. cikke (1) bekezdésének a-l. pontjával összhangban, az Interreg programok keretében végrehajtott közös intézkedések révén.

(21) Figyelembe véve az Ír-sziget különleges és egyedi körülményeit, a nagypénteki megállapodás szerinti észak-déli együttműködés támogatása érdekében, a PEACE PLUS határon átnyúló programnak folytatódnia kell, építve az Írország és Észak-Írország határ menti megyéi között végrehajtott korábbi programok tapasztalataira. Figyelembe véve e program gyakorlati fontosságát, gondoskodni kell arról, hogy azokban az esetekben, amikor az említett program a béke és a megbékélés előmozdítását támogatja, az ERFA hozzájáruljon az érintett régiók társadalmi, gazdasági és regionális stabilitásához és együttműködéséhez is, különösen a közösségek közötti kohézió előmozdítására irányuló intézkedéseken keresztül. Tekintettel az említett program jellemzőire, azt integrált módon kell kezelni, úgy, hogy az Egyesült Királyság hozzájárulását külső címzett bevételként kell integrálni az említett programba. Továbbá bizonyos, e rendeletben szereplő, a műveletek kiválasztására vonatkozó szabályokat sem kell alkalmazni e program esetében a békét és megbékélést támogató műveletek vonatkozásában.

(22) E rendeletben két új Interreg-specifikus célkitűzést kell bevezetni: egy olyan célkitűzést, amely erősíti az intézményi kapacitást, szélesíti a jogi és közigazgatási együttműködést, különösen a határrégiókról szóló közleményben foglaltak végrehajtásához kapcsolódóan, fokozza az együttműködést az állampolgárok és az intézmények között, valamint a makroregionális és a tengermedence-stratégiák kidolgozását és koordinálását, továbbá támogatja a kölcsönös bizalomépítést, mindenekelőtt az emberek közötti kapcsolatokra irányuló intézkedések ösztönzése révén; és egy második célkitűzést, amely a biztonság, a védelem, a határátkelés igazgatása és a migráció terén folytatott együttműködés kérdéseivel foglalkozik.

(23) Az Interreg hatásának maximalizálása érdekében az uniós támogatás legnagyobb részét korlátozott számú szakpolitikai célkitűzésre kell összpontosítani. Erősíteni kell az Interreg ágai közötti szinergiákat és kiegészítő jelleget.

(24) Az Interreg programok kidolgozására, jóváhagyására és módosítására, valamint a területfejlesztésre, a műveletek kiválasztására, a monitoringra és az értékelésre, a programhatóságokra, a műveletek ellenőrzésére, az átláthatóságra és a kommunikációra vonatkozó rendelkezéseket az (EU) 2021/1060 rendeletben foglalt rendelkezésekhez képest az Interreg programok sajátosságaihoz kell igazítani. Az említett egyedi rendelkezéseknek egyszerűeknek és egyértelműeknek kell lenniük a túlszabályozás, valamint a tagállamokra és a kedvezményezettekre nehezedő további adminisztratív terhek elkerülése érdekében.

(25) A 2014-2020-as programozási időszak során meghatározott azon rendelkezéseknek, amelyek előírják annak kritériumait, hogy mikor tekinthető egy művelet valóban közösnek és az együttműködést segítőnek, valamint az Interreg műveleteken belüli partnerségre és a vezető partner kötelezettségeire vonatkozó, a 2014-2020-as programozási időszak során meghatározott rendelkezéseknek továbbra is alkalmazandónak kell maradniuk. Az Interreg partnereknek együtt kell működniük a fejlesztés és a végrehajtás, valamint a személyzet vagy a finanszírozás - vagy mindkettő - területén, a legkülső régiók együttműködése keretében pedig a négy együttműködési dimenzió közül kettőben, mivel egyszerűbbé kell tenni az ERFA-ból és az Unió külső finanszírozási eszközeiből nyújtott támogatás kombinálását mind a programok, mind a műveletek szintjén.

(26) A határon átnyúló együttműködési programok keretében az emberek közötti és a kisméretű projektek fontos, sikeres és jelentős európai hozzáadott értékkel bíró eszközök a határ menti és a határon átnyúló akadályok megszüntetése, a helyi lakosság közötti kapcsolatok támogatása, valamint a határ menti régiók és polgáraik egymáshoz való közelítése tekintetében. E projektek eddig főként kisprojekt-alapok vagy hasonló eszközök keretében részesültek támogatásban, ezen eszközökre azonban egyetlen esetben sem vonatkoztak egyedi rendelkezések, ezért a kisprojekt-alapokra irányadó szabályokat pontosítani kell. Az emberek közötti és a kisméretű projektek hozzáadott értékének és előnyeinek megőrzése érdekében, a helyi és a regionális fejlesztés tekintetében is, továbbá annak érdekében, hogy a végső címzettek számára - akik gyakran nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy uniós támogatásokra pályázzanak - egyszerűbbé váljon a kisprojektek finanszírozásának kezelése, egy bizonyos küszöbérték alatt kötelezővé kell tenni az egyszerűsített költségopciók és az egyösszegű átalányok alkalmazását.

(27) Több tagállam bevonása és az ebből eredő magasabb igazgatási költségek miatt - ideértve azoknak a regionális kapcsolattartó pontoknak, azaz "antennáknak" a költségeit is, amelyek fontos kapcsolattartó pontként működnek a projekteket javaslók és végrehajtók számára, így közvetlen kapcsolatot jelentenek a közös titkárságokkal vagy az illetékes hatóságokkal -, de különösen az ellenőrzések és a fordítás költségei miatt, a technikai segítségnyújtási költségek felső határára vonatkozóan magasabb összeget kell meghatározni, mint a "Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe" célkitűzés esetében. A magasabb igazgatási költségek ellensúlyozására a tagállamokat ösztönözni kell a közös projektek végrehajtásával kapcsolatos adminisztratív terhek csökkentésére, ahol csak lehetséges. Továbbá, a korlátozott uniós támogatású Interreg programoknak vagy a külső határon átnyúló Interreg programoknak bizonyos minimális összegű technikai segítségnyújtási összeget kell kapniuk a hatékony technikai segítségnyújtási tevékenységek elégséges támogatása érdekében, többek között a közös titkárságok regionális fiókirodái, valamint a potenciális kedvezményezettekhez és partnerekhez való közelség céljából létrehozott kapcsolattartó pontok számára.

(28) A jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodás (14) (22) és (23) pontjának megfelelően e rendeletet értékelni kell egyedi monitoringkövetelményekkel összhangban gyűjtött információk alapján, kerülve a - főként a tagállamokra nehezedő - adminisztratív terheket és a túlszabályozást. Az említett követelményeknek adott esetben mérhető mutatókat is magukban kell foglalniuk, amelyek alapján értékelhetők a támogatásnak a célterületen kifejtett hatásai.

(29) A 2014-2020-as programozási időszak tapasztalatai alapján folytatni kell a költségek elszámolhatóságára vonatkozó szabályok egyértelmű hierarchiáját bevezető rendszer alkalmazását, fenntartva azt az elvet, miszerint a költségek elszámolhatóságára vonatkozó szabályokat uniós szinten és az egyes Interreg programok egészére vonatkozóan kell kialakítani, a különböző rendeletek, valamint az uniós és a nemzeti jogszabályok közötti esetleges ellentmondások és következetlenségek elkerülése érdekében. Az egy tagállam által elfogadott olyan kiegészítő szabályokat, amelyek csak az adott tagállamban lévő kedvezményezettekre vonatkoznának, szigorúan a legkevesebbre kell korlátozni. E rendeletbe be kell illeszteni a 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozóan elfogadott 481/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet (15).

(30) A tagállamokat ösztönözni kell arra, hogy egy ETT-t bízzanak meg az irányító hatóság feladataival, vagy egy hasonló csoportosulásra - például egyéb, határon átnyúló jogalanyokra - ruházzák valamely alprogram, integrált területi beruházás vagy egy vagy több kisprojekt-alap igazgatásának felelősségkörét, vagy ilyen csoportosulást bízzanak meg azzal, hogy egyedüli partnerként járjon el. Ebben az összefüggésben a határon átnyúló jogalanyokat - többek között az eurorégiókat - valamely részt vevő ország joga szerint kell létrehozni, és azoknak valamely részt vevő ország joga szerint jogi személyiséggel kell rendelkezniük, továbbá lehetővé kell tenni, hogy azokban valamennyi részt vevő ország regionális és helyi hatóságai részt vehessenek.

(31) A 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozóan kialakított - nevezetesen a Bizottságtól az igazoló hatóságon keresztül a vezető partnerhez vezető - fizetési lánc alkalmazásának folyamatossága érdekében a fizetési láncot továbbra is alkalmazni kell a számviteli funkció keretében. Az uniós támogatást a vezető partner részére kell kifizetni, kivéve akkor, ha ez kétszeres átváltási díjat eredményezne a vezető partner és a többi partner között az euróra történő átváltás, majd egy másik pénznemre történő visszaváltás miatt, vagy fordítva. Eltérő rendelkezés hiányában a vezető partnernek gondoskodnia kell arról, hogy a többi partner teljes egészében és az összes partner által elfogadott határidőn belül megkapja az adott uniós alapból nyújtott hozzájárulás teljes összegét, ugyanolyan eljárás szerint, mint amely a vezető partnerre alkalmazandó.

(32) Az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet (16) (a továbbiakban: a költségvetési rendelet) 63. cikkének (9) bekezdése szerint az ágazatspecifikus szabályoknak figyelembe kell venniük az Interreg-programok igényeit, különösen az ellenőrzési funkció tekintetében. Az éves ellenőrzési véleményre, az éves kontrolljelentésre és a műveletek ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket ezért egyszerűsíteni kell és a több tagállam részvételével zajló programokhoz kell igazítani.

(33) A szabálytalanságok miatti visszafizettetés esetére meg kell határozni a pénzügyi felelősség egyértelmű láncolatát az egyedüli vagy egyéb partnerektől a vezető partneren és az irányító hatóságon keresztül a Bizottságig. Rendelkezni kell a tagállamok, harmadik országok, partnerországok vagy TOT-ok felelősségéről arra az esetre, ha az egyedüli partnertől, más partnertől vagy a vezető partnertől nem lehet behajtani a visszafizetendő összeget, ami azt jelenti, hogy ilyenkor a tagállam fizeti vissza azt az irányító hatóságnak. Következésképpen az Interreg programok keretében nem lehetnek behajthatatlan összegek a kedvezményezettek szintjén. Pontosítani kell azonban az arra az esetre vonatkozó szabályokat is, ha a tagállam, harmadik ország, partnerország vagy TOT nem teljesíti a visszafizetést az irányító hatóság számára. A vezető partner visszafizettetési kötelezettségeit is pontosítani kell.

(34) Annak érdekében, hogy többnyire közös szabályrendszert lehessen alkalmazni mind a részt vevő tagállamokban, mind pedig harmadik országokban, partnerországokban vagy TOT-okban, e rendeletnek harmadik országok, partnerországok vagy TOT-ok részvételére is vonatkoznia kell, kivéve ha e rendelet valamely konkrét fejezetében egyedi szabályokat határoz meg. Az Interreg programhatóságokat meg lehet feleltetni a harmadik országok, partnerországok vagy TOT-ok hasonló hatóságainak. A kiadások elszámolhatóságának kiindulópontját ahhoz az időponthoz kell kötni, amikor az érintett harmadik ország, partnerország vagy TOT aláírta a finanszírozási megállapodást. A harmadik országbeli, partnerországbeli vagy TOT-beli kedvezményezettek számára történő közbeszerzések során be kell tartani a költségvetési rendelet szerinti, külső beszerzésre vonatkozó szabályokat. Ki kell alakítani az eljárásokat az egyes harmadik országokkal, partnerországokkal vagy TOT-okkal kötendő finanszírozási megállapodások megkötésére, valamint az irányító hatóságok és az egyes harmadik országok, partnerországok vagy TOT-ok közötti megállapodások megkötésére vonatkozóan, az Unió külső finanszírozási eszközéből származó támogatás tekintetében, vagy abban az esetben, ha egy harmadik ország, partnerország vagy TOT a nemzeti társfinanszírozástól eltérő kiegészítő hozzájárulást utal át az Interreg programra.

(35) A harmadik országok, partnerországok vagy TOT-ok részvételével folyó Interreg programokat ugyan megosztott irányítás keretében kell végrehajtani, a legkülső régiók együttműködése azonban közvetett irányítás keretében is végrehajtható kell, hogy legyen. E programok részben vagy egészben közvetett irányítás keretében történő végrehajtására vonatkozóan egyedi szabályokat kell kialakítani.

(36) A 2014-2020-as programozási időszak során a 232/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (17) létrehozott Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz keretében a határon átnyúló együttműködési programokon belüli infrastrukturális nagyprojektek kapcsán szerzett tapasztalatok alapján az eljárásokat egyszerűsíteni kell. A Bizottságnak azonban meg kell tartania bizonyos jogokat az ilyen projektek kiválasztására vonatkozóan.

(37) E rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatáskört kell ruházni a támogatásban részesülő Interreg programok területei jegyzékénekés az egyes Interreg programoknak nyújtandó uniós támogatás teljes összegét tartalmazó jegyzéknek az elfogadására és módosítására vonatkozóan. A Bizottságra végrehajtási hatáskört kell ruházni az Unió valamely külső finanszírozó eszköze által támogatott Interreg programokra vonatkozó többéves stratégiai dokumentumok elfogadására vonatkozóan is. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (18) megfelelően kell gyakorolni. Bár az említett jogi aktusok általános jellegűek, csupán a rendelkezések technikai jellegű végrehajtására vonatkoznak, ezért indokolt a tanácsadó-bizottsági eljárás alkalmazása. Adott esetben a külső finanszírozási eszköz által támogatott Interreg programokra vonatkozó többéves stratégiai dokumentumoknak is tiszteletben kell tartania az IPA III rendeletben és az (EU) 2021/947 rendeletben meghatározott eljárást.

(38) Az Interreg programok jóváhagyására és módosítására vonatkozó egységes feltételek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. A külső határon átnyúló Interreg programoknak adott esetben meg kell felelniük az IPA III rendelet és az (EU) 2021/947 rendelet szerint kialakított bizottsági eljárásoknak az adott programokat jóváhagyó első döntés tekintetében.

(39) E rendelet egyes nem alapvető elemeinek kiegészítése és módosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a melléklet módosítása céljából. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő egyeztetéseket folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(40) Tekintettel e rendeletnek a programozási időszak kezdetét követő elfogadására, valamint figyelembe véve az Interreg koordinált és összehangolt módon történő végrehajtásának szükségességét, valamint a rendelet gyors végrehajtásának lehetővé tétele érdekében a rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie.

(41) Mivel e rendelet céljait, nevezetesen a tagállamok közötti, valamint a tagállamok, és harmadik országok, partnerországok vagy TOT-ok közötti együttműködés előmozdítását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban az intézkedés terjedelme és hatása miatt e célok jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

TARTALOMJEGYZÉK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. SZAKASZ TÁRGY, HATÁLY ÉS AZ INTERREG ÁGAI

1. cikk Tárgy és hatály

2. cikk Fogalommeghatározások

3. cikk Az Interreg ágai

II. SZAKASZ FÖLDRAJZI KITERJEDÉS

4. cikk A határon átnyúló együttműködés földrajzi kiterjedése

5. cikk A transznacionális együttműködés földrajzi kiterjedése

6. cikk Az interregionális együttműködés földrajzi kiterjedése

7. cikk A legkülső régiók együttműködésének földrajzi kiterjedése

8. cikk A támogatásban részesítendő Interreg programterületek jegyzéke

III. SZAKASZ FORRÁSOK ÉS TÁRSFINANSZÍROZÁSI ARÁNYOK

9. cikk Az Interreg programok számára biztosított ERFA-források

10. cikk Az alapokon átívelő rendelkezések

11. cikk Az Interreg programok forrásainak jegyzéke

12. cikk Források visszafizetése és megszüntetés

13. cikk Társfinanszírozási arányok

II. FEJEZET INTERREG-SPECIFIKUS CÉLKITŰZÉSEK ÉS TEMATIKUS KONCENTRÁCIÓ

14. cikk Interreg-specifikus célkitűzések

15. cikk Tematikus koncentráció

III. FEJEZET PROGRAMOZÁS

I. SZAKASZ AZ INTERREG PROGRAMOK KIDOLGOZÁSA, JÓVÁHAGYÁSA ÉS MÓDOSÍTÁSA

16. cikk Az Interreg programok kidolgozása és benyújtása

17. cikk Az Interreg programok tartalma

18. cikk Az Interreg programok jóváhagyása

19. cikk Az Interreg programok módosítása

II. SZAKASZ TERÜLETFEJLESZTÉS

20. cikk Integrált területfejlesztés

21. cikk Közösségvezérelt helyi fejlesztés

III. SZAKASZ MŰVELETEK ÉS KISPROJEKT-ALAPOK

22. cikk Interreg műveletek kiválasztása

23. cikk Interreg műveleteken belüli partnerség

24. cikk Korlátozott pénzügyi volumenű projektekhez nyújtott támogatás

25. cikk Kisprojekt-alapok

26. cikk A vezető partner feladatai

IV.SZAKASZ TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

27. cikk Technikai segítségnyújtás

IV. FEJEZET MONITORING, ÉRTÉKELÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

I. SZAKASZ MONITORING

28. cikk Monitoring bizottság

29. cikk A monitoring bizottság összetétele

30. cikk A monitoring bizottság feladatai

31. cikk Felülvizsgálat

32. cikk Adatok továbbítása

33. cikk Záró teljesítményjelentés

34. cikk Az Interreg programokra vonatkozó mutatók

II. SZAKASZ ÉRTÉKELÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

35. cikk Értékelés a programozási időszak során

36. cikk Az irányító hatóságok és a partnerek feladatai az átláthatóság és a kommunikáció tekintetében

V. FEJEZET ELSZÁMOLHATÓSÁG

37. cikk A költségek elszámolhatóságának szabályai

38. cikk Általános rendelkezések a költségkategóriák elszámolhatóságáról

39. cikk Személyi jellegű költségek

40. cikk Irodai és igazgatási költségek

41. cikk Utazási és szállásköltségek

42. cikk Külső szakértői és szolgáltatási költségek

43. cikk Berendezések költségei

44. cikk Az infrastruktúra és az építési beruházások költségei

VI. FEJEZET INTERREG PROGRAMHATÓSÁGOK, IRÁNYÍTÁS, KONTROLL ÉS ELLENŐRZÉS

45. cikk Interreg programhatóságok

46. cikk Az irányító hatóság feladatai

47. cikk A számviteli funkció

48. cikk Az ellenőrző hatóság feladatai

49. cikk A műveletek ellenőrzése

VII. FEJEZET PÉNZÜGYI IRÁNYÍTÁS

50. cikk Költségvetési kötelezettségvállalások

51. cikk Kifizetések és előfinanszírozás

52. cikk Visszafizettetések

VIII. FEJEZET HARMADIK ORSZÁGOK VAGY PARTNERORSZÁGOK, TOT-OK, VAGY REGIONÁLIS INTEGRÁCIÓS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERVEZETEK RÉSZVÉTELE MEGOSZTOTT IRÁNYÍTÁSÚ INTERREG PROGRAMOKBAN

53. cikk Alkalmazandó rendelkezések

54. cikk Interreg programhatóságok és feladataik

55. cikk Irányítási módszerek

56. cikk Elszámolhatóság

57. cikk Infrastrukturális nagyprojektek

58. cikk Közbeszerzés

59. cikk Finanszírozási megállapodások kötése megosztott irányítás esetén

60. cikk Harmadik országok, partnerországok vagy TOT-ok társfinanszírozáson kívüli hozzájárulásai

IX. FEJEZET A KÖZVETETT IRÁNYÍTÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

61. cikk Legkülső régiók együttműködése

X. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

62. cikk A felhatalmazás gyakorlása

63. cikk Bizottsági eljárás

64. cikk Átmeneti rendelkezések

65. cikk Hatálybalépés

MELLÉKLET Sablon az Interreg programokhoz

Térkép A programterület térképe

1. függelék Uniós hozzájárulás egységköltségek, egyösszegű átalányok és százalékos átalányok alapján

2. függelék Uniós hozzájárulás költségfüggetlen finanszírozás alapján

3. függelék A tervezett stratégiai jelentőségű műveletek felsorolása és ütemezése

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. SZAKASZ

Tárgy, hatály és az Interreg ágai

1. cikk

Tárgy és hatály

Ez a rendelet szabályokat állapít meg az európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozóan, egyrészt a tagállamok és régióik Unión belüli együttműködésének, másrészt a tagállamok, régióik és harmadik országok, partnerországok, egyéb területek vagy tengerentúli országok és területek (TOT-ok) vagy a regionális integrációs és együttműködési szervezetek közötti együttműködés előmozdítása céljából.

Ez a rendelet rögzíti továbbá az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) által támogatott Interreg (a továbbiakban: Interreg programok) hatékony programozásához szükséges rendelkezéseket, ideértve a technikai segítségnyújtásra, a monitoringra, az értékelésre, a kommunikációra, az elszámolhatóságra, az irányításra és kontrollra, valamint a pénzügyi irányításra vonatkozó rendelkezéseket.

Az Interreg programok számára nyújtott támogatások - az Előcsatlakozási Támogatási Eszközből (IPA III), a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszközből (NDICI) származó támogatás, valamint a 2013/755/EU határozat által programként meghatározott támogatás valamennyi TOT számára a 2021-2027-es programozási időszak vonatkozásában (a továbbiakban együttesen: az Unió külső finanszírozási eszközei) - tekintetében e rendelet további egyedi célkitűzéseket határoz meg, továbbá meghatározza az említett alapoknak az Interreg programokba történő integrálását, harmadik országoknak, partnerországoknak, valamint TOT-oknak és azok régióinak a támogathatósági kritériumait és bizonyos egyedi végrehajtási szabályokat.

Az ERFA-ból és az Unió külső finanszírozási eszközeiből (a továbbiakban együttesen: az Interreg alapok) az Interreg programoknak nyújtandó támogatás tekintetében e rendelet meghatározza az Interreg-specifikus célkitűzéseket és az Interreg szervezetét, továbbá a tagállamoknak, harmadik országoknak, partnerországoknak és TOT-oknak, valamint azok régióinak támogathatósági kritériumait, a pénzügyi forrásokat és azok allokációjának kritériumait.

Az Interreg programokra az (EU) 2021/1060 rendelet és az (EU) 2021/1058 rendelet alkalmazandó, kivéve ha az említett rendeletek és ez a rendelet kifejezetten eltérően rendelkezik, vagy ha az (EU) 2021/1060 rendelet rendelkezései csak a "Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe" célkitűzésre vonatkozhatnak.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában az (EU) 2021/1060 rendelet 2. cikkében található fogalommeghatározásokat kell alkalmazni. Ezenkívül a következő fogalommeghatározásokat is alkalmazni kell:

1. "IPA III kedvezményezett": az IPA III rendelet megfelelő mellékletében felsorolt ország vagy terület;

2. "harmadik ország": olyan ország, amely nem tagállam és nem kap támogatást az Interreg alapokból, vagy amely külső címzett bevétel formájában hozzájárul az Unió általános költségvetéséhez (a továbbiakban: az Unió költségvetése);

3. "partnerország": IPA III kedvezményezett, vagy - az Interreg A és B programok esetében - az (EU) 2021/947 rendelet I. mellékletében szereplő "szomszédságpolitikai térség"-be tartozó ország vagy terület vagy az Oroszországi Föderáció, vagy pedig - az Interreg C és D programok esetében - az NDICI keretébe tartozó bármely földrajzi területhez tartozó ország vagy terület, amely támogatást kap az Unió külső finanszírozási eszközeiből;

4. "határon átnyúló jogalany": Interreg programban részt vevő ország joga szerint létrehozott jogalany, feltéve hogy legalább két részt vevő országból származó területi hatóságok vagy egyéb szervek hozták létre;

5. "regionális integrációs és együttműködési szervezet": a legkülső régiók együttműködésével összefüggésben ugyanazon a földrajzi területen elhelyezkedő harmadik országok vagy régiók csoportja, amelyek közös érdekű kérdésekben szoros együttműködésre törekednek, és amelyben tagállamok is részt vehetnek.

E rendelet alkalmazásában, amikor az (EU) 2021/1060 rendelet egy "tagállamra" hivatkozik, azt úgy kell értelmezni mint "az irányító hatóságnak helyet adó tagállam"-ra vonatkozó hivatkozást, amikor pedig az említett rendelet "mindegyik tagállam"-ra vagy "tagállamok"-ra hivatkozik, azt úgy kell értelmezni mint "egy adott Interreg programban részt vevő tagállamok, és - adott esetben - harmadik országok, partnerországok és TOT-ok"-ra vonatkozó hivatkozást.

E rendelet alkalmazásában, amikor az (EU) 2021/1060 rendelet az említett rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a) pontjában felsorolt "alapok"-ra vagy az (EU) 2021/1058 rendeletre hivatkozik, akkor ezt úgy kell értelmezni mint ami magában foglalja az Unió érintett külső finanszírozási eszközét is.

3. cikk

Az Interreg ága i

Az Interreg keretében az ERFA-nak - és adott esetben az Unió külső finanszírozási eszközeinek - a következő ágakat kell támogatniuk:

1. szomszédos régiók határon átnyúló együttműködése az egymással szomszédos szárazföldi és tengeri határ menti régiók közötti integrált és harmonikus regionális fejlesztés elősegítésére (a továbbiakban: Interreg A):

a) belső határon átnyúló együttműködés két vagy több tagállam szomszédos határ menti régiói között, vagy legalább egy tagállam és a 4. cikk (2) bekezdésében említett egy vagy több harmadik ország szomszédos határ menti régiói között; vagy

b) külső határon átnyúló együttműködés legalább egy tagállam és a következők közül egy vagy több entitás szomszédos határ menti régiói között:

i. IPA III kedvezményezettek;

ii. az NDICI által támogatott partnerországok; vagy

iii. az Oroszországi Föderáció, abból a célból, hogy lehetővé váljon a részvétele az NDICI által is támogatott határon átnyúló együttműködésben;

2. transznacionális együttműködés nagyobb transznacionális területeken vagy tengeri medencék körül, a tagállamokban, harmadik országokban, partnerországokban és TOT-okban lévő nemzeti, regionális és helyi programpartnerek részvételével, a magasabb fokú területi integráció elérése érdekében (a továbbiakban: Interreg B);

3. interregionális együttműködés a kohéziós politika hatékonyságának megerősítésére (a továbbiakban: Interreg C) a következők előmozdítása révén:

a) az (EU) 2021/1060 rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében és "az együttműködés jobb irányítása" Interreg-specifikus célkitűzésben meghatározott szakpolitikai célokra összpontosító tapasztalatcsere, innovatív megközelítések és kapacitásépítés a bevált gyakorlatok meghatározásával, terjesztésével és a regionális fejlesztési politikákba történő átvitelével kapcsolatban, ideértve a "Beruházás a munkahelyteremtésbe és a növekedésbe" célkitűzés programjait (a továbbiakban: Interreg Európa program);

b) tapasztalatcsere, innovatív megközelítések és kapacitásépítés az integrált és fenntartható városfejlesztéssel kapcsolatos bevált gyakorlatok meghatározásával, átadásával és hasznosításával kapcsolatban, figyelembe véve a városi és vidéki területek közötti kapcsolatokat, támogatva az (EU) 2021/1058 rendelet 11. cikke alapján kidolgozott intézkedéseket, és ezzel egyidejűleg koordinált módon kiegészítve az említett rendelet 12. cikkében ismertetett kezdeményezést (a továbbiakban: URBACT program);

c) tapasztalatcsere, innovatív megközelítések és kapacitásépítés az alábbiak céljából (a továbbiakban: INTERACT program):

i. az Interreg programok végrehajtásának harmonizálása és egyszerűsítése, valamint az eredményeik hasznosításához való hozzájárulás;

ii. az (EU) 2021/1060 rendelet 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának vi. alpontjában említett lehetséges együttműködési tevékenységek harmonizálása és egyszerűsítése;

iii. európai területi társulások (ETT-k) létrehozásának, működtetésének és igénybevételének támogatása;

d) fejlesztési trendek elemzése a területi kohézió céljaival kapcsolatban (a továbbiakban: ESPON program);

4. legkülső régiók együttműködése egymás között és szomszédos harmadik országokkal vagy partnerországokkal vagy TOT-okkal vagy regionális integrációs és együttműködési szervezetekkel vagy ezek közül többel, szomszédságukban a regionális integrációjuk és harmonikus fejlődésük elősegítése céljából (a továbbiakban: Interreg D).

II. SZAKASZ

Földrajzi kiterjedés

4. cikk

A határon átnyúló együttműködés földrajzi kiterjedése

(1) A határon átnyúló együttműködés tekintetében a következő régiók részesülhetnek az ERFA-ból nyújtott támogatásban: az Unió minden olyan NUTS 3. szintű régiója, amely a harmadik országokkal vagy partnerországokkal közös belső és külső szárazföldi határok mentén helyezkedik el, valamint az Unió minden olyan NUTS 3. szintű régiója a tengeri határok mentén, amelyet legfeljebb 150 km-nyi tenger választ el, az együttműködési programok területeinek koherenciáját és folyamatosságát biztosító esetleges korrekciók sérelme nélkül, továbbá, ahol ténylegesen lehetőség nyílik a határon átnyúló együttműködésre.

(2) A belső határon átnyúló együttműködés Interreg programjaiban részt vehetnek Norvégiában, Svájcban és az Egyesült Királyságban található, a NUTS 3. szintű régióknak megfelelő régiók, valamint Andorra, Liechtenstein, Monaco és San Marino.

(3) A külső határon átnyúló együttműködés tekintetében a következő régiók részesülhetnek az IPA III-ból vagy az NDICI-ből nyújtott támogatásban: az adott partnerország NUTS 3. szintű régiói, valamint, NUTS besorolás hiányában, azokkal egyenértékű területek a tagállamok és az IPA III vagy az NDICI keretében támogatásra jogosult partnerországok közötti valamennyi szárazföldi és tengeri határok mentén, az együttműködési programok területeinek koherenciáját és folyamatosságát biztosító esetleges korrekciók sérelme nélkül.

5. cikk

A transznacionális együttműködés földrajzi kiterjedése

(1) A transznacionális együttműködés tekintetében a következő régiók részesülhetnek az ERFA-ból nyújtott támogatásban: az Unió nagyobb transznacionális területekre kiterjedő NUTS 2. szintű régiói, ideértve a legkülső régiókat is, adott esetben figyelembe véve a makroregionális stratégiákat vagy a tengermedence-stratégiákat.

(2) Transznacionális együttműködési program benyújtásakor, az érintett tagállam vagy tagállamok kérése alapján a program az érintett tagállam vagy tagállamok egy vagy több legkülső régióját is magában foglalhatja.

(3) A transznacionális együttműködési programok a következő területekre terjedhetnek ki, függetlenül attól, hogy kapnak-e támogatást az uniós költségvetésből:

a) Izland, Norvégia, Svájc és az Egyesült Királyság régiói, valamint Andorra, Liechtenstein, Monaco és San Marino;

b) TOT-ok;

c) a Feröer szigetek;

d) az IPA III vagy az NDICI kereteibe tartozó partnerországok régiói.

(4) A (3) bekezdésben említett régióknak, harmadik országoknak, partnerországoknak vagy TOT-oknak vagy NUTS 2. szintű régiónak, vagy NUTS besorolás hiányában azzal egyenértékű területnek kell lenniük.

6. cikk

Az interregionális együttműködés földrajzi kiterjedése

(1) Az interregionális együttműködés tekintetében az Unió teljes területe - beleértve a legkülső régiókat is - részesülhet az ERFA-ból nyújtott támogatásban.

(2) Az interregionális együttműködési programok kiterjedhetnek a 4., 5. és 7. cikkben említett harmadik országok, partnerországok és egyéb területek vagy TOT-ok egészére vagy egy részére, függetlenül attól, hogy azok kapnak-e támogatást az Unió külső finanszírozási eszközeiből.

7. cikk

A legkülső régiók együttműködésének földrajzi kiterjedése

(1) A legkülső régiók együttműködése tekintetében az EUMSZ 349. cikkének első bekezdésében felsorolt valamennyi régió részesülhet az ERFA-ból nyújtott támogatásban.

(2) A legkülső régiók részvételével lebonyolított Interreg programok kiterjedhetnek az NDICI által támogatott partnerországokra vagy azok egyes részeire, vagy a tengeren túli országok és területek program (TOTP) által támogatott TOT-okra, vagy mindezekre.

8. cikk

A támogatásban részesítendő Interreg programterületek jegyzéke

(1) A 4-7. cikk alkalmazásában a Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el, amelyekben meghatározza a támogatásban részesítendő Interreg programterületek jegyzékét, az egyes ágak és az egyes Interreg programok szerinti bontásban. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 64. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó-bizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

A külső határon átnyúló programokat "Interreg A IPA III CBC program"-ként (IPA III CBC) vagy "Interreg A NEXT program"-ként (NDICI-CBC) kell felsorolni.

(2) Az (1) bekezdés első albekezdésében említett végrehajtási jogi aktusoknak tartalmazniuk kell az Unió azon NUTS 3. szintű, valamennyi belső határnál, valamint az Unió külső finanszírozási eszközei által érintett külső határoknál fekvő régióinak jegyzékét, amelyeket figyelembe kell venni az ERFA-ból a határon átnyúló együttműködésre nyújtott támogatások kiosztásánál.

(3) Azoknak a harmadik országoknak, partnerországoknak vagy Unión kívüli területeknek a régióit, amelyek nem kapnak támogatást az ERFA-ból vagy az Unió valamely külső finanszírozási eszközéből, vagy amelyek külső címzett bevétel formájában hozzájárulnak az Unió költségvetéséhez, szintén meg kell említeni az (1) bekezdés második albekezdésében említett jegyzékben.

III. SZAKASZ

Források és társfinanszírozási arányok

9. cikk

Az Interreg programok számára biztosított ERFA-források

(1) Az Interreg programok számára biztosított forrásoknak a 2021-2027-es programozási időszak során az ERFA-ból, az ESZA+-ból és a Kohéziós Alapból költségvetési kötelezettségvállalásra rendelkezésre álló és az (EU) 2021/1060 rendelet 109. cikkének (1) bekezdésében meghatározott globális forrásokból 2018-as árakon 8 050 000 000 EUR-t kell kitenniük.

(2) Az (1) bekezdésben említett forrásokat a következőképpen kell elosztani:

a) 72,2 % (azaz összesen 5 812 790 000 EUR a szárazföldi és tengeri határon átnyúló együttműködés számára (a továbbiakban: az A. ág));

b) 18,2 % (azaz összesen 1 466 000 000 EUR a transznacionális együttműködés számára (a továbbiakban: a B. ág));

c) 6,1 % (azaz összesen 490 000 000 EUR az interregionális együttműködés számára (a továbbiakban: a C. ág));

d) 3,5 % (azaz összesen 281 210 000 EUR a legkülső régiók együttműködése számára (a továbbiakban: a D. ág)).

(3) A Bizottság minden tagállammal közli a globális összegekből való részesedését az A., B. és D. ágra vonatkozóan, az (EU) 2021/1060 rendelet XXVI. mellékletének 8. pontja szerinti módszertan szerint, évenkénti bontásban.

(4) Az egyes tagállamok az A., B. és D. ág esetében egyaránt a pénzügyi támogatás legfeljebb 15 %-át csoportosíthatják át az említett ágak valamelyikéről egy vagy több másik ágra.

(5) A (3) bekezdés szerint közölt összegek alapján valamennyi tagállam tájékoztatja a Bizottságot arról, hogy élt-e és milyen módon élt a (4) bekezdésben biztosított átcsoportosítási lehetőséggel, és ennek eredményeként hogyan alakult az Interreg programokból származó részesedésének elosztása azon Interreg programok között, amelyekben részt vesz.

10. cikk

Az alapokon átívelő rendelkezések

(1) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el, amelyek magukban foglalják az ERFA és az NDICI, valamint az ERFA és az IPA III vagy az ERFA, az NDICI és az IPA III által által támogatott külső határon átnyúló és transznacionális együttműködési programokra vonatkozó többéves stratégiai dokumentumokat. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az e rendelet 63. cikkének (2) bekezdésében említett tanácsadó-bizottsági eljárás keretében - és adott esetben az IPA III rendeletben meghatározott eljárásokat megfelelően figyelembe véve - kell elfogadni.

Az ERFA és az NDICI által támogatott Interreg programok tekintetében az említett végrehajtási jogi aktusban kell meghatározni az (EU) 2021/947 rendelet 14. cikkének (2) bekezdésében említett elemeket.

Az ERFA és az IPA III által támogatott Interreg programok tekintetében adott esetben a végrehajtási jogi aktusban kell rendelkezni az IPAIII-kedvezményezetteknek vagy a partnerországoknak az Interreg C és D programokban való részvételéről is.

(2) Az ERFA-ból azon külső határon átnyúló Interreg programok számára nyújtandó hozzájárulást, amely programok az IPA III CBC pénzügyi keretéből vagy az NDICI pénzügyi keretéből is támogatásban részesülnek, a Bizottság és az érintett tagállamok határozzák meg. Az egyes tagállamok tekintetében meghatározott ERFA-hozzájárulást a későbbiekben nem lehet átcsoportosítani az érintett tagállamok között.

Az IPA III-ból és az NDICI-ből az Interreg B, C és D programok számára nyújtandó hozzájárulások megállapítása során figyelembe kell venni az adott program tagállamok, IPA III kedvezményezettek és partnerországok alkotta partnerségének összetételét. Az említett hozzájárulásokat az (1) bekezdés első albekezdésében említett többéves stratégiai dokumentumokban lehet meghatározni.

(3) Az ERFA-ból abban az esetben nyújtható támogatás a külső határon átnyúló egyedi programok számára, ha a vonatkozó többéves stratégiai dokumentum alapján az IPA III CBC és az NDICI CBC legalább azonos mértékű összegeket nyújt. A hozzájárulás maximális összege az IPA III rendeletben vagy az (EU) 2021/947 rendeletben meghatározott maximális összeg lehet.

Ha azonban az IPA III-ra vagy az NDICI-re vonatkozó releváns stratégiai programozási dokumentum felülvizsgálata a fennmaradó évekre vonatkozó megfelelő összegek csökkentését eredményezi, akkor minden érintett tagállam a következő lehetőségek közül választhat:

a) a 12. cikk (3) bekezdésében említett mechanizmust kéri;

b) az ERFA és az IPA III CBC vagy az NDICI CBC fennmaradó támogatásával folytatja az Interreg programot; vagy

c) ötvözi az ezen albekezdés a) és a b) pontjában említett opciókat.

(4) Az ERFA-ból, az IPA III CBC-ből vagy a NDICI CBC-ből a külső határon átnyúló Interreg programok számára nyújtott támogatásnak megfelelő éves előirányzatokat be kell vezetni a 2021-es költségvetés megfelelő költségvetési soraiba.

(5) Ha a Bizottság célzott pénzügyi támogatást különített el annak érdekében, hogy támogassa az (EU) 2021/947 rendelet szerinti partnerországokat vagy -régiókat, vagy az (EU) 2013/755 határozat szerinti TOT-okat, vagy mindkettőt az Unió szomszédos legkülső régióival folytatott együttműködésük erősítésében az (EU) 2021/947 rendelet 33. cikkének (2) bekezdésével vagy a 2013/755/EU határozat 87. cikkével vagy mindkettővel összhangban, akkor e rendeletnek megfelelően, adott esetben, valamint a NDICI-től vagy a TOTP-től, vagy mindkettőtől származó finanszírozás szintjét illetően a kölcsönösség és arányosság alapján az ERFA is támogathat olyan intézkedéseket, amelyeket az (EU) 2021/947 rendelet szerinti partnerország vagy régió vagy bármely más entitás, a 2013/755/EU határozat szerinti ország, terület vagy bármely más entitás, vagy uniós legkülső régió végez különösen egy vagy több Interreg B, C vagy D közös program keretében, vagy az e rendelet 59. cikkében említett, e rendelet alapján létrehozott és végrehajtott együttműködési intézkedések keretében.

11. cikk

Az Interreg programok forrásainak jegyzéke

(1) A tagállamok által a 9. cikk (5) bekezdésének megfelelően megadott információk alapján a Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el, amelyekben meghatározza az összes Interreg programot tartalmazó jegyzéket, és minden egyes program esetében feltünteti az ERFA-ból származó teljes támogatás globális összegét, valamint adott esetben az Unió egyes külső finanszírozási eszközeiből származó teljes támogatást. Ezeket a végrehajtási jogi aktust a 63. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó-bizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(2) Az említett végrehajtási jogi aktusoknak tagállamok szerinti bontásban tartalmazniuk kell a 9. cikk (4) bekezdése alapján átcsoportosított összegek jegyzékét.

12. cikk

Források visszafizetése és megszüntetés

(1) Amennyiben 2022 vagy 2023 vonatkozásában az adott év március 31-éig nem nyújtottak be külső határon átnyúló programot a Bizottsághoz, az ERFA által a külső határon átnyúló Interreg programok számára nyújtott azon éves támogatást, amelyet a külső határon átnyúló Interreg programok ugyanazon kategóriájában benyújtott más programok céljára nem osztottak ki, a belső határon átnyúló azon Interreg programoknak kell juttatni, amelyekben az érintett tagállam részt vesz.

(2) Ha 2024. március 31-én még mindig vannak olyan külső határon átnyúló Interreg programok, amelyeket nem nyújtottak be a Bizottsághoz, akkor az ezekhez a programokhoz a 2027-ig hátralévő évekre nyújtott, a 9. cikk (5) bekezdésében említett ERFA-hozzájárulást, amelyet nem osztottak ki az IPA III CBC vagy az NDICI CBC által is támogatott más Interreg programokra, azoknak a belső határon átnyúló Interreg programoknak kell juttatni, amelyekben az érintett tagállam részt vesz.

(3) A Bizottság által már jóváhagyott külső határon átnyúló Interreg programot meg kell szüntetni vagy a programhoz irányuló juttatásokat a vonatkozó szabályokkal és eljárásokkal összhangban csökkenteni kell, különösen abban az esetben, ha:

a) az Interreg programban érintett partnerországok egyike sem írta alá a vonatkozó finanszírozási megállapodást a 59. cikkel összhangban meghatározott határidőkig; vagy

b) az Interreg program tervszerű végrehajtása nem lehetséges a részt vevő országok kapcsolataiban fennálló problémák miatt.

Ilyen esetben az (1) bekezdésben említett, az ERFA-ból nyújtott hozzájárulás még le nem kötött éves részleteinek vagy az ugyanazon költségvetési évben lekötött, majd teljes egészében vagy részben felszabadított éves részleteinek megfelelő azon összeget, amelyet nem osztottak ki az IPA III CBC vagy az NDICI CBC által is támogatott más Interreg programok céljára, azoknak a belső határon átnyúló Interreg programoknak kell juttatni, amelyekben az érintett tagállam részt vesz.

(4) A Bizottság által már jóváhagyott valamely Interreg B program tekintetében a partnerország vagy TOT részvételét meg kell szüntetni, ha a (3) bekezdés első albekezdésének a) vagy b) pontjában említett helyzetek valamelyike bekövetkezik.

A részt vevő tagállamoknak és adott esetben a fennmaradó részt vevő partnerországoknak kérniük kell:

a) az Interreg program megszüntetését, különösen ha annak fő közös fejlesztési feladatait az adott partnerország vagy TOT részvétele nélkül nem lehet teljesíteni;

b) az adott Interreg program allokációjának csökkentését a vonatkozó szabályokkal és eljárásokkal összhangban; vagy

c) az Interreg program folytatását az adott partnerország vagy TOT részvétele nélkül.

Ha az Interreg programnak biztosított juttatást a b) pontnak megfelelően csökkentik, akkor a még le nem kötött éves részleteknek megfelelő ERFA-hozzájárulást egy másik olyan Interreg B programnak kell juttatni, amelyben egy vagy több érintett tagállam részt vesz, vagy ha a tagállam csak egy Interreg B programban vesz részt, akkor egy vagy több olyan belső határon átnyúló Interreg programnak kell juttatni, amelyben az adott tagállam részt vesz.

(5) Az IPA III-ból, az NDICI-ből vagy a TOTP-ből nyújtott, e cikk szerint csökkentett hozzájárulást az IPA III rendelettel, az (EU) 2021/947 rendelettel vagy a 2013/755/EU határozattal összhangban kell felhasználni.

(6) Ha egy olyan harmadik ország, partnerország vagy TOT, amely nemzeti forrásokkal járul hozzá egy Interreg programhoz olyan módon, hogy az nem tekintendő az ERFA által vagy az Unió valamely külső finanszírozási eszköze által nyújtott támogatás nemzeti társfinanszírozásának, az Interreg program végrehajtása során csökkenti az említett hozzájárulását, akár globálisan, akár olyan, már kiválasztott közös műveletek tekintetében, amelyekre vonatkozóan már megkapta a 22. cikk (6) bekezdésében előírt dokumentumot, akkor a részt vevő tagállam vagy tagállamok kérelmezi(k) az e cikk (4) bekezdésének második albekezdésében foglalt lehetőségek valamelyikének igénybe vételét.

13. cikk

Társfinanszírozási arányok

(1) Az egyes Interreg programok szintjén a társfinanszírozási arány legfeljebb 80 % lehet.

(2) E cikk (1) bekezdése ellenére az Interreg D programok esetében a társfinanszírozási arány legfeljebb 85 % lehet, kivéve abban az esetben ha az (EU) 2013/755 határozat vagy az említett határozat alapján elfogadott bármely jogszabály vagy adott esetben az (EU) 2021/947 rendelet alapján elfogadott bármely jogszabály vagy az említett rendelet alapján elfogadott bármely jogszabály ennél magasabb arányt határoz meg.

(3) Amennyiben az Interreg programok az ERFA-ból és az IPA III CBC-ből részesülnek támogatásban, és amennyiben az ERFA-ból kapott támogatás a teljes uniós támogatás legfeljebb 50 %-a, nagyobb százalékarányt lehet rögzíteni az IPA III rendeletben vagy az említett rendelet alapján elfogadott bármely jogszabályban.

(4) Amennyiben az Interreg programok az ERFA-ból és vagy csak az NDICI-ből, vagy pedig az NDICI-ből és az IPA III-ból részesülnek támogatásban, és amennyiben az ERFA-ból kapott támogatás a teljes uniós támogatás legfeljebb 50 %-a, nagyobb százalékarányt lehet rögzíteni az (EU) 2021/947 rendeletben vagy az említett rendelet alapján elfogadott bármely jogszabályban.

II. FEJEZET

INTERREG-SPECIFIKUS CÉLKITŰZÉSEK ÉS TEMATIKUS KONCENTRÁCIÓ

14. cikk

Interreg-specifikus célkitűzések

(1) Az ERFA-nak - az (EU) 2021/1058 rendelet 5. cikkében meghatározott hatályán belül -, valamint adott esetben az Unió külső finanszírozási eszközeinek az Interreg programok keretébe tartozó közös intézkedéseken keresztül hozzá kell járulniuk az (EU) 2021/1060 rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében foglalt szakpolitikai célkitűzésekhez.

(2) A PEACE PLUS határon átnyúló program esetében, amennyiben azt a béke és megbékélés támogatása céljából veszik igénybe, az ERFA-nak - a 4. szakpolitikai célkitűzés keretébe tartozó egyedi célkitűzésként - hozzá kell járulnia a társadalmi, gazdasági és regionális stabilitás előmozdításához is az érintett régiókban, különösen a közösségek közötti kohéziót elősegítő intézkedéseken keresztül. Ezen egyedi célkitűzést külön prioritásnak kell támogatnia.

(3) Az (EU) 2021/1058 rendelet 3. cikkében az ERFA-ra vonatkozóan meghatározott egyedi célkitűzéseken túlmenően az ERFA-nak és adott esetben az Unió külső finanszírozási eszközeinek az Interreg programok keretébe tartozó közös intézkedéseken keresztül hozzá kell járulniuk az (EU) 2021/1057 rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a-l. pontjában meghatározott egyedi célkitűzésekhez is.

(4) Az Interreg programok keretében az ERFA és adott esetben az Unió külső finanszírozási eszközei "az együttműködés jobb irányítása" Interreg-specifikus célkitűzést is támogathatják a következő tevékenységek közül egy vagy több útján:

a) a hatóságok intézményi kapacitásának bővítése, különösen azon hatóságok esetében, amelyek feladata egy egyedi terület kezelése, valamint az érdekelt felek intézményi kapacitásának bővítése (minden ág);

b) a hatékony közigazgatás erősítése a jogi és közigazgatási együttműködés, valamint az állampolgárok, a civil társadalmi szereplők és intézmények közötti együttműködés elősegítésével, különösen a határ menti régiókban fennálló jogi és egyéb akadályok megszüntetése céljából (A, C, D ág és adott esetben B ág);

c) a kölcsönös bizalom építése, különösen az emberek közötti kapcsolatokat erősítő fellépések előmozdításával (A, D ág és adott esetben B ág);

d) a hatóságoknak és az érdekelt feleknek a makroregionális stratégiák és a tengermedence-stratégiák, valamint egyéb területi stratégiák végrehajtására vonatkozó intézményi kapacitásának a bővítése (minden ág);

e) a fenntartható demokrácia erősítése, valamint a civil társadalom szereplőinek és a folyamatok reformjában és a demokratikus átmenetben betöltött szerepüknek a támogatása (harmadik országok, partnerországok és TOT-ok részvételével érintett minden ág); és

f) az együttműködés jobb irányítását támogató egyéb tevékenységek (minden ág).

(5) Az Interreg programok keretében az ERFA és adott esetben az Unió külső finanszírozási eszközei támogatást nyújthatnak a "biztonságosabb és veszélytelenebb Európa" külső Interreg-specifikus célkitűzéshez is, különösen a határátkelés igazgatása, valamint a mobilitás és a migráció kezelése területén végrehajtott tevékenységek révén, ideértve a harmadik országbeli személyek, például a migránsok és a nemzetközi védelmet élvező személyek védelmét, valamint gazdasági és társadalmi integrációját.

15. cikk

Tematikus koncentráció

(1) Az ERFA hozzájárulásból és adott esetben az Unió külső finanszírozási eszközeiből az egyes Interreg A, B és D programok számára juttatandó források legalább 60 %-át az (EU) 2021/1060 rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében meghatározott 2. szakpolitikai célkitűzésre és az ott meghatározottak közül még legfeljebb két másik szakpolitikai célkitűzésre kell juttatni.

A belső szárazföldi határok mentén végrehajtandó Interreg A programok esetében a kiosztott ERFA hozzájárulás legalább 60 %-át az (EU) 2021/1060 rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében meghatározott 2. és 4. szakpolitikai célkitűzésre és az ott meghatározottak közül még legfeljebb két másik szakpolitikai célkitűzésre kell juttatni.

(2) Az ERFA hozzájárulásból és adott esetben az Unió külső finanszírozási eszközeiből az egyes Interreg A, B és D programok számára juttatandó források legfeljebb 20 %-a "az együttműködés jobb irányítása" Interreg-specifikus célkitűzésre, legfeljebb 5 %-a pedig a "biztonságosabb és veszélytelenebb Európa" Interreg-specifikus célkitűzésre juttatható.

(3) Amennyiben egy Interreg B program makroregionális stratégiát vagy tengermedence-stratégiát támogat, az ERFA hozzájárulásból nyújtott támogatások legalább 80 %-ának és adott esetben az Unió külső finanszírozási eszközeiből juttatandó, a technikai segítségnyújtástól eltérő prioritások keretébe tartozó támogatások egy részének e stratégia célkitűzéseihez kell hozzájárulnia.

(4) Az (EU) 2021/1060 rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében meghatározott szakpolitikai célkitűzések mindegyike, valamint "az együttműködés jobb irányítása" Interreg-specifikus célkitűzés választható az Interreg Europe és az URBACT programok esetében. Az INTERACT és az ESPON program esetében az ERFA hozzájárulásból és adott esetben az Unió külső finanszírozási eszközeiből juttatandó források teljes összegét "az együttműködés jobb irányítása" Interreg-specifikus célkitűzésre kell juttatni.

III. FEJEZET

PROGRAMOZÁS

I. SZAKASZ

Az Interreg programok kidolgozása, jóváhagyása és módosítása

16. cikk

Az Interreg programok kidolgozása és benyújtása

(1) Az európai területi együttműködési célkitűzést (Interreg) megosztott irányítású Interreg programok révén kell végrehajtani, az Interreg D programok kivételével, amelyek az érintett tagállammal vagy tagállamokkal való megállapodás alapján, az érdekelt felekkel való konzultációt követően, részben vagy teljes egészében közvetett irányítással is végrehajthatók.

(2) A részt vevő tagállamok és - adott esetben - harmadik országok, partnerországok, TOT-ok vagy regionális integrációs és együttműködési szervezetek a mellékletben meghatározott sablon szerint dolgozzák ki az Interreg programokat a 2021. január 1-jétől 2027. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan.

(3) A részt vevő tagállamok az (EU) 2021/1060 rendelet 8. cikkében említett programpartnerekkel együttműködve dolgoznak ki Interreg programokat. A makroregionális stratégiákra vagy tengermedence-stratégiákra kiterjedő Interreg B programok előkészítésekor a tagállamoknak és a programpartnereknek figyelembe kell venniük az adott makroregionális stratégiák és tengermedence-stratégiák tematikus prioritásait és konzultálniuk kell az érintett szereplőkkel, továbbá biztosítaniuk kell, hogy a makroregionális szinten, valamint a tengeri medencék szintjén működő szereplők az említett cikkel összhangban a programozási időszak kezdetén kapcsolatba kerüljenek egymással.

A részt vevő harmadik országok vagy partnerországok vagy - adott esetben - TOT-ok az e cikkben említettekkel egyenértékű programpartnereket, köztük regionális integrációs és együttműködési szervezeteket szintén bevonnak a részvételbe.

(4) A leendő irányító hatóságnak helyet adó tagállam 2022. április 2-ig valamennyi részt vevő tagállam és - adott esetben - harmadik ország, partnerország, TOT vagy regionális integrációs és együttműködési szervezet nevében Interreg programot nyújt be a Bizottsághoz.

Amennyiben azonban valamely Interreg program az Unió valamely külső finanszírozási eszközéből kap támogatást, a leendő irányító hatóságnak helyet adó tagállam az Interreg programot vagy legkésőbb kilenc hónappal azt követően nyújtja be a Bizottságnak, hogy a Bizottság elfogadta a 10. cikk (1) bekezdésében előírt vonatkozó többéves stratégiai dokumentumot, vagy az Unió említett külső finanszírozási eszközének alap-jogiaktusa alapján nyújtja be azt.

(5) A részt vevő tagállamok és - adott esetben - harmadik országok, partnerországok vagy TOT-ok az Interreg program Bizottsághoz történő benyújtását megelőzően írásban megerősítik, hogy egyetértenek a program tartalmával. Az írásbeli egyetértésnek tartalmaznia kell valamennyi részt vevő tagállamnak és - adott esetben - harmadik országnak, partnerországnak vagy TOT-nak az Interreg program végrehajtásához szükséges társfinanszírozás biztosítására vonatkozó kötelezettségvállalását, és adott esetben a harmadik országoknak, partnerországoknak vagy TOT-oknak a pénzügyi hozzájárulásra vonatkozó kötelezettségvállalását.

Az első albekezdéstől eltérve, a legkülső régiókra és harmadik országokra, partnerországokra vagy TOT-okra is kiterjedő Interreg programok esetében az érintett tagállamok az Interreg programoknak a Bizottsághoz való benyújtását megelőzően konzultálnak az érintett harmadik országokkal, partnerországokkal vagy TOT-okkal. Ebben az esetben az Interreg programok tartalmával való egyetértés és a harmadik országok, partnerországok vagy TOT-ok lehetséges pénzügyi hozzájárulása a fent említettek helyett a harmadik országokkal, partnerországokkal vagy TOT-okkal tartott konzultációs találkozók vagy a regionális integrációs és együttműködési szervezetek keretében rendezett megbeszélések hivatalosan elfogadott jegyzőkönyvében is rögzíthető.

(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 62. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a melléklet módosítására vonatkozóan, annak érdekében, hogy hozzáigazítsa azt a programozási időszak során annak nem lényegi elemeiben történő változásokhoz.

17. cikk

Az Interreg programok tartalma

(1) Az egyes Interreg programokban közös stratégiát kell meghatározni egyrészt arra vonatkozóan, hogy a program hogyan járul hozzá az (EU) 2021/1060 rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében meghatározott szakpolitikai célkitűzésekhez és - adott esetben - az e rendelet 14. cikkének (4) és (5) bekezdésében meghatározott Interreg-specifikus célkitűzésekhez, másrészt pedig a program eredményeinek kommunikálására vonatkozóan.

(2) Minden Interreg programnak prioritásokat kell tartalmaznia.

Minden egyes prioritásnak egyetlen szakpolitikai célkitűzésnek vagy - adott esetben - egy vagy mindkét Interreg-specifikus célkitűzésnek kell megfelelnie, és egy vagy több egyedi célkitűzésből kell állnia. Ugyanannak a szakpolitikai vagy Interreg-specifikus célkitűzésnek több prioritás is megfelelhet.

(3) Minden Interreg programban meg kell határozni az alábbiakat:

a) a programterület, beleértve - amennyiben lehetséges - különálló dokumentumként annak térképét;

b) a fő közös kihívások összefoglalása az alábbiak figyelembevételével:

i. gazdasági, társadalmi és területi különbségek és egyenlőtlenségek;

ii. közös beruházási igények, valamint az egyéb finanszírozási programokkal és eszközökkel fennálló kiegészítő jelleg és szinergiák;

iii. korábbi tapasztalatokból levont tanulságok;

iv. makroregionális stratégiák és tengermedence-stratégiák, ahol a programterületet részben vagy egészben egy vagy több stratégia fedi le;

c) a kiválasztott szakpolitikai célkitűzések és Interreg-specifikus célkitűzések, a megfelelő prioritások, az egyedi célkitűzések vagy az Interreg-specifikus célkitűzések keretében folytatott tevékenységek és a támogatási formák indokolása, adott esetben kitérve a határon átnyúló infrastruktúrák hiányzó elemeire is;

d) minden egyes prioritásra vonatkozóan az egyedi célkitűzések vagy az Interreg-specifikus célkitűzések keretében folytatott tevékenységek;

e) minden egyes egyedi célkitűzésre vagy az Interreg-specifikus célkitűzések keretében folytatott minden egyes tevékenységre vonatkozóan:

i. a kapcsolódó intézkedéstípusok, továbbá azok várt hozzájárulása az adott egyedi célkitűzéshez vagy az Interreg-specifikus célkitűzések keretében folytatott tevékenységekhez valamint adott esetben a makroregionális stratégiákhoz és tengermedence-stratégiákhoz;

ii. kimeneti és eredménymutatók a megfelelő mérföldkövekkel és célokkal;

iii. a fő célcsoportok;

iv. a célzott egyedi területek, ideértve az integrált területi beruházások tervezett alkalmazását, a közösségvezérelt helyi fejlesztést és az egyéb területi eszközöket is;

v. a pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása; és

vi. a programozott források indikatív bontása beavatkozástípusonként;

f) a következő táblázatokat tartalmazó pénzügyi terv az ott megadott ellenkező rendelkezés hiányában a részt vevő tagállam, harmadik ország, partnerország vagy TOT szerinti felosztás nélkül:

i. az ERFA esetében, valamint adott esetben az Unió egyes külső finanszírozási eszközei esetében a teljes pénzügyi támogatást az egész programozási időszakra vonatkozóan és évenként meghatározó táblázat;

ii. az egyes prioritások esetében az ERFA-nak, valamint adott esetben az Unió egyes külső finanszírozási eszközeinek prioritás szerinti teljes pénzügyi támogatást és a nemzeti társfinanszírozást, valamint azt a tényt meghatározó táblázat, hogy a nemzeti társfinanszírozás közpénzekből vagy magánforrásokból történik-e;

g) az (EU) 2021/1060 rendelet 8. cikkében említett megfelelő programpartnerek Interreg program kidolgozásába való bevonása érdekében megtett intézkedések és ezeknek a programpartnereknek a szerepe az adott program végrehajtásában, monitoringjában és értékelésében;

h) az Interreg programmal kapcsolatos kommunikációra és láthatóságra vonatkozó tervezett megközelítés, meghatározva annak célkitűzéseit, célközönségét, a kommunikációs csatornákat, többek között a közösségi médiában megjelenő tájékoztatást, adott esetben a tervezett költségvetést, valamint a monitorozás és értékelés releváns mutatóit; és

i) a kisméretű projekteknek - többek között kisprojekt-alapokon belüli kisprojekteknek - juttatandó támogatás indikatív jelzése.

A tagállamnak a program benyújtásakor biztosítania kell, hogy tájékoztatás céljából a programmal együtt benyújtásra kerüljön a tervezett stratégiai jelentőségű műveletek listája és egy ütemterv.

(4) A (3) bekezdésben említett tájékoztatást illetően, az említett bekezdés f) pontjában említett táblázatok esetében és az Unió külső finanszírozási eszközeiből nyújtott támogatás tekintetében a pénzügyi támogatást az alábbiak szerint kell meghatározni:

a) az IPA III és az NDICI által támogatott Interreg A programok esetében egyetlen összegként (IPA III CBC vagy NEXT CBC), összevonva a 2. fejezetből ("Kohézió és értékek", részleges felső határ; gazdasági, társadalmi és területi kohézió) és a 6. fejezetből ("Szomszédság és a világ") nyújtott támogatást;

b) az IPA III, az NDICI vagy a TOTP által támogatott Interreg B és C programok esetében, a programpartnerek választása alapján vagy egyetlen összegként (Interreg alapok), összevonva a 2. fejezetből és a 6. fejezetből nyújtott támogatást, vagy pedig az ERFA, IPA III, NDICI és TOTP finanszírozási eszközök szerint bontva;

c) a TOTP által támogatott Interreg B programok esetében finanszírozási eszközök (ERFA és TOTP) szerint bontva;

d) az NDICI és a TOTP által támogatott Interreg D programok esetében finanszírozási eszközök (ERFA, NDICI, illetve TOTP) szerint bontva.

(5) Az e cikk (3) bekezdése első albekezdése e) pontjának vi. alpontja tekintetében a beavatkozások típusait az (EU) 2021/1060 rendelet I. mellékletében meghatározott nómenklatúra alapján kell megadni.

(6) Az Interreg programokban:

a) meg kell határozni a programhatóságokat, valamint azt a szervet, amelynek részére a Bizottságnak teljesítenie kell a kifizetéseket;

b) meg kell határozni a közös titkárság létrehozására vonatkozó eljárást;

c) meg kell határozni a felelősségmegosztást a részt vevő tagállamok és - adott esetben - harmadik vagy partnerországok vagy TOT-ok között az irányító hatóság vagy a Bizottság által elrendelt pénzügyi korrekciók esetében.

(7) Az irányító hatóságnak tájékoztatnia kell a Bizottságot a (6) bekezdés a) vagy b) pontjában említett információk minden olyan változtatásáról, amely nem igényel programmódosítást.

(8) Az Interreg A, B vagy D programok tekintetében - amennyiben egy Interreg A program heterogén fejlesztési kihívásokkal és igényekkel rendelkező, hosszú határszakaszokra terjed ki -, az Interreg programban részt vevő tagállamok és adott esetben harmadik országok, partnerországok vagy TOT-ok alprogram-területeket határozhatnak meg.

(9) A (3) bekezdéstől eltérve, az Interreg C programok tartalmát az adott Interreg programok sajátos jellegéhez kell igazítani, különösen az alábbiak szerint:

a) a (3) bekezdés a) pontjában említett információkat nem kell megadni;

b) a (3) bekezdés b) és g) pontja szerinti információkat röviden kell felvázolni;

c) minden egyes egyedi célkitűzésre vonatkozóan meg kell adni a következő információkat:

i. az INTERACT és az ESPON tekintetében az egyetlen kedvezményezettnek vagy kedvezményezettek korlátozott körének, valamint az odaítélési eljárásnak a meghatározása;

ii. a tevékenységek kapcsolódó típusai és azok várható hozzájárulása az egyedi célkitűzésekhez;

iii. kimeneti és eredménymutatók a megfelelő mérföldkövekkel és célokkal;

iv. a fő célcsoportok; és

v. a programozott források indikatív bontása beavatkozástípusonként.

18. cikk

Az Interreg programok jóváhagyása

(1) A Bizottság értékeli az egyes Interreg programokat és azoknak az (EU) 2021/1060 és az (EU) 2021/1058 rendeletnek és e rendeletnek való megfelelőségét, továbbá, az Unió valamely külső finanszírozási eszközéből nyújtott támogatás esetén - adott esetben - azoknak az e rendelet 10. cikkének (1) bekezdésében meghatározott többéves stratégiai dokumentummal, illetve egy vagy több említett eszközre vonatkozó alap-jogiaktus szerinti, releváns stratégiai programozási kerettel való összhangját.

(2) A Bizottság észrevételeket tehet az attól az időponttól számított három hónapon belül, hogy a leendő irányító hatóságnak helyet adó tagállam benyújtotta az Interreg programot.

(3) A részt vevő tagállamok és - adott esetben - harmadik vagy partnerországok vagy TOT-ok a Bizottság észrevételeinek figyelembevételével felülvizsgálják az Interreg programot.

(4) A Bizottság végrehajtási jogi aktus útján dönt az egyes Interreg programok jóváhagyásáról, legkésőbb az attól az időponttól számított öt hónapon belül, hogy a leendő irányító hatóságnak helyet adó tagállam először benyújtotta az adott programot.

(5) A külső határon átnyúló Interreg programok tekintetében a Bizottság azt követően hozza meg az e cikk (4) bekezdése szerinti döntését, hogy az IPA III rendelet vonatkozó rendelkezésével összhangban konzultált az "IPA III bizottsággal", valamint az (EU) 2021/947 rendelet 45. cikkével összhangban konzultált a "Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz Bizottsággal".

19. cikk

Az Interreg programok módosítása

(1) A monitoring bizottsággal folytatott konzultációt és a monitoring bizottság általi jóváhagyást követően, az (EU) 2021/1060 rendelet 8. cikkével összhangban az irányító hatóság indokolt kérelmet nyújthat be az Interreg programok módosítása iránt, csatolva a módosított programot, amelyben meg kell határozni a módosításnak a célkitűzések megvalósítására gyakorolt, várható hatását.

(2) A Bizottság értékeli, hogy a módosítás megfelel-e az (EU) 2021/1060 és az (EU) 2021/1058 rendeletnek és ennek a rendeletnek, és a módosított program benyújtásától számított két hónapon belül észrevételeket tehet.

(3) A részt vevő tagállamok és - adott esetben - harmadik országok, partnerországok vagy TOT-ok a Bizottság észrevételeinek figyelembevételével felülvizsgálják a módosított programot.

(4) A Bizottság legkésőbb az Interreg program módosításának az irányító hatóság általi benyújtásától számított négy hónapon belül végrehajtási jogi aktus útján dönt a módosítás jóváhagyásáról.

(5) A monitoring bizottsággal folytatott konzultációt és a monitoring bizottság általi jóváhagyást követően, az (EU) 2021/1060 rendelet 8. cikkével összhangban az irányító hatóság a programozási időszak alatt átcsoportosíthat egy - az adott prioritásra elkülönített kezdeti összeg legfeljebb 10 %-át és a program költségvetésének legfeljebb 5 %-át kitevő - összeget ugyanazon Interreg program másik prioritására.

Ezek az átcsoportosítások nem érinthetik az előző éveket.

Az átcsoportosítás és az ahhoz kapcsolódó módosítások nem tekintendők jelentősnek, és nem teszik szükségessé, hogy a Bizottság határozatot fogadjon el az Interreg program módosításáról. Mindazonáltal meg kell felelniük minden szabályozásból eredő követelménynek. Az irányító hatóságnak be kell nyújtania a Bizottsághoz a 17. cikk (3) bekezdése f) pontjának ii. alpontjában említett, felülvizsgált táblázatot, valamint a program minden kapcsolódó módosítását.

(6) Nincs szükség a Bizottság jóváhagyására az olyan pusztán szövegezési vagy szerkesztési jellegű kiigazítások esetében, amelyek nem befolyásolják az Interreg program végrehajtását. Az irányító hatóságnak tájékoztatnia kell a Bizottságot ezekről a kiigazításokról.

II. SZAKASZ

Területfejlesztés

20. cikk

Integrált területfejlesztés

Az Interreg programok esetében az (EU) 2021/1060 rendelet 28. cikkében felsorolt vonatkozó területi vagy helyi fejlesztési stratégiák kidolgozásáért felelős vagy az említett rendelet 29. cikkének (5) bekezdésében említett stratégiák alapján támogatandó műveletek kiválasztásában részt vevő vagy mindkettőért felelős területi hatóságoknak vagy szerveknek legalább két részt vevő országot kell képviselniük, amelyek közül legalább az egyik tagállam.

Az (EU) 2021/1060 rendelet 30. cikke szerinti integrált területi beruházást vagy az említett rendelet 28. cikke első albekezdésének c) pontja szerinti egyéb területi eszközt végrehajtó határon átnyúló jogalany vagy ETT egyúttal az e rendelet 23. cikkének (6) bekezdése szerinti egyedüli kedvezményezett is lehet, amennyiben a funkciók elkülönülnek a határon átnyúló jogalany vagy az ETT-n belül.

21. cikk

Közösségvezérelt helyi fejlesztés

Az Interreg programok keretében végrehajtható az (EU) 2021/1060 rendelet 28. cikke első albekezdésének b) pontja szerinti közösségvezérelt helyi fejlesztés, amennyiben az érintett helyi akciócsoportok tagjai társadalmi-gazdasági köz- és magánérdekek képviselői, az említett helyi akciócsoportokban nem egyetlen érdekcsoport ellenőrzi a döntéshozatalt, és azokat legalább két részt vevő ország alkotja, amelyek közül legalább az egyik tagállam.

III. SZAKASZ

Műveletek és kisprojekt-alapok

22. cikk

Interreg műveletek kiválasztása

(1) Az Interreg műveleteket a 28. cikk szerint létrehozott monitoring bizottságnak kell kiválasztania a program stratégiájával és célkitűzéseivel összhangban.

A monitoring bizottság egy vagy - különösen alprogramok esetében - több irányítóbizottságot hozhat létre, amelyek a műveletek kiválasztásakor a monitoring bizottság felelőssége mellett járnak el. Az irányítóbizottságoknak az (EU) 2021/1060 rendelet 8. cikkében meghatározott partnerségi elvet kell alkalmazniuk.

Ha a művelet teljes egészét vagy egy részét az Unión belüli vagy kívüli programterületen kívül hajtják végre, az adott művelet kiválasztásához a monitoring bizottságban vagy - adott esetben - az irányítóbizottságban az irányító hatóság kifejezett jóváhagyása szükséges.

Ha a műveletben egy vagy több olyan partner vesz részt, amelyek egy a monitoring bizottságban nem képviselt tagállam, harmadik ország, partnerország vagy TOT területén találhatók, akkor az irányító hatóság azzal a feltétellel adhatja meg a kifejezett jóváhagyását, hogy az érintett tagállam, harmadik ország, partnerország vagy TOT írásbeli elfogadó nyilatkozatot nyújt be arra vonatkozóan, hogy az 52. cikk (2) bekezdésével összhangban megtérít minden olyan összeget, amelyet jogtalanul fizettek ki az említett partnereknek.

Ha az e cikk negyedik albekezdésben említett írásbeli elfogadó nyilatkozatot nem lehet beszerezni, akkor a programterületen kívül végrehajtott műveletet vagy a műveletnek a programterületen kívül végrehajtott részét végrehajtó szervezetnek bank vagy más pénzügyi intézmény által vállalt garanciát kell beszereznie a rendelkezésre bocsátott Interreg források megfelelő összegére. Az említett garanciát bele kell foglalni a (6) bekezdésben előírt dokumentumba.

(2) A műveletek kiválasztásához a monitoring bizottságnak vagy - adott esetben - az irányítóbizottságnak olyan kritériumokat és eljárásokat kell megállapítania és alkalmaznia, amelyek megkülönböztetésmentesek, átláthatók, biztosítják a fogyatékossággal élők számára a hozzáférhetőséget és a nemek közötti egyenlőséget, és figyelembe veszik az Európai Unió Alapjogi Chartáját, valamint a fenntartható fejlődésnek és az Unió környezetpolitikájának az elveit az EUMSZ 11. cikkével és 191. cikkének (1) bekezdésével összhangban.

A kritériumoknak és eljárásoknak biztosítaniuk kell a kiválasztandó műveletek rangsorolását annak érdekében, hogy az uniós támogatás maximális mértékben hozzájáruljon az Interreg program célkitűzéseinek eléréséhez, valamint hogy az Interreg programok keretébe tartozó műveletek esetében érvényesüljön az e rendelet 23. cikkének (1) és (4) bekezdésében említettek szerinti együttműködési dimenzió.

(3) A Bizottság kérésére az irányító hatóságnak értesítenie kell a Bizottságot a kiválasztási kritériumokról azt megelőzően, hogy azokat első alkalommal benyújtaná a a monitoring bizottságnak, vagy - adott esetben - az irányítóbizottságnak. Ugyanez alkalmazandó az említett kritériumok minden későbbi módosítására.

(4) A műveletek kiválasztásakor a monitoring bizottságnak vagy adott esetben az irányítóbizottságnak:

a) biztosítania kell, hogy a kiválasztott műveletek megfeleljenek az Interreg programnak és hatékonyan hozzájáruljanak a program egyedi célkitűzéseinek teljesítéséhez;

b) biztosítania kell , hogy a kiválasztott műveletek ne álljanak ellentmondásban a 10. cikk (1) bekezdése alapján, illetve az Unió egy vagy több külső finanszírozási eszköze alapján meghatározott, vonatkozó stratégiákkal;

c) biztosítania kell , hogy a kiválasztott műveletek révén biztosítható legyen a lehető legjobb kapcsolat a támogatás összege, a vállalt tevékenységek és a célkitűzések elérése között;

d) ellenőriznie kell, hogy a kedvezményezett rendelkezik a szükséges pénzügyi forrásokkal és mechanizmusokkal az infrastrukturális vagy termelőberuházást magukban foglaló műveletek működési és fenntartási költségeinek fedezéséhez, a pénzügyi fenntarthatóságuk biztosítása érdekében;

e) biztosítania kell, hogy a 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (19) hatálya alá tartozó, kiválasztott műveletek tekintetében környezeti hatásvizsgálatot vagy előszűrési eljárást végezzenek, valamint hogy az alternatív megoldások vizsgálatát megfelelőképpen figyelembe vegyék az említett irányelv követelményei alapján;

f) ellenőriznie kell, hogy amennyiben a műveletek azelőtt kezdődtek el, hogy a finanszírozás iránti kérelmet benyújtották az irányító hatóságnak, betartották az alkalmazandó jogszabályokat;

g) biztosítania kell, hogy a kiválasztott műveletek az érintett Interreg alap körébe tartozzanak és besorolhatók legyenek valamely beavatkozási típusba;

h) biztosítania kell, hogy a műveletek ne foglaljanak magukban olyan tevékenységeket, amelyek az (EU) 2021/1060 rendelet 2. cikkének 27. pontja értelmében áthelyezés tárgyát képező művelet részei voltak, vagy amelyek az említett rendelet 65. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében termelő tevékenység áthelyezését valósítanák meg;

i) biztosítania kell, hogy a kiválasztott műveleteket közvetlenül ne érintse a Bizottság által kiadott, indokolással ellátott olyan vélemény, amely az EUMSZ 258. cikke hatálya alá tartozó, a kiadások jogszerűségét és szabályosságát vagy a műveletek teljesítését veszélyeztető kötelezettségszegéshez kapcsolódik; és

j) biztosítania kell, hogy a legalább ötéves várható élettartamú, infrastruktúrákba történő beruházások esetében értékelés készüljön az éghajlatváltozás tekintetében várható hatásokról.

(5) A monitoring bizottságnak vagy - adott esetben - az irányítóbizottságnak jóvá kell hagynia az Interreg műveletek kiválasztásához használt módszertant és kritériumokat és azok esetleges módosításait, a közösségvezérelt helyi fejlesztés tekintetében az (EU) 2021/1060 rendelet 33. cikke (3) bekezdése b) pontjának és e rendelet 24. cikkének sérelme nélkül.

(6) Az egyes Interreg műveletek esetében az irányító hatóságnak egy olyan dokumentumot kell a vezető partner vagy egyedüli partner rendelkezésére bocsátania, amelyben meghatározza az Interreg művelet támogatásának feltételeit, ideértve az előállítandó termékekre vagy a biztosítandó szolgáltatásokra vonatkozó konkrét követelményeket, a művelet pénzügyi tervét, a végrehajtásának időkeretét és - adott esetben - a művelet költségeinek és a támogatás kifizetési feltételeinek meghatározásához alkalmazandó módszert.

A dokumentumban meg kell határozni továbbá a vezető partner kötelezettségeit az 52. cikk szerinti visszafizettetések tekintetében. Ezeket a kötelezettségeket a monitoring bizottságnak kell meghatároznia.

23. cikk

Interreg műveleteken belüli partnerség

(1) Az Interreg A, B és D programok keretében kiválasztott műveletekben legalább két részt vevő ország vagy TOT partnerinek kell részt venniük, és közülük legalább egynek valamely tagállamból származó kedvezményezettnek kell lennie.

Az Interreg Europe és az URBACT program keretében kiválasztott műveletekben legalább három részt vevő ország partnerinek kell részt venniük, és közülük legalább kettőnek valamely tagállamból származó kedvezményezettnek kell lennie.

A valamely Interreg alapból támogatásban részesülő kedvezményezettek és a műveletben részt vevő, de az említett alapokból pénzügyi támogatásban nem részesülő partnerek (a továbbiakban együttesen: partnerek) alkotják az Interreg művelet partnerségét.

(2) Az Interreg művelet végrehajtható egyetlen országban, valamint TOT-ban is, amennyiben a művelet alkalmazása során meghatározzák a programterületre kifejtett hatást és a programterület számára jelentkező előnyöket.

(3) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a PEACE PLUS határon átnyúló programba tartozó műveletekre azokban az esetekben, amikor a program a béke és a megbékélés támogatására irányul.

(4) A partnereknek együtt kell működniük az Interreg műveletek kidolgozásában és végrehajtásában, valamint személyzetének biztosításában vagy finanszírozásában vagy mindkettőben.

Az Interreg D programok keretében végzett Interreg műveletek esetében a legkülső régiókból és harmadik országokból, partnerországokból vagy TOT-okból származó partnereknek az első albekezdésben felsorolt négy dimenzió közül csak kettőben kell együttműködniük.

(5) Kettő vagy több partner esetén az egyiküket - valamennyi partner egyetértésével - vezető partnernek kell kinevezni.

(6) Határon átnyúló jogalany vagy ETT akkor lehet egyedüli partner az Interreg A, B vagy D ágba tartozó program keretében megvalósuló Interreg műveletben, ha a tagjai között legalább két részt vevő országból származó partnerek vannak.

Az Interreg Europe és az URBACT program esetében a határon átnyúló jogalanynak vagy az ETT-nek legalább három részt vevő országból származó tagokkal kell rendelkeznie.

Az olyan jogalany, amely pénzügyi eszközzel, holdingalapok alapjával vagy adott esetben kisprojekt-alappal gazdálkodik, az első albekezdésben meghatározott, az összetételére vonatkozó követelmények alkalmazása nélkül is lehet egyedüli partner egy Interreg műveletben.

(7) Az egyedüli partnernek az Interreg programban részt vevő tagállamban kell bejegyezve lennie.

24. cikk

Korlátozott pénzügyi volumenű projektekhez nyújtott támogatás

(1) Az Interreg A B és D programokból az alábbiak szerint kell támogatást nyújtani korlátozott pénzügyi volumenű projektek számára:

a) vagy közvetlenül az egyes programokon belül; vagy

b) egy vagy több kisprojekt-alap keretében.

(2) Amennyiben egy Interreg B vagy D program esetében nem teljesíthető az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség, ennek okait a mellékletben meghatározott sablon 6. pontjának megfelelően kell szerepeltetni.

25. cikk

Kisprojekt-alapok

(1) Az ERFA-ból, illetve adott esetben az Unió valamely külső finanszírozási eszközéből egy Interreg program keretében kisprojekt-alapokhoz nyújtott teljes támogatás legfeljebb az Interreg programra előirányzott teljes összeg 20 %-a lehet.

A kisprojekt-alapon belül a végső címzettek a kedvezményezetten keresztül kapnak támogatást az ERFA-ból vagy - adott esetben - az Unió külső finanszírozási eszközéből, és a kisprojekteket az adott kisprojekt-alapon belül kell végrehajtaniuk (a továbbiakban: kisprojekt).

(2) A kisprojekt-alap az (EU) 2021/1060 rendelet 2. cikkének 4. pontja értelmében vett műveletnek minősül, és azt - a feladatait és a javadalmazását figyelembe véve - a kedvezményezettnek kell irányítania.

A kedvezményezettnek határon átnyúló jogalanynak vagy ETT-nek vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezetnek kell lennie.

A kedvezményezett választja ki azokat a kisprojekteket, amelyeket az (EU) 2021/1060 rendelet 2. cikkének 18. pontja szerinti végső címzettek végrehajtanak. Amennyiben a kedvezményezett nem határon átnyúló jogalany vagy ETT, a közös kisprojekteket olyan szervezetnek kell kiválasztania, amelyben legalább két részt vevő ország - amelyek közül legalább az egyik tagállam - képviselői jelen vannak.

(3) A kisprojekt-alap támogatásának feltételeit meghatározó dokumentumban a 22. cikk (6) bekezdésében említett elemeken kívül meg kell határozni azokat az elemeket is, amelyek annak biztosításához szükségesek, hogy a kedvezményezett:

a) megkülönböztetésmentes és átlátható kiválasztási eljárást hozzon létre;

b) objektív kritériumokat alkalmazzon a kisprojektek kiválasztásához, amelyekkel elkerülhetők az összeférhetetlenségek;

c) értékelje a támogatási kérelmeket;

d) kiválassza a projekteket és meghatározza a támogatás összegét az egyes kisprojektekre vonatkozóan;

e) felelősségre vonható legyen a művelet végrehajtásáért, és saját szintjén megőrizze az ellenőrzési nyomvonalhoz szükséges valamennyi bizonylatot az (EU) 2021/1060 rendelet XIII. melléklete szerint; és

f) a nyilvánosság számára elérhetővé tegye azoknak a végső címzetteknek a jegyzékét, amelyek támogatásban részesülnek a műveletből.

A kedvezményezettnek biztosítania kell, hogy a végső címzettek megfeleljenek a 36. cikkben meghatározott követelményeknek.

(4) A kisprojektek kiválasztása nem jelenti a feladatoknak az irányító hatóságtól az (EU) 2021/1060 rendelet 71. cikkének (3) bekezdése szerinti közreműködő szervezetre való átruházását.

(5) A kisprojekt-alap vagy -alapok kezeléséhez kapcsolódó, a kedvezményezett szintjén felmerülő, a 39-43. cikk szerinti költségkategóriákba tartozó személyzeti és egyéb költségek nem haladhatják meg az adott kisprojekt-alap vagy -alapok összes elszámolható költségének 20 %-át.

(6) Ha a kisprojekt számára biztosított közpénzből nyújtott hozzájárulás legfeljebb 100 000 EUR, akkor az ERFA-ból vagy - adott esetben - az Unió valamely külső finanszírozási eszközéből nyújtott támogatást egységköltségek vagy egyösszegű átalány vagy százalékos átalányfinanszírozás formájában kell nyújtani, kivéve azokat a projekteket, amelyek esetében a támogatás állami támogatást jelent.

Ha egy-egy projekt összköltsége nem haladja meg a 100 000 EUR összeget, akkor egy vagy több kisprojekt támogatásának összege eseti alapon készített és a kisprojekt-alapot irányító kedvezményezett által előzetesen jóváhagyott költségvetés-tervezet alapján határozható meg.

Amennyiben százalékos átalányfinanszírozásra kerül sor, az azokba a kategóriákba tartozó költségek, amelyekre a százalékos átalányfinanszírozást alkalmazzák, az (EU) 2021/1060 rendelet 53. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban megtéríthetők.

26. cikk

A vezető partner feladatai

(1) A vezető partner köteles:

a) meghatározni a részletes szabályokat egy olyan, a többi partnerrel kötött megállapodásban, amely rendelkezéseket tartalmaz többek között az adott Interreg művelethez rendelt uniós alapokkal való hatékony és eredményes gazdálkodás garantálására, ideértve a jogtalanul kifizetett összegek visszafizettetésére vonatkozó szabályokat is;

b) felelősséget vállalni a teljes Interreg művelet végrehajtásának biztosításáért; és

c) biztosítani, hogy minden partner olyan költségeket számol el, amelyek az Interreg művelet végrehajtása során merültek fel, valamint megfelelnek a valamennyi partner egyetértésével meghatározott tevékenységeknek és a 22. cikk (6) bekezdése értelmében az irányító hatóság által készített dokumentumnak.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés a) pontja értelmében meghatározott szabályok másképp nem rendelkeznek, a vezető partnernek gondoskodnia kell arról, hogy a többi partner a valamennyi partner egyetértésével megállapított időtartamon belül és a vezető partner esetében alkalmazottal azonos eljárást követve teljes egészében megkapja a vonatkozó uniós alapból nyújtandó hozzájárulás teljes összegét. Nem lehet összegeket levonni vagy visszatartani, vagy olyan külön díjat vagy azzal megegyező hatású egyéb díjat alkalmazni, amely csökkentené a többi partner számára kifizetendő összegeket.

(3) Az Interreg műveletben részt vevő tagállamban, harmadik országban, partnerországban vagy TOT-ban található bármely partner kijelölhető vezető partnernek.

IV. SZAKASZ

Technikai segítségnyújtás

27. cikk

Technikai segítségnyújtás

(1) Az alapokból technikai segítségnyújtás céljára biztosított összegeknek a 17. cikk (3) bekezdésének f) pontjával összhangban a program egyes prioritásaihoz rendelt pénzügyi támogatásrészeként kell megjelenniük, és nem képezhetnek sem külön prioritást, sem külön programot.

(2) Az egyes Interreg programoknak biztosított technikai segítségnyújtás összegét százalékos átalányként kell megtéríteni az e cikk (2) bekezdésében meghatározott százalékarányoknak az (EU) 2021/1060 rendelet 91. cikke (3) bekezdésének a) vagy c) pontja szerinti egyes kifizetési kérelmekben szereplő elszámolható költségekre történő megfelelő alkalmazásával.

(3) Az ERFA hozzájárulás és az Unió külső finanszírozási eszközei esetében a technikai segítségnyújtás céljára elszámolt összegeket a következő százalékarányoknak megfelelően kell megtéríteni:

a) az ERFA-ból támogatott belső határon átnyúló együttműködési programok esetében: 7 %;

b) az IPA III CBC-ből vagy az NDICI CBC-ből támogatott külső határon átnyúló együttműködési programok esetében, azoknak a B. ágba tartozó programoknak az esetében, amelyeknél az ERFA hozzájárulásból nyújtott támogatás legfeljebb 50 %, valamint a D. ágba tartozó programok esetében, mind az ERFA, mind az Unió egy vagy több külső finanszírozási eszköze tekintetében: 10 %; és

c) azoknak a B. ágba tartozó programoknak az esetében, amelyeknél az ERFA hozzájárulásból nyújtott támogatás több, mint 50 %, valamint a C. ágba tartozó programok esetében, mind az ERFA, mind - adott esetben - az Unió egy vagy több külső finanszírozási eszköze tekintetében: 8 %.

(4) Azon Interreg programok esetében, amelyeknek a teljes, ERFA-ból nyújtott támogatási összege 30 000 000 EUR és 50 000 000 EUR közötti, a technikai segítségnyújtásra vonatkozó százalékarány alkalmazásával kapott összeget további 500 000 EUR összeggel kell megnövelni. A Bizottság ezt az összeget az első időközi kifizetéshez adja hozzá.

(5) Azon Interreg programok esetében, amelyeknek a teljes, ERFA-ból nyújtott támogatási összege nem éri el a 30 000 000 EUR összeget, a technikai segítségnyújtáshoz szükséges, EUR-ban kifejezett összeget és a kapott százalékarányt az adott Interreg programot a 18. cikk szerint jóváhagyó bizottsági határozatban kell meghatározni.

IV. FEJEZET

MONITORING, ÉRTÉKELÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

I. SZAKASZ

Monitoring

28. cikk

Monitoring bizottság

(1) Az azt követő három hónapon belül, hogy a tagállamok értesítést kapnak egy Interreg programot a 18. cikk szerint jóváhagyó bizottsági határozatról, a programban részt vevő tagállamok és - adott esetben - harmadik országok, partnerországok és TOT-ok az irányító hatósággal egyetértésben bizottságot hoznak létre, amely nyomon követi az adott Interreg program végrehajtását (a továbbiakban: monitoring bizottság).

(2) Minden monitoring bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

A monitoring bizottság - és adott esetben az irányítóbizottság - eljárási szabályzatának meg kell akadályoznia, hogy az Interreg műveletek kiválasztásakor összeférhetetlenségi helyzet álljon elő, továbbá rendelkezéseket kell tartalmaznia a szavazati jogokra és az üléseken való részvétel szabályaira vonatkozóan.

(3) A monitoring bizottságnak legalább évente egyszer üléseznie kell, és át kell tekintenie mindazokat a kérdéseket, amelyek hatással vannak a program előrehaladására a célkitűzései elérésének terén.

(4) Az irányító hatóságnak a 36. cikk (2) bekezdésében említett honlapon közzé kell tennie a monitoring bizottság eljárási szabályzatát, valamint a monitoring bizottság által jóváhagyott adatok és információk - köztük a határozatok - összefoglalóját.

29. cikk

A monitoring bizottság összetétele

(1) Az egyes Interreg programok monitoring bizottságának összetételéről az adott programban részt vevő tagállamoknak és adott esetben harmadik országoknak, partnerországoknak és TOT-oknak kell megállapodniuk, és a monitoring bizottság összetételének biztosítania kell az alábbiak kiegyensúlyozott képviseletét:

a) az érintett hatóságok, köztük a közreműködő szervezetek;

b) a közösen létrehozott szervezetek, többek között ETT-k, amelyek tevékenysége a teljes programterületre vagy annak egy részére terjed ki; és

c) az (EU) 2021/1060 rendelet 8. cikkében említett, a tagállamokból, harmadik országokból, partnerországokból és TOT-okból származó programpartnerek képviselői.

A monitoring bizottság összetételének meghatározásakor figyelembe kell venni az adott Interreg programban részt vevő tagállamok, harmadik országok, partnerországok és TOT-ok számát.

(2) Az irányító hatóságnak a 36. cikk (2) bekezdésében említett honlapon kell közzé tennie a monitoring bizottság tagjainak listáját.

(3) A Bizottság képviselői tanácsadói minőségben vesznek részt a monitoring bizottság munkájában.

30. cikk

A monitoring bizottság feladatai

(1) A monitoring bizottságnak a következőket kell vizsgálnia:

a) előrehaladás a program végrehajtásában, valamint az Interreg program mérföldköveinek és céljainak elérése felé;

b) az Interreg program teljesítményét befolyásoló problémák és az említett problémák megoldása érdekében megtett intézkedések;

c) a pénzügyi eszközök tekintetében az előzetes vizsgálatnak az (EU) 2021/1060 rendelet 58. cikke (3) bekezdésében felsorolt elemei és az említett rendelet 59. cikkének (1) bekezdésében említett stratégiai dokumentum elemei;

d) előrehaladás az értékelések elvégzésében, az értékelések összefoglalója és a megállapításokat követő intézkedések;

e) a kommunikációs és láthatósági tevékenységek végrehajtása;

f) előrehaladás a stratégiai jelentőségű Interreg műveletek és adott esetben az infrastrukturális nagyprojektek végrehajtásában; és

g) adott esetben az adminisztratív kapacitásépítés előrehaladása közintézmények és kedvezményezettek tekintetében.

(2) A 22. cikkben felsorolt műveletek kiválasztásával kapcsolatos feladatai mellett a monitoring bizottságnak a következőket kell jóváhagynia:

a) a műveletek kiválasztására használt módszertan és kritériumok, valamint ezek változtatásai, a Bizottság tájékoztatását követően - amennyiben azt kérték -, e rendelet 22. cikkének (3) bekezdése szerint, az (EU) 2021/1060 rendelet 33. cikke (3) bekezdése b), c) és d) pontjának sérelme nélkül;

b) az értékelési terv és annak esetleges módosítása;

c) az irányító hatóság ajánlása az Interreg program módosítására, beleértve a 19. cikk (5) bekezdése szerinti átcsoportosítást; és

d) a záró teljesítményjelentés.

31. cikk

Felülvizsgálat

(1) A Bizottság felülvizsgálatot szervezhet az Interreg programok teljesítményének vizsgálatára.

A felülvizsgálat írásban is elvégezhető.

(2) Az irányító hatóságnak a Bizottság kérésére egy hónapon belül tömör információkat kell szolgáltatnia a Bizottság részére a 30. cikk (1) bekezdésében felsorolt elemekről. Az említett információknak a tagállamok, valamint adott esetben a harmadik országok, partnerországok és TOT-ok rendelkezésére álló legfrissebb adatokon kell alapulniuk.

(3) A felülvizsgálat kimenetelét kölcsönösen elfogadott jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

(4) Az irányító hatóságnak nyomon kell követnie a Bizottság által felvetett problémákat, és a felülvizsgálat időpontjától számított három hónapon belül tájékoztatnia kell a Bizottságot a megtett intézkedésekről.

32. cikk

Adatok továbbítása

(1) Az egyes irányító hatóságoknak minden év január 31-ig, április 30-ig, július 31-ig és október 31-ig az (EU) 2021/1060 rendelet VII. mellékletében meghatározott sablon szerint, elektronikus úton meg kell küldeniük a Bizottság részére az adott Interreg programra vonatkozó összesített adatokat, az e cikk (2) bekezdése b) pontjában és a (3) bekezdésében előírt információ kivételével, amelyeket minden év január 31-ig és július 31-ig kell megküldeni.

Az első adatokat 2022. január 31-ig kell megküldeni, az utolsókat pedig 2030. január 31-ig.

(2) Az (1) bekezdésben említett adatokat az egyes prioritások tekintetében egyedi célkitűzésekre lebontva kell megadni, és azoknak a következőket kell tartalmazniuk:

a) a kiválasztott Interreg műveletek száma, azok teljes elszámolható költsége, az adott Interreg alapból nyújtott hozzájárulás és a vezető partnerek által az irányító hatóságnak bejelentett összes elszámolható kiadás, minden adat beavatkozástípusonként bontva;

b) a kiválasztott Interreg műveletek kimeneti és eredménymutatóinak értékei, valamint a lezárt Interreg műveletek által elért értékek.

(3) Pénzügyi eszközök esetében a következőkről is adatokat kell szolgáltatni:

a) elszámolható kiadás pénzügyi terméktípusonként;

b) elszámolható kiadásként bejelentett irányítási költségek és díjak összege;

c) az alapokon kívül igénybe vett magán- és közforrások összege pénzügyi terméktípusonként;

d) az (EU) 2021/1060 rendelet 60. cikke szerint az Interreg alapokból pénzügyi eszközökhöz nyújtott támogatás kamata és más nyeresége, valamint az említett rendelet 62. cikke szerint az Interreg alapokból nyújtott támogatáshoz kapcsolódóan visszafizetett források;

e) a végső címzetteknek nyújtott olyan hitelek, sajáttőke-, vagy kvázisajáttőke-befektetések összértéke, amelyeket a program forrásaival garantáltak és ténylegesen kifizettek a végső címzetteknek.

(4) Az e cikkel összhangban benyújtott adatoknak megbízhatóknak kell lenniük, és meg kell felelniük az (EU) 2021/1060 rendelet 72. cikke (1) bekezdésének e) pontjában említett elektronikus rendszerben a benyújtás hónapját megelőző hónap végén rendelkezésre álló adatoknak.

(5) Az irányító hatóságnak a 36. cikk (2) bekezdésében említett honlapon közzé kell tennie a Bizottsághoz továbbított összes adatot vagy az adatokra mutató hivatkozást.

33. cikk

Záró teljesítményjelentés

(1) Minden egyes irányító hatóságnak 2031. február 15-ig be kell nyújtania a Bizottság részére az érintett Interreg programra vonatkozó záró teljesítményjelentést.

A záró teljesítményjelentést az (EU) 2021/1060 rendelet 43. cikkének (5) bekezdésével összhangban kialakított sablon alkalmazásával kell benyújtani.

(2) A záró teljesítményjelentésben a 30. cikkben - a 30. cikk (1) bekezdésének c) pontja és (2) bekezdésének d) pontja kivételével - felsorolt elemek alapján kell értékelni a program célkitűzéseinek elérését.

(3) A Bizottság megvizsgálja a záró teljesítményjelentést, és a jelentés kézhezvételétől számított öt hónapon belül közli az irányító hatósággal az esetleges észrevételeit. Amennyiben a Bizottság észrevételeket tett, az irányító hatóságnak az említett észrevételekkel kapcsolatos minden szükséges információt rendelkezésre kell bocsátania, és adott esetben az észrevételek kézhezvételétől számított három hónapon belül tájékoztatnia kell a Bizottságot a meghozott intézkedésekről. A Bizottság azt követően, hogy minden szükséges információt megkapott az irányító hatóságtól, két hónapon belül tájékoztatja az irányító hatóságot a jelentés elfogadásáról. Amennyiben a Bizottság az említett határidőn belül nem tájékoztatja az irányító hatóságot, a jelentést elfogadottnak kell tekinteni.

(4) Az irányító hatóságnak a 36. cikk (2) bekezdésében említett honlapon közzé kell tennie a záró teljesítményjelentést.

34. cikk

Az Interreg programokra vonatkozó mutatók

(1) Az (EU) 2021/1058 rendelet 16. cikkének (1) bekezdésével, valamint e rendelet 17. cikke (3) bekezdése e) pontjának ii. alpontjával és 32. cikke (2) bekezdésének b) pontjával összhangban az (EU) 2021/1060 rendelet I. mellékletében meghatározott közös kimeneti és eredménymutatókat, valamint szükség esetén programspecifikus kimeneti és eredménymutatókat kell használni.

(2) Adott esetben az (1) bekezdéssel összhangban kiválasztott mutatók mellett programspecifikus kimeneti és eredménymutatókat is kell használni.

Adott esetben az (EU) 2021/1058 rendelet I. mellékletének 2. táblázatában felsorolt összes közös kimeneti és eredménymutató felhasználható az 1-5. szakpolitikai célkitűzés bármelyikéhez vagy az e rendelet 14. cikkének (4) és (5) bekezdésében meghatározott Interreg-specifikus célkitűzésekhez tartozó egyedi célkitűzések tekintetében is.

(3) A kimeneti mutatók esetében a kiindulási értéket nullában kell meghatározni. A 2024-re meghatározott mérföldkövek és a 2029-re meghatározott célok kumulatívak.

II. SZAKASZ

Értékelés és kommunikáció

35. cikk

Értékelés a programozási időszak során

(1) A tagállamnak vagy az irányító hatóságnak az alábbi kritériumok közül egy vagy több szerint értékelnie kell a programokat: hatékonyság, eredményesség, relevancia, koherencia és uniós hozzáadott érték, azzal a céllal, hogy javuljon a programok tervezésének és végrehajtásának minősége. Az értékelések során más olyan releváns kritériumokat is figyelembe lehet venni, mint például az inkluzivitás, a megkülönböztetés tilalma és a láthatóság, és e kritériumok több programot is lefedhetnek.

(2) Az (1) bekezdésben említett értékelés mellett 2029. június 30-ig minden egyes programot a hatásainak felmérése céljából is értékelni kell.

(3) Az értékeléseket funkcionálisan független belső vagy külső szakértőkkel kell elvégeztetni.

(4) Az irányító hatóságnak biztosítania kell az értékelésekhez szükséges adatok előállításához és összegyűjtéséhez szükséges eljárásokat.

(5) Az irányító hatóságnak értékelési tervet kell készítenie, amely több Interreg programra is kiterjedhet.

(6) Az irányító hatóságnak az Interreg program jóváhagyását követő egy éven belül be kell nyújtania az értékelési tervet a monitoring bizottság részére.

(7) Az irányító hatóságnak a 36. cikk (2) bekezdésében említett honlapon közzé kell tennie az összes értékelést.

36. cikk

Az irányító hatóságok és a partnerek feladatai az átláthatóság és a kommunikáció tekintetében

(1) Minden irányító hatóságnak minden egyes Interreg program tekintetében kommunikációs tisztségviselőt kell kijelölnie. A kommunikációs tisztségviselő több programért is felelős lehet.

(2) Az irányító hatóságnak az Interreg program 18. cikk szerinti jóváhagyásától számított hat hónapon belül gondoskodnia kell egy olyan honlapról, amelyen elérhetők a felelősségi körébe tartozó összes Interreg programra vonatkozó információk, többek között a program célkitűzései, tevékenységei, a rendelkezésre álló finanszírozási lehetőségek és az eredmények.

(3) Az (EU) 2021/1060 rendeletnek az irányító hatóság feladatairól szóló 49. cikkének (2)-(6) bekezdése alkalmazandó.

(4) Az Interreg művelet minden egyes partnerének vagy a finanszírozási eszközt végrehajtó minden egyes szervezetnek az alábbi módokon kell elismernie a valamely Interreg alapból az Interreg művelethez nyújtott támogatást, beleértve az (EU) 2021/1060 rendelet 62. cikke szerint a finanszírozási eszközök céljára újrafelhasznált forrásokat:

a) a partner hivatalos honlapján vagy közösségimédia-oldalán, amennyiben van, az Interreg művelet az Interreg alapból származó támogatás mértékével arányos rövid ismertetésének elhelyezése, kitérve annak céljaira és eredményeire, és kiemelve az Interreg alapból kapott pénzügyi támogatást;

b) az Interreg művelet végrehajtására vonatkozó, a nyilvánosság vagy a résztvevők számára készült dokumentumokon és közleményeken jól látható módon feltüntetett nyilatkozat, amelyben kiemeli az Interreg alapból kapott támogatást;

c) a nyilvánosság számára jól látható tartós táblák vagy hirdetőtáblák kihelyezése az Unió emblémájának az (EU) 2021/1060 rendelet IX. mellékletében meghatározott műszaki jellemzőknek megfelelő feltüntetésével, amint az Interreg művelet fizikai beruházással járó fizikai végrehajtása vagy berendezések vásárlása megkezdődik vagy a beszerzett berendezések üzembe helyezése megtörténik, olyan Interreg alapból támogatott műveletek vonatkozásában, amelyek összköltsége meghaladja a 100 000 EUR-t;

d) a c) pont hatálya alá nem tartozó Interreg műveletek esetében legalább egy, minimum A3-as méretű plakátot vagy annak megfelelő elektronikus kijelzőt helyez ki nyilvánosan, amely az Interreg műveletre vonatkozó tájékoztatást tartalmaz, és kiemeli az Interreg alapból kapott támogatást, kivéve ha a kedvezményezett természetes személy;

e) a stratégiai jelentőségű műveletek, valamint azon műveletek esetében, amelyek teljes költsége meghaladja az 5 000 000 EUR-t, tájékoztató rendezvényt szervez, és időben bevonja ebbe a Bizottságot és a felelős irányító hatóságot.

Az (EU) 2021/1060 rendelet 47. cikkének megfelelően az Unió emblémája mellett fel kell tüntetni az "Interreg" megnevezést.

(5) Kisprojekt-alapok és pénzügyi eszközök esetében a kedvezményezettnek szerződéses feltételek révén biztosítania kell, hogy a végső címzettek teljesítsék az Interreg műveletre vonatkozó nyilvános kommunikáció követelményét.

Pénzügyi eszközök esetében a végső címzettnek meg kell jelölnie az uniós finanszírozás eredetét, és - különösen az intézkedéseknek és azok eredményeinek a népszerűsítésekor- biztosítania kell az uniós finanszírozás láthatóságát azáltal, hogy koherens, hatékony és célzott információkat juttat el többféle közönségnek, köztük a médiának és a nyilvánosságnak.

(6) Amennyiben nem került sor korrekciós intézkedésekre, az irányító hatóságnak - az arányosság elvét figyelembe véve - az alapokból a következőknek nyújtott támogatás legfeljebb 2 %-ának visszavonása útján intézkedéseket kell alkalmaznia:

a) az érintett kedvezményezett, amely nem tesz eleget az (EU) 2021/1060 rendelet 47. cikke vagy e cikk (4) és (5) bekezdése szerinti kötelezettségeinek; vagy

b) az érintett végső kedvezményezett, aki nem tesz eleget az (5) bekezdésben előírt követelményeknek.

V. FEJEZET

ELSZÁMOLHATÓSÁG

37. cikk

A költségek elszámolhatóságának szabályai

(1) Az Interreg művelet egésze vagy egy része végrehajtható a tagállamon kívül, vagy az Unión kívül is, amennyiben az Interreg művelet hozzájárul az érintett Interreg program célkitűzéseihez.

(2) Az (EU) 2021/1060 rendelet 63-68. cikkében, az (EU) 2021/1058 rendelet 5. és 7. cikkében vagy az e fejezetben - beleértve az azok alapján elfogadott jogi aktusokat is - meghatározott elszámolhatósági szabályok sérelme nélkül, a részt vevő tagállamok, valamint adott esetben a harmadik országok, partnerországok és TOT-ok kizárólag az említett rendelkezésekkel le nem fedett költségkategóriák tekintetében állapíthatnak meg kiegészítő szabályokat az Interreg program költségeinek elszámolhatóságáról, a monitoring bizottságban hozott közös határozat útján. Az említett kiegészítő szabályoknak a teljes Interreg programra kell vonatkozniuk.

Ha azonban egy Interreg program keretében pályázati felhívások útján választanak ki műveleteket, a kiegészítő szabályokat a pályázati felhívások közzététele előtt kell elfogadni. Minden más esetben a kiegészítő szabályokat a műveletek kiválasztása előtt kell elfogadni.

(3) Az (EU) 2021/1060 rendelet 63-68. cikkében, az (EU) 2021/1058 rendelet 5. és 7. cikkében, az e fejezetben - beleértve az azok alapján elfogadott jogi aktusokat is -, vagy az e cikk (2) bekezdésével összhangban meghatározott szabályokban meghatározott elszámolhatósági szabályok által nem szabályozott kérdésekben azon tagállamnak és - adott esetben - azon harmadik országoknak, partnerországoknak és TOT-oknak a nemzeti szabályai alkalmazandók, ahol a kiadások felmerültek.

(4) Amennyiben az irányító hatóság és az ellenőrző hatóság között nézeteltérés áll fenn az érintett Interreg program keretében kiválasztott Interreg művelet elszámolhatóságát illetően, az irányító hatóság véleményét kell mérvadónak tekinteni, kellően figyelembe véve a monitoring bizottság véleményét is.

(5) A TOT-ok az Interreg programok keretében nem jogosultak az ERFA-ból nyújtott támogatásra, de az e rendeletben meghatározott feltételek alapján részt vehetnek ezekben a programokban.

38. cikk

Általános rendelkezések a költségkategóriák elszámolhatóságáról

(1) A részt vevő tagállamok és - adott esetben - harmadik országok, partnerországok és TOT-ok az Interreg program monitoring bizottságában megállapodhatnak arról, hogy a 39-44. cikkben említett egy vagy több kategóriába eső kiadások nem számolhatók el az Interreg program egy vagy több prioritásának keretében.

(2) Az e rendelet alapján elszámolható minden kiadásnak egy művelet vagy műveletrész megkezdésének vagy megkezdésének és végrehajtásának költségeire kell vonatkoznia.

(3) A következő költségek nem számolhatók el:

a) bírságok, pénzbüntetések, valamint jogvitákra és peres eljárásokra fordított kiadások;

b) ajándékok költségei; vagy

c) külföldi devizák árfolyam-ingadozásából fakadó költségek.

(4) Amennyiben egy művelet közvetlen személyi jellegű költségei kivételével az (EU) 2021/1060 rendelet 56. cikkének (1) bekezdésében előírt átalányt alkalmazzák az elszámolható költségek kiszámítására, ez az átalány nem alkalmazható az e rendelet 39. cikke (3) bekezdésének c) pontjában említett átalány alapján számított közvetlen személyi jellegű költségekre.

(5) Az (EU) 2021/1060 rendelet 76. cikke (1) bekezdésének c) pontjától eltérve, az olyan országokból származó minden egyes kedvezményezettnek, amelynek országában nem vezették be az eurót, a más pénznemben teljesített kiadásokat át kell váltania euróra a Bizottság azon hónapban érvényes átváltási árfolyamán, amelyben a kiadást hitelesítésre benyújtották.

39. cikk

Személyi jellegű költségek

(1) A személyi jellegű költségek alá az Interreg partner által az alábbi módok valamelyikén foglalkoztatott személyek bruttó bérköltsége tartozik:

a) teljes munkaidős;

b) részmunkaidős, havi szinten százalékban meghatározott munkaidővel;

c) részmunkaidős, rugalmas havi munkaidő-ráfordítással; vagy

d) munkaóra-alapú foglalkoztatás.

(2) A személyi jellegű költségek az alábbiakra korlátozódnak:

a) bérkifizetések azon tevékenységekkel összefüggésben, amelyeket a szervezet a művelet végrehajtása nélkül nem végezne el, és amelyekről a személyi állomány érintett tagjának munkaköri leírásában meghatározott feladatokkal kapcsolatosan foglalkoztatási vagy munkaszerződés vagy kinevezési okirat formájában létrehozott foglalkoztatási megállapodásban vagy jogszabályban rendelkeztek;

b) a bérkifizetésekkel közvetlenül összefüggő, a munkáltató által viselt és kifizetett bármely egyéb költség, például a munkaadót terhelő adók és társadalombiztosítási járulékok, ideértve a 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (20) szerinti nyugdíjakat is, feltéve, hogy:

i. azokat foglalkoztatási megállapodásban vagy jogszabályban rögzítették;

ii. azok összhangban állnak a foglalkoztatási megállapodásban említett jogszabállyal és az adott országban vagy annál a szervezetnél bevett gyakorlattal, amelynél a munkavállaló ténylegesen munkát végez; és

iii. azok a munkáltató részére nem téríthetők meg.

Az első albekezdés a) pontja tekintetében az Interreg partner számára foglalkoztatási vagy munkaszerződéstől eltérő szerződés alapján dolgozó természetes személyek részére teljesített kifizetések bérkifizetéseknek tekinthetők, az ilyen szerződés pedig foglalkoztatási megállapodásnak minősülhet.

(3) A személyi jellegű költségek az alábbiak szerint téríthetők meg:

a) az (EU) 2021/1060 rendelet 53. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint, amit a foglalkoztatási megállapodás és a fizetési jegyzékek igazolnak;

b) az (EU) 2021/1060 rendelet 53. cikke (1) bekezdésének b)-f) pontjában meghatározott egyszerűsített költségelszámolási módokon;

c) átalányként, az adott művelet közvetlen személyi jellegű költségeitől eltérő közvetlen költségek legfeljebb 20 %-áig, anélkül, hogy a tagállamnak számítást kellene végeznie az alkalmazandó százalékos arány megállapítására; vagy

d) órabérként, az (EU) 2021/1060 rendelet 55. cikkének (2), (3) és (4) bekezdésével összhangban, a művelet keretében teljes munkaidőben, valamint az e cikk (4) bekezdésének b) pontja alapján részmunkaidőben dolgozók közvetlen személyi jellegű költségei tekintetében.

(4) A műveletben részmunkaidőben dolgozókkal összefüggő személyi jellegű költségek az alábbi módokon számíthatók ki:

a) a bruttó bérköltség rögzített százalékaként az (EU) 2021/1060 rendelet 55. cikkének (5) bekezdése szerint; vagy

b) a bruttó bérköltség rugalmasan meghatározott részeként, a havonta a műveletre fordított, változó munkaidővel arányosan, a munkavállaló munkaidejének 100 %-át lefedő munkaidő-nyilvántartás alapján.

(5) Az (1) bekezdés d) pontja szerint foglalkoztatott munkavállalók esetében az órabért meg kell szorozni a munkaidő-nyilvántartás alapján ténylegesen a művelet keretében ledolgozott óraszámmal.

40. cikk

Irodai és igazgatási költségek

(1) Az irodai és igazgatási költségek az alábbi tételekre korlátozódnak:

a) irodabérlet;

b) a személyi állomány elhelyezésére szolgáló épületekkel és az irodai berendezésekkel kapcsolatos biztosítási díjak és adók (például tűzkár vagy lopáskár elleni biztosítás);

c) közművek (pl. villamos energia, fűtés, vízszolgáltatás);

d) irodai eszközök;

e) számvitel;

f) irattár;

g) karbantartás, takarítás és javítások;

h) biztonság;

i) informatikai rendszerek;

j) kommunikáció (például telefon, fax, internet, postai szolgáltatások, névjegykártyák);

k) a folyószámla vagy folyószámlák megnyitásáért és vezetéséért felszámított bankköltség, amennyiben a művelet végrehajtásához külön folyószámla megnyitása szükséges; és

l) nemzetközi pénzügyi tranzakciók díjai.

(2) Az irodai és igazgatási költségek az (EU) 2021/1060 rendelet 54. cikke első albekezdése b) pontjának megfelelően a bruttó bérköltség rögzített százalékaként is elszámolhatók.

41. cikk

Utazási és szállásköltségek

(1) Az utazási és szállásköltségek - függetlenül attól, hogy ezek a költségek a programterületen belül vagy kívül merülnek fel és kerülnek kifizetésre - az alábbi költségtételekre korlátozódnak:

a) utazási költségek (például menetjegyek, utas- és gépjármű-biztosítás, üzemanyag, kilométer-elszámolás, út- és parkolási díjak);

b) étkezési költségek;

c) szállásköltségek;

d) vízumdíjak; és

e) napidíj.

(2) Az (1) bekezdés a)-d) pontjában említett, a napidíjból fedezett költségelemek nem téríthetők meg a napidíjon felül.

(3) A külső szakértők és szolgáltatók utazási és szállásköltségei a 42. cikkben felsorolt külső szakértői és szolgáltatási költségek alá tartoznak.

(4) Amennyiben az (1) bekezdés a)-d) pontjában felsorolt költségelemeket közvetlenül a kedvezményezett alkalmazottja fizeti ki, bizonylattal alá kell támasztani, hogy a kedvezményezett e költségeket megtérítette az alkalmazottjának.

(5) Az egy művelethez tartozó utazási és szállásköltségek kiszámíthatók átalányként is, az adott művelet közvetlen személyi jellegű költségeinek legfeljebb 15 %-áig, anélkül, hogy a tagállamnak számítást kellene végeznie az alkalmazandó százalékos arány megállapítására.

42. cikk

Külső szakértői és szolgáltatási költségek

A külső szakértői és szolgáltatási költségek a művelet kedvezményezettjétől és valamennyi partnerétől eltérő közjogi vagy magánjogi szervek, illetve természetes személyek által nyújtott alábbi szolgáltatásokra és szakértői szolgáltatásokra korlátozódnak:

a) tanulmányok vagy felmérések (például értékelések, stratégiák, koncepciók, formatervek, kézikönyvek);

b) képzés;

c) fordítások;

d) informatikai rendszerek és honlapok fejlesztése, módosítása és frissítése;

e) egy művelethez vagy programhoz kapcsolódó promóció, kommunikáció, reklám, promóciós anyagok és tevékenységek vagy tájékoztatás;

f) pénzügyi irányítás;

g) rendezvények vagy találkozók megszervezésével és lebonyolításával összefüggő szolgáltatások (ideértve a bérleti díjat, a vendéglátást vagy a tolmácsolást);

h) rendezvényeken való részvétel (például regisztrációs díjak);

i) jogi szaktanácsadás és közjegyzői szolgáltatások, műszaki és pénzügyi szakértők díja, egyéb szaktanácsadás és könyvviteli szolgáltatások;

j) szellemitulajdon-jogok;

k) hitelesítések az (EU) 2021/1060 rendelet 74. cikke (1) bekezdésének a) pontja és e rendelet 46. cikkének (1) bekezdése alapján;

l) a számviteli funkció költségei programszinten az (EU) 2021/1060 rendelet 76. cikke és e rendelet 47. cikke alapján;

m) ellenőrzési költségek programszinten az (EU) 2021/1060 rendelet 78. és 81. cikke, valamint e rendelet 48. és 49. cikke alapján;

n) bank vagy más pénzügyi intézmény által nyújtott garancia, amennyiben azt uniós vagy nemzeti jogszabály vagy a monitoring bizottság által elfogadott programozási dokumentum előírja;

o) külső szakértők, előadók, üléslevezető elnökök és egyéb szolgáltatók utazási és szállásköltségei; és

p) a műveletekhez szükséges egyéb konkrét szakértői és más szolgáltatások.

43. cikk

Berendezések költségei

(1) A művelet kedvezményezettje által vásárolt, bérelt vagy lízingelt, a 40. cikkben említettektől eltérő berendezések költségei az alábbiakra korlátozódnak:

a) irodai berendezések;

b) informatikai hardverek és szoftverek;

c) bútorok és tartozékok;

d) laboratóriumi berendezések;

e) gépek és műszerek;

f) szerszámok vagy készülékek;

g) járművek; és

h) egyéb, a műveletekhez szükséges egyedi berendezések.

(2) Használt berendezések beszerzési költségei az alábbi feltételek fennállása esetén számolhatók el:

a) az Interreg alapokból vagy az (EU) 2021/1060 rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a) pontjában felsorolt alapokból más támogatást nem nyújtottak a berendezésre;

b) a berendezés ára nem haladja meg a szóban forgó piacon általánosan elfogadott árat; és

c) a berendezés rendelkezik a művelethez szükséges műszaki jellemzőkkel, és megfelel az alkalmazandó normáknak és szabványoknak.

44. cikk

Az infrastruktúra és az építési beruházások költségei

Az infrastruktúra és az építési beruházások költségei a következőkre korlátozódnak:

a) földvásárlás az (EU) 2021/1060 rendelet 64. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint;

b) építési engedélyek;

c) építőanyagok;

d) munkaerő; és

e) különleges beavatkozások (például talaj-helyreállítás, aknamentesítés).

VI. FEJEZET

INTERREG PROGRAMHATÓSÁGOK, IRÁNYÍTÁS, KONTROLL ÉS ELLENŐRZÉS

45. cikk

Interreg programhatóságok

(1) Az Interreg programban részt vevő tagállamok és adott esetben harmadik országok, partnerországok és TOT-ok az (EU) 2021/1060 rendelet 71. cikkének alkalmazásában egyetlen irányító hatóságot és egyetlen ellenőrző hatóságot jelölnek ki.

(2) Az irányító hatóságnak és az ellenőrző hatóságnak ugyanabban a tagállamban kell lennie.

(3) A PEACE PLUS határon átnyúló program tekintetében a különleges uniós programok irányításáért felelős szerv, amennyiben irányító hatóságnak jelölték ki, tagállamban lévőnek tekintendő.

(4) Az Interreg programban részt vevő tagállamok és adott esetben harmadik országok, partnerországok és TOT-ok egy ETT-t is kijelölhetnek az adott program irányító hatóságaként.

(5) Amennyiben az irányító hatóság az (EU) 2021/1060 rendelet 71. cikkének (3) bekezdése alapján egy vagy több közreműködő szervezetet jelöl ki egy Interreg program tekintetében, a közreműködő szervezetnek több részt vevő tagállamban vagy adott esetben harmadik országban, partnerországban vagy TOT-ban kell a feladatokat elvégeznie. Az e rendelet 22. cikkének sérelme nélkül, egy vagy több közreműködő szervezet egyetlen részt vevő tagállamban vagy adott esetben harmadik országban, partnerországban vagy TOT-ban is végezheti a feladatokat, ha ez a megközelítés meglévő struktúrákon alapul.

46. cikk

Az irányító hatóság feladatai

(1) Az Interreg program irányító hatósága látja el az (EU) 2021/1060 rendelet 72., 74. és 75. cikkében meghatározott feladatokat, kivéve a műveletek kiválasztását az említett rendelet 72. cikke (1) bekezdésének a) pontjában és 73. cikkében említettek szerint, valamint amennyiben e rendelet 47. cikke alapján a számviteli funkciót egy különböző szerv látja el, a kedvezményezetteknek történő kifizetést az (EU) 2021/1060 rendelet 74. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említettek szerint. Ezeket a feladatokat - az e rendelet VIII. fejezetében meghatározott eltérésekre is figyelemmel - az adott program által lefedett teljes területen kell végezni.

(2) Az irányító hatóságnak az Interreg programban részt vevő tagállamokkal és adott esetben harmadik országokkal, partnerországokkal vagy TOT-okkal folytatott konzultációt követően, a programpartnerség figyelembevételével, személyzettel ellátott közös titkárságot kell felállítania.

A közös titkárságnak segítenie kell az irányító hatóságot és a monitoring bizottságot feladataik ellátásában. A közös titkárságnak emellett tájékoztatást kell nyújtania a lehetséges kedvezményezetteknek az Interreg programok keretében igénybe vehető finanszírozási lehetőségekről, és segítséget kell nyújtania a kedvezményezettek és a partnerek számára a műveletek végrehajtásához.

Az Unió külső finanszírozási eszközeiből is támogatott Interreg programok esetében egy vagy több partnerországban vagy TOT-ban létrehozható a közös titkárság egy vagy több fiókirodája annak érdekében, hogy az érintett partnerországból vagy TOT-ból származó potenciális kedvezményezettekhez és partnerekhez közelebb végezze a feladatait.

(3) Az (EU) 2021/1060 rendelet 74. cikke (1) bekezdésének a) pontjától eltérve, valamint e rendelet 45. cikke (5) bekezdésének sérelme nélkül, a tagállamok - és adott esetben az Interreg programban részt vevő harmadik országok, partnerországok vagy TOT-ok - dönthetnek úgy, hogy az (EU) 2021/1060 rendelet 74. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett irányító hatósági hitelesítéseket az egyes tagállamok által kijelölt, a tagállam területén ezért a hitelesítésért felelős szerv vagy személy (a továbbiakban: ellenőr) végezze.

(4) Az ellenőrök lehetnek azonosak azokkal a szervekkel, amelyek a "Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe" célkitűzésével kapcsolatos programok keretében ilyen hitelesítések elvégzéséért felelősek, illetve harmadik országok, partnerországok vagy TOT-ok esetében az Unió külső finanszírozási eszközei keretében végzett hasonló hitelesítésekért felelős szervekkel. Az ellenőröknek funkcionálisan függetlennek kell lenniük az audithatóságtól vagy az auditor csoport bármely tagjától.

(5) Amennyiben úgy döntenek, hogy a hitelesítéseketa (4) bekezdésnek megfelelően kijelölt ellenőrök végzik el az irányító hatóságnak meg kell győződnie arról, hogy a műveletben részt vevő kedvezményezettek költségeit hitelesítetteegy kijelölt ellenőr.

(6) Minden tagállam, harmadik ország, partnerország vagy TOT biztosítja, hogy egy kedvezményezett kiadásai három hónapon belül hitelesíthetők legyenek azt követően, hogy az érintett kedvezményezett benyújtotta a dokumentumokat.

(7) Minden egyes tagállam, harmadik ország, partnerország vagy TOT felelős a saját területén végzett hitelesítésekért.

(8) Minden egyes tagállam, harmadik ország, partnerország vagy TOT egy nemzeti vagy regionális hatóságot vagy a (9) bekezdésben foglaltaknak megfelelően egy magánjogi szervet vagy egy természetes személyt jelöl ki ellenőrnek.

(9) Amennyiben a hitelesítéseket végző ellenőr magánjogi jogi szerv vagy természetes személy, az alábbi követelmények közül legalább az egyiket teljesítenie kell:

a) tagja valamely nemzeti számviteli vagy ellenőrző szervnek vagy intézménynek, amely saját maga pedig a Nemzetközi Könyvvizsgálói Szövetség (IFAC) tagja;

b) tagja valamely nemzeti számviteli vagy ellenőrző szervnek vagy intézménynek, amely nem tagja az IFAC-nak, de vállalja, hogy a hitelesítéseket az IFAC standardjai és etikája szerint végzi;

c) valamely tagállam egy közfelügyeleti szervének nyilvános nyilvántartásába bejegyzett, jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló, a 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (21) meghatározott közfelügyeleti elvekkel összhangban; vagy

d) egy partnerország, harmadik ország vagy TOT közfelügyeleti szervének nyilvános nyilvántartásába bejegyzett, jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló, amennyiben erre a nyilvántartásra vonatkoznak az érintett ország jogszabályaiban meghatározott közfelügyeleti elvek.

47. cikk

A számviteli funkció

(1) Az Interreg programban részt vevő tagállamok és adott esetben harmadik országok, partnerországok és TOT-ok megállapodnak a számviteli funkció elvégzésével kapcsolatos intézkedésekről.

(2) A számviteli funkció az (EU) 2021/1060 rendelet 76. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában felsorolt feladatokból áll, és kiterjed a Bizottság által teljesített kifizetésekre, valamint általános szabályként a vezető partner részére teljesített kifizetésekre az említett rendelet 74. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint.

48. cikk

Az ellenőrző hatóság feladatai

(1) Az Interreg program ellenőrző hatóságának az adott Interreg program által lefedett egész területen el kell látnia az e cikkben és a 49. cikkben meghatározott feladatokat.

Amennyiben az ellenőrző hatóságnak nincs felhatalmazása egy együttműködési program által lefedett teljes területre vonatkozóan, akkor az adott Interreg programban részt vevő minden egyes tagállam és adott esetben harmadik ország, partnerország és TOT képviselőjéből álló auditor csoportnak kell segítenie az ellenőrző hatóságot. Minden egyes tagállam és adott esetben harmadik ország, partnerország és TOT felelős a saját területén végzett ellenőrzésekért.

Az Interreg programban részt vevő minden egyes tagállam és adott esetben harmadik ország, partnerország és TOT minden egyes képviselője köteles benyújtani a területén felmerült költségekkel kapcsolatban az ellenőrző hatóság által az értékelés elvégzéséhez megkért ténybeli elemeket.

Az auditor csoportot az Interreg program 18. cikk szerinti jóváhagyásáról hozott határozatot követő három hónapon belül létre kell hozni. Az auditor csoportnak össze kell állítania a saját eljárási szabályzatát, az elnöki tisztet pedig az Interreg program ellenőrző hatóságának kell betöltenie.

Az auditoroknak funkcionálisan függetlennek kell lenniük a 46. cikk (3) bekezdése szerinti irányító hatósági hitelesítésekért felelős szervektől vagy személyektől.

(2) Az Interreg program ellenőrző hatóságának feladata, hogy rendszerellenőrzéseket és műveletekkel kapcsolatos ellenőrzéseket végezzen annak érdekében, hogy független biztosítékot nyújtson a Bizottságnak arra vonatkozóan, hogy az irányítási és ellenőrzési rendszerek hatékonyan működnek, és hogy a Bizottsághoz benyújtott számlákban szereplő kiadások jogszerűek és szabályszerűek.

(3) Amennyiben egy Interreg program szerepel abban a sokaságban, amelyből a Bizottság a 49. cikk (1) bekezdése alapján általános mintát választ ki, az ellenőrző hatóságnak el kell végeznie a Bizottság által kiválasztott műveletek ellenőrzését annak érdekében, hogy független biztosítékot nyújtson a Bizottságnak arra vonatkozóan, hogy az irányítási és ellenőrzési rendszerek hatékonyan működnek.

(4) Az ellenőrzést a nemzetközileg elfogadott könyvvizsgálati standardokkal összhangban kell elvégezni.

(5) Az ellenőrző hatóságnak a számviteli év végét követően minden év február 15-éig éves ellenőri véleményt kell készítenie és benyújtania a Bizottsághoz a költségvetési rendelet 63. cikkének (7) bekezdésével összhangban, az (EU) 2021/1060 rendelet XIX. mellékletében meghatározott sablon alkalmazásával és az összes elvégzett ellenőrzés alapján, az összes következő tényezőre kiterjedően:

a) a számlák teljessége, valódisága és pontossága;

b) a Bizottságnak benyújtott számlákban szereplő kiadások jogszerűsége és szabályszerűsége; és

c) az Interreg program irányítási és ellenőrzési rendszere.

Amennyiben az Interreg program szerepel abban a sokaságban, amelyből a Bizottság a 49. cikk (1) bekezdése alapján általános mintát választ ki, az éves ellenőri véleménynek csak az e bekezdés első albekezdésének a) és c) pontjában említett tényezőkre kell kiterjednie.

A Bizottság az ellenőrző hatóság tájékoztatása nyomán a február 15-i határidőt kivételes esetben március 1-jéig meghosszabbíthatja.

(6) Az ellenőrző hatóságnak a számviteli év végét követően minden év február 15-éig éves kontrolljelentést kell készítenie és benyújtani a Bizottsághoz a költségvetési rendelet 63. cikke (5) bekezdésének b) pontjával összhangban, az (EU) 2021/1060 rendelet XX. mellékletében meghatározott sablon alkalmazásával, alátámasztva az e cikk (5) bekezdésében előírt ellenőri véleményt és összefoglalót adva a megállapításokról, amely tartalmazza a rendszerben feltárt hibák és hiányosságok jellegének és nagyságrendjének elemzését, a javasolt és végrehajtott korrekciós intézkedéseket, valamint a Bizottsághoz benyújtott számlákban szereplő kiadásokra vonatkozóan kapott teljes hibaarányt és fennmaradó hibaarányt.

(7) Amennyiben az Interreg program szerepel abban a sokaságban, amelyből a Bizottság a 49. cikk (1) bekezdése alapján általános mintát választ ki, az ellenőrző hatóságnak az (EU) 2021/1060 rendelet XX. mellékletében meghatározott sablon alkalmazásával el kell készítenie az e cikk (6) bekezdésében említett éves kontrolljelentést, amely teljesíti a költségvetési rendelet 63. cikke (5) bekezdésének b) pontjában leírt követelményeket, és alátámasztja az e cikk (5) bekezdésében előírt ellenőri véleményt.

A jelentésben össze kell foglalni a megállapításokat, beleértve a rendszerekben feltárt hibák és hiányosságok jellegének és nagyságrendjének elemzését, a javasolt és végrehajtott korrekciós intézkedéseket, az ellenőrző hatóság által a 49. cikk (1) bekezdésében említett általános mintával összefüggésben a műveleteken elvégzett ellenőrzések eredményeit, továbbá az ellenőrző hatóság által a műveleteknél megállapított egyedi szabálytalanságok tekintetében az Interreg programhatóságok által alkalmazott pénzügyi korrekciókat.

(8) Az ellenőrző hatóságnak rendszerellenőrzési jelentéseket kell küldenie a Bizottság részére, amint lezárult az érintett ellenőrzött alanyokkal folytatott kontradiktórius eljárás.

(9) A Bizottság és az ellenőrző hatóság rendszeresen, eltérő megállapodás hiányában évente legalább egy alkalommal összeülnek, hogy megvizsgálják az ellenőrzési stratégiát, az éves kontrolljelentést, az ellenőri véleményt, koordinálják az ellenőrzési terveiket és módszereiket, valamint véleményt cseréljenek az irányítási és kontrollrendszerek fejlesztésével kapcsolatos kérdésekről.

49. cikk

A műveletek ellenőrzése

(1) A Bizottság minden egyes számviteli év tekintetében, statisztikai mintavételi módszer alkalmazásával általános mintát vagy más mintavételi egységeket választ ki a műveletekből a műveleteknek az ellenőrző hatóságok által elvégzendő ellenőrzése céljából, az ERFA-ból vagy uniós külső finanszírozási eszközből támogatott Interreg programokra vonatkozóan.

Az általános mintának a sokaságot alkotó valamennyi Interreg programra nézve reprezentatívnak kell lennie.

Az általános minta kiválasztása céljából a Bizottság az Interreg programokat a konkrét kockázataik szerint csoportokra oszthatja.

(2) A programhatóságoknak az egyes számviteli évek végét követően augusztus 1-jéig közölniük kell a Bizottsággal az általános minta kiválasztáshoz szükséges információkat.

A hiánytalan információkat egységes elektronikus formátumban kell benyújtani, és azoknak meg kell egyezniük a számviteli tárgyévre vonatkozóan a Bizottságnak bejelentett kiadásokkal.

(3) A 48. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzés elvégzésére vonatkozó követelmény sérelme nélkül, az általános mintával lefedett Interreg programok ellenőrző hatóságainak nem kell kiegészítő ellenőrzéseket végezniük az érintett programok keretébe tartozó műveletekkel kapcsolatban, kivéve, ha a Bizottság ezt e cikk (8) bekezdésével összhangban kéri, vagy ha az ellenőrző hatóság konkrét kockázatokat tárt fel.

(4) A Bizottság megfelelő időben tájékoztatja az érintett Interreg programok ellenőrző hatóságait a kiválasztott általános mintáról, hogy ezek a hatóságok általában az egyes számviteli évek végét követően szeptember 1-jéig el tudják végezni a műveletek ellenőrzéseit.

(5) Az érintett ellenőrző hatóságoknak legkésőbb a 48. cikk (6) és (7) bekezdése szerint a Bizottság részére benyújtandó éves kontrolljelentésekben információt kell szolgáltatniuk ezeknek az ellenőrzéseknek az eredményeiről és a feltárt egyedi szabálytalanságokkal kapcsolatban elvégzett pénzügyi korrekciókról.

(6) Az (1) bekezdés szerint kiválasztott műveletek ellenőrzésének értékelését követően a Bizottság globális, extrapolált hibaarányt számít ki saját megbízhatóság-ellenőrzési eljárás céljából azon sokaságban szereplő Interreg programok tekintetében, amelyekből az általános minta ki lett választva.

(7) Amennyiben a (6) bekezdésben említett globális, extrapolált hibaarány az azon sokaságban szereplő Interreg programokra vonatkozóan bejelentett összes kiadás 2 %-a fölött van, amelyből az általános mintát kiválasztották, a Bizottság globális fennmaradó hibaarányt számít ki, figyelembe véve az (1) bekezdés szerint kiválasztott műveletek ellenőrzése során feltárt egyedi szabálytalanságok esetében az érintett Interreg programhatóságok által alkalmazott pénzügyi korrekciókat.

(8) Amennyiben a (7) bekezdésben említett globális fennmaradó hibaarány az azon sokaságban szereplő Interreg programokra vonatkozóan bejelentett kiadások 2 %-ánál több, amelyből az általános mintát kiválasztották, a Bizottság eldönti, hogy szükség van-e egy adott Interreg programnak vagy a leginkább érintett Interreg programok egy csoportjának az ellenőrző hatóságát felkérni, hogy végezzen kiegészítő ellenőrzéseket a hibaarány jobb értékelése és a feltárt szabálytalanságok által érintett Interreg programok esetében szükséges korrekciós intézkedések felmérése érdekében.

(9) A Bizottság az e cikk (8) bekezdése szerint kért kiegészítő ellenőrzések eredményeinek értékelése alapján további pénzügyi korrekciók alkalmazását kérheti a feltárt szabálytalanságok által érintett Interreg programokra vonatkozóan. Ilyen esetekben az Interreg programhatóságoknak az (EU) 2021/1060 rendelet 103. cikke szerint kell elvégezniük a szükséges pénzügyi korrekciókat.

(10) Azon Interreg programok minden egyes ellenőrző hatóságának, amelyekre vonatkozóan az e cikk (2) bekezdésében említett információk teljesen hiányoznak vagy hiányosak, vagy nem nyújtották be őket az említett bekezdés első albekezdésében meghatározott határidőig, az (EU) 2021/1060 rendelet 79. cikkével összhangban külön mintavételt kell végeznie az érintett Interreg programra vonatkozóan.

VII. FEJEZET

PÉNZÜGYI IRÁNYÍTÁS

50. cikk

Költségvetési kötelezettségvállalások

Az Interreg programokat az e rendelet 18. cikke szerint jóváhagyó bizottsági határozatoknak teljesíteniük kell azokat a követelményeket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az ERFA és a megosztott irányítású uniós külső finanszírozási eszközökből nyújtott támogatás tekintetében a költségvetési rendelet 110. cikkének (2) bekezdése értelmében vett finanszírozási határozatnak minősüljenek.

51. cikk

Kifizetések és előfinanszírozás

(1) Az egyes Interreg programokra az ERFA hozzájárulásból és adott esetben uniós külső finanszírozási eszközökből nyújtott támogatást - a 47. cikk (2) bekezdésével összhangban - nemzeti alszámlák nélküli egyetlen számlára kell kifizetni.

(2) A Bizottság az egyes Interreg alapokból nyújtott teljes támogatás alapján előfinanszírozást fizet az egyes Interreg programokat a 18. cikk szerint jóváhagyó határozatban előírtak szerint, a rendelkezésre álló forrásoktól függően, az alábbi évenkénti részletekben és a 2022-2026-os időszakban az adott év július 1. napja előtt vagy a határozat jóváhagyásának évében az adott határozat elfogadásától számított 60 napon belül:

a) 2021: 1 %;

b) 2022: 1 %;

c) 2023: 3 %;

d) 2024: 3 %;

e) 2025: 3 %;

f) 2026: 3 %.

(3) Amennyiben az Interreg programok az ERFA-ból és az IPA III CBC-ből részesülnek támogatásban és az ERFA-ból nyújtott hozzájárulás a teljes uniós támogatás legfeljebb 50 %-a, a Bizottság az IPA III rendelet vonatkozó rendelkezésével összhangban fizet előfinanszírozást.

(4) Amennyiben az Interreg programok az ERFA-ból és vagy az NDICI-ből, vagy pedig az NDICI-ből és az IPA III-ból is részesülnek támogatásban és az ERFA-ból nyújtott hozzájárulás a teljes uniós támogatás legfeljebb 50 %-a, a Bizottság az (EU) 2021/947 rendelet 22. cikkének (5) bekezdésével összhangban fizet előfinanszírozást, figyelembe véve a tényleges finanszírozási igényeket.

Az (EU) 2021/1060 rendelet 96. és 97. cikkét értelemszerűen kell alkalmazni az e bekezdés első albekezdése szerinti előfinanszírozásra.

(5) Az előfinanszírozásként kifizetett összeget 2021 és 2022 tekintetében évente, 2023 és az azt követő évek tekintetében, valamint a (3) és a (4) bekezdésben meghatározott előfinanszírozásként kifizetett összegek tekintetében pedig legkésőbb az utolsó számviteli évben ki kell vezetni a Bizottság számláiból.

52. cikk

Visszafizettetések

(1) Az irányító hatóságnak gondoskodnia kell arról, hogy a vezető vagy az egyedüli partner minden, szabálytalanság következtében kifizetett összeget visszafizessen. A partnerek kötelesek minden jogosulatlanul kifizetett összeget visszafizetni a vezető partnernek.

(2) Egy adott Interreg programban részt vevő tagállamok, harmadik országok, partnerországok vagy TOT-ok dönthetnek úgy, hogy sem a vezető vagy egyedüli partner, sem pedig a program irányító hatósága nem köteles visszafizettetni a számviteli évben egy művelethez bármely Interreg alapból kapott, kamat nélkül 250 EUR-t meg nem haladó összegű, jogosulatlanul kifizetett hozzájárulást.

A Bizottságot az első albekezdés alapján hozott döntésen kívül semmi másról nem szükséges tájékoztatni.

(3) Amennyiben a vezető partnernek nem sikerül biztosítania a többi partner részéről a visszafizetést vagy az irányító hatóságnak nem sikerül biztosítania a vezető vagy egyedüli partner részéről a visszafizetést, az a tagállam, harmadik ország, partnerország vagy TOT köteles visszafizetni az irányító hatóságnak a partner számára jogosulatlanul kifizetett összegeket, amelynek területén az adott partner található vagy ETT esetében, ahol a partnert bejegyezték. Az irányító hatóság felelős az érintett összegeknek az Unió általános költségvetésébe történő visszafizetéséért az Interreg programban meghatározott, a részt vevő tagállamok, harmadik országok, partnerországok vagy TOT közötti felelősségmegosztás alapján.

(4) Amint a tagállam, harmadik ország, partnerország vagy TOT visszafizette az irányító hatóságnak a valamely partner részére jogosulatlanul kifizetett összegeket, saját nemzeti joga alapján folytathatja vagy megkezdheti az adott partnerrel szembeni visszafizettetési eljárást. Sikeres visszafizettetés esetén a tagállam, harmadik ország, partnerország vagy TOT ezeket az összegeket az érintett Interreg program nemzeti társfinanszírozására használhatja fel. Az ilyen nemzeti visszafizettetések tekintetében a tagállamnak, harmadik országnak, partnerországnak vagy TOT-nak nincs jelentéstételi kötelezettsége a programhatóságokkal, a monitoring bizottsággal vagy a Bizottsággal szemben.

(5) Amennyiben egy tagállam, harmadik ország, partnerország vagy TOT nem fizette vissza az e cikk (4) bekezdésének megfelelően az irányító hatóságnak a valamely partner részére jogosulatlanul kifizetett összegeket, akkor a Bizottság beszedési felszólítást bocsát ki, amelyet lehetőség szerint az érintett tagállamnak, harmadik országnak, partnerországnak vagy TOT-nak történő felszámítás útján kell végrehajtani. Az ilyen visszafizettetés nem minősül pénzügyi korrekciónak, és nem csökkenti az ERFA-ból vagy az uniós külső finanszírozási eszközökből az adott Interreg programhoz nyújtott támogatást. A visszafizettetett összeg a költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban címzett bevételt képez.

A valamely tagállam által az irányító hatóságnak vissza nem fizetett összegek tekintetében a felszámítás az ugyanazon Interreg programhoz kapcsolódó következő kifizetést érinti. Az irányító hatóság ezt követően az Interreg programban meghatározott, az irányító hatóság vagy a Bizottság által elrendelt pénzügyi korrekciókra vonatkozóan a részt vevő tagállamok közötti felelősségmegosztás szerint számítja fel az összeget az érintett tagállamnak.

A valamely harmadik ország, partnerország vagy TOT által az irányító hatóságnak vissza nem fizetett összegek tekintetében a felszámítás az érintett uniós külső finanszírozási eszközökből a programokhoz nyújtott következő kifizetéseket érinti.

VIII. FEJEZET

HARMADIK ORSZÁGOK VAGY PARTNERORSZÁGOK, TOT-OK, VAGY REGIONÁLIS INTEGRÁCIÓS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERVEZETEK RÉSZVÉTELE MEGOSZTOTT IRÁNYÍTÁSÚ INTERREG PROGRAMOKBAN

53. cikk

Alkalmazandó rendelkezések

Az I-VII. fejezetet és a X. fejezetet a PEACE PLUS határon átnyúló programra, valamint harmadik országoknak, partnerországoknak és TOT-oknak, valamint regionális integrációs és együttműködési szervezeteknek az Interreg programokban történő, uniós külső finanszírozási eszközökből támogatott részvételére kell alkalmazni, az e fejezetben meghatározott rendelkezésekre is figyelemmel.

54. cikk

Interreg programhatóságok és feladataik

(1) Valamely Interreg programban részt vevő minden egyes harmadik országnak, partnerországnak és TOT-nak ki kell jelölnie az irányító hatóság kapcsolattartó pontjaként működő nemzeti vagy regionális hatóságot (a továbbiakban: kapcsolattartó pont).

(2) A kapcsolattartó pontnak, azaz azon szervnek, amely megfelel az Interreg program kommunikációs tisztviselőjének a 36. cikk (1) bekezdésében előírtak szerint, illetve a fiókirodának vagy fiókirodáknak támogatnia kell az irányító hatóságot és a partnereket az érintett harmadik országban, partnerországban vagy TOT-ban a 36. cikk (2)-(6) bekezdésében előírt feladatok tekintetében.

55. cikk

Irányítási módszerek

(1) Az ERFA, valamint az IPA III CBC vagy NDICI CBC által egyaránt támogatott Interreg A programokat megosztott irányítással kell végrehajtani mind a tagállamokban, mind bármelyik részt vevő harmadik országban vagy partnerországban.

A PEACE PLUS határon átnyúló programot mind Írországban, mind pedig az Egyesült Királyságban megosztott irányítással kell végrehajtani.

(2) Az ERFA-ból és egy vagy több uniós külső finanszírozási eszközből nyújtott hozzájárulásokat kombináló Interreg B és C programokat megosztott irányítással kell végrehajtani mind a tagállamokban, mind a részt vevő bármely harmadik országban, partnerországban vagy részt vevő TOT-ban, illetve az Interreg D tekintetében bármelyik TOT-ban, függetlenül attól, hogy az adott TOT egy vagy több uniós külső finanszírozási eszközből részesül-e támogatásban.

(3) Az ERFA-ból és egy vagy több uniós külső finanszírozási eszközből nyújtott hozzájárulásokat kombináló Interreg D programok az alábbi módok valamelyikén hajthatók végre:

a) megosztott irányítással mind a tagállamokban, mind bármelyik részt vevő harmadik országban vagy TOT-ban;

b) kizárólag megosztott irányítással a tagállamokban és az egy vagy több művelethez kapcsolódó, az Unión kívüli ERFA-kiadások tekintetében bármelyik részt vevő harmadik országban vagy TOT-ban, és közvetett irányítással az egy vagy több uniós külső finanszírozási eszközből történő hozzájárulásokra vonatkozóan;

c) közvetett irányítással mind a tagállamokban, mind pedig bármelyik részt vevő harmadik országban vagy TOT-ban.

Amennyiben valamely Interreg D programot részben vagy egészben közvetett irányítással hajtanak végre, a 61. cikk alkalmazandó.

56. cikk

Elszámolhatóság

(1) Az (EU) 2021/1060 rendelet 63. cikkének (2) bekezdésétől eltérve, a kiadások akkor jogosultak az uniós külső finanszírozási eszközökből történő hozzájárulásra, ha vagy 2021. január 1-jétől, vagy a program benyújtásának időpontjától kezdődően - a korábbi időpontot kell figyelembe venni - merültek fel és kerültek kifizetésre az Interreg műveletek előkészítése és végrehajtása során, a programból viszont azt követően lehet igényelni a térítést, hogy az érintett harmadik országgal, partnerországgal vagy TOT-tal megkötötték a finanszírozási megállapodást.

A valamely tagállamban található programhatóságok által kezelt technikai segítségnyújtás kiadásainak megtérítése azonban már azt megelőzően is igényelhető a programból, hogy az érintett harmadik országgal, partnerországgal vagy TOT-tal megkötötték volna a finanszírozási megállapodást.

(2) Amennyiben egy Interreg programon belül pályázati felhívások útján választanak ki műveleteket, a pályázati felhívások az Unió külső finanszírozási eszközeiből történő hozzájárulás iránti kérelmekre is vonatkozhatnak, még abban az esetben is, ha már az érintett finanszírozási megállapodás megkötése előtt elindították a pályázati felhívásokat és kiválasztották a műveleteket.

Az irányító hatóság már az érintett finanszírozási megállapodás megkötése előtt is kiadhatja a 22. cikk (6) bekezdésében előírt dokumentumot.

57. cikk

Infrastrukturális nagyprojektek

(1) Az e fejezet szerinti Interreg programokból infrastrukturális nagyprojektek is támogathatók, amelyek olyan építési beruházások, tevékenységek vagy szolgáltatások összességét magukban foglaló műveletek, amelyek pontosan meghatározott, feloszthatatlan funkciót töltenek be és egyértelműen kitűzött, közérdekű célokat követnek olyan beruházások megvalósítása érdekében, amelyek határon átnyúló hatással és előnyökkel járnak, és amelyek költségvetéséből összesen legalább 2 500 000 EUR-t infrastruktúra beszerzésére, építésére vagy korszerűsítésére fordítanak.

(2) Az infrastrukturális nagyprojektet vagy annak egy részét végrehajtó minden egyes kedvezményezett köteles a vonatkozó közbeszerzési szabályokat alkalmazni.

(3) Az érintett Interreg program irányító hatóságának helyet adó tagállam megküldi a Bizottságnak a tervezett infrastrukturális nagyprojektek listáját, amelyben szerepel azok leendő elnevezése, helyszíne, költségvetése és vezető partnere. Az említett listát külön dokumentumként vagy a finanszírozási megállapodás aláírt példánya vagy az 59. cikk szerinti végrehajtási megállapodás egy példánya Bizottságnak való továbbításakor vagy a monitoring bizottságnak, vagy adott esetben az irányítóbizottságnak a tervezett infrastrukturális nagyprojektek kiválasztásáról döntő ülését legkésőbb két hónappal megelőzően kell megküldeni.

(4) Amennyiben egy vagy több infrastrukturális nagyprojekt a monitoring bizottság vagy adott esetben az irányítóbizottság ülésének napirendjére kerül, az irányító hatóságnak minden egyes projektre vonatkozóan, az ülés előtt legalább két hónappal, tájékoztatás céljából meg kell küldenie a Bizottságnak a koncepciót tartalmazó dokumentumot. A koncepciót tartalmazó dokumentum legfeljebb három oldal lehet, és tartalmaznia kell az elnevezést, a helyszínt, a költségvetést, a vezető partnert és a partnereket, valamint a fő célkitűzéseket és az elérendő célokat. Ha a Bizottság az előírt határidőn belül nem kap meg egy vagy több infrastrukturális nagyprojektre vonatkozó koncepciót tartalmazó dokumentumot, felkérheti a monitoring bizottság vagy az irányítóbizottság elnökét, hogy az érintett projekteket vegye le az ülés napirendjéről.

58 cikk

Közbeszerzés

(1) Amennyiben egy művelet végrehajtásához a kedvezményezettnek szolgáltatásnyújtásra, árubeszerzésre vagy építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződéseket kell kötnie, a következő szabályok alkalmazandók:

a) amennyiben a kedvezményezett valamely tagállamban van, és a közbeszerzési eljárásokra alkalmazandó uniós jogszabályok értelmében vett ajánlatkérő vagy közszolgáltató ajánlatkérő, a tagállami törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseket kell alkalmaznia;

b) amennyiben a kedvezményezett az IPA III vagy NDICI szerinti olyan partnerország hatósága, amely a társfinanszírozását az irányító hatóságnak utalja át, alkalmazhatja a nemzeti törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseket, amennyiben a finanszírozási megállapodás ezt lehetővé teszi, és amennyiben a szerződést a legjobb ár-érték arányt kínálónak vagy adott esetben a legalacsonyabb árat ajánlónak ítélik oda, elkerülve bármilyen összeférhetetlenséget.

(2) Árukra, munkákra vagy szolgáltatásokra vonatkozó szerződések odaítélésekor az 1. cikk (1) bekezdésében említetteken kívül minden esetben a költségvetési rendelet 178. és 179. cikkében, illetve az említett rendelet I. melléklete 3. fejezetének 36-41. pontjában meghatározott közbeszerzési eljárások alkalmazandók.

59. cikk

Finanszírozási megállapodások kötése megosztott irányítás esetén

(1) Egy Interreg programnak valamely harmadik országban, partnerországban vagy TOT-ban történő, a költségvetési rendelet 112. cikkének (4) bekezdése szerinti végrehajtásához egyrészt az Uniót képviselő Bizottságnak, másrészt a saját nemzeti jogi keretével összhangban képviselt minden egyes részt vevő harmadik országnak, partnerországnak vagy TOT-nak finanszírozási megállapodást kell kötnie.

(2) A finanszírozási megállapodást az azon évet követő év december 31-én kell megkötni, amikor az első költségvetési kötelezettségvállalásra sor került, és azon a napon tekintendő megkötöttnek, amikor az utolsó fél is aláírta.

A finanszírozási megállapodás azon a napon lép hatályba:

a) amikor az utolsó fél aláírta; vagy

b) amikor a harmadik ország vagy partnerország vagy TOT lezárta a megállapodás megerősítéséhez a nemzeti joggal összhangban szükséges eljárást és erről tájékoztatta a Bizottságot.

(3) A Bizottság a külső program jóváhagyásakor rendelkezésre bocsátja a finanszírozási megállapodás tervezetét.

Amennyiben egy Interreg programban több harmadik ország, partnerország vagy TOT is részt vesz, a (2) bekezdésben megjelölt határidő előtt legalább egy finanszírozási megállapodást meg kell kötnie mindkét félnek. A többi harmadik ország, partnerország vagy TOT legkésőbb az azon évet követő második év június 30-ig írhatja alá a vonatkozó finanszírozási megállapodásokat, amelyben az első költségvetési kötelezettségvállalásra sor került.

(4) Az érintett Interreg program irányító hatóságának helyet adó tagállam vagy

a) szintén aláírhatja a finanszírozási megállapodást; vagy

b) haladéktalanul végrehajtási megállapodást ír alá az érintett Interreg programban részt vevő minden harmadik országgal, partnerországgal vagy TOT-tal, amely meghatározza a kölcsönös jogokat és kötelezettségeket a végrehajtás és a pénzügyi irányítás tekintetében.

(5) A (4) bekezdés b) pontja szerint aláírt végrehajtási megállapodásnak legalább a következőkre kell kitérnie:

a) részletes kifizetési rendelkezések;

b) pénzügyi irányítás;

c) nyilvántartás vezetése;

d) jelentéstételi kötelezettségek;

e) hitelesítések, ellenőrzések és audit; és

f) szabálytalanságok és visszafizettetések.

(6) Amennyiben az Interreg program irányító hatóságának helyet adó tagállam úgy határoz, hogy e cikk (4) bekezdésének a) pontja szerint aláírja a finanszírozási megállapodást, akkor az adott finanszírozási megállapodás az uniós költségvetést a költségvetési rendelettel összhangban végrehajtó eszköznek tekintendő, nem pedig az EUMSZ 216-219. cikkében említett nemzetközi megállapodásnak.

60. cikk

Harmadik országok, partnerországok vagy TOT-ok társfinanszírozáson kívüli hozzájárulásai

(1) Amennyiben egy harmadik ország, partnerország vagy TOT az Interreg program uniós támogatásának társfinanszírozásán kívül az Interreg program támogatásához nyújtott egyéb pénzügyi hozzájárulást is átutal az irányító hatóság részére, az ilyen pénzügyi hozzájárulásra vonatkozó szabályok a következő dokumentumokban szerepelhetnek:

a) amennyiben az érintett tagállam az 59. cikk (4) bekezdésének a) pontja szerint finanszírozási megállapodást ír alá, az alábbi dokumentumok egyikében:

i. a finanszírozási megállapodás elkülönült része; vagy

ii. az irányító hatóságnak helyet adó tagállam és a harmadik ország, partnerország vagy TOT által, vagy pedig közvetlenül az irányító hatóság és a harmadik ország, partnerország vagy TOT illetékes hatósága által aláírt külön végrehajtási megállapodás; és

b) amennyiben az érintett tagállam az 59. cikk (4) bekezdésének b) pontja szerint végrehajtási megállapodást ír alá, az alábbi dokumentumok egyikében:

i. a végrehajtási megállapodás elkülönült része; vagy

ii. az a) pontban említett ugyanazon felek között aláírt kiegészítő végrehajtási megállapodás.

Az első albekezdés b) pontja i. alpontjának alkalmazásában a végrehajtási megállapodás szakaszai adott esetben mind az átutalt pénzügyi hozzájárulásra, mind pedig az Interreg programhoz nyújtott uniós támogatásra vonatkozhatnak.

(2) Az e cikk (1) bekezdése szerinti végrehajtási megállapodásnak legalább a harmadik ország, partnerország vagy TOT által nyújtott társfinanszírozásra vonatkozó, az 59. cikk (5) bekezdésében felsorolt elemeket kell tartalmaznia.

Emellett a következő két pontról is rendelkezni kell benne:

a) a kiegészítő pénzügyi hozzájárulás összege; és

b) az összeg rendeltetése és felhasználásának feltételei, beleértve az adott kiegészítő hozzájárulás igénylésének feltételeit.

(3) A PEACE PLUS határon átnyúló program tekintetében az Egyesült Királyság által a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e) pontjában említett külső címzett bevétel formájában az uniós tevékenységekhez nyújtott pénzügyi hozzájárulást a "Kohézió és értékek" elnevezésű 2. fejezet "Gazdasági, társadalmi és területi kohézió" részleges felső határa alá tartozó költségvetési előirányzatok közé kell bevezetni.

Az említett hozzájárulásról e rendelet 59. cikkével összhangban külön finanszírozási megállapodást kell kötni az Egyesült Királysággal. E külön finanszírozási megállapodás részes felei a Bizottság és az Egyesült Királyság, valamint Írország lesznek.

A külön finanszírozási megállapodást még a program végrehajtásának megkezdése előtt meg kell kötni, hogy a különleges uniós programok irányításáért felelős szerv valamennyi alkalmazandó uniós jogszabályt alkalmazni tudja a program végrehajtására.

IX. FEJEZET

A KÖZVETETT IRÁNYÍTÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

61. cikk

Legkülső régiók együttműködése

(1) Amennyiben az érintett tagállam és régiók egyetértésével valamely Interreg D programot részben vagy egészben e rendelet 55. cikke (3) bekezdésének b), illetve c) pontja szerint közvetett irányítással hajtanak végre, a végrehajtási feladatokat a költségvetési rendelet 62. cikke (1) bekezdése első albekezdésének c) pontjában felsorolt valamely szervre kell bízni, különösen a részt vevő tagállamban található valamely szervre, beleértve az érintett Interreg program irányító hatóságát.

(2) A költségvetési rendelet 154. cikke (6) bekezdésének c) pontjával összhangban a Bizottság határozhat úgy, hogy nem követeli meg az említett cikk (3) és (4) bekezdésében említett előzetes vizsgálatot, ha az említett rendelet 62. cikke (1) bekezdése első albekezdésének c) pontjában említett költségvetési végrehajtási feladatokat valamely legkülső régió Interreg programjának az e rendelet 45. cikkének (1) bekezdése alapján és az (EU) 2021/1060 rendelet 71. cikkével összhangban kijelölt irányító hatóságára bízták.

(3) Amennyiben a költségvetési rendelet 62. cikke (1) bekezdése első albekezdésének c) pontjában említett költségvetési végrehajtási feladatokat tagállami szervezetre bízzák, akkor az említett rendelet 157. cikke alkalmazandó.

(4) Amennyiben egy vagy több külső finanszírozási eszközből társfinanszírozott programot vagy intézkedést harmadik ország, partnerország vagy TOT vagy a költségvetési rendelet 62. cikke (1) bekezdése első albekezdésének c) pontjában felsorolt vagy az (EU) 2021/947 rendeletben vagy a 2013/755/EU határozatban vagy mindkettőben említett bármely más szerv hajtja végre, az ezen eszközökben foglalt releváns szabályok alkalmazandók.

Az Interreg D ágba tartozó valamely program egy részének e rendelet 55. cikke (3) bekezdésének b) vagy c) pontja szerinti, közvetett irányítással történő végrehajtásának feltételeit a Bizottság, az irányító hatóság vagy tagállama és a megbízott szerv között létrejött megállapodásban kell meghatározni.

X. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

62. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2) A Bizottság a 16. cikk (6) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására 2021. július 1-jétől kezdődően határozatlan időre kap felhatalmazást.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 16. cikk (6) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6) A 16. cikk (6) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

63. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot az (EU) 2021/1060 rendelet 115. cikkének (1) bekezdése szerint létrehozott bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell alkalmazni.

64. cikk

Átmeneti rendelkezések

Az 1299/2013/EU rendelet vagy az annak alapján elfogadott bármely más jogi aktus továbbra is alkalmazandó a 2014-2020-as programozási időszakban az ERFA-ból támogatott programokra és műveletekre.

65. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. június 24-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

D. M. SASSOLI

a Tanács részéről

az elnök

A. P. ZACARIAS

(1) HL C 440., 2018.12.6., 116. o.

(2) HL C 86., 2019.3.7., 137. o.

(3) Az Európai Parlament 2019. március 26-i álláspontja (HL C 108., 2021.3.26., 247. o.) és a Tanács első olvasatban elfogadott 2021. május 27-i álláspontja (a Hivatalos lapban még nem tették közzé). Az Európai Parlament 2021. június 23-i álláspontja (a Hivatalos lapban még nem tették közzé).

(4) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1060 rendelete (2021. június 24.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra, az Igazságos Átmenet Alapra és az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az említettekre és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a határigazgatás és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról (lásd e Hivatalos Lap 159 oldalát).

(5) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1058 rendelete (2021. június 24.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról (lásd e Hivatalos Lap 60 oldalát).

(6) A Bizottság 651/2014/EU rendelete (2014. június 17.) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.).

(7) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/852 rendelete (2020. június 18.) a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az (EU) 2019/2088 rendelet módosításáról (HL L 198., 2020.6.22., 13. o.).

(8) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/947 rendelete (2021. június 9.) a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz létrehozásáról, valamint az (EU) 2017/1601 európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 480/2009/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 209., 2021.6.14., 1. o.).

(9) A Tanács 2013/755/EU határozata (2013. november 25.) az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról (tengerentúli társulási határozat) (OJ L 344., 2013.12.19., 1. o.).

(10) Az Európai Parlament és a Tanács 1082/2006/EK rendelete (2006. július 5.) az európai területi együttműködési csoportosulásról (HL L 210., 2006.7.31., 19. o.).

(11) Az Európai Parlament és a Tanács 1059/2003/EK rendelete (2003. május 26.) a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról (HL L 154., 2003.6.21., 1. o.).

(12) A Tanács 2010/427/EU határozata (2010. július 26.) az Európai Külügyi Szolgálat szervezetének és működésének a megállapításáról (HL L 201., 2010.8.3., 30. o.).

(13) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1057 rendelete (2021. június 24.) az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) létrehozásáról és az (EU) 1296/2013 rendelet hatályon kívül helyezéséről (lásd e Hivatalos Lap 21 oldalát).

(14) HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

(15) A Bizottság 481/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 4.) az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az együttműködési programok kiadásainak elszámolhatóságára vonatkozó egyedi szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 138., 2014.5.13., 45. o.).

(16) Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 193, 2018.7.30., 1. o.).

(17) Az Európai Parlament és a Tanács 232/2014/EU rendelete (2014. március 11.) az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz létrehozásáról (HL L 77., 2014.3.15., 27. o.).

(18) Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

(19) Az Európai Parlament és a Tanács 2011/92/EU irányelve (2011. december 13.) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (HL L 26., 2012.1.28., 1. o.).

(20) Az Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról (HL L 166., 2004.4.30., 1. o.).

(21) Az Európai Parlament és a Tanács 2006/43/EK irányelve (2006. május 17.) az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 84/253/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 157., 2006.6.9., 87. o.).

MELLÉKLET

SABLON AZ INTERREG PROGRAMOKHOZ

CCI [15 karakter]

Cím [255]

Változat

Első év [4]

Utolsó év [4]

Elszámolhatóság kezdete

Elszámolhatóság vége

Bizottsági határozat száma

Bizottsági határozat kelte

A programot módosító határozat száma [20]

A programot módosító határozat hatálybalépésének dátuma

A program hatálya alá tartozó NUTS-régiók

Ág

1. Közös programstratégia: fő fejlesztési kihívások és szakpolitikai válaszok

1.1. Programterület (az Interreg C programok esetében nem szükséges) Hivatkozás: 17. cikk (3) bekezdés a) pont és 17. cikk (9) bekezdés a) pont

Szövegmező 2 000]

1.2. Közös programstratégia: a legfontosabb közös kihívások összefoglalása, figyelembe véve a gazdasági, társadalmi és területi eltéréseket és egyenlőtlenségeket, a közös beruházási igényeket és a más támogatási programokkal és eszközökkel való kiegészítő jelleget és szinergiákat, a korábbi tapasztalatokból levont tanulságokat, valamint azon makroregionális stratégiákat és tengermedence-stratégiákat, amelyek esetében a programterületet részben vagy egészben egy vagy több stratégia fedi le. Hivatkozás: 17. cikk (3) bekezdés b) pont, 17. cikk (9) bekezdés b) pont

Szövegmező [50 000]

1.3. A szakpolitikai célkitűzések és az Interreg-specifikus célkitűzések kiválasztásának indokolása, a kapcsolódó prioritások, egyedi célkitűzések és támogatási formák, adott esetben a határon átnyúló infrastruktúra hiányzó összekapcsolásainak kezelésével Hivatkozás: 17. cikk (3) bekezdés c) pont 1. táblázat

Kiválasztott szakpolitikai célkitűzés vagy kiválasztott Interreg-specifikus célkitűzés Kiválasztott egyedi célkitűzés Prioritás A kiválasztás indokolása

[célkitűzésenként 2 000 ]

2. Prioritások [300]

Hivatkozás: 17. cikk (3) bekezdés d) és e) pont

2.1. A prioritás megnevezése (minden egyes prioritás esetében megismétlendő) Hivatkozás: 17. cikk (3) bekezdés d) pont

Szövegmező: [300]

2.1.1. Egyedi célkitűzés (minden kiválasztott egyedi célkitűzés esetében megismétlendő) Hivatkozás: 17. cikk (3) bekezdés e) pont

Szövegmező: [300]

2.1.2. Kapcsolódó tevékenységi típusok, és várt hozzájárulásuk az említett egyedi célkitűzésekhez, valamint adott esetben a makroregionális stratégiákhoz és a tengermedence-stratégiákhoz Hivatkozás: 17. cikk (3) bekezdés e) pont i. alpont, 17. cikk (9) bekezdés c) pont ii. alpont

Szövegmező: [7 000]

Az INTERACT- és az ESPON program esetében:

Hivatkozás: 17. cikk (9) bekezdés c) pont i. alpont

Egyetlen kedvezményezett vagy a kedvezményezettek korlátozott listájának meghatározása és az odaítélési eljárás

Szövegmező: [7 000]

2.1.3. Mutatók Hivatkozás: 17. cikk (3) bekezdés e) pont ii. alpont, 17. cikk (9) bekezdés c) pont iii. alpont 2. táblázat Kimeneti mutatók 3. táblázat Eredménymutatók

Prioritás Egyedi célkitűzés Azonosító

[5] Mutató Mértékegység

[255] Mérföldkő (2024)

[200] Végső cél (2029)

[200]

Prioritás Egyedi célkitűzés Azonosító Mutató Mértékegység Kiindulási érték Tárgyév Végső cél (2029) Adatforrás Megjegyzések

2.1.4. Fő célcsoportok Hivatkozás: 17. cikk (3) bekezdés e) pont iii. alpont, 17. cikk (9) bekezdés c) pont iv. alpont

Szövegmező: [7 000]

2.1.5. A célzott egyedi területek megjelölése, ideértve az integrált területi beruházás, a közösségvezérelt helyi fejlesztés és egyéb területi eszközök tervezett felhasználását Hivatkozás: 17. cikk (3) bekezdés e) pont iv. alpont

Szövegmező: [7 000]

2.1.6. Pénzügyi eszközök tervezett felhasználása Hivatkozás: 17. cikk (3) bekezdés e) pont v. alpont

Szövegmező: [7 000]

2.1.7. Az uniós program forrásainak indikatív bontása beavatkozástípus szerint Hivatkozás: 17. cikk (3) bekezdés e) pont vi. alpont és 17. cikk (9) bekezdés c) pont v. alpont 4. táblázat 1. dimenzió - beavatkozási terület 5. táblázat 2. dimenzió - finanszírozási forma 6. táblázat 3. dimenzió - területi végrehajtási mechanizmus és területi fókusz

Prioritás száma Alap Egyedi célkitűzés Kód Összeg (EUR)

Prioritás száma Alap Egyedi célkitűzés Kód Összeg (EUR)

Prioritás száma Alap Egyedi célkitűzés Kód Összeg (EUR)

3. Finanszírozási terv

Hivatkozás: 17. cikk (3) bekezdés f) pont

3.1. Pénzügyi előirányzatok évek szerint Hivatkozás: 17. cikk (3) bekezdés g) pont i. alpont, 17. cikk (4) bekezdés a)-d) pont 7. táblázat

Alap 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Összesen

ERFA

(területi együttműködési célkitűzés)

IPA III CBC (1)

NDICI-CBC (1)

IPA III (2)

NDICI (2)

TOTP (3)

Interreg alapok (4)

Összesen

3.2. Összes pénzügyi előirányzat alaponként és nemzeti társfinanszírozás Hivatkozás: 17. cikk (3) bekezdés f) pont ii. alpont, 17. cikk (4) bekezdés a)-d) pont 8. táblázat

Szak-politikai célkitűzés száma Prioritás Alap

(értelem-szerűen) Az uniós támogatás kiszámításának alapja (teljes elszámolható költség vagy közpénzből nyújtott hozzájárulás) Uniós hozzájárulás

(a)=(a1)+(a2) Uniós hozzájárulás indikatív bontásban Nemzeti hozzá-járulás

(b)=(c)+(d) A nemzeti önrész indikatív lebontása Összesen

(e)=(a)+(b) A társfinanszírozás aránya

(f)=(a)/(e) Harmadik országok hozzájárulásai

(tájékoztatásul)

technikai segítség-nyújtás nélkül a CPR 27. cikkének (1) bekezdése szerint (a1) technikai segítségnyújtással a CPR 27. cikkének (1) bekezdése szerint

(a2) Nemzeti, közpénz

(c) Nemzeti, magán-forrás

(d)

1. prioritás ERFA

IPA III CBC (5)

NDICI-CBC (5)

IPA III (6)

NDICI (6)

TOTP (7)

Interreg alapok (8)

2. prioritás (alapok a fentiek szerint)

Összesen Összes alap

ERFA

IPA III CBC

NDICI-CBC

IPA III

NDICI

TOTP

Interreg alapok

Összesen Összes alap

4. Az érintett programpartnereknek az Interreg program előkészítésébe történő bevonására tett intézkedések és az említett programpartnerek szerepe a végrehajtásban, monitoringban és értékelésében Hivatkozás: 17. cikk (3) bekezdés g) pont

Szövegmező: [10 000]

5. Az Interreg programmal kapcsolatos kommunikációra és láthatóságra vonatkozó megközelítés (célkitűzések, célközönség, kommunikációs csatornák, többek között adott esetben a közösségi médiában megjelenő tájékoztatás, tervezett költségvetés, valamint a monitorozás és értékelés releváns mutatói) Hivatkozás: 17. cikk (3) bekezdés h) pont

Szövegmező: [4 500]

6. A kisméretű projekteknek - többek között kisprojekt-alapokon belüli kisprojekteknek - juttatandó támogatás megjelölése Hivatkozás: 17. cikk (3) bekezdés i) pont, 24. cikk

Szövegmező: [7 000]

7. Végrehajtási rendelkezések

7.1. Programhatóságok Hivatkozás: 17. cikk (6) bekezdés a) pont 9. táblázat

Programhatóságok Az intézmény neve [255] Kapcsolattartó neve [200] E-mail [200]

Irányító hatóság

Nemzeti hatóság (harmadik vagy partnerországok részvételével folyó programok esetében, ha van ilyen)

Ellenőrző hatóság

Auditor csoport képviselői

Az a szerv, amely számára a Bizottság kifizetéseket teljesít

7.2. A közös titkárság felállítására vonatkozó eljárás Hivatkozás: 17. cikk (6) bekezdés b) pont

Szövegmező: [3 500]

7.3. Felelősségmegosztás a részt vevő tagállamok, és adott esetben a harmadik vagy partnerországok és TOT-ok között, az irányító hatóság vagy a Bizottság által elrendelt pénzügyi korrekciók esetében Hivatkozás: 17. cikk (6) bekezdés c) pont

Szövegmező: [10 500]

8. Az egységköltségek, az egyösszegű átalány és a százalékos átalány alkalmazása, valamint költségfüggetlen finanszírozás Hivatkozás: Az (EU) 2021/1060 rendelet 94. és 95. cikke 10. táblázat Az egységköltségek, az egyösszegű átalány és a százalékos átalány alkalmazása, valamint költségfüggetlen finanszírozás

A CPR 94. és 95. cikkének tervezett alkalmazása IGEN NEM

A program keretében az elfogadásától kezdve elsődlegesen egységköltségek, egyösszegű átalány és százalékos átalány alapján térítik meg az uniós hozzájárulást, a CPR 94. cikke szerint (igen válasz esetén, kérjük, töltse ki az 1. függeléket) ☐ ☐

A program keretében az elfogadásától kezdve költségfüggetlen finanszírozás alapján térítik meg az uniós hozzájárulást, a CPR 95. cikke szerint (igen válasz esetén, kérjük, töltse ki a 2. függeléket) ☐ ☐

Térkép

A programterület térképe

(1) Interreg A, külső határon átnyúló együttműködés.

(2) Interreg B és C

(3) Interreg B, C és D

(4) ERFA, IPA III, NDICI vagy TOTP, ha egy összegben szerepelnek az Interreg B és C alatt.

(5) Interreg A, külső határon átnyúló együttműködés.

(6) Interreg B és C.

(7) Interreg B, C és D.

(8) ERFA, IPA III, NDICI vagy TOTP, ha egy összegben szerepelnek az Interreg B és C alatt.

1. függelék

Uniós hozzájárulás egységköltségek, egyösszegű átalány és százalékos átalány alapján

Sablon az adatok Bizottság általi megvizsgálás céljára történő benyújtásához

(az (EU) 2021/1060 rendelet (CPR) 94. cikke)

A javaslat benyújtásának időpontja

Ez a függelék nem szükséges, amennyiben a CPR 94. cikkének (4) bekezdésében említettt felhatalmazáson alapuló jogi aktus által meghatározott uniós szintű egyszerűsített költségelszámolási módszer kerül alkalmazásra.

A. A főbb jellemzők összefoglalása

Prioritás Alap Egyedi célkitűzések A teljes pénzügyi allokáció azon tervezett százalékos aránya a prioritáson belül, amelyre az egyszerűsített költségelszámolási módszert fogják alkalmazni Térítendő művelettípus(ok) Megtérítésre jogosító mutató A megtérítésre jogosító mutató mértékegysége Az egyszerűsített költségelszámolási módszer típusa (egységköltségek, egyösszegű átalány vagy százalékos átalány) Az egyszerűsített költségelszámolás összege (EUR-ban) vagy százalékban (százalékos átalány esetében)

Kód (1) Leírás Kód (2) Leírás

B. Részletes információk művelettípusok szerint (minden művelettípusra kitöltendő)

Kapott-e az irányító hatóság külső vállalkozástól támogatást az alábbi egyszerűsített költségek meghatározásához?

Ha igen, nevezze meg a külső vállalkozást: Igen/Nem - A külső vállalkozás neve

1.1. A művelettípus leírása, beleértve a végrehajtás ütemezését (3)

1.2. Egyedi célkitűzés

1.3. Megtérítésre jogosító mutató (4)

1.4. A megtérítésre jogosító mutató mértékegysége

1.5. Egységköltségek, egyösszegű átalány vagy százalékos átalány

1.6. Az egyszerűsített költségelszámolás mértékegységben vagy (százalékos átalány esetén) százalékban kifejezett összege

1.7. Egységköltség, egyösszegű átalány vagy százalékos átalány útján megtérített költségkategóriák

1.8. Az említett költségkategóriák a műveletre elszámolható összes kiadást lefedik? (IGEN/NEM)

1.9. Korrekciós módszer (5)

1.10. A létrehozott egység elérésének ellenőrzése

- ismertesse, hogy milyen dokumentummal (dokumentumokkal)/rendszerrel fogják ellenőrizni a létrehozott egység elérését

- ismertesse, hogy ki és mit fog ellenőrizni a hitelesítések során

- ismertesse, hogy milyen rendelkezéseket fognak alkalmazni a releváns adatok/dokumentumok gyűjtésére és tárolására

1.11. A kívánttal ellentétes hatást kiváltó ösztönzők, a problémák mérséklésének eszközei (6), valamint a kockázat becsült mértéke (alacsony, közepes, magas)

1.12. A Bizottság által ezen az alapon várhatóan megtérítendő teljes összeg (nemzeti és uniós)

C. Az egységköltségek, egyösszegű átalány vagy százalékos átalány kiszámítása*

1. Az egységköltségek, egyösszegű átalányok és százalékos átalányok kiszámításához használt adatforrások (ki állította elő, gyűjtötte össze és rögzítette az adatokat; hol tárolják az adatokat; határidők; validálás stb.):

2. Kérjük, ismertesse, hogy a CPR 88. cikkének (2) bekezdése szerinti javasolt módszer és számítás miért megfelelő a művelettípus esetén:

3. Ismertesse, hogyan végezték el a számításokat, különös tekintettel a minőséget vagy a mennyiségeket érintő feltevésekre. E melléklethez adott esetben statisztikai bizonyítékokat és referenciaértékeket kell felhasználni és kérelem alapján rendelkezésre kell bocsátani, a Bizottság által használható formátumban;

4. Kérjük, ismertesse, hogyan biztosították, hogy az egységköltségek, az egyösszegű átalányok vagy a százalékos átalányok kiszámításakor csak elszámolható kiadást vegyenek figyelembe;

5. A számítási módszernek, az összegeknek, valamint az adatok ellenőrzését, minőségét, gyűjtését és tárolását biztosító intézkedéseknek az ellenőrző hatóság vagy hatóságok általi vizsgálata:

(1) Ez a kód CPR I. mellékletében található 1. táblázatban található beavatkozási terület dimenziójának kódjára vonatkozik.

(2) Ez a kód, adott esetben, a közös mutatóra vonatkozik.

(3) A műveletek kiválasztásának tervezett kezdő időpontja, valamint a műveletek befejezésének tervezett záró időpontja (a CPR 63. cikkének (5) bekezdése szerint)

(4) A különböző költségkategóriákra, különböző projektekre vagy egy művelet egymást követő fázisaira kiterjedő több egyszerűsített költségelszámolási módszert magában foglaló műveletek esetében minden egyes megtérítésre jogosító mutató vonatkozásában szükséges az 1.3. - 1.11. mező kitöltése.

(5) Amennyiben releváns, kérjük adja meg a korrekció gyakoriságát és ütemezését, valamint valamely egyedi mutató egyértelmű hivatkozását (beleértve adott esetben az e mutatót feltüntető honlap elérhetőségét).

(6) Felmerült-e a támogatott művelet vonatkozásában bármilyen lehetséges negatív következmény, és ha igen, milyen intézkedéseket (például minőség-ellenőrzés) fognak alkalmazni a kockázat ellensúlyozása érdekében?

2. függelék

Uniós hozzájárulás költségfüggetlen finanszírozás alapján

Sablon az adatok Bizottság általi megvizsgálás céljára történő benyújtásához

(az (EU) 2021/1060 rendelet (CPR) 95. cikke)

A javaslat benyújtásának időpontja

Ez a függelék nem szükséges, amennyiben a CPR 95. cikkének (4) bekezdésében említettt felhatalmazáson alapuló jogi aktus által meghatározott uniós szintű költségfüggetlen finanszírozással térítendő összeg kerül alkalmazásra.

A. A főbb jellemzők összefoglalása

Prioritás Alap Egyedi célkitűzések Költségfüggetlen finanszírozással térítendő összeg Térítendő művelettípus(ok) A Bizottság általi megtérítésre jogosító teljesítendő feltételek/elérendő eredmények Mutató A teljesítendő feltételekre/elérendő eredményekre vonatkozó mutató mértékegysége A kedvezményezett vagy kedvezményezettek számára tervezett visszatérítési módszer alkalmazott típusa

Kód (1) Leírás Kód (2) Leírás

B. Részletes információk művelettípusok szerint (minden művelettípusra kitöltendő)

1.1. A művelettípus leírása

1.2. Érintett egyedi célkitűzés

1.3. Teljesítendő feltételek vagy elérendő eredmények

1.4. A feltételek teljesítésének vagy az eredmények elérésének határideje

1.5. A megtérítésre jogosító teljesítendő feltételekre/elérendő eredményekre vonatkozó mértékegység

Köztes eredmények Tervezett dátum Összegek (EUR-ban)

1.6. A Bizottság általi megtérítésre jogosító köztes eredmények (adott esetben) és a térítések ütemezése

1.7. Teljes összeg (uniós és nemzeti finanszírozás együtt)

1.8. Korrekciós módszer

1.9. Az eredmény (és adott esetben a köztes eredmények) elérésének vagy a feltétel teljesülésének ellenőrzése

- ismertesse, hogy milyen dokumentummal (dokumentumokkal)/rendszerrel fogják ellenőrizni az eredmény vagy a feltétel teljesülését (és adott esetben az egyes köztes eredmények)

- ismertesse, hogy ki és hogyan fogja a hitelesítéseket (beleértve a helyszíni ellenőrzéseket is) lefolytatni

- ismertesse, hogy milyen rendelkezéseket fognak alkalmazni a releváns adatok/dokumentumok gyűjtésére és tárolására

1.10. Költségfüggetlen finanszírozás formájában felhasznált vissza nem térítendő támogatások/ A tagállam által a kedvezményezetteknek nyújtott vissza nem térítendő támogatás költségfüggetlen finanszírozás formáját ölti-e? (IGEN/NEM)

1.11. Rendelkezések az ellenőrzési nyomvonal biztosítására

Kérjük, sorolja fel az e rendelkezésekért felelős szerv(ek)et

(1) Ez a kód a CPR I. mellékletében található 1. táblázatban és az ETHAA rendelet IV. mellékletében található beavatkozási terület dimenziójának kódjára vonatkozik.

(2) Ez a kód, adott esetben, a közös mutatóra vonatkozik.

3. függelék

A tervezett stratégiai jelentőségű műveletek felsorolása ütemezéssel együtt - 17. cikk (3) bekezdés

Szövegmező [2 000]

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32021R1059 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32021R1059&locale=hu

Tartalomjegyzék