611/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § A veszélyhelyzet megszűnéséig az egészségi állapottól, személyiségállapottól vagy fogyatékosságtól függő ellátások - ide nem értve a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait - felülvizsgálata nem végezhető el, a felülvizsgálathoz irat megküldése nem kérhető, erre hivatkozva az ellátás, kedvezmény, mentesség a veszélyhelyzet megszűnését követő második hónap utolsó napjáig nem szüntethető meg."

2. § Az R. a következő 23. §-sal egészül ki:

"23. § (1) A megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak a veszélyhelyzet fennállása miatt elmaradt, 2020. december 5-e és a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 611/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépése között esedékes felülvizsgálatát a rehabilitációs hatóság

a) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 19. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti felülvizsgálatok esetén a Módr. hatálybalépését követő 2 hónapon belül,

b) az a) pont alá nem tartozó felülvizsgálatok esetén 2022. augusztus 31-éig

folytatja le.

(2) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálatra hivatkozva az ellátás a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépését követő második hónap utolsó napjáig nem szüntethető meg."

3. § Hatályát veszti az R. 7. § (1) bekezdése.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére