634/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet

egyes kormányzati igazgatási szervek foglalkoztatottait érintő veszélyhelyzeti szabályokról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 8. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Miniszterelnökségen, a Miniszterelnöki Kabinetirodán és a Miniszterelnöki Kormányirodán foglalkoztatott - az állampolgárok egészségének és életének megóvása és a közfeladatok akadálytalan ellátása érdekében - köteles a SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltás emlékeztető dózisát (a továbbiakban: védőoltás) egydózisú oltóanyag esetén az első dózis felvételét, kétdózisú oltóanyag esetén a második dózis felvételét követő 180. napig felvenni.

(2) Aki e rendelet hatálybalépésekor az (1) bekezdés szerinti központi kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatási jogviszonyban áll, és az egydózisú oltóanyag esetén az első dózis felvételétől, kétdózisú oltóanyag esetén a második dózis felvételétől számított 180 nap e rendelet hatálybalépésekor már eltelt, az (1) bekezdéstől eltérően 2021. november 30. napjáig köteles a védőoltást felvenni.

(3) Ha az (1) bekezdés szerinti határidő e rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül áll be, a védőoltás felvételének határideje 2021. december 5. napja.

(4) A védőoltás felvételét az (1)-(3) bekezdésben meghatározott határidőt követő 15 napon belül a munkáltató az 5. § szerinti adategyeztetés keretében ellenőrzi.

(5) Ha a (4) bekezdés szerinti ellenőrzés eredménye szerint a foglalkoztatott nem vette fel a védőoltást, a munkáltató a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (7) bekezdése szerint jár el.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozó minisztériumok foglalkoztatottjai tekintetében a minisztériumot vezető miniszter elrendelheti a védőoltásnak az egydózisú oltóanyag esetén az első dózis felvételét, kétdózisú oltóanyag esetén a második dózis felvételét követő 180 napon belül történő felvételét.

(2) Aki az 1. § (1) bekezdése szerinti minisztériumnál foglalkoztatási jogviszonyban áll, és a védőoltás felvételének elrendelésekor az egydózisú oltóanyag esetén az első dózis felvételétől, kétdózisú oltóanyag esetén a második dózis felvételétől számított 180 nap már eltelt, az (1) bekezdéstől eltérően a védőoltás felvételének elrendelésétől számított 15 napon belül köteles a védőoltást felvenni.

(3) A védőoltás felvételét az (1), illetve a (2) bekezdésben meghatározott határidőt követő 15 napon belül a munkáltató az 5. § szerinti adategyeztetés keretében ellenőrzi.

(4) Ha a (3) bekezdés szerinti ellenőrzés eredménye alapján a foglalkoztatott nem vette fel a védőoltást, a munkáltató az R. 2. § (7) bekezdése szerint jár el.

3. § A védőoltás felvétele alóli mentesülésre az R. 2. § (3) és (4) bekezdését kell alkalmazni, azzal, hogy a foglalkoztatott az orvosi szakvéleményt az 1. § (1)-(3) bekezdésében, valamint a 2. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott határidőt követő 15 napon belül is bemutathatja a munkáltatónak.

4. § (1) A munkáltató elektronikus úton - ideértve az e-mailt és az elektronikus körlevelet is - vagy papír alapon tájékoztatja a foglalkoztatottat a védőoltás e rendelet szerinti felvételének kötelezettségéről, valamint a védőoltás elmaradásának lehetséges jogkövetkezményeiről.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást

a) az 1. § (1) bekezdése szerinti központi kormányzati igazgatási szerveknél e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul,

b) a 2. § (1) bekezdése szerinti minisztériumoknál a védőoltás felvételének elrendelését követő 3 munkanapon belül

kell megtenni.

(3) A munkáltató az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében az 5. § szerinti adategyeztetést kezdeményezhet.

5. § (1) A munkáltató a védőoltás felvételével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése és ellenőrzése érdekében a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) részére adategyeztetés céljából elektronikus úton megküldi a foglalkoztatott nevét, születési nevét, anyja nevét, lakcímét vagy tartózkodási helyét, születési helyét és idejét, valamint a Társadalombiztosítási Azonosító Jelét.

(2) A NEAK a részére megküldött adatok alapulvételével az érintett foglalkoztatottra vonatkozó adatokkal összefüggésben elektronikus úton adategyeztetést kezdeményez, továbbá megküldi a munkáltató részére jelen rendeletben foglalt kötelezettségek munkáltató általi előírása, ellenőrzése és teljesítése érdekében az e rendelet szerinti és az R. szerinti védőoltás felvételének időpontjára és az oltóanyagokra vonatkozó adatokat.

(3) A NEAK az e rendeletben foglalt célok teljesítéséhez szükséges mértékben és időtartamig kezeli az (1) és (2) bekezdés szerinti, részére átadott adatokat.

(4) A munkáltató az e rendeletben foglalt szabályok végrehajtásának ellenőrzése céljából kezeli a foglalkoztatott (2) bekezdés szerinti, részére átadott adatait.

(5) A munkáltató a (2) bekezdés szerinti adatokat csak az adatkezelés céljának megvalósításához szükséges mértékben és ideig, de legfeljebb a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig kezelheti.

6. § (1) A védőoltás felvételének igazolására, elmaradásának jogkövetkezményeire, az adatok kezelésére és az ellenőrzésre az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az R. szabályait kell alkalmazni.

(2) A védőoltás felvételének igazolása történhet az R. 2. § (5) bekezdésében foglaltak szerint is, ha az 5. § szerinti adategyeztetés alapján a védőoltás felvétele nem állapítható meg.

(3) Az 5. § szerint adategyeztetés során a munkáltató részére átadott adatok felhasználhatóak az R.-ben foglalt kötelezettségek ellenőrzése céljából is, azzal, hogy amennyiben az 5. § szerinti adategyeztetés keretében átadott adatok alapján megállapítható a védőoltás felvételére vonatkozó kötelezettség teljesítése, nem kell alkalmazni az R. 2. § (5) bekezdését.

(4) E rendelet alkalmazásában munkáltató alatt az 1. § (1) bekezdése szerinti kormányzati igazgatási szervet és a 2. § (1) bekezdése szerinti minisztériumot kell érteni.

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 8. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

8. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére