599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről

Egyes veszélyhelyzeti III./járványügyi normák:

2022. évi V. törvény (különösen: 11. §)

598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet (különösen: 1. § (2) bekezdés)

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet alkalmazásában foglalkoztatott

a)[1]

b)[2]

c)[3]

d)[4]

e)[5]

f) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény szerinti honvédelmi szervezetnél - ideértve a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) és a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény hatálya alá tartozó, nem honvédelmi szervezetnél foglalkoztatottakat is -,

g) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti bentlakásos ellátást nyújtó szociális szolgáltatónál, intézményben,

h)[6]

i)[7]

j)[8]

k)[9]

foglalkoztatott személy.

(2)[10] Az e rendeletben foglaltakat az (1) bekezdés [ideértve az (1) bekezdés j) pontja szerinti szervet is] szerinti intézménynél foglalkoztatottakra csak abban az esetben kell alkalmazni, ha az intézmény állami vagy önkormányzati fenntartásban működik, azzal, hogy az önkormányzati fenntartású intézmények esetében [ideértve az (1) bekezdés j) pontja szerinti szervet is] a fenntartó önkormányzat szerinti település vagy kerület polgármestere, illetve a fővárosi fenntartású intézményeknél a főpolgármester dönt az e rendeletben foglaltak alkalmazásának elrendeléséről.

(3) Az e rendeletben foglaltakat az állami tulajdonú részesedéssel működő gazdasági társaságnál, valamint azok többségi befolyásával működő gazdasági társaságoknál foglalkoztatottakra - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - nem kell alkalmazni.

(4)[11] E rendeletet az állami tulajdonú részesedéssel működő gazdasági társaságnál, valamint azok többségi befolyásával működő gazdasági társaságoknál foglalkoztatott, az (1) bekezdés f) pontja szerinti törvényben meghatározott jogviszonyban állókra is alkalmazni kell.

2. § (1) Az a foglalkoztatott, aki e rendelet hatálybalépése előtt nem vette fel a SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltást (a továbbiakban: védőoltás), az állampolgárok egészségének és életének megóvása és a közfeladatok akadálytalan ellátása érdekében köteles - a (3) bekezdés szerinti mentesítés kivételével -

a) egydózisú oltóanyag esetén a védőoltást, kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás első dózisát

aa) 2021. december 15. napjáig felvenni, ha a munkavégzés során ügyfelekkel rendszeresen találkozik,

ab) 2022. január 31. napjáig felvenni, ha nem tartozik az aa) alpont alá,

b) kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás második dózisát az oltóorvos által meghatározott időpontban felvenni.

(2) A munkáltató állapítja meg, hogy a foglalkoztatott az (1) bekezdés a) pont aa) alpontja vagy ab) alpontja szerinti foglalkoztatotti körbe tartozik-e, és erről 2021. november 15. napjáig elektronikus úton (ideértve az e-mail használatát) vagy papír alapon tájékoztatja a foglalkoztatottat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a védőoltás elmaradásának lehetséges jogkövetkezményeire is.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség alól mentesül az a foglalkoztatott, aki részére egészségügyi indokból ellenjavallt a védőoltás felvétele, és ezt a (4) bekezdés szerinti orvosi szakvélemény is alátámasztja.

(4) Az orvosi szakvéleményt a foglalkoztatott kezdeményezésére a munkáltatója szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szolgálat szakorvosa, ennek hiányában a foglalkoztatott jogviszonyának keretében végzett tevékenységre való egészségi alkalmasságának elbírálására jogosult más orvos, ennek hiányában a foglalkoztatott háziorvosa adja ki.

(5) A védőoltás felvételét a foglalkoztatott a munkáltató felhívására öt napon belül köteles a munkáltató által meghatározott módon igazolni a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány és az alábbi dokumentumok valamelyikének egyidejű bemutatásával:

a) a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós digitális Covid-igazolvány,

b) a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet] szerinti - érvényességi idő nélküli - védettségi igazolvány, illetve applikáció,

c) a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján közzétett minta alapján az oltást igazoló orvos által kiállított, a védőoltásról szóló igazolás,

d) az Egészségügyi Világszervezet által kiadott nemzetközi oltási bizonyítvány, ha az a védőoltás beadásának megtörténtére vonatkozó, oltást igazoló orvos által kiállított bejegyzést tartalmaz,

e)[12]

(6) E rendelet alkalmazásában kizárólag a 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti oltóanyag vehető figyelembe.

(7) Azt a foglalkoztatottat, aki a védőoltást nem vette fel az (1) bekezdés a), illetve b) pontjában vagy a (12) bekezdésben meghatározott határidőig, a munkáltató felhívja, hogy a védőoltást a felhívástól számított 15 napon belül vegye fel, és annak felvételét az (5) bekezdésben meghatározott módon igazolja, vagy a (4) bekezdés szerinti orvosi szakvéleményt mutassa be.

(8) Ha a foglalkoztatott a védőoltást a (7) bekezdés szerinti határidőn belül nem vette fel, vagy a (4) bekezdés szerinti orvosi szakvéleményt nem mutatta be, a foglalkoztatott részére a munkáltató fizetés nélküli vagy illetmény nélküli szabadságot (a továbbiakban együtt: fizetés nélküli szabadság) rendel el.

(9) A munkáltató - a foglalkoztatásra irányadó jogszabálytól eltérően - a foglalkoztatott jogviszonyát felmentéssel, illetve felmondással azonnali hatállyal megszüntetheti, ha a fizetés nélküli szabadság (8) bekezdés szerinti elrendelésétől számítva egy év eltelt, és

a) a foglalkoztatott a védőoltás felvételét nem igazolta a munkáltató felé az (5) bekezdésben meghatározott módon, és

b) a foglalkoztatott a (4) bekezdés szerinti orvosi szakvéleményt nem mutatja be.

(10) A foglalkoztatásra irányuló jogviszony (9) bekezdés szerint meghatározott okból történő megszüntetése esetén a megszüntetés okát és jogkövetkezményeit haladéktalanul közölni kell a foglalkoztatottal.

(11) Ha a foglalkoztatott a fizetés nélküli szabadság (8) bekezdés szerinti elrendelését követően - de legfeljebb egy éven belül - felveszi a védőoltást, vagy bemutatja a (4) bekezdés szerinti orvosi szakvéleményt, a munkáltató a fizetés nélküli szabadságot haladéktalanul megszünteti.

(12) Az a foglalkoztatott, aki az e rendelet szerinti oltási kötelezettség teljesítésének határidejét megelőzően mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól, a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség teljesítés alóli mentesülés megszűnését követő harminc napon belül köteles egydózisú oltóanyag esetén a védőoltást, kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás első dózisát felvenni.

(13) Az e rendeletben foglaltak végrehajtását a Kormány által kijelölt szerv ellenőrzi.

(14) A szolgálati rend figyelembevételével

a)[13]

b)[14]

c) az 1. § (1) bekezdés f) pontja szerinti foglalkoztatottak és az 1. § (3) bekezdése szerinti foglalkoztatottak közül a Hjt. hatálya alá tartozók esetében a honvédelemért felelős miniszter

az (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérő határidőt állapíthat meg.

(15)[15]

2/A. §[16] (1) 2021. december 15. napjától - a (2) bekezdés szerinti mentesítés kivételével - nem hozható létre új foglalkoztatási jogviszony az 1. § (1) bekezdése szerinti intézménynél, illetve szervnél olyan személlyel, aki a védőoltást (kétdózisú oltóanyag esetén mindkét dózist) nem vette fel.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség alól mentesül az a személy, aki részére egészségügyi indokból ellenjavallt a védőoltás felvétele, és ezt az érintett személy háziorvosa vagy az érintett személyt kezelő szakorvos által kiállított szakvélemény alátámasztja.

(3) A foglalkoztatási jogviszony létesítésekor az érintett személy a 2. § (5) bekezdésében meghatározott módon igazolhatja a védőoltás felvételét.

(4) Az (1) bekezdés alkalmazása érdekében az (1) bekezdés szerinti szerv, illetve intézmény kezelheti a jogviszony létesítésével érintett személynek a 3. § (1) bekezdésében meghatározott adatait a 3. § (3) bekezdésében meghatározott ideig.

(5) Az (1) bekezdés alkalmazása során az 1. § (2)-(4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

2/B. §[17]

3. § (1) A munkáltató kezeli a foglalkoztatottnak

a)[18] a 2. § (5) bekezdése szerinti hatósági igazolványban és dokumentumokban szereplő, illetve a 3/A. § (4) bekezdésében megjelölt, a védőoltás felvételére, valamint

b)[19] a 2. § (4) bekezdése, valamint a 2/A. § (2) bekezdése szerinti orvosi szakvéleményben szereplő, a védőoltás felvételének ellenjavalltságára

vonatkozó adatokat.

(2) A Kormány által a 2. § (13) bekezdése alapján kijelölt szerv az (1) bekezdésben meghatározott adatokat megismerheti.

(3) A munkáltató és a Kormány által a 2. § (13) bekezdése alapján kijelölt szerv az (1) bekezdés szerinti adatokat csak az adatkezelés céljának megvalósításához szükséges mértékben és ideig, de legfeljebb a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig kezelheti.

3/A. §[20] (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti állami fenntartású szerv (a továbbiakban: foglalkoztató) a foglalkoztatottjának a védőoltás felvételével kapcsolatos kötelezettsége teljesítését az e §-ban foglaltak szerint is ellenőrizheti.

(2) A foglalkoztató - ha az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést alkalmazza - kizárólag a foglalkoztatottnak a Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (a továbbiakban: TAJ-szám) átadja a foglalkoztató irányításáért, felügyeletéért vagy tulajdonosi joggyakorlásáért felelős miniszternek.

(3) A (2) bekezdés szerinti miniszter a (2) bekezdés szerinti TAJ-számokat foglalkoztatónként csoportosítva az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) által működtetett felületen az OKFŐ számára átadja.

(4) Az OKFŐ a (2) bekezdés szerinti miniszter részére az e rendeletben foglalt kötelezettségek foglalkoztató általi előírása, ellenőrzése és teljesítése érdekében TAJ-számhoz rendelten megküldi a védőoltás felvételének időpontjára és az oltóanyagokra vonatkozó adatokat.

(5) A (2) bekezdés szerinti miniszter a (4) bekezdés szerinti adatokat továbbítja a foglalkoztatónak.

(6) A területi vagy regionális foglalkoztatók esetében a (2) bekezdés szerinti miniszter, a Magyar Honvédség esetében - a honvédelemért felelős miniszter megbízásából - a foglalkoztató középirányító szerve is elláthatja a (2) bekezdés szerinti miniszter e § szerinti feladatait.

(7) A (2) bekezdés szerinti miniszter, valamint az OKFŐ e §-ban foglalt feladatai biztosítása érdekében - ha törvény vagy veszélyhelyzet ideje alatt az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdése alapján alkotott kormányrendelet ennél hosszabb határidőt nem állapít meg - az adattovábbításhoz szükséges ideig kezeli a TAJ-számokat, valamint a foglalkoztató adatait.

4. § (1)[21]

(2) Abban az esetben, ha a polgármester vagy a főpolgármester az 1. § (2) bekezdése alapján az e rendelet alkalmazását elrendeli,

a) a 2. § (1) bekezdés a) pontjától eltérően a munkáltató határozza meg a védőoltás felvételének határidejét, ami egydózisú oltóanyag esetén a védőoltás, kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás első dózisa tekintetében legalább 45 nap kell, hogy legyen,

b) a 2. § (7) bekezdésének alkalmazásakor a munkáltató által meghatározott határidőt kell figyelembe venni a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határidő helyett.

4/A. §[22] (1) A munkáltató döntésétől függően, de legkésőbb 2022. április 1-jén - a (3) bekezdés szerinti kivétellel - megszűnik az e rendelet alapján elrendelt vagy alkalmazott fizetés nélküli szabadság, illetve illetmény nélküli szabadság.

(2) A munkáltató - az (1) bekezdésben foglaltak alapján - elektronikus úton (ideértve az e-mail használatát) vagy papír alapon haladéktalanul tájékoztatja az érintett személyt a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettség helyreállásának kezdő időpontjáról.

(3) Az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit nem lehet alkalmazni

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti bentlakásos ellátást nyújtó szociális szolgáltatónál, intézményben,

b) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény szerinti honvédelmi szervezetnél - ideértve a Hjt. és a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény hatálya alá tartozó, nem honvédelmi szervezetnél foglalkoztatottakat is -

foglalkoztatott személyekre.

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2021. november 1-jén lép hatályba.

(2) A 6. § 2021. november 15-én lép hatályba.

6. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 77/2022. (III. 4.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatálytalan 2022.03.07.

[2] Hatályon kívül helyezte a 77/2022. (III. 4.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatálytalan 2022.03.07.

[3] Hatályon kívül helyezte a 77/2022. (III. 4.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatálytalan 2022.03.07.

[4] Hatályon kívül helyezte a 77/2022. (III. 4.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatálytalan 2022.03.07.

[5] Hatályon kívül helyezte a 77/2022. (III. 4.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatálytalan 2022.03.07.

[6] Hatályon kívül helyezte a 77/2022. (III. 4.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatálytalan 2022.03.07.

[7] Hatályon kívül helyezte a 77/2022. (III. 4.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatálytalan 2022.03.07.

[8] Hatályon kívül helyezte a 77/2022. (III. 4.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatálytalan 2022.03.07.

[9] Hatályon kívül helyezte a 77/2022. (III. 4.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatálytalan 2022.03.07.

[10] Módosította a 77/2022. (III. 4.) Korm. rendelet 6. § b) pontja. Hatályos 2022.03.07.

[11] Módosította a 77/2022. (III. 4.) Korm. rendelet 6. § c) pontja. Hatályos 2022.03.07.

[12] Hatályon kívül helyezte a 77/2022. (III. 4.) Korm. rendelet 6. § d) pontja. Hatálytalan 2022.03.07.

[13] Hatályon kívül helyezte a 77/2022. (III. 4.) Korm. rendelet 6. § e) pontja. Hatálytalan 2022.03.07.

[14] Hatályon kívül helyezte a 77/2022. (III. 4.) Korm. rendelet 6. § e) pontja. Hatálytalan 2022.03.07.

[15] Hatályon kívül helyezte a 77/2022. (III. 4.) Korm. rendelet 6. § f) pontja. Hatálytalan 2022.03.07.

[16] Beiktatta a 635/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.11.19.

[17] Hatályon kívül helyezte a 77/2022. (III. 4.) Korm. rendelet 6. § g) pontja. Hatálytalan 2022.03.07.

[18] Módosította a 13/2022. (I. 20.) Korm. rendelet 17. § b) pontja. Hatályos 2022.02.15.

[19] Módosította a 635/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.11.19.

[20] Beiktatta a 13/2022. (I. 20.) Korm. rendelet 16. §-a. Hatályos 2022.02.15.

[21] Hatályon kívül helyezte a 77/2022. (III. 4.) Korm. rendelet 6. § h) pontja. Hatálytalan 2022.03.07.

[22] Beiktatta a 77/2022. (III. 4.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2022.03.07.