64/2021. (II. 12.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes egyszerűsített közjegyzői eljárási szabályokról szóló 732/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes egyszerűsített közjegyzői eljárási szabályokról szóló 732/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 1/A. §-sal egészül ki:

"1/A. § (1) Az 1. § szerinti közjegyzői okirat elkészítése során az ügyérték megállapításának alapjául kizárólag az állami kamattámogatással érintett lakáscélú fogyasztói hitel-, illetve kölcsönszerződésben meghatározott, folyósítani kívánt kölcsön összege szolgál, a jelzálogszerződésben foglalt biztosított követelés összege vagy az önálló zálogjog alapításához kapcsolódó szerződésben meghatározott követelés összege az ügyérték megállapítása során nem vehető figyelembe.

(2) A közjegyző az okiratról a közjegyzői okirat elkészítésével egyidejűleg köteles hivatalból elektronikus hiteles kiadmányt kiállítani, és azt a fél és a hitelező részére megküldeni. A közjegyzői okirat elkészítéséért fizetendő munkadíj, költségátalány és készkiadás díja magában foglalja az okiratról készített és az okiratkészítés során kiállított elektronikus hiteles kiadmány díját is."

2. § Az R. a következő 3. §-sal egészül ki.

"3. § E rendeletnek a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes egyszerűsített közjegyzői eljárási szabályokról szóló 732/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 64/2021. (II. 12.) Korm. rendelettel módosított 1. §-át 2021. január 1-jét követően a hitelező által a közjegyző rendelkezésére bocsátott írásbeli tervezet tekintetében is alkalmazni kell."

3. § Az R. 1. §-ában az "a hitelezőnek" szövegrész helyébe az "a - félnek vagy az eljárás egyéb résztvevőjének nem minősülő - hitelezőnek" szöveg lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök