732/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes egyszerűsített közjegyzői eljárási szabályokról[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az állami kamattámogatással érintett lakáscélú fogyasztói hitel-, illetve kölcsönszerződés és az azt biztosító jelzálogszerződés alapján a közjegyzői okirat elkészítésére kizárólag egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat formájában kerülhet sor, azzal, hogy a - félnek vagy az eljárás egyéb résztvevőjének nem minősülő - hitelezőnek[2]

a) 2021. január 31-ig a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet 38/B. § (1) bekezdése alapján elkészített írásbeli tervezetet,

b) 2021. január 31-ét követően pedig az igazságügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott okiratminta alapján elkészített írásbeli tervezetet

kell kitöltve a közjegyző rendelkezésére bocsátania.

1/A. §[3] (1) Az 1. § szerinti közjegyzői okirat elkészítése során az ügyérték megállapításának alapjául kizárólag az állami kamattámogatással érintett lakáscélú fogyasztói hitel-, illetve kölcsönszerződésben meghatározott, folyósítani kívánt kölcsön összege szolgál, a jelzálogszerződésben foglalt biztosított követelés összege vagy az önálló zálogjog alapításához kapcsolódó szerződésben meghatározott követelés összege az ügyérték megállapítása során nem vehető figyelembe.

(2) A közjegyző az okiratról a közjegyzői okirat elkészítésével egyidejűleg köteles hivatalból elektronikus hiteles kiadmányt kiállítani, és azt a fél és a hitelező részére megküldeni. A közjegyzői okirat elkészítéséért fizetendő munkadíj, költségátalány és készkiadás díja magában foglalja az okiratról készített és az okiratkészítés során kiállított elektronikus hiteles kiadmány díját is.

2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2021. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 3. § 2021. január 15-én lép hatályba.

3. §[4] E rendeletnek a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes egyszerűsített közjegyzői eljárási szabályokról szóló 732/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 64/2021. (II. 12.) Korm. rendelettel módosított 1. §-át 2021. január 1-jét követően a hitelező által a közjegyző rendelkezésére bocsátott írásbeli tervezet tekintetében is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. § 60. pontja a rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja. A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése 61. pontja alapján a 3. § kivételével a 2021. február 7-én hatályos szöveggel 2021.02.08-án újból hatályba lép. A rendelet hatályát a 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbította a 80/2021. (II. 22.) Korm. rendelet 1. § 61. pontja.

[2] A nyitó szövegrészt módosította a 64/2021. (II. 12.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2021.02.13.

[3] Beiktatta a 64/2021. (II. 12.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.02.13.

[4] Beiktatta a 64/2021. (II. 12.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.02.13.