2021. évi LXV. törvény

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosításáról

1. § A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Exim törvény) 1. § (5a) bekezdése a következő 5. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

"5. magyar befektetők külföldi befektetése: devizabelföldi gazdálkodó szervezet vagy a devizabelföldi gazdálkodó szervezet tulajdonában álló, a befektetéssel, beruházással érintett országban alapított gazdasági társaság külföldön megvalósuló befektetése, beruházása, amely a devizabelföldi gazdálkodó szervezet nemzetközi piacra lépését vagy meglévő nemzetközi piaci pozíciójának megerősítését segíti elő."

2. § Az Exim törvény 3. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 6. § (2) bekezdés szerint állami készfizető kezesség a következő ügyletekhez kapcsolódhat:]

"b) exporthitel biztosításnak nem minősülő biztosítási, illetve viszontbiztosítási fedezet nyújtása, ha azok biztosítását, illetve viszontbiztosítását - amennyiben az bejelentési kötelezettség alá esik - az Európai Bizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikk (3) bekezdése szerinti bejelentési eljárásban jóváhagyta, illetve ez ellen nem emelt kifogást."

3. § Az Exim törvény 8/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A befolyt követelések után az Eximbankot és a Mehib Rt.-t az államháztartásért felelős miniszter rendeletében meghatározott mértékű jutalék illeti meg. A jutalék alapja a behajtott tőke, a kamat és a késedelmi kamat. Amennyiben a követelés behajtása részben vagy egészben eredmény nélkül zárul, továbbá, ha a költségvetés terhére vállalt 6. § (1) és (2) bekezdése szerinti ügyletek beváltására a behajtás eredményessége miatt részben vagy egészben nem kerül sor, az Eximbankot és a Mehib Rt.-t - az államháztartásért felelős miniszter rendeletében meghatározott mértékű - az igazolt ráfordításaival arányos költségátalány illeti meg."

4. § Az Exim törvény 18. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Vezető állású személy megválasztását, illetve kinevezését az Eximbank, illetve a Mehib Rt. a kinevezéstől számított nyolc munkanapon belül a Magyar Nemzeti Banknak bejelenti. A bejelentésnek tartalmaznia kell a vezető állású személy szakmai önéletrajzát, valamint a (2) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítésére vonatkozó okiratokat vagy azok hiteles másolatát."

5. § Az Exim törvény 26. § (2) bekezdésében a "jutalék" szövegrész helyébe a "jutalék és költségátalány" szöveg lép.

6. § Hatályát veszti az Exim törvény 25. § (1) bekezdésében az "és a viszontbiztosítókról szóló 2007. évi CLIX. törvény" szövegrész.

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke