695/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 141/G. § (1) bekezdésétől eltérően az ott meghatározott földgáztárolói engedélyes, ha a 2021-2022 kitermelési ciklus során legalább 100 000 000 m3, a földgáz tárolásának biztosításához időszakosan felszabadítható párnagáz van a tulajdonában, köteles ajánlatot tenni a 100 000 000 m3 időszakosan felszabadítható párnagáz - kizárólag a földgáztárolónál a párnagáz ki- és betárolásához kapcsolódó költségeket és a kapcsolódó karbantartási költségeket tartalmazó - kölcsönadására az egyetemes szolgáltatók földgázforrásainak biztosítása érdekében az egyetemes szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő részére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ajánlati kötöttség időtartama 5 munkanap.

(3) A kölcsönadott időszakosan felszabadítható párnagáz visszapótlásának határideje a 2022-es betárolási ciklus vége, de legkésőbb a 2022. szeptember 30-i gáznap vége.

2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. §[2]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése 7. pontja alapján a 2022. október 31-én hatályos szöveggel 2022.11.01-jén újból hatályba lép. (Hatályon kívül helyezésére lásd: 203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 10. pont)

[2] Hatályon kívül helyezve e rendelet 3. § (2) bekezdése, valamint a 190/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 9. pontja alapján. Hatálytalan a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor.