707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet

a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről

A Kormány

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 33. pontjában,

a 12. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 13. pont 13.4. alpontjában,

a 13. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 33. pontjában, valamint a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény 12. § d) pont da) alpontjában,

a 14. és 15. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1)[1] A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó valamennyi, a Kbt. 19. § (2) és (3) bekezdésének alkalmazása nélkül számított, 700 000 000 forintot elérő vagy meghaladó becsült értékű, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti építőipari kivitelezési tevékenység - ideértve a kapcsolódó tevékenységeket is - a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszer alkalmazási körébe tartozik.

(2)[2] Az (1) bekezdés szerinti tevékenység csak az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerben (a továbbiakban: Üvegkapu) történő regisztrációval és az Üvegkapu eszközeinek az Étv.-ben, valamint az e rendeletben foglaltak szerinti használatával végezhető.

(3)[3] Az (1) bekezdésben meghatározott becsült érték alatt az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységre - ideértve a kapcsolódó tevékenységeket is - irányuló, konkrét beszerzési igény kielégítésére szolgáló visszterhes szerződések önmagában vett értéke értendő, akkor is, ha az keretmegállapodás vagy más keretjellegű szerződés alapján, vagy dinamikus beszerzési rendszer alkalmazásával jön létre. E rendelet alkalmazásában visszterhes szerződésnek minősül a konkrét beszerzési igény kielégítésére szolgáló megrendelés is.

2. Az üzemeltető és a tárhelyszolgáltató kijelölése

2. § (1) A Kormány az Üvegkapu üzemeltetőjeként a DATRAK Digitális Adattranzakciós Központ Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: üzemeltető) jelöli ki.

(2) A Kormány az Üvegkapu tárhelyszolgáltatójaként a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: tárhelyszolgáltató) jelöli ki.

3. Az adatbiztonsággal és az adatátadással kapcsolatos rendelkezések

3. § (1) Az Üvegkapu az építési munkaterületre történő, vendégek és foglalkoztatottak általi belépés, továbbá az építési munkaterületről történő kilépés adatait deperszonalizált módon, a tárhelyszolgáltató adatbázisában tárolja.

(2) Az Üvegkapu az állami adóhatóság, valamint a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság részére a tárhelyszolgáltató által tárolt, az Étv. 57/J. §-a szerinti adatokat folyamatos valós idejű adathozzáféréssel biztosítja.

(3) Az üzemeltető az Üvegkapu üzemszerű karbantartási idejéről a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszer elektronikus felületén előzetesen, valamint az esetleges üzemzavarról - a karbantartás ideje alatt - tájékoztatást ad. Ezekről az eseményekről az üzemeltető elektronikus eseménynaplót vezet, amely tartalmazza az esemény leírását, időpontját, időtartamát és a megtett intézkedéseket.

(4)[4] Az Üvegkapu az állami adóhatóságtól automatikus adattovábbítással átveszi a foglalkoztatottnak az Étv. 57/I. § (3) bekezdés d) pont db) alpontja szerint rögzített adóazonosító jele érvényességére vonatkozó információt.

4. Üvegkapu-regisztráció

4. § (1) Az építési beruházás Üvegkapuban történő regisztrációjára az e-építési napló készenlétbe helyezésével kerül sor.

(2) Az építtető az (1) bekezdés szerinti regisztráció során megjelöli, hogy az építési munkaterület környezetében a beléptetőrendszer telepítésére

a) beléptetőkapu,

b) beléptetőpont, illetve

c) a beléptetést biztosító alkalmazás

elhelyezésével, illetve használatával fog-e sor kerülni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti regisztráció létrehozása során

a) az állami adóhatóság nyilvántartása automatizált, közvetlen adatátadással ellenőrzi az e-építési naplóban rögzített adószámok érvényességét,

b) az Üvegkapu a fővállalkozó kivitelezőt, továbbá a fővállalkozó kivitelező útján az alvállalkozó kivitelezőt elektronikus levélben tájékoztatja az adatszolgáltatási kötelezettségekről, valamint az Üvegkapu használatáról,

c) az Üvegkapu a fővállalkozó kivitelező adatszolgáltatása alapján - az alvállalkozó kivitelezőre, valamint a kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásra tekintettel - a foglalkoztatók regisztrációjára szolgáló regisztrációs aloldalt hoz létre.

(4) A beruházás (1) bekezdés szerinti regisztrációján felül valamennyi foglalkoztató köteles regisztrálni az Étv. 57/I. §-a szerinti tartalommal.

(5) A (4) bekezdés szerinti regisztrációt

a) az e-építési naplóba bejegyzésre jogosult vállalkozó kivitelező az e-építési naplón keresztül,

b) az a) pontban nem szereplő foglalkoztató közvetlenül az Üvegkapu felületén

köteles elvégezni.

(6) A megrendelő vállalkozó kivitelező, valamint az alvállalkozó kivitelező (3) bekezdés c) pontja szerinti regisztrációs aloldalon történő regisztrációját

a) a fővállalkozó kivitelező végzi el, vagy

b) a fővállalkozó kivitelező erre az érintettnek meghatalmazást ad

azzal, hogy a regisztráció e rendeletnek megfelelő elvégzéséért a fővállalkozó kivitelező tartozik felelősséggel.

(7) A foglalkoztatott regisztrációjáért a foglalkoztató felelős.

(8) A (7) bekezdésben foglaltak megsértése esetében a foglalkoztatott felelőssége kizárólag abban az esetben áll fenn, ha a foglalkoztató személye nem állapítható meg.

5. Az Üvegkapu eszközeinek biztosítása

5. § (1) A fővállalkozó kivitelező az Üvegkapuhoz való csatlakozást biztosító szolgáltatás igénybe vételére irányuló, az adatfeldolgozási kérdésekre is kiterjedő szolgáltatási szerződést köt az üzemeltetővel.

(2) A 4. § (2) bekezdése szerinti eszközök kiépítéséért és üzemetetéséért a fővállalkozó kivitelező felel, aki az eszközökhöz illesztett felügyeleti egység üzemeltető általi telepítését biztosítani köteles.

6. Az építési munkaterületen való tartózkodás naplózásának egyes szabályai

6. § (1) A vendég részére többszöri be- és kilépésre jogosító regisztráció nem adható.

(2) Üzemzavar vagy más olyan rendkívüli esemény bekövetkezésekor, amely az Üvegkapu eszközeinek rendeltetésszerű használatát akadályozza, a jelenléti adatokat manuálisan kell rögzíteni. Az Üvegkapu eszközeinek ismételt rendeltetésszerű használatára alkalmassá válását követő 24 órán belül az adatokat utólag kell az Üvegkapu rendszerének e célból kialakított felületén rögzíteni a manuálisan felvett ívek digitális feltöltése mellett.

(3) Az Üvegkapu az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők naplózott tartózkodási adataiból - szakágak szerinti bontásban - valamennyi munkavégzési nap tekintetében automatikusan az előző napra vonatkozó napi bejegyzést generál, és a bejegyzést az e-építési naplóhoz csatolja.

7. Ellenőrzés

7. § (1) Az Üvegkapu használatának ellenőrzésére

a) az állami adóhatóság,

b) a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság, valamint

c) az építésfelügyeleti hatóság

rendelkezik hatáskörrel.

(2) Az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzéssel kapcsolatos hatásköre nem terjed ki az Étv. 57/K. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra.

(3) Az Üvegkapu használatával kapcsolatos - jogsértésre vagy annak hiányára vonatkozó - megállapításokat tartalmazó jegyzőkönyvet, feljegyzést vagy hatósági bizonyítványt az ellenőrzést végző hatóság az e-építési naplóhoz csatolja.

(4) Az ellenőrzést végző hatóság az Üvegkapu használatával kapcsolatos megállapításairól minden esetben - a hatáskörébe tartozó tényállási elemek vizsgálatára vonatkozó jegyzőkönyvön, feljegyzésen vagy hatósági bizonyítványon felül - külön jegyzőkönyvet, feljegyzést vagy hatósági bizonyítványt vesz fel vagy ad ki.

8. § Ha az építési munkaterületen tartózkodás adataival kapcsolatban az Üvegkapuban rögzített és a más módon felvett jelenléti adatok eltérnek, a hatóság az Üvegkapu adatait veszi alapul, ha a tényállás más alkalmas módon nem tisztázható.

8. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

10. § Az 1-8. §-ban foglalt előírásokat azokra az építőipari kivitelezési tevékenységekre kell alkalmazni, amelyek közbeszerzési eljárásai e rendelkezések hatálybalépését követően indultak meg.

10/A. §[5] (1) Az 1-8. §-ban foglalt előírásokat azokra az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységekre - ideértve a kapcsolódó tevékenységeket is - irányuló, konkrét beszerzési igény kielégítésére szolgáló visszterhes szerződésekre kell alkalmazni, amelyek közbeszerzési eljárásai a 9. §-ban foglalt hatálybalépést követően indultak meg.

(2) Az 1-8. §-ban foglalt előírásokat a 9. §-ban foglalt hatálybalépést megelőzően létrejött, valamint a hatálybalépés napján folyamatban lévő közbeszerzési eljárások eredményeként létrejött keretmegállapodások vagy más keretjellegű szerződések vagy dinamikus beszerzési rendszerek alkalmazásával a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 44/2022. (II. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépését követően létrejövő, az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységekre - ideértve a kapcsolódó tevékenységeket is - irányuló, konkrét beszerzési igény kielégítésére szolgáló, visszterhes szerződésekre is alkalmazni kell. A Módr.-rel érintett, jelen bekezdés szerinti szerződések Módr.-ben foglaltakkal való összhang megteremtéséhez szükséges mértékben és módon történő módosítása nem minősül a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerinti lényeges feltételnek.

11. § (1) A 2. § a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A 2. §-nak a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti bejelentése megtörtént.

(3) E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5-7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

12. §[6]

13. §[7]

14. §[8]

15. §[9]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 44/2022. (II. 16.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2022.02.19.

[2] Módosította a 44/2022. (II. 16.) Korm. rendelet 5. § -a. Hatályos 2022.02.19.

[3] Beiktatta a 44/2022. (II. 16.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatályos 2022.02.19.

[4] Beiktatta a 44/2022. (II. 16.) Korm. rendelet 3. § -a. Hatályos 2022.02.19.

[5] Beiktatta a 44/2022. (II. 16.) Korm. rendelet 4. § -a. Hatályos 2022.02.19.

[6] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[7] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[8] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[9] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

Tartalomjegyzék