714/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes büntetőeljárási és büntetés-végrehajtási szabályokról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A fogvatartott személyek arcképmása, ujj- és tenyérnyomata, valamint DNS-profilja nyilvántartásba vétel céljából történő rögzítésének, levételének, illetve a mintavétel eltérő szabályai

1. § (1) Ha az arcképmás rögzítésének a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvényben (a továbbiakban: Bnytv.) meghatározott feltételei fennállnak, az eljáró nyomozó hatóság a fogvatartásban lévő terhelt (a továbbiakban: terhelt) arcképmásának rögzítéséről a személyazonosító adatok és fényképek nyilvántartásába történő felvétele érdekében a terhelt fogvatartását végrehajtó büntetés-végrehajtási intézet (a továbbiakban: bv. intézet) erre kijelölt tagja útján is gondoskodhat.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az eljáró nyomozó hatóság megkeresésével a bv. intézet rendelkezésére bocsátja a terhelthez kapcsolódó arcképmáskísérő adatlapot eredetben, valamint tájékoztatja a bv. intézetet a kapcsolattartásra szolgáló elektronikus levelezési címéről.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a bv. intézet a terhelt arcképmását és az arcképmáskísérő adatlapot legkésőbb a (2) bekezdés szerinti megkeresés kézhezvételétől számított nyolc napon belül - elkülönítés esetén annak lejártát követően haladéktalanul megküldi - az eljáró nyomozó hatóság (2) bekezdés szerinti elektronikus levelezési címére, valamint az aláírt arcképmáskísérő adatlapot eredetben is továbbítja.

(4) Ha az ujj- és tenyérnyomatvétel, illetve DNS-mintavétel Bnytv.-ben meghatározott feltételei fennállnak, az eljáró nyomozó hatóság a terhelt

a) ujj- és tenyérnyomatának nyilvántartásába felvételre kerülő ujj- és tenyérnyomata, illetve

b) DNS-profiljának nyilvántartásába felvételre kerülő szájnyálkahártya-törlete

felvételéről a bv. intézet erre kijelölt tagja útján is gondoskodhat.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott esetben az eljáró nyomozó hatóság a megkeresésével a bv. intézet rendelkezésére bocsátja eredetben a terhelthez kapcsolódó, belső azonosító kóddal ellátott ujjnyomat-lapot és tenyérnyomat-lapot két-két példányban, illetve eredetben a terhelthez kapcsolódó, kitöltött DNS-mintavételi lapot és DNS-mintavételi egységcsomagot.

(6) A (4) bekezdésben meghatározott esetben a bv. intézet az eljáró nyomozó hatóság részére legkésőbb a (4) bekezdés szerinti megkeresés kézhezvételétől számított nyolc napon belül, elkülönítés esetén annak lejártát követően haladéktalanul eredetben megküldi a terhelthez kapcsolódó ujjnyomat-lapot, tenyérnyomat-lapot, illetve DNS-mintát és - a mintavételt foganatosító személy által aláírt és a mintavétel helye tekintetében kitöltött mintavételi jegyzőkönyvvel együtt - a DNS-mintavételi egységcsomagot.

2. A szabadságvesztés végrehajtásának eltérő szabályai

2. § Ha a befogadás során az elítélt személyazonossága más módon kétséget kizáróan megállapítható, a bv. intézet az elítélt ujj- és tenyérnyomatának rögzítésétől eltekinthet.

3. Záró rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

4. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék