782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet

a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 17/D. § (1) bekezdésétől eltérően a referencia-kamatlábhoz kötött jelzáloghitel-szerződés (a továbbiakban: szerződés) esetén 2022. január 1-jétől 2024. június 30-ig[2]

a) az e rendelet hatálybalépését követő szerződés szerinti fordulónaptól érvényes referencia-kamatlábat úgy kell megállapítani, hogy a referencia-kamatláb mértéke,

b) az e rendelet hatálybalépését megelőző szerződés szerinti fordulónaptól érvényes referencia-kamatláb mértéke

a 2021. október 27. napján érvényes, szerződésben meghatározott referencia-kamatlábnál nem lehet magasabb.

(2) A tőke- és kamattartozást nem lehet az e rendelet hatálya alatt nem teljesített kamat összegével megnövelni.

(3) A módosult fogyasztói kölcsönszerződést nem kell közjegyzői okiratba foglalni, a korábbi közjegyzői okirat a szerződés módosult tartalmának keretei között érvényes.

(4) A hitelező az (1)-(3) bekezdés szerinti referencia-kamatláb változásáról

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a szerződés szerinti fordulónapig,

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben 2022. január 31-ig

tájékoztatja az adóst.

(4a)[3] A lízingbe adó pénzügyi intézmény az (1)-(3) bekezdés szerinti referencia-kamatláb változásáról

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a pénzügyi lízingszerződés szerinti fordulónapig,

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben 2022. február 28-ig

tájékoztatja a lízingbe vevőt.

(5)[4] Az e §-ban foglaltakat a lakáscélú állami támogatásnak minősülő, fogyasztóknak nyújtott kamattámogatott jelzáloghitel-szerződésekre, a fogyasztónak nyújtott lakáscélú pénzügyi lízingszerződésekre és 2022. november 1-től a legfeljebb 5 éves kamatperiódusokban rögzített hitelkamattal nyújtott nem kamattámogatott jelzáloghitel-szerződésekre is alkalmazni kell.

2. § A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdése szerinti törvények hatálya alá tartozó, 1. § szerinti szerződéssel rendelkező hitelnyújtó pénzügyi intézmény a kamatkockázatra vonatkozóan 2022. január 31-ig tájékoztatást nyújt a fogyasztó részére, illetve ajánlatot tesz a szerződésmódosításra a változó kamatozású jelzáloghitelek kamatkockázatáról, valamint az annak kezeléséről való tájékoztatás elősegítéséről szóló 9/2019. (IV. 15.) MNB ajánlásban foglaltak figyelembevételével.

3. §[5] Felhatalmazást kap a miniszterelnök kabinetfőnöke, hogy a Kormány általános politikai koordinációjáért való felelőssége keretében a hitelező által alkalmazandó, az 1. § (4) és (4a) bekezdése szerinti tájékoztatás tartalmát rendeletben határozza meg.

3/A. §[6] (1) Pénzügyi lízingszerződés esetén az e rendelet hatálybalépése előtt, valamint az e rendelet hatálybalépése és a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 49/2022. (II. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépése között megállapított referencia-kamatláb alapján teljesített vagy teljesítendő lízingdíjat a lízingbe adó pénzügyi intézmény 2022. február 28-ig e rendelet szabályai szerint átszámítja.

(2) A pénzügyi lízingszerződés szerinti lízingdíj és az (1) bekezdés szerint átszámított lízingdíj közötti, a lízingbe vevő javára megállapított különbözetet a lízingbe adó pénzügyi intézmény a 2022. február 28-át követően először esedékes lízingdíjba beszámítja.

(3) Amennyiben a pénzügyi lízingszerződés a Módr. hatálybalépését megelőzően megszűnt, a (2) bekezdés szerinti különbözettel a lízingbe adó pénzügyi intézmény a lízingbe vevővel elszámol.

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2022. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 5. § 2022. január 15-én lép hatályba.

5. §[7]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése 9. pontja alapján a 2022. október 31-én hatályos szöveggel 2022.11.01-jén újból hatályba lép. (Hatályon kívül helyezésére lásd: 203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 13. pont)

[2] A nyitó szövegrészt módosította az 522/2023. (XI. 30.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.12.01.

[3] Beiktatta a 49/2022. (II. 18.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.02.19.

[4] Megállapította a 390/2022. (X. 14.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.10.15.

[5] Módosította a 49/2022. (II. 18.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2022.02.19.

[6] Beiktatta a 49/2022. (II. 18.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.02.19.

[7] Hatályon kívül helyezve e rendelet 5. § (2) bekezdése, valamint a 190/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 12. pontja alapján. Hatálytalan a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor.