786/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet

a családok támogatásaira vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2-6. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

1. § A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 25/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"25/A. § A közvetlen támogatásokat, a kamattámogatásokat, az azokhoz kapcsolódó költségtérítéseket, valamint a garanciabeváltást a Lakástámogatások előirányzatból kell finanszírozni. A lakáspolitikát megalapozó kutatásokkal, tanulmányokkal és a lakáscélú támogatások megismertetésével, a lakáscélú állami támogatásokhoz kapcsolódó szakmai informatikai rendszerek fejlesztésével, valamint a 35. § (1) bekezdése szerinti pályázatkezeléssel kapcsolatos kiadások a Lakástámogatások előirányzatból finanszírozhatók."

2. Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 6. alcíme a következő 31/B. §-sal egészül ki:

"31/B. § Ha a fiatal házaspár korábban megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezményt vett igénybe, megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezményre irányuló újabb támogatási szerződést csak akkor köthetnek, ha a korábbi szerződésben foglalt gyermekvállalás maradéktalanul teljesült, vagy a korábbi támogatási összegnek legalább a nem teljesült gyermekvállalásra jutó hányadát visszafizették."

3. § Az R1. a következő 38. §-sal egészül ki:

"38. § (1) Új lakás építése esetén a családi otthonteremtési kedvezmény a használatbavételi engedélyről szóló határozat, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági dokumentum vagy az egyszerű bejelentéshez kötött új lakóépület felépítésének megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően a már megkötött, családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződés szerinti támogatási összeget megalapozó gyermekszámon felül további - a támogatási kérelem benyújtását követően a 12. várandóssági hetet betöltött, megszületett vagy örökbefogadott meglévő, vagy a 6. alcím szerint vállalt - 10. § szerinti gyermekre is igényelhető.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igénylés esetén a családi otthonteremtési kedvezmény összege az (1) bekezdés szerinti további gyermekekkel együttesen igénybe vehető támogatási összeg és a már megkötött családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződés szerinti támogatási összeg különbözete.

(3) Az (1) bekezdés szerinti igénybevétel feltétele, hogy a már megkötött családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződést megalapozó építési költségvetést a támogatott személy legalább a (2) bekezdés szerinti különbözeti támogatási összegnek megfelelő, a 37. § (1a) bekezdése szerinti bekerülési költséggel megnövelje, és ezt a módosított költségvetést a hitelintézet elfogadja.

(4) Az (1) bekezdés szerinti igénylés esetén a (2) bekezdés szerinti különbözeti támogatási összegre vonatkozó támogatási kérelmet kell benyújtani a már megkötött családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződést megalapozó támogatási kérelem kiegészítéseként.

(5) Amennyiben az (1) bekezdésben foglaltak szerinti igénylés során a támogatási összeg megállapításához figyelembe vehető összesített gyermekszám elérné

a) a kettőt, akkor a lakás hasznos alapterületének a 22. § (1) bekezdés b) pontjában vagy 22. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak meg kell felelnie,

b) a hármat, akkor

ba) a (4) bekezdés szerinti kérelem mellékleteként a támogatott személynek a már megkötött családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződést megalapozó kérelem benyújtásának időpontjára vonatkozóan igazolnia kell a 31. §-ban foglalt feltételek teljesülését, és

bb) a lakás hasznos alapterületének a 22. § (1) bekezdés c) pontjában vagy a 22. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltaknak meg kell felelnie.

(6) Az (1)-(5) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése esetén a hitelintézet és a támogatott személy a már megkötött támogatási szerződést a kiegészített támogatási kérelemnek megfelelően módosítja."

4. § Az R1. 63. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét az eAdaton található útmutató szerinti formában teljesíti havonta egy alkalommal, az alábbiak szerint:

a) a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig a tárgyhónapot megelőző hónapban megkötött családi otthonteremtési kedvezmény és a 69. § (1) bekezdése szerinti adó-visszatérítési támogatás igénybevételére vonatkozó támogatási szerződések, valamint az e bekezdés szerint korábbiakban bejelentett támogatási szerződések módosításának adatait, és

b) a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételére vonatkozó támogatási szerződések a) pont szerinti kincstári befogadását követő hónap 10. napjáig az ahhoz kapcsolódó többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása, valamint a 69. § (1a) bekezdése szerinti adó-visszatérítési támogatás igénybevételére vonatkozó támogatási szerződések adatait."

5. § Az R1. a következő 94. §-sal egészül ki:

"94. § (1) A családok támogatásaira vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 786/2021. (XII. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr7.) megállapított 38. §-t a Módr7. hatálybalépését megelőzően megkötött támogatási szerződések tekintetében is alkalmazni kell.

(2) A Módr7.-tel megállapított 70. § rendelkezéseit a Módr7. hatálybalépését megelőzően keletkezett támogatási jogviszonyokra és családjogi tényekre, valamint megkezdett visszafizetés iránti eljárásokra is alkalmazni kell, ha a támogatás visszafizetése a Módr7. hatálybalépéséig teljes egészében még nem történt meg."

6. § Az R1.

a) 3. § (1) bekezdés 9. pont b) alpontjában a "ha a tetőtér beépítés" szövegrész helyébe a "ha a tetőtér beépítés - ideértve azt az esetet is, ha az az építmény térfogatnövelésével nem jár -" szöveg,

b) 12. §

ba) (1) bekezdésében az "a (2) és (2b) bekezdésben" szövegrész helyébe az "a (2) és (2b) bekezdésben, valamint a 38. §-ban" szöveg,

bb) (2) bekezdésében a "vele közös háztartásban élő gyermeke után vagy fiatal házaspár általi gyermekvállalás esetén - a (2a) bekezdésben foglalt kivétellel - a korábban folyósított" szövegrész helyébe az "- a (2a) bekezdésben foglalt kivétellel - a korábban folyósított és az újabb igénylésig vissza nem fizetett" szöveg,

bc) (2a) bekezdésében az "azon gyermekek" szövegrész helyébe az "azon, az igénylés időpontjában meglévő gyermekek" szöveg,

c) 13. § (7) bekezdésében az "az ingatlan-nyilvántartásban nyilvántartott kizárólagos használati joga" szövegrész helyébe a "kizárólagos használati joga" szöveg,

d) 26. § (2) bekezdésében az "épített" szövegrész helyébe a "vásárolt" szöveg,

e) 44. § (3) bekezdésében a "megvásárlása" szövegrész helyébe az "átruházása" szöveg, az "adásvételi szerződéssel" szövegrész helyébe a "szerződéssel, bírósági, illetve hatósági határozattal, árverési jegyzőkönyvvel" szöveg, és a "vételár" szövegrész helyébe az "ellenérték" szöveg,

f) 59. § (11) bekezdés b) pontjában a "(6)" szövegrész helyébe a "(7)" szöveg,

g) 70. §

ga) a) pontjában a "49. és 50. §-ban, az 51. § (1), (2) és (5)-(7) bekezdésében, az 52-54. §-ban" szövegrész helyébe a "49-54. §-ban - kivéve az 51. § (3) és (4) bekezdését, ha a támogatott személy családi otthonteremtési kedvezményt nem vett igénybe -" szöveg,

gb) b) pontjában a "36-50. §-ban, az 51. § (1), (2) és (5)-(7) bekezdésében, az 52-54. §-ban" szövegrész helyébe a "36-54. §-ban" szöveg,

h) 77. §-ában az "a támogatott személy lakóhelye szerint illetékes állami adóhatóság" szövegrész helyébe az "az állami adóhatóság" szöveg

lép.

3. A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

7. § A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 8. alcíme a következő 19/J. §-sal egészül ki:

"19/J. § Ha a fiatal házaspár korábban megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezményt vett igénybe, megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezményre irányuló újabb támogatási szerződést csak akkor köthetnek, ha a korábbi szerződésben foglalt gyermekvállalás maradéktalanul teljesült, vagy a korábbi támogatási összegnek legalább a nem teljesült gyermekvállalásra jutó hányadát visszafizették."

8. § Az R2. a következő 26/A. §-sal egészül ki:

"26/A. § (1) Bővítés, és a 7/A. alcím szerinti korszerűsítés, illetve bővítés esetén a családi otthonteremtési kedvezmény a használatbavételi engedélyről szóló határozat, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági dokumentum vagy egyszerű bejelentéshez kötött bővítés esetén a felépítés megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítását, vagy a 7/A. alcím szerinti korszerűsítés esetén a korszerűsítési munkák befejezését megelőzően a már megkötött családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződés szerinti támogatási összeget megalapozó gyermekszámon felül további - a támogatási kérelem benyújtását követően a 12. várandóssági hetet betöltött, megszületett vagy örökbefogadott meglévő, vagy a 8. alcím szerint vállalt - 10. § szerinti gyermekre is igényelhető.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igénylés esetén a családi otthonteremtési kedvezmény összege az (1) bekezdés szerinti további gyermekekkel együttesen igénybe vehető támogatási összeg és a már megkötött családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződés szerinti támogatási összeg különbözete.

(3) Azon gyermek esetében, aki után a 23. § szerinti, utóbb született gyermek után igényelhető családi otthonteremtési kedvezményt már igénybe vették, az (1) bekezdés szerinti különbözeti támogatási összeget a 23. § szerinti családi otthonteremtési kedvezmény összegével is csökkenteni kell.

(4) Az (1) bekezdés szerinti igénybevétel feltétele, hogy a már megkötött családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződést megalapozó költségvetést a támogatott személy legalább a (2) bekezdés szerinti különbözeti támogatási összegnek megfelelő, a 2. § (1) bekezdése szerinti bekerülési költséggel megnövelje, és ezt a módosított költségvetést a hitelintézet elfogadja.

(5) Az (1) bekezdés szerinti igénylés esetén a (2) bekezdés szerinti különbözeti támogatási összegre vonatkozó támogatási kérelmet kell benyújtani a már megkötött családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződést megalapozó támogatási kérelem kiegészítéseként.

(6) Amennyiben az (1) bekezdésben foglaltak szerint a támogatási összeg megállapításához figyelembe vehető gyermekszám elérné

a) a kettőt, akkor a lakás hasznos alapterületének a 8. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak meg kell felelnie,

b) a hármat, akkor

ba) a 7/A. alcímben meghatározott korszerűsítés, illetve bővítés céljából történő igénylés esetén a (4) bekezdés szerinti kérelem mellékleteként a támogatott személynek a már megkötött családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződést megalapozó támogatási kérelem benyújtásának időpontjára vonatkozóan igazolnia kell a 19/E. § (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesülését, és

bb) a lakás hasznos alapterületének a 8. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak meg kell felelnie,

c) a négyet, akkor

ca) a 7/A. alcímben meghatározott korszerűsítés, illetve bővítés céljából történő igénylés esetén - amennyiben erre az eredeti támogatási kérelem benyújtásakor nem került sor - a (4) bekezdés szerinti kérelem mellékleteként a támogatott személynek a már megkötött családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződést megalapozó támogatási kérelem benyújtásának időpontjára vonatkozóan igazolnia kell a 19/E. § (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesülését, és

cb) a lakás hasznos alapterületének a 8. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltaknak meg kell felelnie.

(7) Az (1)-(6) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése esetén a hitelintézet és a támogatott személy a már megkötött támogatási szerződést a kiegészített támogatási kérelemnek megfelelően módosítja."

9. § Az R2. 47. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét az eAdaton található útmutató szerinti formában teljesíti havonta egy alkalommal, az alábbiak szerint:

a) a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig az tárgyhónapot megelőző hónapban megkötött családi otthonteremtési kedvezmény és adó-visszatérítési támogatás igénybevételére vonatkozó támogatási szerződések, valamint az e bekezdés szerint korábbiakban bejelentett támogatási szerződések módosításának adatait, és

b) a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételére vonatkozó támogatási szerződések a) pont szerinti kincstári befogadását követő hónap 10. napjáig az ahhoz kapcsolódó többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása igénybevételére vonatkozó támogatási szerződések adatait."

10. § Az R2. a következő 66. §-sal egészül ki:

"66. § A családok támogatásaira vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 786/2021. (XII. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr8.) megállapított 26/A. §-t a Módr8. hatálybalépését megelőzően megkötött támogatási szerződések tekintetében is alkalmazni kell."

11. § Az R2.

a) 3. §

aa) (1) bekezdésében az "a (2) és (2b) bekezdésben" szövegrész helyébe az "a (2) és (2b) bekezdésben, valamint a 26/A. §-ban" szöveg,

ab) (2) bekezdésében a "háztartásában nevelt gyermeke után folyósított" szövegrész helyébe a "korábban folyósított és az újabb igénylésig vissza nem fizetett" szöveg,

ac) (2a) bekezdésében az "azon gyermekek" szövegrész helyébe az "azon, az igénylés időpontjában meglévő gyermekek" szöveg,

b) 14. §

ba) (9) bekezdésében az "az ingatlan-nyilvántartásban nyilvántartott kizárólagos használati joga" szövegrész helyébe a "kizárólagos használati joga" szöveg,

bb) (10) bekezdésében az "(1) bekezdés c) pont ca) alpontjában foglaltakat nem kell alkalmazni" szövegrész helyébe az "(1) bekezdés c) pontjában foglaltakat - a cc) alpontja kivételével - nem kell alkalmazni" szöveg,

c) 19. § (4) bekezdés a) pontjában a "lomkamrát és központi berendezéseinek építési költsége -" szövegrész helyébe a "lomkamrát - és központi berendezéseinek építési költsége" szöveg,

d) 19/D. § (5) bekezdés a) pontjában a "3. § (1) és (2a) bekezdésében" szövegrész helyébe a "3. § (1) és (2a) bekezdésében, valamint a 19/J. §-ban" szöveg,

e) 51/H. §-ában az "a támogatott személy lakóhelye szerint illetékes állami adóhatóság" szövegrész helyébe az "az állami adóhatóság" szöveg

lép.

4. A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

12. § A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet 15/A. § (1) bekezdésében a "lakáscélú jelzáloghitel-szerződés" szövegrész helyébe a "lakáscélú jelzáloghitel-szerződés, valamint az 5. § szerinti lakáscélú pénzügyi lízingszerződés" szöveg lép.

5. A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet rendelkezésének hatályon kívül helyezése

13. § Hatályát veszti a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés b) pontjában a "felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó" szövegrész.

6. A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet módosítása

14. § A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 9. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kérelemhez mellékelni kell a következő dokumentumokat vagy - az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti esetben a valamint u) és v) pontban foglalt dokumentumok kivételével - azok másolatát:]

"g) több lakásból álló közös tulajdonú ingatlan esetében

ga) a közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megállapodás,

gb) a tulajdonostársak Ptk. 5:78. § (1) bekezdése szerint meghozott - a határozat elfogadását támogató egyes tulajdonostársak neve mellett a tulajdoni hányaduk arányát és az aláírásukat is tartalmazó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt - határozata, továbbá ha e határozat meghozatalát követően történt az igénylő tulajdoni hányadának megszerzése, akkor a határozat mellett a tulajdonjog átruházásáról szóló, ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre benyújtott okirat másolata is, vagy

gc) bírósági ítélet,"

15. § Az R3.

a) 2. § (2) bekezdésében a "törvényben" szövegrész helyébe a "törvényben (a továbbiakban: Ptk.)" szöveg,

b) 4. § (2) bekezdés

ba) a) pontjában a "kiskorú gyermeke" szövegrész helyébe a "kiskorú vagy a 2. § (1) bekezdés 2. pont b) alpont bb) pontja szerinti gyermeke" szöveg, és a "vagy kiskorú gyermekeik" szövegrész helyébe az "illetve kiskorú, vagy a 2. § (1) bekezdés 2. pont b) alpont bb) pontja szerinti gyermekeik" szöveg,

bb) b) pontjában a "gyermeke" szövegrész helyébe a "gyermeke (ide nem értve a magzatot)" szöveg,

c) 4. §

ca) (5) bekezdésében a "használati megállapodás vagy bírósági ítélet alapján" szövegrész helyébe a "használati megállapodás, a tulajdonostársak határozata vagy bírósági ítélet alapján" szöveg,

cb) (6) bekezdés b) pontjában a "kiskorú gyermekei" szövegrész helyébe a "kiskorú vagy a 2. § (1) bekezdés 2. pont b) alpont bb) pontja szerinti gyermekei" szöveg,

d) 9. § (3) bekezdés a) pontjában és 9. § (5) bekezdésében a "kivitelezővel" szövegrész helyébe a "vállalkozóval" szöveg,

e) 9. § (3) bekezdés v) pontjában a "szóló adóigazolás" szövegrész helyébe a "szóló, a kérelem benyújtásához képest 15 napon belül kiállított adóigazolás" szöveg,

f) 10. § (2) bekezdésében a "mértékét a" szövegrész helyébe a "mértékét - a 9. § (3) bekezdés u) és v) pontjában foglalt eltéréssel - a" szöveg

lép.

7. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére