795/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 2. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. §, a 4. §, az 5. § b) pontja, a 6. §, valamint az 1. és a 2. melléklet tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § a) pontja tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló, az 1. mellékletben foglalt táblázat 2-53., 55-66., 68-73. és 75-77. sora szerinti beruházások, valamint a 2. mellékletben foglalt táblázat 27. sora szerinti beruházás járulékos közbeszerzési szolgáltatója, beruházás-lebonyolítója és műszaki ellenőre kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság."

2. § Az R. a következő 4/B-4/E. §-sal egészül ki:

"4/B. § (1) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 24. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon művelődési, kereskedelmi, szolgáltató, oktatási, igazgatási és egyéb közösségi szórakoztató épület, irodaépület, a kutatásfejlesztés építménye, sportépítmény, valamint parkolóház rendeltetésű épületek és építmények, továbbá azok kiszolgáló építményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési tervek és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

a) a beruházással összefüggésben összesen 8 új parkolóhelyet kell megvalósítani,

b) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 25%.

4/C. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 46. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a beépítés szabályait a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési tervek és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti beruházással érintett ingatlan telkén az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához gépjármű- és autóbuszparkoló- és várakozóhelyet nem kell biztosítani.

4/D. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 47. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a beépítés szabályait a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési tervek és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti beruházással érintett ingatlan telkén az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához gépjármű- és autóbuszparkoló- és várakozóhelyet nem kell biztosítani.

4/E. § (1) A 2a. mellékletben foglalt táblázat szerinti beruházásokkal érintett ingatlanok telkére a beépítés sajátos szabályait és egyedi építési követelményeit a (2)-(31) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési tervek és az OTÉK előírásait a (2)-(31) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2)-(31) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 2. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkén a beépítés módja szabadon álló.

(3) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 3. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) a kialakítható legkisebb telekméret 300 m2,

b) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 7 méter,

c) a tető hajlásszöge 15-50 fok között választható meg,

d) az építési hely az érintett ingatlan teljes területe.

(4) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 6. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkén a beépítés módja szabadon álló.

(5) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 7. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkén a tervezett épület a telken szabadon elhelyezhető.

(6) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 8. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére vonatkozóan:

a) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 7 méter,

b) a tető hajlásszöge 15-50 fok között választható meg.

(7) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 9. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 7 méter,

b) a beépítés módja szabadon álló.

(8) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 12. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 0,5 m2/m2,

b) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

c) a tető hajlásszöge 15-50 fok között választható meg.

(9) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 13. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) a beépítés módja kialakult, szabadon álló,

b) a kialakítható legkisebb telekméret 700 m2,

c) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 40%,

d) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 7,0 méter,

e) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

f) a kialakítandó új telek legkisebb szélessége 20 méter, mélysége 40 méter,

g) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 0,8 m2/m2.

(10) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 14. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkén az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 7 méter.

(11) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 15. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkén az építési hely az érintett ingatlan teljes területe.

(12) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 16. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) az építési hely az érintett ingatlan teljes területe,

b) a tető hajlásszöge 10-50 fok között választható meg,

c) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 10 méter,

d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

e) a kialakítható legkisebb telekméret 300 m2,

f) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 4,5 m2/m2,

g) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 60%,

h) sportcélú létesítmény a telken elhelyezhető,

i) a beruházással összefüggésben összesen 8 új parkolóhelyet kell megvalósítani.

(13) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 17. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkén a tető hajlásszöge 15-50 fok között választható meg.

(14) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 18. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkén a tető hajlásszöge 15-50 fok között választható meg.

(15) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 19. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkén az építési hely az érintett ingatlan teljes területe.

(16) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 21. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) az építési hely az érintett ingatlan teljes területe,

b) a tető hajlásszöge 10-50 fok között választható meg,

c) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 10 méter,

d) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 60%,

e) a beruházással összefüggésben nem kell új parkolóhelyet megvalósítani.

(17) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 23. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) az építési hely az érintett ingatlan teljes területe,

b) a tető hajlásszöge 10-50 fok között választható meg,

c) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 10 méter,

d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

e) a kialakítható legkisebb telekméret 300 m2,

f) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke 4,5 m2/m2,

g) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 60%,

h) sportcélú létesítmény a telken elhelyezhető.

(18) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 24. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkén a tető hajlásszöge 15-50 fok között választható meg.

(19) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 26. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) a tető hajlásszöge 15-50 fok között választható meg,

b) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 12 méter,

c) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%.

(20) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 28. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) az építési hely az érintett ingatlan teljes területe,

b) a tető hajlásszöge 10-50 fok között választható meg,

c) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 10 méter,

d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

e) a kialakítható legkisebb telekméret 300 m2,

f) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke 4,5 m2/m2,

g) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 60%,

h) sportcélú létesítmény a telken elhelyezhető,

i) a beruházással összefüggésben összesen 8 új parkolóhelyet kell megvalósítani.

(21) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 29. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) az építési hely az érintett ingatlan teljes területe,

b) a tető hajlásszöge 10-50 fok között választható meg,

c) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 10 méter,

d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

e) az építési hely az érintett ingatlan teljes területe,

f) a kialakítható legkisebb telekméret 300 m2,

g) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke 4,5 m2/m2,

h) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 60%,

i) sportcélú létesítmény a telken elhelyezhető.

(22) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 30. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) az építési hely az érintett ingatlan teljes területe,

b) a tető hajlásszöge 10-50 fok között választható meg,

c) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 10 méter,

d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

e) a kialakítható legkisebb telekméret 300 m2,

f) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke 4,5 m2/m2,

g) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 60%,

h) sportcélú létesítmény a telken elhelyezhető.

(23) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 32. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére vonatkozóan:

a) a tető hajlásszöge 15-50 fok között választható meg,

b) sportcélú létesítmény a telken elhelyezhető.

(24) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 33. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére vonatkozóan:

a) az építési hely az érintett ingatlan teljes területe,

b) tető hajlásszöge 15-50 fok között választható meg.

(25) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 34. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 7 méter,

b) a beépítés módja szabadon álló.

(26) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 35. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkén az építési hely az érintett ingatlan teljes területe.

(27) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 36. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkén az építési hely az érintett ingatlan teljes területe.

(28) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 37. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére vonatkozóan az épületmagasság megengedett legkisebb mértéke 7,5 méter.

(29) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 38. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) a tető hajlásszöge 15-50 fok között választható meg,

b) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 7,5 méter,

c) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 30%.

(30) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 39. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) az építési hely az érintett ingatlan teljes területe,

b) a tető hajlásszöge 10-50 fok között választható meg,

c) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 10 méter,

d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

e) a kialakítható legkisebb telekméret 300 m2,

f) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke 4,5 m2/m2,

g) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 60%,

h) sportcélú létesítmény a telken elhelyezhető.

(31) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 40. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 7 méter,

b) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 40%."

3. § Az R. a következő 10. §-sal egészül ki:

"10. § A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 795/2021. (XII. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított 1. § (1) és (2) bekezdését, 2. §-át, 4. § (1) bekezdését, 4/A-E. §-át, 2. mellékletében foglalt táblázat B:4 mezőjét, B:30 mezőjét, B:32 mezőjét, B:38 mezőjét, 65. sorát, továbbá 2a. mellékletét a Módr4. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell."

4. § (1) Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. a 2. melléklet szerinti 2a. melléklettel egészül ki.

5. § Az R.

a) 1. § (1) és (2) bekezdésében, 2. § nyitó szövegrészében és 4/A. §-ában az "1. és 2. mellékletben" szövegrész helyébe az "1-2a. mellékletben" szöveg,

b) 2. mellékletében foglalt táblázat

ba) B:4 mezőjében az "1388/3" szövegrész helyébe a "902" szöveg,

bb) B:30 mezőjében a "45 és 46/4" szövegrész helyébe a "45/1" szöveg,

bc) B:32 mezőjében a "135" szövegrész helyébe a "127" szöveg,

bd) B:38 mezőjében a "3437/79" szövegrész helyébe a "3437/113" szöveg

lép.

6. § Hatályát veszti az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 74. sora.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 795/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 65. sorral egészül ki:

(AB
1.A beruházás megnevezéseA beruházás azonosító adatai)
65.tanuszoda-fejlesztésTiszavasvári belterület 6661/2 helyrajzi számú ingatlan

2. melléklet a 795/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez

"2a. melléklet a 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelethez

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program III. ütemében megvalósuló nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások

AB
1.A beruházás megnevezéseA beruházás azonosító adatai
2.tornaterem-fejlesztésÁtány belterület,
422 helyrajzi számú ingatlan
3.tornaterem-fejlesztésBakonysárkány belterület,
56 helyrajzi számú ingatlan
4.tornaterem-fejlesztésBakonyszentkirály belterület,
564 helyrajzi számú ingatlan
5.tornaterem-fejlesztésBorsodszirák belterület,
114 helyrajzi számú ingatlan
6.tornaterem-fejlesztésCsécse belterület,
471/4 helyrajzi számú ingatlan
7.tornaterem-fejlesztésCsókakő belterület,
357 helyrajzi számú ingatlan
8.tornaterem-fejlesztésCsonkahegyhát belterület,
254 és 256 helyrajzi számú helyrajzi számú ingatlanok
9.tornaterem-fejlesztésDorogháza belterület,
156 helyrajzi számú ingatlan
10.tornaterem-fejlesztésEcséd belterület,
3/2 helyrajzi számú ingatlan
11.tornaterem-fejlesztésEnese belterület,
152 helyrajzi számú ingatlan
12.tornaterem-fejlesztésGyöngyöstarján belterület,
431 helyrajzi számú ingatlan
13.tornaterem-fejlesztésHévízgyörk belterület,
795/6, 795/7 és 795/8 helyrajzi számú helyrajzi számú ingatlanok
14.tornaterem-fejlesztésIzsófalva belterület,
874 helyrajzi számú ingatlan
15.tornaterem-fejlesztésKecskemét belterület,
8319 helyrajzi számú ingatlan
16.tornaterem-fejlesztésMagyarhomorog belterület,
383 és 384/2 helyrajzi számú ingatlanok
17.tornaterem-fejlesztésMagyarpolány belterület,
470, 471, 488 és 489 helyrajzi számú ingatlanok
18.tornaterem-fejlesztésMezőtárkány belterület,
469, 476 és 477/1 helyrajzi számú helyrajzi számú ingatlanok
19.tornaterem-fejlesztésMocsa belterület,
635/14 helyrajzi számú ingatlan
20.tornaterem-fejlesztésNagykáta belterület,
604 helyrajzi számú ingatlan
21.tornaterem-fejlesztésNagykónyi belterület,
312 és 313/1 helyrajzi számú helyrajzi számú ingatlanok
22.tornaterem-fejlesztésNagymaros belterület,
629 és 630 helyrajzi számú helyrajzi számú ingatlanok
23.tornaterem-fejlesztésNagyoroszi belterület,
65/1 helyrajzi számú ingatlan
24.tornaterem-fejlesztésNagyvázsony belterület,
916 helyrajzi számú ingatlan
25.tornaterem-fejlesztésNyírpilis belterület,
350 helyrajzi számú ingatlan
26.tornaterem-fejlesztésOstoros belterület,
70, 71/1, 71/2, 72/1 és 72/2 helyrajzi számú ingatlanok
27.tornaterem-fejlesztésPétervására belterület,
127 helyrajzi számú ingatlan
28.tornaterem-fejlesztésPetőfiszállás belterület,
163/1 helyrajzi számú ingatlan
29.tornaterem-fejlesztésPilisszántó belterület,
549, 550/1 és 551/1 helyrajzi számú ingatlanok
30.tornaterem-fejlesztésPilisszentkereszt belterület,
423 és 438 helyrajzi számú ingatlanok
31.tornaterem-fejlesztésRábapaty belterület,
29/4 helyrajzi számú ingatlan
32.tornaterem-fejlesztésSúr belterület,
542/1 és 547 helyrajzi számú ingatlanok
33.tornaterem-fejlesztésSümegcsehi belterület,
269/2 helyrajzi számú ingatlan
34.tornaterem-fejlesztésSzalonna belterület,
91 helyrajzi számú ingatlan
35.tornaterem-fejlesztésSzikszó belterület,
1280/7 helyrajzi számú ingatlan
36.tornaterem-fejlesztésSzolnok belterület,
4345 helyrajzi számú ingatlan
37.tornaterem-fejlesztésSzolnok belterület,
1562 helyrajzi számú ingatlan
38.tornaterem-fejlesztésUgod belterület,
241 helyrajzi számú ingatlan
39.tornaterem-fejlesztésVácszentlászló belterület,
1 és 9/1 helyrajzi számú ingatlanok
40.tornaterem-fejlesztésVámosújfalu belterület,
96/1 helyrajzi számú ingatlan
41.tornaterem-fejlesztésZalaszentiván belterület,
362 helyrajzi számú ingatlan
42.tanuszoda-fejlesztésBóly belterület,
595 helyrajzi számú ingatlan
43.tanuszoda-fejlesztésKunszentmiklós belterület,
1/3 helyrajzi számú ingatlan
44.tanuszoda-fejlesztésNagykőrös belterület,
254/1 helyrajzi számú ingatlan
45.tanuszoda-fejlesztésPüspökladány belterület,
488/7 helyrajzi számú ingatlan
46.tanuszoda-fejlesztésSiófok belterület,
10083/1 helyrajzi számú ingatlan
47.tanuszoda-fejlesztésTiszafüred belterület,
1085/17 helyrajzi számú ingatlan
48.tanuszoda-fejlesztésVasvár belterület,
0363/1 és 0363/2 helyrajzi számú ingatlanok

"

Tartalomjegyzék