141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16., 17. és 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)[1] A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló, az 1-2a. mellékletben felsorolt és megjelölt földrészleteken, illetve ezen földrészletekből telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósuló beruházásokkal összefüggő, a 3. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2)[2] Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek az 1-2a. mellékletben felsorolt beruházások megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.

(3)[3]

(4)[4]

(5) A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló kormányrendelet (a továbbiakban: R.) hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági eljárásokban az R.-ben a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások esetében kijelölt hatóságok járnak el.

2. § Az 1-2a. mellékletben felsorolt beruházásokkal összefüggésben[5]

a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

b) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

3. §[6]

4. § (1)[7] A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló, az 1. mellékletben foglalt táblázat 2-53., 55-66., 68-73. és 75-77. sora szerinti beruházások, valamint a 2. mellékletben foglalt táblázat 27. sora szerinti beruházás járulékos közbeszerzési szolgáltatója, beruházás-lebonyolítója és műszaki ellenőre kizárólagos joggal az Építési és Közlekedési Minisztérium.

(2) Az (1) bekezdés szerinti beruházáslebonyolítói feladatkörbe az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. LXXVIII. törvény 43. § (1) bekezdés c)-d), f), j) és k) pontjában foglalt feladatokon túlmenően - az építésügyi szakmagyakorlásra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok betartásával - minden olyan feladat, illetve tevékenység ellátása beletartozik, ami az építési tevékenység szakszerű megvalósításának előkészítésével, ellenőrzésével vagy irányításával kapcsolatos.

4/A. §[8] Az 1-2a. mellékletben felsorolt beruházásokra irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető - az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján - indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.

4/B. §[9] (1) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 24. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon művelődési, kereskedelmi, szolgáltató, oktatási, igazgatási és egyéb közösségi szórakoztató épület, irodaépület, a kutatás-fejlesztés építménye, sportépítmény, valamint parkolóház rendeltetésű épületek és építmények, továbbá azok kiszolgáló építményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési tervek és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

a) a beruházással összefüggésben összesen 8 új parkolóhelyet kell megvalósítani,

b) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 25%.

4/C. §[10] (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 46. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a beépítés szabályait a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési tervek és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti beruházással érintett ingatlan telkén az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához gépjármű- és autóbuszparkoló- és várakozóhelyet nem kell biztosítani.

4/D. §[11] (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 47. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a beépítés szabályait a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési tervek és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti beruházással érintett ingatlan telkén az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához gépjármű- és autóbuszparkoló- és várakozóhelyet nem kell biztosítani.

4/E. §[12] (1) A 2a. mellékletben foglalt táblázat szerinti beruházásokkal érintett ingatlanok telkére a beépítés sajátos szabályait és egyedi építési követelményeit a (2)-(31) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési tervek és az OTÉK előírásait a (2)-(31) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2)-(31) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 2. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkén a beépítés módja szabadon álló.

(3) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 3. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) a kialakítható legkisebb telekméret 300 m2,

b) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 7 méter,

c) a tető hajlásszöge 15-50 fok között választható meg,

d) az építési hely az érintett ingatlan teljes területe.

(4) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 6. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkén a beépítés módja szabadon álló.

(5) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 7. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkén a tervezett épület a telken szabadon elhelyezhető.

(6) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 8. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére vonatkozóan:

a) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 7 méter,

b) a tető hajlásszöge 15-50 fok között választható meg.

(7) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 9. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 7 méter,

b) a beépítés módja szabadon álló.

(8) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 12. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 0,5 m2/m2,

b) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

c) a tető hajlásszöge 15-50 fok között választható meg.

(9) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 13. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) a beépítés módja kialakult, szabadon álló,

b) a kialakítható legkisebb telekméret 700 m2,

c) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 40%,

d) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 7,0 méter,

e) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

f) a kialakítandó új telek legkisebb szélessége 20 méter, mélysége 40 méter,

g) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 0,8 m2/m2.

(10) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 14. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkén az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 7 méter.

(11) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 15. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkén az építési hely az érintett ingatlan teljes területe.

(12) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 16. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) az építési hely az érintett ingatlan teljes területe,

b) a tető hajlásszöge 10-50 fok között választható meg,

c) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 10 méter,

d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

e) a kialakítható legkisebb telekméret 300 m2,

f) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 4,5 m2/m2,

g) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 60%,

h) sportcélú létesítmény a telken elhelyezhető,

i) a beruházással összefüggésben összesen 8 új parkolóhelyet kell megvalósítani.

(13) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 17. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkén a tető hajlásszöge 15-50 fok között választható meg.

(14) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 18. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkén a tető hajlásszöge 15-50 fok között választható meg.

(15) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 19. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkén az építési hely az érintett ingatlan teljes területe.

(16) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 21. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) az építési hely az érintett ingatlan teljes területe,

b) a tető hajlásszöge 10-50 fok között választható meg,

c) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 10 méter,

d) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 60%,

e) a beruházással összefüggésben nem kell új parkolóhelyet megvalósítani.

(17) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 23. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) az építési hely az érintett ingatlan teljes területe,

b) a tető hajlásszöge 10-50 fok között választható meg,

c) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 10 méter,

d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

e) a kialakítható legkisebb telekméret 300 m2,

f) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke 4,5 m2/m2,

g) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 60%,

h) sportcélú létesítmény a telken elhelyezhető.

(18) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 24. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkén a tető hajlásszöge 15-50 fok között választható meg.

(19) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 26. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) a tető hajlásszöge 15-50 fok között választható meg,

b) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 12 méter,

c) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%.

(20) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 28. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) az építési hely az érintett ingatlan teljes területe,

b) a tető hajlásszöge 10-50 fok között választható meg,

c) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 10 méter,

d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

e) a kialakítható legkisebb telekméret 300 m2,

f) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke 4,5 m2/m2,

g) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 60%,

h) sportcélú létesítmény a telken elhelyezhető,

i) a beruházással összefüggésben összesen 8 új parkolóhelyet kell megvalósítani.

(21) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 29. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) az építési hely az érintett ingatlan teljes területe,

b) a tető hajlásszöge 10-50 fok között választható meg,

c) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 10 méter,

d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

e) az építési hely az érintett ingatlan teljes területe,

f) a kialakítható legkisebb telekméret 300 m2,

g) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke 4,5 m2/m2,

h) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 60%,

i) sportcélú létesítmény a telken elhelyezhető.

(22) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 30. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) az építési hely az érintett ingatlan teljes területe,

b) a tető hajlásszöge 10-50 fok között választható meg,

c) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 10 méter,

d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

e) a kialakítható legkisebb telekméret 300 m2,

f) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke 4,5 m2/m2,

g) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 60%,

h) sportcélú létesítmény a telken elhelyezhető.

(23) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 32. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére vonatkozóan:

a) a tető hajlásszöge 15-50 fok között választható meg,

b) sportcélú létesítmény a telken elhelyezhető.

(24) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 33. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére vonatkozóan:

a) az építési hely az érintett ingatlan teljes területe,

b) tető hajlásszöge 15-50 fok között választható meg.

(25) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 34. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 7 méter,

b) a beépítés módja szabadon álló.

(26) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 35. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkén az építési hely az érintett ingatlan teljes területe.

(27) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 36. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkén az építési hely az érintett ingatlan teljes területe.

(28) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 37. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére vonatkozóan az épületmagasság megengedett legkisebb mértéke 7,5 méter.

(29) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 38. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) a tető hajlásszöge 15-50 fok között választható meg,

b) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 7,5 méter,

c) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 30%.

(30) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 39. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) az építési hely az érintett ingatlan teljes területe,

b) a tető hajlásszöge 10-50 fok között választható meg,

c) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 10 méter,

d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

e) a kialakítható legkisebb telekméret 300 m2,

f) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke 4,5 m2/m2,

g) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 60%,

h) sportcélú létesítmény a telken elhelyezhető.

(31) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 40. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 7 méter,

b) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 40%.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

7. §[13] E rendeletnek a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 96/2015. (IV. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

8. §[14] A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 283/2017. (IX. 22.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód2r.) megállapított rendelkezéseket a Mód2r. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

9. §[15] E rendeletnek a sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 223/2018. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 4/A. §-át a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

10. §[16] A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 795/2021. (XII. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított 1. § (1) és (2) bekezdését, 2. §-át, 4. § (1) bekezdését, 4/A-E. §-át, 2. mellékletében foglalt táblázat B:4 mezőjét, B:30 mezőjét, B:32 mezőjét, B:38 mezőjét, 65. sorát, továbbá 2a. mellékletét a Módr4. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.[17]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelethez[18]

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program I. ütemében megvalósuló, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások

AB
1.A beruházás megnevezéseA beruházás azonosító adatai
2.tanteremfejlesztésNagykovácsi közigazgatási területén fekvő,
133 helyrajzi számú ingatlan
3.tanteremfejlesztésVácduka közigazgatási területén fekvő,
202 helyrajzi számú ingatlan
4.tanteremfejlesztésBudakalász közigazgatási területén fekvő,
886 helyrajzi számú ingatlan
5.tanteremfejlesztésNagytarcsa közigazgatási területén fekvő,
72/5 helyrajzi számú ingatlan
6.tanteremfejlesztésAranyosapáti közigazgatási területén fekvő,
702, 704, 705, 706 helyrajzi számú ingatlan
7.tanteremfejlesztésErk közigazgatási területén fekvő,
114 helyrajzi számú ingatlan
8.tanteremfejlesztésPetőfiszállás közigazgatási területén fekvő,
163 helyrajzi számú ingatlan
9.tanteremfejlesztésDunakeszi közigazgatási területén fekvő,
73/1 helyrajzi számú ingatlan
10.tanteremfejlesztésVisegrád közigazgatási területén fekvő,
88 és 84/1 helyrajzi számú ingatlan
11.tanteremfejlesztésDunaharaszti közigazgatási területén fekvő,
1268/2 helyrajzi számú ingatlan
12.tanteremfejlesztésEcser közigazgatási területén fekvő,
883 helyrajzi számú ingatlan
13.tanteremfejlesztésGyőrújbarát közigazgatási területén fekvő,
3288 helyrajzi számú ingatlan
14.tanteremfejlesztésVecsés közigazgatási területén fekvő,
4798 és 3432/2 helyrajzi számú ingatlan
15.tanteremfejlesztésBiatorbágy közigazgatási területén fekvő,
110 helyrajzi számú ingatlan
16.tanteremfejlesztésSolymár közigazgatási területén fekvő,
423/2 helyrajzi számú ingatlan
17.tanteremfejlesztésSződ közigazgatási területén fekvő,
158 helyrajzi számú ingatlan
18.tanteremfejlesztésTelki közigazgatási területén fekvő,
722/5 helyrajzi számú ingatlan
19.tanteremfejlesztésMikepércs közigazgatási területén fekvő,
335 helyrajzi számú ingatlan
20.tanteremfejlesztésVeresegyház közigazgatási területén fekvő,
26 helyrajzi számú ingatlan
21.tanteremfejlesztésDiósd közigazgatási területén fekvő,
2541/1 helyrajzi számú ingatlan
22.tanteremfejlesztésBudapest XIV. kerület közigazgatási területén fekvő,
29978/166 helyrajzi számú ingatlan
23.tanteremfejlesztésGyőr közigazgatási területén fekvő,
4016 helyrajzi számú ingatlan
24.tanteremfejlesztésBudapest XX. kerület közigazgatási területén fekvő,
179422/4 helyrajzi számú ingatlan
25.tornaterem-fejlesztésSzécsény közigazgatási területén fekvő,
551 helyrajzi számú ingatlan
26.tornaterem-fejlesztésErk közigazgatási területén fekvő,
114 helyrajzi számú ingatlan
27.tornaterem-fejlesztésHejőpapi közigazgatási területén fekvő,
230 helyrajzi számú ingatlan
28.tornaterem-fejlesztésDabas közigazgatási területén fekvő,
2256/32 helyrajzi számú ingatlan
29.tornaterem-fejlesztésKonyár közigazgatási területén fekvő,
589 helyrajzi számú ingatlan
30.tornaterem-fejlesztésAndocs közigazgatási területén fekvő,
162/1 helyrajzi számú ingatlan
31.tornaterem-fejlesztésBogyiszló közigazgatási területén fekvő,
490 helyrajzi számú ingatlan
32.tornaterem-fejlesztésGörgeteg közigazgatási területén fekvő,
440 helyrajzi számú ingatlan
33.tornaterem-fejlesztésNagyberény közigazgatási területén fekvő,
4 helyrajzi számú ingatlan
34.tornaterem-fejlesztésBáránd közigazgatási területén fekvő,
3/2 helyrajzi számú ingatlan
35.tornaterem-fejlesztésNagyrábé közigazgatási területén fekvő,
943/1 helyrajzi számú ingatlan
36.tornaterem-fejlesztésSzomód közigazgatási területén fekvő,
561/2 helyrajzi számú ingatlan
37.tornaterem-fejlesztésJászfelsőszentgyörgy közigazgatási területén fekvő,
655 helyrajzi számú ingatlan
38.tornaterem-fejlesztésDunaalmás közigazgatási területén fekvő,
4264 helyrajzi számú ingatlan
39.tornaterem-fejlesztésZichyújfalu közigazgatási területén fekvő,
8638/2 helyrajzi számú ingatlan
40.tornaterem-fejlesztésTiszatarján közigazgatási területén fekvő,
12 helyrajzi számú ingatlan
41.tornaterem-fejlesztésÉrd közigazgatási területén fekvő,
15253/4 helyrajzi számú ingatlan
42.tornaterem-fejlesztésPázmánd közigazgatási területén fekvő,
496 helyrajzi számú ingatlan
43.tornaterem-fejlesztésSárrétudvari közigazgatási területén fekvő,
1038/2 helyrajzi számú ingatlan
44.tornaterem-fejlesztésSzerep közigazgatási területén fekvő,
164 helyrajzi számú ingatlan
45.tornaterem-fejlesztésGárdony közigazgatási területén fekvő,
3655/2 helyrajzi számú ingatlan
46.tornaterem-fejlesztésKaba közigazgatási területén fekvő,
141/3 helyrajzi számú ingatlan
47.tornaterem-fejlesztésKistarcsa közigazgatási területén fekvő,
357/1 helyrajzi számú ingatlan
48.tornaterem-fejlesztésNyírbogát közigazgatási területén fekvő,
225/5 helyrajzi számú ingatlan
49.tornaterem-fejlesztésCsanádpalota közigazgatási területén fekvő,
309 helyrajzi számú ingatlan
50.tornaterem-fejlesztésTiszabő közigazgatási területén fekvő,
192 helyrajzi számú ingatlan
51.tanuszoda-fejlesztésDunakeszi közigazgatási területén fekvő,
73/34 helyrajzi számú ingatlan
52.tanuszoda-fejlesztésGyál közigazgatási területén fekvő,
499/3 helyrajzi számú ingatlan
53.tanuszoda-fejlesztésSárbogárd közigazgatási területén fekvő,
1083 helyrajzi számú ingatlan
54.tanuszoda-fejlesztésBudapest XI. kerület közigazgatási területén fekvő,
1783/6 helyrajzi számú ingatlan
55.tanuszoda-fejlesztésKemecse közigazgatási területén fekvő,
1290/1 helyrajzi számú ingatlan
56.tanuszoda-fejlesztésFüzesgyarmat közigazgatási területén fekvő,
512/30 helyrajzi számú ingatlan
57.tanuszoda-fejlesztésSümeg közigazgatási területén fekvő,
543 helyrajzi számú ingatlan
58.tanuszoda-fejlesztésEnying közigazgatási területén fekvő,
1474/58 helyrajzi számú ingatlan
59.tanuszoda-fejlesztésPutnok közigazgatási területén fekvő,
1130/1 helyrajzi számú ingatlan
60.tanuszoda-fejlesztésTolna közigazgatási területén fekvő,
970/121 helyrajzi számú ingatlan
61.tanuszoda-fejlesztésEdelény közigazgatási területén fekvő,
1193/4 helyrajzi számú ingatlan
62.tanuszoda-fejlesztésSásd közigazgatási területén fekvő,
111/1 helyrajzi számú ingatlan
63.tanuszoda-fejlesztésAbádszalók közigazgatási területén fekvő,
3014/1 helyrajzi számú ingatlan
64.tanuszoda-fejlesztésBélapátfalva közigazgatási területén fekvő,
966 helyrajzi számú ingatlan
65.tanuszoda-fejlesztésTokaj közigazgatási területén fekvő,
1047/15 helyrajzi számú ingatlan
66.tanuszoda-fejlesztésDerecske közigazgatási területén fekvő,
834 helyrajzi számú ingatlan
67.tanuszoda-fejlesztésPannonhalma közigazgatási területén fekvő,
473/1 helyrajzi számú ingatlan
68.tanuszoda-fejlesztésBaktalórántháza közigazgatási területén fekvő,
576/1 helyrajzi számú ingatlan
69.tanuszoda-fejlesztésBalassagyarmat közigazgatási területén fekvő,
3186/2 helyrajzi számú ingatlan
70.tanuszoda-fejlesztésCsenger közigazgatási területén fekvő,
1063/1 helyrajzi számú ingatlan
71.tanuszoda-fejlesztésFehérgyarmat közigazgatási területén fekvő,
1005/1 helyrajzi számú ingatlan
[19]
72.tanuszoda-fejlesztésSzob közigazgatási területén fekvő,
579 helyrajzi számú ingatlan
73.tanuszoda-fejlesztésTörökszentmiklós közigazgatási területén fekvő,
3995 helyrajzi számú ingatlan
74.
75.tanuszoda-fejlesztésMezőcsát közigazgatási területén fekvő,
3272/5 helyrajzi számú ingatlan
76.iskolafejlesztésBudakeszi közigazgatási területén fekvő,
2306/65 helyrajzi számú ingatlan
77.óvodafejlesztésSzárföld közigazgatási területén fekvő,
477 helyrajzi számú ingatlan

2. melléklet a 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelethez[20]

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósuló, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások

[21]
AB
1.A beruházás megnevezéseA beruházás azonosító adatai
2.tornaterem-fejlesztésMohács közigazgatási területén fekvő, belterület 563/4 helyrajzi számú
ingatlan
3.tornaterem-fejlesztésZalaegerszeg közigazgatási területén fekvő, belterület 3008 helyrajzi
számú ingatlanok
4.tornaterem-fejlesztésArló közigazgatási területén fekvő, belterület 902 helyrajzi számú
ingatlan
5.tornaterem-fejlesztésMezőkovácsháza közigazgatási területén fekvő, belterület 569 helyrajzi
számú ingatlan
6.tornaterem-fejlesztésNyírmeggyes közigazgatási területén fekvő, belterület 627/1 helyrajzi
számú ingatlan
7.tornaterem-fejlesztésPilisborosjenő közigazgatási területén fekvő, külterület 0135/11 helyrajzi
számú ingatlan
8.tornaterem-fejlesztésÖcsöd közigazgatási területén fekvő, belterület 260 helyrajzi számú
ingatlan
9.tornaterem-fejlesztésMezőszilas közigazgatási területén fekvő, belterület 452/6 helyrajzi számú
ingatlan
10.tornaterem-fejlesztésCsákánydoroszló közigazgatási területén fekvő, belterület 589 helyrajzi
számú ingatlanok
11.tornaterem-fejlesztésBesenyőtelek közigazgatási területén fekvő, belterület 403 helyrajzi
számú ingatlan
12.tornaterem-fejlesztésEsztár közigazgatási területén fekvő, belterület 76 helyrajzi számú
ingatlanok
13.tornaterem-fejlesztésRum közigazgatási területén fekvő, belterület 472/2 helyrajzi számú
ingatlan
14.tornaterem-fejlesztésTomajmonostora közigazgatási területén fekvő, belterület 249/3 helyrajzi
számú ingatlanok
15.tornaterem-fejlesztésCsengele közigazgatási területén fekvő, belterület 44/1 helyrajzi számú
ingatlan
16.tornaterem-fejlesztésHajmáskér közigazgatási területén fekvő, belterület 616/9 helyrajzi számú
ingatlan
[22]
17.tornaterem-fejlesztésFöldeák közigazgatási területén fekvő, belterület 21 helyrajzi számú
ingatlan
18.tornaterem-fejlesztésMaroslele közigazgatási területén fekvő, belterület 17 helyrajzi számú
ingatlan
19.tornaterem-fejlesztésNyírpazony közigazgatási területén fekvő, belterület 16 helyrajzi számú
ingatlanok
20.tornaterem-fejlesztésAjak közigazgatási területén fekvő, belterület 970 helyrajzi számú
ingatlan
21.tanuszoda-fejlesztésBudakeszi közigazgatási területén fekvő, belterület 2415/2 helyrajzi
számú ingatlan
22.tanuszoda-fejlesztésCigánd közigazgatási területén fekvő, belterület 1108/2 helyrajzi számú
ingatlanok
23.tanuszoda-fejlesztésEncs közigazgatási területén fekvő, belterület 546/140 helyrajzi számú
ingatlan
24.tanuszoda-fejlesztésHeves közigazgatási területén fekvő, belterület 1213/6 helyrajzi számú
ingatlan
25.tanuszoda-fejlesztésKapuvár közigazgatási területén fekvő, belterület 1323/4 helyrajzi számú
ingatlan
26.tanuszoda-fejlesztésKisbér közigazgatási területén fekvő, belterület 1027/6 helyrajzi számú
ingatlan
27.tanuszoda-fejlesztésKisvárda közigazgatási területén fekvő, belterület 2487/2 helyrajzi számú
ingatlanok
28.tanuszoda-fejlesztésLetenye közigazgatási területén fekvő, belterület 1668/3 helyrajzi számú
ingatlanok
29.tanuszoda-fejlesztésMosonmagyaróvár közigazgatási területén fekvő, belterület 1727/13
helyrajzi számú ingatlan
30.tanuszoda-fejlesztésOrosháza közigazgatási területén fekvő, belterület 45/1 helyrajzi
számú ingatlanok
31.tanuszoda-fejlesztésPásztó közigazgatási területén fekvő, belterület 2362/2 helyrajzi számú
ingatlan
32.tanuszoda-fejlesztésPétervására közigazgatási területén fekvő, belterület 127 helyrajzi számú
ingatlan
33.tanuszoda-fejlesztésPilisvörösvár közigazgatási területén fekvő, külterület 097/120 helyrajzi
számú ingatlanok
34.tanuszoda-fejlesztésRétság közigazgatási területén fekvő, belterület 356/61 helyrajzi számú
ingatlan
35.tanuszoda-fejlesztésSarkad közigazgatási területén fekvő, belterület 4320/2 helyrajzi számú
ingatlan
36.tanuszoda-fejlesztésSzentlőrinc közigazgatási területén fekvő, belterület 152/55 helyrajzi
számú ingatlan
37.tanuszoda-fejlesztésSzécsény közigazgatási területén fekvő, belterület 2802/1 helyrajzi számú
ingatlan
38.tanuszoda-fejlesztésTapolca közigazgatási területén fekvő, belterület 3437/113 helyrajzi számú
ingatlan
39.tanuszoda-fejlesztésTét közigazgatási területén fekvő, belterület 1704/6 helyrajzi számú
ingatlanok
40.tanuszoda-fejlesztésTiszakécske közigazgatási területén fekvő, belterület 3696/8 helyrajzi
számú ingatlanok
41.tanuszoda-fejlesztésVárpalota közigazgatási területén fekvő, belterület 141/2 helyrajzi számú
ingatlan
42.tanuszoda-fejlesztésVecsés közigazgatási területén fekvő, belterület 367/14 helyrajzi számú
ingatlan
43.tanuszoda-fejlesztésZirc közigazgatási területén fekvő, belterület 1904/3 helyrajzi számú
ingatlan
[23]
44.tanteremfejlesztésBalatonfüred közigazgatási területén fekvő, belterület 3088 helyrajzi
számú ingatlan
45.tanteremfejlesztésBudajenő közigazgatási területén fekvő, belterület 132 helyrajzi számú
ingatlan
46.tanteremfejlesztésBudapest I. kerület közigazgatási területén fekvő, belterület 7281 helyrajzi
számú ingatlan
47.tanteremfejlesztésBudapest II. kerület közigazgatási területén fekvő, belterület 11658/12
helyrajzi számú ingatlan
48.tanteremfejlesztésBudapest XVIII. kerület közigazgatási területén fekvő, belterület 148113
helyrajzi számú ingatlan
49.tanteremfejlesztésBudapest XVIII. kerület közigazgatási területén fekvő, belterület 155607/6
helyrajzi számú ingatlan
50.tanteremfejlesztésBudapest XVIII. kerület közigazgatási területén fekvő, belterület 140482/5
helyrajzi számú ingatlan
51.tanteremfejlesztésDabas közigazgatási területén fekvő, belterület 3865/50 helyrajzi számú
ingatlan
52.tanteremfejlesztésFelsőörs közigazgatási területén fekvő, belterület 94/2 helyrajzi számú
ingatlan
53.tanteremfejlesztésGöd közigazgatási területén fekvő, belterület 4362 helyrajzi számú
ingatlan
54.tanteremfejlesztésHerceghalom közigazgatási területén fekvő, belterület 242 helyrajzi
számú ingatlan
55.tanteremfejlesztésKerepes közigazgatási területén fekvő, belterület 504/3 helyrajzi számú
ingatlan
56.tanteremfejlesztésPenc közigazgatási területén fekvő, belterület 329/2 helyrajzi számú
ingatlan
57.tanteremfejlesztésPerbál közigazgatási területén fekvő, belterület 4 helyrajzi számú ingatlan
58.tanteremfejlesztésSzada közigazgatási területén fekvő, belterület 4423 és 918/2 helyrajzi
számú ingatlanok
59.tanteremfejlesztésSzárliget közigazgatási területén fekvő, belterület 1 helyrajzi számú
ingatlan
60.tanteremfejlesztésSzentendre közigazgatási területén fekvő, belterület 2969 helyrajzi számú
ingatlan
61.tanteremfejlesztésSződliget közigazgatási területén fekvő, belterület 30 és 35 helyrajzi
számú ingatlanok
62.tanteremfejlesztésTelki közigazgatási területén fekvő, belterület 722/5 helyrajzi számú
ingatlan
63.tanuszoda-fejlesztésCsorna közigazgatási területén fekvő, belterület 208/15 helyrajzi számú
ingatlan
64.tanuszoda-fejlesztésTamási közigazgatási területén fekvő, belterület 1875/8 helyrajzi számú
ingatlan
65.tanuszoda-fejlesztésTiszavasvári belterület 6661/2 helyrajzi számú ingatlan

2a. melléklet a 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelethez[24]

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program III. ütemében megvalósuló nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások

AB
1.A beruházás megnevezéseA beruházás azonosító adatai
2.tornaterem-fejlesztésÁtány belterület,
422 helyrajzi számú ingatlan
3.tornaterem-fejlesztésBakonysárkány belterület,
56 helyrajzi számú ingatlan
4.tornaterem-fejlesztésBakonyszentkirály belterület,
564 helyrajzi számú ingatlan
5.tornaterem-fejlesztésBorsodszirák belterület,
114 helyrajzi számú ingatlan
6.tornaterem-fejlesztésCsécse belterület,
471/4 helyrajzi számú ingatlan
7.tornaterem-fejlesztésCsókakő belterület,
357 helyrajzi számú ingatlan
8.tornaterem-fejlesztésCsonkahegyhát belterület,
254 és 256 helyrajzi számú helyrajzi számú ingatlanok
9.tornaterem-fejlesztésDorogháza belterület,
156 helyrajzi számú ingatlan
10.tornaterem-fejlesztésEcséd belterület,
3/2 helyrajzi számú ingatlan
11.tornaterem-fejlesztésEnese belterület,
152 helyrajzi számú ingatlan
12.tornaterem-fejlesztésGyöngyöstarján belterület,
431 helyrajzi számú ingatlan
13.tornaterem-fejlesztésHévízgyörk belterület,
795/6, 795/7 és 795/8 helyrajzi számú helyrajzi számú ingatlanok
14.tornaterem-fejlesztésIzsófalva belterület,
874 helyrajzi számú ingatlan
15.tornaterem-fejlesztésKecskemét belterület,
8319 helyrajzi számú ingatlan
16.tornaterem-fejlesztésMagyarhomorog belterület,
383 és 384/2 helyrajzi számú ingatlanok
17.tornaterem-fejlesztésMagyarpolány belterület,
470, 471, 488 és 489 helyrajzi számú ingatlanok
18.tornaterem-fejlesztésMezőtárkány belterület,
469, 476 és 477/1 helyrajzi számú helyrajzi számú ingatlanok
19.tornaterem-fejlesztésMocsa belterület,
635/14 helyrajzi számú ingatlan
20.tornaterem-fejlesztésNagykáta belterület,
604 helyrajzi számú ingatlan
21.tornaterem-fejlesztésNagykónyi belterület,
312 és 313/1 helyrajzi számú helyrajzi számú ingatlanok
22.tornaterem-fejlesztésNagymaros belterület,
629 és 630 helyrajzi számú helyrajzi számú ingatlanok
23.tornaterem-fejlesztésNagyoroszi belterület,
65/1 helyrajzi számú ingatlan
24.tornaterem-fejlesztésNagyvázsony belterület,
916 helyrajzi számú ingatlan
25.tornaterem-fejlesztésNyírpilis belterület,
350 helyrajzi számú ingatlan
26.tornaterem-fejlesztésOstoros belterület,
70, 71/1, 71/2, 72/1 és 72/2 helyrajzi számú ingatlanok
27.tornaterem-fejlesztésPétervására belterület,
127 helyrajzi számú ingatlan
28.tornaterem-fejlesztésPetőfiszállás belterület,
163/1 helyrajzi számú ingatlan
29.tornaterem-fejlesztésPilisszántó belterület,
549, 550/1 és 551/1 helyrajzi számú ingatlanok
30.tornaterem-fejlesztésPilisszentkereszt belterület,
423 és 438 helyrajzi számú ingatlanok
31.tornaterem-fejlesztésRábapaty belterület,
29/4 helyrajzi számú ingatlan
32.tornaterem-fejlesztésSúr belterület,
542/1 és 547 helyrajzi számú ingatlanok
33.tornaterem-fejlesztésSümegcsehi belterület,
269/2 helyrajzi számú ingatlan
34.tornaterem-fejlesztésSzalonna belterület,
91 helyrajzi számú ingatlan
35.tornaterem-fejlesztésSzikszó belterület,
1280/7 helyrajzi számú ingatlan
36.tornaterem-fejlesztésSzolnok belterület,
4345 helyrajzi számú ingatlan
37.tornaterem-fejlesztésSzolnok belterület,
1562 helyrajzi számú ingatlan
38.tornaterem-fejlesztésUgod belterület,
241 helyrajzi számú ingatlan
39.tornaterem-fejlesztésVácszentlászló belterület,
1 és 9/1 helyrajzi számú ingatlanok
40.tornaterem-fejlesztésVámosújfalu belterület,
96/1 helyrajzi számú ingatlan
41.tornaterem-fejlesztésZalaszentiván belterület,
362 helyrajzi számú ingatlan
42.tanuszoda-fejlesztésBóly belterület,
595 helyrajzi számú ingatlan
43.tanuszoda-fejlesztésKunszentmiklós belterület,
1/3 helyrajzi számú ingatlan
44.tanuszoda-fejlesztésNagykőrös belterület,
254/1 helyrajzi számú ingatlan
45.tanuszoda-fejlesztésPüspökladány belterület,
488/7 helyrajzi számú ingatlan
46.tanuszoda-fejlesztésSiófok belterület,
10083/1 helyrajzi számú ingatlan
47.tanuszoda-fejlesztésTiszafüred belterület,
1085/17 helyrajzi számú ingatlan
48.tanuszoda-fejlesztésVasvár belterület,
0363/1 és 0363/2 helyrajzi számú ingatlanok

3. melléklet a 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelethez[25]

A beruházásokkal összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. környezetvédelmi hatósági eljárások,

2. természetvédelmi hatósági eljárások,

3. általános építésügyi hatósági eljárások,

4. területrendezési hatósági eljárások,

5. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,

6. vízügyi hatósági eljárások,

7. tűzvédelmi hatósági eljárások,

8. katasztrófavédelmi hatósági eljárások,

9. útügyi hatósági eljárások,

10. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

11. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,

12. hírközlési hatósági eljárások,

13. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

14. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

15. földmérési hatósági eljárások,

16. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

17. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

18. erdővédelmi hatósági eljárások,

19. közegészségügyi hatósági eljárások,

20. azok az 1-19. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a beruházások megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek,

21. az 1-20. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 795/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § a) pontja. Hatályos 2021.12.28.

[2] Módosította a 795/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § a) pontja. Hatályos 2021.12.28.

[3] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 137. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 137. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[5] A nyitó szövegrészt módosította a 795/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § a) pontja. Hatályos 2021.12.28.

[6] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 137. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[7] Módosította az 523/2022. (XII. 15.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[8] Módosította a 795/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § a) pontja. Hatályos 2021.12.28.

[9] Beiktatta a 795/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.12.28.

[10] Beiktatta a 795/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.12.28.

[11] Beiktatta a 795/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.12.28.

[12] Beiktatta a 795/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.12.28.

[13] Beiktatta a 96/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2015.04.10.

[14] Beiktatta a 283/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2017.09.23.

[15] Beiktatta a 223/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2018.11.30.

[16] Beiktatta a 795/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2021.12.28.

[17] A Magyar Közlönyben megjelent hivatalos szöveg: "141/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet", amelyet elírás miatt javítottunk.

[18] Megállapította a 283/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 4. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2017.09.23.

[19] Módosította a 795/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2021.12.28.

[20] Megállapította a 223/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2018.11.30.

[21] Módosította a 795/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § b) pont ba) alpontja. Hatályos 2021.12.28.

[22] Módosította a 795/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § b) pont bb)-bd) alpontja. Hatályos 2021.12.28.

[23] Módosította a 795/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet). Hatályos 2021.12.28.

[24] Beiktatta a 795/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése (lásd 2. melléklet). Hatályos 2021.12.28.

[25] Megállapította a 283/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 4. §-a (lásd 3. melléklet). Hatályos 2017.09.23.

Tartalomjegyzék