815/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésére tekintettel egyes törvények eltérő alkalmazásáról szóló 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésére tekintettel egyes törvények eltérő alkalmazásáról szóló 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet, valamint a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt esedékes felülvizsgálatra hivatkozással a megváltozott munkaképességű személyek ellátása 2022. május 31-ig nem szüntethető meg."

2. § Az R. a következő 8/A. §-sal egészül ki:

"8/A. § (1) Az Átmeneti törvény 96. § (1) bekezdésétől eltérően a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet, valamint a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: veszélyhelyzet) ideje alatt esedékessé vált felülvizsgálatot a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő negyedik hónap utolsó napjáig kell megindítani. A veszélyhelyzet ideje alatt esedékes felülvizsgálatra hivatkozva ellátásra való jogosultság legkorábban a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő második hónap utolsó napjával szüntethető meg.

(2) Az Átmeneti törvény 96. § (3) bekezdésétől eltérően a 2020. november 4-e és a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. nap között lejáró jogosultság és hatály a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap utolsó napjáig hosszabbodik meg.

(3) Az Átmeneti törvény 96. § (4) bekezdésétől eltérően a 2020. november 4-e és a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. nap között lejáró közgyógyellátásra való jogosultság, illetve közgyógyellátási igazolvány érvényessége a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig hosszabbodik meg.

(4) Az Átmeneti törvény 96. § (5) bekezdésétől eltérően a jogosultságot a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő negyedik hónap utolsó napjáig kell felülvizsgálni.

(5) Az Átmeneti törvény 97. § (1) bekezdésétől eltérően a veszélyhelyzet ideje alatt lejáró rehabilitációs ellátás a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap utolsó napján szűnik meg.

(6) Az Átmeneti törvény 98. §-ától eltérően, valamint a 3. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel az ellátás, a kedvezmény, a mentesség és a foglalkoztatás a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő második hónap utolsó napjáig nem szüntethető meg."

3. § Az R. a következő 13. §-sal egészül ki:

"13. § E rendeletnek a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésére tekintettel egyes törvények eltérő alkalmazásáról szóló 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 815/2021. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit az Átmeneti törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő és az Átmeneti törvény hatálybalépését követően indult eljárásokban is alkalmazni kell."

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök