647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésére tekintettel egyes törvények eltérő alkalmazásáról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 12. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazása

1. § Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 155. § (10) bekezdésében foglaltaktól eltérően

a) az Eütv. 155. § (10) bekezdése alkalmazásában a megyeszékhelynek nem minősülő megyei jogú városban székhellyel rendelkező megyei intézmények kivételt képeznek az irányító megyei intézmény fogalma alól,

b) ha a megyében nincs olyan megyei intézmény (ideértve a klinikai központot is), amelyik székhelye a megyeszékhelyen lenne, az irányító megyei intézmény az az állami fenntartású fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmény, amelynek legalább egy telephelye a megyeszékhelyen működik.

2. Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazása

2. § Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 4. § e) pontjától eltérően egészségügyi ügyelet egészségügyi szolgálati jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban látható el.

3. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazása

3. § (1) A megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet] szerinti veszélyhelyzet, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet] szerinti veszélyhelyzet fennállása miatt elmaradt, 2020. december 5-e és 2021. november 9-e között esedékes felülvizsgálatát a rehabilitációs hatóság

a) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 19. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti felülvizsgálatok esetén 2022. január 9-ig,

b) az a) pont alá nem tartozó felülvizsgálatok esetén 2022. augusztus 31-ig

folytatja le.

(2)[1] A 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet, valamint a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt esedékes felülvizsgálatra hivatkozással a megváltozott munkaképességű személyek ellátása 2022. május 31-ig nem szüntethető meg.

4. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazása

4. § A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 30. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően, a 2020. december 31. napján hatályos jogszabályi rendelkezések szerint indított 31 621 02 azonosító számú aranykalászos gazda részszakképesítés tekintetében nem feltétele a komplex szakmai vizsgára bocsátásnak, hogy a képzésben részt vevő érvényes vezetői engedéllyel rendelkezzen.

5.[2]

5. §[3]

6. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazása

6. § (1) Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) 1. § (10) bekezdésében foglaltaktól eltérően alkalmazható a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 36-40. §-a az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy, továbbá az Eszjtv. 1. § (6) és (8) bekezdése szerinti foglalkoztatott jogviszonyára.

(2) Az Eszjtv. 16. § c) pontjától eltérően az Eszjtv. alkalmazásában munkáltatónak minősül az állami fenntartású egészségügyi szolgáltató esetén a törvényben és a Kormány rendeletében kijelölt szerv, a nem állami fenntartású egészségügyi szolgáltató esetén az egészségügyi szolgáltató vezetője.

7. A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazása

7. § (1) A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Átmeneti törvény) 50. § (1) bekezdés g) pontjától eltérően nem kezdeményezhet reorganizációt az a fenyegető fizetésképtelenségben lévő vállalkozás, amely a reorganizáció kezdő napját megelőző 3 üzleti évre vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti bármelyik beszámolója nem került közzétételre és letétbe helyezésre.

(2) Az Átmeneti törvény 74. § (4) bekezdésétől eltérően azon gazdasági társaság esetében, amelyben az állam közvetlen vagy közvetett befolyása az 1%-os mértéket nem haladja meg, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter kérelmet nyújthat be a bírósághoz, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) IV. fejezetének mellőzése iránt. A kérelmet a bíróság 8 napon belül bírálja el. A bíróság a végzésében felmenti a Cstv. 66. § (2) bekezdése alapján kirendelt állami felszámolót, és egyidejűleg a felszámolók névjegyzékéből kirendeli az ideiglenes vagyonfelügyelőt, a vagyonfelügyelőt, illetve a felszámolót. A felmentett állami felszámoló költségtérítésére a Cstv. 27/A. § (9) bekezdését kell alkalmazni. A felmentett állami felszámoló az új kirendelt felszámoló részére a kirendelésétől számított 8 napon belül teljesíti a Cstv. 27/A. § (11) bekezdésében meghatározott kötelezettségeket.

8. § (1) Az Átmeneti törvény 82. § (1) bekezdésétől eltérően, ha a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény hatálya alá tartozó adósságrendezési eljárásban részt vevő adós és egyéb kötelezett a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet, valamint a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt kihirdetett jogszabályok alapján igénybe vette a hiteltörlesztési moratóriumot, a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás, a bírósági adósságrendezési egyezség, a bírósági adósságrendezési egyezség módosítása, valamint a bírósági adósságtörlesztési terv elkészítésénél a teljesítési határidőt úgy kell megállapítani, hogy az figyelembe vegye a futamidőnek a fizetési moratóriumra tekintettel történő meghosszabbodását is.

(2) Az Átmeneti törvény 82. § (2) bekezdésétől eltérően az e kormányrendelet hatálybalépése előtt megkötött bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodásban, bírósági adósságrendezési egyezségben, illetve bírósági adósságtörlesztési végzésben az (1) bekezdés szerinti hiteltörlesztési moratóriumot igénybe vevő adós számára a pénzügyi intézmény kimutatást küld - a fizetési moratórium alatt meg nem fizetett tartozásokra tekintettel - a törlesztések teljesítési határidejének meghosszabbításáról. A bírósági adósságrendezési eljárásban az adós kérelmére a bíróság 15 napon belül végzést hoz az adósságrendezési egyezség, illetve az adósságtörlesztési végzés ennek megfelelő kiegészítéséről. A végzés ellen csak az adós és az érintett hitelező élhet fellebbezéssel. A kérelem és a fellebbezés benyújtása illetékmentes.

8/A. §[4] (1) Az Átmeneti törvény 96. § (1) bekezdésétől eltérően a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet, valamint a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: veszélyhelyzet) ideje alatt esedékessé vált felülvizsgálatot a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő negyedik hónap utolsó napjáig kell megindítani. A veszélyhelyzet ideje alatt esedékes felülvizsgálatra hivatkozva ellátásra való jogosultság legkorábban a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő második hónap utolsó napjával szüntethető meg.

(2) Az Átmeneti törvény 96. § (3) bekezdésétől eltérően a 2020. november 4-e és a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. nap között lejáró jogosultság és hatály a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap utolsó napjáig hosszabbodik meg.

(3) Az Átmeneti törvény 96. § (4) bekezdésétől eltérően a 2020. november 4-e és a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. nap között lejáró közgyógyellátásra való jogosultság, illetve közgyógyellátási igazolvány érvényessége a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig hosszabbodik meg.

(4) Az Átmeneti törvény 96. § (5) bekezdésétől eltérően a jogosultságot a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő negyedik hónap utolsó napjáig kell felülvizsgálni.

(5) Az Átmeneti törvény 97. § (1) bekezdésétől eltérően a veszélyhelyzet ideje alatt lejáró rehabilitációs ellátás a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap utolsó napján szűnik meg.

(6) Az Átmeneti törvény 98. §-ától eltérően, valamint a 3. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel az ellátás, a kedvezmény, a mentesség és a foglalkoztatás a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő második hónap utolsó napjáig nem szüntethető meg.

9. § Az Átmeneti törvény 147. § (2) bekezdését nem kell alkalmazni a helyi önkormányzati tulajdonban vagy vagyonkezelésben álló temetőben költségvetési támogatásból létesített, 2020. december 18. napján vagy ezt követően első alkalommal megváltásra kínált új urnafülke megváltása után fizetett díj tekintetében.

10. § Az Átmeneti törvény 154. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy foglalkoztatottnak minősül a Nemzeti Népegészségügyi Központnál foglalkoztatott személy is.

8. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2021. december 1-jén lép hatályba.

(2) A 12. § 2021. december 15-én lép hatályba.

12. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

13. §[5] E rendeletnek a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésére tekintettel egyes törvények eltérő alkalmazásáról szóló 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 815/2021. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit az Átmeneti törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő és az Átmeneti törvény hatálybalépését követően indult eljárásokban is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 815/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.12.29.

[2] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 813/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § p) pontja. Hatálytalan 2022.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 813/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § p) pontja. Hatálytalan 2022.01.01.

[4] Beiktatta a 815/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.12.29.

[5] Beiktatta a 815/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2021.12.29.

Tartalomjegyzék