817/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején a villamos energiáról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 50. § (4) bekezdésétől eltérően központi költségvetési szerv és közfeladatot ellátó intézménye nem jogosult

a) az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó árképzési szabályoknak megfelelő áron az egyetemes szolgáltatóval villamosenergia-vásárlási szerződést kötni, valamint

b) a végső menedékes jogintézmény keretében biztosított ellátásra.

2. § 2022. február 1. napjával megszűnik az összes központi költségvetési szerv és közfeladatot ellátó intézménye mint felhasználók és az egyetemes szolgáltató között fennálló, az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó árképzési szabályoknak megfelelő áron kötött villamosenergia-vásárlási szerződés.

3. § A 2. § szerinti felhasználók esetében a Vet. 3. § 22. pontja szerinti hálózati engedélyes villamosenergia-vásárlási szerződés hiánya miatt a hálózathasználatot közcélú hálózaton történő beavatkozással nem szüntetheti meg.

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

5. §[2]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 190/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 15. pontja alapján az 5. § kivételével a 2022. május 31-én hatályos szöveggel 2022.06.01-jén újból hatályba lép. (Hatályon kívül helyezésére lásd: e rendelet 5. § (2) bekezdés). A 203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 16. pontja a rendelet hatályát a 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig meghosszabbította.

[2] Hatályon kívül helyezve e rendelet 5. § (2) bekezdése, valamint a 190/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 15. pontja alapján. Hatálytalan a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor.