820/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi dolgozókat megillető illetményen felül járó díjakkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 17. § (1) bekezdés f) pontjában és az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet] 3. §-a a következő (1b) és (1c) bekezdéssel egészül ki:

"(1b) Az Eszjtv. hatálya alá tartozó fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott, Eszjtv. 8. § (3) bekezdése szerinti egészségügyi dolgozókra tekintettel az ügyelet, készenlét, önként vállalt túlmunka és műszakpótlék biztosításához járó támogatás összege nem haladhatja meg az országos kórház-főigazgató által megállapított összeget.

(1c) Az Eszjtv. hatálya alá tartozó fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott egészségügyi szakdolgozókra tekintettel a sürgősségi betegellátási műszakpótlék biztosításához járó támogatás összege nem haladhatja meg az országos kórház-főigazgató által megállapított összeget."

2. § A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 3. § (1a) bekezdésében az "összege" szövegrész helyébe az "összege - az (1b) bekezdésben foglalt kivétellel -" szöveg lép.

2. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása

3. § Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet] a következő 16/A. §-sal egészül ki:

"16/A. § (1) Az Eszjtv. hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltató az egészségügyi ügyelet szervezésénél az adott hónapban, vagy munkaidőkeret alkalmazása esetén a munkaidő-beosztás szerinti időszak havi átlagában az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyt elsődlegesen az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.) 12/D. § (2) vagy (3) bekezdése szerinti keret terhére osztja be.

(2) Önként vállalt többletmunka keretében egészségügyi ügyeletre az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy csak az (1) bekezdés szerinti keret kimerítését követően osztható be, de az Eütev. 12/D. § (2) bekezdése alapján történő beosztás lehetőségével a munkáltató nem köteles élni."

4. § Az 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 26. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az országos kórház-főigazgató minden év szeptember 30-ig felülvizsgálja azon illetményen felül járó díjak feltételeit és mértékét, amelyekre tekintettel az egészségügyi szolgáltató bértámogatásra jogosult, és szükség szerint a Kormány által az Országos Kórházi Főigazgatóság irányítására kijelölt miniszter jóváhagyásával módosítja az illetményen felül járó díjak mértékét."

5. § Az 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdésében a "helyettesítési díj" szövegrész helyébe a "helyettesítési díj és a sürgősségi betegellátási műszakpótlék" szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék