830/2021. (XII. 29.) Korm. rendelet

a felsőoktatásban szerezhető egyes pedagógusképesítések jegyzékéről és egyes, a felsőoktatást érintő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § (1) bekezdése tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § (2) bekezdése tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a Magyarország területén működő és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében felsorolt felsőoktatási intézményekre terjed ki.

2. § (1) Az 1. melléklet tartalmazza a pedagógusképzés képzési terület alapképzési szakjait és az alapképzésben szerezhető szakképzettségek jegyzékét.

(2) A 2. melléklet tartalmazza a pedagógusképzés képzési terület egyes mesterképzési szakjait és a mesterképzésben szerezhető szakképzettségek jegyzékét.

(3) Az alapképzéseken és a mesterképzéseken szerezhető szakképzettségek a Magyar Képesítési Keretrendszer (a továbbiakban: MKKR) szintjeire besorolt képesítések, megfeleltetve az Európai Képesítési Keretrendszer (a továbbiakban: EKKR) szintjeivel.

(4) A tanárszakok jegyzékét a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló kormányrendelet állapítja meg.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 2. és 3. mellékletének pedagógusképzés képzési területén - az e rendelet hatálybalépését megelőzően - meghatározott alap- és mesterképzési szak azonosnak minősül az e rendeletben meghatározott, a pedagógusképzés képzési területen ugyanazon szak- és szakképzettség-megjelöléssel szereplő alap- és mesterképzési szakkal.

5. § A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdésében a "rendeletben meghatározta" szövegrész helyébe a "hivatalos kiadványként közzétette" szöveg lép.

6. § (1) Hatályát veszti a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet.

(2) Hatályát veszti a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 2. melléklet 37. és 47. pontja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 830/2021. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A pedagógusképzés képzési terület alapképzési szakjai és az alapképzésben szerezhető szakképzettségek

ABCDEFG
1.Képzési területKépzési terület angol
nyelvű megnevezése
Alapképzési szakAlapképzési szak angol
nyelvű megnevezése
SzakképzettségAlapképzésben szerezhető
szakképzettség angol nyelvű megnevezése
EKKR-
és MKKR-
szint
2.PedagógusképzésTeacher Trainingcsecsemő- és
kisgyermeknevelő
Infant and Early
Childhood
Education
csecsemő- és kisgyermeknevelőInfant and Early Childhood
Educator
6
3.gyógypedagógiaSpecial Needs
Education
1. gyógypedagógus, értelmileg
akadályozottak pedagógiája
szakirányon
2. gyógypedagógus, hallássérültek
pedagógiája szakirányon
3. gyógypedagógus, látássérültek
pedagógiája szakirányon
4. gyógypedagógus, logopédia
szakirányon
5. gyógypedagógus,
pszichopedagógia szakirányon
6. gyógypedagógus,
szomatopedagógia szakirányon
7. gyógypedagógus, tanulásban
akadályozottak pedagógiája
szakirányon
8. gyógypedagógus, autizmus
spektrum pedagógiája
szakirányon
1. Special Needs Educator and
Therapist (Intellectual and Multiple
Disabilities)
2. Special Needs Educator and
Therapist (Hearing Impairment)
3. Special Needs Educator and
Therapist (Visual Impairment)
4. Special Needs Educator and
Therapist (Speech and Language
Therapy)
5. Special Needs Educator and
Therapist (Behavioural Disorders)
6. Special Needs Educator and
Therapist (Physical Disabilities)
7. Special Needs Educator and
Therapist (Learning Disabilities and
Difficulties)
8. Special Needs Educator and
Therapist (Autism Spectrum
Disorders)
6
4.konduktorConductive
Education
konduktorConductive Teacher6
5.óvodapedagógusKindergarten
Education
1. óvodapedagógus;
2. nemzetiségi óvodapedagógus
[zárójelben megjelölve
a nemzetiségi (horvát, német,
román, szerb, szlovák, szlovén)
nyelvet, illetve a cigány-roma
képzési irányultságot]
1. Kindergarten Educator
2. Ethnic Minority (Croatian,
German, Romanian, Serbian,
Slovakian, Slovenian, Roma)
Kindergarten Educator
6
6.szakoktatóVocational
Technical
Instructor
szakoktatóVocational Technical Instructor6
7.tanítóPrimary School
Teaching
1. tanító
2. nemzetiségi tanító [zárójelben
megjelölve a nemzetiségi (horvát,
német, román, szerb, szlovák,
szlovén) nyelvet, illetve
a cigány-roma képzési
irányultságot]
1. Primary School Teacher
2. Ethnic Minority (Croatian,
German, Romanian, Serbian,
Slovakian, Slovenian, Roma)
Primary School Teacher
6

2. melléklet a 830/2021. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A pedagógusképzés képzési terület egyes mesterképzési szakjai és a mesterképzésben szerezhető szakképzettségek

ABCDEFG
1.Képzési területKépzési terület angol
nyelvű megnevezése
Mesterképzési szakMesterképzési
szak angol nyelvű
megnevezése
SzakképzettségMesterképzésben szerezhető
szakképzettség angol nyelvű megnevezése
EKKR-
és
MKKR-
szint
2.PedagógusképzésgyógypedagógiaSpecial Needs
Education
okleveles gyógypedagógusSpecial Needs Educator7
3.logopédiaSpeech and
Language Therapy
okleveles logopédusSpeech and Language Therapist7

Tartalomjegyzék