139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet

a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 2. pontjában, 4. pont a) alpontjában, valamint 7. és 24. pontjában,

a 11. §, a 13. § (2) bekezdése és a 14. § d) pontja tekintetében a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 44. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 12. § (1)-(6), (8) és (9) bekezdése, valamint a 14. § a) és e) pontja tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 22. pontjában,

a 12. § (7) bekezdése tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 8. pontjában,

a 13. § (1) bekezdése tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bf) alpontjában,

a 13. § (3) bekezdése tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés i) pontjában,

a 13. § (4) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 14. pontjában,

a 14. § b) pontja tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 17. pont b) alpontjában,

a 14. § c) pontja tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 7. pontjában

kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya a Magyarország területén működő és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 1. mellékletében felsorolt felsőoktatási intézményekre terjed ki.

(2)[1] E rendelet az egyházi felsőoktatási intézmények hitélettel és a hitélettel együtt oktatott hittudománnyal összefüggő képzésére (a továbbiakban együtt: hitéleti képzés) a 3. § (7) bekezdésében, valamint az Nftv. 91. § (6) bekezdésében és 93. § (4) bekezdésében meghatározott eltérésekkel terjed ki.

(3)[2] E rendelet az államtudományi és közigazgatási, a rendészeti, a katonai, a nemzetbiztonsági, valamint a nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatási tevékenységre[3]

a) a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvényben,

b) a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet]

meghatározott eltéréssel terjed ki.

(4)[4] E rendelet az Erasmus+ és utódprogramjai keretében megvalósuló közös képzésre az Nftv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott eltéréssel terjed ki.

2. A felsőoktatási képesítési jegyzék

2. § (1) A felsőoktatási képesítési jegyzék képzési területenként tartalmazza azokat az alapképzési és mesterképzési szakokat, valamint felsőoktatási szakképzéseket, melyeken az 1-3. melléklet szerinti szakképzettséget lehet szerezni. A szakokon, felsőoktatási szakképzéseken szerezhető szakképzettségek a Magyar Képesítési Keretrendszer (a továbbiakban: MKKR) szintjeire besorolt képesítések, megfeleltetve az Európai Képesítési Keretrendszer (a továbbiakban: EKKR) szintjeivel. A munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására jogosító szakképzettség tanulási eredményeit, alapképzésben és mesterképzésben a végzettségi szint és a szakképzettség, felsőoktatási szakképzésben a szakképzettség megszerzésével szerezhető tudás követelményeit - a tudás, a képesség, az attitűd, illetve az autonómia és felelősség jellemzőinek az MKKR szintleírásával összevethetően - az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet [a továbbiakban: 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet], a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet [a továbbiakban: 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet], valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet határozza meg.

(2) Az 1. melléklet tartalmazza a felsőoktatási szakképzések és az e szakképzésekben szerezhető szakképzettségek jegyzékét.

(3) A 2. melléklet tartalmazza az alapképzési szakok és az e szakokon szerezhető szakképzettségek jegyzékét.

(4) A 3. melléklet - a tanárképzés kivételével - tartalmazza a mesterképzési szakok és az e szakokon szerezhető szakképzettségek jegyzékét. A tanárképzésben szerezhető szakképzettségek jegyzékét külön rendelet tartalmazza.

(5) A 4. melléklet tartalmazza a magyar és külföldi felsőoktatási intézmények közös képzéseinek jegyzékét.

(6)[5] Az 1. § (3) bekezdése szerinti képzések jegyzékét a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 6/A. § (4) bekezdésének megfelelően az államtudományi képzési területen szerezhető képesítések jegyzékéről és a képzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló kormányrendelet tartalmazza.

(7)[6] A hitéleti képzési területen alapképzési szakon az MKKR 6. szintjének megfelelő, mesterképzési szakon az MKKR 7. szintjének megfelelő végzettség és szakképzettség szerezhető.

(8)[7] Az Nftv. 15. § (6) bekezdésében és az 51. § (5) bekezdésében meghatározottakkal összhangban, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet szerinti,[8]

a) alapfokozatot követő, valamint alap- és mesterfokozatot követő szakirányú továbbképzésben az MKKR 6. szintjének megfelelő,

b) kizárólag mesterfokozatot követő szakirányú továbbképzésben az MKKR 7. szintjének megfelelő

szakképzettség szerezhető.

3. Felsőoktatási szakképzés és a szakképzésen szerezhető szakképzettség, valamint alapképzési és mesterképzési szak és a szakon szerezhető szakképzettség felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvételének közös szabályai

3. § (1) A felsőoktatási szakképzés és szakképzettség, alapképzési és mesterképzési szak és szakképzettség felsőoktatási képesítési jegyzékbe való felvételét kezdeményező felsőoktatási intézmény az oktatásért felelős miniszterhez (a továbbiakban: miniszter) benyújtja a 4. § (2) bekezdés b) pontjában, illetve a 6. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt dokumentumot, valamint - a 4. § (2) bekezdés d) pont da)-dc) alpontjában, illetve a 6. § (2) bekezdés d) pont da)-dd) alpontjában foglalt szempontokra figyelemmel elkészített - a kezdeményezés megalapozottságát alátámasztó előzetes indokolást. A miniszter a létesítés ágazati indokoltsága és a képzéssel elérendő célhoz rendelt követelmények mérlegelése alapján dönt a létesítési eljárás megindításához szükséges jóváhagyás megadásáról.

(2)[9] Amennyiben a miniszter az előzetes jóváhagyását megadta, a felsőoktatási szakképzés és szakképzettség, alapképzési és mesterképzési szak és szakképzettség felsőoktatási képesítési jegyzékbe való felvételét kezdeményező felsőoktatási intézmény a felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szervhez (a továbbiakban: oktatási hivatal) nyújtja be a létesítési dokumentumot.

(3)[10] Az oktatási hivatal a beérkezéstől számított 8 napon belül ellenőrzi, hogy a létesítési dokumentum teljes körű-e, és hiányos benyújtás esetén a felsőoktatási intézményt határidő tűzésével a létesítési dokumentum kiegészítésére hívja fel.

(4)[11] Ha a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság és a Felsőoktatási Tervezési Testület a képzés létesítését támogatta, továbbá alapképzési szak létesítése esetében a Magyar Rektori Konferencia az alapképzési szak létesítését támogatta, és a létesítési dokumentum hiánytalan, az oktatási hivatal a létesítési dokumentum beérkezésétől számított 8 napon belül, illetve a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidő elteltével - a benyújtott, kiegészített létesítési dokumentum megküldésével - a miniszternél kezdeményezi az új felsőoktatási szakképzés és szakképzettség, illetve alapképzési és mesterképzési szak és szakképzettség képesítési jegyzékbe történő felvételét, valamint a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését.

(5)[12]

(6) Új felsőoktatási szakképzésnek és szakképzettségnek, valamint új alapképzési szaknak és szakképzettségnek az 1. és a 2. mellékletben foglalt jegyzékbe való felvételét megelőzően a miniszter teljes körűen felülvizsgálja az adott képzési terület képzési szerkezetét. A felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvétel kezdeményezéséről a miniszter a létesítési dokumentumban foglaltak mérlegelése alapján hoz döntést.

(7)[13] A hitéleti képzések létesítési eljárásában - e rendelet szabályaitól eltérően - a felsőoktatási intézmény az oktatási hivatalnak benyújtja a fenntartója előzetes hozzájárulását, a képzési és kimeneti követelményeket és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság véleményét.

4.[14]

4. §[15]

5. §[16]

5. Alapképzési és mesterképzési szak és a szakon szerezhető szakképzettség, valamint a felsőoktatási szakképzés felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvételének kezdeményezése[17]

6. § (1)[18] Alapképzési és mesterképzési szak és szakképzettség, valamint felsőoktatási szakképzés felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvételét felsőoktatási intézmény, felsőoktatási intézmények közösen vagy a miniszter kezdeményezheti.

(2) A létesítési dokumentumnak tartalmaznia kell:

a) a miniszter előzetes jóváhagyását az eljárás megindításához;

b) az alapképzési vagy mesterképzési szak - MKKR szerinti besorolási szintleírással összhangban kidolgozott - képzési és kimeneti követelményeit;

c) a szak képzési terület szerinti besorolási javaslatát;

d) az alapképzési és mesterképzési szak létesítésének indokolását, különösen

da) a szaklétesítés társadalmi, munkaerő-piaci indokoltságát, figyelemmel a szakképzettség iránti országos és regionális munkaerő-piaci, gazdasági szükségletekre, a szakemberigény rövid távú előrejelzését a várható foglalkoztatási tendenciákra,

db) az esetleges nemzetközi kötelezettségvállalást, illetve a tudománypolitikai vagy kultúr- és oktatáspolitikai szempontokat,

dc) a felsőoktatási képesítés tekintetében a nemzetközi tendenciák, a megvalósuló gyakorlat bemutatását, a létesítést megalapozó kutatásokat, a gazdasági szervezetekkel, intézményekkel való ez irányú együttműködést, valamint a nemzetközi képzési együttműködések irányait,

dd) a szakképzettség MKKR szintbesorolására vonatkozó indokolását, figyelemmel a különböző végzettségi szintekre, a munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására jogosító szakképesítések és szakképzettségek szerkezetére,

de) a szakmai szervezetek és a munkaadók, valamint az ágazati szintű foglalkoztatásban érdekelt miniszter véleményét,

df) pedagógus szakképzettséget adó szak létesítése esetén a szak és a szakképzettség, valamint a képzési és kimeneti követelmény és az abban meghatározott, a szakképzettség megszerzésével szerezhető tudás köznevelés rendszerében való szükségességének, a Nemzeti alaptantervvel való összhangjának bemutatását;

e) alapképzési szak létesítése esetén a Magyar Rektori Konferencia képzési terület szakszerkezetének módosítására vonatkozó álláspontját;

f)[19]

g) a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 7. § (1) bekezdése szerinti véleményét;

h) a Felsőoktatási Tervezési Testület 7. § (2) bekezdése szerinti véleményét;

i)[20] az alapképzési, mesterképzési szak vagy felsőoktatási szakképzés képzési és kimeneti követelményeiről a felsőoktatási intézmény - Nftv. 12. § (3) bekezdés e) pont ea) alpontja és h) pont hf) alpontja alapján hozott - szenátusi döntésének hitelesített kivonatát, ha a létesítés kezdeményezője felsőoktatási intézmény.

7. § (1) A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság véleményt nyilvánít arról, hogy

a) a létesítési dokumentum szakmai véleményeire is figyelemmel, indokolt-e a szak létesítése,

b) a képzési és kimeneti követelmény alapján, a szakon a szakképzettség megszerzésével szerezhető tudás követelményei - a tudás, a képesség, attitűd, illetve az autonómia és felelősség jellemzői - megfelelnek-e az MKKR adott besorolási szintjén meghatározott minimális követelményeknek, és ez alapján a szakra meghatározott képzési és kimeneti követelmények - az oklevelek hazai és külföldi megfeleltethetőségét is figyelembe véve - várhatóan megfelelő színvonalú kibocsátást biztosítanak-e.

(1a)[21] Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a felsőoktatási intézmény felkérésére a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakmai szempontrendszere alapján az Nftv. 67. § (4) bekezdése szerinti szakvéleményt készít alap- és mesterképzés indításának nyilvántartásba vételéhez a szak képzési és kimeneti követelményei alapján elkészített szakindítási dokumentumról véleményt nyilvánítva arról, hogy az adott képzés indításának feltételei fennállnak-e a felsőoktatási intézménynél.

(2) A Felsőoktatási Tervezési Testület arról ad véleményt, hogy munkaerő-piaci, foglalkoztatási szempontból indokolt-e a szak felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvétele.

8. § (1) Felsőoktatási szakképzésen, alapképzési szakon és mesterképzési szakon új szakirány esetében a felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvétel eljárását az új felsőoktatási szakképzés, illetve az új szak létesítésére vonatkozó eljárás szerint kell lefolytatni.

(2)[22] A magyar és külföldi felsőoktatási intézmények közös képzésének létesítése esetén a 6. § (2) bekezdés d) pont da), de) alpontját, e), f) és h) pontját nem kell alkalmazni.

6. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.

10. § (1) A legkésőbb a 2016/2017. tanévben megkezdett tanulmányokat - folyamatos képzésben - végzők a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet], a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelettel, illetve a 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelettel meghatározott követelmények alapján folytathatják tanulmányaikat.

(2) Azon szakiránynak az indítását, amely e rendelet hatálybalépésekor önálló szakként a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt, a felsőoktatási intézmény kérelme alapján - a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően - az oktatási hivatal nyilvántartásba veszi.

(3) Azon szaknak az indítását, amely e rendelet hatálybalépésekor a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott önálló szakirányként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt, a felsőoktatási intézmény kérelme alapján - a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően - az oktatási hivatal nyilvántartásba veszi.

(4)[23] Azon szak, felsőoktatási szakképzés indítását, amelynek megnevezése a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendeletben, a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet], valamint a 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendeletben szabályozott szak, felsőoktatási szakképzés megnevezéséhez képest az 5. melléklet szerint megváltozott, és amely e rendelet hatálybalépésekor korábbi megnevezéssel az oktatási hivatal nyilvántartásában a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként szerepelt, az oktatási hivatal hivatalból veszi nyilvántartásba.

(5) A gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés osztatlan képzés indítását az oktatási hivatal a felsőoktatási intézmény kérelmére - a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően - nyilvántartásba veszi, ha e rendelet hatályba lépésekor a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés alapképzési szak és gazdaság-matematikai elemző mesterképzési szak a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt.

(6) Az agrármérnöki osztatlan képzés indítását az oktatási hivatal a felsőoktatási intézmény kérelmére - a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően - nyilvántartásba veszi, ha e rendelet hatálybalépésekor

a) a mezőgazdasági mérnöki vagy az állattenyésztő mérnöki vagy a növénytermesztő mérnöki vagy a környezetgazdálkodási agrármérnöki vagy a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak és

b) az agrármérnöki mesterképzési szak

a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt.

(6a)[24] Az építőművész mesterképzési szak indítását az oktatási hivatal a felsőoktatási intézmény kérelmére - a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően - nyilvántartásba veszi, ha a felsőoktatás szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet hatálybalépésekor a belsőépítész környezettervező művész mesterképzési szak a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt.

(7) Az építész mesterképzési szak indítását az oktatási hivatal a felsőoktatási intézmény kérelmére - a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően - nyilvántartásba veszi, ha e rendelet hatálybalépésekor

a) az építészmérnöki vagy az építőművészet alapképzési szak és

b) az ingatlanfejlesztő építészmérnöki vagy a szerkezettervező építészmérnöki vagy a tervező építészmérnöki vagy az urbanista építészmérnöki vagy a forma- és vizuális környezettervező mérnöki vagy a belsőépítész környezettervező művész mesterképzési szak

a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt.

(8) A (2)-(7) bekezdésben szabályozottak szerinti képzésindítás nyilvántartásba vételének kezdeményezésére legkésőbb 2016. szeptember 30-ig kerülhet sor.

(9) Az (5)-(6) bekezdés szerinti osztatlan képzésben az alapképzési szakon szerzett krediteket a kreditbeszámítás általános szabályai szerint kell beszámítani.

(10) Az e rendelet hatálybalépését követően kiadott, az 1-3. mellékletben nem szereplő szakképzettséget igazoló oklevélben

a) az Nftv. 15. § (2) bekezdése szerinti képzést a Magyar Képesítési Keretrendszer 5-ös,

b) az Nftv. 15. § (3) bekezdése szerinti képzést a Magyar Képesítési Keretrendszer 6-os,

c) az Nftv. 15. § (4) és (5) bekezdése szerinti képzést a Magyar Képesítési Keretrendszer 7-es

szintjére kell besorolni.

(11)[25] A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 357/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód. rendelet) 2. melléklet 3. pontjával megváltoztatott megnevezésű szakot az oktatási hivatal hivatalból nyilvántartásba veszi, ha az a Mód. rendelet hatálybalépését megelőzően korábbi megnevezéssel az oktatási hivatal nyilvántartásában a felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként szerepelt.

(12)[26] A legkésőbb a 2018. évi felsőoktatási felvételi eljárásban társadalmi nemek tanulmánya mesterképzési szakra felvett hallgatók a tanulmányaikat a képzés megkezdésekor hatályos követelmények alapján folytathatják.

(13)[27] A 2. mellékletben foglalt táblázatnak a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 188/2018. (X. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód2. rendelet) által megváltoztatott 24., 57., 101., 104. sorában, a 3. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód2. rendelettel megváltoztatott 110., 222., 224., 225., 226., 246., 250. sorában, valamint a 4. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód2. rendelettel megváltoztatott 8. sorában foglalt új megnevezésű szakot, szakirányt az oktatási hivatal hivatalból nyilvántartásba veszi, ha az a Mód2. rendelet hatálybalépését megelőzően a korábbi megnevezéssel az oktatási hivatal nyilvántartásában a felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként szerepelt.

(14)[28] A 3. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód2. rendelet által megváltoztatott 250. sorában foglalt új szaknevet és szakképzettségnevet a 2017/2018-as tanévtől tanulmányaikat megkezdők, de a Mód2. rendelet hatálybalépésekor oklevelet még nem szerzettek esetében is alkalmazni kell.

(15)[29] A 2. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód2. rendelet által megváltoztatott 24., 29., 57., 67., 79., 91., 92., 94., 96., 101., 104. sorában, a 3. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód2. rendelettel megváltoztatott 31., 105., 110., 115/A., 215., 222., 224., 225., 226., 241., 246. sorában, valamint a 4. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód2. rendelettel megváltoztatott 8. sorában foglalt új szaknevet, szakiránynevet, szakképzettségnevet a 2019/2020. tanévtől tanulmányaikat megkezdők esetében kell alkalmazni.

(16)[30] A 2. mellékletben foglalt táblázatnak a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód3. rendelet) által megállapított 93., 102. és 103. sorában foglalt új megnevezésű szakot, szakirányt az oktatási hivatal hivatalból az Nftv. 67. § (4) bekezdése szerinti szakvélemény beszerzése nélkül veszi nyilvántartásba, ha az a Mód3. rendelet hatálybalépését megelőző napon az adott sorban meghatározott megnevezéssel az oktatási hivatal nyilvántartásában a felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként szerepelt.

(17)[31] A 2. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód3. rendelet által módosított 40. sorában, a 3. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód3. rendelet által módosított 124., 179., 220., 231. és 245. sorában, valamint a 4. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód3. rendelettel módosított 7. sorában foglalt új megnevezésű szakot, szakirányt az oktatási hivatal hivatalból nyilvántartásba veszi, ha az a Mód3. rendelet hatálybalépésekor az ott meghatározott megnevezéssel az oktatási hivatal nyilvántartásában a felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként szerepelt.

(18)[32] A 2. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód3. rendelet által megállapított 40., 93., 102. és 103. sorában, a 3. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód3. rendelet által megállapított 124., 179., 220., 231. és 245. sorában, valamint a 4. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód3. rendelettel megváltoztatott 7. sorában foglalt új szaknevet, szakiránynevet, szakképzettségnevet a 2021/2022. tanévtől tanulmányaikat megkezdők esetében kell alkalmazni.

(19)[33] A 2. mellékletben foglalt táblázat 79/A. sorában foglalt szakoktató alapképzési szak indítását az oktatási hivatal a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően hivatalból nyilvántartásba veszi, ha a Mód3. rendelet hatálybalépésekor a mezőgazdasági szakoktató, üzleti szakoktató vagy a műszaki szakoktató alapképzési szak a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt.

(20)[34] A 2. mellékletben foglalt táblázat 82. sorában foglalt rekreáció és életmód alapképzési szak indítását az oktatási hivatal a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően hivatalból nyilvántartásba veszi, ha a Mód3. rendelet hatálybalépésekor a sport- és rekreációszervezés alapképzési szak rekreációszervező és egészségfejlesztő szakirányán a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt.

(21)[35] A 2. mellékletben foglalt táblázat 82/A. sorában foglalt sportszervezés alapképzési szak indítását az oktatási hivatal a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően hivatalból nyilvántartásba veszi, ha a Mód3. rendelet hatálybalépésekor a sport- és rekreációszervezés alapképzési szak sportszervező szakirányán a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt.

(22)[36] A 2. mellékletben foglalt táblázat 93. sorában foglalt, előadó-művészet alapképzési szak 36. egyházzene-előadóművész szakirány indítását az oktatási hivatal a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően hivatalból nyilvántartásba veszi, ha a Mód3. rendelet hatálybalépésekor az előadó-művészet alapképzési szak 35. egyházzene-orgona előadóművész vagy 36. egyházzene-kórusvezető előadóművész szakirány a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt.

(23)[37] A 2. mellékletben foglalt táblázat 109. sorában foglalt képi ábrázolás alapképzési szak indítását az oktatási hivatal a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően hivatalból nyilvántartásba veszi, ha a Mód3. rendelet hatálybalépésekor a képalkotás alapképzési szak festő/grafikus szakirányon a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt.

(24)[38] A 2. mellékletben foglalt táblázat 109/B. sorában foglalt mozgóképkultúra és médiaismeret alapképzési szak indítását az oktatási hivatal a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően hivatalból nyilvántartásba veszi, ha a Mód3. rendelet hatálybalépésekor a képalkotás alapképzési szak mozgóképkultúra- és médiaszakember szakirányon a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt.

(25)[39] A 3. mellékletben foglalt táblázat 101/A. sorában foglalt interdiszciplináris családtudomány mesterképzési szak indítását az oktatási hivatal a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően hivatalból nyilvántartásba veszi, ha a Mód3. rendelet hatálybalépésekor a mentálhigiénés családtudományi és családterápiás mesterképzési szak a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt.

(26)[40] Az oktatási hivatal a mezőgazdasági szakoktató, az üzleti szakoktató, a műszaki szakoktató, a képalkotás, a sport- és rekreációszervezés alapképzési szakokat, az ökológiai gazdálkodási mérnöki, a mentálhigiénés családtudományi és családterápiás, a rekreáció, valamint a zeneteoretikus mesterképzési szakokat a 2021/2022. tanévtől kezdődően hivatalból törli a nyilvántartásából.

(27)[41] A 2. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód3. rendelet által módosított 99. sorában, valamint a 3. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód3. rendelet által módosított 240. sorában foglalt új angol nyelvű szaknevet, szakképzettséget a 2021/2022. tanévtől tanulmányaikat megkezdők esetében kell alkalmazni.

(28)[42] A 2. mellékletben foglalt táblázat 1/B. sorában szereplő állattenyésztő mérnöki alapképzési szak indítását az oktatási hivatal - a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően - hivatalból nyilvántartásba veszi, ha e rendelet hatálybalépésekor az állattenyésztő mérnöki alapképzési szak a felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt és az adott képzést a felsőoktatási intézmény 2016 szeptemberében is elindította.

11. §[43]

12. §[44]

13. §[45]

14. § Hatályát veszti

a)[46]

b)[47]

c)[48]

d) a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

da)[49]

db)[50]

dc)[51]

e) a 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet

ea)[52]

eb)[53]

ec)[54]

ed)[55]

ee)[56]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelethez

A felsőoktatási szakképzések és a megszerezhető szakképzettségek jegyzéke

[57]
ABCDEFG
1.Képzési területKépzési terület angol
nyelvű megnevezése
Felsőoktatási szakképzésFelsőoktatási szakképzés
angol nyelvű megnevezése
SzakképzettségFelsőoktatási szakképzésben
szerezhető szakképzettség
angol nyelvű megnevezése
EKKR és
MKKR
szint
2.AgrárAgricultural Scienceménesgazda felsőoktatási szakképzésStud farmingménesgazdaStud-Farmer5
3.mezőgazdasági felsőoktatási szakképzésAgricultural Assistantfelsőfokú mezőgazdasági mérnökasszisztensAgricultural Engineer Assistant5
4.szőlész-borász felsőoktatási szakképzésViticulture and Enologyfelsőfokú szőlész-borász mérnökasszisztensViticulture and Enology
Engineer Assistant
5
4/A.gyógy- és
fűszernövények
felsőoktatási
szakképzés
Medicinal Plants
and Herbs
felsőfokú
gyógynövény
technológus
Medicinal Plant
Technologist
5
5.InformatikaComputer Science and
Information Technology
gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzésBusiness Information
Technology
felsőfokú gazdaságinformatikus-asszisztensBusiness Information
Technologist Assistant
5
6.mérnökinformatikus felsőoktatási szakképzésInformation Technology
Engineer
1. felsőfokú hálózati mérnökinformatikus-
asszisztens
2. felsőfokú rendszergazda mérnökinformatikus-
asszisztens
3. felsőfokú telekommunikációs
mérnökinformatikus-asszisztens
1. Network Information
Technology Engineer Assistant
2. System Administrator
Engineer Assistant
3. Telecommunication
Technology Assistant
5
7.programtervező informatikus felsőoktatási szakképzésSoftware Information
Technology
1. felsőfokú fejlesztő programtervező
informatikus-asszisztens
2. felsőfokú multimédia programtervező
informatikus-asszistens
1. Generative Software
Information Technology
Assistant
2. Multimedia Software
Information Technology
Assistant
5
8.JogiLegal Sciencejogi felsőoktatási szakképzésLawfelsőfokú jogi asszisztensParalegal5
9.GazdaságtudományokEconomic Sciencegazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzésBusiness Administration and
Management
felsőfokú gazdasági menedzser-asszisztensBusiness Administration
Assistant
5
10.kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzésCommerce and Marketing1. felsőfokú közgazdász-asszisztens kereskedelmi
szakirányon
2. felsőfokú közgazdász-asszisztens
marketingkommunikáció szakirányon
3. felsőfokú közgazdász-asszisztens logisztika
szakirányon
1. Economist Assistant in
Commerce
2. Economist Assistant in
Marketing Communication
3. Economist Assistant in
Logistics
5
11.pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzésFinance and Account1. felsőfokú államháztartási közgazdász-
asszisztens
2. felsőfokú nonprofit pénzügyi és számviteli
közgazdász-asszisztens
3. felsőfokú pénzintézeti közgazdász-asszisztens
4. felsőfokú vállalkozási közgazdász-asszisztens
1. Public Finance Economist
Assistant
2. Nonprofit Finance and
Accounting Economist Assistant
3. Banking Economist Assistant
4. Economist Assistant
Specialized in Enterpreneurship
5
12.turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzésTourism and Catering1. felsőfokú közgazdász-asszisztens turizmus
szakirányon
2. felsőfokú közgazdász-asszisztens vendéglátó
szakirányon
1. Economist Assistant in
Tourism and Catering
Specialized in Tourism
2. Economist Assistant in
Tourism and Catering
Specialized in Catering
5
13.Orvos- és egészségtudományMedical and Health
Science
orvosi diagnosztikai analitikus felsőoktatási szakképzésMedical Diagnostic Analystfelsőfokú orvosdiagnosztikai asszisztensMedical Diagnostic Assistant5
14.MűvészetArtsgyártásszervező felsőoktatási szakképzésProduction Assistantfelsőfokú gyártásszervező asszisztensProduction Assistant5
15.képzőművészeti felsőoktatási szakképzésFine Art Theory1. felsőfokú képzőművész-asszisztens
könyvműves szakirányon
2. felsőfokú képzőművész-asszisztens bútorműves
és műtárgyvédő szakirányon
1. Typographic-assistant
2. Assistant in Furniture
Production and Work of Art
Protection
5
16.színházi rendezőasszisztens felsőoktatási szakképzésStage Directing Assistantfelsőfokú színházi rendezőasszisztensStage Directing Assistant5
17.televíziós műsorkészítő felsőoktatási szakképzésTelevision Productionfelsőfokú televíziós műsorkészítő-asszisztensTelevision Production Assistant5
18.MűszakiEngineering Scienceműszaki felsőoktatási szakképzésEngineer Assistantműszaki mérnökasszisztensTechnical Engineer Assistant5

2. melléklet a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelethez

Alapképzések és alapképzésben szerezhető szakképzettségek jegyzéke

[58]
ABCDEFG
1.Képzési TerületKépzési terület angol
nyelvű megnevezése
Alapképzési szakAlapképzési szak angol
nyelvű megnevezése
SzakképzettségAlapképzésben szerezhető
szakképzettség angol nyelvű
megnevezése
EKKR
és
MKKR
szint
1/A.AgrárAgricultural
Science
agrár- és üzleti
digitalizáció
Agricultural
and Business
Digitalization
agrár-digitalizációs
mérnök
Agri-
digitalization
Engineer
6
1/B.állattenyésztő
mérnöki
Animal
Husbandry
Engineering
állattenyésztő
mérnök
Animal
Husbandry
Engineer
6
2.élelmiszer-
mérnöki
Food
Engineering
élelmiszermérnökFood Engineer6
3.földmérő és földrendező mérnökiLand Surveying and Land
Management Engineering
földmérő és földrendező mérnökLand Surveying and Land
Management Engineer
6
4.kertészmérnökiHorticultural EngineeringkertészmérnökHorticultural Engineer6
5.lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnökiEquine Husbandry and Equestrian Sport Managementlótenyésztő, lovassport szervező agrármérnökHorse Breeding, Equestrian
Sport Manager
6
6.mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnökiMechanical Engineering in the
Agriculture and Food Industry
mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnökMechanical Engineer in the
Agriculture and Food Industry
6
7.mezőgazdasági mérnökiAgricultural Engineeringmezőgazdasági mérnökAgricultural Engineer6
8.mezőgazdasági
vízgazdálkodási
és környezet-
technológiai
mérnöki
Agricultural
Water
Management
and
Environmental
Technology
Engineering
mezőgazdasági
vízgazdálkodási
és környezet-
technológiai
mérnök
Agricultural
Water
Management
and
Environmental
Technology
Engineer
6
9.szőlész-borász mérnökiViticulture and Oenology
Engineering
szőlész-borász mérnökEngineer of Viticulture and
Oenology
6
10.tájrendező és kertépítő mérnökiLandscape Management and
Garden Construction
Engineering
tájrendező-kertépítő mérnökLandscape and Garden
Engineer
6
11.természetvédelmi mérnökiNature Conservation
Engineering
természetvédelmi mérnökNature Conservation Engineer6
12.vadgazda mérnökiWildlife Management
Engineering
vadgazda mérnökWildlife Management Engineer6
13.vidékfejlesztési agrármérnökiRural Development
Engineering
vidékfejlesztési agrármérnökRural Development Engineer6
14.BölcsészettudományArts and HumanitiesanglisztikaEnglish and American Studiesanglisztika alapszakos bölcsészPhilologist in English and
American Studies
6
15.germanisztikaGerman Studies1. germanisztika, német alapszakos bölcsész
2. germanisztika, német nemzetiségi alapszakos
bölcsész
3. germanisztika, néderlandisztika alapszakos
bölcsész
4. germanisztika, skandinavisztika alapszakos
bölcsész
1. Philologist in Germanic
Studies, Specialized in German Studies
2. Philologist in Germanic
Studies, Specialized in German
as Ethnic Minority Studies
3. Philologist in Germanic
Studies, Specialized in
Netherlandistic Studies
4. Philologist in Germanic
Studies, Specialized in
Scandinavian Studies
6
[59]
16.keleti nyelvek és kultúrákOriental Languages and
Cultures
1. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész,
altajisztika szakirányon
2. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész,
arab szakirányon
3. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész,
hebraisztika szakirányon
4. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész,
indológia szakirányon
5. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész,
iranisztika szakirányon
6. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész,
japán szakirányon
7. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész,
kínai szakirányon
8. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész,
koreai szakirányon
9. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész,
mongol szakirányon
10. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész,
tibeti szakirányon
11. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész,
török szakirányon
12. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész,
újgörög szakirányon
1. Philologist in Eastern
Languages and Cultures (Altaic
Studies)
2. Philologist in Eastern
Languages and Cultures
(Arabian Studies)
3. Philologist in Eastern
Languages and Cultures
(Hebrew Studies)
4. Philologist in Eastern
Languages and Cultures
(Indological Studies)
5. Philologist in Eastern
Languages and Cultures
(Iranian Studies)
6. Philologist in Eastern
Languages and Cultures
(Japanese Studies)
7. Philologist in Eastern
Languages and Cultures
(Chinese Studies)
8. Philologist in Eastern
Languages and Cultures
(Korean Studies)
9. Philologist in Eastern
Languages and Cultures
(Mongolian Studies)
10. Philologist in Eastern
Languages and Cultures
(Tibetan Studies)
11. Philologist in Eastern
Languages and Cultures
(Turkish Studies)
12. Philologist in Eastern
Languages and Cultures
(Modern Greek Studies)
6
17.közösségszervezésCommunity Coordination1. kulturális közösségszervező
2. ifjúsági közösségszervező
3. humánfejlesztő
1. Cultural Community
Coordinator
2. Youth Community
Coordinator
3. Human Developer
6
18.magyarHungarianmagyar alapszakos bölcsészExpert in Hungarian6
19.néprajzEthnographynéprajz alapszakos bölcsészEthnographer6
20.ókori nyelvek és kultúrákAncient Languages and
Cultures
1. ókori nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész,
asszíriológia szakirányon
2. ókori nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész,
egyiptológia szakirányon
3. ókori nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész,
klasszika-filológia szakirányon
1. Philologist in Ancient
Languages and Cultures
(Assyriology)
2. Philologist in Ancient
Languages and Cultures
(Egyptology)
3. Philologist in Ancient
Languages and Cultures
(Classical Philology)
6
21.pedagógiaPedagogypedagógia alapszakos bölcsészPhilologist in Pedagogy6
22.pszichológiaPsychologyviselkedéselemzőHuman Behaviour Analyst6
23.régészetArcheologyrégészet alapszakos bölcsészPhilologist in Archaeology6
[60]
24.újlatin nyelvek és
kultúrák
Romance
Philology and
Cultures
1. újlatin nyelvek
és kultúrák
francia alapszakos
bölcsész
2. újlatin nyelvek
és kultúrák
olasz alapszakos
bölcsész
3. újlatin nyelvek
és kultúrák
portugál
alapszakos
bölcsész
4. újlatin nyelvek
és kultúrák
román alapszakos
bölcsész
5. újlatin nyelvek
és kultúrák román
nemzetiségi
alapszakos
bölcsész
6. újlatin nyelvek
és kultúrák
spanyol alapszakos
bölcsész
1. Philologist
in Romanistics,
Specialized in
French Studies
2. Philologist
in Romanistics,
Specialized in
Italian Studies
3. Philologist
in Romanistics,
Specialized in
Portuguese
Studies
4. Philologist
in Romanistics,
Specialized in
Romanian Studies
5. Philologist
in Romanistics,
Specialized in
Romanian as
Ethnic Minority
Studies
6. Philologist
in Romanistics,
Specialized in
Spanish Studies
6
25.romológiaRoma StudiesromológusRomologist6
26.szabad bölcsészetLiberal Artsalapszakos szabad bölcsészPhilologist6
27.szlavisztikaSlavonic Studies1. szlavisztika, orosz alapszakos bölcsész
2. szlavisztika, bolgár alapszakos bölcsész
3. szlavisztika, cseh alapszakos bölcsész
4. szlavisztika, lengyel alapszakos bölcsész
5. szlavisztika, horvát alapszakos bölcsész
6. szlavisztika, horvát nemzetiségi alapszakos
bölcsész
7. szlavisztika, szerb alapszakos bölcsész
8. szlavisztika, szerb nemzetiségi alapszakos
bölcsész
9. szlavisztika, szlovák alapszakos bölcsész
10. szlavisztika, szlovák nemzetiségi alapszakos
bölcsész
11. szlavisztika, szlovén alapszakos bölcsész
12. szlavisztika, szlovén nemzetiségi alapszakos
bölcsész
13. szlavisztika, ukrán alapszakos bölcsész
14. szlavisztika, ukrán nemzetiségi alapszakos
bölcsész
I. Slavonic Studies, Philologist in
Russian Studies;
2.Slavonic Studies, Philologist in
Bulgarian Studies;
3.Slavonic Studies, Philologist in
Czech Studies;
4.Slavonic Studies, Philologist in
Polish Studies;
5.Slavonic Studies, Philologist in
Croatian Studies;
6.Slavonic Studies, Philologist in
Croatian as Ethnic Minority
Studies;
7.Slavonic Studies, Philologist in
Serbian Studies;
8.Slavonic Studies, Philologist in
Serbian as Ethnic Minority
Studies;
9.Slavonic Studies, Philologist in
Slovakian Studies;
10.Slavonic Studies, Philologist
in Slovakian as Ethnic Minority
Studies;
11. Slavonic Studies Slavistics,
Philologist in Slovenian Studies;
12.Slavonic Studies, Philologist
in Slovenian as Ethnic Minority
Studies;
13.Slavonic Studies, Philologist
in Ukrainian Studies;
14.Slavonic Studies, Philologist
in Ukrainian as Ethnic Minority
Studies
6
28.történelemHistorytörténelem alapszakos bölcsészPhilologist in History6
28/A.TársadalomtudománySocialSciencePhilosophy,
Politics, Economy
gazdaság és
politikai kapcsolatok
szakember
Expert in Political
and Economy
Studies
6
29.informatikus könyvtárosLibrary and Information
Science
informatikus könyvtárosLibrary and Information
Scientist
6
30.kommunikáció- és médiatudományCommunication and Media
Science
kommunikátorExpert in Communication6
30/A.kulturális
antropológia
Cultural
Anthropology
kulturális
antropológia
alapszakos
szakelőadó
Cultural
Anthropologist
6
[61]
31.nemzetközi tanulmányokInternational Relationsnemzetközi kapcsolatok szakértőInternational Relations Expert6
32.politikatudományokPolitical SciencepolitológusPolitical Scientist6
33.szociális munkaSocial Workszociális munkásSocial Worker6
34.szociálpedagógiaSocial PedagogyszociálpedagógusSocial Pedagogue6
35.szociológiaSociologyszociológia alapszakos szakelőadóSociologist6
36.InformatikaComputer Science and
Information Technology
gazdaságinformatikusBusiness InformaticsgazdaságinformatikusBusiness Informatics Engineer6
37.mérnökinformatikusComputer Science
Engineering
mérnökinformatikusComputer Science Engineer6
38.programtervező informatikusComputer Scienceprogramtervező informatikusComputer Scientist6
38/A.üzemmérnök-
informatikus
Computer
Science
Operational
Engineering
üzemmérnök-
informatikus
Computer Science
Operational
Engineer
6
39.JogiLegal Scienceigazságügyi igazgatásiJudicial Administrationigazságügyi szervezőJudicial Administration
Manager
6
40.személyügyi,
munkaügyi
és szociális
igazgatási
Employment
Relations and
Social Insurance
Administration
személyügyi,
munkaügyi és
szociális igazgatási
szakember
Employment
Relations and
Social Insurance
Expert
6
41.GazdaságtudományokEconomic Sciencealkalmazott közgazdaságtanApplied Economicsközgazdász alkalmazott közgazdaságtan
alapképzési szakon
Economist in Applied
Economics
6
42.emberi erőforrásokHuman Resourcesközgazdász emberi erőforrások alapképzési
szakon
Economist in Human Resource
Management
6
42/A.
43.gazdálkodási és menedzsmentBusiness Administration and
Management
közgazdász gazdálkodási és menedzsment
alapképzési szakon
Economist in Business
Administration and
Management
6
44.kereskedelem és marketingCommerce and Marketingközgazdász kereskedelem és marketing
alapképzési szakon
Economist in Commerce and
Marketing
6
44/A.közgazdasági
adatelemzés
Economic Data
Analysis
közgazdász
közgazdasági
adatelemzés
alapképzési szakon
Economist in
Data Ananlysis
6
45.nemzetközi gazdálkodásInternational Business
Economics
közgazdász nemzetközi gazdálkodás alapképzési
szakon
Economist in International
Business
6
46.pénzügy és számvitelFinance and Accountingközgazdász pénzügy és számvitel alapképzési
szakon
Economist in Finance and
Accounting
6
47.turizmus-vendéglátásTourism and Cateringközgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési
szakon
Economist in Tourism and
Catering
6
48.
49.MűszakiEngineering ScienceanyagmérnökiMaterials EngineeringanyagmérnökMaterials Engineer6
50.biomérnökiBiochemical EngineeringbiomérnökBiochemical Engineer6
51.biztonságtechnikai mérnökiSafety Engineeringbiztonságtechnikai mérnökiSafety Technology Engineer6
52.energetikai mérnökiEnergy Engineeringenergetikai mérnökEnergy Engineer6
53.építészmérnökiArchitectural EngineeringépítészmérnökArchitectural Engineer6
54.építőmérnökiCivil EngineeringépítőmérnökCivil Engineering6
55.faipari mérnökiTimber Industry Engineeringfaipari mérnökTimber Industry Engineer6
56.gépészmérnökiMechanical EngineeringgépészmérnökMechanical Engineer6
57.repülőmérnökiProfessional Pilothivatásos pilótaProfessional Pilot6
58.ipari termék- és formatervező mérnökiIndustrial Design Engineeringipari termék- és formatervező mérnökIndustrial Design Engineer6
59.járműmérnökiVehicle EngineeringjárműmérnökVehicle Engineer6
59/A.jármű-
üzemmérnöki
Vehicle
Operational
Engineering
jármű-
üzemmérnök
Vehicle Operational
Engineer
6
60.könnyűipari mérnökiLight Industrial Engineeringkönnyűipari mérnökLight Industry Engineer6
61.környezetmérnökiEnvironmental EngineeringkörnyezetmérnökEnvironmental Engineer6
62.közlekedésmérnökiTransportation EngineeringközlekedésmérnökTransportation Engineer6
63.logisztikai mérnökiLogistics Engineeringlogisztikai mérnökLogistics Engineer6
64.mechatronikai mérnökiMechatronical Engineeringmechatronikai mérnökMechatronical Engineer6
65.molekuláris bionika mérnökiMolecular Bionics Engineeringmolekuláris bionikus mérnökMolecular Bionics Engineer6
66.műszaki földtudományiEarth Science Engineeringföldtudományi mérnökEarth Science Engineer6
67.műszaki menedzserEngineering Managementműszaki menedzserEngineering Manager6
68.tesztmérnökiTest EngineeringtesztmérnökTest Engineer6
68/A.tűzvédelmi
mérnöki
Fire Safety
Engineering
tűzvédelmi mérnökFire Safety
Engineer
6
69.vegyészmérnökiChemical EngineeringvegyészmérnökChemical Engineer6
70.villamosmérnökiElectrical EngineeringvillamosmérnökElectrical Engineer6
70/A.villamos-
üzemmérnöki
Electrical
Operations
Engineering
villamos-
üzemmérnök
Electrical
Operations
Engineer
6
71.vízügyi üzemeltetési mérnökiWater Operation Engineeringvízügyi üzemeltetési mérnökWater Operation Engineer6
[62]
72.Orvos- és egészségtudományHealth Scienceápolás és betegellátásNursing and Patient Care1. ápoló
2. dietetikus
3. gyógytornász-fizioterapeuta
4. mentőtiszt
5. szülésznő
6. hang-, beszéd- és
nyelésterapeuta

7. ergoterapeuta
1. Nurse
2. Dietitian
3. Physiotherapist
4. Ambulance Officer (Paramedic)
5. Midwife
6. Voice, Speech and
Swallowing Therapist
7. Occupational Therapist
6
72/A.digitális
fogászati
tervezés
Digital Technology
in Dentistry
digitális fogászati
tervező
Digital Dental
Designer
6
73.egészségügyi gondozás és prevencióHealth Care and Disease
Prevention
1. népegészségügyi ellenőr
2. védőnő
3. dentálhigiénikus
1. Public Health Supervisor,
2. Health Visitor,
3. Dental Hygienest
6
74.egészségügyi szervezőHealth Care Managementegészségügyi szervezőHealth Care Manager6
75.orvosi diagnosztikai analitikusMedical Diagnostic
Analysis
orvosi diagnosztikai analitikusMedical Diagnostic
Analyst
6
76.PedagógusképzésTeacher Trainingcsecsemő- és kisgyermeknevelőInfant and Early Childhood
Education
csecsemő- és kisgyermeknevelőInfant and Early Childhood
Educator
6
77.gyógypedagógiaSpecial Needs Education1. gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak
pedagógiája szakirányon
2. gyógypedagógus, hallássérültek pedagógiája
szakirányon
3. gyógypedagógus, látássérültek pedagógiája
szakirányon
4. gyógypedagógus, logopédia szakirányon
5. gyógypedagógus, pszichopedagógia
szakirányon
6. gyógypedagógus, szomatopedagógia
szakirányon
7. gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak
pedagógiája szakirányon
8. gyógypedagógus, autizmus spektrum
pedagógiája szakirányon
1.Special Needs Educator and
Therapist (Intellectual and
Multiple Disabilities)
2.Special Needs Educator and
Therapist (Hearing
Impairment)
3.Special Needs Educator and
Therapist (Visual Impairment)
4.Special Needs Educator and
Therapist (Speech and
Language Therapy)
5.Special Needs Educator and
Therapist (Behavioural
Disorders)
6. Special Needs Educator
and Therapist (Physical
Disabilities
7.Special Needs Educator and
Therapist (Learning
Disabilities and Difficulties)
8.Special Needs Educator and
Therapist (Autism Spectrum
Disorders)
6
78.konduktorConductive EducationkonduktorConductive Teacher6
79.óvodapedagógusKindergarten Education1. óvodapedagógus;
2. nemzetiségi óvodapedagógus [zárójelben
megjelölve a nemzetiségi (horvát, német, román,
szerb, szlovák, szlovén) nyelvet, illetve a cigány-
roma képzési irányultságot]
1. Kindergarten Educator
2. Ethnic Minority (Croatian,
German, Romanian, Serbian,
Slovakian, Slovenian, Roma)
Pre-School Teacher
6
79/A.szakoktatóVocational
Technical
Instructor
szakoktatóVocational
Technical
Instructor
6
80.tanítóPrimary School Teaching1. tanító
2. nemzetiségi tanító [zárójelben megjelölve a
nemzetiségi (horvát, német, román, szerb,
szlovák, szlovén) nyelvet, illetve a cigány-roma
képzési irányultságot]
1. Primary School Teacher
2. Ethnic Minority (Croatian,
German, Romanian, Serbian,
Slovakian, Slovenian, Roma)
Primary School Teacher
6
81.SporttudománySport ScienceedzőPhysical Trainingszakedző (megjelölve a sportágat)Physical Trainer6
82.rekreáció és
életmód
Recreation
Management and
Health Promotion
rekreáció és életmód
szakember
Recreation
and Health
Promotion
Manager
6
82/A.sportszervezésSports
Management
sportszervezőSports Manager6
83.TermészettudományNatural SciencebiológiaBiologybiológusBiologist6
83/A.biotechnológiaBiotechnologybiotechnológusBiotechnologist6
84.fizikaPhysicsfizikusPhysicist6
85.földrajzGeographygeográfusGeographer6
86.földtudományiEarth Sciencesföldtudományi kutatóEarth Scientist6
87.kémiaChemistryvegyészChemist6
[63]
88.környezettanEnvironmental Studiesalkalmazott környezetkutatóExpert in Applied
Environmental Studies
6
89.matematikaMathematicsmatematikusMathematician6
90.MűvészetArtsalkotóművészet és muzikológiaMusical Creative Arts and
Musicology
1. zeneszerző
2. jazz-zeneszerző
3. muzikológus
4. zeneteoretikus
5. zenei asszisztens
6. elektronikus zenei médiaasszisztens
7. alkalmazott zeneszerző
1. Composer
2. Jazz Composer
3. Musicologist
4. Music Theoretician
5. Music Assistant
6. Electronic Music Assistant
7. Composer of Applied Music
6
91.animációAnimationanimációs tervezőAnimation Designer6
91/A.cirkuszművészetCircus ArtscirkuszművészCircus Performer6
92.designkultúraDesign CulturedesignelemzőDesign Culture Expert6
93.előadó-művészetPerformance1. klasszikus zongora előadóművész
2. klasszikus orgona előadóművész
3. klasszikus csembaló előadóművész
4. klasszikus harmonika
előadóművész
5. klasszikus hárfa előadóművész
6. klasszikus gitár előadóművész
7. klasszikus lant előadóművész
8. klasszikus cimbalom előadóművész
9. klasszikus hegedű előadóművész
10. klasszikus mélyhegedű
előadóművész
11. klasszikus gordonka
előadóművész
12. klasszikus gordon előadóművész
13. klasszikus furulya előadóművész
14. klasszikus fuvola előadóművész
15. klasszikus oboa előadóművész
16. klasszikus klarinét előadóművész
17. klasszikus szaxofon előadóművész
18. klasszikus fagott előadóművész
19. klasszikus kürt előadóművész
20. klasszikus trombita előadóművész
21. klasszikus tuba előadóművész
22. klasszikus harsona előadóművész
23. klasszikus ütőhangszeres
előadóművész
24. klasszikus ének előadóművész
25. jazz-zongora előadóművész
26. jazzgitár előadóművész
27. jazzbasszusgitár előadóművész
28. jazzbőgő előadóművész
29. jazzszaxofon előadóművész
30. jazztrombita előadóművész
31. jazzharsona előadóművész
32. jazzdob előadóművész
33. jazzének előadóművész
34. zenekarvezető előadóművész
35. kórusvezető előadóművész
36. egyházzene-előadóművész
37. népi vonós (hegedű)
előadóművész
38. népi vonós (brácsa) előadóművész
39. népi vonós (cselló-bőgő)
előadóművész
40. népi pengetős (citera-tekerő)
előadóművész
41. népi pengetős (citera-koboz)
előadóművész
42. népi pengetős (tambura)
előadóművész
43. népi fúvós (furulya) előadóművész
44. népi fúvós (duda-furulya)
előadóművész
45. népi fúvós (klarinét-tárogató)
előadóművész
46. népi cimbalom előadóművész
47. népi ének előadóművész
1. Classical Instrumental Music Performer (Piano)
2. Classical Instrumental Music Performer (Organ)
3. Classical Instrumental Music Performer
(Harpsichord)
4. Classical Instrumental Music Performer (Accordion)
5. Classical Instrumental Music Performer (Harp)
6. Classical Instrumental Music Performer (Guitar)
7. Classical Instrumental Music Performer (Lute)
8. Classical Instrumental Music Performer
(Cimbalom / Dulcimer)
9. Classical Instrumental Music Performer (Violin)
10. Classical Instrumental Music Performer (Viola)
11. Classical Instrumental Music Performer (Cello)
12. Classical Instrumental Music Performer
(Double Bass)
13. Classical Instrumental Music Performer (Recorder)
14. Classical Instrumental Music Performer (Flute)
15. Classical Instrumental Music Performer (Oboe)
16. Classical Instrumental Music Performer (Clarinet)
17. Classical Instrumental Music Performer
(Saxophone)
18. Classical Instrumental Music Performer (Bassoon)
19. Classical Instrumental Music Performer (Horn)
20. Classical Instrumental Music Performer (Trumpet)
21. Classical Instrumental Music Performer
(Trombone)
22. Classical Instrumental Music Performer (Tuba)
23. Classical Instrumental Music Performer
(Percussion)
24. Classical Music Singer
25. Jazz Instrumental Performer (Jazz Piano)
26. Jazz Instrumental Performer (Jazz Guitar)
27. Jazz Instrumental Performer (Jazz Bass Guitar)
28. Jazz Instrumental Performer (Jazz Double Bass)
29. Jazz Instrumental Performer (Jazz Saxophone)
30. Jazz Instrumental Performer (Jazz Trumpet)
31. Jazz Instrumental Performer (Jazz Trombone)
32. Jazz Instrumental Performer (Jazz Drums)
33. Jazz Music Singer 34.Orchestral Conductor
35. Choir Conductor
36. Church Music Performer
37. Folk Music Performer (Violin)
38. Folk Music Performer (Viola)
39. Folk Music Performer (Cello-Double Bass)
40. Folk Music Performer
(Zither- Rotary Lute [Hurdy-gurdy])
41. Folk Music Performer
(Zither-Koboz [Historical Hungarian Lute])
42. Folk Music Performer (Tambura)
43. Folk Music Performer (Recorder)
44. Folk Music Performer (Bagpipe-recoreder)
45. Folk Music Performer (Clarinet-Tarogato
[Hungarian Folk Clarinet])
46. Folk Music Performer (Cimbalom)
47. Folk Music Performer (Folk Singing)
6
[64]
94.építőművészetArchitectural DesignépítőművészArchitectural Designer6
95.formatervezésIndustrial and Product DesignformatervezőIndustrial and Product
Designer
6
96.fotográfiaPhotographyfotográfus művészPhotographer6
97.képzőművészet-elméletFine Art Theoryképzőművészeti elemzőFine Art Theoretician6
98.koreográfusChoreographykoreográfusChoreographer6
99.látványtervezésScenographylátványtervezőScenographer6
100.média designMedia Designmédia designerMedia Designer6
101.mozgóképMotion Picture
Studies
1. mozgókép
szakos film- és
televíziórendező
2. mozgókép
szakos filmvágó
3. mozgókép
szakos
hangmester
4. mozgókép
szakos
gyártásszervező
5. mozgókép
szakos operatőr
6. mozgókép
szakos filmíró
1. Motion Picture
Director
2. Motion Picture
Editor
3. Motion Picture
Sound Director
4. Motion Picture
Line Producer
5. Motion Picture
Cinematographer
6. Motion Picture
Screenwriter
6
102.táncművészDance1. táncművész
(klasszikus balett)
2. táncművész
(magyar néptánc)
3. táncművész
(moderntánc)
4. táncművész
(kortárstánc)
5. táncművész
(színházi tánc)
1. Dance Artist
(Classical Ballet)
2. Dance Artist
(Hungarian Folk
Dances)
3. Dance Artist
(Modern Dance)
4. Dance Artist
(Contemporary
Dance)
5. Dance Artist
(Theatrical
Dances)
6
103.táncos és
próbavezető
Dance and
Rehearsal
Coaching
1. táncos és
próbavezető
(klasszikus balett)
2. táncos és
próbavezető
(magyar néptánc)
3. táncos és
próbavezető
(moderntánc)
4. táncos és
próbavezető
(színházi tánc)
5. táncos és
próbavezető
(társastánc)
6. táncos és
próbavezető
(divattánc)
1. Dancer and
Coach (Classical
Ballet)
2. Dancer
and Coach
(Hungarian Folk
Dances)
3. Dancer and
Coach (Modern
Dance)
4. Dancer and
Coach (Theatrical
Dances)
5. Dancer and
Coach (Ballroom
Dances)
6. Dancer and
Coach (Fashion
Dances)
6
104.tárgyalkotásDesigner MakingtárgyalkotóDesigner Maker6
105.televíziós műsorkészítőTelevision Productiontelevíziós műsorkészítőTelevision Production Expert6
106.tervezőgrafikaGraphic DesigntervezőgrafikusGraphic Designer6
107.textiltervezésTextile DesigntextiltervezőTextile Designer6
107/A.vizuális művészetVisual Artvizuális művészVisual Artist6
[65]
108.MűvészetközvetítésArt EducationdrámainstruktorDrama InstructiondrámainstruktorDrama Instructor6
109.képi ábrázolásVisual
Representation
alapszakos festő/
grafikus
Visual
Representation
Artist
6
109/A.kortárs
könnyűzene
Contemporary
Music
1. könnyűzenész
(gitár)
2. könnyűzenész
(basszusgitár)
3. könnyűzenész
(billentyűs
hangszerek)
4. könnyűzenész
(szaxofon)
5. könnyűzenész
(harsona)
6. könnyűzenész
(trombita)
7. könnyűzenész
(ütőhangszerek)
8. könnyűzenész
(ének)
1. Pop Musician
(Guitar)
2. Pop Musician
(Bass Guitar)
3. Pop Musician
(Keyboards)
4. Pop Musician
(Saxophone)
5. Pop Musician
(Trombone)
6. Pop Musician
(Trumpet)
7. Pop Musician
(Percussions)
8. Pop Musician
(Singing)
6
109/B.mozgókép-
kultúra és
médiaismeret
Film and Media
Studies
mozgóképkultúra
és médiaismeret
alapszakos
szakember
Film and Media
Specialist
6
110.környezetkultúraEnvironmental Designkörnyezettervező szakemberEnvironmental Designer6
111.kézműves tárgykultúraCraftsmanshipkézműves tárgykultúra szakemberCraftsman Artist6
112.zenekultúraMusic Culturezenekultúra szakemberMusic Culture Expert6

3. melléklet a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelethez

Mesterképzések és mesterképzésben, osztatlan képzésben szerezhető szakképzettségek jegyzéke

[66]
ABCDEFGH
1.Képzési területKépzési terület angol
nyelvű megnevezése
Mesterképzési szakOsztatlan szakMesterképzési szak, osztatlan szak
angol nyelvű megnevezése
SzakképzettségMesterképzésben, osztatlan
képzésben szerezhető
szakképzettség angol nyelvű
megnevezése
EKKR és
MKKR
szint
2.AgrárAgricultural ScienceállatorvosiVeterinary Medicineokleveles állatorvos doktorVeterinary Surgeon7
3.agrármérnökiAgricultural Engineeringokleveles agrármérnökAgricultural Engineer7
4.állattenyésztő mérnökiAnimal Husbandry Engineeringokleveles állattenyésztő mérnökAnimal Husbandry Engineer7
5.élelmiszerbiztonsági és -minőségi
mérnöki
Food Safety and Quality Engineeringokleveles élelmiszerbiztonsági és -minőségi
mérnök
Food Safety and Quality
Engineer
7
6.élelmiszermérnökiFood Science and Technology
Engineering
okleveles élelmiszermérnökFood Science and Technology
Engineer
7
7.erdőmérnökiForestry Engineeringokleveles erdőmérnökForestry Engineer7
8.kertészmérnökiHorticultural Engineeringokleveles kertészmérnökHorticultural Engineer7
9.környezetgazdálkodási agrármérnökiAgricultural Environmental Management
Engineering
okleveles környezetgazdálkodási agrármérnökAgricultural Environmental
Management Engineer
7
10.mezőgazdasági biotechnológusAgricultural Biotechnologyokleveles mezőgazdasági biotechnológusAgricultural Biotechnologist7
11.mezőgazdasági és élelmiszeripari
gépészmérnöki
Mechanical Engineering in the
Agriculture and Food Industry
okleveles mezőgazdasági és élelmiszeripari
gépészmérnök
Mechanical Engineer in the
Agriculture and Food Industry
7
12.mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnökiAgricultural Water Management
Engineering
okleveles mezőgazdasági vízgazdálkodási
mérnök
Agricultural Water
Management Engineer
7
13.növényorvosiPlant Protectionokleveles növényorvosPlant Protection Engineer7
14.növénytermesztő mérnökiCrop Production Engineeringokleveles növénytermesztő mérnökCrop Production Engineer7
15.
16.szőlész-borász mérnökiViticulture and Oenology Engineeringokleveles szőlész-borász mérnökViticulture and Oenology
Engineer
7
17.tájépítész mérnökiLandscape Architectureokleveles tájépítész mérnökLandscape Architect7
18.takarmányozási és takarmánybiztonsági
mérnöki
Animal Nutrition and Feed Safety
Engineering
okleveles takarmányozási és
takarmánybiztonsági mérnök
Animal Nutrition and Feed
Safety Engineer
7
19.természetvédelmi mérnökiNature Conservation Engineeringokleveles természetvédelmi mérnökNature Conservation Engineer7
20.vadgazda mérnökiWildlife Management Engineeringokleveles vadgazda mérnökWildlife Management Engineer7
21.vidékfejlesztési agrármérnökiRural Development Engineeringokleveles vidékfejlesztő agrármérnökRural Development Engineer7
22.BölcsészettudományArts and HumanitiesafrikanisztikaAfrican Studiesokleveles afrikanisztika szakos bölcsészPhilologist in African Studies7
23.alkalmazott nyelvészetApplied Linguisticsokleveles alkalmazott nyelvészet szakos
bölcsész
Applied Linguist7
24.altajisztikaAltaic Studiesokleveles altajisztika szakos bölcsészAltaicist7
25.amerikanisztikaAmerican Studiesokleveles amerikanisztika szakos bölcsészPhilologist in American Studies7
26.andragógiaAndragogyokleveles andragógusAndragogue7
27.anglisztikaEnglish Studiesokleveles anglisztika szakos bölcsészPhilologist in English Studies7
28.angol nyelvoktatóInstruction of English as a Foreign
Langauage
okleveles angol nyelvoktató bölcsészInstructor of English as a
Foreign Langauage
7
29.arabisztikaArabic Studiesokleveles arabisztika szakos bölcsészPhilologist in Arabic Studies7
30.asszíriológiaAssyriologyokleveles asszíriológia szakos bölcsészAssyriologist7
31.Balkán-tanulmányokBalkan Studiesokleveles Balkán-tanulmányok szakos bölcsészExpert in Balkan Studies7
32.beszédtudománySpeech Scienceokleveles beszédtudomány szakos bölcsészPhilologist in Speech Science7
33.bizantológiaByzantine Studiesokleveles bizantológia szakos bölcsészPhilologist in Byzantine Studies7
34.bolgár nyelv és irodalomBulgarian Language and Literatureokleveles bolgár nyelv és irodalom szakos
bölcsész
Philologist in Bulgarian
Language and Literature
7
35.buddhizmus tanulmányokBuddhist Studiesokleveles buddhizmus szakos bölcsészPhilologist in Buddhist Studies7
35/A.család-
pedagógiai
tanácsadó
Consultancy in Family
Education
Consultancy in Family
Education
Family Education
Consultant
7
36.cseh nyelv és irodalomCzech Language and Literatureokleveles cseh nyelv és irodalom szakos
bölcsész
Philologist in Czech Language
and Literature
7
36/A.digitális
bölcsészet
Digital Humanitiesokleveles bölcsész
digitális bölcsészet szakon
Expert in Digital
Humanities
7
37.egyiptológiaEgyptologyokleveles egyiptológia szakos bölcsészEgyptologist7
38.elméleti nyelvészetTheoretical Linguisticsokleveles elméleti nyelvészPhilologist in Theoretical
Linguistics
7
39.emberi erőforrás tanácsadóHuman Resource Counsellingokleveles emberi erőforrás tanácsadóHuman Resource Counsellor7
40.esztétikaAestheticsokleveles esztétika szakos bölcsészAesthetician7
[67]
41.etikaEthicsokleveles etika szakos bölcsészExpert in Ethics7
42.filmtudományFilm Studiesokleveles filmtudomány szakos bölcsészExpert in Film Studies7
43.filozófiaPhilosophyokleveles filozófia szakos bölcsészPhilosopher7
44.finnugrisztikaFinno-Ugric Studiesokleveles finnugrisztika szakos bölcsészPhilologist in Finno-Ugric
Studies
7
45.fordító és tolmácsTranslation and Interpretingokleveles fordító és tolmácsTranslator and Interpreter7
46.francia nyelv, irodalom és kultúraFrench Language, Literature and Cultureokleveles francia nyelv, irodalom és kultúra
szakos bölcsész
Philologist in French Language,
Literature and Culture
7
47.hebraisztikaHebrew Studiesokleveles hebraisztika szakos bölcsészExpert in Hebrew Studies7
48.horvát nyelv és irodalomCroatian Language and Literatureokleveles horvát nyelv és irodalom szakos
bölcsész
Philologist in Croatian
Language and Literature
7
49.hungarológiaHungarian Studieshungarológia szakos bölcsészHungarologist7
50.indológiaIndologyokleveles indológia szakos bölcsészIndologist7
51.iranisztikaIranian Studiesokleveles iranisztika szakos bölcsészExpert in Iranian Studies7
52.irodalom- és kultúratudományLiterary and Cultural Studiesokleveles irodalom- és kultúratudomány
szakos bölcsész
Philologist of Literary and
Cultural Studies
7
53.iszlám tanulmányokIslamic Studiesokleveles iszlám tanulmányok szakos bölcsészExpert in Islamic Studies7
54.japanológiaJapanese Studiesokleveles japanológia szakos bölcsészPhilologist in Japanese Studies7
55.klasszika-filológiaClassical Philologyokleveles klasszika-filológia szakos bölcsészClassical Philologist7
56.koreanisztikaKorean Studiesokleveles koreanisztika szakos bölcsészExpert in Korean Studies7
57.Közép-Európa tanulmányokCentral European Studiesokleveles Közép-Európa tanulmányok szakos
bölcsész
Central European Studies
Expert
7
57/A.kreatív írás
és művészeti
kritika
Creative Writing and Art
Criticism
okleveles kreatív írás és
művészeti kritika szakos
bölcsész
Philologist in Creative
Writing and Art Criticism
7
58.kulturális mediációCultural Mediationokleveles kulturális mediátorCulture Mediator7
59.kulturális örökség tanulmányokCultural Heritage Studiesokleveles kulturális örökség tanulmányok
szakember
Specialist of Cultural Heritage
Studies
7
60.Latin-Amerika tanulmányokLatin American Studiesokleveles Latin-Amerika tanulmányok szakos
bölcsész
Expert in Latin American Studies7
61.lengyel nyelv és irodalomPolish Language and Literatureokleveles lengyel nyelv és irodalom szakos
bölcsész
Philologist in Polish Language
and Literature
7
62.levéltárArchival Scienceokleveles levéltárosArchivist7
63.logika és tudományelméletLogic and Theory of Scienceokleveles logika és tudományelmélet szakos
bölcsész
Expert in Logic and Theory of
Science
7
64.magyar nyelv és irodalomHungarian Language and Literature
Studies
okleveles magyar nyelv és irodalom szakos
bölcsész
Philologist in Hungarian
Language and Literature
7
64/A.mentál-
higiénés
család-
konzulens
Mental Health Family
Consultant
okleveles mentálhigiénés
családkonzulens
Mental Health Family
Consultant
7
65.
66.mentálhigiénés közösség- és
kapcsolatépítő
Mental Health in Relations and Community Developmentokleveles mentálhigiénés közösség- és
kapcsolatépítő szakember
Expert in Mental Health in
Relations and Community
Development
7
67.mongolisztikaMongolian Studiesokleveles mongolisztika szakos bölcsészPhilologist in Mongolian Studies7
68.művészettörténetArt Historyokleveles művészettörténészArt Historian7
69.néderlandisztikaDutch Language and Culture Studiesokleveles néderlandisztika szakos bölcsészPhilologist of Dutch Language
and Culture
7
70.német nemzetiségi nyelv és irodalomLanguage and Literature of German as a
Minority Language
okleveles német nemzetiségi nyelv és
irodalom szakos bölcsész
Philologist of German as a
Minority Language
7
71.német nyelv, irodalom és kultúraGerman Language, Literature and
Culture
okleveles német nyelv, irodalom és kultúra
szakos bölcsész
Philologist in German
Language, Literature and
Culture
7
72.néprajzEthnology and Folkloristicsokleveles néprajz mesterszakos bölcsészEthnologist and Folklorist7
73.neveléstudományEducational Scienceokleveles neveléstudomány szakos bölcsészEducational Scientist7
74.olasz nyelv, irodalom és kultúraItalian Language, Literature and Cultureokleveles olasz nyelv, irodalom és kultúra
szakos bölcsész
Philologist in Italian Language,
Literature and Culture
7
75.orosz nyelv és irodalomRussian Language and Literatureokleveles orosz nyelv és irodalom szakos
bölcsész
Philologist in Russian Language
and Literature
7
75/A.örmény
tanulmányok
Global Armenian Studiesokleveles örmény
tanulmányok szakos
bölcsész
Expert in Global
Armenian Studies
7
76.portugál nyelv, irodalom és kultúraPortuguese Language, Literature and
Culture
okleveles portugál nyelv, irodalom és kultúra
szakos bölcsész
Philologist in Portuguese
Language, Literature and
Culture
7
77.pszichológiaPsychologyokleveles pszichológusPsychologist7
78.régészetArchaeologyokleveles régészArchaeologist7
[68]
79.román nyelv, irodalom és kultúraRomanian Language, Literature and
Culture
okleveles román nyelv, irodalom és kultúra
szakos bölcsész
Philologist in Romanian
Language, Literature and
Culture
7
80.romológiaRoma Studiesokleveles romológusRomologist7
81.ruszisztikaRussian Studiesokleveles ruszisztika szakos bölcsész
szakember
Philologist in Russian Studies7
82.sinológiaChinese Studiesokleveles sinológia szakos bölcsészPhilologist in Chinese Studies7
83.skandinavisztikaScandinavian Studiesoklevélben szereplő megjelölése: okleveles
skandinavisztika szakos bölcsész
Philologist in Scandinavian
Languages and Literature
7
84.spanyol nyelv, irodalom és kultúraSpanish Language, Literature and
Culture
okleveles spanyol nyelv, irodalom és kultúra
szakos bölcsész
Philologist in Spanish
Language, Literature and
Culture
7
85.szemiotikaSemioticsokleveles szemiotika szakos bölcsészSemiotician7
86.szerb nyelv és irodalomSerbian Language and Literatureokleveles szerb nyelv és irodalom szakos
bölcsész
Philologist in Serbian Language
and Literature
7
87.színháztudományTheatre Studiesokleveles színháztudomány szakos bölcsész
okleveles
Theatre Studies Expert7
szlavisztikaSlavic Studiesokleveles szlavisztika szakos bölcsészPhilologist in Slavic Studies7
89.szlovák nyelv és irodalomSlovakian Language and Literatureokleveles szlovák nyelv és irodalom szakos
bölcsész
Philologist in Slovakian
Language and Literature
7
90.szlovén nyelv és irodalomSlovenian Language and Literatureokleveles szlovén nyelv és irodalom szakos
bölcsész
Philologist in Slovenian
Language and Literature
7
91.társadalmi befogadás tanulmányokSocial Integrationokleveles társadalmi befogadás tanácsadóSocial Integration Counsellor7
92.tibetológiaTibetan Studiesokleveles tibetológia szakos bölcsészPhilologist in Tibetan Studies7
93.történelemHistoryokleveles történészHistorian7
94.történeti muzeológiaHistorical Museologyokleveles történeti muzeológusHistorical Museologist7
95.turkológiaTurkic Studiesokleveles turkológia szakos bölcsészPhilologist in Turkic Studies7
96.újgörög nyelv, irodalom és kultúraModern Greek Language, Literature and
Culture
okleveles újgörög nyelv, irodalom és kultúra
szakos bölcsész
Philologist in Modern Greek
Language, Literature and
Culture
7
97.ukrán nyelv és irodalomUkrainian Language and Literatureokleveles ukrán nyelv és irodalom szakos
bölcsész
Philologist in Ukrainian
Language and Literature
7
98.vallástörténetHistory of Religionokleveles vallástörténészExpert in History of Religion7
99.vallástudományReligious Studiesokleveles vallástudomány szakos bölcsészExpert in Religious Studies7
100.TársadalomtudománySocial Scienceegészségpolitika, tervezés és
finanszírozás
Health Policy, Planning and
Financing
okleveles egészségpolitikai szakértőExpert in Health Policy,
Planning and Financing
7
101.humánökológiaHuman Ecologyokleveles humánökológia szakemberExpert in Human Ecology7
101/A.interdisz-
ciplináris
család-
tudomány
Interdisciplinary Family
Studies
okleveles
interdiszciplináris
családtudományi
szakember
Expert in Interdisciplinary
Family Studies
7
102.Kelet-Ázsia tanulmányokEast Asian Studiesokleveles Kelet-Ázsia elemzőExpert in East Asian Studies7
103.kisebbségpolitikaEthnic and Minority Policyokleveles kisebbségpolitikai szakemberEthnic and Minority Policy
Expert
7
104.kommunikáció- és médiatudományCommunication and Media Studiesokleveles kommunikáció- és médiaszakértőCommunications and Media
Studies Expert
7
105.könyvtártudományLibrary Scienceokleveles informatikus könyvtárosLibrary and Information
Scientist
7
106.közösségi és civil tanulmányokCommunity and Civil Development
Studies
okleveles közösségi és civil fejlesztő
szakember
Expert in Community and Civil
Development Studies
7
107.kulturális antropológiaCultural Anthropologyokleveles kulturális antropológusCultural Anthropologist7
108.nemzetközi tanulmányokInternational Relationsokleveles nemzetközi kapcsolatok elemzőInternational Relations Expert7
108/A.politikai gazdaságtanPolitical Economyokleveles politológus
közgazdász
Political
Economist
7
109.politikatudományPolitical Scienceokleveles politológusPolitical Scientist7
110.survey
statisztika és
adatanalitika
Survey Statistics
and Data
Analysis
okleveles survey
statisztika és
adatanalitikai
szakértő
Survey
Statistician and
Data Analyst
7
111.szociális munkaSocial Workokleveles szociális munkásSocial Worker7
112.szociálpedagógiaSocial Pedagogyokleveles szociálpedagógusSocial Pedagogue7
113.szociálpolitikaSocial Policyokleveles szociálpolitikusSocial Policy Expert7
114.szociológiaSociologyokleveles szociológusSociologist7
114/A.társadalmi-
viselkedés-
elemzés
Social Behavior
Analysis
okleveles
társadalmi-
viselkedés-
elemző
Social Behavior
Analyst
7
115.
InformatikaComputer Science and
Information Technology
115/A.autonómrendszer-
informatikus
Computer
Science for
Autonomous
Driving
okleveles
autonómrendszerinformatikus
Computer
Scientist for
Autonomous
Driving
7
116.gazdaságinformatikusBusiness Informaticsokleveles gazdaságinformatikusBusiness Informatics Engineer7
117.mérnökinformatikusComputer Science Engineeringokleveles mérnökinformatikusComputer Science Engineer7
118.orvosi biotechnológiaMedical Biotechnologyokleveles orvosi biotechnológusMedical Biotechnologist7
119.programtervező informatikusComputer Scienceokleveles programtervező informatikusComputer Scientist7
[69]
120.JogiLegal Scienceeurópai és nemzetközi üzleti jogEuropean and International Business Laweurópai és nemzetközi üzleti mesterjogászEuropean and International
Business Lawyer
7
121.jogászLawokleveles jogászJurist7
122.kodifikátorLegal Regulation in Public
Administration
okleveles kodifikátorLegal Expert in Regulation7
123.kriminológiaCriminologyokleveles kriminológusCriminologist7
124.személyügyi,
munkaügyi
és szociális
igazgatás
Labour Relations
and Social Security
Administration
okleveles személyügyi,
munkaügyi és szociális
igazgatási szakember
Labour Relations and
Social Security Expert
7
125.összehasonlító állam- és jogtudományokComparative Lawösszehasonlító jogi mesterjogászExpert in Comparative Law7
125/A.Gaz-
daság-tudo-
mányok
Economic Scienceagrár-
közgazdász
Agricultural Ecomomicsokleveles közgazdász
agrárközgazdász szakon
Agricultural Ecomomist7
126.biztosítási
és pénzügyi
matematika
Actuarial and Financial
Mathematics
okleveles biztosítási és
pénzügyi
matematikus-közgazdász
Actuarial and Financial
Mathematician-Economist
7
126/A.családpolitika
és humán
szakpolitikák
gazdaságtana
Economics
of Family
Policy and
Public Policies
for Human
Development
okleveles
közgazdász
családpolitika
és humán
szakpolitikák
gazdaságtana
szakon
Economist
in Family
Policy and in
Public Policies
for Human
Development
7
127.ellátásilánc-menedzsmentSupply Chain Managementokleveles ellátásilánc menedzserSupply Chain Manager7
128.gazdaság- és pénzügy-
matematikai elemzés
Economic and Financial Mathematical
Analysis
okleveles közgazdász gazdaság- és pénzügy-
matematikai elemzés szakon
Economist in Economic and
Financial Mathematical
Analysis
7
129.közgazdálkodás és közpolitikaPublic Policy and Managementokleveles közgazdász közgazdálkodás és
közpolitika szakon
Economist in Public Policy and
Management
7
130.közgazdasági elemzőEconomic Analysisokleveles közgazdasági elemzőEconomic Analyst7
130/A.kutatási
menedzser
Research Managementokleveles közgazdász
kutatási menedzser
szakon
Economist in Research
Management
7
131.marketingMarketingokleveles közgazdász marketing szakonEconomist in Marketing7
132.Master of Business Administration (MBA)Master of Business Administration (MBA)okleveles közgazdász MBA szakonEconomist7
132/A.nemzetközi
adózás
Master in
International
Taxation
okleveles
közgazdász
nemzetközi
adózás szakon
Economist in
International
Taxation
7
132/B.nemzetközi
fejlesztés
Internacional
Development
okleveles közgazdász
nemzetközi fejlesztés
szakon
Economist in
Internacional
Development
7
133.nemzetközi gazdaság és gazdálkodásInternational Economy and Businessokleveles közgazdász nemzetközi gazdaság és
gazdálkodás szakon
Economist in International
Economy and Business
7
134.pénzügyFinanceokleveles közgazdász pénzügy szakonEconomist in Finance7
134/A.
135.regionális és környezeti gazdaságtanRegional and Environmental Economic
Studies
okleveles közgazdász regionális és környezeti
gazdaságtan szakon
Economist in Regional and
Environmental Economic
Studies
7
136.sportközgazdászSport Economicsokleveles sportközgazdászSport Economist7
137.számvitelAccountancyokleveles közgazdász számvitel szakonEconomist in Accountancy7
138.turizmus-menedzsmentTourism Managementokleveles közgazdász turizmus-menedzsment
szakon
Economist in Tourism and
Management
7
138/A.vállalat-
gazdaságtan
Business Economicsokleveles közgazdász
vállalatgazdaság szakon
Economist in Business
Management
7
139.vállalkozásfejlesztésBusiness Developmentokleveles közgazdász vállalkozásfejlesztés
szakon
Economist in Business
Development
7
140.vezetés és szervezésManagement and Leadershipokleveles közgazdász vezetés és szervezés
szakon
Economist in Management and
Leadership
7
140/A.MűszakiEngineering
Science
alapanyag-
gyártási
folyamat-
mérnöki
Process Engineering for
Raw Material Production
okleveles alapanyag-
gyártási folyamatmérnök
Process Engineer for Raw
Material Production
7
141.anyag-
mérnöki
Materials Engineeringokleveles anyagmérnökMaterials Engineer7
141/A.autonóm
járműirányítási
mérnöki
Autonomous
Vehicle
Control
Engineering
okleveles
autonóm
járműirányítási
mérnök
Autonomous
Vehicle
Control
Engineer
7
142.bánya- és geotechnikai mérnökiMining and Geotechnical Engineeringokleveles bánya és geotechnikai mérnökMining and Geotechnical
Engineer
7
143.biomérnökiBiochemical Engineeringokleveles biomérnökBiochemical Engineer7
144.biztonságtechnikai mérnökiSafety Engineeringokleveles biztonságtechnikai mérnökSafety Engineer7
145.egészségügyi mérnökiBiomedical Engineeringokleveles egészségügyi mérnökBiomedical Engineer7
146.energetikai mérnökiEnergy Engineeringokleveles energetikai mérnökEnergy Engineer7
147.építészArchitectokleveles építészArchitect7
148.építészmérnökiArchitectureokleveles építészmérnökArchitect7
148/A.építmény-
informatikai
mérnöki
Construction Information
Technology Engineering
okleveles építmény-
informatikai mérnök
Construction Information
Technology Engineer
7
149.épületgépészeti és eljárástechnikai
gépészmérnöki
Building Service and Process Engineeringokleveles épületgépészeti és eljárástechnikai
gépészmérnök
Building Service and Process
Engineer
7
150.faipari mérnökiTimber Industry Engineeringokleveles faipari mérnökTimber Industry Engineer7
151.földmérő- és térinformatikai mérnökiLand Surveying and Geographical
Information Systems Engineering
okleveles földmérő- és térinformatikai mérnökLand Surveying and
Geoinformatical Engineer
7
152.földtudományi mérnökiEarth Sciences Engineeringokleveles földtudományi mérnökEarth Sciences Engineer7
153.gépészeti modellezésMechanical Engineering Modellingokleveles gépészeti modellező mérnökMechanical Modelling Engineer7
154.gépészmérnökiMechanical Engineeringokleveles gépészmérnökMechanical Engineer7
155.gyógyszervegyész-mérnökiPharmaceutical Engineeringokleveles gyógyszervegyész-mérnökPharmaceutical Engineer7
156.hidrogeológus mérnökiHydrogeological Engineeringokleveles hidrogeológus mérnökHydrogeological Engineer7
157.info-bionika mérnökiInfo-Bionics Engineeringokleveles info-bionikus mérnökInfo-Bionics Engineer7
158.infrastruktúra-építőmérnökiInfrastructural Engineeringokleveles infrastruktúra-építőmérnökInfrastructural Engineer7
159.ipari terméktervező mérnökiIndustrial Design Engineeringokleveles ipari terméktervező mérnökIndustrial Design Engineer7
160.járműmérnökiVehicle Engineeringokleveles járműmérnökVehicle Engineer7
161.kohómérnökiMetallurgical Engineeringokleveles kohómérnökMetallurgical Engineer7
162.könnyűipari mérnökiLight Industrial Engineeringokleveles könnyűipari mérnökLight Industry Engineer7
163.környezetmérnökiEnvironmental Engineeringokleveles környezetmérnökEnvironmental Engineer7
164.közlekedésmérnökiTransportation Engineeringokleveles közlekedésmérnökTransportation Engineer7
[70]
165.létesítménymérnökiConstruction Engineeringokleveles létesítménymérnökConstruction Engineer7
166.logisztikai mérnökiLogistics Engineeringokleveles logisztikai mérnökLogistics Engineer7
167.mechatronikai mérnökiMechatronical Engineeringokleveles mechatronikai mérnökMechatronical Engineer7
168.műanyag- és száltechnológiai mérnökiPolymer and Fibre Technology
Engineering
okleveles műanyag- és száltechnológiai
mérnök
Polymer and Textile Technology
Engineer
7
169.műszaki menedzserEngineering Managementokleveles műszaki menedzserEngineering Manager7
170.olaj- és gázmérnökiOil and Gas Engineeringokleveles olaj- és gázmérnökOil and Natural Gas Engineer7
171.olajmérnökiPetroleum Engineeringokleveles olajmérnökPetroleum Engineer7
171/A.sport-
mérnöki
Sports Engineeringokleveles sportmérnökSports Engineer7
172.szerkezet-építőmérnökiStructural Engineeringokleveles szerkezet-építőmérnökStructural Engineer7
173.szénhidrogén-kutató földtudományi
mérnöki
Petroleum Geoengineeringokleveles szénhidrogén-kutató földtudományi
mérnök
Petroleum Geoengineer7
174.településmérnökiUrban Systems Engineeringokleveles településmérnökUrban Systems Engineer7
174/A.űrmérnökiSpace Engineeringokleveles űrmérnökSpace Engineer7
175.védelmi infokommunikációs
rendszertervező
Defence C3 Systems Managementokleveles védelmi infokommunikációs
rendszertervező
Defence C3 Systems Manager7
176.vegyészmérnökiChemical Engineeringokleveles vegyészmérnökChemical Engineer7
177.villamosmérnökiElectrical Engineeringokleveles villamosmérnökElectrical Engineer7
178.Orvos-és egészségtudományMedical and Health
Science
általános orvosMedicineokleveles orvosdoktorDoctor of Medicine7
179.kiterjesztett hatáskörű ápolóAdvanced Practice in
Nursing
okleveles kiterjesztett
hatáskörű ápoló
Advanced Practice Nurse7
180.egészségpszichológiaHealth Psychologyokleveles egészségpszichológusHealth Psychologist7
181.egészségügyi menedzserHealth Care Managementokleveles egészségügyi menedzserHealth Care Manager7
182.egészségügyi szociális munkaSocial Work in Health Careokleveles egészségügyi szociális munkásSocial Worker in Health Care7
183.fizioterápiaPhysiotherapyokleveles fizioterapeutaPhysiotherapist7
184.fogorvosDentistryokleveles fogorvos doktorDentist (D.M.D. - doctor
medicinae dentariae)
7
185.gyógyszerészPharmacyokleveles gyógyszerészPharmacist (Pharm. D - doctor
pharmaciae)
7
186.klinikai laboratóriumi kutatóClinical Laboratory Sciencesokleveles klinikai laboratóriumi kutatóClinical Laboratory Scientist7
187.komplex rehabilitációComplex Rehabilitationokleveles rehabilitációs szakemberRehabilitationist7
188.népegészségügyiPublic Healthokleveles népegészségügyi szakemberExpert in Public Health7
189.radiográfiaRadiographyokleveles radiográfusRadiographer7
189/A.szakvédőnőHealth Visitorokleveles szakvédőnőAdvanced Heatlh Visitor7
190.táplálkozástudományiNutritional Sciencesokleveles táplálkozástudományi szakemberNutritionist7
190/A.PedagógusképzésTeacher
Training
gyermekkultúraCulture of Early
Childhood
okleveles gyermekkultúra
szakos szakember
Expert in Early
Childhood Cultura Studies
7
191.gyógy-
pedagógia
Special Needs Educationokleveles
gyógypedagógus
Special Needs Educator7
191/A.logopédiaSpeech and Language
Therapy
okleveles logopédusSpeech and Language
Therapist
7
192.tanártanárTeacher(külön kormányrendelet szerint)7
193.SporttudománySport SciencehumánkineziológiaHuman Kinesiologyokleveles humánkineziológusHuman Kinesiologist7
194.
195.sportmenedzserSports Managementokleveles sportmenedzserSports Manager7
196.szakedzőSports Coachingokleveles szakedző (a sportág megjelölésével)Sports Coach specialized in
(Name of Sport)
7
197.TermészettudományNatural Sciencealkalmazott matematikusApplied Mathematicsokleveles alkalmazott matematikusApplied Mathematician7
198.anyagtudományMaterials Scienceokleveles anyagkutatóMaterials Scientist7
199.biológusBiologyokleveles biológusBiologist7
200.biotechnológiaBiotechnologyokleveles biotechnológusBiotechnologist7
201.csillagászAstronomyokleveles csillagászAstronomer7
202.fizikusPhysicsokleveles fizikusPhysicist7
203.földtudományEarth Sciencesokleveles földtudományi kutatóEarth Scientist7
204.geofizikusGeophysicsokleveles geofizikusGeophysicist7
205.geográfusGeographyokleveles geográfusGeographer7
205/A.geoinformatikaGeoinformaticsokleveles geoinformatikusExpert in Geoinformatics7
206.geológusGeologyokleveles geológusGeologist7
207.hidrobiológusHydrobiologyokleveles hidrobiológusHydrobiologist7
208.környezettudományEnvironmental Scienceokleveles környezetkutatóEnvironmental Scientist7
209.matematikusMathematicsokleveles matematikusMathematician7
210.meteorológusMeteorologyokleveles meteorológusMeteorologist7
211.molekuláris biológiaMolecular Biologyokleveles molekuláris biológusMolecular Biologist7
212.számítógépes és kognitív idegtudományComputational and Cognitive
Neuroscience
okleveles számítógépes és kognitív idegtudományi
kutató
Computational and Cognitive
Neuroscientist
7
213.térképészCartographyokleveles térképészCartographer7
214.vegyészChemistryokleveles vegyészChemist7
215.MűvészetArtsanimációAnimationokleveles
animációs
filmrendező
művész
Animation Film
Director
7
215/A.belsőépítész
tervezőművész
Interior and
Spatial Design
okleveles
belsőépítész
tervezőművész
Interior and
Spatial Designer
7
215/B.cirkusz-
művészet
Circus Artsokleveles cirkuszművészCircus Artist7
216.design- és művészetmenedzsmentArt and Design Managementokleveles design- és művészetmenedzserArt and Design Manager7
[71]
217.designelméletDesign Theoryokleveles design- és művészet teoretikusExpert in Design Theory7
218.divat- és textiltervezésFashion and Textile Designokleveles divat- és textiltervező művészFashion and Textile Designer7
219.dokumentumfilm-rendező művészDocumentary Film Directingokleveles dokumentumfilm-rendező művészDocumentary Film Director7
220.egyházzene-
művész
Church Musicokleveles
egyházzene-művész
Church Musician7
221.építőművészArchitectural Designokleveles építőművészArchitectural Designer7
222.ékszertervezés
és fém-
művesség
Jewellery and
Metal Design
okleveles ékszer-
és fémműves
tervező művész
Jewellery and
Metal Designer
7
223.festőművészPaintingokleveles festőművészPainter7
224.film- és
médiaproducer
Film and
Media
Production
okleveles film- és
médiaproducer
Film and Media
Producer
7
225.filmoperatőr művészCinematographyokleveles filmoperatőr művészCinematographer7
226.filmrendező művészFilm Directingfilmrendező művészFilm Director7
226/A.forgató-
könyvíró
Screenwritingokleveles forgatókönyvíróScreenwriter7
227.formatervező művészDesignokleveles formatervező művészDesigner7
228.fotográfiaPhotographyokleveles fotográfustervező művészPhotographer7
229.grafikusművészGraphic Artsokleveles grafikusművészGraphic Artist7
229/A.hang-
művészet
Sound Artokleveles hangművészSound Artist7
229/B.immerzív
film
Immersive Filmokleveles
immerzívfilm-alkotó
Immersive Media
Filmmaker
7
229/C.interakció
tervezés
Interaction Designokleveles interakció- és
felhasználói élmény
tervező
Interaction and User
Experience Designer
7
230.intermédia-művészIntermedia Artokleveles médiaművészIntermedia Artist7
230/A.jazzének-
művész
Jazz Singingokleveles
jazzének-művész
Jazz Singer7
230/B.jazzhangszer-
művész
Instrumental
Jazz
Performance
1. okleveles
jazz-zongoraművész
2. okleveles
jazzgitár-művész
3. okleveles
jazzbasszusgitár-
művész
4. okleveles
jazzbőgő-művész
5. okleveles
jazzszaxofon-művész
6. okleveles
jazztrombita-művész
7. okleveles
jazzharsona-művész
8. okleveles
jazzdob-művész
1. Jazz Pianist
2. Jazz Guitarist
3. Jazz Bass
Guitarist
4. Jazz Double
Bass Performer
5. Jazz
Saxophonist
6. Jazz
Trumpeter
7. Jazz
Trombonist
8. Jazz
Drummer
7
230/C.jazz-
zeneszerző
Jazz
Composition
okleveles
jazz-zeneszerző
Jazz Composer7
231.karmester
(zenekari
karmester,
fúvós-
zenekari
karnagy
szakirányok)
Conducting1. okleveles zenekari
karmester-művész
2. okleveles fúvószenekari
karnagy-művész
1. Orchestra Conductor
2. Wind Band Conductor
7
231/A.képző-
művész
Fine Artsokleveles képzőművészFine Artist7
232.kerámiatervezésCeramics Designokleveles kerámiatervező művészCeramics Designer7
233.klasszikus énekművész (operaének,
oratórium- és dalének szakirányok)
Classical Singing1. okleveles operaének-művész
2. okleveles oratórium- és dalénekművész
1. Opera Singer
2. Oratorio and Song
Performer
7
234.klasszikus hangszerművészClassical Musical Instrumental
Performance
1. okleveles zongoraművész
2. okleveles zongorakísérő-korrepetitor
3. okleveles orgonaművész
4. okleveles csembalóművész
5. okleveles hárfaművész
6. okleveles gitárművész
7. okleveles cimbalomművész
8. okleveles harmonikaművész
9. okleveles hegedűművész
10.okleveles mélyhegedűművész
11.okleveles gordonkaművész
12.okleveles gordonművész
13.okleveles fuvolaművész
14.okleveles klarinétművész
15.okleveles szaxofonművész
16.okleveles oboaművész
17.okleveles fagottművész
18.okleveles kürtművész
19.okleveles trombitaművész
20.okleveles harsonaművész
21.okleveles tubaművész
22.okleveles ütőhangszerművész
1. Pianist
2. Piano Accompanist and
Repetitor
3. Organist
4. Harpsichord player
5. Harpist
6. Guitarist
7. Cimbalom/Dulcimer
player
8. Accordion player
9. Violinist
10. Violist
11. Cellist
12. Double Bassist
13. Flautist
14. Clarinetist
15. Saxophonist
16. Oboist
17. Bassoonist
18. Horn Player
19. Trumpeter
20. Trombonist
21. Tubist
22. Percussionist
7
235.klasszikusbalett-művészClassical Balletokleveles klasszikusbalett-művészClassical Ballet Artist7
236.Kodály-zenepedagógiaKodaly Music Pedagogyokleveles Kodály-zenepedagógiai szakértőExpert in Kodály Music Pedagog7
237.koreográfusChoreographyokleveles koreográfusChoreographer7
237/A.kortárs
művészet-
elméleti
és kurátori
ismeretek
Contemporary Art Theory
and Curatorial Studies
okleveles kortárs
művészeti szakíró és
kurátor
Expert in Contemporary
Art Theory and Curatorial
Studies
7
238.kortárstánc művészContemporary Danceokleveles kortárstánc művészContemporary Dance Artist7
239.kóruskarnagyChoir Conductingokleveles kóruskarnagy művészChoir Conductor7
240.látvány-
tervező
művész
Art of Scenographyokleveles látványtervező
művész
Artist in Scenography7
241.média designMedia Designokleveles média designerMedia Designer7
242.muzikológusMusicologyokleveles muzikológusMusicologist7
243.néptáncművészHungarian Folk Danceokleveles néptáncművészHungarian Folk Dance Artist7
244.régi-zene hangszerművészEarly Music Instrumental Performance1. okleveles régi-zene művész (csembaló)
2. okleveles régi-zene művész (fortepiano)
3. okleveles régi-zene művész (barokk
hegedű)
1. Early Music Performer
(Harpsichord)
2. Early Music Performer
(Fortepiano)
7
[72]
4. okleveles régi-zene művész (viola da
gamba)
5. okleveles régi-zene művész (barokk
gordonka)
6. okleveles régi-zene művész (blockflöte)
7. okleveles régi-zene művész (barokk fuvola)
8. okleveles régi-zene művész (barokk oboa)
9. okleveles régi-zene művész (barokk fagott)
10. okleveles régi-zene művész (cornetto)
11. okleveles régi-zene művész (natúrtrombita)
12. okleveles régi-zene művész (natúrkürt)
13. okleveles régi-zene művész (barokk
harsona)
14. okleveles régi-zene művész (lant)
3. Early Music Performer
(Baroque Violin)
4. Early Music Performer
(Viola da Gamba)
5. Early Music Performer
(Baroque Cello)
6. Early Music Performer
(Recorder)
7. Early Music Performer
(Baroque Flute)
8. Early Music Performer
(Baroque Oboe)
9. Early Music Performer
(Baroque Bassoon)
10. Early Music Performer
(Cornett)
11. Early Music Performer
(Natural Trumpet)
12. Early Music Performer
(Natural Horn)
13. Early Music Performer
(Baroque Trombone)
14. Early Music Performer
(Lute)
245.restaurátor-művészArt
Conservation-Restoration
okleveles
restaurátorművész
Art Conservator-Restorer7
246.dramaturgDramaturgyokleveles
dramaturg
Dramaturg7
247.színházrendezőStage Directingokleveles színházrendezőStage Director7
248.színművészActingokleveles színművészActor/Actress7
249.szobrászművészSculptureokleveles szobrászművészSculptor7
250.tájépítészet és
kertművészet
Landscape Architecture and Garden Designokleveles
tájépítész-
kertművész
Landscape Architect
and Garden Designer
7
250/A.tárgyalkotásDesigner-Makerokleveles tárgyalkotó
művész
Designer-Maker7
251.televíziós műsorkészítő művészTelevision Production Artsokleveles televíziós műsorkészítő művészExpert in Television Production
Arts
7
252.tervezőgrafikaGraphic Designokleveles tervezőgrafikus művészGraphic Designer7
253.zeneszerzőMusic Compositionokleveles zeneszerzőComposer7
254.
255.Művészet-
közvetítés
Art Educationművészeti
instruktor
Arts Communicationokleveles művészeti
instruktor
Arts CommunicationExpert7

4. melléklet a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelethez

Magyar és külföldi intézmények közös képzéseinek jegyzéke

[73]
ABCDEFG
1.Képzési területStudy Field in EnglishSzakProgramme in EnglishSzakképzettségQualifications Obtainable
in Master Programme in
English
EKKR és
MKKR
szint
2.AgrárAgricultural Sciencefenntartható takarmányozásSustainable Animal Nutrition
and Feeding
okleveles fenntartható takarmányozási
agrármérnök
Sustainable Animal Nutrition
Agricultural Engineer
7
2/A.AgrárAgricultural
Science
fenntartható
mezőgazdaság,
élelmiszertermelés és
-technológia a Duna
régióban
Sustainability in
Agriculture, Food
Production and Food
Technology in the
Danube Region
okleveles
fenntarthatósági
agrármérnök
Agricultural Engineer in
Sustainable Agriculture
and Food Production
7
3.Társadalom-
tudomány
Social Sciencekörnyezetpolitika és menedzsmentEnvironmental Sciences
Policy and Management
okleveles környezetpolitika és menedzsment
szakember
Expert in Environmental
Sciences Policy and
Management
7
4.Társadalom-
tudomány
Social ScienceközpolitikaPublic Policyokleveles nemzetközi közpolitikai szakemberExpert in International Public
Policy
7
5.Társadalom-
tudomány
Social Scienceösszehasonlító helyi fejlesztési tanulmányokComparative Local
Development Studies
okleveles helyi fejlesztőLocal Development Expert7
6.Társadalom-
tudomány
Social Scienceszociális munka és szociális gazdaságSocial Work and Social
Economics
okleveles szociális gazdaság szakemberExpert in Social Economics7
7.Bölcsészet-
tudomány
Arts and
Humanities
Európai társadalmi terek,
fejlesztés és örökség
European
Social Spaces,
Development
and Heritage
okleveles társadalomfejlesztési
szakértő
Expert in Social
Development
7
8.Bölcsészet-
tudomány
Arts and
Humanities
Choreomundus -Tánc mint tudás, gyakorlat és kulturális örökségChoreomundus - International Master In Dance Knowledge, Practice and Heritageokleveles etnokoreológusEthnochoreologist7
9.Bölcsészet-
tudomány
Arts and
Humanities
európai
lexikográfia
European Master
in Lexicography
okleveles
lexikográfus
Lexicographer7
10.MűvészetArtsDocNomads
dokumentumfilm-
rendező művész
DocNomads
Documentary
Film Directing
okleveles DocNomads
dokumentumfilm-
rendező művész
Documentary
Film Director
7
11.MűvészetArtsPuppeTry
bábművész
PuppeTry
Master's Degree
Program in
Puppetry
okleveles
bábművész
Puppeteer7
12.MűvészetArtsViewfinder
filmoperatőr
művész
Viewfinder
Cinematography
Program
okleveles Viewfinder
filmoperatőr
művész
Viewfinder7

5. melléklet a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelethez

A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendeletben, a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendeletben, valamint a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendeletben szabályozott, e rendelettel megváltoztatott elnevezésű alap- és mesterképzési szakok, illetve felsőoktatási szakképzések jegyzéke

AB
1.A 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendeletben a 283/2012. (X. 4.)
Korm. rendeletben, valamint a 39/2012. (XI. 21.) EMMI
rendeletben szabályozott szakok, felsőoktatási szakképzések
E rendelettel megváltoztatott
elnevezésű szakok, felsőoktatási
szakképzések
2.mezőgazdasági mérnök felsőoktatási szakképzésmezőgazdasági felsőoktatási
szakképzés
3.orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus
felsőoktatási szakképzés
orvosi diagnosztikai analitikus
felsőoktatási szakképzés
4.szőlész-borász mérnök felsőoktatási szakképzésszőlész-borász felsőoktatási szakképzés
5.alkalmazott látványtervezés alapképzési szaklátványtervezés alapképzési szak
6.design- és művészetelmélet alapképzési szakdesignkultúra alapképzési szak
7.ének-zene alapképzési szakzenekultúra alapképzési szak
8.gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szakvidékfejlesztési agrármérnöki
alapképzési szak
9.had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szakbiztonságtechnikai mérnöki
alapképzési szak
10.orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus
alapképzési szak
orvosi diagnosztikai analitikus
alapképzési szak
11.politológia alapképzési szakpolitikatudományok alapképzési szak
12.testnevelő-edző alapképzési szakedző alapképzési szak
13.buddhizmus mesterképzési szakbuddhizmus tanulmányok
mesterképzési szak
14.erkölcstan- és etikatanáretikatanár
15.filmoperatőr művész mesterképzési szakfilmoperatőr mesterképzési szak
16.filmrendező művész mesterképzési szakfilmrendező mesterképzési szak
17.informatikus könyvtáros mesterképzési szakkönyvtártudomány mesterképzési szak
18.interkulturális pszichológia és pedagógia mesterképzési szaktársadalmi befogadás tanulmányok
mesterképzési szak
19.kognitív tanulmányok mesterképzési szakszámítógépes és kognitív
idegtudomány mesterképzési szak
20.logisztikai menedzsment mesterképzési szakellátásilánc menedzsment
mesterképzési szak

6. melléklet a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelethez[74]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet 91. §-a. Hatályos 2015.11.27.

[2] Beiktatta a 205/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet 15. §-a. Hatályos 2015.09.01.

[3] Módosította a 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet 93. § 1. pontja. Hatályos 2015.11.27.

[4] Beiktatta a 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.09.01.

[5] Módosította a 223/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2019.09.30.

[6] Beiktatta a 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.07.01.

[7] Beiktatta a 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.07.01.

[8] A nyitó szövegrészt módosította a 407/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet 43. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[9] Megállapította a 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2020.09.01.

[10] Megállapította a 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2020.09.01.

[11] Megállapította a 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2020.09.01. (A 7. § 1. pontja hatályon kívül helyezni rendelte ugyanezen (4) bekezdést. Mivel a jogalkotói szándék vélhetően az új szövegezés megállapítására irányult, ezt hajtottuk végre. A módosítás érvényessége kétséges.)

[12] Hatályon kívül helyezte a 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 7. § 1. pontja. Hatálytalan 2020.09.01.

[13] Beiktatta a 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet 92. §-a. Hatályos 2015.11.27.

[14] A "Felsőoktatási szakképzés és a szakképzésen szerezhető szakképzettség felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvételének kezdeményezése" alcímet hatályon kívül helyezte a 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 7. § 2. pontja. Hatálytalan 2020.09.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 7. § 2. pontja. Hatálytalan 2020.09.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 7. § 2. pontja. Hatálytalan 2020.09.01.

[17] Az alcím címét módosította a 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatályos 2020.09.01.

[18] Módosította a 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 6. § b) pontja. Hatályos 2020.09.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 7. § 3. pontja. Hatálytalan 2020.09.01.

[20] Módosította a 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 6. § c) pontja. Hatályos 2020.09.01.

[21] Beiktatta a 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2020.09.01.

[22] Módosította a 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 7. § 4. pontja. Hatályos 2020.09.01.

[23] Módosította a 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 42. §-a. Hatályos 2016.07.01.

[24] Beiktatta a 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 40. §-a. Hatályos 2016.07.01.

[25] Beiktatta a 357/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.11.30.

[26] Beiktatta a 188/2018. (X. 12.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2018.10.13.

[27] Beiktatta a 188/2018. (X. 12.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2018.10.13.

[28] Beiktatta a 188/2018. (X. 12.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2018.10.13.

[29] Beiktatta a 188/2018. (X. 12.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2018.10.13.

[30] Beiktatta a 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2020.09.01.

[31] Beiktatta a 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2020.09.01.

[32] Módosította a 661/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet 25. § a) pontja. Hatályos 2020.12.25.

[33] Beiktatta a 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2020.09.01.

[34] Beiktatta a 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2020.09.01.

[35] Beiktatta a 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2020.09.01.

[36] Módosította a 661/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet 25. § b) pontja. Hatályos 2020.12.25.

[37] Beiktatta a 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2020.09.01.

[38] Beiktatta a 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2020.09.01.

[39] Beiktatta a 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2020.09.01.

[40] Módosította a 661/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet 25. § c) pontja. Hatályos 2020.12.25.

[41] Beiktatta a 661/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet 23. §-a. Hatályos 2020.12.25.

[42] Beiktatta a 661/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet 23. §-a. Hatályos 2020.12.25.

[43] A 205/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet 17. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

[44] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[45] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[46] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[47] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[48] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[49] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[50] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[51] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[52] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[53] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[54] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[55] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[56] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[57] Módosította a 188/2018. (X. 12.) Korm. rendelet 4. §-a (lásd 2. melléklet 1. pont). Hatályos 2018.10.13.

[58] Módosította a 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 5. § a) pontja (lásd 1. melléklet 1-2. pont), 7. § 5-6. pontja. Hatályos 2020.09.01.

[59] Módosította a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 72. § a) pontja. Hatályos 2019.08.01.

[60] Módosította a 661/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet 24. § a) pontja (lásd: 5. melléklet 1. pont). Hatályos 2020.12.25.

[61] Módosította a 661/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet 26. § a) pontja. Hatályos 2020.12.25.

[62] Módosította a 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 5. § a) pontja (lásd 1. melléklet 8-11. pont). Hatályos 2020.09.01.

[63] Módosította a 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 5. § a) pontja (lásd 1. melléklet 12-13. pont). Hatályos 2020.09.01.

[64] Módosította a 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 5. § a) pontja (lásd 1. melléklet 14-16. pont). Hatályos 2020.09.01.

[65] Módosította a 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 5. § a) pontja (lásd 1. melléklet 17. pont). Hatályos 2020.09.01.

[66] Módosította a 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 5. § b) pontja (lásd 2. melléklet 1-2. pont), 7. § 8. pontja. Hatályos 2020.09.01.

[67] Módosította a 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 5. § b) pontja (lásd 2. melléklet 3-5. pont), 7. § 9. pontja. Hatályos 2020.09.01.

[68] Módosította a 661/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet 24. § b) pontja (lásd: 6. melléklet 1. pont). Hatályos 2020.12.25.

[69] Módosította a 661/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet 25. § d) pontja, valamint a 26. § b) pontja. Hatályos 2020.12.25.

[70] Módosította a 661/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet 24. § b) pontja (lásd: 6. melléklet 2. pont), valamint a 25. § e) pontja. Hatályos 2020.12.25.

[71] Módosította a 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 5. § b) pontja (lásd 2. melléklet 23-29. pont). Hatályos 2020.09.01.

[72] Módosította a 661/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet 24. § b) pontja (lásd: 6. melléklet 3. pont). Hatályos 2020.12.25.

[73] Módosította a 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 5. § c) pontja (lásd 3. melléklet). Hatályos 2020.09.01.

[74] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

Tartalomjegyzék