12/2022. (IV. 29.) BM rendelet

az iskolaőrök tevékenységével kapcsolatos egyes BM rendeletek módosításáról

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 342/B. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben -

a következőket rendelem el:

1. A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosítása

1. § A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 102/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"102/D. § (1) Az iskolaőr az iskolaőri tevékenységgel összefüggésben a média részére a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes előzetes engedélyével nyilatkozhat. Az iskolaőr a rendőrség képviselőjeként, szakértőjeként a sajtóban, a rádió és a televízió műsoraiban, filmekben nyilvános szereplésre nem jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti korlátozás nem vonatkozik az iskolaőri mivoltra történő utalás nélkül tartott tudományos, kulturális előadások megtartására, ilyen irányú egyéb közszereplésre, beleértve a rádióban és televízióban történő szereplést is."

2. § A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 102/N. §-a a következő (3)-(5) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az iskolaőr - az Rtv. 10/C. § (1) bekezdés d) pontja szerinti dolog (a továbbiakban: dolog) rendőr megérkezéséig történő ideiglenes elvétele érdekében - az intézkedés alá vont személyt felszólíthatja a dolog átadására.

(4) Ha az intézkedés alá vont személy felszólításra a dolgot nem adja át, és a kényszerítő eszközök alkalmazásának feltételei fennállnak, az iskolaőr a kényszerítő eszköz alkalmazását követően - ha az nem igényli a ruházat vagy csomag átvizsgálását - a dolgot átvételi elismervény ellenében a rendőr megérkezéséig ideiglenesen elveheti az intézkedés alá vont személytől.

(5) Ha az intézkedés alá vont személy felszólításra a dolgot nem adja át, és a kényszerítő eszközök alkalmazásának feltételei nem állnak fenn, az iskolaőr a rendőr megérkezéséig biztosítja a helyszínt."

3. § A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 83. alcím címében a "Feltartóztatás" szövegrész helyébe a "Feltartóztatás, dolog ideiglenes elvétele" szöveg lép.

2. Az iskolaőrök képzéséről, kiegészítő képzéséről, vizsgáztatásáról, valamint a képzés és vizsga helyett elfogadható szakirányú képesítések és képzettségek jegyzékéről szóló 28/2020. (VII. 17.) BM rendelet módosítása

4. § Az iskolaőrök képzéséről, kiegészítő képzéséről, vizsgáztatásáról, valamint a képzés és vizsga helyett elfogadható szakirányú képesítések és képzettségek jegyzékéről szóló 28/2020. (VII. 17.) BM rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az elveszett vagy megsemmisült igazolás pótlására - a vizsgáról a 4. melléklet szerinti vizsgaszabályzatban foglaltaknak megfelelően elkészített jegyzőkönyv (a továbbiakban: vizsgajegyzőkönyv) alapján - a képzés- és vizsgaszervező vezetője hiteles igazolásmásodlatot állít ki. A hiteles igazolásmásodlat tartalma megegyezik az eredeti igazolás tartalmával."

5. § Az iskolaőrök képzéséről, kiegészítő képzéséről, vizsgáztatásáról, valamint a képzés és vizsga helyett elfogadható szakirányú képesítések és képzettségek jegyzékéről szóló 28/2020. (VII. 17.) BM rendelet

a) 2. § (3) bekezdésében a "beiskolázó szerv" szövegrész helyébe a "Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ (a továbbiakban: képzés- és vizsgaszervező)" szöveg,

b) 7. § (1) bekezdésében, 7. § (3) és (4) bekezdés nyitó szövegrészében a "beiskolázó szerv" szövegrész helyébe a "képzés- és vizsgaszervező" szöveg,

c) 8. §-ában, 10. § (1) bekezdésében, 15. § (3) és (4) bekezdésében, 4. melléklet 4., 19., 24. és 25. pontjában a "vizsgaszervező" szövegrész helyébe a "képzés- és vizsgaszervező" szöveg,

d) 12. § (1) bekezdésében a "vizsgaszervező" szövegrész helyébe a "képzés- és vizsgaszervező" szöveg, a "tanúsítványt" szövegrész helyébe az "igazolást" szöveg,

e) 12. § (3) bekezdésében az "a tanúsítványt" szövegrész helyébe az "az igazolást" szöveg,

f) 15. § (1) bekezdés záró szövegrészében a "vizsgaszervezőtől" szövegrész helyébe a "képzés- és vizsgaszervezőtől" szöveg,

g) 2. melléklet címében és 3. melléklet címében a "tanúsítvány" szövegrész helyébe az "igazolás" szöveg,

h) 2. melléklet 3. és 5. pontjában, 3. melléklet 3. és 5. pontjában az "a tanúsítvány" szövegrész helyébe az "az igazolás" szöveg,

i) 2. melléklet 6. pontjában, 3. melléklet 6. pontjában az "és vizsgaszervező" szövegrész helyébe az "és a képzés-és vizsgaszervező" szöveg,

j) 4. melléklet 11. pontjában a "megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság" szövegrész helyébe a "képzés- és vizsgaszervező" szöveg,

k) 4. melléklet 15. pontjában a "vizsgaszervezőt" szövegrész helyébe a "képzés- és vizsgaszervezőt" szöveg

lép.

6. § Hatályát veszti az iskolaőrök képzéséről, kiegészítő képzéséről, vizsgáztatásáról, valamint a képzés és vizsga helyett elfogadható szakirányú képesítések és képzettségek jegyzékéről szóló 28/2020. (VII. 17.) BM rendelet

a) 1. § 1. pontja,

b) 7. § (2) bekezdése,

c) 7. § (5) bekezdése.

3. Záró rendelkezés

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

Tartalomjegyzék