Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

151/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvényi rendelkezések eltérő alkalmazásáról[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) hatálya alá tartozó pénzügyi intézmény - ideértve a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 5. §-a szerinti befektetési szolgáltatási tevékenységet végző vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nyújtó pénzügyi intézményt is - (a továbbiakban: pénzügyi intézmény) végelszámolására és felszámolására a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.), a Hpt., valamint a Bszt. rendelkezéseit az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel kell alkalmazni.

2. A pénzügyi intézmények végelszámolásának sajátos szabályai

2. § (1) A végelszámoló a végelszámolási vagyon részét nem képező vagyon - ideértve a pénzügyi intézmény által kezelt közjegyzői, végrehajtói, ügyvédi letéti, őrzési tevékenységhez kapcsolódó számlákon elhelyezett pénzösszeget, valamint a pénzügyi intézménynél harmadik személy javára, a kizárólag harmadik személyt megillető fizetési kötelezettségek biztosítékául szolgáló óvadéki vagy fedezeti célú számlán jóváírt összeget is - kifizetése, kiadása iránt a végelszámolás elrendelését követő 30 napon belül intézkedik, ha az általa vezetett nyilvántartás és a követelések egyezősége alapján az ügyfelekkel történő elszámolást akadályozó körülmény nem merült fel.

(2) A pénzügyi intézmény által kezelt közjegyzői, végrehajtói, ügyvédi letéti, őrzési tevékenységhez kapcsolódó számlákon elhelyezett pénzösszeget, valamint a pénzügyi intézménynél harmadik személy javára, a kizárólag harmadik személyt megillető fizetési kötelezettségek biztosítékául szolgáló óvadéki vagy fedezeti célú számlán jóváírt összeget akkor kell kiadni, kifizetni az (1) bekezdésben foglaltak szerint, ha a pénzösszeg ezen rendeltetése a pénzügyi intézmény és az ügyfél között kötött szerződésből egyértelműen megállapítható.

(3) Ha a korrigált végelszámolási nyitó mérleg adatai szerint a végelszámolás lefolytatható, az (1) és (2) bekezdésben foglalt kifizetéseket követően a végelszámoló a betételhelyezésből eredő követeléseket, valamint az Országos Betétbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: OBA) az általa kifizetett kártalanítási összegek megtérítésére irányuló követeléseket fizeti ki, a következő időbeli sorrendben:

a) az OBA által biztosított betétek az OBA kártalanítási kötelezettségének mértékéig, amennyiben a betétes nem kapott az OBA-tól ezen a jogcímen kártalanítást, valamint azok a betétesek, amelyekre jogszabályi állami garancia (helytállás) vonatkozik, mert a betét 1993. június 30-át megelőzően került elhelyezésre a banknál vagy jogelődjénél,

b) a természetes személy, valamint a mikro-, kis- és középvállalkozás OBA által biztosított, az OBA kártalanítási kötelezettséget meghaladó betételhelyezésből eredő követelése,

c) egyéb betételhelyezésből eredő követelések,

d) az OBA-ra a Hpt. 219. §-a alapján, a betéteseknek kifizetett kártalanítás folytán átszállt követelések.

(4) A többi hitelezői követelést a végelszámoló a (3) bekezdésben foglalt kifizetések teljesítését követően elégítheti ki oly módon, hogy a kifizetési sorrendnél a Hpt. 57. § (1b) és (2) bekezdésében foglaltakat, valamint a Cstv. 57. § (1) bekezdés b)-h) pontjában meghatározott időbeli sorrendet alkalmazza.

(5) Ha a pénzügyi intézmény és az ügyfél között a pénzügyi intézményt megillető követelések biztosítására alapított óvadék felszabadításának vagy az óvadék tárgyával történő elszámolásnak van helye, a végelszámoló ennek haladéktalanul eleget tesz.

(6) A végelszámoló a végelszámolás elrendelésétől számított 120 napon belül köteles kezdeményezni a Magyar Nemzeti Banknál a Hpt. 17. §-a és 17/A. §-a, valamint a Bszt. 140-141. §-a szerinti átruházás engedélyezését. Ha az átruházást akadályozó tényező merül fel, a végelszámoló kérelmére a határidőt a Magyar Nemzeti Bank meghosszabbíthatja.

3. A pénzügyi intézmények felszámolási eljárásának sajátos szabályai

3. § (1) A felszámoló a felszámolási vagyon részét nem képező vagyon - ideértve a pénzügyi intézmény által kezelt közjegyzői, végrehajtói, ügyvédi letéti, őrzési tevékenységhez kapcsolódó számlákon elhelyezett pénzösszeget, valamint a pénzügyi intézménynél harmadik személy javára, a kizárólag harmadik személyt megillető fizetési kötelezettségek biztosítékául szolgáló óvadéki vagy fedezeti célú számlán jóváírt összeget is - kiadása, kifizetése iránt a felszámolás elrendelését követő 30 napon belül intézkedik.

(2) A pénzügyi intézmény által kezelt közjegyzői, végrehajtói, ügyvédi letéti, őrzési tevékenységhez kapcsolódó számlákon elhelyezett pénzösszeget, valamint a pénzügyi intézménynél harmadik személy javára, a kizárólag harmadik személyt megillető fizetési kötelezettségek biztosítékául szolgáló óvadéki vagy fedezeti célú számlán jóváírt összeget akkor kell kiadni, kifizetni a (1) bekezdésben foglaltak szerint, ha a pénzösszeg ezen rendeltetése a pénzügyi intézmény és az ügyfél között kötött szerződésből egyértelműen megállapítható.

(3) Ha a pénzügyi intézmény és az ügyfél között a pénzügyi intézményt megillető követelések biztosítására alapított óvadéki megállapodás szerint az óvadék felszabadításának vagy az óvadék tárgyával történő elszámolásnak van helye, a felszámoló ennek haladéktalanul eleget tesz.

(4) Ha a pénzügyi intézmény felszámolását a bíróság a Hpt. 53. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben rendelte el, a Hpt. 55. § (3) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a hitelezők a felszámolást elrendelő végzés közzétételétől számított 30 napon belül kötelesek a követeléseiket a felszámolónak bejelenteni.

(5) A Cstv. 38. § (5) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a felszámolás alatt álló pénzügyi intézménnyel - mint kötelezettel - szemben alapított óvadék jogosultjának a felszámolást elrendelő végzés közzétételétől számított 60 napon belül kell a közvetlen kielégítési jogát gyakorolnia, ennek elmulasztása esetén követelésének kielégítésére zálogjogosultként tarthat igényt.

(6) A Cstv. 50. §-át azzal a kiegészítéssel kell alkalmazni, hogy a felszámoló köteles közbenső mérleget készíteni abban az esetben is, ha a betételhelyezésből eredő követelések megtérítésére irányuló követelések kifizetéséhez elegendő pénzeszköz folyt be, és a hitelezők követeléseinek bejelentésére meghatározott határidő már eltelt.

(7) A felszámoló a felszámolás elrendelésétől számított 120 napon belül köteles kezdeményezni a Magyar Nemzeti Banknál a Hpt. 17. és 17/A. §-a, valamint a Bszt. 140-141. §-a szerinti átruházás engedélyezését. Ha az átruházást akadályozó tényező merül fel, a felszámoló kérelmére a határidőt a Magyar Nemzeti Bank meghosszabbíthatja.

4. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

5. §[2]

6. § (1) E rendeletet - a (2)-(3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő végelszámolási eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A 2. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakat az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő végelszámolási eljárásokban azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 2. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott vagyon kiadása, kifizetése iránt az e rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül kell intézkedni.

(3) A 2. § (6) bekezdésében foglaltakat e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő végelszámolási eljárásokban azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a Hpt. 17. §-a és 17/A. §-a, valamint a Bszt. 140-141. §-a szerinti átruházás engedélyezését az e rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül kell kezdeményezni.

(4) Az e rendelet 3. §-ában foglaltakat a hatálybalépését követően megindított felszámolási eljárásokban kell alkalmazni.

7. § Az e rendeletben foglaltakat az e rendelet hatályvesztésének napján folyamatban lévő végelszámolási és felszámolási eljárásokban is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése 28. pontja alapján a 2022. október 31-én hatályos szöveggel 2022.11.01-jén újból hatályba lép. (Hatályon kívül helyezésére lásd: 203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 34. pont)

[2] Hatályon kívül helyezve e rendelet 5. § (2) bekezdése, valamint a 190/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 33. pontja alapján. Hatálytalan a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor

Tartalomjegyzék