Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet

a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"m) adat vonatkozási ideje: azon időpont vagy időszak, amelyre az adat vonatkozik,"

2. § (1) Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A TeIR térítésmentesen mindenki számára elérhetővé teszi a területfejlesztési és területrendezési tevékenységhez kapcsolódó legfontosabb elemzéseket, értékeléseket, híreket, szakmai jogszabályokat, irányelveket, módszertani segédleteket, tervbemutatókat, helyes gyakorlat példáit, szakkifejezések glosszáriumát, EU dokumentumokat, valamint a rendszer meta-adatbázisát."

(2) Az R. 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A TeIR átveszi és feldolgozza, továbbá egységes adatbázis-szerkezetben tárolja)

"a) az országos és az európai uniós adatgyűjtésen alapuló, az egyes térségek helyzetére jellemző adatokat,"

(3) Az R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A TeIR biztosítja a térbeli objektumokra, térségekre, az országra és egyéb, településhatárokkal meghatározható területekre, valamint az Európai Unió területére vonatkozó adatok internetes megjelenítését és elemzését."

3. § (1) Az R. 4. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A TeIR rendszer része egy meta-adatbázis, amely a gyűjtött adatköröket tételesen, az alábbi meta információk részletezettségével tartalmazza:)

"e) az adat vonatkozási ideje,"

(2) Az R. 4. § (4) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A TeIR az 1. számú mellékletben meghatározott témaköröket, számszerű és térbeli adatokat (a továbbiakban együtt: témakörök) tekintve - az adat jellegének, illetve az adatgyűjtésnek megfelelően - a következő szintekre vonatkozó adatokat tartalmaz:]

"c) település és fővárosi kerület,

d) a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 5. § i) pontja szerinti térség,"

4. § (1) Az R. 7. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 6. § (4) bekezdése szerinti adatszolgáltatás során az adatkezelő szervezet köteles]

"a) gondoskodni a TeIR részére történő adatátadásról elsősorban elektronikus úton, vagy az üzemeltető által biztosított adatfeltöltő felületen keresztül a 4. § (3) bekezdésében meghatározott meta információkkal együtt,"

(2) Az R. 7. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 6. § (4) bekezdése szerinti adatszolgáltatás során az adatkezelő szervezet köteles]

"c) az adatokat a TeIR 11. § (2) bekezdésében kijelölt üzemeltetője (a továbbiakban: TeIR üzemeltetője) részére közvetlenül, az TeIR üzemeltetőjével egyeztetett formátumban és szerkezetben átadni, valamint"

(3) Az R. 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A TeIR adatbázisát a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter), valamint a területrendezésért felelős miniszter naptári évenként a 11. § (7) bekezdésében előírt fejlesztési terv keretében felülvizsgálja. Új adatkörök gyűjtésére tett javaslat esetén a miniszter előzetesen egyeztet az érintett ágazati miniszterrel, az egyeztetést követően a miniszter javaslatot tesz a Kormány részére a 2. számú melléklet módosítására."

5. § Az R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § (1) A TeIR mindenki számára térítésmentesen biztosítja az információk képi megjelenítését nyomtatásra alkalmas formában a 3. § (5) bekezdésében felsorolt formátumokban.

(2) A TeIR regisztrációt követően mindenki számára térítésmentesen biztosítja a hozzáférést az adatbázisához azzal, hogy az üzemeltető korlátozhatja az adatok mennyiségének lekérdezését az Üzemeltetési Szabályzatban meghatározott módon.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott hozzáférés az 5. § (3) bekezdése alapján egyedi azonosítással, biztonságos elérés mellett, hálózaton keresztül történik."

6. § (1) Az R. 11. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A TeIR Üzemeltetési Szabályzata tartalmazza)

"a) a hozzáférés igénylésének feltételeit,"

(2) Az R 11. § (6) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A TeIR Üzemeltetési Szabályzata tartalmazza)

"d) a regisztráció nélküli funkciók használatát, valamint

e) a regisztrációhoz kötött funkciók használatának rendjét."

7. § Az R.

a) 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet

lép.

8. § Az R.

a) 4. § (4) bekezdésében az "a következő szintekre vonatkozó adatokat tartalmaz:" szövegrész helyébe az "a következő szintekre vonatkozó adatokat és dokumentumokat tartalmaz:" szöveg,

b) 5. § (2) bekezdésében az "az országos, területi és települési szervezetek munkatársai" szövegrész helyébe az "a felhasználók" szöveg,

c) 11. § (2) bekezdésében a "Lechner Tudásközpont, Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot" szövegrész helyébe a "Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot" szöveg,

d) 11. § (5) bekezdés c) pontjában a "negyedévente készítendő" szövegrész helyébe az "évente készítendő" szöveg

lép.

9. § Hatályát veszti az R.

a) 2. § p) és s) pontja,

b) 4. § (2) bekezdése,

c) 4. § (3) bekezdés h) pontja,

d) 5. § (4) bekezdése,

e) 7. § (8) bekezdése, valamint

f) 9. §-a.

10. § Ez a rendelet 2022. április 25-én lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelethez

"1. számú melléklet a 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelethez

A TeIR adatok témakörei

AC
1.Számszerű és térképi adatok témaköreiTéradattémák adatgazdái
2.1. Területi gazdasági folyamatok
3.1.1. Gazdasági alaptényezők
4.1.1.1. Beruházási szerkezet és külföldi tőkegazdaságpolitikáért felelős miniszter
5.1.1.2. Gazdasági szervezetrendszergazdaságpolitikáért felelős miniszter
6.1.1.3. Ipari parkokiparügyekért felelős miniszter
7.1.1.4. Munkaerő - foglalkoztatottságfoglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
8.1.1.5. Gazdasági szerkezet - gazdasági ágak
termelékenysége
gazdaságpolitikáért felelős miniszter
9.1.1.6. Innovativitás - K+F, modernizálódás -
High-tech ipar
gazdaságpolitikáért felelős miniszter
tudománypolitika koordinációjáért felelős
miniszter
10.1.2. Gazdasági teljesítmény
11.1.2.1. Termelésgazdaságpolitikáért felelős miniszter
energiapolitikáért felelős miniszter
12.1.2.2. Termelékenységgazdaságpolitikáért felelős miniszter
13.1.2.3. Exportkülgazdasági ügyekért felelős miniszter
14.1.3. Meghatározó ágazatok
15.1.3.1. Mezőgazdasági alaptényezők és
termelés
agrárpolitikáért felelős miniszter
16.1.3.2. Ipari alaptényezők és termelésiparügyekért felelős miniszter
17.1.3.3. Építőipari alaptényezők és termelésépítésgazdaságért felelős miniszter
18.1.3.4. Fejlett üzleti szolgáltatások
alaptényezői és termelése
gazdaságpolitikáért felelős miniszter
19.1.3.5. Turizmus alaptényezői és eredményeiturizmusért felelős miniszter
20.2. Területi társadalmi folyamatok
21.2.1. Demográfiai tényezők
22.2.1.1. Népesség száma, összetételeKözponti Statisztikai Hivatal elnöke
23.2.1.2. Belföldi és nemzetközi oda és
elvándorlás
Központi Statisztikai Hivatal elnöke
24.2.2. Humán erőforrások tényezői
25.2.2.1. Képzettségoktatásért felelős miniszter
szakképzésért felelős miniszter
felnőttképzésért felelős miniszter
26.2.2.2. Foglalkoztatottságfoglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
27.2.2.3. Munkanélküliségfoglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
28.2.2.4. Jövedelmi helyzet, fogyasztásKözponti Statisztikai Hivatal elnöke
29.2.3. Életminőség, életkörülmények
30.2.3.1. Lakásállomány, lakhatási körülményeképítésügyi szabályozásért és építéshatósági
ügyekért felelős miniszter
31.2.3.2. Egészségi állapotegészségügyért felelős miniszter
32.2.4. Társadalmi szolgáltatások
33.2.4.1. Egészségügyi ellátásegészségügyért felelős miniszter
34.2.4.2. Szociális ellátásszociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
35.2.4.3. Nyugellátás, szociális támogatásokMagyar Államkincstár
36.2.4.4. Közoktatás, felsőoktatás, szakképzésoktatásért felelős miniszter
felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök
tekintetében oktatásért felelős miniszter
szakképzésért felelős miniszter
37.2.4.5. Kulturális szolgáltatásokkultúráért felelős miniszter
38.2.4.6. Igazságszolgáltatás, bűnözésigazságügyért felelős miniszter
rendészetért felelős miniszter
39.2.4.7. Felnőttképzésfelnőttképzésért felelős miniszter
40.3. Műszaki infrastruktúra alakulása, és térbeli
elhelyezkedése
41.3.1. Közlekedés
42.3.1.1. Közúti közlekedésközlekedésért felelős miniszter
43.3.1.2. Vasúti közlekedésközlekedésért felelős miniszter
44.3.1.3. Vízi közlekedésközlekedésért felelős miniszter
45.3.1.4. Légi közlekedésközlekedésért felelős miniszter
46.3.1.5. Logisztikagazdaságpolitikáért felelős miniszter
47.3.2. Hírközlés
48.3.2.1. Informatikainformatikáért felelős miniszter
49.3.2.2. Távközléselektronikus hírközlésért felelős miniszter
50.3.3. Energiaellátás
51.3.3.1. Villamos energia hálózatenergiapolitikáért felelős miniszter
52.3.3.2. Energiahordozók (kőolaj, földgáz, szén)energiapolitikáért felelős miniszter
53.3.3.3. Szénhidrogén vezetékrendszerenergiapolitikáért felelős miniszter
54.3.4. Vízgazdálkodás
55.3.4.1. Ivóvízellátásvízgazdálkodásért felelős miniszter
56.3.4.2. Szennyvízelvezetés és -tisztításvízgazdálkodásért felelős miniszter
57.3.5. Hulladékkezeléskörnyezetvédelemért felelős miniszter
58.4. Természeti adottságok
59.4.1. Domborzati adottságokföldügyért felelős miniszter
60.4.2. Földtani adottságokbányászati ügyekért felelős miniszter
természetvédelemért felelős miniszter
környezetvédelemért felelős miniszter
61.4.3. Víztartó rétegekvízgazdálkodásért felelős miniszter
62.4.4. Vízrajzi adottságokvízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős
miniszter
63.4.5. Talajadottságokagrárpolitikáért felelős miniszter
64.4.6. Földhasználat, felszínborítottságföldügyért felelős miniszter
65.4.7. Éghajlatkörnyezetvédelemért felelős miniszter
66.4.8. Élővilágtermészetvédelemért felelős miniszter
67.4.9. A környezet állapota
68.4.9.1. Felszíni és felszín alatti vízkészletek
vízminősége
környezetvédelemért felelős miniszter
vízgazdálkodásért felelős miniszter
egészségügyért felelős miniszter
69.4.9.2. Települési levegőminőség és
zajszennyezés
környezetvédelemért felelős miniszter
70.4.10. Épített környezet
71.4.10.1. Műemlékek védelmekulturális örökség védelméért felelős miniszter
72.4.10.2. Helyi építészeti értékek védelmeépítésügyi szabályozásért és építéshatósági
ügyekért felelős miniszter
73.4.10.3. Közparkok, közkertek védelmetelepülésfejlesztésért és településrendezésért
felelős miniszter
74.4.10.4. Kulturális örökség védelmekulturális örökség védelméért felelős miniszter
75.4.11. Tájvédelem, egyedi tájértékek
katasztere
természetvédelemért felelős miniszter
76.4.12. Környezeti kockázatok: árvíz, belvíz,
kárelhárítás és kármentesítés
környezetvédelemért felelős miniszter
vízgazdálkodásért felelős miniszter
77.4.13. Környezet-egészségügyegészségügyért felelős miniszter
78.5. Területfejlesztés
79.5.1. Intézményrendszer, közigazgatásterületfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős
miniszter
területfejlesztésért felelős miniszter
80.5.2. Támogatási rendszerekterületfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős
miniszter
területfejlesztésért felelős miniszter
81.5.3. Dokumentumok, tervanyagokterületfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős
miniszter
területfejlesztésért felelős miniszter
82.6. Területrendezés
83.6.1. Országos, és kiemelt térségi területrendezési
tervek, térségi szerkezeti tervek és térségi
övezetek, területrendezési
hatástanulmányok
területrendezésért felelős miniszter
84.6.2. Megyei területrendezési tervek, megyei
térszerkezeti tervek és övezetek, megyei
területrendezési hatástanulmányok
megyei önkormányzatok

"

2. melléklet a 157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelethez

1. Az OSAP-ban nem szereplő, illetve az OSAP adatokból előállított önálló adatbázisok adatai

ABCDEF
1.Adatkezelő
szervezet
Adatgyűjtés megnevezéseAz 1. számú
melléklet
témaköre
Adatátadás
gyakorisága
Vonatkoztatási
egység
Átadási határnap
2.NNKA járóbeteg-ellátásban
működő szolgáltatók
adatai szakmák szerint
2.4.1.évente vagy
frissítést
követően
településfrissítést követő
90. nap
3.NNKA fekvőbeteg ellátásban
működő szolgáltatók
adatai szakmák szerint
2.4.1.évente vagy
frissítést
követően
településfrissítést követő
90. nap
4.NNKIvóvíz minősége, öt
kiemelt komponens
(bór, nitrit, fluorid,
arzén, ammónium-ion),
határérték feletti
települések
4.9.1.évente vagy
frissítést
követően
település,
előfordulási
hely
frissítést követő
90. nap
5.NNKFürdők vizének minősége4.9.1.évente vagy
frissítést
követően
előfordulási
hely
frissítést követő
90. nap
6.NAVA társasági
adóbevallások főbb
adatai
1.évente vagy
frissítést
követően
településfrissítést követő
90. nap
7.NAVSzemélyi jövedelemadó
bevallások főbb adatai
1.évente vagy
frissítést
követően
településfrissítést követő
90. nap
8.NAVEgyszerűsített
vállalkozási adó
bevallások főbb adatai
1.évente vagy
frissítést
követően
településfrissítést követő
90. nap
9.MEKHEnergiatermelés1.2.1.frissítést
követően
országfrissítést követő
90. nap
10.FGSZMagyarország
nemzetközi és
hazai, illetve térségi
jelentőségű földgáz
szállítóvezetékeinek
nyomvonalas térképe
3.3.3.éventeország, kiemelt
térség, megye
június 1.
11.LTKMagyarország
felszínborítottsága
adatbázis
4.6.frissítést
követően
objektumfrissítést követő
90. nap
12.NNKPollen-veszélyeztetettség4.5.éventetelepülésmárcius 1.
13.ITMMunkanélküliségi adatok2.2.3.havontatelepülésfrissítést követő
30. nap
14.AMNitrát-érzékenységi
térkép
4.6.frissítést
követően
előfordulási
hely
frissítést követő
90. nap
15.MÁKVidékfejlesztési Program
(VP)
5.2.negyedéventetelepülésfrissítést követő
15. nap
16.BMRendőrkapitányságok
területi elhelyezkedése,
körzetei
2.4.6.évente vagy
frissítést
követően
településfrissítést követő
90. nap
17.MÁKOrszágos támogatás
ellenőrzési rendszer
5.2.negyedéventetelepülésfrissítést követő
15. nap
18MÁKÖnkormányzatok
költségvetési adatok
(kiadások, bevételek)
5.1.évente vagy
frissítést
követően
településfrissítést követő
90. nap
19.MÁKHelyi adók mértéke5.1.évente vagy
frissítést
követően
településfrissítést követő
90. nap
20.ITMAz országos
közúthálózathoz tartozó
szöveges adatok:
- a közút száma és
nemzetközi útszáma,
- a közút kategóriája,
- forgalomszámlálási
adatok
3.1.1.frissítést
követően
objektumfrissítést követő
90. nap
21.kulturális
örökség
védelméért
felelős
miniszter
Műemlékek és
régészeti lelőhelyek
településenként
számszerűsített
kimutatása
4.10.1. és
4.10.4.
frissítést
követően
településfrissítést követő
90. nap
22.KSHTerületi számjelrendszer5.1.évente vagy
frissítést
követően
településfrissítést követő
90. nap
23.NTAKSzálláshelyforgalmi
adatok
1.3.5.negyedéventetelepülésfrissítést követő
90. nap
24.KSHÁltalános Mezőgazdasági
Összeírás főbb adatkörei
1.3.1.a felmérés
gyakorisága
szerint
településfrissítést követő
90. nap
25.KSHMR-STAR-t helyettesítő
mutatók.
számos
témakör
évente vagy
frissítést
követően
megyefrissítést követő
90. nap
26.KSHTelepülésstatisztikai
Adatbázis Rendszer
(T-STAR)
számos
témakör
évente vagy
frissítést
követően
településfrissítést követő
90. nap
27.KSHVállalati K+F tevékenység1.1.6.évente vagy
frissítést
követően
megyefrissítést követő
90. nap
28.KSHHigh-tech,
medium-high-tech,
valamint tudásintenzív
üzleti szolgáltatást végző
működő vállalkozások
adatai
1.1.5. és
1.1.6.
évente vagy
frissítést
követően
járásfrissítést követő
90. nap
29.KSHMűködő ipari
vállalkozások száma
létszám kategória szerint
1.1.4. és
1.1.5.
évente vagy
frissítést
követően
járásfrissítést követő
90. nap
30.KSHIpari alkalmazottak
létszám-kategória
szerinti adatai
1.1.4. és
1.1.5.
évente vagy
frissítést
követően
megyefrissítést követő
90. nap
31.KSHFérőhelyek száma a 4 és
5 csillagos szállodákban
1.3.5.évente vagy
frissítést
követően
településfrissítést követő
90. nap
32.BMA területi vízügyi hatóság
illetékessége, vízügyi
igazgatóságok
5.1.frissítést
követően
térségfrissítést követő
90. nap
33.AMLégszennyező anyagok
kibocsátott mennyisége
4.9.2.frissítést
követően
településfrissítést követő
90. nap
34.AMLevegőminőségi
adatok [Országos
Légszennyezettségi
Mérőhálózat (OLM) éves
értékelés]
4.9.2.évente vagy
frissítést
követően
településfrissítést követő
90. nap
35AMZajtérképek4.9.2.frissítést
követően
előfordulási
hely
frissítést követő
90. nap
36.ITMVeszélyes hulladékok
keletkezett mennyisége
3.5.évente vagy
frissítést
követően
településfrissítést követő
90. nap
37.AMKármentesítési
munkálatok
4.12.évente vagy
frissítést
követően
előfordulási
hely
frissítést követő
90. nap
38.SZTFHMűködő és felhagyott
bányák (nyersanyag,
fejtési mód, felhagyás
éve, elhelyezkedés)
1.2.1.frissítést
követően
objektumfrissítést követő
90. nap
39.MEKHErőművek és
kiserőművek beépített
teljesítőképessége
energiahordozónként
(a meglévő erőművek
megnevezése, típusa)
3.3.1.éventeobjektumjúnius 1.
40.NFKErdősítési adatok4.6.frissítést
követően
településfrissítést követő
90. nap
41.NFKErdőterület rendeltetés,
üzemmód szerint
4.6.frissítést
követően
településfrissítést követő
90. nap
42.NFKÉlőfa-készlet4.6.frissítést
követően
településfrissítést követő
90. nap
43.NFKÉgett erdőterület4.6.frissítést
követően
megyefrissítést követő
90. nap
44.SZTNHSzabadalmi bejegyzések1.1.6.évente vagy
frissítést
követően
településfrissítést követő
90. nap
45.ATK TAKIAgrotopográfiai térkép4.6.frissítést
követően
objektumfrissítést követő
90. nap
46.ITMIpari parkok (kérdőíves
adatok)
1.1.3.évente vagy
frissítést
követően
megyefrissítést követő
90. nap
47.MEEgységes Monitoring
Információs Rendszer
(EMIR), Fejlesztéspolitikai
Adatbázis és Információs
Rendszer (FAIR)
5.2.negyedéventeprojektfrissítést követő
15. nap
48.ITMInfokommunikációs
adatok
3.2.1. és
3.2.2.
évente vagy
frissítést
követően
településfrissítést követő
90. nap
49.OHFelsőoktatási felvételi
adatok
2.4.4.évente vagy
frissítést
követően
középfokú
oktatási
intézmény
frissítést követő
90. nap
50.BM OKFÖnkormányzati
feladatkörbe tartozó
ár- és belvízvédelmi
védekezés adatai
4.12.évente vagy
frissítést
követően
településfrissítést követő
90. nap
51.BM OKFKatasztrófavédelem
kirendeltségei
4.12.évente vagy
frissítést
követően
településfrissítést követő
90. nap
52.BM OKFVeszélyes ipari üzemek
települések szerint
4.12.frissítést
követően
településfrissítést követő
90. nap
53.OKIPollenterhelés4.9.2.évente vagy
frissítést
követően
településfrissítést követő
90. nap
54.OMSZSürgősségi betegellátás
adatai
2.4.1.évente vagy
frissítést
követően
megyefrissítést követő
90. nap
55.MÁKFoglalkoztatottak FEÁOR
szerinti adatai
1.1.4. és
2.2.2.
évente vagy
frissítést
követően
településfrissítést követő
90. nap
56.BMAz állam által
nyújtott azonosítási
szolgáltatásokra
vonatkozó területi
statisztikai adatok
5.1.évente vagy
frissítést
követően
regisztráció
helyszíne
(település)
frissítést követő
90. nap
57.BMKözfoglalkoztatási
statisztikai adatok
2.2.2.havontatelepülés és
megye
a referencia
időszakot
követő második
hónap 25-e
58.KSHFöldhasználat, mű-
és szervestrágyával,
növényvédőszerrel kezelt
területre vonatkozó
statisztikai adatok
4.6.éventemegyefrissítést követő
90. nap
59.KSHHulladékgazdálkodási
statisztikai adatok
3.5.éventetelepülésfrissítést követő
90. nap
60.KSHOktatáshoz kapcsolódó
statisztikai adatok
(felsőoktatás, közoktatás,
végzettség, nyelvtanulás,
férőhelyek)
2.4.4.éventetelepülés,
megye, régió
frissítést követő
90. nap
61.KSHLakáspiaci adatok2.3.1.éventetelepülés,
megye, régió
frissítést követő
90. nap
62.KSHTermelési koncentráció
(bruttó hozzáadott
érték) nemzetgazdasági
áganként
1.2.1. és
1.2.2.
éventemegyefrissítést követő
90. nap
63.KSHÉpítőipari termelési érték
megoszlása a kivitelező
székhelye és kivitelezés
helye szerint
1.3.3.éventemegyefrissítést követő
90. nap
64.KSHFűtésre, energiaellátásra
vonatkozó statisztikai
adatok
3.3.éventetelepülésfrissítést követő
90. nap
65.KSHKözlekedésre vonatkozó
statisztikai adatok
3.1.éventetelepülésfrissítést követő
90. nap
66.KSHNépszámlálás,
mikrocenzus adatok
számos
témakör
a felmérés
gyakorisága
szerint
településfrissítést követő
90. nap
67.MÁKTáppénz adatok2.2.4.éventetelepülésfrissítést követő
90. nap
68.NEAKGyógyszerforgalmi
(Beteg- és vényszám)
adatok
2.3.2.éventetelepülésfrissítést követő
90. nap
69.AMAz OKIR rendszerből
származó,
szennyezőanyag
kibocsátásra, keletkezett
hulladékmennyiségre és
szennyvízre vonatkozó
statisztikai adatok.
3.5.éventetelepülés, régió,
ország
frissítést követő
90. nap
69a.OVFVízi közművek adatai3.4.1. és
3.4.2.
éventetelepülés, régió,
ország
frissítést követő
90. nap
70.OHHátrányos helyzetű
általános iskolai tanulók
adatai
2.4.4.éventetelepülésfrissítést követő
90. nap
71.OHAz országos kompetencia
felmérésből származó
statisztikai adatok
2.4.4.két éventetelepülésfrissítést követő
90. nap
72.OHKülföldi tanulók adatai
a felsőoktatásban
2.4.4.éventetelepülésfrissítést követő
90. nap
73.LTKE-közműből
kinyerhető statisztikai
adatok (kiadott
közműnyilatkozatok
szakáganként illetve
felhasználás jellege
szerint, szolgáltatók
szakáganként)
1.évente, havontatelepülésfrissítést követő
5. napon
74.MKHelyi közutak adatai3.1.1.éventetelepülésfrissítést követő
90. nap
75.MKKözúti közlekedési
balesetek
3.1.1.éventetelepülésfrissítést követő
90. nap
76.MAVIRVillamosenergia
termelés, fogyasztás,
export, import
3.3.1.éventeországfrissítést követő
90. nap
77.PMKHFelnőttképzési
Információs Rendszer
(FIR)
2.4.7.éventetelepülésfrissítést követő
90. nap
78.NSZFHFelnőttképzés
Adatszolgáltatási
Rendszere (FAR)
2.4.7.éventetelepülésfrissítést követő
90. nap

2. Az adatkezelő szervezetek neve és a mellékletben használt rövidítése

AB
1.Adatkezelő szervezet neveRövidítés
2.Nemzeti Adó- és VámhivatalNAV
3.Nemzeti Népegészségügyi KözpontNNK
4.Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.LTK
5.BelügyminisztériumBM
6.FGSZ Földgázszállító Zrt.FGSZ
7.Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató KözpontNTAK
8.AgrárminisztériumAM
9.MiniszterelnökségME
10.Nemzeti Egészségbiztosítási AlapkezelőNEAK
11.Miniszterelnöki KabinetirodaMK
12.Innovációs és Technológiai MinisztériumITM
13.Központi Statisztikai HivatalKSH
14.Magyar ÁllamkincstárMÁK
15.Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti HatóságaSZTFH
16.Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási HivatalMEKH
17.Szellemi Tulajdon Nemzeti HivatalaSZTNH
18.Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai KutatóintézeteATK TAKI
19.Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt.MAVIR
20.Nemzeti Földügyi KözpontNFK
21.Oktatási HivatalOH
22.Nemzeti Egészségbiztosítási AlapkezelőNEAK
23.Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi FőigazgatóságBM OKF
24.Országos Közegészségügyi IntézetOKI
25.Országos MentőszolgálatOMSZ
26.Magyar Közút Nonprofit Zrt.MK
27.Országos Vízügyi FőigazgatóságOVF
28.Pest Megyei KormányhivatalPMKH
29.Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési HivatalNSZFH

"

Tartalomjegyzék