388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól

A Kormány a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a Magyarországon gazdasági tevékenységet folytató

a) jogi személyekre,

b) személyes joga szerint jogképes szervezetre,

c)[1] a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 17. pontja alapján egyéni vállalkozónak és a családi gazdaságokról szóló 2020. CXXIII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján mezőgazdasági őstermelőnek minősülő személyekre, valamint

d) a gazdasági tevékenységet folytató természetes személyekre

terjed ki.

2. § (1)[2] A hivatalos statisztikai szolgálat szerveinek közvetlen adatgyűjtéseit és egyéb statisztikai célú adatátvételeit, valamint a gyűjthető adatköröket az 1-12. melléklet tartalmazza.

(2) Az adatszolgáltatási kötelezettséget a mellékletekben kijelölt adatgyűjtések esetében az ott megjelölt, erre a célra kialakított informatikai rendszeren keresztül, elektronikus úton kell teljesíteni.

2/A. §[3] A Kormány a 2. § (2) bekezdésében foglalt célból működő KSH Elektra rendszer mint elektronikus ügyintézési szolgáltatást nyújtó informatikai alkalmazás továbbfejlesztési, hibajavítási és támogatási feladatainak ellátására a Központi Statisztikai Hivatallal kötött közszolgáltatási szerződés alapján történő ellátására az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli ki.

3. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

4. §[4] E rendelet a 13. mellékletben meghatározott uniós jogi aktusok átültetését, illetve végrehajtását szolgálja.

5. §[5] Az 1438, 1441, 1442, 1444, 1445, 1446, 1447 és 1451 nyilvántartási számú közvetlen adatgyűjtéseknek a 2023. évre mint tárgyévre vonatkozó, 2024-ben teljesítendő adatszolgáltatását az e rendelet 2023. december 31-én hatályos szabályai szerint kell teljesíteni.

6. §[6] A Központi Statisztikai Hivatal az Országgyűlés Hivatala megkeresésére rendelkezésre bocsátja a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17/B. §-a és 21. § (3) bekezdése alapján azokat a hivatalos statisztikai adatokat, amelyek az országgyűlési képviselő vagy országgyűlési bizottság által kezdeményezett törvényjavaslatok hatásvizsgálatához szükségesek.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez[7]

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti
statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
S t a t i s z t i k a i a d a t g y ű j t é s - s t a t i s z t i k a i a d a t á t v é t e l
*= statisztikai adatátvétel
KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
ABCDEFG
1Nyilvá
ntartási száma
CímeGyakoriságAdatszolgáltatók
meghatározása
Az adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Elektronikus
adatszolgáltatás
Adatkörök
21005Reprezentatív
külkereskedelmi
árstatisztika
Havonkéntikülkereskedelmi forgalmat
lebonyolító, a megfigyelésbe
bevont gazdasági
szervezetek
a tárgyhót követő hó
8.
KSH Elektra(1) Az exportált vagy importált reprezentánsok tranzakciós egységára.
31006Fogyasztói árösszeírásHavonkéntikijelölt üzletek, piacok,
szolgáltatóhelyek,
weboldalak
tárgyhó 24-28.Összeírás,
kikérdezés alapján
mobil eszköz
segítségével
(CAPI)
Web scraping
E-mailen
(1) A lakosság által vásárolt termékek és igénybe vett szolgáltatások fogyasztói árai.
41007Az ipari termékek és
szolgáltatások
árjelentése
Havonkéntia bányászat, a
feldolgozóipar, a
villamosenergia-, gáz-,
gőzellátás-,
légkondicionálás, a víz- és
hulladékgazdálkodás
gazdasági ágakba sorolt, a
megfigyelésbe bevont
vállalkozások
a tárgyhót követő hó
8.
KSH Elektra(1) Exportra és belföldre értékesített ipari termékek havi termelői átlagára és mennyisége;
(2) Exportra és belföldre nyújtott ipari szolgáltatások díja és mértéke.
51017Statisztikai jelentés a
mentőszolgálatok
tevékenységéről és a
betegszállításról
ÉvenkéntiOrszágos Mentőszolgálat,
Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő, Magyar
Légimentő Nonprofit Kft.
a tárgyévet követő
március 20.
KSH Elektra(1) Az Országos Mentőszolgálat működési adatai (mentőállomások, mentőgépkocsik, mentőfeladatok; működésének személyi feltételei, mentőállomások léte);
(2) Mentési esetek jellemzői (száma ok szerint, száma helyszín szerint);
(3) Tömeges balesetek adatai;
(4) Magyar Légimentő Nonprofit Kft. adatai;
(5) Az egyéb mentőszolgálatok működési adatai (betegszállító állomások száma; betegszállító gépkocsik száma jellegük szerint; betegszállítási feladatok száma
többféle bontásban).
61019Az egészségügyi ellátás
állás- és
létszámkimutatása
Évenkéntivalamennyi egészségügyi
szolgáltató, költségvetési
szerv, szervezet,
egészségügyi szolgáltatást
nyújtó települési
önkormányzat
a tárgyévet követő
február 15.
KSH Elektra(1) Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása munkaköri csoportok (orvos, gyógyszerész, egyéb egyetemi végzettségű, szakdolgozó, gazdasági-
műszaki-ügyviteli, kisegítő) szerint;
(2) Az egészségügyi ellátás szakdolgozói állás- és létszámkimutatása munkakörönként;
(3) A fekvő- és járóbeteg-szakellátás orvosi és szakdolgozói állás- és létszámkimutatása munkahely (osztály/szakrendelés) szerint.
71021Jelentés a háziorvosok
és házi gyermekorvosok
tevékenységéről
Évenkéntiháziorvosi és házi
gyermekorvosi
tevékenységet végző
orvosok
a tárgyévet követő
február 15.
KSH Elektra(1) A háziorvosi/házi gyermekorvosi praxisok jellemzői (praxisok száma praxisszervezés, típus, jogállás szerint; orvosok száma nemenként; szolgálathoz
bejelentkezett lakosok száma nemenként, korcsoportonként);
(2) A háziorvosi/ házi gyermekorvosi szolgálat betegforgalmi adatai;
(3) A háziorvosi /házi gyermekorvosi szolgálatban alkalmazott körzeti ápolók tevékenysége;
81023Éves építőipar-
statisztikai szakmai
jelentés
Évenkéntiaz építőipar gazdasági ágba
sorolt 9 fő feletti és a
megfigyelésbe bevont 5-9
fős vállalkozások, valamint a
kijelölt nem építőipari
szervezetek
a tárgyévet követő
június 1.
KSH Elektra(1) Építőipari tevékenység termelési értéke építmény alcsoportonként, illetve vármegyénként;
(2) Építőipari alapanyagok újrahasználata, valamint energiahatékonyság növelésével kapcsolatos építőipari munkák.
91032Alapinformációk az
alakuló gazdasági
szervezetekről
Eseményhez kötődőAz újonnan alakuló,
cégbejegyzésre kötelezett
gazdasági szervezetek
az alakulást követő 15
napon belül
KSH Elektra(1) A megalakult gazdasági szervezetek tervezett/várható gazdasági és egyéb alapadatai.
101035Jelentés az
utazásszervező és -
közvetítő tevékenységről
ÉvenkéntiAzok az utazásszervező és -
közvetítő tevékenységet
végző gazdasági
szervezetek, amelyek a
tárgyévben váltottak ki
utazásszervezői és/vagy
utazásközvetítői engedélyt a
Budapest Főváros
Kormányhivatalnál és
megfelelnek a következő két
feltétel valamelyikének: 4
főnél több munkavállalót
foglalkoztatnak vagy
utazásközvetítő,
utazásszervező
tevékenységből, valamint az
utazással összefüggő, saját
szolgáltatások utazási
csomagon kívüli
értékesítéséből származó
nettó árbevételük a tárgyévet
megelőző évben meghaladta
az 50 millió forintot.
a tárgyévet követő
május 31.
KSH Elektra(1) Az utazásszervezés vendégforgalmi adatai (vendégek és vendégéjszakák száma) nemzetközi bontásban;
(2) Az utazásszervezés árbevételi adatai;
(3) Az utazásszervezés utazási csomagban értékesített szolgáltatásokra vonatkozó adatai;
(4) Az utazásszervezés utazásközvetítésre vonatkozó információi.
111039Éves termékstatisztikai
jelentés
Évenkéntia megfigyelésbe bevont
gazdasági szervezetek
a tárgyévet követő
június 1.
KSH Elektra(1) Ipari termékek termelési adatai (termelt mennyiség; bérmunkában termelt mennyiség);
(2) Ipari termékek értékesítési adatai (értékesített export mennyiség; bérmunkában értékesített export mennyiség; értékesített belföldi mennyiség; bérmunkában
értékesített belföldi mennyiség);
(3) Ipari termékek nettó árbevétel adatai (Export értékesítés nettó árbevétele; Bérmunkában végzett export értékesítés nettó árbevétele; Belföldi értékesítés nettó
árbevétele; Bérmunkában végzett belföldi értékesítés nettó árbevétele);
(4) Ipari termékeket terhelő adók (regisztrációs, jövedéki és népegészségügyi termékadó).
121045Jelentés a
kiskereskedelem és
vendéglátás eladási
forgalmáról
Havonkéntia megfigyelésbe bevont
kiskereskedelmi és/vagy
vendéglátó tevékenységet
végző üzletet
/gyógyszertárat/ üzemeltető
vállalkozások
a tárgyhót követő hó
20.
KSH Elektra(1) A kiskereskedelmi üzletet/ vendéglátóegységet/ gyógyszertárat üzemeltető vállalkozások bruttó árbevétele;
(2) Bolti kiskereskedelmi forgalom, csomagküldő-, internetes forgalom, egyéb nem bolti forgalom, vendéglátás forgalom;
(3) Üzemeltetett egységek száma;
(4) A vállalkozás kijelölt üzleteinek eladási forgalma, nyitvatartási napok száma.
131054Jelentés a fürdők
forgalmáról
Évenkéntivalamennyi közfürdő
üzemeltetője
a tárgyévet követő
április 20.
KSH Elektra(1) A fürdők típusa, területe, vízfelhasználása és medencéinek főbb adatai;
(2) A fürdők üzemeltetési és terhelési adatai.
141058Jelentés a települések
villamosenergia-
ellátásáról
Évenkéntia villamosenergia-termelő és -
szolgáltató, valamint
lakossági villamosenergia-
ellátással is foglalkozó vagy
a villamos energia hálózatot
kezelő vállalkozások
a tárgyévet követő
április 15.
KSH Elektra(1) Településsoros adatok a szolgáltatott villamos energia mennyiségéről;
(2) Településsoros adatok a villamosenergia-visszatáplálásról;
(3) Településsoros adatok a fogyasztók számáról;
(4) Településsoros adatok a kisfeszültségű hálózatok hosszáról.
151059Jelentés a települések
gázellátásáról
Évenkéntia gáztermelő és szolgáltató,
valamint lakossági
gázellátással is foglalkozó
vagy gázcsőhálózatot kezelő
vállalkozások
a tárgyévet követő
március 1.
KSH Elektra(1) Lakossági díjbevételek adatai;
(2) Településsoros adatok gázfogyasztók számáról;
(3) Településsoros adatok a gázcsőhálózat hosszáról;
(4) Településsoros adatok az értékesített gázmennyiségről;
(5) Településsoros adatok a gáz fűtőértékéről.
161060Jelentés a települések
távfűtés- és
melegvízellátásáról
Évenkéntia távfűtő vállalatok,
távfűtést és
melegvízszolgáltatást végző
egyéb vállalkozások
a tárgyévet követő
január 25.
KSH Elektra(1) Távfűtés- és melegvízellátás díjbevétel adatai ;
(2) Településsoros adatok szolgáltatott hőmennyiségről;
(3) Településsoros adatok a távfűtés- és melegvízellátásba bekapcsolt lakások számáról;
(4) Településsoros adatok a távfűtés- és melegvízellátásba bekapcsolt fogyasztók számáról;
(5) Településsoros adatok hőközpontok számáról;
(6) Településsoros adatok távhővezeték-hálózat hosszáról;
(7) Településsoros adatok szolgáltatott melegvíz mennyiségéről.
171061Települési
hulladékgazdálkodás
Évenkéntiköztisztasági tevékenységet
végző gazdasági szervezetek
a tárgyévet követő
február 25.
KSH Elektra(1) A hulladékgyűjtés és szállítás adatai;
(2) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék összetétele;
(3) A hulladékok hasznosítása és ártalmatlanítása;
(4) Az adatszolgáltató által kezelt hulladéklerakók, hulladékátrakók és válogatóművek adatai;
(5) A közterület-tisztítás adatai.
181062Települési vízellátás,
szennyvízelvezetés és
szennyvíztisztítás
Évenkéntia lakosság részére vízellátást
vagy szennyvízelvezetést és
szennyvíztísztítást nyújtó
regionális vízművek, az
önkormányzati víz- és
csatornamű-vállalatok, az
önálló víz- és csatornaművel
rendelkező város- és
községgazdálkodási,
valamint egyéb
vállalkozások, intézmények,
szervezetek
a tárgyévet követő
március 24.
KSH Elektra(1) Települési vízellátás jellemzői (közüzemi víztermelés, szolgáltatott vízmennyiség, ivóvízvezeték-hálózat, ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások,
üdülőegységek száma; az ivóvízellátás díja, díjbevételek);
(2) Települési szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás jellemzői (Szennyvízkibocsátás, -tisztítás, a települési szennyvíztisztítók fontosabb paraméterei;
szennyvízgyűjtő-hálózat, a szennyvízgyűjtő-hálózatba bekapcsolt lakások, üdülőegységek száma; Szennyvíz-elvezetési, -tisztítási díjak, díjbevételek);
(3) Szennyvízkibocsátások szennyezőanyag-tartalma kibocsátások szerint;
(4) Vízfelhasználás és szennyvíztermelés ágazati bontásban.
191071Jelentés a kutató-
fejlesztő intézetek és
egyéb költségvetési
kutatóhelyek kutatási,
fejlesztési adatairól
Évenkéntikutatóintézetek, kutatási,
fejlesztési tevékenységet
végző költségvetési szervek
a tárgyévet követő
március 16.
KSH Elektra(1) Létszámadatok a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyekről (a kutatás, fejlesztést végzők átlagos állományi létszáma és az állományba
nem tartozók létszáma munkakörök (kutatók, segédszemélyzet, egyéb fizikai, nem fizikai) bontásában nemek szerint; Az átlagos állományi létszám iskolai
végzettség szerinti összetétele; tudományos fokozattal és címmel rendelkezők száma,valamint ebből a kutatók életkor és állampolgárság szerinti összetétele; A
K+F számított létszám (a teljes munkaidőből a K+F munkára fordított idő aránya alapján teljes munkaidejű dolgozóra átszámított létszám) munkakörök szerint);
(2) A K+F intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek kutatási, fejlesztési tevékenység ráfordítási adatai (költség és beruházás bontásban; K+F-ráfordításainak
forrásai; K+F-ráfordításainak társadalmi, gazdasági célok szerinti bontása);
(3) K+F intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek projektjeinek adatai a K+F tevékenység típusa (alap-, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés) szerint);
(4) A K+F intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek kutatási, fejlesztési eredményei.
201072Jelentés a felsőoktatási
intézményekben működő
kutatóhelyek kutatási,
fejlesztési adatairól
Évenkéntiegyetemek, főiskolák
szervezeti egységei
(intézetek, laboratóriumok,
tanszékcsoportok, önálló
tanszékek, kutatóintézetek,
klinikák stb.)
a tárgyévet követő
március 31.
KSH Elektra(1) Létszámadatok a felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyekről (a kutatás, fejlesztést végzők átlagos állományi létszáma és az állományba nem
tartozók létszáma munkakörök (kutatók, segédszemélyzet, egyéb fizikai, nem fizikai) bontásában nemek szerint; Az átlagos állományi létszám iskolai végzettség
szerinti összetétele; tudományos fokozattal és címmel rendelkezők száma, valamint ebből a kutatók életkor és állampolgárság szerinti összetétele; A K+F
számított létszám (a teljes munkaidőből a K+F munkára fordított idő aránya alapján teljes munkaidejű dolgozóra átszámított létszám) munkakörök szerint);
(2) A felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyek kutatási, fejlesztési tevékenység ráfordítás adatai (költség és beruházás bontásban; K+F-ráfordításainak
forrásai; K+F-ráfordításainak társadalmi, gazdasági célok szerinti bontása);
(3) A felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyek projektjeinek adatai a K+F tevékenység típusa (alap-, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés) szerint);
(4) A felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyek kutatási, fejlesztési eredményei.
211074Jelentés a vállalkozások
kutatási, fejlesztési
adatairól
Évenkéntikutatási, fejlesztési
tevékenységet folytató
gazdálkodó szervezetek
a tárgyévet követő
április 30.
KSH Elektra(1) Létszámadatok a K+F tevékenységet folytató vállalkozásokról (a kutatás, fejlesztést végzők átlagos állományi létszáma és az állományba nem tartozók
létszáma munkakörök (kutatók, segédszemélyzet, egyéb fizikai, nem fizikai) bontásában nemek szerint; Az átlagos állományi létszám iskolai végzettség szerinti
összetétele; tudományos fokozattal és címmel rendelkezők száma, valamint ebből a kutatók életkor és állampolgárság szerinti összetétele; A K+F számított
létszám (a teljes munkaidőből a K+F munkára fordított idő aránya alapján teljes munkaidejű dolgozóra átszámított létszám) munkakörök szerint);
(2) A K+F tevékenységet folytató vállalkozások kutatási, fejlesztési tevékenység ráfordítási adatai (költség és beruházás bontásban; K+F-ráfordításainak forrásai;
K+F-ráfordításainak társadalmi, gazdasági célok szerinti bontása);
(3) A K+F tevékenységet folytató vállalkozások projektjeinek adatai a K+F tevékenység típusa (alap-, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés) szerint);
(4) A K+F tevékenységet folytató vállalkozások kutatási, fejlesztési eredményei: publikációk magyar és idegen nyelven a különböző megjelenési formák szerint.
221076Megszűnési jelentés a
lakóépületekről és
lakásokról
Eseményhez kötődőkülön kormányrendeletben
kijelölt építésügyi hatóságok
folyamatosKSH Elektra(1) A megszűnt lakások száma, területe, a megszűnés oka, a megszűnt lakás tulajdoni jellege és kora, falazata, felszereltsége és közműellátottsága és az
épületnagyság szerint.
231077Községi, városi
(kerületi) lakás-,
üdülőépítési és
lakásmegszűnési
összesítő
Évenkéntikülön kormányrendeletben
kijelölt építésügyi és
építésfelügyeleti hatóságok
a tárgyévet követő
január 15.
KSH Elektra(1) Községi, városi lakás, üdülőépítések és lakásmegszűnések összesített adatai. (az érvényben lévő építési engedélyek, egyszerű bejelentések vagy ellenőrzött
bejelentések alapján építendő lakások és üdülőegységek száma, a befejezett és folyamatban lévő, továbbá az el nem kezdett lakás- és üdülőépítések, valamint -
megszűnések száma).
241078Részletező adatok az új
lakások, üdülők
felépítéséről
Eseményhez kötődőkülön kormányrendeletben
kijelölt építésügyi és
építésfelügyeleti hatóságok
folyamatosKSH Elektra(1) A használatbavételi engedélyt vagy hatósági bizonyítványt kapott lakások, üdülők, lakóépületek jellemzői (száma, területe, építtetők, építési cél, építési jelleg,
építési forma, kivitelezők, falazat szerint; közműellátottsága, fűtése; szobaszáma, helyiségei, felszereltsége; építésének időtartama; az épület nagysága és külső
jellemzői).
251080Jelentés az
önkormányzatok
lakásgazdálkodási
tevékenységéről
Évenkéntiönkormányzati
lakásállománnyal rendelkező
települési önkormányzatok
a tárgyévet követő
március 1.
KSH Elektra(1) Az önkormányzati tulajdonban lévő lakásállomány adatai (lakóépület- és lakásállomány száma; lakásgazdálkodás bevételei, kiadások; felújítás, korszerűsítés;
lakásállomány csökkenése; lakbérek; lakásigénylők).
261081Építési engedélyek,
egyszerű és ellenőrzött
bejelentéshez kötött
építési tevékenységek
Havonkéntikülön kormányrendeletben
kijelölt építésügyi és
építésfelügyeleti hatóságok
a tárgyhót követő hó
7.
KSH Elektra(1) Építési engedélyt kapott, egyszerű vagy ellenőrzött bejelentéssel építendő lakó-, üdülő és nem lakóépületek jellemzői (számuk, beépítendő hasznos
alapterületük, létesítendő lakások száma).
271082Földterület és
vetésterület, június 1.
Évenként egyszeriMezőgazdasági földterületet
használó költségvetési,
költségvetési rend szerint
gazdálkodó szervek,
nonprofit és gazdasági
szervezetek
június 6.KSH Elektra(1) A használt földterület változása;
(2) Földterület használat szerint;
(3) Gombatermesztésre használt alapterület;
(4) A gazdaság által használt szántó,szőlő,gyümölcsös,gyepterület vármegyénkénti elhelyezkedése;
(5) A gazdaság által használt bérelt konyhakert, erdő, nádas, halastó területének megyénkénti elhelyezkedése.
281084A kalászos gabonák
terméseredménye
Évenkéntimezőgazdasági földterületet
használó, a megfigyelésbe
bevont költségvetési,
költségvetési rend szerint
gazdálkodó szervek,
nonprofit és gazdasági
szervezetek
augusztus 17.KSH Elektra(1) A kalászos gabonák betakarított területe és termésmennyisége.
291085Főbb növénykultúrák
terméseredményei
Évenkéntimezőgazdasági földterületet
használó, a megfigyelésbe
bevont költségvetési,
költségvetési rend szerint
gazdálkodó szervek,
nonprofit és gazdasági
szervezetek
november 25.KSH Elektra(1) A főbb szántóföldi növények és zöldségfélék betakarított területe valamint betakarított összes termésmennyisége;
(2) Gyümölcs- és szőlő termőterülete és betakarított termésmennyisége.
301087Állatállomány, június
1.,december 1.
Évenként kétszerimezőgazdasági haszonállatot
tartó valamennyi
költségvetési, költségvetési
rend szerint gazdálkodó
szervek, nonprofit és
gazdasági szervezetek
június 12.
december 12.
KSH Elektra(1) A gazdaság állatállománya (ló, juh, kecske, tyúk, lúd, kacsa, pulyka, szarvasmarha, sertés) faj, kor, ivar és tartási cél szerint, továbbá az egyéb
mezőgazdasági haszonállatok összesen állománya;
(2) Fő állatfajokat érintő állatállomány-változás;
(3) Értékesített állatállomány és eladási ár.
311092Növénytermesztési
termékek, zöldségfélék,
gyep és nád termelése,
felhasználása és nettó
árbevétele
Évenkéntimezőgazdasági földterületet
használó költségvetési,
költségvetési rend szerint
gazdálkodó szervek,
nonprofit és gazdasági
szervezetek
a tárgyévet követő
január 31.
KSH Elektra(1) A földterületek hasznosítása;
(2) Faiskolai termesztés adatai (területe és árbevétele);
(3) Gyepgazdálkodás és nádtermelés adatai (területe, betakarított termésmennyisége és árbevétele);
(4) Szántóföldi növények és zöldségfélék adatai (betakarított területe, termésmennyisége és felhasználása, árbevétele);
(5) Vetőmagtermesztés adatai (területe és mennyisége, felhasználása és árbevétele);
(6) Gombatermesztés adatai (területe, termésmennyisége és árbevétele);
(7) Agrotechnika (szerves- és műtrágyázás, öntözés, növényvédelem) növénytermesztési termékek, zöldségfélék, gyep és nád termelése esetén.
321094Gyümölcs- és
szőlőtermesztés,
felhasználás és nettó
árbevétel
Évenkéntimezőgazdasági földterületet
használó költségvetési,
költségvetési rend szerint
gazdálkodó szervek,
nonprofit és gazdasági
szervezetek
a tárgyévet követő
január 31.
KSH Elektra(1) Gyümölcs- és szőlőtermesztés (terület, termésmennyiség, felhasználás, árbevétel), telepítés, kivágás adatai;
(2) Agrotechnika (szerves- és műtrágyázás, öntözés, növényvédelem) a gyümölcs- és szőlőtermesztésnél.
331095Állatállomány-változás,
vágóállatok és állati
termékek
termelése,felhasználása
és nettó árbevétele
Évenkéntiállatot tartó költségvetési,
költségvetési rend szerint
gazdálkodó szervek,
nonprofit és gazdasági
szervezetek
a tárgyévet követő
január 31.
KSH Elektra(1) A gazdaság állatállományának változása és vágóállat-termelés;
(2) Állati termékek és melléktermékek adatai (termelése és felhasználása, árbevétele).
341097Jelentés a felvásárlásrólHavonkéntia termelőktől feldolgozási
vagy továbbértékesítési célra
mezőgazdasági terméket
vásárló vállalkozások közül
az élelmiszer, ital gyártása
ágazatba és a mezőgazdasági
termék nagykereskedelme
alágazatba soroltak, továbbá
a megfigyelésbe bevont
egyéb besorolásúak
a tárgyhót követő hó
12.
KSH Elektra(1) A mezőgazdasági termelők által feldolgozó szervezeteknek, kereskedőknek értékesített mezőgazdasági termékek mennyisége, értéke és átlagára.
351099Áruforgalmi mérlegÉvenkéntia termelőktől feldolgozási
vagy továbbértékesítési célra
mezőgazdasági terméket
vásárló vállalkozások közül
az élelmiszer, ital gyártása
ágazatba és a mezőgazdasági
termék nagykereskedelme
alágazatba soroltak, továbbá
a megfigyelésbe bevont
egyéb besorolásúak
a tárgyévet követő
február 28.
KSH Elektra(1) Mezőgazdasági termékek (szántóföldi növények, zöldség- és gyümölcsfélék, vágóállatok és egyéb mezőgazdasági termékek) mérlegszerű elszámolása
(készlet, felvásárlás, beszerzés, értékesítés, felhasználás, veszteség);
(2) Mezőgazdasági termékek felvásárlásának mennyisége vármegyék szerinti bontásban.
361108Piaci felhozatal és
árjelentés
Havonkéntibudapesti ( Budapest
Vásárcsarnokai Kft.) és a
megfigyelésbe bevont
vármegyei piacok
a tárgyhót követő hó
5.
(1) A mezőgazdasági termelők által piacra felhozott mezőgazdasági termékek mennyisége és ára.
371117Munkaerőköltség-
felvétel
Évenkéntia megfigyelésbe bevont
vállalkozások,
költségvetési, költségvetési
rend szerint gazdálkodó
szervek és nonprofit
szervezetek
a tárgyévet követő
május 10.
KSH Elektra(1) A foglalkoztatottak összes keresete a kereset összetevői, a kifizetés jogcíme szerint;
(2) Egyéb munkajövedelem és megfigyelt további egyéb személyi jellegű kifizetések jogcímenkénti adatai;
(3) A munkáltató munkavállalóival kapcsolatos alapokba történő befizetései;
(4) A munkavállalónak közvetlenül nyújtott, a munkavállaló érdekében teljesített szociális juttatások, szociális hozzájárulások;
(5) Szakoktatás, képzés, továbbképzés költsége;
(6) Létszám és munkaóra;
(7) Egyéb, munkáltatót terhelő költség;
(8) Foglalkoztatást segítő támogatások és a munkáltatót terhelő foglalkoztatással kapcsolatos adók.
381119Sztrájkstatisztikai
jelentés
Eseményhez kötődővállalkozások, költségvetési
rend szerint gazdálkodó
szervek és nonprofit
szervezetek
az adatszolgáltatásra
történő kijelölést
követő 3 héten belül
KSH Elektra(1) Sztrájkeseménnyel kapcsolatos adatok (kieső munkaidő; résztvevők létszáma és felsorolásszerűen a főbb foglalkozások);
(2) Sztrájk típusa, célja, eredménye.
391156Statisztikai jelentés a
civil és egyéb nonprofit
szervezetek
tevékenységéről
ÉvenkéntiMagyarországon bejegyzett civil
szervezetek: egyesületek
(egyesület, szövetség,
szakszervezet, vallási egyesület,
sportegyesület, sportszövetség,
vadásztársaság, biztosító
egyesület), alapítványok; továbbá
egyéb nonprofit szervezetek:
egyesülések, köztestületek,
közalapítványok, pártalapítványok,
kormány által létrehozott
alapítványok, vagyonkezelő
alapítványok, közérdekű
vagyonkezelő
alapítványok, érdekképviseletek,
nonprofit gazdasági
társaságok,szociális
szövetkezetek,valamint az általuk
alapított intézmények, illetve jogi
személyiséggel rendelkező
szervezeti egységeik
június 10.KSH Elektra(1) A nonprofit szervezetek működési jellemzői (regiszter adatai, a szervezetek, képviselők elérhetősége; tevékenységi alapadatai, jogi formája, közhasznúsága,
tevékenységi köre);
(2) Nonprofit szervezetek létszámjellemzői (a szervezeteknél tevékenykedő tagok, foglalkoztatottak, önkéntesek létszáma és az általuk végzett munka
mennyisége és értéke; foglalkoztatási formák);
(3) A nonprofit szervezetek tárgyévi bevételei (központi állami támogatások források szerint; önkormányzati támogatások források szerint; belföldi
magántámogatások források szerint; külföldi támogatások források szerint; tagdíjbevételek, alaptevékenység bevételei, gazdálkodási tevékenység bevételei
források szerint);
(4) A szervezetek által nyújtott támogatások, juttatások magánszemélyeknek, szervezeteknek, külföldi és belföldi bontásban;
(5) Főbb mérlegtételek, kiadási szerkezet alakulása, nem működési célú támogatások részletezése források szerint, immateriális javak és tárgyi eszközök;
(6) A nonprofit szervezetek esetleges ifjúságügyi tevékenysége.
401165Statisztikai
adatszolgáltató lap a
terhesség
megszakításáról
Eseményhez kötődőegészségügyi intézmények,
védőnők
az eseményt követő
hó 10.
(1) A terhességmegszakításokra vonatkozóan a terhes nő demográfiai ismérvei és a terhességgel kapcsolatos egészségügyi adatai.
411174Jelentés a
médiaszolgáltatásról
Évenkéntitelevízió és rádió
műsorszolgáltatók
a tárgyévet követő
április 15.
KSH Elektra(1) Éves adásidő;
(2) A műsorszolgáltatásban foglalkoztatottak száma;
(3) A műsoridő részletes adatai (műsortípus, műsorkategória és nyelv szerint);
(4) A műsorszolgáltató pénzügyi adatai (bevételek, kiadások részletezése; nemzetközi kereskedelem);
(5) A saját film- és műsorgyártási tevékenység adatai (darab, műsoridő);
(6) A környezetvédelemmel, fenntarthatósággal foglalkozó műsoridő.
421180A vasúti áruszállítás
(árutovábbítás) adatai
Évenkéntiaz országos vasúti
pályahálózaton történő
vasúti árutovábbításhoz
szükséges működési
engedéllyel rendelkező
gazdasági szervezetek
a tárgyévet követő
április 8.
KSH Elektra(1) A vasúti áruszállítási teljesítmények adatai;
(2) Kombinált és konténeres fuvarozás adatai;
(3) A vasúti áruszállítás bevételei.
431183A közúti személyszállítás
adatai
Évenkéntivárosi, elővárosi szárazföldi
személyszállítás és egyéb
szárazföldi személyszállítás
alágazatba sorolt és a
megfigyelésbe bevont
vállalkozások
a tárgyévet követő
április 29.
KSH Elektra(1) Közúti személyszállítás járműállományi adatai vármegyei bontásban;
(2) Közúti személyszállítás pályaállományi adatai vármegyei bontásban;
(3) Közúti személyszállítás teljesítmény adatai vármegyei bontásban;
(4) Közúti személyszállítás bevételei.
441189Közúti és kötöttpályás
személyszállítási
teljesítmények
Negyedévenkéntivárosi, elővárosi szárazföldi
személyszállítás és egyéb
szárazföldi személyszállítás
alágazatba sorolt és a
megfigyelésbe bevont
vállalkozások
a tárgynegyedévet
követő hó 15.
KSH Elektra(1) Helyi személyszállítási teljesítmények;
(2) Helyközi személyszállítási teljesítmények (belföldi és külföldi, illetve menetrend szerinti és nem menetrend szerinti bontásban);
(3) Közúti és kötöttpályás személyszállítás menetdíjbevételi adatai;
(4) Összes megtett kocsikilométer.
451190A csővezetékes szállítás
adatai
Évenkéntikőolaj-, földgáz- és egyéb
szénhidrogén-csőhálózatot
üzemeltető gazdasági
szervezetek
a tárgyévet követő
március 31.
KSH Elektra(1) Kőolaj-, földgáz és egyéb szénhidrogén-csőhálózatot üzemeltető vállalkozások adatai;
(2) Áruszállítási teljesítmények (tonna, árutonna-kilométer) csővezetékenként;
(3) Üzemben lévő kőolaj-, földgáz és egyéb szénhidrogén-vezetékek hossza;
(4) A kőolaj, kőolajtermékek, földgáz és egyéb szénhidrogének továbbításához felhasznált üzemanyagok;
(5) Csővezetékes szállítás bevételi adatai.
461198Adatfelvételi lap a Duna
magyarországi
szakaszának tranzit
hajóforgalmáról
HavonkéntiNAV B aranya Vármegyei
Adó- és Vámigazgatósága
(folyami vámhivatal)
a tárgyhót követő hó
4.
(1) A Duna magyarországi szakaszán tranzit forgalmat lebonyolító hajó adatai (hajó nemzetisége, a hajó neme, indulási és rendeltetési helye);
(2) A Duna magyarországi szakaszán tranzit forgalmat lebonyolító hajó adatai (szállított áru fajtája, súlya, ADN-osztályozás);
(3) A Duna magyarországi szakaszán tranzit forgalmat lebonyolító hajó adatai (szállítás módja, indulási és rendeltetési hely, a berakodás és a kirakodás helye, a
hajó utazási iránya (lejt- vagy hegymenet)).
471202Kimutatás a tartós
bentlakásos és átmeneti
elhelyezést nyújtó
intézmények működési
adatairól
Évenkéntivalamennyi tartós és
átmeneti bentlakást nyújtó
szociális intézmény
a tárgyévet követő
január 31.
KSH Elektra(1) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó otthonok engedélyezett férőhelyeinek száma az ellátás típusai szerint.;
(2) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények adatai (ellátottak száma nem és korcsoport szerint, ellátástípusonként; tárgyévben kikerültek
száma a kikerülés oka szerint, ellátási típusonként; tárgyévben felvételt nyertek száma ellátási típusonként);
(3) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekbe tárgyévben új felvétellel elhelyezést nyertek száma a várakozási idő hossza szerint, ellátási
típusonként.;
(4) Az idősek otthonában ellátott személyek közül demensnek nyilvánítottak adatai (ellátottak száma nem és korcsoport szerint; tárgyévben az ellátásból
kikerültek száma a kikerülés oka szerint; tárgyévben felvételt nyertek száma);
(5) A működési és felhalmozási költségre, térítési díjra;
(6) Szenvedélybetegek adatai a betegség típusa szerint;
(7) Az ellátottak megoszlása a fogyatékosság típusa szerint;
(8) Az ellátottak cselekvőképességük szerint.;
(9) Az ellátottak foglalkoztatására vonatkozó adatok;
(10) Az alkalmazásban állók létszáma (ellátási típusonként, munkaidő hossza, munkakör és végzettség szerint, nem és életkor szerint). Az egyéb munkakörökben
dolgozó személyek (ellátási típusonként, munkaidő hossza és munkakör szerint). Az állományba nem tartozó munkavállalók és egyéb szakemberek száma
(ellátási típusonként).
481203Gyermekek napközbeni
ellátása
ÉvenkéntiNapközbeni ellátást
biztosítók
a tárgyévet (nevelési
év) követő
szeptember 15.
KSH Elektra(1) Engedélyezett, működő férőhelyek adatai;
(2) A csoportok adatai, jellemzői;
(3) Nevelési év folyamán igénybevevő gyermekek adatai (szeptember 1. - augusztus 31. között);
(4) A beíratott gyermekek adatai május 31-én;
(5) A felvételt nyert gyermekek családi körülményeinek adatai;
(6) Az egyéb szolgáltatásokat igénybe vevő gyermekek adatai;
(7) A napközbeni ellátást biztosítóhoz jelentkezett, de férőhely hiányában fel nem vett gyermekek száma az év során;
(8) Adatok a gondozási díjakról;
(9) Kisgyermeknevelő álláshelyek, foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma május 31-én;
(10) Napközbeni gyermekfelügyeletben részesülők adatai;
(11) Az alkalmazásban állók létszáma (ellátási típusonként, munkaidő hossza, munkakör és végzettség szerint, nem és életkor szerint). Az egyéb munkakörben
dolgozó személyek (ellátási típusonként, munkaidő hossza és munkakör szerint). Az állományba nem tartozó munkavállalók és egyéb szakemberek száma
(ellátási típusonként).
491206Kimutatás a pénzben és
természetben nyújtható
támogatások adatairól
Évenkéntia települési
önkormányzatok, járási
(fővárosi kerületi) hivatalok
a tárgyévet követő
március 31.
KSH Elektra(1) Rendszeres szociális ellátások általános jellemzői (ellátásban részesülők számának változása; támogatást kérő és elutasított személyek száma, támogatottak
havi átlagos száma, támogatottak száma a jövedelmi helyzetük alapján, támogatásra felhasznált összeg);
(2) Aktív korúak ellátása (jogosult személyek száma életkor, nem és a megállapított támogatás havi összege szerint, családjaik száma családszerkezet szerint,
jogosult személyek együttműködésének jellemzői foglalkoztatási formák, életkor és nem szerint);
(3) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak adatai (gyerekek száma életkor szerint, valamint családjuk jövedelmi helyzete alapján, családok száma
a gyerekek száma szerint);
(4) Rászorultságtól függő önkormányzati ellátások adatai (támogatásban részesített személyek száma, támogatási esetek száma, támogatást megállapító
határozatok száma, felhasznált összeg);
(5) Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma életkor szerint jogcímenként;
(6) Szociális ügyintézők adatai;
(7) Egyéb lakáscélú és előfinanszírozással nyújtott önkormányzati támogatások (támogatásban részesített személyek száma, felhasznált összeg);
(8) Az ápolási és a gyermekek otthongondozási díjára jogosult személyek száma életkor és nem szerint. Az ápolt személyek száma életkor szerint. Ápolt és ápoló
személyek közötti hozzátartozói kapcsolat.
501207Kimutatás egyes
szociális
alapszolgáltatásokról,
nappali ellátást, valamint
fejlesztő foglalkoztatást
nyújtó intézmények
adatairól
Évenkéntiszociális alapszolgáltatást,
nappali ellátást és fejlesztő
foglalkoztatást nyújtó
intézmények, illetve
szolgáltatók, valamint az
önkormányzatok abban az
esetben, ha nem
intézményként működtetik
az ellátást
a tárgyévet követő
január 31.
KSH Elektra(1) Szociális étkeztetésben, házi segítségnyújtásban, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, pszichiátriai betegek közösségi ellátásában, szenvedélybetegek
közösségi ellátásában, támogatószolgáltatásban részesülők száma nem és korcsoport szerint tárgyév végén, év folyamán ellátásba vettek, ellátásból kikerültek, év
végén ellátásra várók száma, ellátottak közül térítési díjat fizetők száma, az ellátottak közül tartós intézményi elhelyezésre várók száma;
(2) Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátásában részesülők száma tárgyév végén, utcai szociális munkában részesülők száma nem és korcsoportok szerint
tárgyév végén, tartós intézményi elhelyezésre várók száma;
(3) Időskorúak nappali ellátásában, fogyatékos személyek nappali ellátásában, pszichiátriai betegek nappali ellátásában, szenvedélybetegek nappali ellátásában, az
engedélyezett férőhelyek száma;
(4) Időskorúak nappali ellátásában, fogyatékos személyek nappali ellátásában, pszichiátriai betegek nappali ellátásában, szenvedélybetegek nappali ellátásában
részesülők száma nem és korcsoport szerint tárgyév végén, az év folyamán ellátásba vettek, ellátásból kikerültek, év végén ellátásra várók száma, az ellátottak
közül térítési díjat fizetők száma, tartós intézményi elhelyezésre várók száma;
(5) Házi segítségnyújtás keretében foglalkoztatott egyéb munkavállalók száma az év folyamán;
(6) Népkonyha, nappali melegedő kapacitása és napi átlagforgalma, utcai szociális munka napi átlagforgalma;
(7) A falugondnoki szolgáltatás és a tanyagondnoki szolgáltatás foglalkoztatottainak száma, a működtetett gépjárművek száma, támogatószolgáltatásban
működtetett gépjárművek száma, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás segélyhívásainak száma;
(8) Szociális étkeztetés, népkonyhák, házi segítségnyújtás, a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, pszichiátriai és
szenvedélybetegek közösségi ellátása, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása, támogatószolgáltatás, utcai szociális munka, időskorúak, fogyatékos
személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali ellátása (a befolyt térítési díjak összege ,működési költség, felhalmozási célú kiadások,
egyéb kiadások);
(9) Fejlesztő foglalkoztatásban részesülők;
(10) Az alkalmazásban állók létszáma (ellátási típusonként, munkaidő hossza, munkakör és végzettség szerint, nem és életkor szerint). Az egyéb munkakörökben
dolgozó személyek (ellátási típusonként, munkaidő hossza és munkakör szerint). Az állományba nem tartozó munkavállalók és egyéb szakemberek száma
(ellátási típusonként);
(11) Házi segítségnyújtásban részesülők száma (gondozási szükséglet, nem és korcsoport szerint).
511208Jelentés a
gyermekotthonok, a
nevelőszülői hálózatok
és a külső férőhelyek
helyzetéről
Évenkéntigyermekotthonok
telephelyei, nevelőszülői
hálózatok, TEGYESZ-ek
a tárgyévet követő
január 31.
KSH Elektra(1) A gyermekotthonok, nevelőszülői hálózatok férőhelyei, és azok külső férőhelyei.;
(2) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban elhelyezett gyermekek, fiatal felnőttek száma nem, a gondoskodási forma, a gyermekotthon típusok és
a nevelőszülői típusok szerint;
(3) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban elhelyezett különleges szükségletű (3 éven aluli, fogyatékos vagy tartósan beteg), speciális
szükségletű (súlyos pszichés tüneteket mutató, súlyos disszociális tüneteket mutató, pszichoaktív szerekkel küzdő) és kettős szükségletű gyermekek száma;
(4) A gyermekotthonokban és a nevelőszülőknél a tárgyévben bekövetkezett gyermeklétszám és fiatal felnőtt létszám növekedése és csökkenése, azok okai;
(5) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban elhelyezett gyermekek száma, fiatal felnőttek száma a bekerülési státuszuk, a születési év, a gondozási
forma, a gondozásban eltöltött idő és a tartózkodási hely szerint;
(6) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban elhelyezett bölcsődét, óvodát igénybe vevő gyermekek száma, valamint a gyermekek és a fiatal
felnőttek fejlesztésére, az általános iskolai, a középiskolai és a felsőfokú tanulmányaira vonatkozó adatok;
(7) Adatok a gyermekotthonokban működő gyermekcsoportokról korcsoportos bontásban;
(8) A nevelőszülők száma és jellemzői, a náluk elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek száma a nevelőszülő típusa szerinti bontásban és egyes gyámi feladatok
nevelőszülő által történő ellátására vonatkozó adatok;
(9) Adatok a tárgyévben bekerült, a bekerülés előtt szabálysértést, bűncselekményt elkövető / vagy hatóság által meggyanúsított gyermekekről;
(10) Adatok azon gyermekről, akiket a gyermekotthonba vagy nevelőszülőhöz kerülést követően a tárgyévben bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak;
(11) Adatok a gyermekotthonokból és a nevelőszülői hálózatokból elszökött gyermekekről a gondozási hely és a szökési esetek száma szerinti bontásban,
valamint a szökések alatt bűncselekményt elkövetők száma;
(12) Az utógondozói ellátásban részesülő fiatalok száma az utógondozói ellátás elrendelésének oka, életkor, iskolai végzettség, folyamatban lévő tanulmányok,
munkaviszony (munkavégzés) és a távozás helye szerint tárgyévben bekerülők, kikerülők és nyilvántartottak bontásban;
(13) Adatok a gyermekotthonokban elhelyezett 3 éven aluli gyermekekről kor és gondoskodási forma szerinti bontásban, tárgyévben bekerülök és kikerülők;
(14) Adatok a 3 éven aluli gyermekeket ellátó gyermekotthonokban gondozott anyákról, a gondozásba vétel okai szerint; a tárgyévben a gondozásból távozó
anyákról a gondozás időtartama szerint, engedélyezett férőhelyek száma;
(15) Adatok a gyermekotthon, a nevelőszülői hálózat, a külső férőhely által utógondozottakról kor szerint (ebből kiemelve az otthonteremtési támogatás miatt
utógondozottak számát);
(16) A személyes szabadság korlátozására irányuló intézkedések adatai;
(17) Az alkalmazásban állók létszáma (ellátási típusonként, munkaidő hossza, munkakör és végzettség szerint, nem és életkor szerint). Az egyéb munkakörökben
dolgozó személyek (ellátási típusonként, munkaidő hossza és munkakör szerint). Az állományba nem tartozó munkavállalók és egyéb szakemberek száma
(ellátási típusonként).
521209Jelentés a területi
gyermekvédelmi
szakszolgálatok
helyzetéről
ÉvenkéntiOrszágos Gyermekvédelmi
Szakszolgálat telephelyei
a tárgyévet követő
január 31.
KSH Elektra(1) A területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknál nyilvántartott gyermekvédelmi szakellátásban élő kiskorúak és az utógondozói ellátásban részesülők adatai:
gondozási forma, nem, szükséglet (különleges, speciális vagy kettős), életkor, gondozás időtartama, gondozási hely szerint. Az év végi létszámadatok és az év
közben előforduló változások (kikerülés, bekerülés, ennek okai);
(2) Tárgyévi kikerülők adatai az utolsó gondozás helye, a gondozásban töltött idő és a gondozási forma szerinti bontásban;
(3) Adatok az örökbefogadásokról (örökbefogadások száma, örökbefogadni szándékozók, örökbefogadható gyermekek és örökbefogadás-utánkövetések adatai);
(4) Adatok a gyermekvédelmi szakértői bizottságok vizsgálatairól, szakvéleményeiről, javaslatairól (a vizsgálat típusa, a szakvélemények, javaslatok száma és
iránya, az érintett gyermekek száma, azok ellátási típusa és szükséglete szerint);
(5) Az alkalmazásban állók létszáma (ellátási típusonként, munkaidő hossza, munkakör és végzettség szerint, nem és életkor szerint). Az egyéb munkakörben
dolgozó személyek (ellátási típusonként, munkaidő hossza és munkakör szerint). Az állományba nem tartozó munkavállalók és egyéb szakemberek száma
(ellátási típusonként).
531210Jelentés a gyámhatóság
tevékenységéről
Évenkéntia települési önkormányzatok
jegyzői, a járási (fővárosi-
kerületi) hivatalok és a
fővárosi és vármegyei
kormányhivatalok
a tárgyévet követő
január 31.
KSH Elektra1) Jegyző: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, hátrányos helyzetűnek és halmozottan hátrányos helyzetűnek minősített gyermekek és fiatal felnőttek adatai (okok, korcsoport szerint);
(2) Jegyző: Szünidei gyermekétkeztetés adatai (kiskorúak jogosultsága, igénybevétel helye és időtartama szerint);
(3) Jegyző: adatok a családi jogállás rendezéséről;
(4) Jegyző: adatok a hozzátartozók közötti erőszakkal kapcsolatos családvédelmi koordinációs feladatokról;
(5) Járási hivatal: a gyámhatósági ügyeket intézők száma (iskolai végzettség, továbbtanulási adatok szerint);
(6) Járási hivatal: ügykezelők száma;
(7) Járási hivatal: adatok a védelembe vettekről (a védelembe vétel oka szerinti és az elrendelt intézkedések szerint);
(8) Járási hivatal: adatok a kiskorúak házasságkötéseinek engedélyezéséről;
(9) Járási hivatal: adatok az ideiglenes hatályú elhelyezésekről és az azt követő döntésekről;
(10) Járási hivatal: adatok az iskoláztatási támogatás folyósítása szüneteltetésének kezdeményezéséről és az azokra történő figyelmeztetésről (jelzés fajtája mulasztott óraszám szerint, korcsoportos bontásban, megszüntetett eljárások ok szerint,
folyamatban lévő eljárások, támogatás jogerős szüneteltetésének kezdeményezése rászorultság szerint, felülvizsgálat eredménye, eseti gondnokok személye szerint);
(11) Járási hivatal: adatok a családi jogállás rendezéséről;
(12) Járási hivatal: adatok a kapcsolattartási ügyekről (szakellátásban és abban nem részesülő gyermekek esetében a szabályozás módja és végrehajtása szerint);
(13) Járási hivatal: szülői felügyelet megszüntetése iránti perindítások adatai;
(14) Járási hivatal: a gyámhatóság által kezdeményezett büntetőeljárások adatai az eljárást kiváltó ok és az ítélet formája szerint;
(15) Járási hivatal: adatok a tárgyévben nevelésbe vett kiskorúakról ( a nevelésbe vétel oka szerinti bontásban);
(16) Járási hivatal: a tárgyév folyamán kezdeményezett nevelési felügyeletek adatai;
(17) Járási hivatal: a tárgyév folyamán elrendelt utógondozási esetek száma az utógondozó személye szerinti bontásban;
(18) Járási hivatal: a tárgyév folyamán elrendelt utógondozói ellátások adatai (nem, gondozási hely és elutasított kérelmek szerint);
(19) Járási hivatalok: családba fogadó vagy harmadik személynél elhelyezett gyermekek adatai;
(20) Járási hivatalok: harmadik személyként vagy családba fogadó személyként nyilvántartott személyek adatai;
(21) Járási hivatal: adatok a gyámság alatt álló kiskorúakról (a gyám személye és a gyámok típusa szerint (nevezett, gyámságból kizárt, számadásra kötelezett, külön információk a családba fogadó vagy harmadik személynél elhelyezett
kiskorúakról), a gyermekvédelmi gyámság intézményének jellemzői;
(22) Járási hivatal: gondnokság alatt állók adatai (gondnokság típusa, gondnokoltak életkor és nem szerinti bontásban, a gondnokság alá helyezés felülvizsgálat, a választójogból való kizárás, a gondnok személye és munkaviszonya, támogatott
döntéshozatal adatai);
(23) Járási hivatal: a gyámhatóságnál nyilvántartott vagyoni ügyek adatai (ingó- ingatlanügyek, betétállományok, kötvények);
(24) Járási hivatal: Az örökbefogadásra alkalmasnak nyilvánított házaspárok és egyedülállók adatai;
(25) Járási hivatal: adatok a gyermektartásdíj kifizetésekről (eljárások száma, megelőlegezések száma, kifizetések összege és időtartama szerint);
(26) Járási hivatal: otthonteremtési támogatásként kifizetett összegek a befektetés típusa szerint és a részesülők életkora szerint;
(27) Járási hivatal: adatok az adott évben gyermekvédelmi szakellátásba került kiskorúakról (a gyermek vér szerinti családi összetétele, a testvérei/féltestvérei lakóhelye, az adott gyermek iskolai eredményei, a sajátos nevelési igénye és
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézsége szerint);
(28) Járási hivatal: a közvetítői eljárás elrendelésének adatai;
(29) Járási gyámhivatal: Bejövő ügyforgalmi adatok;
(30) Fővárosi és vármegyei kormányhivatalok: a gyámhatósági ügyeket intézők száma (iskolai végzettség, továbbtanulási adatok szerint);
(31) Fővárosi és vármegyei kormányhivatalok: koordinátorok száma iskolai végzettség szerint;
(32) Fővárosi és vármegyei kormányhivatalok: ügykezelők száma;
(33) Fővárosi és vármegyei kormányhivatalok: személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás és bentlakásos gyermekjóléti és gyermekvédelmi szakellátások engedélyezése szolgáltatói nyilvántartásba vétele;
(34) Fővárosi és vármegyei kormányhivatalok: hivatásos gondnokok és támogatók adatai;
(35) Fővárosi és vármegyei kormányhivatalok: Bejövő ügyforgalmi adatok;
(36) Fővárosi és vármegyei kormányhivatalok: adatok a gyermekvédelmi igazgatási bírságokról;
(37) Fővárosi és vármegyei kormányhivatalok: a tárgyévben lezajlott örökbefogadások és felbontások adatai (gondozási forma). A származás megismerésére irányuló kérelmek adatai. Örökbefogadás utánkövetésének adatai, örökbefogadás
előkészítésének adatai.
541215Kérdőív a város, község
területváltozásának főbb
adatairól
Eseményhez kötődőa változásban érintett
települési önkormányzat
jegyzője, főjegyzője
külön értesítés szerint(1) A közigazgatási egységek (községek, városok, fővárosi kerületek) területátcsatolásban érintett területeinek alapvető adatai (az átadó és átvevő település neve,
az átadásban érintett terület nagysága, az átadott terület településrészekre vonatkozó adatai (változás előtt és után), valamint az érintett terület legutolsó
népszámláláskor összeírt címei és azonosítói.
551405Adatszolgáltatás az
egyéni bérekről és
keresetekről
ÉvenkéntiA megfigyelésbe bevont
vállalkozások és nonprofit
szervezetek.
a tárgyévet követő
március 1.
KSH Elektra(1) A munkáltató és telephelyének azonosítására szolgáló statisztikai kódok;
(2) A munkáltató egészére jellemző adatok (létszám kategória 50 fő felett vagy alatt, kollektív bérmegállapodás típusa);
(3) A munkavállalóval kapcsolatos adatok (foglalkoztatásának formája; neme; születési ideje; munkaszerződésének típusa; szolgálati ideje; fizetett
szabadságnapjainak száma; normál, tényleges, rendkívüli munkaideje, kieső munkaközi ideje; előző év évközi belépés esetén annak ideje; legmagasabb iskolai
végzettsége, szakképesítésnek szintje; foglalkozását jelző FEOR száma; munkaköri besorolását jelző kódszáma);
(4) A munkavállaló kereseti adatai (az októberi állapot szerinti alapbére, október havi rendszeres keresete, egyéb havi rendszeres keresete, rendkívüli
munkadíjazása, bérpótlékai, havi rendszeres egyéb munkajövedelme, előző évben kifizetett nem havi rendszerességű keresete, egyéb munkajövedelme).
561470Nemzetközi üzleti és
szállítási szolgáltatások
Negyedévenkéntia megfigyelésbe bevont
gazdasági, költségvetési,
valamint nonprofit
szervezetek(beleértve a
képviseleteket is)
a tárgynegyedévet
követő hó 15.
KSH Elektra(1) Az Európai Uniós és egyéb országokkal lebonyolított szolgáltatás-külkereskedelem (import, export) valamint reexport eFt-ban megadott értéke időszak
(negyedév), törzsszám, cégnév, forgalmi irány, szolgáltatás kategóriánként, ország (országkód) valamint a szolgáltatásnyújtás módja szerint.
571511Jelentés a javítóintézetek
helyzetéről
Évenkéntijavítóintézeteka tárgyévet követő
január 31.
KSH Elektra(1) A javítóintézetek férőhelyeinek száma;
(2) A javítóintézeti csoportokra vonatkozó adatok;
(3) A javítóintézetekben jogerős ítélettel bekerülők száma életkor, a bekerülést megelőző állapotok, a családi állapot, az elkövetett bűncselekmény típusa és a
távozás helye szerint;
(4) A javítóintézetekbe letartóztatással bekerülők száma életkor, a bekerülést megelőző állapotok, a családi állapot, tartózkodási hely, a feltételezett
bűncselekmény típusa és a távozás helye szerint;
(5) A tárgyévben a javítóintézetben jogerős ítélettel és letartóztatással elhelyezettek száma az oktatásban, képzésben, foglalkoztatásban való részvétel szerint az
év folyamán;
(6) A javítóintézetekből szökést elkövetők száma és a szökés alatt elkövetett bűncselekmény típusa szerint;
(7) A javítóintézetben jogerős ítélettel és letartóztatottként elhelyezett növendékek családi reszocializációját segítő tevékenységek adatai;
(8) A javítóintézetben lefolytatott fegyelmi eljárásra vonatkozó adatok;
(9) A biztonsági elkülönítésre vonatkozó adatok;
(10) A jutalmazásra és büntetésre vonatkozó adatok;
(11) Az alkalmazásban állók létszáma (ellátási típusonként, munkaidő hossza, munkakör és végzettség szerint, nem és életkor szerint). Az egyéb munkakörökben
dolgozó személyek (ellátási típusonként, munkaidő hossza és munkakör szerint). Az állományba nem tartozó munkavállalók és egyéb szakemberek száma
(ellátási típusonként).
581633A szerencsejátékokra
fordított kiadások és a
szerencsejátékokból
származó bevételek
alakulása
HavonkéntiSzerencsejáték Zrt.a tárgyidőszakot
követő hó 23.
munkanap
E-mail-en(1) Adott hónapban a sorsolási játékokból, totóból és egyéb fogadásokból származó bevételek;
(2) Adott hónapban a sorsolási játékokra, totóra és egyéb fogadásokra kifizetett nettó nyereményösszeg;
(3) Adott hónapban az Eurojackpot játékot érintő mutatók (árbevétel, nettó hazai nyeremények, nyeremény szja, bruttó hazai nyeremények, kompenzáció
tárgyhét társaságoktól, kifizetés a letéti számláról, befizetés a letéti számlára, kompenzáció és letéti számlák tranzakció egyenlege, bruttó nyeremény könyvelt
hazai egyenlege, nyereményarány bruttó hazai aránya (%), Eurojackpot partnerséggel kapcsolatos költségek).
591646Jelentés a
kiskereskedelem és
vendéglátás eladási
forgalmáról
árucsoportonként
Negyedévenkéntia megfigyelésbe bevont
kiskereskedelmi-, illetve
vendéglátó tevékenységet
folytató vállalkozások
a tárgynegyedévet
követő hó 20.
KSH Elektra(1) A kiskereskedelem eladási forgalmának megoszlása árucsoportonként;
(2) A vendéglátás eladási forgalmának megoszlása árucsoportonként.
601652Jelentés az időszaki
sajtókiadásról
Negyedévenkéntiidőszaki sajtót kiadó
gazdasági szervezetek
a tárgynegyedévet
követő hó 15.
KSH Elektra(1) A sajtótermékek megjelenési száma, megjelenési gyakoriság, témakör és megjelenési nyelv szerint, negyedévenként;
(2) A sajtótermékek példányszám adatai, megjelenési gyakoriság, témakör és megjelenési nyelv szerint, negyedévenként.
611653Jelentés a könyvkiadás
adatairól
NegyedévenkéntiKözponti Statisztikai Hivatal
Könyvtár, Országos
Széchenyi Könyvtár.
a tárgynegyedévet
követő hó 15.
(1) A kiadott művek száma, műfaj, nyelv, szerző nemzetisége szerint, negyedévenként;
(2) A kiadott művek példányszáma, műfaj, nyelv, szerző nemzetisége szerint, negyedévenként.
621654A közúti teherszállítás
belföldi és nemzetközi
teljesítményei
Évente négyszerivéletlenszerű mintavétel
alapján kiválasztott, a
megfigyelésbe bevont 3,5
tonna vagy nagyobb
teherbírású tehergépkocsit,
vontatót üzemeltetők
folyamatosKSH Elektra(1) A Magyarországon üzemben lévő 3,5 tonna és azt meghaladó teherbírású tehergépjárművek és a vontatók közúti teherszállításának belföldi és nemzetközi
teljesítményei.
631658Statisztikai jelentés a
bevett egyházak, a
bejegyzett egyházak, a
nyilvántartásba vett
egyházak, továbbá azok
belső egyházi jogi
személyeinek
tevékenységéről
Évenkénti2011. évi CCVI. törvény
szerinti egyházak
a tárgyévet követő
június 30.
KSH Elektra(1) Az adatszolgáltatóhoz tartozó egyházi jogi személyek száma tevékenység szerint;
(2) Egyházak pénzügyi adatai (bevétel tevékenység szerint; kiadás tevékenység szerint, beruházás tevékenység szerint);
(3) Egyházak munkaügyi adatai (főállásban foglalkoztatottak száma és keresete; részmunkaidősök száma és keresete; megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak
száma és keresete).
641659Alapinformációk a
települési
önkormányzatok
illetékességi területén
működő,
infrastrukturális
szolgáltatást nyújtó
gazdasági szervezetekről
Évenkéntitelepülési önkormányzatokjúnius 30.KSH Elektra(1) A települési önkormányzat illetékességi területén köztisztasági tevékenységet végző szervezetek azonosító adatai;
(2) A települési önkormányzat illetékességi területén ivóvízellátást, szennyvízelvezetést és szennyvíztisztítást végző szervezetek azonosító adatai;
(3) A települési önkormányzat illetékességi területén fürdőszolgáltatást nyújtó szervezetek azonosító adatai;
(4) A települési önkormányzat illetékességi területén helyhez kötött kábeltelevíziós-, helyhez kötött internet- és vezetékes telefonszolgáltatást nyújtó szervezetek
azonosító adatai.
651696A család- és
gyermekjóléti
szolgáltatások adatai
Évenkénticsalád- és gyermekjóléti
szolgáltatást biztosítók
a tárgyévet követő
január 31.
KSH Elektra(1) Szolgálat: Az ellátottak adatai településenként (gondozás formája, nem, korcsoport, gazdasági aktivitás, iskolai végzettség, problémák szerint);
(2) Szolgálat: Adatok az átmeneti gondozásban részesülő gyermekek családjával végzett gondozási tevékenységekről;
(3) Szolgálat: Az elvégzett szakmai tevékenységek adatai;
(4) Szolgálat: A prevenciós és egyéb szolgáltatások adatai;
(5) Szolgálat: A jelzőrendszer tagjai által az év folyamán küldött jelzések száma;
(6) Szolgálat: Az újként keletkezett gondozási esetek száma a kapcsolatfelvétel módja szerint;
(7) Szolgálat: Adatok a veszélyeztetett kiskorúakról;
(8) Szolgálat: Bántalmazott és elhanyagolt kiskorúak adatai;
(9) Központ: Az ellátottak adatai (gondozás formája, nem, korcsoport);
(10) Központ: A központ speciális szolgáltatásainak adatai (a szolgáltatás típusa, a rendelkezés és a szolgáltatásban részesülők száma szerinti bontásban);
(11) Központ: Hatósági intézkedések jellemzői és az azzal érintett kiskorúak adatai (korcsoport, ellátás típusa, tevékenység típusa, lakóhely);
(12) Központ: Bántalmazott és elhanyagolt kiskorúak adatai;
(13) Az alkalmazásban állók létszáma (ellátási típusonként, munkaidő hossza, munkakör és végzettség szerint, nem és életkor szerint). Az egyéb munkakörökben
dolgozó személyek (ellátási típusonként, munkaidő hossza és munkakör szerint). Az állományba nem tartozó munkavállalók és egyéb szakemberek száma
(ellátási típusonként).
661725Repülőterek forgalmi
adatai
Évenkéntirepülőteret üzemeltető
kijelölt szervezetek
a tárgyévet követő
március 10.
KSH Elektra(1) A megfigyelt repülőterek adatai kereskedelmi, illetve nem kereskedelmi célú forgalom szerinti bontásban;
(2) Légi járatok adatai;
(3) Utasforgalom adatai;
(4) Áru- és postai küldemények forgalmának adatai.
671726*Jelentés a kereskedelmi
tevékenységet
folytatókról
FélévenkéntiTelepülési önkormányzatoka tárgyfélévet követő
hó 31.
KSH Elektra(1) Kereskedő adatai (statisztikai törzsszám; a kistermelő regisztrációs száma (őstermelői igazolványszám); név; székhelycím);
(2) A kereskedelmi tevékenység adatai (kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozások üzletei a tevékenység helyszíne vagy a kereskedelmi tevékenység
formája és jellege szerint; az üzletek alapterülete).
681728Jelentés a települési
önkormányzatok
hatáskörébe tartozó
közigazgatási és
területváltozásokról
Évenkéntitelepülési önkormányzatok
jegyzője, főjegyzője
a tárgyévet követő
január 31.
KSH Elektra(1) A települési önkormányzatok hatáskörébe tartozó közigazgatási és területváltozások.
691751Havi jelentés az
energiaszektor
termékeiről
Havonkéntia megfigyelésbe bevont
gazdasági szervezetek
a tárgyhót követő hó
10.
KSH Elektra(1) Energiaszektor termékei (termelt mennyiség).
701758A mezőgazdasági,
erdőgazdálkodási,
halászati tevékenységet
végzők ráfordításai és
árbevételei
Évenkéntimezőgazdasági,
erdőgazdálkodási, halászati
tevékenységet végző
valamennyi költségvetési,
költségvetési rend szerint
gazdálkodó, nonprofit és
gazdasági szervezet
a tárgyévet követő
május 31.
KSH Elektra(1) A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati tevékenységet végzők ráfordításai és árbevételei;
(2) Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási szolgáltatások;
(3) Mezőgazdasági munkát végző fizetett munkaerő;
(4) Mezőgazdasági beruházások.
711764Adatlap a statisztikai
regiszter adatainak
felülvizsgálatához
Évenkéntia megfigyelésbe bevont
gazdasági szervezetek
a tárgyévet követő
április 20.
KSH Elektra(1) A szervezet TEÁOR'25 szerinti tevékenysége, gazdálkodási formája.
721765*Jelentés az önkéntes
nyugdíjpénztárak
tagjairól
ÉvenkéntiÖnkéntes nyugdíjpénztáraka tárgyévet követő
április 30.
(1) Az önkéntes nyugdíjpénztárak tagjainak száma, a befizetett tagdíjak összege, a fedezeti tartalékok nagysága a tagok születési éve, neme és lakóhelye szerinti
bontásban.
731775A gyermekjóléti
alapellátások működési
adatai
Évenkéntigyermekjóléti alapellátást
végző szervezetek (Biztos
kezdet gyerekházak,
átmeneti gondozást
biztosítók, Tanodák)
a tárgyévet követő
január 31.
KSH Elektra(1) Átmeneti gondozás: Az ellátásba újként bekerülők adatai;
(2) Átmeneti gondozás: Az ellátásba újként bekerülő gyermekek száma az ellátás kezdeményezője szerint;
(3) Átmeneti gondozás: Ellátottak száma az ellátást kiváltó probléma szerinti bontásban;
(4) Átmeneti gondozás: Ellátottak száma nem és korcsoport szerint;
(5) Átmeneti gondozás: Ellátottak és engedélyezett férőhelyek száma december 31-én (családok átmeneti otthonainál az ellátott szülők száma is);
(6) Átmeneti gondozás: Ellátásból kikerülők száma a gondozás időtartama és a távozás helye szerint;
(7) Átmeneti gondozás: Ellátottak száma a gondozási hely változásai szerint;
(8) Biztos Kezdet Gyerekház: Az év folyamán gyerekház gondozásába újonnan bekerült gyermekek száma;
(9) Biztos Kezdet Gyerekház: Az év folyamán gyerekház gondozásából kilépő gyermekek adatai (távozás helye szerint);
(10) Biztos Kezdet Gyerekház: A Biztos Kezdet Gyerekházat rendszeresen igénybe vevő gyermekek száma az év folyamán;
(11) Biztos Kezdet Gyerekház: A Biztos Kezdet Gyerekházat rendszeresen igénybe vevő gyermekek adatai december 31-én (száma, szükségletei, megállapított
hátrányosan vagy halmozottan hátrányos helyzete, lakhatási körülményei);
(12) Biztos Kezdet Gyerekház: A Biztos Kezdet Gyerekházat rendszeresen igénybe vevő családok, háztartások adatai (család, háztartás szerkezete és a gazdasági
aktivitás szerint);
(13) Tanoda: Az év folyamán a tanodába újonnan bekerült gyermekek száma;
(14) Tanoda: Az év folyamán a tanodából kilépő gyermekek száma;
(15) Tanoda: A tanodát rendszeresen igénybe vevő gyermekek száma az év folyamán;
(16) Tanoda: A tanodát rendszeresen igénybe vevő gyermekek adatai december 31-én (száma, szükségletei, megállapított hátrányosan vagy halmozottan
hátrányos helyzete, lakhatási körülményei, demográfiai jellemzői, iskolarendszerű oktatásának jellemzői szerint);
(17) Tanoda: Azon családok száma, ahol a tanodát rendszeresen igénybe vevő gyerekek élnek;
(18) Tanoda: A tanoda többletszolgáltatásait igénybe vevő gyermekek száma az év folyamán;
(19) Tanoda: A tanodában foglalkoztatott személyeket segítő önkéntesek és szakmai gyakorlatot teljesítők száma;
(20) Az alkalmazásban állók létszáma (ellátási típusonként, munkaidő hossza, munkakör és végzettség szerint, nem és életkor szerint). Az egyéb munkakörökben
dolgozó személyek (ellátási típusonként, munkaidő hossza és munkakör szerint). Az állományba nem tartozó munkavállalók és egyéb szakemberek száma
(ellátási típusonként).
741791BaromfikeltetésHavonkéntibaromfikeltető állomásoka tárgyhót követő hó
12.
KSH Elektra(1) Keltetésre berakott tojások faj és tartási cél szerint;
(2) Naposbaromfi hasznosítása faj és tartási cél szerint.
751799Jelentés a folyó
környezetvédelmi
ráfordításokról és a
környezetvédelmi
beruházásokról
Évenkéntia megfigyelésbe bevont
szervezetek
a tárgyévet követő
június 15.
KSH Elektra(1) Környezetvédelmi szolgáltatást végző vállalkozásnak fizetett összegek;
(2) Gazdasági szervezeten belüli folyó környezetvédelmi ráfordítások, a környezetterhelés saját szervezeten belüli kezelésével kapcsolatos anyag, energia- és
bérköltségek;
(3) Folyó környezetvédelmi ráfordítások finanszírozására kapott támogatások;
(4) Környezetvédelmi beruházások jellemzői;
(5) Környezetvédelmi beruházások finanszírozása;
(6) Melléktermékekből származó bevételek;
(7) Az adatszolgáltató szervezet jellemzői.
761811A postai szolgáltatás és
eszközei
Évenkéntia postai, futárpostai
tevékenységet végző kijelölt
vállalkozások
a tárgyévet követő
március 10.
KSH Elektra(1) Állandó postai szolgáltatóhellyel, mobil postával ellátott települések a vonatkozási időszak végén;
(2) Csomagküldemények (egyetemes vagy engedélyes szolgáltatás keretében);
(3) Levélküldemények;
(4) A belföldön felvett küldemények és pénzforgalmi szolgáltatások száma, területi bontásban;
(5) Egyetemes szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatások forgalmi adatai;
(6) A küldemények mennyisége felvételi hely szerint, területi bontásban;
(7) A küldemények mennyisége teljesítési (kézbesítési) hely szerint, területi bontásban;
(8) Pénzforgalom;
(9) Bélyegkibocsátás;
(10) Hírlapforgalom.
771824Takarmányok
értékesítési ára
Negyedévenkéntia mezőgazdasági termelők
részére takarmányt
értékesítő, a megfigyelésbe
bevont vállalkozások
a tárgynegyedévet
követő hó 12.
KSH Elektra(1) Mezőgazdasági termelők részére értékesített takarmányok mennyisége, értéke és átlagára.
781826Növényvédő szerek
értékesítési ára
Negyedévenkéntia mezőgazdasági termelők
részére növényvédő szert
értékesítő, a megfigyelésbe
bevont vállalkozások
a tárgynegyedévet
követő hó 12.
KSH Elektra(1) Mezőgazdasági termelők részére értékesített növényvédő szerek mennyisége, értéke és átlagára.
791827Állatgyógyászati
készítmények
értékesítési ára
Negyedévenkéntiaz állatgyógyászati
készítmények
forgalmazására jogosult, a
megfigyelésbe bevont
vállalkozások
a tárgynegyedévet
követő hó 12.
KSH Elektra(1) Mezőgazdasági termelők részére értékesített állatgyógyászati készítmények mennyisége, értéke és átlagára.
801831Építőipari
tevékenységek ára
Évente négyszeria megfigyelésbe bevont
építőipari vállalkozások
február 23., május
23., augusztus 23.,
november 23.
KSH Elektra(1) Építési tételek egységára.
811840Az információs és
kommunikációs
technológiák
állományának minőségi
és mennyiségi adatai
Évenkéntia megfigyelésbe bevont
gazdasági egységekhez
tartozó gazdasági
szervezetek
március 16.KSH Elektra(1) Internetfelhasználás;
(2) Elektronikus-kereskedelem;
(3) Informatikai szakértők és informatikai ismeretek;
(4) IKT biztonság;
(5) Mesterséges intelligencia;
(6) A vállalkozáson belüli automatikus információmegosztás;
(7) Felhő alapú számítástechnika.
821846Székhely és telepi
adatok
Évenkéntia megfigyelésbe bevont
gazdasági szervezetek
a tárgyévet követő
június 15.
KSH Elektra(1) Éves átlagos állományi létszám;
(2) Bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetés.
831852Üzletek és más telepek
adatai
Évenkéntia 19 főnél többet
foglalkoztató G, I
nemzetgazdasági ágba sorolt
vállalkozások
a tárgyévet követő
június 15.
KSH Elektra(1) Üzletek és telepek adatai.
841868Jelentés a lakossági
lakáshitelezési
tevékenységről
Félévenkéntia lakossági lakáshitelezéssel
foglalkozó bankok,
szakosított hitelintézetek,
lakás-takarékpénztárak
a tárgyfélévet követő
hó 31.
KSH Elektra(1) Tárgyidőszakban engedélyezett lakáshitelek;
(2) Tárgyidőszak végén fennálló lakáshitel állomány;
(3) Tárgyidőszakban folyósított lakáscélú hitelek.
851869Tehéntej felvásárlása és
tejtermékek előállítása
Havonkéntitehéntej felvásárlásával
és/vagy feldolgozásával
foglalkozó valamennyi
gazdasági szervezet
a tárgyhót követő hó
15.
KSH Elektra(1) Tej és tejszín felvásárlása, beltartalmi jellemzők;
(2) Tehéntej alapú tejtermékek termelése.
861870Tej- és tejtermékek
termelése, felvásárlása,
felhasználása és nettó
árbevétele
Évenkéntitejtermeléssel és/vagy tej
felvásárlásával és/vagy
tejfeldolgozással foglalkozó
valamennyi gazdasági
szervezet
a tárgyévet követő
január 31.
KSH Elektra(1) Tej és tejtermékek termelése, felvásárlása és felhasználása, beltartalmi jellemzők;
(2) Tejtermékek (tehén, juh, kecske) termelése és felhasználása, árbevétel.
871892Jelentés a
környezetvédelmi
ráfordításokról, a
környezetvédelmi
termékek előállításáról
és szolgáltatások
nyújtásáról
Évenkéntia megfigyelésbe bevont
szervezetek
a tárgyévet követő
június 15.
KSH Elektra(1) A környezetvédelmi szolgáltatást végző vállalkozásnak fizetett összegek;
(2) Gazdasági szervezeten belüli folyó környezetvédelmi ráfordítások: a környezetvédelmi tevékenység folyó ráfordításai és egyéb folyó ráfordítások;
(3) Folyó környezetvédelmi ráfordítások finanszírozására kapott támogatások;
(4) Környezetvédelmi beruházások;
(5) Környezetvédelmi beruházások finanszírozása;
(6) Melléktermékekből származó bevételek;
(7) Az adatszolgáltató szervezet jellemzői;
(8) Környezetvédelmi termékek előállítása és szolgáltatások nyújtása: közvetlen és integrált.
881933Éves jelentés a
beruházások
összetételéről
Évenkéntia megfigyelésbe bevont
vállalkozások, költségvetési,
költségvetési rend szerint
gazdálkodó szervek és
nonprofit szervezetek
a tárgyévet követő
március 31.
KSH Elektra(1) Épület- és egyéb építményberuházások összetétele építménycsoportonként;
(2) Épület- és egyéb építményberuházások részét képező egyéb költségek és szolgáltatások beruházási értéke;
(3) Gép-, berendezés- és járműberuházások összetétele termékcsoportonként;
(4) Saját kivitelezésben végzett beruházások értéke;
(5) Felújítások értéke;
(6) Selejtezési adatok.
891957Az IKT szektorhoz
tartozó ágazatokba
sorolt, szolgáltatási
tevékenységet végző
szervezetek adatai
Félévenkéntiaz IKT szektor ágazataiba
sorolt kijelölt szervezetek
I. tárgyfélév: a
tárgyidőszakot követő
45. nap; II. tárgyfélév:
a tárgyidőszakot
követő 45. nap
KSH Elektra(1) Működési adatok a tárgyfélévben (tárgyidőszak végi adatok);
(2) Beruházások adatai;
(3) Munkaügyi adatok;
(4) Az IKT szektorba tartozó szolgáltatásokból származó nettó árbevétel összege.
901962Fogyasztói árösszeírás
az Európai
Összehasonlítási
Program (ECP) alapján
Évenként kétszeriBudapesten, - kijelölt
üzletek, piacok,
szolgáltatóhelyek
Eurostat igénye
szerint
(1) Az Európai Összehasonlítási Programban kijelölt termékek és szolgáltatások fogyasztói árai.
911965Jelentés a nem üzleti
céllal üzemeltetett
közösségi, szabadidős
szálláshelyekről
Évenkéntinem üzleti célú közösségi,
szabadidős szálláshelyek
üzemeltetői
a tárgyévet követő
február 28.
KSH Elektra(1) A nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyek adatai üzemeltetőre és egységre vonatkozóan;
(2) A nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyek adatai: SZÉP kártya elfogadása, szálláshely típusa;
(3) A nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyek kapacitás adatai (szobák, férőhelyek, területegységek száma);
(4) A nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyek vendégforgalmi adatai (vendégek és vendégéjszakák száma) külföldi és belföldi
bontásban havonta;
(5) A nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyek árbevétel adatai.
921966Jelentés a repülőterek
forgalmáról
Havonkéntiaz éves 150 ezer fő
utasforgalmat meghaladó
repülőteret üzemeltető
gazdasági szervezet(ek)
a tárgyhót követő hó
25.
(1) A megfigyelt repülőterek adatai kereskedelmi-, illetve nem kereskedelmi célú forgalom szerinti bontásban;
(2) Légi járatok adatai: kiindulási, illetve érkezési repülőtér neve, ICAO-kódja IATA-kódja, országa, menetrend szerinti, illetve nem menetrend szerinti járat,
utasszállító, illetve áruszállító járat, szállító légitársaság neve, ICAO-kódja, szállító repülőgép ICAO-kódja, azonos jellegű járatok száma;
(3) Utasforgalom;
(4) Áru- és postai küldemények forgalma;
(5) Rendelkezésre álló férőhelyek.
932009Negyedéves munkaügyi
jelentés
Negyedévenkéntia megfigyelésbe bevont
vállalkozások ,
költségvetési, költségvetési
rend szerint gazdálkodó
szervek és nonprofit
szervezetek
a tárgynegyedévet
követő hó 12.
KSH Elektra(1) Üres álláshelyek száma a FEOR főcsoportok szerinti bontásban;
(2) Átlagos állományi létszám;
(3) Kereset és munkajövedelem;
(4) Teljesített munkaórák száma.
942010Intrastat kiszállításHavonkéntiaz Európai Unió
tagállamaival
termékforgalmat lebonyolító,
a megfigyelésbe bevont
gazdasági szervezetek
a tárgyhót követő hó
15.
KSH Elektra(1) Magyarországról az Európai Unió más tagállamaiba szállított termékek mennyisége, számlázott és statisztikai értéke árucikkek, partner ország, származási
ország, ügylettípus szerint és partner adószám szerint.
952012Intrastat beérkezésHavonkéntiaz Európai Unió
tagállamaival
termékforgalmat lebonyolító,
a megfigyelésbe bevont
gazdasági szervezetek
a tárgyhót követő hó
15.
KSH Elektra(1) Az Európai Unió más tagállamaiból Magyarországra szállított termékek mennyisége, számlázott és statisztikai értéke árucikkek, származási ország, partner
ország és ügylettípus szerint.
962016A nem költségvetési
formában működő
egészségügyi
szolgáltatók bevételei és
kiadásai
TöbbévenkéntiNem költségvetési formában
működő egészségügyi
szolgáltatást nyújtó
gazdasági szervezetek
((vállalkozás, egyéni
vállalkozás, egyházi,
alapítványi, közalapítványi
illetve közhasznú szervezet
és külön jogszabályban
meghatározott, jogi
személynek nem minősülő
egyéb szervezet)
a tárgyévet követő
június 1.
KSH Elektra(1) Működési bevételek a szolgáltatás jellege és a finanszírozók szerint;
(2) Ráfordítások a szolgáltatás jellege és költségnemek szerint;
(3) Tárgyévi beruházások a szolgáltatás jellege szerint.
972076*Jelentés a nem üzleti
céllal üzemeltetett
szálláshelyek
nyilvántartásában
bekövetkezett
változásokról
NegyedévenkéntiTelepülési önkormányzatoka tárgynegyedévet
követő hó 15.
KSH Elektra(1) A működést kezdő, megszűnt, üzemeltetési kört módosított nem üzleti céllal üzemeltetett szálláshelyek adatai:(a nyilvántartásba vétel indoka;a szálláshely
nyilvántartási száma;a nyilvántartásba vétel időpontja;a szálláshely jellege, jelzőszáma, minősítése;a szálláshely neve, címe,
nyitvatartása;szobaszám;férőhelyszám;a szálláshelyet üzemeltető szolgáltató neve, statisztikai törzsszáma).
982120Egészségügyi kiadás és
bevétel adatok
ÉvenkéntiMinisztériumok, melyek
felügyelete alá egészségügyi
intézmény tartozik, illetve
melyek egészségügyi
szolgáltatást finanszíroznak
a tárgyévet követő
szeptember 30.
KSH Elektra(1) Az egészségügyi intézményeket felügyelő, illetve egészségügyi szolgáltatásokat finanszírozó költségvetési szervek egészségügyi kiadásai a szolgáltatás jellege
szerint: gyógyító ellátás, rehabilitációs célú és hosszú ápolási idejű ellátás, kiegészítő szolgáltatások,egészségügyi termékek a járóbeteg ellátásban, prevenció és
népegészségügyi ellátás, egészségügyi adminisztráció, egyéb és tőkefelhalmozás;
(2) Az egészségügyi intézményeket felügyelő, illetve egészségügyi szolgáltatásokat finanszírozó költségvetési szervek egészségügyi kiadásai a szolgáltató
intézmény szerint: kórházak és ápolási intézetek, járóbeteg ellátás, egészségügyi termékek szolgáltatói,népegészségügyi intézmények, nem egészségügyi ágazatba
sorolt intézmények;
(3) Az egészségügyi intézményeket felügyelő, illetve egészségügyi szolgáltatásokat finanszírozó költségvetési szervek egészségügyi bevétele a finanszírozás
forrásai szerint, államháztartás, magánszektor (társaságok, non-profit intézmények, háztartások).
992130Az üzleti szolgáltatások
kibocsátási árjelentése
Negyedévenkéntiüzleti szolgáltatást végző, a
megfigyelésbe bevont
gazdasági szervezetek
a tárgynegyedévet
követő hó 8. nap
KSH Elektra(1) A belföldi és külföldi partnereknek nyújtott reprezentáns szolgáltatások negyedéves kibocsátási (egység) ára;
(2) Az érintett szolgáltatáscsoportok TESZOR'15 szerinti 6 és 4 számjegyű előző évi belföldi és export árbevétele.
1002131A vasúti szállítás
negyedéves adatai
Negyedévenkéntiországos vasúti
pályahálózaton történő
vasúti árutovábbításhoz,
illetve személyszállításhoz
szükséges működési
engedéllyel rendelkező
gazdasági szervezetek
a tárgynegyedévet
követő hó 20.
KSH Elektra(1) Áruszállítási teljesítmények; Fuvardíjbevétel (bruttó);
(2) Személyszállítási teljesítmények; Menetdíjbevétel (bruttó).
1012132Jelentés a vállalkozások
innovációs
tevékenységéről
Többévenkéntia kijelölt vállalkozásoka tárgyidőszakot
követő szeptember 1.
KSH Elektra(1) A termékinnovációra vonatkozó információk (fejlesztő, a termék újdonságfoka);
(2) Az üzleti folyamatok innovációjára vonatkozó információk (típusai, fejlesztő);
(3) Az innovációs tevékenységekre vonatkozó információk (K+F és egyéb innovációs tevékenységek adatai, ráfordítások és támogatások, folyamatban lévő
innovációs tevékenységek);
(4) Az együttműködő partnerek típusai;
(5) A gazdasági szervezet főbb adatai (foglalkoztatottak száma, árbevétel, kiadások, vállalatcsoport);
(6) Üzleti környezet, üzleti stratégiák;
(7) Üzleti finanszírozás;
(8) Környezeti innováció.
1022145A postai szolgáltatás
negyedéves adatai
Negyedévenkéntia postai, futárpostai
tevékenységet végző kijelölt
vállalkozások
a tárgynegyedévet
követő hó 20.
KSH Elektra(1) Küldemények száma és összértéke a tárgyidőszak végéig (göngyölt adatok);
(2) A küldemények megoszlása a tárgyidőszak végéig (göngyölt adatok);
(3) A belföldön felvett küldemények száma (db), valamint a belföldön kézbesített küldemények nettó árbevétele (ezer Ft) CEP szegmensek szerint a tárgyidőszak
végéig (göngyölt adatok);
(4) Bevételi adatok a tárgyidőszak végéig (göngyölt adatok).
1032146Az üzleti szolgáltatások
árbevétel szerkezete
Évenkéntia TEÁOR'08 szerinti 49, 50,
51, 52, 53, 58, 61, 62, 63,
69, 70, 71, 73, 78, 80, 81 és
95 ágazatokba tartozó
főtevékenységű
vállalkozások
a tárgyévet követő
május 5.
KSH Elektra(1) Az üzleti szolgáltatások árbevételének megoszlása szolgáltatási termékek szerint;
(2) A szolgáltatási termékhez tartozó árbevétel felosztása hazai és export árbevételre, külön feltüntetve az EU-ba történő export árbevételt is, valamint a lakosság
felé történő értékesítést.
1042157Éves
gazdaságstatisztikai
jelentés a szakosodott
egységekről
Évenkéntia megfigyelésbe bevont
gazdasági szervezetek
a tárgyévet követő
június 1.
KSH Elektra(1) Szakosodott egységek teljesítményadatai.
1052160Vízi, légi és
csővezetékes szállítási
teljesítmények
Negyedévenkéntia csővezetékes szállítás és a
légi szállítás ágazatokba
sorolt gazdasági
szervezetek, a vízi
szállítással foglalkozó
kijelölt gazdasági
szervezetek, valamint a
MOL NYRt.
a tárgynegyedévet
követő hó 15.
KSH Elektra(1) Negyedéves áruszállítási teljesítmény- és fuvardíjbevétel adatai, belföldi és külföldi bontásban;
(2) Negyedéves helyközi és helyi személyszállítási teljesítmény- és menetdíjbevétel adatai belföldi és külföldi, illetve menetrend szerinti és nem menetrend szerinti
bontásban.
1062161A vasúti személyszállítás
adatai
Évenkéntiaz országos vasúti
pályahálózaton történő
vasúti személyszállításhoz
szükséges működési
engedéllyel rendelkező
gazdasági szervezetek
a tárgyévet követő
április 8.
KSH Elektra(1) Nemzetközi vasúti kimenő és bejövő személyszállítás országonként;
(2) A vasúti személyszállítás megoszlása kilométer-övezetek szerint;
(3) A vasúti személyszállítás megoszlása kocsiosztály szerint;
(4) A vasúti vonatmozgások;
(5) Bevételek.
1072193Adatszolgáltatás az
európai unión kívüli
külkereskedelmi
termékforgalomról
Havonkéntia Nemzeti Adó- és
Vámhivatalnak történő
részletes adattartamú
Egységes Vámokmány
benyújtása alól felmentett
vállalkozások
a tárgyhót követő hó
15.
KSH Elektra(1) Magyarország és az Európai Unión kívüli országok között lebonyolított kereskedelmi forgalom (import és export) statisztikai érték, mennyiség, nettó súly,
árucikk, importőr/exportőr, nyilatkozattevő, szállítótartály, szállítási feltételek, szállítóeszköz honossága, számlázott összeg, származási ország, feladó ország,
rendeltetési ország, fuvarozási mód, ügylettípus, vámeljárás, vámpreferencia, fuvarozási díj, számlázási pénznem szerint.
1082210Jelentés a központi
állami költségvetésben
K+F célra tervezett és
kifizetett összegekről
Évenkéntiköltségvetési fejezetgazda
szervezetek
március 16.(1) A központi költségvetésben kutatás, fejlesztési célokra tervezett illetve az abból kutatás, fejlesztési célokra ténylegesen kifizetett összegek társadalmi,
gazdasági célok és finanszírozási forma szerinti bontásban.
1092218Egyéni gazdaságok
júniusi összeírása
Évenkéntimezőgazdasági földterületet
használó és/vagy állatot tartó
és/vagy mezőgazdálkodási
szolgáltatást végző és a
megfigyelésbe bevont egyéni
gazdaságok
június 15.MAJA(1) A gazdaság azonosító adatai;
(2) Földterület használat szerint;
(3) A használt földterület változása;
(4) Állatállomány darabszáma fajok szerinti bontásban;
(5) Fő állatfajokat érintő állatállomány-változás;
(6) Élőállat-vágás.
1102219Egyéni gazdaságok
decemberi összeírása
Évenkéntimezőgazdasági földterületet
használó és/vagy állatot tartó
és/ vagy mezőgazdasági
szolgáltatást végző, a
megfigyelésbe bevont egyéni
gazdaságok
december 15.MAJA(1) A gazdaság azonosító adatai;
(2) Szántóföldi növények, zöldségfélék termesztése és felhasználása;
(3) Gyepgazdálkodás és nádtermelés;
(4) Faiskolai termékek területe;
(5) Szőlő-és gyümölcstelepítés és kivágás;
(6) Szőlő-és gyümölcstermesztés, termékek mérlegszerű elszámolása;
(7) Bortermelés;
(8) Mezőgazdasági termelési módszerek;
(9) Állatállomány darabszáma fajok szerinti bontásban;
(10) Fő állatfajokat érintő állatállomány-változás;
(11) Élőállat-vágás;
(12) Tyúktojás termelés;
(13) Tej és tejtermékek termelése, feldolgozott tejtermékek termelése;
(14) Mezőgazdasági munkaerő;
(15) Mezőgazdasági szolgáltatás;
(16) Mezőgazdasági beruházások;
(17) Mezőgazdasági tevékenységek ráfordítása.
1112234Adatszolgáltatás PPP
projektekről
ÉvenkéntiAz elmúlt évek során PPP
fejlesztést végzők közül a
KSH által kijelöltek
tárgyévet követő
február 28.
(1) Az egyes PPP projektek üzemeltetése: szolgáltatási díj, hatályos szerződés, üzemeltető, monitoring rendszer.
1122235Havi
teljesítménystatisztikai
jelentés
Havonkéntia megfigyelésbe bevont
gazdasági szervezetek
a tárgyhót követő hó
20.
KSH Elektra(1) Ipari teljesítmény adatok;
(2) Ipari rendelés adatok;
(3) Építőipari teljesítmény adatok;
(4) Építőiparon kívüli tevékenység árbevétele.
1132236Negyedéves
teljesítménystatisztikai
jelentés
Negyedévenkéntia megfigyelésbe bevont
gazdasági szervezetek
a tárgynegyedévet
követő hó 20.
KSH Elektra(1) Gazdasági szervezetek negyedéves árbevétel adatai 4 fő felett;
(2) Gazdasági szervezetek negyedéves termelési érték adatai (adók nélkül) 4 fő felett.
1142237Negyedéves
beruházásstatisztikai
jelentés
Negyedévenkéntia megfigyelésbe bevont
vállalkozások, költségvetési,
költségvetési rend szerint
gazdálkodó szervek és
nonprofit szervezetek
a tárgynegyedévet
követő hó 20.
KSH Elektra(1) Minisztériumoknál és önkormányzatoknál: a teljesített beruházás szakágazata;
(2) Nemzetgazdasági beruházások;
(3) Használt tárgyi eszközök;
(4) Pénzügyi lízing-szerződések;
(5) Immateriális javak.
1152239Éves
teljesítménystatisztikai
jelentés
Évenkéntia megfigyelésbe bevont
gazdasági szervezetek
a tárgyévet követő
június 1.
KSH Elektra(1) Gazdasági szervezetek teljesítményadatai.
1162240Éves
beruházásstatisztikai
jelentés
Évenkéntia megfigyelésbe bevont
vállalkozások, költségvetési,
költségvetési rend szerint
gazdálkodó szervek és
nonprofit szervezetek
a tárgyévet követő
március 31.
KSH Elektra(1) Nemzetgazdasági és üzemgazdasági beruházások;
(2) Pénzügyi lízing-szerződések adatai;
(3) Tárgyi eszközök hosszú távú bérletének és operatív lízingjének jellemzői;
(4) Az immateriális javak tárgyévi változásainak jellemzői;
(5) A beruházások teljesítményértékének vármegyék szerinti részletezése;
(6) Értéktárgyak tárgyévi változásai.
1172253Jelentés a magyarországi
mozikról
Évenkéntimozgóképet vetítő
gazdasági szervezetek
a tárgyévet követő
március 1.
KSH Elektra(1) A magyarországi mozik: jellege; A mozitermek (vetítővásznak) száma; A mozi befogadóképessége; A működés módja; A működés jellege; A gazdálkodás
módja; A fenntartó/üzemeltető típusa; A vetített filmek száma; Előadások száma; Látogatások száma; Jegybevétel;
(2) A magyarországi mozik forgalmazási adatai.
1182254Jelentés a befejezett
filmekről és műsorokról
Évenkéntifilm- és műsorgyártó
gazdasági szervezetek
a tárgyévet követő
január 31.
KSH Elektra(1) Az év folyamán befejezett egész estés és rövidfilmek, műsorok száma adathordozó típusonként és kategóriánként;
(2) Az év folyamán befejezett egész estés és rövidfilmek, műsorok műsorideje;
(3) Az év folyamán befejezett koprodukciós filmek, műsorok száma;
(4) Az év folyamán elkészült filmek, műsorok cím szerinti felsorolása.
1192257A támogatott lakhatás
adatai
Évenkéntitámogatott lakhatást nyújtó
szervezetek
a tárgyévet követő
január 31.
KSH Elektra(1) Engedélyezett férőhelyek száma;
(2) Az ellátottak száma nem és korcsoport szerint;
(3) Tárgyévben az ellátásból kikerültek és az ellátásba bekerültek száma;
(4) Térítési díjat fizetők száma;
(5) Térítési díjból eredő bevétel;
(6) Működési költség alakulása;
(7) Napközbeni szociális szolgáltatásban részesülők;
(8) Az ingatlan adatai;
(9) Az ellátottak cselekvőképességük szerint;
(10) Az ellátottak foglalkoztatására vonatkozó adatok;
(11) Az alkalmazásban állók létszáma (ellátási típusonként, munkaidő hossza, munkakör és végzettség szerint, nem és életkor szerint). Az egyéb munkakörökben
dolgozó személyek (ellátási típusonként, munkaidő hossza és munkakör szerint). Az állományba nem tartozó munkavállalók és egyéb szakemberek száma
(ellátási típusonként).
1202262*Katonai célú eszközök
adatai
Évenként kétszeriHonvédelmi Minisztériummárcius 15. és
augusztus 15.
Elektronikus
adatátvétel
(KARÁT)
(1) Fegyverrendszerek beszerzési értéke és átlagos várható életkora. Az előző és tárgyévre vonatkozó Zárszámadás (illetve költségvetés) szerint részletezett
adatok beruházás, készlet és felújítás bontásban. Az eszközbeszerzések élettartam szerinti kimutatása.
1212375Egyéni gazdaságok
decemberi összeírása
(kiemelt egyéni
gazdaságok)
Évenkéntimezőgazdasági földterületet
használó és/vagy állatot tartó
és/vagy mezőgazdálkodási
szolgáltatást végző és a
megfigyelésbe bevont
kiemelt egyéni gazdaságok
december 15.MAJA(1) A gazdaság azonosító adatai;
(2) Szántóföldi növények, zöldségfélék termesztése és felhasználása;
(3) Gyepgazdálkodás és nádtermelés;
(4) Faiskolai termékek területe;
(5) Szőlő- és gyümölcstelepítés és kivágás;
(6) Szőlő-és gyümölcstermesztés, termékek mérlegszerű elszámolása;
(7) Bortermelés;
(8) Mezőgazdasági termelési módszerek;
(9) Állatállomány darabszáma fajok szerinti bontásban;
(10) Fő állatfajokat érintő állatállomány-változás;
(11) Élőállat-vágás;
(12) Tyúktojás termelés;
(13) Tej és tejtermékek termelése, feldolgozott tejtermékek termelése;
(14) Mezőgazdasági munkaerő;
(15) Mezőgazdasági szolgáltatás;
(16) Mezőgazdasági beruházások;
(17) Mezőgazdasági tevékenységek ráfordítása.
1222394Éves
regiszterkarbantartó
kérdőív
Évenkéntia megfigyelésbe bevont
gazdasági szervezetek
a tárgyévet követő
június 15.
KSH Elektra(1) Regiszterkarbantartó adatok (pl. azonosító adatok és a vállalatcsoportra vonatkozó információk).
1232414Gazdasági egységek
éves statisztikai jelentése
Évenkéntia megfigyelésbe bevont
gazdasági szervezetek
a tárgyévet követő
június 1.
KSH Elektra(1) Gazdasági szervezetek teljesítményadatai;
(2) Gazdasági szervezetek beruházási adatai.
1242417Egyéni gazdaságok
júniusi összeírása
(kiemelt egyéni
gazdaságok)
Évenkéntimezőgazdasági földterületet
használó és/vagy állatot tartó
és/vagy mezőgazdálkodási
szolgáltatást végző és a
megfigyelésbe bevont
kiemelt egyéni gazdaságok
június 15.MAJA(1) A gazdaság azonosító adatai;
(2) Földterület használat szerint;
(3)A használt földterület változása;
(4) Állatállomány darabszáma fajok szerinti bontásban;
(5) Fő állatfajokat érintő állatállomány-változás;
(6) Élőállat-vágás.
1252438*Kassza-és áradatok
kiskereskedelmi
üzletláncoktól
Hetenkénti illetve haviKiskereskedelmi
üzlethálózatok
Havi adatszolgáltatás
esetén tárgyhó 25.,
illetve tárgyhót
követő első
munkanap. Heti
adatszolgáltatás
esetén a hét első
munkanapja
(1) Az értékesített termékek fogyasztói ára;
(2) Az értékesített termékek mennyisége;
(3) A termékek értékesítéséből származó bevétel;
(4) A vásárlási blokkokon szereplő terméket azonosító karakterlánc (kód) és az ahhoz kapcsolódó termék teljes neve valamint a termék
kiskereskedelmi láncon belüli saját csoportosító kódja.
1262439Az üzleti funkciók
nemzetközi
kiszervezésének
feltérképezése
Többévenkéntia megfigyelésbe bevont
gazdasági szervezetek
a tárgyidőszakot
követő október 31.
KSH Elektra(1) Üzleti funkciók;
(2) Globális értéklánc megállapodások (globális vásárlás, globális értékesítés);
(3) Az üzleti funkciók kiszervezése belföldön;
(4) Az üzleti funkciók nemzetközi kiszervezése;
(5 )A kiszervezést motiváló tényezők és a kiszervezés korlátai;
(6) Üzleti funkciók visszaszervezése külföldről Magyarországra;
(7) Üzleti funkciók beszervezése külföldről Magyarországra;
(8) Egyéb, globális értékláncokat befolyásoló események hatása.
1272444Jelentés az Üzleti
Szolgáltató Központok
tevékenységéről
Évenkéntia megfigyelésbe bevont
gazdasági szervezetek
október 31.KSH Elektra(1) Létszám, kereseti adatok;
(2) Az SSC tevékenység keretében nyújtott szolgáltatások típusai és jellemzői.
1282453Keskeny nyomtávú
vasúti infrastruktúra,
közlekedési eszközök,
üzemi és szállítási
teljesítmények adatai
Évenkéntikeskeny nyomtávú vasúti
pályahálózaton vasúti
személyszállítási
szolgáltatást vagy vasúti
árutovábbítást végző
szervezet
a tárgyévet követő
április 30.
KSH Elektra(1) Az infrastruktúra állománya, forgalmi és műszaki jellemzők szerinti megoszlásai;
(2) Szállítóeszközök forgalmi, energetikai, műszaki és kapacitás jellemzők szerinti megoszlásai;
(3) A foglalkoztatottak adatai az üzemi teljesítmények megoszlása szerint; Beruházási, felújítási és folyókiadások; Infrastruktúra adatai;
(4) Vasúti teljesítmények a forgalom szempontjából kiemelt jellemzők alapján;
(5) Személyforgalmi adatok;
(6) Vasúti pályahálózat és egyéb vasúti pályák építési hossza megyei bontásban, km;
(7) Üzemeltetett vasútvonalak hossza megyei bontásban, km;
(8) Vasútvonalak építési (leltári) hossza megyei és nyomtáv szerinti bontásban, km;
(9) Vasútvonalak üzemeltetett hossza megyei és nyomtáv szerinti bontásban, km.
1292468Jelentés a termék- és
szolgáltatás
külkereskedelem
devizanemenkénti
megoszlásáról
Évenkéntia megfigyelésbe bevont
gazdasági, költségvetési,
valamint nonprofit
szervezetek (beleértve a
képviseleteket is)
a tárgyévet követő
május 2.
(1) A termék- és szolgáltatás-külkereskedelem devizanemenkénti megoszlása.
1302521A távközlési szolgáltatás
árbevétel adatai
Negyedévenkéntitávközlési szolgáltatást
végző kijelölt vállalkozások
a tárgynegyedévet
követő hó 25.
KSH Elektra(1) A műsorelosztás nettó árbevétele;
(2) A vezetékes hang és internetszolgáltatás nettó árbevétele;
(3) A mobil hang és internet szolgáltatás nettó árbevétele;
(4) Vezetékes hívások végződtetéséért más távközlési szolgáltatótól kapott árbevétel adatai;
(5) Mobil hívások végződtetéséért más távközlési szolgáltatótól kapott árbevétel adatai;
(6) Vezetékes hálózatról indított hívások végződtetéséért más távközlési szolgáltatónak fizetett díj;
(7) Mobil hálózatról indított hívások végződtetéséért más távközlési szolgáltatónak fizetett díj;
(8) Távközlési szolgáltató által, internet-szolgáltatóknak átengedett díjak adatai;
(9) Internet-szolgáltató részére, távközlési szolgáltatóktól kapott díjak adatai.
1312522A helyhez kötött és
egyéb területre lehatárolt
internetszolgáltatás
adatai
Negyedévenkéntiinternet hozzáférési
szolgáltatást végző kijelölt
vállalkozások
a tárgynegyedévet
követő hó 25.
KSH Elektra(1) Helyhez kötött internet szolgáltatás: A szélessávú internetszolgáltatás előfizetéseinek száma névleges sávszélesség szerinti bontásban (letöltési irányban) és
ebből a bérelt vonali előfizetések száma - kiskereskedelmi forgalomban - a negyedév végén, db;
(2) Helyhez kötött internet szolgáltatás: A szélessávú internet-szolgáltatás előfizetéseinek száma, a garantált sávszélesség szerinti bontásban (letöltési irányban), a
negyedév végén, db;
(3) Helyhez kötött internet szolgáltatás: A szélessávú internet-szolgáltatás forgalmi adatai hozzáférés szerint, negyedév végén;
(4) Helyhez kötött internet szolgáltatás: A szélessávú internet-szolgáltatás előfizetéseinek száma sávszélesség tartományok szerinti és települési bontásban, év
végén, db);
(5) Helyhez kötött internet szolgáltatás: A bérelt vonali előfizetések száma települési bontásban, év végén, db.
1322523A mobiltelefon- és
internetszolgáltatás
adatai
Negyedévenkéntimobilszolgáltatást végző
kijelölt vállalkozások
a tárgynegyedévet
követő hó 25.
KSH Elektra(1) A mobil szolgáltatás adatai - előfizetések;
(2) Mobil-adatforgalom, SMS-ek, MMS-ek száma;
(3) A szolgáltatónál kezdeményezett hívások darabszáma és időtartama - Mobilszolgáltatás;
(4) A kezdeményezett nemzetközi hívások és a roaming hívások perc ideje - Mobilszolgáltatás;
(5) A mobilinternet szolgáltatás beltéri (lakossági) ellátottsága és kültéri (földrajzi) lefedettsége - vármegyei bontásban;
(6) A mobil rádiótelefon-hálózat bázisállomásai, az év végén.
1332524A televízió szolgáltatás
adatai
Negyedévenkéntitelevízió-szolgáltatási,
illetve műsorelosztási
szolgáltatást végző
kijelölt vállalkozások
a tárgynegyedévet
követő hó 25.
KSH Elektra(1) Televízió szolgáltatás adatai előfizetői csomagok és technológiai bontás szerint a negyedév végén;
(2) Műsorszórás;
(3) A televízió-szolgáltatás és előfizetői csomagok települési bontásban, év végén, db;
(4) TV-előfizetések száma technológiai bontásban, helyhez kötött vezetékes és sugárzott jelátviteli technológiák esetén, településenként, az év végén, db;
(5) Digitális műsorterjesztés.
1342525A vezetékes távközlési
szolgáltatás adatai
Negyedévenkéntivezetékes
telefonszolgáltatást
nyújtó gazdasági
szervezetek
a tárgynegyedévet
követő hó 25.
KSH Elektra(1) A szolgáltatónál bekapcsolt fővonalak száma;
(2) A tárgyidőszak végén üzemelő, xDSL-re alkalmas fővonalak száma;
(3) A szolgáltatónál kezdeményezett hívások száma és időtartama - vezetékes telefonszolgáltatás;
(4) A kezdeményezett nemzetközi hívások perc ideje - vezetékes telefonszolgáltatás.
1352540Jelentés a Nemzeti
Építőipari Felügyeleti és
Adatszolgáltató
Rendszerbe tartozó
tevékenységekről,
valamint az Építőipari
Monitoring- és
Adatszolgáltató
Rendszerről szóló
707/2021. (XII. 15.)
Korm. rendelet
rendelkezéseinek
megfelelő, nettó 700
000 000 forintot elérő
vagy meghaladó értékű
szerződésekkel
kapcsolatos adatokról
Eseményhez kötődő1) a Kbt. hatálya alá
tartozó építési
beruházás érdekében
lefolytatott
közbeszerzési
eljárásban a nettó 700
000 000 forintot elérő
vagy meghaladó
értékben szerződést
kötő nyertes
ajánlattevő
2) a Kbt. hatálya alá
tartozó, a nettó 700
000 000 forintot elérő
vagy meghaladó
építési beruházás
érdekében lefolytatott
közbeszerzési
eljárásban nettó 700
000 000 forintot el
nem érő értékben
szerződést kötő nyertes
ajánlattevő
az eseményt1 követő
90. nap
KSH Elektra(1) Azonosító adatok;
(2) A nyertes ajánlattevő tervei az alapanyagok és termékek felhasználására vonatkozóan;
(3) A nyertes ajánlattevő környezetvédelemmel kapcsolatos tervei.
1362561*Az E-tanúsítás
adatbázisból az épületek
energetikai jellemzőinek
átvétele
NegyedévenkéntiEnergetikai tanusítóka tárgyidőszakot
követő 60 nap
Elektronikus
adatátvétel
(KARÁT)
(1) Az energiatanúsítványokban szerepló épület- és lakásminőségi adatok, a tanúsított ingatlanok energiahatékonysági jellemzői, besorolása, az ingatlanok típusa
és lakcíme.
1372562Havi jelentés a
szakosodott egységek
gazdasági
teljesítményéről
Havonkénti és
negyedévenkénti
A megfigyelésbe
bevont gazdasági
szervezetek
a tárgyidőszakot
követő hó 20.
KSH Elektra(1) A kijelölt gazdasági szervezetek jogi egység színtű negyedéves teljesítménystatisztikai adatai;
(2) A kijelölt gazdasági szervezetek havi szakosodott egység szintű árbevétel és adó adatai.
1382564*Gáz halmazállapotú
természetes gázszállítás
HavonkéntFGSZ Földgázszállító Zrt.a tárgyhónapot
követő 16. nap
Elektronikus
adatátvétel
(KARÁT)
(1) Gáz halmazállapotú természetes gázszállítás.
1392579*Adatszolgáltatók weblap
tartalmának letöltése
webscrappingel
FolyamatosKSH elrendelésében lévő
intézményi adatgyűjtések
kijelölt adatszolgáltatói
folyamatosWebscrapping(1) A weblapon elérhető információk
1 Az "esemény" megfogalmazás alatt a közbeszerzési eljárásban kötött építési beruházási szerződés(eke)t magába foglaló, az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény közzétételi napját kell érteni. Az azonos eljárásban kötött építési beruházási szerződésekről adatszolgáltatónkként egy adatszolgáltatás történik.

2. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez[8]

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti
statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
*= statisztikai adatátvétel
AGRÁRMINISZTÉRIUM
ABCDEFG
1Nyilván
tartási
száma
CímeGyakoriságAdatszolgáltatók
meghatározása
Az adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Elektronikus
adatszolgáltatás
Adatkörök
21257Nettó fakitermelésÉvenkéntiÁllami erdőgazdaságok
és a megfigyelésbe
bevont erdőgazdálkodók
a tárgyévet követő
március 17.
Agrárstatisztikai
Információs
Rendszer (ASIR)
(1) A kitermelt vagy bérmunkában kitermeltetett nettó fatömeg mennyiségi adatai, a fontosabb fafajok szerint iparifa és tűzifa bontásban.
31259Az erdei fatermékek
termelése,
készletváltozása és
erdészeti
árstatisztikák
ÉvenkéntiÁllami erdőgazdaságok
és a megfigyelésbe
bevont erdőgazdálkodók
a tárgyévet követő
március 17.
Agrárstatisztikai
Információs
Rendszer (ASIR)
(1) A kitermelt vagy bérmunkában kitermeltetett fontosabb erdei fatermékek éves nyitó készlete, beszerzése, felhasználása, értékesítése;
(2) A faipari alapanyagok éves nyitó készlete, beszerzése, felhasználása, értékesítése;
(3) Erdei fatermékek árstatisztikái;
(4) Erdészeti tevékenységek árstatisztikái.
41703Tájékoztatás a
támogatás mellett
igényelhető
agrárgazdasági
hitelekről
Negyedévenkéntikereskedelmi bankok,
takarékszövetkezetek,
egyéb hitelintézetek
a tárgynegyedévet
követő hó 15.
E-mailen(1) A támogatás mellett igényelhető agrárgazdasági hitelek és állami kezességvállalások állománya gazdálkodótípusonként, a folyósítások, törlesztések összege.

3. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez[9]

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti
statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
*= statisztikai adatátvétel
BELÜGYMINISZTÉRIUM
ABCDEFG
1Nyilvánt
artási
száma
CímeGyakoriságAdatszolgáltatók
meghatározása
Az adatszolgáltatás
beérkezési határideje
Elektronikus
adatszolgáltatás
Adatkörök
21222Személy- és
járműforgalmijelentés
Havonkéntirendőrséga tárgyidőszakot követő
hó 5. munkanap
(1) A határokon átkelő járművek és személyek száma szerinti adatok.
31228Egységes nyomozó
hatósági és ügyészségi
bűnügyi statisztika
(azonos a Legfőbb
Ügyészség 2341 számú
adatgyűjtésével)
Havonkéntirendőrség, ügyészség,
Nemzeti Adó- és
Vámhivatal
minden hónap ötödik
napját követő első
munkanap
(1) Eljárási adatok;
(2) Bűncselekményi adatok;
(3) Elkövetői adatok;
(4) Sértetti adatok;
(5) A büntetőeljárás alá vont jogi személlyel kapcsolatos adatok.
41410Adatszolgáltatás a
köznevelési
intézmények
tevékenységéről
Évenkéntiköznevelési intézményekOktóber 15.(1) Köznevelési intézmények technikai ellátottságának jellemzői (infrastruktúrája, informatikai ellátottsága, iskolai könyvtár);
(2) Adatok a köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok, valamint szakképző intézmény által ellátott köznevelési alapfeladatot végző pedagógusok
továbbképzésben való részvételéről;
(3) A köznevelési intézmény által ellátott óvodai, általános iskolai, szakiskolai, gimnáziumi, szakgimnáziumi feladatok alábontása, valamint szakképző intézmény által
ellátott köznevelési alapfeladatokra vonatkozó alábontás: csoportok, osztályok, termek, gyermekek, tanulók, magántanulók, pedagógusok, illetve egyéb alkalmazottak
száma, végzettek száma, tanévvégi létszámok, külföldi tanulók száma, nemzetiségi oktatásban, idegennyelv-oktatásban résztvevők száma, sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók száma, diákjóléti adatok, emelt szintű oktatásban részesülők száma tantárgyanként, tanórán kívüli ill. nem kötelező tanórai foglalkozásokban, Arany
János programban résztvevő tanulók és a programban ösztöndíjban részesülők, mulasztási adatok;
(4) Alapfokú művészetoktatás jellemzői;
(5) Adatok a kollégiumi ellátásról;
(6) pedagógiai szakszolgálat, pedagógiai-szakmai szolgáltatások jellemzői (gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás; továbbtanulási,
pályaválasztási tanácsadás; konduktív pedagógiai ellátás; kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása; pedagógiai-szakmai szolgáltatások; logopédiai ellátás;
nevelési tanácsadás; szakértői bizottsági tevékenység);
(7) Köznevelési intézmények feladatellátási helyenkénti adatai, valamint szakképző intézmény által ellátott köznevelési alapfeladatokra és egyes sajátos köznevelési
feladatokra vonatkozó feladatellátási helyenkénti adatok (gyermekek, tanulók, pedagógusok, osztályok, csoportok, férőhelyek száma);
(8) Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat adatai;
(9) Kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatás adatai.
51477Az egészségügyi
intézmények
árinformációi
Negyedévenkénti,
évenkénti
A közszolgáltatásban
résztvevő valamennyi
fekvő és járóbeteg
szakellátást nyújtó
egészségügyi intézmény,
és az Országos
Mentőszolgálat
a tárgynegyedévet
követő 1. nap, és a
tárgyévet követő június
30.
(1) Egészségügyi intézmények által vásárolt anyagok, termékek és szolgáltatások adatai (értéke beszerzési forrás, ártípus, felhasználási terület, mennyiség és egységár
szerint);
(2) Adatok az egészségügyi intézmények éves dologi kiadásairól.
61485Beszámoló jelentés a
foglalkozás-
egészségügyi
alapszolgálatok
munkájáról
Évenkéntifoglalkozás-egészségügyi
tevékenységet végző
orvosok
a tárgyévet követő
február 15.
(1) A foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó szolgáltatók adatai;
(2) A szolgálat által ellátott gazdálkodó egységek és munkavállalók száma és jellemzői;
(3) A munkahelyi megterhelés, munkahelyi kóroki tényezők, baleseti veszéllyel járó munkakörök, járványügyi érdekből kiemelt munkakörök;
(4) Munkahigiénés feladatok;
(5) A munkavállalók egészségi állapotának vizsgálata;
(6) Egészségmegőrző tevékenység.
71498Jelentés az egyes
egészségügyben
használt eszközök
állományának
változásáról
Eseményhez kötődő,
évenkénti
Állami tulajdonban,
önkormányzati
tulajdonban vagy
magántulajdonban álló
fekvőbeteg és önálló
járóbeteg ellátó
intézmények, orvos- és
egészségtudományi
egyetemek, egyházak,
honvédség fekvőbeteg
intézményei
a tárgyhót követő hó
15., a tárgyévet követő
január 31.
(1) Jelentés az endoszkópok; betegmegfigyelő és ellenőrző rendszerek; újraélesztés eszközei; nagyfrekvenciás sebészeti (dia termiás) eszközök; operációs
mikroszkópok,kolposzkópok; inkubátorok; dializáló berendezések; ultrahangos vágók, zúzók; röntgendiagnosztikai berendezések; röntgenterápia készülékei;
nukleárdiagnosztikai készülékei; nukleárterápia készülékei;műtő-vizsgáló lámpák; sterilizáló berendezések; kórbonctan-kórszövettan eszközei; altatók, altató-lélegeztetők;
lélegeztetők állományának változásáról (állománynövekedés jogcíme, működési hely, származási ország, gyártó cég megnevezése, gyártás éve, beszerzés és üzembe
helyezés időpontja és a beszerzés értéke szerint, funkcionális vizsgálatok jellemzői.
81501Jelentés a közforgalmú
gyógyszertárak
támogatott és nem
támogatott
gyógyszerforgalmáról
(gyógyszertáranként,
gyógyszerenként,
vármegyénként és
országos összesítésben)
Havonként ill.
évenként
Közforgalmú
gyógyszertárak és
intézeti gyógyszertárak
közvetlen lakossági
gyógyszerellátást végző
részlegei (Nemzeti
Egészségbiztosítási
Alapkezelő által)
a tárgyidőszakot követő
második hó 1., ill. a
tárgyévet követő február
15.
(1) Vényre kiadott közfinanszírozásban részesülő gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok jogcímenként;
(2) Vényre (orvosi vényre, állatorvosi vényre, külföldi vényre) kiadott közfinanszírozásban nem részesülő gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok (a gyógyszer nevének
és dobozszámának feltüntetésével);
(3) Vény nélkül egészségügyi szakember részére kiadott, kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok a gyógyszer nevének és
dobozszámának feltüntetésével;
(4) Vény nélkül kiadott gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok (a gyógyszer nevének és dobozszámának feltüntetésével);
(5) Egészségügyi szolgáltató részére megrendelőlapra kiadott gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok a gyógyszer nevének és a dobozszámának feltüntetésével;
(6) Gyógyszertárakra vonatkozó gyógyszerforgalmi adatok vármegyénként és országos összesítésben.
91576Jelentés az
egészségügyi ellátás
beruházási és felújítási
kiadásainak alakulásáról
Évenkénti(1) A közszolgáltatásban
résztvevő valamennyi
fekvő és járóbeteg
szakellátást nyújtó
egészségügyi intézmény,
az Országos
Mentőszolgálat, az
Országos Vérellátó
Szolgálat; és a
magánszolgáltatásban
résztvevő valamennyi
fekvő és járóbeteg
szakellátást nyújtó
egészségügyi intézmény,
amennyiben vagy éves
nettó árbevétele vagy a
tárgyévi beruházása eléri
a 100 millió forintot.
(2) A települési
önkormányzatok
a tárgyévet követő
március 31.
(1) Egészségügyi intézmények beruházási (épület, gép-műszer) adatai források szerint;
(2) Egészségügyi intézmények felújítási (épület, gép-műszer) adatai források szerint.
101578Jelentés a
gyógyszertárakról
ÉvenkéntiValamennyi működési
engedéllyel rendelkező
közforgalmú és intézeti
gyógyszertár a Nemzeti
Népegészségügyi és
Gyógyszerészeti
Központ
közreműködésével
a tárgyévet követő
február 28.
(1) Intézeti gyógyszertárat működtető kórház adatai;
(2) Intézeti gyógyszertár elhelyezkedésre vonatkozó adatok;
(3) Intézeti gyógyszertár működésére vonatkozó adatok;
(4) Intézeti gyógyszertár által végzett szakfeladatok;
(5) Intézeti gyógyszertárban foglalkoztatott személyekre vonatkozó adatok;
(6) Fiókgyógyszertár elhelyezkedésére vonatkozó adatok;
(7) Fiókgyógyszertár működésére vonatkozó adatok;
(8) Közforgalmú gyógyszertár elhelyezkedésére, és a működtető vállalkozásra vonatkozó adatok;
(9) Közforgalmú gyógyszertár gyógyszertárvezetőjére vonatkozó adat;
(10) Közforgalmú gyógyszertár működésére vonatkozó adatok;
(11) Közforgalmú gyógyszertárban foglalkoztatott személyekre vonatkozó adatok;
(12) Közforgalmú gyógyszertárak által végzett szakfeladatok;
(13) Kézi gyógyszertár elhelyezkedésére, a működtető orvosra vonatkozó adatok;
(14) Kézi gyógyszertár működésére vonatkozó adatok.
111626Adatgyűjtés az
egészségügyi ágazati
munkaügyi és
bérnyilvántartási
rendszeréhez
ÉvenkéntiA nem MAK számfejtési
körbe tartozó, valamint a
tárgyévben MAK
számfejtési körből
kilépett érvényes
működési engedéllyel
rendelkező,
közszolgáltatásban
résztvevő egészségügyi
szolgáltatók, kivéve:
Magyar Honvédség
Egészségügyi Központ, a
központi
illetményszámfejtési
körbe (KIRÁ-ba) nem
tartozó egyházi
fenntartású szakorvosi
fekvőbeteg-ellátó
intézetek, valamint a
fekvő vagy járóbeteg
szakellátást nem nyújtó
vállalkozási, vagy egyéni
gazdasági tevékenység
formájában működő
egészségügyi
szolgáltatók.
a tárgyévet követő
február 28.
(1)Az egészségügyi ágazat bér- és munkaügyi adatai.
121913Havi jelentés a
gyógyszer-
nagykereskedők
gyógyszer
kiszállításairól, valamint
a gyógyszergyártók
saját előállítású
termékeinek
kiszállításairól
Havonkéntivalamennyi, a Nemzeti
Egészségbiztosítási
Alapkezelő honlapján
közzétett mindenkor
hatályos
gyógyszertörzsben
szereplő gyógyszert
kiszállító gyártó és
gyógyszer-
nagykereskedő és saját
előállítású a
gyógyszertörzsben
szereplő - termékeit
kiszállító gyártó
a tárgyidőszakot követő
hónap 15. nap
(1) Gyógyszer-nagykereskedők gyógyszer kiszállítási adatai;
(2) Gyógyszergyártók saját előállítású termékeinek kiszállítási adatai a végfelhasználók számára.
132349*Jelentés a büntetés-
végrehajtási pártfogó
felügyelői
tevékenységről
FélévenkéntiBüntetés-végrehajtás
Országos
Parancsnoksága
a tárgyfélévet követő hó
10. nap
(1) A tárgyidőszakban felnőtt korúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői vélemények száma ügyforgalmi bontásban (a tárgyidőszakot megelőző
időszakról;
(2) Folyamatban maradt ügyek száma, a tárgyidőszakban érkezett ügyek száma, a tárgyidőszakban befejezett ügyek száma, a tárgyidőszak végén;
(3) Folyamatban maradt ügyek száma;
(4) A tárgyidőszakban felnőtt korúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői vélemények száma nemek szerinti bontásban;
(5) A tárgyidőszakban fiatalkorúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői vélemények száma ügyforgalmi bontásban;
(6) A tárgyidőszakban fiatalkorúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői vélemények száma nemek szerinti bontásban;
(7) Felnőtt korúakról büntetés-végrehajtási intézet megkeresése alapján készített környezettanulmányok száma ügyforgalmi bontásban;
(8) Felnőtt korúakról büntetés-végrehajtási intézet megkeresése alapján készített környezettanulmányok száma nemek szerinti bontásban;
(9)Fiatalkorúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői környezettanulmányok száma ügyforgalmi bontásban;
(10) Fiatalkorúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői környezettanulmányok száma nemek szerinti bontásban;
(11) Felnőtt korúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban;
(12) Felnőtt korúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő által tett javaslat tartalma szerinti bontásban;
(13) Pártfogolt felnőtt korúak száma nemek szerinti bontásban;
(14) Pártfogolt visszaeső felnőtt korúak száma;
(15) Fiatalkorúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban;
(16) Fiatalkorúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok a pártfogó felügyelő által tett javaslat tartalma szerinti bontásban;
(17) Pártfogolt fiatalkorúak száma nemek szerinti bontásban;
(18) Nevelésbe vett pártfogolt fiatalkorúak száma;
(19) Visszaeső pártfogolt fiatalkorúak száma;
(20) Társadalmi kötődés programra vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban;
(21) Társadalmi kötődés programban részt vett elítéltek száma nemek szerinti bontásban;
(22) Utógondozott felnőtt korúak számára vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban;
(23) Utógondozott fiatalkorúak számára vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban;
(24) Gondozás keretében társadalmi beilleszkedést segítő támogatást igénybevevő felnőtt korúak számára vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban;
(25) Gondozás keretében társadalmi beilleszkedést segítő támogatást igénybevevő fiatalkorúak számára vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban;
(26) Felnőtt korúak reintegrációs őrizetére vonatkozó adatok a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő által tett javaslat tartalma szerinti bontásban;
(27) Fiatalkorúak reintegrációs őrizetére vonatkozó adatok a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő által tett javaslat tartalma szerinti bontásban;
(28) Felnőtt korúak otthonápolási őrizetére vonatkozó adatok a büntetésvégrehajtási pártfogó felügyelő által tett javaslat tartalma szerinti bontásban;
(29) Fiatalkorúak otthonápolási őrizetére vonatkozó adatok a büntetésvégrehajtási pártfogó felügyelő által tett javaslat tartalma szerinti bontásban;
(30) Reintegrációs eltávozásra vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban.

4. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez[10]

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti
statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
*= statisztikai adatátvétel
ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
ABCDEFG
1Nyilvánt
artási
száma
CímeGyakoriságAdatszolgáltatók
meghatározása
Az adatszolgáltatás
beérkezési határideje
Elektronikus
adatszolgáltatás
Adatkörök
21382A gazdálkodást
jellemző
fontosabb adatok
Negyedévenkéntia szállítás, raktározás
ágazatba sorolt,
kijelölt
vállalkozások, KTI
Közlekedés
Tudományi Intézet
Nonprofit Kft.,
Magyar Közút
Nonprofit Zrt.,
Nemzeti Útdíjfizetési
Szolgáltató Zrt.,
valamint
autópályákat kezelő
illetve üzemeltető,-
és egyéb kijelölt
vállalkozások
a tárgyidőszakot
követő 30. nap
KSH Elektra(1) Személy- és teherszállítás vasúton, közúton, vízi úton vagy légi úton, függetlenül attól, hogy menetrendszerű vagy nem menetrendszerű;
(2) Személy- és áruszállítást kiegészítő tevékenység, mint a szállítási infrastruktúra részeinek üzemeltetése, közvetlenül a szállítás előtt és után, vagy a
szállítás közbeni árukezelés, az összes létesítmény szállítási üzemeltetése és fenntartása.
31390A helyi közutak
és hidak adatai
Évenkéntitelepülési
önkormányzatok
(Budapesten
kerületenként)
a tárgyévet követő
február 28.
viAdat(1) A helyi közutak útkategóriánkénti hossza, a kiépített utak területe és átlagszélessége;
(2) A kiépített helyi közutak hossza burkolat-fajtánként;
(3) A kiépített helyi közutak burkolatának területe;
(4) A helyi közutak részét képező hidak száma, hossza, területe, a szabad nyílás figyelembevételével;
(5) A helyi közutakra fordított bruttó kiadások a beszámolási időszakban.
41392A hajózási
engedélyesek,
közforgalmú
kikötők, saját
használatú
kikötők és vízi
úszólétesítménye
k adatai
ÉvenkéntiBudapest Főváros
Kormányhivatala
(BFKH)
a tárgyévet követő
február 28.
KSH Elektra(1) Hajózási engedélyek adatai;
(2) Áruszállítás;
(3) Személyszállítás;
(4) Rév és komp üzemeltetés;
(5) Közforgalmú/saját használatú kikötők adatai;
(6) Duna;
(7) Tisza;
(8) Balaton, Velencei-tó és Fertő-tó;
(9) Egyéb;
(10) Magyarországon lajstromozott úszólétesítmények adatai;
(11) Önjáró áruszállító hajók, nem önjáró uszályok, bárkák hordképességük szerint;
(12) Önjáró áruszállító hajók, toló- ill. vontatóhajók, valamint nem önjáró uszályok, bárkák gyártási év szerint;
(13) Önjáró áruszállító hajók, toló- ill. vontatóhajók teljesítmény szerint;
(14) Nem áruszállító úszólétesítmények építési év szerint (személyhajó, úszómunkagép, úszómű, komp, kishajó, motoros vízi sporteszköz).
51399A vízi utak
fenntartási
munkái és
költségei
Évenkéntivízi utak fenntartását
végző vízügyi
igazgatóságok
a tárgyévet követő
május 30.
KSH Elektra(1) Vízi utak fenntartási munkái és költségei;
(2) Vízi út jellemzői;
(3) Vízi utak beruházási és fenntartási költsége;
(4) Beruházási kiadások;
(5) Folyó kiadások;
(6) Általános kiadások;
(7) Vízi rendőrséggel kapcsolatos kiadások;
(8) Vízi utak jelzései (úszó- és parti jelek).
61812Vasúti
infrastruktúra,
közlekedési
eszközök, üzemi
és szállítási
teljesítmények
adatai
Évenkéntinem keskeny
nyomtávú vasúti
pályahálózat
működtetésére
tudomásul vett
bejelentéssel
rendelkező
pályahálózat
működtetését végző,
valamint a vasúti
áruszállításhoz és
személyszállításhoz
szükséges működési
engedéllyel
rendelkező gazdasági
szervezetek.
a tárgyévet követő
április 30.
KSH Elektra(1) Az infrastruktúra állománya, forgalmi és műszaki jellemzők szerinti megoszlásai;
(2) Szállítóeszközök forgalmi, energetikai, műszaki és kapacitás jellemzők szerinti megoszlásai;
(3) A foglalkoztatottak adatai az üzemi teljesítmények megoszlása szerint; Beruházási, felújítási és folyókiadások; Infrastruktúra adatai;
(4) Vasúti teljesítmények a forgalom szempontjából kiemelt jellemzők alapján;
(5) Kombinált szállítás;
(6) Országos vasúti pályahálózat és egyéb vasúti pályák építési hossza megyei bontásban, km;
(7) Üzemeltetett vasútvonalak hossza megyei bontásban, km;
(8) Vasútvonalak üzemeltetett normál nyomtávú hossza megyei bontásban, km;
(9) Országos vasútvonalak építési (leltári) hossza megyei és nyomtáv szerinti bontásban, km;
(10) Országos vasútvonalak üzemeltetett hossza megyei és nyomtáv szerinti bontásban, km.
71857A kikötői áru- és
hajóforgalom
HavonkéntiMagyarországi
kikötők és rakodási
engedéllyel
rendelkező
vállalkozások
a tárgyhót követő hó
10.
KSH Elektra(1) Kikötői áru- és hajóforgalom adatai;
(2) Kikötő neve, helye;
(3) Rakodás helye;
(4) Szállítást végző hajó típusa és a feladó, vagy a rendeltetési belvízi kikötő adatai;
(5) Be-, vagy kirakott áru adatai (megnevezés (kódszám), mennyiség);
(6) Be-, vagy kirakott áru (árucsoport) kódszáma.
82222Az út
infrastruktúra
adatai
Évenkéntiaz utak fejlesztésével
és üzemeltetésével
foglalkozó
szervezetek
a tárgyévet követő
szeptember 30.
KSH Elektra(1) Az útra fordított költségek, autópálya;
(2) Az útra fordított költségek, autóút;
(3) Az útra fordított költségek, elsőrendű főutak;
(4) Az útra fordított költségek, másodrendű főutak;
(5) Az útra fordított költségek, mellékutak;
(6) Önkormányzati utak ráfordítás és hossz adatai;
(7) Úthasználati forgalmi és hossz adatok országos úthálózati kategóriákban, 7 jármű kategóriában;
(8) Úthasználati forgalmi adatok országos úthálózati kategóriákban, 15 (teher) jármű kategóriában;
(9) Hitelszolgálati adatok az útpályákra.
92223A vasút
infrastruktúra
adatai
Évenkéntia vasutak
fejlesztésével és
üzemeltetésével
foglalkozó
szervezetek
a tárgyévet követő
szeptember 30.
KSH Elektra(1) A vasúti főhálózatra vonatkozó hossz adatok;
(2) A vasúti mellékhálózatra vonatkozó hossz adatok;
(3) A vasútra fordított költségek (működő infrastruktúra költségei) főhálózat;
(4) A vasútra fordított költségek (működő infrastruktúra költségei) mellékhálózat;
(5) A vasúti pályák használatára vonatkozó adatok (főhálózat). Vontatási módonként és forgalmi osztályonként;
(6) A vasúti pályák használatára vonatkozó adatok (mellékhálózat). Vontatási módonként és forgalmi osztályonként;
(7) Hitelszolgálati adatok a vasúti pályákra. Hálózatonként, hitelszolgálati módonként.
102224A vízi út
infrastruktúra
adatai
Évenkéntia vízi utak
fejlesztésével és
üzemeltetésével
foglalkozó
szervezetek
a tárgyévet követő
szeptember 30.
KSH Elektra(1) Az osztályozott vízi utak hossza osztályonként;
(2) A vízi útra fordított költségek, vízi út osztályonként;
(3) A vízi utak használatára vonatkozó adatok vízi út osztályonként és hajókategóriánként az Országos Vízügyi Főigazgatóság területéről;
(4) Hitelszolgálati adatok a vízi utakra összevont osztályokban hitelszolgálati módonként.
112226A közlekedés
rendészet
ráfordítás adatai
Évenkéntiaz országos
közutakhoz,
önkormányzati
utakhoz és vízi
utakhoz kapcsolódó
rendészeti feladatot
ellátó szervezet
a tárgyévet követő
szeptember 30.
KSH Elektra(1) Az országos közutakra vonatkozó közlekedésrendészeti kiadások, útkategóriánként;
(2) Az önkormányzati utakra vonatkozó közlekedésrendészeti kiadások, útkategóriánként;
(3) Az osztályozott vízi utakra vonatkozó közlekedésrendészeti kiadások, vízi út osztályonként;
(4) Hitelszolgálati adatok a közutakra: összevont útkategóriánként, hitelszolgálati módonként;
(5) Hitelszolgálati adatok az osztályozott vízi utakra: összevont osztályokban, hitelszolgálati módonként.
122227A közlekedési
hálózati
infrastruktúra
központilag
nyilvántartott
hitelszolgálati
adatai
Évenkéntiaz állam által
átvállalt, a vasutakra,
az utakra, a vízi
utakra vonatkozó,
hitelszolgálati
adatokat kezelő
szervezet
a tárgyévet követő
szeptember 30.
KSH Elektra(1) Központilag nyilvántartott hitelszolgálati adatok a vasút infrastruktúrára: fő és mellékvonal hálózatonként, hitelszolgálati módonként;
(2) Központilag nyilvántartott hitelszolgálati adatok az út infrastruktúrára: összevont útkategóriánként, hitelszolgálati módonként;
(3) Központilag nyilvántartott hitelszolgálati adatok az osztályozott vízi út infrastruktúrára: összevont osztályokban, hitelszolgálati módonként.
132246Légijárművek és
az alkalmazott
személyzet adatai
Évenkéntivalamennyi
menetrend szerinti
és/vagy nem
menetrend szerinti
kereskedelmi
légijáratot
üzemeltető társaság,
amelynek központi
ügyintézési helye
Magyarországon
található
a tárgyévet követő
március 31.
KSH Elektra(1) A légijárművek száma, kapacitása, tulajdonságai;
(2) Alkalmazott személyzet száma és bérköltsége.
142247Légiszállítási
teljesítmények
adatai
Évenkéntia kijelölt menetrend
szerinti és/vagy nem
menetrend szerinti
kereskedelmi
légijáratot
üzemeltető társaság,
amelynek központi
ügyintézési helye
Magyarországon
található
a tárgyévet követő
január 31.
KSH Elektra(1) Menetrend szerinti járatok adatai;
(2) Nem menetrend szerinti járatok adatai;
(3) Légitaxi járatok adatai;
(4) Bevételt nem jelentő járatok.
152248Légiszállítás az
indulási és
célállomások
szerint
Negyedévenkéntia kijelölt nemzetközi
menetrend szerinti
és/vagy nem
menetrend szerinti
légijáratot
üzemeltető társaság,
amelynek központi
ügyintézési helye
Magyarországon
található
a tárgynegyedévet
követő hó 30.
KSH Elektra(1) Indulási és célállomás;
(2) Bevételt hozó nemzetközi menetrend szerinti és nem menetrend szerinti forgalom összesített adatai várospáronként (utas, áru, posta).
162249Légiszállítás a
repülés szakaszai
szerint
Évenkéntivalamennyi
nemzetközi
menetrend szerinti
légijáratot
üzemeltető társaság,
amelynek központi
ügyintézési helye
Magyarországon
található
a tárgyévet követő
január 31.
KSH Elektra(1) Indulási és célállomás;
(2) Repülőgép típusa;
(3) Járatok száma;
(4) Rendelkezésre álló kapacitás (utas, áru/posta);
(5) Összes forgalom (szállított utas, áru, posta).
172250Légitársaságok
pénzügyi adatai
Évenkéntia kijelölt menetrend
szerinti és/vagy nem
menetrend szerinti
légijáratokat
üzemeltető
kereskedelmi
légitársaságok,
amelyek központi
ügyintézésének helye
Magyarországon
található
a tárgyévet követő
május 31.
KSH Elektra(1) Eredménykimutatás: Bevétel adatok; Kiadások adatai; Eredmény adatai;
(2) Mérlegkimutatás: Vagyon adatok; Tartozások adatai;
(3) Eredménytartalék kimutatás;
(4) Forgalmi és kapacitás adatok: Menetrend szerinti járatok adatai; Nem menetrend szerinti járatok adatai; Összesített adatok.
182251Magyarországi
repülőterek
forgalmi adatai
NegyedévenkéntiMagyarországon
található nemzetközi
kereskedelmi
repülőterek, valamint
egyes nem
nemzetközi
repülőterek
a tárgynegyedévet
követő hó 20.
KSH Elektra(1) Légijármű mozgások;
(2) Kereskedelmi utasforgalom;
(3) Szállítmány (áru, posta);
(4) Menetrend szerinti forgalom indító és fogadó repülőtér alapján (utasok, áru, posta);
(5) Nem menetrend szerinti forgalom indító és fogadó repülőtér alapján (utasok, áru, posta).

5. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez[11]

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti
statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
*= statisztikai adatátvétel
IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
ABCDEFG
1Nyilván
tartási
CímeGyakoriságAdatszolgáltatók
meghatározása
Az adatszolgáltatás
beérkezési határideje
Elektronikus
adatszolgáltatás
Adatkörök
22030Jelentés az
igazságügyi
pártfogó felügyelői
tevékenységről
Évenkéntifővárosi és vármegyei
kormányhivatalok
a tárgyévet követő
január 20.
(1) Pártfogó felügyelői vélemény (ügyek száma, ügyforgalmi bontásban, büntetőjogi életkor, a pártfogó felügyelői vélemény beszerzését elrendelő szerv és az elrendelés oka szerint, nemek szerinti bontásban);
(2) Környezettanulmány ( ügyek száma ügyforgalmi bontásban,büntetőjogi életkor szerinti bontásban, a megkereső szerv és a megkeresés oka szerinti bontásban, nemek szerinti bontásban);
(3) Közérdekű munka büntetés (ügyek száma ügyforgalmi bontásban,büntetőjogi életkor szerinti bontásban, befejezés módja szerinti bontásban, nemek szerinti bontásban);
(4) Pártfogó felügyelet, ügyek száma ügyforgalmi bontásban,büntetőjogi életkor szerinti bontásban, nemek szerinti bontásban, pártfogó felügyelet elrendelésének oka szerinti bontásban, pártfogó felügyelet elrendelésének
oka és a pártfogó felügyelő által tett javaslat (indítvány) tartalma szerinti bontásban);
(5) A pártfogoltak száma büntetőjogi életkor és nemek szerint;
(6) A visszaeső pártfogoltak száma büntetőjogi életkor szerint;
(7) Megelőző pártfogás (ügyek száma ügyforgalmi bontásban,büntetőjogi életkor szerinti bontásban, cselekmény típusa szerint, nemek szerint);
(8) Közvetítői tevékenység ( ügyek száma ügyforgalmi bontásban,ügytípus szerinti bontásban, büntetőjogi életkor szerint, közvetítői eljárást elrendelő szerv szerinti bontásban, bűncselekmény típus szerinti bontásban);
(9) Közvetítői eljárásban résztvevő terheltek száma büntetőjogi életkor és nemek szerint;
(10) A tárgyidőszakban befejezett közvetítői ügyek száma büntetőjogi életkor és a befejezés módja szerint.
32031Jelentés a
közvetítői
tevékenységről
Évenkéntiközvetítők a
közvetítőket
foglalkoztató jogi
személyek
a tárgyévet követő
január 31.
(1) A tárgyévben befejezett közvetítői eljárások száma eredményesség és a vita jellege szerint.

6. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez[12]

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti
statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
*= statisztikai adatátvétel
KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUM
ABCDEFG
1Nyilvánt
artási
száma
CímeGyakoriságAdatszolgáltatók
meghatározása
Az adatszolgáltatás
beérkezési határideje
Elektronikus
adatszolgáltatás
Adatkörök
21434Jelentés a
felsőoktatási
intézmények első
félévi és második
félévi helyzetéről
Évenként
kétszeri
felsőoktatási
intézmények
első félévről:
november 15.,
második félévről:
április 15.
Felsőoktatási
Információs
Rendszer
(1) A felsőoktatási intézmények hallgatóinak főbb adatai (hallgatók állandó lakhelye, állampolgársága, elővégzettség
szerzésének országa) karonként, képzési helyenként, munkarend szerint és szakonként;
(2) A felsőoktatási intézményekben tanuló külföldi hallgatók létszáma országonként;
(3) Koréves létszámadatok képzési szintenként a felsőoktatási intézményekben;
(4) A felsőoktatási intézmények új belépőinek elővégzettsége;
(5) Idegennyelv-oktatás jellemzői a felsőoktatási intézményekben;
(6) A kollégiumban és diákotthonban lakó felsőoktatási hallgatók száma;
(7) Oktatók és nem oktatók létszámadatai a felsőoktatási intézményekben;
(8) Felsőoktatási intézmények informatikai ellátottsága.
31435Jelentés az év
folyamán
oklevelet
tudományos
fokozatot címet és
felsőfokú illetve
szakirányú
szakképzettséget
szerzett
hallgatókról
Évenkéntifelsőoktatási
intézmények
a tárgyévet követő
január 20.
Felsőoktatási
Információs
Rendszer
(1) A felsőoktatási intézményekben az év folyamán oklevelet szerzett hallgatók főbb adatai szakonként, képzési szintenként, valamint korév és képzési szint szerint.
42220Adatszolgáltatás a
nem állami
felsőoktatási
intézmények
oktatási
kiadásairól
ÉvenkéntiA nem állami
felsőoktatási
intézmények
a tárgyévet követő
május 31.
(1) A nem állami felsőoktatási intézmények oktatási kiadásai, bevételi adatai.
52536Adatszolgáltatás a
szakképző
intézmények
tevékenységéről
Évenkéntiszakképző
intézmények és
többcélú szakképző
intézmények
október 15.Szakképzés
Információs
Rendszere
(KRÉTA)
(1) Szakképző intézmények technikai ellátottságának jellemzői (infrastruktúrája, informatikai ellátottsága);
(2) Adatok a szakképző intézményekben dolgozó oktatók, pedagógusok továbbképzésben való részvételéről;
(3) A szakképző intézmény által ellátott köznevelési és szakképzési alapfeladatok alábontása, ellátott alapfeladatonként:
osztályok, termek, tanulók, egyéni tanulmányi rendű tanulók, igazgató, igazgató helyettes, oktatók, pedagógusok, illetve egyéb
alkalmazottak száma, végzettek száma (szakmai végzettek szakmánként), tanévvégi létszámok, külföldi tanulók száma,
nemzetiségi oktatásban, idegennyelv-oktatásban résztvevők száma, sajátos nevelési igényű tanulók száma, mulasztási adatok,
szakmánkénti létszámok, diákjóléti adatok, emelt szintű oktatásban részesülők száma tantárgyanként, tanórán kívüli, illetve
nem kötelező tanórai foglalkozásokban, Arany János programban résztvevő tanulók;
(4) Adatok a kollégiumi ellátásról;
(5) Szakképző intézmények működési helyenként adatai (tanulók, oktatók, pedagógusok, osztályok, csoportok, férőhelyek
száma);
(6) Alapfokú művészetoktatás jellemzői.
62571Jelentés a
kulturális
tevékenységekről
Évenkéntivalamennyi
alapfeladatként
kulturális
tevékenységet
folytató költségvetési
szerv, civil szervezet
(civil társaság,
egyesület,
alapítvány),
közalapítvány,
gazdasági társaság,
vállalkozás, egyéni
vállalkozás
a tárgyévet követő
január 31.
KultStat Kulturális
Statisztikai
Rendszer
(1) A kulturális alaptevékenységet végző szervezetek adatai (A szervezet típusa, gazdálkodásának jellemzője, a tevékenység
ellátásának infrastruktúrája, munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság, közösségi oldal használat,
társadalmi felelősségvállalás, fogyatékos személyek akadálymentes hozzáférhetőségével kapcsolatos tevékenység);
(2) A közművelődési tevékenység adatai: Alkotó művelődési közösségek; Klubok, körök, szakkörök; Tanfolyamok;
Képzések; Ismeretterjesztés; Táborok; Kiállítások, műsorok, rendezvények; Nemzetiségi közművelődési tevékenység;
Szolgáltatások; Szakmafejlesztési aktivitás; Külső szervek tevékenysége; Külföldiek részvétele a hazai programokban;
Külföldön rendezett programok; Kiadott közművelődési ismerethordozók; Székhelyen kívül végzett tevékenység; Székhely,
telephely településen, de nem a tevékenységellátó infrastruktúrájában megvalósuló programok; Hátrányos helyzetű
településeken végzett szociokulturális tevékenység;
(3) A könyvtári telephelyek adatai ( száma, alapterület, nyitva tartás); A könyvtárak leltári állománya, kurrens folyóiratok; A
könyvtárhasználat adatai; Könyvtári programok és képzések; Adatok a könyvtár digitalizált anyagáról; A más településen
(nem a székhelyen) működő szolgáltatóhelyek adatai;
(4) Muzeális intézmények tárgyi és egyéb gyűjteményi anyaga; A tárgyévben állagvédelmi kezelésében részesült műtárgyak;
Muzeális intézmények műtárgynyilvántartása, kutatásai, publikációi, kommunikációs kapcsolatai; Múzeumi rendezvények
(Szakmai, iskolai oktatást segítő, szabadidős foglakozások); Muzeális intézmények kiállításainak jellemzői (Állandó,
időszaki, külső helyszínen); Kiállítások és rendezvények látogatóinak száma;
(5) A levéltárak adatai: A levéltári anyag feldolgozása, mennyiségének változása, rendezettsége; Illetékességi terület
felügyelete; A levéltári anyag védelmére folytatott tevékenység; A levéltár anyagáról készült biztonsági másolatok; A levéltár
szolgáltatásainak adatai: kutatószolgálat, levéltári anyag kölcsönzése, digitális szolgáltatások; Tudományos és közművelődési
feladatok;
(6) Állatkertek, vadasparkok és kultúrparkok adatai: állatállománya; látogatottságának jellemzői; Közművelődési tevékenység:
klubok, körök, szakkörök, ismeretterjesztés, kiállítások, műsorok, rendezvények, szolgáltatások, oktatás, képzés, kiadott
ismerethordozók;
(7) Kortársművészeti kiállítások jellemzői (címe, helye, műfaja, látogatók száma);
(8) Az előadó-művészeti szervezetek (színházak, szabadtéri színházak, bábszínházak, táncegyüttesek, zenekarok, énekkarok)
látogatottsági adatai; Bérletezés (bérletes előadások; látogatószám); Előadások és látogatók adatai (megyei bontásban; az
előadott darabok szerinti részletezésben); Az év folyamán bemutatott és felújított darabok; Külföldi vendégszereplések adatai;
Vendégszereplő társulatok, együttesek adatai.

7. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez[13]

[14]
Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti
statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
*= statisztikai adatátvétel
Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium
ABCDEFG
1Nyilván
tartási
CímeGyakoriságAdatszolgáltatók
meghatározása
Az adatszolgáltatás
beérkezési határideje
Elektronikus
adatszolgáltatás
Adatkörök
21229Hatósági statisztikaÉvenkéntiközigazgatási
hatósági ügyekben
eljáró
államigazgatási
szervek, helyi
önkormányzatok
a tárgyévet követő
január 31.
Hatósági Statisztika
elektronikus
rendszer
(1) Hatósági eljárásokban született döntések;
(2) Hatósági eljárásokban született döntésekkel szembeni jogorvoslatok eredménye;
(3) Másodfokú döntésekkel szembeni bírósági felülvizsgálatok eredménye;
(4) Hatósági ellenőrzések száma;
(5) Megkeresések száma;
(6) Eljárási költség;
(7) Ügyfelek száma;
(8) Kirendelt szakértők száma;
(9) Ügyintézők száma;
(10) Eljárások száma;
(11) Végrehajtási eljárások.
31621Önkormányzati
törzsadattár
Évenkéntifővárosi és
vármegyei
kormányhivatalok
a tárgyévet követő
február 20.
NJT Törvényességi
Felügyelet Írásbeli
Kapcsolattartás
(1) Helyi önkormányzatok és társulásaik azonosító adatai (név, típus, elérhetőségek, KSH azonosító adatok);
(2) A helyi önkormányzatok vezető tisztségviselőinek (polgármester, alpolgármester(ek), jegyző, aljegyző(k) neve, elérhetősége.
41622Önkormányzati
törvényességi
felügyeleti statisztika
Évenkéntifővárosi és
vármegyei
kormányhivatalok
a tárgyévet követő
január 20.
NJT Törvényességi
Felügyelet Írásbeli
Kapcsolattartás
(1) a döntéshozó (képviselő-testület, bizottság, polgármester, főpolgármester, vármegyei közgyűlés elnöke, jegyző, részönkormányzat, társulás, társult képviselő-testület) megnevezése;
(2) a döntések (határozat, önkormányzati rendelet) száma;
(3) a törvényességi felhívások és a jogszabálysértések száma;
(4) az el nem fogadott törvényességi felhívások száma;
(5) a bírósági indítványok, illetőleg a Kormánynál kezdeményezett alkotmánybírósági indítványok száma;
(6) a felügyeleti bírságot megállapító döntések száma, valamint az ezen döntések elleni jogorvoslati eljárások száma;
(7) a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok által megalkotott önkormányzati rendeletek száma;
(8) javaslattételek, szakmai segítségnyújtások, információkérések száma;
(9) egyéb törvényességi felügyeleti eszközök száma.
52118Külföldiek
magyarországi
ingatlanszerzésének
engedélyezéséről
szóló statisztika
Évenkéntifővárosi és
vármegyei
kormányhivatalok
a tárgyévet követő
február 15.
(1) Külföldiek magyarországi ingatlanszerzését engedélyező hivatalok eljárási adatai;
(2) Ingatlanszerzők állampolgársága;
(3) Megszerzett ingatlan adatai;
(4) Az ingatlanszerzés jogcíme.
62350A jegyző hatáskörébe
tartozó birtokvédelmi
eljárások statisztikája
Évenkéntia helyi
önkormányzatok
jegyzői, fővárosi és
vármegyei
kormányhivatalok
a tárgyévet követő
január 31.
(1) A birtokvédelmi eljárások ügyiratforgalma;
(2) A birtokvédelmi eljárásokban született döntések;
(3) A birtokvédelmi határozatok végrehajtására vonatkozó adatok;
(4) A birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránt benyújtott keresetek száma;
(5) A kormányhivatal kizárással, illetve kijelöléssel kapcsolatos döntéseinek száma.

8. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez[15]

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti
statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
*= statisztikai adatátvétel
AKI AGRÁRKÖZGAZDASÁGI INTÉZET NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
ABCDEFG
1Nyilván
tartási
száma
CímeGyakoriságAdatszolgáltatók
meghatározása
Az adatszolgáltatás
beérkezési határideje
Elektronikus
adatszolgáltatás
Adatkörök
21237A mezőgazdasági
beruházások
TöbbévenkéntiA kijelölt mezőgazdasági,
vadgazdálkodási,
erdőgazdálkodási, a
halászati gazdasági ágba
sorolt vállalkozások és
termelők
tárgyévet követő
február 1.
Agrárstatisztikai
Információs
Rendszer (ASIR)
(1) A mezőgazdasági beruházások alakulása; (2) A
mezőgazdasági beruházások forrásai.
31249LehalászásÉvenkéntihalastóval és/vagy intenzív
haltermelő üzemmel
rendelkező gazdálkodó
szervezetek és egyéni
gazdaságok
a tárgyévet követő
február 28.
Agrárstatisztikai
Információs
Rendszer (ASIR)
(1) A tógazdaságok által kihelyezett, lehalászott halak fajonként és korcsoportonként;
(2) A tógazdaságok területi adatai, a haltermelő vállalkozások termelési mutatói, főbb költségei és a foglalkoztatottak száma;
(3) Intenzív haltermelő üzemek termelése fajonként, korcsoportonként;
(4) Az értékesített étkezési hal átlagára és mennyiségének megoszlása halfajonként;
(5) Az év során megtermelt és értékesített tenyész hal mennyisége és átlagára.
41269A termelőeszközök
árjelentése
Havonkéntia mezőgazdasági
termelőeszköz
kereskedelemmel
foglalkozó kijelölt
vállalkozások
a tárgyhónapot
követő hó 15.
Agrárstatisztikai
Információs
Rendszer (ASIR)
(1) A mezőgazdasági termelőeszközök (műtrágya és növényvédő szerek) közvetlen végfelhasználóknak történő értékesítése.
51270A mezőgazdasági gépek
forgalma
Negyedévenkéntimezőgazdasági
termelőeszköz (gépek és
alkatrészek)
kereskedelemmel
foglalkozó vállalkozások
a tárgynegyedévet
követő hó 15.
Agrárstatisztikai
Információs
Rendszer (ASIR)
(1) A mezőgazdasági gépek közvetlen végfelhasználói értékesítése főbb gépfajták és kategóriák szerint mennyiségben, és főbb gépkategóriánként értékben;
(2) A mezőgazdasági gépek közvetlen végfelhasználói értékesítéséből a hazai gyártású gépek mennyisége főbb gépkategóriánként.
61280Vágóhidak élőállat
vágása
Havonkéntivalamennyi engedélyezett
vágóhíd
a tárgyhónapot
követő hó 10.
Agrárstatisztikai
Információs
Rendszer (ASIR)
(1) A vágóhidak élőállat vágása állatfajok szerint (szarvasmarha, sertés, juh, kecske, ló, vágóbaromfi és nyúl);
(2) A vágóhidak élőállat vágása mennyiségben (darab).
71282Műtrágya értékesítésNegyedévenkéntia műtrágya előállítással, a
mezőgazdasági
termelőeszköz
kereskedelemmel
foglalkozó vállalkozások
a tárgynegyedévet
követő hó 15.
Agrárstatisztikai
Információs
Rendszer (ASIR)
(1) Egyszerű és összetett műtrágyák közvetlen végfelhasználóknak értékesített mennyisége (természetes- és hatóanyagsúly), értéke és ára.
82202DísznövénytermesztésÉvenkéntidísznövénytermesztéssel
foglalkozó kijelölt
szervezetek és
gazdálkodók
a tárgyévet követő
március 31.
Agrárstatisztikai
Információs
Rendszer (ASIR)
(1) Dísznövénytermesztés területe;
(2) A gazdaságban munkát végzők száma;
(3) Használt terület elszámolása növénycsoportonként;
(4) Értékesített mennyiség darabszáma és nettó árbevétele.
92386VetőmagforgalmazásÉvenkéntiszaporítóanyag
forgalmazással foglalkozó
vállalkozások
a tárgyidőszakot
követő
szeptember 1.
Agrárstatisztikai
Információs
Rendszer (ASIR)
(1) Vetőmagok közvetlen végfelhasználói értékesítése főbb növényfajták szerint mennyiségben és értékben.
102387TakarmánygyártásÉvenkéntiEngedélyezett takarmány-
előállító létesítménnyel
rendelkező vállalkozások
a tárgyévet követő
április 30.
Agrárstatisztikai
Információs
Rendszer (ASIR)
(1) Takarmányelőállításhoz beszerzett alapanyagok mennyisége;
(2) Előállított takarmányok mennyisége állatfajonként és azok összetétele.
112416Mezőgazdasági
biztosítások
Évenkéntimezőgazdasági
biztosítással foglalkozó
biztosító társaságok és
biztosítási egyesületek
a tárgyévet követő
február 28.
Agrárstatisztikai
Információs
Rendszer (ASIR)
(1) Mezőgazdasági biztosítások üzleti adatai kockázati csoportok szerint.
122436Biomassza felhasználásÉvenkéntiBiomasszát energetikai
célból hasznosító
erőművek, fűtőművek,
biogázüzemek
a tárgyévet követő
február 28.
Agrárstatisztikai
Információs
Rendszer (ASIR)
(1) Erőművek, fűtőművek, kazánok szilárd biomassza felhasználása típusok szerint;
(2) Biogázüzemek alapanyag felhasználása biogáz termeléshez típusok szerint.
132555Biológiai termésnövelők
forgalmazása
ÉvenkéntiTermésnövelő szerek
gyártásával,
kereskedelmével
foglalkozó kijelölt
vállalkozások
a tárgyévet követő
február 15.
Agrárstatisztikai
Információs
Rendszer (ASIR)
(1) Biológiai terméshozam növelő szerek végfelhasználói értékesítésének adatai (mennyiség, érték, átlagár) a felsorolt szerekre vonatkozóan.

9. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez[16]

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti
statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
*= statisztikai adatátvétel
LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG
ABCDEFG
1Nyilvánt
artási
száma
CímeGyakoriságAdatszolgáltatók
meghatározása
Az adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Elektronikus
adatszolgáltatás
Adatkörök
21523Vádképviseleti
Informatikai
Rendszer
Eseményhez
kötődő
járási és járási
szintű ügyészségek,
főügyészségek,
fellebbviteli
főügyészségek,
Legfőbb Ügyészség
a tárgyidőszakot
követő hó 5. napja
(1) Az eljáró nyomozó hatóság, ügyészség(ek), bíróság(ok) megnevezése;
(2) Az eljárás jellemző időpontjai;
(3) A vádlott előélete, cselekményei;
(4) A vádemelés módja;
(5) A tárgyalás előkészítése során hozott döntések;
(6) Kényszerintézkedések az eljárás egyes meghatározó időpontjaiban;
(7) Bírósági döntések és az alkalmazott büntetések, intézkedések fajtái;
(8) Ügyészi nyilatkozatok, ezek tartalma és alakulása.
32341Egységes nyomozó
hatósági és
ügyészségi
bűnügyi statisztika
(azonos a
Belügyminisztériu
m 1228 számú
adatgyűjtésével)
Havonkéntirendőrség,
ügyészség, Nemzeti
Adó- és Vámhivatal
minden hónap
ötödik napját
követő első
munkanap
(1) Eljárási adatok;
(2) Bűncselekményi adatok;
(3) Elkövetői adatok;
(4) Sértetti adatok;
(5) A büntetőeljárás alá vont jogi személlyel kapcsolatos adatok.

10. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez[17]

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti
statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
*= statisztikai adatátvétel
MAGYAR ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰ-SZABÁLYOZÁSI HIVATAL
ABCDEFG
1Nyilván
tartási
CímeGyakoriságAdatszolgáltatók
meghatározása
Az adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Elektronikus
adatszolgáltatás
Adatkörök
21321Energiamérleg ipari
szektor
Évenkéntia 'B' bányászatba
(szénbányászat, kőolaj-
és földgázkitermelés
nélkül), a 'C
feldolgozóiparba
(kokszgyártás és kőolaj-
feldolgozás nélkül), az
'E' Vízellátás; szennyvíz
gyűjtése, kezelése,
hulladékgazdálkodás,
szennyeződésmentesítés
ágba és az F' építőiparba
sorolt, megfigyelésbe
bevont szervezetek
a tárgyévet követő
április 15.
MEKH Statisztikai
Információs
Adattár
(1) Energia felhasználás adatai (energiahordozónként és felhasználási célonként);
(2) Energiatermelés adatai;
(3) Energiahordozó készletek adatai;
(4) Az ipari szektor hőértékesítésének adatai;
(5) Villamos energia, illetve hőenergia termelés technológiai szerinti bontásban;
(6) Petrolkémiai ipar adatai;
(7) Energiahatékonyságra vonatkozó adatok.
31329Havi
energiagazdálkodási
adatok
Havonkéntimindazok a gazdasági
szervezetek, társaságok
és egyéb jogi
személyiségek, amelyek
szénbányászattal-
kitermeléssel-
forgalmazással, brikett-
és kokszgyártással,
villamosenergia-, kőolaj-
és földgáz-, illetve egyéb
energiahordozó
termeléssel, -importtal
és/ vagy- exporttal
foglalkoznak
a tárgyidőszakot
követő hónap 10.
nap
MEKH Statisztikai
Információs
Adattár
(1) Szénbányák, szénbázisú erőművek adatai;
(2) Kokszgyártás;
(3) Brikettgyártás;
(4) Tartalék gazdálkodás forgalmi adatai;
(5) Energiahordozók beszerzése, értékesítése és készletezése;
(6) Erőművek kőolajtermék forgalma;
(7) Földgáz termeléssel összefüggő adatok;
(8) Földgáz tárolással összefüggő adatok;
(9) Közlekedési célú bioüzemanyag forgalmi adatok;
(10) Biokomponens forgalom;
(11) Kőolaj és földgáz kondenzátum termelésével összefüggő adatok.
41335Energiafelhasználási
beszámoló
Évenkénti1.) A 'G',
T,'J','K',L','M','N7O7P','
Q',R','S' gazdasági
ágakba sorolt,
megfigyelésbe bevont
szervezetek
2.) Az 'A' gazdasági ágba
(mezőgazdaság,
erdőgazdálkodás és
halászat) sorolt,
megfigyelésbe bevont
szervezetek 3.) A 'H'
gazdasági ágba (szállítás,
raktározás) sorolt,
megfigyelésbe bevont
szervezetek
1.) a tárgyévet
követő április 30.;
2.) és 3.) a
tárgyévet követő
március 31.
MEKH Statisztikai
Információs
Adattár
(1) Kommunális és tercier szektor energiafelhasználása, megbontása célonként: Épület fűtés, Épület hűtés,Világítás, Közúti járművekhez, Villamosenergia termelésre, Egyéb kategóriákra;
Energiahatékonyságra vonatkozó adatok;
(2) A mezőgazdaság energiafelhasználása, megbontása célonként: Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és halászati tevékenységhez; Villamosenergia termelésre; Egyéb kategóriákra;
(3) Szállítás és raktározás energiafelhasználása, megbontása célonként: Szállítási módonként és egyéb célra;
(4) Kapcsolt hő- és villamosenergia termelés;
(5) Biomassza felhasználásra vonatkozó adatok.
52221Energiamérleg
energiaszektor
energiahordozók
Évenkénti1.) Mindazok a
gazdasági szervezetek,
amelyek energia-hordozó
termeléssel,
készletezéssel,
energiahordozó bel- és
külkereskedelmével,
tüzelőanyag-
nemesítéssel,
villamosenergia-
termeléssel, távhő-
termeléssel illetve
szolgáltatással
foglalkoznak
2.) Mindazok a
gazdasági szervezetek,
amelyek villamosenergia,
földgáz, elosztással,
szállítással; PB-gáz-
szolgáltatással
foglalkoznak
a tárgyévet követő
március 31.
MEKH Statisztikai
Információs
Adattár
(1) Energiahordozók forgalmi adatai (termelés (technológiánként), átalakítás, átsorolás, átminősítés, felhasználás, bel-és külkereskedelem, készletezés);
(2) A hazai eladások bontása főbb nemzetgazdasági áganként és vármegyénként;
(3) A nukleáris energiastatisztikai adatok köre;
(4) Villamos energia, földgáz, vezetékes PB-gáz végfelhasználóknak történő átadására vonatkozó adatok;
(5) Távhőszolgáltatói adatok;
(6) Távhűtés;
(7) Primer energia átalakítási tényezőhöz kapcsolódó adatok;
(8) Kőolajfinomítói kapacitás adatok;
(9) Bioüzemanyagok előállítására vagy finomítására alkalmas létesítmények.
62261Kőolaj és
kőolajtermék
forgalom
HavonkéntiMindazok a gazdasági
szervezetek amelyek
kőolaj és kőolajtermék
termeléssel,
készletezéssel bel- és
külkereskedelmével
foglalkoznak
a tárgyhót követő
hónap 20. nap
MEKH Statisztikai
Információs
Adattár
(1) Kőolaj ellátás, földgáz- kondenzátumok, finomítói nyersanyagok, adalékok, oxigenátok, egyéb szénhidrogének adatai;
(2) Kőolaj késztermékek forgalmi és ellátási adatai;
(3) Kőolaj és kőolajtermékek külföldről történő behozatalának adatai;
(4) Kőolaj és kőolajtermékek külföldre történő kivitelének adatai;
(5) Kőolaj és kőolajtermékek készletadatai;
(6) Az EU biztonsági készlet szintjei a TANÁCS a tagállamok minimális kőolaj- és/vagy kőolajtermék-készletezési kötelezettségéről szóló 2009/119/EK irányelve) értelmében. Az EU
gazdasági szereplők által kőolaj és kőolajtermékek kereskedelmi készletei a 2009/119/EK irányelv értelmében;
(7) Kétoldali kormányzati megállapodás alapján tárolt záró kőolaj és kőolajtermék-készletek más tagállamok részére,valamint kétoldali kormányzati megállapodás alapján tárolt záró
kőolaj és kőolajtermék-készletek más tagállamok részére készlet jegyek formájában;
(8) Ismert külföldi rendeltetésű kőolaj és kőolajtermék-készletek;
(9) Külföldön tárolt záró kőolaj és kőolajtermék-készletek kétoldali kormányzati megállapodás alapján. Kétoldali kormányzati megállapodás alapján jegyek formájában külföldön tárolt
záró kőolaj és kőolajtermék-készletek. Biztonsági készletek- Külföldön tárolt záró kőolaj és kőolajtermék-készletek, kormányzat / készletező szervezet szerint;
(10) Importkészletnek nyilvántartott külföldön tárolt záró készletek;
(11) Havi nyersolaj behozatal és hazai termelés mennyisége, ára és a behozatal API sűrűsége országonként, típusonként;
(12) Bioüzemanyag belföldi beszerzése;
(13) Földgáz termeléssel összefüggő adatok.
72437Kőolajtermékek
fogyasztói árai
HetenkéntiBelföldi fogyasztásban a
vonatkozó jogszabály
(20/2004. GKM
rendelet) szerint
meghatározottak alapján
piaci részesedéssel bíró
társaságok.
a tárgyidőszakot
követő nap 10 óra
MEKH Statisztikai
Információs
Adattár
(1) Töltőállomások esetén a közúti szállítást szolgáló üzemanyagok, fűtőolaj esetén az ipari célokat szolgáló fűtőolajok fogyasztói adatai (értékesített mennyiség és árbevétel).
82572Forgalomba hozott
hőszivattyúkra
vonatkozó adatok
ÉvenkéntiHőszivattyúk
forgalmazásával
foglalkozó szervezetek
a tárgyévet követő
április 30.
MEKH Statisztikai
Információs
Adattár
(1) Tárgyévben értékesített hőszivattyúkra vonatkozó adatok.

11. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez[18]

12. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez[19]

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti
statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
*= statisztikai adatátvétel
ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ABCDEFG
1Nyilván
tartási
száma
CímeGyakoriságAdatszolgáltatók
meghatározása
Az adatszolgáltatás
beérkezési határideje
Elektronikus
adatszolgáltatás
Adatkörök
21294Jelentőlap a
jogerős
határozattal
befejezett
büntető eljárás
fiatalkorú
vádlottairól
Eseményhez
kötődő
járásbíróságok
törvényszékek
ítélőtáblák Kúria
ütemterv szerint(1) Jogerős határozattal befejezett büntető ügyek fiatalkorú vádlottjaira vonatkozó fontosabb adatok ( bűncselekmény, jogerős határozat, alkalmazott jogkövetkezmények).
31295Jelentőlap a
jogerős
határozattal
befejezett
büntető eljárás
felnőtt korú
vádlottairól
Eseményhez
kötődő
járásbíróságok
törvényszékek
ítélőtáblák Kúria
ütemterv szerint(1) Jogerős határozattal befejezett büntető ügyek felnőtt korú vádlottjaira vonatkozó fontosabb adatok (bűncselekmény, jogerős határozat, alkalmazott jogkövetkezmények).
41641A cégbíróságok
ügyforgalmi
adatai
Havonkéntia törvényszékeka tárgyhót követő
15. munkanap
(1) Adatok a cégbíróságokról (ügyforgalom ügyszakok és iratfajták szerint).

13. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez[20]

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
ABCD
1nyilvántartási
szám
címeszámacíme
21005Reprezentatív külkereskedelmi árstatisztika98/715/EK
549/2013/EU
A Bizottság (98/715/EK) határozata (1998. november 30.) A Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló 2223/96/EK tanácsi rendelet A. mellékletében
szereplő, az árak és mennyiségek mérésével kapcsolatos elvek magyarázatáról;
Az Európai Parlament és a Tanács 549/2013/EU rendelete (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről.
31006Fogyasztói árösszeírás2016/792/EU
2020/1148
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/792 rendelete (2016. május 11.) a harmonizált fogyasztói árindexekről és a lakásárindexekről, valamint a 2494/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1148 végrehajtási rendelete (2020. július 31.) a harmonizált fogyasztói árindexekről és a lakásárindexről szóló (EU) 2016/792 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összefüggő módszertani és technikai előírások megállapításáról.
41007Az ipari termékek és szolgáltatások árjelentése1165/98/EK
1893/2006/EK
656/2007/EK
2019/2152/EU
2020/1197/EU
A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról;
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a
3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról;
A Bizottság 656/2007/EK rendelete (2007. június 14.) a főbb ipari csoportok (MIGS) meghatározása vonatkozásában a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet
végrehajtásáról szóló 586/2001/EK rendelet módosításáról;
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus
hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül
helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
51019Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása(EU) 2022/2294A Bizottság (EU) 2022/2294 rendelete (2022. november 23.) az 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egészségügyi létesítményekre, az egészségügyi ellátást
biztosító emberi erőforrásokra és az egészségügyi ellátás igénybevételére vonatkozó statisztika tekintetében történő végrehajtásáról.
61023Éves építőipar-statisztikai szakmai jelentés1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a
3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról.
71032Alapinformációk az alakuló gazdasági szervezetekről2019/2152/EU
2020/1197/EU
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus
hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül
helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
81035Jelentés az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről692/2011/EUAz Európai Parlament és a Tanács 692/2011/EU rendelete (2011. július 6.) a turizmusra vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről.
91039Éves termékstatisztikai jelentés1893/2006/EK
973/2007/EK
2019/2152/EU
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a
3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról;
A Bizottság 973/2007/EK rendelete (2007. augusztus 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásának NACE Rev. 2. rendszerét végrehajtó egyes meghatározott statisztikai
területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról;
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus
hatályon kívül helyezéséről.
101045Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási
forgalmáról
1165/98/EK
1503/2006/EK
1893/2006/EK
2019/2152/EU
2020/1197/EU
A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról;
A Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a
változók listája és az adatok összeállítási gyakorisága tekintetében;
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a
3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról;
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus
hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül
helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
111058Jelentés a települések villamosenergia-ellátásáról1099/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az energiastatisztikáról.
121059Jelentés a települések gázellátásáról1099/2008/EK
2009/73/EK
2016/1952/EU
Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az energiastatisztikáról;
A földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;
A földgáz- és villamosenergia-árakra vonatkozó európai statisztikáról és a 2008/92/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.
131060Jelentés a települések távfűtés- és melegvízellátásáról1099/2008/EK
2012/27/EU
Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az energiastatisztikáról;
Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és
a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.
141061Települési hulladékgazdálkodás2150/2002/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2150/2002/EK rendelete (2002. november 25.) hulladékra vonatkozó statisztikákról.
151062Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és
szennyvíztisztítás
91/271/EGK
2000/60/EK
A Tanács 91/271/EGK irányelve (1991. május 21.) a települési szennyvíz kezeléséről;
Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról.
161071Jelentés a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb költségvetési
kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól
2019/2152/EU
2020/1197/EU
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus
hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül
helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
171072Jelentés a felsőoktatási intézményekben működő
kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól
2019/2152/EU
2020/1197/EU
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus
hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül
helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
181074Jelentés a vállalkozások kutatási, fejlesztési adatairól2019/2152/EU
2020/1197/EU
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus
hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül
helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
191078Részletező adatok az új lakások, üdülők felépítéséről1165/98/EK
2019/2152/EU
2020/1197/EU
A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról;
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus
hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül
helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
201081Építési engedélyek, egyszerű és ellenőrzött bejelentéshez
kötött építési tevékenységek
1165/98/EK
2019/2152/EU
2020/1197/EU
A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról;
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus
hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül
helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
211082Földterület és vetésterület, június 1.543/2009/EKAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 543/2009/EK RENDELETE (2009. június 18.) a növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről.
221084A kalászos gabonák terméseredménye543/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről.
231085Főbb növénykultúrák terméseredményei543/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről.
241087Állatállomány, június 1., december 1.1165/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete (2008. november 19.) az állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és
93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről.
251092Növénytermesztési termékek, zöldségfélék, gyep és nád
termelése, felhasználása és nettó árbevétele
138/2004/EK
543/2009/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről;
Az Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről.
261094Gyümölcs-és szőlőtermesztés, felhasználás és nettó
árbevétel
138/2004/EK
543/2009/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről;
Az Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről.
271095Állatállomány-változás, vágóállatok és állati termékek
termelése,felhasználása és nettó árbevétele
138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről.
281097Jelentés a felvásárlásról138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről.
291099Áruforgalmi mérleg138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről.
301108Piaci felhozatal és árjelentés138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről.
311117Munkaerőköltség-felvétel530/1999/EK
450/2003/EK
224/2007/EK
2019/2152/EU
A Tanács 530/1999/EK rendelete (1999. március 9.) a strukturális keresetfelvételi statisztikákról és a munkaerőköltség-felvételi statisztikákról;
Az Európai Parlament és a Tanács 450/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a munkaerőköltség-indexről;
A Bizottság 224/2007/EK rendelete (2007. március 1.) az 1216/2003/EK rendeletnek a munkaerőköltség-index által lefedett gazdasági tevékenységek tekintetében történő módosításáról;
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus
hatályon kívül helyezéséről.
321180A vasúti áruszállítás (árutovábbítás) adatai2018/643/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/643 rendelete (2018. április 18.) a vasúti közlekedés statisztikájáról.
331198Adatfelvételi lap a Duna magyarországi szakaszának
tranzit hajóforgalmáról
2018/974/EUAz Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/974 rendelete a belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikáról.
341405Adatszolgáltatás az egyéni bérekről és keresetekről530/1999/EK
1916/2000/EK
A Tanács 530/1999/EK rendelete (1999. március 9.) a strukturális keresetfelvételi statisztikákról és a munkaerőköltség-felvételi statisztikákról;
A Bizottság 1916/2000/EK rendelete (2000. szeptember 8.) a kereset szerkezetére vonatkozó információ meghatározására és továbbítására tekintettel a strukturális keresetfelvételi
statisztikákról és a munkaerőköltség-felvételi statisztikáról szóló 530/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról.
351470Nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatások184/2005/EK
707/2009/EK
555/2012/EU
2016/1013/EU
2020/1197
Az Európai Parlament és a Tanács 184/2005/EK rendelete (2005. január 12.) a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel
kapcsolatos közösségi statisztikákról;
A Bizottság 707/2009/EK rendelete (2009. augusztus 5.) a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi
statisztikákról szóló, 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az adatszolgáltatási követelmények tekintetében történő módosításáról;
Bizottság 555/2012/EU rendelete (2012. június 22.) a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a külföldi közvetlentőke- befektetésekkel kapcsolatos közösségi
statisztikákról szóló 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet adatkövetelmények és fogalom-meghatározások tekintetében történő módosításáról;
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1013 rendelete (2016. június 8.) a fizetési mérleggel, a szolgáltatás ok nemzetközi kereskedelmével és a külföldi közvetlentőke-
befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról szóló 184/2005/EK rendelet módosításáról;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül
helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról.
361633A szerencsejátékokra fordított kiadások és a
szerencsejátékokból származó bevételek alakulása
549/2013/EUAz Európai Parlament és a Tanács 549/2013/EU rendelete (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről.
371646Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási
forgalmáról árucsoportonként
1553/89/EGK
549/2013/EU
2019/516/EU
A Tanács 1553/89/EGK Euratom rendelete (1989. május 29.) a hozzáadottérték-adóból származó saját források beszedésének végleges egységes rendszeréről;
Az Európai Parlament és a Tanács 549/2013/EU rendelete (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről;
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/516 rendelete (2019. március 19.) a piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelem összehangolásáról, valamint a 89/130/EGK, Euratom
tanácsi irányelv és az 1287/2003/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (GNI-rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg).
381654A közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi
teljesítményei
2163/2001/EK
6/2003/EK
70/2012/EU
A Bizottság 2163/2001/EK rendelete (2001. november 7.) a közúti árufuvarozás statisztikai adatainak továbbítására vonatkozó technikai rendelkezésekről;
A Bizottság 6/2003/EK rendelete (2002. december 30.) a közúti áruszállítás-statisztika adatainak közzétételéről;
Az Európai Parlament és a Tanács 70/2012/EU rendelete (2012. január 18.) a közúti árufuvarozásra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről.
391658Statisztikai jelentés a bevett egyházak, a bejegyzett
egyházak, a nyilvántartásba vett egyházak, továbbá azok
belső egyházi jogi személyeinek tevékenységéről
549/2013/EUAz Európai Parlament és a Tanács 549/2013/EU rendelete (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről.
401725Repülőterek forgalmi adatai437/2003/EK
1358/2003/EK
158/2007/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 437/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a légi személy-, áru- és postaiküldemény- szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről;
A Bizottság 1358/2003/EK rendelete (2003. július 31.) a légi személy-, áru- és postaiküldemény-szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről szóló 437/2003/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint annak I. és II. melléklete módosításáról;
A Bizottság 158/2007/EK rendelete (2007. február 16.) az 1358/2003/EK rendeletnek a közösségi repülőterek jegyzékének tekintetében történő módosításáról (EGT vonatkozású szöveg).
411726Jelentés a kereskedelmi tevékenységet folytatókról2019/2152/EU
2020/1197/EU
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus
hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül
helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
421751Havi jelentés az energiaszektor termékeiről1893/2006/EK
973/2007/EK
2019/2152/EU
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a
3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról;
A Bizottság 973/2007/EK rendelete (2007. augusztus 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásának NACE Rev. 2. rendszerét végrehajtó egyes meghatározott statisztikai
területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról;
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus
hatályon kívül helyezéséről.
431758A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati
tevékenységet végzők ráfordításai és árbevételei
138/2004/EK
1893/2006/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről;
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a
3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról.
441764Adatlap a statisztikai regiszter adatainak
felülvizsgálatához
2019/2152/EU
2020/1197/EU
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus
hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül
helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
451791Baromfikeltetés617/2008/EK
1308/2013/EU
A Bizottság 617/2008/EK rendelete (2008. június 27.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a keltetőtojások és a naposcsibék termelése és forgalmazása tekintetében történő
alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról;
A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről.
461799Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a
környezetvédelmi beruházásokról
538/2014/EUAz Európai Parlament és a Tanács 538/2014/EU rendelete (2014. április 16.) az európai környezeti-gazdasági számlákról szóló 691/2011/EU rendeletet módosításáról.
471824Takarmányok értékesítési ára138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről.
481826Növényvédő szerek értékesítési ára138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről.
491827Állatgyógyászati készítmények értékesítési ára138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről.
501831Építőipari tevékenységek ára1165/98/EK
98/715/EK
2019/2152/EU
2020/1197/EU
A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról;
A Bizottság (98/715/EK) határozata (1998. november 30.) A Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló 2223/96/EK tanácsi rendelet A. mellékletében
szereplő, az árak és mennyiségek mérésével kapcsolatos elvek magyarázatáról;
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus
hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül
helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
511840Az információs és kommunikációs technológiák
állományának minőségi és mennyiségi adatai
2019/2152/EU
2023/1507/EU
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus
hatályon kívül helyezéséről;
A BIZOTTSÁG (EU) 2023/1507 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2023. július 20.) az "IKT-használat és elektronikus kereskedelem" téma tekintetében a 2024-es referenciaévre
vonatkozó adatkövetelmények technikai előírásainak, továbbá a metaadat-leírások és a minőségjelentések benyújtási határidejének az (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi
rendelet alapján történő megállapításáról.
521846Székhely és telepi adatok696/93/EGK
1893/2006/EK
2019/2152/EU
2020/1197/EU
A Tanács 696/93/EGK rendelete (1993. március 15.) a közösségi termelési rendszer megfigyelésére és elemzésére szolgáló statisztikai egységekről;
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a
3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról;
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus
hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül
helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
531852Üzletek és más telepek adatai2019/2152/EU
2020/1197/EU
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus
hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül
helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
541869Tehéntej felvásárlása és tejtermékek előállítása96/16/EK
97/80/EK
2003/107/EK
2005/288/EK
2011/142/EU
A Tanács 96/16/EK irányelve (1996. március 19.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről;
A Bizottság 97/80/EK határozata (1996. december 18.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről szóló, 96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó rendelkezések
megállapításáról;
Az Európai Parlament és a Tanács 2003/107/EK irányelve (2003.december 5.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről szóló 96/16/EK tanácsi irányelv módosításáról;
A Bizottság 2005/288/EK határozata (2005. március 18.) a tej és tejtermékek statisztikai felmérésről szóló 96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó rendelkezések
megállapításáról szóló 97/80/EK határozat módosításáról;
A Bizottság határozata (2011. március 3.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről szóló 96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló
97/80/EK bizottsági határozat módosításáról.
551870Tej- és tejtermékek termelése, felvásárlása, felhasználása
és nettó árbevétele
96/16/EK
97/80/EK
2003/107/EK
2005/288/EK
2011/142/EU
A Tanács 96/16/EK irányelve (1996. március 19.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről;
A Bizottság 97/80/EK határozata (1996. december 18.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről szóló, 96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó rendelkezések
megállapításáról;
Az Európai Parlament és a Tanács 2003/107/EK irányelve (2003.december 5.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről szóló 96/16/EK tanácsi irányelv módosításáról;
A Bizottság 2005/288/EK határozata (2005. március 18.) a tej és tejtermékek statisztikai felmérésről szóló 96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó rendelkezések
megállapításáról szóló 97/80/EK határozat módosításáról;
A Bizottság határozata (2011. március 3.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről szóló 96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló
97/80/EK bizottsági határozat módosításáról.
561892Jelentés a környezetvédelmi ráfordításokról, a
környezetvédelmi termékek előállításáról és
szolgáltatások nyújtásáról
538/2014/EUAz Európai Parlament és a Tanács 538/2014/EU rendelete (2014. április 16.) az európai környezeti-gazdasági számlákról szóló 691/2011/EU rendeletet módosításáról.
571933Éves jelentés a beruházások összetételéről1893/2006/EK
1445/2007/EK
549/2013/EU
2019/2152/EU
2020/1197/EU
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a
3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról;
Az Európai Parlament és a Tanács 1445/2007/EK rendelete (2007. december 11.) a vásárlóerő-paritással kapcsolatos alapinformációk szolgáltatására, valamint a vásárlóerő-paritás
kiszámítására és közzétételére vonatkozó közös szabályok megállapításáról;
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről;
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus
hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül
helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
581962Fogyasztói árösszeírás az Európai Összehasonlítási
Program (ECP) alapján
1445/2007/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1445/2007/EK rendelete (2007. december 11.) a vásárlóerő-paritással kapcsolatos alapinformációk szolgáltatására, valamint a vásárlóerő-paritás
kiszámítására és közzétételére vonatkozó közös szabályok megállapításáról.
591965Jelentés a nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi,
szabadidős szálláshelyekről
692/2011/EUAz Európai Parlament és a Tanács 692/2011/EU rendelete (2011. július 6.) a turizmusra vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről.
601966Jelentés a repülőterek forgalmáról437/2003/EK
1358/2003/EK
158/2007/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 437/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a légi személy-, áru- és postaiküldemény- szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről;
A Bizottság 1358/2003/EK rendelete (2003. július 31.) a légi személy-, áru- és postaiküldemény-szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről szóló 437/2003/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint annak I. és II. melléklete módosításáról;
A Bizottság 158/2007/EK rendelete (2007. február 16.) az 1358/2003/EK rendeletnek a közösségi repülőterek jegyzékének tekintetében történő módosításáról (EGT vonatkozású szöveg).
612009Negyedéves munkaügyi jelentés1165/98/EK
450/2003/EK
1158/2005/EK
1503/2006/EK
1893/2006/EK
453/2008/EK
1062/2008/EK
19/2009/EK
329/2009/EK
2019/2152/EU
2020/1197/EU
A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról;
Az Európai Parlament és a Tanács 450/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a munkaerőköltség-indexről;
Az Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról;
A Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a
változók listája és az adatok összeállítási gyakorisága tekintetében;
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a
3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról;
Az Európai Parlament és a Tanács 453/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a közösségi üres álláshelyekre vonatkozó negyedéves statisztikai adatokról;
A Bizottság 1062/2008/EK rendelete (2008. október 28.) a közösségi üres álláshelyekre vonatkozó negyedéves statisztikai adatokról szóló 453/2008/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet szezonális kiigazítási eljárások és minőségi jelentések vonatkozásában történő végrehajtásáról;
A Bizottság 19/2009/EK rendelete (2009. január 13.) a közösségi üres álláshelyekre vonatkozó negyedéves statisztikai adatairól szóló 453/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
üres álláshely meghatározása, az adatgyűjtésre vonatkozó referencia-időpontok, adattovábbítási jellemzők és megvalósíthatósági tanulmányok meghatározása tekintetében történő
végrehajtásáról;
A Bizottság 329/2009/EK rendelete (2009. április 22.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendeletnek a változók listájának frissítése, a statisztikák összeállításának
gyakorisága és a változókhoz használandó lebontási és összesítési szintek tekintetében történő módosításáról;
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus
hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül
helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
622010Intrastat kiszállítás2019/2152/EU
2020/1197/EU
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus
hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül
helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
632012Intrastat beérkezés2019/2152/EU
2020/1197/EU
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus
hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül
helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
642120Egészségügyi kiadás és bevétel adatok1338/2008/EK
2021/1901/EU
Az Európai Parlament és a Tanács 1338/2008/EK rendelete (2008. december 16.) a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról;
A Bizottság (EU) 2021/1901 rendelete (2021. október 29.) az Európai Parlament és Tanács 1338/2008/EK rendeletének az egészségügyi ellátással kapcsolatos kiadásokra és
finanszírozásra vonatkozó statisztika tekintetében történő végrehajtásáról.
652130Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése2223/96/EK
98/715/EK
588/2001/EK
2002/990/EK
1158/2005/EK
1893/2006/EK
549/2013/EU
2019/2152/EU
2020/1197/EU
A Tanács 2223/96/EK rendelete (1996. június 25.) a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről;
A Bizottság (98/715/EK) határozata (1998. november 30.) A Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló 2223/96/EK tanácsi rendelet A. mellékletében
szereplő, az árak és mennyiségek mérésével kapcsolatos elvek magyarázatáról;
A Bizottság 588/2001/EK rendelete (2001. március 26.) a változók meghatározása vonatkozásában a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról;
A Bizottság 2002/990/EK határozata (2002. december 17.) a 2223/96/EK tanácsi rendelet A. mellékletének a nemzeti számlákban az árak és volumenek mérésére vonatkozó elvekkel
kapcsolatos további magyarázatáról;
Az Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról;
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a
3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról;
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről;
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus
hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül
helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
662131A vasúti szállítás negyedéves adatai2018/643/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/643 rendelete (2018. április 18.) a vasúti közlekedés statisztikájáról.
672132Jelentés a vállalkozások innovációs tevékenységéről2019/2152/EU
2020/1197/EU
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus
hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül
helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
682146Az üzleti szolgáltatások árbevétel szerkezete1158/2005/EK
2019/2152/EU
2020/1197/EU
Az Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról;
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus
hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül
helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
692157Éves gazdaságstatisztikai jelentés a szakosodott
egységekről
1893/2006/EK
549/2013/EU
2019/2152/EU
2020/1197/EU
Az Európ ai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a
3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról;
Az Európai Parlament és a Tanács 549/2013/EU rendelete (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről;
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus
hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül
helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
702160Vízi, légi és csővezetékes szállítási teljesítmények2018/974/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/974 RENDELETE (2018. július 4.) a belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikákról
712161A vasúti személyszállítás adatai2018/643/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/643 rendelete (2018. április 18.) a vasúti közlekedés statisztikájáról.
722193Adatszolgáltatás az európai unión kívüli külkereskedelmi
termékforgalomról
2020/1197/EU
2019/2152/EU
2021/1225/EU
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül
helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg);
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus
hatályon kívül helyezéséről;
A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1225 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. július 27.) az (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti adatcserék szabályainak
megállapításáról, valamint az (EU) 2020/1197 bizottsági végrehajtási rendeletnek az Unión kívülre exportáló tagállam fogalma és az adatszolgáltató egységek kötelezettségei tekintetében
történő módosításáról.
732210Jelentés a központi állami költségvetésben K+F célra
tervezett és kifizetett összegekről
2019/2152/EU
2020/1197/EU
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus
hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül
helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
742218Egyéni gazdaságok júniusi összeírása543/2009/EK
1165/2008/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről;
Az Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete (2008. november 19.) az állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és
93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről.
752219Egyéni gazdaságok decemberi összeírása138/2004/EK
1165/2008/EK
543/2009/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről;
Az Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete (2008. november 19.) az állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és
93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről;
Az Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről.
762234Adatszolgáltatás PPP projektekről479/2009/EKA Tanács 479/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról.
772235Havi teljesítménystatisztikai jelent1165/98/EK
586/2001/EK
1158/2005/EK
1503/2006/EK
1893/2006/EK
656/2007/EK
461/2012/EU
549/2013/EU
2019/2152/EU
2020/1197/EU
A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról;
A Bizottság 586/2001/EK rendelete (2001. március 26.) a főbb ipari csoportok (MIGS) meghatározása vonatkozásában a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet
végrehajtásáról;
Az Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról;
A Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a
változók listája és az adatok összeállítási gyakorisága tekintetében;
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a
3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról;
A Bizottság 656/2007/EK rendelete (2007. június 14.) a főbb ipari csoportok (MIGS) meghatározása vonatkozásában a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet
végrehajtásáról szóló 586/2001/EK rendelet módosításáról;
A Bizottság 461/2012/EU rendelete (2012. május 31.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendeletnek és az 1503/2006/EK, a 657/2007/EK és az 1178/2008/EK
bizottsági rendeletnek az új ipari rendelések változóinak elhagyását követő kiigazítások tekintetében történő módosításáról;
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről;
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus
hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül
helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
782236Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés1893/2006/EK
549/2013/EU
2019/2152/EU
2020/1197/EU
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a
3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról;
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről;
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus
hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül
helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
792237Negyedéves beruházasstatisztikai jelentés1893/2006/EK
549/2013/EU
2019/2152/EU
2020/1197/EU
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a
3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról;
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről;
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus
hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül
helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
802239Éves teljesítménystatisztikái jelentés1165/98/EK
1618/1999/EK
1158/2005/EK
1893/2006/EK
479/2009/EK
549/2013/EU
2019/2152/EU
2020/1197/EU
A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról;
A Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája minőségének értékelésére vonatkozó szempontokról;
Az Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról;
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a
3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról;
A Tanács 479/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról;
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről;
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus
hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül
helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
812240Éves beruházásstatisztikai jelentés1618/1999/EK
1893/2006/EK
479/2009/EK
549/2013/EU
2019/2152/EU
2020/1197/EU
A Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája minőségének értékelésére vonatkozó szempontokról;
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a
3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról;
A Tanács 479/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról;
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről;
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus
hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül
helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
822375Egyéni gazdaságok decemberi összeírása (kiemelt egyéni
gazdaságok)
138/2004/EK
1165/2008/EK
543/2009/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről;
Az Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete (2008. november 19.) az állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és
93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről;
Az Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről.
832394Éves regiszterkarbantartó kérdőív696/93/EGK
2019/2152/EU
2020/1197/EU
A Tanács 696/93/EGK rendelete (1993. március 15.) a közösségi termelési rendszer megfigyelésére és elemzésére szolgáló statisztikai egységekről;
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus
hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül
helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
842414Gazdasági egységek éves statisztikai jelentése696/93/EGK
1618/1999/EK
1893/2006/EK
479/2009/EK
549/2013/EU
2019/2152/EU
2020/1197/EU
A Tanács 696/93/EGK rendelete (1993. március 15.) a közösségi termelési rendszer megfigyelésére és elemzésére szolgáló statisztikai egységekről;
A Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája minőségének értékelésére vonatkozó szempontokról;
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a
3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról;
A Tanács 479/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról;
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről;
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus
hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül
helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
852417Egyéni gazdaságok júniusi összeírása (kiemelt egyéni
gazdaságok)
543/2009/EK
1165/2008/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről;
Az Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete (2008. november 19.) az állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és
93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről.
862438Kassza adatok kiskereskedelmi üzletláncoktól2016/792/EU
2020/1148
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/792 rendelete (2016. május 11.) a harmonizált fogyasztói árindexekről és a lakásárindexekről, valamint a 2494/95/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1148 végrehajtási rendelete (2020. július 31.) a harmonizált fogyasztói árindexekről és a lakásárindexről szóló (EU) 2016/792 európai parlamenti és tanácsi
rendelettel összefüggő módszertani és technikai előírások megállapításáról.
872439Az üzleti funkciók nemzetközi kiszervezésének
feltérképezése
1165/98/EK
1618/1999/EK
1158/2005/EK
1893/2006/EK
2019/2152/EU
2020/1197/EU
A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról;
A Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája minőségének értékelésére vonatkozó szempontokról;
Az Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról;
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a
3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról;
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus
hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül
helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról.
882453Keskeny nyomtávú vasúti mfrastraktúra, közlekedési
eszközök, üzemi és szállítási teljesítmények adatai
2018/643/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/643 rendelete (2018. április 18.) a vasúti közlekedés statisztikájáról.
892468Jelentés a termék- és szolgáltatás-külkereskedelem
devizanemenkénti megoszlásáról
184/2005/EK
707/2009/EK
555/2012/EU
2016/1013/EU
2020/1197/EU
Az Európai Parlament és a Tanács 184/2005/EK rendelete (2005. január 12.) a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel
kapcsolatos közösségi statisztikákról;
A Bizottság 707/2009/EK rendelete ( 2009. augusztus 5. ) a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi
statisztikákról szóló, 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az adatszolgáltatási követelmények tekintetében történő módosításáról;
A Bizottság 555/2012/EU rendelete ( 2012. június 22. ) a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a külföldi közvetlentőke- befektetésekkel kapcsolatos
közösségi statisztikákról szóló 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet adatkövetelmények és fogalommeghatározások tekintetében történő módosításáról;
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1013 rendelete (2016. június 8.) a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a külföldi közvetlentőke-
befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról szóló 184/2005/EK rendelet módosításáról;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül
helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról.
902521A távközlési szolgáltatás árbevétel adatai1209/2014/EUA BIZOTTSÁG 1209/2014/EU RENDELETE (2014. október 29.) a termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: TESZOR) és a 3696/93/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 451/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról.
912561Az E-tanúsítás adatbázisból az épületek energetikai
jellemzőinek átvétele
2012/27/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/27/EU IRÁNYELVE (2012. október 25.) az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról,
valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.
922562Havi jelentés a szakosodott egységek gazdasági
teljesítményéről
1893/2006/EK
549/2013/EU
2152/2019/EU
1197/2020/EU
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a
3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK rendeltek módosításáról;
AZ Európai Parlament és a Tanács 549/2013/EU rendelete (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről;
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus
hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül
helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
932564Gáz halmazállapotú természetes gázszállítás2019/2152/EU
2020/1197/EU
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus
hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül
helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
AGRÁRMINISZTÉRIUM
ABCD
1nyilvántartási
szám
Címeszámacíme
21257Nettó fakitermelés1893/2006/EK
177/2008/EK
295/2008/EK
2009/251/EK
192/2009/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a
3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról;
Az Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről;
Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás);
A Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról;
A Bizottság 192/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje tekintetében történő végrehajtásáról.
31259Az erdei fatermékek termelése, készletváltozása és
erdészeti árstatisztikák
1893/2006/EK
177/2008/EK
295/2008/EK
2009/251/EK
192/2009/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a
3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról;
Az Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről;
Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás);
A Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról;
A Bizottság 192/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje tekintetében történő végrehajtásáról.
Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
BELÜGYMINISZTÉRIUM
ABCD
1nyilvántartási
szám
Címeszámacíme
21222Személy- és járműforgalmi jelentés692/2011/EUAz Európai Parlament és a Tanács 692/2011/EU rendelete (2011. július 6.) a turizmusra vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről.
31410Adatszolgáltatás a köznevelési intézmények
tevékenységéről
452/2008/EK
912/2013/EU
Az Európai Parlament és a Tanács 452/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról;
A Bizottság 912/2013/EU rendelete (2013. szeptember 23.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról.
41498Jelentés az egyes egészségügyben használt eszközök
állományának változásáról
1338/2008/EK
(EU) 2022/2294
Az Európai Parlament és a Tanács 1338/2008/EK rendelete (2008. december 16.) a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról;
A Bizottság (EU) 2022/2294 rendelete (2022. november 23.) az 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egészségügyi létesítményekre, az egészségügyi ellátást
biztosító emberi erőforrásokra és az egészségügyi ellátás igénybevételére vonatkozó statisztika tekintetében történő végrehajtásáról.
Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
ABCD
1nyilvántartási
szám
Címeszámacíme
21392A hajózási engedélyesek, közforgalmú kikötők, saját
használatú kikötők és vízi úszólétesítmények adatai
2005/44/EK
2016/1629/EU
2017/2397/EU
Az Európai Parlament és a Tanács 2005/44/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a közösségi belvízi közlekedésre vonatkozó harmonizált folyami információs szolgáltatásokról;
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/1629 IRÁNYELVE (2016. szeptember 14.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról, a
2009/100/EK irányelv módosításáról és a 2006/87/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2397 irányelve (2017. december 12.) a belvízi hajózásban szükséges szakmai képesítések elismeréséről, valamint a 91/672/EGK és a
96/50/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről.
31812Vasúti infrastruktúra, közlekedési eszközök, üzemi és
szállítási teljesítmények adatai
2018/643/EUAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/643 rendelete (2018. április 18.) a vasúti közlekedés statisztikájáról.
41857A kikötői áru- és hajóforgalom2018/974/EUAz Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/974 rendelete a belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikáról.
Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUM
ABCD
1nyilvántartási
szám
Címeszámacíme
21434Jelentés a felsőoktatási intézmények első félévi és
második félévi helyzetéről
452/2008/EK
912/2013/EU
Az Európai Parlament és a Tanács 452/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról;
A Bizottság 912/2013/EU rendelete (2013. szeptember 23.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról.
31435Jelentés az év folyamán oklevelet tudományos fokozatot
címet és felsőfokú illetve szakirányú szakképzettséget
szerzett hallgatókról
452/2008/EK
912/2013/EU
Az Európai Parlament és a Tanács 452/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról;
A Bizottság 912/2013/EU rendelete (2013. szeptember 23.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról.
42220Adatszolgáltatás a nem állami felsőoktatási intézmények
oktatási kiadásairól
452/2008/EK
912/2013/EU
Az Európai Parlament és a Tanács 452/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról;
A Bizottság 912/2013/EU rendelete (2013. szeptember 23.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról.
52536Adatszolgáltatás a szakképző intézmények
tevékenységéről
452/2008/EK
912/2013/EU
Az Európai Parlament és a Tanács 452/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról;
A Bizottság 912/2013/EU rendelete (2013. szeptember 23.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról.
Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
AKI AGRÁRKÖZGAZDASÁGI INTÉZET NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
ABCD
1nyilvántartási
szám
Címeszámacíme
21269A termelőeszközök árjelentése138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről.
31270A mezőgazdasági gépek forgalma138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről.
41282Műtrágya értékesítés138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről.
Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
MAGYAR ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰ-SZABÁLYOZÁSI HIVATAL
ABCD
1nyilvántartási
szám
Címeszámacíme
21321Energiamérleg ipari szektor1099/2008/EK
2012/27/EU
(EU) 2018/1999
(EU) 2018/2001
(EU) 2022/132
Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az energiastatisztikáról;
Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és
a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;
Európai Parlament és a Tanács 2018. december (EU) 2018/1999 rendelete az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról, valamint a 663/2009/EK és a 715/2009/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 2009/31/EK a 2009/73/EK, a 2010/31/EU, a 2012/27/EU és a 2013/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, a
2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv módosításáról, továbbá az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről;
Az Európai Parlament és a Tanács 2018. december (EU) 2018/2001 irányelve a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról;
A Bizottság (EU) 2022/132 Rendelete (2022. január 28.) az energiastatisztikáról szóló 1099/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az éves, a havi és a rövid határidős
havonkénti energiastatisztika aktualizálásának végrehajtása tekintetében történő módosításáról.
31329Havi energiagazdálkodási adatok1099/2008/EK
2019/2146/EU
Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az energiastatisztikáról;
A Bizottság (EU) 2019/2146 rendelete (2019. november 26.) az energiastatisztikáról szóló 1099/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az éves, a havi és a rövid határidős
havonkénti energiastatisztika aktualizálásának végrehajtása tekintetében történő módosításáról.
41335Energiafelhasználási beszámoló1099/2008/EK
2012/27/EU
(EU) 2018/1999
(EU) 2018/2001
(EU) 2022/132
Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az energiastatisztikáról;
Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és
a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;
Európai Parlament és a Tanács 2018. december 11-i (EU) 2018/1999 rendelete az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról, valamint a 663/2009/EK és a 715/2009/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 2009/31/EK a 2009/73/EK, a 2010/31/EU, a 2012/27/EU és a 2013/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, a
2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv módosításáról, továbbá az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről;
Az Európai Parlament és a Tanács 2018. december 11-i (EU) 2018/2001 irányelve a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról;
A Bizottság (EU) 2022/132 Rendelete (2022. január 28.) az energiastatisztikáról szóló 1099/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az éves, a havi és a rövid határidős
havonkénti energiastatisztika aktualizálásának végrehajtása tekintetében történő módosításáról.
52221Energiamérleg energiaszektor energiahordozók1099/2008/EK
2012/27/EU
(EU) 2018/1999
(EU) 2018/2001
Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az energiastatisztikáról;
Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és
a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;
Európai Parlament és a Tanács 2018. december (EU) 2018/1999 rendelete az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról, valamint a 663/2009/EK és a 715/2009/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 2009/31/EK a 2009/73/EK, a 2010/31/EU, a 2012/27/EU és a 2013/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, a
2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv módosításáról, továbbá az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről;
Az Európai Parlament és a Tanács 2018. december (EU) 2018/2001 irányelve a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról.
62261Kőolaj és kőolajtermék forgalom1099/2008/EK
2009/119/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az energiastatisztikáról;
A Tanács 2009/119/EK irányelve (2009. szeptember 14.) a tagállamok minimális kőolaj- és/vagy kőolajtermék-készletezési kötelezettségéről.
72437Kőolajtermékek fogyasztói árai1999/280/EKa kőolaj beszerzési költségeivel és a kőolajtermékek fogyasztói árával kapcsolatos információcsere és konzultáció közösségi eljárásáról.
82572Forgalomba hozott hőszivattyúkra vonatkozó adatok1099/2008/EK
2012/27/EU
(EU) 2018/2001
Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az energiastatisztikáról;
Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és
a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;
Az Európai Parlament és a Tanács 2018. december 11-i (EU) 2018/2001 irányelve a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 581/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § a) pontja. Hatályos 2022.12.31.

[2] Módosította az 581/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[3] Módosította a 338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2023.10.01. Lásd 1/2023. (IX. 25.) MK határozat.

[4] Módosította az 581/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[5] Megállapította az 529/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[6] Beiktatta a 618/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[7] Megállapította az 529/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése (ld. 1. melléklet). Hatályos 2024.01.01.

[8] Megállapította az 529/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése (ld. 2. melléklet). Hatályos 2024.01.01.

[9] Megállapította az 529/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése (ld. 3. melléklet). Hatályos 2024.01.01.

[10] Megállapította az 529/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése (ld. 4. melléklet). Hatályos 2024.01.01.

[11] Megállapította az 529/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése (ld. 5. melléklet). Hatályos 2024.01.01.

[12] Megállapította az 529/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdése (ld. 6. melléklet). Hatályos 2024.01.01.

[13] Megállapította az 529/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdése (ld. 7. melléklet). Hatályos 2024.01.01.

[14] Módosította a 11/2024. (I. 25.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2024.02.01.

[15] Megállapította az 529/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 2. § (8) bekezdése (ld. 8. melléklet). Hatályos 2024.01.01.

[16] Megállapította az 529/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 2. § (9) bekezdése (ld. 9. melléklet). Hatályos 2024.01.01.

[17] Megállapította az 529/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 2. § (10) bekezdése (ld. 10. melléklet). Hatályos 2024.01.01.

[18] Hatályon kívül helyezte az 529/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2024.01.01.

[19] Megállapította az 529/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 2. § (12) bekezdése (ld. 12. melléklet). Hatályos 2024.01.31.

[20] Megállapította az 529/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 2. § (11) bekezdése (ld. 11. melléklet). Hatályos 2024.01.01.

Tartalomjegyzék