160/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet és a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet módosítása

1. § A szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet] 11. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) E rendeletnek a szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet és a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet módosításáról szóló 160/2022. (XII. 27.) AM rendelettel [a továbbiakban: 160/2022. (XII. 27.) AM rendelet] módosított 3. § (4) bekezdését a 160/2022. (XII. 27.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

2. § A 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet 3. § (4) bekezdésében a "2019." szövegrész helyébe a "2022." szöveg és a "harmadát" szövegrész helyébe a "negyedét" szöveg lép.

2. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet módosítása

3. § A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet [a továbbiakban: 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet] 3. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet szerinti támogatásra az a jogi személy, egyéb gazdálkodó szervezet, valamint a családi gazdaságokról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelő és az őstermelők családi gazdaságának képviselője, (a továbbiakban együtt: igénylő) jogosult, aki vagy amely]

"a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a Tv. 28. § (3a) bekezdésének megfelelően a támogatási kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel,"

4. § A 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A támogatási kérelmet a 3. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelő igénylő a támogatási évet megelőző év március 20-tól a támogatási év április 15-éig, a (2) bekezdésben meghatározott adattartalommal nyújthatja be kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően a Kincstár által erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület)."

5. § A 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a 6. § a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1) Az adott tárgynegyedévre vonatkozó támogatás kifizetése iránti kérelem - baromfi megnevezés-csoportonként kizárólag egy - a (2) bekezdésben meghatározott adattartalommal a Kincstár által erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen nyújtható be, az (1a) bekezdésben előírt benyújtási időszakban. (1a) A kifizetési kérelem

a) az első tárgynegyedévre vonatkozóan az adott támogatási év július 16-31.,

b) a második tárgynegyedévre vonatkozóan az adott támogatási év október 16-31.,

c) a harmadik tárgynegyedévre vonatkozóan az adott támogatási év január 16-31.,

d) a negyedik tárgynegyedévre vonatkozóan az adott támogatási évet követő április 16-30.

közötti időszakban nyújtható be, az (1) bekezdésben meghatározottak szerint.

(1b) A kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó határidő jogvesztő."

6. § A 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet a következő 6/A. §-sal egészül ki:

"6/A. § (1) Ha a kérelemre indult eljárásban foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során az igénylő helyett és nevében meghatalmazottja jár el, a meghatalmazott a Kincstár által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus űrlapkitöltő felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A kérelemre indult eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és - a felügyeleti eljárás kivételével - a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat (a továbbiakban együtt: beadvány) is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

(3) Az 5. § (1) bekezdése szerinti támogatási kérelem vagy a 6. § (1) bekezdése szerinti kifizetési kérelem a benyújtását követően legkésőbb az 5. § (1) bekezdésében vagy a 6. § (1a) bekezdésében meghatározott benyújtási időszak végéig, az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén az utolsó támogatási vagy kifizetés iránti kérelmet kell elbírálni. A támogatási vagy kifizetési kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító támogatási vagy kifizetési kérelem benyújtásának időpontja.

(4) Az eljárás során - a felügyeleti eljárás kivételével - kötelező az elektronikus kapcsolattartás. A kötelező elektronikus kapcsolattartásra tekintettel a Kincstár az értesítéseket, dokumentumokat, valamint a döntéseit elektronikus úton közli a kérelmezővel vagy meghatalmazottjával."

7. § A 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet a következő 24. és 25. §-sal egészül ki:

"24. § A 11. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti tevékenységekre a 2022/2023. III. és IV. és azt követő tárgynegyedévben mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelem nem nyújtható be.

25. § E rendeletnek a szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet és a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet módosításáról szóló 160/2022. (XII. 27.) AM rendelettel [a továbbiakban: 160/2022. (XII. 27.) AM rendelet] megállapított 3. § a) pontját, 5. § (1) bekezdését, 6. § (1)-(1b) bekezdését, 6/A. §-át a 160/2022. (XII. 27.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

8. § A 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

9. § A 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet

a) 4. § (1) bekezdésében a "2022/2023. támogatási évben legfeljebb 10,000 milliárd forint összegig" szövegrész helyébe a "2022/2023. támogatási évben legfeljebb 10,000 milliárd forint összegig, a 2023/2024. támogatási évben legfeljebb 10,000 milliárd forint összegig" szöveg,

b) 5. § (1) bekezdésében és 6. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

10. § Hatályát veszti a 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 3a. alcíme.

3. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 9. § b) pontja 2023. január 1-jén lép hatályba.

12. § E rendelet

a) 1. alcíme az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet,

b) 2. alcíme az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló, 2014-2020 időszakra vonatkozó európai uniós iránymutatás I. és III. részének, illetve II. részének az állatjóléti kötelezettségvállalások teljesítéséhez nyújtott támogatásról szóló 1.1.5.2 alfejezete

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

1. melléklet a 160/2022. (XII. 27.) AM rendelethez

A 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 2. mellékletébe foglalt táblázat a következő G oszloppal egészül ki:

G
(1.2023/2024. támogatási évi keret
(millió forint)
2.1 150,00
3.1 150,00
4.1 200,00
5.1 200,00
6.170,00
7.170,00
8.170,00
9.170,00
10.600,00
11.670,00
12.500,00
13.500,00
14.600,00
15.600,00
16.580,00
17.)570,00

Tartalomjegyzék