184/2022. (V. 25.) Korm. rendelet

egyes villamos energia tárgyú rendeletek módosításáról

A Kormány

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 26. és 27. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 29. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. § A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(12) Az e rendelet szerinti KÁT termelő kizárólag akkor jogosult a KÁT mérlegkör helyett más mérlegkörhöz való csatlakozásra, ha a kötelező átvétel keretében történő támogatás helyett a támogatás METÁR rendelet szerinti prémium típusú támogatás szabályai szerinti elszámolását kezdeményezi. Ebben az esetben az alkalmazandó támogatott ár a termelőre vonatkozó aktuális kötelező átvételi árak időben egyenletes termelés melletti átlagának 1. számú melléklet szerinti szorzótényezővel módosított értékével egyezik meg, és a támogatás időtartama változatlan marad. A KÁT termelő a KÁT mérlegkörhöz a KÁT mérlegkörből történő kilépést követően nem csatlakozhat újra."

2. A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet módosítása

2. § A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A KÁT termelő akkor jogosult a KÁT mérlegkör helyett más mérlegkörhöz csatlakozni, ha a kötelező átvétel keretében történő támogatás helyett a támogatás e rendelet szerinti prémium típusú támogatás szabályai szerinti elszámolást kéri és a prémium típusú támogatás igénybevételéhez a befogadó üzletszabályzata szerinti prémium támogatási szerződést köt a befogadóval. Ebben az esetben az alkalmazandó támogatott ár a termelőre vonatkozó aktuális kötelező átvételi árak időben egyenletes termelés melletti átlagának 1. melléklet szerinti szorzótényezővel módosított értékével egyezik meg, és a támogatás időtartama változatlan marad. Az e bekezdés szerinti KÁT mérlegkörből történő kilépés esetén a KÁT termelő a KÁT mérlegkörhöz nem csatlakozhat újra."

3. § A 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet 16. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A szerződés a premizált termelő által nem szüntethető meg a Hivatal által kiadott, a támogatási jogosultságot megállapító határozatában előírt, a villamos energia zöld prémium típusú támogatása időtartamának lejártáig vagy a támogatás alá eső teljes villamos energia mennyiség elszámolásáig."

4. § Hatályát veszti a 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése.

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék