19/2022. (IX. 19.) TIM rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek az útdíjfizetéssel összefüggő módosításáról

Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 28. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés g) pont 1-4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160. § 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. Az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosítása

1. § (1) Az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet (a továbbiakban: NFM rendelet) 1. § (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Vhr. szerint J2 díjkategóriába tartozó gépjárművek kilométerenkénti, általános forgalmi adót magában foglaló infrastruktúra díj mértéke:

a) gyorsforgalmi úton 72,23 forint,

b) főúton 30,71 forint.

(3) A Vhr. szerint J3 díjkategóriába tartozó gépjárművek kilométerenkénti, általános forgalmi adót magában foglaló infrastruktúra díj mértéke:

a) gyorsforgalmi úton 101,32 forint,

b) főúton 53,20 forint.

(4) A Vhr. szerint J4 díjkategóriába tartozó gépjárművek kilométerenkénti, általános forgalmi adót magában foglaló infrastruktúra díj mértéke:

a) gyorsforgalmi úton 156,86 forint,

b) főúton 97,83 forint."

(2) Az NFM rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Az NFM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében az "alapmértékét" szövegrész helyébe a "mértékét" szöveg,

b) 1. § (1) bekezdésében a "mértékét" szövegrész helyébe az "alapmértékét" szöveg,

c) 1. § (2)-(4) bekezdésében a "mértéke" szövegrész helyébe az "alapmértéke" szöveg,

d) 2/A. §-ában az "alapmérték" szövegrész helyébe a "mérték" szöveg,

e) 2/A. §-ában a "mérték" szövegrész helyébe az "alapmérték" szöveg

lép.

2. A használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet módosítása

3. § (1) A használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet (a továbbiakban: Díjrendelet) 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A NÚSZ Zrt. a jogosultság érvényességének feltételeire vonatkozóan a vásárlóval az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérő egyedi megállapodást köthet a jogosultság érvényességi idejének kezdetét megelőzően."

(2) A Díjrendelet 8. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A jogosultság általános forgalmi adóval terhelt, forintban meghatározott árát a (4) bekezdésben foglaltak alapján kell meghatározni."

(3) A Díjrendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A 2. mellékletben megállapított árat a NÚSZ Zrt. a honlapján közzéteszi."

(4) A Díjrendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A 2. mellékletben megállapított áralap a tárgyévet megelőző év augusztus hónapjára irányadó, a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, a tárgyévet megelőző második év augusztusához viszonyított fogyasztói árindex emelkedése esetén, az emelkedéssel megegyező mértékben, a tárgyév első napjával tízforintos kerekítési pontossággal módosul. Az úthasználati díj korrigált mértékének első alkalommal történő megállapítását követő tárgyévekben az áralap a tárgyévet megelőző évben megállapított ár. Az így megállapított árat a NÚSZ Zrt. a honlapján közzéteszi. A közzététel és a hatálybalépés között legalább 30 napnak el kell telnie."

(5) A Díjrendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kkt. 33/B. § (5) bekezdése szerinti, tértivevényes könyvelt küldeményként postára adott pótdíjfizetési felszólítást - az ellenkező bizonyításáig - a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt sikertelen, mert a küldemény a természetes személy címzett lakóhelyéről, illetve a jogi személy üzembentartónak a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett címéről a NÚSZ Zrt.-hez "nem kereste" vagy "elköltözött" jelzéssel érkezett vissza, az iratot az ellenkező bizonyításáig a postai felvétel napjától számított huszadik napon kézbesítettnek kell tekinteni. A NÚSZ Zrt. a kézbesítési vélelem beállásáról a címzettet az arról való tudomásszerzést követő nyolc munkanapon belül - egyszerű postai küldeményben - értesíti, és egyben tájékoztatja a címzettet a kézbesítési vélelemmel szembeni kifogás szabályairól."

(6) A Díjrendelet 13. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A 3. mellékletben megállapított áralap a tárgyévet megelőző év augusztusára irányadó, a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, a tárgyévet megelőző második év augusztusához viszonyított fogyasztói árindex emelkedése esetén, az emelkedéssel megegyező mértékben, a tárgyév első napjával tízforintos kerekítési pontossággal módosul. A pótdíj és a pótdíjkülönbözet korrigált mértékének első alkalommal történő megállapítását követő tárgyévekben az áralap a tárgyévet megelőző évben a pótdíj és a pótdíjkülönbözet megállapított mértéke. A pótdíj és a pótdíjkülönbözet így megállapított mértékét a NÚSZ Zrt. a honlapján közzéteszi. A közzététel és a hatálybalépés között legalább 30 napnak el kell telnie.

(4) A pótdíj és a pótdíjkülönbözet korrigált mértékének közzététele során az útdíjszedő honlapjának felelős szerkesztője az elektronikus dokumentumot minősített elektronikus aláírásával és olyan szolgáltató által kiadott időbélyegzővel látja el, amely e szolgáltatást minősített szolgáltatóként nyújtja. A pótdíj és a pótdíjkülönbözet korrigált mértékének közzétételekor a megjelenés dátumát fel kell tüntetni, amely nem lehet korábbi, mint az időbélyegzőben szereplő naptári nap.

(5) A pótdíj és a pótdíjkülönbözet korrigált mértékének közzétett dokumentumai az útdíjszedő honlapjáról nem távolíthatók el, azok archiválására az elektronikus archiválásról szóló jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni."

(7) A Díjrendelet 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A kérelem alapján hozott döntés nem érinti az (1) bekezdésben meghatározott időszak előtt keletkezett követelések jogalapját. Az ügyfél által előterjesztett kérelemtől a NÚSZ Zrt. az ügyfél javára egyoldalúan eltérhet. Az e bekezdés szerinti rendelkezések nem érintik a NÚSZ Zrt. vagy az általa bevont közreműködő partner megtérítési igényét az igényérvényesítése kapcsán felmerült igazolt költségei megtérítésére."

(8) A Díjrendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a gépjármű üzembentartója a jogosulatlan úthasználat miatt megküldött pótdíjfizetési felszólítás kézbesítésének napjától számított 75 napon belül a NÚSZ Zrt.-nek igazolja a 3. § (2) bekezdés c) pontja szerinti jogosultság megfizetésének tényét, és kezdeményezi az érvényességi idő e bekezdés szerinti megállapítását, e jogosulatlan úthasználat és a 3. § (2) bekezdés c) pontja szerinti jogosultság megfizetése között keletkezett jogosulatlan úthasználat miatt kiszabott, korábban meg nem fizetett pótdíja gépjármű tekintetében megfizetettnek tekintendő. A 3. § (2) bekezdés c) pontja szerinti jogosultság megfizetése, a megfizetés tényének igazolása és a jogosultság érvényességi idejének jelen bekezdés szerinti megállapítására vonatkozó kérelem előterjesztőjének képviseleti jogosultságát vélelmezni kell, ha a kérelem előterjesztésére helyszíni, megállítás útján történő díjellenőrzés alkalmával kerül sor, és a kérelem előterjesztője az ellenőrzött jármű vezetője, feltéve, hogy a jelen bekezdés szerinti jogosultság megvásárlására legkésőbb a kérelem előterjesztésével egyidejűleg sor kerül. A jelen bekezdés szerint megállapított érvényességi időben a jogosultsággal rendelkező gépjárművet úgy kell tekinteni, hogy ezen időszakban jogosultsággal rendelkezett. E bekezdés alkalmazása során nem vehetők figyelembe a 18. § (1) és (2) bekezdése szerint átírt jogosultságok, valamint az e bekezdés szerinti jogosultság tekintetében a 18. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 19. § (3) bekezdése nem alkalmazható. Az e bekezdés szerinti rendelkezések nem érintik a NÚSZ Zrt. vagy az általa bevont közreműködő partner megtérítési igényét az igényérvényesítése kapcsán felmerült igazolt költségei megtérítésére."

(9) A Díjrendelet 20. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Nincs helye az ebben az alcímben meghatározott szolgáltatások nyújtásának, ha a kérelmező a kérelme előterjesztésével egyidejűleg vagy legkésőbb a NÚSZ Zrt. felhívásától számított 90 napon belül nem nyújtja be hiánytalanul valamennyi, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges iratot."

(10) A Díjrendelet 22. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) E rendeletnek az egyes miniszteri rendeleteknek az útdíjfizetéssel összefüggő módosításáról szóló 19/2022. (IX. 19.) TIM rendelet 3. § (2) és (4) bekezdésével, valamint 4. § c) pontjával megállapított 8. § (3)-(6) bekezdését első alkalommal a 2024. évre megváltott úthasználati jogosultság árának megállapítása során kell alkalmazni. A 2023. évre vonatkozó úthasználati jogosultság ára a 2. melléklet szerinti áralap."

(11) A Díjrendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(12) A Díjrendelet 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

4. § A Díjrendelet

a) 8. § (2) bekezdésében az "árának alapját" szövegrész helyébe az "árát" szöveg,

b) 8. § (2) bekezdésében az "árát" szövegrész helyébe az "árának alapját" szöveg,

c) 8. § (5) és (6) bekezdésében a "mértékének" szövegrész helyébe a "korrigált mértékének" szöveg,

d) 10. § (2) bekezdésében az "engedélyét" szövegrész helyébe az "engedélyét, valamint személyazonosításra alkalmas okmányát" szöveg,

e) 10. § (4) bekezdésében a "díjmentesen" szövegrész helyébe az "az adatszolgáltatás céljának és jogalapjának igazolása nélkül, díjmentesen" szöveg,

f) 13. § (1) bekezdésében a "magasabb" szövegrész helyébe a "magasabb vagy azonos árú" szöveg,

g) 14. § (3) bekezdésében a "pótdíjkövetelések" szövegrész helyébe a "korábban meg nem fizetett pótdíjak" szöveg,

h) 15. § (4) bekezdésében a "pótdíjkövetelések" szövegrész helyébe a "korábban meg nem fizetett pótdíjak" szöveg,

i) 18. § (1) bekezdésében az "a 20. §" szövegrész helyébe az "a jogosultság érvényességi ideje alatt, a 20. §" szöveg és

j) 19. § (1) bekezdésében az "az értékesítő" szövegrész helyébe az "a NÚSZ Zrt." szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti a Díjrendelet

a) 8. § (3) bekezdése,

b) 8. § (5) és (6) bekezdésében a "korrigált" szövegrész,

c) 19. § (4) bekezdése és

d) 20. § (2) bekezdésében a "kérelmenként" szövegrész.

3. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2022. október 15-én lép hatályba.

(2) A 3. § (3) és (11) bekezdése, a 4. § a) pontja, az 5. § a) és b) pontja, valamint a 2. melléklet 2023. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 2. § b), c) és e) pontja, a 3. § (2), (4), (10) és (12) bekezdése, a 4. § b) és c) pontja, valamint a 3. melléklet 2023. július 1-jén lép hatályba.

7. § Ez a rendelet

1. a nehéz tehergépjárművekre az egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló, 1999. június 17-i 1999/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

2. a nehéz tehergépjárművekre az egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. május 17-i 2006/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

3. a nehéz tehergépjárművekre az egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK irányelv módosításáról szóló, 2011. szeptember 27-i 2011/76/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

Dr. Palkovics László s. k.,

technológiai és ipari miniszter

1. melléklet a 19/2022. (IX. 19.) TIM rendelethez

"1. melléklet a 25/2013. (V. 31.) NFM rendelethez

ABCDEF
Díjfizetési
kötelezettséggel
érintett út száma
ED IDDíjfizetési kötelezettséggel
érintett díjköteles elemi
útszakasz kezdő
szelvénye
Díjfizetési kötelezettséggel
érintett díjköteles elemi útszakasz végszelvénye
ED szakasz
hossz (m)
díjszint
1M0M0u30k779m30 + 77933 + 8303066gyorsforgalmi
2M0M0u33k830m33 + 83036 + 0982271gyorsforgalmi
3M0M0u36k098m36 + 09841 + 1555049gyorsforgalmi
4M0M0u41k155m41 + 15544 + 3553204gyorsforgalmi
5M0M0u44k355m44 + 35548 + 2553892gyorsforgalmi
6M0M0u48k255m48 + 25551 + 6183380gyorsforgalmi
7M0M0u51k618m51 + 61854 + 1852544gyorsforgalmi
8M0M0u54k185m54 + 18555 + 052872gyorsforgalmi
9M0M0u55k052m55 + 05257 + 6522519gyorsforgalmi
10M0M0u57k652m57 + 65259 + 4671889gyorsforgalmi
11M0M0u59k467m59 + 46765 + 3505876gyorsforgalmi
12M0M0u65k350m65 + 35068 + 1942843gyorsforgalmi
13M0M0u68k194m68 + 19469 + 2101014gyorsforgalmi
14M0M0u69k210m69 + 21071 + 1711967gyorsforgalmi
15M0M0u71k171m71 + 17172 + 7021530gyorsforgalmi
16M0M0u72k702m72 + 70274 + 0431339gyorsforgalmi
17M1M1u12k359m12 + 35913 + 235992gyorsforgalmi
18M1M1u13k235m13 + 23515 + 7012455gyorsforgalmi
19M1M1u15k701m15 + 70117 + 6471942gyorsforgalmi
20M1M1u17k647m17 + 64721 + 6954050gyorsforgalmi
21M1M1u21k695m21 + 69526 + 1124416gyorsforgalmi
22M1M1u26k112m26 + 11238 + 60912512gyorsforgalmi
23M1M1u38k609m38 + 60943 + 2714594gyorsforgalmi
24M1M1u43k271m43 + 27147 + 9754775gyorsforgalmi
25M1M1u47k975m47 + 97556 + 0007986gyorsforgalmi
26M1M1u56k0m56 + 00060 + 8004803gyorsforgalmi
27M1M1u60k800m60 + 80064 + 4893725gyorsforgalmi
28M1M1u64k489m64 + 48966 + 7952300gyorsforgalmi
29M1M1u66k795m66 + 79584 + 94518154gyorsforgalmi
30M1M1u84k945m84 + 94593 + 9318984gyorsforgalmi
31M1M1u93k931m93 + 931100 + 5336570gyorsforgalmi
32M1M1u100k533m100 + 533105 + 8865380gyorsforgalmi
33M1M1u105k886m105 + 886111 + 3665434gyorsforgalmi
34M1M1u111k366m111 + 366115 + 0433638gyorsforgalmi
35M1M1u115k43m115 + 043118 + 5393557gyorsforgalmi
36M1M1u118k539m118 + 539122 + 8344274gyorsforgalmi
37M1M1u122k834m122 + 834128 + 9806174gyorsforgalmi
38M1M1u128k980m128 + 980142 + 30113294gyorsforgalmi
39M1M1u142k301m142 + 301159 + 14516847gyorsforgalmi
40M1M1u159k145m159 + 145165 + 9026749gyorsforgalmi
41M1M1u165k902m165 + 902167 + 5971700gyorsforgalmi
42M1M1u167k597m167 + 597171 + 0463452gyorsforgalmi
43M1M1u171k46m171 + 046171 + 14141342gyorsforgalmi
44M2M2u17k300m17 + 30020 + 8013557gyorsforgalmi
45M2M2u20k801m20 + 80122 + 7031949gyorsforgalmi
46M2M2u22k703m22 + 70324 + 9222123gyorsforgalmi
47M2M2u24k922m24 + 92228 + 4963514gyorsforgalmi
48M2M2u28k496m28 + 49634 + 3435898gyorsforgalmi
49M2M2u34k343m34 + 34336 + 2271885gyorsforgalmi
50M2M2u36k227m36 + 22738 + 8202569gyorsforgalmi
51M2M2u38k820m38 + 82042 + 3093442gyorsforgalmi
52M2M2u42k309m42 + 30947 + 4485216gyorsforgalmi
53M2M2u47k448m47 + 44848 + 011618gyorsforgalmi
54M3M3u10k120m10 + 12012 + 0781913gyorsforgalmi
55M3M3u12k078m12 + 07812 + 940904gyorsforgalmi
56M3M3u12k940m12 + 94019 + 1336201gyorsforgalmi
57M3M3u19k133m19 + 13322 + 4453311gyorsforgalmi
58M3M3u22k445m22 + 44526 + 3753935gyorsforgalmi
59M3M3u26k375m26 + 37539 + 09212655gyorsforgalmi
60M3M3u39k92m39 + 09250 + 82111707gyorsforgalmi
61M3M3u50k821m50 + 82154 + 5513797gyorsforgalmi
62M3M3u54k551m54 + 55158 + 5594006gyorsforgalmi
63M3M3u58k559m58 + 55969 + 92811378gyorsforgalmi
64M3M3u69k928m69 + 92877 + 8518006gyorsforgalmi
65M3M3u77k851m77 + 85189 + 43511527gyorsforgalmi
66M3M3u89k435m89 + 435103 + 20913799gyorsforgalmi
67M3M3u103k209m103 + 209107 + 9294666gyorsforgalmi
68M3M3u107k929m107 + 929113 + 3555423gyorsforgalmi
69M3M3u113k355m113 + 355127 + 64914389gyorsforgalmi
70M3M3u127k649m127 + 649138 + 12710467gyorsforgalmi
71M3M3u138k127m138 + 127150 + 52312309gyorsforgalmi
72M3M3u150k523m150 + 523155 + 7705150gyorsforgalmi
73M3M3u155k770m155 + 770164 + 2428410gyorsforgalmi
74M3M3u164k242m164 + 242174 + 98110984gyorsforgalmi
75M3M3u174k981m174 + 981186 + 00010923gyorsforgalmi
76M3M3u186k0m186 + 000202 + 82516919gyorsforgalmi
77M3M3u202k825m202 + 825220 + 92017992gyorsforgalmi
78M3M3u220k920m220 + 920226 + 5445623gyorsforgalmi
79M3M3u226k544m226 + 544233 + 6907145gyorsforgalmi
80M3M3u233k690m233 + 690234 + 8831197gyorsforgalmi
81M3M3u234k883m234 + 883253 + 88218996gyorsforgalmi
82M3M3u253k882m253 + 882267 + 07813197gyorsforgalmi
83M3M3u267k078m267 + 078279 + 82312751gyorsforgalmi
84M4M4u19k550m19 + 55020 + 518955gyorsforgalmi
85M4M4u20k518m20 + 51824 + 0463531gyorsforgalmi
86M4M4u24k46m24 + 04624 + 930887gyorsforgalmi
87M4M4u24k930m24 + 93029 + 2884372gyorsforgalmi
88M4M4u29k288m29 + 28834 + 2885002gyorsforgalmi
89M4M4u34k288m34 + 28840 + 6976408gyorsforgalmi
90M4M4u40k697m40 + 69748 + 5307826gyorsforgalmi
91M4M4u48k530m48 + 53055 + 3326806gyorsforgalmi
92M4M4u55k332m55 + 33262 + 9507616gyorsforgalmi
93M4M4u62k950m62 + 95066 + 0763124gyorsforgalmi
94M4M4u66k76m66 + 07672 + 4406364gyorsforgalmi
95M4M4u72k440m72 + 44080 + 4307990gyorsforgalmi
96M4M4u80k430m80 + 43088 + 9548528gyorsforgalmi
97M4M4u88k954m88 + 95493 + 5204558gyorsforgalmi
98M4M4u93k520m93 + 52098 + 3824934gyorsforgalmi
99M4M4u98k382m98 + 382105 + 0056623gyorsforgalmi
100M4M4u105k5m105 + 005117 + 28312278gyorsforgalmi
101M4M4u211k25m211 + 025214 + 6653738gyorsforgalmi
102M4M4u214k665m214 + 665226 + 70012035gyorsforgalmi
103M4M4u226k700m226 + 700237 + 06410550gyorsforgalmi
104M4M4u237k64m237 + 064242 + 0374967gyorsforgalmi
105M5M5u13k0m13 + 00013 + 635641gyorsforgalmi
106M5M5u13k635m13 + 63514 + 460841gyorsforgalmi
107M5M5u14k460m14 + 46016 + 5002011gyorsforgalmi
108M5M5u16k500m16 + 50021 + 6865197gyorsforgalmi
109M5M5u21k686m21 + 68622 + 058374gyorsforgalmi
110M5M5u22k58m22 + 05830 + 1328081gyorsforgalmi
111M5M5u30k132m30 + 13235 + 6185491gyorsforgalmi
112M5M5u35k618m35 + 61843 + 5047880gyorsforgalmi
113M5M5u43k504m43 + 50452 + 6859183gyorsforgalmi
114M5M5u52k685m52 + 68567 + 26514580gyorsforgalmi
115M5M5u67k265m67 + 26573 + 6986433gyorsforgalmi
116M5M5u73k698m73 + 69880 + 1596461gyorsforgalmi
117M5M5u80k159m80 + 15985 + 4055240gyorsforgalmi
118M5M5u85k405m85 + 40590 + 4335028gyorsforgalmi
119M5M5u90k433m90 + 433108 + 24117814gyorsforgalmi
120M5M5u108k241m108 + 241113 + 7945555gyorsforgalmi
121M5M5u113k794m113 + 794129 + 43015635gyorsforgalmi
122M5M5u129k430m129 + 430139 + 0659637gyorsforgalmi
123M5M5u139k65m139 + 065146 + 5967529gyorsforgalmi
124M5M5u146k596m146 + 596159 + 27512675gyorsforgalmi
125M5M5u159k275m159 + 275165 + 5046236gyorsforgalmi
126M5M5u165k504m165 + 504172 + 4647005gyorsforgalmi
127M5M5u172k464m172 + 464173 + 8961390gyorsforgalmi
128M6M6u14k148m14 + 14817 + 0812949gyorsforgalmi
129M6M6u17k81m17 + 08119 + 2312158gyorsforgalmi
130M6M6u19k231m19 + 23121 + 6262382gyorsforgalmi
131M6M6u21k626m21 + 62624 + 2872852gyorsforgalmi
132M6M6u24k287m24 + 28728 + 3504096gyorsforgalmi
133M6M6u28k350m28 + 35033 + 6425309gyorsforgalmi
134M6M6u33k642m33 + 64243 + 6079909gyorsforgalmi
135M6M6u43k607m43 + 60749 + 2535584gyorsforgalmi
136M6M6u49k253m49 + 25354 + 4785333gyorsforgalmi
137M6M6u54k478m54 + 47861 + 4566904gyorsforgalmi
138M6M6u61k456m61 + 45666 + 6915273gyorsforgalmi
139M6M6u66k691m66 + 69169 + 7133013gyorsforgalmi
140M6M6u69k713m69 + 71374 + 7545039gyorsforgalmi
141M6M6u74k754m74 + 75482 + 5037719gyorsforgalmi
142M6M6u82k503m82 + 50386 + 0263558gyorsforgalmi
143M6M6u86k26m86 + 02697 + 22511275gyorsforgalmi
144M6M6u97k225m97 + 225105 + 3498036gyorsforgalmi
145M6M6u105k349m105 + 349113 + 3958055gyorsforgalmi
146M6M6u113k395m113 + 395123 + 1399736gyorsforgalmi
147M6M6u123k139m123 + 139130 + 6427505gyorsforgalmi
148M6M6u130k642m130 + 642137 + 5766901gyorsforgalmi
149M6M6u137k576m137 + 576141 + 7374211gyorsforgalmi
150M6M6u141k737m141 + 737146 + 2884534gyorsforgalmi
151M6M6u146k288m146 + 288150 + 6894487gyorsforgalmi
152M6M6u150k689m150 + 689162 + 07311378gyorsforgalmi
153M6M6u162k73m162 + 073172 + 49310392gyorsforgalmi
154M6M6u172k493m172 + 493189 + 86717545gyorsforgalmi
155M7M7u7k681m7 + 6819 + 2541529gyorsforgalmi
156M7M7u9k254m9 + 25410 + 3121071gyorsforgalmi
157M7M7u10k312m10 + 31212 + 6462073gyorsforgalmi
158M7M7u12k646m12 + 64613 + 5571121gyorsforgalmi
159M7M7u13k557m13 + 55715 + 5011946gyorsforgalmi
160M7M7u15k501m15 + 50117 + 6312107gyorsforgalmi
161M7M7u17k631m17 + 63123 + 0005385gyorsforgalmi
162M7M7u23k0m23 + 00030 + 1487139gyorsforgalmi
163M7M7u30k148m30 + 14833 + 8523700gyorsforgalmi
164M7M7u33k852m33 + 85241 + 6007767gyorsforgalmi
165M7M7u41k600m41 + 60044 + 5942955gyorsforgalmi
166M7M7u44k594m44 + 59450 + 3315735gyorsforgalmi
167M7M7u50k331m50 + 33156 + 3346038gyorsforgalmi
168M7M7u56k334m56 + 33459 + 1172720gyorsforgalmi
169M7M7u59k117m59 + 11763 + 6784634gyorsforgalmi
170M7M7u63k678m63 + 67869 + 8866194gyorsforgalmi
171M7M7u69k886m69 + 88679 + 96410092gyorsforgalmi
172M7M7u79k964m79 + 96489 + 0869047gyorsforgalmi
173M7M7u89k86m89 + 08690 + 000914gyorsforgalmi
174M7M7u90k0m90 + 00097 + 7437801gyorsforgalmi
175M7M7u97k743m97 + 743105 + 0487364gyorsforgalmi
176M7M7u105k48m105 + 048111 + 6966577gyorsforgalmi
177M7M7u111k696m111 + 696114 + 2392562gyorsforgalmi
178M7M7u114k239m114 + 239120 + 2596014gyorsforgalmi
179M7M7u120k259m120 + 259125 + 1924922gyorsforgalmi
180M7M7u125k192m125 + 192129 + 1043988gyorsforgalmi
181M7M7u129k104m129 + 104134 + 1855074gyorsforgalmi
182M7M7u134k185m134 + 185142 + 3418161gyorsforgalmi
183M7M7u142k341m142 + 341145 + 1572885gyorsforgalmi
184M7M7u145k157m145 + 157150 + 0484876gyorsforgalmi
185M7M7u150k48m150 + 048159 + 8689754gyorsforgalmi
186M7M7u159k868m159 + 868170 + 14210268gyorsforgalmi
187M7M7u170k142m170 + 142174 + 7414601gyorsforgalmi
188M7M7u174k741m174 + 741182 + 8658062gyorsforgalmi
189M7M7u182k865m182 + 865190 + 2237420gyorsforgalmi
190M7M7u190k223m190 + 223206 + 05015838gyorsforgalmi
191M7M7u206k50m206 + 050210 + 5114445gyorsforgalmi
192M7M7u210k511m210 + 511218 + 4677911gyorsforgalmi
193M7M7u218k467m218 + 467224 + 0825646gyorsforgalmi
194M7M7u224k82m224 + 082231 + 6177540gyorsforgalmi
195M7M7u231k617m231 + 617234 + 2722642gyorsforgalmi
196M8M8u75k142m75 + 14277 + 8532667gyorsforgalmi
197M8M8u77k853m77 + 85382 + 5914777gyorsforgalmi
198M9M9u0k0m0 + 0000 + 390431gyorsforgalmi
199M9M9u0k390m0 + 3903 + 4212931gyorsforgalmi
200M9M9u3k421m3 + 4217 + 5334169gyorsforgalmi
201M9M9u7k533m7 + 53320 + 53912947gyorsforgalmi
202M15M15u0k708m0 + 7081 + 9381553gyorsforgalmi
203M15M15u1k938m1 + 93813 + 24111328gyorsforgalmi
204M15M15u13k241m13 + 24114 + 5041239gyorsforgalmi
205M19M19u0k0m0 + 0005 + 4906974gyorsforgalmi
206M19M19u5k490m5 + 4907 + 1441635gyorsforgalmi
207M19M19u7k144m7 + 1449 + 6822618gyorsforgalmi
208M25M25u0k868m0 + 8687 + 4046543gyorsforgalmi
209M25M25u7k404m7 + 40410 + 0962688gyorsforgalmi
210M25M25u10k96m10 + 09614 + 9974899gyorsforgalmi
211M25M25u14k997m14 + 99718 + 5683594gyorsforgalmi
212M30M30u1k550m1 + 5505 + 6834577gyorsforgalmi
213M30M30u5k683m5 + 68313 + 5117836gyorsforgalmi
214M30M30u13k511m13 + 51120 + 8997385gyorsforgalmi
215M30M30u20k899m20 + 89923 + 3902497gyorsforgalmi
216M30M30u23k390m23 + 39029 + 4506057gyorsforgalmi
217M30M30u29k450m29 + 45032 + 502680gyorsforgalmi
218M30M30u32k50m32 + 5039 + 8387786gyorsforgalmi
219M30M30u39k838m39 + 83850 + 41210578gyorsforgalmi
220M30M30u50k412m50 + 41263 + 32712912gyorsforgalmi
221M30M30u63k327m63 + 32774 + 93311603gyorsforgalmi
222M30M30u74k933m74 + 93380 + 5055676gyorsforgalmi
223M30M30u80k505m80 + 50587 + 6827077gyorsforgalmi
224M30M30u87k682m87 + 68288 + 551863gyorsforgalmi
225M31M31u0k0m0 + 0008 + 6059388gyorsforgalmi
226M31M31u8k605m8 + 60512 + 3983443gyorsforgalmi
227M35M35u0k550m0 + 55014 + 04113563gyorsforgalmi
228M35M35u14k41m14 + 04124 + 08210047gyorsforgalmi
229M35M35u24k82m24 + 08235 + 165812494gyorsforgalmi
230M35M35u35k1658m35 + 165838 + 0851434gyorsforgalmi
231M35M35u38k85m38 + 08539 + 7001619gyorsforgalmi
232M35M35u39k700m39 + 70043 + 8664442gyorsforgalmi
233M35M35u43k866m43 + 86648 + 5624696gyorsforgalmi
234M35M35u48k562m48 + 56259 + 13410572gyorsforgalmi
235M35M35u59k134m59 + 13467 + 7909451gyorsforgalmi
236M43M43u0k800m0 + 8003 + 1743315gyorsforgalmi
237M43M43u3k174m3 + 1747 + 3194061gyorsforgalmi
238M43M43u7k319m7 + 31910 + 6203380gyorsforgalmi
239M43M43u10k620m10 + 62019 + 2128594gyorsforgalmi
240M43M43u19k212m19 + 21223 + 5694354gyorsforgalmi
241M43M43u23k569m23 + 56934 + 60011246gyorsforgalmi
242M43M43u34k600m34 + 60046 + 40211590gyorsforgalmi
243M43M43u46k402m46 + 40254 + 2257823gyorsforgalmi
244M43M43u54k225m54 + 22557 + 7243506gyorsforgalmi
245M44M44u29k877m29 + 87735 + 7495871gyorsforgalmi
246M44M44u35k749m35 + 74949 + 22213472gyorsforgalmi
247M44M44u49k222m49 + 22271 + 09221875gyorsforgalmi
248M44M44u71k092m71 + 09283 + 25812162gyorsforgalmi
249M44M44u83k258m83 + 25895 + 16211904gyorsforgalmi
250M44M44u95k162m95 + 162113 + 55518392gyorsforgalmi
251M44M44u113k555m113 + 555117 + 5754020gyorsforgalmi
252M51M51u25k0m25 + 00028 + 6073599gyorsforgalmi
253M60M60u0k0m0 + 0006 + 1327867gyorsforgalmi
254M60M60u6k132m6 + 13225 + 23219124gyorsforgalmi
255M60M60u25k232m25 + 23229 + 3244139gyorsforgalmi
256M60M60u29k324m29 + 32430 + 8681638gyorsforgalmi
257M70M70u0k200m0 + 2002 + 3562147gyorsforgalmi
258M70M70u2k356m2 + 35610 + 3807980gyorsforgalmi
259M70M70u10k380m10 + 38018 + 1567824gyorsforgalmi
260M70M70u18k156m18 + 15621 + 2643107gyorsforgalmi
261M76M76u0k0m0 + 0002 + 7542732gyorsforgalmi
262M76M76u2k754m2 + 7544 + 4471693gyorsforgalmi
263M76M76u4k447m4 + 4478 + 3633915gyorsforgalmi
264M80M80u162k0m162 + 000165 + 7304010gyorsforgalmi
265M80M80u165k730m165 + 730171 + 1585190gyorsforgalmi
266M80M80u171k180m171 + 158181 + 67410756gyorsforgalmi
267M80M80u181k674m181 + 674188 + 6636981gyorsforgalmi
268M80M80u188k663m188 + 663190 + 1161456gyorsforgalmi
269M85M85u0k0m0 + 0007 + 3007370gyorsforgalmi
270M85M85u7k300m7 + 3009 + 9652672gyorsforgalmi
271M85M85u9k965m9 + 96516 + 1006239gyorsforgalmi
272M85M85u16k100m16 + 10020 + 6004403gyorsforgalmi
273M85M85u20k600m20 + 60022 + 5002063gyorsforgalmi
274M85M85u22k500m22 + 50026 + 8004415gyorsforgalmi
275M85M85u26k800m26 + 80031 + 3895132gyorsforgalmi
276M85M85u31k389m31 + 38943 + 30311912gyorsforgalmi
277M85M85u43k303m43 + 30352 + 3749071gyorsforgalmi
278M85M85u52k374m52 + 37459 + 7857417gyorsforgalmi
279M85M85u59k785m59 + 78571 + 65711870gyorsforgalmi
280M85M85u71k657m71 + 65781 + 91710260gyorsforgalmi
281M85M85u81k917m81 + 91784 + 6232708gyorsforgalmi
282M85M85u84k623m84 + 62388 + 2163587gyorsforgalmi
283M86M86u80k950m80 + 95085 + 8724917gyorsforgalmi
284M86M86u85k872m85 + 87293 + 2707426gyorsforgalmi
285M86M86u93k270m93 + 27096 + 7683494gyorsforgalmi
286M86M86u96k768m96 + 768105 + 0008219gyorsforgalmi
287M86M86u105k0m105 + 000115 + 61010617gyorsforgalmi
288M86M86u115k610m115 + 610123 + 5507943gyorsforgalmi
289M86M86u123k550m123 + 550132 + 7059150gyorsforgalmi
290M86M86u132k705m132 + 705139 + 4226631gyorsforgalmi
291M86M86u139k422m139 + 422142 + 3242902gyorsforgalmi
292M86M86u147k0m147 + 000149 + 6002675gyorsforgalmi
29311u7k976m7 + 9768 + 753754főúti
29411u8k753m8 + 7539 + 410660főúti
29511u9k410m9 + 41010 + 325868főúti
29611u10k325m10 + 32510 + 795292főúti
29711u10k795m10 + 79512 + 0631249főúti
29811u12k63m12 + 06312 + 987951főúti
29911u12k987m12 + 98713 + 805833főúti
30011u13k805m13 + 80516 + 6732895főúti
30111u16k673m16 + 67320 + 9024249főúti
30211u20k902m20 + 90226 + 6195718főúti
30311u26k619m26 + 61929 + 2142580főúti
30411u29k214m29 + 21431 + 3792158főúti
30511u31k379m31 + 37933 + 4702115főúti
30611u33k470m33 + 47035 + 1591699főúti
30711u35k159m35 + 15935 + 820644főúti
30811u35k820m35 + 82041 + 1495333főúti
30911u41k149m41 + 14944 + 6543458főúti
31011u44k654m44 + 65444 + 764103főúti
31111u44k764m44 + 76447 + 3152605főúti
31211u47k315m47 + 31547 + 434118főúti
31311u49k283m49 + 28350 + 9211640főúti
31411u50k921m50 + 92151 + 820897főúti
31511u51k820m51 + 82056 + 7934955főúti
31611u57k946m57 + 94658 + 680736főúti
31711u60k383m60 + 38362 + 2901896főúti
31811u67k136m67 + 13667 + 779638főúti
31911u67k779m67 + 77970 + 3902585főúti
32011u70k390m70 + 39074 + 4154038főúti
32111u74k415m74 + 41574 + 612197főúti
32211u76k721m76 + 72180 + 1543426főúti
32311u89k195m89 + 19590 + 2051002főúti
32411u90k205m90 + 20593 + 5673357főúti
32511u93k567m93 + 56796 + 9443362főúti
32611u96k944m96 + 944108 + 17711425főúti
32711u108k177m108 + 177108 + 349172főúti
32811u110k517m110 + 517111 + 6301149főúti
32911u111k630m111 + 630113 + 1371502főúti
33011u113k137m113 + 137115 + 1792024főúti
33111u115k179m115 + 179119 + 0743874főúti
33211u119k74m119 + 074121 + 4232394főúti
33311u121k423m121 + 423122 + 240814főúti
33411u128k170m128 + 170129 + 9281788főúti
33511u129k928m129 + 928131 + 0851217főúti
33611u131k85m131 + 085132 + 7321608főúti
33711u135k402m135 + 402137 + 7492356főúti
33811u140k219m140 + 219145 + 1594937főúti
33911u145k159m145 + 159146 + 9141755főúti
34011u146k914m146 + 914148 + 1031189főúti
34111u148k103m148 + 103152 + 9284824főúti
34211u152k928m152 + 928153 + 171244főúti
34311u153k171m153 + 171159 + 2166055főúti
34411u165k111m165 + 111165 + 779667főúti
34511u165k779m165 + 779168 + 0392289főúti
34611u169k354m169 + 354171 + 0471694főúti
34711u171k47m171 + 047172 + 0911040főúti
34811u174k620m174 + 620176 + 4921850főúti
34911u176k492m176 + 492177 + 031521főúti
35022u14k774m14 + 77416 + 6521836főúti
35122u16k652m16 + 65217 + 001379főúti
35222u20k569m20 + 56921 + 554978főúti
35322u21k625m21 + 62521 + 939446főúti
35422u27k45m27 + 04527 + 334289főúti
35522u29k208m29 + 20831 + 6322424főúti
35622u37k300m37 + 30039 + 6592360főúti
35722u39k659m39 + 65940 + 162518főúti
35822u40k162m40 + 16243 + 3943235főúti
35922u43k394m43 + 39443 + 615221főúti
36022u44k340m44 + 34045 + 090734főúti
36122u46k70m46 + 07048 + 6542581főúti
36222u48k654m48 + 65448 + 961310főúti
36322u48k961m48 + 96152 + 5243553főúti
36422u52k524m52 + 52453 + 5801072főúti
36522u53k580m53 + 58053 + 777181főúti
36622u53k777m53 + 77754 + 195429főúti
36722u56k10m56 + 01057 + 2001162főúti
36822u57k200m57 + 20061 + 3904101főúti
36922u62k550m62 + 55064 + 0701694főúti
37022u66k980m66 + 98072 + 0905108főúti
37122u72k90m72 + 09073 + 2701173főúti
37222u73k270m73 + 27075 + 1511882főúti
37322u75k151m75 + 15177 + 2561890főúti
37422u77k256m77 + 25678 + 5831643főúti
37533u17k534m17 + 53418 + 428883főúti
37633u22k810m22 + 81025 + 0582248főúti
37733u25k058m25 + 05825 + 636560főúti
37833u25k636m25 + 63627 + 4301768főúti
37933u27k469m27 + 43027 + 797364főúti
38033u32k851m32 + 85133 + 244396főúti
38133u33k244m33 + 24434 + 7891546főúti
38233u34k789m34 + 78935 + 477688főúti
38333u35k477m35 + 47736 + 8461373főúti
38433u36k846m36 + 84637 + 321475főúti
38533u37k321m37 + 32138 + 077756főúti
38633u38k077m38 + 07739 + 1901113főúti
38733u39k190m39 + 19041 + 0921903főúti
38833u41k092m41 + 09241 + 377288főúti
38933u44k729m44 + 72946 + 6181887főúti
39033u46k618m46 + 61853 + 6727057főúti
39133u53k672m53 + 67255 + 4381766főúti
39233u60k734m60 + 73461 + 580840főúti
39333u61k580m61 + 58065 + 1363549főúti
39433u68k087m68 + 08768 + 232145főúti
39533u68k232m68 + 23272 + 9884757főúti
39633u72k988m72 + 98873 + 620633főúti
39733u73k620m73 + 62077 + 0563433főúti
39833u77k056m77 + 05678 + 9911933főúti
39933u78k991m78 + 99179 + 804811főúti
40033u79k804m79 + 80480 + 087284főúti
40133u82k866m82 + 86683 + 392525főúti
40233u83k392m83 + 39284 + 7001314főúti
40333u84k700m84 + 70089 + 3484641főúti
40433u89k348m89 + 34890 + 283937főúti
40533u90k283m90 + 28393 + 2012918főúti
40633u93k201m93 + 20193 + 956755főúti
40733u93k956m93 + 95697 + 9063960főúti
40833u97k906m97 + 90699 + 5711670főúti
40933u99k571m99 + 571108 + 5028931főúti
41033u108k502m108 + 502109 + 425924főúti
41133u110k910m110 + 910118 + 1877282főúti
41233u119k011m119 + 011120 + 4491436főúti
41333u120k449m120 + 449122 + 2451795főúti
41433u122k245m122 + 245123 + 9121678főúti
41533u123k912m123 + 912127 + 1003187főúti
41633u127k100m127 + 100130 + 3383233főúti
41733u131k899m131 + 899136 + 2434346főúti
41833u136k243m136 + 243137 + 6531415főúti
41933u137k653m137 + 653138 + 9861331főúti
42033u138k986m138 + 986140 + 2121226főúti
42133u140k212m140 + 212142 + 4262218főúti
42233u142k426m142 + 426146 + 0543634főúti
42333u146k054m146 + 054148 + 8572797főúti
42433u148k857m148 + 857152 + 3173460főúti
42533u153k186m153 + 186153 + 338155főúti
42633u153k338m153 + 338157 + 7554425főúti
42733u157k755m157 + 755158 + 493731főúti
42833u159k621m159 + 621163 + 8664245főúti
42933u165k730m165 + 730166 + 540809főúti
43033u166k540m166 + 540171 + 3204730főúti
43133u172k429m172 + 429173 + 005576főúti
43233u173k005m173 + 005173 + 910904főúti
43333u175k881m175 + 881176 + 451569főúti
43433u176k451m176 + 451179 + 4102960főúti
43533u189k214m189 + 214189 + 709496főúti
43633u189k709m189 + 709190 + 370642főúti
43733u190k370m190 + 370191 + 5181119főúti
43833u191k518m191 + 518193 + 8312307főúti
43933u193k831m193 + 831195 + 0041173főúti
44033u195k004m195 + 004198 + 3543355főúti
44133u198k354m198 + 354198 + 815456főúti
44233u198k815m198 + 815199 + 655840főúti
44333u199k655m199 + 655200 + 9081013főúti
44433u203k590m203 + 590205 + 3861798főúti
44533u205k997m205 + 997209 + 4513481főúti
44633u209k451m209 + 451212 + 1203545főúti
44733u214k631m214 + 631216 + 1101479főúti
44833u216k110m216 + 110219 + 8303718főúti
44933u222k42m222 + 42222 + 395353főúti
45033u222k395m222 + 395222 + 642239főúti
45133u222k642m222 + 642223 + 172519főúti
45233u223k172m223 + 172227 + 1523981főúti
45333u227k152m227 + 152230 + 8353682főúti
45433u232k804m232 + 804233 + 343539főúti
45533u234k507m234 + 507234 + 692180főúti
45633u234k692m234 + 692240 + 5525856főúti
45733u240k552m240 + 552242 + 3811851főúti
45833u242k381m242 + 381243 + 6441263főúti
45933u245k762m245 + 762246 + 676914főúti
46033u248k46m248 + 046248 + 845799főúti
46144u22k654m22 + 65425 + 3722717főúti
46244u28k870m28 + 87029 + 258388főúti
46344u29k258m29 + 25831 + 1741914főúti
46444u31k174m31 + 17433 + 7462572főúti
46544u35k111m35 + 11135 + 320209főúti
46644u35k320m35 + 32036 + 6311310főúti
46744u36k631m36 + 63140 + 1263495főúti
46844u40k126m40 + 12641 + 8521721főúti
46944u43k374m43 + 37444 + 6621288főúti
47044u44k662m44 + 66245 + 557894főúti
47144u47k200m47 + 20050 + 5003305főúti
47244u50k500m50 + 50050 + 875370főúti
47344u54k136m54 + 13657 + 6763534főúti
47444u60k540m60 + 54067 + 5747032főúti
47544u71k970m71 + 97080 + 7718807főúti
47644u80k771m80 + 77184 + 5423767főúti
47744u88k801m88 + 80193 + 7034902főúti
47844u93k703m93 + 70398 + 5586982főúti
47944u98k558m98 + 558101 + 9503516főúti
48044u101k950m101 + 950103 + 18803067főúti
48144u103k1880m103 + 1880105 + 4702647főúti
48244u105k470m105 + 470107 + 8752426főúti
48344u107k875m107 + 875112 + 1124241főúti
48444u112k112m112 + 112112 + 588476főúti
48544u112k588m112 + 588113 + 077488főúti
48644u113k77m113 + 077120 + 10067917főúti
48744u120k1006m120 + 1006123 + 5472540főúti
48844u123k547m123 + 547126 + 1802633főúti
48944u128k511m128 + 511128 + 716205főúti
49044u128k716m128 + 716129 + 357643főúti
49144u129k357m129 + 357138 + 4849146főúti
49244u140k441m140 + 441141 + 265894főúti
49344u141k265m141 + 265151 + 1919937főúti
49444u151k191m151 + 191156 + 0134049főúti
49544u156k13m156 + 013163 + 5927537főúti
49644u163k592m163 + 592165 + 0351439főúti
49744u165k35m165 + 035174 + 8899886főúti
49844u174k889m174 + 889179 + 4264494főúti
49944u179k426m179 + 426181 + 0161589főúti
50044u181k16m181 + 016183 + 2952282főúti
50144u183k295m183 + 295184 + 231936főúti
50244u184k231m184 + 231184 + 771480főúti
50344u184k771m184 + 771188 + 1923480főúti
50444u188k192m188 + 192190 + 2782092főúti
50544u190k278m190 + 278190 + 636358főúti
50644u190k636m190 + 636192 + 9962358főúti
50744u192k996m192 + 996194 + 1651170főúti
50844u194k165m194 + 165197 + 9683803főúti
50944u197k968m197 + 968200 + 6602692főúti
51044u200k660m200 + 660204 + 9954329főúti
51144u204k995m204 + 995209 + 28186872főúti
51244u209k2818m209 + 2818211 + 9323682főúti
51344u211k932m211 + 932216 + 7754866főúti
51444u216k775m216 + 775219 + 5232582főúti
51544u219k523m219 + 523221 + 7942263főúti
51644u228k385m228 + 385229 + 257886főúti
51744u229k257m229 + 257231 + 0791822főúti
51844u231k79m231 + 079232 + 8831787főúti
51944u232k883m232 + 883233 + 318451főúti
52044u233k318m233 + 318235 + 4392104főúti
52144u235k439m235 + 439237 + 4532053főúti
52244u239k120m239 + 120241 + 2082085főúti
52344u241k208m241 + 208243 + 0441904főúti
52444u243k44m243 + 044243 + 738691főúti
52544u243k738m243 + 738246 + 4292694főúti
52644u246k429m246 + 429253 + 3126870főúti
52744u253k312m253 + 312258 + 4095116főúti
52844u260k2m260 + 002261 + 5681554főúti
52944u261k568m261 + 568265 + 5103859főúti
53044u265k510m265 + 510266 + 7151201főúti
53144u266k715m266 + 715268 + 1401447főúti
53244u268k140m268 + 140268 + 762621főúti
53344u268k762m268 + 762270 + 6241876főúti
53444u277k822m277 + 822281 + 2853505főúti
53544u281k285m281 + 285282 + 7921493főúti
53644u282k792m282 + 792285 + 2102473főúti
53744u286k755m286 + 755287 + 405612főúti
53844u287k405m287 + 405290 + 3272914főúti
53944u290k327m290 + 327292 + 7662491főúti
54044u292k766m292 + 766295 + 4642482főúti
54144u295k464m295 + 464296 + 4951020főúti
54244u296k495m296 + 495298 + 4261935főúti
54344u298k426m298 + 426300 + 4831746főúti
54444u300k483m300 + 483304 + 0283579főúti
54544u304k28m304 + 028306 + 4412420főúti
54644u306k441m306 + 441313 + 0106482főúti
54744u313k10m313 + 010316 + 4563446főúti
54844u316k456m316 + 456319 + 4713033főúti
54944u319k471m319 + 471321 + 2011712főúti
55044u321k201m321 + 201323 + 4002215főúti
55144u323k400m323 + 400327 + 5994179főúti
55244u327k599m327 + 599328 + 6181053főúti
55344u328k618m328 + 618332 + 3513745főúti
55444u332k351m332 + 351333 + 121758főúti
55544u333k121m333 + 121336 + 7803665főúti
55644u336k780m336 + 780340 + 6373873főúti
55744u340k637m340 + 637340 + 784140főúti
55844u341k626m341 + 626341 + 988602főúti
55955u19k250m19 + 25023 + 1454010főúti
56055u25k906m25 + 90628 + 5162573főúti
56155u28k516m28 + 51631 + 6063138főúti
56255u31k606m31 + 60636 + 4174777főúti
56355u36k417m36 + 41736 + 722325főúti
56455u37k945m37 + 94541 + 9483973főúti
56555u42k1224m42 + 122445 + 0341831főúti
56655u45k34m45 + 03447 + 7452715főúti
56755u47k745m47 + 74549 + 4681717főúti
56855u49k468m49 + 46849 + 905443főúti
56955u49k905m49 + 90551 + 9832049főúti
57055u54k603m54 + 60357 + 9863375főúti
57155u59k212m59 + 21261 + 9092679főúti
57255u62k135m62 + 13566 + 3874283főúti
57355u70k163m70 + 16374 + 1433986főúti
57455u74k143m74 + 14380 + 8676742főúti
57555u80k867m80 + 86782 + 0041128főúti
57655u90k782m90 + 78291 + 548781főúti
57755u91k548m91 + 54893 + 1501603főúti
57855u93k150m93 + 15096 + 4643336főúti
57955u96k464m96 + 46498 + 4221959főúti
58055u98k422m98 + 422101 + 2982963főúti
58155u101k298m101 + 298103 + 0441735főúti
58255u103k44m103 + 044103 + 787737főúti
58355u103k787m103 + 787104 + 408621főúti
58455u104k408m104 + 408105 + 361962főúti
58555u105k361m105 + 361106 + 5071152főúti
58655u106k507m106 + 507108 + 4671961főúti
58755u108k467m108 + 467108 + 717248főúti
58855u108k717m108 + 717110 + 2731547főúti
58955u110k273m110 + 273110 + 800526főúti
59055u115k155m115 + 155121 + 8026690főúti
59155u121k802m121 + 802125 + 1453344főúti
59255u125k145m125 + 145131 + 4456292főúti
59355u131k445m131 + 445133 + 6033430főúti
59455u133k603m133 + 603138 + 7775200főúti
59555u142k105m142 + 105146 + 4104323főúti
59655u147k490m147 + 490152 + 7325234főúti
59755u152k732m152 + 732155 + 8513129főúti
59855u155k851m155 + 851158 + 8653017főúti
59955u158k865m158 + 865159 + 9751101főúti
60055u159k975m159 + 975161 + 4651499főúti
60155u161k465m161 + 465162 + 6121078főúti
60255u162k612m162 + 612164 + 0541450főúti
60355u164k54m164 + 054165 + 0741019főúti
60455u173k593m173 + 593174 + 8511250főúti
60555u174k851m174 + 851178 + 6743830főúti
60655u178k674m178 + 674181 + 7863126főúti
60755u181k786m181 + 786183 + 3691598főúti
60855u183k369m183 + 369183 + 724354főúti
60955u183k724m183 + 724184 + 430863főúti
61055u184k430m184 + 430185 + 4011088főúti
61166u18k12m18 + 01218 + 609598főúti
61266u19k677m19 + 67720 + 318647főúti
61366u20k432m20 + 43222 + 6192213főúti
61466u22k619m22 + 61922 + 959323főúti
61566u22k959m22 + 95923 + 8961224főúti
61666u23k896m23 + 89625 + 4871588főúti
61766u25k487m25 + 48729 + 5224074főúti
61866u29k522m29 + 52234 + 1204718főúti
61966u36k530m36 + 53037 + 110578főúti
62066u37k110m37 + 11048 + 28211165főúti
62166u48k282m48 + 28250 + 1991914főúti
62266u50k199m50 + 19951 + 4081212főúti
62366u51k408m51 + 40859 + 0237605főúti
62466u59k23m59 + 02360 + 6171599főúti
62566u60k617m60 + 61762 + 0501311főúti
62666u62k50m62 + 05065 + 6373627főúti
62766u65k637m65 + 63768 + 0282391főúti
62866u68k28m68 + 02868 + 992966főúti
62966u68k992m68 + 99270 + 4551451főúti
63066u70k455m70 + 45572 + 10602389főúti
63166u72k1060m72 + 106076 + 2333562főúti
63266u76k233m76 + 23377 + 3241172főúti
63366u77k324m77 + 32481 + 3024077főúti
63466u81k302m81 + 30285 + 1303866főúti
63566u85k130m85 + 13087 + 0802011főúti
63666u87k80m87 + 08088 + 0581059főúti
63766u89k413m89 + 41389 + 547137főúti
63866u89k547m89 + 54790 + 041528főúti
63966u90k41m90 + 04197 + 4767401főúti
64066u97k476m97 + 476104 + 2606777főúti
64166u104k260m104 + 260105 + 050804főúti
64266u105k50m105 + 050107 + 8502781főúti
64366u108k962m108 + 962111 + 5602606főúti
64466u111k560m111 + 560120 + 2738709főúti
64566u120k273m120 + 273123 + 9003605főúti
64666u123k900m123 + 900130 + 6796801főúti
64766u130k679m130 + 679131 + 9741282főúti
64866u131k974m131 + 974135 + 5393682főúti
64966u135k539m135 + 539135 + 861230főúti
65066u135k861m135 + 861137 + 3001474főúti
65166u137k300m137 + 300139 + 0861757főúti
65266u139k86m139 + 086139 + 1049938főúti
65366u139k1049m139 + 1049140 + 256364főúti
65466u140k256m140 + 256140 + 764386főúti
65566u140k764m140 + 764142 + 7922280főúti
65666u142k792m142 + 792149 + 7836999főúti
65766u150k764m150 + 764156 + 9826221főúti
65866u157k616m157 + 616159 + 9282327főúti
65966u159k928m159 + 928162 + 0722116főúti
66066u162k72m162 + 072163 + 1071110főúti
66166u163k331m163 + 331166 + 8403448főúti
66266u166k840m166 + 840167 + 541697főúti
66366u168k200m168 + 200169 + 030846főúti
66466u169k30m169 + 030171 + 9702915főúti
66566u171k970m171 + 970173 + 1851215főúti
66666u173k185m173 + 185174 + 5851398főúti
66766u174k585m174 + 585176 + 8902304főúti
66866u176k890m176 + 890177 + 550652főúti
66966u177k550m177 + 550178 + 7451205főúti
67066u178k745m178 + 745180 + 8452103főúti
67166u180k845m180 + 845184 + 1853334főúti
67266u184k185m184 + 185186 + 8202617főúti
67366u186k820m186 + 820187 + 047235főúti
67466u187k390m187 + 390188 + 385982főúti
67566u188k385m188 + 385189 + 165786főúti
67666u189k165m189 + 165192 + 3013148főúti
67766u202k224m202 + 224203 + 3941189főúti
67866u203k394m203 + 394206 + 2502865főúti
67966u206k250m206 + 250209 + 6303370főúti
68066u209k630m209 + 630211 + 1601541főúti
68166u211k160m211 + 160213 + 2742113főúti
68266u213k274m213 + 274216 + 3663092főúti
68366u217k84m217 + 084217 + 767684főúti
68466u217k767m217 + 767218 + 177411főúti
68566u218k177m218 + 177218 + 828652főúti
68666u219k617m219 + 617221 + 4001775főúti
68766u221k400m221 + 400221 + 580184főúti
68866u221k580m221 + 580223 + 6802101főúti
68966u224k184m224 + 184226 + 0991918főúti
69066u226k499m226 + 499227 + 8651401főúti
69166u227k865m227 + 865229 + 5051638főúti
69266u234k175m234 + 175236 + 2402063főúti
69366u236k240m236 + 240238 + 0781835főúti
69466u238k78m238 + 078239 + 2661189főúti
69566u239k932m239 + 932242 + 8042944főúti
69666u243k20m243 + 020243 + 767753főúti
69766u244k14m244 + 014245 + 9572586főúti
69866u246k316m246 + 316249 + 8403510főúti
69966u249k840m249 + 840250 + 376551főúti
70066u251k742m251 + 742257 + 0285289főúti
70166u257k28m257 + 028258 + 7261677főúti
70266u258k726m258 + 726261 + 5722831főúti
70366u261k572m261 + 572262 + 293765főúti
70477u17k4257m17 + 425717 + 4551342főúti
70577u17k4615m17 + 461523 + 6902288főúti
70677u23k690m23 + 69024 + 9961311főúti
70777u24k996m24 + 99630 + 8915880főúti
70877u33k707m33 + 70735 + 7422030főúti
70977u37k525m37 + 52540 + 7633210főúti
71077u40k763m40 + 76344 + 8604096főúti
71177u44k860m44 + 86045 + 428619főúti
71277u45k428m45 + 42845 + 896466főúti
71377u52k914m52 + 91454 + 9752059főúti
71477u54k975m54 + 97557 + 0302043főúti
71577u57k30m57 + 03060 + 2323207főúti
71677u60k232m60 + 23262 + 0271795főúti
71777u62k27m62 + 02762 + 386360főúti
71877u67k20m67 + 02068 + 7011680főúti
71977u68k701m68 + 70169 + 7451040főúti
72077u69k745m69 + 74570 + 610881főúti
72177u71k70m71 + 07074 + 2002903főúti
72277u74k200m74 + 20078 + 0934079főúti
72377u78k93m78 + 09378 + 35602670főúti
72477u78k5948m78 + 594879 + 6561504főúti
72577u81k765m81 + 76584 + 4372579főúti
72677u84k437m84 + 43785 + 8981692főúti
72777u86k761m86 + 76187 + 520734főúti
72877u87k520m87 + 52092 + 8705390főúti
72977u95k177m95 + 17796 + 6241464főúti
73077u96k624m96 + 62498 + 0821440főúti
73177u98k82m98 + 08299 + 4831455főúti
73277u99k483m99 + 483101 + 1791669főúti
73377u101k179m101 + 179105 + 2523898főúti
73477u105k252m105 + 252107 + 2131978főúti
73577u107k213m107 + 213107 + 358172főúti
73677u108k228m108 + 228109 + 4961267főúti
73777u109k496m109 + 496110 + 406908főúti
73877u112k2531m112 + 2531112 + 46802155főúti
73977u112k4680m112 + 4680112 + 74642771főúti
74077u112k7492m112 + 7492113 + 120734főúti
74177u113k137m113 + 137113 + 281172főúti
74277u115k17m115 + 017117 + 6802659főúti
74377u121k588m121 + 588123 + 2981708főúti
74477u123k298m123 + 298124 + 003701főúti
74577u125k159m125 + 159127 + 3502161főúti
74677u127k350m127 + 350127 + 730409főúti
74777u127k911m127 + 911128 + 721811főúti
74877u129k792m129 + 792132 + 1292313főúti
74977u132k129m132 + 129133 + 9341820főúti
75077u141k669m141 + 669142 + 8551184főúti
75177u142k855m142 + 855144 + 8592077főúti
75277u155k889m155 + 889156 + 810909főúti
75377u156k810m156 + 810162 + 7385936főúti
75477u165k2m165 + 002167 + 6002603főúti
75577u167k600m167 + 600172 + 6955206főúti
75677u172k695m172 + 695173 + 733998főúti
75777u173k733m173 + 733175 + 3981735főúti
75877u175k398m175 + 398177 + 6082204főúti
75977u177k608m177 + 608177 + 950340főúti
76077u178k255m178 + 255179 + 5881343főúti
76177u179k588m179 + 588183 + 7044118főúti
76277u183k704m183 + 704188 + 2944577főúti
76377u188k294m188 + 294188 + 692432főúti
76477u188k692m188 + 692190 + 1001408főúti
76577u190k745m190 + 745193 + 3912641főúti
76677u193k391m193 + 391195 + 6962308főúti
76777u195k696m195 + 696199 + 5813888főúti
76877u199k581m199 + 581201 + 7202131főúti
76977u201k720m201 + 720204 + 1142437főúti
77077u204k114m204 + 114206 + 3182258főúti
77177u206k318m206 + 318206 + 698419főúti
77277u208k224m208 + 224209 + 3201114főúti
77377u209k320m209 + 320212 + 0702770főúti
77477u212k70m212 + 070213 + 9221149főúti
77577u214k400m214 + 400216 + 4362043főúti
77677u216k436m216 + 436216 + 920494főúti
77777u216k920m216 + 920218 + 2301317főúti
77877u218k230m218 + 230220 + 3932158főúti
77977u220k393m220 + 393221 + 5901190főúti
78077u221k949m221 + 949222 + 385433főúti
78177u222k385m222 + 385222 + 595209főúti
78277u226k200m226 + 200228 + 2902087főúti
78377u231k54m231 + 054232 + 3051241főúti
78477u232k305m232 + 305233 + 4761200főúti
78588u0k0m0 + 0002 + 6542975főúti
78688u2k5011m2 + 501114 + 6736969főúti
78788u14k1000m14 + 100016 + 041877főúti
78888u16k41m16 + 04117 + 8111674főúti
78988u17k811m17 + 81122 + 8265504főúti
79088u22k826m22 + 82623 + 204377főúti
79188u23k204m23 + 20424 + 077876főúti
79288u24k77m24 + 07724 + 720645főúti
79388u24k720m24 + 72031 + 2506613főúti
79488u31k250m31 + 25034 + 5933395főúti
79588u34k593m34 + 59340 + 0685217főúti
79688u40k68m40 + 06844 + 1494061főúti
79788u44k149m44 + 14946 + 0151899főúti
79888u46k15m46 + 01548 + 3582341főúti
79988u48k358m48 + 35850 + 5832214főúti
80088u50k583m50 + 58351 + 372792főúti
80188u51k372m51 + 37253 + 3201943főúti
80288u53k320m53 + 32057 + 1773882főúti
80388u57k177m57 + 17760 + 1452939főúti
80488u60k145m60 + 14562 + 6012468főúti
80588u62k601m62 + 60165 + 1752738főúti
80688u65k175m65 + 17566 + 7821607főúti
80788u66k782m66 + 78268 + 2861509főúti
80888u68k286m68 + 28671 + 0962810főúti
80988u71k96m71 + 09674 + 0812976főúti
81088u74k81m74 + 08174 + 573488főúti
81188u74k573m74 + 57375 + 111543főúti
81288u75k111m75 + 11178 + 1263021főúti
81388u78k126m78 + 12680 + 5712435főúti
81488u80k571m80 + 57182 + 6792115főúti
81588u83k521m83 + 52192 + 1788648főúti
81688u92k178m92 + 17894 + 4682300főúti
81788u94k468m94 + 46897 + 8513379főúti
81888u97k851m97 + 85198 + 558706főúti
81988u98k558m98 + 55899 + 021467főúti
82088u99k21m99 + 02199 + 697688főúti
82188u99k697m99 + 697101 + 2061505főúti
82288u101k206m101 + 206101 + 573380főúti
82388u102k398m102 + 398104 + 0351595főúti
82488u104k35m104 + 035104 + 321349főúti
82588u104k321m104 + 321106 + 2411890főúti
82688u106k241m106 + 241110 + 2253954főúti
82788u110k225m110 + 225110 + 863639főúti
82888u110k863m110 + 863111 + 509637főúti
82988u111k509m111 + 509113 + 4301915főúti
83088u113k430m113 + 430114 + 170743főúti
83188u114k170m114 + 170115 + 8071631főúti
83288u115k807m115 + 807116 + 785976főúti
83388u116k785m116 + 785117 + 9971281főúti
83488u117k997m117 + 997122 + 3544362főúti
83588u122k354m122 + 354123 + 5341178főúti
83688u123k534m123 + 534125 + 7792260főúti
83788u125k779m125 + 779126 + 8841099főúti
83888u126k884m126 + 884134 + 0327206főúti
83988u134k32m134 + 032136 + 2722191főúti
84088u136k272m136 + 272137 + 5701299főúti
84188u137k570m137 + 570137 + 784215főúti
84288u137k784m137 + 784139 + 4771686főúti
84388u139k477m139 + 477139 + 957481főúti
84488u141k41m141 + 041141 + 156115főúti
84588u141k156m141 + 156145 + 0583838főúti
84688u145k58m145 + 058145 + 189131főúti
84788u145k189m145 + 189145 + 571379főúti
84888u145k571m145 + 571146 + 5951031főúti
84988u146k595m146 + 595149 + 9123304főúti
85088u150k638m150 + 638151 + 140476főúti
85188u151k140m151 + 140153 + 9392782főúti
85288u155k200m155 + 200156 + 083888főúti
85388u157k86m157 + 086158 + 5981517főúti
85488u159k232m159 + 232161 + 5732365főúti
85588u165k598m165 + 598165 + 923326főúti
85688u165k923m165 + 923166 + 544609főúti
85788u166k544m166 + 544166 + 777231főúti
85888u166k777m166 + 777168 + 6431874főúti
85988u168k643m168 + 643169 + 592948főúti
86088u169k592m169 + 592171 + 2301663főúti
86188u171k230m171 + 230172 + 3651115főúti
86288u172k365m172 + 365172 + 678322főúti
86388u172k678m172 + 678173 + 7891109főúti
86488u173k789m173 + 789177 + 4583671főúti
86588u177k458m177 + 458178 + 046588főúti
86688u178k46m178 + 046179 + 4161381főúti
86788u180k684m180 + 684181 + 7021018főúti
86888u181k702m181 + 702181 + 912209főúti
86988u181k912m181 + 912182 + 523764főúti
87088u184k599m184 + 599186 + 1411531főúti
87188u186k606m186 + 606188 + 8592257főúti
87288u188k859m188 + 859189 + 798968főúti
87388u189k798m189 + 798190 + 587768főúti
8741010u12k164m12 + 16412 + 730556főúti
8751010u13k250m13 + 25013 + 798489főúti
8761010u13k798m13 + 79814 + 602831főúti
8771010u14k602m14 + 60217 + 0102372főúti
8781010u17k10m17 + 01017 + 504505főúti
8791010u20k459m20 + 45921 + 305843főúti
8801010u21k305m21 + 30523 + 8502548főúti
8811010u26k895m26 + 89528 + 9352037főúti
8821010u30k100m30 + 10031 + 7621658főúti
8831010u31k762m31 + 76232 + 283630főúti
8841010u34k278m34 + 27835 + 3991127főúti
8851010u35k399m35 + 39937 + 0781676főúti
8861010u39k494m39 + 49441 + 3831886főúti
8871010u46k733m46 + 73350 + 6633868főúti
8881010u60k114m60 + 11460 + 363250főúti
8891010u62k167m62 + 16767 + 9165709főúti
8901010u71k854m71 + 85475 + 5193648főúti
8911111u13k236m13 + 23613 + 949387főúti
8921111u13k949m13 + 94914 + 489873főúti
8931111u14k489m14 + 48916 + 9352418főúti
8941111u31k298m31 + 29835 + 4854188főúti
8951111u39k117m39 + 11741 + 3212204főúti
8961111u44k276m44 + 27645 + 4261150főúti
8971111u45k426m45 + 42648 + 3472864főúti
8981111u50k447m50 + 44751 + 7991318főúti
8991111u53k705m53 + 70555 + 4231643főúti
9001111u55k423m55 + 42363 + 6128079főúti
9011111u67k670m67 + 67072 + 1744289főúti
9021212u0k0m0 + 0004 + 1133910főúti
9031212u7k528m7 + 5288 + 7561243főúti
9041212u8k756m8 + 75611 + 5412788főúti
9051212u13k954m13 + 95414 + 879929főúti
9061212u14k879m14 + 87918 + 8094060főúti
9071212u21k55m21 + 05521 + 883827főúti
9081212u21k883m21 + 88323 + 4031656főúti
9091212u25k1203m25 + 120326 + 412473főúti
9101313u0k0m0 + 0000 + 585585főúti
9111313u1k503m1 + 5034 + 8583355főúti
9121313u4k858m4 + 8586 + 3451435főúti
9131313u6k345m6 + 3458 + 9272583főúti
9141313u8k927m8 + 92710 + 1571230főúti
9151313u10k157m10 + 15710 + 441284főúti
9161313u10k441m10 + 44113 + 1032662főúti
9171313u13k103m13 + 10314 + 5171414főúti
9181313u14k517m14 + 51715 + 5231006főúti
9191313u15k523m15 + 52320 + 6265103főúti
9201313u20k626m20 + 62621 + 377751főúti
9211313u21k377m21 + 37722 + 8141437főúti
9221313u22k814m22 + 81422 + 978164főúti
9231313u22k978m22 + 97826 + 4283450főúti
9241313u26k428m26 + 42830 + 3553927főúti
9251414u3k670m3 + 6706 + 1052435főúti
9261414u6k105m6 + 1058 + 3902337főúti
9271414u8k390m8 + 39012 + 6164287főúti
9281515u2k341m2 + 34110 + 6118198főúti
9291515u11k899m11 + 89914 + 4162505főúti
9301515u16k252m16 + 25216 + 547291főúti
9311515u16k547m16 + 54717 + 509961főúti
9322121u1k385m1 + 3852 + 024687főúti
9332121u2k24m2 + 0243 + 2741252főúti
9342121u3k274m3 + 2746 + 6403363főúti
9352121u6k640m6 + 6407 + 309668főúti
9362121u7k380m7 + 38010 + 6893396főúti
9372121u10k740m10 + 74011 + 9891292főúti
9382121u11k1038m11 + 103814 + 2632332főúti
9392121u14k263m14 + 26318 + 5974361főúti
9402121u18k670m18 + 67020 + 9852359főúti
9412121u20k985m20 + 98523 + 7822817főúti
9422121u23k782m23 + 78226 + 7462968főúti
9432121u26k746m26 + 74629 + 3702628főúti
9442121u29k370m29 + 37032 + 2142869főúti
9452121u32k275m32 + 27535 + 8523642főúti
9462121u35k852m35 + 85239 + 1732376főúti
9472121u39k241m39 + 24141 + 8192634főúti
9482121u41k819m41 + 81943 + 2991508főúti
9492121u43k354m43 + 35444 + 5541285főúti
9502121u46k606m46 + 60649 + 1762565főúti
9512121u49k176m49 + 17650 + 8581693főúti
9522121u50k858m50 + 85851 + 309456főúti
9532121u51k309m51 + 30952 + 6101336főúti
9542121u54k161m54 + 16155 + 8911749főúti
9552121u61k660m61 + 66063 + 1601493főúti
9562222u0k0m0 + 0002 + 8602809főúti
9572222u2k860m2 + 8604 + 3461489főúti
9582222u4k346m4 + 3467 + 0802751főúti
9592222u8k699m8 + 69914 + 5685870főúti
9602222u14k568m14 + 56815 + 8761317főúti
9612222u16k468m16 + 46820 + 8754414főúti
9622222u21k895m21 + 89522 + 8982015főúti
9632222u24k415m24 + 41529 + 0784651főúti
9642222u29k78m29 + 07830 + 1211042főúti
9652222u31k776m31 + 77631 + 899123főúti
9662222u31k899m31 + 89932 + 639741főúti
9672222u32k639m32 + 63939 + 2556609főúti
9682222u41k664m41 + 66442 + 007363főúti
9692222u42k7m42 + 00744 + 3422333főúti
9702222u44k342m44 + 34245 + 346987főúti
9712222u45k346m45 + 34646 + 7291388főúti
9722222u49k140m49 + 14051 + 9702818főúti
9732222u53k192m53 + 19253 + 743548főúti
9742222u53k743m53 + 74354 + 9641240főúti
9752222u54k964m54 + 96455 + 710744főúti
9762222u58k74m58 + 07458 + 755676főúti
9772222u60k510m60 + 51065 + 0454517főúti
9782323u2k378m2 + 3782 + 758379főúti
9792323u2k758m2 + 7586 + 0983296főúti
9802323u8k643m8 + 64312 + 2203558főúti
9812323u13k345m13 + 34515 + 9962651főúti
9822323u15k996m15 + 99622 + 7436759főúti
9832323u24k226m24 + 22628 + 6904463főúti
9842424u2k927m2 + 9274 + 8291808főúti
9852424u4k829m4 + 8295 + 265544főúti
9862424u5k265m5 + 2656 + 104829főúti
9872424u7k729m7 + 72915 + 0617260főúti
9882424u15k365m15 + 36518 + 2952869főúti
9892424u18k295m18 + 29524 + 2776372főúti
9902424u24k277m24 + 27724 + 26652392főúti
9912424u28k3018m28 + 301828 + 3932915főúti
9922424u28k3932m28 + 393228 + 51471211főúti
9932424u35k958m35 + 95840 + 7454720főúti
9942424u40k745m40 + 74540 + 1256509főúti
9952424u43k986m43 + 98652 + 7058569főúti
9962424u54k420m54 + 42060 + 0785662főúti
9972525u1k290m1 + 29010 + 6339359főúti
9982525u19k812m19 + 81225 + 6705849főúti
9992525u26k566m26 + 56627 + 6681103főúti
10002525u27k668m27 + 66832 + 7905132főúti
10012525u32k790m32 + 79032 + 918105főúti
10022525u32k918m32 + 91834 + 9522037főúti
10032525u37k222m37 + 22237 + 830603főúti
10042525u38k811m38 + 81144 + 0505214főúti
10052525u47k381m47 + 38150 + 8443462főúti
10062525u50k844m50 + 84454 + 6003774főúti
10072525u56k279m56 + 27958 + 2221939főúti
10082525u63k945m63 + 94564 + 598649főúti
10092525u72k891m72 + 89177 + 0514174főúti
10102525u77k51m77 + 05178 + 002980főúti
10112525u79k12m79 + 01280 + 4461444főúti
10122525u81k618m81 + 61882 + 067463főúti
10132626u4k150m4 + 1504 + 849719főúti
10142626u4k849m4 + 8497 + 6592797főúti
10152626u7k659m7 + 6599 + 3091637főúti
10162626u9k309m9 + 30911 + 9762599főúti
10172626u11k976m11 + 97612 + 500549főúti
10182626u15k800m15 + 80017 + 1671364főúti
10192626u17k167m17 + 16720 + 5683392főúti
10202626u23k398m23 + 39825 + 5702133főúti
10212626u26k539m26 + 53927 + 7001162főúti
10222626u28k491m28 + 49129 + 165673főúti
10232626u29k165m29 + 16530 + 2081042főúti
10242626u30k208m30 + 20830 + 779571főúti
10252626u30k779m30 + 77932 + 7611974főúti
10262626u33k770m33 + 77036 + 9903217főúti
10272626u39k280m39 + 28042 + 0362753főúti
10282626u42k36m42 + 03643 + 5201466főúti
10292626u43k520m43 + 52044 + 5241007főúti
10302727u1k222m1 + 2225 + 6864471főúti
10312727u5k686m5 + 6867 + 8502167főúti
10322727u12k780m12 + 78016 + 6203685főúti
10332727u18k25m18 + 02524 + 0425740főúti
10342727u26k276m26 + 27630 + 1973923főúti
10352727u31k964m31 + 96434 + 7172754főúti
10362727u34k717m34 + 71735 + 071353főúti
10372727u36k174m36 + 17438 + 9382772főúti
10382727u38k938m38 + 93843 + 1164188főúti
10392727u43k116m43 + 11644 + 018900főúti
10402727u45k143m45 + 14346 + 5491374főúti
10412727u47k266m47 + 26648 + 8401575főúti
10422727u49k504m49 + 50454 + 6875166főúti
10433131u24k668m24 + 66825 + 433699főúti
10443131u25k433m25 + 43325 + 1018586főúti
10453131u25k1018m25 + 101827 + 2291245főúti
10463131u28k642m28 + 64232 + 7214125főúti
10473131u32k721m32 + 72134 + 1071451főúti
10483131u36k260m36 + 26040 + 7644503főúti
10493131u40k764m40 + 76441 + 205434főúti
10503131u44k27m44 + 02745 + 0551026főúti
10513131u45k860m45 + 86046 + 343482főúti
10523131u47k911m47 + 91148 + 808895főúti
10533131u48k808m48 + 80854 + 5385724főúti
10543131u57k611m57 + 61160 + 6623047főúti
10553131u63k50m63 + 05066 + 0292963főúti
10563131u66k29m66 + 02967 + 3211286főúti
10573131u67k321m67 + 32170 + 2962919főúti
10583131u70k296m70 + 29671 + 5121235főúti
10593131u71k512m71 + 51272 + 7501252főúti
10603131u72k750m72 + 75074 + 0441337főúti
10613131u74k44m74 + 04475 + 2351196főúti
10623131u75k298m75 + 29878 + 3762822főúti
10633131u78k376m78 + 37681 + 1543061főúti
10643131u81k154m81 + 15481 + 28882742főúti
10653131u81k2968m81 + 296884 + 1792932főúti
10663131u87k284m87 + 28492 + 5805297főúti
10673131u92k580m92 + 58095 + 8293249főúti
10683131u99k58m99 + 058101 + 0812015főúti
10693131u101k81m101 + 081105 + 4174340főúti
10703131u105k417m105 + 417108 + 8923571főúti
10713131u114k64m114 + 064116 + 8452760főúti
10723131u116k845m116 + 845118 + 9472106főúti
10733131u120k210m120 + 210128 + 4548256főúti
10743232u0k0m0 + 0001 + 12191777főúti
10753232u1k1277m1 + 12771 + 23791145főúti
10763232u2k940m2 + 9406 + 3894735főúti
10773232u6k389m6 + 3898 + 2771919főúti
10783232u8k277m8 + 2779 + 6951388főúti
10793232u9k695m9 + 69510 + 463727főúti
10803232u10k510m10 + 51012 + 6142109főúti
10813232u12k614m12 + 61414 + 7132120főúti
10823232u16k221m16 + 22123 + 3407128főúti
10833232u23k340m23 + 34024 + 8571518főúti
10843232u24k857m24 + 85725 + 000154főúti
10853232u28k367m28 + 36729 + 6791285főúti
10863232u29k771m29 + 77134 + 3324730főúti
10873232u35k951m35 + 95140 + 4204569főúti
10883232u42k488m42 + 48845 + 6623233főúti
10893232u46k586m46 + 58648 + 3981828főúti
10903232u51k142m51 + 14255 + 0273968főúti
10913232u55k27m55 + 02757 + 2822341főúti
10923232u57k282m57 + 28258 + 2911002főúti
10933232u58k291m58 + 29163 + 1634873főúti
10943232u63k163m63 + 16367 + 0003873főúti
10953232u68k226m68 + 22669 + 3351218főúti
10963232u67k0m67 + 00067 + 550550főúti
10973232u67k550m67 + 55068 + 226620főúti
10983232u69k335m69 + 33569 + 1009680főúti
10993232u69k1009m69 + 100970 + 499560főúti
11003232u75k816m75 + 81679 + 8174003főúti
11013333u0k0m0 + 0000 + 787796főúti
11023333u0k787m0 + 7873 + 0682246főúti
11033333u3k68m3 + 0683 + 902704főúti
11043333u3k902m3 + 9024 + 280559főúti
11053333u4k280m4 + 2804 + 873601főúti
11063333u6k171m6 + 1716 + 621450főúti
11073333u9k506m9 + 50611 + 9092396főúti
11083333u11k909m11 + 90913 + 4971589főúti
11093333u13k497m13 + 49714 + 8841388főúti
11103333u14k884m14 + 88422 + 7737892főúti
11113333u22k773m22 + 77324 + 5311759főúti
11123333u24k531m24 + 53125 + 134603főúti
11133333u28k67m28 + 06734 + 9646935főúti
11143333u39k20m39 + 02044 + 9775964főúti
11153333u44k977m44 + 97753 + 0598084főúti
11163333u53k59m53 + 05963 + 11510033főúti
11173333u63k115m63 + 11566 + 8493722főúti
11183333u66k849m66 + 84971 + 7265199főúti
11193333u72k579m72 + 57985 + 99813435főúti
11203333u85k998m85 + 99888 + 3542328főúti
11213333u88k354m88 + 35495 + 0796778főúti
11223333u95k79m95 + 07998 + 8063733főúti
11233333u98k806m98 + 806103 + 1854380főúti
11243333u103k185m103 + 185105 + 1051932főúti
11253434u0k731m0 + 7317 + 6756940főúti
11263434u9k219m9 + 21911 + 8392203főúti
11273434u13k668m13 + 66815 + 8442202főúti
11283434u15k844m15 + 84420 + 8925038főúti
11293434u23k515m23 + 51523 + 688174főúti
11303434u23k688m23 + 68827 + 0963385főúti
11313434u27k96m27 + 09632 + 1905104főúti
11323434u32k190m32 + 19032 + 625438főúti
11333434u32k625m32 + 62534 + 7102101főúti
11343434u34k710m34 + 71035 + 422712főúti
11353434u38k980m38 + 98044 + 2695304főúti
11363434u44k269m44 + 26953 + 6989402főúti
11373535u0k289m0 + 2892 + 0241711főúti
11383535u2k24m2 + 0245 + 1413117főúti
11393535u5k141m5 + 1416 + 1761040főúti
11403535u6k176m6 + 1767 + 9221755főúti
11413535u7k922m7 + 9228 + 665740főúti
11423535u10k267m10 + 26712 + 0621841főúti
11433535u14k157m14 + 15716 + 1571987főúti
11443535u18k876m18 + 87623 + 2704450főúti
11453535u23k270m23 + 27027 + 2733998főúti
11463535u27k273m27 + 27328 + 140872főúti
11473535u28k140m28 + 14030 + 8282684főúti
11483535u30k828m30 + 82837 + 1836339főúti
11493535u40k181m40 + 18141 + 8851695főúti
11503535u41k885m41 + 88543 + 5642480főúti
11513535u43k564m43 + 56448 + 0204436főúti
11523535u48k20m48 + 02049 + 8111794főúti
11533535u49k811m49 + 81154 + 0614362főúti
11543535u54k61m54 + 06162 + 7898912főúti
11553535u62k789m62 + 78963 + 594782főúti
11563535u66k460m66 + 46070 + 7474287főúti
11573535u70k747m70 + 74774 + 0173279főúti
11583535u75k18m75 + 01877 + 4412421főúti
11593535u77k441m77 + 44178 + 125693főúti
11603535u78k125m78 + 12578 + 696574főúti
11613636u0k841m0 + 8411 + 242392főúti
11623636u1k242m1 + 2426 + 8845643főúti
11633636u6k884m6 + 8847 + 749861főúti
11643636u7k749m7 + 74913 + 9285884főúti
11653636u13k928m13 + 92814 + 603675főúti
11663636u14k603m14 + 60315 + 6991093főúti
11673636u15k699m15 + 69918 + 0762375főúti
11683636u18k76m18 + 07620 + 6802602főúti
11693636u20k680m20 + 68021 + 7581079főúti
11703636u26k10m26 + 01034 + 7518733főúti
11713636u34k751m34 + 75136 + 9022151főúti
11723636u36k902m36 + 90238 + 1211222főúti
11733636u39k892m39 + 89240 + 515623főúti
11743636u40k515m40 + 51543 + 3142846főúti
11753636u43k314m43 + 31444 + 3781019főúti
11763636u44k378m44 + 37845 + 6031224főúti
11773636u45k603m45 + 60346 + 133533főúti
11783636u46k187m46 + 18746 + 400214főúti
11793636u46k400m46 + 40047 + 8771461főúti
11803737u0k0m0 + 0000 + 10401099főúti
11813737u0k1040m0 + 10403 + 8052649főúti
11823737u3k805m3 + 8056 + 3802588főúti
11833737u6k380m6 + 3808 + 4842097főúti
11843737u8k484m8 + 48415 + 6697185főúti
11853737u15k669m15 + 66920 + 2924609főúti
11863737u20k292m20 + 29222 + 8002493főúti
11873737u22k800m22 + 80027 + 0784285főúti
11883737u29k717m29 + 71735 + 1075396főúti
11893737u35k107m35 + 10735 + 958862főúti
11903737u35k958m35 + 95839 + 7813810főúti
11913737u39k781m39 + 78146 + 5946844főúti
11923737u46k594m46 + 59449 + 9413355főúti
11933737u49k941m49 + 94152 + 8902934főúti
11943737u52k890m52 + 89055 + 3382460főúti
11953737u55k338m55 + 33857 + 9752638főúti
11963737u57k975m57 + 97562 + 0694100főúti
11973737u62k69m62 + 06964 + 4722405főúti
11983737u64k472m64 + 47266 + 1141679főúti
11993737u66k114m66 + 11469 + 6643455főúti
12003737u69k664m69 + 66474 + 3334671főúti
12013737u74k333m74 + 33375 + 058729főúti
12023737u75k58m75 + 05875 + 341283főúti
12033737u80k124m80 + 12480 + 466320főúti
12043737u80k466m80 + 46681 + 6721197főúti
12053838u0k0m0 + 0000 + 31343125főúti
12063838u1k565m1 + 5655 + 3503802főúti
12073838u5k350m5 + 3506 + 8541473főúti
12083838u9k492m9 + 49212 + 0972925főúti
12093838u14k471m14 + 47117 + 5963104főúti
12103838u17k596m17 + 59621 + 5653956főúti
12113838u21k565m21 + 56524 + 1032532főúti
12123838u24k103m24 + 10324 + 929825főúti
12133838u24k929m24 + 92927 + 5052589főúti
12143838u27k505m27 + 50530 + 0022492főúti
12153838u31k980m31 + 98033 + 5931609főúti
12163838u33k593m33 + 59336 + 3952804főúti
12173939u2k28m2 + 0284 + 1482122főúti
12183939u5k231m5 + 2318 + 1482892főúti
12193939u8k405m8 + 40510 + 7662362főúti
12203939u13k390m13 + 39016 + 9093530főúti
12213939u16k909m16 + 90917 + 465576főúti
12223939u20k276m20 + 27625 + 0464758főúti
12233939u26k774m26 + 77428 + 6432085főúti
12244141u5k475m5 + 4756 + 183715főúti
12254141u6k183m6 + 1836 + 635447főúti
12264141u6k635m6 + 6357 + 8881257főúti
12274141u7k888m7 + 88811 + 9804121főúti
12284141u11k980m11 + 98016 + 6184615főúti
12294141u16k618m16 + 61820 + 4343824főúti
12304141u20k434m20 + 43427 + 2206816főúti
12314141u27k220m27 + 22028 + 103851főúti
12324141u28k103m28 + 10334 + 0925986főúti
12334141u34k92m34 + 09236 + 8202721főúti
12344141u36k820m36 + 82040 + 7903927főúti
12354141u40k790m40 + 79044 + 7413951főúti
12364141u44k741m44 + 74150 + 2605571főúti
12374141u54k520m54 + 52060 + 7806247főúti
12384141u62k47m62 + 04763 + 2521202főúti
12394141u65k98m65 + 09867 + 9502870főúti
12404141u67k950m67 + 95070 + 3352392főúti
12414141u70k335m70 + 33572 + 8232494főúti
12424242u0k0m0 + 0001 + 2911295főúti
12434242u5k431m5 + 4317 + 2591863főúti
12444242u7k259m7 + 2598 + 147892főúti
12454242u8k147m8 + 1479 + 1481000főúti
12464242u9k148m9 + 14811 + 8102672főúti
12474242u14k328m14 + 32822 + 7818467főúti
12484242u23k701m23 + 70126 + 1002400főúti
12494242u26k100m26 + 10028 + 1352036főúti
12504242u28k135m28 + 13530 + 3802248főúti
12514242u30k380m30 + 38036 + 4796112főúti
12524242u39k38m39 + 03844 + 6275584főúti
12534242u44k627m44 + 62747 + 9493343főúti
12544242u48k848m48 + 84855 + 3216472főúti
12554242u55k321m55 + 32157 + 0311715főúti
12564242u57k31m57 + 03158 + 003971főúti
12574242u58k3m58 + 00359 + 6941691főúti
12584242u59k694m59 + 69461 + 2751589főúti
12594242u61k275m61 + 27563 + 3962119főúti
12604343u7k922m7 + 9229 + 7061788főúti
12614343u12k56m12 + 05617 + 1944973főúti
12624343u18k384m18 + 38419 + 335929főúti
12634343u21k404m21 + 40426 + 7845357főúti
12644343u26k784m26 + 78428 + 1771411főúti
12654343u28k177m28 + 17729 + 3931219főúti
12664343u34k862m34 + 86240 + 2525463főúti
12674343u45k205m45 + 20547 + 9002687főúti
12684343u47k900m47 + 90051 + 7113814főúti
12694343u51k711m51 + 71152 + 101388főúti
12704444u0k869m0 + 8693 + 7582940főúti
12714444u3k758m3 + 7584 + 7921010főúti
12724444u6k290m6 + 2908 + 6622387főúti
12734444u8k662m8 + 6629 + 104437főúti
12744444u9k104m9 + 10415 + 2106107főúti
12754444u16k197m16 + 19718 + 0921895főúti
12764444u18k92m18 + 09224 + 4446318főúti
12774444u24k444m24 + 44427 + 1362699főúti
12784444u27k136m27 + 13629 + 2052052főúti
12794444u29k205m29 + 20532 + 7293422főúti
12804444u32k729m32 + 72935 + 0422267főúti
12814444u35k42m35 + 04235 + 9951546főúti
12824444u35k995m35 + 99539 + 7493931főúti
12834444u39k749m39 + 74942 + 2362473főúti
12844444u42k236m42 + 23642 + 387150főúti
12854444u44k1031m44 + 103147 + 8032839főúti
12864444u47k803m47 + 80349 + 7691973főúti
12874444u49k769m49 + 76950 + 762988főúti
12884444u50k762m50 + 76260 + 0309458főúti
12894444u62k144m62 + 14468 + 0985899főúti
12904444u69k826m69 + 82673 + 1663329főúti
12914444u73k166m73 + 16673 + 807641főúti
12924444u77k381m77 + 38182 + 6995332főúti
12934444u82k699m82 + 69984 + 3801683főúti
12944444u84k380m84 + 38085 + 8701516főúti
12954444u85k928m85 + 92889 + 0473165főúti
12964444u89k47m89 + 04789 + 700653főúti
12974444u89k700m89 + 70096 + 2216525főúti
12984444u98k242m98 + 24298 + 678436főúti
12994444u98k678m98 + 678104 + 7706178főúti
13004444u104k770m104 + 770106 + 5661798főúti
13014444u106k566m106 + 566109 + 0732504főúti
13024444u109k73m109 + 073110 + 1361063főúti
13034444u110k136m110 + 136114 + 8664734főúti
13044444u114k866m114 + 866116 + 3921525főúti
13054444u116k392m116 + 392117 + 173943főúti
13064444u117k173m117 + 173118 + 146976főúti
13074444u118k146m118 + 146118 + 630481főúti
13084444u118k630m118 + 630119 + 083368főúti
13094444u119k83m119 + 083120 + 2931206főúti
13104444u120k293m120 + 293121 + 055845főúti
13114444u121k526m121 + 526123 + 7752276főúti
13124444u123k775m123 + 775125 + 11132354főúti
13134444u125k1113m125 + 1113125 + 29831871főúti
13144444u125k2983m125 + 2983128 + 10073362főúti
13154444u128k1007m128 + 1007134 + 4835517főúti
13164444u134k537m134 + 537136 + 4792029főúti
13174444u136k479m136 + 479137 + 215728főúti
13184444u137k215m137 + 215140 + 4303183főúti
13194444u140k430m140 + 430142 + 1681763főúti
13204444u142k168m142 + 168143 + 3441042főúti
13214545u0k0m0 + 0000 + 283282főúti
13224545u1k976m1 + 97610 + 7308745főúti
13234545u10k730m10 + 73017 + 9937193főúti
13244545u17k993m17 + 99318 + 925929főúti
13254545u18k925m18 + 92524 + 2135269főúti
13264545u25k721m25 + 72127 + 0071286főúti
13274545u27k573m27 + 57328 + 489918főúti
13284545u28k489m28 + 48931 + 6883189főúti
13294545u31k688m31 + 68838 + 4586753főúti
13304545u38k458m38 + 45843 + 7535295főúti
13314545u43k753m43 + 75345 + 0001250főúti
13324545u45k0m45 + 00047 + 4952493főúti
13334545u47k495m47 + 49548 + 8421347főúti
13344545u48k842m48 + 84249 + 674830főúti
13354646u0k0m0 + 0000 + 21201631főúti
13364646u2k590m2 + 5903 + 085497főúti
13374646u3k85m3 + 08512 + 5089427főúti
13384646u12k508m12 + 50814 + 0211514főúti
13394646u14k21m14 + 02123 + 6209587főúti
13404646u27k997m27 + 99735 + 9947946főúti
13414646u35k994m35 + 99441 + 4395432főúti
13424646u47k269m47 + 26948 + 2801007főúti
13434646u48k280m48 + 28052 + 0143732főúti
13444646u52k14m52 + 01457 + 2535235főúti
13454646u57k253m57 + 25358 + 6261370főúti
13464646u58k626m58 + 62665 + 1536526főúti
13474747u4k175m4 + 1755 + 1921022főúti
13484747u5k192m5 + 1927 + 7192540főúti
13494747u7k719m7 + 7198 + 466751főúti
13504747u11k651m11 + 65113 + 4281840főúti
13514747u13k428m13 + 42819 + 3925897főúti
13524747u23k66m23 + 06624 + 8271763főúti
13534747u24k827m24 + 82725 + 398565főúti
13544747u25k398m25 + 39827 + 1541757főúti
13554747u27k154m27 + 15430 + 0832922főúti
13564747u30k83m30 + 08330 + 385296főúti
13574747u30k385m30 + 38532 + 6252338főúti
13584747u32k625m32 + 62534 + 0671487főúti
13594747u40k119m40 + 11947 + 0896959főúti
13604747u47k89m47 + 08950 + 0132927főúti
13614747u50k13m50 + 01351 + 0611048főúti
13624747u53k314m53 + 31455 + 2001893főúti
13634747u55k200m55 + 20059 + 4024205főúti
13644747u61k842m61 + 84265 + 7954034főúti
13654747u65k795m65 + 79568 + 2272431főúti
13664747u71k459m71 + 45979 + 1747701főúti
13674747u79k174m79 + 17479 + 528355főúti
13684747u82k483m82 + 48383 + 234772főúti
13694747u83k234m83 + 23488 + 9375688főúti
13704747u91k517m91 + 51792 + 440872főúti
13714747u92k440m92 + 44094 + 7062328főúti
13724747u94k706m94 + 70698 + 5523822főúti
13734747u98k552m98 + 55299 + 465908főúti
13744747u99k465m99 + 465101 + 3451819főúti
13754747u103k324m103 + 324106 + 6183297főúti
13764747u110k745m110 + 745115 + 9435056főúti
13774747u115k943m115 + 943118 + 1952256főúti
13784747u118k195m118 + 195124 + 13647238főúti
13794747u133k0m133 + 000133 + 393561főúti
13804747u133k393m133 + 393135 + 5072096főúti
13814747u135k507m135 + 507140 + 8175358főúti
13824747u140k817m140 + 817146 + 7865973főúti
13834747u146k786m146 + 786148 + 0001217főúti
13844747u148k0m148 + 000150 + 2822282főúti
13854747u152k625m152 + 625160 + 9908346főúti
13864747u160k990m160 + 990164 + 1823209főúti
13874747u164k182m164 + 182167 + 2873097főúti
13884747u167k287m167 + 287170 + 2842987főúti
13894747u170k284m170 + 284174 + 2213955főúti
13904747u174k221m174 + 221174 + 667443főúti
13914747u174k667m174 + 667178 + 4614568főúti
13924747u179k668m179 + 668181 + 7552088főúti
13934747u181k755m181 + 755187 + 9826204főúti
13944747u187k982m187 + 982193 + 9906008főúti
13954747u194k042m194 + 042198 + 0824093főúti
13964747u198k082m198 + 082199 + 9191809főúti
13974747u199k919m199 + 919203 + 4523491főúti
13984747u203k452m203 + 452204 + 22452767főúti
13994747u204k2245m204 + 2245205 + 5171002főúti
14004747u205k517m205 + 517210 + 5815103főúti
14014747u210k581m210 + 581212 + 1161240főúti
14024747u212k116m212 + 116213 + 1401013főúti
14034747u213k140m213 + 140214 + 6401501főúti
14044747u214k640m214 + 640215 + 6411057főúti
14054747u215k641m215 + 641218 + 0762531főúti
14064747u218k76m218 + 076218 + 10161010főúti
14074848u3k629m3 + 6294 + 578974főúti
14084848u4k578m4 + 5785 + 021410főúti
14094848u5k21m5 + 0215 + 424403főúti
14104848u5k424m5 + 4249 + 0443638főúti
14114848u9k44m9 + 0449 + 888844főúti
14124848u9k888m9 + 88810 + 561672főúti
14134848u10k561m10 + 56112 + 0841550főúti
14144848u12k84m12 + 08414 + 1202004főúti
14154848u14k120m14 + 12015 + 1511027főúti
14164848u15k151m15 + 15118 + 0732913főúti
14174848u18k73m18 + 07318 + 415342főúti
14184848u20k847m20 + 84726 + 4345571főúti
14194848u26k434m26 + 43429 + 2112770főúti
14204848u29k211m29 + 21130 + 006799főúti
14214949u0k0m0 + 0001 + 8441845főúti
14224949u3k840m3 + 8404 + 9081073főúti
14234949u7k698m7 + 6988 + 427728főúti
14244949u8k427m8 + 42710 + 7162284főúti
14254949u13k209m13 + 20914 + 11271818főúti
14264949u18k977m18 + 97719 + 502503főúti
14274949u19k502m19 + 50221 + 5962109főúti
14284949u25k525m25 + 52527 + 1731651főúti
14294949u29k754m29 + 75430 + 064312főúti
14304949u30k64m30 + 06432 + 8972840főúti
14314949u35k763m35 + 76339 + 1563389főúti
14324949u42k905m42 + 90543 + 9401050főúti
14334949u46k446m46 + 44647 + 4441219főúti
14344949u47k444m47 + 44450 + 9313239főúti
14354949u50k931m50 + 93152 + 9271953főúti
14364949u52k927m52 + 92754 + 7211823főúti
14374949u54k721m54 + 72157 + 8953113főúti
14385151u14k919m14 + 91916 + 1591472főúti
14395151u16k219m16 + 21916 + 995799főúti
14405151u17k655m17 + 65522 + 3154650főúti
14415151u22k315m22 + 31523 + 3921076főúti
14425151u23k392m23 + 39225 + 6212224főúti
14435151u25k621m25 + 62131 + 0335387főúti
14445151u31k33m31 + 03334 + 0903063főúti
14455151u34k90m34 + 09037 + 5433453főúti
14465151u42k97m42 + 09742 + 717620főúti
14475151u42k717m42 + 71749 + 5236809főúti
14485151u52k549m52 + 54958 + 4115796főúti
14495151u58k735m58 + 73559 + 094359főúti
14505151u59k94m59 + 09460 + 8351741főúti
14515151u60k835m60 + 83563 + 1392304főúti
14525151u63k139m63 + 13964 + 7721633főúti
14535151u64k772m64 + 77269 + 7765005főúti
14545151u69k776m69 + 77672 + 1032326főúti
14555151u72k103m72 + 10373 + 7771675főúti
14565151u73k777m73 + 77774 + 438661főúti
14575151u74k438m74 + 43877 + 7853373főúti
14585151u77k785m77 + 78580 + 6173043főúti
14595151u80k617m80 + 61781 + 025414főúti
14605151u81k25m81 + 02582 + 8811849főúti
14615151u82k881m82 + 88184 + 6441753főúti
14625151u86k975m86 + 97591 + 0294030főúti
14635151u91k29m91 + 02996 + 0235015főúti
14645151u96k23m96 + 02398 + 2832262főúti
14655151u98k283m98 + 283102 + 9674688főúti
14665151u105k495m105 + 495107 + 7472307főúti
14675151u107k747m107 + 747111 + 8084031főúti
14685151u112k309m112 + 309114 + 8132503főúti
14695151u114k813m114 + 813116 + 3901550főúti
14705151u120k92m120 + 092121 + 5671480főúti
14715151u124k131m124 + 131127 + 2743127főúti
14725151u127k274m127 + 274131 + 3644090főúti
14735151u131k364m131 + 364135 + 1893824főúti
14745151u135k189m135 + 189136 + 014818főúti
14755151u136k478m136 + 478139 + 3712892főúti
14765151u139k371m139 + 371146 + 1486740főúti
14775151u149k521m149 + 521150 + 271760főúti
14785151u152k470m152 + 470155 + 8423390főúti
14795151u155k842m155 + 842156 + 244396főúti
14805151u162k920m162 + 920168 + 0975188főúti
14815151u171k17m171 + 017175 + 9634973főúti
14825151u177k546m177 + 546179 + 1301598főúti
14835151u179k345m179 + 345184 + 2424889főúti
14845151u184k242m184 + 242189 + 4885248főúti
14855151u189k488m189 + 488191 + 9622498főúti
14865252u4k445m4 + 4454 + 777333főúti
14875252u4k777m4 + 7779 + 0764348főúti
14885252u9k76m9 + 07610 + 4881412főúti
14895252u10k488m10 + 48817 + 4116872főúti
14905252u17k411m17 + 41118 + 034622főúti
14915252u18k34m18 + 03418 + 889854főúti
14925252u18k889m18 + 88920 + 3741485főúti
14935252u20k374m20 + 37424 + 0303650főúti
14945252u24k30m24 + 03024 + 276246főúti
14955252u24k276m24 + 27630 + 2826006főúti
14965252u30k282m30 + 28230 + 850568főúti
14975252u30k850m30 + 85035 + 1874316főúti
14985252u35k295m35 + 29537 + 2281931főúti
14995252u37k228m37 + 22843 + 8726633főúti
15005252u43k872m43 + 87246 + 6602796főúti
15015252u46k660m46 + 66050 + 8704206főúti
15025252u54k526m54 + 52654 + 809283főúti
15035252u54k809m54 + 80957 + 5702799főúti
15045252u57k570m57 + 57059 + 6702146főúti
15055252u59k670m59 + 67060 + 036363főúti
15065252u61k101m61 + 10163 + 3312238főúti
15075353u0k192m0 + 1922 + 5752383főúti
15085353u2k575m2 + 5755 + 4662889főúti
15095353u5k466m5 + 4666 + 9781508főúti
15105353u6k978m6 + 97816 + 0009036főúti
15115353u16k0m16 + 00017 + 1481153főúti
15125353u19k292m19 + 29219 + 790503főúti
15135353u19k790m19 + 79025 + 7585945főúti
15145353u29k648m29 + 64834 + 2044600főúti
15155353u34k204m34 + 20435 + 9291727főúti
15165353u39k290m39 + 29044 + 9955711főúti
15175353u44k995m44 + 99545 + 150155főúti
15185353u46k346m46 + 34647 + 9531607főúti
15195353u47k953m47 + 95348 + 532614főúti
15205353u48k532m48 + 53252 + 2843749főúti
15215353u58k407m58 + 40758 + 907500főúti
15225353u58k907m58 + 90765 + 10007113főúti
15235353u65k1000m65 + 100074 + 4608492főúti
15245353u74k463m74 + 46374 + 880415főúti
15255353u74k880m74 + 88079 + 3484486főúti
15265353u79k931m79 + 93185 + 8785927főúti
15275353u85k878m85 + 87887 + 8752014főúti
15285454u1k145m1 + 1452 + 005890főúti
15295454u2k5m2 + 0053 + 2331228főúti
15305454u3k233m3 + 2336 + 1042870főúti
15315454u6k104m6 + 1046 + 410306főúti
15325454u6k410m6 + 4108 + 6582358főúti
15335454u8k658m8 + 65810 + 5671895főúti
15345454u10k567m10 + 56713 + 0212445főúti
15355454u13k21m13 + 02116 + 0303009főúti
15365454u17k945m17 + 94518 + 9841039főúti
15375454u18k984m18 + 98422 + 1353157főúti
15385454u22k135m22 + 13533 + 81311703főúti
15395454u33k813m33 + 81336 + 0142184főúti
15405454u37k403m37 + 40342 + 9465532főúti
15415454u42k946m42 + 94643 + 485540főúti
15425454u44k4052m44 + 405257 + 0768968főúti
15435454u61k286m61 + 28671 + 35910018főúti
15445454u73k921m73 + 92177 + 5673652főúti
15455454u77k567m77 + 56781 + 7904222főúti
15465454u81k790m81 + 79086 + 5704771főúti
15475454u87k502m87 + 50293 + 4845973főúti
15485555u3k50m3 + 0504 + 4501404főúti
15495555u4k450m4 + 4508 + 0003590főúti
15505555u8k0m8 + 0008 + 426426főúti
15515555u8k426m8 + 42610 + 8742379főúti
15525555u10k874m10 + 87418 + 5617683főúti
15535555u18k561m18 + 56121 + 8503298főúti
15545555u21k850m21 + 85025 + 0933260főúti
15555555u25k093m25 + 09328 + 4543377főúti
15565555u28k454m28 + 45428 + 660206főúti
15575555u28k660m28 + 66034 + 4115656főúti
15585555u34k411m34 + 41138 + 5054088főúti
15595555u38k505m38 + 50540 + 4942000főúti
15605555u40k510m40 + 51041 + 269748főúti
15615555u41k269m41 + 26950 + 8669565főúti
15625555u50k866m50 + 86653 + 3462548főúti
15635555u53k346m53 + 34653 + 735389főúti
15645555u53k735m53 + 73556 + 4582718főúti
15655555u56k458m56 + 45857 + 9741518főúti
15665555u57k974m57 + 97459 + 3501377főúti
15675555u59k350m59 + 35061 + 9402586főúti
15685555u61k940m61 + 94062 + 811871főúti
15695555u62k811m62 + 81163 + 572761főúti
15705555u65k467m65 + 46768 + 9873504főúti
15715555u68k987m68 + 98771 + 8302833főúti
15725555u73k66m73 + 06675 + 3252295főúti
15735555u75k325m75 + 32581 + 1895907főúti
15745555u82k688m82 + 68884 + 6721981főúti
15755555u85k737m85 + 73793 + 2947557főúti
15765555u93k294m93 + 29496 + 5003181főúti
15775555u96k500m96 + 50097 + 9251424főúti
15785555u104k650m104 + 650110 + 5306264főúti
15795555u110k530m110 + 530112 + 1191576főúti
15805555u114k54m114 + 054118 + 2124159főúti
15815555u118k212m118 + 212119 + 7651517főúti
15825555u119k765m119 + 765120 + 656921főúti
15835555u120k715m120 + 715122 + 4031578főúti
15845656u0k0m0 + 0001 + 4401100főúti
15855656u1k828m1 + 8282 + 590767főúti
15865656u6k747m6 + 7478 + 2821998főúti
15875656u8k339m8 + 3399 + 9801737főúti
15885656u9k980m9 + 98013 + 8893920főúti
15895656u16k443m16 + 44320 + 6144154főúti
15905656u20k614m20 + 61421 + 148568főúti
15915656u23k6m23 + 00629 + 0936011főúti
15925656u29k93m29 + 09330 + 3651250főúti
15935656u30k365m30 + 36533 + 4623166főúti
15945656u37k761m37 + 76139 + 5711812főúti
15955656u41k695m41 + 69544 + 4802804főúti
15965656u44k480m44 + 48045 + 129638főúti
15975656u45k930m45 + 93047 + 1011171főúti
15985656u47k101m47 + 10149 + 2972214főúti
15995656u49k297m49 + 29752 + 8083553főúti
16005656u52k860m52 + 86055 + 0912331főúti
16015656u55k91m55 + 09155 + 842758főúti
16025656u55k842m55 + 84260 + 3714508főúti
16035757u1k1033m1 + 10333 + 7001791főúti
16045757u3k700m3 + 7007 + 9584262főúti
16055757u7k958m7 + 9589 + 5001561főúti
16065757u9k500m9 + 50011 + 2191729főúti
16075757u11k720m11 + 72012 + 9201200főúti
16085757u12k920m12 + 92014 + 0701148főúti
16095757u14k70m14 + 07015 + 6151556főúti
16105757u15k615m15 + 61516 + 7551134főúti
16115757u16k755m16 + 75517 + 564793főúti
16125757u18k740m18 + 74020 + 5751840főúti
16135757u20k575m20 + 57520 + 968380főúti
16145757u20k968m20 + 96825 + 4854512főúti
16155757u25k485m25 + 48526 + 6901217főúti
16165757u26k690m26 + 69028 + 5301839főúti
16175757u28k530m28 + 53033 + 8605392főúti
16185757u33k950m33 + 95034 + 540673főúti
16195757u34k623m34 + 62336 + 9052349főúti
16205757u37k170m37 + 17038 + 055766főúti
16215757u40k350m40 + 35043 + 9723623főúti
16225858u3k239m3 + 2393 + 1075752főúti
16235858u3k1075m3 + 10755 + 8911813főúti
16245858u5k891m5 + 8916 + 580753főúti
16255858u6k580m6 + 5806 + 956383főúti
16265858u6k956m6 + 9567 + 650688főúti
16275858u7k650m7 + 6508 + 8561170főúti
16285858u8k856m8 + 85612 + 7953971főúti
16295858u15k154m15 + 15417 + 2702102főúti
16305858u17k270m17 + 27017 + 661451főúti
16315858u18k994m18 + 99420 + 2001206főúti
16325858u20k200m20 + 20021 + 9001697főúti
16335858u21k900m21 + 90023 + 8811972főúti
16345858u23k937m23 + 93724 + 9151063főúti
16355858u25k239m25 + 23926 + 4601227főúti
16365858u26k460m26 + 46027 + 5041066főúti
16375858u27k560m27 + 56030 + 3923192főúti
16385858u32k41m32 + 04133 + 5001401főúti
16396161u0k892m0 + 8923 + 5082602főúti
16406161u3k561m3 + 5613 + 900423főúti
16416161u3k900m3 + 9005 + 5261586főúti
16426161u7k975m7 + 97514 + 7606843főúti
16436161u16k186m16 + 18618 + 8972687főúti
16446161u18k897m18 + 89722 + 16734722főúti
16456161u25k562m25 + 56226 + 7001122főúti
16466161u26k700m26 + 70031 + 6074730főúti
16476161u32k912m32 + 91233 + 694805főúti
16486161u34k337m34 + 33737 + 0762810főúti
16496161u37k76m37 + 07637 + 516440főúti
16506161u39k1013m39 + 101341 + 6841756főúti
16516161u45k313m45 + 31350 + 0374921főúti
16526161u50k37m50 + 03753 + 1213239főúti
16536161u53k121m53 + 12153 + 318197főúti
16546161u53k318m53 + 31854 + 5811241főúti
16556161u54k581m54 + 58155 + 370811főúti
16566161u58k199m58 + 19958 + 567367főúti
16576161u58k567m58 + 56758 + 920352főúti
16586161u58k920m58 + 92059 + 9861050főúti
16596161u59k986m59 + 98660 + 299315főúti
16606161u60k299m60 + 29964 + 2273904főúti
16616161u64k227m64 + 22764 + 1077849főúti
16626161u66k563m66 + 56375 + 4329075főúti
16636161u75k432m75 + 43278 + 7543334főúti
16646161u78k754m78 + 75482 + 1993442főúti
16656161u82k199m82 + 19982 + 553347főúti
16666161u82k553m82 + 55386 + 1793684főúti
16676161u86k179m86 + 17988 + 9102576főúti
16686161u88k910m88 + 91089 + 089391főúti
16696161u95k121m95 + 12196 + 1931045főúti
16706161u97k281m97 + 28197 + 599318főúti
16716161u98k665m98 + 66599 + 232568főúti
16726161u100k150m100 + 150101 + 000845főúti
16736161u102k364m102 + 364103 + 228854főúti
16746161u103k880m103 + 880104 + 632747főúti
16756161u106k163m106 + 163109 + 0742919főúti
16766161u109k74m109 + 074110 + 038962főúti
16776161u110k38m110 + 038112 + 2542218főúti
16786161u112k318m112 + 318117 + 3815332gyorsforgalmi
16796161u117k381m117 + 381119 + 4122096gyorsforgalmi
16806161u119k412m119 + 412122 + 3253004gyorsforgalmi
16816161u122k325m122 + 325124 + 3681915gyorsforgalmi
16826161u124k368m124 + 368128 + 34697238gyorsforgalmi
16836161u128k3469m128 + 3469128 + 3792260főúti
16846161u132k236m132 + 236134 + 5302396főúti
16856161u137k964m137 + 964138 + 111147főúti
16866161u138k111m138 + 111142 + 4604329főúti
16876161u145k188m145 + 188151 + 7306571főúti
16886161u154k316m154 + 316154 + 520207főúti
16896161u154k520m154 + 520161 + 1006555főúti
16906161u163k93m163 + 093169 + 0776022főúti
16916161u170k815m170 + 815176 + 2145426főúti
16926161u178k760m178 + 760182 + 0123254főúti
16936161u183k516m183 + 516187 + 7154195főúti
16946161u187k715m187 + 715190 + 442355főúti
16956161u190k104m190 + 104190 + 870770főúti
16966161u190k870m190 + 870193 + 2942471főúti
16976262u0k0m0 + 0002 + 5482638főúti
16986262u2k548m2 + 5484 + 4501819főúti
16996262u4k450m4 + 45011 + 8317364főúti
17006262u11k831m11 + 83116 + 9295068főúti
17016262u16k929m16 + 92919 + 7802558főúti
17026262u19k780m19 + 78020 + 8651091főúti
17036262u20k865m20 + 86521 + 515650főúti
17046262u21k515m21 + 51522 + 343944főúti
17056262u22k343m22 + 34322 + 797457főúti
17066262u22k797m22 + 79727 + 5004727főúti
17076262u27k500m27 + 50030 + 4002907főúti
17086262u30k400m30 + 40033 + 3002938főúti
17096262u33k400m33 + 40036 + 3002922főúti
17106262u36k300m36 + 30039 + 3804552főúti
17116262u39k380m39 + 38042 + 3223001főúti
17126262u42k322m42 + 32243 + 152831főúti
17136262u43k152m43 + 15244 + 001848főúti
17146363u0k0m0 + 0008 + 0007913főúti
17156363u10k81m10 + 08111 + 1671096főúti
17166363u11k167m11 + 16712 + 2121071főúti
17176363u13k473m13 + 47315 + 4471950főúti
17186363u15k447m15 + 44720 + 8025390főúti
17196363u20k802m20 + 80224 + 5903876főúti
17206363u27k122m27 + 12231 + 4564346főúti
17216363u32k661m32 + 66135 + 8573197főúti
17226363u38k250m38 + 25041 + 6913392főúti
17236363u45k853m45 + 85349 + 5563679főúti
17246363u50k1414m50 + 141452 + 9401596főúti
17256363u59k118m59 + 11862 + 5783452főúti
17266363u64k0m64 + 00067 + 7943749főúti
17276363u67k794m67 + 79469 + 5971864főúti
17286363u72k98m72 + 09874 + 9022794főúti
17296363u74k902m74 + 90279 + 4994596főúti
17306363u79k499m79 + 49983 + 6044089főúti
17316363u83k604m83 + 60489 + 4506010főúti
17326363u89k450m89 + 45090 + 154493főúti
17336464u0k999m0 + 9991 + 497528főúti
17346464u1k497m1 + 4972 + 7181231főúti
17356464u4k381m4 + 3817 + 2812834főúti
17366464u10k411m10 + 41115 + 3004869főúti
17376464u15k300m15 + 30016 + 7261440főúti
17386464u16k726m16 + 72625 + 0608343főúti
17396464u25k60m25 + 06029 + 6294450főúti
17406464u35k916m35 + 91637 + 5241641főúti
17416565u0k0m0 + 0000 + 460454főúti
17426565u0k460m0 + 4603 + 6133116főúti
17436565u3k613m3 + 6135 + 4391807főúti
17446565u5k898m5 + 8989 + 4273627főúti
17456565u12k232m12 + 23214 + 5092278főúti
17466565u15k741m15 + 74116 + 500755főúti
17476565u16k500m16 + 50019 + 8793380főúti
17486565u19k879m19 + 87920 + 363517főúti
17496565u20k363m20 + 36324 + 4204089főúti
17506565u24k420m24 + 42024 + 707288főúti
17516565u28k192m28 + 19228 + 387194főúti
17526565u28k387m28 + 38729 + 10511704főúti
17536565u31k974m31 + 97433 + 8421846főúti
17546565u33k842m33 + 84240 + 5666801főúti
17556565u40k566m40 + 56641 + 9141375főúti
17566565u41k914m41 + 91442 + 277332főúti
17576565u42k277m42 + 27743 + 9681751főúti
17586565u47k423m47 + 42347 + 916493főúti
17596565u47k916m47 + 91649 + 4501525főúti
17606565u49k450m49 + 45056 + 7507380főúti
17616565u59k403m59 + 40366 + 7127296főúti
17626565u66k712m66 + 71270 + 6203986főúti
17636565u71k637m71 + 63774 + 8893258főúti
17646565u76k925m76 + 92580 + 4943584főúti
17656666u3k969m3 + 9695 + 5501581főúti
17666666u5k550m5 + 5509 + 5434083főúti
17676666u10k396m10 + 39613 + 9803589főúti
17686666u13k980m13 + 98015 + 3311388főúti
17696666u18k643m18 + 64322 + 8094177főúti
17706666u24k191m24 + 19126 + 6902511főúti
17716666u26k690m26 + 69027 + 139444főúti
17726666u29k210m29 + 21032 + 3523141főúti
17736666u33k920m33 + 92036 + 2222398főúti
17746666u36k994m36 + 99439 + 0682076főúti
17756666u40k894m40 + 89441 + 9401065főúti
17766666u41k940m41 + 94047 + 9785999főúti
17776666u49k601m49 + 60149 + 990389főúti
17786666u49k990m49 + 99051 + 6601551főúti
17796666u53k206m53 + 20654 + 2761228főúti
17806767u1k681m1 + 6814 + 4852864főúti
17816767u4k485m4 + 4857 + 1982712főúti
17826767u7k198m7 + 1989 + 6072405főúti
17836767u9k607m9 + 60712 + 2082586főúti
17846767u13k787m13 + 78716 + 2182425főúti
17856767u16k584m16 + 58417 + 7641182főúti
17866767u17k764m17 + 76418 + 8351071főúti
17876767u19k578m19 + 57822 + 5983020főúti
17886767u23k314m23 + 31424 + 4331119főúti
17896767u24k433m24 + 43327 + 0212588főúti
17906767u27k21m27 + 02127 + 764743főúti
17916767u27k764m27 + 76429 + 5541790főúti
17926767u29k554m29 + 55430 + 297726főúti
17936767u30k297m30 + 29732 + 4432147főúti
17946767u32k443m32 + 44332 + 975532főúti
17956767u32k975m32 + 97533 + 693718főúti
17966767u33k693m33 + 69338 + 0994406főúti
17976767u42k538m42 + 53844 + 0761553főúti
17986767u44k134m44 + 13444 + 383292főúti
17996767u44k441m44 + 44146 + 1661744főúti
18006767u46k234m46 + 23447 + 7061524főúti
18016767u47k806m47 + 80654 + 1276374főúti
18026767u54k127m54 + 12757 + 4103277főúti
18036767u57k410m57 + 41059 + 8702461főúti
18046767u59k870m59 + 87063 + 4173580főúti
18056767u63k478m63 + 47876 + 63713193főúti
18066767u76k637m76 + 63778 + 2041570főúti
18076767u78k204m78 + 20480 + 5452374főúti
18086767u80k611m80 + 61183 + 4932909főúti
18096767u83k493m83 + 49391 + 2147721főúti
18106767u91k214m91 + 21492 + 3361140főúti
18116868u0k0m0 + 0000 + 432456főúti
18126868u1k787m1 + 7875 + 7703868főúti
18136868u6k909m6 + 90912 + 9456036főúti
18146868u18k221m18 + 22121 + 2753049főúti
18156868u23k196m23 + 19627 + 2994097főúti
18166868u30k610m30 + 61035 + 3214708főúti
18176868u35k731m35 + 73139 + 7444179főúti
18186868u39k834m39 + 83443 + 7813949főúti
18196868u44k890m44 + 89050 + 7805888főúti
18206868u52k322m52 + 32256 + 8844565főúti
18216868u56k884m56 + 88458 + 3421451főúti
18226868u59k938m59 + 93862 + 9393000főúti
18236868u62k939m62 + 93964 + 0571112főúti
18246868u64k57m64 + 05770 + 9606903főúti
18256868u73k383m73 + 38374 + 4471059főúti
18266868u75k732m75 + 73276 + 510779főúti
18276868u78k112m78 + 11279 + 1671055főúti
18286868u79k167m79 + 16782 + 4963367főúti
18296868u82k569m82 + 56986 + 3463817főúti
18306868u86k346m86 + 34688 + 9642611főúti
18316868u88k964m88 + 96489 + 119155főúti
18326868u91k847m91 + 84792 + 281434főúti
18336868u92k281m92 + 28195 + 4863202főúti
18346868u95k486m95 + 48696 + 6861257főúti
18357171u0k0m0 + 0002 + 2762226főúti
18367171u2k276m2 + 2762 + 707426főúti
18377171u2k707m2 + 7075 + 0602352főúti
18387171u8k787m8 + 7879 + 571805főúti
18397171u12k416m12 + 41615 + 2392820főúti
18407171u18k855m18 + 85519 + 570952főúti
18417171u19k570m19 + 57021 + 3831754főúti
18427171u21k383m21 + 38321 + 658275főúti
18437171u27k206m27 + 20629 + 6582447főúti
18447171u31k192m31 + 19231 + 443249főúti
18457171u31k443m31 + 44333 + 8572412főúti
18467171u34k729m34 + 72935 + 582852főúti
18477171u35k582m35 + 58237 + 3101729főúti
18487171u40k305m40 + 30542 + 6412368főúti
18497171u42k641m42 + 64143 + 023386főúti
18507171u43k23m43 + 02343 + 446414főúti
18517171u43k446m43 + 44644 + 7811342főúti
18527171u45k844m45 + 84447 + 2121366főúti
18537171u47k777m47 + 77748 + 466688főúti
18547171u49k385m49 + 38553 + 4864096főúti
18557171u54k153m54 + 15358 + 0693872főúti
18567171u58k69m58 + 06959 + 1531116főúti
18577171u59k530m59 + 53060 + 8071275főúti
18587171u62k939m62 + 93964 + 9942052főúti
18597171u67k684m67 + 68468 + 7561074főúti
18607171u68k756m68 + 75669 + 9321171főúti
18617171u70k556m70 + 55671 + 195636főúti
18627171u72k591m72 + 59174 + 5731961főúti
18637171u75k618m75 + 61876 + 506886főúti
18647171u77k700m77 + 70078 + 268586főúti
18657171u79k75m79 + 07583 + 6254555főúti
18667171u83k625m83 + 62585 + 2751635főúti
18677171u85k275m85 + 27586 + 3231051főúti
18687171u86k323m86 + 32390 + 2663953főúti
18697171u90k266m90 + 26695 + 5555073főúti
18707171u101k823m101 + 823102 + 750972főúti
18717171u102k750m102 + 750103 + 7341015főúti
18727171u103k734m103 + 734104 + 7791001főúti
18737171u104k779m104 + 779105 + 9911193főúti
18747171u105k991m105 + 991108 + 1382142főúti
18757171u108k138m108 + 138113 + 8815164főúti
18767171u113k881m113 + 881116 + 4462582főúti
18777272u0k591m0 + 5911 + 9271366főúti
18787272u1k927m1 + 9273 + 0931181főúti
18797272u3k93m3 + 0933 + 447350főúti
18807272u5k161m5 + 1615 + 666499főúti
18817272u5k666m5 + 6666 + 9341283főúti
18827373u0k0m0 + 0000 + 351349főúti
18837373u1k730m1 + 7306 + 5184764főúti
18847373u6k518m6 + 5186 + 870352főúti
18857373u6k870m6 + 87010 + 9324072főúti
18867373u10k932m10 + 93213 + 3502411főúti
18877474u0k0m0 + 0000 + 9881017főúti
18887474u0k988m0 + 9885 + 5104500főúti
18897474u5k510m5 + 5108 + 2521262főúti
18907474u8k252m8 + 2528 + 558304főúti
18917474u8k558m8 + 5589 + 6561161főúti
18927474u9k656m9 + 65610 + 715998főúti
18937474u10k715m10 + 71511 + 351601főúti
18947474u11k351m11 + 35112 + 7411449főúti
18957474u12k741m12 + 74113 + 560791főúti
18967474u14k624m14 + 62416 + 2281605főúti
18977474u19k20m19 + 02021 + 5422499főúti
18987474u22k620m22 + 62024 + 3611734főúti
18997474u24k361m24 + 36126 + 5982235főúti
19007474u27k215m27 + 21535 + 2277983főúti
19017474u35k227m35 + 22740 + 7575531főúti
19027474u40k757m40 + 75743 + 3492616főúti
19037474u43k349m43 + 34947 + 9864618főúti
19047474u48k600m48 + 60050 + 4571921főúti
19057474u50k457m50 + 45753 + 4001549főúti
19067474u53k400m53 + 40057 + 0953725főúti
19077474u57k95m57 + 09559 + 3532123főúti
19087474u61k273m61 + 27363 + 0991821főúti
19097474u63k99m63 + 09964 + 226945főúti
19107474u64k226m64 + 22665 + 8901827főúti
19117474u65k890m65 + 89068 + 4172542főúti
19127474u68k417m68 + 41769 + 100683főúti
19137474u69k100m69 + 10072 + 0702937főúti
19147474u74k493m74 + 49375 + 145651főúti
19157575u0k0m0 + 0002 + 0592031főúti
19167575u2k059m2 + 0593 + 0591054főúti
19177575u4k390m4 + 3905 + 100707főúti
19187575u5k100m5 + 1007 + 3612262főúti
19197575u7k361m7 + 3618 + 360993főúti
19207575u8k360m8 + 36010 + 1161713főúti
19217575u11k245m11 + 24514 + 4843222főúti
19227575u14k484m14 + 48417 + 6403147főúti
19237575u17k640m17 + 64018 + 483847főúti
19247575u18k483m18 + 48318 + 745261főúti
19257575u18k745m18 + 74518 + 893148főúti
19267575u20k159m20 + 15920 + 471310főúti
19277575u20k471m20 + 47122 + 8552382főúti
19287575u22k855m22 + 85524 + 0301214főúti
19297575u25k626m25 + 62627 + 6171988főúti
19307575u27k617m27 + 61733 + 2775666főúti
19317575u33k366m33 + 36634 + 228956főúti
19327575u34k228m34 + 22834 + 357127főúti
19337575u35k459m35 + 45937 + 5162162főúti
19347575u37k516m37 + 51641 + 1963574főúti
19357575u41k196m41 + 19642 + 177977főúti
19367575u44k467m44 + 46748 + 4513979főúti
19377575u48k451m48 + 45149 + 5391069főúti
19387575u50k657m50 + 65756 + 2565615főúti
19397575u56k256m56 + 25661 + 2905010főúti
19407575u61k745m61 + 74562 + 670921főúti
19417575u65k1m65 + 00167 + 7002705főúti
19427575u67k700m67 + 70069 + 3391658főúti
19437676u0k34m0 + 0343 + 2003210főúti
19447676u4k662m4 + 6625 + 064444főúti
19457676u5k64m5 + 0646 + 4611444főúti
19467676u6k461m6 + 4617 + 9501495főúti
19477676u7k950m7 + 95014 + 3886452főúti
19487676u15k790m15 + 79019 + 0623248főúti
19497676u19k062m19 + 06221 + 6802593főúti
19507676u22k942m22 + 94227 + 2554403főúti
19517676u27k255m27 + 25529 + 3822100főúti
19527676u29k825m29 + 82531 + 4341644főúti
19537676u31k434m31 + 43432 + 8741426főúti
19547676u32k874m32 + 87435 + 3862521főúti
19557676u35k386m35 + 38635 + 848457főúti
19567676u35k848m35 + 84836 + 746906főúti
19577676u36k746m36 + 74638 + 9802233főúti
19587676u40k918m40 + 91845 + 5124602főúti
19597676u45k512m45 + 51246 + 291775főúti
19607676u46k291m46 + 29147 + 095765főúti
19617676u47k95m47 + 09547 + 254156főúti
19627676u47k254m47 + 25448 + 3971162főúti
19637676u48k397m48 + 39752 + 7374356főúti
19647676u54k3909m54 + 390959 + 8764286főúti
19657676u59k876m59 + 87660 + 557781főúti
19667676u60k557m60 + 55763 + 3332833főúti
19677676u65k921m65 + 92166 + 170239főúti
19687676u66k170m66 + 17069 + 3403179főúti
19697676u70k860m70 + 86074 + 5663635főúti
19707676u74k566m74 + 56676 + 6502081főúti
19717676u77k636m77 + 63679 + 5591905főúti
19727676u76k650m76 + 65077 + 636979főúti
19737777u0k0m0 + 0003 + 0913096főúti
19747777u3k91m3 + 0919 + 6146522főúti
19757777u9k614m9 + 61410 + 9451330főúti
19767777u10k945m10 + 94515 + 7434799főúti
19777777u15k743m15 + 74318 + 0102258főúti
19787777u18k944m18 + 94422 + 1633242főúti
19797777u22k163m22 + 16322 + 486322főúti
19807777u23k59m23 + 05927 + 5514477főúti
19817777u27k551m27 + 55128 + 451905főúti
19827777u29k680m29 + 68033 + 1653485főúti
19837777u33k165m33 + 16533 + 425254főúti
19847777u35k163m35 + 16337 + 1962029főúti
19857777u37k196m37 + 19644 + 1296906főúti
19867777u49k181m49 + 18151 + 0381818főúti
19877777u51k38m51 + 03851 + 236214főúti
19887777u51k236m51 + 23654 + 1212880főúti
19898181u3k0m3 + 0005 + 6192630főúti
19908181u5k619m5 + 6198 + 3152688főúti
19918181u8k315m8 + 3159 + 3871071főúti
19928181u9k387m9 + 3879 + 859462főúti
19938181u9k859m9 + 85910 + 9901192főúti
19948181u10k990m10 + 99014 + 2863306főúti
19958181u14k286m14 + 28614 + 673381főúti
19968181u14k673m14 + 67318 + 2713572főúti
19978181u18k271m18 + 27120 + 5582329főúti
19988181u20k558m20 + 55820 + 844289főúti
19998181u20k844m20 + 84423 + 4392602főúti
20008181u23k439m23 + 43926 + 4982979főúti
20018181u26k498m26 + 49827 + 1941010főúti
20028181u27k194m27 + 19431 + 3373960főúti
20038181u31k337m31 + 33732 + 275947főúti
20048181u32k275m32 + 27532 + 885611főúti
20058181u32k885m32 + 88534 + 7021819főúti
20068181u34k702m34 + 70235 + 586891főúti
20078181u35k586m35 + 58636 + 417837főúti
20088181u36k417m36 + 41737 + 8111426főúti
20098181u37k811m37 + 81142 + 8195028főúti
20108181u42k819m42 + 81945 + 8963054főúti
20118181u50k59m50 + 05954 + 3514393főúti
20128181u54k351m54 + 35154 + 521172főúti
20138181u54k521m54 + 52156 + 30634489főúti
20148181u56k3063m56 + 306360 + 3271266főúti
20158181u61k1124m61 + 112464 + 8892820főúti
20168181u64k889m64 + 88968 + 0583140főúti
20178181u70k42m70 + 04274 + 5194447főúti
20188181u74k519m74 + 51977 + 0232562főúti
20198181u77k538m77 + 53880 + 0292845főúti
20208181u77k23m77 + 02377 + 538515főúti
20218181u80k29m80 + 02980 + 713682főúti
20228282u0k0m0 + 0000 + 552542főúti
20238282u0k572m0 + 5720 + 812216főúti
20248282u0k812m0 + 8122 + 2871508főúti
20258282u2k287m2 + 2874 + 4432171főúti
20268282u4k443m4 + 4434 + 807361főúti
20278282u6k252m6 + 25210 + 0643797főúti
20288282u10k64m10 + 06412 + 5642503főúti
20298282u14k153m14 + 15318 + 0523904főúti
20308282u18k52m18 + 05219 + 1851128főúti
20318282u21k515m21 + 51522 + 7561235főúti
20328282u23k618m23 + 61830 + 0606413főúti
20338282u30k60m30 + 06034 + 8614828főúti
20348282u34k861m34 + 86136 + 6051749főúti
20358282u36k605m36 + 60542 + 9716299főúti
20368282u45k512m45 + 51251 + 27278270főúti
20378282u51k2727m51 + 272754 + 595842főúti
20388282u55k830m55 + 83056 + 18662041főúti
20398282u56k1866m56 + 186659 + 4701599főúti
20408282u61k688m61 + 68862 + 8541153főúti
20418282u65k289m65 + 28968 + 1122715főúti
20428282u68k112m68 + 11269 + 4861393főúti
20438282u69k486m69 + 48671 + 9402400főúti
20448383u0k0m0 + 0000 + 655649főúti
20458383u0k655m0 + 6555 + 9505284főúti
20468383u7k265m7 + 26510 + 2753004főúti
20478383u10k275m10 + 27512 + 2091941főúti
20488383u12k209m12 + 20918 + 7266535főúti
20498383u18k726m18 + 72619 + 220486főúti
20508383u21k278m21 + 27822 + 5801280főúti
20518383u22k580m22 + 58022 + 985432főúti
20528383u22k985m22 + 98524 + 8971892főúti
20538383u24k897m24 + 89726 + 2881385főúti
20548383u26k288m26 + 28827 + 7241413főúti
20558383u27k724m27 + 72430 + 7653044főúti
20568383u30k765m30 + 76532 + 5741771főúti
20578383u32k574m32 + 57433 + 8201239főúti
20588383u33k820m33 + 82036 + 8633028főúti
20598383u39k51m39 + 05145 + 2206182főúti
20608383u46k637m46 + 63748 + 6682025főúti
20618383u49k482m49 + 48250 + 17172234főúti
20628383u52k1360m52 + 136056 + 9053509főúti
20638383u58k699m58 + 69959 + 8251122főúti
20648383u59k825m59 + 82560 + 10061171főúti
20658383u60k1006m60 + 100664 + 6053589főúti
20668383u64k605m64 + 60566 + 4691852főúti
20678383u66k469m66 + 46968 + 7202238főúti
20688383u68k720m68 + 72070 + 0281315főúti
20698383u70k28m70 + 02871 + 5571530főúti
20708383u71k557m71 + 55772 + 250678főúti
20718484u0k0m0 + 0000 + 129145főúti
20728484u0k129m0 + 1292 + 1812039főúti
20738484u2k181m2 + 1812 + 819652főúti
20748484u2k819m2 + 8195 + 1892349főúti
20758484u5k189m5 + 1897 + 0751902főúti
20768484u7k75m7 + 0759 + 1122032főúti
20778484u9k112m9 + 11212 + 8803735főúti
20788484u13k223m13 + 22320 + 4537265főúti
20798484u20k453m20 + 45321 + 4501009főúti
20808484u22k522m22 + 52223 + 9071341főúti
20818484u23k907m23 + 90727 + 8814056főúti
20828484u27k881m27 + 88130 + 8182939főúti
20838484u31k406m31 + 40633 + 2521837főúti
20848484u33k252m33 + 25235 + 6122445főúti
20858484u35k612m35 + 61236 + 212598főúti
20868484u36k212m36 + 21239 + 2893075főúti
20878484u39k289m39 + 28941 + 4942258főúti
20888484u41k578m41 + 57844 + 4462939főúti
20898484u44k446m44 + 44646 + 8462403főúti
20908484u46k846m46 + 84647 + 822962főúti
20918484u47k822m47 + 82248 + 9181108főúti
20928484u48k918m48 + 91850 + 8761960főúti
20938484u50k876m50 + 87652 + 5671688főúti
20948484u52k567m52 + 56757 + 7445190főúti
20958484u57k744m57 + 74460 + 2742545főúti
20968484u60k274m60 + 27461 + 8231558főúti
20978484u61k823m61 + 82365 + 1713363főúti
20988484u65k171m65 + 17167 + 2892138főúti
20998484u67k289m67 + 28967 + 896595főúti
21008484u67k896m67 + 89668 + 227331főúti
21018484u69k740m69 + 74070 + 205465főúti
21028484u70k205m70 + 20573 + 4213211főúti
21038484u73k421m73 + 42173 + 621200főúti
21048484u74k252m74 + 25275 + 5381305főúti
21058484u75k538m75 + 53875 + 803261főúti
21068484u75k803m75 + 80376 + 264491főúti
21078484u76k264m76 + 26478 + 6122345főúti
21088484u78k944m78 + 94481 + 2502314főúti
21098484u81k250m81 + 25082 + 174929főúti
21108484u82k174m82 + 17482 + 544366főúti
21118484u82k544m82 + 54484 + 2141661főúti
21128484u85k682m85 + 68288 + 2502033főúti
21138484u88k250m88 + 25089 + 4591301főúti
21148484u90k142m90 + 14292 + 6132438főúti
21158484u92k613m92 + 61395 + 3182679főúti
21168484u96k482m96 + 48299 + 7543299főúti
21178484u101k873m101 + 873105 + 8814003főúti
21188484u105k881m105 + 881106 + 869958főúti
21198484u106k869m106 + 869107 + 176296főúti
21208484u107k176m107 + 176108 + 0161410főúti
21218484u109k872m109 + 872110 + 140277főúti
21228484u110k140m110 + 140113 + 8643715főúti
21238484u114k820m114 + 820116 + 4681668főúti
21248484u116k468m116 + 468116 + 674206főúti
21258484u116k674m116 + 674118 + 0521639főúti
21268484u118k446m118 + 446119 + 4061004főúti
21278484u123k754m123 + 754128 + 5594689főúti
21288585u0k0m0 + 0001 + 7071711főúti
21298585u1k707m1 + 7071 + 1086283főúti
21308585u1k1086m1 + 10865 + 2803249főúti
21318585u5k280m5 + 2809 + 5424485főúti
21328585u9k542m9 + 54211 + 3201960főúti
21338585u12k834m12 + 83414 + 1831346főúti
21348585u14k183m14 + 18317 + 5513374főúti
21358585u17k551m17 + 55117 + 970395főúti
21368585u17k970m17 + 97018 + 311287főúti
21378585u18k311m18 + 31118 + 1029715főúti
21388585u18k1029m18 + 102920 + 7882210főúti
21398585u20k788m20 + 78822 + 1391353főúti
21408585u22k139m22 + 13922 + 654513főúti
21418585u22k654m22 + 65423 + 6871268főúti
21428585u23k687m23 + 68724 + 622928főúti
21438585u28k309m28 + 30928 + 817506főúti
21448585u30k503m30 + 50331 + 019516főúti
21458585u31k019m31 + 01932 + 9251926főúti
21468585u32k925m32 + 92535 + 7622837főúti
21478585u36k316m36 + 31637 + 8971587főúti
21488585u37k897m37 + 89742 + 0774171főúti
21498585u44k966m44 + 96646 + 0921118főúti
21508585u47k584m47 + 58449 + 3041708főúti
21518585u49k304m49 + 30451 + 7132397főúti
21528585u51k713m51 + 71352 + 006300főúti
21538585u52k6m52 + 00653 + 3341309főúti
21548585u53k334m53 + 33454 + 3711038főúti
21558585u55k943m55 + 94359 + 9423898főúti
21568585u59k942m59 + 94262 + 7942850főúti
21578585u62k794m62 + 79463 + 713910főúti
21588585u63k713m63 + 71364 + 600884főúti
21598585u64k600m64 + 60065 + 324737főúti
21608585u66k478m66 + 47868 + 0161500főúti
21618585u69k233m69 + 23370 + 5001238főúti
21628686u0k0m0 + 0002 + 3492348főúti
21638686u2k349m2 + 3494 + 1841864főúti
21648686u4k184m4 + 18411 + 0626804főúti
21658686u11k62m11 + 06213 + 1982148főúti
21668686u14k1008m14 + 100815 + 984993főúti
21678686u16k914m16 + 91417 + 055121főúti
21688686u17k55m17 + 05519 + 4382394főúti
21698686u21k765m21 + 76527 + 7085985főúti
21708686u27k708m27 + 70828 + 266717főúti
21718686u28k266m28 + 26633 + 4805067főúti
21728686u33k480m33 + 48034 + 550915főúti
21738686u34k550m34 + 55038 + 1433637főúti
21748686u38k143m38 + 14341 + 3543398főúti
21758686u41k412m41 + 41246 + 5715772főúti
21768686u46k571m46 + 57148 + 7222158főúti
21778686u48k722m48 + 72250 + 8222051főúti
21788686u50k822m50 + 82251 + 709887főúti
21798686u51k709m51 + 70952 + 655946főúti
21808686u52k655m52 + 65555 + 2612606főúti
21818686u55k579m55 + 57956 + 320722főúti
21828686u56k320m56 + 32063 + 0876867főúti
21838686u63k87m63 + 08769 + 0395927főúti
21848686u69k39m69 + 03971 + 7802732főúti
21858686u71k780m71 + 78076 + 9855204főúti
21868686u77k774m77 + 77479 + 1551381főúti
21878686u79k427m79 + 42781 + 2331800főúti
21888686u81k233m81 + 23382 + 096852főúti
21898686u82k96m82 + 09682 + 514440főúti
21908686u82k514m82 + 51483 + 6371113főúti
21918686u83k975m83 + 97584 + 472497főúti
21928686u84k472m84 + 47285 + 348876főúti
21938686u86k444m86 + 44489 + 2632825főúti
21948686u89k263m89 + 26390 + 5911320főúti
21958686u90k591m90 + 59191 + 319728főúti
21968686u91k319m91 + 31993 + 0851772főúti
21978686u93k85m93 + 08593 + 969890főúti
21988686u94k936m94 + 93695 + 891952főúti
21998686u95k891m95 + 89199 + 4023505főúti
22008686u100k998m100 + 998102 + 8371841főúti
22018686u103k434m103 + 434106 + 0852651főúti
22028686u106k85m106 + 085106 + 318241főúti
22038686u107k803m107 + 803108 + 402597főúti
22048686u108k402m108 + 402110 + 2541849főúti
22058686u111k342m111 + 342111 + 727380főúti
22068686u111k727m111 + 727114 + 4262704főúti
22078686u115k629m115 + 629119 + 0493412főúti
22088686u120k946m120 + 946122 + 8391900főúti
22098686u122k839m122 + 839123 + 447610főúti
22108686u123k447m123 + 447127 + 6564212főúti
22118686u127k656m127 + 656129 + 4271768főúti
22128686u129k427m129 + 427133 + 3323901főúti
22138686u135k539m135 + 539138 + 9323393főúti
22148686u140k601m140 + 601143 + 4182817főúti
22158686u143k418m143 + 418144 + 8111395főúti
22168686u146k613m146 + 613147 + 303690főúti
22178686u147k303m147 + 303147 + 597288főúti
22188686u147k597m147 + 597152 + 1434441főúti
22198686u157k239m157 + 239160 + 1252886főúti
22208686u160k125m160 + 125162 + 4952370főúti
22218686u164k644m164 + 644166 + 7522108főúti
22228686u166k752m166 + 752167 + 718966főúti
22238686u167k718m167 + 718176 + 7219003főúti
22248686u179k308m179 + 308183 + 3804072főúti
22258686u183k380m183 + 380184 + 200820főúti
22268686u184k200m184 + 200188 + 6424441főúti
22278686u188k642m188 + 642189 + 8141172főúti
22288787u0k0m0 + 0000 + 719717főúti
22298787u0k719m0 + 7194 + 1663458főúti
22308787u4k457m4 + 4578 + 6134124főúti
22318787u8k613m8 + 61313 + 1994575főúti
22328787u14k904m14 + 90415 + 595689főúti
22338787u15k595m15 + 59517 + 0881490főúti
22348787u17k88m17 + 08818 + 3611271főúti
22358787u18k361m18 + 36122 + 9324575főúti
22368787u22k3745m22 + 374526 + 401686főúti
22378787u26k425m26 + 42526 + 682256főúti
22388787u26k682m26 + 68228 + 6832153főúti
22398787u29k984m29 + 98431 + 2431317főúti
22408787u31k290m31 + 29037 + 4846257főúti
22418787u37k484m37 + 48437 + 703229főúti
22428787u40k786m40 + 78643 + 6872916főúti
22438787u43k687m43 + 68745 + 0921407főúti
22448787u45k706m45 + 70645 + 817113főúti
22458787u45k817m45 + 81749 + 4063586főúti
22468888u0k0m0 + 0000 + 156155főúti
22478888u0k156m0 + 1560 + 839684főúti
22488888u0k839m0 + 8393 + 3972562főúti
22498888u3k397m3 + 3974 + 7121390főúti
22508888u4k712m4 + 71210 + 2595551főúti
22518888u10k259m10 + 25910 + 537294főúti
22528888u10k537m10 + 53711 + 5051051főúti
22538989u0k0m0 + 0000 + 320344főúti
22548989u0k596m0 + 5964 + 2243632főúti
22558989u4k224m4 + 2249 + 8955622főúti
22568989u9k895m9 + 89510 + 739843főúti
22578989u10k739m10 + 73912 + 3931639főúti
2258101101u0k0m0 + 0001 + 1481748főúti
2259102102u0k0m0 + 0004 + 2814281főúti
2260102102u9k187m9 + 18710 + 9281753főúti
2261102102u12k11m12 + 01115 + 6193597főúti
2262102102u17k386m17 + 38620 + 7463373főúti
2263111111u2k44m2 + 0443 + 2421214főúti
2264117117u0k0m0 + 0000 + 689679főúti
2265117117u0k689m0 + 6892 + 3011635főúti
2266117117u2k301m2 + 3016 + 9264593főúti
2267117117u6k926m6 + 9267 + 136209főúti
2268117117u7k948m7 + 94810 + 2892338főúti
2269117117u10k289m10 + 28912 + 5792281főúti
2270117117u12k579m12 + 57915 + 1612599főúti
2271132132u2k153m2 + 1533 + 5981515főúti
2272222222u0k0m0 + 0000 + 172217főúti
2273251251u0k145m0 + 1450 + 995850főúti
2274251251u0k995m0 + 9954 + 3523325főúti
2275253253u0k159m0 + 1590 + 879720főúti
2276253253u0k879m0 + 8792 + 1381296főúti
2277253253u2k194m2 + 1948 + 3256160főúti
2278253253u8k325m8 + 32512 + 1233826főúti
2279302302u0k0m0 + 0002 + 7863056főúti
2280304304u0k970m0 + 9702 + 3241270főúti
2281304304u2k324m2 + 3243 + 5271344főúti
2282306306u0k0m0 + 0002 + 2612743főúti
2283311311u1k491m1 + 4912 + 7421251főúti
2284311311u2k742m2 + 7427 + 6314889főúti
2285311311u7k631m7 + 63110 + 5222891főúti
2286311311u12k459m12 + 45913 + 027568főúti
2287311311u13k27m13 + 02714 + 0581031főúti
2288311311u17k175m17 + 17517 + 586411főúti
2289311311u17k586m17 + 58620 + 7813264főúti
2290311311u20k781m20 + 78121 + 683902főúti
2291311311u21k683m21 + 68327 + 4425758főúti
2292311311u27k442m27 + 44228 + 5071065főúti
2293311311u28k507m28 + 50731 + 0372557főúti
2294311311u31k98m31 + 09831 + 564514főúti
2295331331u0k0m0 + 0000 + 126126főúti
2296331331u0k126m0 + 1263 + 2823161főúti
2297331331u3k327m3 + 3274 + 6251308főúti
2298338338u0k0m0 + 02 + 2002200főúti
2299338338u2k266m2 + 2663 + 5251276főúti
2300338338u3k525m3 + 5255 + 3331859főúti
2301338338u5k373m5 + 3736 + 7601401főúti
2302338338u6k802m6 + 80210 + 5173780főúti
2303351351u0k0m0 + 0001 + 5901590főúti
2304351351u1k590m1 + 5905 + 2133624főúti
2305351351u5k213m5 + 2138 + 2973084főúti
2306354354u0k197m0 + 1973 + 8173621főúti
2307354354u3k817m3 + 81715 + 42511600főúti
2308381381u0k413m0 + 4130 + 976567főúti
2309381381u0k976m0 + 9765 + 4594547főúti
2310381381u6k492m6 + 4928 + 5472076főúti
2311381381u8k547m8 + 5479 + 166587főúti
2312381381u9k166m9 + 16611 + 2872113főúti
2313381381u12k319m12 + 31916 + 0513719főúti
2314381381u18k27m18 + 02719 + 5641531főúti
2315381381u22k416m22 + 41624 + 1231706főúti
2316381381u24k123m24 + 12327 + 2393111főúti
2317381381u27k903m27 + 90332 + 0134186főúti
2318381381u33k545m33 + 54535 + 9242261főúti
2319381381u35k924m35 + 92440 + 6344828főúti
2320381381u43k327m43 + 32747 + 0773746főúti
2321381381u47k077m47 + 07747 + 235183főúti
2322401401u0k0m0 + 0001 + 1831186főúti
2323403403u1k200m1 + 2006 + 4625955főúti
2324403403u6k550m6 + 55014 + 0087531főúti
2325403403u14k8m14 + 00814 + 995955főúti
2326404404u0k0m0 + 0001 + 9221922főúti
2327405405u0k172m0 + 1720 + 576385főúti
2328405405u0k576m0 + 5761 + 054453főúti
2329405405u1k54m1 + 0542 + 7661712főúti
2330405405u2k766m2 + 7667 + 7845017főúti
2331405405u7k784m7 + 7849 + 7852001főúti
2332405405u9k785m9 + 78511 + 0691288főúti
2333405405u11k69m11 + 06914 + 4773401főúti
2334405405u14k477m14 + 47717 + 1332655főúti
2335405405u17k133m17 + 13318 + 058911főúti
2336406406u0k0m0 + 0003 + 5563318főúti
2337427427u0k233m0 + 2330 + 545312főúti
2338427427u0k545m0 + 5452 + 7172172főúti
2339430430u0k287m0 + 2873 + 1652739főúti
2340430430u3k165m3 + 1653 + 593408főúti
2341430430u3k593m3 + 5935 + 0071417főúti
2342430430u5k7m5 + 0076 + 0681059főúti
2343430430u6k68m6 + 0687 + 6261605főúti
2344431431u0k0m0 + 0001 + 1901188főúti
2345431431u1k190m1 + 1902 + 8431652főúti
2346431431u2k843m2 + 8435 + 7102856főúti
2347441441u3k224m3 + 2243 + 800585főúti
2348441441u3k800m3 + 8004 + 664855főúti
2349441441u4k664m4 + 6648 + 5603894főúti
2350441441u8k560m8 + 56010 + 5922028főúti
2351441441u10k592m10 + 59214 + 4073815főúti
2352441441u18k482m18 + 48225 + 6007119főúti
2353441441u25k600m25 + 60028 + 3242739főúti
2354442442u6k613m6 + 6137 + 7641139főúti
2355442442u9k771m9 + 77112 + 3812610főúti
2356442442u14k66m14 + 06616 + 9722899főúti
2357442442u16k972m16 + 97218 + 0651101főúti
2358442442u18k992m18 + 99223 + 0124044főúti
2359442442u23k950m23 + 95026 + 8112843főúti
2360442442u26k811m26 + 81131 + 0644275főúti
2361442442u31k64m31 + 06435 + 0553967főúti
2362442442u35k214m35 + 21435 + 752617főúti
2363442442u35k865m35 + 86538 + 0672473főúti
2364443443u1k299m1 + 2991 + 670371főúti
2365443443u1k670m1 + 6702 + 375753főúti
2366443443u2k375m2 + 3753 + 350971főúti
2367443443u3k350m3 + 3503 + 984634főúti
2368443443u3k984m3 + 9844 + 751774főúti
2369443443u4k751m4 + 7519 + 8445099főúti
2370443443u9k844m9 + 84410 + 640786főúti
2371443443u10k640m10 + 64011 + 6461007főúti
2372443443u11k646m11 + 64613 + 6812030főúti
2373443443u13k681m13 + 68114 + 268586főúti
2374443443u14k268m14 + 26814 + 863594főúti
2375443443u14k863m14 + 86315 + 226361főúti
2376443443u15k226m15 + 22616 + 022772főúti
2377443443u16k22m16 + 02216 + 856833főúti
2378443443u16k856m16 + 85617 + 790932főúti
2379443443u17k790m17 + 79018 + 286498főúti
2380443443u18k286m18 + 28619 + 060768főúti
2381443443u19k60m19 + 06019 + 333289főúti
2382444444u5k413m5 + 4137 + 3241910főúti
2383444444u7k324m7 + 32410 + 7073364főúti
2384444444u10k707m10 + 70712 + 5301787főúti
2385445445u0k42m0 + 0420 + 889847főúti
2386445445u0k889m0 + 8895 + 2714387főúti
2387445445u5k271m5 + 2719 + 7804509főúti
2388445445u9k780m9 + 78011 + 3331550főúti
2389445445u11k333m11 + 33312 + 246913főúti
2390445445u12k246m12 + 24613 + 2501003főúti
2391445445u13k250m13 + 25013 + 561311főúti
2392446446u5k955m5 + 9556 + 600671főúti
2393448448u0k70m0 + 0700 + 321306főúti
2394448448u0k392m0 + 3923 + 6953332főúti
2395448448u3k695m3 + 6955 + 5891894főúti
2396448448u5k589m5 + 5895 + 875320főúti
2397451451u0k0m0 + 0001 + 6551706főúti
2398451451u1k655m1 + 6552 + 401746főúti
2399451451u2k401m2 + 4013 + 190789főúti
2400451451u3k190m3 + 1903 + 643453főúti
2401451451u3k643m3 + 6438 + 8825400főúti
2402451451u9k950m9 + 95014 + 0344047főúti
2403451451u14k34m14 + 03420 + 7126792főúti
2404451451u20k712m20 + 71222 + 1521437főúti
2405451451u22k386m22 + 38624 + 2991927főúti
2406451451u24k299m24 + 29925 + 9441639főúti
2407451451u25k944m25 + 94426 + 907952főúti
2408451451u26k963m26 + 96327 + 150214főúti
2409451451u27k150m27 + 15034 + 0036647főúti
2410451451u34k3m34 + 00334 + 568526főúti
2411451451u34k590m34 + 59042 + 0607771főúti
2412451451u42k60m42 + 06042 + 457394főúti
2413470470u0k858m0 + 8587 + 3676477főúti
2414470470u12k708m12 + 70812 + 916208főúti
2415470470u12k916m12 + 91613 + 722805főúti
2416470470u13k722m13 + 72214 + 504783főúti
2417470470u14k504m14 + 50415 + 287781főúti
2418470470u15k287m15 + 28715 + 925636főúti
2419470470u15k925m15 + 92518 + 1232189főúti
2420470470u18k123m18 + 12319 + 3351238főúti
2421470470u19k405m19 + 40520 + 123767főúti
2422471471u2k780m2 + 7803 + 691911főúti
2423471471u3k691m3 + 6915 + 6061916főúti
2424471471u5k606m5 + 6066 + 6631057főúti
2425471471u6k663m6 + 6637 + 7521080főúti
2426471471u7k752m7 + 75211 + 5773845főúti
2427471471u11k577m11 + 57715 + 5203965főúti
2428471471u15k520m15 + 52019 + 9735002főúti
2429471471u21k451m21 + 45124 + 9903541főúti
2430471471u29k160m29 + 16032 + 6583484főúti
2431471471u34k619m34 + 61936 + 6762020főúti
2432471471u38k200m38 + 20043 + 3015121főúti
2433471471u46k410m46 + 41050 + 2403832főúti
2434471471u54k652m54 + 65256 + 8062167főúti
2435471471u58k272m58 + 27262 + 2433953főúti
2436471471u62k243m62 + 24365 + 7953566főúti
2437471471u67k548m67 + 54870 + 0002453főúti
2438471471u70k0m70 + 00070 + 762752főúti
2439471471u72k458m72 + 45873 + 026547főúti
2440472472u200k704m200 + 704204 + 4663770főúti
2441474474u0k0m0 + 0002 + 5372539főúti
2442474474u9k339m9 + 33912 + 5573172főúti
2443481481u0k0m0 + 05 + 4825482főúti
2444491491u0k540m0 + 5402 + 8452356főúti
2445491491u2k845m2 + 8453 + 235382főúti
2446491491u4k827m4 + 8278 + 4903629főúti
2447491491u10k522m10 + 52213 + 1762662főúti
2448491491u14k140m14 + 14016 + 2972171főúti
2449491491u16k705m16 + 70522 + 3895700főúti
2450491491u23k903m23 + 90326 + 8752973főúti
2451491491u29k11m29 + 01129 + 517503főúti
2452491491u30k912m30 + 91231 + 106172főúti
2453491491u31k106m31 + 10635 + 5564472főúti
2454491491u35k556m35 + 55636 + 9581421főúti
2455491491u37k719m37 + 71937 + 980155főúti
2456493493u0k0m0 + 0005 + 6135613főúti
2457493493u8k272m8 + 2728 + 503231főúti
2458493493u8k503m8 + 5038 + 725224főúti
2459493493u9k60m9 + 06012 + 2673188főúti
2460493493u8k725m8 + 7259 + 060335főúti
2461493493u12k267m12 + 26713 + 2891022főúti
2462493493u14k585m14 + 58518 + 2683683főúti
2463493493u18k268m18 + 26818 + 749481főúti
2464502502u0k0m0 + 0002 + 2002226főúti
2465502502u2k250m2 + 2504 + 5452321főúti
2466502502u4k747m4 + 7476 + 0761366főúti
2467510510u20k708m20 + 70821 + 270561főúti
2468510510u23k239m23 + 23925 + 1451906főúti
2469510510u25k145m25 + 14525 + 621466főúti
2470511511u0k0m0 + 0002 + 3902435főúti
2471511511u2k390m2 + 3903 + 5851195főúti
2472513513u0k0m0 + 0001 + 7291745főúti
2473513513u4k512m4 + 5125 + 9831473főúti
2474513513u5k983m5 + 9837 + 8541885főúti
2475541541u2k320m2 + 3203 + 5751295főúti
2476542542u0k0m0 + 0003 + 5463550főúti
2477542542u3k560m3 + 5607 + 4573910főúti
2478542542u7k457m7 + 4579 + 4462027főúti
2479551551u99k885m99 + 885100 + 267405főúti
2480578578u0k220m0 + 2200 + 650430főúti
2481578578u0k878m0 + 8781 + 096218főúti
2482578578u1k96m1 + 0961 + 966854főúti
2483578578u2k138m2 + 1383 + 2061096főúti
2484578578u3k206m3 + 2064 + 2731095főúti
2485578578u4k273m4 + 2738 + 7804346főúti
2486610610u0k0m0 + 0000 + 558614főúti
2487610610u0k558m0 + 5584 + 5283988főúti
2488610610u4k528m4 + 5284 + 890366főúti
2489610610u10k103m10 + 10310 + 683575főúti
2490610610u10k683m10 + 68312 + 8162135főúti
2491610610u12k816m12 + 81613 + 9871171főúti
2492610610u15k718m15 + 71815 + 967295főúti
2493611611u1k742m1 + 7422 + 546812főúti
2494611611u2k546m2 + 5465 + 1482611főúti
2495611611u6k487m6 + 4878 + 3151492főúti
2496611611u9k645m9 + 64510 + 8471194főúti
2497611611u10k847m10 + 84712 + 6751878főúti
2498611611u12k675m12 + 67514 + 1631479főúti
2499631631u0k0m0 + 0003 + 2453251főúti
2500631631u3k245m3 + 2454 + 6591380főúti
2501651651u0k0m0 + 0006 + 0856142főúti
2502651651u6k85m6 + 0859 + 5133441főúti
2503681681u3k630m3 + 63018 + 10214467főúti
2504681681u20k711m20 + 71126 + 5105798főúti
2505710710u0k0m0 + 0000 + 19962508főúti
2506710710u0k1996m0 + 19962 + 8282860főúti
2507710710u2k828m2 + 8285 + 3422513főúti
2508710710u5k342m5 + 3426 + 6811339főúti
2509710710u6k681m6 + 68112 + 4575774főúti
2510710710u12k457m12 + 45714 + 4301974főúti
2511760760u0k0m0 + 0001 + 8631863főúti
2512760760u1k863m1 + 8633 + 2511340főúti
2513760760u3k251m3 + 2516 + 2943074főúti
2514760760u6k294m6 + 2948 + 3252682főúti
2515801801u4k230m4 + 2306 + 1241857főúti
2516811811u4k800m4 + 8007 + 4342500főúti
2517811811u7k434m7 + 43411 + 3173877főúti
2518811811u11k317m11 + 31717 + 8216494főúti
2519811811u19k840m19 + 84025 + 4255544főúti
2520811811u27k711m27 + 71134 + 5296729főúti
2521811811u36k353m36 + 35336 + 747397főúti
2522811811u40k4m40 + 00440 + 175171főúti
2523811811u40k175m40 + 17542 + 3452173főúti
2524813813u0k27m0 + 0271 + 2811309főúti
2525813813u1k369m1 + 3693 + 0251712főúti
2526813813u3k118m3 + 1184 + 4681412főúti
2527813813u4k500m4 + 5005 + 8601456főúti
2528813813u5k948m5 + 9486 + 8821007főúti
2529813813u6k942m6 + 9427 + 307455főúti
2530813813u7k384m7 + 3848 + 125792főúti
2531813813u8k125m8 + 12510 + 9402876főúti
2532813813u10k940m10 + 94011 + 9601033főúti
2533813813u11k960m11 + 96013 + 3001353főúti
2534830830u0k0m0 + 0000 + 265227főúti
2535830830u0k265m0 + 2653 + 0902720főúti
2536830830u4k493m4 + 4935 + 7601206főúti
2537830830u5k760m5 + 7606 + 643905főúti
2538832832u0k0m0 + 0000 + 407426főúti
2539832832u1k34m1 + 0345 + 2104166főúti
2540832832u6k502m6 + 5027 + 017514főúti
2541832832u7k17m7 + 0177 + 290290főúti
2542832832u7k290m7 + 29010 + 1512849főúti
2543832832u10k151m10 + 15110 + 647498főúti
2544832832u12k540m12 + 54017 + 1474610főúti
2545832832u17k147m17 + 14717 + 970823főúti
2546832832u20k279m20 + 27923 + 4133132főúti
2547832832u24k387m24 + 38726 + 0111665főúti
2548832832u27k335m27 + 33527 + 29362603főúti
2549832832u27k2936m27 + 293630 + 17881831főúti
2550834834u0k0m0 + 0000 + 930945főúti
2551834834u2k25m2 + 0253 + 8561825főúti
2552834834u3k856m3 + 8564 + 759900főúti
2553834834u4k759m4 + 7595 + 455688főúti
2554834834u5k455m5 + 4556 + 5731118főúti
2555834834u8k626m8 + 62611 + 9343307főúti
2556834834u13k330m13 + 33019 + 2055878főúti
2557834834u19k205m19 + 20520 + 247955főúti
2558834834u21k306m21 + 30624 + 6453332főúti
2559834834u24k645m24 + 64525 + 104462főúti
2560834834u27k277m27 + 27727 + 426138főúti
2561834834u27k426m27 + 42629 + 9492512főúti
2562834834u30k706m30 + 70631 + 7431033főúti
2563834834u31k743m31 + 74332 + 486742főúti
2564834834u33k606m33 + 60635 + 7742160főúti
2565834834u36k941m36 + 94137 + 9751028főúti
2566834834u37k975m37 + 97540 + 8862963főúti
2567861861u0k99m0 + 0990 + 444351főúti
2568861861u0k444m0 + 4442 + 0291572főúti

"

2. melléklet a 19/2022. (IX. 19.) TIM rendelethez

"2. melléklet a 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelethez

Az úthasználati jogosultság általános forgalmi adót tartalmazó, forintban kifejezett ára

ABCDE
1.DíjkategóriaHetiHaviÉvesMegyei
2.D15 5008 90049 1905 720
3.D1 - motorkerékpár2 7504 45049 1905 720
4.D28 00012 60069 83011 450
5.B217 73025 150228 85022 890
6.U5 5008 90049 1905 720

"

3. melléklet a 19/2022. (IX. 19.) TIM rendelethez

A használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet 2. melléklet címében az "ára" szövegrész helyébe az "árának alapja" szöveg lép.

Tartalomjegyzék