25/2013. (V. 31.) NFM rendelet

az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról

Egyes veszélyhelyzeti V./háborús normák:

13/2024. (I. 30.) Korm. rendelet (különösen: 3. §)

Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 28. § (2) bekezdés a)-c) pontjában,

a 6-14. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés g) pont 2-5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az 1. alcím, valamint a 6-14. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -

a következőket rendelem el:

1. Az útdíj mértéke

1. §[1] (1)[2] Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: Vhr.) meghatározott díjkategóriába tartozó, az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvény alapján az egyes útdíjköteles elemi útszakaszok használatáért fizetendő útdíj részét képező infrastruktúra díj (a továbbiakban: infrastruktúra díj) alapmértékét a (2)-(5) bekezdés tartalmazza.

(2)[3] A Vhr. szerint J2 díjkategóriába tartozó gépjárművek kilométerenkénti, általános forgalmi adót magában foglaló infrastruktúra díj mértéke:

a) gyorsforgalmi úton 61,09 forint,

b) főúton 33,40 forint.

(3)[4] A Vhr. szerint J3 díjkategóriába tartozó gépjárművek kilométerenkénti, általános forgalmi adót magában foglaló infrastruktúra díj mértéke:

a) gyorsforgalmi úton 97,66 forint,

b) főúton 55,25 forint.

(4)[5] A Vhr. szerint J4 díjkategóriába tartozó gépjárművek kilométerenkénti, általános forgalmi adót magában foglaló infrastruktúra díj mértéke:

a) gyorsforgalmi úton 151,38 forint,

b) főúton 94,62 forint.

(4a)[6] A Vhr. szerint J5 díjkategóriába tartozó gépjárművek kilométerenkénti, általános forgalmi adót magában foglaló infrastruktúra díj mértéke:

a) gyorsforgalmi úton 158,50 forint,

b) főúton 98,43 forint.

(4b)[7] A Vhr. szerint M2 díjkategóriába tartozó gépjárművek kilométerenkénti, általános forgalmi adót magában foglaló infrastruktúra díj mértéke:

a) gyorsforgalmi úton 32,96 forint,

b) főúton 13,12 forint.

(4c)[8] A Vhr. szerint M3 díjkategóriába tartozó gépjárművek kilométerenkénti, általános forgalmi adót magában foglaló infrastruktúra díj mértéke:

a) gyorsforgalmi úton 61,09 forint,

b) főúton 33,40 forint.

(4d)[9] Az egyes útdíjköteles elemi útszakaszok használatáért fizetendő infrastruktúradíj mértékét az útdíjköteles elemi útszakaszok 1. mellékletben meghatározott hosszának és az e §-ban meghatározott alapmérték szorzataként kell meghatározni.

(5)[10] A (2)-(4c) bekezdéstől és a 2. §-tól eltérően a mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti mezőgazdasági termelő részére terményszállítás esetében a rá irányadó betakarítási időszakban az infrastruktúradíj és a külsőköltségdíj alapja 0 forint.

2. §[11] (1) A Vhr.-ben meghatározott díjkategóriába tartozó, az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvény alapján fizetendő útdíj részét képező külsőköltségdíj általános forgalmi adót nem tartalmazó mértékét a 2. melléklet határozza meg.

(2) A 2. melléklet alkalmazásában az euró és a forint közötti átváltási árfolyamot a Vhr.-nek az útdíj mértékének megállapítására vonatkozó módszertanra irányadó átváltási szabályai szerint kell megállapítani.

(3)[12] Az egyes útdíjköteles elemi útszakaszok használatáért fizetendő külsőköltségdíj mértékét - a 2. mellékletben meghatározott díj- és környezetvédelmi kategória alapján - az útdíjköteles elemi útszakaszok 1. mellékletben meghatározott hosszának és a 2. mellékletben meghatározott alapmérték szorzataként kell meghatározni az 1. mellékletben meghatározott külsőköltségdíj-tényező figyelembevételével.

2/A. §[13]

3. §[14]

2. Az útdíjköteles utak

4. § (1)[15] A díjfizetési kötelezettséggel érintett utakat és az azokat alkotó útdíjköteles elemi útszakaszokat az 1. melléklet tartalmazza.

(2)[16]

3. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-4. §, a 6. §, a 7. §, a 9-14. §, valamint az 1. melléklet 2013. július 1-jén lép hatályba.

(3)[17]

6. §[18]

7. §[19]

8. §[20]

9. §[21]

10. §[22]

11. §[23]

12. §[24]

13. §[25]

14. §[26]

15. § Ez a rendelet

1. a nehéz tehergépjárművekre az egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló, 1999. június 17-i 1999/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

2. a nehéz tehergépjárművekre az egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62 EK irányelv módosításáról szóló, 2006. május 17-i 2006/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

3. a nehéz tehergépjárművekre az egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK irányelv módosításáról szóló, 2011. szeptember 27-i 2011/76/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

4.[27] az 1999/62/EK, az 1999/37/EK és az (EU) 2019/520 irányelvnek a gépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjak tekintetében való módosításáról szóló, 2022. február 24-i (EU) 2022/362 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

16. §[28] Az 1. és a 2. §, valamint az 1. és a 2. melléklet tervezetének a járművekre egyes közúti infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló, 1999. június 17-i 1999/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7h. cikk (1) bekezdés a) pontja és (3) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

Németh Lászlóné s. k.,

nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 25/2013. (V. 31.) NFM rendelethez[29]

ABCDEFG
Díjfizetési
kötelezettséggel
érintett út száma
ED IDDíjfizetési
kötelezettséggel
érintett
díjköteles elemi
útszakasz kezdő
szelvénye
Díjfizetési
kötelezettséggel
érintett
díjköteles
elemi útszakasz
végszelvénye
ED
szakasz
hossz
(m)
infrastruktúradíj-
szint
külsőköltségdíj-
tényező
(külvárosi utak
aránya)
(1)
1M0M0u0k0m0 + 00 + 738939gyorsforgalmi0
2M0M0u0k738m0 + 7381 + 9031272gyorsforgalmi0,376
3M0M0u1k903m1 + 9033 + 4401554gyorsforgalmi0,554
4M0M0u3k440m3 + 4409 + 3415895gyorsforgalmi0,933
5M0M0u9k341m9 + 34111 + 1501824gyorsforgalmi1
6M0M0u11k150m11 + 15013 + 8132653gyorsforgalmi1
7M0M0u13k813m13 + 81315 + 6331814gyorsforgalmi0,779
8M0M0u15k633m15 + 63317 + 1001469gyorsforgalmi0,502
9M0M0u17k100m17 + 10018 + 4101314gyorsforgalmi0,319
10M0M0u18k410m18 + 41023 + 6675256gyorsforgalmi0,202
11M0M0u23k667m23 + 66726 + 1002424gyorsforgalmi0
12M0M0u26k100m26 + 10030 + 7794665gyorsforgalmi0
13M0M0u30k779m30 + 77933 + 8303066gyorsforgalmi0
14M0M0u33k830m33 + 83036 + 0982271gyorsforgalmi0
15M0M0u36k098m36 + 09841 + 1555049gyorsforgalmi0
16M0M0u41k155m41 + 15544 + 3553204gyorsforgalmi0
17M0M0u44k355m44 + 35548 + 2553892gyorsforgalmi0,779
18M0M0u48k255m48 + 25551 + 6183380gyorsforgalmi0,236
19M0M0u51k618m51 + 61854 + 1852544gyorsforgalmi0,151
20M0M0u54k185m54 + 18555 + 052872gyorsforgalmi0
21M0M0u55k052m55 + 05257 + 6522519gyorsforgalmi0
22M0M0u57k652m57 + 65259 + 4671889gyorsforgalmi0,313
23M0M0u59k467m59 + 46765 + 3505876gyorsforgalmi0,816
24M0M0u65k350m65 + 35068 + 1942843gyorsforgalmi0
25M0M0u68k194m68 + 19469 + 2101014gyorsforgalmi0
26M0M0u69k210m69 + 21071 + 1711967gyorsforgalmi0
27M0M0u71k171m71 + 17172 + 7021530gyorsforgalmi0,557
28M0M0u72k702m72 + 70274 + 0431341gyorsforgalmi1
29M0M0u74k43m74 + 04377 + 2203203gyorsforgalmi0,222
30M1M1u12k359m12 + 35913 + 235992gyorsforgalmi1
31M1M1u13k235m13 + 23515 + 7012455gyorsforgalmi0,192
32M1M1u15k701m15 + 70117 + 6471942gyorsforgalmi0
33M1M1u17k647m17 + 64721 + 6954050gyorsforgalmi0,223
34M1M1u21k695m21 + 69526 + 1124416gyorsforgalmi0
35M1M1u26k112m26 + 11238 + 60912512gyorsforgalmi0
36M1M1u38k609m38 + 60943 + 2714594gyorsforgalmi0,236
37M1M1u43k271m43 + 27147 + 9754775gyorsforgalmi0
38M1M1u47k975m47 + 97556 + 0007986gyorsforgalmi0
39M1M1u56k0m56 + 00060 + 8004803gyorsforgalmi0,592
40M1M1u60k800m60 + 80064 + 4893725gyorsforgalmi0,352
41M1M1u64k489m64 + 48966 + 7952300gyorsforgalmi0,464
42M1M1u66k795m66 + 79584 + 94518154gyorsforgalmi0,057
43M1M1u84k945m84 + 94593 + 9318984gyorsforgalmi0
44M1M1u93k931m93 + 931100 + 5336570gyorsforgalmi0
45M1M1u100k533m100 + 533105 + 8865380gyorsforgalmi0
46M1M1u105k886m105 + 886111 + 3665434gyorsforgalmi0
47M1M1u111k366m111 + 366115 + 0433638gyorsforgalmi0
48M1M1u115k43m115 + 043118 + 5393557gyorsforgalmi0
49M1M1u118k539m118 + 539122 + 8344274gyorsforgalmi0
50M1M1u122k834m122 + 834128 + 9806174gyorsforgalmi0
51M1M1u128k980m128 + 980142 + 30113294gyorsforgalmi0,032
52M1M1u142k301m142 + 301159 + 14516847gyorsforgalmi0,017
53M1M1u159k145m159 + 145165 + 9026749gyorsforgalmi0
54M1M1u165k902m165 + 902167 + 5971700gyorsforgalmi0
55M1M1u167k597m167 + 597171 + 0463452gyorsforgalmi0,296
56M1M1u171k46m171 + 046171 + 14141342gyorsforgalmi0
57M2M2u17k300m17 + 30020 + 8013557gyorsforgalmi0,121
58M2M2u20k801m20 + 80122 + 7031949gyorsforgalmi1
59M2M2u22k703m22 + 70324 + 9222123gyorsforgalmi0,376
60M2M2u24k922m24 + 92228 + 4963514gyorsforgalmi0
61M2M2u28k496m28 + 49634 + 3435898gyorsforgalmi0,215
62M2M2u34k343m34 + 34336 + 2271885gyorsforgalmi0,304
63M2M2u36k227m36 + 22738 + 8202569gyorsforgalmi0
64M2M2u38k820m38 + 82042 + 3093442gyorsforgalmi0,234
65M2M2u42k309m42 + 30947 + 4485216gyorsforgalmi0,321
66M2M2u47k448m47 + 44848 + 011618gyorsforgalmi0
67M3M3u10k120m10 + 12012 + 0781913gyorsforgalmi0,212
68M3M3u12k078m12 + 07812 + 940904gyorsforgalmi0
69M3M3u12k940m12 + 94019 + 1336201gyorsforgalmi0,49
70M3M3u19k133m19 + 13322 + 4453311gyorsforgalmi1
71M3M3u22k445m22 + 44526 + 3753935gyorsforgalmi0,125
72M3M3u26k375m26 + 37539 + 09212655gyorsforgalmi0,236
73M3M3u39k92m39 + 09250 + 82111707gyorsforgalmi0,216
74M3M3u50k821m50 + 82154 + 5513797gyorsforgalmi0,092
75M3M3u54k551m54 + 55158 + 5594006gyorsforgalmi0
76M3M3u58k559m58 + 55969 + 92811378gyorsforgalmi0,097
77M3M3u69k928m69 + 92877 + 8518006gyorsforgalmi0,128
78M3M3u77k851m77 + 85189 + 43511527gyorsforgalmi0
79M3M3u89k435m89 + 435103 + 20913799gyorsforgalmi0
80M3M3u103k209m103 + 209107 + 9294666gyorsforgalmi0
81M3M3u107k929m107 + 929113 + 3555423gyorsforgalmi0
82M3M3u113k355m113 + 355127 + 64914389gyorsforgalmi0,081
83M3M3u127k649m127 + 649138 + 12710467gyorsforgalmi0
84M3M3u138k127m138 + 127150 + 52312309gyorsforgalmi0,014
85M3M3u150k523m150 + 523155 + 7705150gyorsforgalmi0
86M3M3u155k770m155 + 770164 + 2428410gyorsforgalmi0
87M3M3u164k242m164 + 242174 + 98110984gyorsforgalmi0,006
88M3M3u174k981m174 + 981186 + 00010923gyorsforgalmi0
89M3M3u186k0m186 + 000202 + 82516919gyorsforgalmi0
90M3M3u202k825m202 + 825220 + 92017992gyorsforgalmi0
91M3M3u220k920m220 + 920226 + 5445623gyorsforgalmi0,025
92M3M3u226k544m226 + 544233 + 6907145gyorsforgalmi0,123
93M3M3u233k690m233 + 690234 + 8831197gyorsforgalmi0
94M3M3u234k883m234 + 883253 + 88218996gyorsforgalmi0
95M3M3u253k882m253 + 882267 + 07813197gyorsforgalmi0
96M3M3u267k078m267 + 078279 + 82312751gyorsforgalmi0
97M4M4u19k550m19 + 55020 + 518955gyorsforgalmi0,829
98M4M4u20k518m20 + 51824 + 0463531gyorsforgalmi0,617
99M4M4u24k46m24 + 04624 + 930887gyorsforgalmi0
100M4M4u24k930m24 + 93029 + 2884372gyorsforgalmi0,2
101M4M4u29k288m29 + 28834 + 2885002gyorsforgalmi0,07
102M4M4u34k288m34 + 28840 + 6976408gyorsforgalmi0
103M4M4u40k697m40 + 69748 + 5307826gyorsforgalmi0
104M4M4u48k530m48 + 53055 + 3326806gyorsforgalmi0,013
105M4M4u55k332m55 + 33262 + 9507616gyorsforgalmi0,483
106M4M4u62k950m62 + 95066 + 0763124gyorsforgalmi0,162
107M4M4u66k76m66 + 07672 + 4406364gyorsforgalmi0
108M4M4u72k440m72 + 44080 + 4307990gyorsforgalmi0
109M4M4u80k430m80 + 43088 + 9548528gyorsforgalmi0
110M4M4u88k954m88 + 95493 + 5204558gyorsforgalmi0
111M4M4u93k520m93 + 52098 + 3824934gyorsforgalmi0
112M4M4u98k382m98 + 382105 + 0056623gyorsforgalmi0
113M4M4u105k5m105 + 005117 + 28312278gyorsforgalmi0,107
114M4M4u211k25m211 + 025214 + 6653738gyorsforgalmi0
115M4M4u214k665m214 + 665226 + 70012035gyorsforgalmi0
116M4M4u226k700m226 + 700237 + 06410550gyorsforgalmi0
117M4M4u237k64m237 + 064242 + 0374967gyorsforgalmi0
118M5M5u13k0m13 + 00013 + 635641gyorsforgalmi0,337
119M5M5u13k635m13 + 63514 + 460841gyorsforgalmi0
120M5M5u14k460m14 + 46016 + 5002011gyorsforgalmi0,451
121M5M5u16k500m16 + 50021 + 6865197gyorsforgalmi0,164
122M5M5u21k686m21 + 68622 + 058374gyorsforgalmi0
123M5M5u22k58m22 + 05830 + 1328081gyorsforgalmi0
124M5M5u30k132m30 + 13235 + 6185491gyorsforgalmi0
125M5M5u35k618m35 + 61843 + 5047880gyorsforgalmi0,157
126M5M5u43k504m43 + 50452 + 6859183gyorsforgalmi0,066
127M5M5u52k685m52 + 68567 + 26514580gyorsforgalmi0,026
128M5M5u67k265m67 + 26573 + 6986433gyorsforgalmi0,005
129M5M5u73k698m73 + 69880 + 1596461gyorsforgalmi0
130M5M5u80k159m80 + 15985 + 4055240gyorsforgalmi0,787
131M5M5u85k405m85 + 40590 + 4335028gyorsforgalmi0,152
132M5M5u90k433m90 + 433108 + 24117814gyorsforgalmi0,04
133M5M5u108k241m108 + 241113 + 7945555gyorsforgalmi0
134M5M5u113k794m113 + 794129 + 43015635gyorsforgalmi0
135M5M5u129k430m129 + 430139 + 0659637gyorsforgalmi0
136M5M5u139k65m139 + 065146 + 5967529gyorsforgalmi0
137M5M5u146k596m146 + 596159 + 27512675gyorsforgalmi0,028
138M5M5u159k275m159 + 275165 + 5046236gyorsforgalmi0
139M5M5u165k504m165 + 504172 + 4647005gyorsforgalmi0
140M5M5u172k464m172 + 464173 + 8961390gyorsforgalmi0
141M6M6u14k148m14 + 14817 + 0812949gyorsforgalmi0,302
142M6M6u17k81m17 + 08119 + 2312158gyorsforgalmi0,544
143M6M6u19k231m19 + 23121 + 6262382gyorsforgalmi0,814
144M6M6u21k626m21 + 62624 + 2872852gyorsforgalmi0
145M6M6u24k287m24 + 28728 + 3504096gyorsforgalmi0
146M6M6u28k350m28 + 35033 + 6425309gyorsforgalmi0,204
147M6M6u33k642m33 + 64243 + 6079909gyorsforgalmi0
148M6M6u43k607m43 + 60749 + 2535584gyorsforgalmi0
149M6M6u49k253m49 + 25354 + 4785333gyorsforgalmi0
150M6M6u54k478m54 + 47861 + 4566904gyorsforgalmi0
151M6M6u61k456m61 + 45666 + 6915273gyorsforgalmi0
152M6M6u66k691m66 + 69169 + 7133013gyorsforgalmi0
153M6M6u69k713m69 + 71374 + 7545039gyorsforgalmi0
154M6M6u74k754m74 + 75482 + 5037719gyorsforgalmi0
155M6M6u82k503m82 + 50386 + 0263558gyorsforgalmi0
156M6M6u86k26m86 + 02697 + 22511275gyorsforgalmi0
157M6M6u97k225m97 + 225105 + 3498036gyorsforgalmi0
158M6M6u105k349m105 + 349113 + 3958055gyorsforgalmi0,012
159M6M6u113k395m113 + 395123 + 1399736gyorsforgalmi0
160M6M6u123k139m123 + 139130 + 6427505gyorsforgalmi0
161M6M6u130k642m130 + 642137 + 5766901gyorsforgalmi0
162M6M6u137k576m137 + 576141 + 7374211gyorsforgalmi0
163M6M6u141k737m141 + 737146 + 2884534gyorsforgalmi0
164M6M6u146k288m146 + 288150 + 6894487gyorsforgalmi0,256
165M6M6u150k689m150 + 689162 + 07311378gyorsforgalmi0
166M6M6u162k73m162 + 073172 + 49310392gyorsforgalmi0
167M6M6u172k493m172 + 493189 + 86717545gyorsforgalmi0,057
168M7M7u7k681m7 + 6819 + 2541529gyorsforgalmi1
169M7M7u9k254m9 + 25410 + 3121071gyorsforgalmi1
170M7M7u10k312m10 + 31212 + 6462073gyorsforgalmi0,623
171M7M7u12k646m12 + 64613 + 5571121gyorsforgalmi1
172M7M7u13k557m13 + 55715 + 5011946gyorsforgalmi0,734
173M7M7u15k501m15 + 50117 + 6312107gyorsforgalmi0,806
174M7M7u17k631m17 + 63123 + 0005385gyorsforgalmi0,674
175M7M7u23k0m23 + 00030 + 1487139gyorsforgalmi0
176M7M7u30k148m30 + 14833 + 8523700gyorsforgalmi0,053
177M7M7u33k852m33 + 85241 + 6007767gyorsforgalmi0
178M7M7u41k600m41 + 60044 + 5942955gyorsforgalmi0,502
179M7M7u44k594m44 + 59450 + 3315735gyorsforgalmi0,398
180M7M7u50k331m50 + 33156 + 3346038gyorsforgalmi0,258
181M7M7u56k334m56 + 33459 + 1172720gyorsforgalmi0
182M7M7u59k117m59 + 11763 + 6784634gyorsforgalmi0,029
183M7M7u63k678m63 + 67869 + 8866194gyorsforgalmi0,195
184M7M7u69k886m69 + 88679 + 96410092gyorsforgalmi0,051
185M7M7u79k964m79 + 96489 + 0869047gyorsforgalmi0
186M7M7u89k86m89 + 08690 + 000914gyorsforgalmi0
187M7M7u90k0m90 + 00097 + 7437801gyorsforgalmi0,088
188M7M7u97k743m97 + 743105 + 0487364gyorsforgalmi0,301
189M7M7u105k48m105 + 048111 + 6966577gyorsforgalmi0,227
190M7M7u111k696m111 + 696114 + 2392562gyorsforgalmi0
191M7M7u114k239m114 + 239120 + 2596014gyorsforgalmi0,057
192M7M7u120k259m120 + 259125 + 1924922gyorsforgalmi0
193M7M7u125k192m125 + 192129 + 1043988gyorsforgalmi0
194M7M7u129k104m129 + 104134 + 1855074gyorsforgalmi0
195M7M7u134k185m134 + 185142 + 3418161gyorsforgalmi0,251
196M7M7u142k341m142 + 341145 + 1572885gyorsforgalmi0,06
197M7M7u145k157m145 + 157150 + 0484876gyorsforgalmi0,17
198M7M7u150k48m150 + 048159 + 8689754gyorsforgalmi0
199M7M7u159k868m159 + 868170 + 14210268gyorsforgalmi0,017
200M7M7u170k142m170 + 142174 + 7414601gyorsforgalmi0
201M7M7u174k741m174 + 741182 + 8658062gyorsforgalmi0,051
202M7M7u182k865m182 + 865190 + 2237420gyorsforgalmi0
203M7M7u190k223m190 + 223206 + 05015838gyorsforgalmi0
204M7M7u206k50m206 + 050210 + 5114445gyorsforgalmi0,23
205M7M7u210k511m210 + 511218 + 4677911gyorsforgalmi0,032
206M7M7u218k467m218 + 467224 + 0825646gyorsforgalmi0,103
207M7M7u224k82m224 + 082231 + 6177540gyorsforgalmi0
208M7M7u231k617m231 + 617234 + 2722642gyorsforgalmi0
209M8M8u75k142m75 + 14277 + 8532667gyorsforgalmi0
210M8M8u77k853m77 + 85382 + 5914777gyorsforgalmi0,214
211M9M9u0k0m0 + 0000 + 390431gyorsforgalmi0
212M9M9u0k390m0 + 3903 + 4212931gyorsforgalmi0,188
213M9M9u3k421m3 + 4217 + 5334169gyorsforgalmi0
214M9M9u7k533m7 + 53320 + 53912947gyorsforgalmi0
215M15M15u0k708m0 + 7081 + 9381553gyorsforgalmi0
216M15M15u1k938m1 + 93813 + 24111328gyorsforgalmi0,054
217M15M15u13k241m13 + 24114 + 5041239gyorsforgalmi0,417
218M19M19u0k0m0 + 0005 + 4906974gyorsforgalmi0,158
219M19M19u5k490m5 + 4907 + 1441635gyorsforgalmi0,904
220M19M19u7k144m7 + 1449 + 6822618gyorsforgalmi0,289
221M25M25u0k868m0 + 8687 + 4046543gyorsforgalmi0
222M25M25u7k404m7 + 40410 + 0962688gyorsforgalmi0,055
223M25M25u10k96m10 + 09614 + 9974899gyorsforgalmi0,591
224M25M25u14k997m14 + 99718 + 5683594gyorsforgalmi0
225M30M30u1k550m1 + 5505 + 6834577gyorsforgalmi0
226M30M30u5k683m5 + 68313 + 5117836gyorsforgalmi0,156
227M30M30u13k511m13 + 51120 + 8997385gyorsforgalmi0
228M30M30u20k899m20 + 89923 + 3902497gyorsforgalmi0
229M30M30u23k390m23 + 39029 + 4506057gyorsforgalmi0,102
230M30M30u29k450m29 + 45032 + 502680gyorsforgalmi0
231M30M30u32k50m32 + 5039 + 8387786gyorsforgalmi0,026
232M30M30u39k838m39 + 83850 + 41210578gyorsforgalmi0,12
233M30M30u50k412m50 + 41263 + 32712912gyorsforgalmi0,268
234M30M30u63k327m63 + 32774 + 93311603gyorsforgalmi0,285
235M30M30u74k933m74 + 93380 + 5055676gyorsforgalmi0
236M30M30u80k505m80 + 50587 + 6827077gyorsforgalmi0,261
237M30M30u87k682m87 + 68288 + 551863gyorsforgalmi0,209
238M31M31u0k0m0 + 0008 + 6059388gyorsforgalmi0,066
239M31M31u8k605m8 + 60512 + 3983443gyorsforgalmi0
240M35M35u0k550m0 + 55014 + 04113563gyorsforgalmi0
241M35M35u14k41m14 + 04124 + 08210047gyorsforgalmi0
242M35M35u24k82m24 + 08233 + 1929031gyorsforgalmi0
243M35M35u33k192m33 + 19235 + 16583463gyorsforgalmi0
244M35M35u35k1658m35 + 165838 + 0851434gyorsforgalmi0,366
245M35M35u38k85m38 + 08539 + 7001619gyorsforgalmi0
246M35M35u39k700m39 + 70043 + 8664442gyorsforgalmi0
247M35M35u43k866m43 + 86648 + 5624696gyorsforgalmi0
248M35M35u48k562m48 + 56259 + 13410572gyorsforgalmi0
249M35M35u59k134m59 + 13467 + 7909451gyorsforgalmi0
250M43M43u0k800m0 + 8003 + 1743315gyorsforgalmi0
251M43M43u3k174m3 + 1747 + 3194061gyorsforgalmi0
252M43M43u7k319m7 + 31910 + 6203380gyorsforgalmi0
253M43M43u10k620m10 + 62019 + 2128594gyorsforgalmi0
254M43M43u19k212m19 + 21223 + 5694354gyorsforgalmi0
255M43M43u23k569m23 + 56934 + 60011246gyorsforgalmi0
256M43M43u34k600m34 + 60046 + 40211590gyorsforgalmi0
257M43M43u46k402m46 + 40254 + 2257823gyorsforgalmi0
258M43M43u54k225m54 + 22557 + 7243506gyorsforgalmi0
259M44M44u29k877m29 + 87735 + 7495871gyorsforgalmi0
260M44M44u35k749m35 + 74949 + 22213472gyorsforgalmi0,14
261M44M44u49k222m49 + 22271 + 09221875gyorsforgalmi0
262M44M44u71k092m71 + 09283 + 25812162gyorsforgalmi0
263M44M44u83k258m83 + 25895 + 16211904gyorsforgalmi0
264M44M44u95k162m95 + 162113 + 55518392gyorsforgalmi0
265M44M44u113k555m113 + 555117 + 5754020gyorsforgalmi0
266M51M51u25k0m25 + 00028 + 6073599gyorsforgalmi0,179
267M60M60u0k0m0 + 0006 + 1327867gyorsforgalmi0
268M60M60u6k132m6 + 13225 + 23219124gyorsforgalmi0,011
269M60M60u25k232m25 + 23229 + 3244139gyorsforgalmi0,246
270M60M60u29k324m29 + 32430 + 8681638gyorsforgalmi0
271M70M70u0k200m0 + 2002 + 3562147gyorsforgalmi0
272M70M70u2k356m2 + 35610 + 3807980gyorsforgalmi0
273M70M70u10k380m10 + 38018 + 1567824gyorsforgalmi0
274M70M70u18k156m18 + 15621 + 2643107gyorsforgalmi0,194
275M76M76u0k0m0 + 0002 + 7542732gyorsforgalmi0
276M76M76u2k754m2 + 7544 + 4471693gyorsforgalmi0,606
277M76M76u4k447m4 + 4478 + 3633915gyorsforgalmi0,181
278M80M80u162k0m162 + 000165 + 7304010gyorsforgalmi0,414
279M80M80u165k730m165 + 730171 + 1585190gyorsforgalmi0,259
280M80M80u171k180m171 + 158181 + 67410756gyorsforgalmi0,003
281M80M80u181k674m181 + 674188 + 6636981gyorsforgalmi0
282M80M80u188k663m188 + 663190 + 1161456gyorsforgalmi0
283M85M85u0k0m0 + 0007 + 3007370gyorsforgalmi0
284M85M85u7k300m7 + 3009 + 9652672gyorsforgalmi0,315
285M85M85u9k965m9 + 96516 + 1006239gyorsforgalmi0,601
286M85M85u16k100m16 + 10020 + 6004403gyorsforgalmi0,18
287M85M85u20k600m20 + 60022 + 5002063gyorsforgalmi0
288M85M85u22k500m22 + 50026 + 8004415gyorsforgalmi0
289M85M85u26k800m26 + 80031 + 3895132gyorsforgalmi0,012
290M85M85u31k389m31 + 38943 + 30311912gyorsforgalmi0,154
291M85M85u43k303m43 + 30352 + 3749071gyorsforgalmi0,225
292M85M85u52k374m52 + 37459 + 7857417gyorsforgalmi0
293M85M85u59k785m59 + 78571 + 65711870gyorsforgalmi0
294M85M85u71k657m71 + 65781 + 91710260gyorsforgalmi0,349
295M85M85u81k917m81 + 91784 + 6232708gyorsforgalmi0
296M85M85u84k623m84 + 62388 + 2163587gyorsforgalmi0
297M86M86u80k950m80 + 95085 + 8724917gyorsforgalmi0,214
298M86M86u85k872m85 + 87293 + 2707426gyorsforgalmi0
299M86M86u93k270m93 + 27096 + 7683494gyorsforgalmi0
300M86M86u96k768m96 + 768105 + 0008219gyorsforgalmi0,124
301M86M86u105k0m105 + 000115 + 61010617gyorsforgalmi0,021
302M86M86u115k610m115 + 610123 + 5507943gyorsforgalmi0,112
303M86M86u123k550m123 + 550132 + 7059150gyorsforgalmi0
304M86M86u132k705m132 + 705139 + 4226631gyorsforgalmi0
305M86M86u139k422m139 + 422142 + 3242902gyorsforgalmi0
306M86M86u147k0m147 + 000149 + 6002675gyorsforgalmi0
30711u7k976m7 + 9768 + 753754főúti0,967
30811u8k753m8 + 7539 + 410660főúti0
30911u9k410m9 + 41010 + 325868főúti0
31011u10k325m10 + 32510 + 795292főúti0
31111u10k795m10 + 79512 + 0631249főúti0
31211u12k63m12 + 06312 + 987951főúti0
31311u12k987m12 + 98713 + 805833főúti0
31411u13k805m13 + 80516 + 6732895főúti0,466
31511u16k673m16 + 67320 + 9024249főúti0
31611u20k902m20 + 90226 + 6195718főúti0,11
31711u26k619m26 + 61929 + 2142580főúti0
31811u29k214m29 + 21431 + 3792158főúti0,482
31911u31k379m31 + 37933 + 4702115főúti0,472
32011u33k470m33 + 47035 + 1591699főúti0
32111u35k159m35 + 15935 + 820644főúti0
32211u35k820m35 + 82041 + 1495333főúti0,057
32311u41k149m41 + 14944 + 6543458főúti0,225
32411u44k654m44 + 65444 + 764103főúti0
32511u44k764m44 + 76447 + 3152605főúti0
32611u47k315m47 + 31547 + 434118főúti0
32711u49k283m49 + 28350 + 9211640főúti1
32811u50k921m50 + 92151 + 820897főúti0,085
32911u51k820m51 + 82056 + 7934955főúti0,836
33011u57k946m57 + 94658 + 680736főúti0
33111u60k383m60 + 38362 + 2901896főúti0,161
33211u67k136m67 + 13667 + 779638főúti0,629
33311u67k779m67 + 77970 + 3902585főúti0
33411u70k390m70 + 39074 + 4154038főúti0
33511u74k415m74 + 41574 + 612197főúti0
33611u76k721m76 + 72180 + 1543426főúti0,294
33711u89k195m89 + 19590 + 2051002főúti0
33811u90k205m90 + 20593 + 5673357főúti0
33911u93k567m93 + 56796 + 9443362főúti0,669
34011u96k944m96 + 944108 + 17711425főúti0,017
34111u108k177m108 + 177108 + 349172főúti1
34211u110k517m110 + 517111 + 6301149főúti0,475
34311u111k630m111 + 630113 + 1371502főúti0
34411u113k137m113 + 137115 + 1792024főúti0
34511u115k179m115 + 179119 + 0743874főúti0,137
34611u119k74m119 + 074121 + 4232394főúti0,812
34711u121k423m121 + 423122 + 240814főúti1
34811u128k170m128 + 170129 + 9281788főúti0
34911u129k928m129 + 928131 + 0851217főúti0
35011u131k85m131 + 085132 + 7321608főúti0,402
35111u135k402m135 + 402137 + 7492356főúti0,345
35211u140k219m140 + 219145 + 1594937főúti0,031
35311u145k159m145 + 159146 + 9141755főúti0
35411u146k914m146 + 914148 + 1031189főúti0
35511u148k103m148 + 103152 + 9284824főúti0,117
35611u152k928m152 + 928153 + 171244főúti1
35711u153k171m153 + 171159 + 2166055főúti0,049
35811u165k111m165 + 111165 + 779667főúti0
35911u165k779m165 + 779168 + 0392289főúti0
36011u169k354m169 + 354171 + 0471694főúti0
36111u171k47m171 + 047172 + 0911040főúti0,518
36211u174k620m174 + 620176 + 4921850főúti0,034
36311u176k492m176 + 492177 + 031521főúti0
36422u14k774m14 + 77416 + 6521836főúti0,066
36522u16k652m16 + 65217 + 001379főúti0,96
36622u20k569m20 + 56921 + 554978főúti0,615
36722u21k625m21 + 62521 + 939446főúti0
36822u27k45m27 + 04527 + 334289főúti1
36922u29k208m29 + 20831 + 6322424főúti0,015
37022u37k300m37 + 30039 + 6592360főúti0,512
37122u39k659m39 + 65940 + 162518főúti0
37222u40k162m40 + 16243 + 3943235főúti0,114
37322u43k394m43 + 39443 + 615221főúti1
37422u44k340m44 + 34045 + 090734főúti0,999
37522u46k70m46 + 07048 + 6542581főúti0,144
37622u48k654m48 + 65448 + 961310főúti0
37722u48k961m48 + 96152 + 5243553főúti0
37822u52k524m52 + 52453 + 5801072főúti0
37922u53k580m53 + 58053 + 777181főúti0
38022u53k777m53 + 77754 + 195429főúti0
38122u56k10m56 + 01057 + 2001162főúti0,933
38222u57k200m57 + 20061 + 3904101főúti0,074
38322u62k550m62 + 55064 + 0701694főúti0,074
38422u66k980m66 + 98072 + 0905108főúti0,181
38522u72k90m72 + 09073 + 2701173főúti0,71
38622u73k270m73 + 27075 + 1511882főúti0,07
38722u75k151m75 + 15177 + 2561890főúti1
38822u77k256m77 + 25678 + 5831643főúti0,139
38933u17k534m17 + 53418 + 428883főúti1
39033u22k810m22 + 81025 + 0582248főúti0,338
39133u25k058m25 + 05825 + 636560főúti0
39233u25k636m25 + 63627 + 4301768főúti0,027
39333u27k469m27 + 43027 + 797364főúti0,915
39433u32k851m32 + 85133 + 244396főúti1
39533u33k244m33 + 24434 + 7891546főúti0,406
39633u34k789m34 + 78935 + 477688főúti0
39733u35k477m35 + 47736 + 8461373főúti0
39833u36k846m36 + 84637 + 321475főúti0
39933u37k321m37 + 32138 + 077756főúti0
40033u38k077m38 + 07739 + 1901113főúti0
40133u39k190m39 + 19041 + 0921903főúti0,511
40233u41k092m41 + 09241 + 377288főúti0,878
40333u44k729m44 + 72946 + 6181887főúti0,39
40433u46k618m46 + 61853 + 6727057főúti0,058
40533u53k672m53 + 67255 + 4381766főúti1
40633u60k734m60 + 73461 + 580840főúti0,877
40733u61k580m61 + 58065 + 1363549főúti0
40833u68k087m68 + 08768 + 232145főúti0,999
40933u68k232m68 + 23272 + 9884757főúti0,041
41033u72k988m72 + 98873 + 620633főúti0
41133u73k620m73 + 62077 + 0563433főúti0
41233u77k056m77 + 05678 + 9911933főúti0
41333u78k991m78 + 99179 + 804811főúti0
41433u79k804m79 + 80480 + 087284főúti0
41533u82k866m82 + 86683 + 392525főúti0
41633u83k392m83 + 39284 + 7001314főúti0
41733u84k700m84 + 70089 + 3484641főúti0,138
41833u89k348m89 + 34890 + 283937főúti0,573
41933u90k283m90 + 28393 + 2012918főúti0
42033u93k201m93 + 20193 + 956755főúti0
42133u93k956m93 + 95697 + 9063960főúti0,19
42233u97k906m97 + 90699 + 5711670főúti0,959
42333u99k571m99 + 571108 + 5028931főúti0
42433u108k502m108 + 502109 + 425924főúti0
42533u110k910m110 + 910118 + 1877282főúti0,206
42633u119k011m119 + 011120 + 4491436főúti0,156
42733u120k449m120 + 449122 + 2451795főúti0
42833u122k245m122 + 245123 + 9121678főúti0
42933u123k912m123 + 912127 + 1003187főúti0,639
43033u127k100m127 + 100130 + 3383233főúti0,034
43133u131k899m131 + 899136 + 2434346főúti0,161
43233u136k243m136 + 243137 + 6531415főúti0,976
43333u137k653m137 + 653138 + 9861331főúti0,49
43433u138k986m138 + 986140 + 2121226főúti0,881
43533u140k212m140 + 212142 + 4262218főúti0
43633u142k426m142 + 426146 + 0543634főúti0
43733u146k054m146 + 054148 + 8572797főúti0
43833u148k857m148 + 857152 + 3173460főúti0,454
43933u153k186m153 + 186153 + 338155főúti0,975
44033u153k338m153 + 338157 + 7554425főúti0,065
44133u157k755m157 + 755158 + 493731főúti0,535
44233u159k621m159 + 621163 + 8664245főúti0,186
44333u165k730m165 + 730166 + 540809főúti0,196
44433u166k540m166 + 540171 + 3204730főúti0,131
44533u172k429m172 + 429173 + 005576főúti1
44633u173k005m173 + 005173 + 910904főúti1
44733u175k881m175 + 881176 + 451569főúti0,259
44833u176k451m176 + 451179 + 4102960főúti0,305
44933u189k214m189 + 214189 + 709496főúti0
45033u189k709m189 + 709190 + 370642főúti0
45133u190k370m190 + 370191 + 5181119főúti0,614
45233u191k518m191 + 518193 + 8312307főúti0,346
45333u193k831m193 + 831195 + 0041173főúti0,522
45433u195k004m195 + 004198 + 3543355főúti0
45533u198k354m198 + 354198 + 815456főúti0
45633u198k815m198 + 815199 + 655840főúti0
45733u199k655m199 + 655200 + 9081013főúti0,609
45833u203k590m203 + 590205 + 3861798főúti0,099
45933u205k997m205 + 997209 + 4513481főúti0,09
46033u209k451m209 + 451212 + 1203545főúti0
46133u214k631m214 + 631216 + 1101479főúti0,106
46233u216k110m216 + 110219 + 8303718főúti0,333
46333u222k395m222 + 395222 + 642239főúti0,772
46433u222k42m222 + 42222 + 395353főúti0,932
46533u222k642m222 + 642223 + 172519főúti0,882
46633u223k172m223 + 172227 + 1523981főúti0,363
46733u227k152m227 + 152230 + 8353682főúti0,126
46833u232k804m232 + 804233 + 343539főúti0,096
46933u234k507m234 + 507234 + 692180főúti0,374
47033u234k692m234 + 692240 + 5525856főúti0
47133u240k552m240 + 552242 + 3811851főúti0
47233u242k381m242 + 381243 + 6441263főúti0
47333u245k762m245 + 762246 + 676914főúti0
47433u248k46m248 + 046248 + 845799főúti0,167
47544u22k654m22 + 65425 + 3722717főúti0,17
47644u28k870m28 + 87029 + 258388főúti0
47744u29k258m29 + 25831 + 1741914főúti0
47844u31k174m31 + 17433 + 7462572főúti0
47944u35k111m35 + 11135 + 320209főúti0,999
48044u35k320m35 + 32036 + 6311310főúti0,979
48144u36k631m36 + 63140 + 1263495főúti0,359
48244u40k126m40 + 12641 + 8521721főúti1
48344u43k374m43 + 37444 + 6621288főúti0
48444u44k662m44 + 66245 + 557894főúti0,97
48544u47k200m47 + 20050 + 5003305főúti0,448
48644u50k500m50 + 50050 + 875370főúti1
48744u54k136m54 + 13657 + 6763534főúti0,337
48844u60k540m60 + 54067 + 5747032főúti0,156
48944u71k970m71 + 97080 + 7718807főúti0,069
49044u80k771m80 + 77184 + 5423767főúti0
49144u88k801m88 + 80193 + 7034902főúti0,095
49244u93k703m93 + 70398 + 5586982főúti0,104
49344u98k558m98 + 558101 + 9503516főúti0,296
49444u101k950m101 + 950103 + 18803067főúti0,53
49544u103k1880m103 + 1880105 + 4702647főúti0
49644u105k470m105 + 470107 + 8752426főúti0,71
49744u107k875m107 + 875112 + 1124241főúti0,348
49844u112k112m112 + 112112 + 588476főúti0
49944u112k588m112 + 588113 + 077488főúti0
50044u113k77m113 + 077120 + 10067917főúti0,108
50144u120k1006m120 + 1006123 + 5472540főúti0,308
50244u123k547m123 + 547126 + 1802633főúti0
50344u128k511m128 + 511128 + 716205főúti1
50444u128k716m128 + 716129 + 357643főúti1
50544u129k357m129 + 357138 + 4849146főúti0,075
50644u140k441m140 + 441141 + 265894főúti0,607
50744u141k265m141 + 265151 + 1919937főúti0
50844u151k191m151 + 191156 + 0134049főúti0
50944u156k13m156 + 013163 + 5927537főúti0
51044u163k592m163 + 592165 + 0351439főúti0,218
51144u165k35m165 + 035174 + 8899886főúti0,063
51244u174k889m174 + 889179 + 4264494főúti0,378
51344u179k426m179 + 426181 + 0161589főúti0,87
51444u181k16m181 + 016183 + 2952282főúti0
51544u183k295m183 + 295184 + 231936főúti0
51644u184k231m184 + 231184 + 771480főúti0
51744u184k771m184 + 771188 + 1923480főúti0
51844u188k192m188 + 192190 + 2782092főúti0,235
51944u190k278m190 + 278190 + 636358főúti0,897
52044u190k636m190 + 636192 + 9962358főúti0,214
52144u192k996m192 + 996194 + 1651170főúti0
52244u194k165m194 + 165197 + 9683803főúti0
52344u197k968m197 + 968200 + 6602692főúti0
52444u200k660m200 + 660204 + 9954329főúti0
52544u204k995m204 + 995209 + 28186872főúti0
52644u209k2818m209 + 2818211 + 9323682főúti0,529
52744u211k932m211 + 932216 + 7754866főúti0,269
52844u216k775m216 + 775219 + 5232582főúti0
52944u219k523m219 + 523221 + 7942263főúti0,351
53044u228k385m228 + 385229 + 257886főúti1
53144u229k257m229 + 257231 + 0791822főúti0,294
53244u231k79m231 + 079232 + 8831787főúti0,061
53344u232k883m232 + 883233 + 318451főúti1
53444u233k318m233 + 318235 + 4392104főúti0,242
53544u235k439m235 + 439237 + 4532053főúti0,311
53644u239k120m239 + 120241 + 2082085főúti0,784
53744u241k208m241 + 208243 + 0441904főúti0,965
53844u243k44m243 + 044243 + 738691főúti1
53944u243k738m243 + 738246 + 4292694főúti0,629
54044u246k429m246 + 429253 + 3126870főúti0,273
54144u253k312m253 + 312258 + 4095116főúti0,116
54244u260k2m260 + 002261 + 5681554főúti0,017
54344u261k568m261 + 568265 + 5103859főúti0,088
54444u265k510m265 + 510266 + 7151201főúti1
54544u266k715m266 + 715268 + 1401447főúti0,326
54644u268k140m268 + 140268 + 762621főúti0
54744u268k762m268 + 762270 + 6241876főúti0,217
54844u277k822m277 + 822281 + 2853505főúti0,431
54944u281k285m281 + 285282 + 7921493főúti0,532
55044u282k792m282 + 792285 + 2102473főúti0,479
55144u286k755m286 + 755287 + 405612főúti0,541
55244u287k405m287 + 405290 + 3272914főúti0
55344u290k327m290 + 327292 + 7662491főúti0,441
55444u292k766m292 + 766295 + 4642482főúti0,017
55544u295k464m295 + 464296 + 4951020főúti0,528
55644u296k495m296 + 495298 + 4261935főúti0
55744u298k426m298 + 426300 + 4831746főúti0
55844u300k483m300 + 483304 + 0283579főúti0,369
55944u304k28m304 + 028306 + 4412420főúti0,058
56044u306k441m306 + 441313 + 0106482főúti0,036
56144u313k10m313 + 010316 + 4563446főúti0,294
56244u316k456m316 + 456319 + 4713033főúti0,246
56344u319k471m319 + 471321 + 2011712főúti0
56444u321k201m321 + 201323 + 4002215főúti0,534
56544u323k400m323 + 400327 + 5994179főúti0,519
56644u327k599m327 + 599328 + 6181053főúti0,618
56744u328k618m328 + 618332 + 3513745főúti0,733
56844u332k351m332 + 351333 + 121758főúti1
56944u333k121m333 + 121336 + 7803665főúti0,531
57044u336k780m336 + 780340 + 6373873főúti0,133
57144u340k637m340 + 637340 + 784140főúti0,998
57244u341k626m341 + 626341 + 988602főúti0
57355u19k250m19 + 25023 + 1454010főúti0,215
57455u25k906m25 + 90628 + 5162573főúti0
57555u28k516m28 + 51631 + 6063138főúti0
57655u31k606m31 + 60636 + 4174777főúti0
57755u36k417m36 + 41736 + 722325főúti0,677
57855u37k945m37 + 94541 + 9483973főúti0,8
57955u42k1224m42 + 122445 + 0341831főúti0,267
58055u45k34m45 + 03447 + 7452715főúti0,305
58155u47k745m47 + 74549 + 4681717főúti0
58255u49k468m49 + 46849 + 905443főúti0
58355u49k905m49 + 90551 + 9832049főúti0,296
58455u54k603m54 + 60357 + 9863375főúti0,218
58555u59k212m59 + 21261 + 8302624főúti0,055
58655u62k173m62 + 17366 + 3054212főúti0
58755u70k227m70 + 22774 + 1433922főúti0
58855u74k143m74 + 14380 + 8676742főúti0,168
58955u80k867m80 + 86782 + 0041128főúti0
59055u90k782m90 + 78291 + 548781főúti0
59155u91k548m91 + 54893 + 1501603főúti0
59255u93k150m93 + 15096 + 4643336főúti0
59355u96k464m96 + 46498 + 4221959főúti0,379
59455u98k422m98 + 422101 + 2982963főúti0,307
59555u101k298m101 + 298103 + 0441735főúti0
59655u103k44m103 + 044103 + 787737főúti0
59755u103k787m103 + 787104 + 408621főúti0
59855u104k408m104 + 408105 + 361962főúti0
59955u105k361m105 + 361106 + 5071152főúti0
60055u106k507m106 + 507108 + 4671961főúti0
60155u108k467m108 + 467108 + 717248főúti0
60255u108k717m108 + 717110 + 2731547főúti0
60355u110k273m110 + 273110 + 783509főúti0
60455u115k155m115 + 155121 + 8026690főúti0,066
60555u121k802m121 + 802125 + 1453344főúti0
60655u125k145m125 + 145131 + 4456292főúti0
60755u131k445m131 + 445133 + 6033430főúti0
60855u133k603m133 + 603138 + 7775200főúti0
60955u142k105m142 + 105146 + 4104323főúti0,383
61055u147k490m147 + 490152 + 7325234főúti0,058
61155u152k732m152 + 732155 + 8513129főúti0
61255u155k851m155 + 851158 + 8653017főúti0
61355u158k865m158 + 865159 + 9751101főúti0
61455u159k975m159 + 975161 + 4651499főúti0
61555u161k465m161 + 465162 + 6121078főúti0
61655u162k612m162 + 612164 + 0541450főúti0
61755u164k54m164 + 054165 + 0741019főúti0,742
61855u173k593m173 + 593174 + 8511250főúti0,479
61955u174k851m174 + 851178 + 6743830főúti0
62055u178k674m178 + 674181 + 7863126főúti0
62155u181k786m181 + 786183 + 3691598főúti0
62255u183k369m183 + 369183 + 724354főúti0
62355u183k724m183 + 724184 + 430863főúti0
62455u184k430m184 + 430185 + 4011088főúti0
62566u18k12m18 + 01218 + 609598főúti1
62666u19k677m19 + 67720 + 318647főúti0,924
62766u20k432m20 + 43222 + 6192213főúti0,881
62866u22k619m22 + 61922 + 959323főúti0
62966u22k959m22 + 95923 + 8961224főúti0
63066u23k896m23 + 89625 + 4871588főúti0
63166u25k487m25 + 48729 + 5224074főúti0
63266u29k522m29 + 52234 + 1204718főúti0,039
63366u36k530m36 + 53037 + 110578főúti0,392
63466u37k110m37 + 11048 + 28211165főúti0,115
63566u48k282m48 + 28250 + 1991914főúti0,503
63666u50k199m50 + 19951 + 4081212főúti0,805
63766u51k408m51 + 40859 + 0237605főúti0,027
63866u59k23m59 + 02360 + 6171599főúti0,425
63966u60k617m60 + 61762 + 0501311főúti0
64066u62k50m62 + 05065 + 6373627főúti0,374
64166u65k637m65 + 63768 + 0282391főúti0,949
64266u68k28m68 + 02868 + 992966főúti0,97
64366u68k992m68 + 99270 + 4551451főúti0,539
64466u70k455m70 + 45572 + 10602389főúti0,101
64566u72k1060m72 + 106076 + 2333562főúti0
64666u76k233m76 + 23377 + 3241172főúti0
64766u77k324m77 + 32481 + 3024077főúti0
64866u81k302m81 + 30285 + 1303866főúti0,237
64966u85k130m85 + 13087 + 0802011főúti0,991
65066u87k80m87 + 08088 + 0581059főúti0,983
65166u89k413m89 + 41389 + 547137főúti0,286
65266u89k547m89 + 54790 + 041528főúti0
65366u90k41m90 + 04197 + 4767401főúti0
65466u97k476m97 + 476104 + 2606777főúti0,04
65566u104k260m104 + 260105 + 050804főúti1
65666u105k50m105 + 050107 + 8502781főúti0,635
65766u108k962m108 + 962111 + 5602606főúti0,684
65866u111k560m111 + 560120 + 2738709főúti0,166
65966u120k273m120 + 273123 + 9003605főúti0,447
66066u123k900m123 + 900130 + 6796801főúti0
66166u130k679m130 + 679131 + 9741282főúti0
66266u131k974m131 + 974135 + 5393682főúti0,364
66366u135k539m135 + 539135 + 861230főúti0
66466u135k861m135 + 861137 + 3001474főúti0
66566u137k300m137 + 300139 + 0861757főúti0
66666u139k1049m139 + 1049140 + 256364főúti0
66766u139k86m139 + 086139 + 1049938főúti0
66866u140k256m140 + 256140 + 764386főúti0
66966u140k764m140 + 764142 + 7922280főúti0
67066u142k792m142 + 792149 + 7836999főúti0,004
67166u150k764m150 + 764156 + 9826221főúti0,059
67266u157k616m157 + 616159 + 9282327főúti0,808
67366u159k928m159 + 928162 + 0722116főúti0,17
67466u162k72m162 + 072163 + 1071110főúti1
67566u163k331m163 + 331166 + 8403448főúti0,087
67666u166k840m166 + 840167 + 541697főúti0,389
67766u168k200m168 + 200169 + 030846főúti1
67866u169k30m169 + 030171 + 9702915főúti0,58
67966u171k970m171 + 970173 + 1851215főúti0
68066u173k185m173 + 185174 + 5851398főúti0
68166u174k585m174 + 585176 + 8902304főúti0,473
68266u176k890m176 + 890177 + 550652főúti1
68366u177k550m177 + 550178 + 7451205főúti0,68
68466u178k745m178 + 745180 + 8452103főúti0
68566u180k845m180 + 845184 + 1853334főúti0
68666u184k185m184 + 185186 + 8202617főúti0,16
68766u186k820m186 + 820187 + 047235főúti1
68866u187k390m187 + 390188 + 385982főúti1
68966u188k385m188 + 385189 + 165786főúti0,105
69066u189k165m189 + 165192 + 3013148főúti0
69166u202k224m202 + 224203 + 3941189főúti0,557
69266u203k394m203 + 394206 + 2502865főúti0,504
69366u206k250m206 + 250209 + 6303370főúti0
69466u209k630m209 + 630211 + 1601541főúti0
69566u211k160m211 + 160213 + 2742113főúti0
69666u213k274m213 + 274216 + 3663092főúti0,34
69766u217k767m217 + 767218 + 177411főúti0
69866u217k84m217 + 084217 + 767684főúti0,413
69966u218k177m218 + 177218 + 828652főúti0,514
70066u219k617m219 + 617221 + 4001775főúti0
70166u221k400m221 + 400221 + 580184főúti0
70266u221k580m221 + 580223 + 6802101főúti0
70366u224k184m224 + 184226 + 0991918főúti0,472
70466u226k499m226 + 499227 + 8651401főúti0,194
70566u227k865m227 + 865229 + 5051638főúti0
70666u234k175m234 + 175236 + 2402063főúti0,152
70766u236k240m236 + 240238 + 0781835főúti0
70866u238k78m238 + 078239 + 2661189főúti0
70966u239k932m239 + 932242 + 8042944főúti0
71066u243k20m243 + 020243 + 767753főúti1
71166u244k14m244 + 014245 + 9572586főúti0,031
71266u246k316m246 + 316249 + 8403510főúti0,027
71366u249k840m249 + 840250 + 376551főúti0,258
71466u251k742m251 + 742257 + 0285289főúti0,06
71566u257k28m257 + 028258 + 7261677főúti0
71666u258k726m258 + 726261 + 5722831főúti0,54
71766u261k572m261 + 572262 + 293765főúti0,971
71877u17k4257m17 + 425717 + 4551342főúti0
71977u17k4615m17 + 461523 + 6902288főúti0,331
72077u23k690m23 + 69024 + 9961311főúti1
72177u24k996m24 + 99630 + 8915880főúti0,132
72277u33k707m33 + 70735 + 7422030főúti0,321
72377u37k525m37 + 52540 + 7633210főúti0,241
72477u40k763m40 + 76344 + 8604096főúti0,468
72577u44k860m44 + 86045 + 428619főúti0,999
72677u45k428m45 + 42845 + 896466főúti1
72777u52k914m52 + 91454 + 9752059főúti0,364
72877u54k975m54 + 97557 + 0302043főúti0,275
72977u57k30m57 + 03060 + 2323207főúti0
73077u60k232m60 + 23261 + 9631731főúti0,324
73177u62k27m62 + 02762 + 386360főúti0,999
73277u67k20m67 + 02068 + 7011680főúti0,867
73377u68k701m68 + 70169 + 7451040főúti0,692
73477u69k745m69 + 74570 + 610881főúti0,36
73577u71k70m71 + 07074 + 2002903főúti0,593
73677u74k200m74 + 20078 + 0934079főúti0,537
73777u78k5948m78 + 594879 + 6561504főúti0,168
73877u78k93m78 + 09378 + 35602670főúti0,311
73977u81k765m81 + 76584 + 4372650főúti0,269
74077u84k437m84 + 43785 + 5001063főúti0,897
74177u86k761m86 + 76187 + 520734főúti0,947
74277u87k520m87 + 52092 + 8705390főúti0
74377u95k177m95 + 17796 + 6241464főúti0,427
74477u96k624m96 + 62498 + 0821440főúti0
74577u98k82m98 + 08299 + 4831455főúti0
74677u99k483m99 + 483101 + 1791669főúti0
74777u101k179m101 + 179105 + 2523898főúti0
74877u105k252m105 + 252107 + 2131978főúti0
74977u107k213m107 + 213107 + 358172főúti0,287
75077u108k228m108 + 228109 + 4961267főúti0,134
75177u109k496m109 + 496110 + 406908főúti0,855
75277u112k2531m112 + 2531112 + 46802155főúti0,469
75377u112k4680m112 + 4680112 + 74642771főúti0
75477u112k7492m112 + 7492113 + 120734főúti0,235
75577u113k137m113 + 137113 + 281172főúti0,859
75677u115k17m115 + 017117 + 6802659főúti0,039
75777u121k588m121 + 588123 + 2981708főúti0,144
75877u123k298m123 + 298124 + 003701főúti0,588
75977u125k159m125 + 159127 + 3502161főúti0,291
76077u127k350m127 + 350127 + 730409főúti0
76177u127k911m127 + 911128 + 721811főúti0,879
76277u129k792m129 + 792132 + 1292313főúti0,467
76377u132k129m132 + 129133 + 9341820főúti0
76477u141k669m141 + 669142 + 8551184főúti0
76577u142k855m142 + 855144 + 8592077főúti0
76677u155k889m155 + 889156 + 810909főúti1
76777u156k810m156 + 810162 + 7385936főúti0,062
76877u165k2m165 + 002167 + 6002603főúti0
76977u167k600m167 + 600172 + 6955206főúti0
77077u172k695m172 + 695173 + 733998főúti0
77177u173k733m173 + 733175 + 3981735főúti0
77277u175k398m175 + 398177 + 6082204főúti0
77377u177k608m177 + 608177 + 950340főúti0
77477u178k255m178 + 255179 + 5881343főúti0,61
77577u179k588m179 + 588183 + 7044118főúti0
77677u183k704m183 + 704188 + 2944577főúti0
77777u188k294m188 + 294188 + 692432főúti0
77877u188k692m188 + 692190 + 1001408főúti0,204
77977u190k745m190 + 745193 + 3912641főúti0,038
78077u193k391m193 + 391195 + 6962308főúti0,315
78177u195k696m195 + 696199 + 5813888főúti0,031
78277u199k581m199 + 581201 + 7202131főúti0,02
78377u201k720m201 + 720204 + 1142437főúti0,089
78477u204k114m204 + 114206 + 3182258főúti0,492
78577u206k318m206 + 318206 + 698419főúti0,88
78677u208k224m208 + 224209 + 3201114főúti0,13
78777u209k320m209 + 320212 + 0702770főúti0,367
78877u212k70m212 + 070213 + 9221149főúti0,383
78977u214k400m214 + 400216 + 4362043főúti0,486
79077u216k436m216 + 436216 + 920494főúti1
79177u216k920m216 + 920218 + 2301317főúti0,306
79277u218k230m218 + 230220 + 3932158főúti0
79377u220k393m220 + 393221 + 5901190főúti0
79477u221k949m221 + 949222 + 385433főúti0
79577u222k385m222 + 385222 + 595209főúti0
79677u226k200m226 + 200228 + 2902087főúti0,018
79777u231k54m231 + 054232 + 3051241főúti0,435
79877u232k305m232 + 305233 + 4761200főúti0
79988u0k0m0 + 0002 + 6542975főúti0,551
80088u2k5011m2 + 501114 + 6736969főúti0
80188u14k1000m14 + 100016 + 041877főúti0
80288u16k41m16 + 04117 + 8111674főúti0
80388u17k811m17 + 81122 + 8265504főúti0,304
80488u22k826m22 + 82623 + 204377főúti0
80588u23k204m23 + 20424 + 077876főúti0
80688u24k720m24 + 72031 + 2506613főúti0,649
80788u24k77m24 + 07724 + 720645főúti0,861
80888u31k250m31 + 25034 + 5933395főúti0,096
80988u34k593m34 + 59340 + 0685217főúti0,233
81088u40k68m40 + 06844 + 1494061főúti0
81188u44k149m44 + 14946 + 0151899főúti0
81288u46k15m46 + 01547 + 7601722főúti0
81388u47k760m47 + 76050 + 5782721főúti0,979
81488u50k578m50 + 57851 + 340758főúti0,6
81588u51k340m51 + 34053 + 3201982főúti0,539
81688u53k320m53 + 32057 + 1773882főúti0,174
81788u57k177m57 + 17760 + 1452939főúti0
81888u60k145m60 + 14562 + 6012468főúti0,434
81988u62k601m62 + 60165 + 1752738főúti0,61
82088u65k175m65 + 17566 + 7821607főúti1
82188u66k782m66 + 78268 + 2861509főúti0,864
82288u68k286m68 + 28671 + 0962810főúti0
82388u71k96m71 + 09674 + 0812976főúti0,251
82488u74k573m74 + 57375 + 111543főúti0,267
82588u74k81m74 + 08174 + 573488főúti0,509
82688u75k111m75 + 11178 + 1263021főúti0,523
82788u78k126m78 + 12680 + 5712435főúti0
82888u80k571m80 + 57182 + 6792115főúti0,121
82988u83k521m83 + 52192 + 1788648főúti0,085
83088u92k178m92 + 17894 + 4682300főúti0,274
83188u94k468m94 + 46897 + 8513379főúti0,416
83288u97k851m97 + 85198 + 558706főúti0,957
83388u98k558m98 + 55899 + 021467főúti0
83488u99k21m99 + 02199 + 697688főúti0
83588u99k697m99 + 697101 + 2061505főúti0
83688u101k206m101 + 206101 + 573380főúti0
83788u102k398m102 + 398104 + 0351595főúti0,353
83888u104k321m104 + 321106 + 2411890főúti0
83988u104k35m104 + 035104 + 321349főúti0
84088u106k241m106 + 241110 + 2253954főúti0
84188u110k225m110 + 225110 + 863639főúti0
84288u110k863m110 + 863111 + 509637főúti0
84388u111k509m111 + 509113 + 4301915főúti0,04
84488u113k430m113 + 430114 + 170743főúti1
84588u114k170m114 + 170115 + 8071631főúti0,511
84688u115k807m115 + 807116 + 785976főúti0
84788u116k785m116 + 785117 + 9971281főúti0
84888u117k997m117 + 997122 + 3544362főúti0
84988u122k354m122 + 354123 + 5341178főúti0
85088u123k534m123 + 534125 + 7792260főúti0,08
85188u125k779m125 + 779126 + 8841099főúti0,749
85288u126k884m126 + 884134 + 0327206főúti0
85388u134k32m134 + 032136 + 2722191főúti0
85488u136k272m136 + 272137 + 5701299főúti0,134
85588u137k570m137 + 570137 + 784215főúti1
85688u137k784m137 + 784139 + 4771686főúti0,272
85788u139k477m139 + 477139 + 957481főúti1
85888u141k156m141 + 156145 + 0583838főúti0,017
85988u141k41m141 + 041141 + 156115főúti0
86088u145k189m145 + 189145 + 571379főúti1
86188u145k571m145 + 571146 + 5951031főúti0,442
86288u145k58m145 + 058145 + 189131főúti1
86388u146k595m146 + 595149 + 9123304főúti0
86488u150k638m150 + 638151 + 140476főúti0,961
86588u151k140m151 + 140153 + 9392782főúti0,085
86688u155k200m155 + 200156 + 083888főúti0
86788u157k86m157 + 086158 + 5981517főúti0,455
86888u159k232m159 + 232161 + 5732365főúti0,327
86988u165k598m165 + 598165 + 923326főúti0
87088u165k923m165 + 923166 + 544609főúti0
87188u166k544m166 + 544166 + 777231főúti0
87288u166k777m166 + 777168 + 6431874főúti0,811
87388u168k643m168 + 643169 + 592948főúti0
87488u169k592m169 + 592171 + 2301663főúti0,018
87588u171k230m171 + 230172 + 3651115főúti1
87688u172k365m172 + 365172 + 678322főúti1
87788u172k678m172 + 678173 + 7891109főúti0,369
87888u173k789m173 + 789177 + 4583671főúti0,274
87988u177k458m177 + 458178 + 046588főúti0
88088u178k46m178 + 046179 + 4161381főúti0,004
88188u180k684m180 + 684181 + 7021018főúti0
88288u181k702m181 + 702181 + 912209főúti0
88388u181k912m181 + 912182 + 523764főúti0,043
88488u184k599m184 + 599186 + 1411531főúti0
88588u186k606m186 + 606188 + 8592257főúti0,078
88688u188k859m188 + 859189 + 798968főúti0,205
88788u189k798m189 + 798190 + 587768főúti0
8881010u12k215m12 + 21512 + 730479főúti0,585
8891010u13k250m13 + 25013 + 798489főúti0,743
8901010u13k798m13 + 79814 + 602831főúti0
8911010u14k602m14 + 60217 + 0102372főúti0,439
8921010u17k10m17 + 01017 + 504505főúti0,98
8931010u20k459m20 + 45921 + 305843főúti1
8941010u21k305m21 + 30523 + 8502548főúti0,177
8951010u26k895m26 + 89528 + 9352037főúti0,72
8961010u30k100m30 + 10031 + 7621658főúti0
8971010u31k762m31 + 76232 + 283630főúti0,453
8981010u34k278m34 + 27835 + 3991127főúti0,195
8991010u35k399m35 + 39937 + 0781676főúti0
9001010u39k494m39 + 49441 + 3831886főúti0,536
9011010u46k733m46 + 73350 + 6633868főúti0
9021010u60k114m60 + 11460 + 363250főúti0,998
9031010u62k167m62 + 16767 + 9165709főúti0,135
9041010u71k854m71 + 85475 + 5193648főúti0,19
9051111u13k236m13 + 23613 + 648414főúti0,929
9061111u13k648m13 + 64814 + 489859főúti0,14
9071111u14k489m14 + 48916 + 9352418főúti0,061
9081111u31k298m31 + 29835 + 4854188főúti0,277
9091111u39k117m39 + 11741 + 3212204főúti0,389
9101111u44k276m44 + 27645 + 4261150főúti0
9111111u45k426m45 + 42648 + 3472864főúti0
9121111u50k447m50 + 44751 + 7991318főúti0,348
9131111u53k705m53 + 70555 + 4231643főúti0,032
9141111u55k423m55 + 42363 + 6128079főúti0,572
9151111u67k670m67 + 67072 + 1744289főúti0,06
9161212u0k0m0 + 0004 + 1133910főúti0,064
9171212u7k528m7 + 5288 + 7561243főúti0,399
9181212u8k756m8 + 75611 + 5412788főúti0,088
9191212u13k954m13 + 95414 + 879929főúti0,472
9201212u14k879m14 + 87918 + 8094060főúti0,004
9211212u21k55m21 + 05521 + 883827főúti0
9221212u21k883m21 + 88323 + 4031656főúti0,082
9231212u25k1203m25 + 120326 + 412473főúti0
9241313u0k0m0 + 0000 + 585585főúti0,545
9251313u1k503m1 + 5034 + 8583355főúti0,22
9261313u4k858m4 + 8586 + 3451435főúti0
9271313u6k345m6 + 3458 + 9272583főúti0
9281313u8k927m8 + 92710 + 1571230főúti0,129
9291313u10k157m10 + 15710 + 441284főúti0
9301313u10k441m10 + 44113 + 1032662főúti0
9311313u13k103m13 + 10314 + 5171414főúti0,645
9321313u14k517m14 + 51715 + 5231006főúti1
9331313u15k523m15 + 52320 + 6265103főúti0,052
9341313u20k626m20 + 62621 + 377751főúti0,469
9351313u21k377m21 + 37722 + 8141437főúti0,466
9361313u22k814m22 + 81422 + 978164főúti0
9371313u22k978m22 + 97826 + 4283450főúti0,029
9381313u26k428m26 + 42830 + 3553927főúti0,238
9391414u3k670m3 + 6706 + 1052435főúti0,022
9401414u6k105m6 + 1058 + 3902337főúti0,428
9411414u8k390m8 + 39012 + 6164287főúti0,143
9422121u1k382m1 + 3822 + 80687főúti0,312
9432121u2k80m2 + 803 + 2741252főúti0
9442121u3k274m3 + 2746 + 6403363főúti0,3
9452121u6k640m6 + 6407 + 310668főúti1
9462121u7k310m7 + 31010 + 7153396főúti0,134
9472121u10k715m10 + 71511 + 10151292főúti0,952
9482121u11k1015m11 + 101514 + 2632332főúti0,788
9492121u14k263m14 + 26318 + 6334361főúti0,15
9502121u18k633m18 + 63320 + 9852359főúti0,594
9512121u20k985m20 + 98523 + 7822817főúti0
9522121u23k782m23 + 78226 + 7462968főúti0
9532121u26k746m26 + 74629 + 3702628főúti0,005
9542121u29k370m29 + 37032 + 2392874főúti0,6
9552121u32k239m32 + 23935 + 8523635főúti0,241
9562121u35k852m35 + 85239 + 2083349főúti0,629
9572121u39k241m39 + 20841 + 8192627főúti0,584
9582121u41k819m41 + 81943 + 3261508főúti0,3
9592121u43k326m43 + 32644 + 5891285főúti0,201
9602121u46k575m46 + 57549 + 1822565főúti0,331
9612121u49k182m49 + 18250 + 8711693főúti0
9622121u50k871m50 + 87151 + 318456főúti0,697
9632121u51k318m51 + 31852 + 6151336főúti1
9642121u54k161m54 + 16155 + 8911749főúti1
9652121u61k660m61 + 66063 + 1601493főúti0,326
9662222u0k0m0 + 0002 + 8602809főúti0
9672222u2k860m2 + 8604 + 3461489főúti0
9682222u4k346m4 + 3467 + 0802751főúti0
9692222u8k699m8 + 69914 + 5685870főúti0
9702222u14k568m14 + 56815 + 8761317főúti0
9712222u16k468m16 + 46820 + 8754414főúti0,231
9722222u21k895m21 + 89522 + 8982015főúti0,661
9732222u24k415m24 + 41529 + 0784651főúti0,124
9742222u29k78m29 + 07830 + 1211042főúti0,008
9752222u31k776m31 + 77631 + 899123főúti0,997
9762222u31k899m31 + 89932 + 639741főúti0,275
9772222u32k639m32 + 63939 + 2556609főúti0,092
9782222u41k664m41 + 66442 + 007363főúti0
9792222u42k7m42 + 00744 + 3422333főúti0
9802222u44k342m44 + 34245 + 346987főúti0
9812222u45k346m45 + 34646 + 7291388főúti0,074
9822222u49k140m49 + 14051 + 9702818főúti0,236
9832222u53k192m53 + 19253 + 743548főúti1
9842222u53k743m53 + 74354 + 9641240főúti0,895
9852222u54k964m54 + 96455 + 710744főúti1
9862222u58k74m58 + 07458 + 755676főúti0
9872222u60k510m60 + 51065 + 0454517főúti0,041
9882323u2k378m2 + 3782 + 758379főúti0,531
9892323u2k758m2 + 7586 + 0983296főúti0,022
9902323u8k643m8 + 64312 + 2203558főúti0
9912323u13k345m13 + 34515 + 9962651főúti0,194
9922323u15k996m15 + 99622 + 7436759főúti0,242
9932323u24k226m24 + 22628 + 6904463főúti0,249
9942424u2k927m2 + 9274 + 8291808főúti0,035
9952424u4k829m4 + 8295 + 265544főúti0
9962424u5k265m5 + 2656 + 104829főúti0
9972424u7k729m7 + 72915 + 0617260főúti0
9982424u15k365m15 + 36518 + 2952869főúti0,541
9992424u18k295m18 + 29524 + 2776372főúti0
10002424u24k277m24 + 27724 + 26652392főúti0,114
10012424u28k3018m28 + 301828 + 3932915főúti0
10022424u28k3932m28 + 393228 + 51471211főúti0,026
10032424u35k958m35 + 95840 + 7454720főúti0,189
10042424u40k745m40 + 74540 + 1256509főúti0
10052424u43k986m43 + 98652 + 7058569főúti0,048
10062424u54k420m54 + 42060 + 0785662főúti0,281
10072525u1k290m1 + 29010 + 6339359főúti0,023
10082525u19k812m19 + 81225 + 6705849főúti0
10092525u26k566m26 + 56627 + 6681103főúti0,23
10102525u27k668m27 + 66832 + 7905132főúti0
10112525u32k790m32 + 79032 + 918105főúti0
10122525u32k918m32 + 91834 + 9522037főúti0
10132525u37k222m37 + 22237 + 830603főúti1
10142525u38k811m38 + 81144 + 0505214főúti0,189
10152525u47k381m47 + 38150 + 8443462főúti0
10162525u50k844m50 + 84454 + 6003774főúti0,032
10172525u56k279m56 + 27958 + 2221939főúti0,336
10182525u63k945m63 + 94564 + 598649főúti0
10192525u72k891m72 + 89177 + 0514174főúti0,016
10202525u77k51m77 + 05178 + 002980főúti0,461
10212525u79k12m79 + 01280 + 4461444főúti0,546
10222525u81k618m81 + 61882 + 067463főúti0,999
10232626u4k150m4 + 1504 + 849719főúti0
10242626u4k849m4 + 8497 + 6592797főúti0,026
10252626u7k659m7 + 6599 + 3091637főúti0
10262626u9k309m9 + 30911 + 9762599főúti0,012
10272626u11k976m11 + 97612 + 500549főúti0,502
10282626u15k800m15 + 80017 + 1671364főúti0,602
10292626u17k167m17 + 16720 + 5683392főúti0,354
10302626u23k398m23 + 39825 + 5702133főúti0,265
10312626u26k539m26 + 53927 + 7001162főúti1
10322626u28k491m28 + 49129 + 165673főúti1
10332626u29k165m29 + 16530 + 2081042főúti0,123
10342626u30k208m30 + 20830 + 779571főúti0
10352626u30k779m30 + 77932 + 7611974főúti0
10362626u33k770m33 + 77036 + 9903217főúti0,109
10372626u39k280m39 + 28042 + 0362753főúti0,272
10382626u42k36m42 + 03643 + 5201466főúti1
10392626u43k520m43 + 52044 + 5241007főúti0,165
10402727u1k222m1 + 2225 + 6864471főúti0,267
10412727u5k686m5 + 6867 + 8502167főúti0,344
10422727u12k780m12 + 78016 + 6203685főúti0,238
10432727u18k25m18 + 02524 + 0425740főúti0,041
10442727u26k276m26 + 27630 + 1973923főúti0,166
10452727u31k964m31 + 96434 + 7172754főúti0
10462727u34k717m34 + 71735 + 071353főúti0,367
10472727u36k174m36 + 17438 + 9382772főúti0,284
10482727u38k938m38 + 93843 + 1164188főúti0
10492727u43k116m43 + 11644 + 018900főúti0
10502727u45k143m45 + 14346 + 5491374főúti0,285
10512727u47k266m47 + 26648 + 8401575főúti0,137
10522727u49k504m49 + 50454 + 6875166főúti0,097
10533131u24k668m24 + 66825 + 433699főúti0
10543131u25k1018m25 + 101827 + 2291245főúti0,464
10553131u25k433m25 + 43325 + 1018586főúti0
10563131u28k642m28 + 64232 + 7214125főúti0,721
10573131u32k721m32 + 72134 + 1071451főúti0
10583131u36k260m36 + 26040 + 7644503főúti0,249
10593131u40k764m40 + 76441 + 205434főúti0,999
10603131u44k27m44 + 02745 + 0551026főúti1
10613131u45k860m45 + 86046 + 343482főúti1
10623131u47k911m47 + 91148 + 808895főúti0,185
10633131u48k808m48 + 80854 + 5385724főúti0,037
10643131u57k611m57 + 61160 + 6623047főúti0,108
10653131u63k50m63 + 05066 + 0292963főúti0
10663131u66k29m66 + 02967 + 3211286főúti0
10673131u67k321m67 + 32170 + 2962919főúti0
10683131u70k296m70 + 29671 + 5121235főúti0
10693131u71k512m71 + 51272 + 7501252főúti0
10703131u72k750m72 + 75074 + 0441337főúti0
10713131u74k44m74 + 04475 + 2351196főúti0
10723131u75k298m75 + 29878 + 3762822főúti0
10733131u78k376m78 + 37681 + 1543061főúti0,132
10743131u81k154m81 + 15481 + 28682713főúti0
10753131u81k2868m81 + 286884 + 1792919főúti0,217
10763131u87k284m87 + 28492 + 5805297főúti0
10773131u92k580m92 + 58095 + 8293249főúti0,156
10783131u99k58m99 + 058101 + 0812015főúti0,093
10793131u101k81m101 + 081105 + 4174340főúti0
10803131u105k417m105 + 417108 + 8923571főúti0
10813131u114k64m114 + 064116 + 8452760főúti0
10823131u116k845m116 + 845118 + 9472106főúti0,228
10833131u120k210m120 + 210128 + 4548256főúti0,028
10843232u0k0m0 + 0001 + 12191777főúti0,335
10853232u1k1277m1 + 12771 + 23791145főúti0
10863232u2k940m2 + 9406 + 3894735főúti0
10873232u6k389m6 + 3898 + 2771919főúti0
10883232u8k277m8 + 2779 + 6951388főúti0
10893232u9k695m9 + 69510 + 463727főúti0
10903232u10k510m10 + 51012 + 6142109főúti0
10913232u12k614m12 + 61414 + 7132120főúti0,097
10923232u16k221m16 + 22123 + 3407128főúti0,019
10933232u23k340m23 + 34025 + 0591731főúti0,521
10943232u25k59m25 + 05928 + 8153782főúti0,323
10953232u28k367m28 + 36729 + 6791285főúti0,743
10963232u29k771m29 + 77134 + 3324730főúti0,163
10973232u35k951m35 + 95140 + 4204569főúti0,18
10983232u42k488m42 + 48845 + 6623233főúti0,06
10993232u46k586m46 + 58648 + 3981828főúti0,054
11003232u51k142m51 + 14255 + 0273968főúti0
11013232u55k27m55 + 02757 + 2822341főúti0,43
11023232u57k282m57 + 28258 + 2911002főúti0
11033232u58k291m58 + 29163 + 1634873főúti0
11043232u63k163m63 + 16367 + 0003873főúti0
11053232u67k0m67 + 00067 + 550550főúti0
11063232u67k550m67 + 55068 + 226620főúti0
11073232u68k226m68 + 22669 + 3351218főúti0
11083232u69k1009m69 + 100970 + 499560főúti0
11093232u69k335m69 + 33569 + 1009680főúti0
11103232u75k816m75 + 81679 + 8174003főúti0,096
11113333u0k0m0 + 0000 + 787796főúti0
11123333u0k787m0 + 7873 + 0682246főúti0,415
11133333u3k68m3 + 0683 + 902704főúti0,496
11143333u3k902m3 + 9024 + 280559főúti0
11153333u4k280m4 + 2804 + 873601főúti0,171
11163333u6k171m6 + 1716 + 621450főúti1
11173333u9k506m9 + 50611 + 9092396főúti0,157
11183333u11k909m11 + 90913 + 4971589főúti0
11193333u13k497m13 + 49714 + 8841388főúti0
11203333u14k884m14 + 88422 + 7737892főúti0
11213333u22k773m22 + 77324 + 5311759főúti0
11223333u24k531m24 + 53125 + 134603főúti0,081
11233333u28k67m28 + 06734 + 9646935főúti0,036
11243333u39k20m39 + 02044 + 9775964főúti0,047
11253333u44k977m44 + 97753 + 0598084főúti0
11263333u53k59m53 + 05963 + 11510033főúti0
11273333u63k115m63 + 11566 + 8493722főúti0
11283333u66k849m66 + 84971 + 7265199főúti0
11293333u72k579m72 + 57985 + 99813435főúti0,052
11303333u85k998m85 + 99888 + 3542328főúti0
11313333u88k354m88 + 35495 + 0796778főúti0
11323333u95k79m95 + 07998 + 8063733főúti0
11333333u98k806m98 + 806103 + 1854380főúti0,092
11343333u103k185m103 + 185105 + 1051932főúti0
11353434u0k731m0 + 7317 + 6756940főúti0,102
11363434u9k219m9 + 21911 + 8392203főúti0,009
11373434u13k668m13 + 66815 + 8442202főúti0,087
11383434u15k844m15 + 84420 + 8925038főúti0
11393434u23k515m23 + 51523 + 688174főúti0,997
11403434u23k688m23 + 68827 + 0963385főúti0,118
11413434u27k96m27 + 09632 + 1905104főúti0
11423434u32k190m32 + 19032 + 625438főúti0
11433434u32k625m32 + 62534 + 7102101főúti0
11443434u34k710m34 + 71035 + 422712főúti0,115
11453434u38k980m38 + 98044 + 2695304főúti0,037
11463434u44k269m44 + 26953 + 6989402főúti0,052
11473535u0k289m0 + 2892 + 0241711főúti0,727
11483535u2k24m2 + 0245 + 1413117főúti0
11493535u5k141m5 + 1416 + 1761040főúti0
11503535u6k176m6 + 1767 + 9221755főúti0,224
11513535u7k922m7 + 9228 + 665740főúti0,298
11523535u10k267m10 + 26712 + 0621841főúti0,135
11533535u14k157m14 + 15716 + 1571987főúti0,882
11543535u18k876m18 + 87623 + 2704450főúti0
11553535u23k270m23 + 27027 + 2733998főúti0,27
11563535u27k273m27 + 27328 + 140872főúti0
11573535u28k140m28 + 14030 + 8282684főúti0
11583535u30k828m30 + 82837 + 1836339főúti0,023
11593535u40k181m40 + 18141 + 8851695főúti0
11603535u41k885m41 + 88543 + 5642480főúti0
11613535u43k564m43 + 56448 + 0204436főúti0
11623535u48k20m48 + 02049 + 8111794főúti0
11633535u49k811m49 + 81154 + 0614362főúti0
11643535u54k61m54 + 06162 + 7898912főúti0,004
11653535u62k789m62 + 78963 + 594782főúti1
11663535u66k460m66 + 46070 + 7474287főúti0,137
11673535u70k747m70 + 74774 + 0173279főúti0,073
11683535u75k18m75 + 01877 + 4412421főúti0,3
11693535u77k441m77 + 44178 + 125693főúti0
11703535u78k125m78 + 12578 + 696574főúti0
11713636u0k841m0 + 8411 + 242392főúti0
11723636u1k242m1 + 2426 + 8845643főúti0
11733636u6k884m6 + 8847 + 749861főúti0
11743636u7k749m7 + 74913 + 9285884főúti0
11753636u13k928m13 + 92814 + 603675főúti0
11763636u14k603m14 + 60315 + 6991093főúti0,373
11773636u15k699m15 + 69918 + 0762375főúti0,341
11783636u18k76m18 + 07620 + 6802602főúti0
11793636u20k680m20 + 68021 + 7581079főúti0,122
11803636u26k10m26 + 01034 + 7518733főúti0
11813636u34k751m34 + 75136 + 9022151főúti0
11823636u36k902m36 + 90238 + 1211222főúti0,748
11833636u39k892m39 + 89240 + 515623főúti0
11843636u40k515m40 + 51543 + 3142846főúti0,373
11853636u43k314m43 + 31444 + 3781019főúti0,08
11863636u44k378m44 + 37845 + 6031224főúti0
11873636u45k603m45 + 60346 + 133533főúti0
11883636u46k187m46 + 18746 + 400214főúti0
11893636u46k400m46 + 40047 + 8771461főúti0,289
11903737u0k0m0 + 0000 + 10401099főúti0,27
11913737u0k1040m0 + 10403 + 8052649főúti0,082
11923737u3k805m3 + 8056 + 3802587főúti0
11933737u6k380m6 + 3808 + 4842097főúti0,457
11953737u8k484m8 + 48415 + 6697185főúti0,15
11963737u15k669m15 + 66920 + 2924609főúti0
11973737u20k292m20 + 29222 + 8002493főúti0
11983737u22k800m22 + 80027 + 0784285főúti0,336
11993737u29k717m29 + 71735 + 1075396főúti0
12003737u35k107m35 + 10735 + 958862főúti0
12013737u35k958m35 + 95839 + 7813810főúti0
12023737u39k781m39 + 78146 + 5946844főúti0,246
12033737u46k594m46 + 59449 + 9413355főúti0
12043737u49k941m49 + 94152 + 8902934főúti0,048
12053737u52k890m52 + 89055 + 3382460főúti0
12063737u55k338m55 + 33857 + 9752638főúti0,213
12073737u57k975m57 + 97562 + 0694100főúti0,122
12083737u62k69m62 + 06964 + 4722405főúti0,151
12093737u64k472m64 + 47266 + 1141679főúti0,649
12103737u66k114m66 + 11469 + 6643455főúti0,084
12113737u69k664m69 + 66474 + 3334671főúti0,308
12123737u74k333m74 + 33375 + 058729főúti0
12133737u75k58m75 + 05875 + 341283főúti0
12143737u80k124m80 + 12480 + 466320főúti0
12153737u80k466m80 + 46681 + 6721197főúti0
12163838u0k0m0 + 0000 + 31343125főúti0
12173838u1k565m1 + 5655 + 3503802főúti0,084
12183838u5k350m5 + 3506 + 8541473főúti0,443
12193838u9k492m9 + 49212 + 0972925főúti0,275
12203838u14k471m14 + 47117 + 5963104főúti0,133
12213838u17k596m17 + 59621 + 5653956főúti0,061
12223838u21k565m21 + 56524 + 1032532főúti0,553
12233838u24k103m24 + 10324 + 929825főúti0,706
12243838u24k929m24 + 92927 + 5052589főúti0
12253838u27k505m27 + 50530 + 0022492főúti0
12263838u31k980m31 + 98033 + 5931609főúti0,067
12273838u33k593m33 + 59336 + 3952804főúti0,173
12283939u2k28m2 + 0284 + 1482122főúti0
12293939u5k231m5 + 2318 + 1482892főúti0,273
12303939u8k405m8 + 40510 + 7662362főúti0,567
12313939u13k390m13 + 39016 + 9093530főúti0,004
12323939u16k909m16 + 90917 + 465576főúti0
12333939u20k276m20 + 27625 + 0464758főúti0,097
12343939u26k774m26 + 77428 + 6432085főúti0,314
12354141u5k475m5 + 4756 + 183715főúti1
12364141u6k183m6 + 1836 + 635447főúti0,999
12374141u6k635m6 + 6357 + 8881257főúti0,266
12384141u7k888m7 + 88811 + 9804121főúti0,138
12394141u11k980m11 + 98016 + 6184615főúti0,508
12404141u16k618m16 + 61820 + 4343824főúti0,705
12414141u20k434m20 + 43427 + 2206816főúti0,304
12424141u27k220m27 + 22028 + 103851főúti0,963
12434141u28k103m28 + 10334 + 0925986főúti0,434
12444141u34k92m34 + 09236 + 8202721főúti0
12454141u36k820m36 + 82040 + 7903927főúti0,301
12464141u40k790m40 + 79044 + 7413951főúti0,077
12474141u44k741m44 + 74150 + 2605571főúti0,093
12484141u54k520m54 + 52060 + 7806247főúti0,028
12494141u62k47m62 + 04763 + 2521202főúti0
12504141u65k98m65 + 09867 + 9502870főúti0
12514141u67k950m67 + 95070 + 3352392főúti0,195
12524141u70k335m70 + 33572 + 8232494főúti0,2
12534242u0k0m0 + 0001 + 2911295főúti0,074
12544242u5k431m5 + 4317 + 2591863főúti0,044
12554242u7k259m7 + 2598 + 147892főúti0
12564242u8k147m8 + 1479 + 1481000főúti0
12574242u9k148m9 + 14811 + 8102672főúti0,015
12584242u14k328m14 + 32822 + 7818467főúti0,146
12594242u23k701m23 + 70126 + 1002400főúti0,414
12604242u26k100m26 + 10028 + 1352036főúti0
12614242u28k135m28 + 13530 + 3802248főúti0
12624242u30k380m30 + 38036 + 4796112főúti0
12634242u39k38m39 + 03844 + 6275584főúti0,151
12644242u44k627m44 + 62747 + 9493343főúti0,079
12654242u48k848m48 + 84855 + 3216472főúti0
12664242u55k321m55 + 32157 + 0311715főúti0,007
12674242u57k31m57 + 03158 + 003971főúti0,146
12684242u58k3m58 + 00359 + 6941691főúti0,401
12694242u59k694m59 + 69461 + 2751589főúti0
12704242u61k275m61 + 27563 + 3962119főúti0
12714343u7k922m7 + 9229 + 7061788főúti0,432
12724343u12k56m12 + 05617 + 1944973főúti0,048
12734343u18k384m18 + 38419 + 335929főúti0,263
12744343u21k404m21 + 40426 + 7845357főúti0,415
12754343u26k784m26 + 78428 + 1771411főúti0,305
12764343u28k177m28 + 17729 + 3931219főúti0
12774343u34k862m34 + 86240 + 2525463főúti0
12784343u45k205m45 + 20547 + 9002687főúti0
12794343u47k900m47 + 90051 + 7113814főúti0,18
12804343u51k711m51 + 71152 + 101388főúti0,853
12814444u0k869m0 + 8693 + 7582940főúti0
12824444u3k758m3 + 7584 + 7921010főúti0
12834444u6k290m6 + 2908 + 6622387főúti0,143
12844444u8k662m8 + 6629 + 104437főúti0
12854444u9k104m9 + 10415 + 2106107főúti0
12864444u16k197m16 + 19718 + 0921895főúti0
12874444u18k92m18 + 09224 + 4446318főúti0
12884444u24k444m24 + 44427 + 1362699főúti0,302
12894444u27k136m27 + 13629 + 2052052főúti0,704
12904444u29k205m29 + 20532 + 7293422főúti0
12914444u32k729m32 + 72935 + 0422267főúti0
12924444u35k42m35 + 04235 + 995913főúti0
12934444u35k995m35 + 99539 + 7493931főúti0,463
12944444u39k749m39 + 74942 + 2362473főúti0
12954444u42k236m42 + 23642 + 387150főúti0
12964444u44k1031m44 + 103147 + 8032839főúti0,234
12974444u47k803m47 + 80349 + 7691973főúti0
12984444u49k769m49 + 76950 + 762988főúti0
12994444u50k762m50 + 76260 + 0309458főúti0,154
13004444u62k144m62 + 14468 + 0985899főúti0,117
13014444u69k826m69 + 82673 + 1663329főúti0,376
13024444u73k166m73 + 16673 + 807641főúti1
13034444u77k381m77 + 38182 + 6995332főúti0,139
13044444u82k699m82 + 69984 + 3801683főúti0,871
13054444u84k380m84 + 38085 + 8701516főúti0
13064444u85k928m85 + 92889 + 0473165főúti0,03
13074444u89k47m89 + 04789 + 700653főúti1
13084444u89k700m89 + 70096 + 2216525főúti0,068
13094444u98k242m98 + 24298 + 678436főúti1
13104444u98k678m98 + 678104 + 7706178főúti0,03
13114444u104k770m104 + 770106 + 5661798főúti0
13124444u106k566m106 + 566109 + 0732504főúti0
13134444u109k73m109 + 073110 + 1361063főúti0
13144444u110k136m110 + 136114 + 8664734főúti0
13154444u114k866m114 + 866116 + 3921525főúti0
13164444u116k392m116 + 392117 + 173943főúti0
13174444u117k173m117 + 173118 + 146976főúti0
13184444u118k146m118 + 146118 + 630481főúti0
13194444u118k630m118 + 630119 + 083368főúti0
13204444u119k83m119 + 083120 + 2931206főúti0,129
13214444u120k293m120 + 293121 + 055845főúti0
13224444u121k526m121 + 526123 + 7752276főúti0,303
13234444u123k775m123 + 775125 + 11132354főúti0,245
13244444u125k1113m125 + 1113125 + 29831871főúti0,958
13254444u125k2983m125 + 2983128 + 10073362főúti0,312
13264444u128k1007m128 + 1007134 + 4835517főúti0,014
13274444u134k537m134 + 537136 + 4792029főúti0
13284444u136k479m136 + 479137 + 215728főúti0,301
13294444u137k215m137 + 215140 + 4303183főúti0,257
13304444u140k430m140 + 430142 + 1681763főúti0,552
13314444u142k168m142 + 168143 + 3441042főúti1
13324545u0k0m0 + 0000 + 283282főúti0,204
13334545u1k976m1 + 97610 + 7308745főúti0,034
13344545u10k730m10 + 73017 + 9937193főúti0
13354545u17k993m17 + 99318 + 925929főúti0
13364545u18k925m18 + 92524 + 2135269főúti0,432
13374545u25k721m25 + 72127 + 0071286főúti0,923
13384545u27k573m27 + 57328 + 489918főúti0,2
13394545u28k489m28 + 48931 + 6883189főúti0
13404545u31k688m31 + 68838 + 4586753főúti0
13414545u38k458m38 + 45843 + 7535295főúti0
13424545u43k753m43 + 75345 + 0001250főúti0
13434545u45k0m45 + 00047 + 4952493főúti0
13444545u47k495m47 + 49548 + 8421347főúti0
13454545u48k842m48 + 84249 + 674830főúti0,329
13464646u0k0m0 + 0000 + 21201631főúti0,324
13474646u2k590m2 + 5903 + 085497főúti0
13484646u3k85m3 + 08512 + 5089427főúti0
13494646u12k508m12 + 50814 + 0211514főúti0
13504646u14k21m14 + 02123 + 6209587főúti0,049
13514646u27k997m27 + 99735 + 9947946főúti0,047
13524646u35k994m35 + 99441 + 4395432főúti0,096
13534646u47k269m47 + 26948 + 2801007főúti0,638
13544646u48k280m48 + 28052 + 0143732főúti0
13554646u52k14m52 + 01457 + 2535235főúti0
13564646u57k253m57 + 25358 + 6261370főúti0,516
13574646u58k626m58 + 62665 + 1536526főúti0
13584747u4k175m4 + 1755 + 1921022főúti0
13594747u5k192m5 + 1927 + 7192540főúti0
13604747u7k719m7 + 7198 + 466751főúti0
13614747u11k651m11 + 65113 + 4281840főúti0,45
13624747u13k428m13 + 42819 + 3925897főúti0,222
13634747u23k66m23 + 06624 + 8271763főúti0
13644747u24k827m24 + 82725 + 398565főúti0
13654747u25k398m25 + 39827 + 1541757főúti0
13664747u27k154m27 + 15430 + 0832922főúti0
13674747u30k385m30 + 38532 + 6252338főúti0
13684747u30k83m30 + 08330 + 385296főúti0
13694747u32k625m32 + 62534 + 0671487főúti0,07
13704747u40k119m40 + 11947 + 0896959főúti0,054
13714747u47k89m47 + 08950 + 0132927főúti0,355
13724747u50k13m50 + 01351 + 0611048főúti1
13734747u53k314m53 + 31455 + 2001893főúti0,022
13744747u55k200m55 + 20059 + 4024205főúti0
13754747u61k842m61 + 84265 + 7954034főúti0,032
13764747u65k795m65 + 79568 + 2272431főúti0
13774747u71k459m71 + 45979 + 1747701főúti0,117
13784747u79k174m79 + 17479 + 528355főúti0,999
13794747u82k483m82 + 48383 + 234772főúti0
13804747u83k234m83 + 23488 + 9375688főúti0
13814747u91k517m91 + 51792 + 440872főúti0,999
13824747u92k440m92 + 44094 + 7062328főúti0,121
13834747u94k706m94 + 70698 + 5523822főúti0
13844747u98k552m98 + 55299 + 465908főúti0
13854747u99k465m99 + 465101 + 3451819főúti0,352
13864747u103k324m103 + 324106 + 6183297főúti0,051
13874747u110k745m110 + 745115 + 9435056főúti0
13884747u115k943m115 + 943118 + 1952256főúti0
13894747u118k195m118 + 195124 + 13647238főúti0,135
13904747u133k0m133 + 000133 + 393561főúti0
13914747u133k393m133 + 393135 + 5072096főúti0
13924747u135k507m135 + 507140 + 8175358főúti0,047
13934747u140k817m140 + 817146 + 7865973főúti0,144
13944747u146k786m146 + 786148 + 0001217főúti0
13954747u148k0m148 + 000150 + 2822282főúti0,073
13964747u152k625m152 + 625160 + 9908346főúti0
13974747u160k990m160 + 990164 + 1823209főúti0
13984747u164k182m164 + 182167 + 2873097főúti0,161
13994747u167k287m167 + 287170 + 2842987főúti0,795
14004747u170k284m170 + 284174 + 2213955főúti0
14014747u174k221m174 + 221174 + 667443főúti0
14024747u174k667m174 + 667178 + 4614568főúti0
14034747u179k668m179 + 668181 + 7552088főúti0,075
14044747u181k755m181 + 755187 + 9826204főúti0
14054747u187k982m187 + 982193 + 9906008főúti0
14064747u194k042m194 + 042198 + 0824093főúti0
14074747u198k082m198 + 082199 + 9191809főúti0,564
14084747u199k919m199 + 919203 + 4523491főúti0,116
14094747u203k452m203 + 452204 + 22452767főúti0
14104747u204k2245m204 + 2245205 + 5171002főúti0
14114747u205k517m205 + 517210 + 5815103főúti0
14124747u210k581m210 + 581212 + 1161240főúti0,591
14134747u212k116m212 + 116213 + 1401013főúti0,969
14144747u213k140m213 + 140214 + 6401501főúti0,869
14154747u214k640m214 + 640215 + 6411057főúti0
14164747u215k641m215 + 641218 + 0762531főúti0
14174747u218k76m218 + 076218 + 10161010főúti0,443
14184848u3k629m3 + 6294 + 578974főúti1
14194848u4k578m4 + 5785 + 021410főúti1
14204848u5k21m5 + 0215 + 424403főúti1
14214848u5k424m5 + 4249 + 0443638főúti0,206
14224848u9k44m9 + 0449 + 888844főúti0
14234848u9k888m9 + 88810 + 561672főúti0,134
14244848u10k561m10 + 56112 + 0841550főúti0,431
14254848u12k84m12 + 08414 + 1202004főúti0,406
14264848u14k120m14 + 12015 + 1511027főúti0,234
14274848u15k151m15 + 15118 + 0732913főúti0
14284848u18k73m18 + 07318 + 415342főúti0
14294848u20k847m20 + 84726 + 4345571főúti0,155
14304848u26k434m26 + 43429 + 2112770főúti0
14314848u29k211m29 + 21130 + 006799főúti0
14324949u0k0m0 + 0001 + 8441845főúti0,47
14334949u3k840m3 + 8404 + 9081073főúti0,174
14344949u7k698m7 + 6988 + 427728főúti0,506
14354949u8k427m8 + 42710 + 7162284főúti0
14364949u13k209m13 + 20914 + 11271818főúti0,078
14374949u18k977m18 + 97719 + 502503főúti0
14384949u19k502m19 + 50221 + 5962109főúti0,489
14394949u25k525m25 + 52527 + 1731651főúti0,433
14404949u29k754m29 + 75430 + 064312főúti0,384
14414949u30k64m30 + 06432 + 8972840főúti0,007
14424949u35k763m35 + 76339 + 1563389főúti0,123
14434949u42k905m42 + 90543 + 9401050főúti0,298
14444949u46k446m46 + 44647 + 4441219főúti0
14454949u47k444m47 + 44450 + 9313239főúti0,331
14464949u50k931m50 + 93152 + 9271953főúti0
14474949u52k927m52 + 92754 + 7211823főúti0
14484949u54k721m54 + 72157 + 8953113főúti0
14495151u14k919m14 + 91916 + 1591472főúti0,014
14505151u16k219m16 + 21916 + 995799főúti0,98
14515151u17k655m17 + 65522 + 3154650főúti0,146
14525151u22k315m22 + 31523 + 3921076főúti0
14535151u23k392m23 + 39225 + 6212224főúti0
14545151u25k621m25 + 62127 + 4501829főúti0,998
14555151u27k655m27 + 65531 + 0333378főúti0,317
14565151u31k33m31 + 03334 + 0903063főúti0,089
14575151u34k90m34 + 09037 + 5433453főúti0,504
14585151u42k717m42 + 71749 + 5236809főúti0
14595151u42k97m42 + 09742 + 717620főúti0
14605151u52k549m52 + 54958 + 4115796főúti0,074
14615151u58k735m58 + 73559 + 094359főúti1
14625151u59k94m59 + 09460 + 8351741főúti0,677
14635151u60k835m60 + 83563 + 1392304főúti0
14645151u63k139m63 + 13964 + 7721633főúti0,627
14655151u64k772m64 + 77269 + 7765005főúti0
14665151u69k776m69 + 77672 + 1032326főúti0
14675151u72k103m72 + 10373 + 7771675főúti0
14685151u73k777m73 + 77774 + 438661főúti0
14695151u74k438m74 + 43877 + 7853373főúti0
14705151u77k785m77 + 78580 + 6173043főúti0
14715151u80k617m80 + 61781 + 025414főúti0
14725151u81k25m81 + 02582 + 8811849főúti0
14735151u82k881m82 + 88184 + 6441753főúti0,057
14745151u86k975m86 + 97591 + 0294030főúti0
14755151u91k29m91 + 02996 + 0235015főúti0
14765151u96k23m96 + 02398 + 2832262főúti0,457
14775151u98k283m98 + 283102 + 9674688főúti0
14785151u105k495m105 + 495107 + 7472307főúti0,037
14795151u107k747m107 + 747111 + 8084031főúti0
14805151u112k309m112 + 309114 + 8132503főúti0
14815151u114k813m114 + 813116 + 3901550főúti0,191
14825151u120k92m120 + 092121 + 5671480főúti0,024
14835151u124k131m124 + 131127 + 2743127főúti0
14845151u127k274m127 + 274131 + 3644090főúti0
14855151u131k364m131 + 364135 + 1893824főúti0,138
14865151u135k189m135 + 189136 + 014818főúti1
14875151u136k478m136 + 478139 + 3712892főúti0,287
14885151u139k371m139 + 371146 + 1486740főúti0
14895151u149k599m149 + 599150 + 271682főúti0
14905151u152k470m152 + 470155 + 8423390főúti0
14915151u155k842m155 + 842156 + 244396főúti0
14925151u162k920m162 + 920168 + 0975188főúti0,127
14935151u171k17m171 + 017175 + 9634973főúti0
14945151u177k546m177 + 546179 + 1301598főúti0
14955151u179k345m179 + 345184 + 2424889főúti0,202
14965151u184k242m184 + 242189 + 4885248főúti0,361
14975151u189k488m189 + 488191 + 9622498főúti0,582
14985252u4k445m4 + 4454 + 777333főúti1
14995252u4k777m4 + 7779 + 0764348főúti0,474
15005252u9k76m9 + 07610 + 4881412főúti0
15015252u10k488m10 + 48817 + 4116872főúti0
15025252u17k411m17 + 41118 + 034622főúti0
15035252u18k34m18 + 03418 + 889854főúti0
15045252u18k889m18 + 88920 + 3741485főúti0
15055252u20k374m20 + 37424 + 0303650főúti0
15065252u24k276m24 + 27630 + 2826006főúti0
15075252u24k30m24 + 03024 + 276246főúti0
15085252u30k282m30 + 28230 + 850568főúti0
15095252u30k850m30 + 85035 + 1874316főúti0
15105252u35k295m35 + 29537 + 2281931főúti0
15115252u37k228m37 + 22843 + 8726633főúti0
15125252u43k872m43 + 87246 + 6602796főúti0
15135252u46k660m46 + 66050 + 8704206főúti0
15145252u54k526m54 + 52654 + 809283főúti0,999
15155252u54k809m54 + 80957 + 5702799főúti0,599
15165252u57k570m57 + 57059 + 6702146főúti0,013
15175252u59k670m59 + 67060 + 036363főúti0
15185252u61k101m61 + 10163 + 3312238főúti0,598
15195353u0k192m0 + 1922 + 5752383főúti0
15205353u2k575m2 + 5755 + 4662889főúti0
15215353u5k466m5 + 4666 + 9781508főúti0,203
15225353u6k978m6 + 97816 + 0009036főúti0
15235353u16k0m16 + 00017 + 1011101főúti0,456
15245353u19k292m19 + 29219 + 790503főúti0,741
15255353u19k790m19 + 79025 + 7585945főúti0
15265353u29k648m29 + 64834 + 2044600főúti0
15275353u34k204m34 + 20435 + 9291727főúti0
15285353u39k290m39 + 29044 + 9955711főúti0,208
15295353u44k995m44 + 99545 + 150155főúti1
15305353u46k346m46 + 34647 + 9531607főúti0,053
15315353u47k953m47 + 95348 + 532614főúti0
15325353u48k532m48 + 53252 + 2843749főúti0,132
15335353u58k407m58 + 40758 + 907500főúti0
15345353u58k907m58 + 90765 + 10007113főúti0
15355353u65k1000m65 + 100074 + 4608492főúti0
15365353u74k463m74 + 46374 + 880415főúti0
15375353u74k880m74 + 88079 + 3484486főúti0
15385353u79k931m79 + 93185 + 8785927főúti0,301
15395353u85k878m85 + 87887 + 8752014főúti0,426
15405454u1k145m1 + 1452 + 005890főúti0,317
15415454u2k5m2 + 0053 + 2331228főúti0,811
15425454u3k233m3 + 2336 + 1042870főúti0,345
15435454u6k104m6 + 1046 + 410306főúti0
15445454u6k410m6 + 4108 + 6582358főúti0,053
15455454u8k658m8 + 65810 + 5671895főúti0
15465454u10k567m10 + 56713 + 0212445főúti0
15475454u13k21m13 + 02116 + 0002979főúti0
15485454u18k46m18 + 04618 + 984938főúti0,28
15495454u18k984m18 + 98422 + 1353157főúti0
15505454u22k135m22 + 13533 + 81311703főúti0
15515454u33k813m33 + 81335 + 9362104főúti0
15525454u37k481m37 + 48142 + 9465454főúti0
15535454u42k946m42 + 94643 + 485540főúti0
15545454u44k4052m44 + 405257 + 0768968főúti0,037
15555454u61k286m61 + 28671 + 35910018főúti0,064
15565454u73k921m73 + 92177 + 5673652főúti0
15575454u77k567m77 + 56781 + 7904222főúti0
15585454u81k790m81 + 79086 + 5704771főúti0,04
15595454u87k502m87 + 50293 + 4435933főúti0,07
15605555u3k50m3 + 0504 + 4501404főúti0
15615555u4k450m4 + 4508 + 0003590főúti0
15625555u8k0m8 + 0008 + 426426főúti0,275
15635555u8k426m8 + 42610 + 8742379főúti0,458
15645555u10k874m10 + 87418 + 5617683főúti0,257
15655555u18k561m18 + 56121 + 8503298főúti0
15665555u21k850m21 + 85025 + 0933260főúti0
15675555u25k093m25 + 09328 + 4543377főúti0
15685555u28k454m28 + 45428 + 660206főúti0
15695555u28k660m28 + 66034 + 4115656főúti0
15705555u34k411m34 + 41138 + 5054088főúti0
15715555u38k505m38 + 50540 + 4942000főúti0
15725555u40k510m40 + 51041 + 269748főúti0
15735555u41k269m41 + 26950 + 8669565főúti0,109
15745555u50k866m50 + 86653 + 3462548főúti0,041
15755555u53k346m53 + 34653 + 735389főúti0
15765555u53k735m53 + 73556 + 4582718főúti0
15775555u56k458m56 + 45857 + 9741518főúti0
15785555u57k974m57 + 97459 + 3501377főúti0
15795555u59k350m59 + 35061 + 9402586főúti0
15805555u61k940m61 + 94062 + 811871főúti0,055
15815555u62k811m62 + 81163 + 572761főúti1
15825555u65k467m65 + 46768 + 9873504főúti0,059
15835555u68k987m68 + 98771 + 8302833főúti0,103
15845555u73k66m73 + 06675 + 3252295főúti0,096
15855555u75k325m75 + 32580 + 9465665főúti0,051
15865555u82k790m82 + 79084 + 6721823főúti0,006
15875555u85k840m85 + 84093 + 2947454főúti0,024
15885555u93k294m93 + 29496 + 5003181főúti0
15895555u96k500m96 + 50097 + 9251424főúti0,283
15905555u104k770m104 + 770110 + 5306141főúti0
15915555u110k530m110 + 530112 + 1191576főúti0
15925555u114k54m114 + 054118 + 2124159főúti0
15935555u118k212m118 + 212119 + 7651517főúti0,726
15945555u119k765m119 + 765120 + 656921főúti0
15955555u120k715m120 + 715122 + 4031578főúti0
15965656u0k0m0 + 0001 + 4401100főúti0,511
15975656u1k828m1 + 8282 + 590767főúti1
15985656u6k747m6 + 7478 + 2821998főúti0,984
15995656u8k339m8 + 3399 + 9801737főúti0,306
16005656u9k980m9 + 98013 + 8893920főúti0,001
16015656u16k443m16 + 44320 + 6144154főúti0
16025656u20k614m20 + 61421 + 148568főúti0,104
16035656u23k6m23 + 00629 + 0936011főúti0,041
16045656u29k93m29 + 09330 + 3651250főúti0
16055656u30k365m30 + 36533 + 4623166főúti0
16065656u37k761m37 + 76139 + 5711812főúti0
16075656u41k695m41 + 69544 + 4802804főúti0
16085656u44k480m44 + 48045 + 129638főúti0,547
16095656u45k930m45 + 93047 + 1011171főúti0
16105656u47k101m47 + 10149 + 2972214főúti0
16115656u49k297m49 + 29752 + 8083553főúti0,221
16125656u52k860m52 + 86055 + 0912331főúti0
16135656u55k842m55 + 84260 + 3714508főúti0
16145656u55k91m55 + 09155 + 842758főúti0
16155757u1k1033m1 + 10333 + 7001791főúti0,065
16165757u3k700m3 + 7007 + 9584262főúti0,209
16175757u7k958m7 + 9589 + 5001561főúti0
16185757u9k500m9 + 50011 + 2191729főúti0,075
16195757u11k720m11 + 72012 + 9201200főúti0,315
16205757u12k920m12 + 92014 + 0701148főúti0
16215757u14k70m14 + 07015 + 6151556főúti0
16225757u15k615m15 + 61516 + 7551134főúti0
16235757u16k755m16 + 75517 + 564793főúti0,508
16245757u18k740m18 + 74020 + 5751840főúti0,306
16255757u20k575m20 + 57520 + 968380főúti0
16265757u20k968m20 + 96825 + 4854512főúti0
16275757u25k485m25 + 48526 + 6901217főúti0
16285757u26k690m26 + 69028 + 5301839főúti0
16295757u28k530m28 + 53033 + 8605392főúti0,096
16305757u33k950m33 + 95034 + 540673főúti0,593
16315757u34k623m34 + 62336 + 9052349főúti0,31
16325757u37k170m37 + 17038 + 055766főúti1
16335757u40k350m40 + 35043 + 9723623főúti0,329
16345858u3k1075m3 + 10755 + 8911813főúti0,701
16355858u3k239m3 + 2393 + 1075752főúti0,956
16365858u5k891m5 + 8916 + 580753főúti0
16375858u6k580m6 + 5806 + 956383főúti0
16385858u6k956m6 + 9567 + 650688főúti0
16395858u7k650m7 + 6508 + 8561170főúti0
16405858u8k856m8 + 85612 + 7953971főúti0
16415858u15k154m15 + 15417 + 2702102főúti0,184
16425858u17k270m17 + 27017 + 661451főúti0
16435858u18k994m18 + 99420 + 2001206főúti0,561
16445858u20k200m20 + 20021 + 9001697főúti0
16455858u21k900m21 + 90023 + 8811972főúti0
16465858u23k937m23 + 93724 + 9151063főúti0,47
16475858u25k239m25 + 23926 + 4601227főúti0,725
16485858u26k460m26 + 46027 + 5041066főúti0,068
16495858u27k560m27 + 56030 + 3923192főúti0
16505858u32k41m32 + 04133 + 5001401főúti0
16516161u0k892m0 + 8923 + 5082602főúti0
16526161u3k561m3 + 5613 + 900423főúti0
16536161u3k900m3 + 9005 + 5261586főúti0,241
16546161u7k975m7 + 97514 + 7606843főúti0,07
16556161u16k186m16 + 18618 + 8972687főúti0,015
16566161u18k897m18 + 89722 + 16734722főúti0
16576161u25k562m25 + 56226 + 7001122főúti0
16586161u26k700m26 + 70031 + 6074730főúti0,028
16596161u32k912m32 + 91233 + 694805főúti0,335
16606161u34k337m34 + 33737 + 0762810főúti0
16616161u37k76m37 + 07637 + 516440főúti0
16626161u39k1013m39 + 101341 + 6841756főúti0
16636161u45k313m45 + 31350 + 0374921főúti0
16646161u50k37m50 + 03753 + 1213239főúti0
16656161u53k121m53 + 12153 + 318197főúti0
16666161u53k318m53 + 31854 + 5811241főúti0
16676161u54k581m54 + 58155 + 370811főúti0
16686161u58k199m58 + 19958 + 567367főúti1
16696161u58k567m58 + 56758 + 920352főúti1
16706161u58k920m58 + 92059 + 9861050főúti0,438
16716161u59k986m59 + 98660 + 299315főúti0
16726161u60k299m60 + 29964 + 2273904főúti0
16736161u64k227m64 + 22764 + 1077849főúti0
16746161u66k563m66 + 56375 + 4329075főúti0,222
16756161u75k432m75 + 43278 + 7543334főúti0,199
16766161u78k754m78 + 75482 + 1993442főúti0
16776161u82k199m82 + 19982 + 553347főúti0
16786161u82k553m82 + 55386 + 1793684főúti0
16796161u86k179m86 + 17988 + 9102576főúti0
16806161u88k910m88 + 91089 + 089391főúti0,021
16816161u95k121m95 + 12196 + 1931045főúti0,328
16826161u97k281m97 + 28197 + 599318főúti1
16836161u98k665m98 + 66599 + 232568főúti0,999
16846161u100k150m100 + 150101 + 000845főúti0
16856161u102k364m102 + 364103 + 228854főúti0,253
16866161u103k880m103 + 880104 + 632747főúti1
16876161u106k163m106 + 163109 + 0742919főúti0
16886161u109k74m109 + 074110 + 038962gyorsforgalmi0
16896161u110k38m110 + 038112 + 2542218gyorsforgalmi0,286
16906161u112k318m112 + 318117 + 3815332gyorsforgalmi0
16916161u117k381m117 + 381119 + 4122096gyorsforgalmi0
16926161u119k412m119 + 412122 + 3253004gyorsforgalmi0
16936161u122k325m122 + 325124 + 3681915főúti0
16946161u124k368m124 + 368128 + 34697238főúti0,289
16956161u128k3469m128 + 3469128 + 3792260főúti0
16966161u132k236m132 + 236134 + 5302396főúti0
16976161u137k964m137 + 964138 + 111147főúti0
16986161u138k111m138 + 111142 + 4604329főúti0
16996161u145k188m145 + 188151 + 7306571főúti0
17006161u154k316m154 + 316154 + 520207főúti0
17016161u154k520m154 + 520161 + 1006555főúti0
17026161u163k93m163 + 093169 + 0776022főúti0,011
17036161u170k815m170 + 815176 + 2145426főúti0,12
17046161u178k760m178 + 760182 + 0123254főúti0
17056161u183k516m183 + 516187 + 7154195főúti0
17066161u187k715m187 + 715190 + 442355főúti0
17076161u190k104m190 + 104190 + 870770főúti0,235
17086161u190k870m190 + 870193 + 2942471főúti0,258
17096262u0k0m0 + 0002 + 5482638főúti0,842
17106262u2k548m2 + 5484 + 4501819főúti0
17116262u4k450m4 + 45011 + 8317364főúti0
17126262u11k831m11 + 83116 + 9295068főúti0
17136262u16k929m16 + 92919 + 7802558főúti0,33
17146262u19k780m19 + 78020 + 8651091főúti0,235
17156262u20k865m20 + 86521 + 515650főúti0
17166262u21k515m21 + 51522 + 343944főúti0
17176262u22k343m22 + 34322 + 797457főúti0
17186262u22k797m22 + 79727 + 5004727főúti0
17196262u27k500m27 + 50030 + 4002907főúti0
17206262u30k400m30 + 40033 + 3002938főúti0,593
17216262u33k400m33 + 40036 + 3002922főúti0
17226262u36k300m36 + 30039 + 3804552főúti0
17236262u39k380m39 + 38042 + 3223001főúti0,087
17246262u42k322m42 + 32243 + 152831főúti0
17256262u43k152m43 + 15244 + 001848főúti0,778
17266363u0k0m0 + 0008 + 0007913főúti0,029
17276363u10k81m10 + 08111 + 1671096főúti0,72
17286363u11k167m11 + 16712 + 2121071főúti0
17296363u13k473m13 + 47315 + 4471950főúti0
17306363u15k447m15 + 44720 + 8025390főúti0
17316363u20k802m20 + 80224 + 5903876főúti0
17326363u27k122m27 + 12231 + 4564346főúti0
17336363u32k661m32 + 66135 + 8573197főúti0,1
17346363u38k250m38 + 25041 + 6913392főúti0
17356363u45k853m45 + 85349 + 5563679főúti0
17366363u50k1414m50 + 141452 + 9401596főúti0
17376363u59k118m59 + 11862 + 5783452főúti0,126
17386363u64k0m64 + 00067 + 7943749főúti0,321
17396363u67k794m67 + 79469 + 5971864főúti0
17406363u72k98m72 + 09874 + 9022794főúti0,273
17416363u74k902m74 + 90279 + 4994596főúti0,157
17426363u79k499m79 + 49983 + 6044089főúti0
17436363u83k604m83 + 60489 + 4506010főúti0,013
17446363u89k450m89 + 45090 + 154493főúti0,945
17456464u0k999m0 + 9991 + 497528főúti0
17466464u1k497m1 + 4972 + 7181231főúti0,051
17476464u4k381m4 + 3817 + 2812834főúti0,067
17486464u10k411m10 + 41115 + 3004869főúti0
17496464u15k300m15 + 30016 + 7261440főúti0
17506464u16k726m16 + 72625 + 0608343főúti0
17516464u25k60m25 + 06029 + 6294450főúti0,08
17526464u35k916m35 + 91637 + 5241641főúti0,53
17536565u0k0m0 + 0000 + 460454főúti0
17546565u0k460m0 + 4603 + 6133116főúti0
17556565u3k613m3 + 6135 + 4391807főúti0
17566565u5k898m5 + 8989 + 4273627főúti0,404
17576565u12k232m12 + 23214 + 5092278főúti0,409
17586565u15k741m15 + 74116 + 500755főúti0,24
17596565u16k500m16 + 50019 + 8793380főúti0
17606565u19k879m19 + 87920 + 363517főúti0
17616565u20k363m20 + 36324 + 4204089főúti0
17626565u24k420m24 + 42024 + 707288főúti0
17636565u28k192m28 + 19228 + 387194főúti0
17646565u28k387m28 + 38729 + 10511704főúti0,268
17656565u31k974m31 + 97433 + 8421846főúti0,279
17666565u33k842m33 + 84240 + 5666801főúti0
17676565u40k566m40 + 56641 + 9141375főúti0
17686565u41k914m41 + 91442 + 277332főúti0
17696565u42k277m42 + 27743 + 9681751főúti0,247
17706565u47k423m47 + 42347 + 916493főúti0
17716565u47k916m47 + 91649 + 4501525főúti0
17726565u49k450m49 + 45056 + 7507380főúti0,03
17736565u59k403m59 + 40366 + 7127296főúti0
17746565u66k712m66 + 71270 + 6203986főúti0,034
17756565u71k637m71 + 63774 + 8893258főúti0
17766565u76k925m76 + 92580 + 4943584főúti0,207
17776666u3k969m3 + 9695 + 5501581főúti0,018
17786666u5k550m5 + 5509 + 5434083főúti0
17796666u10k396m10 + 39613 + 9803589főúti0,069
17806666u13k980m13 + 98015 + 3311388főúti0,192
17816666u18k643m18 + 64322 + 8094177főúti0,13
17826666u24k191m24 + 19126 + 6902511főúti0
17836666u26k690m26 + 69027 + 139444főúti0
17846666u29k210m29 + 21032 + 3523141főúti0,191
17856666u33k920m33 + 92036 + 2222398főúti0,086
17866666u36k994m36 + 99439 + 0682076főúti0,083
17876666u40k894m40 + 89441 + 9401065főúti0,551
17886666u41k940m41 + 94047 + 9785999főúti0
17896666u49k601m49 + 60149 + 990389főúti0
17906666u49k990m49 + 99051 + 6601551főúti0
17916666u53k206m53 + 20654 + 2761228főúti0,631
17926767u1k681m1 + 6814 + 4852864főúti0
17936767u4k485m4 + 4857 + 1982712főúti0
17946767u7k198m7 + 1989 + 6072405főúti0
17956767u9k607m9 + 60712 + 2082586főúti0
17966767u13k787m13 + 78716 + 2182425főúti0,241
17976767u16k584m16 + 58417 + 7641182főúti0,742
17986767u17k764m17 + 76418 + 8351071főúti0
17996767u19k578m19 + 57822 + 5983020főúti0
18006767u23k314m23 + 31424 + 4331119főúti0
18016767u24k433m24 + 43327 + 0212588főúti0
18026767u27k21m27 + 02127 + 764743főúti0
18036767u27k764m27 + 76429 + 5541790főúti0
18046767u29k554m29 + 55430 + 297726főúti0,936
18056767u30k297m30 + 29732 + 4432147főúti0
18066767u32k443m32 + 44332 + 975532főúti0,506
18076767u32k975m32 + 97533 + 693718főúti1
18086767u33k693m33 + 69338 + 0994406főúti0,506
18096767u42k538m42 + 53844 + 1091569főúti0,135
18106767u44k109m44 + 10944 + 417304főúti0
18116767u44k417m44 + 41746 + 1661741főúti0,528
18126767u46k234m46 + 23447 + 7061524főúti0,062
18136767u47k806m47 + 80654 + 1276374főúti0,064
18146767u54k127m54 + 12757 + 4103277főúti0
18156767u57k410m57 + 41059 + 8702461főúti0,104
18166767u59k870m59 + 87063 + 4173580főúti0
18176767u63k478m63 + 47876 + 63713193főúti0
18186767u76k637m76 + 63778 + 2041570főúti0,545
18196767u78k204m78 + 20480 + 5452374főúti0,099
18206767u80k611m80 + 61183 + 4932909főúti0,348
18216767u83k493m83 + 49391 + 2147721főúti0
18226767u91k214m91 + 21492 + 3361140főúti0
18236868u0k0m0 + 0000 + 432456főúti0,951
18246868u1k787m1 + 7875 + 7703868főúti0,172
18256868u6k909m6 + 90912 + 9456036főúti0,033
18266868u18k221m18 + 22121 + 2753049főúti0
18276868u23k196m23 + 19627 + 2994097főúti0,115
18286868u30k610m30 + 61035 + 3214708főúti0,135
18296868u35k731m35 + 73139 + 7444179főúti0,095
18306868u39k834m39 + 83443 + 7813949főúti0,084
18316868u44k890m44 + 89050 + 7805888főúti0,166
18326868u52k322m52 + 32256 + 8844565főúti0,134
18336868u56k884m56 + 88458 + 3421451főúti0
18346868u59k938m59 + 93862 + 9393000főúti0,336
18356868u62k939m62 + 93964 + 0571112főúti0
18366868u64k57m64 + 05770 + 9606903főúti0,065
18376868u73k383m73 + 38374 + 4471059főúti0
18386868u75k732m75 + 73276 + 510779főúti0,172
18396868u78k112m78 + 11279 + 1671055főúti0
18406868u79k167m79 + 16782 + 4963367főúti0,363
18416868u82k569m82 + 56986 + 3463817főúti0,375
18426868u86k346m86 + 34688 + 9642611főúti0,038
18436868u88k964m88 + 96489 + 119155főúti0
18446868u91k847m91 + 84792 + 281434főúti0
18456868u92k281m92 + 28195 + 4863202főúti0
18466868u95k486m95 + 48696 + 6861257főúti0
18477171u0k0m0 + 0002 + 2762226főúti0
18487171u2k276m2 + 2762 + 707426főúti0
18497171u2k707m2 + 7075 + 0602352főúti0
18507171u8k787m8 + 7879 + 571805főúti0,291
18517171u12k416m12 + 41615 + 2392820főúti0
18527171u18k855m18 + 85519 + 570952főúti0,93
18537171u19k570m19 + 57021 + 3831754főúti1
18547171u21k383m21 + 38321 + 658275főúti1
18557171u27k206m27 + 20629 + 6582447főúti0,159
18567171u31k192m31 + 19231 + 443249főúti0
18577171u31k443m31 + 44333 + 8572412főúti0,305
18587171u34k729m34 + 72935 + 582852főúti1
18597171u35k582m35 + 58237 + 3101729főúti0,352
18607171u40k305m40 + 30542 + 6412368főúti0
18617171u42k641m42 + 64143 + 023386főúti0
18627171u43k23m43 + 02343 + 446414főúti0
18637171u43k446m43 + 44644 + 7811342főúti0
18647171u45k844m45 + 84447 + 2121366főúti0,299
18657171u47k777m47 + 77748 + 466688főúti0
18667171u49k385m49 + 38553 + 4864096főúti0,394
18677171u54k153m54 + 15358 + 0693872főúti0,257
18687171u58k69m58 + 06959 + 1531116főúti0,655
18697171u59k530m59 + 53060 + 8071275főúti0,108
18707171u62k939m62 + 93964 + 9942052főúti0,138
18717171u67k684m67 + 68468 + 7561074főúti0,416
18727171u68k756m68 + 75669 + 9321171főúti0
18737171u70k556m70 + 55671 + 195636főúti0
18747171u72k591m72 + 59174 + 5731961főúti0
18757171u75k618m75 + 61876 + 506886főúti0,873
18767171u77k700m77 + 70078 + 268586főúti0,384
18777171u79k75m79 + 07583 + 6254555főúti0,103
18787171u83k625m83 + 62585 + 2751635főúti0,321
18797171u85k275m85 + 27586 + 3231051főúti0
18807171u86k323m86 + 32390 + 2663953főúti0,125
18817171u90k266m90 + 26695 + 5555073főúti0,128
18827171u101k823m101 + 823102 + 750972főúti0,966
18837171u102k750m102 + 750103 + 7341015főúti0,943
18847171u103k734m103 + 734104 + 7791001főúti0,975
18857171u104k779m104 + 779105 + 9911193főúti0,465
18867171u105k991m105 + 991108 + 1382142főúti0,263
18877171u108k138m108 + 138113 + 8815164főúti0
18887171u113k881m113 + 881116 + 4462582főúti0
18897272u0k591m0 + 5911 + 9271366főúti0,438
18907272u1k927m1 + 9273 + 0931181főúti0
18917272u3k93m3 + 0933 + 447350főúti0
18927272u5k161m5 + 1615 + 666499főúti1
18937272u5k666m5 + 6666 + 9341283főúti0,194
18947373u0k0m0 + 0000 + 351349főúti1
18957373u1k730m1 + 7306 + 5184764főúti0,047
18967373u6k518m6 + 5186 + 870352főúti0
18977373u6k870m6 + 87010 + 9324072főúti0
18987373u10k932m10 + 93213 + 2962363főúti0
18997474u0k0m0 + 0000 + 9881017főúti0
19007474u0k988m0 + 9885 + 5104500főúti0,223
19017474u5k510m5 + 5108 + 2521262főúti0
19027474u8k252m8 + 2528 + 558304főúti0
19037474u8k558m8 + 5589 + 6561161főúti0
19047474u9k656m9 + 65610 + 715998főúti0
19057474u10k715m10 + 71511 + 351601főúti0,753
19067474u11k351m11 + 35112 + 7411449főúti0,556
19077474u12k741m12 + 74113 + 560791főúti0,182
19087474u14k624m14 + 62416 + 2281605főúti0
19097474u19k20m19 + 02021 + 5422499főúti0,026
19107474u22k620m22 + 62024 + 3611734főúti1
19117474u24k361m24 + 36126 + 5982235főúti0,53
19127474u27k215m27 + 21535 + 2277983főúti0
19137474u35k227m35 + 22740 + 7575531főúti0,332
19147474u40k757m40 + 75743 + 3492616főúti0,049
19157474u43k349m43 + 34947 + 9864618főúti0,566
19167474u48k600m48 + 60050 + 4571921főúti0,093
19177474u50k457m50 + 45753 + 4001549főúti0,938
19187474u53k400m53 + 40057 + 0953725főúti0,16
19197474u57k95m57 + 09559 + 3532123főúti0,067
19207474u61k273m61 + 27363 + 0991821főúti0
19217474u63k99m63 + 09964 + 226945főúti0
19227474u64k226m64 + 22665 + 8901827főúti0
19237474u65k890m65 + 89068 + 4172542főúti0,414
19247474u68k417m68 + 41769 + 100683főúti0
19257474u69k100m69 + 10072 + 0702937főúti0
19267474u74k493m74 + 49375 + 145651főúti0
19277575u0k0m0 + 0002 + 0592031főúti0
19287575u2k059m2 + 0593 + 0591054főúti0,192
19297575u4k390m4 + 3905 + 100707főúti0
19307575u5k100m5 + 1007 + 3612262főúti0
19317575u7k361m7 + 3618 + 360993főúti0
19327575u8k360m8 + 36010 + 1161713főúti0,163
19337575u11k245m11 + 24514 + 4843222főúti0,343
19347575u14k484m14 + 48417 + 6403147főúti0
19357575u17k640m17 + 64018 + 483847főúti0,349
19367575u18k483m18 + 48318 + 745261főúti1
19377575u18k745m18 + 74518 + 893148főúti1
19387575u20k159m20 + 15920 + 471310főúti0,853
19397575u20k471m20 + 47122 + 8552382főúti0
19407575u22k855m22 + 85524 + 0301214főúti0,329
19417575u25k626m25 + 62627 + 6171988főúti0,152
19427575u27k617m27 + 61733 + 2775666főúti0,133
19437575u33k366m33 + 36634 + 228956főúti0,827
19447575u34k228m34 + 22834 + 357127főúti1
19457575u35k459m35 + 45937 + 5162162főúti0
19467575u37k516m37 + 51641 + 1963574főúti0
19477575u41k196m41 + 19642 + 177977főúti0
19487575u44k467m44 + 46748 + 4513979főúti0
19497575u48k451m48 + 45149 + 5391069főúti0,414
19507575u50k657m50 + 65756 + 2565615főúti0,153
19517575u56k256m56 + 25661 + 2905010főúti0,06
19527575u61k745m61 + 74562 + 670921főúti0,756
19537575u65k1m65 + 00167 + 7002705főúti0,244
19547575u67k700m67 + 70069 + 3391658főúti0,984
19557676u0k34m0 + 0343 + 2003210főúti0,155
19567676u4k662m4 + 6625 + 064444főúti0,336
19577676u5k64m5 + 0646 + 4611444főúti0,361
19587676u6k461m6 + 4617 + 9501495főúti0
19597676u7k950m7 + 95014 + 3886452főúti0
19607676u15k790m15 + 79019 + 0623248főúti0,132
19617676u19k062m19 + 06221 + 6802593főúti0
19627676u22k942m22 + 94227 + 2554403főúti0,014
19637676u27k255m27 + 25529 + 3822100főúti0,79
19647676u29k825m29 + 82531 + 4341644főúti0,042
19657676u31k434m31 + 43432 + 8741426főúti0
19667676u32k874m32 + 87435 + 3862521főúti0
19677676u35k386m35 + 38635 + 848457főúti0
19687676u35k848m35 + 84836 + 746906főúti0
19697676u36k746m36 + 74638 + 9802233főúti0
19707676u40k918m40 + 91845 + 5124602főúti0,077
19717676u45k512m45 + 51246 + 291775főúti0
19727676u46k291m46 + 29147 + 095765főúti0
19737676u47k254m47 + 25448 + 3971162főúti0
19747676u47k95m47 + 09547 + 254156főúti0
19757676u48k397m48 + 39752 + 7374356főúti0,2
19767676u54k3909m54 + 390959 + 8764286főúti0,351
19777676u59k876m59 + 87660 + 557781főúti0,875
19787676u60k557m60 + 55763 + 3332833főúti0,245
19797676u65k921m65 + 92166 + 170239főúti0
19807676u66k170m66 + 17069 + 3403179főúti0,118
19817676u70k860m70 + 86074 + 5663635főúti0
19827676u74k566m74 + 56676 + 6502081főúti0
19837676u76k650m76 + 65077 + 636979főúti0
19847676u77k636m77 + 63679 + 5591905főúti0,033
19857777u0k0m0 + 0003 + 0913096főúti0,098
19867777u3k91m3 + 0919 + 6146522főúti0
19877777u9k614m9 + 61410 + 9451330főúti0
19887777u10k945m10 + 94515 + 7434799főúti0
19897777u15k743m15 + 74318 + 0102258főúti0
19907777u18k944m18 + 94422 + 1633242főúti0
19917777u22k163m22 + 16322 + 486322főúti0
19927777u23k59m23 + 05927 + 5514477főúti0
19937777u27k551m27 + 55128 + 451905főúti0
19947777u29k680m29 + 68033 + 1653485főúti0,069
19957777u33k165m33 + 16533 + 425254főúti1
19967777u35k163m35 + 16337 + 1962029főúti0,293
19977777u37k196m37 + 19644 + 1296906főúti0,336
19987777u49k181m49 + 18151 + 0381818főúti0
19997777u51k236m51 + 23654 + 1212880főúti0
20007777u51k38m51 + 03851 + 236214főúti0
20018181u3k0m3 + 0005 + 6192630főúti0,121
20028181u5k619m5 + 6198 + 3152688főúti0,142
20038181u8k315m8 + 3159 + 3871071főúti0,444
20048181u9k387m9 + 3879 + 859462főúti0
20058181u9k859m9 + 85910 + 9901192főúti0
20068181u10k990m10 + 99014 + 2863306főúti0
20078181u14k286m14 + 28614 + 673381főúti0
20088181u14k673m14 + 67318 + 2713572főúti0,211
20098181u18k271m18 + 27120 + 5582329főúti0
20108181u20k558m20 + 55820 + 844289főúti0
20118181u20k844m20 + 84423 + 4392602főúti0
20128181u23k439m23 + 43926 + 4982979főúti0,394
20138181u26k498m26 + 49827 + 1941010főúti1
20148181u27k194m27 + 19431 + 3373960főúti0,3
20158181u31k337m31 + 33732 + 275947főúti0
20168181u32k275m32 + 27532 + 885611főúti0
20178181u32k885m32 + 88534 + 7021819főúti0
20188181u34k702m34 + 70235 + 586891főúti0
20198181u35k586m35 + 58636 + 417837főúti0
20208181u36k417m36 + 41737 + 8111426főúti0,641
20218181u37k811m37 + 81142 + 8195028főúti0,166
20228181u42k819m42 + 81945 + 8963054főúti0,362
20238181u50k59m50 + 05954 + 3514393főúti0,131
20248181u54k351m54 + 35154 + 521172főúti0
20258181u54k521m54 + 52156 + 30634489főúti0
20268181u56k3063m56 + 306360 + 3271266főúti0,158
20278181u61k1124m61 + 112464 + 8892820főúti0
20288181u64k889m64 + 88968 + 0583140főúti0,016
20298181u70k42m70 + 04274 + 5194447főúti0
20308181u74k519m74 + 51977 + 0232562főúti0
20318181u77k23m77 + 02377 + 538515főúti0
20328181u77k538m77 + 53880 + 0292845főúti0,119
20338181u80k29m80 + 02980 + 713682főúti1
20348282u0k0m0 + 0000 + 552542főúti0,971
20358282u0k572m0 + 5720 + 812216főúti0,858
20368282u0k812m0 + 8122 + 2871508főúti0,766
20378282u2k287m2 + 2874 + 4432171főúti0,789
20388282u4k443m4 + 4434 + 807361főúti1
20398282u6k252m6 + 25210 + 0643797főúti0
20408282u10k64m10 + 06412 + 5642503főúti0,316
20418282u14k153m14 + 15318 + 0523904főúti0,029
20428282u18k52m18 + 05219 + 1851128főúti0
20438282u21k515m21 + 51522 + 7561235főúti0,335
20448282u23k618m23 + 61830 + 0606413főúti0,068
20458282u30k60m30 + 06034 + 8614828főúti0,175
20468282u34k861m34 + 86136 + 6051749főúti0,111
20478282u36k605m36 + 60542 + 9716299főúti0,196
20488282u45k526m45 + 52651 + 27278270főúti0,019
20498282u51k2727m51 + 272754 + 595842főúti1
20508282u55k830m55 + 83056 + 18662041főúti0
20518282u56k1866m56 + 186659 + 4701599főúti0
20528282u61k688m61 + 68862 + 8541153főúti1
20538282u65k289m65 + 28968 + 1122715főúti0,145
20548282u68k112m68 + 11269 + 4861393főúti0
20558282u69k486m69 + 48671 + 9402400főúti0,353
20568383u0k0m0 + 0000 + 655649főúti0
20578383u0k655m0 + 6555 + 9505284főúti0,012
20588383u7k265m7 + 26510 + 2753004főúti0
20598383u10k275m10 + 27512 + 2091941főúti0,213
20608383u12k209m12 + 20918 + 7266535főúti0
20618383u18k726m18 + 72619 + 220486főúti0,222
20628383u21k278m21 + 27822 + 5801280főúti0
20638383u22k580m22 + 58022 + 985432főúti0
20648383u22k985m22 + 98524 + 8971892főúti0
20658383u24k897m24 + 89726 + 2881385főúti0,374
20668383u26k288m26 + 28827 + 7241413főúti0,522
20678383u27k724m27 + 72430 + 7653044főúti0,542
20688383u30k765m30 + 76532 + 4661701főúti0,523
20698383u32k466m32 + 46633 + 414937főúti0
20718383u33k414m33 + 41445 + 32211829főúti0,003
20748383u45k322m45 + 32251 + 8246501főúti0
20778383u51k824m51 + 82454 + 7942973főúti0,343
20798383u54k794m54 + 79461 + 0126219főúti0
20838383u61k12m61 + 01265 + 3294316főúti0
20858383u65k329m65 + 32967 + 1151784főúti0,401
20868383u67k115m67 + 11567 + 991873főúti0,931
20878383u67k991m67 + 99168 + 671730főúti0,916
20888383u68k1176m68 + 117670 + 197310főúti0
20898383u68k671m68 + 67168 + 1176493főúti0,471
20908383u70k197m70 + 19771 + 5581372főúti0,305
20918383u71k558m71 + 55872 + 235678főúti1
20928484u0k0m0 + 0000 + 129145főúti0
20938484u0k129m0 + 1292 + 1812039főúti0,261
20948484u2k181m2 + 1812 + 819652főúti0
20958484u2k819m2 + 8195 + 1892349főúti0
20968484u5k189m5 + 1897 + 0751902főúti0,398
20978484u7k75m7 + 0759 + 1122032főúti0,123
20988484u9k112m9 + 11212 + 8803735főúti0
20998484u13k223m13 + 22320 + 4537265főúti0
21008484u20k453m20 + 45321 + 4501009főúti0,794
21018484u22k522m22 + 52223 + 9071341főúti0,598
21028484u23k907m23 + 90727 + 8814056főúti0
21038484u27k881m27 + 88130 + 8182939főúti0
21048484u31k406m31 + 40633 + 2521837főúti0
21058484u33k252m33 + 25235 + 6122445főúti0
21068484u35k612m35 + 61236 + 212598főúti0,164
21078484u36k212m36 + 21239 + 2893075főúti0,093
21088484u39k289m39 + 28941 + 4942258főúti0
21098484u41k578m41 + 57844 + 4462939főúti0,029
21108484u44k446m44 + 44646 + 8462403főúti0
21118484u46k846m46 + 84647 + 822962főúti0
21128484u47k822m47 + 82248 + 9181108főúti0,019
21138484u48k918m48 + 91850 + 8761960főúti0,565
21148484u50k876m50 + 87652 + 5671688főúti0
21158484u52k567m52 + 56757 + 7445190főúti0
21168484u57k744m57 + 74460 + 2742545főúti0,214
21178484u60k274m60 + 27461 + 8231558főúti0,288
21188484u61k823m61 + 82365 + 1713363főúti0,006
21198484u65k171m65 + 17167 + 2892138főúti0
21208484u67k289m67 + 28967 + 896595főúti0,045
21218484u67k896m67 + 89668 + 227331főúti0,999
21228484u69k740m69 + 74070 + 205465főúti1
21238484u70k205m70 + 20573 + 4213211főúti0,234
21248484u73k421m73 + 42173 + 621200főúti0,672
21258484u74k252m74 + 25275 + 5381305főúti0,241
21268484u75k538m75 + 53875 + 803261főúti0
21278484u75k803m75 + 80376 + 264491főúti0
21288484u76k264m76 + 26478 + 6122345főúti0,134
21298484u78k944m78 + 94481 + 2502314főúti0,071
21308484u81k250m81 + 25082 + 174929főúti0
21318484u82k174m82 + 17482 + 544366főúti0
21328484u82k544m82 + 54484 + 2141661főúti0
21338484u85k682m85 + 68288 + 2502033főúti0,035
21348484u88k250m88 + 25089 + 4591301főúti0,537
21358484u90k142m90 + 14292 + 6132438főúti0,051
21368484u92k613m92 + 61395 + 3182679főúti0,636
21378484u96k482m96 + 48299 + 7543299főúti0
21388484u101k873m101 + 873105 + 8814003főúti0,194
21398484u105k881m105 + 881106 + 869958főúti0
21408484u106k869m106 + 869107 + 176296főúti0
21418484u107k176m107 + 176108 + 0161410főúti0,416
21428484u109k872m109 + 872110 + 140277főúti0
21438484u110k140m110 + 140113 + 8643715főúti0,253
21448484u114k820m114 + 820116 + 4681668főúti0,088
21458484u116k468m116 + 468116 + 674206főúti0
21468484u116k674m116 + 674118 + 0521639főúti0
21478484u118k446m118 + 446119 + 4061004főúti0,898
21488484u123k754m123 + 754128 + 5594689főúti0
21498585u0k0m0 + 0001 + 7071711főúti0
21508585u1k1086m1 + 10865 + 2803249főúti0
21518585u1k707m1 + 7071 + 1086283főúti0
21528585u5k280m5 + 2809 + 5424485főúti0
21538585u9k542m9 + 54211 + 3201960főúti0
21548585u12k834m12 + 83414 + 1831346főúti0,535
21558585u14k183m14 + 18317 + 5513374főúti0,569
21568585u17k551m17 + 55117 + 970395főúti0,938
21578585u17k970m17 + 97018 + 311287főúti0,726
21588585u18k1029m18 + 102920 + 7882210főúti0,052
21598585u18k311m18 + 31118 + 1029715főúti0,925
21608585u20k788m20 + 78822 + 1391353főúti0
21618585u22k139m22 + 13922 + 654513főúti0
21628585u22k654m22 + 65423 + 6871268főúti0
21638585u23k687m23 + 68724 + 622928főúti0
21648585u28k309m28 + 30928 + 817506főúti1
21658585u30k503m30 + 50331 + 019516főúti0,926
21668585u31k019m31 + 01932 + 9251926főúti0
21678585u32k925m32 + 92535 + 7622837főúti0,187
21688585u36k316m36 + 31637 + 8971587főúti0,203
21698585u37k897m37 + 89742 + 0774171főúti0,169
21708585u44k966m44 + 96646 + 0921118főúti0
21718585u47k584m47 + 58449 + 3041708főúti0,008
21728585u49k304m49 + 30451 + 7132397főúti0
21738585u51k713m51 + 71352 + 006300főúti0
21748585u52k6m52 + 00653 + 3341309főúti0,388
21758585u53k334m53 + 33454 + 3711038főúti0,744
21768585u55k943m55 + 94359 + 9423898főúti0,317
21778585u59k942m59 + 94262 + 7942850főúti0
21788585u62k794m62 + 79463 + 713910főúti0
21798585u63k713m63 + 71364 + 600884főúti0
21808585u64k600m64 + 60065 + 324737főúti0
21818585u66k478m66 + 47868 + 0161500főúti0,237
21828585u69k233m69 + 23370 + 5001238főúti0,615
21838686u0k0m0 + 0002 + 3492348főúti0,503
21848686u2k349m2 + 3494 + 1841864főúti0,431
21858686u4k184m4 + 18411 + 0626804főúti0
21868686u11k62m11 + 06213 + 1982148főúti0
21878686u14k1008m14 + 100815 + 984993főúti0
21888686u16k914m16 + 91417 + 055121főúti0
21898686u17k55m17 + 05519 + 4382394főúti0
21908686u21k765m21 + 76527 + 7085985főúti0
21918686u27k708m27 + 70828 + 266717főúti0
21928686u28k266m28 + 26633 + 4805067főúti0
21938686u33k480m33 + 48034 + 550915főúti0
21948686u34k550m34 + 55038 + 1433637főúti0
21958686u38k143m38 + 14341 + 3543398főúti0
21968686u41k412m41 + 41246 + 5715772főúti0
21978686u46k571m46 + 57148 + 7222158főúti0,226
21988686u48k722m48 + 72250 + 8222051főúti0,252
21998686u50k822m50 + 82251 + 709887főúti0
22008686u51k709m51 + 70952 + 655946főúti0
22018686u52k655m52 + 65555 + 2612606főúti0,624
22028686u55k579m55 + 57956 + 320722főúti0,949
22038686u56k320m56 + 32063 + 0876867főúti0,12
22048686u63k87m63 + 08769 + 0395927főúti0,14
22058686u69k39m69 + 03971 + 7802732főúti0,951
22068686u71k780m71 + 78076 + 9855204főúti0,568
22078686u77k774m77 + 77479 + 1551381főúti0,379
22088686u79k427m79 + 42781 + 2331800főúti0,185
22098686u81k233m81 + 23382 + 096852főúti0
22108686u82k514m82 + 51483 + 6371113főúti0,485
22118686u82k96m82 + 09682 + 514440főúti0
22128686u83k975m83 + 97584 + 472497főúti1
22138686u84k472m84 + 47285 + 348876főúti0,929
22148686u86k444m86 + 44489 + 2632825főúti0,002
22158686u89k263m89 + 26390 + 5911320főúti0
22168686u90k591m90 + 59191 + 319728főúti0,121
22178686u91k319m91 + 31993 + 0851772főúti0,106
22188686u93k85m93 + 08593 + 969890főúti0
22198686u94k936m94 + 93695 + 891952főúti0
22208686u95k891m95 + 89199 + 4023505főúti0
22218686u100k998m100 + 998102 + 8371841főúti0,262
22228686u103k434m103 + 434106 + 0852651főúti0,18
22238686u106k85m106 + 085106 + 318241főúti0,041
22248686u107k803m107 + 803108 + 402597főúti0
22258686u108k402m108 + 402110 + 2541849főúti0,486
22268686u111k342m111 + 342111 + 727380főúti0
22278686u111k727m111 + 727114 + 4262704főúti0
22288686u115k629m115 + 629119 + 0493412főúti0,1
22298686u120k946m120 + 946122 + 8391900főúti0,004
22308686u122k839m122 + 839123 + 447610főúti0
22318686u123k447m123 + 447127 + 6564212főúti0
22328686u127k656m127 + 656129 + 4271768főúti0,37
22338686u129k427m129 + 427133 + 3323901főúti0,079
22348686u135k539m135 + 539138 + 9323393főúti0,107
22358686u140k601m140 + 601143 + 4182817főúti0
22368686u143k418m143 + 418144 + 8111395főúti0,073
22378686u146k613m146 + 613147 + 303690főúti0,107
22388686u147k303m147 + 303147 + 597288főúti0
22398686u147k597m147 + 597152 + 1434441főúti0
22408686u157k239m157 + 239160 + 1252886főúti0
22418686u160k125m160 + 125162 + 4952370főúti0,111
22428686u164k644m164 + 644166 + 7522108főúti0
22438686u166k752m166 + 752167 + 718966főúti0,502
22448686u167k718m167 + 718176 + 7219003főúti0,059
22458686u179k308m179 + 308183 + 3804072főúti0
22468686u183k380m183 + 380184 + 200820főúti0
22478686u184k200m184 + 200188 + 6424441főúti0,164
22488686u188k642m188 + 642189 + 8141172főúti0,847
22498787u0k0m0 + 0000 + 719717főúti1
22508787u0k719m0 + 7194 + 1663458főúti0,243
22518787u4k457m4 + 4578 + 6134124főúti0,174
22528787u8k613m8 + 61313 + 1994575főúti0,132
22538787u14k904m14 + 90415 + 595689főúti0,566
22548787u15k595m15 + 59517 + 0881490főúti1
22558787u17k88m17 + 08818 + 3611271főúti1
22568787u18k361m18 + 36122 + 9324575főúti0,643
22578787u22k3745m22 + 374526 + 401686főúti0,348
22588787u26k425m26 + 42526 + 682256főúti0
22598787u26k682m26 + 68228 + 6832153főúti0,185
22608787u29k984m29 + 98431 + 2431317főúti0,986
22618787u31k290m31 + 29037 + 4846257főúti0,362
22628787u37k484m37 + 48437 + 703229főúti0,999
22638787u40k786m40 + 78643 + 6872916főúti0,311
22648787u43k687m43 + 68745 + 0921407főúti0,069
22658787u45k706m45 + 70645 + 817113főúti0,986
22668787u45k817m45 + 81749 + 4063586főúti0,765
22678888u0k0m0 + 0000 + 156155főúti0
22688888u0k156m0 + 1560 + 839684főúti0
22698888u0k839m0 + 8393 + 3972562főúti0
22708888u3k397m3 + 3974 + 7121390főúti0
22718888u4k712m4 + 71210 + 2595551főúti0
22728888u10k259m10 + 25910 + 537294főúti0
22738888u10k537m10 + 53711 + 5051051főúti0
22748989u0k0m0 + 0000 + 320344főúti0,949
22758989u0k596m0 + 5964 + 2243632főúti0,227
22768989u4k224m4 + 2249 + 8955622főúti0,37
22778989u9k895m9 + 89510 + 739843főúti0
22788989u10k739m10 + 73912 + 3931639főúti0
2279101101u0k0m0 + 0001 + 1481748főúti0
2280102102u0k0m0 + 0004 + 2814281főúti0
2281102102u9k187m9 + 18710 + 9281753főúti0,113
2282102102u12k11m12 + 01115 + 6193597főúti0,252
2283102102u17k386m17 + 38620 + 7463373főúti0,028
2284111111u2k44m2 + 0443 + 2421214főúti0,151
2285117117u0k0m0 + 0000 + 689679főúti0
2286117117u0k689m0 + 6892 + 3011635főúti0,147
2287117117u2k301m2 + 3016 + 9264593főúti0,181
2288117117u6k926m6 + 9267 + 136209főúti0,998
2289117117u7k948m7 + 94810 + 2892338főúti0,115
2290117117u10k289m10 + 28912 + 5792281főúti0,179
2291117117u12k579m12 + 57915 + 1612599főúti0,181
2292132132u2k153m2 + 1533 + 5981515főúti0,104
229315015u2k341m2 + 34110 + 6118198főúti0,131
229415015u11k899m11 + 89914 + 4162505főúti0,066
229515015u16k252m16 + 25216 + 547291főúti1
229615015u16k547m16 + 54717 + 509961főúti0,097
2297222222u0k0m0 + 0000 + 172217főúti0,773
2298251251u0k145m0 + 1450 + 995850főúti0,971
2299251251u0k995m0 + 9954 + 3523325főúti0,034
2300253253u0k159m0 + 1590 + 879720főúti1
2301253253u0k879m0 + 8792 + 1381296főúti0,8
2302253253u2k194m2 + 1948 + 3256160főúti0,11
2303253253u8k325m8 + 32512 + 1233826főúti0,023
2304302302u0k0m0 + 0002 + 7863056főúti0,319
2305304304u0k970m0 + 9702 + 3241270főúti0
2306304304u2k324m2 + 3243 + 5271344főúti0
2307306306u0k0m0 + 0002 + 2612743főúti0,008
2308311311u1k491m1 + 4912 + 7421251főúti0,519
2309311311u2k742m2 + 7427 + 6314889főúti0,122
2310311311u7k631m7 + 63110 + 5222891főúti0,249
2311311311u12k459m12 + 45913 + 027568főúti0,326
2312311311u13k27m13 + 02714 + 0581031főúti1
2313311311u17k175m17 + 17517 + 586411főúti0
2314311311u17k586m17 + 58620 + 7813264főúti0,229
2315311311u20k781m20 + 78121 + 683902főúti0,281
2316311311u21k683m21 + 68327 + 4425758főúti0
2317311311u27k442m27 + 44228 + 5071065főúti0
2318311311u28k507m28 + 50731 + 0372557főúti0
2319311311u31k98m31 + 09831 + 564514főúti0
2320331331u0k0m0 + 0000 + 126126főúti0,246
2321331331u0k126m0 + 1263 + 2823161főúti0
2322331331u3k327m3 + 3274 + 6251308főúti0
2323338338u0k0m0 + 02 + 2002200főúti0
2324338338u2k266m2 + 2663 + 5251276főúti0
2325338338u3k525m3 + 5255 + 3331859főúti0
2326338338u5k373m5 + 3736 + 7601401főúti0
2327338338u6k802m6 + 80210 + 5173780főúti0
2328351351u0k0m0 + 0001 + 5901590főúti0
2329351351u1k590m1 + 5905 + 2133624főúti0
2330351351u5k213m5 + 2138 + 2973084főúti0,428
2331354354u0k197m0 + 1973 + 8173621főúti0
2332354354u3k817m3 + 81715 + 42511600főúti0,086
2333381381u0k413m0 + 4130 + 976567főúti0
2334381381u0k976m0 + 9765 + 4594547főúti0,124
2335381381u6k492m6 + 4928 + 5472076főúti0,584
2336381381u8k547m8 + 5479 + 166587főúti0
2337381381u9k166m9 + 16611 + 2872113főúti0,239
2338381381u12k319m12 + 31916 + 0513719főúti0
2339381381u18k27m18 + 02719 + 5641531főúti0,957
2340381381u22k416m22 + 41624 + 1231706főúti0
2341381381u24k123m24 + 12327 + 2393111főúti0
2342381381u27k903m27 + 90332 + 0134186főúti0
2343381381u33k545m33 + 54535 + 9242261főúti0,08
2344381381u35k924m35 + 92440 + 6344828főúti0,069
2345381381u43k327m43 + 32747 + 0773746főúti0,161
2346381381u47k077m47 + 07747 + 235183főúti0
2347401401u0k0m0 + 0001 + 1831186főúti0
2348403403u1k200m1 + 2006 + 4625955főúti0
2349403403u6k550m6 + 55014 + 0087531főúti0,186
2350403403u14k8m14 + 00814 + 995955főúti0,789
2351404404u0k0m0 + 0001 + 9221922főúti0,734
2352405405u0k172m0 + 1720 + 576385főúti0,369
2353405405u0k576m0 + 5761 + 054453főúti0
2354405405u1k54m1 + 0542 + 7661712főúti0,03
2355405405u2k766m2 + 7667 + 7845017főúti0,378
2356405405u7k784m7 + 7849 + 7852001főúti0,088
2357405405u9k785m9 + 78511 + 0691288főúti0
2358405405u11k69m11 + 06914 + 4773401főúti0
2359405405u14k477m14 + 47717 + 1332655főúti0
2360405405u17k133m17 + 13318 + 058911főúti0,187
2361406406u0k0m0 + 0003 + 5563318főúti0
2362427427u0k233m0 + 2330 + 545312főúti1
2363427427u0k545m0 + 5452 + 7172172főúti0
2364430430u0k287m0 + 2873 + 1652739főúti0
2365430430u3k165m3 + 1653 + 593408főúti0
2366430430u3k593m3 + 5935 + 0071417főúti0,031
2367430430u5k7m5 + 0076 + 0681059főúti0
2368430430u6k68m6 + 0687 + 6261605főúti0
2369431431u0k0m0 + 0001 + 1901188főúti0,341
2370431431u1k190m1 + 1902 + 8431652főúti0,362
2371431431u2k843m2 + 8435 + 7102856főúti0
2372441441u3k224m3 + 2243 + 800585főúti0,133
2373441441u3k800m3 + 8004 + 664855főúti0
2374441441u4k664m4 + 6648 + 5603894főúti0
2375441441u8k560m8 + 56010 + 5922028főúti0
2376441441u10k592m10 + 59214 + 4073815főúti0,012
2377441441u18k482m18 + 48225 + 6007119főúti0,083
2378441441u25k600m25 + 60028 + 3242739főúti0,642
2379442442u6k613m6 + 6137 + 7641139főúti0,161
2380442442u9k771m9 + 77112 + 3812610főúti0,122
2381442442u14k66m14 + 06616 + 9722899főúti0
2382442442u16k972m16 + 97218 + 0651101főúti0,028
2383442442u18k992m18 + 99223 + 0124044főúti0,019
2384442442u23k950m23 + 95026 + 8112843főúti0,642
2385442442u26k811m26 + 81131 + 0644275főúti0,311
2386442442u31k64m31 + 06435 + 0553967főúti0
2387442442u35k214m35 + 21435 + 752617főúti0
2388442442u35k865m35 + 86538 + 0672473főúti0
2389443443u1k299m1 + 2991 + 670371főúti0,177
2390443443u1k670m1 + 6702 + 375753főúti0
2391443443u2k375m2 + 3753 + 350971főúti0
2392443443u3k350m3 + 3503 + 984634főúti0
2393443443u3k984m3 + 9844 + 751774főúti0
2394443443u4k751m4 + 7519 + 8445099főúti0
2395443443u9k844m9 + 84410 + 640786főúti0
2396443443u10k640m10 + 64011 + 6461007főúti0
2397443443u11k646m11 + 64613 + 6812030főúti0,346
2398443443u13k681m13 + 68114 + 268586főúti0,104
2399443443u14k268m14 + 26814 + 863594főúti0
2400443443u14k863m14 + 86315 + 226361főúti0
2401443443u15k226m15 + 22616 + 022772főúti0
2402443443u16k22m16 + 02216 + 856833főúti0
2403443443u16k856m16 + 85617 + 790932főúti0
2404443443u17k790m17 + 79018 + 286498főúti0
2405443443u18k286m18 + 28619 + 060768főúti0
2406443443u19k60m19 + 06019 + 333289főúti0
2407444444u5k413m5 + 4137 + 3241910főúti0
2408444444u7k324m7 + 32410 + 7073364főúti0
2409444444u10k707m10 + 70712 + 5301787főúti0
2410445445u0k42m0 + 0420 + 889847főúti0
2411445445u0k889m0 + 8895 + 2714387főúti0,054
2412445445u5k271m5 + 2719 + 7804509főúti0
2413445445u9k780m9 + 78011 + 3331550főúti0,454
2414445445u11k333m11 + 33312 + 246913főúti0,831
2415445445u12k246m12 + 24613 + 2501003főúti0
2416445445u13k250m13 + 25013 + 561311főúti0
2417446446u5k955m5 + 9556 + 600671főúti1
2418448448u0k392m0 + 3923 + 6953332főúti0
2419448448u0k70m0 + 0700 + 321306főúti0
2420448448u3k695m3 + 6955 + 5891894főúti0,53
2421448448u5k589m5 + 5895 + 875320főúti0
2422451451u0k0m0 + 0001 + 6551706főúti0,116
2423451451u1k655m1 + 6552 + 401746főúti0
2424451451u2k401m2 + 4013 + 190789főúti0
2425451451u3k190m3 + 1903 + 643453főúti0
2426451451u3k643m3 + 6438 + 7655325főúti0
2427451451u9k950m9 + 95014 + 0344047főúti0
2428451451u14k34m14 + 03420 + 7126792főúti0
2429451451u20k712m20 + 71222 + 1521437főúti0,21
2430451451u22k386m22 + 38624 + 2991927főúti0,17
2431451451u24k299m24 + 29925 + 9441639főúti0,438
2432451451u25k944m25 + 94426 + 907952főúti0
2433451451u26k963m26 + 96327 + 150214főúti0
2434451451u27k150m27 + 15034 + 0036647főúti0,017
2435451451u34k3m34 + 00334 + 568526főúti0
2436451451u34k590m34 + 59042 + 0607771főúti0,156
2437451451u42k60m42 + 06042 + 457394főúti0
2438470470u0k858m0 + 8587 + 3676477főúti0,107
2439470470u12k708m12 + 70812 + 916208főúti0,998
2440470470u12k916m12 + 91613 + 722805főúti0,565
2441470470u13k722m13 + 72214 + 504783főúti0
2442470470u14k504m14 + 50415 + 287781főúti0
2443470470u15k287m15 + 28715 + 925636főúti0
2444470470u15k925m15 + 92518 + 1232189főúti0
2445470470u18k123m18 + 12319 + 3351238főúti0
2446470470u19k405m19 + 40520 + 123767főúti0,797
2447471471u2k780m2 + 7803 + 691911főúti0,3
2448471471u3k691m3 + 6915 + 6061916főúti0,298
2449471471u5k606m5 + 6066 + 6631057főúti1
2450471471u6k663m6 + 6637 + 7521080főúti0,972
2451471471u7k752m7 + 75211 + 5773845főúti0,39
2452471471u11k577m11 + 57715 + 5203965főúti0,318
2453471471u15k520m15 + 52019 + 9735002főúti0,222
2454471471u21k451m21 + 45124 + 9903541főúti0
2455471471u29k160m29 + 16032 + 6583484főúti0
2456471471u34k619m34 + 61936 + 6762020főúti0
2457471471u38k200m38 + 20043 + 3015121főúti0
2458471471u46k410m46 + 41050 + 2403832főúti0,139
2459471471u54k652m54 + 65256 + 8062167főúti0,108
2460471471u58k272m58 + 27262 + 2433953főúti0,119
2461471471u62k243m62 + 24365 + 7953566főúti0,342
2462471471u67k548m67 + 54870 + 0002453főúti0,311
2463471471u70k0m70 + 00070 + 762752főúti0
2464471471u72k458m72 + 45873 + 026547főúti0
2465472472u200k704m200 + 704204 + 4663770főúti0,655
2466474474u0k0m0 + 0002 + 5372539főúti0
2467474474u9k339m9 + 33912 + 5573172főúti0
2468481481u0k0m0 + 05 + 4825482főúti0
2469491491u0k540m0 + 5402 + 8452356főúti0,024
2470491491u2k845m2 + 8453 + 235382főúti0,764
2471491491u4k827m4 + 8278 + 4903629főúti0,088
2472491491u10k522m10 + 52213 + 1762662főúti0,394
2473491491u14k140m14 + 14016 + 2972171főúti0,283
2474491491u16k705m16 + 70522 + 3895700főúti0,069
2475491491u23k903m23 + 90326 + 8752973főúti0
2476491491u29k11m29 + 01129 + 517503főúti0,206
2477491491u30k912m30 + 91231 + 106172főúti0
2478491491u31k106m31 + 10635 + 5564472főúti0
2479491491u35k556m35 + 55636 + 9581421főúti0,593
2480491491u37k719m37 + 71937 + 980155főúti1
2481493493u0k0m0 + 0005 + 6135613főúti0,017
2482493493u8k272m8 + 2728 + 503231főúti0
2483493493u8k503m8 + 5038 + 725224főúti0
2484493493u8k725m8 + 7259 + 060335főúti0
2485493493u9k60m9 + 06012 + 2673188főúti0
2486493493u12k267m12 + 26713 + 2891022főúti0,822
2487493493u14k585m14 + 58518 + 2683683főúti0
2488493493u18k268m18 + 26818 + 749481főúti0
2489502502u0k0m0 + 0002 + 2002226főúti0
2490502502u2k250m2 + 2504 + 5452321főúti0
2491502502u4k747m4 + 7476 + 0761366főúti0,777
2492510510u20k708m20 + 70821 + 270561főúti1
2493510510u23k239m23 + 23925 + 1451906főúti0,659
2494510510u25k145m25 + 14525 + 621466főúti0
2495511511u0k0m0 + 0002 + 3902435főúti0,594
2496511511u2k390m2 + 3903 + 5851195főúti0,976
2497513513u0k0m0 + 0001 + 7291745főúti0,167
2498513513u4k512m4 + 5125 + 9831473főúti0,945
2499513513u5k983m5 + 9837 + 8541885főúti0
2500541541u2k320m2 + 3203 + 5751295főúti0,065
2501542542u0k0m0 + 0003 + 5463550főúti0
2502542542u3k560m3 + 5607 + 4573910főúti0
2503542542u7k457m7 + 4579 + 4462027főúti0
2504551551u99k885m99 + 885100 + 267405főúti0,931
2505578578u0k220m0 + 2200 + 650430főúti1
2506578578u0k878m0 + 8781 + 096218főúti0,999
2507578578u1k96m1 + 0961 + 966854főúti1
2508578578u2k138m2 + 1383 + 2061096főúti0,972
2509578578u3k206m3 + 2064 + 2731095főúti0,707
2510578578u4k273m4 + 2738 + 7804346főúti0,086
2511610610u0k0m0 + 0000 + 558614főúti0
2512610610u0k558m0 + 5584 + 5283988főúti0,056
2513610610u4k528m4 + 5284 + 890366főúti1
2514610610u10k103m10 + 10310 + 683575főúti0,879
2515610610u10k683m10 + 68312 + 8162135főúti0,556
2516610610u12k816m12 + 81613 + 9871171főúti1
2517610610u15k718m15 + 71815 + 967295főúti0,512
2518611611u1k742m1 + 7422 + 546812főúti0,121
2519611611u2k546m2 + 5465 + 1482611főúti0,412
2520611611u6k487m6 + 4878 + 3151492főúti0,347
2521611611u9k645m9 + 64510 + 8471194főúti0
2522611611u10k847m10 + 84712 + 6751878főúti0
2523611611u12k675m12 + 67514 + 1631479főúti0,26
2524631631u0k0m0 + 0003 + 2453251főúti0,583
2525631631u3k245m3 + 2454 + 6591380főúti0
2526651651u0k0m0 + 0006 + 0856142főúti0,023
2527651651u6k85m6 + 0859 + 5133441főúti0,082
2528681681u3k630m3 + 63018 + 10214467főúti0,046
2529681681u20k711m20 + 71126 + 5105798főúti0
2530710710u0k0m0 + 0000 + 19962508főúti0
2531710710u0k1996m0 + 19962 + 8282860főúti0
2532710710u2k828m2 + 8285 + 3422513főúti0
2533710710u5k342m5 + 3426 + 6811339főúti0
2534710710u6k681m6 + 68112 + 4575774főúti0
2535710710u12k457m12 + 45714 + 4301974főúti0,195
2536760760u0k0m0 + 0001 + 8631863főúti0
2537760760u1k863m1 + 8633 + 2511340főúti1
2538760760u3k251m3 + 2516 + 2943074főúti0,084
2539760760u6k294m6 + 2948 + 3252682főúti0
2540801801u4k230m4 + 2306 + 1241857főúti0
2541811811u4k800m4 + 8007 + 4342500főúti0
2542811811u7k434m7 + 43411 + 3173877főúti0
2543811811u11k317m11 + 31717 + 8216494főúti0
2544811811u19k840m19 + 84025 + 4255544főúti0,006
2545811811u27k711m27 + 71134 + 5296729főúti0,047
2546811811u36k353m36 + 35336 + 747397főúti0,999
2547811811u40k175m40 + 17542 + 3452173főúti0,157
2548811811u40k4m40 + 00440 + 175171főúti1
2549813813u0k27m0 + 0271 + 2811309főúti0
2550813813u1k369m1 + 3693 + 0251712főúti0
2551813813u3k118m3 + 1184 + 4681412főúti0
2552813813u4k500m4 + 5005 + 8601456főúti0,514
2553813813u5k948m5 + 9486 + 8821007főúti0,954
2554813813u6k942m6 + 9427 + 307455főúti0
2555813813u7k384m7 + 3848 + 125792főúti0
2556813813u8k125m8 + 12510 + 9402876főúti0,065
2557813813u10k940m10 + 94011 + 9601033főúti0,923
2558813813u11k960m11 + 96013 + 3001353főúti0,659
2559830830u0k0m0 + 0000 + 265227főúti0
2560830830u0k265m0 + 2653 + 0902720főúti0,594
2561830830u4k493m4 + 4935 + 7601206főúti0,987
2562830830u5k760m5 + 7606 + 643905főúti0,982
2563832832u0k0m0 + 0000 + 407426főúti0,944
2564832832u1k34m1 + 0345 + 2104166főúti0,189
2565832832u6k502m6 + 5027 + 017514főúti0,312
2566832832u7k17m7 + 0177 + 290290főúti0
2567832832u7k290m7 + 29010 + 1512849főúti0
2568832832u10k151m10 + 15110 + 647498főúti0
2569832832u12k540m12 + 54017 + 1474610főúti0
2570832832u17k147m17 + 14717 + 970823főúti0
2571832832u20k279m20 + 27923 + 4133132főúti0
2572832832u24k387m24 + 38726 + 0111665főúti0,352
2573832832u27k2936m27 + 293630 + 17881831főúti0
2574832832u27k335m27 + 33527 + 29362603főúti0,137
2575834834u0k0m0 + 0000 + 930945főúti0,594
2576834834u2k25m2 + 0253 + 8561825főúti0
2577834834u3k856m3 + 8564 + 759900főúti0
2578834834u4k759m4 + 7595 + 455688főúti0
2579834834u5k455m5 + 4556 + 5731118főúti0
2580834834u8k626m8 + 62611 + 9343307főúti0,093
2581834834u13k330m13 + 33019 + 2055878főúti0,164
2582834834u19k205m19 + 20520 + 247955főúti0,03
2583834834u21k306m21 + 30624 + 6453332főúti0,059
2584834834u24k645m24 + 64525 + 104462főúti0
2585834834u27k277m27 + 27727 + 426138főúti0
2586834834u27k426m27 + 42629 + 9492512főúti0,009
2587834834u30k706m30 + 70631 + 7431033főúti0,358
2588834834u31k743m31 + 74332 + 486742főúti0,49
2589834834u33k606m33 + 60635 + 7742160főúti0,367
2590834834u36k941m36 + 94137 + 9751028főúti0,389
2591834834u37k975m37 + 97540 + 8862963főúti0,108
2592861861u0k444m0 + 4442 + 0291572főúti0,518
2593861861u0k99m0 + 0990 + 444351főúti1

(1) Az adott elemi útszakaszban a külvárosi útszakaszok hosszaránya. (Például ha egy elemi útszakasz teljes hosszában települési összekötő területjellegű, akkor az ahhoz tartozó külsőköltségdíj-tényező 0, ha 50%-ban külvárosi, 50%-ban pedig települési összekötő területjellegű, akkor a külsőköltségdíj-tényező 0,50, ha pedig teljes hosszában külvárosi területjellegű, akkor a külsőköltségdíj-tényező 1.)

2. melléklet a 25/2013. (V. 31.) NFM rendelethez[30]

A külsőköltségdíj mértéke

1. A levegő- és zajszennyezés külsőköltsége

ABCD
1.Az útdíjköteles gépjárművekre vonatkozó, a levegő- és zajszennyezéssel összefüggő külsőköltségdíjak (eurocent/járműkilométer)
2.DíjkategóriaKörnyezetvédelmi besorolásKülvárosi utakTelepüléseket összekötő utak
3.J2Euro 018,69,9
4.Euro I12,66,4
5.Euro II12,56,3
6.Euro III9,64,8
7.Euro IV7,33,4
8.Euro V4,41,8
9.Euro VI2,30,5
10.Euro VI-nál kevésbé szennyező,
és kibocsátásmentes járművek
2,00,3
11.J3Euro 024,613,7
12.Euro I15,88,4
13.Euro II15,88,4
14.Euro III12,56,6
15.Euro IV9,24,5
16.Euro V5,62,7
17.Euro VI2,80,7
18.Euro VI-nál kevésbé szennyező,
és kibocsátásmentes járművek
2,30,3
19.J4Euro 027,815,8
20.Euro I20,411,3
21.Euro II20,411,2
22.Euro III16,38,9
23.Euro IV11,86,0
24.Euro V6,63,4
25.Euro VI3,10,8
26.Euro VI-nál kevésbé szennyező,
és kibocsátásmentes járművek
2,50,3
27.J5Euro 033,519,4
28.Euro I25,014,1
29.Euro II24,913,9
30.Euro III20,111,1
31.Euro IV14,27,5
32.Euro V7,63,8
33.Euro VI3,40,8
34.Euro VI-nál kevésbé szennyező,
és kibocsátásmentes járművek
2,80,3

2. A szén-dioxid-kibocsátás külsőköltsége

ABC
1.Az útdíjköteles gépjárművekre vonatkozó, a szén-dioxid-kibocsátásokkal összefüggő külsőköltségdíjak
2.DíjkategóriaKörnyezetvédelmi besorolásEurocent/járműkilométer
3.J2Euro 04,5
4.Euro I
Euro II
Euro III
Euro IV
Euro V
Euro VI
4,0
5.alacsony kibocsátású jármű2,0
6.kibocsátásmentes jármű0
7.J3Euro 06,0
8.Euro I
Euro II
Euro III
5,2
9.Euro IV
Euro V
Euro VI
5,0
10.alacsony kibocsátású jármű2,5
11.kibocsátásmentes jármű0
12.J4Euro 07,9
13.Euro I
Euro II
Euro III
6,9
14.Euro IV
Euro V
Euro VI
6,7
15.alacsony kibocsátású jármű3,4
16.kibocsátásmentes jármű0
17.J5Euro 09,1
18.Euro I
Euro II
Euro III
8,1
19.Euro IV
Euro V
Euro VI
8,0
20.alacsony kibocsátású jármű4,0
21.kibocsátásmentes jármű0

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 8/2020. (II. 28.) ITM rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.03.15.

[2] Módosította a 19/2022. (IX. 19.) TIM rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2023.07.01.

[3] Megállapította a 22/2023. (XII. 5.) ÉKM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2024.01.01.

[4] Megállapította a 22/2023. (XII. 5.) ÉKM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2024.01.01.

[5] Megállapította a 22/2023. (XII. 5.) ÉKM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2024.01.01.

[6] Beiktatta a 22/2023. (XII. 5.) ÉKM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2024.01.01.

[7] Megállapította a 8/2024. (III. 28.) ÉKM rendelet 1. §-a. Hatályos 2024.04.01.

[8] Beiktatta a 8/2024. (III. 28.) ÉKM rendelet 1. §-a. Hatályos 2024.04.01.

[9] Beiktatta a 8/2024. (III. 28.) ÉKM rendelet 1. §-a. Hatályos 2024.04.01.

[10] Módosította a 8/2024. (III. 28.) ÉKM rendelet 2. §-a. Hatályos 2024.04.01.

[11] Megállapította a 22/2023. (XII. 5.) ÉKM rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2024.01.01.

[12] Módosította a 8/2024. (III. 28.) ÉKM rendelet 3. §-a. Hatályos 2024.04.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 22/2023. (XII. 5.) ÉKM rendelet 2. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 22/2023. (XII. 5.) ÉKM rendelet 2. § b) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[15] Módosította a 22/2023. (XII. 5.) ÉKM rendelet 2. § c) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 22/2023. (XII. 5.) ÉKM rendelet 2. § d) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 44/2019. (XII. 19.) ITM rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2020.01.03.

[18] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[19] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[20] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[21] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[22] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[23] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[24] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[25] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[26] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[27] Beiktatta a 22/2023. (XII. 5.) ÉKM rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2024.01.01.

[28] Beiktatta a 22/2023. (XII. 5.) ÉKM rendelet 1. § (5) bekezdése. Hatályos 2024.01.01.

[29] Megállapította a 22/2023. (XII. 5.) ÉKM rendelet 1. § (6) bekezdése (ld. 1. melléklet). Hatályos 2024.01.01.

[30] Beiktatta a 22/2023. (XII. 5.) ÉKM rendelet 1. § (7) bekezdése (ld. 2. melléklet). Hatályos 2024.01.01.

Tartalomjegyzék