21/2022. (VII. 15.) BM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -, valamint

a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 30. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása

1. § Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 28. és 29. §-sal egészül ki:

"28. § Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek robotsebészeti eljárásokkal összefüggő módosításáról szóló 59/2021. (XII. 28.) EMMI rendelettel módosított 1., 3. és 4. számú mellékletben foglaltakat a 2022. január havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni.

29. § Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet módosításáról szóló 21/2022. (VII. 15.) BM rendelettel megállapított 16. számú mellékletben foglalt táblázat B:7b mezője szerinti díjra a Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ 2022. március hónaptól jogosult."

2. § Az R. 16. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Hatályát veszti az R.-nek az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek robotsebészeti eljárásokkal összefüggő módosításáról szóló 59/2021. (XII. 28.) EMMI rendelettel megállapított 27. §-a.

2. A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet módosítása

4. § A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 17/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A 2018. július 1-jén kezdődő továbbképzési időszakban a továbbképzési kötelezettséget - a 2. § (1) bekezdésében, valamint a 3/A. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően - 2022. december 31-ig kell teljesíteni."

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 21/2022. (VII. 15.) BM rendelethez

1. Az R. 16. számú melléklet végjegyzete a következő rendelkezéssel egészül ki:

"A 7b. pont szerinti traumatológiai fix díjra a Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ jogosult."

2. Az R. 16. számú mellékletében foglalt táblázat A:7b mezőjében az "országos gyógyintézeti traumatológia" szövegrész helyébe az "országos gyógyintézeti feladatokat ellátó traumatológia" szöveg lép.

Tartalomjegyzék